Free Essay

Business

In: Business and Management

Submitted By dilekaratas
Words 1367
Pages 6
Oyun Teorisi
Kaynakların kıt olduğu bir ortamda amaçlarını gerçeklemeye çalışan iki ya da daha fazla sayıda karar verici rekabet halindedirler. Diğer bir deyişle kaynakları paylaşım çabası içindedirler. Karar vericilerin bu paylaşımda kendilerine en yüksek getiriyi sağlamak için birbirlerine karşı kullandıkları stratejileri vardır ve bu stratejileri mümkün olan en akılcı şekilde kullanırlar.

Karar vericiler varsa, karar vericiler stratejilere sahiplerse, karar vericilerin stratejilerinin sayısal değerleri ölçülebiliyorsa ve karar vericiler her şartta akılcı hareket ediyorlarsa o halde karar vericiler arasındaki rekabet problemi matematiksel olarak modellenebilir ve çözülebilir. 1944 yılında Neumann ve Morgenstern bu rekabet problemini rekabetçi (0 toplamlı) ve işbirlikçi durumlara göre formüle etmişler ve geliştirdikleri yönteme de Oyun Teorisi adını vermişlerdir. Daha sonra 1954 yılında Nash, hem rekabetçi hem de işbirlikçi oyunlarda kullanılabilecek bir denge kavramını ortaya çıkarmıştır.
Oyun Teorisi, belirli bir hedefe yönelik karar verme gücüne sahip birimlerden oluşan sistemleri incelemekte kullanılan matematiksel bir yöntemdir (Sanver, 2002).

Oyun Teorisi Terminolojisi ve Varsayımları
Aşağıda Oyun Teorisinde kullanılan bazı temel kavramlar ve varsayımlar açıklanmıştır.
Oyuncular: Bir oyunda amaçlarını optimize etmeye çalışan kişi ya da kurumlar. Oyunda en az iki oyuncu bulunur ve akılcı hareket ettikleri gibi, kazanmak için en iyisini yaptıkları varsayılır.
Stratejiler: Her oyuncunun sahip oldukları eylem seçenekleri. Bir oyuncu için herhangi bir strateji kural olup, seçenekler oyunun seçimini belirler. Herhangi bir oyuncunun seçenekleri belirsiz sayıdaysa oyun sonlu değil süreklidir. Seçenek sayısı belirli ise oyun sonludur
Kazanç veya Ödemeler: Oyunun sonucu kazanma, yitirme veya oyundan çekilme olabilir. Her sonuç veya ödeme, negatif, pozitif veya sıfır olmak üzere her oyuncunun rakibine karşı kazancını veya kaybını belirler.
Ödemeler Matrisi: Bu matris, oyuncuların strateji seçimlerinin türlü bileşiminden sonuçlanan kazanç veya kayıpları gösterir. Ödeme matrisinin elemanları pozitif, negatif veya sıfıra eşit olabilir. Matrisin herhangi bir elemanı pozitif ise sütunda yer alan oyuncu, satırda yer alan oyuncuya bu miktarda ödeme yapar. Matrisin herhangi bir elemanı negatif ise satırdaki oyuncu, sütundaki oyuncuya bu negatif elemanın mutlak değerine eşit ödemede bulunur. Matrisin elemanı sıfır ise oyunculardan hiçbiri birbirine ödemede bulunmaz. Ödemeler matrisi sadece bir oyuncunun değerlerini temsil eder.
Oyunlar: Oyunların sınıflandırılması genellikle oyuncuların sayılarına göre yapılır. İki kişilik, üç kişilik veya (n) kişilik oyunlar kurulabilir. n=2 ise oyun 2 kişilik, n≥2 ise oyun n kişili oyundur. Ayrıca sıfır toplamlı, sabit toplamlı olmayan ve sıfır toplamlı olmayan oyunlar olarak da oyunlar sınıflandırılır.
Tam (arı) Stratejiler: Oyunun sonucunu tek bir strateji çiftinin oluşturması durumu. Söz konusu sonuç her oyuncu için olabilecek en iyi sonuçtur. Tam stratejiler, oyunun tepe (eyer) noktasını belirler.
Karma Stratejiler: Oyunun sonucunu birden fazla strateji çiftinin belirlemesi durumu. Strateji çiftleri olasılık değerleri ile ifade edilir ve oyunun sonucunu oluşturan strateji çiftleri olasılık değerleri toplamı 1 dir.
Beklenen Değer: Oyunun sonucunda herhangi bir oyuncunun elde edeceği değer. Beklenen değer strateji çiftlerinin gerçekleşme olasılıkları ile değerlerinin çarpımlarının toplamıdır.
Oyun Teorisinin Temel Mantığı
Oyunun sonucu ister arı strateji ister karma strateji olsun çözüm süreci ödemeler matrisi üzerinde gerçekleştirilir. Çözüm süreci oyunun hangi oyuncu açısından değerlendirileceğinin seçimi ile başlar. Eğer ödemeler matrisinin satırlarını temsil eden oyuncu için çözüm gerçekleştirilecekse maximin (minimumların maksimumu) yöntemi, sütunlarını temsil eden oyuncu için çözüm gerçekleştirilecekse minimax (maksimumların minimumu) yöntemi uygulanır. Oyunun sonucunda maximin ve minimax değerleri birbirine eşitse, oyun arı stratejili bir oyundur.

Maximin yönteminde öncelikle ödemeler matrisinin her bir satırının en küçük elemanı seçilir. Daha sonra bu değerler arasından en büyüğü belirlenir. Bulunan değer ödemeler matrisinde satırları temsil eden oyuncunun beklenen değeridir. Çünkü oyuncu satırlardaki büyük değerin seçilmesi durumunun diğer oyuncu tarafından tercih edilmeyeceğini ve diğer oyuncunun oyunu terk edeceğini bilir. Bu oyuncu açısından en küçük değerlerin en büyüğü ise mantıklı bir sonuç olacaktır. Diğer bir deyişle bu oyuncu açısından geçerli strateji kötülerin iyisi olarak özetlenebilir.

Sütunları temsil eden oyuncu açısından bakıldığında ise bu kez doğru mantık iyilerin kötüsü olacaktır. Çünkü sütunları temsil eden oyuncu diğer oyuncunun maximin stratejisini bilir ve oyunu minmax stratejisi ile oynar. Sütunları temsil eden oyuncu elemanlarını gözden geçirir ve her bir sütunun en büyük değerini seçer. Bu oyuncu açısından oyunun sonucu bu değerlerin en küçüğüdür (Taha, 1997).

Örnek
Rekabet halindeki A ve B firmalarından yıllık kar (milyon $) açısından A’ nın 3, B’ nin ise 4 stratejisi bulunmaktadır. A firmasına göre düzenlenen ödemeler matrisi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre A ve B firmaları arasındaki rekabet oyununu değerlendiriniz.

| | |B |
| | |B1 |B2 |B3 |B4 |
| |A1 |6 |- 1 |5 |3 |
|A | | | | | |
| |A2 |10 |4 |5 |- 3 |
| |A3 |6 |5 |7 |4 |

A oyuncusu maximin mantığı ile hareket edecek ve B oyuncusunu oyunda tutmak için kendi stratejilerini temsil eden satır değerlerinin en küçüklerini seçecektir. Bu değerler arasından en büyüğü olan 4 değeri ise A oyuncusu için en iyi değerdir. Diğer bir deyişle A’ nın en iyi stratejisi A3 stratejisidir.

| | |B |
| | |B1 |B2 |B3 |B4 |
| |A1 |6 |- 1 |5 |3 |- 1 | |
|A | | | | | | | |
| |A2 |10 |4 |5 |- 3 |- 3 | |
| |A3 |6 |5 |7 |4 |4 |maximin |
| | |10 |5 |7 |4 | | |

minimax

A’ nın strateji mantığını bilen B oyuncusu ise minimax mantığı ile hareket edecek ve öncelikle kendi stratejilerini temsil eden sütun değerlerinin en büyüklerini seçecektir. Minimax mantığına göre B oyuncusunun geçerli stratejisi, bu değerler arasından en küçüğünü seçmek olacaktır. Yukarıdaki örneğe göre bu değer 4 yani B4 stratejisidir.

Sonuçta maximin ve minmax değerleri birbirine eşit olduğundan bu oyun arı stratejili yani tepe noktalı bir oyundur ve oyunun sonucunda A oyuncusunun beklenen değeri 4 (milyon $) olarak gerçekleşecektir. Bu değer ise B oyuncusu açısından bir kayıp olacaktır.

Karma Stratejili Oyunlar ve Çözüm Yöntemleri
Karma stratejili oyunların belirgin özelliği, ödemeler matrisindeki maximin ve minimax değerlerinin birbirine eşit olmamasıdır. Bu durum ise oyunun sonucunun tek bir strateji çifti olmaması anlamına gelir. Aşağıda karma stratejili oyunlar için kullanılabilecek Grafik Yöntem ve Doğrusal Programlama Yaklaşımı açıklanmıştır.

a) Grafik Yöntem
Eğer ödemeler matrisi B oyuncusu açısından [pic]) ya da A oyuncusu açısından [pic] boyut şartlarından birini taşıyorsa ya da ödemeler matrisi matris işlemleriyle bu boyutlara indirgenebiliyorsa, oyun Grafik Yöntemle çözülebilir. Diğer deyişle satır ya da sütunları temsil eden oyunculardan biri 2’ den fazla stratejiye sahip olmamalıdır. Burada Grafik Yöntem, satırları temsil eden oyuncunun (A oyuncusu) iki stratejiye sahip olması durumuna göre anlatılmıştır.

Koordinat sisteminin yatay ekseni 2 stratejiye sahip oyuncunun 1. stratejisinin gerçekleşme olasılığını [pic] gösterir. Söz konusu olasılık değeri doğal olarak [pic] aralığında olacaktır. Bu durumda oyuncunun 2. stratejisinin olasılık değeri [pic] olacaktır.

Daha sonra A oyuncusunun, B oyuncusunun stratejileri [pic] karşısındaki beklenen değerleri [pic] hesaplanır. Beklenen değer,[pic] satır vektörü ile ödemeler matrisindeki B oyuncusunun ilgili stratejilerine karşılık gelen sütun vektörlerinin çarpımına eşittir. Diğer bir deyişle A oyuncusuna ilişkin ödemeler matrisi,

[pic]

şeklinde ise beklenen değer (3.1) formülü ile hesaplanabilir.

[pic] (3.1)

Görüldüğü gibi beklenen değerler doğru denklemi formatındadır. Daha sonra elde edilen doğru denklemleri grafik eksene işlenir. Koordinat sisteminin düşey ekseni beklenen değerleri gösterir. Koordinat sisteminin [pic] ve [pic] için iki düşey ekseni vardır.

Koordinat sistemindeki mümkün çözüm noktaları doğruların kesiştiği noktalarda gerçekleşir. A oyuncusunun maximin yöntemine göre hareket ettiği göz önüne alındığında mümkün noktalardan optimal olanı, minimumların maksimumunda gerçekleşenidir.

Örnek
A oyuncusunun ödemeler matrisi,
[pic]
ise, bu oyunun sonucunu bulunuz.

Bu oyunda A oyuncusunun 2 stratejisine karşılık B oyuncusunun 4 stratejisi bulunmaktadır. B oyuncusunun stratejilerine karşılık A oyuncusunun beklenen değerleri (3.1) formülünden aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

[pic]
[pic]
[pic]
[pic]

Bu doğruların koordinat sisteminin düşey eksenlerini kestiği noktalar ise,
[pic] için [pic]

[pic] için [pic]

[pic] için [pic]

[pic] için [pic]

olarak bulunur. Söz konusu doğrular aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şekil 3.1: Grafik Çözüm
| |E(A) | | | | | | |
|AK |TD |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |Çözüm |
|0 |[pic] |1 |3 |2 |1 |0 |1 |
|0 |[pic] |2 |1 |3 |0 |1 |1 |
| |[pic] |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
| |[pic] |1 |1 |1 |0 |0 | |

Simplex yöntem 2 iterasyon sürdürüldüğünde ise optimal tabloya ulaşılır. Optimal tablo aşağıda gösterilmiştir.

| |[pic] |1 |1 |1 |0 |0 | |
|AK |TD |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |[pic] |Çözüm |
|1 |[pic] |0 |1 |1/5 |2/5 |-1/5 |1/5 |
|1 |[pic] |1 |0 |7/5 |-1/5 |3/5 |2/5 |
| |[pic] |1 |1 |8/5 |1/5 |2/5 |3/5 |
| |[pic] |0 |0 |-3/5 |-1/5 |-2/5 | |

Optimal tablodan görüleceği gibi B oyuncusu [pic] ve [pic] stratejilerini kullanacak, [pic] stratejisini ise hiç kullanmayacaktır. Bu stratejilerin gerçek değerleri ise, [pic] olduğu dikkate alınarak [pic] formülü yardımıyla bulunabilir. Bu durumda,

[pic]ve [pic] olarak bulunur. Diğer bir deyişle B oyuncusunun [pic] stratejilerinin olasılık değerleri [pic] dır. Yukarıda anlatıldığı gibi [pic]sırasından ise A oyuncusunun [pic] stratejilerinin olasılık değerleri [pic] olarak elde edilir.

Similar Documents

Premium Essay

Business to Business

...Social Networks and Media Conquer B2B Social Networks are a flourishing phenomenon in today’s generation. It has already entered and affected the B2C network. In B2C network the social networks have become a concerning factor and plays a major role in marketing and communications. As we are all familiar with the B2B network and what does it actually implies, the question arises whether the social networks can play an important role in B2B network and for B2B companies. Social networks are not another passing phenomenon; they have matured and have registered themselves highly in the minds of the customers. B2B network also gets conquered by the social networks the business houses that trade with each other are actually the customers of each other and they also engage themselves in social networking. Some useful statistics from the social networking world states that the total time spent on social media has increased from 6% in 2007 to 20% in 2011. The registered users will almost reach 2 billion people by 2014. These figures show relentless growth and usage of social media. Already 91% of the B2B companies are active on Facebook, 53% on Twitter and 47% on LinkedIn. These statistics reveal that social media has conquered B2B network and has entered in that chain as means of effective communication and presentation. B2B companies deal with people and not robots. So the influence of emotions before purchasing a product is applicable to them also as they are not immune to......

Words: 798 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...Unit Title: The Business Environment Guided Learning Hours: 160 Level: Level 5 Number of Credits: 18 Learning Outcome 1 The learner will: Understand the significance of the environment on business activity. Assessment Criteria The learner can: 1.1 Explain the features of business activity. Indicative Content 1.1.1 Explain the business organisation as a transformation process. 1.1.2 Describe the different ways in which a business may structure its activities. 1.2 Discuss the complex interactions that operate between a business and its environment. 1.2.1 Discuss the complexity, volatility and uniqueness of an organisation's environment. 1.2.2 Explain the influence of shareholders on the internal environment of an organisation. 1.2.3 Outline the nature of the external environment (PEST). 1.3 Explain the need for change and its management within an individual business. 1.3.1 Discuss the need to monitor changes in the external environment. 1.3.2 Discuss the implications of environmental change for a business, its stakeholders and society. 1.3.3 Explain reasons for resistance to change by firms, managers and employees. 1.3.4 Describe ways in which resistance to change may be overcome. Learning Outcome 2 The learner will: Understand the structure and organisation of business. Assessment Criteria The learner can: 2.1 Discuss the impact of industrial and legal structure and size on organisational behaviour. Indicative Content 2.1.1 Classify......

Words: 1138 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...The Business Enterprise 1.) Discuss the common elements described in the theories/philosophies of Case, Kouzes, and Drucker including how their principles/strategies relate to the new definition of entrepreneurial leadership presented in Understanding Entrepreneurial Leadership in today’s Dynamic Markets. Case, Kouzes and Drucker each have good theories and philosophies on entrepreneurship and leadership. Each had different ways of stating what they thought made a good entrepreneur but for the most part focus on some of the same things and agreed that with the right balance of these characteristics then succeeding, as an entrepreneur would be possible. One of the common elements that each focused on was people. Interaction with people is important when it comes to entrepreneurship and leadership skills according to Case, Kouzes, and Drucker. Each inferred that if a person does not have people skills, then the person would not succeed as an entrepreneur or a leader. People skills would be the ability to motivate others and interact. A leader cannot lead without being able to interact with people. Starting a business requires interaction with people on some level. Another common element that they all thought were important was not being afraid to take risk. Taking a risk in order to monopolize an industry to succeed is important. The definition of entrepreneurial leadership is one of an enterprising, transformational leader who operates in a......

Words: 1383 - Pages: 6

Premium Essay

Business

...Business communication can take many forms, written and verbal. It can be between managers and employees within a company, or between a company and its customers, partners or suppliers. The purpose of business communication also varies, but it should always benefit your business. When carried out effectively, business communication can build your company's reputation, resolve and prevent conflicts, and contribute to strong relationships between your company, its customers and the business community. Build Customer Relationships Few businesses would grow or even survive without the benefits gained through marketing communications. You can take advantage of the wide variety of media available to let the public know about your products or services. Use business communications to establish your company as an authority or thought leader in your industry. Offer a white paper or online articles that discuss common problems business owners face and present your company's solution. A weekly or monthly newsletter to your prospects or established customers will help build trust by providing helpful tips and information. Occasionally sending out a direct mail or email survey will help you get to know your customers and better fill their needs. Freely sharing your expertise and gathering feedback from your customers will help you build a strong relationship with your customer base, and establish your company as a trusted expert in your industry. Motivate Team Good......

Words: 763 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...ecutive Summary The New Australian Company is a new red wine brand that will be introduced in Singapore. The brand is a unique and high quality red wine brand that meets the growing preference of consumers. It will be distributed to several hotels, restaurants, supermarkets, and wine boutiques/shops that are located in the commercial business districts of the city-state. The brand is managed and owned by a group of wine-lover businessmen who have tremendous experienced in business administration, marketing and sales management and customer service. The owners are now looking for additional investments in order to capitalize the project well. The company has already made several negotiations with successful business distributors in Singapore. The company is confident to compete with many large distributors because it is closely working with top-notch suppliers and manufacturers who are known as wine experts or cellar masters. The target market is the Generation Y or the millennial because it is 77 percent of the population. This group also consumes wines at a faster and higher rate. The sales forecasts for the New Australian Company begin with $700,000 for the first year, and this will increase to 50 percent ($1, 050,000) in the second year, and 60 percent ($1,680,000) in the third year of operation. The company will be expecting a profit margin of 30-40 percent, and at least 25 percent return of investment in the first operational year. The company wants to change...

Words: 1216 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...Module-16 The role of business in The economy: M arkets and coMMerce TEACHER’S GUIDE P. 487 P. 491 P. 492 P. 492 P. 493 P. 496 P. 497 P. 501 Defined Content standards Materials Procedure Lesson outline Closure Assessment Overheads VISUAlS N Visuals for overhead projector. Copy to transparent paper for overhead. P. 502 NVisual-1: Market defined P. 503 NVisual-2: Business defined lESSonS 2 Copy and handout to students. P. 506 P. 513 P. 518 P. 522 2Lesson-I: I, Pencil 2Lesson-II: Specializing in production 2Lesson-III: Wal-Mart 2Lesson assessment the role of business in the econoMy Markets and coMMerce Module-16 Teacher DEFInED A market is a social arrangement that allows buyers and sellers to discover information and complete voluntary exchanges of goods and services. commerce consists of trading something of economic value such as a good, service, information, or money between two entities. business is the management and coordination of people and resources to accomplish particular production goals, usually for the purpose of making profit. business, commerce, and markets create many benefits for consumers, and as a result of business, commerce, and markets in the economy, consumers experience an increased standard of living. businesses obtain resources such as labor and equipment, and businesses specialize in the production of particular goods and services. As a result of business in the economy, the......

Words: 9175 - Pages: 37

Premium Essay

Business

...cover cover next page > Cover Business, Management and Finance Small Business; Entrepreneurship title author publisher isbn10 | asin print isbn13 ebook isbn13 language subject publication date lcc ddc subject : : : : : : : Entrepreneurship and Small Business Burns, Paul. 0333914732 9780333914731 9781403917102 : : : : cover next page > file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%.../0333914732__gigle.ws/0333914732/files/cover.html [06.10.2009 1:01:58] page_i < previous page page_i next page > page_i next page > Page i Entrepreneurship and Small Business < previous page file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%...0333914732__gigle.ws/0333914732/files/page_i.html [06.10.2009 1:02:00] page_ii < previous page page_ii next page > page_ii next page > Page ii < previous page file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%2...0333914732__gigle.ws/0333914732/files/page_ii.html [06.10.2009 1:02:00] page_iii < previous page page_iii next page > page_iii next page > Page iii Entrepreneurship and Small Business Paul Burns < previous page file:///Z|/_==%CF%CE%C8%D1%CA==/Entrepreneurship%2...333914732__gigle.ws/0333914732/files/page_iii.html [06.10.2009 1:02:00] page_iv < previous page page_iv next page > Page iv © Paul Burns 2001 All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may......

Words: 182024 - Pages: 729

Premium Essay

Business

...CHANGING CLOTHES. CHANGING CONVENTIONAL WISDOM. CHANGING THE WORLD. Fast Retailing has the conviction and vision to face the challenge of creating a better world. PARIS Valerie Dassier, Head of E-Commerce and Customer Care, Comptoire des Cottonniers and Princess Tam Tam To become a leader, it’s not enough to do it a little bit better. Great leaders see a different reality. LONDON Kate Pierre, Store Manager, Uniqlo UK We are going to be the number one casual clothes company in the world. And we will look to our managers in the company to take on bigger roles in their local countries and abroad. MOSCOW Aleksandr Kurchatov, Store Manager, Uniqlo Your attitude and your smile go a long way. My philosophy is to give people the chance to smile and they will open up. NEW YORK Jennifer Parker, VP Store Management, Theory, NY More than any other retailer, FR empowers people to be the CEOs of their own four walls. They put the onus on the store manager to change themselves and make it the most important role. SAN FRANCISCO Daisuke Tsukakoshi, Director West Coast, Uniqlo USA In the U.S., the home of casual clothing, competition is fierce. We’ll need people who are willing to play major roles in opening up this effort. SHANGHAI Joanne Lam, Merchandising Director, Uniqlo, Hong Kong and Mainland China I always admired Coco Channel as a kid. She turned around the whole fashion industry of her time. I want to work in a big company that is prepared to make......

Words: 6333 - Pages: 26

Premium Essay

Business

...- BTEC FIRST DIPLOMA BUSINESS - Unit 16: Business Enterprise Assignment [pic] [pic] • The due date for the whole assignment is Friday 25th May 2012 • You will have time allocated to complete the MERIT and DISTINCTION criteria only when the PASS criteria is completed • You will be able to gather evidence for Level 2 Key Skills in Communication, Application of Number and Information Technology from completing the assignment You will also be able to gather evidence for Key Skills Level 2 Improving Own Learning and Performance (LP2.1, Lp2.2 and LP2.3) as you plan, review and complete the assignment ASSIGNMENT TASKS The scenario You and some friends have always been interested in working for yourself rather than being an employee. You now feel it is the right time to start up a new business and so you begin to consider the idea and investigate the possibilities further with your friends. There are many ideas you have but before you can start the business you have decided to investigate what things you need to know about starting up a business. You and your friends are considering asking your bank manager to provide you with the finance for starting up the business and so it is important that you know exactly what is involved. You and your friends will have to present your business idea to the bank manager so it is important that you know what you have to......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Business

...to this issue. The latest issue can be found on the Edexcel website: www.edexcel.com References to third-party material made in this specification are made in good faith. Edexcel does not endorse, approve or accept responsibility for the content of materials, which may be subject to change, or any opinions expressed therein. (Material may include textbooks, journals, magazines and other publications and websites.) Authorised by Roger Beard Prepared by Susan Hoxley Publications Code BH029073 All the material in this publication is copyright © Edexcel Limited 2011 Edexcel BTEC Level 4 HNC Diploma in Business Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Accounting) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Management) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Marketing) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Human...

Words: 15079 - Pages: 61

Premium Essay

Business

...A business undertaking is an organisation which is engaged in some industrial or commercial activity. It represents an institutional arrangement for carrying on any kind of business activity. It may be owned and controlled by a single individual or by a group of individuals who have entered into a formal or informal agreement to jointly conduct the business. Every business undertaking is a separate and distinct business unit. It has its own identity and separate ownership. It can be distinguished from other undertakings on the basis of its ownership, management and control. According to Wheeler, a business undertaking is a concern, company or enterprise which buys and sells, is owned by one person or a group of persons and is managed under a specific set of operating policies". Thus, a business undertaking may be defined as an organisation operating under separate ownership, management and control and carrying on any business activity with independent risk- bearing. All business undertakings are directly or indirectly engaged in the transfer or exchange of goods and services for value. They deal in goods and services on a regular basis. Their main motive is to earn profits and they are exposed to various types of risks. Characteristics of a Business Undertaking The basic features of a business undertaking are as follows: 1. Separate identity: Every business undertaking has a separate identity. It has a distinct name and separate existence. Its assets and liabilities......

Words: 1147 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...Gerri Bednarcyk Ch 1 Assign - Business Now: Change is the Only Constant Respond to these questions in a Word document. You do not have to include the question, but make sure to number the response.  You need to use complete sentences and correct grammar.  Once you have answered all the questions, save it as Chapter 1 – [your name] and upload it as an attachment. Watch the lecture video:  Make sure you have read Chapter 1 and have posted in the discussion forum. 1. What factors contribute to the rapid pace of change in business? Is the pace likely to accelerate or decrease over the next decade? Why? The factors that contribute to the rapid pace of change in business are Human Resources, Capital, Natural Resources, Entrepreneurship, and Technology. The factors are more than likely to increase because all factors listed are increasing at a fast pace. I feel that factors are increasing because they are definitely in high demand at this time in our economy. 2. Explain the term "business".  A business is any organization or activity that provides goods and services in an effort to earn a profit. Businesses are leading in capitalist economies, where most of them are privately owned and ran to earn profit to increase the wealth of their owners. Businesses may also be not-for-profit or state-owned 3. Explain the role of business in the economy. The economies of the country depends upon the employment provided by big and small businesses and produces the goods and......

Words: 908 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...Recording Transactions Keeping business records accurate and up to date is important for the smooth running of a business. The business owner must record all of the money coming into the business from successful sales of the product and all of the money going out, such as expenses including money owed for storage, wages that are paid and money to purchase the stock. If a business fails to do this it may find itself not chasing payments, forgetting to pay bills or, even in trouble with HM Revenue and Customs. If the business does not record its transactions correctly, it cannot report its financial performance accurately and therefore tax payments may be wrong. By recording the sales made, the business owner is given a clear indication of what’s popular and so it becomes clear what products should have increased stock or altered price. In your case, it is very important that you monitor your sales as a new business will most likely not make any profit straight away, so it’s vital to record your transactions so you are able to at least breakeven until more customers become aware of your business and you can start to make a profit. Furthermore, since you have negotiated a one month credit with a supplier, it is important to record your transactions so you know that you can repay the supplier after the month has passed and avoid any consequences. It would be beneficial to you if you could keep your credit supply as then you will have money coming in from your customers to......

Words: 274 - Pages: 2

Free Essay

Business

...The United States exists in a capitalistic economy meaning that private enterprise is based on fair competition, economic freedom, and private ownership therefore; business is the heartbeat of our economy. Everything from manufacturing, health care, sales, and agriculture involves business in some way. Businesses provide jobs and produce goods and services that we depend on every day (What Role Does Business Play in Our Economy..?). They pay state and federal taxes to the government on their services provided. The taxes paid by businesses and the people employed by them allow the government to function. Looking at businesses in this way you can clearly see that business is a pivotal part of the economy. Within our economy two types of business organizations exist: for-profit and nonprofit. A for-profit organization will produce goods or services in the hopes of making revenue off its products. Most organizations you think of today are probably a for-profit establishment. Organizations that are classified as not-for-profit or nonprofit often operate under the guise of the emotional appeal of compassion but can also become major economic engines. They are business like establishments but unlike a for-profit business, their primary goals do not include making monetary profits. For profit businesses operate to generate revenue under the idea to have more profit than loss at the end of the day. Unlike for- profit businesses, nonprofits are organizations that are......

Words: 1532 - Pages: 7

Premium Essay

Business

...offer the bases in preparing, presenting and displaying even in interpreting general-purpose financial statements. There are some important accounting concepts that support the readiness and preparation of any accounting arrangement or financial statements such as Going Concern Concept, Consistency Concept, Prudence Concept, and Accruals Concepts. For example, Going Concern Concept is a company or organizations will not be going to bankrupt unless there have a confirmation and evidence to the contrary and this is supported by accountants. Purpose of Accounting Conventions An accounting convention refer to regular and common practices which are all around followed in recording and exhibiting accounting data and information of the business entity. They are taken after like traditions, convention, and so forth in a general public. Accounting conventions are evolved through the normal and consistent practice throughout the years to encourage uniform recording in the books of accounts. Accounting conventions help in contrasting accounting information of various specialty units or of the same unit for various...

Words: 645 - Pages: 3