Free Essay

Aandeelhouder Speelt Belangrijke Rol in Bestuur

In: Business and Management

Submitted By RD01
Words 568
Pages 3
AANDEELHOUDER SPEELT BELANGRIJKE ROL IN BESTUUR

Een familiebedrijf scoort financieel beter als de familiale aandeelhouders zich als veranwoordelijke eigenaars gedragen. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Nederlandse professor Lorraine Uhlaner. Na de rol van de raad van bestuur spitst recent onderzoek inzake governance in familiebedrijven zich toe op rol van de aandeelhouder. Baanbrekend werk werd verricht door de professor Lorraine Uhlaner van de universiteit van Nyenrode, die in Nederland de pionier in het onderzoek inzake familiebedrijven is. Uhlaner heeft vooral verantwoordelijk eigenaarschap (responsible ownership) in familiebedrijven bestudeerd. Dit soort eigenaarschap heeft een positieve invloed op alle stakeholders, zoals het familiebedrijf zelf, zijn personeel, zijn klanten, de familie en de gemeenschap.

Het is de verdienste van Uhlaner dat zij niet in theoretische beschouwingen is blijven steken, maar aan de hand van kwantitatief onderzoek heeft nagegaan welke elementen van verantwoordelijk eigenaarschap tot een betere financiële performantie van het familiebedrijf leiden. Zij somt er vier op.

In eerste instantie is het belangrijk dat de familiale aandeelhouders zich professioneel gedragen. Dit betekent dat zij de hierarchie, de bevoegdheid en het gezag van de diverse organen in het familiebedrijf respecteren. Een passieve familiale aandeelhouder mag zich bijvoorbeeld niet inlaten met het operationele management. Een professionele houding als aandeelhouder impliceert ook dat men ten aanzien van de andere aandeelhouders transparant is met betrekking tot zijn bedoelingen als aandeelhouder. Indien men bijvoorbeeld van plan is om aandelen op termijn te verkopen, dan is openheid hierover geboden. Tenslotte houdt een professionele houding in dat afspraken, bijvoorbeeld in het kader van een aandeelhoudersovereenkomst of een familiaal charter, worden nagekomen.

De financiele performantie van het familiebedrijf wordt op de tweede plaats positief beïnvloed door het feit dat de aandeelhouders er een langetermijnvisie op nahouden. Uhlaner is niet de eerste onderzoeker, die het koesteren van een langetermijnvisie boven korte termijn doelstellingen als een belangrijk competitief voordeel van het familiebedrijf beschouwt.

Een derde belangrijk element van verantwoordelijk eigenaarschap is het engaement van de aandeelhouders om samen het familiaal vermogen in stand te houden en verder uit te bouwen.

Een vierde praktijk van verantwoordelijk eigenaarschap, die tot betere financiele performantie leidt, is het uitbouwen van familiale governance. Inzonderheid de redactie van familiale charters en het houden van familieforums spelen een belanrijke rol.

In haar kwantiatief onderzoek achterhaalde Uhlaner ook welke praktijken inzake verantwoordelijk eigenaarschap, die soms in de literatuur worden aangeprezen, weinig of geen positieve invloed hebben op de financiele performantie van het familiebedrijf. In de eerste plaats is dat het emotioneel eigenaarschap, het enthousiasme om deel uit te maken van een familiale aandeelhoudersgroep. Indien aan dit gevoel geen langetermijnobjectieven of concrete doelstellingen inzake de uitbouw van het familiaal vermogen worden toegevoegd, dan brengt dit weinig zoden aan de dijk. Een beetje verrassend is dat volgens Uhlaner ook de monitoring of het toezicht houden door de aandeelhouders geen gunstige invloed heeft op de financiele performantie van het familiebedrijf. Deze vaststelling bevat het vermoeden dat het houden van toezicht door bijvoorbeeld een krachtige raad van bestuur zich meer in de sfeer van de hygiene bevindt dan in de sfeer van de waardecreatie. De raad van bestuur kan er met andere woorden voor zorgen dat het familiebedrijf niet in de afgrond terechtkomt, maar niet dat het sneller en beter de berg beklimt. Op dat vlak is Uhlaner nogal radicaal. Volgens haar bestaat de kerntaak van een verantwoordelijke eigenaar erin ruimte te geven aan een talentvol management, van binnen of van buiten de familie.

Similar Documents

Free Essay

Beloningsstructuur Lange Termijn

...ondernemingen en dit voor de jaren 2009, 2010 en 2011. Binnen het kader van de agencytheorie wordt een positieve relatie verwacht tussen de CEObeloning en de bedrijfsprestaties. Een positieve relatie duidt op het gebruik van formele mechanismen om de motieven van de topmanagers op één lijn te brengen met de belangen van de aandeelhouders. De centrale onderzoeksvraag van deze masterproef kan als volgt geformuleerd worden: is er een verband tussen de prestaties van een onderneming en de beloning van de CEO binnen de Belgische beursgenoteerde ondernemingen? Indien er een verband gevonden wordt, zal er een vergelijking gemaakt worden tussen de Bel20, de BelMid en de BelSmall en een tweede vergelijking zal gemaakt worden tussen de verschillende onderzochte jaren. Deze masterproef kan in twee delen opgedeeld worden, namelijk de literatuurstudie en het empirisch onderzoek. De literatuurstudie start met een beschrijving van het praktijkprobleem en de gekozen onderzoeksvragen in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 zullen een aantal theoretische concepten zoals de agencytheorie, de verschillende bestaande controlemechanismen om de CEO te motiveren in het belang van de aandeelhouder te handelen, de wettelijke bepalingen en de corporate governance in België, uitgelegd worden. In hoofdstuk 3 worden de beloning van de CEO en de verschillende componenten van zijn beloningspakket uitvoerig besproken. Hoofdstuk 4 van het literatuurgedeelte bespreekt de verschillende determinanten van de CEO-beloning.......

Words: 43665 - Pages: 175

Free Essay

Hsfh

...Nederland honderdvijftig jaar geleden. De bovengemiddelde mens trouwens ook, om maar te zwijgen van de benedengemiddelde mens. Te wonen in het Nederland van begin éénentwintigste eeuw is dan ook niets minder dan een lot uit de loterij. Hoeveel mensen wonen er niet in veel slechter georganiseerde en minder ontwikkelde samenlevingen, nu en in het verleden? Hoeveel mensen proberen er niet dagelijkse ons kleine paradijs aan de Noordzee binnen te komen? Je zou verwachten dat elke inwoner van Nederland dagelijks zijn volstrekt willekeurige geluk op blote knieën dankt. Niets is uiteraard minder waar. We zeuren wat af met z’n allen als het over onze samenleving gaat (het woord alleen al!); het is nooit goed genoeg. En misschien is juist dat een belangrijke verklaring voor onze welvaart. Wie zeurt dat het niet goed genoeg is, zoekt naar verbeteringen, en wie verbeteringen vindt, wordt welvarender. Los daarvan is deze politiek verantwoorde les gebaseerd op een denkfout. Om te bepalen hoe dankbaar we zouden moeten zijn voor de samenleving waarin we toevallig zijn geboren, moeten we niet alleen de bewoners van alle andere samenlevingen nu en in het verleden meenemen, maar ook die van de toekomst. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat ondanks de huidige economische crisis de levensstandaard stapje voor stapje verder zal blijven toenemen, en dat grote delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika onze huidige levensstandaard zullen evenaren en te zijner tijd zullen overtreffen. Hoeveel......

Words: 36289 - Pages: 146

Free Essay

Coca Cola

...PR-Dossier Coca-Cola Belgium Financiële communicatie – investor relations http://www.cokecce.com/pages/homeContent.asp http://www.corporatereport.com/CCE2010AnnualReport/ Corporate information Onze visie, waarden en codes Onze visie en waarden omlijnen waar onze organisatie voor staat en welke haar doelstellingen zijn. Samen met de gedragscodes vormen ze een belangrijke leidraad voor al onze medewerkers. De waarden van The Coca-Cola Company LEADERSHIP | The courage to shape a better future | PASSION | Committed in heart and mind | INTEGRITY | Be real | ACCOUNTABILITY | If it is to be, it’s up to me | COLLABORATION | Leverage collective genius | INNOVATION | Seek, imagine, create, delight | QUALITY | What we do, we do well |   De waarden van Coca-Cola Enterprises ACCOUNTABLE | | TEAM DRIVEN | | CUSTOMER-FOCUSED | | De codes worden kenbaar gemaakt aan alle medewerkers volgens de eigen interne richtlijnen van elke organisatie. Er zijn ook procedures uitgewerkt die toezien op de correcte toepassing ervan en die de nodige kanalen voorzien om onregelmatigheden en inbreuken op een geschikte manier te melden. Bij CCS ondertekent elke medewerker bij aanwerving de kennisname van de gedragscode en verbindt zich ertoe deze te respecteren. De medewerkers worden eveneens regelmatig opgeroepen om een opleiding te volgen. Coca-Cola Enterprises in België en Luxemburg Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) en Coca-Cola Enterprises Luxembourg (CCEL) zijn......

Words: 3610 - Pages: 15

Free Essay

Marketing Duurzaam Ondernemen

...een managementsysteem, zoals bijvoorbeeld het INK-model, gebruikt kunnen worden om de doelstellingen en maatregelen die resulteren uit een MVO-scan, zoals de DSS efficiënt en effectief tot uitvoer te brengen. Ieder zijn eigen rol Verantwoordelijkheid nemen en aanspreekbaar zijn op je handelen. Dat is niet alleen van toepassing op het (top)management, maar op iedereen in een organisatie. De discussie in de maatschappij concentreert zich tot nu toe voornamelijk op maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen bij bedrijven. Maar bedrijven opereren niet alleen in de maatschappij en kunnen daarom ook niet alleen zorgdragen voor duurzame ontwikkeling. Overheden, NGO's en consumenten hebben hierin ook een duidelijke verantwoordelijkheid en rol. Wie midden in de maatschappij wil staan, moet daarmee een goede verbinding hebben. De dialoog met stakeholders (en hierbij horen allerlei belanghebbenden zoals medewerkers, klanten, ketenpartners en omwonenden) draagt eraan bij dat uw activiteiten goed vallen bij iedereen die er mee te maken heeft. En dat u samenwerkingsmogelijkheden zo goed mogelijk benut.Winstmaximalisatie is voor bedrijven niet (meer) het enige doel, het creëren van waarde staat centraal. Waarde voor de klanten, de werknemers, de aandeelhouders en de maatschappij. Dit wordt ook wel een stakeholder-benadering genoemd. Stakeholders zijn allerlei groepen mensen die de belangen van zichzelf, andere groepen mensen of de natuur vertegenwoordigen in relatie tot de......

Words: 13147 - Pages: 53

Free Essay

Blabla

...voorkomen, vrij alles te kopen/ verkopen, wel bescherming van overheid Voldoen aan basisbehoeften, ook voor minder rijke mensen Economische efficiency, voorzien in behoeften en wensen van maatschappij, efficient door concurrentie, vrije goederenstroom, vrijheid van info. Door actieve concurrentie en goede info hoge kwaliteit en lage prijs. 5. Innovatie, productie/ distributiekosten verlagen en nieuwe producten ontwikkelen om in veranderende behoefte te voorzien. 6. Consument opleiden en informeren, tevredenheid en welzijn op lange termijn verhoogt 7. Bescherming van de consument, overheid moet complexe producten op veiligheid controleren, en integriteit van aanbieder. Hoofdstuk 3, Strategische marketingplanning Marketing heeft belangrijke rol in strategische planning 3.1 Strategische planning Formuleren van strategie voor voortbestaan en groei op lange termijn. Formele planning heeft veel voordelen: toespitsten doelstellingen/ beleid; betere coördinatie en resultaatnormen voor controle; voorzien van veranderingen. ?? Jaarplan: huidige marktsituatie, doelstellingen/ marketingstrategie van dit jaar, actieplan, budgets en controlemechanismen. ?? Lange-termijn plan: factoren en krachten die komende jaren van belang zijn, ook onderwerpen van jaarplan, jaarlijks herzien. Beide plannen huidige activiteiten+voortzetting ?? Strategisch plan: Aanpassen bedrijf zodat profiteren van veranderingen. Strategisch plan: proces waarin voortdurend doelstellingen en......

Words: 39745 - Pages: 159

Free Essay

Samenvatting Macro-Economics - Mankiw

...maar die toch geen profvoetballer wordt, maar naar de universiteit gaat heeft hoge oppertunity cost. Principe 3: rationale mensen denken in de marge. Beslissingen in het leven zijn zelden zwart-wit, maar meestal om tinten van grijs. Tijdens het eten, de beslissing die je gezicht is niet tussen vasten of het eten zoveel als je kunt, maar of te nemen extra portie frietjes. Bij het onderzoek rond leren,je beslissing is niet tussen het volledig falen of het bestuderen van 24 uur per dag, maar of een extra uur doorbrengen herziening van je notities in plaats van TV kijken. Marginal changes (marginale veranderingen/kosten): Mensen denken zo goed als nooit zwart-wit bij het nemen van beslissingen. Er spelen altijd meerdere factoren een rol bij overwegingen. Vaak heeft men een afgebakend plan in zijn hoofd, maar binnen dit plan kunnen veranderingen ontstaan die invloed hebben op het maken van je keuzes. In de economie worden deze kleine veranderingen marginale veranderingen genoemd. Bij het maken van een keuze zul je binnen je eigen plan (binnen je eigen marge) de marginale voordelen met de marginale kosten moeten vergelijken. Wanneer je een vervolgopleiding wilt gaan doen, zul je je af moeten vragen wat de voordelen hiervan zijn. (in de toekomst meer salaris, plezier in het leren) Maar je moet je ook afvragen welke extra kosten dit met zich meebrengt (collegegeld en het salaris dat je niet verdient als je studeert) Door deze marginale voordelen en marginale kosten......

Words: 14733 - Pages: 59

Free Essay

Communication Plan

...probleem moet zoeken. Er is een knelpunt of vraag dat bij de huidige communicatie fout zit, je moet goed op de hoogte zijn van het beleid van de onderneming. Je organisatievraag is niet altijd het werkelijke probleem. Het kan liggen aan vele factoren(concurrenten..) ipv aan de communicatie. Een briefing is iets waar ze alles ingooien, dus communicatieprof moet vragen stellen want hij moet de probleemstelling verwoorden! 2. Interne en externe analyse : - de interne en externe omgeving in kaart brengen - op alle niveaus kijken : dus micro,macro en meso Eerst ga je de huidige situatie in kaart brengen met de interne analyse (micro omgeving). U communicatieplan aan het bestaande beleid te linken. Hoe speelt communicatie een rol voor de doelen? Elementen van intern : - beleid, missie, visie, strategie - identiteit (uitstraling organisatie) - product en dienst (wat ze echt verkopen, bv philips verkoopt sfeer ipv lampen) - structuur (opbouw) - cultuur (waarden en normen) - plaats van de communicatie (stafafdeling of marketingafdeling, verantwoordelijke?.. ) - huidige middelen (middelen en hun rendement) Externe analyse (meso niveau) ACTOREN Relaties dat organisatie heeft met publieksgroepen zoals leveranciers,intermediairs, concurrenten.. Diegene die nog meedoen aan het spel, ook wel de arena analyse genoemd. alle actoren in de kaart brengen(stakeholders) en je moet ze......

Words: 7525 - Pages: 31

Free Essay

Summery Management Control Systems

...kijken is onjuist, want als die winst is bereikt met een meer dan proportionele groei van de investeringen, is het rendement per gulden lager geworden. 2. Maximeren van de aandeelkoers t.b.v. de aandeelhouders. (Marktprijs voor aandelen is de graadmeter). 3. Satisficing (bevredigend) is beter dan maximizing (maximaliseren) want: Maximalisering veronderstelt alwetendheid over alle alternatieven. Het gekozen alternatief is dan per definitie het beste. Het is in feite zo dat het management gelooft dat het gekozen alternatief het beste is. Hoewel optimalisering van de aandelenkoers een doel zou kunnen zijn, is het dan ongetwijfeld niet het enige doel in de organisatie want de aandeelhouders zijn niet de enige belanghebbenden in de organisatie.'Shareholder value' wordt vaak gemeten aan de beurskoers/marktwaarde maar deze marktwaarde is geen accurate maatstaf voor wat de tent nu werkelijk waard is. De gemiddelde investeerder denkt vaak alleen op kortetermijn en heeft ook geen inzicht in managementinfo voor wat betreft de lange termijn. 4. Overige doelen: organisatie effectiviteit hoge productiviteit goed organisatorisch leiderschap goede organisatorische reputatie hoge moraal organisatiegroei (winstmaximalisatie) (volgens Posner en Schmidt), volgens hun onderzoek kwamen de aandeelhouders op de elfde plaats als belanghebbenden in de organisatie. Non-profit heeft moeilijker meetbare doelen (resultaten). Financieel doel: De uitgaven zijn net iets kleiner dan de......

Words: 22935 - Pages: 92

Free Essay

Vakbonden België

...ww Hoe spelen zij in op de moderne vraagstellingen vandaag? Waar liggen de knelpunten? Zijn ze waakzaam m.b.t. het ethisch profiel van bedrijven? Wat is hun rol in de globalisering? Welke is hun rol in Europa, in een Derde Wereldland? Even zo kunnen organisaties voor werkgevers worden doorlicht. Dewaele Jolien Frennet Delphine Lapeirre Line Meeuws Stephanie Minnekeer Hanne Shen Christy Hoe spelen zij in op de moderne vraagstellingen vandaag? Waar liggen de knelpunten? Zijn ze waakzaam m.b.t. het ethisch profiel van bedrijven? Wat is hun rol in de globalisering? Welke is hun rol in Europa, in een Derde Wereldland? Even zo kunnen organisaties voor werkgevers worden doorlicht. Dewaele Jolien Frennet Delphine Lapeirre Line Meeuws Stephanie Minnekeer Hanne Shen Christy Groepswerk De vakbonden Bedrijfsethiek Groepswerk De vakbonden Bedrijfsethiek ‎ Inhoudsopgave Inleiding 4 Historiek 4 Wat hebben de vakbonden bereikt na 1944? 4 Wat is een vakbond? 4 Activiteiten 4 De vakbonden hebben 5 grote kern activiteiten. 4 Nog meer… 5 Kritiek 7 Verplicht vakbondslidmaatschap 7 Lid worden 8 Betalen 8 ACV 8 Specifieke bijdragen 8 Syndicale premies van het ACV 9 ACV-premies 9 ACLVB 9 Syndicale premies 9 Standpunt van een werkgever 10 De vakbonden in Vlaanderen 12 Sociaal overleg 19 Representativiteit 20 Voordelen voor leden per vakbond 20 ABVV 20 ACV 21 ACLVB 22 Het geld binnen de......

Words: 21347 - Pages: 86