Free Essay

Analize Swot

In: Business and Management

Submitted By miki12345
Words 964
Pages 4
Analiza SWOT
SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.
Objaśnienie zasad analizy SWOT[edytuj]
[pic]
[pic]
Diagram analizy SWOT
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.
Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. Natomiast w piśmiennictwie istnieją co najmniej trzy ujęcia, wyjaśniające czym różni się górna połowa macierzy od dolnej (a więc mocne strony od szans, a słabe strony od zagrożeń). • W niektórych wykładniach mówi się: mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne; • W innej interpretacji: mocne strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska przyszłe. • Wreszcie u niektórych autorów: mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego.
Analiza SWOT daje wartościowy rezultat analityczny przy zastosowaniu każdego z trzech wymienionych ujęć, pod warunkiem, że jest ono stosowane konsekwentnie i świadomie. Jednak najczęstszym błędem w praktyce stosowania techniki SWOT jest mieszanie trzech ujęć (np. zapisanie jakiejś przewagi w obszarze szans na podstawie tego, że jest ona czynnikiem zewnętrznym, a potem odczytywanie jej z macierzy SWOT, jako czynnika przyszłego (który dopiero pojawi się), lub - jako czynnika na który nie mamy wpływu sprawczego. Stąd postulat otwartego i jednoznacznego deklarowania kryteriów rozróżnienia wertykalnego na wstępie przeprowadzanej analizy.
W popularnych ujęciach mikroekonomicznych dwa pierwsze obszary odnoszą się najczęściej do środowiska wewnętrznego i zawierają najistotniejsze w danym przedsiębiorstwie elementy, np. silna marka (S), czy słabe zaplecze kapitałowe (W). Natomiast dwa ostatnie odnoszą się analogicznie do środowiska zewnętrznego, np. otwarcie wspólnego rynku międzynarodowego (O) lub pojawienie się konkurencyjnych produktów nowej generacji (T).
Jest to bardzo rozpowszechniony obecnie schemat analizy. Najczęściej stosowany jest w bardzo uproszczonej formie, tzn. przybiera postać czterech list czynników (zwykle przedstawianych w formie tabelarycznej). Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddać cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań: • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? • Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? • Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? • Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? jak łatwo wywnioskować analizę można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz: • Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? • Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? • Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? • Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?
Zwykle oba podejścia stosuje się uzupełniająco, stąd często w literaturze mowa o analizie SWOT/TOWS.
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają zidentyfikować tzw. silne powiązania, obszary problemowe w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych – co czyni ze SWOT nie tylko narzędzie analityczne ale również planistyczne.
Przykładowy zapis powiązań czynników w formie macierzy z punktami, np. 0 – brak oddziaływania, 1 – słabe oddziaływanie, 2 – silne oddziaływanie:
| |O1 |O2 |O3 |O4 | |T1 |T2 |T3 |T4 |
|S1 |2 |1 |0 |2 | |0 |0 |1 |0 |
|S2 |0 |2 |2 |0 | |2 |0 |1 |0 |
|S3 |0 |2 |0 |2 | |0 |0 |0 |2 |
|S4 |0 |2 |2 |1 | |0 |1 |0 |1 |
| | | | | | | | | | |
|W1 |0 |1 |0 |1 | |0 |2 |0 |1 |
|W2 |0 |1 |0 |0 | |0 |0 |0 |0 |
|W3 |0 |0 |1 |0 | |0 |0 |2 |0 |
|W4 |0 |1 |0 |0 | |2 |0 |0 |0 |

może prowadzić do kolejnego typu wnioskowania ze SWOT tj. wyboru odpowiedniej strategii w zależności od najsilniejszej - wykazującej najwięcej powiązań ćwiartki:
| |Szanse |Zagrożenia |
|Siły |Strategia agresywna |Strategia konserwatywna |
|Słabości |Strategia konkurencyjna |Strategia defensywna |

Przy założeniu, iż mocne i słabe strony traktujemy jako czynniki wewnętrzne, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, powyższe strategie możemy wyjaśnić następująco:

• Strategia agresywna: W przedsiębiorstwie przeważają mocne strony a w jego otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse - strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki. • Strategia konserwatywna: Przedsiębiorstwo działa w niekorzystnym dla niego otoczeniu zewnętrznym, ale posiada silnie powiązany z zagrożeniami zewnętrznymi zespół mocnych stron wewnątrz organizacji, jest więc w stanie zdecydowanie odpowiedzieć na zagrożenia. W istniejącym otoczeniu przedsiębiorstwo nie jest się w stanie intensywnie rozwijać, gdyż zespół mocnych stron nie koresponduje z szansami otoczenia, niemniej jednak jest w stanie skutecznie przezwyciężać zagrożenia w oczekiwaniu na poprawę warunków zewnętrznych. • Strategia konkurencyjna: Przedsiębiorstwo posiada przewagę słabych stron nad mocnymi, ale funkcjonuje w przyjaznym dla siebie otoczeniu, co pozwala mu utrzymywać swoją pozycję. Niemniej jednak słabość wewnętrzna uniemożliwia skuteczne wykorzystanie szans, które daje otoczenie zewnętrzne, strategia konkurencyjna powinna koncentrować się więc na takim eliminowaniu wewnętrznych słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse otoczenia. • Strategia defensywna: Słabe strony przedsiębiorstwa są silnie powiązane z zewnętrznymi zagrożeniami, istnieje duże ryzyko upadku przedsiębiorstwa. Strategia defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku.

Analizę SWOT można traktować jako specyficzny schemat/algorytm wnioskowania w ramach którego korzysta się z wielu innych technik. Przykładowo do identyfikacji czynników wewnętrznych (szczególnie w przypadku przedsiębiorstw) często wykorzystuje się analizę pięciu sił Portera, a czynników zewnętrznych PEST (STEEP, PESTER)

Similar Documents

Free Essay

Buissnes Plan

...biznis plan?..................................................................5 Smernice za pisanje biznis plana..........................................................6 Početne napomene...............................................................................7 Prezentacija biznis plana......................................................................7 Kako NE treba pisati biznis plan...........................................................8 Koliko treba da bude dugacak biznis plan.............................................9 Sadrzaj biznis plana...........................................................................10 Kako napisati biznis plan....................................................................12 SWOT analiza.....................................................................................17 Sta je biznis plan? Biznis plan predstavlja dokument kojim se definiše biznis, ono što želite radite i sadrži načine kako to postići. Sadrži sve ono što je bitno za posao – strukturu posla, opis proizvoda ili usluga, potencijalne korisnike, potencijale razvoja i finansije. Kako bi stručnjaci rekli, Biznis plan predstavlja ''stavljanje na papir'' svega onoga što je bitno za celokupan poslovni poduhvat. Svaki mali biznis mora da ima plan, tj. mora da bude planski upravljano njegovim procesima. Svejedno da li otvarate desetu poslovnicu svoje firme ili izlazite s svojim......

Words: 3163 - Pages: 13

Free Essay

Ekonomine Analize

...TRIKOTAŽAS“ VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ Savarankiškas namų darbas KAUNAS, 2009 Turinys Įvadas 3 1. Trumpa bendrovės charakteristika 5 2. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė 8 3. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės 13 3.1. Balanso horizontali analizė 13 3.2. Balanso vertikali analizė 16 3.3. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė 20 3.4. Pelno (nuostolių) vertikali ataskaitų analizė 21 4. Santykinių finansinių rodiklių analizė 23 4.1. Pelningumo analizė 23 4.2. Mokumo analizė 25 4.3. Ekonominio efektyvumo analizė 26 4.4. Kapitalo rinkos rodiklių analizė 28 5. Prognozuojamo balanso ir pelno nuostolio ataskaitos sudarymas ir analizė 32 Išvados 37 Literatūra 39 Priedai 41 Įvadas Įmonės, siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus, taikyti kuo tobulesnes ekonominės analizės metodikas. Teisingas esamos būklės įvertinimas padeda gerokai objektyviau numatyti veiklos plėtros būdus ir galimybes – tai yra viena iš būtinų kiekvienos įmonės išlikimo ir plėtros sąlygų. Įmonių veiklos ir ekonominės analizės būtinumą ir jos reikšmę lemia laisvos rinkos ekonomikos plėtra, nuolat auganti konkurencija, naujų ūkininkavimo formų ir valdymo metodų taikymas ir kiti veiksniai. Įmonių ekonominė analizė yra vienas iš svarbiausių įmonės ekonominės informacijos šaltinių. Įmonių ekonominė analizė padeda......

Words: 7668 - Pages: 31

Free Essay

El-Elamein

...Përfitimet e Analizës SWOT Përdorimi efektiv i analizës SWOT sjell disa përfitime për një manaxher kur ai harton një plan marketing. Këto janë treguar në tabelën e mëposhtme: 1. Thjeshtësia Nuk kërkohen trajnim i specializuar dhe aftësi teknike. Analisti ka nevojë vetëm për një kuptim të plotë dhe të gjithanshëm të firmës dhe industrisë në të cilën ajo operon. 2. Kosto më të ulëta Trajnimi i shtrenjtë dhe, në disa raste, tërë departamenti i planifikimit mund të eleminohen ose të reduktohen me thjeshtësinë e SWOT-it. Perfitimet 3. Fleksibiliteti Një sistem informacioni marketing ekstensiv nuk kërkohet për t’u përdorur me sukses. Analiza SWOT është e aftë dhe e mundshme të inkorporojë output-in e çdo sistemi informacioni brenda strukturës së palnifikimit. IntegrimiSWOT ka aftësinë të integrojë dhe sintetizojë burimet e ndryshme të informacionit. 4. Bashkëpunimi Analiza SWOT nxit dhe ndihmon bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit të hapur midis manaxherëve të fushave funksionale të ndryshme. Ky bashkëpunim ndihmon të zbulojë dhe eleminojë mospajtimet dhe mosmarrëveshjet e dëmshme potenciale dhe mbush zbrazëtitë në analizën para arritjes së stadit aktual të planifikimit. Udhëzimet për një analizë SWOT produktive 1. Të jetë e fokusuar Një analizë e vetme dhe e gjerë çon në përgjithësime të pakuptueshme dje jo domethënëse. Rekomandohet analiza e ndarë për çdo kombinacion produkt/treg 2. Kërkim gjerësisht për konkurrentët Firma aduhet të...

Words: 4271 - Pages: 18

Free Essay

Ekonomika

...VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Vi l n i aus u n ive rs ite t as Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Gražina Jatuliavičienė VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Mokomoji k nyg a Vilniaus universiteto leidykla Vi l n ius , 2 0 1 2 UDK Turinys Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedra (2011 m. protokolas Nr. 5) Įvadas 1. 2. 5 11 Verslo strategija: teorinis požiūris Praktinių situacijų vertinimas: atvejo analizė 61 Recenzavo: doc. dr. Aida Mačerinskienė lekt. dr. Asta Fominienė 1 atvejis. AB „Snaigė“ – lietuviškų šaldytuvų ateitis 2 atvejis. Humana People to People – padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos 3 atvejis. Socialinio tinklo „Facebook“ sėkmės priežastys 87 4 atvejis. UAB „Čili Holdings“ veikla ir plėtros galimybės 96 61 79 5 atvejis. Pokyčiai pasaulio mobiliųjų technologijų lyderės NOKIA veikloje 104 6 atvejis. Starbucks – kavos išsinešti meistras 7 atvejis. „Apple“ – išskirtinė kompanija informacinių technologijų rinkoje 9 atvejis. eBay internetinio verslo sėkmė 170 116 131 148 8 atvejis. Pokyčiai pasaulinėje automobilių pramonėje 10 atvejis. Kompanijos „Nike“ plėtrai sporto prekių rinkoje finišo linijos nėra 181 11 atvejis. Mažmeninė prekyba: „Tesco“ užkariauja pasaulį? 195 ISBN 978-609-459-052-8 © Marija Kučinskienė. 2012 © Laura Žiogelytė, 2012 © Gražina Jatuliavičienė, 2012 12 atvejis. Sėkminga „Google“ veikla – kas slepiasi už šimto nulių?......

Words: 73968 - Pages: 296

Free Essay

Sisteminis Poziuris Ir Organizacija

...sistemų teorijos idėją. Tyrinėdamas gyvąją gamtą, jis nustatė visą eilę dėsningumų, kurie jo manymu, objektyviai vyksta ir kitokio pobūdžio (negyvosios gamtos, socialiniuose, gamybiniuose) objektuose. Tuo metu bendrosios sistemų teorijos tyrinėjimai nebuvo išplėtoti. Juos plėsti sutrukdė karas ir naujai ši teorija pradėjo vystytis tik pokario metais. Penktojo dešimtmečio antroje pusėje l. Bertalanfi, A. Rapoportas (A. Rappoport), K. Bouldingas (K. Boulding) tęsė sistemų tyrimų darbus ir galutinai išdėstė bendrosios sistemų teorijos filosofinius, metodologinius, taikomuosius pagrindus. Jie suformulavo sisteminio objekto apibūdinimą, jo pagrindines savybes, esmines charakteristikas, pateikė visą eilę klasifikavimo požiūrių, išdėstė analizės metodologiją. Tuo pačiu metu atsirado ir vystėsi nauja tiksliųjų mokslų šaka – kibernetika. 1948 m. N.Vineris (N.Wiener) parašė knygą “Kibernetika arba valdymas ir ryšiai gyvūnuose ir mašinoje”, kurioje buvo suformuluoti kibernetikos pagrindai. Vėliau (1954 m. ) išėjo jo knyga „ Kibernetika ir visuomenė“, o 1956 metais V. Ešbi (W. Ashbi) knygoje „Įvadas į kibernetiką“ galutinai suformulavo kibernetikos pagrindus. Kibernetika – tai mokslas apie bendruosius informacijos gavimo, saugojimo, perdavimo dėsningumus sudėtingose valdomose sistemose. Kibernetikos teoretikai informacines problemas nagrinėja sisteminiuose objektuose, tuo pačiu apibūdindami visą eilę šių objektų savybių ir charakteristikų. Todėl kibernetiką kai......

Words: 9561 - Pages: 39

Premium Essay

Marketing Case Report: Brannigan Foods

...BRANNIGAN FOODS STRATEGIC MARKETING PLANNING Juan  Manuel  Restrepo  Davies   Mª  Concepción  Aragonés  Cabeza   IE  Business  School   AGENDA 1. Problem statement 2. Situation analysis Five C’s Porter 5 forces SWOT 3. Alternatives 4. Recommendations Implementation plan Marketing strategy Marketing Mix Digital marketing 5. Take aways 1. PROBLEM STATEMENT GOAL INCREASE 3-4% PROFIT Industry Decline Brannigan’s sales, market share, and profitability decline 2. SITUATION ANALYSIS FIVE C’S ANALYSIS BRANNIGAN SOUPS Cash  cow,  40% of  total  sales   Products   RTE   Dry  Soups   Healthier  Soups  and   Fast  &  Simple  Meals     Anabelle     Brand  awareness  and  value  percepKon  behind   compeKtors     CUSTOMERS -­‐  Baby  Boomers,  Younger  &  Working  Mothers   -­‐  InnovaKons  and  new  flavors   COMPETITORS -­‐  New  small  compeKtors     Roarin’  Cajun  Foods   Red  Dragon  Foods   Brothers  Gourmet   -­‐  Private  Labeled  soups  increasing  their  sales  by  5%     Less  shelf  space  -­‐3%   COLLABORATORS -­‐  Decreasing  Brannigan’s  shelf  space   CONTEXT -­‐  Sector  sales  have  been  decreasing     -­‐  The  loyal  populaKon  (baby ......

Words: 1395 - Pages: 6

Free Essay

Podjetje

...ravni v gospodarstvu • po času (kratko, srednje, dolgoročno) • po obsegu (agregatno, območno Večstopenjski model predvidevanja - vrste predvidevanj v podjetju predvid. po zemljepisnih področij agregatno predvidevanje - predvidevanje splošnih možnosti gospodarjenja - panožno predvidevanje predvidevanje možne prodaje podjetja predvidevanje možne prodaje glavnih skupnih proizvodov podjetja kratkoročno srednjeročno dolgoročno 1. Predvidevanje splošnih možnosti gospodarjenja; zajema ocenjevanje sprememb narodnega gospodarstva. (BDP, ND…). Pomembna vloga zavodov makro ekonomske analize, raziskovalne institucije, gospodarske zbornice…) 2. Predvidevanje možne realizacije panoge; temelji na teoriji povpraševanja (št, prebivalstva, njegovo rastjo, starostno, spolno in geografsko strukturo, ND/prebivalca, razpoložljive osebne dohodke, razpoložljivo kupno moč, stopnjo obremenitev potrošnikovega osebnega dohodka s posojili…Z upoštevanjem sprememb teh dejavnikov je treba predvideti možno realizacijo panoge, cene glavnih proizvodov, stroške, zaposlenost… 3. Predvidevanje možne prodaje podjetja; temelji na verjetni strategiji konkurence in njenih učinkov. Predvidevanje vodi k oceni deleža, ki ga bo podjetje imelo na trgu v prihodnosti. Metode predvidevanja (možne ealizacije podjetja) |Glavne metode ......

Words: 10657 - Pages: 43

Free Essay

Project Management

................................. 1 1. UVOD .................................................................................................... 3 2. MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT ............................ 5 3. DEFINISANJE STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA ........................... 11 4. MODEL STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA ..................................... 17 5. STRATEGIJSKA ANALIZA .................................................................... 23 5.1. Analiza okoline ................................................................................... 25 5.2. Analiza preduzeća .............................................................................. 30 5.3. Praktične metode strategijske analize................................................... 31 a) SWOT analiza................................................................................ 32 b) BPEST analiza ............................................................................... 35 5.4. Interna analiza preduzeća .................................................................... 37 5.4.1. BCG matrica ............................................................................ 37 5.4.2. McKinsey/GE matrica .............................................................. 38 5.4.3. Porterov model lanca vrednosti .................................................. 39 5.4.4. Analiza poslovnih funkcija ........................................................ 41 5.5. Analiza okoline .................

Words: 11353 - Pages: 46

Free Essay

Strane Direktne Investicije

...podataka Agencije za privredne registre korišćeni i podaci Narodne Banke, Ministarstva finansija i Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza na osnovu kojih su urađene tabele i grafikoni. SADRŽAJ APSTRAKT 1 SADRŽAJ 2 UVOD 3 MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA 4 INVESTICIONI OBLIK IZVOZA KAPITALA 7 Portfolio investicije 7 Direktne investicije 8 Greenfield strane direktne investicije 8 Merdžeri i akvizicije 9 Brownfield strane direktne investicije 10 Joint venture investicije 10 Posebni vidovi ulaganja 11 POZITIVNI I NEGATIVNI EFEKTI SDI 11 STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U SVETU 12 STRANE DIREKTNE INVESTICIJE U SRBIJI 13 ZNAČAJ SDI-A ZA SRBIJU 15 STRATEGIJA PODSTICANJA I RAZVOJA STRANIH ULAGANJA 16 SWOT ANALIZA INVESTICIONOG POTENCIJALA SRBIJE 17 NEKE OD NAJZNAČAJNIJIH STRANIH INVESTICIJA U RS 19 TELENOR DOO 19 O investiciji 19 Šta je Telenor doneo građanima Srbije? 20 Analiza finansijskih izveštaja za period 2008-2011. 20 FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO 31 O investiciji 32 Šta je Fiat doneo građanima Srbije? 32 Analiza finansijskih izveštaja za period 2008-2011. 33 NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. 35 O investiciji 35 Šta investicija Gaspromnjeft-a znači za građane Srbije? 36 Analiza finansijskih izveštaja za period 2008-2011. 36 PHILIP MORRIS OPERATIONS AD 38 O investiciji 38 Šta investicija “Philip Morris”-a znači za građane Srbije? 38 Analiza finansijskih izveštaja......

Words: 6340 - Pages: 26

Free Essay

Motivarea Personalului

...roluri individuale cerându-li-se să îndeplinească îimpreună o anumită sarcină. e) Exerciţii de identificare a faptelor. Participantului i se dă o informaţie generală, ca de exemplu faptul că un anumit angajat a fost concediat şi punând întrebăari evaluatorului (care e bine informat în această problemă) trebuie să aprecieze corectitudinea sau incorectitudinea faptului prezentat. f) Exerciţii de realizare şi prezentare a unor analize. Participantului i se furnizează informaţii complexe pe baza cărora trebuie studiate mai multe variante de rezolvare a unor situaţii. Analizele realizate trebuie prezentate colegilor şi evaluatorilor si sunt urmate de o discutie in cadrul grupului. g) Simulări de interviuri. Candidaţii sunt puşi în situaţia de a conduce un interviu în calitate de superior ierarhic. Oponentul e special instruit pentru un astfel de rol. Exemplu de program tip “centru de evaluare”:                                                                                   METODE CRITERII | In - basket + interviu | Realizarea şi prezentarea unor analize + discuţii libere in grup | Simulări de interviuri | Interviu bazat pe criterii comportamentale(cu un psiholog) | Exerciţii de identificarea faptelor | - Planificare şi organizare | x | | x | | | - Delegare | | | | x | | - Analiza problemelor | x | x | x | | x | - Rationament | x | x | x | | x | - Persuasiune | | x | x | | | - Ascultare | | | x | | x | - Flexibilitate | | | x | x | | -......

Words: 2503 - Pages: 11

Free Essay

Planul de Marketing Pentru Produsul Heineken

...produs, politici de pret, politici de distributie si politici de promovare. Politica de produs: - îmbunatatirea procedurilor de lucru - acordarea de garantii Politica de pret: - analiza pret concurenta - determinarea preturilor în functie de concurenta - reduceri de pret acordate clientilor Politica de distributie: -achizitionarea de noi mijloace de transport pentru marfuri -angajarea de personal pentru transport -analiza canalelor de distributie în teritoriu Politica de promovare: - publicitate TV - publicitate radio - publicitate prin presa scrisa - promovare prin bannere - publicitate on-line Capitolul 2. Analiza situatiei de mediu 2.1. Analiza SWOT O etapa deosebit de importanta a procesului planificarii de marketing este desfasurarea analizei de tip SWOT. Mediul extern va fi cercetat si se vor identifica oportunitatile si amenintarile din mediu ce pot influenta activitatea viitoare a organizatiei si, implicit, si formularea strategiilor. Mediul intern va fi analizat în vederea identificarii punctelor slabe si ale punctelor tari ale organizatiei în comparatie cu competitorii sai. Puncte tari: * Firma de renume; * Respect pentru indivizi, societate si mediu; * Heineken aduce bucurie în vietile oamenilor; * Pasiune pentru calitate: la Heineken România punem pasiune în tot ceea ce facem si producem; * Experienta în marketing a personalului; * Tehnologie avansata utilizata de companie; *......

Words: 3367 - Pages: 14

Free Essay

Sinalco Marketing Plan

...UNIVERZITET U SARAJEVU EKONOMSKI FAKULTET U SARAJEVU MARKETING PLAN Predmet: Projekat Voditelji projekta: Prof. dr. Nenad Brkić Ass. mr. Denis Berberović Studenti: Amina Bijedić | 69675 | Amira Bajrović | 69510 | Lejla Lihić | 69509 | Amna Jažić | 70051 | Mehmed Čekić | 69371 | Sarajevo, 2012 Sadržaj Sadržaj 2 Analiza tržišta 4 PESTLE analiza 6 Analiza kompanije 8 Analiza proizvoda 9 Linija proizvoda 9 Ambalaža 10 Distribucija 11 Analiza konkurencije 12 Coca – Cola 12 Pepsi 13 Sky 15 SWOT analiza 17 Zaključak na bazi SWOT analize 19 Identifikacija i segmentacija tržišta 20 Geografska segmentacija 20 Demografska segmentacija 21 Psihografska segmentacija 22 Bihejvioristička segmentacija 24 Opis ciljnog segmenta 24 Ciljevi 25 Marketing ciljevi 25 Komunikacijski ciljevi 25 MARKETING MIKS 26 Proizvod 26 Cijena 28 Distribucija 29 Promocija 30 Oglašavanje 30 Unapređenje prodaje i lična prodaja 34 Odnosi s javnošću 35 Budžet 36 Vremenski plan aktivnosti, način implementacije i odgovornosti 41 Kontrola 45 Zaključci i preporuke 46 Literatura 47 Analiza tržišta Tržište bezalkoholnih pića se iz godine u godinu sve više širi. Poslijednih godina u Bosni i Hercegovini izgrađeno je mnogo novih kapacieteta za proizvodnju bezalkoholnih pića kao što su flaširana izvorska voda i osvježavajuća bezalkoholna pića. Ti kapaciteti se koriste samo od 20-50 % zbog niske......

Words: 5816 - Pages: 24

Free Essay

Behaviour of Ikea's Consumers

...UNIVERZITET U SARAJEVU I K E A Sarajevo, ožujak 2010. godina S A D R Ž A J 1. UVOD...............................................................................................................................................3 2. ANALIZA INDUSTRIJE .........................................................................................................3 3. ANALIZA KOMPANIJE .........................................................................................................6 3.1. SWOT analiza .................................................................................................................... 7 3.2. Marketing MIX...................................................................................................................7 3.2.1. Proizvod ...................................................................................................................7 3.2.2. Cijena .......................................................................................................................7 3.2.3. Distribucija................................................................................................................8 3.2.4. Promocija..............................

Words: 6348 - Pages: 26

Free Essay

Market Research

...kontroli uspješnosti poslovanja. U ovom dijelu rada prikazana su dva dijela istraživanja tržišta. Jedan se tiče istraživanja tržišta proizvodnih preduzeća, dok se drugi odnosi na istraživanje tržišta uslužnih organizacija. U drugom dijelu je opisana uloga i značaj istraživanja tržišta u preduzeću. Istraživanjem tržišta preduzeća dolazi do informacija sa tržišta na osnovu kojih se u poslovnom odlučivanju koncipiraju i realizuju funkcije marketinga. Kao rezultat ovih aktivnosti donose se odluke o pojedinim instrumentima marketinga i njihovoj kombinaciji putem kojih preduzeće djeluje na potrošače, tj. na tražnju za svojim proizvodima. Treći dio se odnosi na osnovne elemente istraživanja tržišta u preduzeću. Detaljno su opisane najznačajnije analize za istraživanje tržišta. To su: kvantitativna i kvalitativna analiza tržišta, analiza tražnje za datim proizvodima, analiza konkurencije, analiza potrošača, analiza uvoza, analiza cijena, kao i analiza distributivne mreže. Četvrti dio ovog rada je posvećen metodologiji istraživanja. Detaljno su opisana istorijska metoda, metoda posmatranja, metoda ispitivanja i eksperimentalna metoda kao osnovne metode istraživanja tržišta, a takođe je dat i kraći prikaz temeljnih metoda istraživanja, kao i istraživanja tržišta inostranih tržišta. U petom dijelu je opisana segmentacija tržišta. Segmentacija tržišta polazi od pretpostavke da su potrošači različiti u svojim potrebama, zahtjevima i motivima. Te razlike se ispoljavaju u tražnji......

Words: 14263 - Pages: 58

Free Essay

Marketing

...total al proiectului Pentru realizarea obiectivelor generale si specifice ale acestui plan s-au estimat costuri in valoare de 325000 RON. Desfasuratorul estimat al cheltuielilor este : • teren de golf :265000 RON • sauna :25000 RON • piscina :35000 RON 1.7 Modul de acoperire al necesarului de finantare Pentru acoperirea costurilor prezentului plan sursele sunt: [pic]      Autofinantare: 265000RON [pic]      Venituri din vanzari: 25000RON [pic]      Sponsorizari: 5000 RON [pic]      Credite bancare 30000 II . ANALIZA SWOT           2.1. Caracteristici:                     Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea potentialelor, a prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea .Unde suntem?, aceasta implicand analiza mediului intern al intreprinderii si a mediului extern general si specific. Din acest punct de vedere  hotelul Marem se incadreaza intr-un mediu dinamic adoptand o strategie de crestere intensive. Firma opteaza pentru o strategie de dezvoltare a serviciilor prin imbunatatirea celor existente.Solutiile strategice implica adaugarea unor noi caracteristici la servicile existente si diversificarea acestora astfel incat sa existe o paleta cat mai larga de posibilitati. 2.2.Tendinte: Avand in vedere......

Words: 4409 - Pages: 18