Free Essay

Borang Soal Selidik

In: Business and Management

Submitted By azizizana92
Words 734
Pages 3
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN

PENYELIDIKAN PERNIAGAAN (EPPM 2133)

BORANG SOAL SELIDIK

“SEKTOR MAKANAN MEMPENGARUHI INDUSTRI PELANCONGAN DI MALAYSIA”

ARAHAN : 1. Borang soal selidik ini mengandungi empat bahagian yang terdiri daripada Bahagian A, B, C dan D. 2. Anda dihendaki menjawab ketiga-tiga bahagian tersebut. 3. Bahagian A mengandungi 5 soalan, Bahagian B mengandungi 20 soalan, Bahagian C mengandungi 10 soalan dan Bahagian D mengandungi 10 soalan .

MAKLUMAT :

* Jasa baik dan kerjasama anda untuk meluangkan masa beberapa minit amat disanjungi. * Soalan selidik ini bukanlah satu ujian, oleh itu tiada jawapan salah atau betul * Maklumat yang diperoleh daripada soalselidik ini adalah SULIT, dan ia digunakan untuk kajian semata-mata. Anda tidak perlu memberi nama dan alamat. * Sila jawab dengan jujur dan berterus terang. Jawab SEMUA soalan dengan tenang * Kerjasama anda amat dihargai. “Jutaan terima kasih” diucapkan.

BAHAGIAN A : MAKLUMAT RESPONDEN
Arahan : Sila tandakan (√) pada petak yang berkenaan 1. Jantina
Lelaki ( ) Perempuan ( )

2. Bangsa
Melayu ( )
Cina ( )
India ( )

3. Umur
20 – 40 tahun ( )
40 – 60 tahun ( )
60 – 80 tahun ( )

4. Negeri
Selangor ( ) Perak ( ) Johor ( )
Negeri Sembilan ( ) Kedah ( ) Pahang ( )
Melaka ( ) Pulau Pinang ( ) Perlis ( )
Terengganu ( ) Kelantan ( ) Sabah ( )
Sarawak ( )

5. Pendapatan kasar bulanan setiap bulan
Kurang daripada RM1000 ( )
Dari RM1001 sehingga RM 3000 ( )
Dari RM 3001 sehingga RM 5000 ( )
Dari RM 5001 sehingga RM 7000 ( )
Lebih daripada RM 7000 ( )

BAHAGIAN B : MINAT ANDA DI DALAM MAKANAN
Arahan : Sila tandakan ( / ) pada jawapan merujuk skala dibawah. Bil. | Soalan | Setuju | Kurang setuju | Tidak setuju | 1. | Saya cenderung menonton program TV yang berkaitan dengan makanan. | | | | 2. | Saya rasa ia adalah menyeronokkan untuk mencuba makanan yang saya tidak pernah rasai sebelum ini. | | | | 3. | Saya tidak sabar-sabar untuk mengetahui apa jenis makanan dari negeri lain | | | | 4. | Saya suka makan makanan eksotik | | | | 5. | Item pada menu yang saya tidak biasa dengar sebelum ini membuatkan saya tertanya-tanya | | | | 7. | Saya ingin tahu tentang makanan lain daripada yang saya pernah makan sebelum ini. | | | | 8. | Rancangan masakan di televisyen menarik minat saya untuk menonton | | | | 9. | Mencuba makanan baru memberi kepuasan yang berlainan | | | | 10. | Saya ingin mencuba makanan dari negeri lain supaya saya boleh membuat penilaian terhadap makanan tersebut | | | | 11. | Saya suka mencuba makanan pelik yang jarang orang lain makan | | | | 12. | Menu yang unik membuat saya tertanya-tanya akan kesedapannya dan ingin mencuba | | | | 13. | Saya takut untuk makan produk makanan yang jarang saya makan | | | | 14. | Saya ingin tahu tentang kesedapan makanan yang belum pernah saya makan | | | | 15. | Saya dapat menikmati kesedapan makanan yang tidak biasa saya makan sebelum ini | | | | 16. | Makanan dari negeri lain adalah berbeza kesedapannya dan saya ingin tahu apa kekuatan negeri tersebut dari aspek makanan | | | | 17. | Nama makanan yang jarang saya dengar menarik perhatian saya untuk mencubanya | | | | 18. | Mencuba menu yang lain daripada yang lain membolehkan saya menilai akan kesedapan makanan tersebut | | | | 19. | Saya berasa sangsi dengan produk makanan baru | | | | 20. | Makanan eksotik membuatkan saya ingin menjelajah ke negeri lain | | | |
BAHAGIAN C : SIKAP ANDA KE ARAH MAKANAN
Arahan : Sila tandakan ( / ) pada jawapan merujuk skala dibawah.

Bil. | Soalan | Setuju | Kurang setuju | Tidak setuju | 1. | Saya konsisten dalam mencuba makan yang baru dan berbeza | | | | 2. | Saya tidak percaya pada makan baru | | | | 3. | Jika saya tidak tahu mengenai makanan itu, saya tidak akan mencuba | | | | 4. | Saya suka makanan dari pelbagai negeri | | | | 5. | Makanan beridentitikan kaum sukar untuk dimakan. | | | | 6. | Jika ada pesta makanan, saya akan mencuba makanan baru | | | | 7 | Saya takut untuk mencuba makanan yang saya tidak pernah makan sebelum ini. | | | | 8. | Saya sangat memilih dalan soal makanan | | | | 9. | Saya akan makan segala jenis makanan | | | | 10. | Saya suka mencuba makanan baru di restoran. | | | |

BAHAGIAN D : MINAT ANDA DALAM AKTIVITI BERKAITAN MAKANAN
Arahan : Sila tandakan ( / ) pada jawapan merujuk skala dibawah. Bil. | Soalan | Setuju | Kurang setuju | Tidak setuju | 1. | Saya mempunyai minat yang sedikit terhadap aktiviti yang melibatkan makanan | | | | 2. | Menyertai aktiviti yang berkaitan dengan makanan merupakan perkara paling seronok | | | | 3. | Menyertai aktiviti berkaitan dengan makanan adalah suatu perkara paling memuaskan hati | | | | 4. | Saya mendapati hidup saya dikelilingi oleh aktiviti yang berkaitan dengan makanan | | | | 5. | Menyertai aktiviti yang berkaitan dengan makanan memberi saya peluang untuk bersama rakan-rakan. | | | | 6. | Saya mengenalpasti identiti dan imej seseorang berdasarkan cara pemakanannya. | | | | 7. | Kebanyakan rakan saya mempunyai minat terhadap aktiviti berkaitan makanan agar saya boleh menjadi diri sendiri | | | | 8 | Saya boleh menceritakan personality orang lain melalui penyertaannya dalam aktiviti berkaitan makanan. | | | | 9. | Menyertai aktiviti berkaitan makanan boleh mengambarkan personaliti saya | | | | 10. | Apabila menyertai aktiviti berkaitan makanan, orang lain akan melihat saya sebagaimana keinginan saya | | | |

Kerjasama anda amat dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih

Similar Documents

Free Essay

How to Be Agood Parent

...BAHAGIAN A BORANG PENILAIAN SUMATIF Guru-guru yang dihormati, Soal selidik yang diedarkan ini adalah untuk mendapatkan respon daripada pihak tuan / puan berkaitan dengan kajian yang saya jalankan tentang “Kesesuaian isi kandungan dan tektikal aplikasikasi adroid sebagai bahan untuk Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK). Dengan itu saya amat berbesar hati jika tuan / puan dapat meluangkan sedikit masa untuk mengisi borang soal selidik ini. Di harap agar hasil kajian ini dapat memberi manfaat kepada kita warga guru terutama dalam menggunakan sebaik mungkin bahan teknologi maklumat di dalam meningkatkan lagi keberkesanan PPBK di dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Sekian, kerjasama dari guru-guru sekalian adalah amat bermakna kepada saya. Terima kasih. Yang Benar, ...................................... (FELICIA AK JULIS) Pelajar Sarjana Pendidikan OUM BAHAGIAN A (i) MAKLUMAT DIRI RESPONDEN ARAHAN : Pilih maklumat diri yang sesuai dan tandakan dengan ( / ) pada ruang yang disediakan. Semua maklumat adalah RAHSIA. 1. Jantina Lelaki | | Perempuan | | 2. Umur 30 tahun dan ke bawah | | 31 – 40 tahun | | 41 tahun dan ke atas | | 3. Pengalaman Mengajar 5 tahun dan ke bawah | | 6 – 10 tahun | | 11 tahun dan ke atas | | BAHAGIAN A (ii) PERISIAN KURSUS PENGAJARAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER (PPBK) Arahan : Sila lengkapkan borang soal selidik ini. Soal selidik ini bertujuan untuk menilai dan......

Words: 497 - Pages: 2

Free Essay

Sekolah Berkesan

...Abstrak Dalam era ledakan teknologi maklumat, institusi pendidikan menerima pelbagai cabaran dari segenap sudut. Kemenjadian sekolah berkesan adalah antara konsep yang giat diperkatakan. Konsep sekolah berkesan merupakan salah satu cara untuk menilai dan menarafkan kejayaan sekolah dalam memainkan peranannya sebagai institusi pendidikan. Walau bagaimanapun ahli-ahli pendidikan mempunyai pandangan dan persepsi yang berbeza dalam konteks mendefinisikan kejayaan dan keberkesanan sekolah berkesan. Perbezaan fahaman dari segi konsep seperti yang dinyatakan diatas telah juga mengundang pelbagai krisis di kalangan ahli pendidikan. Pakar pendidikan, Peter Mortimore (1986) telah mengemukakan pandangan beliau dalam mentakrifkan konsep sekolah berkesan ataupun keberkesanan berdasarkan kajian ke atas faktor-faktor yang terdapat pada sekolah yang dikenalpasti sebagai ataupun yang diterima umum sebagai sebuah sekolah yang berkesan. Hasil kajian Peter Mortimore merupakan antara yang pertama dalam konteks institusi pendidikan. Oleh yang demikian, pandangan beliau banyak menerima sokongan dan tidak kurang pula kajian susulan oleh ahli-ahli pendidikan yang menegaskan bahawa masih terdapat banyak lagi faktor-faktor lain yang perlu diketengahkan untuk menghuraikan konsep sekolah berkesan. 1.1 Pengenalan Sekolah merupakan sebuah institusi yang menyediakan prasarana pendidikan . Sekolah juga merupakan sebuah medium untuk mendapatkan ilmu dan maklumat. Selain daripada fungsi sekolah sebagai......

Words: 3410 - Pages: 14

Free Essay

I Need Help

...hayat produk yang dikeluarkan oleh UMW Toyota Motor Sdn Bhd. Objektif kedua ialah menganalisis reka bentuk saluran agihan dan pengurusan sistem logistik serta agihan fizikal UMW Toyota Motor Sdn Bhd. Manakala objektif ketiga menjelaskan campuran promosi dan alat promosi yang digunakan serta tujuan promosi yang dijalankan oleh UMW Toyota Motor Sdn Bhd. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan syarikat yang dikaji pengkaji telah menggumpulkan data tersebut melalui kaedah kualitatif dan kuantitatif. Kulitatif diperoleh melalui cara pemerhatian dan temubual atau data primer, manakala kuantitatif pula menggunakan instrument borang soal selidik. Pengkaji juga menggunakan data primer dan data sekunder sebagai kaedah kajian yntuk mendapatkan maklumat yang lengkap mengenai syarikat yang hendak dikaji. Antara data primer yang digunakan pengkaji ialah temuu bual dan borang kaji soal selidik manakala data sekunder pula keratan akhbar, buku rujukan, laman sesawang dan lain-lain. 1.0 PENGENALAN Secara umumnya, campuran pemasaran ialah satu set strategi pemasaran yang boleh dikawal dan mempunyai strategi dimana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki di dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan...

Words: 883 - Pages: 4

Free Essay

Work

...PENGHARGAAN Alhamdulillah, segala puji ke hadrat Ilahi di atas limpahan rahmatnya dapatlah saya menyiapkan pfojek kajian saya ini. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Cik Hajah Jamilah Binti Ismail selaku pengetua SMK Seri Tanjong yang telah banyak memberikan sokongan moral kepada saya semasa menyiapkan tugasan ini. Begitu juga kepada Puan Tian Chwee Siang Selaku guru bimbingan yang banyak membantu dan membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini amat saya hargai dan sanjungi. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan, terima kasih kepada bapa saya Mohamad Yahya Bin Junid serta Ibu saya Zainab Bt Aini kerana telah banyak membantu saya tidak kira bantuan wang mahupun sokongan moral kepada saya dalam apa-apa sahaja yang saya lakukan. Buat teman-teman seperjuangan saya, terima kasih diucapkan kerana sudi memberi tunjuk ajar dan membantu saya, berkongsi idea serta memberi komitmen yang baik kepada saya. Semoga apa sahaj-apa yang kita lakukan diberkati Tuhan. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada guru dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak dalam menjayakan tugasan saya ini. Segala budi dan jasa yang kalian hulurkan amat saya hargai. Sekian, Terima Kasih. 1.0 PENGENALAN Menurut Wikipidea, Pembakaran terbuka ditakrifkan sebagai "pembakaran sebarang bahan dalam cara yang hasil pembakaran dari pembakaran tersebut dibebaskan secara langsung ke udara......

Words: 1924 - Pages: 8

Free Essay

Aliuddin

...ISI KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 2.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 4.0 KAEDAH KAJIAN 5.1 TEKNIK PENANALISIS DATA 5.0 DAPATAN KAJIAN 6.2 AKTIVITI PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN 6.3.1 PENDEKATAN STRATEGI PEMASARAN 6.3 KONSEP-KONSEP PENIAGAAN ANTARABANGSA YANG BOLEH DIAPLIKASI OLEH SYARIKAT LEVI STRAUSS & CO 6.4 STRATEGI PEMASARAN YANG BOLEH DILAKSANAKAN OLEH LEVI STRAUSS & CO 6.0 PENUTUP 7.0 RUJUKAN 8.0 LAMPIRAN 1.0 PENGENALAN Pengkaji telah ditugaskan untuk membuat kajian ke atas pendekatan strategi sebuah syarikat multinasional (MNC) berdasarkan aspek aktiviti perniagaan yang dijalankan, aspek konsep-konsep perniagaan antrabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat dan mencadangkan strategi yang sesuai berdasarkan hasil analisis. Oleh itu, pengkaji telah memilih Levi Strauss & CO sebagai tempat kajian. Syarikat Multinasional ialah Syarikat tempatan atau syarikat asing yang beroperasi di lebih daripada satu negara asing . Mempunyai cawangan-cawangan di beberapa buah negara dan dikawal oleh syarikat yang dikenali sebagai ibu pejabatSelain itu, pengkaji perlu mendapatkan konsep-konsep perniagaan antarabangsa yang diaplikasikan oleh syarikat ini. Antara konsep perniagaan antarabangsa yang boleh dibincangkan ialah dunia tanpa sempadan, pasaran menimbul, globalisasi dan lokalisasi. Konsep ini penting dalam membantu organisasi meningkatkan dan meluaskan pasaran. Dalam pada itu,......

Words: 1360 - Pages: 6

Free Essay

Manual Kerja Kursus Pa

...TERHAD 1 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Pelaksanaan Kerja Kursus Pengajian Am Kertas 4 (900/4) Penggal 2 Tahun 2016 PERINGATAN: Manual ini khusus untuk kegunaan Guru, Pemeriksa, dan Calon sahaja. Manual ini terdiri daripada 61 halaman bercetak. Majlis Peperiksaan Malaysia 2016 TERHAD TERHAD 2 KANDUNGAN Bahagian I: Manual Guru/Pemeriksa Halaman 1.0 Pengenalan 4 2.0 Objektif 2.1 Kemahiran kognitif 2.2 Kemahiran manipulatif 2.3 Kemahiran insaniah (soft skills) 5 3.0 Pelaksanaan Kerja Kursus 3.1 Arahan Umum 3.2 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.3 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.4 Tanggungjawab Pengetua/Penolong Kanan Tingkatan Enam (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.5 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan) 3.6 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang tidak diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.7 Tanggungjawab Guru Pengajian Am (Sekolah swasta yang diberi kebenaran untuk memeriksa kerja kursus calon) 3.8 Tanggungjawab Pemeriksa (Guru sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan yang......

Words: 12296 - Pages: 50

Free Essay

Perancangan Kajian Penilaian Terhadap Program Latihan

...program latihan dibuat dengan cara yang formal tetapi tidak sistematik dan komprehensif (Shamsuddin, 1998). Maka terdapat perbezaan diantara model yang disyorkan didalam literatur dengan amalan penilaian latihan yang digunakan oleh agensi latihan Tujuan Kertas Projek Kertas projek ini merupakan perancangan kajian penilaian terhadap program latihan yang dikendalikan oleh BTN Cawangan Negeri Kelantan berkaitan dengan kenegaraan dan kepimpinan dikalangan mahasiswa intitusi pengajian tinggi awam dan swasta di Kelantan. Kajian ini menggunakan Model Penilaian Kirtpatrick (1998) melalui Penilaian Empat Tahap iaitu tahap reaksi, pembelajaran, perlakuan dan keberhasilan Kajian ini dibuat dengan menggunakan data sekunder dan primer, iaitu borang soal selidik keatas 59 orang mahasiswa dan ahli jawatankuasa Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan, yang terdiri daripada 29 orang lelaki dan 30 orang perempuan, 3 orang Melayu dan 3 orang India yang telah mengikuti program latihan anjuran BTN Cawangan Negeri Kelantan. Manakala temubual pula dilakukan kepada 5 orang fasilitator, dan pemerhatian turut serta oleh...

Words: 3840 - Pages: 16

Free Essay

Gegrafphy

...pencapian akademik pelajar-pelajar. Sampel kajian ini melibatkan 61 orang pelajar tahun empat yang mendapat anugerah Kepujian Dekan semester II sesi 2006/2007 yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam/Elektrik/Mekanikal) di Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. Aspek yang dikaji melibatkan empat perkara utama iaitu untuk mengenalpasti pilihan utama terhadap factor pensyarah, mengenalpasti pilihan utama terhadap faktor cara belajar berkesan, mengenalpasti pilihan utama terhadap faktor rakan, dan juga mengenalpasti pilihan utama terhadap faktor pembaharuan standard penilaian pemarkahan (GRED BARU). Instrumen kajian yang dijalankan adalah menggunakan kaedah soal selidik. Nilai kebolehpercayaan item soal selidik ini adalah 0.837. Data yang diperolehi dianalisis dengan perisian SPSS ( Statistical Package for the Social Science ) Versi 12.0. Hasil analisis mengikut item diterjemahkan dalam bentuk frekuensi dan peratus. Hasil kajian menunjukkan faktor pembaharuan standard penilaian pemarkahan (GRED BARU) adalah merupakan pilihan utama pelajar dalam mempengaruhi kecemerlangan dalam pencapaian akademik iaitu nilai min 2.74, diikuti dengan factor pensyarah dengan nilai min 2.65, pilihan ketiga pelajar pula adalah faktor cara belajar berkesan dengan nilai min 2.53, dan akhir sekali pelajar telah memilih faktor rakan sebagai pilihan dengan nilai min hanya 2.46. Beberapa cadangan telah...

Words: 2927 - Pages: 12

Free Essay

Borang Kaji Selidik

...BORANG KAJISELIDIK KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN Bahagian ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada semua pelanggan. Bagi mencapai tujuan tersebut dipohon kerjasama pihak tuan/puan untuk memberi maklumbalas dan cadangan/komen dengan melengkapkan borang soal selidik ini. 1 Jantina : Lelaki Perempuan 2 Umur: 22-24 Tahun 25-27 Tahun 28 ke atas 3 Fakulti: FKP FST FPQS FPBU FEM ARAHAN : Sila jawab semua soalan dengan menandakan (√ ) berpandukan skala di bawah. Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2. ARAHAN : Sila jawab semua soalan dengan menandakan (√ ) berpandukan skala di bawah. Anda diminta untuk menyatakan secara spesifik lokasi kemudahan dan perkhidmatan di ruangan catatan sekiranya skala yang dipilih adalah 1 atau 2. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sangat tidak setuju | Tidak setuju | Tidak pasti | Setuju | Sangat setuju | | | SKALA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Bilik kuliah / Dewan kuliah / Makmal / Bengkel | | | | | | 1. | Peralatan kerusi, meja dan papan putih adalah mencukupi untuk keperluan pembelajaran |......

Words: 549 - Pages: 3

Free Essay

Adat Dan Perayaan Kaum Sikh

...tersenarai adalah untuk mengkaji asal usul, adat resam, dan pantang larang kaum Sikh. Selain itu, kami juga berharap agar kajian ini dapat mengkaji adat perayaan yang diamalkan oleh kaum Sikh. Melalui projek ini, kami berharap dapat mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum Sikh semasa meraikan perayaan mereka. Objektif yang keempat dan lima adalah mengenal pasti punca-punca kekurangan penglibatan masyarakat Malaysia dalam perayaan kaum Sikh dan mengenal pasti cara-cara meningkatkan penglibatan masyarakat lain dalam perayaan kaum Sikh. Seterusnya, kaedah penyelidikan yang telah kami gunakan dalam projek ini termasuklah merujuk kepada buku-buku rujukan di perpustakaan dan melayari internet. Kajian melalui pengagihan borang soal selidik juga dilaksanakan bagi mengetahui adat dan pearayaan kaum Sikh. Dapatan kajian yang diperoleh termasuk mengetahui asal usul, adat resam dan pantang larang kaum Sikh dan masyarakat Malaysia lebih memahami adat dan perayaan yang diamalkan oleh kaum Sikh. Selain itu, dapatan kaijian yang diperoleh adalah mengetahui masalah-masalah utama yang dihadapi oleh kaum Sikh semasa meraikan sambutan perayaan dan kekurangan penglibatan masyarakat Malaysia dalam perayaan kaum Sikh. Akhir kata, kepentingan dan sumbangan yang telah dicapai termasuklah kita dapat meningkatkan kesedaran kaum-kaum yang lain terhadap adat dan perayaan yang disambut oleh kaum Sikh dan seterusnya keadaan masyarakat yang aman dan damai membolehkan aktiviti......

Words: 3707 - Pages: 15

Free Essay

Iq in World

...mencukupi Masalah seterusnya ialah masalah wang perbelanjaan sebulan pelajar IPGKPP tidak mencukupi. Pengurusan kewangan masa hadapan mencerminkan usaha-usaha yang melibatkan disiplin-disiplin tertentu untuk mengurus sumber-sumber pendapatan serta aset supaya setiap perbelanjaan yang dibuat mendatangkan faedah atau manfaat yang optima dan dapat memungkinkan tabungan serta pelaburan yang boleh menjamin pendapatan pada masa hadapan. Kini isu ini menjadi hangat dan buah mulut setiap warga pendidik IPG. Isu ini merupakan isu yang amat penting dan haruslah diselesaikan dengan cepat untuk melahirkan warga pendidik yang berkualiti iaitu yang dapat mengawal perbelanjaan mereka dengan baik. 20 orang pelajar dari PPISMP telah dipilih dan diberikan borang soal selidik berkenaan dengan wang perbelanjaan sebulan mereka. Mereka diberikan empat pilihan dalam kadar perbelanjaan iaitu antara RM100-RM200, RM300-RM400, RM500-RM600, RM700-RM800. Hal ini adalah untuk megetahui wang perbelajaan pelajar sebulan. Isu dan Masalah Saya diketahui bahawa ramai pelatih guru PPISMP dalam kalangan kita sering mengatakan elauns yang diberi tidak mencukupi untuk perbelanjaan mereka. Terlebih dahulu, saya ingin menyatakan bahawa elauns bulanan bagi pelajar PPISMP ialah RM430 sahaja untuk sebulan. Jadi, kebanyakan pelatih guru berasa wang itu tidak cukup untuk menampung keperluan hidup mereka. Ada juga pelatih guru yang walaupun ibu bapa mereka telah memberikan wang poket lebih kepada mereka, wang perbelanjaan......

Words: 1042 - Pages: 5

Free Essay

Year

...1.0 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Makanan adalah keperluan asas bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Makanan yang dimakan perlulah berkualiti dan diambil dengan cara pemakanan yang betul. Menurut Azimuth (2008) seseorang akan menjadi tidak sihat jika mempunyai tabiat makan yang tidak sihat. Mengamalkan tabiat makan yang sihat dan mengikut saranan pakar nutrisi akan membantu menyihatkan tubuh badan. Bagi memastikan sektor pendidikan negara terus bergerak dan berkembang maju seiring dengan negara maju yang lain, salah satu elemen yang penting adalah keperluan untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan produktif bagi memenuhi keperluan negara. Kualiti pelajar yang lahir pula dipengaruhi oleh amalan pemakanan selain daripada kemudahan pembelajaran, kesungguhan pelajar sendiri, keberkesanan guru yang mengajar dan persekitaran yang merangsang pembelajaran. Jelas, amalan pemakanan mempengaruhi tahap kesihatan badan yang memerlukan bekalan nutrien yang seimbang agar ia kekal sihat. Banyak nutrien yang diperoleh melalui makanan, di antaranya ialah vitamin, mineral, protein dan karbohidrat. Makanan berfungsi sebagai bahan api bagi membekalkan tenaga yang diperlukan untuk melakukan aktiviti harian serta membolehkan sistem-sistem di dalam badan berfungsi dengan sempurna. Sebaliknya amalan dan corak pemakanan yang tidak sihat akan memberi ancaman serius kepada kesihatan fizikal dan mental manusia. Kanak-kanak menghabiskan masa hampir satu pertiga waktu dalam sehari......

Words: 8220 - Pages: 33

Free Essay

Kick

...sehari. Dalam Unit Kecemasan dan Trauma ini, semua kes yang dirujuk akan diiringi oleh jururawat, penolong pegawai perubatan mengikut kes yang berlaku. Bagi kes kecemasan yang belum stabil, jururawat dan penolong pegawai perubatan akan menstabilkan dahulu pesakit tersebut sebelum dihantar ke unit yang lain di hospital. Tujuan kami menjalankan kajian ini adalah untuk mengenalpasti reka bentuk, menjelaskan proses pengorganisasian, mengkaji konsep pengorganisasian dan menerangkan gaya kepimpinan pemimpin tertinggi Unit Kecemasan dan Trauma di Hospital Pitas. Kajian ini dijalankan dari awal bulan Jun sehinggalah akhir bulan Julai 2013 iaitu selama lebih kurang 2 bulan. Beberapa kaedah telah kami gunakan iaitu temu bual dan soal selidik. 2.0. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilakukan bberdasarkan objektif yang telah ditetapkan iaitu : 1. Mengenalpasti reka bentuk...

Words: 5536 - Pages: 23

Free Essay

Hire Friends

...PENGHARGAAN Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus ini . Antaranya : 1. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada En. Zahidi B. Abd Ghani kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini . 2. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada En.Nasir B. Ibarahim iaiyu guru geografi saya kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan . 3. Seterusnya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah banyak memberi sokongan dan dorongan untuk saya menyiapkan kerja kursus ini . 4. Akhir sekali , saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang telah bekerjasama dengan saya dalam menyiapkan kerja kursus ini. PENDAHULUAN 1) Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang  diadakan  pada setiap hari Jumaat di Taman Bandar baru Putra. 2)  Saya pilih tajuk ini kerana kawasan kajian ini berdekatan dengan kawasan perumahan saya. Jaraknya kira 500 meter dari rumah saya . 3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan dari bulan Febuari sehingga bulan Mac , kira-kira satu bulan . OBJEKTIF KAJIAN Obejektif bagi kajian ini ialah :- 1) Mendefinisikan konsep dan......

Words: 1433 - Pages: 6

Free Essay

Consumer Preference on Guava

...PENGGUNAAN DAN KECENDERUNGAN MAKANAN SEJUK BEKU PENGGUNA TERHADAP (Consumer utilization, preferences and perceptions toward chilled and frozen food) Mohd Hafizudin Zakaria*, Rawaida Rusli*, Rozhan Abu Dardak* Kata penunjuk: produk sejuk beku, penggunaan, kecenderungan pengguna, faktor mempengaruhi pembelian dan saluran perolehan. Abstrak Kajian peringkat nasional melibatkan 1042 orang responden telah dijalankan dalam tahun 2007, bertujuan menyelidiki penggunaan dan kecenderungan pengguna di Malaysia terhadap makanan sejuk beku. Kajian ini menggunakan kaedah survei melalui borang soal selidik yang bertindak sebagai instrumen kajian. Keputusan kajian menunjukkan bebola ikan merupakan produk sejuk beku yang paling mendapat sambutan pengguna. Pada umumnya penggunaan produk sejuk beku di kalangan penduduk Malaysia adalah meningkat dari tahun ke tahun, natijah daripada keperluan produk convenient, khususnya daripada penduduk bandar yang berkerjaya. Di antara faktor penting yang mendorong pembelian produk sejuk beku ialah jaminan keselamatan produk seperti kualiti, kebersihan, pengesahan halal dan tarikh luput produk. Penemuan penting kajian ini ialah berhubung dengan kecenderungan pengguna membeli produk tempatan, berbanding produk import, yang boleh diterjemahkan sebagai peluang pembangunan industri sejuk beku di kalangan pengusaha Malaysia. Pasar raya merupakan saluran pemasaran yang penting bagi produk sejuk beku, diikuti oleh kedai runcit dan pasar tani yang merupakan......

Words: 3781 - Pages: 16