Free Essay

Blah Blah Blah

In: Other Topics

Submitted By annetotz
Words 2453
Pages 10
Ang Pananakop ng mga Espanyol
Kolonisasyon at Kristiyanisasyon

Sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa ating bansa, naging magulo na ang pamumuhay ng mga Pilipino. Layunin ng mga Espanyol na sakupin at pamunuan ang Pilipinas. Mayroong dalawang estratehiya sa pananakop ang mga Espanyol, ang Ebanghelisasyon; na sinasagisag ng krus. Ito ay isinasagawa sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa ating bansa sa paraang Kristiyanisasyon. Ikalawa ay ang Kolonisasyon; ito ay isinasagisag ng espada. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paggamit ng lakas-militar. Subalit naging mas epektibo ang paggamit ng ebanghelisasyon na pinamunuan ng mga prayleng Espanyol na ginamitan nila ng sandatang krus, rosaryo at dasal. Nabihag naman nila ang puso ng mga pilipino dahil sa pamamaraang ito. Nagpatupad sila ng mga patakaran katulad na lamang ng Entrada, Reduccion at Doctrina, na nagdulot ng matinding transpormasyon sa mga sinaunang pamayanang Pilipino. Entrada; ito ang unang pagsakop na isinagawa ng mga Espanyol na ginamitan nila ng puwersang militar. Matapos nito sumunod naman ang mga paring misyonero at mga pinunong sibilyan naman ang pumasok sa bagong sakop na katutubong komunidad. Sila ang nangasiwa sa organisasyong politikal sa pamamagitan ng reduccion. Samantala, ang mga paring misyonero naman ang nangasiwa sa pagpapatupad ng doctrina. Sila ang nangangasiwa sa pabibinyag ng mga katutubong itinurin nilang pagano.

Maliban dito nagpatupad din sila ng "sistemang encomienda" na kung saan napakaloob ang pagbabayad ng buwis ng mga lalake mula 19 hanggang 60 taong gulang. Nagbunga ito ng matinding paghihirap sa mga Pilipino. Isa na rin dito ang sapilitang paggawa o "Polo y Servicio Personal ". Ang lahat ng Pilipino at Mestisong tsinong lalaki mula 16 hanggang 60 taong gulang ay sapilitang pinaglilingkod sa pamahalaan ng 40 na araw. Dahil dito maraming pamilyang Pilipino ang nagutom at naghirap. Ang tributo ay hawig din sa sistemang encomienda subalit labis-labis na sapilitang pagbabayad ng buwis ang ipinataw ng mga espanyol sa mga Pilipino. Noong 1589, itinaas ito sa 10 reales at noong 1851 sa 12 reales. Noong 1884 tinanggal ang tributo at pinalitan ng " cedula personal". Ito ay nakabatay sa laki ng kinikita ng isang manggagawa. Kabilang na rin sa kanilang mga ipinatupad ay ang bandala, monopolyo ng tabako, at ang kalakalang galleon. Lahat ng ito ay nagdulot ng matinding paghihirap sa mga Pilipino.

Dahil hindi lubusang tinanggap ng mga Pilipino ang Kolonisasyon at ang pagpapalaganap ng mga Espanyol ng Kristiyanismo sa ating bansa, nagkaroon ng paghihimagsik ang mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Nagkaroon sila ng ibat-ibang propaganda katulad na lamang ng pag-aalsa na pinamunuan ni Francisco Dagohoy ng Bohol. Maituturing patriyotismo ang pag-aalsang ito dahil ang tunay na dahilan ng isinagawa niyang pag-aalsa ay dahil hindi binigyan ng isang paring Espanyol ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na namatay sa isang duwelo. Sa buong pananakop ng ng mga Espanyol, tinatayang mahigit tatlong daang pag-aalsa ang nangyari sa ating bansa, bagamat karamihan sa mga pag-aalsang ito ay nabigo dahil sa kawalang ng pambansang pagkakaisa. Sinamantala ng mga Espanyol ang pagkakawatak-watak ng mga pilipino bilang magkakahiwalay na baranggay, antas ng katayuan sa lipunan at pangkat-etniko. Patuloy nilang pinag-iinit ang alitan ng mga pilipino. Sa halip na tanggalan ng kapangyarihan ang mga raja at datu, pinagkalooban nila iyo ng pribilehiyong magmay-ari ng lupa, pagiging kabilang sa uri ng principalia, hindi kasali sa obligasyong polo y servicio personal at pananatili sa kapangyarihan.
Kapalit ng mga pribilehiyong ito, ay dapat magpatupad sila ng malulupit na patakaran. Dahil dito, hinadlangan nito ang maagang pagkamulat ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Ang mga gobernadorcillo at cabeza de baranggay ang nagsilbing tagapagpahupa ng galit ng mga pilipino. Sa katunayan ang miga raja at datu dati rin nilang pinuno ang nagpatupad ng mga malulupit na patakaran, nagbagong bihis lang sila bilang gobenadorcillo at cabeza de baranggay.
Nasyonalismong Pilipino

Ang kaisipang Nasyonalismo o pagkamakabansa ay nagsimula sa Europa noong ika-18 dantaon. Ang kalayuan ng Europa sa Pilipinas ang pangunahing dahilan kung bakit sa ikalawang-hati lamang ng ika-19 nabuhay ang kaisipang ito ng Pilipinas. Maliban pa nito, ang pangyayari noong ika-14 dantaon ang naging pangunahing hadlang sa pagsilang at pagkabuo ng damdaming makabansa o nasyonalismo ng mga Pilipino. Nangunnguna sa mga ito ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang pangangalakal noong 1834.

Ang pagbubukas ng "Suez Canal" noong 1869 ay lalo pang nagpabilis sa pagpasok sa bansa ng mga kaisipang liberal tulad ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapayapaan na ibinunga ng Prances at iba pang himagsikan sa Europa at Amerika. Nagresulta din ito ng madaling pagpasok ng mga babasahing aklat na nagsusulong sa kaisipang liberal at rebolusyonaryo. Bagamat, ipinagbabawal ang pagbabasa nito, nagsimula namang mamulat ang ilan sa mga Pilipino lalo na ang nasa panggitnang-uri sa mga kaisipang liberal na matagal nang lumalaganap sa Europa at sa iba pang bansa sa dakong Kanluranin.

Naranasan ng mga Pilipino ang kaunting kalayaan sa pamumuhay at pananalita sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador-heneral na si Carlos Maria de la Torre mula 1869 hanggang 1871.ubalit si De La Torre ay pinalitan bilang Gobernador-heneral. Ang ipinalit sa kanya ay si Rafael Isquierdo. Sinamantala ito ng mga paring regular upang mapatigil ang kilusang serkulasyon. Noong Enero 1872, nangyari ang isang pag-aaklas ng mga manggagawa sa arsenal ng pamahalaan sa Cavite. Matapos ang paglilitis ng hukumang militar, hinatulan ng kamatayan ang tatlong sekular na pari na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala sa tawag na "GomBurZa". Samantala ang maikli at makabuluhang pamamahala ni De La Torre ang naglinang ng kaisipan sa mga Pilipino na posible pa nilang matamsa ang kalayaan sa pananalita at pamamahayag at iba pang karapatang politikal sa Pilipinas.

Samantala ang kamatayan ng tatlong paring sekular ang nagsilbing wakas ng katapatan ng mga Pilipino sa kanilang probinsya at rehiyon. Ito ang naging hudyat ng pagsilang ng nasyonalismong Pilipino. Dahil sa taas ng tingin ng mga Pilipino sa tatlong pari, binantayan nilang maigi ang paglilitis at pagkabitay sa kanila. Naniniwala ang mga Pilipino na inosente at biktima lamang ang tatlong pari sa kalupitan ng mga Espanyol. Ang pag pagkamulat na ito ang nagbigay daan upang magkaisa ang lahat ng mga Pilipino para patalsikin ang mga dayuhan na sumakop sa ating bansa.

Noong 1882, isang kilusan ang itinatag sa Europa ng mga kabilang sa uri ilustrado. Nakilala ito sa katawagang "Kilusang Propaganda o Kilusang Repormista". Binuo ito ng mga mag-aaral na Pilipino, kabilang dito sina Marcelo h. Del Pilar, Jose Rizal, Anotnio Luna, Mariano Ponce, Graciano lopez Haena, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete, at marami pang iba. Naipaparating ng mga Pilipino sa mga maykapangyarihan ang mga pang-aabusong kanilang nararanasan sa pamamagitan ng Kilusang La Solidaridad at mga nobelang isinulat ni Jose Rizal na El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Gumamit ang kilusang propaganda ng sagisag-pangalan sa kanilang pagsulat. Layunin nitong maitago ang kanilang tunay na katauhan upang mapangalagaan ang kanilang mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Nabigo man ang kilusang propaganda naiparating naman nila sa pamahalaan ng Espanya ang mga pagbabagong kanilang hinahangad.
Matapos ang kabiguan ng kilusang propaganda, isang lihim na kilusan naman ang naitatag sa Tondo, Maynila noong Hulyo 7, 1892. Ang kilusang ito ay ang "Kataas-taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK". Ito ay pinamumunuan ni Andres Bonifacio na siyang nagsilbing supremo ng nasabing kilusan. Layunin nito ang kalayaan at paghiwalay ng bansang Pilipinas mula sa Espanya. Naniniwala sila na ang tanging solusyon lamang upang makamtan nila ito ay sa paraan ng pakikibaka. Mayroon din silang layuning Moral at Sibiko.
Nagsilbing gabay ng katipunan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga " Kartilla ng Katipunan" na isinulat ng tinaguriang utak ng himagsikan na si Emilio Jacinto. Kabilang sa mga nailathala ay ang akda ni Bonifacio na "Mga Katungkulang Gagawin ng mga Anak ng Bayan" at " Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog", at ang akda ni Emilio Jacinto na "Liwanag at Dilim".

Ipinamalas ng lahat ng Katipunero na handa nilang i-buwis ang kanilang sariling mga buhay para sa paglaya ng Pilipinas. Ang ipinakitang katapangan, dedikasyon, at pagsasakripisyo ng mga katipunero ang naging daan upang wakasan ang 333 taong pananakop ng mga Espanyol sa ating bansa na nagbigay daan sa pagsilang ng Republika sa Asya noong 1899.
Rebolusyonaryong Pilipino

Noong madiskubre ng mga Espanyol ang katipunan noong Agosto 19, 1896, napakaraming inaresto at ikinulong na mga pinaghihinalaan na kasapi ng katipunan. Sinimulan ng mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio ang himagsikan sa pamamagitan ng pagpunit ng kanilang cedula personal. Ang kanilang pagpunit ng cedula ay sumasagisag sa pagpapalaya ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Espanya, ang pagpunit na ito ay nakilala sa kasaysayan sa tawag na " Sigaw sa Pugadlawin ". Ang Sigaw sa Pugadlawin ay ang opisyal na pagsisimula ng Himagsikan ng Pilipino laban sa mga Espanyol. Dito ipinakita ng mga Pilipino na handa silang mag buwis ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng PIlipinas. Ito rin ang nagbigay daan sa pagkilala ng Pilipinas bilang ang kauna-unahang republika sa Asya.

Nang magsimula ang rebulosyon sa Cavite, ang dalawang pamahalaang rebolusyonaryo na " Magdiwang at Magdalo " ay nagpaligsahan upang mahirang na rebolusyonaryong pamahalaan sa buong probinsya. Dahil hindi magkasundo ang dalawang panig, tuluyan nang nababawi ng mga Espanyol ang Cavite sa mga rebolusyonaryong Pilpino. Noong Marso 22, 1897 ay nagpatawag ng isang pagpupulong si Bonifacio na layuning isahin muli ang mga katipunan sa lalawigan ng Cavite. Ang pagpupulong na ito ay nakilala sa tawag na " Kumbensiyong Tejeros ". Napagkaisahan ng nakararami na palitan ng bagong pamahalaang rebolusyonaryo ang Katipunan at kailangan na ring maghalal ng mga bagong opisyales at pinuno. Tumutol man si Bonifacio, kalaunan napilitan na rin siyang pumayag dahil tila ito ang gusto ng nakararami. Naihalal si Emilio Aguinaldo bilang bagong pinuno ng Pamahalaang Rebolusyonaryo at Direktor na panloob si Andres Bonifacio. Ngunit kinuwestiyon ni Daniel Tirona ang pagkahalal ni Andres Bonifacio dahil sa kanyang palagay dapat isang abogado ang dapat humawak sa posisyong iyon. Dahil dito pinawalang bisa ni Bonifacio ang lahat ng napagkasunduan sa Kumbensiyong Tejeros. Dahil hindi sang-ayon ang iba sa ginawa ni Bonifacio, lumagda ng bagong kasunduan si Bonifacio at ang natitira nitong tauhan ng isang kasunduan na nakilala sa tawag na " Kasunduang Militar sa Naik ".
Dahil dito pormal na nahati ang rebolusyonaryong pilipino sa dalawang pamahalaan. Ipinag-utos ni Aguinaldo na arestuhin ang grupo nina Bonifacio ngunit nagbunga ito sa pagkakaroon ng isang maikling labanan.Namatay ang kapatid ni Bonifacio na si Ciriaco samantala si Procopio ay sugatan. Matapos ang paglilitis, ang magkapatid na Bonifacio ay hinatulan ng kamatayan sa sala na pagtataksil sa bayan. Sila ay binaril sa Bundok Tala sa bayan ng Maragodon,Cavite. Pero sa halip na tumatag ang pamahalaang rebolusyonaryo lalo itong nagkawatak-watak dahil marami ang nanlumo at nanamlay sa pagkamatay ni Bonifacio kaya marami sa kasapi ng pangkaraniwang katipunan ang lumayo na lamang sa rebolusyon kaya tuluyan ng bumagsak ang mga teritoryong napalaya ng mga rebolusyonaryo sa kamay ng mga Espanyol.

Matapos ang isang buwan ng pagkamatay ni Andres Bonifacio, tuluyan nang bumagsak ang Cavite sa kamay ng mga Espanyol. Si Aguinaldo at ang natitira niyang 500 na tauhan ay nagpalipat-lipat sa ibat-ibang lugar hanngang sa sila ay makarating sa Biak-na-Bato. Dito itinatag nina Aguinald ang isang bagong pamahalaan upang muling mapag-isa ang rebolusyonaryo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ay tinawag na " Republika sa Biak-na-Bato. Noong Disyembre 14 at 15, 1897, lumagda ang kumakatawan sa pamahalaang Espanyol at ang tagapamagitan na kumakatawan sa Rebolusyonaryo na itigil muna pansamantala ang labanan na tinawag nilang " Kasunduan sa Biak-na-Bato ". Kapalit ng pagtigil ng labanan, ang mga rebolusyonaryo ay tumanggap ng 800,000 sa Pamahalaang Espanyol.
Bilang pagtupad ng kasunduan sa Biak-na-Bato, umalis si Aguinaldo sa Pilipinas kasama ang 36 pang pinuno ng rebolusyonaryo noong Disyembre 27, 1897. Nang marating nina Aguinaldo ang Hong Kong noong Disyembre 29 pansamantalang natigil ang rebolusyong Pilipino. Layunin ng kasunduang ito na muling magpalakas at makapaghanda ang mga Pilipino para sa muling paglulunsad ng isang malakas na himagsikan.

Sa pagbabalik nina Emilio Aguinaldo sa Pilipinas noong Mayo 19, 1898, nakipagpulong agad si Aguinaldo kay George Dewey, ang pinuno ng plotang Amerikano sa Silangan. Sa kanilang pag-uusap, ipinarating ng mga Amerikano na layunin nilang tulungan ang mga Pilipino na makalaya sa kamay ng mga Espanyol. Noong Mayo 24, 1898, itinatag ni Aguinaldo ang "Pamahalaang Diktatoryal", na layuning muling mapag-isa ang lahat ng rebolusyonaryong Pilipino sa ilalim ng isang pamahalaan. Ngunit matapos ang isang buwan ito ay pinalitan ng "Pamahalaang Rebolusyonaryo" sa payo ni Apolinario Mabini ang utak ng Himagsikan at nagsilbing tagapagpayo ni Aguinaldo. Noong Enero 23, 1899, pinasinayanan ang pagtatatag sa unang Republika ng Pilipinas o higit na kilala sa tawag na "Republika ng Malolos". Si Aguinaldo ang nagsilbing pangulo ng Republika at pangulo ng gabinete naman si Apolinario Mabini.

Nang idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa balkonahe ng bahay ni Emilio Aguinaldo, kasabay nito ang unang pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas at pagpapatugtog ng pambansang awit ng Pilipinas. Nilikha ni Julian Felipe ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas. Samantala, nilikha naman ni Marcela Agoncillo habang katulong sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad ang ating bandila.

Samantala sumibol naman ang digmaang Pilipino-Amerikano. Dahil sa suporta ng Inglatera sa pananakop ng Estados Unidos dahil sila ang kinikilalang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan noong panahong iyon. Ang kahilingang masakop ng Pilipinas ay opisyal na ipinarating ng mga kinatawan ng Estados Unidos sa Espanya sa negosasyon sa Paris noong Oktubre 1898.

Itinadhana ang kasunduan sa Paris ang paglilipat ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit pinagkalooban pa din ng Estados Unidos ang Espanya sa pantay na karapatan sa pangangalakal sa Pilipinas. Simula noong Hulyo 1898 , halos ang buong Pilipinas ay nasa kamay na ng mga Pilipino at ang Intramuros o Maynila na lamang ang napasailalim sa kamay ng Espanya. Noong Agosto 23, maging ang Maynila ay nasa kamay na ng EStados Unidos. Ngunit marami sa mamamayang amerikano ang tumutol. Walang magawa noon ang mga Pilipino kundi umatras sa pananalakay ng mga Amerikano. Ngunit napatagal ng mga Pilipino ang digmaan sa 4 na taon dahil sa paggamit ng kaalaman sa heograpiya. Maraming pagpapahirap na patakaran ang ipinataw ng mga Amerikano sa mga Pilipino.

Samantala nagkaroon naman ng aktibong partisipasyon ang mga kababaihan. Si Melchora Aquino o mas kilala sa tawag na Tandang Sora, ay ang nagsilbing tagapag-aaruga ng mga sugatan at may sakit. Ang ilan naman ay inihahandog ang kanilang kabuhayan matulungan lamang ang mga rebolusyonaryo. Kinukupkop at pinapakain niya ang daaa-daang katipunero sa kanyang tahanan. Noong 1896, sa edad na 84, ay ipinatapon siya ng mga Espanyol sa Marianas dahil natuklasan nila ang mga ginagawang pagkupkop ni Melchora sa mga sugatang Katipunero at Rebolusyonaryong Pilipino.

PANANAKOP NG ESPANYOL SA PILIPINAS

Similar Documents

Premium Essay

Blah Blah

...blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah blahblah blah blah blah blah blah blah blah......

Words: 730 - Pages: 3

Free Essay

Blah Blah Blah

...Tiffany Marshall English 101 November 20th, 2012 Bacardi, The Life of The Party! Many businesses today promote their products and get them noticed through advertising. There are different ways of advertising, like commercials or just a page in a magazine. In 2011, more than $400 billion was spent in just advertising. A good portion of that is for alcohol ads. Bacardi spends approximately $100 million a year on advertising. Bacardi is the largest family/privately owned alcohol company in the world today (Andrew Sorkin_). I would say Bacardi’s advertising plays a big part in making them as successful as they are. Before I talk about their advertisement, you’re probably wondering who the Bacardi’s are and how they became as successful as they are today. The Bacardi’s are one of the most successful rum companies in the world today. The company has been a part of the family for many of generations. According to Suzanne Mcgee, the company was first founded by Done Facundo Bacardi and then just went down the line from there (1). They fled from Cuba after being exiled from the leader of Cuba and went to about 18 different countries before they finally ended up and stayed in Puerto Rico (1). They said that being exiled led them to strive and drive to expand their business (1). Although Puerto Rico was their main site of production faculty, Bermuda is the location of their legal headquarters (1). Ever since they had started their business, they have been on top as one of the......

Words: 1565 - Pages: 7

Premium Essay

Blah Blah Blah

...Definition of Organizational Management Organizational management is the act of planning and organizing processes to change or enhance. It is mixture of identifying the functions of an organization and planning a goal or enhancing the measurable goals. There are many playing parts that play into beginning new ventures or enhancing existing ventures through organizational management. Paul Hawken Statement Discussion This statement is focused on management being solution driven. The problem should generate many solutions. Choosing the right solution is the important piece to every problem. Do not focus on the problem more than the solution because this will not solve the issue. One that focuses on the problem will be constricted from making a decision that will take action. Management should be expected to have the skill of being solution driven and a root cause problem solver. Leadership vs. Management Roman Dorczak (2012) defines leadership as “It can appear in a social context of a group and is always about influence of some people on other people in order to achieve certain objectives” (para 4). Leadership styles vary per leader. A great leadership assessment is can you lead employees in the right direction. Do you listen to all ideas and implement them? Do you motivate them? Do they get excited from your leadership style? Management, on the other hand, is defined as simply dealing with people, controlling things in a business, and reaching specific goals......

Words: 355 - Pages: 2

Free Essay

Blah Blah Blah

...Isabel Montelibano WIKAKUL A51 ------------------------------------------------- 11007710 ------------------------------------------------- AB-OCM ANG BABAE SA SEPTIK TANK Sa kasalukuyan ng lipunang Pilipinas, may mga hindi mapapahintulutang isyu tulad ng kahirapan at child trafficking na nangyayari. Saganap na nangyayari ang mga isyung ito, paminsan binabalewala o mas lalo na ay nanging bahagi na ng ating kultura. Sa benepisyo ng iba, tulad ng mga film makers – ginawan nila ng paraan maobserbahan ang mga isyung lumalaganap sa ating lipunan. Minamanipula nitong mga film maker ang mga isyu na ito sa paglikha ng mga temang karapatdapat sa kanilang script ng pelikula. Isang halimbawa ay ang pelikulang Ang Babae Sa Septik Tank - isang pelikula na tungkol sa tatlong naghahangad na film makers na gustong gumawa ng higit na magaling at perpektong pelikula tungkol sa mga problemang hinaharap ng lipunang Pilipinas. Akalain mo na ang motibo ng mga film makers na lumikha ng peikula ay para mabuklat ang mga mata ng mga manonood ngunit sa kasamaang-palad ay ginamit lang nila ang pagsisimpatiya para kumita ng pera at manalo ng mga karangal dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Sa aking opinyon, ang nangungunang tema ng pelikula ay kung papaano nagiging bahagi ng ating kultura ang kahirapan. Ibinahagi ito nung tatlong film maker sa iba’t ibang paraan na kung papaano nila nilikha ang pelikula. Iba iba ang kanilang pinasok na ideya tungo sa paglikha ng pelikula ngunit ang karaniwan sa......

Words: 558 - Pages: 3

Free Essay

Blah

...Austin Carey  09/20/15  Eng 1010                                                    Blah Blah Blah!!!!!!    Have you ever been in that awkward situation where someone is talking to you, and all you hear is blah blah blah blah? Growing up having a friend from a different culture there was a lot of things going on that I couldn’t understand at a younger age. I meet my friend Johnathan at age of 5. We hung out together, ate together, went to school together pretty much did everything together, so it was almost like we were the same person. Even though me and my friend was like one we had a lot of difference. One of the biggest difference between us was he was part Spanish but you couldn’t tell by the complication of his skin color. I can remember the first day I went in his house, that day I was so nervous and had all eyes on me but all I could hear was blah blah blah. I was standing in my friend’s living room, with a gigantic grin on my face. Thinking to myself how funny his mom sounds, I bursted out a full goofy laugh. As the tears rolled down from my eyes from laughing so hard. I heard a distinct change in the tone of his mom's voice. Instantly Johnathan gets my attention and lets me know his mom is really upset right now. Me not knowing that there was different language I felt confused on why she would be so upset. My friend took me to his room, once we got in his room he explained to me that his mom didn’t speak English. Not knowing how......

Words: 675 - Pages: 3

Free Essay

Blah

...blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah hey hey hey blah blah hey hey blah blah blah...

Words: 400 - Pages: 2

Free Essay

Blah Blah

...MBA (2011-13) – Semester IV – ACTIVITY BASED COSTING ASSIGNMENT - LEARNING EXERCISE Students will select a company or firm or business unit in any one of the following industries: 1) Manufacturing 2) Insurance 3) Bank 4) Health care 5) Hospitality 6) Government 7) Service Each student should explore the internet for an example of a company that had implemented Activity Based Costing (ABC) and Activity Based Management (ABM) with a focus on determining customer profitability. Prepare a report (suggested length – not more than 10 pages) covering the following and give a briefing in the class: 1) Describe, in brief, the company and its business. 2) What was the problem faced by the business or company? 3) What was the scope of ABC / ABM project? 4) What were the goals for the ABC / ABM project? 5) How ABC/ABM was implemented? 6) Summarize the results achieved after implementation of the project. Financial evaluation of results by quantification expected. 7) Your observations, comments, criticism and suggestions, if any. 8) Legend, bibliography, references etc. Submit assignment to Exam Section. Print-out of PPTs (handout mode – 4 or 6 slides per page) can be submitted later, but before presentation in the class. Important: This is an individual assignment and each student should select different company from the sector selected for study and complete......

Words: 316 - Pages: 2

Premium Essay

Blah Blah

...One of the main themes in William Golding's Lord of the Flies is the struggle between Society and Savagery. The boys' first intention on the island is to create a society based on the one they had in the adult world: one with rules, limitations and order. But at the same time, they want to have fun. As time progresses, they start ignoring the rules that they had originally set. Instead of using the designated lavatory stones for bathroom purposes, they start using the bathroom wherever they want, even near their special meeting place. The shelters that they all intended on helping to build end up being built by only a few of the boys and therefore, are not as sturdy as they could have been. According to Henri Talon, "[The boys] planned order and allowed disorder to settle" (Talon). The longer they stayed on the island, the more they lost touch with the boundaries set by society, and they eventually started to resort to primitive behavior. Throughout the novel, each of the boys struggles to keep remnants of society in tact, while their primitive nature tries to reel them into savagery. Some of the boys give into their primitive behavior very quickly, while others strive to hold on to their civility as long as possible. This struggle is portrayed masterfully by Golding who uses symbolism to enhance the reader's understanding of it. The first prominent symbol of society that we see is the conch shell that Ralph finds near the shore at the beginning of the novel. Upon Piggy's......

Words: 1752 - Pages: 8

Free Essay

Blahs and Blahs

...How Blind People Identify Paper Money Submitted by Tom on Wed, 02/17/2010 - 09:17 accessibility Blind Money Technology Before you pay for a movie ticket or for a new pair of shoes, you would always make sure you’re handing the seller the right amount. This is really simple, you just have to give a quick look at your money, take out the right amount, and that's it. But for people who cannot see, this becomes a difficult task. Here, we will talk about the problem faced by blind people, and discuss the possible solutions for this issue. The Problem with Paper Money In countries such as the U.S., all denominations of money have similar sizes. This makes it very difficult for blind people to distinguish one denomination from another. Solutions Done By Governments Governments have devised a way to help the blind tell apart different money denominations. In countries such as Australia and Malaysia, each denomination of money has a distinct width and length. Along with this, blind people can use a small card device to quickly measure and distinguish money. Meanwhile, a more specific approach has been done by the Canadian government. In Canada, money is being produced such that there are Braille dots in the bills that represent a specific denomination. Blind people can in turn find the corner containing the Braille dots and read them to know the amount they are holding. Solutions Done By Blind People The above steps made by......

Words: 1014 - Pages: 5

Premium Essay

Blah Blah

...HELP Ask a Question Give Feedback 1-800-FED-INFO Browse Knowledgebase TOOLS Start a Business Learn About New Health Care Changes Find Opportunities Browse resource for Veterans SBA Tools Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue. Your browser will open in a new window. Ok Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue. Your browser will open in a new window. Ok Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue. Your browser will open in a new window. Ok Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue. Your browser will open in a new window. Ok Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue. Your browser will open in a new window. Ok Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue. Your browser will open in a new window. Ok Redirecting to BusinessUSA.govcloseYou are being redirected to BusinessUSA.gov – an SBA partner. Please click the OK button below to continue....

Words: 1653 - Pages: 7

Premium Essay

Blah Blah

...INSTANT CAFé Mission Instant Café's mission is to provide a neighborhood bar/coffee shop where single people can meet.  We exist to attract and maintain customers.  When we adhere to this maxim, everything else will fall into place.  Our services will exceed the expectations of our customers.  Marketing Objectives * Develop brand awareness through a steady, month to month increase of new customers. * Develop an increase in sales while achieving a status quo state or decrease in marketing expenses. * Develop awareness of the structured conversation system measured by customers coming to Instant Café solely for meeting people. Financial Objectives * A double digit growth rate for each future year. * Reduce the variable costs through efficiency gains. * Reach profitability within the first year. Strategies The single objective is to position the Instant Café as the premier place for young professional singles to meet like-minded individuals.  The marketing strategy will seek to first create customer awareness regarding their services offered, develop that customer base, and work toward building customer loyalty and referrals. The message Instant Café will seek to communicate is that The Instant Café is THE place to meet intelligent singles.  This message will be communicated through a variety of methods.  The first method will be advertisements. The other form of advertising will be using "grassroots" methods where customers will be given coupons for their......

Words: 428 - Pages: 2

Free Essay

Blah Blah

...15.2.2016 Reduction SAT Problem Group 1 1 Reduction 2 Reduction an important concept for understanding the relationship between problems. 3 solving one problem in terms of another 
 
 Example :
 Suppose you have some problem A that you don’t know how to solve. 
 If you can find a way to reduce problem A to some problem B that you do know how to solve, then that’s just as good as finding a way to solve A in the first place. 4 SORTING:
 Input: A sequence of integers x0, x1, x2, ..., xn−1.
 Output: A permutation y0, y1, y2, ..., yn−1 of the sequence such that yi ≤ yj whenever i < j. PAIRING:
 Input: Two sequences of integers X = (x0, x1, ..., xn−1) and Y = (y0, y1, ..., yn−1).
 Output: A pairing of the elements in the two sequences such that the least value in X is paired with the least value in Y, the next least value in X is paired with the next least value in Y, and so on. 5 An illustration of PAIRING. The two lists of numbers are paired up so that the least values from each list make a pair, the next smallest values from each list make a pair, and so on. 6 Solution PAIRING is to use an existing sorting program to sort each of the two sequences, and then pair off items based on their position in sorted order. PAIRING is reduced to SORTING, because SORTING is used to solve PAIRING. 7 3-step Process 1. convert an instance of PAIRING into two instances of SORTING . 2. sort the two arrays . 3.......

Words: 790 - Pages: 4

Free Essay

Blah Blah

...Приложение 1 к приказу №_______от_____сентября 2015 Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» Гуманитарно-прикладной институт ___________________________________________________________________________________________________________ Направление подготовки: 031600.62 Реклама и связи с общественностью Профили подготовки: № 2. Связи с общественностью Квалификация (степень) выпускника: бакалавр Форма обучения: очная Оценочные средства контроля усвоения знаний, умений и владения (опытом, навыком) по дисциплине Б3.В.ОД.5 ТЕРМИНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Москва 2015 Фонд компетентностно-ориентированных оценочных средств по дисциплине включает: А) Для текущего контроля успеваемости: - тестирования: 1. Базовые термины Р.R. 2. Коммуникативно – риторические компетенции. - контрольные работы: 1. Язык профессиональной деятельности как предмет изучения. 2. Классификация профессиональных терминов в зависимости от целевой установки. - защита (презентация) реферата - устные опросы на семинарских занятиях Содержание оценочных средств: 1.Тест № 1. Базовые термины Р.R Вариант 1 1. Общественность — это: а) случайные группы людей б) целевая аудитория, на которую ориентировано коммуникационное......

Words: 1869 - Pages: 8

Free Essay

Blah Blah Blah

...Paulo Sison - MKMGT 2D Philosophy is the study of general and fundamental problems, such as those connected with reality, existence,knowledge, values, reason, mind, and language. Importance of Philosophy By studying philosophy, people can clarify what they believe, and they can be stimulated to think about ultimate questions. A person can study philosophers of the past to discover why they thought as they did and what value their thoughts may have in one's own life. There are people who simply enjoy reading the great philosophers, especially those who were also great writers. Philosophy has had enormous influence on our everyday lives. The very language we speak uses classifications derived from philosophy. For example, the classifications of noun and verb involve the philosophic idea that there is a difference between things and actions. If we ask what the difference is, we are starting a philosophic inquiry. The Branches of Philosophy * Metaphysics * Epistemology * Ethics * Politics * Esthetics Theoretical Philosophy is sometimes confused with Analytic philosophy, but the latter is a philosophical movement, embracing certain ideas and methods but dealing with all philosophical subject matters, while the former is a way of sorting philosophical questions into two different categories in the context of a curriculum. Practical Philosophy is also the use of philosophy and philosophical techniques in everyday life. This can take a number of...

Words: 735 - Pages: 3

Free Essay

Blah Blah Blah

...1 Running head: CRITICAL APPRAISAL # 1 Critical Appraisal #1 of Padula, Yeaw, and Mistry Article by Susan Grove, PhD, RN, ANP-BC, GNP-BC The University of Texas College of Nursing In partial fulfillment of the requirements for N5301 Research in Nursing Susan K. Grove, PhD, RN, ANP-BC, GNP-BC Date CRITICAL APPRAISAL # 1 2 Critical Appraisal # 1 Theoretical Framework a. The study framework was clearly identified as Bandura‟s (1986) Self-Efficacy Theory, which is a substantive theory (Burns & Grove, 2009). b. The discussion of the framework is limited with the linking of the concept of self-efficacy to the independent variable of the nurse-coached IMT. No model of the framework is provided. The major study concepts include: situational demands, vicarious experiences, verbal persuasion, enactive attainment, performance accomplishment, and enhanced selfefficacy. Variable Identification and Definitions Independent variable: Home-based nurse coached IMT Intervention Conceptual definition: “Bandura‟s Self-Efficacy Theory guided the intervention for the experimental group (IMT)… Vicarious experiences for the IMT group were accomplished by observing the demonstration of the tack of using the Threshold Device, thus „modeling‟ the instruction and demonstration provided by the RA. Performance accomplishment was achieved by „mastering‟ the technique of inspiring into the device with a nose clip in place… thus providing tangible evidence of progress” (Padula et al.,......

Words: 561 - Pages: 3