Free Essay

Aandeelhouder Speelt Belangrijke Rol in Bestuur

In: Business and Management

Submitted By RD01
Words 568
Pages 3
AANDEELHOUDER SPEELT BELANGRIJKE ROL IN BESTUUR

Een familiebedrijf scoort financieel beter als de familiale aandeelhouders zich als veranwoordelijke eigenaars gedragen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse professor Lorraine Uhlaner. Na de rol van de raad van bestuur spitst recent onderzoek inzake governance in familiebedrijven zich toe op rol van de aandeelhouder. Baanbrekend werk werd verricht door de professor Lorraine Uhlaner van de universiteit van Nyenrode, die in Nederland de pionier in het onderzoek inzake familiebedrijven is. Uhlaner heeft vooral verantwoordelijk eigenaarschap (responsible ownership) in familiebedrijven bestudeerd. Dit soort eigenaarschap heeft een positieve invloed op alle stakeholders, zoals het familiebedrijf zelf, zijn personeel, zijn klanten, de familie en de gemeenschap.

Het is de verdienste van Uhlaner dat zij niet in theoretische beschouwingen is blijven steken, maar aan de hand van kwantitatief onderzoek heeft nagegaan welke elementen van verantwoordelijk eigenaarschap tot een betere financiële performantie van het familiebedrijf leiden. Zij somt er vier op.

In eerste instantie is het belangrijk dat de familiale aandeelhouders zich professioneel gedragen. Dit betekent dat zij de hierarchie, de bevoegdheid en het gezag van de diverse organen in het familiebedrijf respecteren. Een passieve familiale aandeelhouder mag zich bijvoorbeeld niet inlaten met het operationele management. Een professionele houding als aandeelhouder impliceert ook dat men ten aanzien van de andere aandeelhouders transparant is met betrekking tot zijn bedoelingen als aandeelhouder. Indien men bijvoorbeeld van plan is om aandelen op termijn te verkopen, dan is openheid hierover geboden. Tenslotte houdt een professionele houding in dat afspraken, bijvoorbeeld in het kader van een aandeelhoudersovereenkomst of een familiaal charter, worden nagekomen.

De financiele performantie van het familiebedrijf wordt op de tweede plaats positief beïnvloed door het feit dat de aandeelhouders er een langetermijnvisie op nahouden. Uhlaner is niet de eerste onderzoeker, die het koesteren van een langetermijnvisie boven korte termijn doelstellingen als een belangrijk competitief voordeel van het familiebedrijf beschouwt.

Een derde belangrijk element van verantwoordelijk eigenaarschap is het engaement van de aandeelhouders om samen het familiaal vermogen in stand te houden en verder uit te bouwen.

Een vierde praktijk van verantwoordelijk eigenaarschap, die tot betere financiele performantie leidt, is het uitbouwen van familiale governance. Inzonderheid de redactie van familiale charters en het houden van familieforums spelen een belanrijke rol.

In haar kwantiatief onderzoek achterhaalde Uhlaner ook welke praktijken inzake verantwoordelijk eigenaarschap, die soms in de literatuur worden aangeprezen, weinig of geen positieve invloed hebben op de financiele performantie van het familiebedrijf. In de eerste plaats is dat het emotioneel eigenaarschap, het enthousiasme om deel uit te maken van een familiale aandeelhoudersgroep. Indien aan dit gevoel geen langetermijnobjectieven of concrete doelstellingen inzake de uitbouw van het familiaal vermogen worden toegevoegd, dan brengt dit weinig zoden aan de dijk. Een beetje verrassend is dat volgens Uhlaner ook de monitoring of het toezicht houden door de aandeelhouders geen gunstige invloed heeft op de financiele performantie van het familiebedrijf. Deze vaststelling bevat het vermoeden dat het houden van toezicht door bijvoorbeeld een krachtige raad van bestuur zich meer in de sfeer van de hygiene bevindt dan in de sfeer van de waardecreatie. De raad van bestuur kan er met andere woorden voor zorgen dat het familiebedrijf niet in de afgrond terechtkomt, maar niet dat het sneller en beter de berg beklimt. Op dat vlak is Uhlaner nogal radicaal. Volgens haar bestaat de kerntaak van een verantwoordelijke eigenaar erin ruimte te geven aan een talentvol management, van binnen of van buiten de familie.

Similar Documents

Free Essay

Hsfh

...Nederland honderdvijftig jaar geleden. De bovengemiddelde mens trouwens ook, om maar te zwijgen van de benedengemiddelde mens. Te wonen in het Nederland van begin éénentwintigste eeuw is dan ook niets minder dan een lot uit de loterij. Hoeveel mensen wonen er niet in veel slechter georganiseerde en minder ontwikkelde samenlevingen, nu en in het verleden? Hoeveel mensen proberen er niet dagelijkse ons kleine paradijs aan de Noordzee binnen te komen? Je zou verwachten dat elke inwoner van Nederland dagelijks zijn volstrekt willekeurige geluk op blote knieën dankt. Niets is uiteraard minder waar. We zeuren wat af met z’n allen als het over onze samenleving gaat (het woord alleen al!); het is nooit goed genoeg. En misschien is juist dat een belangrijke verklaring voor onze welvaart. Wie zeurt dat het niet goed genoeg is, zoekt naar verbeteringen, en wie verbeteringen vindt, wordt welvarender. Los daarvan is deze politiek verantwoorde les gebaseerd op een denkfout. Om te bepalen hoe dankbaar we zouden moeten zijn voor de samenleving waarin we toevallig zijn geboren, moeten we niet alleen de bewoners van alle andere samenlevingen nu en in het verleden meenemen, maar ook die van de toekomst. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat ondanks de huidige economische crisis de levensstandaard stapje voor stapje verder zal blijven toenemen, en dat grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika onze huidige levensstandaard zullen evenaren en te zijner tijd zullen overtreffen. Hoeveel......

Words: 36289 - Pages: 146

Free Essay

Prof in Control

...wrijving opgeleverd tussen de business en de supportfuncties. Dit heeft ook weer invloed gehad op de planning van het project en de motivatie van de specialisten die betrokken waren bij de oplevering van het project. In dit paper wil ik onder meer ingaan op onderstaande vragen, daarnaast heb ik een koppeling gemaakt met de theorie die we hebben moeten bestuderen voor de module Professional in Control. Wat is de intrinsieke waarde van de projectmanager bij FBNL? Wat is de invloed van Prince 2 op projecten binnen FBNL? Hoe gaan afdelingen om met veranderingen die projecten teweeg brengen? Kunnen we “slack” voorkomen bij het plannen van projecten? Zijn projectmedewerkers binnen FBNL optimaal gemotiveerd? In hoeverre speelt leiderschap een rol bij verandertrajecten? 1 Organisatie structuur binnen Fortis Bank Nederland Fortis Bank Nederland (FBNL) is een internationale financiële dienstverlener. FBNL biedt producten en diensten aan voor particuliere, zakelijke en institutionele klanten in Nederland en daarbuiten. De hoofdactiviteiten zijn Retail Banking, Private Banking, Commercial Banking en Merchant Banking. Per 1 januari 2008 had Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. meer dan EUR 270 miljard aan activa en 9.800 medewerkers in dienst. Zij heeft activiteiten in 25 landen en is de vierde bank van Nederland in termen van grootte. FBNL is momenteel in een integratietraject verwikkeld met ABN Amro om te gaan fuseren. 1 Juli 2010 zullen beide......

Words: 4462 - Pages: 18

Free Essay

Samenvatting Macro-Economics - Mankiw

...maar die toch geen profvoetballer wordt, maar naar de universiteit gaat heeft hoge oppertunity cost. Principe 3: rationale mensen denken in de marge. Beslissingen in het leven zijn zelden zwart-wit, maar meestal om tinten van grijs. Tijdens het eten, de beslissing die je gezicht is niet tussen vasten of het eten zoveel als je kunt, maar of te nemen extra portie frietjes. Bij het onderzoek rond leren,je beslissing is niet tussen het volledig falen of het bestuderen van 24 uur per dag, maar of een extra uur doorbrengen herziening van je notities in plaats van TV kijken. Marginal changes (marginale veranderingen/kosten): Mensen denken zo goed als nooit zwart-wit bij het nemen van beslissingen. Er spelen altijd meerdere factoren een rol bij overwegingen. Vaak heeft men een afgebakend plan in zijn hoofd, maar binnen dit plan kunnen veranderingen ontstaan die invloed hebben op het maken van je keuzes. In de economie worden deze kleine veranderingen marginale veranderingen genoemd. Bij het maken van een keuze zul je binnen je eigen plan (binnen je eigen marge) de marginale voordelen met de marginale kosten moeten vergelijken. Wanneer je een vervolgopleiding wilt gaan doen, zul je je af moeten vragen wat de voordelen hiervan zijn. (in de toekomst meer salaris, plezier in het leren) Maar je moet je ook afvragen welke extra kosten dit met zich meebrengt (collegegeld en het salaris dat je niet verdient als je studeert) Door deze marginale voordelen en marginale kosten......

Words: 14733 - Pages: 59

Free Essay

Coca Cola

...PR-Dossier Coca-Cola Belgium Financiële communicatie – investor relations http://www.cokecce.com/pages/homeContent.asp http://www.corporatereport.com/CCE2010AnnualReport/ Corporate information Onze visie, waarden en codes Onze visie en waarden omlijnen waar onze organisatie voor staat en welke haar doelstellingen zijn. Samen met de gedragscodes vormen ze een belangrijke leidraad voor al onze medewerkers. De waarden van The Coca-Cola Company LEADERSHIP | The courage to shape a better future | PASSION | Committed in heart and mind | INTEGRITY | Be real | ACCOUNTABILITY | If it is to be, it’s up to me | COLLABORATION | Leverage collective genius | INNOVATION | Seek, imagine, create, delight | QUALITY | What we do, we do well |   De waarden van Coca-Cola Enterprises ACCOUNTABLE | | TEAM DRIVEN | | CUSTOMER-FOCUSED | | De codes worden kenbaar gemaakt aan alle medewerkers volgens de eigen interne richtlijnen van elke organisatie. Er zijn ook procedures uitgewerkt die toezien op de correcte toepassing ervan en die de nodige kanalen voorzien om onregelmatigheden en inbreuken op een geschikte manier te melden. Bij CCS ondertekent elke medewerker bij aanwerving de kennisname van de gedragscode en verbindt zich ertoe deze te respecteren. De medewerkers worden eveneens regelmatig opgeroepen om een opleiding te volgen. Coca-Cola Enterprises in België en Luxemburg Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) en Coca-Cola Enterprises Luxembourg (CCEL) zijn......

Words: 3610 - Pages: 15

Free Essay

Beloningsstructuur Lange Termijn

...ondernemingen en dit voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Binnen het kader van de agencytheorie wordt een positieve relatie verwacht tussen de CEObeloning en de bedrijfsprestaties. Een positieve relatie duidt op het gebruik van formele mechanismen om de motieven van de topmanagers op één lijn te brengen met de belangen van de aandeelhouders. De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef kan als volgt geformuleerd worden: is er een verband tussen de prestaties van een onderneming en de beloning van de CEO binnen de Belgische beursgenoteerde ondernemingen? Indien er een verband gevonden wordt, zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de Bel20, de BelMid en de BelSmall en een tweede vergelijking zal gemaakt worden tussen de verschillende onderzochte jaren. Deze masterproef kan in twee delen opgedeeld worden, namelijk de literatuurstudie en het empirisch onderzoek. De literatuurstudie start met een beschrijving van het praktijkprobleem en de gekozen onderzoeksvragen in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 zullen een aantal theoretische concepten zoals de agencytheorie, de verschillende bestaande controlemechanismen om de CEO te motiveren in het belang van de aandeelhouder te handelen, de wettelijke bepalingen en de corporate governance in België, uitgelegd worden. In hoofdstuk 3 worden de beloning van de CEO en de verschillende componenten van zijn beloningspakket uitvoerig besproken. Hoofdstuk 4 van het literatuurgedeelte bespreekt de verschillende determinanten van de CEO-beloning.......

Words: 43665 - Pages: 175

Free Essay

Compliance and Social Media

...Gegevens     NVB:  Nederlandse  Vereniging  van  Banken     OFAC:  Office of Foreign Assets Control     PES:  Pre-­‐Employment  Screening     VIS:  Verificatie en Informatie Systeem     VOG:  Verklaring  Omtrent  het  Gedrag     Wft:  Wet  op  het  financieel  toezicht               3   1.  Introductie   Financiële ondernemingen richten zich in grote mate op het mitigeren van risico’s die een materiele invloed kunnen hebben op de financiële prestaties, continuïteit of reputatie van de financiële instelling. Juist, dat laatste, de reputatie, speelt bij financiële ondernemingen een belangrijke rol. Vertrouwen speelt immers bij dergelijke ondernemingen een cruciale rol en wordt in de financiële sector ervaren als een groot goed. Het publiek dient vertrouwen te hebben in financiële markten en instellingen. Integriteit van de financiële sector en een integere bedrijfsvoering zijn dus in het publiek belang. Het vertrouwen van het publiek kan echter geschonden worden indien de instelling zelf of medewerkers van de instelling betrokken zijn of zijn geweest bij gedragingen die in het maatschappelijk verkeer als onaanvaardbaar worden geacht (Olijslager, 2012). Gebaseerd op het bovenstaande heeft de financiële toezichtwetgeving maatregelen geformuleerd om te voorkomen dat personen in de financiële sector te werk worden gesteld die het......

Words: 5928 - Pages: 24

Free Essay

Structure Dana

...3.2 Structuur Zoals aangegeven in de organizational chart, heeft DP NL BV een productieproces waarin het gehele proces wordt geleid en begeleid door het management en de diverse ondersteunende afdelingen. Hierbij speelt iedere afdeling een eigen rol in en om de diverse fasen van het primaire proces. De fundamentele organisatorische structuur die op DP NL BV van toepassing is, is de ‘functional form’. Binnen deze structuur zijn verschillende afdelingen en afdelingsmanagers verantwoordelijk voor een deel van het bedrijfsprocesproces. Dana Petroleum NL BV richt zich bij productie en exploratie op het Nederlandse vasteland en het Nederlandse deel van de Noordzee. Zoals al eerder is besproken is er in de olie en gasindustrie sprake van centralisatie, omdat bedrijven opereren op wereldschaal. Echter, bij Dana Petroleum NL BV is er geen sprake van centralisatie, omdat het bedrijf zich alleen richt op het Nederlands Continentaal Plat. Er is daarom geen sprake van de zg. “divisional form”, waarbij de structuur gebaseerd is op parameters zoals geografische regios en centralisatie. ‘De focus van de organisatie is vooral gericht geweest op productie van olie en gas. De ontwikkeling van competenties, de management aandacht et cetera is dan ook vooral gericht geweest op productie en de afdelingen die zich daar mee bezighouden en in mindere mate op de andere afdelingen/functies zoals de afdelingen die zich bezighouden met exploratie.’ Hier is dus naast een strategische issue......

Words: 4878 - Pages: 20

Free Essay

P.Tiessen - Towards a Descriptive Theory of Management Accounting

...beeld te leveren van de contingency theorie van organisaties gebaseerd op de agency theorie en op de markten en hiërarchieën benadering. Twee belangrijke benaderingen van informatiekeuze in de MAS literatuur: * Information evaluation approach (normatieve benadering): opstellen van een analytisch framework voor de rationele keuze van informatie alternatieven. * Descriptive approach: geprobeerd om de informatiebehoeften van verschillende organisaties en mensen vast te stellen Één benadering voor het ontwikkelen van een beschrijvende theorie van management accounting systemen is gebaseerd op de contigency theorie. Daarnaast hebben een aantal theoretische ontwikkelingen plaatsgevonden die bijdragen aan het begrijpen van organisaties en de gerelateerde management accounting issues: agency theorie en het raamwerk van markten en hiërarchieën. Contingency theorie De effectiviteit van verschillende organisatorische en management processen, waaronder de processen die verband houden met het MAS, is afhankelijk van de organisatiestructuur. De organisatiestructuur is afhankelijk van de technologie en omgeving van het bedrijf. Beide factoren variëren in de mate waarin decision makers worden voorzien van routine of zekere informatie. Voor zowel technologie als omgeving is de plaats van informatie (intern/extern) van belangrijke invloed op de organisatiestructuur. In het geval van non-routine technologieën en onzekere omgevingen is informatie veelal intern. Bij routine......

Words: 1599 - Pages: 7

Free Essay

Impact of the Remuneration Act April 6th, 2010

...doelstellingen viseren. Ten tweede moet men volgens de nieuwe transparantievereisten onder meer de variabele vergoedingsbedragen publiceren in het remuneratieverslag. Voor de CEO dient het individuele bedrag te worden vermeld, voor de executives volstaat het gehele bedrag dat werd uitgekeerd aan bonussen.5 1.1.2 Duurzaamheid De prestatiecriteria moeten bovendien aan duurzaamheidsvereisten voldoen. De helft van de jaarlijkse bonus moet betrekking hebben op een periode van meerdere jaren.6 Hiermee behoopt men een lange termijn-denken te stimuleren bij de manager bij het bepalen van zijn strategie, door zijn persoonlijke incentive nauw te aligneren met het welzijn van de onderneming. 1 Wet van 6 april 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen en de autonome overheidsbedrijven en tot wijziging van de regeling inzake het beroepsverbod in de bank- en financiële sector, BS 23 april 2010. In de rest van de tekst ‘Remuneratiewet”. 2 Bijvoorbeeld „Tot 12.000 ontslagen maar toch meer bonussen bij Barclays,” De Standaard, 2014: 1. http://www.standaard.be/cnt/dmf20140211_00974040 3 Artikel 520 bis W. Venn. 4 Artikel 96, §3, 5° W. Venn. 5 Artikel 96, §3, 5° W. Venn. 6 Artikel 520ter W. Venn INLEIDING EN VERBAND MET JURIDISCH GEDEELTE | 5 1.2 Opzet Deze kleine, economische paper zoomt in op één aspect van de remuneratiewet, namelijk de variabele vergoeding. In deze paper wordt getracht de economische gedachtegang achter het bestaan......

Words: 9160 - Pages: 37

Free Essay

Factsheets over Supermarkten

...2000 nam Laurus ook de 101 supermarkten van Groenwoudt groep over. De Groenwoudt groep bestond toen uit de supermarkt formules Willem Groenwoudt(61 winkels), Nieuwe Weme (38 winkels) en Lekker & Laag (2 winkels). In totaal nam het marktaandeel van Laurus door de acquisitie toe naar zo'n 27%. Bij de Groenwoudt groep werkten zo'n 8.000 medewerkers en het bedrijf had distributiecentra in Heerenveen en Renswoude. Laurus voerde destijds de volgende formules: Antoine Petit, Basismarkt, Edah, Groenwoudt, Konmar, Lekker&Laag, Milo, Mitra, Nieuwe Weme, Petsplace, Spar (supermarkt), Super de Boer en Via. Antoine Petit BV. is in januari 2000 verkocht aan Albron catering. In de zomer van 2000 werd Ole van der Straaten voorzitter van de Raad van Bestuur van Laurus. Daarvoor was hij de succesvolle hoogste baas over bij Ola-ijs bij Unilever.In november 2000 wordt onder leiding van bestuursvoorzitter Ole van der Straaten en diens rechterhand Peter Stuyts de nieuwe 1 formule strategie gelanceerd. Een groot aantal winkels werd verkocht, een deel gesloten en de grote winkels zouden worden omgebouwd tot Konmar vestigingen. In het najaar van 2001 bleek dat de ombouwoperatie tot Konmar is mislukt en Van der Straaten moest opstappen. Laurus kwam deels in handen van het Franse Casino. Langzamerhand wordt het grootste deel van de 150 Konmarwinkels weer omgedoopt tot Edah of Super de Boer. Hierna werd er drastisch gesaneerd. Een eerste ontslagronde kostte honderden banen. De Basismarkt moest zijn......

Words: 2623 - Pages: 11

Free Essay

Rol de Ti En Las Organización

...Rol de Tecnologí a de la Información en las Organizaciones Propuesta: Ing. Ariel Gulisano Autor: Cynthia Aryauan EL MODELO En la Figura 1 se presenta el Modelo Conceptual de TI que permitirá analizar ese rol de las TIC’s introducido en el párrafo anterior. Se presenta como un modelo de capas donde cada capa representa un conjunto de elementos con funciones y objetivos propios orientados a dar soporte a las capas superiores. El énfasis del modelo está en la manera en que se corresponden el nivel estratégico de la organización con el soporte tecnológico en el proceso de toma de decisiones. Una de las características comunes a todas las organizaciones del siglo XXI es la inclusión de tecnologías de la información como herramienta de soporte a las actividades cotidianas. Décadas atrás el uso de estas tecnologías sólo era posible en organizaciones medias o grandes y muy pocas pequeñas arriesgaban capital en las TIC’s (Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones). Pero aún hoy, siendo una herramienta conocida y utilizada masivamente, no es sencillo integrar una idea completa de cuál es el rol que cumplen y cómo se vinculan con los demás componentes de una organización. Este artículo intenta explicar las relaciones que vinculan a los diferentes componentes organizacionales y las tecnologías de la información a través de un modelo que conceptualiza e integra a la organización y la tecnología de la información bajo una misma mirada. El propósito del Modelo Conceptual...

Words: 3977 - Pages: 16

Free Essay

Marketing Duurzaam Ondernemen

...een managementsysteem, zoals bijvoorbeeld het INK-model, gebruikt kunnen worden om de doelstellingen en maatregelen die resulteren uit een MVO-scan, zoals de DSS efficiënt en effectief tot uitvoer te brengen. Ieder zijn eigen rol Verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn op je handelen. Dat is niet alleen van toepassing op het (top)management, maar op iedereen in een organisatie. De discussie in de maatschappij concentreert zich tot nu toe voornamelijk op maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen bij bedrijven. Maar bedrijven opereren niet alleen in de maatschappij en kunnen daarom ook niet alleen zorgdragen voor duurzame ontwikkeling. Overheden, NGO's en consumenten hebben hierin ook een duidelijke verantwoordelijkheid en rol. Wie midden in de maatschappij wil staan, moet daarmee een goede verbinding hebben. De dialoog met stakeholders (en hierbij horen allerlei belanghebbenden zoals medewerkers, klanten, ketenpartners en omwonenden) draagt eraan bij dat uw activiteiten goed vallen bij iedereen die er mee te maken heeft. En dat u samenwerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk benut.Winstmaximalisatie is voor bedrijven niet (meer) het enige doel, het creëren van waarde staat centraal. Waarde voor de klanten, de werknemers, de aandeelhouders en de maatschappij. Dit wordt ook wel een stakeholder-benadering genoemd. Stakeholders zijn allerlei groepen mensen die de belangen van zichzelf, andere groepen mensen of de natuur vertegenwoordigen in relatie tot de......

Words: 13147 - Pages: 53

Free Essay

Nv Ajax

... Inhoudsopgave AFC Ajax Blz. 4 De directie van AFC Ajax Blz. 5 Aantwoorden op de vragen Blz. 6 Bronnen Blz. 11 Bijlage Blz. 12 * Balans * Is AFC Ajax een gezond bedrijf * Koers Ajax met grafiek, belegging 10.000 euro AFC Ajax Ajax is een voetbalclub met een roemrijke geschiedenis. In een kleine eeuw groeide een vriendenclubje uit Amsterdam dat elkaar alleen in de vrije uurtjes trof uit tot een elftal dat met oogstrelend voetbal de wereld veroverde. Een club die aanvallend spel weet te combineren met technische hoogstandjes en zich kan scharen onder de Europese topclubs. In totaal heeft Ajax 29 keer het landskampioenschap behaald en 25 belangrijke internationale prijzen gewonnen. Sinds er betaald voetbal is speelt Ajax al in de hoogste klasse. Ajax houd zich onder andere bezig met het opleiden van jonge talenten en het scouten daarvan. Momenteel heeft ajax 12 jeugdelftallen. Voor het betaalde voetbal worden er zowel nationaal als internationaal spelers gescout en gekocht maar ook verkocht. Dit is erg belangerijk voor de groei van ajax. De inkomste bronnen van AFC Ajax: * Kaart verkoop * Sponsoring * Reclame * Het verkopen van de wedstrijd aan tv zenders * Artikelen met logo van AFC Ajax verkopen * Het verkopen van de spelers De directie van AFC Ajax Rik van den Boog, algemeen directeur Rik van den Boog, die op 1 september 1959 geboren werd in Amsterdam, studeerde met als......

Words: 1845 - Pages: 8

Free Essay

Cursus Internationaal Management

...meeste grote bedrijven in de wereld zijn MNE. zijn Men is alleen een MNE als men aan deze voorwaarden voldoet: 1. Directe investeringen doen in het buitenland. MNE doet niet alleen aan export, maar is ook écht aanwezig in het buitenland. Ze voeren er directe investeringen in door vb. te produceren in het buitenland. 2. Actief met de investering bezig zijn (vb. aanwezig zijn in de RvB) 3. Geïntegreerde operaties (geen losse filliaaltjes) Dit betekent ook dat de operationele omgeving sterk verandert, de complexiteit stijgt. ekent omgeving Veel verschillende consumenten, distributiesystemen, … Ook de politieke agenda van de landen waarin we investeren speelt een belangrijke rol. Global game: men speelt wereldwijd waardoor alles complex wordt. Binnen de EU spelen de wisselkoersen geen rol meer maar daarbuiten wel, dit kan een belangrijke invloed hebben op vb. de winst. Ook organisatorisch is de omgeving complex. De meeste MNE zijn vrij recent (na WO II) uitgegroeid tot internationale spelers. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 70 000 bedrijven van dit type. De toegevoegde waarde van grote MNE is vaak groter dan het BNP van landen zoals Chili. De invloed van de MNE is afhankelijk van de sector waarin zij actief zijn. Op deze korte periode (tussen WO II en 2009) is er een sterke evolutie geweest in de (tussen ontstaansredenen van een MNE. Blz. 1 Definitie Verenigde Naties (VN) 1973 1984 Een onderneming die de activa, productie, mijnen, verkoop, … controleert in twee of......

Words: 29103 - Pages: 117

Free Essay

Blabla

...voorkomen, vrij alles te kopen/ verkopen, wel bescherming van overheid Voldoen aan basisbehoeften, ook voor minder rijke mensen Economische efficiency, voorzien in behoeften en wensen van maatschappij, efficient door concurrentie, vrije goederenstroom, vrijheid van info. Door actieve concurrentie en goede info hoge kwaliteit en lage prijs. 5. Innovatie, productie/ distributiekosten verlagen en nieuwe producten ontwikkelen om in veranderende behoefte te voorzien. 6. Consument opleiden en informeren, tevredenheid en welzijn op lange termijn verhoogt 7. Bescherming van de consument, overheid moet complexe producten op veiligheid controleren, en integriteit van aanbieder. Hoofdstuk 3, Strategische marketingplanning Marketing heeft belangrijke rol in strategische planning 3.1 Strategische planning Formuleren van strategie voor voortbestaan en groei op lange termijn. Formele planning heeft veel voordelen: toespitsten doelstellingen/ beleid; betere coördinatie en resultaatnormen voor controle; voorzien van veranderingen. ?? Jaarplan: huidige marktsituatie, doelstellingen/ marketingstrategie van dit jaar, actieplan, budgets en controlemechanismen. ?? Lange-termijn plan: factoren en krachten die komende jaren van belang zijn, ook onderwerpen van jaarplan, jaarlijks herzien. Beide plannen huidige activiteiten+voortzetting ?? Strategisch plan: Aanpassen bedrijf zodat profiteren van veranderingen. Strategisch plan: proces waarin voortdurend doelstellingen en......

Words: 39745 - Pages: 159