Free Essay

Aaaa

In: Business and Management

Submitted By desita95
Words 1037
Pages 5
ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

MÁY ATM CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK

Version 1.0 approved

Nhóm thực hiện:

Phạm Ngọc Bình

Bành Minh Thịnh

Trần Thanh Tấn

Trịnh Công Đức

Ngô Nguyễn Phượng Hoàng

Lớp: D01

TP HCM, 11/2015
Mục lục

Mục lục ii

Revision History ii

1. Giới thiệu 1

1.1 Mục đích 1

1.2 Phạm vi 1

1.3 Tham khảo 1

2. Tổng quan 1

2.1 Những mong muốn 1

2.2 Chức năng 1

2.3 Các đặc tính và lớp người dùng 2

2.4 Môi trường hoạt động 2

2.5 Những ràng buộc thiết kế và hiện thực 2

2.6 Các giả định và phụ thuộc 2

3. Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài 2

3.1 Giao diện người dùng 2

3.2 Các giao tiếp phần cứng 3

3.3 Các giao tiếp phần mềm 3

3.4 Các giao tiếp truyền thông 3

4. Các yêu cầu chức năng 3

4.1 Yêu cầu chức năng 1 3

4.2 Yêu cầu chức năng 2 (and so on) 4

5. Các yêu cầu phi chức năng 4

5.1 Các yêu cầu về hiệu suất 4

5.2 Các yêu cầu về an toàn và bảo mật 4

5.3 Các thuộc tính về chất lượng dịch vụ 4

6. Các yêu cầu khác 4

Phụ lục A: Glossary 4

Phụ lục B: Các mô hình phân tích 5

Revision History

|Name |Date |Reason For Changes |Version |
|Đặc tả yêu cầu hệ thống máy ATM của ngân hàng |30/11/2015 |Tạo mới đặc tả yêu cầu của dự án |Phiên bản 1.0 |
|Sacombank | | | |

Giới thiệu

1 Mục đích

- Mô tả chi tiết về các chức năng và dịch vụ của hệ thống cùng với các ràng buộc về vận hành của hệ thống máy ATM tại ngân hàng Sacombank, là cơ sở thỏa thuận hợp đồng giữa nhóm phát triển phần mềm và khách hàng.

- Là cơ sở để việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và phù hợp với yêu cầu khách hàng đã đưa ra.

2 Phạm vi

- Mô tả đầy đủ các chức năng của hệ thống.

- Xác định quy trình xử lý nghiệp vụ thực tế.

- Sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các giai đoạn phân tích và thiết thiết kế hệ thống và kiểm thử hệ thống.

3 Tham khảo

- Kendall and Kendall, “Systam Analysis and Design”, 8th Edition, Prentice Hall, 2011.

- Gary B.Shelly, Harry J.Rosenblatt, “Systeams Analysis and Design”, Cengage Learning, 8th Edition, 2010.

- Scott W.Ambler, “The Object Primer”, 3rd Edition, Cambridge, United Kingdom.

- Sự hình thành và phát triển của máy ATM số 58 (4/2008), báo tin học và tài chính – Bộ tài chính.

- Website tham khảo: www.sacombank.com.vn

-

Tổng quan

1 Những mong muốn

- Thông qua hệ thống ATM mong muốn mang lại sự tiện ích, tối ưu giải pháp tài chính cho người dùng. - Đồng hành cùng sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội. - Cam kết mang lại chất lượng tốt nhất và sự hài lòng cho người dùng.

2 Chức năng

- Rút tiền mặt. - Chuyển khoản thẻ ghi nợ trong nội bộ Sacombank. - Thanh toán dư nợ thẻ tín dụng - Tra cứu số dư tài khoản. - Tra cứu 5 giao dịch gần nhất. - Chuyển khoản vào tài khoản thanh toán . - Nạp tiền trực tiếp vào thẻ. - Thanh Toán hóa đơn điện , cước viễn thông, phí bảo hiểm,nạp tiền điện thoại…

3 Các đặc tính và lớp người dùng

- Các đặc tính: tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng bằng việc sự dụng hệ thống ATM mà không cần phải đến các quầy giao dịch.Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào có ATM, người dùng có thể thực hiện các giao dịch mà không cần đến ngân hàng

- Lớp người dùng : bao gồm tất cả những người có thẻ ATM và có nhu cầu sử dụng máy ATM.

4 Môi trường hoạt động

5 Những ràng buộc thiết kế và hiện thực

6 Các giả định và phụ thuộc

Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài

1 Giao diện người dùng

- Màn hình đợi (màn hình hiển thị quảng cáo của ngân hàng) - Cho thẻ vào ATM và nhập số PIN - Kiểm tra số thẻ: kiểm tra số check digit, số CVV/CVC - Kiểm tra PIN: kiểm tra số PIN đƣợc nhập vào với PIN được lưu trong CSDL Corebank của ngân hàng, nếu đúng sẽ hiển thị các loại giao dịch để chủ thẻ lựa chọn - Thực hiện giao dịch: Khi thực hiện thành công, thì tùy theo từng loại giao dịch mà ATM nhả thẻ hoặc không (thƣờng thì rút tiền xong ATM sẽ nhả thẻ)
- Trở về màn hình đợi: Khi không thực hiện các giao dịch nữa (khi nhả thẻ hoặc nuốt thẻ) màn hình ATM trở về trạng thái ban đầu.

2 Các giao tiếp phần cứng

Để thao tác với máy, người sử dụng phải dùng các phím để thực hiện các thao tác lựa chọn và bàn phím để nhập mã PIN và số tiền giao dịch, số tài khoản , thiết bị in biên lai, thiết bị đọc thẻ, thiết bị trả tiền.

3 Các giao tiếp phần mềm

Bộ điều hành (OS-operate system), phần mềm điều khiển thiết bị, phần mềm tự phục hồi (trường hợp mất điện), phần mềm hoàn trả (reversal) và phần mềm an ninh.

4 Các giao tiếp truyền thông

Các yêu cầu chức năng

1 Yêu cầu chức năng 1

4.1.1 Mã số, mô tả và mức độ ưu tiên

REQ-1

4.1.2 Mô tả chi tiết

2 Yêu cầu chức năng 2 (and so on)

Các yêu cầu phi chức năng

1 Các yêu cầu về hiệu suất

2 Các yêu cầu về an toàn và bảo mật

3 Các thuộc tính về chất lượng dịch vụ

Các yêu cầu khác

Phụ lục A: Glossary

Phụ lục B: Các mô hình phân tích

Similar Documents

Premium Essay

Aaaa

...a) PP&E | | Carryingamount | | UCC | | Difference | Tax 30% | | Future Tax | Bal. Dec. 31, 2010 | | $ 1,256,000 | | $ 998,000 | | $ (258,000) | $ (77,400) | | Liability | For 2011 175,000 192,000 (17,000) (5,100) Bal. Dec. 31, 2011 1,081,000 806,000 (275,000) (82,500) Liability For 2012 180,000 163,500 16,500 4,950 Bal. Dec. 31, 2012 $ 901,000 $ 642,500 $ (258,500) $ (77,550) Liability Restructuring Charges Accrued Liability Taxbasis Difference Tax 30% Future Tax Bal. Dec. 31, 2010 | | $ (199,500) | | $ 0 | | $ (199,500) | $ 59,850 | | Asset | For 2011 131,500 0 161,500 (39,450) Bal. Dec. 31, 2011 (68,000) 0 (68,000) 20,400 Asset For 2012 68,000 0 68,000 (20,400) Bal. Dec. 31, 2012 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 G/P deducted Deferred From Profit for Profit on Property Sale A/R Tax Difference Tax 30% Future Tax Bal. Dec. 31, 2010 $ -0- -0- -0- -0- For 2011 -0- $ 46,800 $ (46,800) $ (14,040) Bal. Dec. 31, 2011 -0- 46,800 (46,800) (14,040) Liability For 2012 -0- (15,600) 15,600 4,680 Bal. Dec. 31,......

Words: 1301 - Pages: 6

Premium Essay

Aaaa

...ASSIGNMENT SAIMA SHARMIN ID 3-08-14-025 BATCH - 14 DEPARTMENT OF MANAGEMENT STUDIES FACULTY OF BUSINESS STUDY UNIVERSITY OF DHAKA ASSIGNMENT – 1 General Principles of Bank Management A Bank manages its assets and liabilities in four ways. 1. Asset Management 2. Liquidity Management 3. Capital Adequacy Management 4. Liability Management 1. Asset Management Asset management is to acquiring assets with the highest return and the lowest risk. To maximize its profits, a bank must simultaneously seek the highest returns possible on loans and securities, reduce risk, and make adequate provisions for liquidity by holding liquid assets. Asset Management involves four basic principles: 1. Finding borrowers who will pay high interest rates but who are unlikely to default. Banks seek out loan business by advertising their borrowing rates and by approaching corporations directly to solicit loans. It is up to the bank’s loan officer to decide if potential borrowers are good credit risks who will make interest and principal payments on time. 2. Purchase securities with high returns and low risk. 3. Lower risk by diversifying - Diversifying the bank’s asset holdings to minimize risk: holding many types of securities and making many types of loans offers protection when there are losses in one type of security or one type of loan. In managing......

Words: 1192 - Pages: 5

Premium Essay

Aaaa

...CHAPTER 5 Activity-Based Management Chapter Outline A. Cost Management Challenges — Chapter 5 presents three questions to be answered in this chapter. 1. Is activity-based costing (ABC) enough by itself to improve efficiency? Can cost managers ensure that an organization will meet its efficiency goals merely by measuring costs more accurately by using ABC? 2. Does the cost manager’s responsibility end with making recommendations for improvements? Are the numbers generated by ABC, by themselves, enough to guide managers to correct decisions regarding resource use? 3. How does one know that activity-based methods of cost management are worthwhile? B. Learning Objectives — This chapter has six learning objectives. 1. The key steps of an activity-based management system are presented. 2. How to use activity-based costing for target costing. 3. Ways to identify and measure the costs of activities that do or do not add value in organizations. 4. How the elements of an ABM system can help to identify opportunities for process improvements. 5. Evaluate capacity utilization by identifying resources supplied and resources used. 6. Understand the methods and the problems of implementing ABC and ABM. C. Activities-based Management (ABM) allows managers to evaluate costs and values of process activities to identify opportunities for improved......

Words: 2649 - Pages: 11

Free Essay

Aaaa

...Central Government This level of government works across the whole country and has specific duties. The UKs central government is situated in London; it is formed from MPs from the elected party which is currently the Conservatives and the Liberal Democrats. Procedures and Roles Questions- Benchmarking may submit oral and written questions. Debates- There is three kinds of debates that are brought up: 1. General- Where both the Houses of Commons and Lords hold debates in which members discuss government policy, proposed new laws and present matters. 2. Adjourned- An adjourned vote is a way in which the Commons can debate but do not have to vote. 3. Emergency- Emergency issues are discussed and debated, but this rarely happens. The most important role of parliament is to make new laws and The House of Commons play a big role in this. County Councils County Councils are responsible for all different roles within their county e.g. Kent. They are responsible for many important duties which include:- * Education • How much money is spent in a place of education e.g. Schools, colleges. • How places of education are maintained. * Refuse Disposal • Collecting their county’s rubbish and waste to dispose of it. * Planning and Development • Building......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

Aaaa

...Ga e Bo r Millions of Prizes * Co ect Game Stamps or win “Instantly”!† to be won! † game starts September 24, 2013† Re Ho how to rede em FOOD PRIZES† Take Game Stamps for food Prizes to a participating McDonald’s Restaurant in Canada. Before ordering, please let us know if you are redeeming a MONOPOLY food Prize†. ® † †No purchase required. See complete Game schedule, complete list of packages with Game Pieces, odds, eligibility, planned Prize redemption deadlines, Prize and other Game details in the Official Rules at participating McDonald’s® restaurants in Canada or at mcdonalds.ca/monopoly. Internet access rqd. to redeem some Prizes. Correct answer rqd. to a skill-testing question. *At the outset of the Game. Prizes available diminish and chances of winning may change as Prizes are claimed. ^“Cash” Prizes are payable by cheque. ©2013 McDonald’s ®, ™, MD and MC – use of these trademarks is licensed from McDonald’s Corporation. MONOPOLY, ®, ™ & © 2013 Hasbro. All Rights Reserved. © 2013 Wal-Mart Canada Corp. EA, EA SPORTS and the EA SPORTS logo are trademarks of Electronic Arts Inc. Snapfish is a registered trademark of Hewlett-Packard Development Company, L.P. All Rights Reserved. Interac, the Interac logo and Interac Flash are trade-marks of Interac Inc. Used under license. FIAT is a registered trademark of Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A., used under licence by Chrysler Canada Inc. Beaches® Resorts – The Luxury Included®......

Words: 598 - Pages: 3

Free Essay

Aaaa

...Aaa aaaa aaaaa aaaaaA aaaa aaaaa aaaa aaaaA Aaaaa aaa aaaaaaaaaA aaaaaaaaaaa aaaaaaA aaaaa aaaaa aa aaaaaA aaaaaaaaaa aaaaaaaA Aaaaaaaaa aaa aaa aaA aaaaaa aaa aaaaa aaaA aaaaa aaaaaaaaaaaaA aaa aaaa aaaaa aa aaaA aaaaa aaa aaaaaa aaaA aaaa aaaaaa aaaaaaaA aaa aaaaaa aaaaa aaaA aaaaaaaaa aaaaa aaaA aaaa aaaa aaaaa aaaaA Aaa aaaa aaaaa aaaaaA aaaa aaaaa aaaa aaaaA Aaaaa aaa aaaaaaaaaA aaaaaaaaaaa aaaaaaA aaaaa aaaaa aa aaaaaA aaaaaaaaaa aaaaaaaA Aaaaaaaaa aaa aaa aaA aaaaaa aaa aaaaa aaaA aaaaa aaaaaaaaaaaaA aaa aaaa aaaaa aa aaaA aaaaa aaa aaaaaa aaaA aaaa aaaaaa aaaaaaaA aaa aaaaaa aaaaa aaaA aaaaaaaaa aaaaa aaaA aaaa aaaa aaaaa aaaaA Aaa aaaa aaaaa aaaaaA aaaa aaaaa aaaa aaaaA Aaaaa aaa aaaaaaaaaA aaaaaaaaaaa aaaaaaA aaaaa aaaaa aa aaaaaA aaaaaaaaaa aaaaaaaA Aaaaaaaaa aaa aaa aaA aaaaaa aaa aaaaa aaaA aaaaa aaaaaaaaaaaaA aaa aaaa aaaaa aa aaaA aaaaa aaa aaaaaa aaaA aaaa aaaaaa aaaaaaaA aaa aaaaaa aaaaa aaaA aaaaaaaaa aaaaa aaaA aaaa aaaa aaaaa aaaaA Aaa aaaa aaaaa aaaaaA aaaa aaaaa aaaa aaaaA Aaaaa aaa aaaaaaaaaA aaaaaaaaaaa aaaaaaA aaaaa aaaaa aa aaaaaA aaaaaaaaaa aaaaaaaA Aaaaaaaaa aaa aaa aaA aaaaaa aaa aaaaa aaaA aaaaa aaaaaaaaaaaaA aaa aaaa aaaaa aa aaaA aaaaa aaa aaaaaa aaaA aaaa aaaaaa aaaaaaaA aaa aaaaaa aaaaa aaaA aaaaaaaaa aaaaa aaaA aaaa aaaa aaaaa aaaaA Aaa aaaa aaaaa aaaaaA aaaa aaaaa aaaa aaaaA Aaaaa aaa aaaaaaaaaA aaaaaaaaaaa aaaaaaA aaaaa aaaaa aa aaaaaA aaaaaaaaaa aaaaaaaA Aaaaaaaaa aaa......

Words: 468 - Pages: 2

Premium Essay

Aaaa

...For other uses, see Lens. A lens. Lenses can be used to focus light. A lens is an optical device which transmits and refracts light, converging or diverging the beam.[citation needed] A simple lens consists of a single optical element. A compound lens is an array of simple lenses (elements) with a common axis; the use of multiple elements allows more optical aberrations to be corrected than is possible with a single element. Lenses are typically made of glass or transparent plastic. Elements which refract electromagnetic radiation outside the visual spectrum are also called lenses: for instance, a microwave lens can be made from paraffin wax. The variant spelling lense is sometimes seen. While it is listed as an alternative spelling in some dictionaries, most mainstream dictionaries do not list it as acceptable.[1][2] Contents * 1 History * 2 Construction of simple lenses * 2.1 Types of simple lenses * 2.2 Lensmaker's equation * 2.2.1 Sign convention of lens radii R1 and R2 * 2.2.2 Thin lens equation * 3 Imaging properties * 4 Aberrations * 4.1 Spherical aberration * 4.2 Coma * 4.3 Chromatic aberration * 4.4 Other types of aberration * 4.5 Aperture diffraction * 5 Compound lenses * 6 Other types * 7 Uses * 8 See also * 9 References * 10 Bibliography * 11 External links * 11.1 Simulations History | This section requires expansion with:......

Words: 2141 - Pages: 9

Free Essay

Aaaa

...This passage is taken from our text book, Management and Cost Accounting 8 edition, which is written by Drury Colin. The author is an emeritus professor at Huddersfield University and a leading textbook author for a generation of accounting students. His books have been widely recommended by the main professional accounting bodies. He is an active researcher and published in the main peer-reviewed journals including Management Accounting Research and European Accounting Review, with his research focusing on the application of management accounting techniques in British industry. This short article is only an extract of the whole chapter, which mainly introduce the general control systems used in different companies. The author distinguishes between strategic control and management control first; and emphasis on the management control systems. He states that the aim of this kind of control is to influence employee behaviours in desirable ways in order to increase the probability that an organization’s objectives will be achieved. In our real life, companies use many different control systems address problems and make actions more efficiently and accurately. In this passage, action control and results control are explained and classified in details accompany with other types of controls like personnel, cultural and social control. Each of them has their own benefits and weaknesses whilst different types of system are also use in different situations. Compare with these...

Words: 625 - Pages: 3

Premium Essay

Aaaa

...This Report contains the findings of the READERSHIP SURVEY of COSMOPOLITAN (CHINESE EDITION) conducted by SCMP Hearst Publications Ltd. BACKGROUND AND RESEARCH OBJECTIVES 1.€ To update the readers( profile of COSMOPOLITAN (CHINESE EDITION) in terms of * Demographics * Lifestyle * Ownership/expenditure on products and services 2.€ To investigate the reading habits and readers( attitudes towards COSMOPOLITAN (CHINESE EDITION) and its supplements 3.€ To examine the reading habits of other magazines among COSMOPOLITAN (CHINESE EDITION) readers 4.€ To determine the readers( attitudes towards the editorial contents and other aspects of the magazine The findings will serve as a marketing tool to be used by media buyers and planners in their advertising placement and scheduling. They will also provide a guideline for the editorial direction of the magazine. RESPONDENT PROFILE/LIFESTYLE 1. Sex a. Female 99.2% b. Male 0.8% 2. Age a. 20 or below 10.6% b. 21-25 35.0% c. 26-30 30.6% d. 31-35 18.4% e. 36-40 4.0% f. 41 or above 1.2% 3. Marital Status a. Single 70.2% b. Married 28.4% c. Divorced 1.0% 4. Education Attainment a. Primary and below 0.0% b. Secondary 33.6% c.......

Words: 890 - Pages: 4

Premium Essay

Aaaa

...AMITY BUSINESS SCHOOL Dissertation FORMAT FOR OUTLINE OF PROPOSED RESEARCH WORK Name of the Student: Gaurav Gupta Father’s Name: Sh. Surinder Gupta Programme: MBA-GEN(2009-11)___________AUUP Enrollment No.: A0101909421______________ Contact No._8800969406_________________E-Mail id: gauravgupta506@gmail.com___________ 1. Title of the Research : Comparative Study and analysis of Sectoral funds and Investor perception about Mutual funds 2. Rationale of proposed investigation : To analyze the performance of different sectoral funds and to find which sector funds have performed well in different periods in the past and whether it can be recommended for investment to investors to earn high returns on a continual basis. 3. Review of work already done on the subject : In Mutual Funds, lot of work has been done by the researchers like study of top 5 equity diversified funds, comparative study of various Mutual Funds etc. Present work is based on studying the portfolio of various sector funds (Aggressive Funds) and to know about the Investor perception of investing in Mutual Funds 4. Objective(s) : a) To analyze the performance of sectoral funds for different periods and which sectoral fund has perfomed well in the past in different periods b) To compare the performance of various funds of a particular sector and compare it with other sectors ......

Words: 851 - Pages: 4

Free Essay

Aaaa

...Identify and define the characteristics of life. Define a cell. Explain the purpose of taxonomy. Define and explain the term emergent properties. Define metabolism. Define is homeostasis. Briefly explain the concept of natural selection and how it relates to evolution. Identify the basic taxa of organisms. Identify the kingdoms of the Domain Eukarya and explain their differences. What is meant by the term biodiversity and why is it an important concept in biology? What is meant by the term ecosystem? Identify and explain the steps of the scientific method. Explain the difference between a scientific theory and a nonscientific theory. In a scientific experiment what is the difference between the control group and the experimental group? Explain the difference between inductive and deductive reasoning. Define matter. Define element and identify its basic structural components. Explain the difference between atoms and molecules. Identify and explain the basic structure of an atom, including the electron shell. Explain the difference between the terms atomic number and atomic mass. List the 6 main elements that make up the weight of living things (organisms). Identify and discuss some beneficial uses of radioactive isotopes. Explain why atoms are considered to have a neutral charge whereas ions are not. If electron “A” is located farther away from......

Words: 268 - Pages: 2

Premium Essay

Aaaa

...1. How many style A shades can be loaded into an intermodal container ? The let there be light lamp shade company started in Madison, Wisconsin. Here are some facts about the transaction: 5400 identical lamp shade Style A: cylinder, 11 inches high and 11 inches in diameter Style B: cone shaped 12*12*48 inches Style C: cone shaped 12*12*50 Maximum weight of the load: 44 000 pounds per loaded container (highway regulations) Land rate: $1000 per 40 foot container Ocean rate: $22 per ton (2000 pounds) Insurance cost: 2% of the cost of the shipment Style A: Cost per piece: $4 Packaging cost: $0.60 Package weight : 10 pounds Number of pieces per package: 1 Style B: Cost per piece: $5 Packaging cost: $2 Package weight : 62 pounds Number of pieces per package: 6 Style C: Cost per piece: $6 Packaging cost: $3 Package weight : 101 pounds Number of pieces per package: 10 In order to calculate the number of style A shades per container, it's important to know the measurements of each container: Intermodal container size: 8 feet wide, 8.5 feet high and 40 feet long To find the area of a cube you must multiply length*width*height Therefore, there are 2720 cubic feet in the container. The size of one package of shades from style A is 12*12*12 ( 1 cubic foot) So, since the lamp shade are one cubic foot, the 0.5 in the 8.5 foot height can be disregarded because the lamp shade won't fit in that space. So the new dimensions of usable space are:......

Words: 337 - Pages: 2

Free Essay

Aaaa

...The brief to us from Castrol was to come up with an activation idea to launch its range of products (in the truck category) under one umbrella campaign. However, before working on it, we took a few moments off to understand our target group: the mechanics. We understood that he is a very busy man, works for long hours, is always under stress, has no time for himself, lives in polluted environment of vehicle smokes and chemicals and he is performing a highly skilled job but is not fully educated for the same. Therefore, our activation idea did try to this address these issues by introducing Castrol's Sampoorna Suraksha. It was done in a manner that the TG understood the brand's benefits and was convinced that Castrol not only takes care of his professional requirements but To introduce the new product of Castrol Formula Gel Grease as India's first Gel grease (its more than just grease its formula Gel) across the country was a challenge. We needed to reach out to the users of an extremely low involvement product, with a low literacy audience. What's more the user and buyer were different individuals. As we zeroed on to all transport Nagars of the country we developed the clutter breaking communication of the "poor cute as hell ball bearing" on the last leg of life. With us went the "Gel Man" whose super powers (no pun intended) insured that mechanics and truck drivers were riveted with the brand excitement. Castrol CRB Turbo contains "Friction Guard" formulation that......

Words: 530 - Pages: 3

Premium Essay

Aaaa

...12 years a slave In the years before the Civil War, Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), a free black man from upstate New York, is kidnapped and sold into slavery in the South. Subjected to the cruelty of one malevolent owner (Michael Fassbender), he also finds unexpected kindness from another, as he struggles continually to survive and maintain some of his dignity. Then in the 12th year of the disheartening ordeal, a chance meeting with an abolitionist from Canada changes Solomon's life forever. Twelve Years a Slave (1853) is a memoir and slave narrative by American Solomon Northup as told to and edited by David Wilson. Northup, a black man who was born free in New York state, details his being tricked to go to Washington, D.C., where he was kidnapped and sold into slavery in the Deep South. After having been kept in bondage for 12 years in Louisiana by various masters, Northup was able to write to friends and family in New York, who in turn secured his release with the aid of the state. Northup's account provides extensive details on the slave markets in Washington, D.C. and New Orleans, and describes at length cotton and sugar cultivation and slave treatment on major plantations in Louisiana. The work was published eight years before the Civil War by Derby & Miller of Auburn, New York,[2] soon after Harriet Beecher Stowe's best-selling novel about slavery,Uncle Tom's Cabin (1852), to which it lent factual support. Northup's book, dedicated to Stowe, sold 30,000......

Words: 1086 - Pages: 5

Free Essay

Aaaa

...Chương I: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ 1.1. a) Gọi A là biến cố “xuất hiện mặt sáu chấm khi gieo con xúc xắc”. Số kết cục đồng khả năng n = 6. Số kết cục thuận lợi cho biến cố A là m =1. Vậy: P(A)= = b) Gọi B là biến cố “mặt có số chẵn chấm xuất hiện”. Số kết cục thuận lợi cho B là n = 3. Vậy: P(B) = = = 0.5 1.2 a) Gọi A là biến cố “lấy ra tấm bìa có xuất hiện chữ số 5”. khi đó là biến cố không xuất hiện chữ số 5. Vì số kết cục đồng khả năng là 100, trong khi số kết cục thuận lợi cho A là 19, nên số kết cục thuận lợi cho là 81. Vậy P ( ) = 0.81. b) từ 1 đến 100 có 50 số chẵn nên có 50 số chia hết cho 2. Có 20 số chia hết cho 5, trong đó 10 số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2. Do vậy số kết cục thuận lợi cho biến cố lấy lên bìa có số hoặc chia hết cho 2, hoặc chia hết cho 5, hoặc chia hết cho cả 2 và 5 là 50 +20-10 = 60. Vậy P(A)= =0.6. 1.3 a) A = “quả cầu thứ nhất là trắng” Số kết cục duy nhất đồng khả năng là tất cả các phương pháp để lấy được 1 quả cầu ra khỏi (a+b) quả cầu. Vậy n = a+b. Số kết cục thuận lợi lấy ra quả cầu thứ nhất màu trắng là a. Vậy xác suất P(A) = b) Nếu quả thứ nhất trắng thì chọn quả thứ 2 sẽ còn a+b-1 kết cục đồng khả năng. Số kết cục thuận lợi để quả thứ 2 màu trắng là a-1 Vậy xác suất P(B) = c) tương tự câu b), vì quả thứ hai là trắng nên số kết cục đồng khả năng khi chọn quả thứ nhất là a+b-1 trong khi số kết quả thuận lợi là a-1. Vậy P(C) = 1.4. a) Số kết quả đồng khả năng thực......

Words: 12562 - Pages: 51