Free Essay

Business and Management

In: Business and Management

Submitted By jennyang
Words 1380
Pages 6
8/10/2015

What's Next for Alexander Wang’s Democratic Empire? | Intelligence, #BoF500 | BoF

INTELLIGENCE

ș ģňǻẄ řěđňǻxěŀǺ řǿf ťxěŇ ș ťǻħẄ ěřį mĚ čįťǻřčǿměĐ

Ǿvěř țħě ŀǻșț țěň ỳěǻřș, Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ ħǻș bųįŀț ǻ fǻșħįǿň ěmpįřě ẅįțħ ǻ břǻňđ ǻřčħįțěčțųřě țħǻț đěfįěș țħě čǿňvěňțįǿňș ǿf țřǻđįțįǿňǻŀ ŀųxųřỳ șțřǻțěģỳ. Ẅįțħ Bǻŀěňčįǻģǻ běħįňđ ħįm, ẅħǻț'ș ħįș pŀǻň fǿř țħě ňěxț đěčǻđě ǿf ħįș ǿẅň ŀǻběŀ?
ŇĚẄ ỲǾŘĶ, Ųňįțěđ Șțǻțěș — Ǻ bųżżỳ ňěẅ đěșįģňěř bųșįňěșș čǻň ǿfțěň ǻțțřǻčț ǻ fǻňbǻșě ǿf ỳǿųňģ fǻșħįǿň đěvǿțěěș, ẅħǿ čřěǻțě ǻ fųșș ǿň șǿčįǻŀ měđįǻ, șňǻp ųp țħě břǻňđ’ș ěňțřỳ-ŀěvěŀ přǿđųčțș — ǻ $300 șķįřț, șǻỳ — ǿř șǻvě ųp fǿř șǿměțħįňģ mǿřě șųbșțǻňțįǻŀ. Bųț đěșįģňěřș ģřǿẅ ųp. Țħěįř șųppŀỳ čħǻįňș ģěț șŀįčķěř; țħěįř mǻțěřįǻŀș běčǿmě mǿřě čǿmpŀěx; ǻňđ, șǿměțįměș, țħěỳ fįňđ įňvěșțměňț. Běfǿřě ỳǿų ķňǿẅ įț, țħǻț bųżżỳ ňěẅ bųșįňěșș įș fǻșț běčǿmįňģ ǻ “ģŀǿbǻŀ ŀųxųřỳ břǻňđ” ǻňđ, șǿměẅħěřě ǻŀǿňģ țħě ẅǻỳ, įț běčǿměș ųňǻffǿřđǻbŀě fǿř įțș ǿřįģįňǻŀ čųșțǿměřș.
Ňǿț Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ. Ħįģħ fǻșħįǿň, ŀǿẅ fǻșħįǿň; ŀųxųřỳ, mǻșș mǻřķěț — Ẅǻňģ đǿěș įț ǻŀŀ. Ǻ Ẅǻňģ fǻň čǻň bųỳ ǻ ŀěǻțħěř bǻțħřǿbě čǿǻț fǿř $2,995 ǿř ǻ ț-șħįřț fǿř $80. Șħě čǻň bųỳ țħě jěǻňș ǿř țħě șķįřț fǿř ǻřǿųňđ $300. Ǻňđ įf șħě ģǿț țǿ țħě șțǿřě běfǿřě įț șǿŀđ ǿųț, șħě čǿųŀđ ħǻvě șčǿřěđ ǻň Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ fǿř Ħ&M șẅěǻțșħįřț fǿř $59.95.
Ẅǻňģ’ș įș ǻ đěmǿčřǻțįč fǻșħįǿň ěmpįřě. Ǻňđ, ẅįțħ 26 șțǿřěș ẅǿřŀđẅįđě ǻňđ řěpǿřțěđ řěvěňųěș ǿf ǿvěř $100 mįŀŀįǿň įň 2013, įț’ș ǿňě ǿf țħě bįģģěșț ǿf ǻňỳ ỳǿųňģ đěșįģňěř ẅǿřķįňģ țǿđǻỳ. Șǿ, ħǿẅ đįđ ħě bųįŀđ įț? Ǻňđ, ẅįțħ ħįș Bǻŀěňčįǻģǻ țěňųřě ňěǻțŀỳ țįěđ ųp ǻňđ řųmǿųřș ǿf įňvěșțměňț șẅįřŀįňģ, ẅħěřě įș ħě țǻķįňģ įț ňěxț?
Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ’ș fįřșț čǿŀŀěčțįǿň ǿf șįx įňțǻřșįǻ-ķňįț șẅěǻțěřș čǿįňěđ ħįș șŀǿųčħỳ-bųțșěxỳ, “ǿff-đųțỳ mǿđěŀ” ǻěșțħěțįč. Ħįș ěǻřŀỳ řěǻđỳ-țǿ-ẅěǻř bųįŀț ǿň țħěșě bǻșįčș — țșħįřțș ǻňđ ķňįțș, ǿfțěň ǻ bįț șħěěř, ẅįțħ șțřěțčħěđ-ǿųț ňěčķŀįňěș ǻňđ ǻň įňșǿųčįǻňčě țħǻț țħě đěșįģňěř șčǿǿpěđ ųp fřǿm țħě șțřěěțș, șpǿřțș ǻňđ ħįș mǿđěŀ fřįěňđș ǻț pǻřțįěș.
Țħě ǻččěșșįbŀě přįčě pǿįňțș ǿf țħǿșě ěǻřŀỳ čǿŀŀěčțįǿňș pŀǻčěđ Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ įň țħě ǻđvǻňčěđ čǿňțěmpǿřǻřỳ șpǻčě. Fǿř ǻ ẅħįŀě, įț ẅǻș ǻ ģǿǿđ pŀǻčě țǿ bě — ěșpěčįǻŀŀỳ đųřįňģ țħě ěčǿňǿmįč řěčěșșįǿň. Bųț įț ẅǻș ǻ fǻșț-ģřǿẅįňģ șěģměňț țħǻț ǻțțřǻčțěđ ǻ ŀǿț ǿf ňěẅ http://www.businessoffashion.com/articles/bof­500/alexander­wang­democratic­empire 1/4

8/10/2015

What's Next for Alexander Wang’s Democratic Empire? | Intelligence, #BoF500 | BoF

čǿmpěțįțǿřș ǻňđ șǿǿň ģǿț čřǿẅđěđ. “İț ẅǻș věřỳ įmpǿřțǻňț fǿř mě țħǻț İ đįđň’ț ẅǻňț țǿ bě čǻțěģǿřįșěđ bỳ přįčě pǿįňț,” șǻỳș Ẅǻňģ.
Șǿ, Ẅǻňģ’ș přįčě pǿįňțș čřěpț ųp ǻňđ ňěẅ přǿđųčț ŀěvěŀș ẅěřě bųįŀț įňțǿ țħě bųșįňěșș. Bỳ
2009, țħěřě ẅěřě ŀěǻțħěř-fřįňģěđ șẅěǻțșħįřțș șěŀŀįňģ fǿř ųpẅǻřđș ǿf $1,000 ǻňđ fųřțřįmměđ ŀěǻțħěř jǻčķěțș fǿř ǻŀmǿșț $3,000. Țħěřě ẅǻș ǻ ħǻňđbǻģ ŀįňě, bųț ǻŀșǿ țħě Ț bỳ
Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ řǻňģě, ẅħįčħ ħǿųșěđ țħě ŀǿẅěř-přįčěđ bǻșįčș țħǻț fǿřměđ țħě ǿřįģįňǻŀ fǿųňđǻțįǿňș ǿf țħě bųșįňěșș. Țǿđǻỳ, Ẅǻňģ’ș přįčěș șțřěțčħ fřǿm $80 fǿř ǻ ț-șħįřț țǿ
$5,000 fǿř șǿmě řųňẅǻỳ pįěčěș. “Țħěřě įș ǻ șįżěǻbŀě bųșįňěșș ǿvěř $1,000, ẅħįčħ ẅě đįđň’ț ħǻvě fįvě ỳěǻřș ǻģǿ,” șǻỳș Řǿđřįģǿ Bǻżǻň, ẅħǿ jǿįňěđ fřǿm Mǻřč Jǻčǿbș țǿ běčǿmě Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ'ș čħįěf ěxěčųțįvě įň 2009.
Ǻș țħě břǻňđ ǻřčħįțěčțųřě čħǻňģěđ, țħě qųǻŀįțỳ ǿf țħě mǻțěřįǻŀș įňčřěǻșěđ. Țħě ŀǻběŀș běģǻň țǿ řěǻđ “Mǻđě įň İțǻŀỳ,” ǻș ẅěŀŀ ǻș “Mǻđě įň Čħįňǻ.” Țħě đěșįģňș běčǻmě mǿřě įňțřįčǻțě ǻňđ țħě șħǿẅș ģǿț mǿřě ǻmbįțįǿųș, ěŀěvǻțįňģ țħě ŀǻběŀ’ș įmǻģě.
Ħǿẅěvěř, ẅħǻț įș mǿșț řěmǻřķǻbŀě ǻbǿųț Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ įș țħǻț ǻș țħě bųșįňěșș ǻșčěňđěđ țǿẅǻřđș ǻ ŀųxųřỳ įmǻģě, ǻ ħįģħěř přįčě-pǿįňț ǻňđ běțțěř qųǻŀįțỳ đěșįģňș, įț đįđň’ț pųŀŀ ųp țħě ŀǻđđěř běħįňđ įț. Řǻțħěř, Ẅǻňģ’ș ħįģħ-fǻșħįǿň čřěđěňțįǻŀș țřįčķŀěđ đǿẅň țǿ mǻķě țħě ŀǻběŀ’ș ŀǿẅěř-přįčěđ přǿđųčțș ěvěň mǿřě đěșįřǻbŀě. İň fǻčț, ǻț țħě șǻmě țįmě ǻș ħě ẅǻș ǻppřǿǻčħįňģ ŀųxųřỳ ǻț ǿňě ěňđ ǿf țħě șpěčțřųm, ħě pųșħěđ įňțǿ țħě mǻșș mǻřķěț ǻț țħě ǿțħěř, ẅįțħ ǻ bŀǿčķbųșțěř Ħ&M čǿŀŀǻbǿřǻțįǿň ŀǻșț Ňǿvěmběř.
“Ẅě’řě ňǿț ŀųxųřỳ, ẅě’řě ňǿț mǻșș, ẅě’řě ňǿț čǿňțěmpǿřǻřỳ. Bųț ẅě ǻŀŀǿẅ ǿųřșěŀvěș țǿ ħǻvě ǻ věřỳ vǻřįěđ přįčě pǿįňț řǻňģě,” șǻỳș țħě đěșįģňěř. “İț’ș ǻŀŀ ǿňě čųșțǿměř ǻňđ ẅě bųįŀđ țħěșě čǻpșųŀěș ẅįțħįň ǿňě břǻňđ, věřșųș șǻỳįňģ: ‘Țħįș břǻňđ įș fǿř țħįș mǻșș čǿňșųměř, țħįș įș fǿř țħǻț.’”
Ẅǻňģ ǻňđ Bǻżǻň bǿțħ čǻŀŀ țħįș șțřǻțěģỳ “ǻppřǿǻčħǻbįŀįțỳ țǿ țįěřș” — ǿňě břǻňđ, ẅįțħ ǻ șįňģŀě ǻěșțħěțįč įđěňțįțỳ, bųț ẅįțħ đįffěřěňț ŀěvěŀș șěřvįňģ đįffěřěňț țįěřș ǿf čųșțǿměřș.
İț’ș ǻ mǿđěŀ țħǻț ǿțħěř čǿmpǻňįěș ǻřě mǿvįňģ țǿẅǻřđș: įň țħě ŀǻșț fěẅ mǿňțħș, Mǻřč
Jǻčǿbș, ĐĶŇỲ ǻňđ Vįčțǿřįǻ Běčķħǻm ħǻvě ǻŀŀ fǿŀđěđ ǿňě ǿf țħěįř ǿffșħǿǿț břǻňđș įňțǿ țħěįř mǻįň ŀįňě, ǿř șųșpěňđěđ įțș ǿpěřǻțįǿňș ěňțįřěŀỳ.
“İț’ș věřỳ șňǿbbįșħ ǿř șǻđ țǿ ŀǿșě ǻ čǿňșųměř țǿ ģǻįň ǻňǿțħěř ǿňě,” ǻđđș Bǻżǻň. “Ỳǿų ǿřįģįňǻŀŀỳ ǻppěǻŀ țǿ ǻ věřỳ ỳǿųňģ čǿňșųměř, bųț țħě mǿřě ẅě șțǻřț țǿ țřǻđě ǿň řěțǻįŀ ŀųxųřỳ fŀǿǿřș, ẅě ňěěđ țǿ bě țřǻđįňģ ẅįțħ 40 țǿ 60-pŀųș, běčǻųșě țħěșě ǻřě țħě http://www.businessoffashion.com/articles/bof­500/alexander­wang­democratic­empire 2/4

8/10/2015

What's Next for Alexander Wang’s Democratic Empire? | Intelligence, #BoF500 | BoF

čǿňșųměřș ǿf ŀųxųřỳ ģǿǿđș. Ỳǿų ňěěđ țǿ bě čǻțěřįňģ fǿř ǻŀŀ ǿf țħěm.”
İň Ẅǻňģ’ș ěǻřŀỳ đǻỳș, țħįș pǿșįțįǿňįňģ ẅǻș ǻ pįǿňěěřįňģ mǿvě. İň Ǻměřįčǻň đěpǻřțměňț șțǿřěș, đěșįģňěř ǻňđ čǿňțěmpǿřǻřỳ fŀǿǿřș ẅěřě fįřmŀỳ đįvįđěđ ǻňđ șțǿřěș ǻvǿįđěđ ģįvįňģ đěșįģňěřș “đǿųbŀě ěxpǿșųřě” bỳ pųțțįňģ țħěm ǿň bǿțħ.
“Țħěỳ șǻỳ, ỳǿų’řě ģǿįňģ țǿ șįț ǿň țħįș fŀǿǿř ǻňđ țħěșě ǻřě țħě đěșįģňěřș țħǻț ỳǿų’řě ģǿįňģ țǿ șįț ňěxț țǿ běčǻųșě ǿf ỳǿųř přįčě pǿįňț,” řěčǻŀŀș Ẅǻňģ. “İň Ěųřǿpě ǿř Jǻpǻň, įț’ș mǿřě ǻbǿųț ǻň ǻěșțħěțįč — ħǿẅ țħěỳ șěě ųș ǻș ǻ čřěǻțįvě. İț ẅǻș ǻ mųčħ mǿřě mǿđěřň pěřșpěčțįvě įň țěřmș ǿf ħǿẅ țħěỳ pŀǻčěđ břǻňđș.”
Șǿ, țǿ ǻvǿįđ běįňģ pįģěǿňħǿŀěđ įňțǿ ǻ čěřțǻįň mǻřķěț pǿșįțįǿňįňģ, Ẅǻňģ fǿčųșěđ ħįș řěțǻįŀ ěxpǻňșįǿň ǿň Ǻșįǻ ǻňđ Ěųřǿpě. Țǿđǻỳ, ǿvěř 60 pěřčěňț ǿf Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ’ș bųșįňěșș įș įňțěřňǻțįǿňǻŀ: Ěųřǿpě įș įțș bįģģěșț ẅħǿŀěșǻŀě mǻřķěț ǻňđ, ǿf țħě ŀǻběŀ’ș 26 řěțǻįŀ șțǿřěș, 24 ǻřě įň Ǻșįǻ, ǿňŀỳ ǿňě įș įň țħě ŲȘ ǻňđ ǿňě įș įň Ěųřǿpě, ẅħįčħ ǿpěňěđ ǿň
Ǻŀběmǻřŀě Șțřěěț įň Ŀǿňđǿň’ș Mǻỳfǻįř įň Ǻųģųșț.
“Ẅě ķěpț įț șųpěř, șųpěř țįģħț įň țħě ŲȘ įň ǿřđěř țǿ řěpǿșįțįǿň,” șǻỳș Bǻżǻň. “Ŀǻșț ỳěǻř, ẅě fųŀŀỳ řěpǿșįțįǿňěđ Ňěįmǻň Mǻřčųș, Ňǿřđșțřǿm ǻňđ Șǻķș įňțǿ đěșįģňěř řěǻđỳ-țǿẅěǻř, ẅħįčħ įș ǻ bįģ țħįňģ fǿř ǻ břǻňđ țħǻț șțǻřțěđ ẅįțħ ǻň ǻppřǿǻčħǻbŀě přįčě pǿįňț.”
Ňǿẅ, Ǻŀěxǻňđěř Ẅǻňģ įș ěňțěřįňģ ǻ pěřįǿđ ǿf mǻjǿř čħǻňģě. Ħǻvįňģ jųșț ẅřǻppěđ ųp ħįș țħřěě-ỳěǻř țěňųřě ǻș čřěǻțįvě đįřěčțǿř ǿf Bǻŀěňčįǻģǻ, țħě đěșįģňěř’ș fǿčųș įș ǿň ģřǿẅįňģ ħįș ǿẅň bųșįňěșș.
Fǿř țħě ňěxț đěčǻđě, țħě bįģ pųșħ ẅįŀŀ bě ǿň řěțǻįŀ ěxpǻňșįǿň. Ẅįțħįň 10 ỳěǻřș, țħě čǿmpǻňỳ pŀǻňș țǿ đǿųbŀě įțș șțǿřě čǿųňț įň Ǻșįǻ, bųț ħǻvě țħě mǻjǿřįțỳ ǿf įțș șțǿřěș įň țħě ŲȘ ǻňđ Ěųřǿpě. “Ẅě čǻň ěǻșįŀỳ ħǻvě fįvě șțǿřěș įň țħě ŲȘ țǿųčħįňģ țħě čǻpįțǻŀș,” șǻỳș
Bǻżǻň.
İț’ș ǻ ģřǻňđ ǻmbįțįǿň — ǿňě ẅħįčħ ẅįŀŀ řěqųįřě șįģňįfįčǻňț įňvěșțměňț. Țħųș fǻř, țħě bųșįňěșș ħǻș běěň čǿmpŀěțěŀỳ șěŀf-fįňǻňčěđ, ǻ fǻčț Ẅǻňģ pųțș đǿẅň țǿ “věřỳ ģǿǿđ řěŀǻțįǿňșħįpș ẅįțħ ǿųř bǻňķș, ģįvįňģ ųș ŀǿǻňș.” Bųț ẅħěň Ẅǻňģ ǻňđ Bǻŀěňčįǻģǻ pǻřțěđ ẅǻỳș, řųmǿųřș ǿf įňvěșțǿř đįșčųșșįǿňș běģǻň țǿ șẅįřŀ. Ǻț țħě țįmě ǿf ẅřįțįňģ, Ẅǻňģ đěčŀįňěđ țǿ čǿňfįřm țħěșě řųmǿųřș, bųț, ǻččǿřđįňģ țǿ mǻřķěț řěpǿřțș, ħě įș įň ǻđvǻňčěđ ňěģǿțįǻțįǿňș ẅįțħ ģřǿẅțħ ěqųįțỳ fįřm Ģěňěřǻŀ Ǻțŀǻňțįč pǻřțňěřș, ẅħǿșě įňvěșțměňțș įňčŀųđě fǻșț-ģřǿẅįňģ bųșįňěșșěș Ųběř, Ǻįřbňb ǻňđ Bųżżfěěđ, ǻș ẅěŀŀ ǻș fǻșħįǿň břǻňđș Țǿřỳ Bųřčħ ǻňđ Ǻňįțǻ Đǿňģřě. http://www.businessoffashion.com/articles/bof­500/alexander­wang­democratic­empire 3/4

8/10/2015

What's Next for Alexander Wang’s Democratic Empire? | Intelligence, #BoF500 | BoF

“İ’vě ħǻđ mǻňỳ đįffěřěňț đįșčųșșįǿňș ǻňđ İ țħįňķ țħěřě’ș běěň șǿmě věřỳ įňțřįģųįňģ ǿffěřș,” șǻỳș Ẅǻňģ. “Țħě mǿșț įmpǿřțǻňț țħįňģ įș țħǻț ẅě ǻřě ǻŀẅǻỳș įň čǿňțřǿŀ.”
“Ẅě čǿųŀđ șěŀf-fįňǻňčě țħě ẅħǿŀě ģřǿẅțħ,” ǿffěřș Bǻżǻň, țħǿųģħ ħě čǿňčěđěș: “Țẅěňțỳfįvě țǿ 50 [șțǿřěș], ẅě’vě ǻŀřěǻđỳ pŀǻňňěđ țħǻț ǻňđ ẅě čǻň șěŀf-fįňǻňčě țħǻț. Fįfțỳ țǿ 100 įș ǻ đįffěřěňț bǻŀŀ ģǻmě, čŀěǻřŀỳ.”
Țħįș ǻřțįčŀě ǻppěǻřș įň BǿF'ș țħįřđ ǻňňųǻŀ #BǿF500 șpěčįǻŀ přįňț ěđįțįǿň, čěŀěbřǻțįňģ țħě mǿșț įňfŀųěňțįǻŀ pěǿpŀě șħǻpįňģ țħě ģŀǿbǻŀ fǻșħįǿň įňđųșțřỳ. Țǿ ǿřđěř čǿpįěș fǿř đěŀįvěřỳ ǻňỳẅħěřě įň țħě ẅǿřŀđ ǿř ŀǿčǻțě ǻ șțǿčķįșț, vįșįț șħǿp.bųșįňěșșǿffǻșħįǿň.čǿm.

http://www.businessoffashion.com/articles/bof­500/alexander­wang­democratic­empire

4/4

Similar Documents

Premium Essay

Business and Management

...org/ijbm International Journal of Business and Management Vol. 5, No. 9; September 2010 A Study of the Impact of Business Process on the ERP System Effectiveness Wen-Hsien Tsai (Coresponding author) Department of Business Administration National Central University, Jhongli, Taoyuan 320, Taiwan E-mail: whtsai@mgt.ncu.edu.tw Shu-Ping Chen Department of Business Administration National Central University, Jhongli, Taoyuan 320, Taiwan E-mail: irwin26@mail2000.com.tw Elliott T.Y. Hwang Department of Information Management Chung Yuan Christian University, Jhongli, Taiwan 320, Taiwan E-mail: eliott01@ms3.hinet.net Jui-Ling Hsu Department of International Trade Feng Chia University, Taichung 407, Taiwan E-mail: jlhsu@fcu.edu.tw Abstract An ERP implementation takes many years to complete and requires a large amount of IT investment and their effectiveness is hard to evaluate. Companies implement ERP systems to integrate the business processes of a company, and help organizations obtain a competitive advantage. In each ERP implementation stage, Business Process Reengineering (BPR) plays different important roles. This study examined the process problems (system process / business process), BPR and performance of ERP systems by using the questionnaire survey and AVOVA analysis. We also examined the relationship between degree of BPR and ERP system performance using regression analysis. Keywords: Enterprise Resource Planning (ERP), Business Process Reengineering (BPR),......

Words: 6246 - Pages: 25

Premium Essay

Business Management

...Business Man 1 Intro to Bus Man as science - Study Unit 1 & 2 Man science uses a scientific approach to solver many problems. Used in variety of orgs to sove different types of problems. Encompasses a logicical mathematical approach to problem solving 1.1 Man science process • Observation - Identification of a problem that exists in the system or organization. • Definition of the Problem - problem must be clearly and consistently defined showing its boundaries and interaction with the objectives of the organization. • Model Construction - Development of the functional mathematical relationships that describe the decision variables, objective function and constraints of the problem. • Model Solution - Models solved using management science techniques. • Model Implementation - Actual use of the model or its solution. 1.2 Factors of production Natural resources i.e. crude oil Capital i.e. investors Labour i.e. technical and academic Entrepeneurship i.e. takes capital and link labour and natural resouces combined with risk to provide goods and services. Knowledge i.e. to determine wants and needs quickly and to respond to them with products and services. 1.3 3 Most NB Economic systems = Capatalism, Socialism and Communism 1.3.1 Capatalism Free market system Built on principles of private ownership Is based on the right to make a profit, right to compete and the right to own property. System is market driven and the solutions to a country's economic......

Words: 9542 - Pages: 39

Premium Essay

Business Management

...Page » Business and Management Business Strategy In: Business and Management Business Strategy Section B: Strategic Management (50 Marks) Objectives: (a) To develop an understanding of the general and competitive business environment, (b) To develop an understanding of strategic management concepts and techniques, (c) To be able to solve simple cases. Contents 1. Business Environment General Environment–Demographic, Socio-cultural, Macro-economic, Legal/political, Technological, and Global; Competitive Environment. 2. Business Policies and Strategic Management Meaning and nature; Strategic management imperative; Vision, Mission and Objectives; Strategic levels in organisations. 3. Strategic Analyses Situational Analysis – SWOT Analysis, TOWS Matrix, Portfolio Analysis – BCG Matrix. 4. Strategic Planning Meaning, stages, alternatives, strategy formulation. 5. Formulation of Functional Strategy Marketing strategy, Financial strategy, Production strategy, Logistics strategy, Human resource strategy. 6. Strategy Implementation and Control Organisational structures; Establishing strategic business units; Establishing profit centres by business, product or service, market segment or customer; Leadership and behavioural challenges. 7. Reaching Strategic Edge Business Process Reengineering, Benchmarking, Total Quality Management, Six Sigma, Contemporary Strategic Issues. The Nature of Strategic Management ......

Words: 380 - Pages: 2

Premium Essay

Business & Management

...1 Case Study : Sinosteel Strengthens Business Management with ERP Applications  SUMMARY:  China’s state owned strategic resources enterprise Sinosteel Corporation uses Oracle Enterprise Resource Management (ERP) to strengthen its business management and global reach.  Case:  Sinosteel Corporation (abbreviated as Sinosteel) is a central enterprise under the administration of the State-Owned Assets Supervision and Administration Commission. There are 76 subsidiaries under the administration of Sinosteel, among which 53 are in China and 23 abroad, the revenue from core businesses reaches RMB 111 billion in 2008. Chinese currency is called the Renminbi (RMB), and it is currently trading at .146 US dollars in 2009.  Sinosteel is mainly engaged in developing and processing of metallurgical mineral resources, trading and logistics of metallurgical raw materials and products, and related engineering technical service and equipment manufacture. It is a large multinational enterprise with core businesses engaging in resources development, trade & logistics, engineering project and science & technology, equipment manufacturing and specialized service, providing comprehensive auxiliary service for steel industry, especially steel mills.  Sinosteel is organized as decentralized, multi-business unit firm. Like most rapidly growing global firms, Sinosteel has grown through the acquisition of hundreds of small companies, and many medium to large size companies. In the...

Words: 1481 - Pages: 6

Premium Essay

Business to Business Relationship Management

...BUSINESS TO BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT Strategic Sourcing and Supply Chain Management 04/25/11 CONTENTS Abstract 3 I. Stages of Buyer-Supplier relationships 4 II. Types of buyer-supplier collaboration 5 III Supplier evaluation and selection 6 IV. Steps to establishing a Buyer-Supplier Collaboration 8 V. Barriers to establishing a succesful Buyer-Supplier relationships 9 VI. Benefits of a successful Buyer-Supplier Collaboration………………………………………………………..9 Conclusion 10 References 11 Abstract In today’s competitive business world, having the right kind of buyer-supplier relationship is critical to the success of most companies. Most manufacturing organizations spend over 50% of their revenue on supply chain. Considering the fact that customers are more price sensitive than ever, companies have to squeeze out potential profit margins from their supply chain investment. Manufacturers are also becoming increasing dependent on their suppliers; this has led to a general increase in level of collaboration between buyers and supplier. In fact, having the right source of supply can actually be a source of competitive advantage especially when both parties are bonded by an exclusive contract. For example, Dell computer was the first computer manufacturer to recognize the potential benefits of a collaborative supply chain relationship. Dell was so confident that building a...

Words: 1738 - Pages: 7

Premium Essay

Business Management

...BALM111 BCD140 BSB203 PRINCIPLES OF BUSINESS MANAGEMENT CAT 1 BALM/NRB/5120/13 Dorothy Awuor Obura Submitted to: Mbiyu Muhugura 15TH February, 2014 1) Describe management in terms of its functions (5 marks) Ans. According to Mary Parker Follett, “Management is the art of getting things done through other people” (Medical and Urwick 1941). Below are various functions of Management 1. Planning: This is a managerial function that determines in advance what should be done. It involves looking for the future. It is the determination of what is to be done, how and where it is to be done, who is to do it and how the results are to be evaluated. 2. Organizing: This involves arranging the way/manner in which organizational structure is established, how authority, responsibilities and duties are given to the managerial team. 3. Directing/Leading: Once the structure has been established and staffing done, the next step in any organization is to move towards achieving the objectives of the organization. It’s a process whereby the management guides and influences the staff by arousing the desires in their minds to give their best to the organization. 4. Controlling: Through controlling, the manager has to ensure that everything is done in conformity with the plans adopted as well as the established principles. In controlling, the management must establish standards of performance, measure performance and compare it......

Words: 2470 - Pages: 10

Premium Essay

Business Management

...corporate style to manage these units in order to add value, and potentially more value than other parents could add and prevent these businesses being handicapped by the centre. Essentially, ‘putting one's eggs in different baskets" may reduce the risk in the overall portfolio but requires that the firms management possess the strong capabilities necessary to successfully execute this strategy. This in mind, the Goold and Campbell style that I would adopt is the strategic control style based on…. Because the company has many unrelated businesses, in many industries and in many geographic regions, it is quite unlikely that corporate centre management would be adept at the capabilities required to manage these businesses. Most corporate managers have experience in only one industry (or a few) and none realistically can be an expert in the wide variety of unrelated industries represented in a conglomerate. The business units' management is close to the markets in the different regions, familiar with the different cultures that exists in those markets, and is more likely to have intimate specialist knowledge of their particular businesses. They also need to be flexible and nimble at business-level decision making. As such at the centre we will focus on financial control, which does not require a lot of rich, industry-specific knowledge. Therefore the centre will impose a strict financial discipline of the sort GE's former chairman and CEO, Jack Welch imposed on all......

Words: 1364 - Pages: 6

Premium Essay

Business Management

...International Journal of Management Reviews (2007) doi: 10.1111/j.1468-2370.2007.00215.x XXXX utilitarian, ORIGINAL XXX International Publishing Management theories IJMR 2007managerial and relational Reviews of corporate social responsibility © Blackwell Journal of Ltd 2007 1460-8545 Oxford, UK ARTICLES Blackwell Publishing Ltd Utilitarian, managerial and relational theories of corporate social responsibility Davide Secchi Concepts and theories of corporate social responsibility (CSR) have been examined and classified by scholars since the mid-1970s. However, owing to the evolving meaning of CSR and the huge number of scholars who have begun to analyze the issue in recent years fresh efforts are needed to understand new developments. Since there is a great heterogeneity of theories and approaches, the task remains a very hard one, mainly because heterogeneity derives from multi-disciplinary diversity. The criterion for selection is to consider the role that theorists confer to the firm. Following this idea, three groups of theories have been discerned: (1) the utilitarian group, in which the corporation is intended as a maximizing ‘black box’ where problems of externalities and social costs emerge; (2) the managerial category, where problems of responsibility are approached from inside the firm (internal perspective); (3) relational theories, or those in which the type of relations between the firm and the environment are at the center of the analysis. The three......

Words: 16348 - Pages: 66

Premium Essay

Business Management

...and Ronald MacAlpine. They provided maintenance services for bus services and the company considerably grew over the years. By 1997, this company had grown to be the largest in the Australian market for automobile parts mostly brakes and steering parts. Consequently, they became a preference for General Motors Holden and Mitsubishi. Toyota came on board later on in 2003. MetalEx started off as a family business but as time went by some of its shares belonged to bank and insurance companies. They counted up to 7% of decisions. The companies had faced a lot of problems by 1995. However, the company had a turnaround in 1996. A new plan for the business was made. This plan was meant to put MetalEx back on its feet. By 2000 the business had transformed with the purchase of new assets and businesses. The purpose of the acquisition of the new businesses was to establish a pacific rim beachhead for the German parent company, Greothe Industries. At that same time, the rationalized business would bring forth cash flow, infrastructure and economies of scale for the expansion of the business into the rapidly growing markets of China, Indonesia, The Phillipines, and later on India. However, in 2014, this company faced a worse situation than it was in earlier. Dollar fluctuations and increase in costs led to lose of a large client base. There was also a increase in costs of production due to the rise in labour costs in Austarlia. This greatly hurt companies in Australia. Pestel analysis......

Words: 3172 - Pages: 13

Premium Essay

Business Management

...THE BERNIE MADOFF'S SCANDAL Jayne Egharevba RES/351 February 16,2015 Business Management/Human Resources The Bernie Madoff’s Scandal The Bernie Madoff scandal is widely recognized as an example of an unethical business research, Bernie Madoff managed to build a multibillion-dollar investment firm based on skewed research and false financial data. The wealth management eluded the SEC and other authorities for decades before finally being shut down in 2008. Unethical business research played a large role in the company’s ability to hide their criminal conduct. However, the actions of the business were uncovered and federal charges were filed against Madoff. The incident has provided one of the best examples of how additional safeguards can be implemented to prevent similar actions from happening in the future. Madoff wealth Management Company skewed research and performance results, and this is an example of unethical research behavior. Highly positive outcomes were provided to new potential investors to attract new money to be invested in the firm. ( Henriques 2011). However, these findings were completely factious. In fact, there many companies in the wealth management industry that viewed this outcome with suspicion, and refused to conduct businesses with Madoff’s company. When financial downturn of 2008 started to get worse, investors began to withdraw their funds at an accelerating rate. Had the research data been reported accurately, the investor can make a......

Words: 707 - Pages: 3

Premium Essay

Business Management

...non-observation of the Recommendations of MCCG 2012, including the reasons thereof, has been included in this Statement. Principle 1 – Establish Clear Roles and Responsibilities 1.1 Clear Functions of The Board and Management The Board leads the Group and plays a strategic role in overseeing the Group’s corporate objectives, directions and long term goals of the business. The Board is responsible for oversight and overall management of the Group. The Board Committees are established to assist the Board in discharging its responsibilities. The Board delegates specific responsibilities to three (3) principal Committees, namely the Audit Committee, the Nomination Committee and the Remuneration Committee. All committees have written terms of references and operating procedures and the Board receives reports on their proceedings and deliberations. The Chairman of the respective Committees shall report the outcome of their meetings to the Board. Minutes of all Board Committee meetings are circulated to the Board members so that they are kept abreast of proceedings and matters discussed at Board Committee meetings. Independent Non-Executive Directors provide unbiased and independent views in ensuring that the strategies proposed by the Management are fully deliberated and examined objectively, taking into perspective the long term interests of shareholders, other stakeholders and the community at large. The Board recognizes the importance of the role of the......

Words: 6032 - Pages: 25

Premium Essay

Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management Business and Management

...Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and management Business and......

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Business Management

...Name: Course name: Instructor’s name: Date: Business management plan Business success requires a breadth of knowledge and abilities and, in bringing together theory and practice. A business plan is an essential tool not only for those starting a business but also for those with existing businesses. A business plan is a guide to what a business will do, what it aims to achieve, how it will be accomplished and most importantly whether there is someone with the ability to do that. The business plan provides a complete description of a business idea, explaining its sales and marketing strategies, the management team, prediction of financial forecasts and operations. In short, a business plan enables a business idea to be transformed from the initial conception stage towards a fully reasoned and realistic plan of action (Blyth, M, 2013). A business plan also operates as a working document and essential management tool as it shows clearly how the business will proceed and the strategies it will employ. It enables possible obstacles to be avoided or minimized, targets to be focused upon and achieved, and effective structure to be put in place for a business strategies and finance. The business plan should be used as a guiding factor when it comes to decision making. It should be reviewed, modified and developed as the business evolves and progresses. It’s true that businesses that implement their business plan and keep it up to date can monitor their growth and are in a......

Words: 2092 - Pages: 9

Premium Essay

Business Management

...Academic World’s and The home and LEADING Professional Academic Business Management 2013-2014 Available on Complete range of global products plus many additional features! Fresh New look Enhanced Search functionality with intuitive search filters Create an Account to make the most of our resources Know about the latest from SAGE with our e-Mail Alerts Request Inspection Copies Browse our product Catalogues and register for a copy VISIT NOW and send your FEEDBACK to marketing@sagepub.in Watch out for MORE INNOVATIVE and exciting NEW FEATURES in the coming months! New & Forthcoming Titles! Please note that information is correct at time of print. Prices are subject to change without notice. Business & Management | 2013 / 2014 Contents Organizational Behaviour / Organization Studies ........... 2-6 Change Management .......................................................6-7 Leadership ...................................................................... 7-10 Human Resource Management.................................... 10-15 Coaching & Mentoring .................................................. 15-18 Strategy ......................................................................... 18-19 Entrepreneurship ...............................................................20 International Business ................................................ 20-22 Corporate Governance & Social Responsibility, Business Ethics & Sustainability......

Words: 63606 - Pages: 255

Premium Essay

Management in Business

...Management In Business Abstracts In business, there must be some form of management as to prevent chaos in the business. To make plans and implement them, to analyze, organize, cordinate and control. The skills of managing include leadership skills, and the human skills, interpersonal skills, conceptional skills. Without a management role in place for businesses with many departments, the business will not succeed. The difference though in good management and excellent management are vast. The experience a manager has in the management business will be of great significance in whether the next business he works for, or department succeeds. Management in Business The Vice President of the services division wants to hire a manager for the service division. To meet the requirements the Vice President has stressed, the candidate I choose for this position will meet those requirements as follows: This candidate will be filling the position of manager in our services department. This person will possess experience and skill in planning. In planning, she will set goals, establish strategies and cordinate activities. Some involvement in planning will be required of this person to keep providing excellent customer service. This......

Words: 854 - Pages: 4