Free Essay

Apple Case

In: Business and Management

Submitted By JacquesL
Words 2874
Pages 12
Business Strategy Case: Apple inc. in 2012

Inleiding
In het kader van de opdracht van Business Strategy voor de PTMSc Bedrijfskunde hebben wij aan de hand van de gestelde vragen deze business case uitgewerkt. De samenvattingen, strategieën en analyses die zijn gebruikt zijn uitsluitend gebaseerd op informatie vanuit de case Apple Inc. in 2012 uit de reader. De modellen die zijn opgesteld om conclusies grafisch te onderbouwen zijn opgesteld met informatie die in de case of in de bijlagen van de case gegeven is.

1. Historische concurrentievoordelen
Het ontstaan van Apple is gestart door het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke computer en het inspelen op de behoefte van de klant. Het gebruikersvriendelijke is gericht op gebruikersgemak, eenvoud en ontwerpen voor een specifieke markt. De behoefte van de klant wordt niet alleen voorzien door deze propositie (figuur e), maar wordt ook vervuld door diversificatie van producten en software. De kern van Apple, gericht op de klant, is over de gehele tijd stabiel geweest, maar hun positie in de markt is relatief grillig verlopen. De verklaring hiervoor ligt in het onderscheidend vermogen en op de momenten waarop concurrentie de mogelijkheid kreeg om zich op te trekken aan Apple. De concurrentie kon vergelijkbare producten op de markt brengen tegen lagere prijzen, waardoor Apple zich opnieuw moest positioneren op de markt. In de periode vanaf 2000 is Apple ook gaan investeren in grote marketingcampagnes en is de propositie van ‘brand’ toegevoegd.

2. Structuur van de Personal Computer industrie
Op basis van het “Five Forces Model” van Porter, grafisch weergegeven in figuur d, kunnen we de structuur van de Personal Computer(verder afgekort als PC) industrie als volgt beschrijven.

Er is een heftige concurrentiestrijd, waardoor het ‘risico’ op potentiele toetreders beperkt is. De concurrentie maakt dat een bedrijf zich moet onderscheiden, op prijs of kwaliteit. Aangezien de PC industrie op deze kwaliteiten redelijk voorzien is door de huidige spelers, zoals Apple, Dell en Hewlett-Packard, is de markt lastig toegankelijk voor nieuwe kleinere bedrijven die als doel hebben een significant marktaandeel te verwerven. Vooral de investering in marktpositionering en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn voor een starter hoog om in de huidige markt in te stappen. Desondanks blijft het een zeer aantrekkelijke markt voor toetreders, omdat de markt zich nog altijd in een groeifase bevindt en er goede marges op worden behaald, zie figuur a en b.

[pic]
Figuur a

|1997 |2000 |2003 |2006 |2008 |2009 |2010 |2011 | |Gross Margins % | | | | | | | | | |Apple |21 |27 |29 |29 |35 |40 |39 |41 | |Dell |23 |21 |19 |17 |18 |18 |19 |22 | |Hewlet-Packard |38 |31 |29 |24 |24 |24 |23 |23 | |

Figuur b

[pic]
Figuur c

Een bedrijf op de PC-markt heeft de keuze om grotendeels de productie in eigen beheer te doen of om afhankelijk te zijn van leveranciers. Qua leveranciers is er onder andere de keuze voor operating systemen en applicaties van Microsoft en de microprocessoren van Intel of AMD. De samenwerking met deze leveranciers zorgt voor een hogere kwaliteit van het product PC. Een combinatie van deze leveranciers is onmisbaar voor het leveren van een kwaliteitscomputer op de huidige markt. Hierdoor oefenen de “bekende” leveranciers een hoge druk uit op de PC-markt, omdat het ontbreken van componenten van bijvoorbeeld Microsoft en Intel een afbreuk doet op de kwaliteit in de ogen van de kopers. Hierdoor zijn de bedrijven met een groot marktaandeel in de PC-markt vrijwel allen afnemers van de kwaliteitsproducten van Microsoft en Intel, zie figuur c voor marktaandelen van de grote PC fabrikanten. Wat ook een belangrijk aspect bij de leveranciers Microsoft en Intel is, is hun afstemming op producten waardoor de combinatie van de hun producten een bijna vanzelfsprekendheid is.

De kopers van deze industrie zijn onder te verdelen in vijf categorieën, te weten: thuisgebruikers, midden- en kleinbedrijf, zakelijke markt, onderwijs en overheid. De thuisgebruikers hebben een aandeel van bijna 50% op de totale PC markt.

De ontwikkeling van substituten van de PC is begonnen in late tachtiger jaren met de ontwikkeling van tablets, ultrabooks en spelcomputers. Door de hoeveelheid aan substituten is dit een belangrijk aspect om mee te nemen in de strategie.

Een zesde aspect dat benoemd moet worden voor deze industrie zijn de complementen. Hieronder wordt verstaan de software voor bijvoorbeeld tekstverwerking, videobewerking, browsers en het Internet. Ook randapparatuur als printers en scanners zijn complementen die de vraag naar PC’s positief beïnvloeden.

In de beginjaren van het bestaan van Apple zijn met name het aspect van leveranciers een tegenwerking geweest voor de structuur van het bedrijf. Apple maakte geen gebruik van Intel en Microsoft wat ten nadelen kwam van hun marktaandeel. Vervolgens is er in 1997 een financiële injectie gegeven door en een samenwerking met Microsoft aangegaan. Om de afzet te vergroten heeft Apple in 2006 de strategie aangepast en is een samenwerking met Intel aangegaan. Dit heeft geleid tot meer verkopen van desktops (PC’s) en portables. Deze wending van strategie heeft in het voordeel van Apple gewerkt.

De PC- industrie heeft te leiden onder de ontwikkelingen van technologie. In figuur a is zichtbaar dat na de lancering van de iPad in 2010 de afzet van de PC- markt in mindere mate is gaan stijgen. De ontwikkeling van tablets en andere substitutiegoederen zal in toenemende mate invloed hebben op de verkoop van de personal computer. Apple biedt substitutiegoederen aan, waardoor de invloed van deze ontwikkeling slechts een deel van het bedrijf aangaat, maar ondervangen wordt door de verkoop van bijvoorbeeld de iPad.

Figuur d 3. Concurrentiepositie Personal Computers?
“Applekopers” zitten in een niche die waarde hechten aan de propositie van Apple: gebruiksgemak, design, high end, performance. Wij stellen de Key Product Characteristic’s (verder afgekort als KPC’s) waarop een PC-koper zijn keuze baseert op: gebruiksgemak, performance en prijs. Apple onderscheid zich door design en positioneert zich in het high-end segment ten opzichte van de overige aanbieders op de PC-markt, zie figuur e. In de verschillende periode die Apple als bedrijf heeft doorgelopen is middels de verkoopcijfers aangetoond dat het niet naleven van hun propositie direct invloed heeft op de verkoopcijfers.

Figuur e

Wij zullen in het kort de periodes beschrijven en per periode een beknopte analyse weergeven van de kern van de sterkte of zwakte.

1980-1984
In 1981 kwam IBM de PC-markt op, met een PC die draaide op MS DOS en een microprocessor van Intel. Dit was de eerste vorm van concurrentie op basis van product. Apple antwoordde hierop door zich te gaan onderscheiden van IBM. In 1984 bracht Apple de Macintosh uit, waarmee zij zich onderscheidde qua design. Het niet willen samenwerken met derde partijen voor applicatiesoftware leidde tot een terugval in de verkopen, omdat deze weigering verbeteringen in gebruiksgemak in de weg stond.

1985-1993
Apple gaat zich opnieuw onderscheiden door het aanbieden van totaalpakketten; personal computers met complementaire producten. De achterstand van de concurrentie werd ingelopen met de release van Microsoft met Windows3. Vervolgens ging Apple zich meer richten op het high end segment. Het risico lag vervolgens in de prijsverschillen tussen Apple en zijn concurrenten, waardoor ze te duur leken. Apple antwoorde deze concurrentie door een goedkopere variant van de Mac op de markt te brengen.
Om de achterstand qua performance in te lopen wilde Apple een samenwerking aangegaan met derden voor betere operating systems, zij zochten hiervoor samenwerking op met Intel en IBM. Sculley had de juiste visie en zag het belang in van een goed operating system. Dit is gebleken uit het verhogen van het budget R&D en de gezochte samenwerkingsverbanden. Hij heeft alleen niet de tijd gekregen om dit uit te zetten, waardoor de resultaten van zijn leiding niet tot uiting zijn gekomen.

1993-1996
De toenmalige CEO heeft het samenwerkingstraject met IBM stopgezet en de samenwerking met Intel kwam tot een eind. Ook is er toestemming gegeven om producten van Apple te laten klonen, waardoor er nieuwe klanten zijn misgelopen. In deze periode is de propositie om te ontwikkelen in het gebruikersgemak niet nageleefd, hierdoor hebben zij de KPC’s van de klanten te weinig in acht genomen. Door toestemming te geven aan het klonen van producten werd ook de high end propositie te kort gedaan.

1997-2006
Jobs stopte het kloontraject, om ervoor te zorgen dat er klanten terugkeerden naar Apple. Hij heeft het nieuwe OS op de markt gebracht in 2001, de focus gelegd op innovatie en het beperken van het segment, waardoor de lijn van producten overzichtelijk werd. De komst van de nieuwe iMac is gebruiksgemak en design hoog ingezet, er is rekening gehouden met complementen zoals printers die compatibel waren. Apple ging zich standvastig profileren op hun KPC’s, terwijl de periode daarvoor er niet consequent werd geïnvesteerd in de KPC’s van de klant of op hun propositie.

Jobs maakte zijn overstap van Motorola en IBM naar Intel op het juiste moment. Na de overgang in 2006 is er een stijging van het marktaandeel te zien, zie figuur c. Er is geen reden om aan te nemen dat bij eerder toepassen van Jobs vaardigheden dit niet tot een soortgelijke groei had kunnen leiden. Wanneer we kijken naar de totale verschepingen in de periode van 2000-2006 is er bijna een verdubbeling in het aantal PC’s, waar Apple extra van had kunnen profiteren.

4. Concurrentiepositie MP3 spelers?
“Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything” Met deze woorden kondigde Steve Jobs in 2007 de nieuwe smartphone van Apple de iPhone aan. Hij beschreef de iPhone als een apparaat dat bestond uit drie apparaten namelijk een “internet device” een telefoon en een iPod. Met de lancering van de iPhone zette Apple een substituut voor hun MP3 speler de iPod op de markt. De opbrengsten van de iPod lopen sinds de lancering van de iPhone in 2007 terug, zie figuur f.

[pic]
Figuur f
Ook na de lancering van de iPad, nog een substituut, in 2010 is te zien dat de opbrengsten sneller dalen. Door de aanwezigheid van substituten wordt het groeipotentieel van de MP3 markt nadelig beïnvloed. Desondanks weet Apple tot op heden op de Amerikaanse MP3 speler markt een marktaandeel van ruim 70% te behouden.
Volgens de Boston Consulting Group Matrix, zie figuur g, kunnen we de iPod classificeren als een zogeheten “Cash Cow” of anders gezegd een “Melkkoe”.

[pic]
Figuur g

Zolang Apple voldoende marktaandeel kan behouden is het aantrekkelijk om de iPod op de markt te houden.

5. Concurrentiepositie smartphones?
De verwachte vraag vanuit China en India zijn gunstig voor de iPhone. Door het uitbreiden en verbeteren van de mobiele netwerken in deze landen zal de vraag naar smartphones groeien. Met name in China is er een hoge “willingness to pay”. Door de proposities en ‘brand’ middels een marketingcampagne te positioneren zal Apple hierdoor een hoger marktaandeel wereldwijd verkrijgen.

In grafiek h is te zien dat iOS X de op een na meest gebruikte OS van smartphones is. Het meest gebruikte is Android met 46,4% van het marktaandeel. Dit deel moet echter worden verdeeld over meerdere smartphone fabrikanten. Met de aankondiging van de overname van Motorola door Google geeft de Android-bedenker mogelijk aan zich te willen gaan begeven als smartphone leverancier op de markt. Doordat Google op Android draait zal de concurrentiestrijd onder Android-gebruikers mogelijk intensiveren, waardoor er twee mogelijke scenario’s ontstaan. de huidige Android-gebruikers kunnen hierdoor nieuwe mogelijkheden zien, waardoor een grotere stijging van het Android-aandeel zal plaatsen vinden. Een andere mogelijkheid is echter dat deze strijd onrust veroorzaakt bij de huidige Android-gebruikers, en deze op zoek gaan naar een andere aanbieder wat de stijging van Android afremt. Omdat dit laatste niet goed te voorspellen valt is het zaak voor Apple om zich te richten op het eerder genoemde scenario van verwerven van marktaandeel in China en India.

[pic]
Figuur h 6. Lange termijn verwachtingen iPad?
In figuur i is te zien dat de tabletmarkt evenwichtig verdeeld is tussen enerzijds de iPad en anderzijds tablets draaiend op Android. Met maar twee spelers op gebied van besturingssystemen is het aantrekkelijk voor nieuwe toetreders deze markt binnen te komen en een relatief groot marktaandeel te verwerven. Het is dan ook raadzaam dat Apple barrières opricht tegen deze toetreders. Effectieve barrières kunnen gericht zijn op het verdedigen van patenten door rechtszaken aan te spannen tegen nieuwe toetreders en huidige concurrenten. Nieuwe toetreders hebben vaak geen financiële ruimte om dergelijke rechtszaken te financieren, waar huidige concurrentie vaak in tijd wordt vertraagd om met soortgelijke technologieën een marktaandeel te verruimen.

[pic]
Figuur i

Nieuwe toetreders

Figuur j

Bovenstaande SWOT analyse, figuur j, toont aan dat de sterkte van de iPad niet alleen in het product zelf zit, maar ook in de aanvulling van de totale productlijn van Apple. Doordat een consument middels de iPad bekent raakt met het gebruikersgemak kan deze een trouwe aanhanger worden van de Apple producten. Een complement en bindende factor van de iPad en de rest van de Apple producten is iTunes. Dit maakt iTunes onmisbaar als sterkte van de strategie. Verdere doorontwikkeling op deze symbiose is een kans om onderscheidend vermogen te creëren.

7. Jobs versus Cook

Apple is vanaf het ontstaan van het bedrijf in de veronderstelling dat het voor de ontwikkeling van hun producten geen kennis en 'halffabricaten' van buiten het bedrijf behoefde te betrekken.
Feitelijk hield dit in dat Apple op gebieden zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een processor het wiel opnieuw probeerde uit te vinden, terwijl er spelers op de markt aanwezig waren die veel efficiëntere producten op de markt brachten met hogere prestaties en een betere kwaliteit. Volgens ons heeft Apple, door geen gebruik te maken van leveranciers zoals Intel, het zichzelf onnodig moeilijk gemaakt.
Ondanks Apple's sterke punten, zoals gebruiksgemak en het design, speelde de gevolgen van de keuze voor bovengenoemde horizontale en verticale integratie Apple keer op keer parten. Dit uitte zich bijvoorbeeld in langzame computers en weinig beschikbare software.

Daarnaast heeft Apple over de jaren heen telkens verschillende van zijn proposities verwaarloosd.
Met de terugkeer van Steve Jobs heeft Apple de historisch zwakke punten, de achterblijvende prestaties en beperkte gebruiksmogelijkheden, uit weten te bannen. Sinds 2000 heeft Apple bovendien een van zijn belangrijkste proposities, te weten de merknaam, door middel van aansprekende reclame campagnes eindelijk sterk neer weten te zetten en voor zich te laten werken als succesfactor. Apple heeft zichzelf als een waar lifestyle product op de kaart weten te zetten, mede door de inzet van de Apple stores waar consumenten de producten konden aanschouwen en ervaren.
Door voorop te lopen bij de ontwikkeling heeft Apple tevens producten op de markt gebracht, die de markt sterk domineren (immers, de iPad staat bijvoorbeeld synoniem voor de tablet).
Twee andere sterke aanjagers van de Apple verkopen waren de introductie van iTunes (desktop software en music store) en de Appstore (iPhone). Hiermee werkten ze hun visie van de Mac als entertainment hub erg goed uit en tevens kunnen dit als verkoop bevorderende complementen voor de Apple producten beschouwd worden.

Door de combinatie van het hoge ontwikkelingsbudget en de sterke focus op slechts enkele producten waren ze in staat kwalitatief hoogstaande producten ijzersterk in de markt te zetten. Al met al is er een hoge 'Willingness To Pay' gecreëerd en loyale klantenkring ontstaan. Dit zorgt ervoor dat Apple met toonaangevende, 'unieke' producten relatief hoge marges haalt ten opzichte van de concurrentie. Hiermee heeft Steve Jobs volgens ons de weg voor Tim Cook geplaveid in termen van een competitief voordeel ten opzichte van de concurrentie. De meeste van bovengenoemde zaken (sterke merknaam, loyale klantenkring, hoge WTP) zijn tevens moeilijk te imiteren wat maakt dat Apple's concurrentie voordeel lange tijd vast gehouden kan worden.

Ondanks dat Steve Jobs een visionair was en Tim Cook hem hierin wellicht niet kan evenaren is in principe iedereen vervangbaar. Sterker nog, wij denken dat Tim Cook wanneer hij Apple's proposities niet uit het oog verliest en relatief veel blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling hij Steve Jobs in de functie van CEO zeker kan vervangen en met zijn ervaring als operationeel manager de puntjes op de i kan gaan zetten op het gebied van verdere stroomlijning van de waardeketen. Om dit te bereiken zou Tim Cook ons inziens het concept 'organisatie' van ‘de acht sleutelconcepten van strategie’ verder kunnen te verbeteren om nog succesvoller te worden. Bijvoorbeeld door via personeelszaken ervoor te zorgen dat mensen met de juiste competenties op de juiste plekken worden ingezet, de mensen sterk te betrekken bij en bewust te maken van de bedrijfsvisie en -strategie en hierdoor nog meer de voor de uitvoer van de strategie gewenste houding, etc. aan te leren

|1997 |2000 |2003 |2006 |2008 |2009 |2010 |2011 | |R&D/Sales % | | | | | | | | | |Apple |12 |5 |8 |4 |3 |3 |3 |2 | |Dell |1 |2 |1 |1 |1 |1 |1 |1 | |Hewlet-Packard |7 |5 |5 |4 |3 |3 |2 |3 | |
-----------------------
PC Industrie
Apple, IBM, Lenovo,
Hewlett-Packard,
Acer, Dell, ……

Leveranciers
Microsoft
Intel
AMD

Toetreders
?

Substituten
Tablets
Smartphone
Spelcomputers

Afnemers
Retailers, Thuisgebruikers, MKB, Onderwijs, Overheid

Complementen
Software,Printers, Scanners, Internet

KPC PC koper
-Gebruiksgemak-
-Performance-
-Prijs-
-Design-

KPC Applekoper
-Gebruiksgemak-
-Performance-
-Design-
-High-end-

Propositie Apple
-Gebruiksgemak-
-Performance-
-Design-
-High-end-
-Brand (2000)-

Interne analyse
Sterkte iPad
Aanvulling productlijn
Complementen
iTunes

Externe analyse
Kansen iPad
Nieuwe doelgroep
Verbreden marktsegment
R&D

Interne analyse
Zwakte iPad
Concurrentie voor eigen producten
Weinig/geen toepassing nieuwe technologie

Externe analyse
Bedreigingen iPad
Huidige concurrentie
Nieuwe toetreders

Similar Documents

Premium Essay

Apple Case

...SAMPLE CASE APPLE COMPUTERS, INC. PREPARED BY MAX BEEBER September 1, 1995 FOR OL 421 STRATEGIC MANAGEMENT AND POLICY INTRODUCTION: In 1976, Steven Wozniak and Stephen Jobs designed computer boards in a garage. During the next six years, this operation was transformed into a Multi-million dollar company called Apple Computer. It broke into the Fortune 500 in 1982. While Apple has experienced tremendous growth, it has recently begun to experience problems, which, if unabated could have a significant negative impact. This includes a weak organizational structure, a rapidly changing external environment, lack of strategic leadership, and major problems with its products and within its dealer network. Therese and other serious problems have created a situation in which Apple faces key decision points that will determine the future of the company. The time of this case is late 1983. CURRENT MISSION, GOALS, & STRATEGY: Apple Computer develops, builds, and markets microcomputers. Its current philosophy states that it is “…driven by desire to build products that combine ideas already out at a low enough cost to make them useful. We are not really technology drive.” Apple is currently working on the IIE and the MacIntosh. It is also attempting to construct a more advanced computer called the Lisa, but this project is not yet completed. No specific marketing, financial, or production goals were state......

Words: 2604 - Pages: 11

Free Essay

Apple Case

...Frank Costa Professor Hill MKTG 446 February 25th 2016 Apple has a very successful and rich history, starting in a garage climbing all the way to the top as one of the worlds largest and most successful tech companies. They captivated audiences with their different way of thinking and not making their products similar to others already on the market. They attempted to lead the industry in innovation and were very successful at doing so. When Apple first established them in the market, they had emphasis on industrial design software and hardware. The company even ran an ad in 1984 saying that their product was opposite of what corporate “stiffs” would use. This almost created its own market and almost seemed like Apple was a culture instead of a brand. While they still focused on innovation, they weren’t he first ones to create a computer or cellphone, but essentially they mastered it and made their software as attractive as possible to their consumers. I feel as if apple can stay with the innovation attitude, but I feel as if they have established themselves to the point where consumers don’t look at their products in being different anymore because of all the current competition in the tech market. Also consumers feel like owning an apple product is a luxury item, because of the current price points their products sell at. With the always changing, fast paced, tech market I feel like the direction apple should be going towards is cross platform compatibility while......

Words: 551 - Pages: 3

Premium Essay

Apple Case

...SWOT Analysis of Apple as per its position in market in 1980’s Strengths: 1. Easy to use machine 2. It offers a complete desktop solution including softwares, peripherals, hardware, etc 3. Very strong R&D ( 9% sales to R&D) 4. Differentiation in design and technology ( allowed higher price) 5. Strong team of technical, visionary and businessman. Weakness: 1. They have lesser 3rd party or compatible softwares 2. Slow mac processor 3. Closed system that other producers cant clone with Opportunities: 1. Desktop publishing and education market 2. Customer lock-in 3. Target rich customers Threats: 1. Lower prices can hurt its sales. ( left only with installed base) 2. IBM market share i.e. strong competition with IBM 3. New players can enter in this growing industry Answer 1. Along with the internal attributes (i.e. firm’s strengths and weakness), we have analysed the the competitive environment Apple is facing in 1980’s. (i.e. the opportunities and threats) . Apple used its firm’s resources and capabilities to develop, manufacture and deliver its products to its customers. It used its strengths to grab the opportunities to enter into the market. In 1978, Job’s mission to bring ease to use computer came true, when the company launched Apple 2. It was a relatively simple machine which people can use straight out of the box. It sparked a complete revolution in the industry and Apple quickly became the...

Words: 1088 - Pages: 5

Premium Essay

Apple Case

...Strategy and Competition Final Exam: 50% Students are required to read the “Apple Inc. in 2010” case study and answer FIVE (5) of the following questions. They are required to submit their answers within the stipulated time frame. 1- What, historically, have been Apple’s competitive advantages? Apple’s competitive advantages are its innovation, strong brand and rapid growth. In the Sculley years, Sculley pushed the Mac into new markets, most notably in desktop publishing and education. Apple’s desktop market was driven by its superior software and peripherals. In education, Apple grabbed half the market. Apple’s worldwide market share recovered and stabilized at around 8%. By 1990, Apple had $1 billion in cash and was the most profitable company in the world. Macintosh’s loyal customers allowed apple to sell its products at a premium price. That shows apple’s competitive advantages included customers loyalty. Spindler killed the plan to put the Mac OS on Intel chips and announced that Apple would license a handful of companies to make Mac clones. He tried to slash costs, cut Apple’s workforce, and pushed for international growth. Amelio proclaimed that Apple would return to its premium-price differentiation strategy. Apple’s failure to produce a new OS keep it ahead of Microsoft Windows 95. Steve Jobs acquired NeXT Software and develops OS based on it. Jobs abruptly halted the Macintosh licensing program. Other restructuring efforts involved hiring......

Words: 2312 - Pages: 10

Premium Essay

Apple Case

...APPLE, INC. A Case Study in External Communication Written by: Jenny Lee Bachelor’s Degree Candidate Ian McCarthy Bachelor’s Degree Candidate Andrew Nguyen Bachelor’s Degree Candidate Robbie Reid Bachelor’s Degree Candidate Dr. Robyn Walker Faculty Advisor Center for Management Communication Prepared for: Case Study Initiative Center for Management Communication April 25, 2012 INTRODUCTION As soon as the news of the Apple iPhone surfaced, David and Mary Jones eagerly bought two and switched their wireless phone carrier to AT&T Wireless, the iPhone’s exclusive wireless carrier in the United States. Several weeks later, after a hectic morning in the office, David Jones drove home to meet his wife, Mary, during his lunch break. “Hey, David, I wasn’t expecting you to be home for lunch today. How’s work?” Mary warmly greeted her husband and proceeded to set the dining table. “It’s fine—mundane as usual,” David replied. “It’s not the project Mr. Owens just assigned that’s stressing me out; my iPhone keeps dropping calls. My calls have dropped multiple times during important conference calls,” David sighed as he immediately went to the couch and took his shoes off to relax. Mary had not experienced any problems with her own iPhone and wondered if David had somehow received a defective phone. She placed a plate of pasta on the dining table and responded, “I’m sorry to hear that; we should take care of that. I haven’t had any problems with my......

Words: 2365 - Pages: 10

Premium Essay

Apple Case

... Roy Esgrow Ben Kourian Bishoy Mesdary Anthony Owen Georges Raphael Apple Within the case of Apple Inc. in 2012 my team will discuss how Apple’s strategy of differentiation helped cultivate a competitive advantage within the PC industry. Next, we will take a look at the current state of the PC industry and how attractive we believe the industry will be going forward. Lastly, after looking at Apple’s past strategy and how successful the PC industry today we’ll discuss if Apple will continue to succeed into the future. When Steve Jobs to over Apple in 1997 he quickly he established an overall differentiation strategy. He believed that having narrow product line of easy-to-use computers and other technological products would help separate themselves from their competitors. They went even further with their promotion of themselves, creating an image of being a hip alternative to the current PC market. This, combined with Apple’s ability to drive down costs with their streamlined supply chain helped them create a large profit margin that let them hold a competitive edge on the rest of the market and helped Apple hit every aspect of VRIO. They further differentiated themselves with the announcement of the iPhone in 2007 that combined in Job's words “a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone and breakthrough communications device”. The creation of iLife, the App store and iTunes also set the company apart from their competitors by creating a unique......

Words: 967 - Pages: 4

Premium Essay

Apple Case

...Apple Case August 27, 2011 University of Maryland University College Janee Freemen Prof Carol Beam Business Intelligence: (BI) is information collected from multiple sources such as suppliers, customers, competitors, partners, and industries that analyzes patterns, trends,and relationships for strategic decision making. (Baltzan, p. 8) Customer Relationship Management (CRM) CRM stands for Customer Relationship Management. It is a strategy used to learn more about customers' needs and behaviors in order to develop stronger relationships with them. Good customer relationships are at the heart of business success. There are many technological components to CRM, but thinking about CRM in primarily technological terms is a mistake. The more useful way to think about CRM is as a strategic process that will help you better understand your customers’ needs and how you can meet those needs and enhance your bottom line at the same time. This strategy depends on bringing together lots of pieces of information about customers and market trends so you can sell and market your products and services more effectively. (Wailgum, T., What is CRM?, CIO Drilldown, retrieved from http://www.cio.com/article/40295/CRM_Definition_and_Solutions).  Data Mining Sifting through very large amounts of data for useful information. Data mining uses artificial intelligence techniques, neural networks, and advanced statistical tools (such as cluster analysis) to reveal trends, patterns, and......

Words: 1525 - Pages: 7

Premium Essay

Apple Case

...Case 30 - Apple after Steve Jobs 1. Analyze Apple’s board structure. Are criticisms of Apple board justified? What changes would corporate governance reformers like to see and why? * Apple’s board structure: Steve Jobs was the CEO of Apple Inc. Timothy Cook (Chief Operating Officer) served as CEO of the company when Jobs was on medical leave for pancreatic cancer. Scott Forstall (Senior Vice President) was responsible for Mac OS X before being named vice president for IPhone software. Jonathan Ive (Senior Vice President) was recognized as the man who designed the IPod and many more of Apple’s most iconic products. Phil Schiller (Senior Vice President) was a well-known public figure. He was instrumental in marketing the iMac, iBook, iPod, and Max OS X. * Yes, the criticisms of Apple board are justified. * Corporate governance reformers would like to see if Apple will have more new ideas to create new technologies. They would like to see how the company will be when Jobs gone. Because they will try their best to keep the company develop and they can do a good job without Jobs. 2. Apple was extremely secretive about its succession plan. What were the benefits of this approach? Was the lack of transparency a breach of the board’s fiduciary responsibility to shareholders? * The benefits of this approach is “to ensure that its future was not as directly linked with Jobs playing such an active role in the company as he had in the past” (Case 30).......

Words: 323 - Pages: 2

Premium Essay

Apple Case

...Case 3: Apple Inc. Summary: In 1976 Apple Computer was founded by Steve Jobs and Steve Wozniak. The mission of Steve Jobs was to bring an easy-to-use computer to the market. Apple quickly became an industry leader. However this success ended when Apple almost went bankrupt. Microsoft invested a large amount of money in Apple, which saved the company. It was the iPod that set Apple on its explosive growth path. Apple moved from the computer industry to a mobile device company. Nowadays Apple is a very successful company. 2) Analyze the structure of the personal computer industry over the last 15 years. How have the dynamics of the PC industry changed? Growth was driven by lower prices and expanding capabilities in the 1990’s. The overall industry was booming through the early 2000’s. However revenue growth failed to keep pace with volume growth. The average selling prices declined, despite PCs that were faster with more memory and storage. In the 2000’s lower prices led to higher sales volume. Meanwhile, a new sub-product category of netbooks took off during the global economic downturn in 2009. These light-weight mini notebooks had limited storage capacity and were optimized for the web. 3) Evaluate Apple’s strategies since 1990. Apple uses horizontal and vertical integration. This means that all Apple products have the same operating systems, the same design, the same chips, etc. This strategy is also known as the “digital hub” strategy. The Mac......

Words: 373 - Pages: 2

Premium Essay

Apple Case

...Apple case Synopsis: Headquartered in Cupertino, California, Apple is one of the most well known brands today. Apple didn’t just enter the market and become what they are today, the company had to go through a series of ups and downs which lead them to become a company with an estimated brand value of 153 billion. Apple first entered the public market in 1976 with the release of their first computer Apple I. Apple was profitable for a couple years and then they hit a slump. After a power struggle with the board of directors in 1985, Jobs was asked to leave Apple. 16 years later Apple was on the brink of bankruptcy, with a share price at $3.30. Jobs returned to Apple as an advisor, and then took control of the company as an interim CEO. Jobs brought Apple from near bankruptcy to profitability by 1998. Apple became successful for a lot of reasons but manly it used a market orientation strategy in which it was able to gather intelligence about customer’s current and future needs. As the new CEO of the company, Jobs oversaw the development of the iMac, iTunes, iPod, iPhone, and iPad, and on the services side, the company's Apple Retail Stores, iTunes Store and the App Store. The success of these products and services provided several years of stable financial returns, and propelled Apple to become the world's most valuable publicly traded company in 2011. In addition to revolutionary products Apple’s success in pricing, promotion, and distribution have also contributed...

Words: 1617 - Pages: 7

Premium Essay

Apple Case

...Apple Computer Inc,-2005 AAPL www.opple.com Apple's motto, "Think Differently," is a concept that the company does very well by creating innovative products that continue to define the world of computer design. Other computer manufacturers have attempted for decades to replicate the icono· clastic appeal of the Apple design. None have succeeded in the manner of Apple. When Steve Jobs assumed the post of CEO in 1998, he re-revolutionized the entire company. Apple introduced the iMac and iBook product lines for the more basic computer buyers and the Power Book and G series computers for the advanced purchasers. Apple continues to forge ahead in design with the introduction of the iPod digital music player and the iTunes Web site for the sale and download of music. Among giant rival firms, such as IBM, Apple is on the forefront of a revolution of technology, integrating music, images, and animation. History Founded in 1976 in a garage in Santa Clara, California, Apple is the brainchild of Steve Wozniak and Steve Jobs, two college dropouts who sought to provide a user-friendly computer to a new and distinct market of small computer users. Between 1978 and 1980, sales increased from $7.8 million to $117 million, and in 1980 the company underwent its initial public stock offering. In 1983, Steve Wozinak left Apple. That same year Steve Jobs hired away John Sculley from Pepsi to be the company's president. After experiencing several product failures, Apple unveiled the......

Words: 2421 - Pages: 10

Free Essay

Apple Case

...Case 3: Apple Inc. I. Introduction Apple Computer is an innovative company evolving on the multimedia and high technology market. It is present on hardware and software markets, as well as in the on-line services market. Its highly diversified offer makes Apple Computers a company that is very hard to manage. Steve Jobs and Steve Wozniak created the company in 1976. They wanted to “change the world through technology” by creating the personal computer (PC). The launch of Apple II in 1978 was the beginning of Apple’s leadership on the PC industry. Nevertheless, Apple had to face quickly with face competitors, who imposed their standards on the market. First IMB first, and then Windows and Intel, posing posed the problem of non-compatibility with Apple compatibility. Apple was successively headed by a number of leaders who performed very well. Lots of performing leaders followed one another at the head of Apple Computer, such as Steve Jobs, Sculley, Spindler or Amelio, and each of them had a different vision on of what the Apple computer strategy of Apple should be. After many years of irregular results, Steve Jobs came back to Apple Computer as CEO and his strategy had immediate positive effects on company results and market positioning. II. Generic and Complementary Strategies Apple without a doubt uses a focused differentiation strategy. They are able to command premium prices by strategically marketing their products and adding features and functionality that......

Words: 2849 - Pages: 12

Premium Essay

Apple Case

...APPLE CASE: Apple Inc. in 2010 Ipad: 2010: 3rd major innovation launched by Apple over last decade (revolutionary product). 80’s + 90’s: Mac personal computers. Late 80’s: Strong brand, rapid growth, high profits. 96’: almost went bankrupt. Then: Apple Computer=> Apple Inc + innovative non-PC products in early 2000s (=mobile device company). 2009 fiscal year: Iphone+Ipod= 60% of sales (total sales= $43 billion) Apple stock had risen more than 15-fold since 2003. -Macintosh sales growth: faster than the industry in recent years. -Apple’s share of the worldwide PC market had remained below 5% since 97. Apple’s History: Steve Jobs + Steve Wozniak founded Apple in 1976 which led to the release of the Apple II in 1978). Mission: bring easy-to-use computer to market. It sparked a computing revolution and Apple became the industry leader. 81: arrival of IBM which Apple’s competitive position. IBM PC was a relatively “open” system that other producers could clone (Microsoft DOS operating system + Intel microprocessor). Apple was practicing horizontal and vertical integration (no hardware license to 3rd parties). Apple marked a breakthrough in ease of use, industrial design and technical elegance but its slow processor speed and lack of compatible software limited sales (Apple net income fell by 62% between 81 and 84). IBM gained more market share and emerged as the new standard for the industry. 1985: Jobs was forced out and John Sculley......

Words: 394 - Pages: 2

Premium Essay

Apple Case

...Apple Inc. Case Study Alex Sorokin Julia Andrejeva Anastasija Citajeva Inga Plavane Karina Tidrike EBS3 1. Opportunities * The online sales of computer are rapidly increasing. * Large population, which are extremely brand conscious and individualistic. * Laptops are highly demanded products of Apple Company therefore more types of laptops can be developed which will meet as many needs as possible. * Increase in worms and viruses on PCs so the antivirus solution can be developed by Apple * Downloadable music and MP3 players are highly marketable. * Increasing bonds and developing partnerships with other companies. Threats * The switching in technology is very fast. * In laptop segment Apple is facing strong competition from Dell, HP, Sony and Toshiba. * In phone segment Apple is facing huge competition from Nokia. * Media Piracy (Downloading free music from other online source without paying cost is common it may impact the iTunes sales.) * The long lasting recession may impact the sales of the company due to higher prices of the products and services * Companies not seeing Apple as compatible with their software. * Apple software, Cell phone and hardware are expensive as compared to other competitors such as Dell. * Microsoft launched Microsoft Vista, Windows 7 which is gaining market share. PESTEL Political influences As it was reported in 2007 52% of sales were outside the U.S.......

Words: 5410 - Pages: 22

Premium Essay

Apple Case

...S w W12774 APPLE A1 Tom Watson wrote this case under the supervision of Professor Mary Crossan solely to provide material for class discussion. The authors do not intend to illustrate either effective or ineffective handling of a managerial situation. The authors may have disguised certain names and other identifying information to protect confidentiality. Richard Ivey School of Business Foundation prohibits any form of reproduction, storage or transmission without its written permission. Reproduction of this material is not covered under authorization by any reproduction rights organization. To order copies or request permission to reproduce materials, contact Ivey Publishing, Richard Ivey School of Business Foundation, The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada, N6A 3K7; phone (519) 661-3208; fax (519) 661-3882; e-mail cases@ivey.uwo.ca. Copyright © 2012, Richard Ivey School of Business Foundation Version: 2012-03-05 APPLE INCORPORATED In the fourth quarter of 2011, Apple Inc. posted record results and overtook Hewlett-Packard as the world’s largest vendor of personal computers, thanks to booming demand for its tablet computer, which helped drive global industry sales to 120 million, up 16 per cent from the same period a year earlier.2 The Cupertino, California-based company’s sales of 15.4 million iPads and 5.2 million Macintosh computers accounted for 17 per cent of total shipments. Apple, which also sold 37 million iPhones......

Words: 5670 - Pages: 23