Free Essay

Asdfghjkl

In: Other Topics

Submitted By mnlgiselle
Words 1059
Pages 5
Artikulo #22 Disyembre 10, 2012
Pambansang Istandard: Kadalubhasaan ng Riserts
Ni: Giselle S. Manalo

Cellphone. Laptop. Kompyuter. Pridyider. Microwave oven. Fluorescent lights. Kung ating tatanungin ang ating mga lolo’t lola, dumaan kaya noon sa kanilang mga isipan na balang araw ay magkakaroon ng ganitong klaseng teknolohiya? Inakala kaya nilang mula sa mga sulat-kamay na mensahe ay magkakaroon ng text messages at e-mails? Na mula sa paggamit ng gasera ay magkakaroon ng mga de-kuryenteng ilaw? Na ang dating kulay puti’t itim na mga telebisyon ay magkakaroon na ng kulay? Marahil ay oo, marahil ay hindi. Ngunit dahil sa likas na kuryosidad na taglay nating mga tao, ang mga bagay na sa tingin natin noon ay imposibleng maging totoo, ngayon ay mayroon na tayo. Ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya ay hindi nangyari sa loob lamang ng isang araw. Ilang taon ang ginugol ng mga siyentipiko upang makamit ang mga bagay na mayroon tayo ngayon. Malaki ang papel ng pananaliksik o riserts sa mga tagumpay na kanilang nakamit. Sa pamamagitan ng matiyaga nilang pananaliksik, umusbong ang makabagong teknolohiya at napa-unlad nito ang ating buhay.

Kahulugan

Para kay Aquino, ang pananaliksik ay isang maingat at sistematikong paghahanap ng kaukulang impormasyon o datos hinggil sa tiyak na paksang pag-aaralan. Sistematiko ang pananaliksik kapag sumusunod ito sa mga hakbang kung paano maisasagawa ang riserts. Ang sistematikong pananaliksik ay kontrolado at ang bawat hakbang na imbestigasyon ay nakaplano. Ang riserts ay isinasagawa upang magkaroon tayo ng dagdag-kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay sa ating paligid. Maaari natin itong gawin upang maunawaan ang isang bagay na gumugulo sa ating isipan, maghanap ng iba pang ebidensya sa pagpapatunay ng mga teorya, maghanap ng mga solusyon sa isang problema o suliranin, o upang makadiskubre pa ng ibang kamangha-manghang mga bagay. Ang riserts sa Pilipinas ay hindi kailangang magkaroon ng pambihirang tagumpay upang maging makabuluhan. Ang totoo niyan, nakapagsasagawa tayo ng riserts sa araw-araw nating pamumuhay. Ang guro na nagtutuos ng mga problema sa loob ng silid-aralan ay halimbawa na ng pagririserts. Ang isang magsasakang sinusubukan ang iba’t ibang tanim at paraan ng pagtatanim ay pagririserts. Ang isang atletang nag-e-eksperimento ng iba’t ibang paraan ng pag-eensayo ay pagririserts. Kahit mga simpleng bagay lamang na tulad ng mga ito ay maituturing na nating isang pananaliksik. Nagpapatunay lang din ang mga ito na hindi natin kailangang maging dalubhasang siyentipiko o mananaliksik upang magsagawa ng riserts. Tayo ay mga taong uhaw sa kaalaman kaya’t hindi nakapagtatakang ang riserts ay parte na ng ating buhay.
Pagsasagawa ng RIserts

Sa pananaliksik, pagkuha ng tamang impormasyon ang susi upang maging matagumpay an gating riserts. Ngunit bago ‘yon, kailangan muna nating pumili ng paksa. Mahalagang ang paksang ating pipiliin ay ayon sa ating pansariling kasiyahan o sa kung ano ang ating hilig upang hindi tayo mag-aksaya ng oras. Dapat tayong makatiyak na interesado tayo sa paksang ating pipiliin upang sigurado ang ating tagumpay. Kasabay nito, dapat din nating isipin kung ito ba ay isang malakas na paksa at kung mayroon tayong sapat na materyales na makukuha para rito. Kung oo, maaari na tayong magsimula sa ating riserts. Kung hindi naman, mas makabubuti kung papalitan na lamang natin ang ating paksa habang maaga pa. Pagkatapos ng pag-iisip ng paksa, kailangan naman nating magkalap ng mga tala. Siguraduhing makabuluhan ang mga bagay na ating kukunin at dapat ay hindi magbabago ang pakahulugan ng manunulat. Maaari nating isulat sa mga kard ang anumang datos na ating makukuha. Kasunod ng pagkalap natin ng mga impormasyon ay ang pagbalangkas ng riserts. Upang Makita ang mga pangunahing sab-dibisyon ng paksa, mainam na gumawa tayo ng sariling revyu ng mga tala. At kapag tapos na ang ating balangkas, maaari na nating isulat ang ating unang burador. Dito natin pagsasama-samahin ang mga bagay na dapat pagsamahin. Hangga’t maaari, iwasan natin ang maikli, paputul-putol at mahabang pangungusap na mayroong higit sa isang pangunahing ka-isipan. Matapos isulat ang unang burador, atin na itong i-edit at i-tsek kung tama ba ang mga ispeling at mga binuong prase at pangungusap. Kapag nakasisiguro na tayong makinis na ang ating burador, maaari na nating isulat muli ang ating papel pampanaliksik.

Kahalagahan ng Riserts

Maraming magandang naidudulot ang riserts sa araw-araw nating pamumuhay. Halimbawa na lamang ay ang mga bagay na nakasaad sa unang bahagi ng artikulong ito. Nagbigay-daan ang riserts upang magkaroon tayo ng makabagong teknolohiya. Mas napadali nito ang paraan ng ating komunikasyon at transportasyon. Mula sa mga kalesa, mayroon nang mga dyip at tricycle. Ang dating naglalakihang mga cellphone, ngayon ay halos kasingnipis na ng kardbord. Mula sa Pentium, mayroon nang Windows 8. Nakamamangha ang mga bagay na maari nating madiskubre sa tulong ng riserts. Sa larangan naman ng medisina, malaking tulong din ang riserts. Isipin na lang natin kung paano nagbigay-daan ang riserts sa pagkadiskubre ng penicillin na siyang nagligtas sa buhay ng milyun-milyong tao. Dahil sa riserts, mayroon na ngayong mga nabibiling gamot na tugma sa ating kalagayan. Ang mga dating sa tingin natin ay lubhang nakamamatay na sakit, ngayon ay tila ba lagnat na lamang dahil sa rami ng paraan na maari itong gamutin. Bukod sa marami tayong kaalaman at impormasyong makukuha sa pagsasagawa ng riserts, maituturing din na isang benepisyo ang saya na naidudulot nito lalo na kung ang paksang ating napili ay naaayon talaga sa ating interes. Hindi natin iisipin na isang mabigat na gawain ang pagririserts sapagkat tayo mismo ay nasisiyahan sa mga bagay na ating binabasa. At higit sa lahat, ang thrill na ating nararamdaman sa tuwing may nadidiskubre tayong mga bagong bagay—malaki man ito o maliit—na magagamit natin para rin sa benepisyo ng lahat ng tao.

Pamulaan:

Ortiz, Allan. 2008. Sulating Pananaliksik. http://allanortiz05.multiply.com/journal/item/ 2?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

Dagdag, Lourdes A, et. al. 2007. Fundamentals of Research and Business Correspondence. Malabon City: Mutya Publishing House, Inc. pp. 2-6.

Lachica, Veneranda S. et al. 2008. Pagbasa at Pagsulat Tungkol sa Pananaliksik. Quezon City: GMK Publishing House. pp. 12-29.

http://www.scribd.com/doc/25208855/Ang-Pananaliksik-at-Mga-Bahagi-Nito

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:DvMUY1wZJvsJ:images.windchime003.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/S3u59AooCJAAAFplfso1/Mga%2520kahulugan%2520ng%2520Pananaliksik.ppt%3Fkey%3Dwindchime003:journal:7%26nmid%3D318399150+&hl=en&gl=ph&pid=bl&srcid=ADGEESgDmsnryRewNei94YQKNiSEDtJVaORJ6cYfSavjwNmds1YGoNP_HUS3w24KghcChdOhTUrC1-ZvimUeZ7Fsu5muw0HPxxxKohWtNaP7bC
dwMG6fUmWZtPnDyu_MYKDxQEe3etx2&sig=AHIEtbTuwmCPjCnWqwMSr0ztUwQiHFz5mQ

Similar Documents

Premium Essay

Asdfghjkl

...Slide 4: * Mood stabilizers: Older medications, such as lithium, which are reliable and well-tolerated by most. Once the first-line treatment for bipolar disorder, they have largely been supplanted by atypical antipsychotics. * Atypical antipsychotics: Newer, more expensive medications for bipolar disorder that may provide greater symptom relief, but also have greater side effects. * Psychotherapy & Self-Help Strategies: Psychotherapy and self-help strategies can keep someone with bipolar disorder stabilized and prevent relapse. * Other treatment strategies: Other treatments for bipolar disorder may include prescribing a combination of medications for bipolar, including antidepressants for bipolar. Slide 5: * Parent: A person who has one parent with bipolar disorder has a 15 to 25 percent chance of having the condition. * Non-identical Twin: A person who has a non-identical twin with the illness has a 25 percent chance of illness, the same risk as if both parents have bipolar disorder. * Identical Twin: A person who has an identical twin with bipolar disorder has an even greater risk than a non identical twin. * A life event may trigger a mood episode in a person with a genetic disposition for bipolar disorder. * Altered health habits, alcohol or drug abuse, or hormonal problems can trigger an episode. * Use of alcohol or tranquilizers may induce a more severe depressive phase. Reference......

Words: 410 - Pages: 2

Free Essay

Asdfghjkl;

...Uniforms also help you to not use your school clothes and have more clothes to wear on the weekends to or on special occasions, and not always look like you all the places you visit. Uniforms also help you to not use your school clothes and have more clothes to wear on the weekends to or on special occasions, and not always look like you all the places you visit. Uniforms for sharyland high school… uniforms in a high school are very practical because not everyone can have the ease of buying clothes for the whole year and others if you can buy. many wear marks and others do not and that can make you feel less to others, if everyone wore a uniform all would be equal and some would not be discriminated against for not wearing brand or fashion. uniforms are more practical because in the mornings do not have to choose which ride or if you'll get sete looks bad or what you wear. Other of the reasons so that the uniform is school like that would be recognized more easily, and makes the young look more formal. Uniforms for sharyland high school… uniforms in a high school are very practical because not everyone can have the ease of buying clothes for the whole year and others if you can buy. many wear marks and others do not and that can make you feel less to others, if everyone wore a uniform all would be equal and some would not be discriminated against for not wearing brand or fashion. uniforms are more practical because in the mornings do not have to choose...

Words: 313 - Pages: 2

Premium Essay

Asdfghjkl

...Ever since the beginning of man in Literature there has been a discussion over appearance vs. reality. The appearance of the apple to Eve was one that it would give her great wisdom as to that of the gods. In reality it did give her wisdom, but with that also came the expulsion from the Garden of Eden. The appearance of the apple was good but the outcome was bad so was marriage in the 19th century. In Henrik Ibsen’s play "A Doll's House," where a man treats his wife with inferiority and where to him appearance of things is as water is to life, various symbols are used to express a theme. Three symbols used, a Christmas tree, the title, and the nicknames that Torvald calls Nora emphasize the theme of a comparison of perfect marriage relationship to the reality of their relationship that is an artificial " Doll's house" relationship. Ibsen’s use of a Christmas tree is used throughout the play epitomizes Nora's feelings. In the first act there is a festive tree with "pretty red flowers" and Nora comes into the house acting frivolously. Both tree and the Helmers look very happy. Nora's mood is festive and the tree gives a merry glow to the reader. In the end of Act I, Krogstad has threatened Nora that if she doesn't help him keep his job he will tell Torvald of their illegal loan. Torvald has said that Krogstad "has forged someone's name" so Torvald is going to fire him so in Act II, the tree is "stripped of its ornaments and with burnt down candle-ends." In this act the tree is...

Words: 1144 - Pages: 5

Free Essay

Asdfghjkl;

...¡Barcelona! • Los museos: o Museum d' Història de Catalunya o Barcelona Centre of Contemporary Culture (CCCB) o Museu Futbol Club Barcelona -President Nunez, Camp Nou o La Pedrera by Antoni Gaudí o Museu del Temple Expiatori de La Sagrada Familia o Picasso Museum • Las playas: o Barceloneta o Nova Icaria beach o Mar Bella Beach o Sant Sebastiá o La Mar Bella o Playa del Bogatell o Playa del Paseo Marítimo or Llevant o La Nova Mar Bella o La Nova Icária o La Barceloneta • Golf Clubs: o Sant Vicenc de Montalt Golf Club o Real Club de Golf El Prat o Masia Bach Golf Club o Sitges Terramar Golf Club o Vallromanes Golf Club o St Cugat Golf Club o Llavaneres Golf Club • Markets: o Boqueria Market o Mercat de la Concepcio o Mercat de Sant Antoni o Mercat Del Encants o Mercat del Ninot o Mercat Gotic o Mercat Santa Caterina • Bars and cafes: o Gimlet o Mirablau o Marmalade o Miramelindo o Bar Marsella o Cafe d'Estiu o Fonfone Barcelona o Bar Sant Pau 68 o......

Words: 259 - Pages: 2

Free Essay

Asdfghjkl

...Nowadays stress is one of the most know words. Since many years ago, the effects of stress are still being present in our daily life, causing many social problems and health diseases among young and adult people.  One of the most dangerous effects is the excess of cortisone in our blood. Cortisone increases the risk of having a heart attack, your behavior, causes that you can’t sleep, and even worst get older. As a result of that situation, doctors say that cortisone is killing more people than many other diseases. Another effect of being stressed is the constant change in people’s behavior. Even if you don’t have, or have noticed it, many or most of your daily life problems are caused because of the stress. Actually, as a result of this, more young people are dying of stress effects than ever before. So, if you have been asking yourself why your behavior changes suddenly and also your school or work performance, stress could be the answer. In addition, another important problem as a result of the constantly changes in the behavior, our stress can even affect your family creating conflicts, lack of communication, fights and many others family issues, because when people get into a stressful situation their behavior change a lot and becomes violent, easily angry, and even their thoughts change in a negative way. To conclude, stress is a huge social problem in our modern and crowded cities, among young and adult people. Also this problem is affecting our families......

Words: 612 - Pages: 3

Free Essay

Asdfghjkl

...St. Mary’s Academy Carmen Cagayan De Oro PAASCU Accredited “Burger banana peel as patties” FINAL FULLFILMENT FOR THE REQUIRMENTS IN SCIENCE THREE researchers; Zoya Aira Marie Adtoon Nicther Awatin Bernabe Boyles Liezyl Leano Siegred Saplot PROBLEM 1. How can we use banana peel as burger patty? 2. Is there any nutritional benefits we can get from it? 3. Does banana peel nutritious when it became patty on a burger? ABSTARCT: We investigate this kind of project because, we want to invent new burger patty that is notorious and in a way that we can prevent the effect of meats when you’re eating too much of it. INTRODUCTION: Banana peel burger as burger patty? when you read this what comes on your mind? Yes, we also thought that it’s sounds weird, how can it be? Does it taste good? we want to investigate a new patty on a burger that is different and nutritious unlike the burger patty we all know, eat and buy. Now, some people like eating burgers everyday and it became their favorite food. Base in what we have searched MEAT is not a source of carbohydrates and it doesn’t contain any kind of fiber, which helps to keep your digestive system in order. Also it is very high in saturated fats, which raises blood cholesterol thus it is recommended to eat meat, but in moderate quantities. We haves seen children now a days don’t like to eat vegetable so parents buy meat like porks, chicken, beef, because that’s what children like. And eating......

Words: 612 - Pages: 3

Premium Essay

Asdfghjkl

...n the United States, women choose to end about 25% of their pregnancies through abortion. (www.gale.com) This number has been gradually declining since 1979. This is similar to the Canadian figure of 21% but is much lower than that of the former Soviet Union (60%) and Romania (78%) where contraceptives are in short supply. (Newsweek Sept. 22, 1997, Pg.18) Nathaniel Hawthorne wrote about adultery in The Scarlet Letter, but the "A" word these days is abortion. People often break off friendships, ostracize each other, and are intolerant of others having different opinions on this subject. This is sad, because we can all learn from each other. The rest of this abortion essay is divided into two parts. First is a general discussion mentioning some legal issues. Then the legal issues will be discussed in more detail. Be aware that some of the following material is personal opinion, although you will also find a lot of information (including links).(www.gale.com) For thousands of years of western civilization, abortion was generally illegal after "quickening" (the point at about four months into pregnancy when a baby kicks). This tradition can be traced back at least to the Ancient Greeks. In his book "Politics," Aristotle said that "the line between lawful and unlawful abortion will be marked by the fact of having sensation and being alive." (www.gale.com) Aristotle thus contended that the right to life generally accrues earlier than birth and irrespective of...

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

Asdfghjkl

...Central Luzon Division of City Schools DAYOS COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Makati City S.Y. 2014 – 2015 VISION/MISSION The institution aims to empower the students to become successful and productive individuals of the society by building programs that will help them further develop their skills and give them knowledge and values that they can use in the future. The institution is committed to provide activities and offering services that will hone them to become competent individuals in the future. GUIDANCE SERVICES/PROGRAMS | SPECIFIC OBJECTIVES | ACTIVITY/METHODS/STRATEGIES | TIME FRAME | MATERIALS | TARGET PARTICIPANTS | Testing Services * Entrance Examination * Personality Tests * Mental Ability * Aptitude Tests * Achievement tests * Assessment of Values and Habits * Emotional adjustment | * The students will be able to gain further knowledge about their strengths and weaknesses * The guidance counselor and teachers will be able to provide basis for research and information on other needs of the student * The students will be able to know their potentials | * Notification of applicants * Administration and scoring of tests * Interpretation of tests results * Dissemination of test results | * April to May 2014 * All year round | * Test papers * Folders | * Incoming First Year College Students * All Students | Information Services * EnrollmentOrientation * Consultation Information Forum | * To......

Words: 970 - Pages: 4

Free Essay

Asdfghjkl

...Pleicetocene radioactivity is the act of emitting radiation spontaneously. The half-life of a radioactive isotope is a characteristic of that isotope and is not affected by any change in physical or chemical conditions. Radiometric dating (often called radioactive dating) is a technique used to date materials, usually based on a comparison between the observed abundance of a naturally occurring radioactive isotope and its decay products, using known decay rates. They just divide up seconds, into milli- micro- nano- etc. It's possible that the shortest interval of time is 10 to the -43 power seconds ... if time is discreet. Further details: The smallest.. The orientation of a rocks magnetic field can tell you it's relative age. It depends on the context. In a.c. circuits, 'reverse polarity' describes a situation in which a device, such as a socket outlet, is wrongly wired -with the line and neutral conductors interchanged. The spreading of the sea floor comes from magma oozing up between the cracks between continental plates as lava. This lava subsequently cools rapidly and forms solid rock. The primitive atmosphere was mainly composed of CO2. However, with the emergence of life, this CO2 was reduced in photosynthesis and increased Oxygen. Now our atmosphere is mainly composed of Nitrogen. the tilt of the earth affects the earth's climate by when the north is tilted closer to the sun it is warmer and sunny for six months strait. but when the north is tilted......

Words: 986 - Pages: 4

Premium Essay

Asdfghjkl

...108 Alipato High School Students’ Reasoning Skills and Their Study Habits and Attitude Towards Learning Maricris B. Acido Introduction A major task of education programs is to come up with guidelines and tools to enable students to learn effectively. This is to ensure that students are able to acquire skills for them to carry out their academic and problem solving tasks. UNESCO acknowledges that: On the eve of a new century, there is an unprecedented demand for and a great diversification in… education, and for building the future, for which the younger generations will need to be equipped with new skills, knowledge, and ideals (UNESCO, 1998). The profusion of knowledge and information has led to an increase in the number of issues that students need to resolve inside and outside the school. Knowledge explosion also demands prudence and careful discernment from students who are to choose more relevant and sound data. This would require the acquisition of reasoning skills that would enable them to filter relevant information from irrelevant ones. Reasoning involves providing arguments, premises, justification, and evidence to claims or positions. However, acquisition of reasoning skills requires much from students. It requires good study habits and positive attitudes, as well as good contextual reinforcers and influences. Many educators have noted that learning is dynamic and that it does not occur in a vacuum. Learning happens due to various factors and influences. ...

Words: 4815 - Pages: 20

Free Essay

Asdfghjkl

...The Fourth Demography Forum 6 and 7 May 2013 (Brussels) Employment, Social Affairs & Inclusion The Fourth Demography Forum Table of Contents Introduction ...................................................................................................... 3 Opportunities for young adults ............................................................................ 4 Improving the work-life balance .......................................................................... 5 Enabling people to be active longer ...................................................................... 6 Successful inclusion of second-generation migrants ............................................... 7 Regions in rapid demographic and economic decline and inequalities within regions ... 8 Investing in Europe's demographic future - how the SIP will support the drive towards extending Europe's demographic dividend ............................................................ 9 Conclusions .....................................................................................................10 May 2013 2 Employment, Social Affairs & Inclusion The Fourth Demography Forum Some 320 participants attended the Forum opened by Commissioner Andor. This report was drafted by the Forum organisers on the basis of the delivered speeches. Any possible errors or omissions are to be imputed to the Forum organisers Introduction In his welcoming speech, Commissioner Andor underlined our duty......

Words: 3379 - Pages: 14

Free Essay

Asdfghjkl

...Byronic Hero Romantic poet Lord Byron (George Gordon) is credited with the development of prototypical anti-hero, referred to as the Byronic hero. Like Childe Harold in Byron’s popular Childe Harold’s Pilgrimage, the Byronic hero is a larger-than-life, but flawed character who would be considered, by traditional standards, to be a rebel. Typically, the Byronic hero: * Exhibits conflicting emotions and excessive moodiness; * Is passionate about a particular issue; * Can be introspective and critical of himself; * Struggles with his own sense of integrity; * Operates largely within his own set of rules; * Rejects accepted codes and norms of society; * Is fiercely independent and strongly individual; * Is a loner (whether imposed by society or self-imposed); * Displays a respect for rank and privilege; * Has a troubled or mysterious past; * Can be cynical, demanding, and arrogant; * Exhibits self-destructive tendencies and behavior; This hyper-sensitive loner, obsessively following a quest – which, being a Romantic Quest, is doomed to failure – usually ends up dead at the end of his story, either as the unintended consequence of the hero’s own choices and actions, or as a conscious choice. Gatsby’s quest for Daisy, the uncertainty surrounding how he amassed so vast a fortune so quickly, his aloofness around everyone except the Object of his Quest, the fact that it is not enough that Daisy love him but that she must also......

Words: 254 - Pages: 2

Free Essay

Asdfghjkl

...The Blue Umbrella From the Pixar Short Animation { { A q = 105 Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ú Ï bb 4 Î Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï J Ï J nú bú Î ÏÏÏÏÏ & 4 J J ú mp Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ? bb 4 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï 4 > Ï Ï Ï Ï Ïj w jÏ Ï Ï Ï Ï Ï J Ï Ï w J Ï J Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ÏÏ w ä ÏÏÏ J ÏbÏ Ï nú ú úÏÏ úÏÏ ú nú Ï Ï ÏbÏ Ï Composed by Jon Brion Arranged/Transcribed by Camden Tilley 6 B Ï bb Î Ï Ï Ï Ï J & J Ï Ï Ï Ï ? bb Ï Ï Ï Ï 10 b &b w î î { { { ? bb Ï nÏ nÏ Ï Ï Ï Ï Ï bbÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï w w j Ï Ï Ï Ïj Ï Ï Ïä Ï Ïä Ï Ïä Î Ï J Ï Ï Ï f 14 b Ï Ï Ï Ï & b nú Ï nÏ Ï Ï bÏ Ï ä úÏ Ï Ï Ï Ï ú Ï J Ï Ï j ?bÏ Ï ÏÏÏÏ Ïä b Ï Ï Ï Ï Ï Ï bÏ Ï bÏ b &b Î Ï Ï Ï mp ÏÏÏÏÏÏ Ï Ïj ä Ï Ï ä Ï Ïj ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï J ÒÓ Ï Î ÏÏÏÏÏ 18 j j Ï Ï Ï j n Ïj ú bú ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ Ï ú ú p ÏbÏ ?bÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï ÏbÏ Ï & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 2 22 { Ï Ï Ï bb Î Ï Ï Ï Ï ä J Ï Ï Ï w & Ï w > Ï w b ú Ï Ï w &b Ï Ï Ï Ï ? ú Ï Ï w ú Ï Ï Ï Ï Ï b Ï bÏ Ï &b ú ú Ï bÏ Ï mp ? bb bbÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏ b &b ú ú ú 3 3 C Ï Ï ÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï ú ªªª Ï ú Ï ú Ï 3 nÏ Ï Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï Ï ú ú nú nÏ Ï Ï ú Ï Ï Ï ú Ï Ï ú Ï Ï nú Ï Ï nÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ Ï Ïrb Ïr Ï Ï Ïä Ï Ï Ï Ï J Ïä Ï Ï Ï J f Ï Ï j Ïä Ï Ïä Ï Ï Ï J Ï Ï Ï Ï Ï 27 { ú Ï Ï nú Ï Ï nÏ Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏÏ ÏÏÏ Ï......

Words: 1674 - Pages: 7

Free Essay

Asdfghjkl

...#8, Cabugao Dayanara Rose Ticlao ARC2 9:00 am – 11:00 am CTHM 2H3 Asst. Prof. Robinson V. Laxa What is Arnis? Arnis is also known as kali, escrima, baston. It is the best known and the most systematic fighting art in the Philippines. The origin of the term ‘Kali’ is uncertain, the word ‘Eskrima’ and ‘Arnis’ are of Spanish origin “ Esgrima” which means fencing, and Arnis meaning “armour”.Consequently, practitioners of this style are referred to as Arnisadores,  Eskrimadores  or Kalistas. Before I took up arnis, I asked my self about the reason of taking it. Initially it was for self defense, but now it was more a philosophical reason. Arnis is really focused on techniques. So while it can benefit me physically, it’s really about self defense. At this age, 18, I really expect to have many encounters where I need to defend myself. Also the fact that I am studying in Manila, I know I really need to know some techniques for me to protect myself. It is nice to know that I would be able to protect myself and my family if needed with this simple knowledge about arnis. But I guess really the philosophical part comes not directly from knowing how to disarm and subdue an opponent, but from more of the indirect aspects. Arnis forces you to focus so course it will help you to improve...

Words: 1414 - Pages: 6

Premium Essay

Asdfghjkl

...Human immunodeficiency virus (HIV) is a lentivirus (a member of the retrovirus family) that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),[1][2] a condition in humans in which progressive failure of the immune system allows life-threatening opportunistic infections and cancers to thrive. HIV infects vital cells in the human immune system such as helper T cells (specifically CD4+ T cells), macrophages, and dendritic cells.[3] HIV infection leads to low levels of CD4+ T cells through three main mechanisms: First, direct viral killing of infected cells; second, increased rates of apoptosis in infected cells; and third, killing of infected CD4+ T cells by CD8 cytotoxic lymphocytes that recognize infected cells. When CD4+ T cell numbers decline below a critical level, cell-mediated immunity is lost, and the body becomes progressively more susceptible to opportunistic infections. Classification HIV is a member of the genus Lentivirus,[4] part of the family of Retroviridae.[5] Lentiviruses have many morphologies and biologicalproperties in common. Many species are infected by lentiviruses, which are characteristically responsible for long-duration illnesses with a long incubation period.[6] Lentiviruses are transmitted as single-stranded, positive-sense, enveloped RNA viruses. Upon entry into the target cell, the viral RNA genome is converted (reverse transcribed) into double-stranded DNA by a virally encoded reverse transcriptase that is transported along with the viral......

Words: 2271 - Pages: 10