Premium Essay

Baska Ltd

In: Business and Management

Submitted By brudolph
Words 354
Pages 2
Mini case #1 – Baska Ltd.
Baska Ltd. Produces a lens used for webcams. Summary data from its year 2013 income statement are as follows: Revenues | $8,000,000 | Variable costs | 4,320,000 | Fixed costs | 3,900,000 | Operating Income | $(220,000) |

The president of Baska, Rob Keen, is very concerned about the company’s operations. He has discussed the situation with Operations Manager, Don Bell, and controller, Clair Watson.
After two weeks, Don returns with a proposal. After researching various component parts, he advises that he can reduce variable costs to 48% of revenues by changing both the direct materials and the production process. The downside of this proposal is that the new direct material (although cheaper) results in more waste and is more toxic to the environment. Currently, waste produced in the production process does not require any special treatment and is disposed of normally. Don points out that there are no current specific laws governing the disposal of this waste created by the use of the new material, and therefore production costs can be cut by using this material. Clair is concerned that this would expose the company to potential environmental liabilities. She believes that these potential future costs need to be estimated and included in the analysis. Don disagrees and reiterates that there are no laws being violated and replies,
“There is some possibility that we may have to incur costs in the future, but if we bring it up now, this proposal will not go through because our senior management always assumes these costs to be larger than they are. The market is very tough and we are in danger of shutting down the company. We don’t want all our colleagues to lose their jobs. The only reason our competitors are making money is because they are doing exactly what I am proposing.”
Required:
1. Calculate Baska’s breakeven revenues for…...

Similar Documents

Premium Essay

Books That I Have Read ...

...ENTR 3120 Mini case #1 – Baska Ltd. Baska Ltd. produces a lens used for webcams. Summary data from its year 2013 income statement are as follows: Revenues Variable costs Fixed costs Operating Income $8,000,000 4,320,000 3,900,000 $(220,000) The president of Baska, Rob Keen, is very concerned about the company’s operations. He has discussed the situation with Operations Manager, Don Bell and controller, Clair Watson. After two weeks, Don returns with a proposal. After researching various component parts, he advises that he can reduce variable costs to 48% of revenues by changing both the direct materials and the production process. The downside of this proposal is that the new direct material (although cheaper) results in more waste and is more toxic to the environment. Currently, waste produced in the production process does not require any special treatment and is disposed of normally. Don points out that there are no current specific laws governing the disposal of this waste created by the use of the new material, and therefore production costs can be cut by using this material. Clair is concerned that this would expose the company to potential environmental liabilities. She believes that these potential future costs need to be estimated and included in the analysis. Don disagrees and reiterates that there are no laws being violated and replies, “There is some possibility that we may have to incur costs in the future, but if we bring it up......

Words: 356 - Pages: 2

Free Essay

Aysaysaysays

...kişinin, ortak bir aaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını(sermayelerini) birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir. Unsurları: Kişi,Sözleşme,Sermaye,Ortak amaç,Ortak amaca ulaşmak için eşit ve aktif biçimde ortak çaba gösterme(affectio societatis). * Kişi unsuru:Ortaklık kişilerin bir araya gelmesi ile kurulduğu için dernek gibi kişiler arasında oluşturulan bir birliktir,oysa vakıf mal topluluğudur.Asgari iki kişi yeterlidir.Bazı istisnalar söz konusudur; AŞ. ve LTD şirket 1 kişi ile,kooperatif en az 7 kişi ile kurulabilir.Bazen azami sayı da gösterilmiştir; LTD en fazla 50 kişi ile kurulur, AŞ’de üst sınır yok ama sayının 500 üzerine çıkması şirketin paylarının halka açık sayılmasına ve halka acık şirket hükmüne tabi tutulmasına yol açar.Ortaklar gerçek veya tüzel olabilir.Kollektif ort. tüm,komandit ort. ise komandite ortakların gerçek kişi olması gerekir.Bazı meslekleri icra eden kişiler için belli sınırlamalar vardır; memur , avukat,hakim vs için ticaretle uğraşma yasağı olan özel hükümler vardır.Ancak AŞ LTD ve kooperatife ortak olabilirler ya da komandit şrketlerde komanditer olabilirler. * Sözleşme unsuru:Ort. temelinde sözleşme ilişkisi olduğu kabul edilir.BK genel hükümlerinde sözleşme, iki tarafın irade beyanı ile kurulan ve çoğunlukla iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir.Uygun düştüğü ölçüde ve aksine bir özel hüküm olmadığı taktirde BK genel hükümleri ort. sözleşmesinde uygulanabilir.Ortaklık sözleşmelerinde taraf sayısında iki sınırlaması......

Words: 11434 - Pages: 46

Free Essay

Textile Turkey

...Benetton ile karşılaştırabilmek üzere yerli olarak LcWaikiki, Collezione, Polo Garage, Tiffany ve Network seçilmiştir. Ayrıca bir iç çamaşır markası olan ve markalaşmayı kendine rol biçmiş Girlstop da değerlendirilmiştir.Bu markalara mağazacılık sistemleri ile ilgili çeşitli sorular yöneltilerek değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda önde gelen Türk hazır giyim firmaları ile dünyanın önde gelen hazır giyim firmaları karşılaştırılmıştır. İncelemeler sonucunda açığa çıkan bilgiler ışığında Türk firmalarına öneriler geliştirilmiştir. Yapılan incelemeler de görülmüştür ki Zara global markaların gücünü kırarak dünya pazarına hakim olmuştur. Bu başarının kaynağı da Zara’nın başarılı moda uygulamasında yatmaktadır. Önemli başka bir nokta da, Zara ‘nın fiyat rekabetini sağlamak için, emek-yoğun üretimini Portekiz gibi daha rekabetçi ülkelere kaydırmış olmasıdır. vii Türkiye’de hızlı moda (fast fashion) tarzını benimsemiş Koton da moda akımını Zara gibi anında yakalaması gerekmektedir. Trend izleme ekipleri oluşturulmalı ve bu ekip üyeleri yurt dışında mağazalarının bulunduğu ülkelere giderek toplumsal olguları izlemeli, yeni gençlik gruplarının ortaya çıkışlarını gözlemlemelidir.Ürünlerin çeşitliliği ve tasarımının yanısıra, mağazalara ulaştırılması da önemli bir unsurdur. Hızlı ve kısa zamanda RPT’ye olanak veren, yurt dışı mağazalara hızlı, müşteri beklentilerine cevap verebilecek ürün iletimi oldukça önemlidir. Bu nedenle lojistik ağı çok iyi......

Words: 28190 - Pages: 113

Free Essay

Efficiency Management

...ima etmez. Çalışmalarda ve diğer katkılarda ifade edilen fikirlerin sorumluluğu, sadece yazarlarına aittir ve yayınlanması, bunların içinde ifade edilen fikirlerin Uluslararası Çalışma Örgütü ve Asya Verimlilik Örgütü tarafından onaylandığını göstermez. Firmaların adlarına ve ticari ürünlerle işlemlere yapılan atıflar, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Asya Verimlilik Örgütü tarafından onaylandıklarını ima etmez, ve belirli bir firmanın, ticari ürünün ya da işlemin belirtilmemesi, herhangi bir onaylamama işareti değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü 4, route des Morillions 1211 GENEVA 22 Switzerland Asya Verimlilik Örgütü 4-14, Akasaka 8-chome Minato-ku, Tokyo 107 Japan Çeviri: Uzman Tercüme Ltd. Şti. Tel: 0.312.425 10 72 Baskı ve Cilt: MATTEK Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti. Adakale Sokak 32/27 Kızılay - ANKARA Tel: 0.312.433 23 10 Faks: 0.312.434 03 56 e-posta: info@mattekmatbaa.com.tr web: www. mattekmatbaa.com.tr BÖLÜM II: YÜKSEK POTANSİYELLİ VERİMLİLİK VE KALİTE GELİŞTİRME ALANLARI İÇİNDEKİLER Bölüm II: Yüksek Potansiyelli Verimlilik ve Kalite Geliştirme Alanları Modül 13: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Modül 14: Verimlilik Motivasyonu ve Verimlilikteki Artışın Sonuçlarının Paylaşılması Modül 15: Endüstri İlişkileri ve Verimliliğin Artırılması İçin Katılım Modül 16: Yenilik Yönetimi ve Yeni Teknolojiler Modül 17: Çalışma Organizasyonu ve Dizaynı Modül 18: Üretim Yönetimi Modül 19: Malzeme Yönetimi Modül 20: Enerjinin Verimli Kullanılması......

Words: 147666 - Pages: 591

Free Essay

Ab Çevre Politikalari

...başına bir refah ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Ne var ki son yirmi yıldan bu yana GSMH’deki büyümenin olumsuz sonuçlarının da fark edilmesiyle maddi üretimin her şey demek olmadığının, insan refah ve mutluluğunun şimdiye dek iktisadi davranışlarda hesaba katılmayan bir dizi unsura da bağlı olduğunun farkına varılmıştır. Sağlıklı bir toplumsal yapı, güvenli insani ilişkiler, gelir dağılımında eşitlik yanında doğal, kültürel ve estetik çevrede bu unsurların içinde yer almaktadır. Bu durum ülkelerin refah seviyelerini arttırmak için çevre konusunda da beli başlı politikalar izleme gereğini beraberinde getirmiştir. Genel olarak çevre politikası, bir ülkenin çevre konusundaki tercih ve hedeflerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Başka bir tanıma göre çevre politikası, insanın kendi sağlığını ve insanlığa yakışan bir yaşam için ihtiyaç duyduğu bir çevreyi güvence altına almak, toprağı, havayı ve suyu, bitki ve hayvan dünyasını insan faaliyetlerinin zararlı etkilerinden korumak ve insan faaliyetlerinin yol açtığı hasarları ya da zararları ortadan kaldırmak için alınması gereken tüm tedbirlerdir. Çevre politikaları her ülkede farklı hedeflerin gerçekleşmesine yönelmiş olmakla birlikte, hemen her yerde, üzerinde birleşen ortak hedeflerden söz edilebilir. Bunlar: 1. Bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak, 2. Toplumun sahip olduğu çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, 3. Çevre politikasının uygulanmasının gerekli kıldığı yükün paylaşılmasında,......

Words: 7249 - Pages: 29

Free Essay

Bilim

...ücretlerinin görece düşük olmasıdır. Öyle ki, bu ülkelerde kamu görevlileri, hayatlarını idame ettirebilecek düzeyde gelire dahi sahip değildir. Bu durum, kamu görevlilerini rüşvet almaya teşvik etmektedir (Shaftriz ve Russell, 2005:177). Rüşvet, genellikle ya bir zarardan kurtulmak ya da bir menfaat temin etmek ya da bir işi hızlandırmak amacıyla verilmektedir. Dolayısıyla rüşvet, kişinin, bürokratik mekanizmayı kendi lehine çalıştırmasının bir aracı olarak da değerlendirilmektedir (Eryılmaz, 2002:241). Rüşvet, bir görevlinin görevini, bir gerçek veya tüzel kişiye haksız çıkar sağlayacak biçimde yapması ya da bu kişinin eylemlerini görmezlikten gelmesini sağlamak için kendisine verilen para, hediye ya da sağlanan olanak olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ise rüşvet, kamu adına karar verme ya da işlem yapma yetkisine sahip kişilerin, sağladıkları avantajlar karşılığında ya da kimi zaman işlemin çabuklaştırılması için para veya hediye almaları ya da istemeleri biçimindeki yolsuzluk türü olarak tanımlanmaktadır (Bozkurt ve Ergun, 1998:214). 3.1. Etik Dışı Davranışların Nedenleri Kamu yönetiminde etik dışı davranışların görülmesinin pek çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında işgören ücretlerinin düşük olması gelmektedir. Bunu sırasıyla, etik dışı davranışlara imkan sağlayacak fırsatların oluşması ve cezalandırıcı uygulamaların görece düşük olması izlemektedir. Buna karşın, ücretlerin görece tatminkar olduğu, etik dışı davranışlara yol açabilecek imkanların......

Words: 6417 - Pages: 26

Free Essay

Date

...jurisdiction governing the sale of consumer goods, including, without limitation, national laws implementing EC Directive 99/44 . Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions in this limited warranty statement may not apply to you . Which Seagate Technology Companies Are Extending this Limited Warranty? The Seagate company offering this limited warranty depends on where you purchased the product: US & Americas: Seagate Technology LLC, 10200 S . De Anza Blvd, Cupertino, CA 95014, USA Europe, Middle East, Africa: Seagate Technology International, Koolhovenlaan 1, 1119 NB Schiphol-Rijk, The Netherlands Asia Pacific: Seagate Singapore International Headquarters Pte . Ltd ., 7000 Ang Mo Kio Avenue 5, Singapore 569877 . Please do not return products to the addresses listed above but follow the rules described in the paragraph “What Do You Have To Do?” 1 Seagate Begrænset Garanti Hvad Dækker Denne Begrænsede Garanti? Denne begrænsede garanti dækker enhver fejl i materiel eller udførelse ved et nyt Seagate-produkt, hvor denne begrænsede garanti medfølger . Kun forbrugere, der har købt produktet hos en autoriseret Seagate-forhandler eller videreforhandler, er dækket af denne begrænsede garanti . Hvor Længe Dækker Garantien? Garantiperioden for dit produkt er den tid, der er angivet som en del af din produktemballage . Se venligst på produktboksen eller quick start-vejledningen for den gældende......

Words: 19783 - Pages: 80

Free Essay

Master of Business

...ve metalurjik özelliklerinin, ısı iletim katsayısına etkileri için aşağıdakiler söylenebilir. • Saf metallerde ısı iletim katsayısı sıcaklık arttıkça azalır. • Alaşımlarda ve yalıtım malzemelerinde ısı iletim katsayısı, sıcaklık arttıkça artar. • Isı yalıtım malzemelerinde yoğunluk ve sıcaklık arttıkça ısı iletim katsayısı artar. • Gazlarda sıcaklık arttıkça gaz moleküllerinin hareketi arttığından dolayı ısı iletim katsayısı artmaktadır. • Sıvılarda sıcaklık arttıkça, çoğu sıvının ısı iletim katsayısı azalmakla birlikte bazı sıvılarınki artmaktadır. Suyun ısı iletim katsayısı, suyun sıcaklığı yaklaşık 140°C'a ısıtılıncaya kadar artmakta daha sonra azalmaya başlamaktadır. • Saf bir maddenin ısı iletim katsayısı, eğer içerisine başka bir bileşen ilave 11 edilirse azalır. • Nem, genellikle bütün malzemelerin ısı iletim katsayısını arttırır. Isı iletim katsayısı arttıkça ısı geçişi artmaktadır. Isı geçişinin iyi olmasının istenildiği durumlarda ısı iletim katsayısı yüksek olan malzemeler, ısı geçişinin azaltılması istenildiği durumlarda ise, ısı iletim katsayısı küçük olan ısı yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır. Isı yalıtım malzemelerinin (cam yünü, strapor, cüruf yünü v.b.) ısı iletim katsayıları yaklaşık 0,03 ile 0,08 W/mK arasındadır. Örneğin cam yününün ısı iletim katsayısı 0,045 W/mK dir. Isıyı en iyi ileten metallerin ısı iletim katsayıları Tablo 3.1’de verilmiştir. Örneğin saf demirin k=10 W/mK, kazan sacının k=52 W/mK dir. Tablo 3.2’de kıyaslama......

Words: 28984 - Pages: 116

Free Essay

Alevi Community

...saptanmaya çalışılacaktır. Belirtmek gerekir ki, Türkiye’de Kemalist rejim 1980 askeri darbesiyle birlikte hem ekonomik hem de politik alanda zorunlu bir değişim sürecine girmiştir. Politik İslami hareketlerin ve Kürt etno-milliyetçi hareketin yükselmesiyle birlikte, Kemalist rejim ve Jakoben laiklik anlayışı ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Bu gergin dönem içerisinde, devlet tarafından kullanılan meşruiyet araçlarının en önemlilerinden birisi de Kemalist, modernist ve seküler kimliklerinin baskın olduğu bilinen Alevi topluluğudur. Bu nedenle, Alevilerin kimliklerini rahatlıkla ortaya koymaya başlamalarının Kemalist rejim ve devlet birimleri tarafından desteklendiği ve korunduğu öne sürülebilir. Alevi uyanışı için öne sürülebilecek bir başka önerme de Kürt milliyetçiliği ve politik İslami hareketlerin yükselmesine parallel ve/veya karşıt olarak Alevi topluluğunun kendi kimliğini tanımlamaya çalışmasıdır. Özet olarak, bu tezde Alevi topluluğunun etno-dinsel sınırlarını sözü edilen durumlarda nasıl yapılandırdığı ve/veya koruduğu etnisite teorileri bağlamında açıklanmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Alevi, Etnisite, Türkiye, Heterodoksi. v To Tuğba and Asmin vi ACKNOWLEDGEMENTS This thesis would not have been possible without the support of many people. I wish to thank all those who have stirred my interest and challenged me to begin to explore the endless area of political science. First of all, many thanks to my adviser, Assoc. Prof. Dr. Pınar Akçalı,......

Words: 52011 - Pages: 209