Free Essay

123456

In: Novels

Submitted By npd1409
Words 2934
Pages 12
-

TS. DAVID J. LIEBERMAN

DÉ KHÔNG BI LÙA DOl VÀ LOI DUNG
. . .

Cac két qua nghiên cûu trong cuon sach này âuqc âua ra dtfa trên phu'dng phap S.N.A.P - cich thûc bài ban âé phân dch và tlm hiéu dnh cich trong ph�m vi cho phép mà không làm méch long â6i tu'qng Ôu'qc phân dch. Phtidng phap này dtja trên nhûng phân dch vé tâm ly, chû không chi Ôdn thuan dtja trên ngôn ngû cu chi, trtfc giac hay vô âoan.

.

DQC vi bîft kY

ai

. ,

l

Bàn quyèn tiéng Vi�t© Công ty Co phan Sâch Thâi Hà Website: www.thaihabooks.com Cuon sâch d1tc1c xuat bàn theo hf;fp ûong chuyén nh1tc1ng bàn quyen giùa Công ty Co phan Sâch Thâi Hà và tac già David J. Lieberman.

BQC VJ BKT là AI

YOU CAN READ ANYONE
Copyright© 2007 by David J. Lieberman, Ph.D Vietnamese traJ;).slation Copyright© publication in Vietnam by Thaihabooks JSC, Vietnam

Ali rights reserved.

David J. Lieberman

DQC vi bat ky ai
Bé không bi lüa doi và lçti dt:Jng
Quynh Lê djch Tràn Vii Nhân hi�u dinh

NHA XUAT BAN D�I HQC KINH Ti! QUOC DÂN

Mue luc
• •

Sir

d1:1ng cuon sach này thé nào? 1 11

Phan 1

Bày câu hoi cd bàn HQC cach phat hi�n ra diéu ngùdi khac nghi hay càm nh�n mWRE

nhüng bi�n phap này dê' tlm hiê'u diê'u anh ta th11c Sl.f nghi, dù cho anh ta c6 n6i gl di chang nüa.

Chuang 3:

Li�u dol phuang co th\fC S\f t\f tin? 1 49

B�m muon biêt nguài dang doi di�n voi minh c6 th11 c S\f sà hüu môt ngôi nhà ti�n nghi hay không? Nhân viên xuâ't sâc cùa b9n c6 th11c S\f së nghi vi�c nê'u không duqc tang luang? Lân toi khi dang th11c hi�n tham van, dàm phan hay th�m chi chi là chai tu la kha, hay ap dl,mg cac bi�n phap này dê' nâm th6p doi phuang.

Chuang 4:

MQi chuy�n... co th1,tc là v�y? 1 67

Buoi hQp cùa nguài dong nghi�p da diên ra thê' nào? B9n gai cùa tay hàng x6m moi c6 là nguài dê tinh hay luc nào cüng barn riêt anh ta? Nhân viên cùa b9.n c6 thl.fC S\f vui vè voi công tac moi? Nhüng thù thu�t sau dây së giup b9n nh�n biê't diê'u môt nguài th11c Sl.f

càm thây kê' cà khi anh ta c6 kin mi�ng dên thê' nào chang nüa.

Chuang 5:

Do mue de) quan tâm:

Li�u anh ta co th\fc S\f quan tâm hay b9.n chi dang ling phi thài gian? 1 81
Dôî tuQng h�n hà c6 thich b� không? DOng nghi�p c6 th\fC S1.f muon giup b� hoàn thành công

vi� không? Khâch

6

D A VI D J. L I E B E R M A N

hàng tiêm nang c6 thl,lC S1,1' quan tâm tOi sàn phâin cUa bi;ID hay không? Hay sir d\lllg nhüng thu thu�t này dé kMm phâ chân ttrang S1,1' vi�

Chuang 6:

Dông minh hay ke pha ho�i: Thl,l'c ra hQ dang a phia nào? 1 95

Liêu nguài d6 c6 dang ung hô b�n hay không? Nêu nghi ngà ai d6 c6 ve nhu dang ung hô b�n, song thvc ra l�i là nguài làm hong nhüng nÔ Ive cua b�n, nhüng biên phap này sè vô cùng hüu dt,mg.

Chuang 7:

DQc vj cam xuc: Co phai b�n dang n6i chuy�n voi m(}t nguài ôn hoa không? 1 111

Chi cân qua quan sat thông thuàng ho�c dam ba phut tro chuyên, b�n ding c6 thê'biêt duqc do co phài nguài CO nhfrng dau hiêu bat on hay b�o ll,l'C tiem tàng không. Hay chiê'm the thuqng phong trong viêc chu dông nh�n biê't diê'u cân tim kiêm - à bat quan trQng dô'i voi b�n.

ky ai - và

diê'u cân h6i dê' bào vê bàn thân b�n và nhüng nguài

f>QC V! B .(T KY Al

7

fr\ �U10Füliii0 pot

DOC V! B A T K Y A l

15

Chuo'ng

1

Li'u loi phltang co la ng che giau 4iéu gl không?
"St;i chân th�t c6 thé là dch giài quyét tot nh:h, nhring ding d.n nh& rang theo phridng phap lot bQ sé sach ké toan riêng, roi dùng mtfc không màu1 dé viét ..." thi cé lë anh ta da ng g iâ'u giém dièu gi d6. Tï;�i hQc Warsaw trang bài viet "Nhil'ng tac dqng cùa thành kiên vô thltc dl/a trên nhil'ng phân dean sau SI/ ki�n", dling trên t;;sp chi Nhân cach và Tâm ly hQc Xa hqi, so 3, 1985.

2 3

DAVID J. LJEBERMAN

mâng vi không chiu nghe ky hu6'ng dân, hoij.c se duejc trà loi môt cach chung chung, vô thuiéu gl khién mc?t ngltèti trà nên "blnh thltètng" hay ''không blnh thltètng"?
Trong moi nguài chung ta c6 ba nhân to cùng ton t�i, binh thuàng tach bi�t nhau, dôi khi chong chéo, trai ngUQ'c nhau, d6 là: tâm hon (luang tâm), bàn nga (cai tôi) và co thé. Tâm hon tim câch làm dieu dung dân, bàn nga (môt d�ng tâm hon i:J mûe dô thap hon) thi muon tri:J nên dung, côn co thé chi muon thoât khoi tat cà nhùng ly lu�n lang nhâng này.
I I .1

DAV I D J . LIEBERMAN

Cà thé chung ta chi muon làm gi dè dàng và thoài mai nhâ't. Vi dl,l dien hinh cho vi�c lé}.m dl,lng Sl,t tl,t do làm theo y thich là vi�c an qua nhieu hay ngù qua nhièu - theo d6 c6 thé hiéu rang khi muon hành dông theo dièu Cd the mach bào, chung ta chi muonjkhông muon làm dièu gi d6 vi càm thay muon thé mà thôi.
Vi d1,1 ve hành dông vi bàn nga nhtt vi�c ta phài

kièm che dé không buôt mi�ng buông là'i che gièu ngttà'i vùa m6'i b6 môt dong tièn dé mua môt chiée xe hào nhoang châng dé làm gi. ve bàn chat, vi�c mua xe này cùa hQ ciing chi là hành dông cot dé thé hi�n ra v6'i ngttà'i khac. Khi hành dông theo bàn nga, chung ta thttÔ'ng làm nhii'ng vi�c cot sao dé danh b6ng hinh , ành bàn thân, khién ngttÔ'i khac nghi tot ve minh, ch(r không phài nhii'ng vi�c mà chung ta cho là dung. Cuoi cùng, khi hành dông vi luang tâm, chung ta se làm dièu mà chung ta cho là dung, bat chap vi�c chung ta càm thay thé nào khi làm dièu d6. Tom lé}.i, Cd thé chi muon làm cai mà n6 thich làm, bàn nga muon làm dièu se làm n6 dttQ"c nhin nh�n tot, côn lttdng tâm chi muon làm dièu dung dan. Khi dong ho bao th(re reo vào moi buoi sang, cà ba nhân to này se cùng dau tranh trong bàn thân chung ta. Néu chung ta dtta tay tât nut bao thlrc, bé}.n CO doan dttQ"C nhân to nào da vttQ"t lên hai cai côn lé}.i không? Sl,t thoài mai thl,tc Sl,t không phài là vi�c c6 thé làm dièu mà chung ta thich làm, mà là c6 thé làm dièu mà chung ta thl,l'c Sl,t muon làm, bat chap vi�c chung ta CO thfch làm hay là không.
D O C V ! BÂT K Y A l
IJ3

Già sü bçm dang an kiêng và dQt n h iên rat thèm an sô-cô-la. B�n co gâng dau tranh chong l�i ham muon này, nhu'ng roi b�n không thé cu'àng l�i và da an m9t it. B�n cô thé nôi râng minh thoài mâi không? Khi �n thich an, b�n da an. f>ây là si/ tl/ do hay bô bu9c? Sau khi làm nhu' v�y, càm giâc cùa b�n ra sao? B�n cô càm giâc thé nào vë bàn thân n éu b�n cu'àng l�i du'qc si/ thèm an dô?

TI �P C�N NHANH

Khi vu'Qt qua du'qc nhùng câm dô và khang crj duqc chung, tûc là chung ta da trài qua qua trinh trJ kïêm ché bàn thân. Chi khi co thê hành d9ng vi trach nhiêm, chung ta mâi co duqc srJ trJ tôn trong bàn thân, tûc là long trJ trong. Umg hl trQng và khà nang hl kzëm chë co mOi quan h� tu'o'ng quan qua lt).i lân nhau. Néu chung ta không thé kiem che mà làm môt dieu chi dé th6a man srJ hài long nhat thôi hay chi làm sao cot dé bào v� và danh hong hinh ành cùa bàn thân thi chung ta së nhanh chong càm thay toi t�. Khi do, chung ta së chi song vi nhùng co'n boe dong kho kiém soat và 1� thuôc vào srJ danh gia cùa ngu'à'i khac dé duy tri bàn nga cùa minh. Khi an uong qua mûe, trJ chung ta ciing càm thay brJc minh, kho chiu vâi bàn thân. Xét ve khia ct).nh sâu ho'n, thông thu'à'ng khi èJ trt).ng thai vô thûc, chung ta làm dieu gi do cot dé "thS hi�n" thi chung ta châng co càm giac gi cà. Khi hành dông nhu' �y tûc là chung ta da b6 qua dieu chung ta thrjc Srj muon dièu chung tf. nên làm chi vi m\lC dich dânh hong hinh ành cùa oàn thân.
-

114

DAV I D J . L I E B E R M A N

Môt ngttài khi da rc chu yéu vào nhân cach con nguè1i: èi m�t t6t hay xau. Và néu cà nhân cich ding không co thl không nguè1i thay nào co thé giup hQc sinh t�o ra no hay thay thé hQc sinh quyét dinh."
Carl Jung (1 875 - 1 961)

�n c6 thé biét môt ngt.tèti c6 long t\1' trQng thap, nht.tng dièu d6 không c6 nghia anh ta là ngt.tèti c6 "câi tôi" létn. S\1' t\1' tôn giàm di se dàn toi h�i tr�ng thâi tâm ly. Môt là nh�n thli'c cùa ngt.tèti d6 bi thay d6i và hai là phan "tinh câch" trong con ngt.tèti anh ta se troi d�y. thé hiên qua thâi dô bat on cùa anh ta. Cùng là ngt.tèti không c6 nhièu S\1' t\1' tôn, hai ngt.tèti khâc nhau se c6 thâi dô khâc nhau doi voi cùng môt s\1' viêc. Tir cà hai lo�i tr�ng thâi tâm ly này, chung ta se dQc dt.tQ'c vi cùa ngt.tèti d6: nhii'ng suy nghi, càm giâc và thâi dô cùa hQ trong bat ky hoàn cành nào.

B

Môt kiéu se giàm bot "câi tôi" và biét t\1' tôn trQng minh han - dây là kiéu ngt.tèti lê dô, biét nhun nht.tètng; côn môt kiéu, ngt.tQ'c l�i, se th6i phong "câi tôi" cùa minh và quên mat t\1' trQng - dây là kiéu ngt.tÔ'i kiêu ng�o. Ngoài ra côn c6 môt khà nang nii'a, d6 là kiéu long t\1' tôn thap và "câi tôi" ciing không lon - dây là tr�ng thâi tâm ly t\1' khinh khi, h� thap chinh bàn thân. Thy nhiên, can nha ding không c6 kiêu nào vira c6 long t{t tôn cao vira c6 "cai tôi'' létn cà.

Kiéu ngt.tèti dè gây nguy hiém cho ngt.tèti khâc nhat là kiéu c6 "câi tôi" qua lon mà hau nht.t không c6 long t\1' trQng. Côn kiéu ngt.tèti nguy hiém nhat voi anh ta là kiéu vira c6 long t\1' tôn thap và ciing không c6 "câi tôi" lon. Li do là vi môt kè kiêu ng�o se de bôc phât celn n6ng gi�n ra ngoài han ngt.tèti t\1' coi minh là thap kém. Nhii'ng tên tôi ph�m c6 hành vi b�o l\l'c tht.tètng là nhii'ng kè thién c�n mà cU' co t6 vè minh m�nh b�o.
DAV I D J . LIEBERMAN

Trong khi ngu'èti không c6 cà long tt;r tôn làn "câi tôi" thu'ètng nin nhin và tl)' trâch minh là nguèti vô dv.ng. Trong chuang này, chung ta se cùng xem xét ky han cà ba lo;;ti tinh câch này.
Lo�i tln h cach LE-D - ngu'èti tlf coi minh là thap kém

Nhii'ng ngu'èti thuôc lo;;ti này thu'ètng rat hay xin loi, th�m chi khi loi không phài do ho gây ra.-:Ho chap nh�n làm dièu minh không may thich, không phài vi quy men ngu'Ô'Ï ta mà vi S(/ không du'(}C long ho. Nguèti kiéu này rat hiém khi biét dtrng lên tl)' tranh dau cho bàn thân, vi ho thu'ètng tt.t coi nhii'ng nhu cau cùa minh là kém quan trong han so v6'i ngu'èti khâc, do d6 chi biét suot ngày tim câch lay long ngu'èti khâc. Rat dè nham giiîa môt ngu'èti chi biét "cho" dé chiém càm tinh cùa nguèti khâc v6'i môt nguèti cho di vi dan giàn ho muon làm thé, ho�c vi càm thay d6 là dièu dung dân nên làm. Cùng môt sl,l' viÇc c6 thé gây ra hai tr;;tng thâi càm xuc hoàn toàn khâc nhau, tùy vào y dinh ban dau cùa b;;tn. D6 là sl,l' khâc biÇt giùa càm giâc bi cu'6'p và quyên g6p làm tù thiÇn. Cà haï truètng hqp deu là dem tièn cho ngu'èti khâc, nhung môt câi khién b;;tn c6 càm giâc rpln:h tot d�p lên, càn môt câi khién b;;tn càm thay minh bi kém di; nghia là môt tru'ètng hqp giup cùng co thêm long tl)' tôn cùa b;;tn, trong khi truètng hqp côn l;;ti làm kiêt quÇ tinh than cùa b;;tn. Thl)'c ra, b;;tn không he cho, mà c6 nguèti khâc lay cùa b;;tn. B;;tn chap nh�n dé
D Q C V ! B AT KY A l

bi lQ'i dt.mg. Chi khi h,ra chQn cùa b

Lo�i tlnh cach LE-A

-

ngllèti kiêu ng�o

Kiéu ngU'èti này thich dU'çtc coi là trung tâm cùa S\1' chu y và thU'ètng rat to tiéng, dè noi cau, hay phàn nàn. Viêc luc nào cüng dôi h6i duçtc chu y, duçtc coi là quan trQng da che giau bàn chat kém t\1' tôn cùa hQ. Nguèti d�ng này luc nào cüng tiro kiém s\1' ùng hô và nhihlg lèti ninh bçt tÙ' ngll'èti khac, khi không dU'çtc thi rat dè tûc gi�n. HQ không ng�i ngan xuc ph�m ho�c la mâng nguèti khac néu viêc d6 làm hQ c6 ành huèJng tot h

)i> )i>

)i>

)i>

DOC VI

� T1 ... FIBDOICS \JY 16ïôiMëiîïô fiiiiii kliîii i

Nhùng biéu hi�n LE-D và LE-A


cùa loëll i tinh

cach két

hc;tp giùa

Nhli}y càm quâ mûe càn thiêt Ngu'Ô'Î theo kiéu LE-A se c6 biéu hi�n gian dii' và t\l' dt1ng lên cho minh môt tarn chân mli}nh me, trong khi nhii'ng nguèti LE-D trO' nên huon ba và thu minh llil.i. Thuètng sl.'t d1,mg nhii'ng ngôn tÙ' chan nàn và hay song v6'i quâ khu, dù dïêu d6 châng mang lli}i càm giâc dè chiu chut nào cho anh ta. Thltètng co gâng trong vô thuc dé gây an tu'c;tng minh là ngu'Ô'Î quyét doân, dût khoât. Hay nhin dèti bang haî màu "trâng, den"; trong tru'Ô'ng hc;tp không phù hc;tp thi chuyén sang màu pha trôn giii'a haî màu trên, tuc là màu "xâm". T\l' d\l'ng lên hinh ành sai l�ch ve bàn thân v6'i the gi6'i xung quanh vi muon du'Q"C ngu'Ô'Î khâc nghi rang minh tot d�p han bàn thân trong th\l'C te. Moi chuy�n deu c6 thé liên h� den bàn thân, bO'i vi c6 gi c6 thé quan trQng han bàn thân hQ trung tâm cùa vü tr1,1? Thu'Ô'ng tim kiém slJ' ùng hô và càm giâc yên lông nai ngu'Ô'i khâc. Tràn ngap nhii'ng nïêm tin mù quâng, luôn c6 xu h1t6'ng hành dông kiéu càm tinh, khi èân bi�n minh cho hành dông cùa minh thi lli}i vi�n den câc suy nghi kiéu logic.
DAV I D J . L I E B E RMAN

190Dê nôi n6ng, tuc gi�n; tâm tr;;tng thay dôi thâl thuèJng ho�c dê dàng buông xuôi khi gij.p chuyên kh6 khan.Không giù du

Similar Documents

Free Essay

123456

...HEADMASTER|BEAUTYMASTER SIB50110 Diploma of Beauty Therapy WAXING CASE STUDIES ASSESSMENT TASK Student name: TRAN NGUYEN PHUONG DUNG (TIFFANY TRAN) Student ID: YRSBE44KPS CASE STUDY 1: A client comes into your salon for a waxing service. This client has never had any temporary hair removal treatments before. She is booked for a full leg, bikini and eyebrow wax. After the client has filled out the consultation card you notice that they have indicated that they suffer from eczema. Question 1: How would you prepare your client, your area and yourself according to relevant legislation and workplace policies and procedures? * Provide client with a full waxing consultation. * Since the client suffers eczema, may not process the full leg waxing service. If she has really dry, flatty skin, require her to exfoliate and moisturise for few days until carrying out the waxing. * For eyebrow wax, discuss with client about the desired shape. * Notice client about side effects would occur during and after waxing treatment and useful tips to avoid. Question 2: What safety procedures would you have to ensure that you follow? * Sanitation and the waxing product are very important. * Prior to waxing, the area of skin being waxed should be cleansed with a skin cleanser. * Remove unwanted hair * Wax must not be applied to broken skin or over an area where blood has been drawn. * Check for contra-indications. Test wax temperature on your......

Words: 1991 - Pages: 8

Free Essay

123456

...Assignment 3 – M3 This group interaction involves care workers from Monica Court and I will be discussing the progress of the residents who are maintained within the care home, I will also be discussing the medication throughout the care home and the plan for the medication. I also spoke about whether or not the clients feel comfortable throughout the care home when discussing their personal needs. It will also be suggested on whether or not it will be necessary to have training days once a month to help to improve the professional standards throughout the care home itself. Dave was the manager and was running the group interaction and Nicola and Marie are the senior care workers. Everybody spoke formally to ensure that it was understood that what was being discussed was serious and improvements needed to be made. Context- In the group interaction the people were involved was Dave who is the manager and Nicola and Marie who are the senior carers throughout the home. They are going to be discussing how the care home can be improved and what parts of their professional careers will need to be put in, in order to ensure that the service users throughout the home are getting the best professional care of which is possible. Verbal listening and responding skills-Throughout this case study the language in which I used was effective and formal as I understand that this kind of language used in an interview can ensure that the other care workers in the interview understand that......

Words: 648 - Pages: 3

Premium Essay

123456

...Management Information Systems 13e KENNETH C. LAUDON AND JANE P. LAUDON CHAPTER 2 GLOBAL E-BUSINESS: HOW BUSINESSES USE INFORMATION SYSTEMS Walmart’s Retail Link Supply Chain CASE 1 VIDEO CASE Systems SUMMARY An introduction to Walmart’s Retail Link system, one of the largest B2B supply-chain systems in the world. Retail Link connects consumer purchase data to the Walmart purchasing system and to vendor supply systems. Retail Link plays a key role in Walmart’s corporate strategy to become the dominant low-cost provider of retail goods. L=7:13. URL http://www.youtube.com/watch?v=SUe-tSabKag CASE Walmart is a well-known leader in the application of network technology to coordinate its supply chain. Walmart’s supply chain is the secret sauce behind its claim of offering the lowest prices everyday. It’s able to make this promise because it has possibly the most efficient B2B supply chain in the world. It doesn’t hurt to also be the largest purchaser of consumer goods in the world. With sales of more than $443 billion for the fiscal year ending January 31, 2012, Walmart has been able to use information technology to achieve a decisive cost advantage over competitors. As you might imagine, the world’s largest retailer also has the world’s largest supply chain, with more than 60,000 suppliers worldwide. In the next five years, the company plans to expand from around 5,000 retail stores in the United States (including Sam’s......

Words: 927 - Pages: 4

Free Essay

123456

...The competition between Google Android and Apple iOSis one of the most talked after wars in mobile gadget platforms. The Google Android platform is increasingly becoming dominant in the smartphones and tablets market. Nokia, a once leading company in the mobile phone market is slowly entering the smartphone market with a new range of Lumia smartphones powered by Windows 8 mobile as it phases out its range of Symbian powered smartphones. Equally, Motorola Mobility is trying to gain a share of the market by increasing its product portfolio of smartphones in the Droid family. The Android Operating System powers the Droid range of smartphones. Samsung is by far the largest mobile manufacturing company in the world with a full range of Android powered smartphones in the Galaxy family. The recent entry of the Samsung Galaxy SIII heightened the competitive advantage of the Android Software Platform based on the Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) software. With HTC,Blackberry OS, and Microsoft Mobile as a distant competitors, the war is clearly not between mobile phone manufacturers but the war is between software manufacturers, and in this case,Apple iOS and Google Android (Katie, 2012). Currently, the competition between Apple iOS and Google Android is so close such that it becomes difficult to tell the superior operating system (Ian, 2011). Undeniably, each mobile platform has its strengths and weaknesses. Advantages of Android OS over Apple iOS For Consumers Devices running the...

Words: 2155 - Pages: 9

Free Essay

123456

...sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb sbsbsbsbsbsbdsb......

Words: 620 - Pages: 3

Free Essay

123456

...Almost half a century ago, John Berger expounded how authority has became the barrier of vision through analyzing the impact of ways of seeing on art. Nowadays, people seem to have no need to worry about this problem because of the development of technology. We have the most advanced and sophisticated machines which can help us to “see” the nature of object. For example, a microscope can amplify the object thousands of times and a telescope can look across the milky way through the distant galaxy. The advanced technology allows people to enjoy famous paintings in the world even if they never leave home, and people no longer need to care some disease because we have such developed medical system. Therefore, a large number of people believe that science is omnipotent. But is that the real truth? From my point of view, contemporary science has became a kind of superstition since it plays such a important role in our daily life, and it has became the barrier of vision which blinds people’s eyes as people rely on technology for everything they do. An important part of science is creativity, Edward de Bono once said, “There is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same pattern.” It is those invention which led us farewell to poverty and backwardness. Among those great inventions, I believe camera is the most charming one. Berger mentioned the impact of......

Words: 1411 - Pages: 6

Premium Essay

123456

...C h a p t e r 4 ELASTICITY Topic: Calculating Elasticity Skill: Conceptual Price Elasticity of Demand 4) Topic: The Price Elasticity of Demand Skill: Conceptual 1) The slope of a demand curve depends on A) the units used to measure price and the units used to measure quantity. B) the units used to measure price but not the units used to measure quantity. C) the units used to measure quantity but not the units used to measure price. D) neither the units used to measure price nor the units used to measure quantity. A) B) C) D) When the quantity of coal is measured in kilograms instead of pounds, the demand for coal becomes more elastic. less elastic. neither more nor less elastic. undefined. Answer: C Topic: Calculating Elasticity Skill: Recognition 5) The price elasticity of demand equals A) the change in the price divided by the change in quantity demanded. B) the change in the quantity demanded divided by the change in price. C) the percentage change in the price divided by the percentage change in the quantity demanded. D) the percentage change in the quantity demanded divided by the percentage change in the price. Answer: A Topic: The Price Elasticity of Demand Skill: Conceptual 2) The price elasticity of demand depends on A) the units used to measure price and the units used to measure quantity. B) the units used to measure price but not the units used to measure quantity. C) the units used to......

Words: 11797 - Pages: 48

Free Essay

Essay

...Mofos.com Porn Password February 28 2014 Admin February 17, 2014 Mofos, Porn Pass, Porn Premium Accounts, VIP Account 1 Comment inShare Mofos.com Premium Accounts :- premium-accounts.info Press Ctrl + D to Bookmark this site and get free premium accounts daily Please comment for dead accounts so Premium-accounts.info can serve you better If you don’t mind Please introduce to your friend about Premium-accounts.info The more visitors come to Premium-accounts.info, the more quality porn premium accounts for you. How to get Free Mofos.com Premium Accounts & Cookies: Step 1: Please Like us on Facebook or +1 button. We are going PRIVATE. Only those who Like us on Facebook & +1 Button will have access to the premium accounts… Step 2: Get Mofos Password: Premium-Accounts.info :- User:Pass Mofos Porn Password February 17 2014 Mofos Password 17 Feb 2014 Mofos Porn Password February 16 2014 Mofos Password 16 Feb 2014 Mofos Porn Password February 12 2014 Mofos Password 12 Feb 2014 Mofos Porn Password February 06 2014 Mofos Password 06 Feb 2014 Mofos Porn Password February 04 2014 Mofos Password 04 Feb 2014 Mobile Mofos Porn Password February 04 2014 http://bc.vc/16848/m.mofos.com/scene/browse User: bs362334 Pass: 362334 Mofos Porn Password January 30 2014 Mofos Password 30 Jan 2014 Mofos Porn Password January 23 2014 User: codjamet Pass: thomas01 arsen2:arsen1 just2hunt4:Iwbizah01 Mofos Porn Password......

Words: 743 - Pages: 3

Free Essay

Market

...fwZ© weÁwß gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vjq 2011-2012 wk¶vel© mœvZK (BwÄwbqvwis/m¤§vb/weweG) gvIjvbv fvmvbx weÁvb I cÖhyw³ wek¦we`¨vj‡q 2011-2012 wk¶ve‡l© wb‡gœ ewY©Z BDwb‡U Aš—fy©³ wefvM mg~‡n 4eQi †gqvw` (BwÄwbqvwis/m¤§vb/weweG) 1g el© 1g †mwg÷v‡i QvÎ/QvÎx fwZ©i Rb¨ GmGgGm Gi gva¨‡g Av‡e`b Avnevb Kiv hv‡”Q| Av‡e`‡bi mgqmxgvt 01 A‡±vei †_‡K 20 b‡f¤^i, 2011 (†h †Kvb w`b †h ‡Kvb mgq) ch©š— Av‡e`b Kiv hv‡e| fwZ© cix¶vq BDwbUwfwËK wewfbœ wefv‡Mi Rb¨ wba©vwiZ Avmb msL¨v wbæiƒct |BDwb‡Ui |wefv‡Mi bvg |Avmb msL¨v | |bvg | | | |A |Kw¤úDUvi mv‡qÝ GÛ BwÄwbqvwis (wmGmB) |50wU | | |Bbdi‡gkb GÛ KwgDwb‡Kkb †UK‡bvjwR (AvBwmwU) |50wU | | |‡U·UvBj BwÄwbqvwis (wUB) |50wU | |B |Gbfvqib‡g›Uvj mv‡qÝ GÛ wi‡mvm© g¨v‡bR‡g›U (BGmAviGg) |50wU | | |wµwg‡bvjwR GÛ cywjk mv‡qÝ (wmwcGm) |50wU | | |dzW †UK‡bvjwR GÛ wbDwUªkbvj mv‡qÝ (GdwUGbGm) |50wU | | |ev‡qv‡UK‡bvjwR GÛ †R‡bwUK BwÄwbqvwis (wewRB) |50wU | |C |imvqb |25wU | | ......

Words: 2043 - Pages: 9

Free Essay

Admission in Butex

...evsjv‡`k †U·UvBj wek¦we`¨vjq †ZRMvuI, XvKv-1208 Website: www.butex.edu.bd fwZ© weÁwß, wk¶v el© t 2013-14 evsjv‡`k †U·UvBj wek¦we`¨vj‡q 3wU Abyl‡` wb¤œewY©Z wefvMmg~‡n 4 (Pvi) eQi †gqv`x we.Gmwm. Bb †U·UvBj BwÄwbqvwis †Kv‡m© 2013-14 wk¶ve‡l© †j‡fj-1 G fwZ©”Qy cÖv_x©‡`i wbKU †_‡K wba©vwiZ c×wZ‡Z Av‡e`b AvnŸvb Kiv hv‡”Q| d¨vKvwë I wefvM Abyhvqx Avmb msL¨v t d¨vKvwë d¨vKvwë Ae †U·UvBj g¨vby‡dKPvwis BwÄwbqvwis d¨vKvwë Ae †U·UvBj †KwgK¨vj cÖ‡mwms BwÄwbqvwis GÛ GcøvBW mvBÝ d¨vKvwë Ae †U·UvBj K¬w`s, d¨vkb GÛ weR‡bm ÷vwWR wefvM (K) BqvY© g¨vby‡dKPvwis BwÄwbqvwis (L) †dweªK g¨vby‡dKPvwis BwÄwbqvwis (K) I‡qU cÖ‡mwms BwÄwbqvwis (K) G¨vcv‡ij g¨vby‡dKPvwis BwÄwbqvwis (L) †U·UvBj g¨v‡bR‡g›U GÛ weR‡bm ÷vwWR (M) ‡U·UvBj d¨vkb GÛ wWRvBb ‡gvU Avmb msL¨v t Avmb msL¨v 80 80 80 80 60 30 410 fwZ© cix¶vq Ask MÖn‡bi b~b¨Zg †hvM¨Zv t 1| Av‡e`bKvix‡K Aek¨B Rb¥MZfv‡e ev bvMwiKZ¡ MÖn‡Y evsjv‡`kx n‡Z n‡e| 2| Av‡e`bKvix‡K evsjv‡`‡ki †h †Kvb gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©/gv`ªvmv wk¶v †evW©/KvwiMwi wk¶v †evW© †_‡K †MÖwWs c×wZ‡Z 5.00 Gi †¯‹‡j Kgc‡¶ wRwcG 4.00 (PZz_© welq ev`) †c‡q gva¨wgK ¯‹zj mvwU©wd‡KU/`vwLj/mggv‡bi cix¶vq cvk A_ev we‡`kx wk¶v †evW© †_‡K mggv‡bi cix¶vq Kgc‡¶ mgZzj¨ †MÖW †c‡q cvk n‡Z n‡e| 3| (K) 2013 mv‡j AbywôZ gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©/gv`ªvmv wk¶v †evW©/KvwiMwi wk¶v †evW© n‡Z weÁvb wefv‡M GBP. Gm. wm wKsev Dnvi mggv‡bi cix¶vq †MÖwWs c×wZ‡Z 5.00 Gi †¯‹‡j Kgc‡¶ wRwcG 4.00 (PZz_© welq ev‡`) mn MwYZ, c`v_© I imvqb wel‡q me©‡gvU Kgc‡¶ 13.00 †MÖW c‡q›U Ges Dc‡iv³ cÖ‡Z¨KwU......

Words: 1962 - Pages: 8

Premium Essay

Systems Analysis Assignment the Tdc Construction Company

...Higher Diploma in Systems Analysis Applied Systems Analysis Assignment: The TDC Construction Company Requirements Determination and Analysis The TDC Construction Company Requirements Determination: Analyse of the conduct of the interview:  In general, what is your view of how the interview was conducted? Generally the interview was reasonably professional if a little rushed. The good points were: Inez begins well by reviewing the company’s business objectives which she has a grasp of from previous contacts with the company. There seems to be a good understanding on business matters between Inez and Gerry. She ensures that she has a firm understanding of many of the facts that she gathered. E.g. “Now, I understand one of the general objectives of the new information system is to be able to extract reports and inquiries on demand from any browser on a PC, laptop, Blackberry or PDA”. She pauses to jot some details of those facts down The bad points were: Inez seems to have her eye on the clock and she avoids going into detail on some of the new areas of business that Gerry wants in the new system e.g. the company’s proposed environmental specialist division, is not analysed by Inez. She also does not analyse sufficiently the Safety System. At times she does not seem to be listening to Gerry. Gerry talks about the environmental area more than once, but she does not to pick up on it sufficiently. However, to be fair to Inez, at the end of the interview she does......

Words: 2368 - Pages: 10

Free Essay

Diagrama Proyecto

...DATABASE AND CLIENT/SERVER APPLICATIONS Mid-Semester Exam Name: avalos demetrio maria guadalupe INSTRUCTIONS 1. Use the word processor on the computer to fill in this assessment. 2. Start by inserting your name in the space above. 3. Before you begin answering these questions, save this file using the required file name format: “<YourStudentID> Mid_Semester_Exam.doc” where <YourStudentID> is your StudentID and there is a blank between it and the Mid_Semester_Exam. When you are finished with the assessment, save the document again and then upload it to the LMS. 4. Click the Choose File button. 5. Locate the file for attachment. 6. Once the file is attached, click Upload File. ASSESSMENT QUESTIONS 1. Design a customer database. It should support listing: • customers with their name, a customer identifier, a billing address (assume U.S. addresses), a shipping address that may be different, a contact with associated phone number and email address. • orders including an order number, customer id, order date, product identifiers with quantity and price at order time. • products with a name, identifier, description, current price, and weight (we will not worry about other size measures that might be useful in shipping). • inventory of products in stock including where in the warehouse it is (Aisle, Shelf, Bin), and quantity there. Draw an entity relationship diagram in third normal form for this database. You may use......

Words: 954 - Pages: 4

Free Essay

Application

...meet deadlines. Working at FGH company gave me a chance to inspire and motivate others while at the same time invest in my integrity and accountability skills. In addition to my formal education, I grasp fresh concepts quickly and can easily adapt to new changes. My first-rate communication skills will assist me in building a professional network of clients and colleagues. I have also learnt to give positive feedback, and to use it to set my own personal goals for self-improvement I welcome the challenge of working with you in a bid to build on my professional skills while upholding your dedication to exceptional customer service delivery. I would appreciate an opportunity to discuss my interest further with you. You can reach me at 07XX 123456 if you need further information and clarification. Sincerely, (Signature) Graduate Job...

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

Determinacion de Iva

...efectuado a factura 120 neto $ 150.000. h) Nota de Crédito 92 del 25/06/2013, por descuento efectuado a factura 121 neto $ 50.000 i) Ventas con boletas desde la nº345698 a la 347700 mes por un total de $2.590.000 Nota de Crédito recibida de fecha 15/06/2013 por devolución de suelas a proveedor por un valor neto de $ 85.000 (factura de fecha 24/05/2013). j) k) La tasa de PPM actual es de 5,8%. PROFESOR: SR. FERNANDO POBLETE RODRIGUEZ. MODULO: GESTION TIBUTARIA. 2) CONFECCIONAR LA DECLARACION MENSUAL DE IVA DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2012, SEGÚN LOS MOVIMIENTOS QUE ORIGINO (GIRO: COMERCIALIZADORA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD). a) Fact. 3456 del 02/11/2012 por venta de mercaderías total $ 4.000.000. b) Fact.123456 del 03/11/2012 por compra de mercadería neto $ 554.657. c) Fact.345677 del 05/11/2012 por compra de repuestos del vehículo del dueño (camioneta) valor neto $ 120.000. d) Fact....

Words: 641 - Pages: 3

Free Essay

Abc of Jdk

...40265702860000850 5186 936 123456 10 15 bharat lal | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | Monday 5 | SML305(L)IILT3 | CHL133(L)VI LT2 | | | SML305(T) | PHL120(T) | | | | Tuesday 5 | CHL331(L)VILT1 | PHL120(L)MS 418 | CHL261(L)VILT2 | CHL221(L)IILT2 | | CHL331(T)II 325 | | | | | Wednesday 4 | CHL331(L)VILT1 | PHL120(L)MS 418 | CHL261(L)VILT2 | | | | CHL133(T)VI LT2 | | | | Thursday 8 | SML305(L)IILT3 | CHL133(L)VI LT2 | CHL221(L)IILT2 | | CHL221(T)II 378 | Chp302 | | Friday 5 | CHL331(L)VILT1 | PHL120(L)MS 418 | CHL261(L)VILT2 | CHL221(L)IILT2 | | CHL261(T)II 332 | | | | | Aarushiagrawal Aarushi1@# Aarushi12# Sachint State rank 2 11th nco 20 all india 5th nco 18 5th imo 45 4th imo state rank 1 all india 10 13th nso 43 state rank 3 7th nso 4th 5th 28 Nmo 17 6 11 58 class 7unified 12th unified Secured an AIR of 4 in 7th NSO, AIR of 28 in 8th NSO, 43rd in 13th NSO. Study of plant process, equipments, process flow diagrams, reaction morphology, aspen software simulation plant control systems and plant sssafyet Study of plant process, equipments, process flow diagrams, reaction morphology, aspen software simulation plant contro reliance industries ltd-Hazira, l systems and plant sssafyet Secured an AIR of 18 in 5th nco, 20 in 11th nco. State rank 2 in 11th nco 2012 Winner number games in interhostel 2012-13 2nd runner of......

Words: 314 - Pages: 2