Free Essay

Ansøgning

In: Business and Management

Submitted By Mosedawg
Words 393
Pages 2
Ansøgning omkring job som piccolo

Hej.
Mit navn er Christian Mosegaard Johansen, og skriver til jer for at høre om jeg kunne få et job som piccolo hos jer.
Jeg er 15 år gammel og fylder 16 år til juli, bor i Hellerup, går i 9. Klasse på Hellerup skole og spiller håndbold i FIF på Frederiksberg, hvilket jeg har gjort de sidste 11 år. Jeg har dog planer om at stoppe med at spille håndbold efter sommerferien, da det fylder meget, så jeg kan fokusere mere på min skolegang.

Jeg er en meget glad, ambitiøs og hjælpsom person, som ikke er bange for at tage initiativ til at løse hårdt og vanskeligt arbejde. Jeg er ikke genert eller på nogen måde bange for at spørge om hjælp og vejledning. Jeg har også et lille fritids job hvor jeg gør rent hos en skomager 2 gange om ugen. Dette job har jeg nu snart haft i 1 1/2 år. Jeg mener at jeg er ved at være klar til at komme lidt længere ud, hvor der er lidt mere udfordring i jobbet og hvor jeg får mere ud af det samfundsmæssigt.

Efter at jeg har færdiggjort mine eksamener her i 9. Klasse, begynder jeg på gymnasiet, hvor jeg har valgt en samfundsvidenskabelig linje, som giver mig gode muligheder for at blive til det som jeg ønsker, når jeg bliver voksen.
Min drøm er at blive advokat, og et job hos jer vil derfor være ideelt så jeg kan snuse lidt til miljøet og få en fornemmelse af det arbejde som i går og laver i hverdagen. Derudover håber jeg på at få nogle erfaringer som jeg kan bruge vider ud i min uddannelse.

Hvis det er at i vælger mig til jobbet, vil jeg forsikre jer for at jeg vil tage mig af det med stor ansvarlighed og respekt. Jeg kan også forsikre jer for, at hvis i vælger mig, at jeg ikke vil være til besvær eller lignede, men i stedet grundig, pligtopfyldende samt hjælpsom. Det ville betyde rigtig meget for mig hvis i valgte mig, fordi at det er noget jeg virkelig brænder for og virkelig ønsker. I mig får i en team-player. Det har jeg lært ved at spille håndbold. Jeg har lært, at hvis en enkel spiller ikke præstere sit bedste, går det ud over hele holdet.

Similar Documents

Free Essay

Rules for Citizenship in Denmark

...nationalitetspas og stemme ved folketingsvalg. Hvor skal ansøgningen indgives? Når du søger første gang Når du søger om dansk statsborgerskab første gang, skal din ansøgning indgives til politiet i den politikreds, hvor du bor. Hvis du bor i udlandet, indgives ansøgningen som udgangspunkt til den danske ambassade eller repræsentation i det land, hvor du bor. Når du anmoder om genoptagelse af din sag Anmodning om genoptagelse af din sag om dansk statsborgerskab skal indgives til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Indfødsretskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Koster det noget at søge om dansk statsborgerskab? Første gang du søger om dansk statsborgerskab koster det 1.200 kr. i gebyr. Der betales kun gebyr én gang. Gebyret betales til den myndighed, hvortil ansøgningen indgives. Behandlingen af ansøgningen i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Ved behandlingen af en ansøgning om dansk statsborgerskab undersøger Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, om du opfylder de betingelser for erhvervelse af dansk statsborgerskab, som fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation, der trådte i kraft den 15. oktober 2015. Der vil desuden i visse tilfælde være mulighed for at forelægge en ansøgning om dansk statsborgerskab for Folketingets...

Words: 3205 - Pages: 13

Free Essay

This Is Me

...Borgerservice Thea Natascha Lundberg Søndergade 86 5620 Glamsbjerg 22. september 2015 Sags id: 301196-1974 Ansøgning om enkeltydelser Ansøgning om depositum, første måneds husleje og hjælp til etablering modtaget d.21.september 2015 er færdigbehandlet. Der er truffet afgørelse om afslag, jf. Lov om aktiv socialpolitik §§ 81 og 85, stk.1. Der er ved den konkrete individuelle vurdering lagt vægt på, at det ikke er uforudset at skulle flytte hjemmefra på et tidspunkt. Det er i mindre graf indgået, at du i årets første fem måneder har modtaget SU og dermed haft mulighed for at optage SU-lån og spare op til depositum, møbler mv. Du modtager atter SU og kan igen optage SU-lån. Oven i din SU har du indtægt brutto kr. 2.000 – 4.300 om måneden. Det er kommunens vurdering, at du kan spare op til depositum inden for kortere tid som hjemmeboende. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger en bolig på mere end 65 m2 får man kun boligsikring til maksimalt 65 m2. Klagevejledning er medsendt. 31249542 Med venlig hilsen Jesper Gottlieb Socialrådgiver Team Bolig Lov om aktiv socialpolitik § 85, stk.1: ”Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold, herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift. Det er en betingelse for hjælpen, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har økonomisk mulighed for......

Words: 372 - Pages: 2

Free Essay

English

...Ansøgning Darren Seruwagi 15/03 2015 Søndermarken 57 4340 Tølløse Danmark 22891207 Hej TDC København Jeg tager chancen og henvender mig til jer, vedrørende en ledig stilling, som sælger. Årsagen til, at jeg netop søger hos jer, er pga. jeg har været i det arbejdsområdet før, og vil gerne udnytte de kompetencer jeg i forvejen har, men samtidig suge til mig under jeres team. Jeg ønsker at prøve kræfter af inden for Sælgerområdet, da der er gode muligheder for både personlig og faglig udvikling. Jeg er 17 år og er på nuværende tidspunkt er jeg i gang med min gymnasial uddannelse på Roskilde katedralskole, men jeg savner udfordring. Fritidsaktiviteter består af fitness og hyggebold, jeg plejede at spille fodbold på eliteplan, men den karriere stoppede efter for mange skade og lysten forsvandt. Jeg er en meget udadvendt fyr der kan lide at socialisere med folk, og tage ud med folk, dog ved jeg også hvornår ting skal tages alvorligt – ansvar og loyalitet er noget som jeg værdsætter højt. Jeg mener jeg vil være den rette til netop denne stilling da jeg har høj og disciplineret arbejdsmoral og formår at kommunikere med kunder/folk på dansk, engelsk, ugandisk. Ydermere har jeg arbejdet som sælger i Fona, hvilket har givet noget erfaring inden for sælgerområdet. Samtidig er jeg også villig til at lære mere for kunne udføre mine pålagte opgaver perfekt På kort sigt vil jeg håbe på at blive kaldt ind til jobsamtale, da jeg mener man sælger sig selv og sin......

Words: 377 - Pages: 2

Free Essay

Starten På Det Politiske Liv

...Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som......

Words: 311 - Pages: 2

Free Essay

Eben

...; srANII N 1/ /I ~ I ~7S slæbte hende ikke af sted eller slog hende som min far. De tog hende med - og det var så det. leg fik aldrig noget at vide. Hvorfor sk ulle de fo rtælle mig noget som helst om, at de havde dræbt mine forældre?" lergraven "Så begyndte der at være snak i landsbyen om det, der skete. At de slog dem, at de ska r hænderne af dem og dernæst smed dem i lergraven, som er de der dybe brønde på 40 meter, hvorfra man henter ler til keramik. De smed dem levende ned og dernæst læsket kalk og så bomber. Munera, "Tyndskid ", som gik ærinder for dem , der dræbte folk, fortalte om de knive , de brugte til at skære hænderne af med, og hvordan de bagefter smed dem ned. Det var få dage, men de dræbte hundreder. Landsbyen blev ud slettet. Og de fortal te ikke noget om nogen, blot at de ikke var der læ ngere , at de var forsvu ndet. Enkerne, som blev ladt tilbage, kunne ikke få understøttelse før efter 1980, fordi de aldrig sagde, at de havde slået dem ihjel ... jeg måtte som syv-årig tage va re på mit eget liv .. . jeg kunne ikke gøre andet end at gå ud på landet, samle brænde for at holde varme n og bede om et stykke brød ved dørene. Og hvordan så de ikke på en. Såda n tilbragte jeg la ng tid, jeg ved ikke hvor lang tid . leg ved ikke, om det var uger eller måneder. Som syvårig. Forband et være de der ... Vi var mange børn, som havde det sådan. Nogle skulle passe en familie, dem der havde familie, eller andre som mig, der blev passet af en anden, som kendte mig. Men......

Words: 6501 - Pages: 27

Free Essay

Hd Afgangsprojekt

...Institut for Regnskab og Revision HD(R) Afgangsprojekt Vejledning 2012 HD(R) 1 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Indledning ................................................................................................................. 3 1.1 Afgangsprojektets formål ............................................................................. 3 1.2 Tilmelding og emnevalg ............................................................................... 3 1.3 Aflevering ..................................................................................................... 4 Valg af afgangsprojekt............................................................................................. 5 2.1 Udgangspunkt: En praktisk problemstilling .................................................. 5 2.2 Udgangspunkt: En teoretisk problemstilling ................................................. 5 Generelle krav til afgangsprojektet ........................................................................ 5 3.1 Problemformulering ...................................................................................... 6 3.2 Model og metode ......................................................................................... 6 3.3 Litteratur og andre kilder samt krav til dokumentation ................................. 6 3.4 Problembehandlingen .................................................................................. 7 3.5 Fremstillingen ........

Words: 3284 - Pages: 14

Free Essay

Bachelorprojekt

...Institut for Marketing & Organisation Forfattere: Bachelorafhandling Andreas Pedersen AP89808 Simon Krogsgaard SK90311 Vejleder: Mai S. Linneberg Anslag: 150.027 En analyse af eksportmulighederne i Rusland Business and Social Sciences Aarhus University Maj 2013 Abstract The massive globalization, which the world has experienced since the millennium, has led to a greater need for internationalization of companies. The thesis therefore deals with the Danish company, VOLA, who were quick to realize the companies changing environment. Already in the mid 1970’s, VOLA opened a subsidiary in Great Britain and hereafter internationalized their business to several further European markets. VOLA started their integration into Europe by following the Uppsala model, where a company looks to broaden their business by internationalizing into markets, where the psychological distance is as small as possible. This makes the task ahead more similar to the one the company is familiar with from their home market and thereby easier to comprehend. For the thesis the key question in hand was whether or not VOLA should expand their business into the Russian market place, and what the main threats and opportunities VOLA would encounter in this given situation. Further more, it was important to finish off the thesis with a proposed solution for VOLA if they were to internationalize into Russia. The Danish company VOLA is a small company based in Horsens and...

Words: 29975 - Pages: 120

Free Essay

Law Acase

...Grundlæggende Skatteret – særtryk 2011 Henrik Dam Henrik Gam Kjeld Hemmingsen Jacob Graff Nielsen Grundlæggende Skatteret 2011 3. udgave, 1. oplag © 2011 Magnus Informatik A/S Palægade 4, 1261 København K Tlf. 70 20 33 14 Telefax 33 96 01 01 E-mail: magnus@magnus.dk www.magnus.dk Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret Layout og planlægning: Charlotte Illum Omslag: Klausen+Partners, Frederiksberg Tryk: rosendahls print•design•media ISBN: 978-87-7762-934-1 ISSN: 1903-735X Forord til særtryk Kære læser, Du sidder nu med et særtryk af Grundlæggende Skatteret 2011, kapitel VIIIXIV. Vi har lavet særtrykket, da der er graverende fejl i disse kapitler. Dette skyldes udelukkende fejl i vores interne produktionsproces, og vi påtager os det fulde ansvar herfor. Vi beklager selvfølgelig dybt den ulejlighed, både læsere og forfattere er blevet påført i denne forbindelse. Særtrykket skal bruges i stedet for kapitel VIII-XIV i Grundlæggende Skatteret 2011, 3. udgave, 1. oplag. Dorte Carlsson Redaktionschef © Magnus Informatik 3 Forkortelser AAL ABL AMFL AL APSL ASL BAL BEK CIR DEP DSL DSKL EBL EBSL EFD EFT EKL EVSL FBL FUL GRL H eller HD IFL IFORE KGL KKSL KOM KSL LBK LL LSI LSR LSRM LV 4 Arve- og gaveafgiftsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Afskrivningsloven Anpartselskabsloven Aktieselskabsloven Boafgiftsloven......

Words: 49704 - Pages: 199

Free Essay

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807