Premium Essay

Bibica Company

In: Business and Management

Submitted By VampireMike
Words 3625
Pages 15
-------------------------------------------------
International University-VNU
-------------------------------------------------
International University-VNU

BIBICA REPORT Table of Content * Identify what operations management concept the company is following * How Bibica makes to achieve these above OM concepts * Good examples of OM concept of Bibica

I/ Identify what operations management concept the company is following
The country is growing, resulting in the fact that the confectionery industry is expanding. Every year, there are more new businesses appears, making the competition in the market be fiercer, more aggressive. Market customer preferences are also increasing. To survive and thrive in this environment, every enterprise must make hard effort for building and creating its own identity, characteristics.
During the manufacturing process, Bibica always put quality criteria, food safety, and health benefits for customer above profit targets. Besides, Innovation in package and creativity are also interested by Bibica as well.
Bibica focuses on improving constantly management, product quality and service, maintaining mutually beneficial relationships with dealers, distributors, suppliers and other business partners to get the best service and the best price.
In addition, having social responsibility, positive contribution to society, environmental protection for the quality of life of the community; Improving the quality of human resources to ensure the work environment and equal development opportunities for employees; Maintaining and continually improving the quality management system ISO 9001: 2008 and HACCP standards Code: 2003, ensuring the consumer health are one of the concern of company . I. How Bibica makes to achieve these above OM concepts
1/ Product
Bibica company makes the effort endlessly in order to...

Similar Documents

Free Essay

Zdgsg

...Lời mở đầu Đã bao giờ bạn tự hỏi các nhà quản trị điều hành công ty như thế nào? Tại sao họ lại có những quyết định như vậy hay các cổ đông dựa vào những đặc điểm gì để đầu tư vào một công ty. Tại sao nhà cho vay này lại quyết định thu hồi vốn của công ty này nhưng lại gia hạn cho công ty kia? Tất cả các vấn đề trên đều được giải quyết bằng công cụ cực kì hiệu quả : phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép xử lí các thông tin kế toán và thông tin khác về quản lí nhằm đánh giá tình hình tài chính, rủi ro, chất lượng hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp đó. Sau khi phân tích xong, các nhà quản trị sẽ biết được hoạt động của công ti ra sao, doanh thu, lợi nhuận , các chỉ số thanh toán, sinh lời…từ đó có biện pháp điều chỉnh công ti. Các cổ đông cũng biết được tỉ lệ chia cổ tức, tỉ suất lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, giá cổ phiếu…để có thể ra quyết định đầu tư, góp vốn. Còn nhà cho vay thấy được khả nănh thanh khoản, công ti có khả năng thanh toán nợ hay không…để đưa ra những quyết định cho vay, gia hạn hay thu hôi vốn. Như vậy, phân tích tài chính là một công việc rất quan trọng, cần thiết cho mỗi công ty và những ai quan tâm đến hoạt động công ty. Tại sao chúng tôi lại chọn công ty bánh kẹo Hải Hà là đối tượng để phân tích? Hải Hà là công ty sản xuất bánh kẹo lâu đời ở nước ta. Mặc dù mới chỉ chiếm 6,5 % thị phần bánh kẹo toàn quốc (trong...

Words: 9814 - Pages: 40

Premium Essay

Marketing

...ASSIGNMENT 3 FRONT SHEET Qualification | | Unit number and title | | Assignment due | | Assignment submitted | | Learner’s name | Chu Quang Huy Nguyen Duc ManhTran Quang MinhPham Viet Anh | Assessor name | Nguyen Quynh Lien | Learner declaration:I certify that the work submitted for this assignment is my own and research sources are fully acknowledged. | Learner signature | | Date | | Grading grid P3.1 | P3.2 | P3.3 | P3.4 | P3.5 | P4.1 | P4.2 | P4.3 | M1 | M2 | M3 | D1 | D2 | D3 | | | | | | | | | | | | | | | Assignment title | Marketing Program Proposal | In this assignment, you will have opportunities to provide evidence against the following criteria. Indicate the page numbers where the evidence can be found. | Assessment criteria | Expected evidence | Task no. | Assessor’s Feedback | LO 3. Understand individual elements of the extended marketing mix | 3.1 explain how products are developed to sustain competitive advantage | - Explain what is product, propose your new product - Explain what is competitive advantage and describe your company’s competitive advantage- Explain how the new product is developed to sustain your company’s competitive advantages. | 2.1 | | 3.2 explain how distribution is arranged to provide customer convenience | - Explain what is distribution. Describe your distribution strategy for the new product- Explain what is customer convenience- Explain how your distribution strategy is......

Words: 13510 - Pages: 55

Premium Essay

Analysis Hung Vuong Group

...2013 INDIVIDUAL ASSIGNMENT NAME: ID: LECTURER: TOPIC: TRAN HUYNH NHU SB60381 CLASS: SB0765 DINH TIEN THANH VALUATION AND FINANCIAL MODELING NHUTHSB60381 VALUATION FINANCIAL MODELING INDIVIDUAL ASSIGNMENT I. EXECUTIVE Through this report, I will analyze and evaluate Hung Vuong Joint Stock Company’s price and compare with the 10 other companies in the same industry. To evaluate the value stock of enterprises, we have a lot of methods, such as: Dividend Discount Model (DDM), price to earnings (PE) or market price to book value (PB)… Each method has its pros and cons. However, in this report, I will evaluate stock price in three methods: PE, PS and PB. In this report, there are three main parts: overview the foods industry and background of HVG, valuation of stock price and give some comment about these methods. II. OVERVIEW FOODS INDUSTRY AND HUNG VUONG JOINT STOCK COMPANY 1. Overview foods industry After becoming a member of WTO, Vietnam has more opportunities for foods industry. However, with the advantages, foods industry in Vietnam has also faced with a lot of challenges. Foods industry in Vietnam develops very quickly with two types: domestic foods and exported foods. With the local consumers, with the variety, there are a 1 NHUTHSB60381 VALUATION FINANCIAL MODELING INDIVIDUAL ASSIGNMENT lot of types of foods. Moreover, in fact, when Vietnam joined WTO and ASEAN, it promotes foods exported and agriculture and maritime products. In recent years, even though......

Words: 1838 - Pages: 8

Free Essay

Working Capital Management at Vietnamese Listed Firms in Food and Drink Industry

...CAPITAL AND PROFITABILITY OF THE COMPANIES IN FOOD AND DRINK SECTOR LISTED ON THE VIETNAM STOCK MARKET) Ths Bùi Thu Hiền Nguyễn Hoài Nam Tóm tắt Bài viết nhằm mục đích đi sâu phân tích thực trạng quản trị vốn lưu động của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất thực phẩm - đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhằm định lượng mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, bài viết đã sử dụng phương pháp hồi quy tương quan (OLS) với dữ liệu thu thập từ 27 doanh nghiệp lớn trong ngành thực phẩm- đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2013. Qua đó, tác giả đã tìm ra mối quan hệ đáng kể về mặt thống kê giữa hoạt động quản trị vốn lưu động, được đo lường thông qua các biến số kỳ thu tiền bình quân, kỳ trả tiền bình quân, số ngày tồn kho bình quân, chu kỳ chuyển hóa tiền mặt, và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Cuối cùng, bài viết sẽ đề xuất những giải pháp vĩ mô cũng như vi mô nhằm nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động của các công ty sản xuất thực phẩm - đồ uống niêm yết trên TTCK Việt Nam. (This paper is intended to analyze in depth the status of working capital management of the firms in the food and drink sector listed on the Vietnam stock market. In order to quantify the relationship between working capital management and profitability of those companies, this paper uses regression and correlation methods (OLS) based on the data collected from 27 large companies in the food and......

Words: 9134 - Pages: 37