Free Essay

Analiza Rentabilitatii

In: Business and Management

Submitted By Coleadinschi
Words 868
Pages 4
Universitatea “ Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea „ Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică”

Specializarea “Administrarea Afacerilor” Anul II

Analiza ratei rentabilității economice și financiare a întreprinderii

Studentă: Coleadinschi Mariana

1.0 Abordări conceptuale privind rentabilitatea întreprinderii

Funcţia - scop a oricărei societăţi comerciale este de a maximiza averea acţionarilor. Realizarea acestui obiectiv este posibilă numai prin desfăşurarea unei activităţi rentabile, profitul net obţinut putând servi pentru remunerarea imediată a acţionarilor, prin dividende, sau pentru remunerarea la termen prin creşterea valorii firmei ca urmare a alocării acestuia pentru autofinanţare. Rentabilitatea poate fi definită ca fiind capacitatea unei întreprinderi de a obţine profit prin utilizarea factorilor de producţie şi a capitalurilor, indiferent de provenienţa acestora. Rentabilitatea este una din formele cele mai sintetice de exprimare a eficienţei întregii activităţi economico-financiare a întreprinderii, respectiv a tuturor mijloacelor de producţie utilizate şi a forţei de muncă, din toate stadiile circuitului economic: aprovizionare, producţie şi vânzare. Eficienţa economică este o categorie economică mai cuprinzătoare decât rentabilitatea. În acest sens menţionăm şi următoarea afirmaţie “eficienţa economică reprezintă cea mai generală categorie care caracterizează rezultatele ce decurg din diferite variante preconizate pentru utilizarea (consum productiv, consum individual, vânzare) sau economisirea unor resurse (umane, materiale sau financiare) intrate sau neintrate în circuitul economic” Pentru exprimarea rentabilităţii se utilizează două categorii de indicatori:
1. profitul şi
2. ratele de rentabilitate. Mărimea absolută a rentabilităţii este reflectată de profit, iar gradul în care capitalul sau utilizarea resurselor întreprinderii aduc profit este reflectat de rata rentabilităţii (indicator al mărimii relative a rentabilităţii).

2.0 Analiza ratei rentabilității Rata rentabilității este o mărime relativă care exprimă, pe de o parte, capacitatea unei entități economice de a realiza profit, iar pe de altă parte ,gradul în care capitalul –atât cel propriu ,cât și cel permanent- aduce profit. Rata rentabilității este unul dintre cei mai sintetici indicatori de eficiență ai activității. Orice analiză pornește și se oprește la rentabilitate. Printre indicatorii care exprimă rata rentabilității, în funcție de elementele luate în calcul, ne oprim în cele ce urmează asupra ratei rentabilității economice si a ratei rentabilității financiare.

2.1 Analiza ratei rentabilității economice

Rata rentabilității economice este un indicator ce are capacitatea de a exprima eficiența utilizării activelorsau a capitalului angajat. Modelul general de determinare a ratei rentabilității economice poate fi exprimat astfel:

Re= Rec / At* 100
În care:
Re- rata rentabilității economice
Rec- rezultatul economic(rezultatul exploatării, excedentul brut de exploatare, rezultatul curent)
At- active totale În funcție de elementele luate în considerare, pe baza modelului de mai sus,se pot determina mai multe asemenea rate. O primă rată a rentabilității economice care ia în considerare rezultatul exercițiului înaintea impozitării și activelor totale ale întreprinderii ar putea fi denumită *rata rentabilității activelor totale* și determinată cu ajutorul relației:

Re= Pex / At* 100
În care:
Pex= profitul(rezultatul ) exercițiului înainte de impozitare

O altă rată utilizată de specialiști este * rata rentabilității economice a exploatării*, care ia în calcul rezultatul exploatării și activele aferente activității de exploatare și se determină după o relație de forma:
Re= Pe / Ae* 100 În care:
Re= rata rentabilității economice
Pe= profitul de exploatare
Ae= active de exploatare

Pentru ca acest indicator să nu-și piardă din semnificație, în perioada de inflație accentuată, trebuie avut în vedere ca valoarea activelor să fie corectată corespunzător. Un alt model al rentabilității economice este cel determinat ca raport între profitul exercițiului și capitalul permanent, astfel: Re= Pex / Cp * 100
În care:
Pex= profitul exercițiului
Cp= capitalul permanent

2.2 Analiza ratei rentabilității financiare Rata rentabilității financiare exprimă capacitatea capitalurilor unei întreprinderi de a degaja profil net din activitatea desfășurată. În funcție de elementele luate în calcul se pot determina mai mulți indicatori ai ratei rentabilității financiare. Astfel un prim indicator numit și * rata rentabilității financiare a capitalului propriu * se determină ca raport între profitul net al exercițiului și capitalul propriu, după o relație de forma:
Rf= Pne / Cpr * 100
În care:
Rf= rata rentabilității financiare
Pne= profitul net al exercițiului
Cpr= capitalul propriu

Acest indicator are capacitatea de a reflecta rentabilitatea capitalurilor proprii ale întreprinderii aduse ca aport de către acționari, care urmăresc modul de remunerarea a investișiilor efectuate de aceștia. Se poate afirma că această rată rentabilității financiare este cel mai semnificativ indicator de apreciere a performanțelor economice și financiare ale undei întreprinderi și implicit ale sistemului de management al acesteia. O altă categorie de rate financiare este reprezentată de cele care iau în calcul capitalul permanent, adică atât capitalurile proprii, cât și cele împrumutate pe termen mediu și lung.
În această accepțiune se pot determina următoarele rate: • Rata rentabilității financiare a capitalului permanent:

Rf= Rne/ Cp * 100 Iar

Cp= Cpr + Dml În care: Cp= capitalul permanent Cpr= capital propriu Dml= datorii pe termen mediu și lung

• Rata remunerării capitalului permanent: Rf= Pne + Db / Cp *100 În care: Db= dobânzi aferente datoriilor pe termen mediu și lung

Indicatorii de rentabilitate sunt utilizați de analiști atât pentru aprecierea performanțelor financiare, cât și de sistemul de managemental întreprinderii pentru gestiunea eficientă a acesteia, pentru stabilirea obiectivelor imediate și de perspectivă , precum și de mijloacelor de realizare a acestora.

Bibliografie :
„Analiza și gestiunea financiară” de Victor Troacă
„Gestiunea financiară a ântreprinderii” de Georgeta Vintilă http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap4

Similar Documents

Free Essay

Financial Analisys

...ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA AL "SC SOMES SA" DEJ   CAP. I. STUDIU DE CAZ 1.1. PREZENTAREA S.C. SOMES SA DEJ 1.1.1.Scurt istoric             SC Somes SA Dej este un combinat de producere a celulozei si hartiei, care isi desfasoara activitatea din anul 1963. Firma are un capital integral privat, pachetul majoritar de actiuni fiind detinut de Grupul SCR (Serviciile Comerciale Romane),care reuneste societati comerciale de mare prestigiu pe piata romaneasca: Chimcomplex Borzesti,Somes Dej, Iasitex Iasi, Sinterom Cluj, Caromet Caransebes, Contactoare Buzau, Nova Textile Bumbac Pitesti.      In baza legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si in baza legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale s-a constituit societatea comerciala Somes.             SC Somes SA Dej s-a constituit ca persoana juridica sub forma de societate de actiuni prin HGR nr. 1200/1990 si a preluat in intregime patrimoniul Combinatului de Celuloza si Hartie Dej care a fost construit in doua etape in anul 1963 si in 1975.             Societatea este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului - Camera de Comert si Industrie a judetului Cluj cu numarul J12/1/1991 si la Ministerul Finantelor prin codul de inregistrare fiscala R 199800/1992.             Prin sentinta civica nr. 20/07.01.1999 a Tribunalului Cluj a fost deschisa procedura de reorganizare juridica prin plan a SC Somes SA Dej si a fost numit judecatorul sindic. De......

Words: 8824 - Pages: 36

Free Essay

Economic Value Added

...PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE ………………………………………………………………………………….…....2 1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare …………………………………..2 2. Sistemul de indicatori utilizaţi în analiza valorii adăugate pentru acţionari ……….....5 CAPITOLUL II. VALOAREA ECONOMICĂ ADĂUGATĂ (EVA) ………………………… 8 1. Valoarea economică adăugată şi managementul bazat pe valoare ………………….. 8 2. Implementarea sistemului EVA ……………………………………………………. 11 3. Calculul valorii economice adăugate ………………………………………………. 15 4. Factorii determinanţi ai valorii economice adăugate ………………………………..20 5. Model de analiză a valorii economice adăugate …………………………………… 23 6. Avantaje și limite ale valorii economice adăugate …. ……………………………...25 7. Îmbunătăţiri ce ar putea fi aduse metodei …………………………………………...29 BIBLIOGRAFIE I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp a companiilor, mediul economic și concurenţial a devenit tot mai complex şi activitatea firmelor s-a diversificat fiind nevoie de noi instrumente şi tehnici manageriale mai performante care să permită firmelor să depăşească obstacolele din ce în ce mai numeroase şi mai costisitoare. În acest context, managementul tradiţional, bazat pe analiza şi interpretarea datelor contabile, şi-a dovedit incapacitatea de a evalua şi de a exprima, într-o manieră cât mai clară şi cât mai corectă, performanţele reale ale companiilor.......

Words: 8933 - Pages: 36

Free Essay

Imbunatatirea Continua a Calitatii

...Sistemul de management al calităţii. Aspecte teoretice pag. 14 2.1. Principiile sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001:2001 pag. 14 2.2. Etapele necesare proiectării şi implementării unui sistem de management al calităţii ISO 9001:2001 pag. 17 Capitolul 3: Analiza calităţii la S.C. Fabryo Corporation S.R.L. pag. 20 3.1. Piaţa lacurilor şi vopselelor. Generalităţi pag. 20 3.2. Fabryo - profil de companie pag. 21 3.2.1. Scurt istoric pag. 21 3.2.2. Acţionariatul Fabryo Corporation S.R.L. pag. 23 3.2.3. Obiectul de activitate pag. 23 3.2.4. Portofoliul de produse pag. 23 3.2.5. Principalii furnizori şi clienţi ai companiei pag. 24 3.3. Evoluţia economico-financiară pag. 25 3.3.1. Evoluţia cifrei de afaceri pag. 25 3.3.2. Evoluţia profitului net pag. 26 3.3.3. Evoluţia numărului de personal şi productivităţii muncii pag. 27 3.3.4. Analiza rentabilităţii pag. 28 3.4. Perspective pag. 29 3.5. Analiza sistemului actual de managementul al calităţii pag. 30...

Words: 18305 - Pages: 74

Free Essay

Aplicatii Privind Calculul de Indicatori Specifici Gestiunii Trezoreriei

...Aplicatii privind calculul de indicatori specifici gestiunii trezoreriei SN = Active – Datorii totale Aceasta exprimă valoarea contabilă a drepturilor pe care le posedă proprietarii asupra întreprinderii, fiind averea proprietarilor şi trebuind să fie suficientă pentru a asigura funcţionarea şi independenţa financiară a întreprinderii. Pe baza bilanţului financiar Situaţia Netă se determină ca diferenţă: • SN = Total active – Datorii totale - Venituri în avans = Capitaluri proprii. Pe baza bilanţului contabil armonizat Situaţia Netă este diferenţa: • SN = (Total active – Datorii curente) – Datorii peste 1 an = F – G. Situaţia Netă în cele două variante de calcul este prezentată în: Tabel nr. Calculul şi analiza situaţiei nete (capitalurilor proprii) |Nr |Indicatori |Exerciţiul financiar |Abateri |Indici | |crt |(lei) |Precedent |Curent |(± Δ) |(%) | |1. |Total active |666599134 |959678348 |293079214 |143,96 | |2. |Datorii totale |236328008 |314339890 |78011882 |133,01 | |3. |Venituri în avans |4435821 |5197373 |761552 |171,68 | |4. |Situaţia netă (SN)(a) ......

Words: 6464 - Pages: 26

Free Essay

Management Strategic

... 2012 UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “ DIMITRIE CANTEMIR” BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL CONSTANŢA LUCRARE DE CURS DISCIPLINA MANAGEMENT STRATEGIC DIAGNOSTICAREA STRATEGICĂ ÎN CADRUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Student …………. Constanţa 2012 CUPRINS |Cap I |Metodologia de analiză a diagnosticării strategice | | | | |Cap II |Prezentarea generală a societăţii comerciale MAJESTIC OLIMP | | | | |Cap III |Studiu de diagnosticare strategică...

Words: 5926 - Pages: 24

Free Essay

The Best You Never Had

...{draw:rect} {draw:g} {draw:rect} {draw:rect} {draw:frame} Analiza mediului de marketing al S.C. BIOFARM S.A. Mediul de marketing al întreprinderii reprezintă ansamblul factorilor fizici si sociali ce influenţează prin acţiunea lor directă sau indirectă, sistemul de negociere al întreprinderii şi nivelul de performanţă pe care aceasta din urmă îl realizează, în raport cu obiectivele de piaţă pe care şi le-a fixat. MEDIUL EXTERN DE MARKETING Elemente ale macromediului BIOFARM Mediul demografic Dimensiunile demografice ale unei ţări definesc starea şi evoluţia istorică, economică, socială, politică a acesteia, în strânsă condiţionare cu factorii naturali - relief, climă, etc., şi sub impulsul mediului conjunctural naţional şi internaţional. La rândul lor, dimensiunile demografice ale unei ţări, influenţează starea şi nivelul de dezvoltare societală al ţării respective, determinând pozitiv sau dimpotrivă, valorificarea şanselor, oportunităţilor de care dispune aceasta.Analiza atentă a mediului demografic atât din perspectiva structurii lui, cât şi a distribuţiei geografice asigură informaţii necesare stabilirii caracteristicilor potenţialilor clienţi ai organizaţiei, astfel încât oferta de produse să aibă coerenţă şi să se adreseze unui public ţintă bine definit. În ideea celor spuse mai sus, se poate afirma că datele statistice referitoare la situaţia populaţiei ce suferă de anumite afecţiuni (numărul şi structura pe sexe, precum şi pe categorii de......

Words: 7371 - Pages: 30

Free Essay

Management and Marketing

...Cercetarea de marketing 1) Definirea cercetarii de marketing, continutul si sfera cercetarilor de markegting Orice activitate de marketing trebuie sa aiba ca punctde plecare cercetarea. Nu se poate face lansarea unui produs, adoptarea unei strategii de piata, de cucerire a unor noi segmente de piata fara ca in prealabil sa se realizeze o cercetare amanuntita a tuturor factorilor, variabilelor care pot influenta si pot asigura succesul activitatii respective. Activitatea de marketing are in vedere anticiparea miscarilor, deplasarilor, mutatiilor ce au loc pe piata dar si in cadrul intern al firmei. Aceste informatii care au specialistilor in marketing viziunea asupra raporturilor dintre firma si mediu, sunt furnizate de activitatea de cercetare. Exista mai multe definiri ale conceptului de cercetare de marketing, de exemplu: Asociatia Americana de Marketing defineste cercetarea de marketing ca pe un proces prin care se asigura adunarea sistematica, inregistrarea si analizarea datelor despre problemele legate de marketingul bunurilor si serviciilor. O alta definitie a lui Kotler si Armstrong, considera ca cercetarea de marketing este functia care leaga consumatorul, clientul si publicul, de specialistul in marketing. Informatiile obtinute in cadrul cercetarii de marketing sunt folosite: - pentru a identifica oportunitatile si problemele de marketing; - pentru a genera, a imbunatati si a evalua activitatea de marketing; ...

Words: 1453 - Pages: 6

Free Essay

Marketing

...6. Strategia şi tactica de marketing În economia de piaţă, orice organizaţie şi în mod deosebit o organizaţie cu scop lucrativ îşi concepe o politică proprie, prin care îşi desemnează direcţiile de evoluţie în viitor, precum şi modalităţile concrete de înfăptuire a acesteia, politică ce trebuie să-i asigure permanenţa pe piaţă şi mai ales dezvoltarea de ansamblu. O componentă de bază a politicii întreprinderii este politica de marketing care-i oferă posibilitatea receptării promte şi reale a semnalelor pieţii şi-i permite adaptarea rapidă la modificările apărute pe piaţă, cu maximă eficienţă. Astfel, întreprinderea poate să evalueze corect parametrii pieţii şi să aloce resursele de care dispune corespunzător cererii reale, poate să sesizeze segmentele neacoperite de pe piaţă şi avantajele comparative faţă de concurenţi. În condiţiile actuale, nici o întreprindere nu-şi permite să activeze fără a avea o perspectivă clară, atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, care  să –i asigure subzistenţa, dar şi raţionalitatea, eficienţa în condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai dinamic. Faţă de multiplele schimbări ce apar atât în micromediul cât şi în macromediul în care activează, întreprinderea trebuie să manifeste un anumit comportament, o anumită atitudine, ce se concretizează în delimitarea direcţiilor strategice şi a modalităţilor practice de înfăptuire  a acestora, şi se reflectă în conţinutul politicii de marketing a întreprinderii.  6.1.......

Words: 6665 - Pages: 27

Free Essay

Management

...CAPITOLUL 1 – MANAGEMENTUL STRATEGIC NOŢIUNI CONCEPTUALE 1.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT STRATEGIC Termenul de management strategic şi-a făcut intrarea oficială în limbajul teoretic încă din 1973, în cadrul ,,The First International Conference of Strategic Management” organizată de I.H. Ansoff la Universitatea Vanderbilt. În momentul de faţă nu există o unanimitate de păreri în ceea ce priveşte definirea termenului de management strategic, astfel, întâlnind o varietate de modalităţi de definire a conceptului de management strategic. Managementul strategic este considerat drept: ➢ procesul care urmăreşte să faciliteze conducerea unei firme şi să utilizeze strategia pentru a-i orienta acţiunile; el integrează punerea în operă a acţiunilor strategice legate de factorii structurali şi culturali. ➢ formă de conducere care urmăreşte să asigure în timp cea mai bună congruenţă posibilă între exigenţele mediului înconjurător, ale partenerilor interni şi externi şi obiectivele managerilor, administrarea dar şi crearea de potenţial şi se interesează atât de interiorul cât şi de exteriorul întreprinderii, de dimensiunea politică şi de cea economică şi conferă un rol important dimensiunii organizaţionale, respectiv structural şi culturii întreprinderii. ➢ un mod de conducere diferit al firmei care vizează să asigure o îmbinare strânsă între strategie şi operaţii. Aceasta semnifică faptul că toate deciziile operaţionale (care nu sunt decât......

Words: 34870 - Pages: 140

Free Essay

Evaluarea Intreprinderii

...ANCA GHEORGHIU * ANGELA VIDRASCU - EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 1/105 UNIVERSITATEA HYPERION FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Prof.Univ.Dr. ANCA GHEORGHIU Asist. Univ. Drd. ANGELA VIDRASCU EVALUAREA INTREPRINDERII (PARTEA 1-A) CURS PENTRU INVATAMANTUL LA DISTANTA BUCURESTI 2012 Prezentul material poate fi reprodus sau utilizat de ter ț i cu precizarea sursei bibliografice: Anca Gheorghiu – Evaluarea intreprinderii, partea I-a, curs digital, Universitatea Hyperion, 2012 ANCA GHEORGHIU * ANGELA VIDRASCU - EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 2/105 T1 ASPECTE GENERALE LEGATE DE TEORIA VALORII T2 TIPOLOGIA VALORII ECONOMICE. DEFINIȚ II Ș I INTERPRETĂRI T3 SCOPUL Ș I OBIECTUL EVALUĂRII T4 METODE PATRIMONIALE T5 COMPARAȚ IA DIRECTĂ DE PIAȚ Ă A ACTIVELOR T6 METODE PROIECTIVE T7 SISTEMUL INTERNAȚ IONAL DE INDICI T8 METODA MULTIPLILOR T9 PRINCIPII DEONTOLOGICE Ș I DE ETICĂ ÎN EVALUARE T10 STANDARDE Ș I REGLEMENTĂRI PRIVIND EVALUAREA ÎNTREPRINDERII. CONȚ INUTUL RAPORTULUI DE EVALUARE Prezentul material poate fi reprodus sau utilizat de ter ț i cu precizarea sursei bibliografice: Anca Gheorghiu – Evaluarea intreprinderii, partea I-a, curs digital, Universitatea Hyperion, 2012 ANCA GHEORGHIU * ANGELA VIDRASCU - EVALUAREA ÎNTREPRINDERII 3/105 Precizarile autorului  Datorita evolutiilor financiare mondiale care au afectat indeosebi valoarea (mai ales valoarea proprietatilor imobiliare), standardele internationale de evaluare au fost amplu re-abordate si inca sunt supuse......

Words: 29823 - Pages: 120

Free Essay

Business Plan

...Innovation SRL CUPRINS INTRODUCERE ...………………………………………………………………………………………………………………………………...4 1.1 Descrierea ideii de afacere 5 1.2 Denumirea firmei 5 1.3 Logo-ul firmei 5 1.4 Obiectul de activitate al firmei 6 1.5 Localizarea firmei 6 1.6 Capitalul social al firmei 7 1.7 Forma de organizare 7 1.8 Acţionarii principali, asociaţii, angajaţii 7 1.9 Descrierea produselor şi a servicilor 8 1.9.1 Proiectarea şi realizarea paginilor web 8 1.9.2 Realizare designului pentru paginile create 8 1.9.3 Implementarea softwere 8 1.9.4 Mentenenţă softwere 8 1.10  Analiza mediului extern al firmei 9 1.11 Analiza PEST 10 1.11.1 Mediul Politic 10 1.11.2 Mediul Economie 11 1.11.3 Mediul Social 11 1.11.4 Mediul Tehnologic 11 1.12 Planul de marketing 11 1.12.1 Descrierea Pieţei 11 1.12.2 Segmentul de piaţă căruia ne adresăm 12 1.13 Concurenţa 12 1.14 Analiza SWOT 13 1.15 Strategia de marketing 14 1.15.1 Obiectivele de marketing 14 1.15.2 Mixul de marketing 15 1.16 Previziunea vânzărilor 17 1.17 Planul de management 18 1.17.1 Misiunea şi obiectivele generale 18 1.17.2 Planul operaţional 18 1.17.3 Riscurile associate ideii de afacere 19 2.1 Prezentarea situaţiei actuale a firmei 21 2.2 Prezentarea ipotezelor pe care se bazează previziunile 21 2.3 Prezentarea situaţiei previzionate 21 2.3.1 Fluxul de numerar 21 2.3.2 Factorii care influenţează fluxul de numerar 22 2.4 Bugetul de Cheltuieli 22 Prezentarea......

Words: 7717 - Pages: 31

Free Essay

Mediul de Marketing Al S.C. Black Sea Suppliers S.R.L.

...Macromediul firmei _________________________________21 1.3.Mediul intern al firmei ___________________________________29 1.3.1.Conţinutul şi structura mediului intern ___________________29 1.3.2.Potenţialul întreprinderii ______________________________32 Capitolul 2: Prezentarea S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. ____34 2.1.Obiectul de activitate şi scurt istoric _________________________34 2.2.Structura organizatorică __________________________________36 2.3.Prezentarea gamei de produse _____________________________41 2.4.Analiza principalilor indicatori economici ____________________46 Capitolul 3: Metode de analiză a mediului de marketing a S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L.______________________________________52 3.1.Analiza SWOT _________________________________________52 3.1.1.Caracteristicile analizei SWOT _________________________52 3.1.2.Analiza SWOT a S.C. BLACK SEA SUPPLIERS S.R.L. ____56 3.2.Matricea BCG __________________________________________58...

Words: 16522 - Pages: 67

Free Essay

Instrumente de Marketing Direct

...INTRODUCERE Marketingul direct poate fi definit ca un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente de marketing, concretizate într-un demers orientat direct, personalizat si interactiv catre consumator, urmarind generarea unei reactii cuantificabile a acestuia si crearea unei platforme relationale de marketing pe termen lung. Instrumentele utilizate de catre marketingul direct sunt în buna masura similare celor specifice marketingului „traditional”, similaritatea mentinându-se si la nivelul notiunilor si conceptelor de baza folosite. Concretizarea conceptelor, tehnicilor si instrumentelor specifice o reprezinta campaniile de marketing direct, proiectate si realizate în vederea atingerii unor obiective specifice. Este esentiala precizarea ca nu se poate vorbi despre campanii-tip care sa solutioneze probleme-tip. Desi cadrul general al acestora este comun, ceea ce le separa în mod decisiv este, dincolo de datele concrete ale fiecarei situatii în parte, creativitatea celui sau celor care le proiecteaza si le realizeaza, fapt care confera acesteia o pozitie determinanta pentru succesul campaniei. Elementele de referinta pentru ansamblul campaniilor de marketing direct sunt utilizarea bazelor de date, comunicarea directa cu consumatorul si stimularea unui raspuns direct si imediat din partea acestuia. Noile dezvoltari conceptuale în domeniu vor trebui sa tina cont de evolutiile înregistrate în sectoarele telecomunicatiilor si informaticii ceea ce face ca......

Words: 3944 - Pages: 16

Free Essay

Business Strategies

...UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MANAGEMENT REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT CONTRIBUŢII PRIVIND PERFECŢIONAREA STRATEGIEI OPERAŢIONALE A ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: Prof. univ. dr. Mihai Naghi DOCTORAND: Szász Levente Cluj-Napoca 2011 STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT INTRODUCERE 1. SECTORUL INDUSTRIAL – COMPONENTĂ DE BAZĂ A ECONOMIEI NAȚIONALE 1.1. Delimitarea şi structura sectorului industrial al României 1.2. Evoluţia sectorului industrial al României în perioada 1990-2009 1.3. Sectorul industrial – factor de influenţă al creşterii economice 2. ÎNTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ – UNITATEA DE BAZĂ A SECTORULUI INDUSTRIAL 2.1. Definirea conceptelor de agent economic şi întreprindere economic 2.2. Conceptul de întreprindere economică prin prisma teoriilor clasice ale firmei 2.2.1. Întreprinderea în teoria neoclasică 2.2.2. Întreprinderea în teoria principal-agent 2.2.3. Întreprinderea în teoria costurilor tranzacţionale 2.3. Conceptul de întreprindere economică prin prisma teoriilor moderne ale firmei 2.3.1. Teoria comportamentală a întreprinderii 2.3.2. Teoria întreprinderii bazată pe resurse 2.3.3. Întreprinderea în teoria stakeholders (teoria părţilor interesate) 2.4. Întreprinderea industrială 2.4.1. Definirea conceptului de întreprindere industrială 2.4.2. Locul întreprinderilor industriale în sistemul economic 2.4.3. Abordarea sistemică a întreprinderii industrial 2.4.4.......

Words: 16084 - Pages: 65

Free Essay

Mediul Economic Maib

...“ Moldova Agroindbank ”  B.C.«Moldova Agroindbank»S.A. si-a inceput activitatea la 8 mai1991. La acea data ea a obtinut licenta pentru efectuarea operatiilor bancare, inclusiv in valuta straina. Incepind cu anul 1992 banca stabileste relatii de corespondenta cu banci din strainatate. In plus, prin atragerea depozitelor persoanelor fizice banca a inceput valorificarea unui nou segment al pietei produselor bancare. Ultimul deceniu al secolului XX a reprezentat o perioada de grea de incercari si cautari pentru intreaga societate, inclusiv pentru sectorul bancar, lider al caruia chiar din primele zile ale activitatii sale a devenit BC«Moldova Agroindbank»S.A.Banca se afla la inceput de cale, punea la incercare noi strategii de dezvoltare, alegind cele mai reusite cai pentru obtinerea succesului. Anume in aceasta prima etapa conducerea bancii, decide ca MAIB trebuie sa fie o banca universala, orientata spre deservirea tuturor categoriile de clienti: atit persoane juridice, cit si fizice.      In aceasta perioada MAIB, prima dintre bancile comerciale moldovenesti, semneaza un acord cu Banca europeana pentru reconstructii si dezvoltare in vederea valorificarii unei linii de credit in valoare de $20 mln. destinat sustinerii business-ului mic si mijlociu. Au urmat apoi multe alte actiuni de acest gen, care, de asemenea, au fost reusite. Sfarsitul anilor 90 ai secolului trecut pune la noi incercari nu numai comunitatea bancara, dar si intreaga societate din......

Words: 8290 - Pages: 34