Premium Essay

Bidaah Taimiyah

In: Social Issues

Submitted By ynaitis
Words 4144
Pages 17
THE CONCEPT OF HERESY BY IBN TAIMIYAH

If assessed the overall discussion and explanation scientists Ahl al-Sunnah wa al-Jama regarding heresy, can be formulated that unlicensed innovation is "What-what religious affairs created by men after the age of al-Salaf al-Salih who pollute the genuineness of religion and menyelisihi purpose. "This definition can diperluaskan as follows: "What-what" meant all kinds of heresy, where he can divided to two categories:
1. Bid'ah in mind, namely what that involves opinion, doctrine and iktiqad. Sometimes innovation in the thinking of encouraging the entry into force of innovation in action. People who are typically involved in their heretical thoughts are wise and many think, just too bad their policies are not put in place as appropriate. 2. Bid'ah in deed, namely anything involving time, place and procedures in worship. Sometimes the act of heresy in the push to force innovation in thinking. People who are typically involved in the heresy acts were those who earnestly in prayer, just a shame they did not sooth put in place as appropriate.

.

Ibn Taymiyyah explains the two forms of this heresy: Heresy that there are two types, the first relates to words (opinions) and iktiqad , (the second) associated with the deeds and worship. The second type of heresy which includes the first type as the heresy of the first kind would encourage the occurrence of the second kind.The people are knowledgeable, thinkers and people who follow them is like, Feared if they do not closely adhere to the Koran and al-Sunnah will fall into the heresy of the first kind. Meanwhile, people who diligently worship, thinkers,wills hard and like unto those who follow them,feared if they do not closely adhere to the Koran and al-Sunnah will fall into the heresy of the second kind.So ready known that unlicensed heresy (the first…...

Similar Documents

Free Essay

Tax for Your Country

...memungut uang (pajak) selain zakat pada rakyat diperbolehkan jika memang diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara baik untuk perang atau keperluan negara lainnya. Namun jika masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.   Kemudian jumhur ulama Madzhab Hanafi, seperti Muhammad 'Uma'im al-Barkati, menyamakan pajak dengan naibah (jamaknya nawaib). Ia berpendapat bahwa naibah (pajak) boleh jika memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang. Lalu jumhur ulama Madzhab Maliki, seperti Imam Al-Qurtubi, mengemukakan bahwa para ulama Madzhab Maliki sepakat atas dibolehkannya menarik pungutan (pajak) selain zakat apabila dibutuhkan. Selanjutnya jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai bahwa pajak yang diambil dari orang-orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta.   Juga ulama-ulama kontemporer seperti Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak dihalalkan dalam Islam. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar V/39 menafsirkan Qur'an Surat An-Nisaa' ayat ke-29 dengan penjelasan sebagai berikut, bahwa : "... adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan".   Lalu Yusuf al-Qardhawi (Qaradawi) dalam......

Words: 1448 - Pages: 6

Free Essay

Piagam Madinah

... Tidak berupaya hakim berugama Islam untuk merujuk kepada khazanah ilmu Islam dan dengan itu terpaksa akur dengan tafsiran Islam dalam Perlembagaan iaitu menyentuh dan berkaitan dengan adat istiadat rasmi dalam bingkai persekutuan. Tafsiran ini sememangnya sesuai dengan sikap sekularisma yang diresmikan iaitu dalam kontek sejarah perlembagaan agama Kristian di negara-negara Barat. Islam ditafsirkan dalam kontek pengertian agama yang mereka fahami. Di antara memilih pengertian agama dan Islam, lebih baik kita memilih pengertian Islam yang sebenar dan dengan itu boleh menghapuskan pengertian resmi Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Ini hanya boleh dibuat jika kita merasakan bahawa pengertian Islam dalam Perlembagaan aalah satu bidaah besar dan penghalang kepada seruan dakwah. Sepatutnya ini menjadi satu cabaran utama jika kita sebenar kenal halangan yang kita mampu atasi sekarang. Apa yang dimaksudkan ialah tidak hanya menerangkan dan berdakwah mengenai pengertian Islam sebenar diluar gelanggang, tetapi memasukkan Islam dengan pengertiannya yang lengkap dalam gelanggang. Ini boleh dibuat melalui pindaan perlembagaan Negeri dengan memasukkan definisi Islam dalam Perlembagaan Negeri. Kelantan dan Terengganu mampu membuat pindaan tersebut. Usaha seperti ini boleh merapatkan semula jurang pemahaman di kalangan umat Islam mengenai agama yang sebilangan besar daripada mereka adalah menjadi pegawai-pegawai Kerajaan, Hakim dan Pentadbir negara. Mereka boleh......

Words: 11643 - Pages: 47

Free Essay

Raheeq Makhtum Malay

...kata Musa sekali lagi sebagai menasihati, Ayuh pulang semula kepada Tuhanmu mintakan agar dikurangkan lagi, demikianlah Rasulullah berulang-alik di antara Allah Rabul Jalil dan Musa, dengan itu Allah perkurangkan, hingga tinggal menjadi lima waktu solat sahaja, masih lagi Musa menyuruh Rasulullah memohon pengurangan lagi, kemudian Rasulullah mengatakan: Sesungguhnya aku terasa malu, malah setakat ini aku merelai dan menerima perintahNya itu, setelah berjauhan Baginda diseru: Sesungguhnya Daku menguatkuasa solah fardu dan Ku ringankan ke atas hamba-hambaKu. Ibnu al-Qaiyim juga telah mengemukakan pendapat yang berlainan mengenai penglihatan Rasulullah akan Tuhannya Tabaraka wa Ta'ala, yang kemudian beliau perturunkan pembicaraan Ibnu Taimiyah mengenai tajuk berkenaan, hasil kajian mendapati bahawa penglihatan Rasulullah dengan mata kepala tidak thabit sejak asal lagi, sebenarnya, pendapat ini tidak pernah disebut oleh mana-mana sahabat pun. Pendapat yang dinaqalkan dan dipetik dari Ibnu Abbas: "Penglihatan Rasulullah adalah secara mutlak dan melalui hati naluri, namun penglihatan mutlak tidak menafikan penglihatan dengan hati". Seterusnya beliau menyebut lagi: Adapun firman Allah di dalam surah al-Najm menghampiri di sini bukannya seperti yang diertikan di dalam kisah Isra' dan Mi' raj, menghampiri dalam surah al-Najm, ialah Jibril yang menghampiri dan mendekati, sebagaimana yang ditegaskan oleh 'A'isyah dan Ibnu Mas'ud, gaya bahasa menunjukkan demikian,......

Words: 129247 - Pages: 517

Free Essay

Isu Biah Dan Jemaah

...peruntukan syara’ serta mempunyai kekuasan atas rakyatnya. Tatkala itu wajib melazimi jamaah ini dan haram memberontak darinya selagi tiada kekafiran yang nyata (kufrun bawwah) dilakukannya. Ini adalah pendapat yang PALING SESUAI dan sahih. Jelas, bentuk Jemaah yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada khalifah kepada kerajaan Islam (Khilafah Islamiah). Apabila telah sahih penentuan jamaah, barulah timbul persoalan kewajiban bai’ah dan kesan bai’ah serta 10 Kayfa Nata'amal Ma'a As-Sunnah, hlm 147 ; Fatawa Az-Zarqa Fath al-Bari, 1/231 ; rujuk pelbagai contoh lain dalam Ulum Al-Hadith oleh Dr. Md Abu Laith, h 373 12 Riwayat at-Tirmidzi, no 1450 ; Tirmidzi : Hasan Gharib 13 Rujuk al-Mughni, 4/189 14 Abd Rahman Soleh, Mawqif Ibn Taimiyah, Maktabah al-Rushd, Riyadh, 1995, h 31 11 6 pelanggarannya. Tanpa khalifah, peruntukan berat yang disebut dalam hadis semuanya tidak sabit. Banyak bukti dan qarinah yang menyokong pendapat ini antaranya :a. Hadis nabi saw:- ‫إذا ﺑﻮﻳﻊ ﳋﻠﻴﻔﺘﲔ ﻓﺎﻗﺘﻠﻮا اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ‬ Ertinya : Apabila telah dibai’ah kepada dua orang khalifah, maka lawanlah (jatuhkan hatta bunuh) yang lain daripada keduanya. (Sahih Muslim) Dari hadis itu, jelas berbai’ah kepada khalifah adalah wajib bahkan seorang sahaja yang boleh dilantik pada satu-satu masa. Justeru, mana-mana amir Jemaah NGO dan parti politik yang gagal mempunyai kuasa kenegaraan adalah terkeluar dari kelayakan dan erti hadis-hadis Jemaah dan bai’ah wajib, disebabkan ia khusus......

Words: 8380 - Pages: 34

Free Essay

Competition Between Elimination and Substitution in Haloalkane

...Islamiyah yang bersih lagi murni, sesuai dengan permasalahan dan tuntutan masa kini dan akan datang. Termasuk dalam cara ini ialah mengajak masyarakat supaya turut serta di dalam gerakan Islam dan menyusun mereka dalam gerakan tersebut. Dalam persediaannya pula mereka mestilah dididik supaya meyakini perjuangan ini supaya dengan keyakinan itu mereka akan bekerja untuk Islam dan berjihad di dalamnya. Di antara tuntutan yang dimaksudkan ialah menghapuskan penjajahan dan saki baki pemikiran dan falsafahnya, sama ada penjajah timur mahupun barat, sehingga umat Islam kembali semula kepada keperibadiannya yang asal dan bebas. Sejak hari-hari awalnya Harakah Islamiyah telah memberi perhatian berat dalam urusan membersihkan ajaran Islam dari saki baki bidaah dan khurafat dan mengemukakan Islam kepada orang ramai dalam bentuknya yang murni sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Harakah Islamiyah meyakini bahawa hukum-hukum Islam dan ajarannya bersifat sempurna dan menyeluruh, mampu menyusun seluruh urusan manusia di segala bidang. Harakah Islamiyah menganggap bahawa kaedah asasi yang menjadi tapak tertegaknya Islam di sepanjang sejarah manusia ialah kaedah "Lailaha illah" (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) iaitu mengesakan Allah dalam uluhiyyah (ketundukan dan kepatuhan) dan hakimiyah (kehakiman dan perundangan) dengan pengertian mengesakan Allah di sudut 'akidah di dalam hati, di sudut ibadah terjelma di dalam syiar-syiar dan di sudut syariat pula terjelma di......

Words: 49366 - Pages: 198

Free Essay

Mengenali Kontibusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi

...Eropa mengabaikan pemikiran dan ilmu pengetahuan Yunani (Sun, 2004). Belakangan North (1996) mengoreksi kalimatnya dengan mengatakan “Following the demise of Rome in the West there was a long hiatus until the beginning of revival in the tenth century. With Mohammed came expansion of the Muslim world in North Africa and beyond." Penyelidikan yang lebih dalam terhadap tulisan para ilmuwan yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang hidup pada abad pertengahan menemukan kekayaan pengetahuan teoritis dalam bidang ilmu kemanusiaan, perilaku dan sosial. Para ilmuwan tersebut antara lain adalah Abu Yusuf (abad ke 8), Abul-Fadl Al-Dimishqi (abad ke 9), Al-Farabi (abad ke 10), Al-Ghazali (abad ke 11), Nasiruddin Tusi (abad ke 13), Ibnu Taimiyah (abad ke 14), dan Ibnu Khaldun (abad ke 14). Abdurrahman Ibn Khaldun dari Tunisia (1332-1406), yang merupakan diplomat, hakim, politisi, sosiolog, dan ekonom merupakan sosok yang terkenal. Pendekatan Ibnu Khaldun yang rasional terhadap penalaran ekonomi, kemampuan abstraksinya serta kepeloporannya dalam mengembangkan model-model ekonomi dinilai menonjol dibandingkan dengan ilmuwan lain pada masanya (Soofi, 1995), Bibliografi pertama tentang Ibnu Khaldun muncul di Eropa pertama kali tahun 1697 di Bibliothèque Orientale d'Herbelot, Paris. Ibnu Khaldun diperkenalkan kepada Barat pada awal abad 19, ketika beberapa tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Silvestre de Sacy pada tahun1806. F. Rosenthal menerjemahkan......

Words: 5403 - Pages: 22