Free Essay

Beloningsbeleid

In: Business and Management

Submitted By sbouhbouh
Words 332
Pages 2
Inzicht in, en overzicht van: “Belonen” als een Corporate Governance instrument

“Een contingentiebeschrijving van de factoren die impact hebben op belonen binnen het domein van corporate governance en risk management “

Hoofdvraag:

In hoeverre draagt een optimale beloningsstructuur bij aan de effectiviteit van Corporate Governance ?

Deelvragen mbt beloning :

1. In hoeverre is er een verband tussen beloningen en prestaties als het gaat om “bestuurders”
a. Hypothese 1 : Er is geen verband tussen prestatiebeloning en corporate governance.

David Larcker en Brian Tayan definieren in hun boek Corporate Governance Matters (2011) corporate governance als volgt:

“The collection of control mechanisms that an organization adopts to prevent or dissuade potentially self-interested managers from engaging in activities detrimental to he welfare of sharholders and stakeholders”

Aan deze definitie ligt de Agency theorie ten grondslag. De agency theorie is gebaseerd op de scheiding tussen eigendom en bestuur van een onderneming. De relatie tussen de eigenaren (aandeelhouders) en de bestuurders (Managment) wordt aangeduid als een “Agency relationship” . Jensen en Meckeling (1976) hebben deze relatie als volgt gedefinieerd:

“ A contract under which one or more persons (the principal(s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent” .

De belangrijkste veronderstelling van de agency theorie is dat de agenten ‘risico-avers’ zijn en dat hun belangen verschillen van die van hun principalen. Deze veronderstelling brengt met zich dat een agent andere doelen op na kan houden dan de doelstelling van zijn principaal. In het meest extreme geval kunnen de doelstellingen van de agent en zijn principaal tegenstrijdig aan elkaar zijn: gegenereerde winst voor de agent gaat ten koste van waardeverminderig voor de aandeelhouder.
De vraag die hier gesteld kan worden is : hoe kan het management ertoe bewogen worden om in het belang van de aandeelhouder te handelen, in plaats van in haar eigen belang ? Het antwoord op deze vraag zit over het algemeen verwerkt in “het beloningscontract” die er bestaat tussen de eigenaren en het management.

Similar Documents

Free Essay

Loonongelijkheid

...Loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen Inleiding Zaterdag 8 maart 2014. Ik word wakker en ga naar beneden. Tijdens het ontbijt lees ik de krant en valt mijn oog op een artikel over loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit is een groot maatschappelijk probleem dat de afgelopen jaren steeds meer in de actualiteit komt. Per uur verdienen Nederlandse vrouwen gemiddeld 18,5 procent minder dan mannen. Vrouwen blijken zo’n 3 tot 7 procent minder loon te ontvangen dan mannen. Het gaat hier om een beloningsverschil. Hoe erg het is gesteld met de beloning en financiële situatie van vrouwen is deze tijd onderwerp van gesprek. Bijna de helft van de vrouwen in Nederland is niet economisch zelfstandig. Maar waarom verdienen mannen eigenlijk veel meer dan vrouwen? Wet Gelijk loon De wet Gelijk loon bestaat al meer dan een kwart eeuw, maar nog steeds verdienen vrouwen een stuk minder dan mannen. Waar ligt dat aan? En zal het ooit veranderen? In de jaren zestig was het de gewoonte dat vrouwenlonen in CAO's werden uitgedrukt als een percentage van mannenlonen. Werkgevers en werknemers stelden gezamenlijk vast wat een geschoolde ervaren werknemer in een bepaalde sector moest verdienen. Vervolgens bepaalden ze dat vrouwelijke collega's die hetzelfde werk deden recht hadden op 60 of 70 procent van dat loon. Sinds de invoering van de wet Gelijk loon voor vrouwen en mannen in 1975 en de wet Gelijke behandeling in 1980 is zo'n onderscheid tussen mannen en vrouwen verboden.......

Words: 2021 - Pages: 9

Free Essay

Claw Back

...School  of  Accountancy  and  Controlling     Clawback  regelingen   AMT  Holding  N.V.   Essay  Corporate  Governance                               Inhoudsopgave   1.  Inleiding  ......................................................................................................................................  3   1.1  Opdracht  ...................................................................................................................................  3   1.2  Actualiteit  .................................................................................................................................  3   1.3  Opbouw  essay  ..........................................................................................................................  4   2.  AMT  Holding  N.V.  .......................................................................................................................  5   2.1  Algemene  informatie  ................................................................................................................  5   2.3  Corporate  Governance  .............................................................................................................  7   2.3  Raad  van  Commissarissen ......

Words: 6328 - Pages: 26

Free Essay

Impact of the Remuneration Act April 6th, 2010

...FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID De impact van de Remuneratiewet van 6 april 2010 Pay for performance in een selectie Belgische, beursgenoteerde bedrijven Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad MASTER IN DE ECONOMIE, HET RECHT EN DE BEDRIJFSKUNDE Optie bedrijfsrecht en -strategie Promotor: Prof. Dr. Marieke Wyckaert Co-promotor: Prof.Dr. Dirk Heremans Academiejaar 2013-2014 Inhoud 1 Inleiding en verband met juridisch gedeelte ...................................................................... 5 1.1 Nieuw wettelijk kader ................................................................................................. 5 1.1.1 Transparantie ................................................................................................... 5 1.1.2 Duurzaamheid ................................................................................................. 5 Opzet ........................................................................................................................... 6 1.2 2 Variabele vergoedingen in de economische literatuur ...................................................... 6 2.1 2.2 2.3 De theorie van de moderne onderneming ................................................................... 7 Principaal-agent theorie ............................................................................................. 7 Variabele vergoedingen als beloningssysteem......

Words: 9160 - Pages: 37

Premium Essay

Testing an Age of Ban

...Contents Annual Report Annual Report ABN AMRO Group N.V. 2011 Notes to the reader Introduction This is the Annual Report for the year 2011 of ABN AMRO, which consists of ABN AMRO Group N.V. and its consolidated subsidiaries. The Annual Report consists of the Managing Board report, Supervisory Board report, and the Consolidated Annual Financial Statements. Presentation of information The financial information contained in this Annual Report has been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted by the European Union (EU). This Annual Report is presented in euros (EUR), which is the presentation currency of ABN AMRO, rounded to the nearest million (unless otherwise stated). All year-end averages in the Annual Report are based on month-end figures. Management does not believe that these month-end averages present trends materially different from those that would be presented by daily averages. Certain figures in this document may not tally exactly due to rounding. In addition, certain percentages in this document have been calculated using rounded figures. As a result of the integration, the current segment reporting is still subject to minor changes. This report can be downloaded from abnamro.com For more information, please go to abnamro.com/ir or contact us at investorrelations@nl.abnamro.com ABN AMRO Group N.V. Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam P Box 283, 1000 EA Amsterdam .O. The Netherlands......

Words: 65892 - Pages: 264

Free Essay

Sustainabillity Programs of Food Concerns

...Duurzaam ondernemen bij voedingsconcerns Auteur: J.A.F. Velthoen Klas: 6vB Vak: Management & Organisatie Docent: Mr. Zwarteveen Datum: 7-3-2013 Inhoudsopgave Inleiding3 Deelvraag 1: Wat is ‘duurzaam ondernemen’?4 Deelvraag 2: Is er voldoende draagvlak vanuit politiek en pbuliek voor een duurzaam beleid? 21 Deelvraag 3: Wat zijn de effecten van de veranderingen en vernieuwingen in duurzaam ondernemen in vergelijking tot ‘gewoon’ ondernemen?30 Hoofdvraag: Leidt duurzaam ondernemen bij Unilever, Procter & Gamble en Ahold tot hogere rendementen?38 Evaluatie40 Bronnen41 Logboek42 Inleiding Deelvraag 1: Wat is ‘duurzaam ondernemen’? Deelvraag 2: : Is er voldoende draagvlak vanuit politiek en publiek voor een duurzaam beleid? Deelvraag 3: Wat zijn de effecten van de veranderingen en vernieuwingen in duurzaam ondernemen in vergelijking tot 'gewoon' ondernemen? Hoofdvraag: Leidt duurzaam ondernemen bij Unilever, Procter & Gamble en Ahold tot hogere rendementen? We horen de afgelopen jaren steeds meer over duurzaamheid. We kopen steeds vaker duurzame producten, we gebruiken groene stroom. Maar wat is duurzaamheid in het bedrijfsleven? Kan ieder bedrijf net zoals Unilever, een groot deel van de bedrijfsvoering en productie van haar producten duurzaam uitvoeren? En de hamvraag: Wordt een bedrijf winstgevender door het bedrijf te verduurzamen? Dit zijn vragen die ik wil gaan behandelen in......

Words: 16672 - Pages: 67

Free Essay

Beloningsstructuur Lange Termijn

...2012•2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering Masterproef Relatie tussen de beloningstructuur van de CEO en de lange termijnprestatie van de onderneming Promotor : Prof. dr. Roger MERCKEN Stephanie van de Walle Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur , afstudeerrichting accountancy en financiering Universiteit Hasselt | Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE-3590 Diepenbeek 2012•2013 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering Masterproef Relatie tussen de beloningstructuur van de CEO en de lange termijnprestatie van de onderneming Promotor : Prof. dr. Roger MERCKEN Stephanie van de Walle Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur , afstudeerrichting accountancy en financiering I Voorwoord Deze masterproef vormt het sluitstuk van mijn vijfjarige opleiding Handelsingenieur aan de Universiteit Hasselt met als afstudeerrichting Accountancy en Financiering. Graag wil ik deze kans benutten om een aantal personen te bedanken die mede dit resultaat mogelijk hebben gemaakt. Als eerste wil ik...

Words: 43665 - Pages: 175