Free Essay

Business Management

In: Business and Management

Submitted By angelyne
Words 1347
Pages 6
1.Artifact (archaeology), an object formed by humans, particularly one of interest to archaeologists

3.Para sa mga unang Pilipino, ang mga burol, kapatagan at batis ay may mga ispiritung higit na makapangyarihan sa mga tao. ang mga ito ay maaaring mabuti o masamang ispiritu. kailangang igalang o handugan ng mga seremonya ang mga ito upang matuwa sa mga tao at patuloy na magbantay sa kapaligiran.

Ang mga unang pilipino ay naniniwalang hindi ganap na namamatay ang tao.

Naniniwala rin ang mga pilipino na ang pinakamakapangyarihang manlilikha sa daigdig ay si Bathala. naniniwala sila na si Bathala ay nasa langit at hindi nila makakausap. ngunit sa paghahandog nila sa mga ispiritu o anito, nakakaratingt kay Bathala ang kanilang mga panalangin.

Ang mga namatay ay inililibing nilang kasama ang kanilang kayamanan, mga damit, ginto at porselana.

kung ang yumao ay ay isang mandaragat at dakilang pinuno, kasama niyang ililibing ang mga alipin sa isang bangka upang may magsagwan dito patungo sa higit na malawak na dagat sa kabilang buhay
*Ang ating mga ninuno ay may sariling pananampalataya noon pa man. Naniniwala sila sa isang kataas-taasang nilikha na kinikilala nilang Bathalang Maykapal. Pinaniniwalaan nila na si Bathala ang may likha ng lahat ng bagay sa mundo. Marami rin silang pinaniniwalang diyos. Naniniwala at sumamba rin sila sa mga espiritu ng kanilang ninuno. Naniniwala sila na ang mga ito ay kahalubilo nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga ito rin ay maaring magalit, matuwa at magtanngol sa kanila. Ang mga ito ay pinarangalan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng handog o alay. Sinamba rin ng ating mga ninuno ang kalikasan tulad ng ilog, bundok, matandang punungkahoy, bwaya at bukid. Gayundin ang buwan, bituin, bahaghari, kweba, halaman at mga hayop. Naniniwala silang ang mga ito ay tinitirahan ng mga espiritu. Naniniwala rin an gating mga ninuno sa buhay sa kabilang daigdig. Naniniwala sila na ang kaluluwa ng isang taong namatay ay tumutungo sa langit o impyerno. Ito ay ayonl sa kanyang pamumuhay sa ibabaw ng daigdig. Kung siya ay mabuti, siya ay pinaniniwalaang mapupunta sa langit at kung siya ay masama, siya ay mapupunta sa impyerno. Isang magandang halimbawang nagpapakita ng pananampalataya n gating mga ninuno ay ang tapayang panlibingan (burial jar) na natagpuan sa kweba ng Manunggul Palawan. Ang disenyo ng takip ng tapayan ay dalawang pigura ng diwata na nakasakay sa bangka na naghahatid sa kaluluwa ng namatay sa kabilang buhay sa kailaliman ng dagat. Nagbibigay din ng alay ang ating mga ninuno sa kanilang mga anito. Ang mga ito ay sinasabayan din ng seremonya. Ang mga seremonyang ito ay pinangungunahan ng mga babaylan habang nagkakantahan ng papuri at nagsasayawan ang mga tao.

Bangang Manunggul
Isa sa mga pinakatampok na artifact ng matandang panahon sa kapuluan ang Bangang Manunggul na natagpuan sa Yungib Manunggul, kuwebang bahagi ng Kompleks ng mga Yungib Tabon sa Lipuun Point, Quezon, Palawan.
Tinatayang nilikha ang Banga sa pagitan ng 890-710 BC na siyang petsang natukoy para sa Yungib. Ibig sabihin, mga 2,150 taon bago pa pumaloob ang Islam sa Mindanao at Sulu o mga 2,550 taon bago pumaloob ang Kristiyanismo sa kapuluan. Mahalaga ang bagay na ito para sa paglalarawan ng paniniwalang ispiritwal ng mga sinaunang Pilipino na mamamalas na buo na 2,000 taon bago pa pumaloob ang Islam at Kristiyanismo sa katutubong kabihasnan.
Kapwa materyal at ispiritwal na katangian ng kabihasnan ng matandang Pilipinas ang ipinapamalas ng Banga. Ilan sa mga ito ang sumusunod:
1. Mataas na ang antas ng kasanayan sa pagpapalayukan nang mga panahong ito. Natagpuan sa Bolobok Rockshelter sa Sanga-sanga, Tawi-tawi ang mga unang ebidensya ng palayok sa kapuluan na tinatayang mga 6000 BC, ang sinasabing simula ng panahong Neolitiko sa kapuluan.
May kalakihan ang Bangang Manunggul sa mga karaniwang banga. Kinulayan ito ng hematite (iron oxide) kaya mamula-mula. May desensyo itong tila titik-S na tila mga alon, desenyong laganap nang mga panahong ito sa Timogsilangang Asya. Bagay na nagpapahiwatig naman ng ugnay ng kapuluan sa mga bayan ng rehiyon.
Mas mahalaga, may lilok sa takip ng Banga na bangkang may sakay na dalawang tao. Hindi lamang pagpapalayok kundi pati na paglililok at pagdedesenyo ang dalawa pang kasanayang itinatanghal ng Banga. At hindi lamang palayok, kundi pati na bangkang may sagwan at layag, ang likhang gamit noong araw na ipinapamalas ng banga.
Mangyari pang ipinapahiwatig ng mga ito ang mga kaalamang kinakailangan na taglay ng mga matatandang tao para makalikha ng banga, bangka, sagwan at layag. Halimbawa ang kaalaman ukol sa mga angkop na materyales na gagamitin at kung saan makukuha ang mga ito. O ang mga kaalaman at kasanayan sa paglikha mismo ng mga kasangkapang kailangan sa paggawa. O ang mga kaalaman sa pagpoproseso ng mga materyales at paglikha ng mga kundisyon para magawa ang mga ito lalo na ang banga na kailangan pang lutuin upang maging matibay.
Anupa’t malinaw na itinatanghal ng Bangang Manunggul ang mga kaalaman ng mga sinaunang tao sa kapuluan sa paggawa at paggamit ng banga at bangka gayundin ng mga kasanayan sa pagpapalayukan, pagbabangka, paglililok at pagdedesenyo.
2. Ipinahihiwatig ng banga ang praktis kaugnay ng sinaunang paraan ng paglilibing na ipinapamalas din ng mga sumunod na paghuhukay at ulat etnograpiya. Sa kaso ng Bangang Manunggul, inilibing muna ang namayapa bago muling hinuhukay at nililinis ang buto saka inilalagay sa loob ng banga. Inilagak naman ang banga sa loob ng yungib na nasa isa sa pinakamataas na bahagi ng mga Yungib Tabon, isang pagpapamalas ng kahalagahan at sagradong pananaw sa mga yungib ng mga sinaunang nanahan sa kapuluan.
3. Ipinamamalas din ng Bangang Manunggul ang ilang paniniwalang ispiritwal ng mga sinaunang Pilipino na sinusugan ng ibang mga paghuhukay at ulat etnograpiya sa Palawan at sa ibang bahagi ng kapuluan. Ilang pananaw ang kagyat na mababanggit:
a. May kaluluwa na ang mga matandang Pilipino mahigit 2,000 pa bago pumaloob ang Islam at Kristiyanismo sa kapuluan. Sinasabing ang tao sa unahan ng bangka sa takip ng Bangang Manunggul ang kaluluwa ng namayapa. Ang dalawang kamay nito ay magkakrus sa harap ng dibdib at may tali ito sa ulo hanggang ilalim ng baba na siya pa ring kaugalian hanggang sa kasalukuyan.
b. May sumusundo o naghahatid sa kaluluwa sa huling hantungan at hindi ito isang nakatalukbong na kalansay na may hawak na karit kundi isang diwata o anito na sumasagwan sa isang bangka. Ito ang ikalawang tao sa takip ng Banga. Sa mga taga-Panay, ang sumusundo sa kaluluwa ay ang diwatang si Maguayen sakay ng kanyang barangay samantalang sa mga Tagbanwa ng Palawan mismo, ang sumusundo ay si Sumurutun sakay ng mas malaking adyong dahil maraming kaluluwang namatay sa epidemya ang kanyang sinusundo.
c. Bangka ang ginagamit na panundo dahil ito na ang sasakyan sa paglalakbay na gamit noong araw. Mapapansin na ang panolong o unahan ng bangka ay may mukha. Bangkang-kaluluwa ang itinawag dito ng mga taga-National Museum. Gaya ng nabanggit, barangay ang gamit ni Maguayen sa paglalakbay sa ilog patungo sa ilalim ng lupa samantalang adyong naman ang gamit ni Sumurutun na naglalakbay sa hangin patungo sa pagitan ng langit at mga ulap na hantungan ng mga namatay sa epidemya.
d. May kabilang buhay na patutunguhan ang mga kaluluwa ng mga namayapa. Bagaman nasa mga yungib ang mga labi ng mga namayapa, ang kanilang kaluluwa ay nagtutungo o inihahatid sa ibang lugar sa kabilang buhay. Maaaring ito ay nasa kaitaasan, nasa mga matataas na bundok sa kalupaan gaya ng Madyaas ng Panay o kabundukan ng Kalimantan sa Borneo o nasa kailaliman ng lupa gaya nang sa mga Bagobo. Saan man sila mapunta, ang mga kaluluwa ay may sariling buhay sa kabilang buhay.
e. Sa kabuuan, kung pagsasamahin ang mga ipinahihiwatig ng Bangang Manunggul, ng mga dokumentong sinulat ng mga Espanyol at iba pang ulat etnograpiya, matitiyak na may sariling pananaw ang mga matandang Pilipino sa kapaligiran at sa sandaigdigan. Isa itong mundong binubuo ng kaitaasan kung saan naroroon ang langit, ang kalagitnaan o kalupaan kung saan nakatira ang mga tao at ang kailaliman kung saan naman nananahan din ang ibang nilalang at isa nga sa mga rehiyong pinatutunguhan ng kaluluwa.

Similar Documents

Premium Essay

Business Management

...Courtney Parker Small Business Management 1/25/13 Assignment #1 As a single mother of four attending school full time while working fulltime as well, money is tight from time to time. As Christmas approached this became an all too real truth in trying to plan for present buying. Since I am not the type to sell door to door, push Avon or Tupperware, I needed to find an entrepreneurial endeavor that would garner me funds but also allow me to be home with my kids away from work and school. I had read and seen tie blankets before so I set out to learn how to make them. There were numerous tutorials on YouTube and come to find out they are actually not hard to make (especially for those of us that are not craft inclined). They can be time consuming however. Undaunted, with a confidence in my ability to make it work and high level of energy, both characteristics of an entrepreneur I set out to purchase fabric, create a few blankets, and listed them on the Facebook San Luis Valley Yard sale forum. Within minutes I had people asking if I could make custom blankets to their choices of fabric and more of the ones I already had. My business had begun. Throughout the season, I started in October I had constant orders for Christmas. Up until the week before Christmas I had numerous orders, so many in fact, I realized I should have employed help as I exhausted myself and worked late into nights to complete orders. I also realized people want deals and in discounting my prices...

Words: 523 - Pages: 3

Premium Essay

Business Management

...Approaches to Marketing Management In common parlance, marketing is the process of selling something at a shop or market place. To some it has meant the study of individual commodities and their movement in the more place; to some it has meant the study of institutions and personas who move these products or study of the economic contribution; whereas to product movements and the way eh perosnas involved move them. Thus the study of marketing has, thus, been approached in more than one ways. However, these different approaches have immensely contributed to the evolution of the modern approach and the concept of marketing. To facilitate the study, these different approaches may be broadly classified as the commodity approach, the institutional approach and the managerial approach. Besides these well recognized and established approaches, of late, the recently developed societal and systems approaches have been attracting considerable attention. A brief description of these different approaches is given below, reflectionghtie respective focus and characteristics. (A) Commodity Approach : In the commodity approach to the study of marketing, the focus of study is a specific commodity, say, wheat, rice, approach, the subject matter of discussion around the specific commodity selected for the study; nature and extent of demand, the distribution channels used and the function, such as buying , selling , financing, advertising, storage repeating such studies in case of......

Words: 1111 - Pages: 5

Premium Essay

Business Management

...2 Business buying decision process consists of the following steps:- Problem recognition: the starting point of the process it is the customer’s perception of a want or problem which must be satisfied (( B.E. marketing & promotion page8) It will occur when the fashion retail recognizes a problem or need that can be meet by buying a product or service. General need description: Let's assume that fashion retail outlet is catering for both consumers and business clients wants to improve its services or products so in this step characteristics of the services and prod that fashion retail outlet is needed are explicitly expressed. Product specification: After the pervious step, fashion retail outlet will express the specification of the product or services which will be of course done with the consultation of the marketing or sale team. Supplier search: In this step the fashion retail will search for the supplier of the goods needed this can be done by reviewing trade directories or by doing computer search. Proposal solicitation: Once the search is complete then the fashion retail will invite suppliers to submit their proposal, in this case presentation by the supplier might be needed. Supplier selection: In this step the fashion retail will finalize the supplier. Factors like competitive prices, honest communication, quality products and services etc are of great importance in this regard. Order routine specification: At this stage the fashion retail management......

Words: 361 - Pages: 2

Premium Essay

Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management

...Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and......

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Business Management

...possess the skills necessary to be a great business manager. You may have read how you can lead large groups of employees. You may have found out that you will need to be great at getting people under you to do what needs to be done. If you have heard all of this and the job fits your personality, then you should be doing research on how you can be a business manager. When you are making plans for the career change, you will want to make sure that you know a lot about the field you are considering. Some jobs look good but once you find out what they entail you will find they are not right for you. This is usually true in those coveted high paying careers. People usually get hung up on the prospect of making more money and they forget that they need to choose a career that is fun and interesting. If you don't want to make this mistake you will want to get a hold of at least one educational essay on your chosen careers in business management. When looking for those essays that describe you career of business management, try to make sure it isn't by companies looking to hire new people because they tend to spin it towards their business. Consider that if it sounds far too good, then throw the essay in the trash. Don't waste your time on pipe dreams, when what you need is the facts. There may be a few great websites that will help you find information about working in those careers. You will want to try an essay about business management because the information will be......

Words: 384 - Pages: 2

Premium Essay

Business and Management

...Business Management Business Management is a course of study leading to an A.A.S. degree. The coursework includes both general requirements (liberal arts courses) as well as curriculum requirements (business courses). In addition, each student takes elective courses in one of the following four areas of study: General Management, Finance & Banking, Marketing or Travel & Tourism. Program Outcomes 1. Effectively communicate using the language of business 2. Make business decisions using a systematic, evaluative, information-based approach rooted in ethics and social responsibility 3. Demonstrate knowledge of current events and trends in business, including potential career tracks in their area of interest 4. Master the skills necessary to prepare them to work in an entry-level position and/or continue in the academic field in their area of interest Common Core Required Common Core 6 English Composition Mathematical and Quantitative Reasoning 4MAT 150 Introduction to Statistics OR 4MAT 2xx Pathways-Approved MAT 2xx or higher Life and Physical Sciences 4AST 110 General Astronomy OR 4PHY 110 General Physics 14 Total Required Common Core Flexible Core Creative Expression 3SPE 100 Fundamentals of Speech 1 10 Total Flexible Core 23 Total Common Core Curriculum Requirements 3BUS 104 Introduction to Business 3BUS 110 Business Law 3 BUS 150 Business Communication 3 BUS 210 Business Methods 1 BUS 220 Managerial Decision Making 3ACC 122 ...

Words: 300 - Pages: 2

Premium Essay

Business Management

...corporate style to manage these units in order to add value, and potentially more value than other parents could add and prevent these businesses being handicapped by the centre. Essentially, ‘putting one's eggs in different baskets" may reduce the risk in the overall portfolio but requires that the firms management possess the strong capabilities necessary to successfully execute this strategy. This in mind, the Goold and Campbell style that I would adopt is the strategic control style based on…. Because the company has many unrelated businesses, in many industries and in many geographic regions, it is quite unlikely that corporate centre management would be adept at the capabilities required to manage these businesses. Most corporate managers have experience in only one industry (or a few) and none realistically can be an expert in the wide variety of unrelated industries represented in a conglomerate. The business units' management is close to the markets in the different regions, familiar with the different cultures that exists in those markets, and is more likely to have intimate specialist knowledge of their particular businesses. They also need to be flexible and nimble at business-level decision making. As such at the centre we will focus on financial control,...

Words: 1364 - Pages: 6

Premium Essay

Business and Management

...There is a rapid growth in global organisational concepts, crystallised in Japanese business philosophy, to be as effective as possible in the most efficient way. New technology involving networking information and automation influences the behaviour of business and enables significant transformation. This need to maximise efficiency and effectiveness in such a competitive age is increasingly crucial to the success of a business. This is why it is an exciting and fascinating period in both the commercial and economic world to study Business Management. Adaptability, creative thinking and the application of technology are now intrinsic to managing businesses. I have developed these principles and enjoyed the spectrum of sixth form study that has taught me to approach problems from different political, economical and psychological perspectives. Throughout Business Studies, to complement what has been taught I have researched real-life business solutions and how they have been implemented, such as the responsive marketing used by Coca Cola to prolong their business cycle and sustain major profitability. Studying ICT has enabled me to examine the criticality of technology in giving businesses a competitive edge by considering issues such as organisational objectives, people and legal implications rather than making decisions based solely on financial factors. Furthermore, studying Psychology gives me insight into the human influences on organisational behaviour through studying......

Words: 522 - Pages: 3

Premium Essay

Business Management

...lot of months to be familiar with the employees of the company, get to know the working pattern and the style which was trailed by her husband. She took the responsibility when the company’s reputation and performance was going down, yet she was loaded with hopes. Around then she had self-confidence that she will be the person who can acquire the genuine change in Baines. These steps clearly demonstrate the self-confidence and determination of Carol. Firstly she did a wide analysis of the company that had reasons to purchase the office supplies. In view of her comprehension of the company's abilities and her evaluation of the potential business sector she added to a particular short and long term goals for the company. Carol decided not to sell the business but rather to run herself. Moreover her degree in the business with major in management helped her to take a lot of right and feasible decisions for the company in areas of marketing as well as to decide the right time of investments. These steps demonstrate the insight intelligence traits of Carol. She was honest and genuine for her work and goals; she presented herself trust worthy and honest. She trusted on her employees who helped to create an environment of faith and family. Additionally when some of her worker quit after the passing of Baines Carol provided a sense of support and interests to them. Throughout her leadership era few employees left Baines Carol. To become more social she sponsored a softball team in......

Words: 546 - Pages: 3

Premium Essay

Business Management

...QUESTION ONE PROTECTION FACTOR DESCRIPTION EXAMPLE NATURAL RESOURCES Everything that is provided by nature, Water, Crude oil Usually a scarce and limited. CAPITAL initial monetary investment a business loans taken by individuals business requires on start up with the intent to start a business LABOUR people who have the necessary skills, capabilities and knowledge to Technicians, Engineers provide a service or transform raw materials into finished goods ENTREPRENEURSHIP Is a process which combines capital, Michael Dell- ceo/founder of Dell labour, natural resources and links computers them to the risks associated with the provision of goods and services KNOWLEDGE Proper knowledge makes it possible Information technology to determine wants and needs and respond with the appropriate goods. It incorporates the economic principle (highest satisfaction with scarce factors of production) QUESTION TWO MACRO SUB ENVIRONMENT DESCRIPTION EXAMPLE Economic environment sub environment that affects interest and exchange rates, disposable income and purchasing inflation and trade cycles behaviour Social Environment linked to demographics and social Population growth, market and cultural aspects that influence composition, geographic location the market Technological environment embraces technological Cellphone industry ......

Words: 639 - Pages: 3

Free Essay

Business Management

...Looking at the environment surrounding PepsiCo which carry out productive activities in different part of the world, is bound to obey both the political and social lifestyles of the country which it resides and therefore some analysis has to be done. PepsiCo carries out productive activities globally including the African market and therefore as we may have it in Africa there are so many problems facing investing in the African market like Nigeria which has unstable power supply and political policies. Environmental audit: Here we look at the environmental compliance and management system implementation gaps, and also the corrective actions that need to be taken in order to mitigate those environmental blunders. And for quality management, PepsiCo established a Global Environmental, Health and Safety Management System (GEHMS), which has an ISO 14001 and sets global standards for risk areas across all business, as was clearly stated in (PepsiCo.com 2014). This shows that PepsiCo’s products consistently meet customer’s requirement and that the quality is consistently improved. Since the global market is very large with large buyers and large sellers and where criticism is the order of the day. Therefore in order to retain and also get new customers, PepsiCo doesn’t want to take chances of not producing any cosmetics which falls short of quality that is not approved by its target market. So having being certified or having ISO 14001 certification combats this and it’s ensured......

Words: 310 - Pages: 2

Premium Essay

Business Management

...Kelly | McGowen | Williams C en ga Australia • Brazil • Japan • Korea • Mexico • Singapore • Spain • United Kingdom • United States ge Le ar ni ng BUSN BUSN BUSN 6, 6th Edition Kelly | McGowen | Williams © 2014 Cengage Learning. All rights reserved. Senior Project Development Manager: Linda deStefano Market Development Manager: Heather Kramer Senior Production/Manufacturing Manager: Donna M. Brown Production Editorial Manager: Kim Fry Sr. Rights Acquisition Account Manager: Todd Osborne en C Printed in the United States of America ga ge Le Compilation © 2013 Cengage Learning ISBN-13: 978-1-285-88034-1 ISBN-10: 1-285-88034-X Cengage Learning 5191 Natorp Boulevard Mason, Ohio 45040 USA ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein LL RIGHT th repro reprodu ted, s may be reproduced, transmitted, stored or used in any form or by any means electro graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, scann di recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, a or information storage and retrieval systems, except as permitted under o t Section 107 or 108 of the 1976 United States Copyright Act, without the prior writ written permission of the publisher. pro For product information and technology assistance, contact us at Cen Cengage Learning Customer & Sales Support, 1-800-354-9706 For permission to use material from this text or product,......

Words: 44673 - Pages: 179

Premium Essay

Business Management

...Wal-Mart customers have been complaining about its evil business practices for years. They say never trust a smiley face. Wal-Mart list of offense against humanity is a long list and where to start is a tough question to answer. Wal-Mart has a policy of discrimination but has been accused of discrimination against women, people with disabilities and minorities. Wal-Mart has been the subject of the largest class action lawsuit in US history. There were 1.6 million women employees suing Wal-Mart for gender discrimination. Women comprises that 92% of Wal-Mart cashiers while 14% of store managers. In the past on average women that were paid hourly were paid $1,100 less than men at Wal-Mart and $14,500 less than management employees. In recent years Wal-Mart agreed to pay $6.8 million to settle13 lawsuits in 11 states. The lawsuit that was filed by the Equal Employment Opportunity Commission was allegedly for discrimination against people with disabilities. When did not stop with mistreating its employees with discrimination. In an interview with Fox news, Lee Scott which was Wal-Mart’s CEO said, “The truth is our wages are really competitive and they are good”. It was not bad enough that Wal-Mart treats its employees is not the worst of its misdeeds. Wal-Mart has a very long history of environmental violations. Back in 2004 Wal-Mart agreed to pay Connecticut $1.5 million in penalties for storm water violation. The Clean Water Act violation was paid $400,000 by Wal-Mart to......

Words: 500 - Pages: 2

Premium Essay

Business Management

...Argument Construction pg 1 Running Head: Construction and Support of an Argument Construction and Support of an Argument: Reason for Obtaining MBA Michael R. Lowe MGT/521 Management Feb 22, 2010 Dr. Kenneth C. Sherman Argument Construction pg 2 Abstract In constructing an argument for the support of my decision to achieve an MBA degree, I was reluctant to go back to school at all, for the simple fact that I have had very little success with my BA/IT. My decision to return to school was based at first solely on my inability to repay the loans that I have already incurred for the BA. So, I really did not have much choice but to return to school, so that repayment of said loans will be deferred until after I have completed Graduate school. However, after making my decision based on the preceding facts, I am beginning to realize the importance of obtaining and putting the degree to work. To have my MBA in many cases where landing better employment is concerned will demonstrate a higher level of commitment and achievement too many potential employers’, or to obtaining funding to have my own business. In turn having my MBA will help to open doors that otherwise may not be open at all to those without their MBA. Argument Construction ...

Words: 1131 - Pages: 5

Free Essay

Business Management

...Chapter 12 Business Intelligence and Decision Support Systems Goals of the Chapter The primary objective of this chapter is to recognize the importance of data, the management issues that relate to it, and its life cycle. Other objectives include relating data management to multimedia and document management, explaining the concept of data warehousing, data mining, analytical processing, and knowledge discovery management. An Overview Section 12.1 – The Need for Business Intelligence – The section serves as an overview of Business Intelligence and its use in business. It discusses the problems associated with disparate data stores where data are not integrated into a single reporting system. The section discusses the technologies involved in Business Intelligence and the vendors involved. It also talks about predictive analytics, alerts and decision support. Section 12.2 – BI Architecture, Reporting and Performance Management – This section discusses the modes of data extraction and integration into a standardized, usable and trustworthy one. It also discusses the different types of reporting systems available to organizations, data mining, query and analysis. The section provides an insight into Business Performance Management (BPM) as a way for business managers to know if their organizations are achieving their strategic goals Section 12.3 – Data, Text and Web Mining and BI Search – This section discusses data mining technology, tools, and techniques. Information......

Words: 5712 - Pages: 23