Premium Essay

Bahay Na Bato

In: Historical Events

Submitted By JAECELLE
Words 8547
Pages 35
THE SPANISH COLONIAL TRADITION From 1565 to 1898 the Philippines was a colony of Spain. During this long period, Spanish-influenced architecture appeared, namely, the iglesia or simbahan (church) and its adjoining campanario (bell tower) and convento (residence of the parish priest), the escuela (school), the fuerza or fortaleza (fortification), the civic buildings like the casa real and tribunal, the farola (lighthouses), the bahay na bato (dwellings of wood and stone), and the puente (stone bridges). It is generally acknowledged that the Philippines is the bastion of Christianity in the Orient. Some scholars believe that, because of this, the country absorbed the greatest degree of influence from the west in the Asian region, losing much of its identity in the process. Other scholars believe, however, that all these influences were really assimilated by the older ethnic base, which actually indigenized them. It is pointed out, for example, that the Spanish word for church, iglesia, never became fully accepted among the Filipinos, who used their own terms to denote a place of worship. Thus the Tagalog and Cebuano use simbahan, the Ilocano, simbaan, and the Pampango, pisamban. This process of indigenization was to characterize much of Filipino construction during the more than three centuries of Spanish colonization.

The Beginnings The history of Philippine architecture under the Spanish regime begins with the arrival of Miguel Lopez de Legaspi’s expedition in 1565. In Cebu, Legaspi’s men founded a city, built a chapel, and erected a fort. The Spaniards then spent a short while in Iloilo, but because of promising reports they continued further north to Manila. In 1571 they took over the charred remains of the settlement of the city’s previous native ruler Soliman. Legaspi then traced the borders of the new Spanish city on the strategic tongue of land at the mouth...

Similar Documents

Free Essay

Dssf

...mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pina. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak.  Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensiya na lang si Aling Rosa, napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak.  Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa kaya't napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya´t nawika nito: " Naku! Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin.  Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay....

Words: 555 - Pages: 3

Free Essay

Oplan

...Baitang Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo. Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote. “Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning. “Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi. Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak. Masayang Mag-anak Sabado ng umaga, ang lahat ay abalang abala sa kanilang mga gawain. “Maganda ng umaga po, Nanay! Magandang umaga po, Tatay!” ang bati nina Ada at Milo. Masayang nagluluto ang Nanay sa kusina. Nagtatanim naman ng gulay si Tatay sa bakanteng lote. “Aw! Aw! Aw!” ang tahol ni Pulgoso habang nakikipaghabulan sa malikot na si Muning. “Tiktilaok!” ang sabi ng manok nang makitang may dala-dalang patuka si Milo. “Ako na ang maglilinis ng silid Kuya,” sigaw ni Ada. Hapon na nang matapos sa kanilang Gawain ang mag-anak. Kahit pagod, ang lahat ay may ngiti sa labi. Sila ay larawan ng isang masaya at nagtutulungang mag-anak. Unang Baitang. Sagutin ang mga tanong. 1. Kailan nangyari ang kuwento? a. Lunes c. Sabado b. Biyernes d. Linggo 2. Sino-sino ang mga abalang abala? a. Nanay c.......

Words: 2884 - Pages: 12

Premium Essay

Carl Rogers

...Pobreng kamugtakan Pero mga tawo garu magturugang Kada may okasyon Gabus nagtiripon Ang lambang pamilya Igwang namundugan Gabos nag-oogma Gabos nagtatabang-tabangan DAI NANGGAD AKO Dai nanggad ako maghigot nin manok kun ako malakaw Iba an nahimas, kun ako naabot An balukag gumos, ‘yan ang pinagpunan Maraot na boot Dai nanggad ako maghigot nin manok kun ako malakaw Iba an nahimas, kun ako naabot An balukag gumos, ‘yan ang pinagpunan Maraot na boot Proverbs 1. Ang mag-agom na daing baging Kahoy na ing sanga. 2. Ang ga-ulu-alistuhan na daing aram Ang nakukuha kaan kasusupgan. 3. Ang babaying salawahan Di dapat pag-ngaloan 4. Ang aking barumbado Mag-gurang man an tarantado. 5. Tunay na tentasyon ang babaying magayon alagad tentasyon na dai nakauyam kundi nakaumok 6. Ang tawong grabe ang gulang Minsan iyo pa ang nawal-an 7. Sabihun mo ang permi mong kaiba Ta taramun ko kung sisay ka 8. Inano man katibay ang abaka Dai man syempreng kusog Pag solo sana 9. Ang nanghahagad, dai dapat namili. 10. Ang puwedeng gibuhon ngunyan Dai na pagpaagahan Riddles 1. Arin man na sira ang duwa ang payo? (badi) 2. Nagtukaw si itom, sinurat ni pula, nagluwas si puting gabuga. (sinapna) 3. Kung aga gatindog, kung banggi gahigda. (banig) 4. Dai nin sala iginapis, tinakipan pagkatapos. (samhod) 5. Bakung...

Words: 772 - Pages: 4

Free Essay

Aralinpanlipunan

...tubig B. Pagbabago sa mga anyong lupa 8. Anu- ano ang mga pagbabagong naganap sa ating komunidad? 9. Lagyan ng tsek kung ito ay nagbago noon at ngayon at ekis kung hindi, ___kapatagan ___ilog ___pananamit ___pamumuhay V. Pagtataya Tukuyin ang pagbabagong naganap sa komunidad noo at ngayon. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ang mga damit ng babae noon ay baro`t saya ngayon ___. a. short at t-shirt b. short lng walang pantaas c. tshirt lng walang short 2. May mga malalawak na lupain n maaring taniman noon, ngayon ___. a. marami pa ring pananim b. maraming sakahan c. maraming mga gusali na 3. Ngayon may mga sasakyan ng maaring maghatid sa pupuntahan, noon ___ a. sumasakay sa ibon b. naglalakad c. gumagapang 4. Ang pagkain noon ay kinukuha lang sa __, ngayon maraming pagkain ang maari ng kainin mula sa mga ginawa at tinanim gamit ang mga makabagong makina. a. kapaligiran b. bulsa c. damit 5. Ang bahay noon ay tinatawag na ___, ngayon ang mga bahay ay gawa na sa bato. a. bahay-kubo b. kahoy c. pawid VI. Formative Test Result 5 x 4 x 3 x 2 x 1 x 0 x Quality Quantity VII. Iba Pang Gawain Isulat ang mga pagbabagong naganap sa komunidad....

Words: 316 - Pages: 2

Free Essay

Room 106

...◊Aristotle: daigdig sentro ng daigdig ◊Ptolemy: kakampi ni Aristotle ◊Nicolaus Copernicus: Mikolaj Kopernik; kakampi ni Aristarchus ◊Galileo (Italya), Isaac Newton (Inglatera), Johannes Kepler (Alemanya), Edwin Hubble (Amerika) ◊Mesopotomia: Babylonians, Assyrian; 200 BK; Enuma Elish gumawa ng langit at ng lupa mula sa malawak na dagat; ibig sabihin ng Mesopotamia (lupain sa pagitan ng dalawang ilog, Tigris/Euphrates) ◊Griyego: magkadikit ang langit at ang lupa; nang magkahiwalay ito saka kalamgn lumitaw ang mga tao, bundok atbp. ◊Hudyo atr Kristiyano: mundo ginawa ng Diyos; bibliya (Kristiyano) at Torah (Hudyo) ◊Hindu: Vedas ◊Teoryang Nebular: Pierre Simon de Lapalace (1796); planeta nabuo sa mainit na buhag (gas) na mabilis na umikot sa kalawakan; nang lumamig, ito’y nagkaroon ng porma hanggang naging planeta ◊Big Bang: nabuo pagkatapos ang malaking pagsabog (naganap 20 bilyong taon nakaraan); lumikha ng bola ng apoy na naging sa kalaunan, bituin, planeta atbp. ◊Dalawang Bahagi ng Big Bang             ◊1. simula nang maganap ang pagsabog, patuloy na lumalayo ang mga bolang          apoy kaya’t patuloy ring lumalawak ang daigdig             ◊2. patuly na paggalaw ng mga bituin atbp. ay maaaring tumigil sa paglayo sa             isa’t isa at sa halip ay pwedeng bumalik at magbanggaan Ang Pinanggalingan ng mga Tao ◊Charles Darwin: Origin of the Species; ang tao’y di basta-bastang sumulpot kundi unti-unting dumating sa kasalukuyan niyang kalagayan at hitsura;......

Words: 2743 - Pages: 11

Free Essay

Judicial Affidavit

...gumagalang na isumiti sa Hukumang ito ang Pang-hukumang Sinumpaang Salaysay ni ISAGANI MENDEZ, sa pamamagitan ng pagtanong ni Atty. Philip N. Humilde at pagsagot ni Billy Mendez na naganap sa opisina ng naturang abogado sa Sadsaran, Poblacion, Alaminos City, Pangasinan, para sa mga sumusunod na purpose: 1. Para sa kanyang testimonya na kaugnay ng kasong ito, 2. Para ilahad ang tunay na pangyayari na naganap noong Disyembre 27, 2012, 3. Para patunayan na wala siyang kasalanan at hindi niya sinaktan si Romeo Calpo, at 4. Para patunayan ang iba pang mahahalagang allegasiyon sa kasong ito. PAGKATAPOS MANUMPA, ayon sa batas, ito ang masasabi ng testigo: 1. T.Para sa record, maari mo bang sabihin ang iyong pangalan, tirahan, edad, estado at trabaho. S. Ako po si ISAGANI MENDEZ, nasa wastong edad, walang trabaho, at kasalukuyang nakatira sa Barangay Mona, Alaminos City, Pangasinan. 2. T. Sa pagsagot ng mga tanong na itatanung ko sayo, alam mo ba na ikaw sumusumpa na naayon sa batas na pawang katotohanan lamang ang iyong sasabihin at kung ikaw ay magsinungaling ikaw ay maaring sampahan ng kaukulang kaso ng pagsisinungaling sa iyong testimonya o perjury? S. Opo sir. 3. T. Ikaw din ba si Isagani Mendez isa sa inihabla ni Romeo Calpo sa hukumang ito sa kasong pananakit? S. Opo sir. 4. T. Kakilala mo ba si Romeo Calpo? S. Opo sir, siya po ay aking pinsan. 5. T. Naalala mo ba kung nasaan ko noong araw ng Disyembre 27, 2012, ang araw na......

Words: 788 - Pages: 4

Premium Essay

Tropical Architecture

...Research Proposal in Technical Writing Tropical Design: An Eco-Friendly and Energy Saving Design for Residential Structure Submitted By: Gutierrez, Shiella Mae DL. Submitted To: Mr. Jesus Escuro 1st Semester 2011 Introduction Background of the Study “Do not fight forces, use them.” - (R. Buckmister Fuller) Tropical design is an environmentally conscious design technique in the field of architecture or simply described as designing with nature. This design minimizes the environmental impact of the building by enhancing efficiency and controls the use of materials, energy, and development space. There is an attempt to preserve air, water, and earth by choosing economically friendly building materials. Tropical design could contribute to the environment through its sustainable properties which minimizes too much use of electricity by using the natural energy as alternative. This research is conducted because it is a proof that both man and his natural environment can live in perfect harmony. The tropical conditions in the Philippines affect the high temperature, and low air flow which affect on the comfortable indoor environment. With this design approach, it can contribute to a sustainable lifestyle and culture. Tropical architecture can be a solution in preventing global warming because of its eco-friendly materials used in construction and the design itself. This design is important especially for those who are living in the tropics like the......

Words: 6149 - Pages: 25

Premium Essay

Salawikain

...hasa tumatalas Bugtong 1. Kabaong na walang takip, BANGKA Sasakyang nasa tubig. 2. Tumakbo si Tarzan, ZIPPER Bumuka ang daan. 3. Nagsaing si Betong, BIBINGKA Nasa ibabaw ang Tutong. ALAMAT Noong unang panahon, ang mga hayop ay nakapagsasalita at nagkakaintindihan. Sila ay magkakaibigan. Ang daigdig ay napakapayapa at animo'y isang paraiso. Ang mga aso, pusa at daga ay mabubuting magkakaibigan. Sama-sama silang kumakain. Lagi silang nagbibigayan at nagtutulungan sa kani·kanilang mga suliranin. Subali't ang lahat ng ito ay nasira dahil lamang sa isang pangyayari. Isang araw, umuwi ang aso na may dala-dalang buto para pagsaluhan nila ng kaniyang mga kaibigang pusa at daga. Wala doon sina pusa at daga dahil naghahanap pa rin ang mga ito ng pagkain. Nakarinig ng ingay ang aso sa pintuan ng bahay. Inilapag ng aso ang buto at tumakbo sa labas upang tingnan kung ligtas ang kaniyang amo. Sa oras naman na iyon ay dumating ang daga. Malungkot siya dahil wala siyang nakuhang pagkain. Nakita niya ang buto. Kinuha niya ito at dinala sa bubungan ng bahay. "Mamayang gabi ay may pagsasaluhan kami ng aking mga kaibigang aso at pusa." bulong ng daga sa sarili. Pagbalik ng aso sa bahay ay nagulat ito ng makitang walana ang iniwang buto. Naghanap nang naghanap ang aso subalit hindi rin niya makita ang buto. Dumating ang pusa na wala ring dalang pagkain. Tinulungan niya ang asc sa paghahanap ng buto. Nakarating sila sa itaas ng bahay hanggang sa kinaroroonan ng daga.......

Words: 1313 - Pages: 6

Free Essay

Bghynhj

...ng tao ay nasa kanan. Ang mga larawan ay iginuhit na naaayon sa sukat, subalit ang gibon na nasa kaliwa ay iginuhit na doble ang sukat o laki. Ang ebolusyon ng tao o ebolusyong pantao ay tungkol sa pinagmulan ng uri ng tao. Lahat ng mga tao ay kabilang sa magkatulad na uri, na lumaganap mula sa pook na pinagpanganakang Aprika sa halos lahat ng mga bahagi ng mundo. Ang pinagmulan nito sa Aprika ay pinatunayan ng mga kusilba o posil na natagpuan doon. Napag-alaman na ng matagal na panahon - ilang mga daang taon - na ang mga tao ay ang mga bakulaw ay magkamag-anak. Sa kaibuturan, magkahalintulad ang kanilang anatomiya bagaman maraming mga pang-ibabaw na mga kaibahan. Ito ang dahilan kung bakit, noong ika-18 daang taon, ay pinagsama-sama sila nina George-Louis Leclerc at Carolus Linnaeussa isang pamilya o mag-anak. Sinasabi ng panukalang pang-agham ng ebolusyon ni Charles Darwin ang ganyang payak o basikong pagkakatulad ng kayarian ay nagmula sa iisa o pangkaraniwang pinagmulan ng pangkat. Ang mga bakulaw at mga tao ay malapit na magkamag-anak, at humubog ng isang sanga ng mga primado: ang orden ng mga mamalya na kasama ang mga unggoy at ang kanilang mga kamag-anak. Halimbawa ng ebolusyon ng tao Ziggurat - templo na yari sa laryo at tila mga kahon na pinagtung-tong. ang ziggurat o templo ay tahanan ng mga diyos ng mga sumerian....Dahil kulang ang bato at kahoy sa paligid ng mesopotamia,natuto silang gamitin ang luwad na galing sa ilog upang maging mga......

Words: 1456 - Pages: 6

Premium Essay

Architecture of the Philippines

...based on a mix Indian, Japanese, Chinese, Indigenous Austronesian, American and Spanish influences. Cave and rocks was the earliest form of shelter of the Filipinos. Later on the invention of various tools allowed for the fabrication of tent-like shelter and tree houses. The pre-colonial architecture of the Philippines consisted “ Nipa Hut ” made from natural materials. The Bahay-Kubo was one of the common house of the people. The architecture of early Filipinos are also the skills that used at the time of war and battlefield. They built fortresses called “kota” or” moong “to protect their communities during war. During this period thre are three types of houses. These are the lawig or the small houses, the mala-a-walai or the large houses and the torogan or the wooden palace. Houses of the early Filipinos is similar to those found in neighboring countries such as Indonesia, Malaysia and other countries of Southeast Asia. Spanish colonization introduced European architecture into the country. The Philippine architecture was dominated by the Spanish influences. During this period the traditional “ Bahay na Bato “ style for the large houses emerged. These were large houses built of stone and wood. Other architecture during this period are the Intramuros the old walled city of Manila, the Fort Santiago which is the defense established by Spanish conquistador Miguel Lopez de Legazpi, the Paco Park which was planned as a municipal cemetery for the well-off and established......

Words: 341 - Pages: 2

Free Essay

Utilitarianism

...Shang (1766 – 1028 BCE) 3. 3. Ang Shang ay ang unang dayuhang tribo na permanenteng nanirahan sa ibabang bahagi ng Yellow River (Huang Ho). Ito rin ang ikalawang namamanang dinastiya sa Tsina. 4. 4. Si Tang ang tagapagtatag ng Shang; ay gumamit ng mga aral mula sa mga labi ng nakaraang dinastiya, trinato niya nang mabuti ang kanyang mga mamamayan at gumamit ng maraming magagaling at matatalinong ministro. 5. 5. Nagkamit ng malaking progreso ang Shang sa ekonomiya, teknolohiya, kultura at politika sa panahon ng paghahari ni Tang. 6. 6. Dahil sa tunggaliang pampulitika para makamtan ang kapangyarihan sa korteng imperyal at sa patuloy na pakikidigma sa mga tribo sa hanggahan, limang beses na inilipat ang kabisera ng Shang. 7. 7. Ang pinakakilalang paglipat ay naganap noong panahon ng paghahari ni Haring Pangeng, ang ika-17 hari ng Shang. Muli niyang itinayo ang kabisera sa Yin, sa lunsod ng Anyang ng lalawigang Henan. 8. 8. Nang maitatag ang bagong kabisera, hindi na ito nagbago sa buong panahon ng Shang, kaya, ang Dinastiyang Shang ay laging tinatawag na "Ang Yin" o "ang Dinastiyang Yin- Shang". 9. 9. Agrikultura o Pagsasaka Natuklasan ng mga arkeologo sa mga labi ng Yin, na ang Shang ay isang lipunang pansakahan, at mataas ang pamantayan sa agrikultura. Mayroong sistemang irigasyon upang mabigyang-lunas ang pagbaha ng ilog Huang Ho . 10. 10. Malawakang ginagamit noon ang mga ararong bato, pala, karet at irigasyon. Ang mga pangunahing pananim ay......

Words: 1303 - Pages: 6

Premium Essay

History

...Chapter 8: Founding of the Katipunan I. The Founding of the Katipunan The groups of patriots were divided into two faction: the LOS COMPROMISARIOS (those who are conservative members of the La Liga Filipina and still willing to demand reforms and compromise with the Spanish government) and the SEPARATIST (patriots who wanted to launch an armed rebellion to achieve independence from the colonizers) La Liga Filipina was founded on 3 July 1892 at Tondo, it was founded by Rizal himself but the organization was short-lived due to Rizal’s arrest and exile to Dapitan. On 7 July 1891, the Katipunan was founded on Azcarraga St. (C.M. Recto) in the house of Deodato Arellano Founders of KKK were: § Andres Bonifacio § Teodoro Plata § Ladislao Diwa Main Objectives of the Organization: § Struggle for Separation § Abolition of Spanish Rule - - - II. Political Structure of the Katipunan 1. Supreme Council a. Kataas-taasang Sanggunian b. Composed of the Supremo, Fiscal, Secretary and the Treasurer 2. Provincial Council a. Sangguniang Bayan located in different provinces 3. Popular Council a. Sangguniang Balangay b. Located in various towns 4. Judicial Council a. Sangguniang Hukuman b. Held judicial functions c. Decide on cases of violations d. In charged of settling disputes among members III. The Supremos 1. Deodato Arellano (1892) 2. Roman Basa (1893) 3. Andres Bonifacio (1895) IV. Membership • • • Triangle System Include initiation rites similar to Masonry and sanduguan......

Words: 1489 - Pages: 6

Free Essay

Thesis Questionnaire in Brigada Eskwela

...Fernando (sentro ng rehiyon) 4. Pangasinan – Lingayen Topograpiya ng Rehiyon – bulubundukin at mabundok, may malawak na kapatagan din Mga halimbawa ng ilog na matatagpuan sa rehiyon: ü  Abra River ü  Agno River ü  Aringay River ü  Bacara River ü  Buboc River ü  Bauang River ü  Bued River ü  Cabugao River ü  Laoag River   Panahon na nararanasan ng rehiyon: 1. Tuyo (dry) – mula Nobyembre hanggang Abril 2. Basa (wet) – mula Mayo hanggang Oktubre Ang mga mamamayan dito ay halos Ilocano. Sila ay kilala bilang masisipag at matitipid. Mga Kilalang Mamamayan Mula sa Rehiyon ng Ilocos 1. Diego Silang - Siya ay nakilala dahil siya ang unang namuno ng himagsikan sa pamahalaang kolonya ng Espanya. 2. Gabriela Silang - Siya ang kabiyak ni Diego Silang. 3. Elpidio Quirino - isang pulitiko at ang ika-anim na pangulo ng Pilipinas 4. Ferdinand Marcos - ika-sampung pangulo ng Pilipinas 5. Fidel V. Ramos - ika-labing tatlong pangulo ng Pilipinas Mga Katutubo sa Rehiyon: Tingguian o Isneg Ang Tingguian ay nakuha mula sa kataga ng Tingue, na nangangahulugan na mountaineers   Likas na Yaman Mineral ng Rehiyon ü  asbestos ü  ginto ü  apog ü  tanso ü  silica ü  bakal ü  manganese ü  chromite ü  luwad ü  limestone ü  semento   Palay – ang pangunahing ani ng rehiyon Pangasinan – pangunahing prodyuser ng bigas sa bansa Virginia Tabacco – ang pinakatanyag na produktong komersyal ng rehiyon.   Mga Produkto ng Rehiyon: ü  Mangga ü  Bawang ü  Munggo ü ......

Words: 1930 - Pages: 8

Premium Essay

Sasa

...The Spaniards integrated into the Filipino society their religion , language, customs, arts and sciences. ➢ bahay na bato ( bahay na mestiza) . ➢ Reduccion - resettlement of the inhabitants in Spanish –style poblaciones –or at least- bajo de las campanas. SOCIAL CLASSES ▪ Españoles – with both Spanish parents ▪ Españoles peninsulares – born in the Spanish peninsula ▪ Españoles insulares or Filipinos – born in the colony ▪ Mestizos de sangley – Chinese mestizos ▪ Mestizos de español – Spanish mestizos ▪ Indios or indios naturales – natives without Spanish or chinese ancestry. Religious orders that arrived in the Philippines: Augustinians, Dominicans, Franciscans, and Jesuits. • Fray Domingo de Salazar (Order of Preacher) – first Bishop of Manila. • Fray Ignacio de Santibañez ( Franciscan) – first Archbishop of Manila. Tomas Pinpin – first Filipino printer Wrote the first published Tagalog book titled : Librong Pag-aralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla ( Book that the Tagalogs Should Study to Learn Spanish) for the benefit of unlettered Filipinos in the Spanish language. ➢ In 1582 , Archbishop Domingo Salazar ordered that every town was to have one school for boys and one for girls. ➢ Subjects taught: catechism, reading and writing in dialect, music, the rudiments of aritchmetic , and trades and industries. ➢ College of Manila > College of San Ignacio > University of San......

Words: 1417 - Pages: 6

Free Essay

Stories

...nang malamig at preskong panahon na tumutulong sa mga puno para magsibol ng mga bagong dahon at humuhugas sa mga karumihan, ay hindi pa natatapos. Pagtuloy sa pagdating ang mga araw at gabi, kahit sa anong panahon… Ang pagdaraan ng mga araw ay sumaksi sa pagpapahid ni Fak ng  balsamo sa kanyang mga sugat para mabawasan ang pamamaga sa kanyang mukha at ibsan ang sakit na nadarama ng kanyang loob. Habang dumaraan ang mga araw, ang mga sariwang sugat ay natuyo, nag-iwan ng mahabang pilat sa ibabaw ng kanyang kaliwang kilay. Ang mga araw at gabi’y patuloy na dumarating kay Fak…  Pero ang mga dumaraang mga araw at gabi ay hindi na makapagsasauli sa apat na ngiping nawawala sa bibig ni Fak, katulad ding hindi na niyon mapipigil ang kamay ni Fak sa pag-abot sa bote ng alak at pagdadala roon sa kanyang bibig. Kaya ang dumaraang mga araw at gabi ay sumaksi sa walang humpay na pag-inom ni Fak sa mga oras na siya’y gising. Ang pambubugbog na tinanggap ni Fak ng gabing iyon ay hindi lang nag-iwan ng sakit sa kanyang katawan kundi nag-iwan din ng tatak sa kanyang isipan. Sa loob ay nakadarama siya ng galit at pangangailangang makapaghiganti, at nag-iisip pa nga siya ng paraan kung paano niya bubuweltahin ang mga nanakit sa kanya. Natatandaan niya nang malinaw na dalawa sa tatlong taong sumalakay sa kanya ng gabing iyon ay sina Thid Tieng at Tid Song. Kailangang makahanap siya ng paraan para ipatikim sa dalawang taong iyon ang sakit at kirot na dinaranas niya. Gusto niyang......

Words: 23011 - Pages: 93