Free Essay

Axfood Retail Study

In: Computers and Technology

Submitted By barnhans
Words 6984
Pages 28
Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ)
SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET

• • • • • • • • •

Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober – december till 9 550 Mkr (9 252), en ökning med 3,2 procent. Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,8 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 1,5 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 340 Mkr (258). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 337 Mkr (250). Resultatet efter skatt var för perioden 257 Mkr (229) och resultat per aktie 4,79 kr (4,37). Axfood beslutade att slå ihop all transport och lagerverksamhet till en enhet. Styrelsen föreslår en utdelning om 15 kr per aktie (12). Axfoods målsättning för 2014 är att överträffa 2013 års resultat.

INGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER HAR INTRÄFFAT EFTER BALANSDAGEN
Nyckeltal
Mkr
Kv 4 2013 Kv 4 2012 Förändring Helår 2013 Helår 2012 Förändring

Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat exkl nedskrivningar Rörelsemarginal, % Rörelsemarginal exkl nedskrivningar, % Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Resultat per aktie, kronor1 Kassaflöde per aktie, kronor Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor Räntabilitet på sysselsatt kapital, %2 Räntabilitet på eget kapital, %2 Eget kapital per aktie, kronor3 Soliditet, %

9 550 340 340 3,6 3,6 337 257 4,79 4,8 9,2 30,3 27,5 -

9 252 258 313 2,8 3,4 250 229 4,37 2,6 10,1 28,2 27,2 -

3,2% 31,8% 8,6% 0,8 0,2 34,8% 12,2% 9,6% 84,6% -8,9% 2,1 0,3 -

37 522 1 302 1 302 3,5 3,5 1 278 993 18,80 -1,2 30,4 30,3 27,5 71,82 42,6

36 306 1 200 1 255 3,3 3,5 1 162 902 17,20 3,9 36,5 28,2 27,2 64,76 38,8

3,3% 8,5% 3,7% 0,2 0,0 10,0% 10,1% 9,3% -16,7% 2,1 0,3 10,9% 3,8

Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 2013 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för 2012. 1) Avser resultat per aktie före och efter utspädning. 2) Rullande 12 månader. 3) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil 070-293 16 93. Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil 070-662 69 70. Anne Rhenman-Eklund, IR- och kommunikationsdirektör, mobil 070-280 64 59.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Axfood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014, kl 07.30 (CET).

1

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR
Bra försäljningstillväxt gav Axfoods bästa resultat någonsin. Att både omsättning och vinst ökade bekräftar återigen att vi valt rätt strategi med allt mer tilltalande kunderbjudanden, hög effektivitet och god kostnadskontroll. Den positiva utvecklingen är också ett värdefullt kvitto på att Axfood i allt större utsträckning vinner sina kunders uppskattning och lojalitet. Axfood har också fortsatt att i hög takt genomföra sina offensiva framtidssatsningar. Det har inneburit ett intensivt arbete med många nyetableringar, förnyelse av ett stort antal butiker och den resurskrävande implementeringen av det nya affärssystemet. Parallellt med detta har en genomgripande nysatsning på digitala kundprogram gjorts.

Stabil utveckling och bra resultat
Willys kan se tillbaka på ett framgångsrikt år med god försäljning, ökad marknadsandel och bra resultatutveckling. Året har även präglats av den lyckade lanseringen av det digitala kundprogrammet där antalet anslutna kunder, 1,3 miljoner, överträffade alla förväntningar. Samtidigt har tolv nya butiker öppnat och tio byggts om. Willys försvarar därmed sin position som Sveriges ledande lågpriskedja med allt bättre butiker, ett brett sortiment och en hög andel färskvaror. Hemköp visade såväl stabil lönsamhet som försäljning och fortsatte stärka sitt varumärke tack vare ett förbättrat kunderbjudande. Fokus har därutöver främst varit att utveckla sortimentet med mer färskvaror och allt fler moderniserade butiker. Det sistnämnda utgör en nödvändig framtidsinvestering för att möta kundernas förväntningar men påverkar i det korta perspektivet rörelsemarginalen. Hemköp har under året renoverat 15 butiker, öppnat en ny flaggskeppsbutik i Stockholm och nylanserat sitt kundprogram. Även Axfood Närlivs hade ett bra år med avsevärt förbättrat resultat. Bättre väderförhållanden jämfört med föregående år tillsammans med stärkta kunderbjudanden har gynnat den positiva utvecklingen. Under perioden har också de viktiga avtalen med OKQ8, Statoil och Preem förlängts. För Dagab präglades 2013 främst av det intensiva och resurskrävande arbetet med implementeringen av det nya affärssystemet. Som förväntat medförde projektet ökade kostnader och stor belastning på verksamheten. Trots detta lyckades Dagab bibehålla en mycket god leveranssäkerhet till butikerna. För att nå ytterligare effektivitet har Axfood beslutat att slå samman all verksamhet inom lager och transport till en enhet. Projektet inleds i början av 2014 och beräknas ta två år att genomföra. Vd för den nya organisationen är Nicholas Pettersson som sedan 2009 varit chef för Axfood Närlivs.

Marknadsutsikter
Mycket talar för att det börjar ljusna för svensk ekonomi under 2014, men det är en försiktig optimism då det kvarstår många osäkerhetsfaktorer i omvärlden. Axfoods bedömning är dock att marknadsförutsättningarna för dagligvaruhandeln förblir stabila med fortsatt hög konkurrens och en matprisinflation i nivå med 2013.

Axfoods strategi ligger fast
Axfood inleder 2014 med ett gott utgångsläge och samma strategi som under flera år säkerställt lönsam tillväxt. Det är utifrån den vi ska fortsätta utveckla våra koncept, stärka våra varumärken och överträffa kundernas förväntningar. Axfood behåller också fokus på såväl ökad effektivitet som hög etableringstakt, god kostnadskontroll och vidareutveckling av våra kundprogram. Samtidigt ska Axfood nu, steg för steg, se resultatet av de stora investeringar vi gjort under de senaste åren i såväl det nya affärssystemet som i våra butiker och i nya kundprogram. Flera av dessa projekt lider mot sitt slut vilket innebär att investeringstakten under kommande år successivt ska minska. Under året kommer fler butiker att moderniseras och tio nya att öppna. Investeringarna under 2014 beräknas uppgå till 700 - 800 Mkr. Vår målsättning är att fortsätta generera betydande värden för såväl kunderna som för våra aktieägare och vi ser fram emot ännu ett händelserikt och framgångsrikt år för Axfood. Axfoods målsättning för 2014 är att överträffa 2013 års resultat. Anders Strålman Vd och koncernchef Axfood AB 2

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

AXFOODKONCERNENS FÖRSÄLJNING Fjärde kvartalet
Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 9 550 Mkr (9 252), en ökning med 3,2 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till 8 126 Mkr (7 897) en ökning med 2,9 procent. Axfoods egenägda detaljhandel ökade under fjärde kvartalet med 3,8 procent och omsättningen för jämförbara butiker ökade med 1,5 procent. Försäljningen av egna märkesvaror uppgick i december till 25,0 procent (24,4).

Helår
Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under året uppgick till 37 522 Mkr (36 306), en ökning med 3,3 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till 31 868 Mkr (30 959) en ökning med 2,9 procent. Axfoods egenägda detaljhandel ökade under året med 3,9 procent medan jämförbara butiker ökade med 1,9 procent. Axfood har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner mellan koncernbolag.
Nettoomsättning per rörelsesegment
Mkr
Kv 4 2013 Kv 4 2012 Helår 2013 Helår 2012

Hemköp Willys Axfood Närlivs Dagab Övrigt1 Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt Totalt
1)

1 438 5 209 1 596 6 569 1 286 -5 308 -1 -1 239 9 550

1 474 4 927 1 570 6 348 1 167 -5 113 -2 -1 119 9 252

5 578 20 394 6 489 25 509 5 120 -20 622 -7 -4 939 37 522

5 584 19 407 6 336 24 634 4 521 -19 835 -8 -4 333 36 306

Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor.

Butiksomsättning egenägd och franchise
Mkr
Kv 4 2013 %1) Jämförbara butiker, %1) Helår 2013 % 1) Jämförbara butiker, %1)

Hemköp Hemköp franchise Hemköp totalt Willys totalt Totalt
1) Procentuell

1 419 1 498 2 917 5 209 8 126

-2,6 -1,0 -1,8 5,7 2,9

0,7 2,9 1,9 1,7 1,8

5 500 5 974 11 474 20 394 31 868

-0,2 -1,1 -0,7 5,1 2,9

0,9 2,8 1,9 2,2 2,1

förändring i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Förändring i butiksstruktur, helår 2013
Dec 2012 Nyetableringar Förvärv Försäljning/ Nedläggning Konverteringar till/från Dec 2013

Hemköp (inkl PrisXtra) Willys1) Totalt egenägda Hemköp franchise
1)

72 174 246 114
46

1 6 7

1 3 4 1

-2 -3 -5 -4
-3

-3 3 -

69 183 252 111

varav Willys Hemma

1

2

1

47

3

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

AXFOODKONCERNENS RESULTAT Fjärde kvartalet
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 340 Mkr (258). Rörelsemarginalen uppgick till 3,6 procent (2,8). Rörelseresultatet föregående år belastades med en nedskrivning av varumärket för PrisXtra om 55 Mkr. Rörelsemarginalen exklusive nedskrivningar uppgick föregående år till 3,4 procent. Finansnettot uppgick till -3 Mkr (-8) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 337 Mkr (250). Marginalen efter finansiella poster var 3,5 procent (2,7). Resultatet efter skatt uppgick till 257 Mkr (229). De koncerngemensamma kostnaderna har påverkats av ökade avskrivningar för det nya affärssystemet.

Helår
Rörelseresultatet för året uppgick till 1 302 Mkr (1 200). Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (3,3). Exklusive nedskrivningar uppgick rörelsemarginalen föregående år till 3,5 procent. Finansnettot för perioden uppgick till -24 Mkr (-38) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 278 Mkr (1 162). Resultatet efter skatt uppgick till 993 Mkr (902).
Periodens rörelseresultat, per rörelsesegment
Mkr
Kv 4 2013 Kv 4 2012 Helår 2013 Helår 2012

Hemköp Willys Axfood Närlivs1 Dagab1 Övrigt1, 2 Periodens rörelseresultat totalt1, 3

35 208 34 41 22 340

58 192 28 45 -65 258

151 808 140 114 89 1 302

149 796 114 168 -27 1 200

1)

2)

3)

Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 2013 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för 2012. Axfood Närlivs justeras med 1 Mkr fjärde kvartalet och för helåret. Dagab justeras med 1 Mkr fjärde kvartalet och 5 Mkr för helåret. Övrigt justeras med 2 Mkr för helåret 2012. Totalt justeras rörelseresultatet med 2 Mkr fjärde kvartalet och 8 Mkr för helåret. ”Övrigt” omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Övrigt belastas ackumulerat med bl a avskrivningar på övervärden hänförliga till PrisXtra-förvärvet och avskrivningar om 67 Mkr (55) hänförliga till nytt affärssystem. Föregående år belastades av en nedskrivning av varumärket PrisXtra om 55 Mkr. Finansnettot fördelas ej per rörelsesegment.

INVESTERINGAR
De totala investeringarna under perioden januari – december uppgick till 806 Mkr (932), där 43 Mkr (175) avsåg förvärv av verksamheter. Vidare avsåg 432 Mkr (386) investeringar i anläggningstillgångar inom detaljhandeln, 86 Mkr (86) anläggningstillgångar inom partihandeln samt 121 Mkr (211) avsåg ITutveckling.

Soliditet, %
50 41,7 40 38,8 33,8 30 36,6 42,6

Skuldsättningsgrad, ggr

Investeringar*, avskrivningar, Mkr
300

0,6
250

0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

200 150 100

20

10

0,1

50 0

0 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13

0,0 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13

Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13
Investeringar* Avskrivningar * Exklusive goodwill

4

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

FINANSIELL STÄLLNING
Kassaflödet från den löpande verksamheten före betald skatt uppgick under året till 1 831 Mkr (2 050). Betald skatt uppgick till -235 Mkr (-135). Koncernens likvida medel uppgick till 457 Mkr jämfört med 521 Mkr i december 2012. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick vid årets slut till 535 Mkr jämfört med 861 Mkr i december 2012. Den räntebärande nettolåneskulden var vid årets utgång 78 Mkr jämfört med 340 Mkr i december 2012. Utdelning till aktieägarna har påverkat kassaflödet med -630 Mkr (-630) och nettoinvesteringarna har påverkat kassaflödet med -718 Mkr (-816). Soliditeten uppgick till 42,6 procent jämfört med 38,8 procent per december 2012.

DEN SVENSKA DAGLIGVARUMARKNADEN
Enligt SCB:s detaljhandelsindex från december har dagligvaruhandelns ackumulerade omsättning sedan årets början ökat med 2,7 procent i löpande priser. I fasta priser, justerat för pris- och kalendereffekt, ökade volymen med 1,1 procent. Detta innebar att Axfoods tog marknadsandelar under året.

BUTIKSVERKSAMHETEN Willys Fjärde kvartalet
Willys fortsatte leverera en god omsättningstillväxt och ett bra resultat. Det framgångsrika kundprogrammet Willys+ som lanserades under första kvartalet, har fortsatt haft en positiv inverkan på försäljningen. Andelen av försäljningen som går via Willys+ har ökat i stadig takt. Omsättningen uppgick till 5 209 Mkr (4 927), en ökning med 5,7 procent jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 208 Mkr (192). Rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (3,9). Resultatet har belastats av uppstartskostnader för nya butiker. Under kvartalet lades en Willys Hemma-butik ner och fyra Willysbutiker moderniserades. Willys försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i december till 27,1 procent (26,9) och för Willys Hemma till 30,0 procent (29,5).

Helår
Willys omsättning under januari-december uppgick till 20 394 Mkr (19 407), en ökning med 5,1 procent jämfört med föregående år. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 808 Mkr (796) och rörelsemarginalen uppgick till 4,0 procent (4,1). Åtta Willysbutiker öppnade varav två konverterades från Hemköp. Därutöver öppnade fyra Willyshemmabutiker varav en konverterades från Hemköp. Tre Willys Hemmabutiker lades ner under året.
Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, %
6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13 3,9 3,5 3 2 1 4,1 4,3 4,0 4 927 4 919 5 174 5 092 5 209 8 7

Nyckeltal
Kv 4 2013 5 209 1,7 208 4,0 1

Mkr Nettoomsättning
6 5 4

Kv 4 2012 4 927 0,2 192 3,9 -

Helår 2013 20 394 2,2 808 4,0 183 4 107 27,1/30,0

Helår 2012 19 407 0,0 796 4,1 174 3 867 26,9/29,5

Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under året

-

Andel EMV (Willys/Willys Hemma)
0

1) Beräkningen av antalet anställda har justerats 2013 och därmed har jämförelsetalet korrigerats.

5

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

Hemköp Fjärde kvartalet
Hemköp (inklusive PrisXtra) hade en stabil utveckling i jämförbara butiker. Den totala omsättningen har dock påverkats av färre butiker jämfört med föregående år. Omsättningen minskade med 2,4 procent där omsättningen i egenägda butiker uppgick till 1 419 Mkr (1 457), en minskning med 2,6 procent. I jämförbara egenägda butiker ökade försäljningen med 0,7 procent i perioden. Franchisebutikernas omsättning uppgick till 1 498 Mkr (1 513), en minskning med 1,0 procent där jämförbara franchisebutiker ökade med 2,9 procent (se tabellen på sida 3). Hemköps försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i december till 19,3 procent (18,1). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 35 Mkr (58). Rörelsemarginalen för perioden var 2,4 procent (3,9). Den största PrisXtrabutiken i Stockholm stängdes. I samband med detta öppnade Hemköp en helt ny flaggskeppsbutik i samma område. Under perioden har dessutom 6 butiker moderniserats vilket utgör en nödvändig framtidsinvestering för att möta kundernas förväntningar men påverkar i det korta perspektivet rörelsemarginalen negativt. Under kvartalet uppgraderade Hemköp även sitt kundlojalitetsprogram till samma moderna plattform som Willys.

Helår
Försäljningen i jämförbara egenägda butiker ökade under perioden med 0,9 procent. Hemköps butiker, egenägda och franchise, minskade försäljningen under perioden januari-december med 0,7 procent. Omsättningen i egenägda butiker uppgick till 5 500 Mkr (5 513), en minskning med 0,2 procent. Franchisebutikernas omsättning uppgick till 5 974 Mkr (6 039), en minskning med 1,1 procent där omsättningen i jämförbara butiker ökade med 2,8 procent. Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till 151 Mkr (149). Rörelsemarginalen för perioden var 2,7 procent (2,7). Rörelseresultatet påverkades av engångskostnader om 1 Mkr (14). Under året har en butik etablerats, en butik förvärvats, tre har konverterats till Willys eller Willys Hemma och en butik har sålts. Under perioden har även en franchisebutik förvärvats och fyra har sålts. Hemköp hade vid periodens slut 180 butiker, varav 69 egenägda.
Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, %
1 600 1 474 1 407 1 392 1 438 1 341 5 1 200 3,9 800 2,1 400 1 0 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13 0 3,2 3,1 2,4 2 4 3 6

Nyckeltal
Mkr Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under året1 Andel EMV Kv 4 2013 1 438 0,7 35 2,4 Kv 4 2012 1 474 0,2 58 3,9 Helår 2013 5 578 0,9 151 2,7 69 1 675 19,3 Helår 2012 5 584 0,9 149 2,7 72 1 667 18,1

1) Beräkningen av antalet anställda har justerats 2013 och därmed har jämförelsetalet korrigerats.

* Jämförelsetalen för kvartalen och helåret 2012 har justerats med anledning av sammanslagningen av Hemköp och PrisXtra.

6

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

AXFOOD PARTIHANDEL Dagab Fjärde kvartalet
Dagab hade en stabil utveckling men fortsatte att påverkas av implementeringen av det nya affärssystemet. Som förväntat har projektet medfört ökade kostnader och stor belastning på verksamheten. Trots detta lyckades Dagab bibehålla en mycket god leveranssäkerhet till butikerna. Rörelseresultatet uppgick till 41 Mkr (45) och rörelsemarginalen till 0,6 procent (0,7). Omsättningen uppgick till 6 569 Mkr (6 348).

Helår
Dagabs omsättning under perioden januari-december uppgick till 25 509 Mkr (24 634). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 114 Mkr (168) och rörelsemarginalen till 0,4 procent (0,7).
Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, %
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13 0,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 1 6 348 6 400 6 346 6 569 1,5

Nyckeltal
Mkr Kv 4 2013 6 569 4 639 41 0,6 Kv 4 2012 6 348 4 490 45 0,7 97,9 Helår 2013 25 509 17 817 114 0,4 1 089 Helår 2012 24 634 17 205 168 0,7 1 078 97,5

6 194

Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Medelantalet anställda under året1 Servicegrad2

1) Beräkningen av antalet anställda har justerats 2013 och därmed har jämförelsetalet korrige0

rats. 2) Servicegraden kan för närvarande inte mätas p g a införandet av det nya affärssystemet.

Axfood Närlivs Fjärde kvartalet
Axfood Närlivs hade återigen en bra tillväxt med ett förbättrat resultat. Axfood Snabbgross hade en mycket god utveckling främst till följd av stärkta kampanjerbjudanden och ett ökat antal kunder. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 1 596 Mkr (1 570), en ökning med 1,7 procent. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 34 Mkr (28) och rörelsemarginalen uppgick till 2,1 procent (1,8). Under perioden implementerade Axfood Närlivs det nya affärssystemet i ett av de mindre lagren. Under det första kvartalet 2014 ska även det stora lagret i Örebro installera systemet.

Helår
Omsättningen i Axfood Närlivs uppgick under perioden januari-december till 6 489 Mkr (6 336), en ökning med 2,4 procent. Rörelseresultatet för perioden har avsevärt förbättrats och uppgick till 140 Mkr (114). Rörelsemarginalen uppgick till 2,2 procent (1,8).
Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, %
2 000 1 728 1 570 1 600 1 427 1 738 1 596 4 5

Nyckeltal
Mkr Nettoomsättning Distribuerad omsättning Kv 4 2013 1 596 1 492 34 2,1 97,5 Kv 4 2012 1 570 1 453 28 1,8 98,2 Helår 2013 6 489 6 049 140 2,2 20 869 97,6 Helår 2012 6 336 5 822 114 1,8 20 865 97,9

1 200 2,4 800

3,0

3 2,1

Rörelseresultat Rörelsemarginal, %

1,8

2

Axfood Snabbgross, antal butiker Medelantalet anställda under året1

400

0,8

1

Servicegrad

0 Kv 4/12 Kv 1/13 Kv 2/13 Kv 3/13 Kv 4/13

0

1) Beräkningen av antalet anställda har justerats 2013 och därmed har jämförelsetalen korrigerats.

7

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

Operativ sammanslagning 2013
Med anledning av att konverteringen av PrisXtra påbörjades under 2013, upphörde PrisXtra att vara ett eget segment i rapporteringen och ingår från och med den första januari 2013 i Hemköp. Jämförelsetalen för 2012 har justerats och framgår av tabellerna nedan.
Hemköp 2012, pro forma per kvartal
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

Omsättning PrisXtra Hemköp Hemköp totalt Rörelseresultat PrisXtra Hemköp Hemköp totalt 132 1 239 1 371 4 24 28 130 1 271 1 401 5 22 27 113 1 225 1 338 4 32 36 127 1 347 1 474 3 55 58

Hemköp 2012, pro forma ackumulerat
Kv 2 Kv 3 Helår

Omsättning PrisXtra Hemköp Hemköp totalt Rörelseresultat PrisXtra Hemköp Hemköp totalt

262 2 510 2 772 9 46 55

375 3 735 4 110 13 78 91

502 5 082 5 584 16 133 149

Upplysningar om finansiella tillgångar och skulder
I nedanstående tabeller lämnas upplysningar om hur verkligt värde bestämts för de finansiella instrument som värderas till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. Uppdelning av hur verkligt värde fastställs sker utifrån följande tre nivåer: Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument. Axfood har inga finansiella instrument i denna nivå. Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. I nivå 2 ingår Derivat som används i säkringsredovisning och Finansiella tillgångar som kan säljas. Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Axfood har inga finansiella instrument i denna nivå.
Koncernen 2013-12-31
Mkr

Finansiella tillgångar och skulder
Redovisat värde Verkligt värde Ej finansiella tillgångar och skulder Summa rapport över finansiell ställning

Finansiella anläggningstillgångar Kundfordringar Kassa och bank Summa tillgångar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Leverantörsskulder Summa skulder

50 909 457 1 416 61 64 1 2 225 2 351

50 909 457 1 416 61 64 1 2 225 2 351

10 10 410 1 963 2 373

60 909 457 1 426 471 64 1 964 2 225 4 724

8

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

Moderbolaget 2013-12-31
Mkr

Finansiella tillgångar och skulder
Redovisat värde Verkligt värde Ej finansiella tillgångar och skulder Summa rapport över finansiell ställning

Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Kassa och bank Summa tillgångar Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Summa skulder

6 889 114 1 009 26 1 272 1 298

9 889 114 1 012 26 1 272 1 298

1 314 1 314 13 13

6 2 203 114 2 323 26 1 285 1 311

Upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument
Redovisat värde på räntebärande tillgångar och skulder i rapport över finansiell ställning kan avvika från dess verkliga värde, bland annat till följd av förändringar i marknadsräntor. För att fastställa verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder har marknadsvärde använts för de tillgångar och skulder där så är möjligt. Axfoods andelar i bostadsrätter värderas till marknadsvärde (nivå 2). Räntebärande finansiella tillgångar och skulder som inte är derivatinstrument beräknas baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade till aktuell marknadsränta med beaktande av riskfri ränta samt riskpremie för Axfood på balansdagen, effektivräntemetoden (nivå 2). För kortfristiga finansiella tillgångar och skulder med rörlig ränta anses verkligt värde vara detsamma som redovisat värde. Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder utgör en rimlig approximation av verkligt värde. Axfood använder marknadsräntan vid bokslutstillfället plus en relevant räntespread vid diskontering av finansiella instrument. Den räntesats som använts för räntebärande skulder per den 31 december 2013 uppgick till 1,35 procent (2,52).

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Axfoodkoncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Axfood arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En av de viktigaste verksamhetsrisker som Axfood har identifierat i sitt säkerhetsarbete är en totalskada, såsom brand i centrallagren i Jordbro, Backa eller Örebro. Det läggs stor vikt vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad liksom planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2012 och från och med den 17 februari 2014 hänvisas till årsredovisningen för 2013.

9

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

SÄSONGSEFFEKTER
Axfood saknar signifikanta säsongsvariationer.

HÅLLBAR UTVECKLING
Ett av Axfoods strategiska mål är att aktivt driva ett arbete för hållbar utveckling för att bli bäst i branschen. Hållbarhetsarbetet stärker Axfoods affär och bidrar till långsiktig utveckling av verksamheten. I det dagliga arbetet integreras hållbarhetsaspekterna i såväl inköp och urval av produkter som i logistik och varuflöden samt butiksdrift. Prioriterade områden för Axfoods hållbarhetsarbete på miljöområdet är energiförbrukning, transporter och kretslopp. Samtliga dessa har stor betydelse för Axfoods verksamhet och har också stor förbättringspotential. Ett övergripande mål är att, under perioden 2009 till 2020, reducera klimatpåverkan av Axfoods verksamhet med 75 procent. Framöver ligger ett viktigt arbete med framför allt energieffektivisering och övergång till köldmedia som inte medför negativ klimatpåverkan. Ett system för detaljerad mätning och kontroll av elförbrukningen installeras i Axfoods egenägda butiker och lager. Systemet möjliggör central styrning och uppföljning med syftet att minska elförbrukningen. Dessutom har Dagab installerat en av Sveriges största solcellsanläggningar som delvis försörjer fryslagret i Göteborg med kyla. Dagab och Axfood Närlivs arbetar löpande för att minimera miljöpåverkan. Bland annat genom maximering av fyllnadsgraden i sina lastbilar samt genom tillämpning av så kallad eco-driving för att minska drivmedelsförbrukningen. För att ytterligare minska utsläppen från Dagab och Axfood Närlivs transporter används så kallad Evolution diesel som delvis är baserad på tallolja och ger mindre koldioxidutsläpp än traditionell diesel. Ett annat viktigt mål är att öka återvinningen där det mesta av avfallet antingen omvandlas till råvara åt återvinningsindustrin eller till energi. Under hösten togs även ett ambitiöst mångfaldsmål med en vision om att medarbetarna ska spegla mångfalden bland kunderna. Det är Axfoods övertygelse att mångfald ökar affärsnyttan. En mer detaljerad beskrivning av Axfoods arbete med miljöfrågor återfinns på axfood.se och i Axfoods hållbarhetsredovisning för 2013 som publiceras den 17 februari. Se tabellen på sida 15 för uppföljning av elförbrukning och utsläpp från transporter.

MODERBOLAGET
Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden januari-december uppgick till 164 Mkr (184). Efter försäljnings- och administrationskostnader om 270 Mkr (284) och ett finansnetto på 3 Mkr (-3) uppgick resultatet efter finansiella poster till -103 Mkr (-103). Investeringarna uppgick under perioden till 29 Mkr (4). Moderbolagets räntebärande nettolåneskuld var vid periodens slut 306 Mkr jämfört med 349 Mkr december 2012. Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag.

10

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

REDOVISNINGSPRINCIPER
Axfood tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de har godkänts av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.

Nya redovisningsprinciper 2013
Från och med den 1 januari 2013 tillämpar koncernen IFRS 13, värdering till verkligt värde, en ny enhetlig mätning av verkligt värde samt förbättrade upplysningskrav. Från och med den 1 januari 2013 tillämpar koncernen ändrad IAS 19, Ersättning till anställda: Ändrad redovisning av aktuariella vinster och förluster. Koncernen har från och med 1 januari 2013 övergått från att redovisa aktuariella vinster och förluster enligt korridormetoden till att redovisa dem i sin helhet i övrigt totalresultat i den period då de uppstår. Detta ger främst mer relevant information i rapporten över finansiell ställning, då den redovisade pensionsförpliktelsen efter ändringen kommer att ange ett värde som bättre stämmer överens med den verkliga nettoförpliktelse koncernen har. Koncernen tillämpar även ändringar av IAS 1, utformning av finansiella rapporter: redovisning av poster i övrigt totalresultat. Den ändrade redovisningsprincipen innebär en minskning av eget kapital med 95 Mkr (inklusive effekt av ändrad skattesats) vid ingången av 2012 och en minskning med 76 Mkr vid utgången av 2012. Avsatt till pensioner ökar med 98 Mkr vid ingången av 2012 och med 79 Mkr vid utgången av 2012. Rörelseresultatet för 2012 påverkas positivt med 8 Mkr och årets totalresultat påverkas positivt med 19 Mkr. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper i övrigt för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning.

Nya redovisningsprinciper 2014 och framåt
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft under 2014 och framåt och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av denna bokslutskommuniké. Nyheter eller ändringar som blir tilllämpliga från och med räkenskapsår efter 2014 och framåt planeras inte att förtidstillämpas. I den mån förväntade effekter på de finansiella rapporterna av tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden inte beskrivs nedan, har Axfood gjort bedömningen att de inte kommer att ha någon väsentlig effekt på koncernens redovisning. Från och med 1 januari 2014 tillämpar koncernen IFRS 10-12 . IFRS 10 Koncernredovisning ersätter IAS 27 när det gäller reglerna för koncernredovisning samt SIC-12 när det gäller när ett företag ska omfattas av koncernredovisningen. IFRS 10 innehåller en modell som ska användas vid bedömning av om bestämmande inflytande föreligger eller inte. IFRS 11 Samarbetsarrangemang innebär i huvudsak två förändringar, bedömning om ett samarbetsarrangemang är gemensam verksamhet eller joint venture samt att klyvningsmetoden försvinner för joint ventures. IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag innebär upplysningar för fler typer av innehav i andra företag i koncernredovisningen, utökade upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang och intresseföretag samt avseende s k ”strukturerade företag” som inte konsolideras. Nuvarande bedömning är att de investeringar i samarbetsarrangemang och intressebolag som koncernen har inte behöver konsolideras enligt IFRS 10.

PROGNOS
Axfoods målsättning för 2014 är att överträffa 2013 års resultat.

NÄSTA RAPPORT
Delårsrapporten för perioden januari-mars 2014 presenteras den 24 april 2014.

11

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma kommer att hållas på Cirkus i Stockholm, kl 17.00, den 12 mars 2014. Årsredovisningen för 2013 kommer att publiceras den 17 februari 2014 på Axfoods hemsida och finns då tillgänglig på Axfoods huvudkontor i Stockholm. Dessutom distribueras den per post cirka en vecka före årsstämman till de aktieägare som så önskat. Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Anders Strålman
Koncernchef och verkställande direktör

PRESSRELEASER UNDER FJÄRDE KVARTALET
2013-10-30 Axfood beslutar att genomföra en omorganisation 2013-11-12 Axfood utses till ”Årets kompetensföretag” 2013-11-13 Hemköp gör unik satsning med MSC-certifiering av fiskdiskar 2013-11-27 Axfoods ekonomi- och finansdirektör utsågs till ”Årets CFO”

12

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN
Rapport över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag, koncernen
Mkr
Kv 4 2013 Kv 4 2012 Helår 2013 Helår 2012

Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Försäljnings/administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan omföras till periodens resultat Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kan omföras till periodens resultat Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Förändring av verkligt värde terminskontrakt Förändring av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat Övrigt totalresultat för perioden Summa totalresultat för perioden I rörelseresultatet ingår avskrivningar med Resultat per aktie, kronor Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande

9 550 -8 239 1 311 -971 340 -3 337 -80 257

9 252 -8 028 1 224 -966 258 -8 250 -21 229

37 522 -32 392 5 130 -3 828 1 302 -24 1 278 -285 993

36 306 -31 416 4 890 -3 690 1 200 -38 1 162 -260 902

27 -6

4 -1

18 -4

16 -4

-1 0 20 277 171 4,79

0 0 0 3 232 162 4,37

-1 0 13 1 006 667 18,80

0 0 0 12 914 637 17,20

254 3

230 -1

987 6

902 0

274 3

233 -1

1 000 6

914 0

Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 2013 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för 2012.

13

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen
Mkr
2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser 3 768 34 3 802 471 403 874 64 2 225 1 964 4 253 8 929 32 27 3 398 28 3 426 495 331 826 366 2 359 1 843 4 568 8 820 29 32 1 800 60 2 797 4 657 1 906 909 1 000 457 4 272 8 929 1 759 45 2 741 4 545 1 932 867 955 521 4 275 8 820

Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 2013 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras jämförelsesiffrorna för 2012.

Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen
Mkr
Helår 2013 Helår 2012

Löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter, netto Förvärv av anläggningstillgångar, netto Förändring av finansiella anläggningstillgångar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

1 907 -235 -76 1 596 -19 -690 -9 -718 -312 -630 -942 -64

1 809 -135 241 1 915 -113 -703 0 -816 -265 -630 -895 204

14

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, koncernen
Mkr
2013-12-31 2012-12-31

Belopp vid årets ingång Byte av redovisningsprincip Summa totalresultat för perioden Utdelning till aktieägare Belopp vid periodens utgång

3 426 1 006 -630 3 802

3 237 -95 914 -630 3 426

Nyckeltal och annan information, koncernen
Helår 2013 Helår 2012

Rörelsemarginal, % Marginal efter finansiella poster, % Soliditet, % Nettoskuldsättningsgrad, ggr Skuldsättningsgrad, ggr Räntetäckningsgrad, ggr Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på eget kapital, % Investeringar, Mkr Resultat per aktie, kronor1 Utdelning per aktie, kronor Eget kapital per aktie, kronor1, 2 Kassaflöde per aktie, kronor1 Antal aktier1 Medelantal anställda under året3 Frisknärvaro, % CO2, kg/ton gods4 Elförbrukning, kWh/m2 (butik och lager) 5

3,5 3,4 42,6 0,0 0,1 43,6 4 337 30,3 27,5 806 18,80 15,00 71,82 -1,2 52 467 678 8 285 94,8 21,9 361,7

3,3 3,2 38,8 0,1 0,3 26,8 4 288 28,2 27,2 932 17,20 12,00 64,76 3,9 52 467 678 8 021 95,0 20,1 363,6

Kvartalsöversikt
Kv 1 12 Kv 2 12 Kv 3 12 Kv 4 12 Kv 1 13 Kv 2 13 Kv 3 13 Kv 4 13

Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % Resultat per aktie, kronor1 Eget kapital per aktie, kronor1 Räntabilitet på eget kapital, % Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor Investeringar

8 718 250 2,9 3,40 52,2 34,2 7,9 323

9 292 322 3,5 4,35 56,1 31,7 10,6 214

9 044 370 4,1 5,08 60,8 29,0 7,9 142

9 252 258 2,8 4,37 64,8 27,2 10,1 253

8 950 254 2,8 3,69 56,5 31,8 9,7 210

9 557 326 3,4 4,74 61,1 30,2 6,1 188

9 465 382 4,0 5,58 66,6 28,4 5,4 153

9 550 340 3,6 4,79 71,8 27,5 9,2 255

1) Antal aktier är samma före och efter utspädning. Genomsnittligt antal aktier är samma som antalet aktier. Axfood har inget eget innehav av egna aktier. 2) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. 3) Under året har beräkningen av antalet anställda justerats. Jämförelsetalen har justerats. 4) Rullande 12 månader. Avser total mängd för Dagabs och Axfood Närlivs transporter från lager till butik med egna lastbilar. 5) Rullande 12 månader. Avser egenägda butiker och lager. Med anledning av nya redovisningsprinciper från och med den 1 januari 2013 avseende pensionskostnader (IAS 19) justeras nyckeltalens jämförelsesiffror för 2012.

15

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET
Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget
Mkr
Kv 4 2013 Kv 4 2012 Helår 2013 Helår 2012

Nettoomsättning Försäljnings-/administrationskostnader m m Rörelseresultat Övrigt finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner, netto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I rörelseresultatet ingår avskrivningar med

-26 -26 3 -23 1 010 987 -219 768 1

-28 -28 0 -28 973 945 -252 693 0

-106 -106 3 -103 1 010 907 -201 706 1

-100 -100 -3 -103 973 870 -232 638 1

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. Balansräkning i sammandrag, moderbolaget
Mkr
2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag1 Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till koncernföretag2 Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Eventualförpliktelser 1) varav räntebärande fordringar 2) varav räntebärande skulder 287 3 468 3 755 867 25 2 27 1 285 26 28 1 339 5 988 329 877 1 272 287 3 392 3 679 563 28 3 31 314 1 155 19 55 1 543 5 816 360 920 927 32 3 606 6 6 3 650 2 203 21 114 2 338 5 988 5 3 573 5 7 3 590 2 213 13 0 2 226 5 816

16

Bokslutskommuniké Axfood AB – 1 jan–31 dec 2013

FINANSIELLA DEFINITIONER
Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut. Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning. Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 920 timmar. Nettolåneskuld: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar. Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. P/E tal före och efter utspädning: Börskurs i relation till resultat per aktie. Resultat per aktie: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntabilitet på eget kapital: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Substansvärde per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal aktier. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två.

ORDLISTA
Autoorder: System för automatisering av butikernas påfyllning av varor. E-learning: Interaktivt utbildningsprogram. EMV: Egna märkesvaror. GRI: Global Reporting Initiative. Jämförbara butiker: En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren. Servicegrad: Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor. Evolution diesel: Miljödiesel som delvis innehåller tallolja

OM AXFOOD
Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet egenägda butiker uppgår till 252. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpkedjan men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Axfood har cirka 20 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Axfood AB, 107 69 Solna Norra Stationsgatan 80 C Tel 08-553 990 00 Fax 08-730 26 89 info@axfood.se, axfood.se

Affärsidé
Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden.

Affärsmodell
Axfoods affärsmodell bygger på en stark inköpsfunktion, fokus på egna märkesvaror, effektiv logistik och attraktiva matbutiker.

Strategi
Axfood ska vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden och öka sina marknadsandelar genom att stärka och utveckla sin position. Axfood har som långsiktigt mål att nå en rörelsemarginal om 4 procent. Axfoods strategi bygger på fem hörnstenar; kund, lönsamhet, tillväxt, miljö och socialt ansvar samt medarbetare och organisation. Läs mer på axfood.se.

Värdedrivande faktorer
Faktorer som påverkar Axfoods utveckling är • Tillgång till strategiska butikslägen • Utvecklingen av ett attraktivt sortiment • Innovationsgraden för att öka kundnyttan

17

Similar Documents

Premium Essay

Saving the World While Making a Profit

...Master programme in Economic Growth, Innovation and Spatial Dynamics Corporate social responsibility as an organizational innovation: a comparative analysis of its implementation in the institutional frameworks of Sweden and the United Kingdom Klara Simcikova klara.simcikova.111@student.lu.se Abstract: Corporate social responsibility is a management concept originating from the Anglo-Saxon background and associated with the tradition of arm’s length relations between business and institutions in society. However, different institutional systems handle organizational innovations in dissimilar ways, and in the age of globalization, national institutions often interact with global ones. This study discusses how these mechanisms might affect CSR’s implementation in contrasting institutional frameworks – that is, Sweden and the UK, and finds that while explicit CSR seems to have converged, likely due to global pressures for equivalence, on a more fundamental level, domestic institutions remain major actors in influencing what version of CSR will develop. Even though the use of the concept, practices and motivation may appear similar, important differences emerge. CSR in Sweden seems to have a normative justification and an international focus due to the Swedish tradition of corporatist integration whereas in the UK, CSR is justified instrumentally, with a national focus, and is viewed as a complement to or substitute to state action. Key words: Corporate social responsibility,...

Words: 23299 - Pages: 94

Free Essay

Sweden Culture Report

...SWEDISH BUSINESS CULTURE FIELD REPORT – NOVEMBER/DECEMBER 2010 [pic] [pic] [pic] SWEDEN FACTS AND FIGURES (2009 -2010) : Full name : Kingdom of Sweden (Sverige (SE), Ruotsi (FI) ) Capital :Stockholm ( 5 m inhabitants) Major language :Swedish Major religion : Christianity Land Area 449,964 sq.km (173 732 sq miles) Population: 9,3 m (=0,14 % of world´s population) Foreign born inhabitants : 13,8 % Population density: 20 sq. km Life expectancy: Men 80 years , women 84 years Adult literacy: 99% Average per household 2.1 Divorces per1,000 : 2.1 Internet domain : .se International dialing code :+46 Currency : Swedish Krona ( 9, 1310 Kr ~1 €) Parliament: The Riksdag, with 349 members in a single chamber National Day: June 6 Education: Nine years of compulsory schooling, but most pupils continue to the three-year upper secondary school. Around one third go on to higher education at universities and colleges throughout Sweden Working hours: Standard work week is 40 hours, minimum paid vacation is 5 weeks Labor force participation: Men: 74.0 %. Women: 68.3 % Employment (% of total): Agriculture 2%, industry 23%,services 75%,unemployed 9 % Longest north-south distance: 1,574 km Longest east-west distance 499 km Agricultural land: 8 % Forests: 53 % Marshland: 9 % Grasslands: 7 % Bare rocks and mountains: 12 % Lakes and rivers: 9 % Highest mountain: Kebnekaise (2,103 m) Biggest lake: Vänern (5,650 sq km) Natural resources: forest, ore, water......

Words: 9324 - Pages: 38

Premium Essay

Rfid

...Radio Frequency Identification (RFID) is not beneficial to the society The advancement of information and technology has been the most influential aspect throughout the last century of the Modern World. Moreover, the rapid development and pace in the field of technology have opened up literally world of possibilities for the future. While considering this, the innovation of Radio Frequency Identification (RFID) in information and technology makes an incredible stride in modern businesses’ and societies’ progression. “RFID is the generic name for technologies that use radio waves to identify and track objects automatically”(Jones, Hill, Hiller & Comfort, 2005). RFID system comprises tags with integrated circuit where data is stored, a reader and antenna which communicate between reader and tags. The tags could be active, passive or semi-passive. Active tags have built in battery and can be used for reading and writing capabilities. Similarly, semi-passive tags contain a battery that enables longer reading distance and also enable the tags to operate independently of the reader whereas passive tags do not have power source and do not have writing capability. This RFID system does not require line of sight to detect data like in bar code system. The reader transmits wave signal where the tags use this signal as power source or use the power in circuit to transmit data stored in tags back to the reader. The data acquired by the reader is then passed to a host computer or......

Words: 2443 - Pages: 10

Premium Essay

Private Brands

...` School of Business, Society and Engineering Bachelor thesis in in Business Administration FOA214 (15 credits) Factors that influence consumer purchasing decisions of Private Label Food Products A case study of ICA Basic Thu Ha, Nguyen 900524 Ayda Gizaw 1/13/2014 830902 ` Abstract Course: Bachelor Thesis in Business Administration Institution: School of Business, Society and Engineering Authors: Thu Ha, Nguyen & Ayda Gizaw Examiner: Eva Maaninen-Olsson Supervisor: Magnus Linderströmd Title: Factors influence consumer purchase decisions of Private Label Food Products Keywords: Private Label Brand, consumer attitudes, intention, perceptions, ICA Basic Abbreviations PLB: Private Label Brand, WOM: word of mouth Research questions:  Which factors influence consumers buying decisions of low-price PLBs food products?  How consumers perceive low-price PLB food product? Case study of ICA Basic Research purpose: The purpose of this study is to identify and analyze factors that influence consumer purchasing decision of private label food products. Method: In this case study, both secondary data and primary were utilized. Secondary data was obtained from relevant literatures, online journals, articles, blogs, and other electronic sources. The primary data was collected by the combination of quantitative and qualitative approaches. Qualitative data was carried out through interviews with......

Words: 23561 - Pages: 95

Premium Essay

Sap Warehouse Management

...Warehousing in theory and practice A case study at ÖoB, Clas Ohlson, Stadium, Åhlens Mahesh Kumar Rajuldevi Ranjit Veeramachaneni Sridhar Kare _______________________________________________________________________ This thesis comprises 30 ECTS credits and is a compulsory part in the Master of Science with a Major in Industrial Engineering – Logistics, 120 ECTS credits Nr. 5/2009 _______________________________________________________________________ Warehousing in theory and practice A case study at ÖoB, Clas Ohlson, Stadium, Åhlens Mahesh Kumar Rajuldevi Ranjit Veeramachaneni Sridhar Kare Master Thesis Subject Category: Series and Number: Technology Industrial Engineering: Logistics, 17/2008 University College of Borås School of Engineering SE 501 90 BORÅS Telephone: +46 033 435 4640 Examiner: Supervisor: Date: Keywords: Göran Stjernman Göran Stjernman November, 2008 Warehousing, Warehouse management systems, Retail stores, Inventory, Labour management. ii Acknowledgements The present master’s thesis work represents the essence of our achievements during the two years of study in Industrial Engineering and Logistics programme at University College of Borås, Borås. During this period there have been many people who have inspired us throughout the study period. The thesis work is concluding part of our university degree in MSc. in Industrial Engineering and Logistics. This master’s thesis was written during autumn 2008. This period was......

Words: 29709 - Pages: 119