Free Essay

Akpk

In: Other Topics

Submitted By aemar515
Words 18840
Pages 76
PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Universiti Malaysia Sabah
Tel : 088-320079
Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my Cetakan Pertama 2009
© Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh
Penerbit
Universiti Malaysia Sabah
Beg Berkunci 2073,
88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada :
Pengarah
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar
Universiti Malaysia Sabah
Tel : 088-320079
Faks : 088-320885

Kandungan

Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA)

Prakata Pengarah PKPP
Pendahuluan

- Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar 1
- Objektif
- Matlamat
- Struktur Organisasi
- Fungsi Unit

Panduan Pendaftaran 6

- Proses pendaftaran - Pra-Syarat pengambilan kursus - Jam kredit kursus

Pengajaran Kursus 8

- Dasar pengajaran kursus - Rujukan Ilmiah - Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Penilaian 10

- Kaedah Penilaian - Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

Etika 14

- Etika Pelajar - Etika Kejurulatihan

Kemudahan Pembelajaran 16
Pemajuan Pelajar 17
Senarai Kursus 21
Sinopsis Kursus 24 - 67 Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Assalamualaikum wbt. dan salam sejahtera. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar, Universiti Malaysia Sabah. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. Sesungguhnya, untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita.

Dalam hal ini, Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahiran-kemahiran ini khususnya kemahiran insaniah. Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan, interaksi social dan kerjasama berkumpulan. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti, para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan, kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. Adalah menjadi harapan universiti, dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang.

Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS.

Prof Dr. Amran Ahmed
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
Prakata
Pengarah
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002, berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang, dari aspek pembangunan fizikal, mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang, melangkah gagah gemilang, aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang. Pembangunan sahsiah, personaliti, kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran. Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. Dalam konteks ini, PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan.

Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran kokurikulum di UMS. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah.

Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid
Pengarah,
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar,
Universiti Malaysia Sabah

Falsafah, Wawasan, Misi
Dan Matlamat UMS

[pic]

Falsafah

Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif, berdisiplin, bersepadu dan seimbang dari segi intelek, emosi, jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Wawasan

Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia.

Misi

Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara

Dasar dan Falsafah
Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, membangunkan ketahanan fizikal, mental dan spiritual pelajar, menjana pemikiran kreatif, inovatif, produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran.

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed, Where talent are impressed

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, membangunkan ketahanan fizikal, mental dan spiritual pelajar, menjana pemikiran kreatif, inovatif, produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti, serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar.

Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan, dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK.

Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES, SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing.

Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan, atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah, dan 70% amali/praktikal/studio. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMS-SPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan, serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan, Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima.

OBJEKTIF

I. Mengaktifkan minat pelajar, membangunkan minda cemerlang, mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan, hubungan komuniti, khidmat masyarakat dan program-program kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah, kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS.

II. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan, kebudayaan dan kesenian, teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar.

III. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan.

IV. Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul, nilai ketahanan diri yang tinggi, berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat.

MATLAMAT

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut:

I. Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan.

II. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran.

III. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional, kepimpinan, kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar.

IV. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara

STRUKTUR ORGANISASI

Prof. Madya Abdul Jamal Abd. Hamid Pengarah

Khairil Anwar Dean Kamaruddin Timb Pengarah

Azmi Jumat Penolong Pendaftar

Mas Adi Alimin Penolong Pendaftar ( UMSKAL)
Mangsor Ibrahim (Pegawai Muzik)

Stephanie John PT(Kesetiausahaan)

Dionysia Dulipat PT (Pent & Rekod)

Mokdin Ahmad PT (Pem.pelajar/DC)

Amesah Chungan PT (Kewangan)

Norain Abd Razak Artis Budaya

Alizah Olah PT (Akademik)

Suharni Sunarto PT (UMSKAL)

Nasrul Rukkung Pembantu Am

FUNGSI UNIT

Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik.

Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi.

Fungsi

i. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekeliling-pekeliling dan surat arahan. ii. Pengendalian urusan sumber manusia, latihan, cuti dan kebajikan kakitangan. iii. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan. iv. Penyediaan dan pengemaskinian laman web

Kewangan, Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan, kawalan aset dan inventori.

Fungsi

i. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP ii. Pengurusan proses perolehan dan pembayaran. iii. Kawalan aset dan inventori iv. Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform

Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar.

Fungsi

i. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. ii. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. iii. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. iv. Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu v. Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP

Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projek-projek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursus-kursus kokurikulum yang diikuti.

Fungsi

i. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. ii. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop iii. Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . iv. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi v. Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) vi. Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor

PANDUAN PENDAFTARAN

i. Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan.

ii. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik, Universiti Malaysia Sabah.

iii. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari mana-mana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. (sila lihat senarai kursus).

iv. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti, diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut:

| |Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) |
|UMS |Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) |
|Kota Kinabalu |UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) |
|UMS |Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) |
|Kampus Antarabangsa Labuan |UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) |

v. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. Semasa pendaftaran, pastikan kod kursus, nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda.

vi. Selepas mendaftar, pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum.

vii. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa, pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini.

viii. Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar, sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. (sila rujuk prospektus universiti).

ix. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai, sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya.

x. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum, sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar.

PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat, atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. Bagi beberapa bidang dan komponen, pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut:

i. Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia.

ii. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia.

iii. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal.

xi. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur.

xii. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini.

JAM KREDIT KURSUS

i. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform.

ii. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester.

iii. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester.

iv. Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester.

DASAR PENGAJARAN KURSUS

Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut:

i. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. ii. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah

Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut:

i. Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih.

ii. Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan, interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan.

iii. Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar.

iv. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi.

v. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional.

RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN

Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum.

PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

i. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti.

ii. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut.

iii. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut. Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran.

iv. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan.

v. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat, tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih.

vi. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan.

vii. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat.

viii. Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi, Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan dan Kesenian. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’.

ix. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar.

x. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan.

xi. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor, Dataran DC, Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS.

PROSEDUR PENILAIAN

Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah, teori dan falsafah, dan penguasaan ilmu kemahiran professional.

i. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti.

ii. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. Bagi beberapa kursus, penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar.

iii. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran.

iv. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan.

Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu :

Peperiksaan Akhir (Bertulis) : 30% Ujian dan Peperiksaan Amali : 70%

|Kokurikulum Bukan Beruniform |
| |Elemen |Markah |Catatan |
|1. |Modul Kemahiran Insaniah, dan Modul Teori dan |30% |Peperiksaan Akhir |
| |Falsafah bidang pengkhususan | |(Bertulis) |
| |Penilaian berterusan |
|2. |Praktikal & Amali dan Projek Akhir |70% |Penilaian berterusan dan akhir |

|Kokurikulum Beruniform |
| |Elemen |Markah |Catatan |
|1. |Modul kemahiran Insaniah dan Modul Teori dan |30% |Peperiksaan Akhir |
| |Falsafah bidang pengkhususan | |(Bertulis) |
| |Penilaian berterusan |
|2. |Kawad dan Disiplin |70% |Penilaian berterusan dan akhir |
| |Praktikal/Amali dalam bidang pengkhususan | | |
| | | | |

Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah

Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar, Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester:

i. Kerjasama berkumpulan, interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah, karakter dan personaliti. (Sila lihat carta)

|Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah |
|Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah |
|Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya |
|Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam |
|kumpulan |
|Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan |
|Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli |
|didalam kumpulan |
|Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan |
|Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan |
|Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan. |
|Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilai-nilai etika dan personaliti |
|Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam|
|sebarang program khidmat masyarakat yang disertai |

ii. Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke-13.

iii. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan.

iv. Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul.

Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut:

| | | | |
|GRED |PERATUSAN |NILAI GRED |NILAI |
|A |80-100 |4.00 | |
| | | |CEMERLANG |
|A- |75-79 |3.67 | |
|B+ |70-74 |3.33 | |
| | | | |
| | | |KEPUJIAN |
|B |65-69 |3.00 | |
|B- |60-64 |2.67 | |
|C+ |55-59 |2.33 | |
|C |50-54 |2.00 | |
| | | | |
| | | |LULUS |
|C- |45-49 |1.67 | |
|D+ |40-44 |1.33 | |
|D |35-39 |1.00 | |
|E |0-34 |0.00 |GAGAL |

ETIKA PELAJAR

Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum, semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut:

i. Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan.

ii. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran.

iii. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar.

iv. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan.

v. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni, kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan.

vi. Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian.

vii. Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja.

viii. Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima.

ix. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan.

ETIKA KEJURULATIHAN

Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor, afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima.

i. Hadir dalam bengkel kejurulatihan, mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester.

ii. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan.

iii. Mencatat kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan, mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan.

iv. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif dalam pengajaran misalnya perkauman, keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan.

v. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama, kesopanan, budi bahasa dikalangan pelajar.

vi. Membuat pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama, kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar.

vii. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani.

viii. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar.

ix. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan.

x. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar.

Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran

Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor, UMS. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di Sekolah-Sekolah dan juga di Dewan dewan kuliah.

|Dewan Bankuasi |Studio Muzik |
|Kursus Pidato, |Muzik Moden |
|Kemahiran seni orator, |Muzik Asli |
|Nasyid Kontemporer |Koir |
|Bilik Tutorial |Dewan Kuliah Pusat |
|Seni Khat, Lukisan dan Catan, Seni Batik |Interim, Baktisiswa, |
| |Pengurusan Organisasi Pelajar, |
|Pentas Utama Dewan |Dewan Kuliah |
|Lakonan Teater, Tarian Rakyat |Pidato, Nasyid Tradisional |
|Pantai ODEC UMS |Dataran Dewan Canselor |
|Sukan Kenu, Perahu Naga, Perahu Layar, Kembara |Tae Kwon Do, Karate-Do, UMS-SEJATI, Bomba, St John Amb,|
| |PBSM, Silat Olahraga |
|Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang |Art Gallery |
| |Seni Khat, Potrait |
|Masjid UMS/UMSKAL |Padang Kawad |
|Pengurusan Masjid dan Jenazah |PALAPES. SUKSIS |
|MegaLab |Tapak Semaian |
|Bina Urus Komputer, Peny.Komputer dan rangkaian |Teknologi Hidrofonik, Asas Penanaman dan Lanskap |
|Lab SSMP |Makmal Komputer UMSKAL |
|Projek Sains Makanan |Seni Animasi |
|Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton |Komplek Renang Sabah |
| |Sukan Renang |
|Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto |Ranau/Labuan Golf Course |
| |Sukan Golf |
|Laman Graduan |Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak, Tenis, Bola Keranjang, |
|Tarian Sabah |Memanah, Sepak Takraw, Bola Jaring, Hoki, Ping Pong, |
|Kompang |Ragbi, Bola Tampar. |
|Memanah | |

PEMAJUAN PELAJAR

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara. Secara fokasnya, PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang, membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi:

Metode pembelajaran kursus secara intergratif; Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah, Pembentukan sahsiah, personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan, kemasyarakatan dan hubungan komuniti.

PEMBANGUNAN DISIPLIN, PENGWUJUDAN SIKAP TOLERANSI BAGI MENJAGA KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK ANTARA KAUM DAN BANGSA DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITI.

PENCERNAAN DAN PENONJOLAN BAKAT, POTENSI DAN KEMAHIRAN INDIVIDU DIPERINGKAT IPTA, NEGERI, KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA.

PENGEMBANGAN DAN PELUASAN ILMU SERTA PELUANG MENGADAKAN INTERAKSI KOMUNITI DAN INTELEK DALAM BERBAGAI PERINGKAT.

PKPP KOMITED DALAM MEMBERI PERKHIDMATAN BERIKUT UNTUK KEPENTINGAN PELAJAR DALAM MEMBANGUNKAN BAKAT DAN POTENSI.

• Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah.

• Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat.

• Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian.

• Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester.

• Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan.

• UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE), Kumpulan Tari SUTRASARI UMS, Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline.

• Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT)

• Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum

• Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI

• Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar.

KARNIVAL KOKURIKULUM

Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan, pameran atau pertandingan. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan, kepimpinan, kebudayaan dan kesenian, sukan dan rekreasi, teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES, SUKSIS dan UMS-SEJATI. Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian daripada penilaian akhir (amali) pembelajaran kokurikulum. Melalui karnival, bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi.

PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT)

PROGRAM HUBUNGAN KOMUNITI BERTERASKAN KEPERLUAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH DENGAN TUMPUAN KEPADA NILAI-NILAI KERJASAMA BERKUMPULAN, KEPIMPINAN SERTA MEMBANGUNKAN DAYA DAN KEMAMPUAN INTERAKSI DAN KOMUNIKASI SECARA EFEKTIF DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT. PROGRAM INI DICERNAKAN DARI KURSUS-KURSUS KOKURIKULUM BAGI MEMBERI RUANG KEPADA PELAJAR MENGADAKAN INTERAKSI KOMUNITI, BUDAYA DAN INTELEK DALAM USAHA MEREALISASIKAN INTEGRASI NASIONAL DAN MAHASISWA UNIVERSITI YANG MEMPUNYAI JATIDIRI DAN NILAI KASIH SAYANG SEJAGAT. PROGRAM INI MEMBAWA PELAJAR KEBEBERAPA TEMPAT DAN LOKASI DI NEGERI SABAH KHUSUSNYA KAWASAN PEDALAMAN DAN DESA.

Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan, interaksi budaya, program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Di akhir program ini, pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir.

enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat)

SENARAI KURSUS KOKURIKULUM

|Beruniform dan Badan Penyelamat |Kebudayaan dan Kesenian |Sukan dan Rekreasi |
| | | |
|Pasukan Latihan Pegawai |EA 00103 Angklung |ES 00103 Badminton |
|Simpanan (PALAPES DARAT) |EA 00203 Koir |ES 00203 Bola Jaring |
|ED10101 PALAPES DARAT I |EA 00303 Kompang |ES 00303 Bola Keranjang |
|ED10201 PALAPES DARAT II |EA 00403 Lakonan Teater |ES 00403 Bola Sepak |
|ED20301 PALAPES DARAT III |EA 00503 Lukisan dan Catan |ES 00503 Bola Tampar |
|ED20401 PALAPES DARAT IV |EA 00603 Muzik Asli |ES 00603 Boling Ten-Pin |
|ED30501 PALAPES DARAT V |EA 00703 Muzik Moden |ES 00703 Boling Padang |
|ED30601 PALAPES DARAT VI |EA 00803 Nasyid Kontemporer |ES 00803 Equestrian |
| |EA 00903 Nasyid Tradisional |ES 00903 Golf |
|Pasukan Latihan Pegawai |EA 01003 Pengenalan Kepada |ES 01003 Hoki |
|Simpanan (PALAPES UDARA) |Lakon Layar |ES 01103 Memanah |
|EU10101 PALAPES UDARA I |EA 01103 Penulisan Skrip Drama |ES 01203 Renang |
|EU10201 PALAPES UDARA II |EA 01203 Perangkat Gamelan |ES 01303 Selam Skuba |
|EU20301 PALAPES UDARA III |EA 01303 Seni Arca |ES 01403 Senamrobik |
|EU20401 PALAPES UDARA IV |EA 01403 Seni Batik |ES 01503 Lawan Pedang |
|EU30501 PALAPES UDARA V |EA 01503 Tarian Istana |ES 01603 Sepak Takraw |
|EU30601 PALAPES UDARA VI |EA 01603 Tarian Rakyat |ES 01703 Squasy |
|Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) |EA 01703 Tarian Sabah |ES 01803 Sofbol |
|EP10101 SUKSIS I |EA 01803 Seni Khat |ES 01903 Sukan Basikal |
|EP10201 SUKSIS II |EA 01903 Teknik Rekaan Pentas |ES 02003 Sukan Kenu |
|EP20301 SUKSIS III | |ES 02103 Sukan Perahu |
|EP20401 SUKSIS IV |Kepimpinan dan |ES 02203 Sukan Ragbi |
|EP30501 SUKSIS V |Kemasyarakatan |ES 02303 Tenis |
|EP30601 SUKSIS VI | |ES 02403 Tenis Meja |
| |EK 00103 Interaksi institusi dan |ES 02503 Perahu Layar |
|Ums Siswa Jatidiri (Ums Sejati) |Masyarakat (INTERIM) |Bisnes, Agrotek dan Teknologi |
|EJ 10101 UMS SEJATI I |EK00203 Peng. Organisasi Pelajar |EB 00103 Projek Tani |
|EJ 10201 UMS SEJATI II |EK 00303 Kepimpinan dan |EB 00203 Projek Sains Makanan |
|EJ 20301 UMS SEJATI III |Motivasi(Bakti Siswa) |EB 00303 Baik Pulih Elektronik |
|EJ 20401 UMS SEJATI IV |EK 00403 Pengurusan Masjid dan |EB 00403 Peny.Komputer & Rangkaian |
|EJ 30501 UMS SEJATI V |Jenazah |EB 00503 Asas Penanaman Tanaman Hiasan & |
|EJ 30601 UMS SEJATI VI |EK 00503 Promosi Kesihatan |Landskap |
| |EK 00603 Kemahiran Seni Orator |EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat |
|Badan Penyelamat |EK 00703 Pidato |EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera |
|ER 00103 St. John Ambulan |EK 00803 Kembara |EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan |
|ER 00203 Bulan Sabit Merah | |EB 00903 Seni Animasi |
| |Wajadiri |EB 01003 Bina Urus Komputer |
| |EW 00103 Taekwondo |EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca |
| |EW 00203 Karate Do |EB 01203 Teknologi Hidroponik |
| |EW 00303 Silat Olahraga |EB 01303 Asas Mekanik Auto |
| |EW 00403 Silat Gayung Fatani | |
| |EW 00503Silat Sepring 12 | |
| |EW 00603 Silat Cekak | |
| |EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo | |

SINOPSIS KURSUS

KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI

ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan, keperluan permainan, peralatan, gelanggang, pakaian, undang-undang permainan, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri, kehadiran, latihan, permainan, pengurusan pertandingan, pengadilan dan kemahiran asas serta teknik.

BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. (1994). Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Leonard A de Vries, 1997. Reading Sport Science Level 1 (Lem. Kejurulatihan Keb. Malaysia).

MONOGRAF • Mohar Kassim; Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas), Ins. Sukan Negara. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM); Undang-Undang Badminton. • Coach’s Manual; Badminton Association of Malaysia.

ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah, teori dan praktikal. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahiran-kemahiran asas permainan ini iaitu membaling, menerima, menjaring dan sebagainya.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. Bagi memperluaskan lagi pendedahan, pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus.

BACAAN ASAS • Aminah Mohd. Salleh. 2001.Siri Sukan Popular, Bola Jaring. Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: • Helen Ten. 1997. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti.

MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia.Undang-undang Bola Jaring IFNA. • Persatuan Bola Jaring Malaysia.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. • Helena Tan. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang).

ES 00303 BOLA KERANJANG Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri.

BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknik-teknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998).

ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan.

BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur

MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB.

ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II. • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang.

BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted.

MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan

ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc.

ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain.

BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall

ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah.

BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press.

ES 01203 RENANG Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl, kuak lentang, kuak dada dan kuak kupu-kupu. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up, kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA.

BACAAN ASAS • Counsilman, J. 1971. The Science of Swimming. Leisure Press : Campaign III. • Dick Hannula. 1995. Coaching Swimming Successfully. Leisure Press : Campaign III. • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage, Stretching and Strengthening. Eskay Ins., Oklahoma. • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press.

MONOGRAF • Amateur Swimming Association. Anatomy and Physiology of Swimming

ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba, asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik, prosedur dan teknik menyelam, prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver.

BACAAN ASAS • Counsilman, J. 1971. The Science of Swimming. Leisure Press : Campaign III. • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Nyoakken, J. W. 1997. Marine biology: an ecological approach. Addison-Educational Publishers Inc. • PADI. 1990. PADI Open Water Diver Manual. PADI, Santa Ana, California. • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press.

ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’, ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul, Learning Curve, Koreografi, Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine.

BACAAN ASAS • Anderson B. 1980. Stretching. Shelter Publication : Bolines, CA. • Cooper, K. 1982. The Aerobics Program for Total Well-Being. Evans. • Lea and Febiger. 1992. Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. Philadelphia.

MONOGRAF • American College of Sports Medicine. (1990). Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. American Council on Exercise. Aerobics Instructor Manual.

ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan, keperluan permainan, peralatan, gelanggang, pakaian, undang-undang permainan, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri, kehadiran, latihan, permainan, pengurusan perancangan, pengadilan dan kemahiran asas serta taktik.

BACAAN ASAS • Amberger, Christoph. 1997. The History of the Sword. The Crowood Press. • Orli, Ricj J. 1994. His True Art of Defense. Giacomo de Grasse. • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma.

MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Institut Sukan Negara. • De Varies. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. Kejurulatihan Keb. Malaysia).

ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. Kursus ini meliputi sejarah permainan, peraturan-peraturan teknikal, pengurusan pertandingan serta latihan amali. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan.

BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. 1996. Sepak Takraw. Fajar Bakti. • Eskay Shazryl. 1994. Sport & Stress Therapy. Eskay Inc. Oklahoma. • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press.

MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw, International Sepak Takraw Federation. (1996).

ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan, jenis-jenis pukulan(strokes), latihan fizikal dan ‘proficiency test’.

BACAAN ASAS • David Pearson. 2001. Skills of The game: Squash. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Philip Yarrow. 1992. Squash: Steps to Success (Technique, Tactics, Traning). Stanley Paul

MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. Squash Techniques and Tactics. Stanley Paul

ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan, kiraan mata, corak balingan dan pukulan, larian dan juga peraturan permainan. Dalam amali, pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up), Kaedah bermain dan juga tugas-tugas pengadil dan pemain di atas padang.

BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strenghthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. Lodon • Potter, Diane L. 1989. Teaching Softball: Step To Success. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. • Yong, Alan. 1995. Sofbol. Penerbit Fajar Bakti.

ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal, keperluan dan peralatan, pakaian, peraturan dan undang-undang sukan basikal, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri, kaedah dan latihan kemahiran berbasikal, pengurusan peralatan dan baik pulih, pengurusan pertandingan dan pengadilan, serta taktik dan teknik pertandingan.

BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. 1998. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). The Crowood Press. • Jesen. Julie. 1996. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). Leisure Press: Champaign III

MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Institusi Sukan Negara. • Burns. R.D. 1997. BA Basic Guide to Cycling. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. Kejurulatihan Keb. Malaysia)

ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Kursus teori meliputi aspek-aspek latar belakang permainan, keperluan asas sukan, peralatan peraturan sukan kenu, asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri, latihan kemahiran, pengurusan, pengendalian dan taktik sukan.

BACAAN ASAS • Heed, Peter dan Dick Mansfield. 1996. Canoe Racing. The Crowood Press. • Bailie, Marcus. 1997. Canoeing & Kayaking : Techniques, Tactics, Traning. The Crowood Press.

MONOGRAF • De Vries, Leonard. Reading Sport Science Level 1. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. • Hutchinson, Derek. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. • Mohar Kassim. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Institut Sukan Negara.

ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu, peralatan sukan, peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan, asas sains dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran, latihan pertandingan dan taktik sukan, pengurusan pertandingan dan kepengadilan.

BACAAN ASAS • Laumanu, Silken. (1998). Rowing. Halland and Clark Ltd. London. • Lewis, Bard. (1998). Wanted : Rowing Coach. Halland and Clark Ltd. London. • Loehr, James. (1999). The New Toughness Training for Sport. Leisure Press

MONOGRAF • Mohar Kassim. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Institut Sukan Negara. • De Vries, Leonard. Reading Sport Science Level 1. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia.

] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Dalam bidang kepegawaian, pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi, falsafah sukan ragbi, pengurusan sukan, memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi, pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula, pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi, konsep latihan, prinsip-prinsip latihan, kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali.

BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). Sains Dalam Sukan. Penerbitan Fajar Bakti • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strenghthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press.

MONOGRAF • Abd. Wahab Hussin. Artikel Pengurusan Sukan. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. Coaches Handbook

ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah, konsep permainan, peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. Bagi kuliah praktikal pula, pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan, teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis.

RUJUKAN • Jim Brown. 1989. Teaching Tennis, Step to Success. Leisure Press, United States of America. • John Crooke. 1984, The Pocket Guide To Tennis Tactics. Halland and Clark Ltd. London. • John Crooke. 1984. Better Tennis. The Windmill Press. Great Britain. • Joyce Hume. 1986. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. Pelham Books London. • R. Ramesh. 1993. Tennis. Penerbitan Fargeos Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

ES 02403 TENIS MEJA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis, jaring bola, bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally, let, pukulan (strike) gangguan, ‘sed-line’ dan sebagainya. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih.

BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. 1996. Siri Teras Sukan. Goodmark Enterprise. • Hodges, Larry. 1993. Table Tennis.: Step to Success, Human Kinetics. • Lee Chin Choy. 1994. Ping Pong. Penerbit Fajar Bakti. • Lee Chin Choy. 1991. Siri Sukan Popular. Penerbit Fajar Bakti. • M. Preiss, Scot. 1991. Table Tennis: The Sport. McGraw Hill.

ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang, teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu.

BACAAN ASAS • Bond, B. 1992. The Handbook of Sailing. New York, NY : Alfred A. Knopf. • Don Casey. 1995. Sailboat Refinishing. ME : International Marine. • Gary Jobson, Tom Whidden & Adam Loory. 1990. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster, Smarter and Win Races. Alfred A. Knopf • Goodman, D. & Brodie, I. 1994. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. Camden, ME : International Marine. • Slocombe, L. 1982. Sailing Basics. Englewood Cliff, NJ : Prentice-Hall, Inc.

KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN

EA 00103 ANGKLUNG Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah, peralatan, peranan dan juga persembahan. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah, definisi, tangga nada, kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam, tanda masa, rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung.

BACAAN ASAS • Ismail Din. 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi, Gendang Gendut. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. 1984. Asas-asas Muzik. USM Pulau Pinang. • Mohd. Ghouse Nasaruddin, 1989. Muzik Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Perris, Arnold B. 1971. The Rebirth of the Javanese Angklung. Macmillan • Stanley Sadie, 1984. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan.

EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano, alto/contra alto, tenor dan bass.

BACAAN ASAS • Charles, H. Moody. 2001. Choir in the Making. Manchester University Press. • Neale, Stephen, 1980. Conducting A Choir. Oxford University Press. • Altman, Rick, 1981. Genre: The Musical. Routledge & Kegan Paul Ltd.

MONOGRAF • Kenneth W. Osbeck. Music Workbook. Berklee College of Music. Boston. USA. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. Lagu-Lagu Patriotik. • Larry Monrue Berklee College of Music. Music for Ear Training/Theory. Boston. USA.

EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu, meningkah, menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar.

BACAAN ASAS • Asmad. (1990). Seni Lagu dan Permainan Tradisi. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. Bhd. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. (1994). Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. • Matusky, P. & Tan, S.B. (1997). Muzik Malaysia : Tradisi Klasik, Rakyat dan Sinkretik. Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. • Nik Mustapha Nik Mohd. Salleh. (1998). Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan warisan Malaysia. • Shamsiah Sabaruddin, Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. (1993). Kumpulan Kompang. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira.

EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski, Grotowski, Artaud, Boai dan lain-lain. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio.

BACAAN ASAS

• Alexander, F. Mattias.1997.The Ressuretion of the Body. Ed: Dell, New york. • Berry Cecily, 1973. The Voice and the Actor. Alyn Harrap, Lodon. • Brook, Peter.1968. The Empty Space. London Gibbon & Kee. • Cohen, Robert.1878. Acting Power. Palo Alto: Mayfield, CA • Cole, Toby and Helen K. Chiney.1953. Directing the Play. New York Hobbs,Merrill.

EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah, pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. Pelajar akan diajar unsur senireka, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik, untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis, penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai.

BACAAN ASAS

• Hasel Harrison & Alferd Daniels. (1993). The complete printing course. Dorling Kindersly (UK). • Hazel Harrison. (1993). The basic of drawing the complete Art course. Dorling Kindersly • Jenny Roduell. (1989). Drawing. Great Britain. • Kathleen Chee. (1994). Teori Seni 1 & 2. Fokus Pelangi • Latif Muhidin. (1988). G.A.R.I.S. Dewan Bahasa Pustaka.

EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut. Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. Dalam aspek praktikal pula, pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. Pada akhir kursus ini, pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan

BACAAN ASAS

• Curt Sachs. (1940). The History of Musical Instruments.I. JM Dent & Sons LTD. • Mohd Anis Md Nor. (1993). Zapin, Folk Dance of The Malay World. OUP, New York. • Mohd Ghouse Nasuruddin. (1992). Muzik Tradisional Melayu. Dewan Bahasa Pustaka. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. (1992). Kesenian di Malaysia. Buku Must Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Hood, Mantle, 1971. The Ethnomusicologist. Kent State university Press.

EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertian-pengertian muzik seperti tangga nada, kunci suara, dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden.

BACAAN ASAS

• Blades, J. 1992. Percussion Instruments and Their History. Westport, Connecticut: The Bold Strummer Ltd. • March, Mary , 1970. Explore and Discover Music. Macmillan Limited • Malm, W.P. 1979. Music In Malaysia. The World Of Music. Routledge & Kegan Paul Ltd • Laing, Dave, 1990. Listen to me, in On Record. Frith, Simon and Goodwind (eds). Routledge & Kegan Paul

EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik, peranan soloist, gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik.

BACAAN ASAS

• Mohd Ghouse Nasuruddin. (1992). Muzik Tradisional Melayu. Dewan Bahasa Pustaka. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. (1992). Kesenian di Malaysia. Buku Must Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Adjie Esa Poetra, 2204. Revolusi Nasyid. MQS Publishing, Jakarta.

EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati, sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal.

BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. (1994). Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. • Adjie Esa Poetra, 2204. Revolusi Nasyid. MQS Publishing, Jakarta. • Mohd. Ghouse Nasaruddin. (1992). The Malay Traditional Music. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. (1992). Kesenian di Malaysia. Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Bhd.

EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka, keceriaan dan lain-lain. Selain itu, mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa skrip. Di samping itu, pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini.

BACAAN ASAS • Eric Morris, 1998. Acting , imaging and the Unconscious. Ermor Enterprise. Los Angeles, USA. • John Miles Brown.1994. Directing Drama. Peter Owen Limited, USA. • Linda Villiams.1995. Viewing Position-Ways of seeing Film. Rutgers University Press, New Jersey, USA. • Steven D. Kats.1991. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen. Michael Wiese Production, USA. • William Miller.1998. Screenwriting for film and Television. Allyn and Bacon, USA.

EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas.

BACAAN ASAS • Armer, Alan A. 1993. Writing the Screenplay: TV and film. Wadsworth Publishing Company Belmont, California. • Bently, Eric.1967. The Playwright as Thinker. New York: Atheneum. • Field Syd. (Terj) 1990. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. • Hatcher, Jeffrey.1996. The Art & Craft of Playwriting. Story Press, Cincinnati, Ohio USA. • Jeffrey Sweet.2001. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. Heineman Publishing.

EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan, instrumentasi, harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. Di akhir kursus, para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan)

• BACAAN ASAS • Harun Mat Piah. (1985). Bengkel Gamelan Malaysia. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. • Harun Mat Piah. (1983). Gamelan Malaysia. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. • Mohd. Ghouse Nasharuddin. (1985). Muzik Melayu Tradisional. Dewan Bahasa Pusataka, Kuala Lumpur. • Siti Zainon Ismail. (1988). Lambang Sri. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia.

EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan, ukiran acuan, cantuman dan membentuk. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali.

BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir, (1986). Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: DBP. • Itten, J. (1977) Design and Form. New York: Van Nostrad Reinhold Co. • Penny, N. (1993). The Materials of Sculpture. London: Yale University Press. • Schodek, D.L. (1993). Structure in Sculpture. London: The MIT Press. • Siti Zainon Ismail. (1986). Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: DBP.

EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni, prinsip rekaan, struktur rekaan, reka corak, motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar, mencanting, mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester.

RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. (1982). Batik: Sejarah, Teknik dan Keistimewaannya. Universiti Kebangsaan Malaysia. • Griffin, Heather and Margaret Hone. (1990). Introduction to Batik. North Light Books : Cincinnati, OH. • Jenny Podueel. (1989). Drawing. Gfed Britain. • Kafla, J.F. (1959). Batik Tie Dyeing Stencilling, Silkscreen, Block Printing, The Hand Decoration of Fabric. New York : Dover Publishing Inc. • Rathus, L.F. (1995). Understanding Art (4th ed.). New Jersey : Prentice-Hall.

EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar, pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin, sikap, etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik. Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini.

BACAAN ASAS • Asmad. 1990. Kesenian Tari. Associted distributors (M) sdn. Bhd. Melaka. • Mohd Ghouse Nasaruddin, (1994). Tarian Melayu Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Siti Zainon Ismail. (1986). Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Dewan Bahasa dan Pustaka

MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. (1998). The Dances of Asean. Asean Committee on Culture and Information. • KKBS. 1981. Tarian-tarian Malaysia. KKBS, Kuala Lumpur.

EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar, penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin, sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli, Joget, Inang dan Zapin. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia.

BACAAN ASAS • Asmad. (1990). Kesenian Tari. Associated Distributor (M) Sdn. Bhd., Melaka. • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail. (1986). Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu.. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Mohd Ghouse Nasaruddin. (1994). Tarian Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. • T. Japi. (1981). Dasar-dasar Dramatari. CV Pustaka Prima, Bandung.

MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. (1981). Tarian-tarian Malaysia.

EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang sejarah dan perkembangannya. Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi, penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau, Daling-Daling, Igal-Igal, Mangunatip, danKuda Pasu. BACAAN ASAS • Asmad. (1990). Kesenian Tari. Associated Distributors (M) Sdn. Bhd. Melaka. • Haji Ismaily Hj. Bungsu. (1995). Warna Budaya. KKBS(N), Sabah, Malaysia. • Ismail A, & Charles Saong. (1984). Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. KKBS.

MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. (1981). Tarian-tarian Malaysia. KKBS, Kuala Lumpur.

EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini, pelajar akan diajar secara praktikal, bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik.

BACAAN ASAS

• Abdul Halim Nasir. (1987). Tradisional Malay Wood Carving. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. • D. Sirajuddin Ar. (1985). Seni Kaligrafi Islam. Jakarta : Pustaka Panjimas. • Hashim Muhammad Al-Khattat. (1986). Qawaid al-Khat al-Arabi. Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. • Mahayudin Hj. Yahaya. (1999). Tamadun Islam. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. • Muhammad Haddad. (1943). Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah.

EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas, latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program.

BACAAN ASAS • Bablet, Denis.1977. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. New York: Leon & Amiel. • Bay, Howard 1978. Stage Design. New York: Drama Book. • Burris – Meyer, Harold and Edward C. 1972. Scenery for the theatre: Little Brown. • J. Micheal Gillette. 1997. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. • Mary C. Henderson, Frank Rich. 2001. Mielziner: Master of Modern Stage Design. New York

KOMPONEN KEPIMPINAN, DAN KEMASYARAKATAN

EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim, rumah warga emas. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan.

BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. (1996). Berfikir Dalam Darjah. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur • Altaman, (1975). The Environment & Social Behavior, Books Cohen Publishing Co. California. • Bili P.S Lim. (1997). Berani Gagal. Hardknocks Factory Sdn. Bhd. Petaling Jaya. • Cohan, A.R. (1964). Attitude Change & Social Influence. Basic Books, New York. • Yassin, M. (1996). Operasi Khidmat Masyarakat. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd.

EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan, pengurusan personal, pengurusan kewangan dan pemasaran. Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik, kemas dan menarik, kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan.

BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. (1990). Kepimpinan. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Brook, William T. (1994). Pengurusan Berkesan Hebat (terj.) 1995. Dewan Bahasa dan Pustaka. • George, Jeniffer M & Jones, Gareth R. (1996). Understanding and Managing Organizational Behavior. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. • Hall, Richard H. (1996). Organizations : Structures, Processes and Outcomes. 6th ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. • Robbins, Stephen P. & Coulter, Mary. (1996). Management. Prentice Hall.

EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. Di akhir pengajaran, pelajar akan membuat satu projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat, membuat keputusan, menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan, membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan.

BACAAN ASAS • Reeve, J. (1997). Understanding Motivation and Emotion (2nd ed.). London : Harcourt Brace College Publishers. • Bratton.J.,Grint, K., & Nelson, D.L., 2004. Organizational leadership. United States: South-Western, Thomson • Dubrin, A.J., 2000. Leadership: Research findings, practice and skills. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes, L.W. (1994). The Principal As Leader. New York : Macmillan College Publishing Company. • Ohlsen, M.M, Horne, M.A dan Lawe, F.E. (1998). Group Counseling. New York Holt, Rinehart and Winston, Inc.

EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi), cara pengurusan masjid yang berkesan, pengurusan dakwah melalui masjid, bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri, bidang tugas pegawai-pegawai masjid, pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan, perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. Ini termasuklah memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah.

BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman, 1995. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi. Universiti Sains Malaysia. • Sulaiman Endut. 1997. Asas-asas Fardhu Ain. Pustaka Hj. Abdul Majid. Kuala Lumpur

KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. (2002). Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. Mohd. Sharir Hj. Abdullah, Datuk. (2002). Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. • Hj. Wan Zahidi Wan The, Dato’. (2002). Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid, JAKIM.

EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa, miskin, serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli, masyarakat pendalaman, mangsa perang, banjir dan sebagainya, sama ada di dalam atau luar negara. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan.

BACAAN ASAS • Cossens BJ. 1992. Preventive Medicine and Public Health. The National Medical Series for Independent Study. Harwal Publishing. Tokyo. • Tones, K. Tilford S., and Robison. 1990. Health Education: Effectiveness and Efficiency. Chapman and Hall, London. • Wass A. 1997. Promoting Health. The Primary Care Approach. WB Saunders Harcourt brace and Company.

MONOGRAF • World Health Organisation. 1982. Primary Health care From Theory to Action. WHO Copenhagen. • World Helath Organisation. 1986. The Ottawa Charter for Health Promotion. WHO. Geneva.

EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi, serta mencanai ilham secara spontan. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum), maka, aspek pengurusan turut diselitkan. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya, pertandingan debat, forum, pidato, puisi, pantun).

BACAAN ASAS • Freely, Austin J. (1996). Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Belmont : Wadsworth Publishing Company. • Hartley, Peter. 2001. Interpersonal Communication (2nd ed.). Routledge. • Hybels, Saundra, and Richard L. Weaver. 2003 Communicating Effectively. Boston : McGraw-Hill. • Patrick, Fanning, Matthew, Phd McKay, Martha Davis. 2000. Messages : The Communication Skills Book. New Harbinger Publication, Inc. • Robert , Bolton. 1988. People Skills. Simon & Schuster New York.

EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. Dalam kelas, pelajar akan dibiasakan untuk bercakap, membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan.

BACAAN ASAS • Freely, Austin J. 1996. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Belmont : Wadsworth Publishing Company. • Griffin, Em. 1997. A First Look at Communication Theory. New York : McGraw-Hill. • Hybels, Saundra, and Richard L. Weaver. Communicating Effectively. Boston : McGraw- Hill. • J, J. N. Jayant and Shoham. 1992. Coding of Wideband Speech : Speech Communication. McGraw-Hill • Noonan, Peggy. 1998. Simply Speaking. New York : Regan Books.

EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan, cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Dalam kelas amali, pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan, teknik berjalan di dalam hutan, mendaki, kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi.

BACAAN ASAS • Allen O’Bannon, Mike Clelland. 2001. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. 1999. Basic Essentials Map and Compass. Haynes Publishing • Dian Thomas. 1994. Roughing It Easy . Thompson Wadsworth • Doug Werner. 1999. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. Thompson wadsworth • Karen Berger, Ron Hilderbrand. 1998. A Trailside Guide.

KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI

EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah, penyediaan tapak semaian, pembentukan dan penjagaan nurseri, teknik pengubahan anak-anak pokok, pengkomposan, pembajaan, perlindungan tanaman, amalan agronomi, teknik merumput, pemancangan dan cantasan. Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran, penuaian, penjualan dan pulangannya di pasaran. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani.

BACAAN ASAS • Chrispeels, M.J. & Sadava, D.E . 1994. Plants, Genes and Agriculture. Jones and Bartlett publishers, Inc. London. • Mohd Idris Hj. Zainal Abidin. 1987. Tanaman Sayuran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams, C.N. & Joseph, K.T. 1970. Climate, Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

MONOGRAF • Department of Industries, Queenland. (1994). Diseases of Vegetable Crops. Denis persley (ed). Queensland: Department of Primary Industries, Brisbane Australia. • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). (1997). Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . Kementerian Pertanian Malaysia, Serdang, Kuala Lumpur: MARDI

EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging, ayam dan ikan, sayur-sayuran, bijirin dan hasil bakeri. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan.

BACAAN ASAS • Freeland-Graves, J. H. 1997. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. MacMillan Publishing Con. • H. Charley and C. Weaver Food. 1998. A Scientific Approach (3rd Edition). New Jersey : Prentice-Hall. • Kay Mehas. 1997. The Biochemistry of Food and Nutrition. McGraw Hill College Div. • Linden, G. (1995). Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. John Wiley & Sons Inc. • Norman N. Potter, Joseph H. Hotchkiss. (1995). Food Science. Aspen Publishers Inc.

EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik, komponen-komponen dalam alat, prinsip-prinsip elektronik, kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik.

BACAAN ASAS • Ahood, A. L. and H. Mohamud. 1993. Pengenalan, Peralatan elektrik dan system sukatan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. • Huges, E. 1988. Electric Technology. Longman, London • Jones, L. D. and Chin A. F. 1991. Electronic Instruments and Measurements. London : Prentice Hall • Nilsson J. W. and Riedel S. A. 1996. Electric Circuits, 5th Edition. Addison Wesley. • Smith R. J. 1984. Circuit Devices and System. John Wiley, Singapore.

EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan, komputer dan penyelenggaraan kerosakan. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut.

BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. 1995. Upgrade and Repair Your PC. McGraw-Hill. • Barry Press. 1998. DC Upgrade and Repair Bible. IDG Books. • Huges, E. 1988. Electric Technology. Longman, London • Mark Minasi. 1996. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. SYBEX. • Micheal F. Harddeski. 1995. Repairing PC Beyond the Basics. McGraw-Hill.

EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap, aktiviti-aktiviti utama perlandskapan, fungsi-fungsinya, medium penanaman, cara-cara pembiakan, bahan-bahan penanaman, cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. Pelajar juga didedahkan kepada aspek-aspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan.

BACAAN ASAS • Graf, A.N. 1981. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. 4th Edition. New Jersey: Roehrs Company. • Grey, W.G. 1986. The Urban Forest : Comperenhensive Management. John Wiley & Sons, Inc. USA. • Hartmann, H.T., Kester, D.E. & Davies, F.T. 1959. Plant Propagation: Principles and Practices. 5th Edition. Prentice Hall Career & Technology. New Jersey: Prentice Hall • Manion, P.D. 1981. Tree Disease Concept. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N.J. • Mustafa Kamal Mohd. Shariff. 1989. Hortikulture Hiasan dan Landskap. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. Pelajar didedahkan kepada peranan, struktur dan organisasi perpustakaan. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak, elektronik dan digital. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini, pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan.

BACAAN ASAS • Gate, Jane Key 1994. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. New York : McGraw – Hill • Katz, William A. 1978. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. New York: McGraw _ Hill Book Company. • Klein, Brock, Hunt, Matthew, Lee, Robert 1999. The Essential Workbook for Library and Internet Research. Boston: McGraw-Hill • Kozak, Ellen M. 1990. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur: Thinkeris Library

EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi, khususnya kamera video. Sebagai alat komunikasi yang canggih, penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan, khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action, amat lazim digunakan pada masa kini. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. Pada akhir kursus, dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV.

BACAAN ASAS • Bernstein, Steven. 1994. Film Production, focal press, Boston. • Hall Howard.1995 Corporate Video Directing. Focal Press,Boston. • Katz, Steven. 1991. Shot by Shot Film Directing. Visualizing From Concept to Screen. • Said HAlim Said Nong. 1998. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. • Schint, Robert. 1989. Single Camera Video From Concept to Edited Master, Focal Press, Boston.

EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. Peranaan kesan bunyi, kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). Program yang dicadangkan adalah: i. Microsoft Power Point ii. Gif Animator iii. Photoshop 5.5 iv. Sound Forge 4

BACAAN ASAS • Chmaberlin, H. 1987. Musical Application of Micro Processors. Hyden Books. • Mittler & Regan. 1996. Exploring Art. Glencoe. • Mittler , Regan. 1996. Understanding Art. Glencoe. • Robert, K.1995. Film, form and Culture CD Rom. University of Maryland. • Wilkinson, J. 1988. The Art of Digital Audio. Focal Press.

EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. Ia akan memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan, model teknologi dan lain-lain lagi. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan, pengelasan perisian dan struktur asas.

BACAAN ASAS

• Kyle, James. 2005. Build your own computer. Haynes Publishing • Sivshankar, 2005. Electronic circuits. Jaico Publisher • Murthy, 2005. Basic circuit analysis. Jaico Publisher

MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller, Craig Zacker (Contributor). • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi, Sybex Inc.

EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini, pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca, bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca, kaedah dan teknik-teknik penggunaan, kegunaan dalam pelbagai bidang, penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca, rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca.

BACAAN ASAS

• Hult J. & Rammerstofer F.G. 2000. Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. Prentice Hall. • James F. Sheckelfold. 2000. Introduction To Science For Engineers. Prentice Hall Inc. • Mathews. F.L. 1987. Joining Fibre – Reinforced Plastics. London Elsivier. • Robert M.J. 1993. Mekanik Bahan Rencam. Unit Penerbit Akademik UTM. • Ronald F.G 1994. Principles of Composite Material Mechanics. New York Mc Graw Hill.

EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik, makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien, medium pertumbuhan, sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya, teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi.

BACAAN ASAS • Anon. 1990. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. • Azizah Arshad. 1996. Menanam Secara Hidroponik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Douglas, J. S. 1984. Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. London: Pelham Books. • Douglas, J.S. 1985. Advenced Guide To Hydroponics. London: Pelham Books.

MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). (1997). Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. MARDI. Kementerian Pertanian Malaysia. Kuala Lumpur.

EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto, peralatan, keperluan bengkel, etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel, membuka dan melakukan servis enjin, memasang dan memulih enjin.

BACAAN ASAS • Floriant, Douglas. 1994. An Auto Mechanic (How We Work). Mulberry Papaerback. • Sclar, deanna. 1999. Auto Repair For Dummies. Mulberry Papaerback • Stockel, Martin W. 1996. Auto Servis and Repair. Mulberry Papaerback • Tobolt dan Richardson. 1998. Auto Body: Repairing and Refinishing.

KOMPONEN WAJADIRI

EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan, peralatan pelindung, pengadil dan kepengadilan, peraturan semasa di dalam ‘gym’. Juga jenis-jenis latihan asas, nama-nama kekuda, tangkisan tangan, peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan.

BACAAN ASAS • David Mitchell. 1989. The Complete Book of Martial Arts, Reed Consumer Books Limited. • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Jeong Rok Kim.1996. Taekwondo Textbook Volume 1. Taeguek Poomse • Nelson, Joan M. 1999. Self-defense : Steps to Success. Illinois : Leisure Press.

EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Karate Dunia (WKF). Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung, pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video.

BACAAN ASAS • Ferrie, Eddie. 1996. Karate-do : The Way of the Empty Hand. Marlborough, Wiltshire : The Crowood Press. • Gichin Funakoshi, Tsutomu Ohshima. 1973. Karate-Do Kyohan. Kodansha International. • Gichin Funakoshi. 1981. Karate-Do : My Way of Life. Kodansha International. • Morris, Tommy. 1987. Karate : The Complete Course : Guinness. • Nelson, Joan M. 1999. Self-defense : Steps to Success. Illinois : Leisure Press.

EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga, pengendalian latihan, keperluan teknikal pertandingan, peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang.

BACAAN ASAS • Anuar Abd. Wahab. 1992. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. • David Mitchell. 1989. The Complete Book of Martial Arts. Reed Consumer Books Limited. • Micheal Finn. 1988. Martial Arts A Complete Illustrated History. Mackenzie Publishing Limited.

MONOGRAF • Leonard A de Vries. Reading Sport Science Level 1. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. • Leonard A de Vries. (1992). Reading Sport Science Level 2 (2nd ed). Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum, silat gayung fatani, silat dalam pertandingan (seni silat, silat olahraga dan silat Melayu). Falsafah seni silat, system latihan silat seni dan silat tari. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar.

BACAAN ASAS • Anuar Abd. Wahab.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. • Anuar Abd. Wahab. 1989. Silat Olahraga. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1985. Silat Melayu: The Malay Attack. Oxford University Press. Kuala Lumpur. • Tuan Ismail Tuan Soh. 1991. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah, latarbelakang, jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian

BACAAN ASAS • Abd. Manna Embung. 1984. Keris. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur • Anuar Abd. Wahab.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. • Eskay Shazryl and Hanks, .1994. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. 1985. Silat Melayu: The Attack. Oxford University Press. Kuala Lumpur

EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. Dalam kelas teori, pelajar akan diterangkan tentang sejarah, pengasas dan juga guru-guru silat cekak, jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. Dalam kelas praktikal pula, pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas, kunci-kunci tangkapan, langkah dan pergerakan yang betul, teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri.

BACAAN ASAS • Abd. Manan Embung. 1984. Keris. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kuala Lumpur. • Gardner, G.B. (1936). Keris and Other Malay Weapons. Progressive Publishing Co., Singapura. • Ku Ahmad Ku Mustafa, Wong Kiew Kit. (1978). Silat Melayu. Kuala Lumpur.

EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakan-pergerakan yang asas dalam seni ini. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia.

BACAAN ASAS • Clifford, M. 1998. Traditional Martial Art Traning. Action Publishing • David C. V. Wang . 2003. From The Fist To The Heart. Chin Chi Printing Works Sdn. Bhd : Kota Kinabalu, Sabah • Nevetsky, J. 1999. Martial Arts and ‘At-Risk’ . Action Publishing • So, D. 1970. What is Shorinji Kempo. Japan Publication, Inc: Tokyo.

MONOGRAF • Traditional History, Pioneers. Los Angeles, California: Pro – Action Publishing. • Corcoran, J., Farkas, E., and Sabel, S. (1993). The Original Martial Arts Encyclopedia

KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM

ER 00103 ST. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini.

BACAAN ASAS • Azizah Ismail. 1999. Asas Kejururawatan. Golden Books Centre Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Chao Tzee Cheng. 1986. How To Prevent Home Accident. Federal Publication, Singapura. • Ronnie Cole-Makintosh. (1987). A Century of Service to Mankind : A History of the st. John Ambulance Brigade. David & Charles

MONOGRAF • St. John Ambulance. 2001. St. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury, Illness and Medicalemergencies. Random House of Canada Ltd. • Joan Markham. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John, the st Andrew’s Ambulance Association, the British Red Cross Society. St John Ambulance Society.

ER 00203 BULAN SABIT MERAH Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. pelajar akan diterangkan tentang sejarah, alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. Perkara penting seperti pemulihan pernafasan, memberhentikan pendarahan, rawatan kebakaran, sawan, luka dan keracunan akan diberi tekanan. Dalam kelas teori, pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan.

BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. 1989. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. Crescent News (KL) Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Mustafa Ali Mohd. (1994). Pertolongan Cemas. Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur. • The British Red Cross. 1982. Caring For The Sick Nursing, BRCS, Doarling Kindersley, Ltd. London. • The British Red Cross. (1994). Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home, School and Work. London : BRCS, Doarling Kindersley, Ltd

MONOGRAF PBSMM. (1992). Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. PBSMM : Kuala Lumpur .

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT)

PALAPES membentuk peradaban,kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif, beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf; Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik; kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan, kewibawaan,berdisiplin tinggi, tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai; Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi, cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih.

KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level), tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level). Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. Jenis- jenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester; Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun; dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES, silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun, ilmu medan perang, membaca peta, organisasi ATM, semboyan,undang-undang tentera, akaun dan gaji, persuratan tentera dan pentadbiran; aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (UKA), ujian kecergasan tempur (UKT), jalan lasak dan sukan; dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking, tugasan kajian military leadership, lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun, aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (UKA), ujian kecergasan tempur (UKT), jalan lasak dan sukan; dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking, tugasan kajian military leadership, lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA

ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun, ilmu medan perang, membaca peta, organisasi ATM, semboyan,undang-undang tentera, akaun dan gaji, persuratan tentera dan pentadbiran; aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (UKA), ujian kecergasan tempur (UKT), jalan lasak dan sukan; dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking, tugasan kajian military leadership, lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA

ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun, ilmu medan perang, membaca peta, organisasi ATM, semboyan,undang-undang tentera, akaun dan gaji, persuratan tentera dan pentadbiran; aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (UKA), ujian kecergasan tempur (UKT), jalan lasak dan sukan; dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking, dan tugasan kajian military leadership.

ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun, ilmu medan perang, membaca peta, organisasi ATM, semboyan,undang-undang tentera, akaun dan gaji, persuratan tentera dan pentadbiran; aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (UKA), ujian kecergasan tempur (UKT), jalan lasak dan sukan; dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking dan tugasan kajian military leadership.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA

ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun, ilmu medan perang, membaca peta, organisasi ATM, semboyan,undang-undang tentera, akaun dan gaji, persuratan tentera dan pentadbiran; aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (UKA), ujian kecergasan tempur (UKT), jalan lasak dan sukan; dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking, tugasan kajian military leadership, lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA

ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun, ilmu medan perang, membaca peta, organisasi ATM, semboyan,undang-undang tentera, akaun dan gaji, persuratan tentera dan pentadbiran; aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki,senjata,tongkat dan pedang); aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani, senaman perang, merentas halangan, merentas desa, ujian kecergasan asas (uka), ujian kecergasan tempur (ukt), jalan lasak dan sukan; dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan, sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES, tugasan regimental, aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan, sistem perjawatan semasa latihan medan, public speaking, tugasan kajian military leadership, lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA

EU 10101 PALAPES UDARA I Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus, sejarah dan latar belakang TUDM, organisasi dan pentadbiran, pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad, teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan.

BACAAN ASAS

• JPSTU, 2006, Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES), Kuala Lumpur, Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). • Air Force Headquarters, 1995, RMAF Air Power Manual, Kuala Lumpur, Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972.

EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad, teori dan amali. Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih.

BACAAN ASAS

• JPSTU, 2006, Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES), Kuala Lumpur, Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). • Air Force Headquarters, 1995, RMAF Air Power Manual, Kuala Lumpur, Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972

EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. Selain kawad, teori dan amali, pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan, pentadbiran, perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan.

BACAAN ASAS

• JPSTU, 2006, Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES), Kuala Lumpur, Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). • Air Force Headquarters, 1995, RMAF Air Power Manual, Kuala Lumpur, Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972

EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata, pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya.

BACAAN ASAS

• JPSTU, 2006, Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES), Kuala Lumpur, Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). • Air Force Headquarters, 1995, RMAF Air Power Manual, Kuala Lumpur, Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972

EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. Dalam kursus ini, pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua, pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan, pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu.

BACAAN ASAS

• JPSTU, 2006, Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES), Kuala Lumpur, Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). • Air Force Headquarters, 1995, RMAF Air Power Manual, Kuala Lumpur, Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972

EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. Dalam kursus ini juga, pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong.

BACAAN ASAS

• JPSTU, 2006, Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES), Kuala Lumpur, Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). • Air Force Headquarters, 1995, RMAF Air Power Manual, Kuala Lumpur, Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972

KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester.Selepas menamatkan enam (6) semester, pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia.

LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu.

EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata and latihan menembak, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206)

EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. Dalam kursus ini, pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata and latihan menembak, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206)

EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. Dalam kursus ini, pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata and latihan menembak, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206)

EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. Dalam kursus ini, pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata and latihan menembak, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206)

EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. Dalam kursus ini, pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata and latihan menembak, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206)

EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . Dalam kursus ini, pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad, senjata and latihan menembak, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu, latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang, bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Pada akhir kursus ini, pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206)

SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI)

EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter, kenegaraan dan patroitisme, etika dan moral; pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam, brassband, paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat, bantuan paramedik, pemindahan dan kebajikan mangsa; latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan, professional dan berjiwa Malaysia.

BACAAN ASAS • Abd. Alim Abdul Rahim. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Josephine Koh. 2004. Practice in Music Theory Grade 1. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Publications.

EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal, pengurusan masa, keorganisasian, dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam; pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor), afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam, brassband, paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat, bantuan paramedik, pemindahan dan kebajikan mangsa; latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan, professional, dan berjiwa pemimpin negara.

BACAAN ASAS • Abd. Alim Abdul Rahim. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Josephine Koh. 2004. Practice in Music Theory Grade 2. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Publications. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti; akulturasi, amalgamasi, asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik; pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor), afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam, brassband, paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat, bantuan paramedik, pemindahan dan kebajikan mangsa; latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan, professional, beretika, dan berjiwa rakyat.

BACAAN ASAS • Abd. Alim Abdul Rahim. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Josephine Koh. 2004. Practice in Music Theory Grade 3. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Publications.

EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I,II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam, brassband, paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat, bantuan paramedik, pemindahan dan kebajikan mangsa; latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan, professional, beretika, dan berjiwa rakyat.

BACAAN ASAS • Abd. Alim Abdul Rahim. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Josephine Koh. 2004. Practice in Music Theory Grade 4. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Publications.

EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam, brassband, paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat, bantuan paramedik, pemindahan dan kebajikan mangsa; latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan, professional, beretika, dan berjiwa rakyat.

BACAAN ASAS • Abd. Alim Abdul Rahim. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Josephine Koh. 2004. Practice in Music Theory Grade 5. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Publications.

EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V, penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, semangat kerja berpasukan, professional, beretika dan bermoral, berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI.

BACAAN ASAS • Abd. Alim Abdul Rahim. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Josephine Koh. 2004. Practice in Music Theory Grade 5. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979), Kuala Lumpur:International Law Book Service. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS Publications.

Similar Documents

Free Essay

Akpk Report

...Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK) ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia untuk membantu individu menguasai situasi kewangan mereka dan mencapai ketenangan minda hasil daripada penggunaan kredit secara bijak. AKPK terdapat beberapa cawangan seperti di Pulau Pinang, Johor Bahru, Kuala Terengganu, Kuching, Kota Kinabalu, Melaka, Kuantan dan Ipoh . AKPK menawarkan perkhidmatan seperti Pendidikan Kewangan, yang membincangkan tentang tanggungjawab penggunaan wang dan skil pengurusan kredit yang betul, Kaunseling Kredit, yang dilengkapi dengan nasihat berkenaan dengan pengurusan wang, dan Program Pengurusan Kredit, yang membantu pengguna dalam menguasai semula kewangan mereka. Perkhidmatan ini ditawarkan secara percuma . Kriteria Kelayakan : * Bukan bankrap * Tidak berupaya menguruskan pembayaran hutang sendiri * Mempunyai pendapatan bersih yang positif Maklumat yang diperoleh menerusi seminar ini: * Mengenalpasti keperluan dan kehendak . Sebagai contoh ,pengguna haruslah pandai membezakan antara keperluan dan kehendak .Jika seseorang individu dapat membezakan nya, jadi risiko untuk mereka mengalami masalah kewangan adalah sedikit kerana kebanyakkan masalah kewangan adalah berpunca daripada nafsu dan sikap boros yang tidak dapat dikawal . * Didik diri untuk menabung . Mengambil langkah untuk menyimpan atau menabung ,itu adalah langkah yang paling bagus untuk mengelak daripada mengalami masalah kewangan dan......

Words: 420 - Pages: 2

Free Essay

Marriage

...hutang yang paling mahal kepada jenis hutang yang lebih rendah caj faedahnya. Apabila segala usaha untuk menangani bebanan hutang tidak membuahkan hasil dan anda menemui jalan buntu, masih ada lagi satu cara yang anda boleh ambil. Agensi Kemudahan Pengurusan Kredit (AKPK) merupakan anak syarikat Bank Negara Malaysia yang telah ditubuhkan bertujuan untuk menolong ramai rakyat menguruskan hutang mereka dengan lebih berdidsiplin dan teratur. Tindakan diambil untuk penubuhan AKPK berdasarkan ramai rakyat Malaysia dibebani hutang kerana mereka tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk menguruskan kewangan peribadi mereka serta disiplin diri yang kurang dalam hal-hal pengurusan kewangan peribadi. Keadaan ini menjadi lebih buruk apabila kebanyakan institusi kewangan mengenakan caj faedah yang tinggi ke atas hutang kad kredit. AKPK akan menjadi pihak ketiga atau orang tengah untuk berunding dengan pihak institusi kewangan untuk menyatukan segala hutnag anda dan juga berunding supaya kadar faedah yang dikenakan ke atas hutang anda dapat dikurangkan. Dengan cara rundingan bersama ini, selalunya pihak bank akan lebih mengalah dan berstuju dengan cadangan ynag dibentangkan oleh AKPK. Apabila seseorang mendapat khidmat nasihat AKPK, bukan sahaja mereka akan mendapat tunjuk ajar bagaimana untuk melangsaikan hutang yang ada tetapi mereka juga diberi kaunseling dan ilmu pengetahuan untuk lebih arif tentang pengurusan kewangan peribadi mereka pada masa akan......

Words: 4312 - Pages: 18

Premium Essay

Sony Ericsson Has Applied the 10 Operation Management Strategies

...does your firm need with regards to trade financing? (May choose more than one) Financing (e.g. trade, cross-border, bridging, etc.) Legal issue Potential business risk / challenges in host country Documentation (e.g. custom, immigration, regulation, etc.) Government assistance (e.g. guarantee, grant, etc.) Others (Please Specify: ________________________) 15. Are you aware of the following redress mechanism available for SMEs and individual? Has your firm or staff utilised the facilities provided? (Please tick where relevant) Mechanism a) Laman Informasi dan Khidmat Nasihat (LINK) b) Financial Mediation Bureau (FMB) c) Small Debt Resolution Scheme (SDRS) for viable SMEs with financing issues d) Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) for individual with debt issues 16. Are you aware of the new pricing mechanism introduced for Interbank GIRO (IBG) transactions effective 2nd May 2013 (10 cents) and cheque transactions effective 2nd January 2015 (additional 50 cents per leaf)? (Select only one) Yes No Not sure Aware (√) Not aware (√) Utilised (√) Not utilised (√) 17. Will the new pricing mechanism have an impact on your firm’s usage of cheque or IBG? (Select only one for each item) YES, increase in usage a) Usage of cheque b) Usage of IBG YES, decrease in usage No change in usage SECTION D: RISING COST OF DOING BUSINESS 18. How is the current cost of doing business affecting the business operating cost of your firm, as compared to the same period of last year?......

Words: 4362 - Pages: 18

Free Essay

Soalan Kuiz Pengurusan Kewangan

...kewangan berlesen dan peniaga yang sah. N. Berwaspada dengan peluang pelaburan yang tidak bertulis. O. Rujuk kepada pihak berkuasa sebelum melabur atau mendeposit wang. P. Semua di atas. 9. Andaikan gaji anda adalah sebanyak RM5,000 sebulan. Anda akan menggunakan gaji anda tersebut sebanyak RM3,500 sebulan untuk pembiayaan segala bil dan keperluan harian. Berapakah jumlah simpanan anda yang tinggal dalam setahun? Q. RM1,500 R. RM5,000 S. RM12,000 T. RM18,000 10. Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit, atau biasanya dikenali sebagai AKPK, ialah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan April 2006 untuk membantu individu menguasai situasi kewangan mereka dan mencapai ketenangan minda hasil daripada penggunaan kredit secara bijak. Apakah perkhidmatan percuma yang ditawarkan oleh AKPK kepada individu? U. Pendidikan kewangan tentang tanggungjawab penggunaan wang dan skil pengurusan kredit V. Kaunseling dan nasihat berkenaan pengurusan kewangan W. Menjadikan Amalan Pengurusan Kewangan Berhemat Sebagai Budaya Hidup. X. Program pengurusan kredit untuk membantu pengguna menguasai semula kewangan mereka. 11. PERBELANJAAN | RM | Bil Utiliti | 1,250 | Bil Kad Kredit | 2,000 | Pembiayaan kereta | 800 | Sewa rumah | 1,200 | Shahid adalah seorang arkitek. Beliau akan memperoleh gaji pokok sebanyak RM6,000 sebulan......

Words: 10874 - Pages: 44

Free Essay

22fwefefefewfef

...tidaklah lagi mempunyai apa-apa tuntutan ke atas apa-apa manfaat Perjanjian Pembiayaan Pendidikan. 17. Walau apa pun yang tersebut di atas, adalah selanjutnya dipersetujui dan diakui bahawa jika PENERIMA BIAYA: (a) (b) (c) (d) meninggalkan kursus pengajian sebelum tamatnya kursus itu sama ada secara sukarela, atau disebabkan kegagalan; melanggar apa-apa peraturan universiti, kolej atau institusi yang ditetapkan ke atas PENERIMA BIAYA; menukarkan kursus pengajian, tanpa persetujuan bertulis PERBADANAN; digantung daripada kursus pengajian atau dibuang dari universiti, kolej atau institusi di mana kursus pengajian itu atau mana-mana bahagiannya dijalankan atas apa-apa sebab; memasuki perjanjian dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) atau mana-mana agensi yang berkenaan untuk mentadbir urusan kewangannya; (e) (f) (g) diisytihar bankrap oleh Mahkamah; atau telah melakukan apa-apa pelanggaran yang menyebabkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan ditamatkan. PERBADANAN berhak menamatkan Perjanjian Pembiayaan Pendidikan tanpa memberi sebarang pemberitahuan notis bertulis kepada PENERIMA BIAYA dan PENERIMA BIAYA hendaklah bertanggungjawab membayar balik jumlah Pembiayaan Tersebut yang dikeluarkan kepada PENERIMA BIAYA termasuk Upah Pengurusan Pembiayaan sekaligus. Tandatangan ringkas ........................... T.T Penerima Biaya......

Words: 5512 - Pages: 23

Free Essay

There Once Was a Young Wild Pony

...akjq akjr akjs akjt akju akjv akjw akjx akjy akjz akka akkb akkc akkd akke akkf akkg akkh akki akkj akkk akkl akkm akkn akko akkp akkq akkr akks akkt akku akkv akkw akkx akky akkz akla aklb aklc akld akle aklf aklg aklh akli aklj aklk akll aklm akln aklo aklp aklq aklr akls aklt aklu aklv aklw aklx akly aklz akma akmb akmc akmd akme akmf akmg akmh akmi akmj akmk akml akmm akmn akmo akmp akmq akmr akms akmt akmu akmv akmw akmx akmy akmz akna aknb aknc aknd akne aknf akng aknh akni aknj aknk aknl aknm aknn akno aknp aknq aknr akns aknt aknu aknv aknw aknx akny aknz akoa akob akoc akod akoe akof akog akoh akoi akoj akok akol akom akon akoo akop akoq akor akos akot akou akov akow akox akoy akoz akpa akpb akpc akpd akpe akpf akpg akph akpi akpj akpk akpl akpm akpn akpo akpp akpq akpr akps akpt akpu akpv akpw akpx akpy akpz akqa akqb akqc akqd akqe akqf akqg akqh akqi akqj akqk akql akqm akqn akqo akqp akqq akqr akqs akqt akqu akqv akqw akqx akqy akqz akra akrb akrc akrd akre akrf akrg akrh akri akrj akrk akrl akrm akrn akro akrp akrq akrr akrs akrt akru akrv akrw akrx akry akrz aksa aksb aksc aksd akse aksf aksg aksh aksi aksj aksk aksl aksm aksn akso aksp aksq aksr akss akst aksu aksv aksw aksx aksy aksz akta aktb aktc aktd akte aktf aktg akth akti aktj aktk aktl aktm aktn akto aktp aktq aktr akts aktt aktu aktv aktw aktx akty aktz akua akub akuc akud akue akuf akug akuh akui akuj akuk akul akum akun akuo akup akuq akur akus akut akuu akuv akuw akux akuy akuz akva akvb akvc akvd......

Words: 29642 - Pages: 119