Free Essay

Analize Swot

In: Business and Management

Submitted By miki12345
Words 964
Pages 4
Analiza SWOT
SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.
Objaśnienie zasad analizy SWOT[edytuj]
[pic]
[pic]
Diagram analizy SWOT
Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.
Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. Natomiast w piśmiennictwie istnieją co najmniej trzy ujęcia, wyjaśniające czym różni się górna połowa macierzy od dolnej (a więc mocne strony od szans, a słabe strony od zagrożeń). • W niektórych wykładniach mówi się: mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne; • W innej interpretacji: mocne strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska przyszłe. • Wreszcie u niektórych autorów: mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego.
Analiza SWOT daje wartościowy rezultat analityczny przy zastosowaniu każdego z trzech wymienionych ujęć, pod warunkiem, że jest ono stosowane konsekwentnie i świadomie. Jednak najczęstszym błędem w praktyce stosowania techniki SWOT jest mieszanie trzech ujęć (np. zapisanie jakiejś przewagi w obszarze szans na podstawie tego, że jest ona czynnikiem zewnętrznym, a potem odczytywanie jej z macierzy SWOT, jako czynnika przyszłego (który dopiero pojawi się), lub - jako czynnika na który nie mamy wpływu sprawczego. Stąd postulat otwartego i jednoznacznego deklarowania kryteriów rozróżnienia wertykalnego na wstępie przeprowadzanej analizy.
W popularnych ujęciach mikroekonomicznych dwa pierwsze obszary odnoszą się najczęściej do środowiska wewnętrznego i zawierają najistotniejsze w danym przedsiębiorstwie elementy, np. silna marka (S), czy słabe zaplecze kapitałowe (W). Natomiast dwa ostatnie odnoszą się analogicznie do środowiska zewnętrznego, np. otwarcie wspólnego rynku międzynarodowego (O) lub pojawienie się konkurencyjnych produktów nowej generacji (T).
Jest to bardzo rozpowszechniony obecnie schemat analizy. Najczęściej stosowany jest w bardzo uproszczonej formie, tzn. przybiera postać czterech list czynników (zwykle przedstawianych w formie tabelarycznej). Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddać cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań: • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? • Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? • Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? • Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? jak łatwo wywnioskować analizę można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz: • Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? • Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? • Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? • Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość?
Zwykle oba podejścia stosuje się uzupełniająco, stąd często w literaturze mowa o analizie SWOT/TOWS.
Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają zidentyfikować tzw. silne powiązania, obszary problemowe w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych – co czyni ze SWOT nie tylko narzędzie analityczne ale również planistyczne.
Przykładowy zapis powiązań czynników w formie macierzy z punktami, np. 0 – brak oddziaływania, 1 – słabe oddziaływanie, 2 – silne oddziaływanie:
| |O1 |O2 |O3 |O4 | |T1 |T2 |T3 |T4 |
|S1 |2 |1 |0 |2 | |0 |0 |1 |0 |
|S2 |0 |2 |2 |0 | |2 |0 |1 |0 |
|S3 |0 |2 |0 |2 | |0 |0 |0 |2 |
|S4 |0 |2 |2 |1 | |0 |1 |0 |1 |
| | | | | | | | | | |
|W1 |0 |1 |0 |1 | |0 |2 |0 |1 |
|W2 |0 |1 |0 |0 | |0 |0 |0 |0 |
|W3 |0 |0 |1 |0 | |0 |0 |2 |0 |
|W4 |0 |1 |0 |0 | |2 |0 |0 |0 |

może prowadzić do kolejnego typu wnioskowania ze SWOT tj. wyboru odpowiedniej strategii w zależności od najsilniejszej - wykazującej najwięcej powiązań ćwiartki:
| |Szanse |Zagrożenia |
|Siły |Strategia agresywna |Strategia konserwatywna |
|Słabości |Strategia konkurencyjna |Strategia defensywna |

Przy założeniu, iż mocne i słabe strony traktujemy jako czynniki wewnętrzne, a szanse i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, powyższe strategie możemy wyjaśnić następująco:

• Strategia agresywna: W przedsiębiorstwie przeważają mocne strony a w jego otoczeniu silnie powiązane z nimi szanse - strategia agresywna jest strategią silnej ekspansji oraz rozwoju wykorzystującego obydwa czynniki. • Strategia konserwatywna: Przedsiębiorstwo działa w niekorzystnym dla niego otoczeniu zewnętrznym, ale posiada silnie powiązany z zagrożeniami zewnętrznymi zespół mocnych stron wewnątrz organizacji, jest więc w stanie zdecydowanie odpowiedzieć na zagrożenia. W istniejącym otoczeniu przedsiębiorstwo nie jest się w stanie intensywnie rozwijać, gdyż zespół mocnych stron nie koresponduje z szansami otoczenia, niemniej jednak jest w stanie skutecznie przezwyciężać zagrożenia w oczekiwaniu na poprawę warunków zewnętrznych. • Strategia konkurencyjna: Przedsiębiorstwo posiada przewagę słabych stron nad mocnymi, ale funkcjonuje w przyjaznym dla siebie otoczeniu, co pozwala mu utrzymywać swoją pozycję. Niemniej jednak słabość wewnętrzna uniemożliwia skuteczne wykorzystanie szans, które daje otoczenie zewnętrzne, strategia konkurencyjna powinna koncentrować się więc na takim eliminowaniu wewnętrznych słabości, aby w przyszłości lepiej wykorzystać szanse otoczenia. • Strategia defensywna: Słabe strony przedsiębiorstwa są silnie powiązane z zewnętrznymi zagrożeniami, istnieje duże ryzyko upadku przedsiębiorstwa. Strategia defensywna jest strategią nastawioną na przetrwanie przedsiębiorstwa na rynku.

Analizę SWOT można traktować jako specyficzny schemat/algorytm wnioskowania w ramach którego korzysta się z wielu innych technik. Przykładowo do identyfikacji czynników wewnętrznych (szczególnie w przypadku przedsiębiorstw) często wykorzystuje się analizę pięciu sił Portera, a czynników zewnętrznych PEST (STEEP, PESTER)

Similar Documents

Free Essay

Atbejo Analizė

...Organizacija „AIESEC“ Įvadas Ši analizė yra svarbi tuo, kad mes būsimi informacijos specialistai galime realiai pamatyti kaip organizacijoje yra tvarkomasi su išteklių valdymu. Organizacijai tai irgi yra aktualu, nes tada ji pati susidomi kaip yra tvarkomi visi ištekliai. Kiekvienos įmonės ar organizacijos veikla yra neatsiejama nuo informacijos poreikio, jos rinkimo, kaupimo ir kitų informacijos valdymo procesų. Informacijos išteklių vadybos tikslas yra užtikrinti, kad informacija būtų valdoma ekonomiškai ir efektyviai, tai daro tiesioginę įtaką organizacijos ar įmonės veiklai bei konkurencingumui. Šiuo darbu mes siekėme išanalizuoti kaip organizuojamas išteklių valdymas organizacijoje, siekiant įsisavinti teorinius ir praktinius informacijos išteklių vadybos ypatumus. Atlikdamos analizę sau išsikėlėme šiuos uždavinius: 1. Trumpai pristatyti organizaciją; 2. Sužinoti organizacijos vadovo nuomonę apie informacijos valdymo svarbą; 3. Pristatyti atsakingas už informacijos išteklių vadybą pareigybes; 4. Aptarti reglamentų naudojimą organizacijoje; 5. Pateikti organizacijos išteklių visumą; 6. Pristatyti informacijos išteklių vadybos analizę; 7. Atlikti organizacijos narių apklausą, kurios metu aiškinsimės su kokiomis informacijos išteklių vadybos problemomis jie susiduria; 8. Pateikti išvadas. Trumpas organizacijos pristatymas Organizacija buvo įkurta studentų iš 7 Europos valstybių – Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Norvegijos ir Nyderlandų......

Words: 1585 - Pages: 7

Premium Essay

Swot

...BCG Matrix, SWOT Analysis and Porter Model BCG Matrix Introduction: The Boston Consulting Group (BCG) Matrix is an uncomplicated tool to evaluate a company’s position in terms of its product range. It facilitates a company think about its products and services and makes decisions about which it should keep, which it should let go and which it should invest in further. Also called the BCG Matrix, it provides a useful way of screening the opportunities open to the company and helps to think about where one can best allocate resources to maximize profit in the future. At the end of the 1960s, Bruce Henderson, creator of the Boston Consulting Group, BCG, developed portfolio matrix. The BCG Growth-Share Matrix is a fourcell (2 by 2) matrix used to execute business portfolio analysis as a footstep in the strategic planning process. BCG matrix is often used to prioritize which products within company product mix get more funding and attention BCG matrix takes into account two strategic parameter into consideration namely, market share and market growth. To understand the Boston Matrix, one must understand how market share and market growth are interrelated. Market share is the percentage of the total market that is being serviced by a company under consideration, measured either in revenue terms or unit volume terms. Higher the market share, the higher the proportion of the market one controls. The Boston Matrix assumes that if the company under consideration is enjoying a high......

Words: 2976 - Pages: 12

Free Essay

Analize

...Analize financiare Kompania: APPL inc. Metoda e zgjedhur: Analize e pasqyrave kryesore financiare , metoda krahasuese, si dhe tregues Financiare qe vleresojne kete kompani ne lidhje me tregun. Appl inc eshte nje kompani multinacionale e vendosur ne Kupertino , Kalifornia qe meret me dizenjimin , zhvillimin dhe shitjen e pajisjeve elektronike , software-ve dhe kompjuterave personale. Apple inc eshte kompania e informacionit e dyta ne bote per nga te ardhurat pas Samsungit dhe e treat si prodhuese telefonash pas Samsungut dhe Nokias.. E krijuar ne 1976. Operon ne industrine e hardware-ve kompjuterike, software-ve dhe elekronikes si dhe ne distribuimin digjital. SHitjet neto Tabela me poshte tregon shitjet neto sipas segmenteve operues dhe shitjet neto sipas njesive dhe kategorive te produkteve gjate 2012, 2011, dhe 2010 (dollaret ne milion dhe njesit ne mije ):   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |    | 2012 |   |    | ndyshime |   |   | 2011 |   |    | ndryshimi |   |   | 2010 |   | Shitjet neto sipas segmenteve operues: |    | | | |    | | | |   | | | |    | | | |   | | | | Shitjet neto ne amerike |    | $ | 57,512 |    |    |   | 50 | %  |   | $ | 38,315 |    |    |   | 56 | %  |   | $ | 24,498 |    | Europe |    |   | 36,323 |    |    |   | 31 | %  |   |   | 27,778 |    |    |   | 49 | %  |   |   | 18,692 |    | Japoni |    |   | 10,571 |    |    |   | 94 |...

Words: 1134 - Pages: 5

Free Essay

Swot

...What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect something. See WikiWealth's SWOT tutorial for help. Remember, vote up the most important comments. Check out WikiWealth's entire database of free SWOT reports or use our SWOT analysis generator to create your own SWOT template. What is a SWOT Analysis? It is a way of evaluating the strengths, weaknesses, opportunities, and threats that affect...

Words: 271 - Pages: 2

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis is a useful technique for understanding your Strengths and Weaknesses, and for identifying both the Opportunities open to you and the Threats you face. Used in a business context, a SWOT Analysis helps you carve a sustainable niche in your market. Used in a personal context , it helps you develop your career in a way that takes best advantage of your talents, abilities and opportunities. This article looks at how to use SWOT in a business context. (Click here to learn how to do a Personal SWOT Analysis .) Business SWOT Analysis What makes SWOT particularly powerful is that, with a little thought, it can help you uncover opportunities that you are well placed to exploit. And by understanding the weaknesses of your business, you can manage and eliminate threats that would otherwise catch you unawares. More than this, by looking at yourself and your competitors using the SWOT framework, you can start to craft a strategy that helps you distinguish yourself from your competitors, so that you can compete successfully in your market. How to Use SWOT Analysis Originated by Albert S Humphrey in the 1960s, SWOT Analysis is as useful now as it was then. You can use it in two ways – as a simple icebreaker helping people get together to "kick off" strategy formulation, or in a more sophisticated way as a serious strategy tool. Tip: Strengths and weaknesses are often internal to your organization, while opportunities and threats......

Words: 1254 - Pages: 6

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis on XEROX JOYCE D. DERRY MGT/521 FEBRUARY 13, 2014 UNIVERSITY OF PHOENIX SWOT Analysis on XEROX Xerox Corporation Xerox Corporation was found in 1906 as the Haloid Company in Rochester, New York. The Haloid Company was involved in manufacturing photographic paper and equipment. In 1961, its name was changed to Xerox Corporation. The first xerographic image was created by Chester Carlson (October 22, 1938), a patent attorney & part time inventor in his lab in Astoria, Queens, in New York City. Initially, his invention could not get success. In 1944, Carlson received patent for electrophotography, which was later called xerography. 1947 was the year when The Haloid Company acquired the license for using the invention of Carlson in its copying machine from Battelle Development Corp. of Columbus, Ohio. After some time, Haloid received full rights of Carlson's invention for using it in its copying machines. In 1948, Haloid get the word 'Xerox' trademarked. After the initial success, Haloid changed its name to Haloid Xerox Inc. in 1958, and later it was changed to Xerox Inc. in 1961 (Online Fact Book, 2009). Business Xerox Corporation is involved in manufacturing, supplying and servicing a number of document equipment, services and software solutions. Today, Xerox Corporation is supplying a variety of digital systems such as printing (color & black/white) & publishing systems, fax machines, digital presses, solid & laser ink printers,......

Words: 1911 - Pages: 8

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis Template Strengths Possible Strengths Tangible Strengths Consider your assets including plant and equipment Do you have long-term rental contracts for your business locations? Are your products unique or market leading? Have you got sufficient financial resources to fund any changes you would like to make? Do you have any cost advantages over your competitors? Do you use superior technology in your business? Is your business high volume? Can your scale up your volume if you need to? Intangible Strengths Do you have or stock strong recognisable brands Your reputation - are you considered a market leader? or an expert in your filed? Do you have good relationship with your customers? (Goodwill) Do you have strong relationships with your suppliers Do you have a positive relationship with your employees Do you have any unique alliances with other businesses? Do you own any patents or proprietary technology? Do you have a proven advertising process that works well? Do you have more experience in your field? Are you managers highly experienced? whatmakesagoodleader.com Page 1 of 5 Response Is it a strength? SWOT Analysis Template Strengths Possible Strengths experienced? Do you have superior industry knowledge? Are you involved with industry associations? Is your business Innovative? Other Strengths Specify Response Is it a strength? whatmakesagoodleader.com Page 2 of 5 SWOT Analysis Template Weaknesses Possible Weaknesses Tangible......

Words: 615 - Pages: 3

Premium Essay

Swot

...Swot Analysis Anthony Rahaman BUS/210 08/7/2014 Michael Moore I have chosen to do a SWOT analysis on the internet café business, Java Net. As I was going through the business plan I noticed that there was a SWOT analysis done already by Java Net. First I was very impressed by the structure of their business plan and the information that was in it. The fact they did their own analysis told me there was much research done prior to doing their business plan. The challenge I then took on was to compare my analysis to theirs to see if I could find any discrepancies or improvements with their strengths, weaknesses, opportunities, and threats. As I have stated, the business model Java Net has set up is a very well developed and researched one. They did a market survey to see if there would be a need for such services, what types of groups they could market to and how much people would be willing to pay for such services. The staff seems to be knowledgeable and the owners are willing to train the staff on all the technology. The desire to provide an environment that encourages social interaction, “How to” classes with top of the line equipment. I am in agreement with Java Net’s analysis of their strengths. There are several weaknesses I see that are not to different from what Java Net found. One major weakness is technology and how quickly it changes. Since Java Net is considered a cyber-café, all technology including the internet must be up-to-date. Keeping up the......

Words: 753 - Pages: 4

Free Essay

Mokesciu Analize

...tokio pobūdžio tyrimai plačiai nagrinėjami (Trandafir, Berezeanu, 2011; Heijman, Ophem, 2005; Feige, McGee, 1983). Atlikus mokslinių šaltinių analizę apie mokesčių sistemos efektyvumo vertinimą, galima teigti, kad pasirenkamų tyrimo metodikų yra įvairių. Vienas iš būdų vertinti šalies mokesčių politikos padarinius – Lafero kreivė. šio metodo dėka galima nustatyti šalies mokesčių sistemos veiksmingumą, t. y. įvertinti, ar mokesčių tarifų pakeitimai duoda siekiamus rezultatus, padidina mokestines pajamas, surenkamas į valstybės biudžetą. Autorių nuomone, būtų tikslinga atlikti Lietuvos mokesčių sistemos vertinimą Lafero kreivės metodu, ypač pasikeitus ekonominei šalies situacijai. Tyrimo objektas: Lietuvos mokesčių sistema. Tyrimo tikslas: įvertinti Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumą ekonominių pokyčių kontekste. Suformuluotam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: • atskleisti Lafero kreivės taikymo mokesčių sistemos vertinime metodologinius aspektus; • įvertinti 2007 - 2011 m. laikotarpio Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumą taikant Lafero kreivės metodą; • nustatyti pridėtinės vertės ir gyventojų pajamų mokesčių tarifų pokyčių įtaką mokestinėms pajamoms, surenkamoms iš šių mokesčių. Tyrimo metodai. Straipsnis parengtas sisteminės mokslinės literatūros analizės, statistinės informacijos analizavimo, grupavimo, lyginimo ir apibendrinimo bei Lafero kreivės metodais. lafero kreivės taikymas......

Words: 5401 - Pages: 22

Premium Essay

Swot

...Roger’s Chocolates SWOT II. SWOT Analysis • Employee Interest and Devotion to Company ◦ Some of Rogers Chocolate Employees were third generation employees and were proud and passionate about Rogers heritage and commitment to quality. They believed in the Brand and its image. • Leadership with Experience ◦ Parkhill who had previously worked as the VP for Maple Leaf Foods was in charge of six plants and 2,300 employees. Has a Ivy League MBA and has extensive work in Sales, Marketing and Operations. • Progressive Management Team ◦ Management consists of members who will work extra hours and are very efficient in their respective fields. Phoenix has had a tenure since 1994 and is very dedicated to Rogers by working extra hours and helping out at stores that are short of staff. Wong works with manufacturing and Food Science and had worked in the industry before Rogers. Bjornson worked with Pacific Coach Lines as the CFO and worked their finances especially in the areas of reorganization, acquisitions and dispositions. 3. Consumer Loyalty • Customers are loyal to Rogers because they have an emotional connection that relates them to Rogers. This revolves around the II. SWOT Analysis experience that Rogers tries to promote, especially in their gift line. 4. Social Awareness • Part of the workforce at Rogers is comprised of disabled individuals who help out in production. 5. Revenues and Margins •......

Words: 638 - Pages: 3

Free Essay

Investiciniu Projektu Analize

...principinių skirtumų nuo UNIDO nėra. Principinė projekto realizavimo fazių seka: 1. Investuotojo idėjos iškėlimas 2. problemos analizė (tikslai, reikalavimai, užduotys) 3. koncepcijos (įgyvendinimo analizė, alternatyvos) 4. projekto parengimas ( brėžiniai, detalūs planai) 5. projekto įgyvendinimas (darbinė dokumentacija, bandymai, atidavimas užsakovui) 6. eksploatavimas (projekto rezultatų įvertinimas, techninis aptarnavimas) 7. likvidavimas (demontavimas, pardavimas, sprendimas dėl naujo projekto). Laiko dalys projekto fazėms : 1. koncepcija – 4% 2. planavimas – 10% 3. projektavimas – 16% 4. statyba – 50% 5. užbaigimas – 20%. 2.2 Projekto priešinvesticinė fazė Tik šioje fazėje galima sustabdyti nesėkmingą projektą, nepatiriant didelių nuostolių. Priešinvesticinėje fazėje nagrinėjama projekto koncepcija, kuri susideda: · projekto investicinio sumanymo (idėjos) formavimas; · investicinių galimybių nagrinėjimas. Pagal UNIDO ši fazė apima: 1. investicinių galimumo (palankumo) nustatymas; 2.pirminis techninis ir ekonominis investicijų pagrindimas 3.projekto formulavimas, investicijų pagrindimas (projektiniai tyrimai) 4.įvertinimų ir sprendimų priėmimo etapas (1) Galimumo tyrimai: jais vertinama kiekybinė info, reikalinga projekto idėjai pagrįsti; jie turi būti schematiškesni ir remtis bendresniu vertinimu, o ne detalia analize; duomenys imami iš analogiškų projektų, o ne konkrečių tiekėjų ar pan.; Skirstomi į: 1. bendrieji galimumo tyrimai......

Words: 7282 - Pages: 30

Premium Essay

Swot

...SWOT Analysis of JavaNet Internet Café BUS/210 November 20, 2011 SWOT Analysis of JavaNet Internet Café JavaNet Internet Café is a new business venture that offers Internet access accompanied by quality coffee and bakery products in an upscale environment. This café will be the first of its type in the community. After reading the business plan for this establishment a SWOT analysis was created. This analysis exposes the business’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Strengths JavaNet offers a unique experience for customers wanting Internet time away from home, and it will be the first of its kind in the community of Eugene. JavaNet will offer knowledgeable, trained, and friendly employees that will be able to assist customers with all of their needs. The business model presented by the owner, Cale Bruckner, is well-developed and addresses all the concerns of a new business. The products offered in the Internet Café will satisfy the needs of its customers with state of the art computer hardware, powerful Internet speeds, high-quality printing, and powerful software applications. An upscale environment will also strengthen the business’s perspective to potential customers. It will offer areas for large and small meetings for the professional customer as well as friendly gatherings. The organizational structure is well-defined and easily managed because of the small size of the establishment. A clear......

Words: 797 - Pages: 4

Free Essay

Ekonomine Analize

...TRIKOTAŽAS“ VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ Savarankiškas namų darbas KAUNAS, 2009 Turinys Įvadas 3 1. Trumpa bendrovės charakteristika 5 2. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė 8 3. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės 13 3.1. Balanso horizontali analizė 13 3.2. Balanso vertikali analizė 16 3.3. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė 20 3.4. Pelno (nuostolių) vertikali ataskaitų analizė 21 4. Santykinių finansinių rodiklių analizė 23 4.1. Pelningumo analizė 23 4.2. Mokumo analizė 25 4.3. Ekonominio efektyvumo analizė 26 4.4. Kapitalo rinkos rodiklių analizė 28 5. Prognozuojamo balanso ir pelno nuostolio ataskaitos sudarymas ir analizė 32 Išvados 37 Literatūra 39 Priedai 41 Įvadas Įmonės, siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus, taikyti kuo tobulesnes ekonominės analizės metodikas. Teisingas esamos būklės įvertinimas padeda gerokai objektyviau numatyti veiklos plėtros būdus ir galimybes – tai yra viena iš būtinų kiekvienos įmonės išlikimo ir plėtros sąlygų. Įmonių veiklos ir ekonominės analizės būtinumą ir jos reikšmę lemia laisvos rinkos ekonomikos plėtra, nuolat auganti konkurencija, naujų ūkininkavimo formų ir valdymo metodų taikymas ir kiti veiksniai. Įmonių ekonominė analizė yra vienas iš svarbiausių įmonės ekonominės informacijos šaltinių. Įmonių ekonominė analizė padeda......

Words: 7668 - Pages: 31

Free Essay

Swot

...Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot easton Swot Easton Swot Easton Swot easton Swot......

Words: 496 - Pages: 2

Free Essay

Swot

...“SWOT analysis is a planning exercise in which managers identify internal organizational strengths(S) and weaknesses(W) and external environmental opportunities(O) and threats(T)” [ (Jones/George, 2011) ]. SWOTSWOT identifies and analyzes a company’s strengths and weaknesses. Conant wanted to the company to make a turnaround. Campbell company sales plummet by 30% during the early 2000’s. Conant incited a SWOT planning exercise that helps identify where Campbell needed to change to help the company keep up with what the public wanted. The public wanted healthier foods and sports drinks. Conant internal analysis identified a number of in major weakness [ (Jones/George, 2011) ]. The staff level was high, and the machinery used to make soup needed to be updated. Conant increased his profit by coming up with a three –year plan based on the SWOT analysis. He realized that the customers wanted a healthier appealing soup. He introduced more variety of soups which contend less sodium and low of salt. Conant made a decision that was very bold. Godiva chocolates were a good fit but he questioned its profitability. He decided it was a weakness to the company so he sold it for $850 billion dollars. Conant decided it was time to make Campbell brands global. “Campbell shares have increased in the last 5 years and posted an 11% return” [ (Jones/George, 2011) ]. Conant used the low cost strategy because he wanted to gain a completive advantage by cutting the cost down......

Words: 403 - Pages: 2