Free Essay

Borang Kaji Selidik

In: Business and Management

Submitted By malasnaklayan
Words 549
Pages 3
BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN
Bahagian ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada semua pelanggan. Bagi mencapai tujuan tersebut dipohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memberi maklumbalas dan cadangan/komen dengan melengkapkan borang soal selidik ini.

1 Jantina : Lelaki

Perempuan

2 Umur: 22-24 Tahun

25-27 Tahun

28 ke atas

3 Fakulti: FKP FST

FPQS FPBU FEM
ARAHAN :
Sila jawab semua soalan dengan menandakan (√ ) berpandukan skala di bawah.
Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.

ARAHAN :
Sila jawab semua soalan dengan menandakan (√ ) berpandukan skala di bawah.
Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sangat tidak setuju | Tidak setuju | Tidak pasti | Setuju | Sangat setuju |

| | SKALA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Bilik kuliah / Dewan kuliah / Makmal / Bengkel | | | | | | 1. | Peralatan kerusi, meja dan papan putih adalah mencukupi untuk keperluan pembelajaran | | | | | | 2. | Peralatan dan keperluan amali mencukupi dan beroperasi sepenuhnya | | | | | | 3. | Persekitaran di dalam Bilik kuliah / Dewan kuliah / Makmal / Bengkel adalah bersih, selesa dan selamat | | | | | | 4. | Peraturan keselamatan penggunaan peralatan dipamerkan. | | | | | | | | | | | | | | Pensyarah | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5. | Pensyarah sentiasa bersedia memberi bantuan. | | | | | | 6. | Pensyarah memberikan layanan yang baik dan mesra. | | | | | | 7. | Mudah berurusan dengan pensyarah. | | | | | | 8. | Pensyarah mudah ditemui/dihubungi. | | | | | | | | | | | | | | Perpustakaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9. | Koleksi di perpustakaan mencukupi untuk rujukan | | | | | | 10. | Layanan di kaunter perpustakan adalah mesra | | | | | | 11. | Proses peminjaman dan pemulangan adalah cepat dan cekap | | | | | | 12. | Tempahan bahan sentiasa dipenuhi | | | | | | 13. | Persekitaran di perpustakaan adalah bersih, selesa dan selamat | | | | | | | Hal-hal Pelajar | | | | | | 14. | Layanan yang diberikan di kaunter Hal-ehwal Pelajar adalah mesra | | | | | | 15. | Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap | | | | | | 16. | Maklumat berkaitan perkhidmatan hal-hal pelajar mudah diperolehi | | | | | | 17. | Maklumat yang diterima dari hal-hal pelajar adalah tepat | | | | | | | | | | | | | | Pejabat Pentadbiran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18. | Layanan yang diberikan di kaunter pentadbiran adalah mesra | | | | | | 19. | Urusan di kaunter adalah cepat dan cekap | | | | | | 20. | Pegawai berkaitan mudah ditemui | | | | | | | | | | | | | | Kokurikulum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21. | Kemudahan asas kokurikulum dan rekreasi adalah mencukupi | | | | | | 22. | Peralatan sukan dan rekreasi mudah diperolehi | | | | | | | | | | | | | | Kantin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 23. | Kemudahan asas di kantin adalah mencukupi | | | | | | 24. | Tahap kebersihan kantin memuaskan | | | | | | 25. | Kualiti makanan adalah memuaskan | | | | | | 26. | Harga makanan di kantin adalah selaras dan dipamerkan. | | | | | | 27. | Harga makanan di kantin lebih murah jika dibandingkan di luar kawasan politeknik. | | | | | | 28. | Layanan kaunter jualan adalah mesra | | | | | | | | | | | | | | Kemudahan Asas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29. | Kemudahan tandas adalah mencukupi. | | | | | | 30. | Tahap kebersihan tandas memuaskan. | | | | | | 31. | Kemudahan tempat letak kenderaan adalah mencukupi. | | | | | | 32. | Kemudahan telefon awam adalah mencukupi. | | | | | | 33. | Kemudahan internet adalah mencukupi. | | | | | | | | | | | | | | Surau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34. | Tahap kebersihan surau memuaskan | | | | | | 35. | Kemudahan asas di surau adalah mencukupi | | | | | | | | | | | | | | Universiti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36. | Saya sentiasa berasa selamat semasa berada di universiti ini | | | | | | 37. | Saya merasa berpuas hati dengan perkhidmatan dan kemudahan di universiti ini. | | | | | | 38. | Saya merasa seronok belajar di universiti ini | | | | | | 39. | Saya mengsyorkan universiti ini kepada sesiapa yang bertanya. | | | | | | 40. | Saya merasa bangga menjadi pelajar universiti ini | | | | | |

Terima kasih di atas kerjasama anda

Soalan Temuramah 1. Apakah cadangan anda dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan di universiti sains islam Malaysia?

2. Mengapakan anda rasa perlu untuk menambahbaikkan kualiti perkhidmatan di universiti sains islam Malaysia?

Similar Documents

Free Essay

I Need Help

...hayat produk yang dikeluarkan oleh UMW Toyota Motor Sdn Bhd. Objektif kedua ialah menganalisis reka bentuk saluran agihan dan pengurusan sistem logistik serta agihan fizikal UMW Toyota Motor Sdn Bhd. Manakala objektif ketiga menjelaskan campuran promosi dan alat promosi yang digunakan serta tujuan promosi yang dijalankan oleh UMW Toyota Motor Sdn Bhd. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan syarikat yang dikaji pengkaji telah menggumpulkan data tersebut melalui kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kulitatif diperoleh melalui cara pemerhatian dan temubual atau data primer, manakala kuantitatif pula menggunakan instrument borang soal selidik. Pengkaji juga menggunakan data primer dan data sekunder sebagai kaedah kajian yntuk mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai syarikat yang hendak dikaji. Antara data primer yang digunakan pengkaji ialah temuu bual dan borang kaji soal selidik manakala data sekunder pula keratan akhbar, buku rujukan, laman sesawang dan lain-lain. 1.0 PENGENALAN Secara umumnya, campuran pemasaran ialah satu set strategi pemasaran yang boleh dikawal dan mempunyai strategi dimana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki di dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan...

Words: 883 - Pages: 4

Free Essay

Work

...PENGHARGAAN Alhamdulillah, segala puji ke hadrat Ilahi di atas limpahan rahmatnya dapatlah saya menyiapkan pfojek kajian saya ini. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Hajah Jamilah Binti Ismail selaku pengetua SMK Seri Tanjong yang telah banyak memberikan sokongan moral kepada saya semasa menyiapkan tugasan ini. Begitu juga kepada Puan Tian Chwee Siang Selaku guru bimbingan yang banyak membantu dan membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini amat saya hargai dan sanjungi. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan, terima kasih kepada bapa saya Mohamad Yahya Bin Junid serta Ibu saya Zainab Bt Aini kerana telah banyak membantu saya tidak kira bantuan wang mahupun sokongan moral kepada saya dalam apa-apa sahaja yang saya lakukan. Buat teman-teman seperjuangan saya, terima kasih diucapkan kerana sudi memberi tunjuk ajar dan membantu saya, berkongsi idea serta memberi komitmen yang baik kepada saya. Semoga apa sahaj-apa yang kita lakukan diberkati Tuhan. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan saya ini. Segala budi dan jasa yang kalian hulurkan amat saya hargai. Sekian, Terima Kasih. 1.0 PENGENALAN Menurut Wikipidea, Pembakaran terbuka ditakrifkan sebagai "pembakaran sebarang bahan dalam cara yang hasil pembakaran dari pembakaran tersebut dibebaskan secara langsung ke udara......

Words: 1924 - Pages: 8

Free Essay

Manual Kerja Kursus Pa

...TERHAD 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) Penggal 2 Tahun 2016 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 61 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia 2016 TERHAD TERHAD 2 KANDUNGAN Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa Halaman 1.0 Pengenalan 4 2.0 Objektif 2.1 Kemahiran kognitif 2.2 Kemahiran manipulatif 2.3 Kemahiran insaniah (soft skills) 5 3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 3.1 Arahan Umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang......

Words: 12296 - Pages: 50

Free Essay

Aliuddin

...ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 2.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 4.0 KAEDAH KAJIAN 5.1 TEKNIK PENANALISIS DATA 5.0 DAPATAN KAJIAN 6.2 AKTIVITI PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN 6.3.1 PENDEKATAN STRATEGI PEMASARAN 6.3 KONSEP-KONSEP PENIAGAAN ANTARABANGSA YANG BOLEH DIAPLIKASI OLEH SYARIKAT LEVI STRAUSS & CO 6.4 STRATEGI PEMASARAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN OLEH LEVI STRAUSS & CO 6.0 PENUTUP 7.0 RUJUKAN 8.0 LAMPIRAN 1.0 PENGENALAN Pengkaji telah ditugaskan untuk membuat kajian ke atas pendekatan strategi sebuah syarikat multinasional (MNC) berdasarkan aspek aktiviti perniagaan yang dijalankan, aspek konsep-konsep perniagaan antrabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat dan mencadangkan strategi yang sesuai berdasarkan hasil analisis. Oleh itu, pengkaji telah memilih Levi Strauss & CO sebagai tempat kajian. Syarikat Multinasional ialah Syarikat tempatan atau syarikat asing yang beroperasi di lebih daripada satu negara asing . Mempunyai cawangan-cawangan di beberapa buah negara dan dikawal oleh syarikat yang dikenali sebagai ibu pejabatSelain itu, pengkaji perlu mendapatkan konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat ini. Antara konsep perniagaan antarabangsa yang boleh dibincangkan ialah dunia tanpa sempadan, pasaran menimbul, globalisasi dan lokalisasi. Konsep ini penting dalam membantu organisasi meningkatkan dan meluaskan pasaran. Dalam pada itu,......

Words: 1360 - Pages: 6

Free Essay

Sekolah Berkesan

...Abstrak Dalam era ledakan teknologi maklumat, institusi pendidikan menerima pelbagai cabaran dari segenap sudut. Kemenjadian sekolah berkesan adalah antara konsep yang giat diperkatakan. Konsep sekolah berkesan merupakan salah satu cara untuk menilai dan menarafkan kejayaan sekolah dalam memainkan peranannya sebagai institusi pendidikan. Walau bagaimanapun ahli-ahli pendidikan mempunyai pandangan dan persepsi yang berbeza dalam konteks mendefinisikan kejayaan dan keberkesanan sekolah berkesan. Perbezaan fahaman dari segi konsep seperti yang dinyatakan diatas telah juga mengundang pelbagai krisis di kalangan ahli pendidikan. Pakar pendidikan, Peter Mortimore (1986) telah mengemukakan pandangan beliau dalam mentakrifkan konsep sekolah berkesan ataupun keberkesanan berdasarkan kajian ke atas faktor-faktor yang terdapat pada sekolah yang dikenalpasti sebagai ataupun yang diterima umum sebagai sebuah sekolah yang berkesan. Hasil kajian Peter Mortimore merupakan antara yang pertama dalam konteks institusi pendidikan. Oleh yang demikian, pandangan beliau banyak menerima sokongan dan tidak kurang pula kajian susulan oleh ahli-ahli pendidikan yang menegaskan bahawa masih terdapat banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu diketengahkan untuk menghuraikan konsep sekolah berkesan. 1.1 Pengenalan Sekolah merupakan sebuah institusi yang menyediakan prasarana pendidikan . Sekolah juga merupakan sebuah medium untuk mendapatkan ilmu dan maklumat. Selain daripada fungsi sekolah sebagai......

Words: 3410 - Pages: 14

Free Essay

Mutu Kerja Pegawai Tentera Laut Lepasan Upnm Pengambilan Ke -9

...BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) yang ditubuhkan pada 1 Jun 1995 telah di naik taraf sebagai sebuah universiti pada 10 November 2006. Sejurus dengan itu nama ATMA di tukar kepada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM). Sebagai salah sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) , UPNM perlu merangka program-program akademik dan latihan seiring dengan matlamat pendidikan universiti. Sebelum penubuhan UPNM, ATMA telah mempunyai pengalaman sendiri dalam pengendalian Program Ijazah Sarjana Muda selama hampir 11 tahun dengan kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM. Sepanjang tempoh itu seramai1017 graduan telah dikeluarkan dalam tiga bidang yang merangkumi Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan. Di samping memperoleh kelayakan profesional, semua graduan telah ditauliahkan sebagai Pegawai ATM dan mereka sedang berkhidmat di pelbagai unit dalam Tentera Darat Malaysia (TDM), Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Pengambilan pertama UPNM bermula pada seisi akademik 2007/2008 merangkumi pegawai kadet dan pelajar awam dan seramai 550 pelajar melapur untuk Program Asasi Pertahanan yang terdiri 121 pelajar awam dan 350 pelajar tentera. Sementara itu, untuk program sarjana muda seramai 130 pelajar awam dan 297 pelajar Asasi Pertahanan akan mengikuti program sarjana muda di bidang Kejuruteraan, Sains dan Teknologi serta Pengurusan dan Pengajian......

Words: 3587 - Pages: 15

Free Essay

Iq in World

...mencukupi Masalah seterusnya ialah masalah wang perbelanjaan sebulan pelajar IPGKPP tidak mencukupi. Pengurusan kewangan masa hadapan mencerminkan usaha-usaha yang melibatkan disiplin-disiplin tertentu untuk mengurus sumber-sumber pendapatan serta aset supaya setiap perbelanjaan yang dibuat mendatangkan faedah atau manfaat yang optima dan dapat memungkinkan tabungan serta pelaburan yang boleh menjamin pendapatan pada masa hadapan. Kini isu ini menjadi hangat dan buah mulut setiap warga pendidik IPG. Isu ini merupakan isu yang amat penting dan haruslah diselesaikan dengan cepat untuk melahirkan warga pendidik yang berkualiti iaitu yang dapat mengawal perbelanjaan mereka dengan baik. 20 orang pelajar dari PPISMP telah dipilih dan diberikan borang soal selidik berkenaan dengan wang perbelanjaan sebulan mereka. Mereka diberikan empat pilihan dalam kadar perbelanjaan iaitu antara RM100-RM200, RM300-RM400, RM500-RM600, RM700-RM800. Hal ini adalah untuk megetahui wang perbelajaan pelajar sebulan. Isu dan Masalah Saya diketahui bahawa ramai pelatih guru PPISMP dalam kalangan kita sering mengatakan elauns yang diberi tidak mencukupi untuk perbelanjaan mereka. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan bahawa elauns bulanan bagi pelajar PPISMP ialah RM430 sahaja untuk sebulan. Jadi, kebanyakan pelatih guru berasa wang itu tidak cukup untuk menampung keperluan hidup mereka. Ada juga pelatih guru yang walaupun ibu bapa mereka telah memberikan wang poket lebih kepada mereka, wang perbelanjaan......

Words: 1042 - Pages: 5

Free Essay

Economy Tingkatan 4

...EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI AKTIVITI 1 : MASALAH EKONOMI/JENIS BARANG 1. Katakan anda mempunyai RM300 dan ingin membuat perkara-perkara berikut: Perkara Melancong ke Pulau Tioman Membeli radio Membeli basikal Membayar kursus komputer Daripada senarai di atas, anda dikehendaki (a) Menyusun pilihan daripada yang terbaik kepada yang seterusnya Pilihan 1 2 3 4 Perkara Harga [RM] 300 300 300 300 (b) Membincangkan kos lepas yang terlibat daripada pilihan yang terbaik. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Huraikan ciri-ciri barang di bawah dari sudut ekonomi: Ciri-ciri /barang Air sungai Air mineral Tali air 1 EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 AKTIVITI 2 : MASALAH ASAS EKONOMI 1. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis masalah asas ekonomi yang berkaitan. Pernyataan Sebuah kilang makanan dan minuman telah merancang untuk mengeluarkan jus rambutan dalam tin untuk pengeluaran pada tahun depan Negara A yang mempunyai tingkat teknologi yang tinggi telah memutuskan untuk mengeluarkan kain dengan kaedah automasi. Bagi membantu keluarga miskin, kerajaan telah memutuskan untuk memberi buku teks secara percuma kepada......

Words: 3673 - Pages: 15

Free Essay

Year

...1.0 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Makanan adalah keperluan asas bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Makanan yang dimakan perlulah berkualiti dan diambil dengan cara pemakanan yang betul. Menurut Azimuth (2008) seseorang akan menjadi tidak sihat jika mempunyai tabiat makan yang tidak sihat. Mengamalkan tabiat makan yang sihat dan mengikut saranan pakar nutrisi akan membantu menyihatkan tubuh badan. Bagi memastikan sektor pendidikan negara terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain, salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan selain daripada kemudahan pembelajaran, kesungguhan pelajar sendiri, keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran. Jelas, amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan badan yang memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan, di antaranya ialah vitamin, mineral, protein dan karbohidrat. Makanan berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. Kanak-kanak menghabiskan masa hampir satu pertiga waktu dalam sehari......

Words: 8220 - Pages: 33

Free Essay

Research

...BAB 5 METODOLOGI KAJIAN 5.1 Pengenalan Oxford Compact English Dictionary mendefinisikan kajian sebagai “the systematic investigation into and study of materials, and sources, in order to establish facts and reach new conclusions” (ODEC, 1996). Graziano dan Raulin (1996) mendifinisikan kajian dengan lebih ringkas sebagai suatu pencarian yang sistematik terhadap maklumat serta suatu proses penyelidikan. Brew (2001) telah menyenaraikan beberapa definisi yang dirasakan bertepatan dengan maksud kajian itu sendiri, iaitu: ▪ Kajian merupakan pencarian sesuatu dan menyebarkannya kepada umum ▪ Kajian melengkapi cara penghasilan, pengujian dan pengesahan ilmu ▪ Kajian merupakan suatu proses sistematik kajian, kepentingan umumnya yang mana menyumbang kepada himpunan ilmu yang membentuk serta memandu bidang akademik dan/atau praktis ▪ Kajian adalah mengenai ilmu lanjutan dan pemahaman Graziano dan Raulin (1996) telah mengkategorikan beberapa fasa bagi kajian sesuatu penyelidikan ke dalam jadual yang mana konsep fasa bagi kajian membekalkan model konseptual satu dimensi. Merujuk kepada Jadual 5.1, kajian bermula dengan idea, dan alirannya melalui fasa yang berturut-turut bertindih di dalam proses penyelidikan. Setiap fasa mengandungi sifatnya tersendiri, tugasan yang berbeza disempurnakan pada setiap penyediaan fasa seterusnya. Jadual 5.1 : Fasa kajian penyelidikan (Sumber : Graziano dan Raulin, 1996) Fasa......

Words: 13402 - Pages: 54

Free Essay

Rancangan Perniagaan

...1.0 PENGENALAN Pada 12 September 2011, Spag On Us Enterprise, sebuah syarikat perkongsian yang berasaskan perkongsian pemilikan antara 10 orang pemegang saham telah ditubuhkan. Pemilik saham tersebut masing-masing mempunyai nilai saham yang sama. Nama pemilik syarikat adalah seperti berikut : Ooi Zi Seng, Davin Yap Kin Yew, Teo Lee Fong, Lee Sze Yin, Izwaharyanie Binti Ibrahim, Seng Sin Yong, Saw Yng Nee, Tee Pui Yee, Poon Nee Kiew dan Nur Azhani Binti Abdul Aziz. Syarikat Spag On Us Enterprise merupakan satu perniagaan yang berdasarkan makanan dan makanan akan dijual hanya dalam sekitar Universiti Putra Malaysia (UPM). Spag On Us Enterprise akan menjual produk spageti dan salad. Spageti yang dijual adalah daripada perisa sosej tomato, salad pula meliputi sayur-sayuran segar dicampuradukkan dengan mayones. Selepas perbincangan rasmi antara 10 orang pemegang saham, nama syarikat telah ditentukan sebagai Spag On Us Enterprise. Nama Spag On Us Enterprise dipilih untuk memudahkan pelanggan sasaran kami, mengetahui dan mengingati produk kami dengan senang hanya dengan merujuk kepada nama syarikat kami. Nama syarikat, Spag On Us Enterprise adalah unik dan mempunyai kaitan secara langsung dengan produk tersebut, iaitu spageti. Slogan syarikat Spag On Us Enterprise merupakan ”We Spaghetise your day ! =)”, ia dijangka akan dapat memperkukuhkan pengingatan pelanggan sasaran terhadap produk utama kami iaitu spageti. Slogan ini turut mewakili hasrat syarikat Spag On Us......

Words: 10035 - Pages: 41

Free Essay

Printer

...PANDUAN PENULISAN TESIS UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Edisi keempat Cetakan Pertama 2011 PANDUAN PENULISAN TESIS ISBN: 978-983-43398-2-1 © Pusat Pengajian Siswazah Hak Cipta Terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekali pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Naib Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Diterbitkan oleh, Pusat Pengajian Siswazah UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Parit Raja, Batu Pahat, Johor RM5.00 PRAKATA Panduan Penulisan Tesis ini diterbitkan oleh Pusat Pengajian Siswazah sebagai panduan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) menulis tesis dan laporan projek yang konsisten dengan norma penulisan akademik antarabangsa dari segi gaya dan format. Perkataan “tesis” dalam panduan ini dimaksudkan sebagai hasil penulisan ilmiah bagi pelajar program pengajian siswazah diperingkat Sarjana dan Doktor Falsafah secara penyelidikan. Perbincangan dalam panduan ini keseluruhannya juga menggunakan perkataan “tesis” bagi maksud penulisan ilmiah untuk Projek Sarjana Muda (PSM), Laporan Projek Sarjana dan Disertasi Penyelidikan bagi pengajian secara mod campuran. Walau bagaimanapun, panduan ini tidak bermaksud untuk menyediakan semua gaya format bagi semua bentuk rujukan. Sekiranya gaya format khusus yang diperlukan tidak ada di dalam......

Words: 10578 - Pages: 43

Free Essay

Rukun Negara

...KAJIAN PELAJAR ANTARABANGSA DI MALAYSIA LAPORAN AKHIR Disediakan untuk Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara (IPPTN) Suite 109, Tingkat Satu, Kompleks EUREKA Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang. Oktober 2009 SENARAI AHLI PASUKAN KAJIAN Ketua Kajian Profesor Badaruddin Mohamed, USM Ahli Pasukan Kajian Profesor Ambigapathy Pandian, USM Profesor Fauziah Md. Taib, USM Profesor Yang Farina Abdul Aziz, UKM Profesor Madya Shukran Abd. Rahman, UIAM Profesor Madya Sarjit Kaur, USM Profesor Madya Rozinah Jamaludin, USM Profesor Madya Ahmad Nurulazam Md. Zain, USM Dr. Munir Shuib, USM Dr. Melissa Ng Lee Yen Abdullah, USM Dr. Vikneswaran Nair, Taylor’s University College Penyunting Teks Laporan Profesor Madya Noriah Mohamed, USM Pegawai Penyelidik Pn. Shida Irwana Omar, USM Kandungan Senarai Jadual Senarai Rajah Akronim Pengenalan Dan Skop Kajian iv iv iv vi Bab 1 1.1 1.2 Malaysia Ke Arah Hab Kecemerlangan Pengajian Tinggi Antarabangsa, 2020 Pengambilan akademik pelajar antarabangsa di Malaysia Unjuran pelajar antarabangsa di Malaysia untuk tempoh 2009 hingga 2012 1 3 7 Bab 2 Faktor-Faktor Pemilihan Malaysia Sebagai Destinasi Pengajian Pelajar Antarabangsa 9 Bab 3 Garis Panduan Yang Sedia Ada Berhubung Dengan Pengurusan Dan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Di Malaysia Rekod dan prestasi IPTS Kursus yang ditawarkan Unit/Pejabat pelajar antarabangsa Kemudahan tempat......

Words: 15290 - Pages: 62