Free Essay

Business Ethics

In: Business and Management

Submitted By imashli
Words 1367
Pages 6
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI TƏLƏBƏ QƏBULU ÜZRƏ DÖVLƏT KOMĠSSĠYASI www.tqdk.gov.az ● wap.tqdk.gov.az

ABİTURİYENTİN

(respublikanın ali təhsil müəssisələrinə və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanları üçün )
AĢağıdakıları imtahana gətirmək qəti QADAĞANDIR!

YADDAŞ KİTABÇASI

DĠQQƏT! İmtahan binasına giriş zamanı üzərində mobil telefon, konspekt və digər yardımçı vasitələr aşkar olunan abituriyentlər barədə akt tərtib olunur, onların imtahan sənədləri alınır və imtahan binasına buraxılmırlar.
İmtahan nəticələrini www.tqdk.gov.az internet səhifəmizdən öyrənə bilərsiniz! BAKI – 2014

ƏZĠZ ABĠTURĠYENTLƏR! Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (TQDK) təhsilinizi davam etdirmək istəyinizi bəyənir və sizə uğurlar arzulayır! TQDK-nın məqsədi qəbul imtahanında biliklərinizi nümayiş etdirmək üçün sizə rahat şərait yaratmaq, imtahanda şəffaflığı, aşkarlığı və obyektivliyi təmin etməkdir. Əgər yüksək bilik nümayiş etdirsəniz və imtahanın texnoloji tələblərinə düzgün əməl etsəniz, uğur qazanacağınıza əmin ola bilərsiniz. ĠMTAHANDA ĠġTĠRAK ETMƏK ÜÇÜN AġAĞIDAKILARA ƏMƏL ETMƏLĠSĠNĠZ: Siz imtahan günü buraxılış vərəqənizdə göstərilən vaxtda imtahan verəcəyiniz binanın qarşısına gəlməli (bina haqqında məlumat imtahana buraxılış vərəqənizdə göstərilmişdir), özünüzlə mütləq qara və ya tünd göy rəngdə yazan, mürəkkəb axıtmayan diyircəkli qələm və aşağıdakı sənədləri gətirməlisiniz: - "Ġmtahana buraxılıĢ vərəqəsi"ni; - Ģəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini: a) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları (16 yaşı tamam olmayan vətəndaşlar da daxil olmaqla) şəxsiyyət vəsiqəsini; b) əcnəbilər şəxsi pasportları və ya icazə vəsiqələrini, vətəndaşlığı olmayan şəxslər şəxsiyyət vəsiqələrini və ya icazə vəsiqələrini, qaçqın statusu almış xarici vətəndaşlar və onların ailə üzvləri isə qaçqın vəsiqələrini; Qeyd. Məhdud fiziki imkanlı abituriyentlər imtahana gələn zaman digər tələb olunan sənədlərlə yanaşı əlilliyi təsdiq edən sənədin əslini və kserosurətini də mütləq özləri ilə gətirməlidirlər. DĠQQƏT! Göstərilən sənədlərdən biri olmadıqda və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olduqda imtahana buraxılmayacaqsınız! Göstərilən sənədləri imtahan binasının giriş qapısında sənədləri yoxlayan mühafizə əməkdaşlarına təqdim edib, buraxılış vərəqənizdə göstərilmiş müvafiq kodlu zala gedin. ABĠTURĠYENTĠN ĠMTAHAN ZALINDA GÖRƏCƏYĠ ĠġLƏR: İmtahan zalında “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ndə göstərilən sıra və yerdə oturduqdan sonra nəzarətçinin izahatını diqqətlə dinləyin. Aydın olmadıqda əlinizi qaldırıb nəzarətçiyə müraciət edin. İzahat işi qurtardıqdan sonra sizə “Cavab kartı” paylanır. “Cavab kartı”nı qara və ya tünd göy rəngdə yazan mürəkkəb axıtmayan diyircəkli qələmlə doldurun. “Cavab kartı”ndakı məlumatlar optik qurğu vasitəsilə oxunur. Ona görə də “Cavab kartı” ilə işləyərkən ehtiyatlı olun. Dairələri tam qaralayın (nümunə), kartın əks üzünün qabarmaması üçün qələmi bərk basmayın. Kartı əzmək, ləkələmək, zədələmək və cırmaq olmaz. DĠQQƏT! KorlanmıĢ “Cavab kartı” DƏYĠġDĠRĠLMĠR. Sizə məxsus “Cavab kartı”nın 1-ci bölməsində iş nömrəniz, soyadınız, adınız və atanızın adı çap edilmişdir. Özünüz haqqında çap edilmiş həmin məlumatları yoxlayın. Uyğunsuzluq aşkar etdikdə mütləq nəzarətçiyə müraciət edib məsələyə aydınlıq gətirin. 2-ci bölmədə özünüz haqqında məlumatları yazın və qaydalara zidd hərəkətə yol verməyəcəyiniz barədə bu bölmədəki Bəyannamə ilə tanış olun. “Cavab kartı”nda özünüz haqqında yazdığınız məlumatların düzgünlüyünü və Bəyannamə ilə tanış olduğunuzu imzanızla təsdiq edin. 3-cü bölmədə sizə veriləcək “Sual kitabçası”nın variantı çap edilmişdir. Cavab kartının arxa üzündə iĢ nömrəsinin kodlaĢdırılması üçün ayrılmıĢ bölmədə iş nömrənizin hər bir rəqəmini sol xanadan başlayaraq rəqəmlərin aşağıdakı nümunədə göstərilən şablonuna uyğun olaraq yazın. Sonra hər damanın altındakı sütunda uyğun rəqəmi

1.

2.

1.

2.

2

tapıb, onun yerləşdiyi dairəni tam qaralayın. Bu zaman diqqətli olun: hər sütunda yalnız bir dairə qaralanmalıdır. Bu bölmədə həmçinin soyadınızı və adınızı müvafiq sətirlərə yazıb, son sətirdə isə yenidən imza atın.
Rəqəmlərin və nöqtənin yazılış nümunəsi:

3.

4. 5.

6. 7.

Sonra sizə “Cavab kartı”nızın 3-cü bölməsində göstərilmiş varianta uyğun “Sual kitabçası” verilir. DĠQQƏT! Sizə verilən "Sual kitabçası” “Cavab kartı”nızın 3-cü bölməsində çap edilmiş varianta uyğun olmazsa, dərhal nəzarətçiyə müraciət edin. Belə ki, imtahan nəticələriniz qiymətləndirilərkən cavablarınız “Cavab kartı”nızda göstərilmiş varianta uyğun “Sual kitabçası”nın doğru cavabları ilə müqayisə ediləcəkdir. “Sual kitabçası”nın sizə düzgün təqdim olunduğuna əmin olun. Nəzarətçi sual kitabçasını açmağa icazə verdikdən sonra onu vərəqləyərək çap qüsurlarının olub-olmadığını yoxlayın. Belə qüsurlar varsa, problemin aradan qaldırılması üçün nəzarətçiyə müraciət edin. “Sual kitabçası”nın üzərində iş nömrənizi, soyadınızı, adınızı, atanızın adını və imtahan verdiyiniz zalın kodunu mütləq yazın. “Cavab kartı”nın cavablar üçün ayrılmış hissəsi sual kitabçasındakı sualların ardıcıllığına uyğun olaraq sıralanmışdır. Sual kitabçasında 1-25, 26-50, 51-75, 76-95 və 101-120 saylı sualların hər birinə verilmiĢ 5 cavabdan (bunlar A, B, C, D, E hərfləri ilə işarələnmişdir) düzgün hesab etdiyiniz bir cavabı seçin və “Cavab kartı”nda müvafiq sualın nömrəsini tapın və seçdiyiniz cavaba uyğun dairəni tam qaralayın. Əgər bir suala cavab olaraq birdən çox dairə qaralanarsa, həmin cavab səhv hesab edilir. Sual kitabçasında verilmiş 1) 96-98 və 121-123 saylı açıq tipli test tapşırıqlarının hər birinin cavabını (rəqəmlər və varsa nöqtə ardıcıllığını) bu cavab üçün nəzərdə tutulmuş damalara sol xanadan başlayaraq nümunədə göstərilən şablona uyğun olaraq yazın. Sonra hər damanın altındakı sütunda uyğun rəqəmi ( nöqtəni) tapıb onun yerləşdiyi dairəni tam qaralayın. Əgər eyni bir sütunda birdən çox dairə qaralanarsa, onda cavab səhv hesab edilir. 2) 99-100 və 124-125 saylı açıq tipli test tapşırıqlarında isə təqdim edilmiş 2 siyahının elementləri arasındakı uyğunluqları müəyyən edin və cavab kartında 1-ci siyahının hər bir elementinin nömrəsinə müvafiq sütunda 2-ci siyahının uyğun elementlərinə aid dairələri tam qaralayın. Ballarınız hesablanarkən yalnız “Cavab kartı”nda qaraladığınız cavablar nəzərə alınır. Ümumi bal hesablanarkən 1-95-ci və 101-120-ci suallar üzrə doğru cavabların sayından səhv cavabların sayının ¼-i çıxılır, açıq tipli test tapşırıqları olan 96-100-cü və 121-125-ci suallar üzrə isə səhv cavablar doğru cavabların sayına təsir göstərmir. DĠQQƏT! BaĢqasının cavablarını köçürməyin. Özünüz də diqqətli olun ki, sizin cavablarınızı heç kim köçürməsin. Nəticələriniz yoxlanarkən xüsusi araĢdırma zamanı köçürmə faktı aĢkar edilərsə, həm köçürənin, həm də köçürməyə Ģərait yaradanın imtahan nəticələri ləğv olunacaqdır. Hesablamaları və qeydləri aparmaq üçün “Sual kitabçası”nda boş yerlər nəzərdə tutulmuşdur. Buna görə də əlavə kağızdan istifadə etməyə icazə verilmir. “İmtahan başlandı” elan olunan andan 2 saat müddət keçənədək və imtahanın qurtarmasına qalmış son 15 dəqiqə ərzində imtahandan çıxmaq qadağandır. Qalan vaxt ərzində imtahandan çıxan abituriyentlər cavab kartı ilə birlikdə sual kitabçasını da nəzarətçiyə təhvil verməlidirlər. İmtahanda yalnız sona qədər iştirak edən abituriyentlər sual kitabçasını özləri ilə apara bilərlər.

3

“İmtahan qurtardı!” elan olunduqda cavab kartınızı mütləq nəzarətçiyə təhvil verin. “Cavab kartı”nı nəzarətçiyə təhvil verdikdən sonra “İmtahana buraxılış vərəqəsi”ndə nəzarətçiyə imza etdirməlisiniz. Cavab kartını nəzarətçiyə təhvil verməsəniz, imtahan nəticələriniz ləğv olunacaqdır. DĠQQƏT! “Cavab kartı”nın təhvil verilməsinə görə abituriyent Ģəxsən məsuliyyət daĢıyır. 10. Siz Cavab kartlarının sayılıb zərfə qoyularaq bağlanmasında iştirak edib, zərfin üzərindəki protokolu imzalaya bilərsiniz. ABĠTURĠYENTƏ QADAĞANDIR: - saxta sənəd təqdim etmək; - imtahana mobil telefon, kalkulyator, konspekt, lüğət, cədvəl, məlumat kitabçası və digər yardımçı vasitələr gətirmək və onlardan istifadə etmək; - yandırıcı, partlayıcı, kəsici, deşici, atıcı və digər bu kimi əşyalarla imtahan binasına girmək, özü ilə siqaret gətirmək; - sual kitabçaları paylandıqdan sonra hər hansı bir səbəbə görə imtahan zalını tərk edib yenidən geri dönmək; - nizam-intizam qaydalarını pozmaq; - zalda yerini dəyişmək, gəzişmək, yerindən durmaq və bu kimi hallarla imtahanın gedişinə mane olmaq; - başqasının cavab kartına, sual kitabçasına baxmaq və ya öz cavab kartına, sual kitabçasına başqasının baxması üçün şərait yaratmaq; - “İmtahan başlandı!” elan olunan andan 2 saat müddət keçənədək və imtahanın qurtarmasına qalmış son 15 dəqiqə ərzində , səbəbindən asılı olmayaraq, imtahan zalından çıxmaq; - nəzarətçiyə test tapşırıqlarının həllində kömək üçün müraciət etmək; - Cavab kartını nəzarətçiyə təhvil vermədən imtahan zalından çıxmaq. DĠQQƏT! Belə hallara yol verən abituriyentlər imtahandan xaric olunacaq və onların imtahan nəticələri ləğv olunacaqdır. TQDK-nın abituriyentin imtahan qaydalarına zidd hərəkətini imtahandan sonra da aşkar etmək üçün müxtəlif üsulları vardır. Qəbul Qaydalarında hər hansı bir pozuntuya və saxtakarlığa yol verməsinə görə (saxta sənəd təqdim etmə, köçürmə, köçürməyə şərait yaratma, imtahana öz yerinə başqasını göndərmə və qəbul qaydalarına zidd digər hərəkətlər) abituriyentin imtahan nəticələrinin ləğv olunması və onun haqqında müvafiq hüquqi tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Siz “Cavab kartı”nın 2-ci bölməsində belə hallara yol verməyəcəyiniz barədə öz üzərinizə öhdəlik götürərək Bəyannamə imzalayırsınız. Əgər siz imtahan zamanı qaydaların pozulması halları ilə rastlaşsanız, mütləq nəzarətçiyə müraciət edin, nəzarətçi lazımi ölçü götürməzsə, imtahan rəhbərinin və ya TQDK-nın nümayəndəsinin zala gəlməsini tələb edin. Nəzarətçi müəllimlər qeyri-fənn müəllimləridir. Onların vəzifəsi imtahanın gedişi zamanı nizam-intizam yaratmaqdır. İmtahanın başlandığı elan edildikdən sonra sizin onlara sual verməniz, onların sizə yaxınlaşıb hər hansı bir məlumat almaq üçün müraciət etməsi imtahan qaydalarına ziddir. Nəzarətçi müəllimlərin fəaliyyəti imtahan prosesinin tələblərinə uyğun olmazsa, bu barədə imtahan rəhbəri zala gəldikdə ona məlumat verin. İmtahan binasından çıxdıqdan sonra imtahanın gedişi ilə əlaqədar şikayətlərə baxılmayacaqdır. Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq! 8. 9. TQDK-2014

4

Similar Documents

Premium Essay

Business Ethics

...According to International Business Ethics Institute, understanding business ethics can be problematic in the sense that, this field is vast, often encompassing many concerns such as corporate governance, social responsibility, reputation management, accurate accounting and audits, fair labor practices and environmental stewardship to name a few. Moreover, it generally addresses the entire scope of responsibilities and obligations that a company has to each of its stakeholders like clients, employees, shareholders, suppliers and the community. To simply define business ethics, it is a form of applied ethics where it inculcates a sense within a company’s employees on how to conduct business responsibly. Business ethics seems easy to understand but when you get to the real one, you could find yourself in a confusing situation. Since the term ethics can pose many definitions in a broad context and it can be difficult to find a common understanding of the term, hence, most companies refer the concept of the term ethics as integrity, business practices or responsible business conduct. After you have known the basic definition of business ethics, you would now begin to know the business ethics of a chosen company. This paper aims to give some views on how Hewlett-Packard, an international company which provides mostly computer technologies worldwide, imposes their generally-established business ethics which means to say that it is enforced to their branches all over the......

Words: 297 - Pages: 2

Free Essay

Business Ethic

...Ethics and Integrity in Multinational Companies Silvia Delia OLARU Spiru Haret University, Bucharest, Romania E-mail:olarudelia@yahoo.com Phone: + 40213169793 Elena GURGU Spiru Haret University, Bucharest, Romania E-mail:elenagurgu@yahoo.com Phone: + 40213169785/88 – ext.151 Abstract The good news for multinationals is that globalization is creating more universal standards of business conduct, and these are becoming more rigorous. As more companies adopt these standards, it becomes increasingly important for every multinational to establish companywide core values, standards of behavior, and relevant policies in tune with the rest of the world's ethics and compliance environment. The benefits of an ethical culture outweigh the costs. Globally ethical companies will be those that maintain a strong reputation in all their markets, experience increased employee commitment and loyalty, garner advantages in attracting and retaining customers, and generate superior levels of performance and success. Keywords: globally ethical companies, business conduct, ethical culture, professional standards, corporate code of conduct Introduction Companies operating in foreign countries find that understanding and complying with variant laws, managing employees far from headquarters, serving customers and relating to suppliers and partners in multiple jurisdictions can introduce significant challenges to developing shared corporate values and realizing a truly global culture.......

Words: 2644 - Pages: 11

Premium Essay

Business Ethics

...Christian Hufford Ethical Issues in Business Business Ethics BA 338 Business Ethics Unit 4 Individual Project August 5, 2014 Professor Loschiavo Pyramid schemes and Ponzi schemes share many similar characteristics in which unsuspecting individuals are fooled by unscrupulous investors who promise extraordinary returns. However, in contrast to a regular investment, these types of schemes can offer consistent “profits” only as long as the number of investors continues to increase. Ponzi and pyramid schemes are self-sustaining as long as cash outflows can be matched by monetary inflows. The basic difference a rises in the type of products that schemers offer their clients and the structure of the two ploys. Ponzi schemes are based on fraudulent investment management services- basically investors contribute money to the “portfolio manager” who promises them a high return, and then when those investors want their money back they are paid out with the incoming funds contributed by later investors. The person organizing this type of fraud is in charge of controlling the entire operation; they merely transfer funds from one client to another and forgo any real investment activities. On the other hand, a pyramid scheme is structured so that the initial schemer must recruit other investors who will continue to recruit other investors and those investors will then continue to recruit additional investors and so on. Sometimes there will be an incentive that is presented as......

Words: 746 - Pages: 3

Premium Essay

Business Ethics

...|BUSINESS ETHICS | |Individual assignment | | | | | |Topic 1: The factors influencing corporate culture | |LECTURER: |Trangdtt | |STUDENT: |Nguyen Thuy Anh | |ID NO. |FB00163 | |CLASS: |BA0601.2 | I. NATURE AND BACKGROUND OF FIRM: The Coca-Cola Company is the world's largest beverage company and is the leading producer and marketer of......

Words: 984 - Pages: 4

Premium Essay

Business Ethics

...------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- College of Business, Hospitality and Tourism Studies ------------------------------------------------- Department of Accounting ACC601 – Corporate Accounting Trimester 2, 2012 Research Assignment 2, (10%) Instructions: ( For Education students only) Note * This assignment is to be carried out in groups of three. * Students are required to choose only one topic, and write a research report, based on the format given. * The assignment must comply with normal academic requirements. Refer to the course outline and regulation concerned with plagiarism and copying! * The assignment is out of 10 marks and carries a weighting of 10% towards the overall assessment. * Hard copy & soft assignments must be submitted on or before 24th July 2012. Your written assignment submission format * Cover page – ID# and full name of group members * Acknowledgement declaration (if any interviews conducted) * Abstract / Value of research ½ page * Your research topic / company * why you choose a particular company/ topic – Rationale/ value of research * Methodology of obtaining research information 1page * Quantitative/ and qualitative analysis * Introduction1page * What is your topic and briefly discuss about that......

Words: 407 - Pages: 2

Premium Essay

Business Ethics

...SUBJECT BUSINESS ETHICS PROFESSOR CYRUS GONDA TOPIC UNETHICAL PRACTISE IN FOLLOWING SECTORS: HOSPITAL GROSSERY HOTEL INFORMATION TECHNOLOGY JOURNALISM GYMNASIUM INTERIOR INSURANCE UNETHICAL PRACTISE IN DIFFERENT SECTORS Hospital No profession is more fundamentally rooted in an ethic than medicine. In the 21st century, almost every young American physician graduates from medical school by reciting some version of an oath of ethical behavior first sworn to by doctors in the fifth century B.C. To be sure, the original formulation by the Greek physician Hippocrates is a bit outdated--starting with its invocation of obscure Greek gods and, among many anachronisms, equating treatment with "dietetic measures" and relegating surgery to barbers. Many medical schools have adopted updated versions of the oath, in which not only the language and concepts are modernized but also considerations such as avoiding overtreatment and factoring the patient's economic well-being into the therapeutic relationship are explicitly included in the pledge. Ethical guidelines are central to medical practice because of what one respondent to ACPE's recent poll of physician leaders summarized as the "inherent conflict of interest" between the physician's role as trusted healer and the physician's role as breadwinner--earning a living from the medical knowledge and ministrations applied Case studies: the legal implications for health care's bad business practices Bad, or unethical,...

Words: 4237 - Pages: 17

Free Essay

Business Ethics

...Our group worked very efficiently and effectively together but there is always room for improvement. When we first met, we divided the project into equal parts and set a due date for the written parts. One thing that we could have worked on would be to have more meetings. We feel that if we met maybe one or two more times, we could have gotten all of our issues with the written parts and presentation out rather than communicating though texting and Facebook. Another aspect our group could have improved on would be communication within our group. Although we all finished our parts on time without any conflict, we never got together to bounce ideas off each other and give each other ideas for our parts. We were just assigned the parts and didn’t discuss them until we put it all together. This could have been beneficial to all of us and maybe make the workload less. Overall, we all agreed that our group worked very well together. We started the assignment when it was given to us and finished our parts on time to the best of our ability. We set deadlines and met all together to discuss what our roles were and our meeting were efficient. It was very interesting to meet new people from different parts of the world and work together with them. It was good for all of us to get out of our comfortable groups and come together with people with different interest and ideas with such diverse cultural backgrounds. It was a very realistic representation of what the real world will be......

Words: 312 - Pages: 2

Premium Essay

Business Ethics

...1) Yes, I believe that Project Share is altruistic in nature and serves the greater good of man and it is also a good business decision for the company. I have postulated some of my thoughts on the writings of Milton Friedman. While I have no objections to giving back to the community and doing social good, I do believe that a majority of the money, time and effort should come from employee contributions rather than corporate dollars used for funds, grants and scholarships. Companies should limit their direct involvement in these activities using just their brand and influence to raise public awareness to the cause, so long as it is consistent with the companies’ values and beliefs. I also believe it is the firm’s primary job is to focus on delivering the highest possible return of shareholder value. If a company cannot produce a profit, or sustain the shareholder’s appetite, then the possibility of promoting a Project Share cannot exist. Everything in the business revolution is predicated on returning value. I should clarify, that my statements above are based upon the fact the companies in discussion are publicly traded and not private entities. Private entities, which include partnerships, limited liability corporations and other non-traded companies with limited employees and owners who are the sole shareholders, can operate as the social responsibility doctrine as they see fit. 2) Milton Friedman’s, belief was that the one and only one social responsibility of a...

Words: 613 - Pages: 3

Free Essay

Sylabus for Business Ethic

...FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS UNIVERSITY OF LAMPUNG  MANAGEMENT DEPARTMENT   COURSE  COURSE CODE  SCHEDULE AND CLASS  NAMA DOSEN / EMAIL  WEBSITE / POWER POINT/   TEACHING MATERIAL  BUSINESS ETHICS  EBM 612217 / 3 Credit  BILLINGUAL F103 Room / Friday 13:30 – 16:00 AM  MUDJI RACHMAT RAMELAN, S.E., MBA. / muji@feb.unila.ac.id  Dina Safitri, S.E, M.I.B.  http://silabus.fe.unila.ac.id Business Ethics: Concepts and Cases (7th Edition) 2012 by Manuel G.  Velasquez,  ISBN‐10: 0205017665, ISBN‐13: 978‐0205017669, Pearson  International Edition  2st (even) Semester of 2013/2014    SEMESTER       Course Description    Business ethics course is thinking or reflection about morality in business and economic activities, where  morality is defined as good aspects and / or bad aspects, commendable or reprehensible that the  human behavior is to be allowed or not allowed.    In a business context, the quest for profit is a reasonable component of each business venture, so often  ignored and passed all requirements of morality. The study of business ethics is expected to provide  impact on student behavior as actors of business in the future, so it is expected that the course will  broaden students thinking that will create an actors of economy and business that can hold on to moral  virtues.    Course goal     On completion of course the students will be able to   Knowing and expressing the concept of business ethics both generally and specifically.  ......

Words: 484 - Pages: 2

Premium Essay

Siemens - Business Ethics

...sector nationally and in the region. Siemens' overall involvement in the region dates back almost 140 years. The company's name first became known through the construction of the Indo-European telegraph line from London to Calcutta in 1870. Siemens' first office in what is now Pakistan opened in 1922. The Siemens Pakistan Engineering Company Ltd. was founded in 1953 as a private company, and in 1963 the company was reorganized as a public limited company. Introduction and purpose: This Code of conduct (Ethics) of Siemens Pakistan Engineering Co. Ltd. ("the Company") helps in maintaining and following the standards of business conduct of the Company. The purpose of the Code is to deter wrong-doing, promote ethical conduct in the Company and ensure compliance with the legal requirements, the matters covered in this Code are of the utmost importance to the Company, its stakeholders and business partners. Further, these are essential so that the Company can conduct its business in accordance with its stated values and its legitimate interests. Applicability: The Code is applicable to the following persons unless repugnant to the context or specified otherwise in this code: (a)Members of the Board of Directors of the Company; and (b)Senior Managerial Personnel i.e. all members of management at including all functional heads and such other...

Words: 7790 - Pages: 32

Premium Essay

Business Ethics

...BUSINESS ETHICS Name Institution of Affiliation Introduction The business environment is changing to embrace ethical conduct in the performance of duties and activities of individuals in professional setting. Nowadays, companies are exposed to public scrutiny where their corporate social responsibility and social accountability are assessed. A shift towards rethinking the various functions of a business entity to encompass ethics into their daily management activities has been undertaken as entities seek to be market leaders. Business ethics encompasses the relationship the company has with the employees, customers, shareholders and the community. Business ethics is the analysis of business activities and situations where issues pertaining what constitute a right or wrong act are dealt with through institutional processes (Jennings, 2011). Consequently, ethics involves ascertaining good practices from bad practices based on the context of morals. On the other hand, moral conduct is the behaviour exhibited by human beings that can either be right or wrong depending on the context whereas business ethics. Business ethics can be viewed from two distinct perspectives; descriptive ethics and normative ethics. Normative ethics ascribes to the justification of moral systems whereas descriptive ethics depicts what ethical practices are. Ideally, the paper will delve into more details concerning what business ethics entails and the importance of business......

Words: 1492 - Pages: 6

Premium Essay

Business Ethics Assignment

...Higher Education Assessment | School: | Hospitality, Tourism and Sport | Awarding Body: | Lancaster University | Module Code: | TH4MD013 | Programme Title: | Foundation Degree Hospitality and Licensed Retail Management | Occurrence: | 13/15 | Module Title: | Business Ethics and Social Responsibility | Weighting: | 100% | Assessment Title: | Corporate Social Responsibility | Assessment No. | 1 | fds | Tutor Details | Name | Ian Mills | Telephone No. | 504481 | | Email | Ian.Mills@blackpool.ac.uk | Room | SB110 | | Internal Verification (IV)For Staff Use Only | Assessment Brief IVMust be internally verified prior to distribution to students | IV Name: | Beverley Heinze | | | Date: | | | Student Submission IVTo be completed if the assessment submission forms part of the IV sample | IV Name: | | | | Date: | | | Assessment Distribution, Submission & ReturnPlease note that late submissions may incur a penalty as defined within the assessment regulations of the awarding body | Distribution Date: | Monday 19th January 2015 | | Submission Time: | Midnight | | Submission Date: | Friday 15th May 2015 | | Submission Point/Location: | Moodle | | Feedback Week Commencing: | Week commencing Monday 1st June 2015 | | Student Number: | | Student Name: | | | Assessment RecordFor Staff Use Only. All assessment grades are subject to ratification by the College board of examiners and the awarding body. | Grade......

Words: 842 - Pages: 4

Premium Essay

Business Ethics

...The success of modern business is apparent, but recently there is much concern in the business-and-society literature and in the general press on whether business fulfils its social role responsibly. Business ethics, corporate social responsibility and corporate governance movements have been developed in recent decades as responses to a growing sense of corporate wrongdoing. This paper attempts to explain why the three movements seem yet to have generated little in the form of widely accepted prescriptions for improvement of business behaviour to the satisfaction of the “constituents” of business, i.e. the major stakeholders. Without denying the usefulness of any of the three movements, the paper suggests that there are weaknesses in all three, especially concerning the way they conceive modern business operation. To this end business pluralism, responsive codes of practice and re-examination of the assumptions (conditions) of business operation could be helpful. In the business literature there is a major strand that celebrates business strength and seeks formulae for success. This strand was manifested in the Scientific Management tradition dating from Frederic Taylor’s work in the early twentieth century (Taylor, 1911) and continued through the Human Relations studies of Elton Mayo that sought to find growth through taking care of the “people dimension” (Roethlisberger and Dickson, 1939). The tradition was further developed following the publication by Peters and......

Words: 1693 - Pages: 7

Premium Essay

Business Ethics

...Running head: Ethical and Moral Issues in Business * Ethical and Moral Issues in Business MGT/216 * Ethical and Moral Issues in Business * In this paper I will address the following topics: the differences between moral and ethical issues, the differences between business ethics and personal ethics and list some examples of ethical issues in today’s business environment. The line between morals and ethics may seem blurred; however, some differences between the two do exist. Morals are defined as one’s personal values or beliefs. These values are typically established by religious beliefs or family influences. Ethics are defined as guidelines for behavioral standards. These guidelines are usually set in place by a specific group or groups of people. For example, businesses usually have a specific code of ethics that may differ from a religious group’s code of ethics. What is acceptable for one group or organization may be unacceptable to others. Business ethics are defined as codes or guidelines used to govern behaviors and practices within any given company. Typically all companies abide by a written code of ethics. These codes are used to ensure that employees understand and practice acceptable behaviors in the workplace. Usually a company’s code of ethics is influenced by the culture surrounding that business. In the business world, personal ethics will sometimes be put aside for the greater gain of......

Words: 669 - Pages: 3

Premium Essay

Business Ethics

...on ethics by the Santa Clara University, a number of years ago sociologist Raymond Baumhart conducted a survey asking people about what they think of ethics. The results showed many people linking ethics to their feelings, their religion and standards set by the society (Manuel et al, para. 2). Manuel Velasquez and other authors of an article published by the Santa Clara University on business ethics pointed out flaws in the responses. They believed that feelings sometimes deviate from ethics because a person may feel to do something that is not right (Manuel et al, para. 4). Moreover, they argued that most religions advocate high ethical standards, yet these standards cannot be identified with religion because if they were, they would have only applied to religious people (Manuel et al, para. 5). Finally, saying that ethics are standards that a society set was proved wrong as the standards of behavior in a society can diverge from ethics, considering Nazi Germany which was a society that became morally corrupt (Manuel et al.). This was what ethics are not. Then, what are ethics? Ethics are the well founded standards that are backed up by consistent and well founded reasons. These standards include rights, obligations, honesty, fairness, benefit to society or specific virtues. For example, the rights may include right to life and right to freedom whereas reasonable obligations may include abstaining from stealing and fraud (Manuel et al, para 7). The application of ethics is......

Words: 3013 - Pages: 13