Free Essay

Business

In: Business and Management

Submitted By saberiabdullah
Words 4992
Pages 20
Soalan :
Kebebasan beragama telah sedia terjamin di dalam Perlembagaan Negara. Kebebasan ini telah mewujudkan keharmonian dalam masyarakat Malaysia sejak kita memperolehi kemerdekaan. Kesefahaman kepada pengaruh dan peranan nilai agama yang ditunjukkan telah mewujudkan masyarakat yang mampu bekerjasama, berinteraksi dan harmoni dalam menangani masalah yang dihadapi. Sejauhmanakah kebebasan beragama mempengaruhi konsep “Wasathiyah” di kalangan pelbagai kaum dan umat beragama di negara ini. Bincangkan.

Abstrak
Perkara 3(1) Perlembagaan Malaysia menyatakan, Islam adalah merupakan agama rasmi negara, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di Malaysia.Perkara 11(1) Perlembagaan Malaysia juga menyatakan, tiap-tiap orang di Malaysia berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Hak untuk menganuti dan mengamalkan agama ini tidak boleh disekat oleh mana-mana pihak atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan ia berlawanan dengan apa-apa undang-undang am berhubung dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau moraliti. Hak kebebasan beragama ini perlu diselarikan dengan konsep wasatiyyah yang diterjemahkan oleh kerajaan dalam pentadbiran negara sekarang ini yang menekankan segala aspek kehidupan termasuklah aspek akidah, syariah, ekonomi, kepenggunaan, pengurusan pembangunan, akhlak, kebudayaan dan kesenian. Ini selari dengan keamanan global yang turut mementingkan kestabilan pembangunan, ekonomi, iklim persekitaran dan kemanusiaan. Konsep wasatiyyah dalam realitikehidupan sebenarnya menjurus kepada pembentukan keamanan negara, serantau dan keamanan global. Tujuan perbincangan adalah untuk mengupas kesan hak kebebasan beragama yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia kepada masyarakat Malaysia terhadap konsep “Wasathiyah” yang dilaksanakan oleh pihak keraajaan.

1.0 PENDAHULUAN
Dari kecil sehingga dewasa, manusia diberi bimbingan dan didikan dalam agama mengikut sistem pendidikan dan proses pemasyarakatan kaum atau kelompok masyarakat masing-masing. Agama yang diamalkan biasanya adalah agama yang menjadi pegangan nenek moyang mereka dan diwariskan dari satu generasi kepada generasi seterusnya. Di Malaysia, kebebasan untuk mengamalkan penyembahan atau pemujaan ( freedom of worship ) tiap-tiap suatu sistem kepercayaan, falsafah hidup, upacara-upacara lazim dan peraturan-peraturan sosial dan moral dihormati oleh pihak kerajaan dan rakyatnya.
Sistem ideologi sesuatu agama membentukkan falsafah hidup sesuatu golongan masyarakat ataupun kelompok sosial tertentu. Sistem moral mengandungi prinsip-prinsip peraturan hidup yang menghuraikan dan menjelaskan sikap, perangai dan tingkah laku yang diterima oleh kaum atau puak yang mengamalkan dan mempraktikkan agama tersebut.
Kebebasan beragama merupakan salah satu hak kebebasan asasi yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia kepada setiap warganegara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Pengiktirafan ini memerlukan jalinan persaudaraan dan persefahaman yang erat di kalangan rakyatnya yang berbilang kaum bagi adalah untuk menjamin keharmonian dan kestabilan politik serta mengekalkan kestabilan ekonomi dan kerancakan pembangunan prasarana dan modal insan.

2. KEBEBASAN BERAGAMA
Menurut kamus undang-undang, kebebasan beragama ialah hak untuk mengikut kepercayaan agama sebagaimana yang dipilih oleh seseorang, hak untuk menyatakan pegangan agama secara terbuka tanpa ketakutan atau halangan akan dikenakan sesuatu tindakan serta hak untuk mengisytiharkan kepercayaan melalui pemujaan dan amalan, ajaran dan sebaran.
Profesor Seyyed Hossein Nasr mentakrifkan perkataan agama sebagai berasal daripada perkataan Latin religare bermaksud “untuk mengikat”.Agama berurusan dengan fenomena spiritual dan melibatkan kepercayaan, amalan dan aturan moral. Sebahagian besarnya berkaitan dengan hal spiritual dan dianggap sebagai sesuatu yang peribadi dan berbeza daripada aspek kehidupan rasional yang lain. Kebebasan pula selalunya merujuk hak untuk membuat sesuatu tanpa halangan atau gangguan, kebebasan bertindak atau kapasiti untuk melaksanakan pilihan atau kehendak diri selagi perlakuan tersebut tidak mendatangkan mudarat atau kecederaan kepada orang lain. Apabila digabungkan kedua-dua perkataan tersebut, kebebasan beragama membawa maksud hak setiap individu untuk bebas menyembah Tuhan pilihannya (termasuk hak untuk tidak menyembah mana-mana Tuhan) dalam cara yang dipilih ataupun menyertai mana-mana persatuan agama pilihan tanpa ketakutan akan didakwa atau didiskriminasikan.
Konsep kebebasan beragama adalah berbeza antara negara Islam dengan Barat. Kebebasan beragama menjadi penting dalam undang-undang Islam kerana sistem perundangan Islam tidak mewujudkan pengasingan antara undang-undang dan prinsip agama. Menurut Fathi Uthman; “Tiada apa-apajenis kuasa di negara Islam boleh digunakan untuk memaksa orang untuk memeluk Islam. Fungsi asas negara Islam, dalam hal ini, adalah untuk memantau dan menghalang kuasa-kuasa yang mungkin berusaha untuk menafikan rakyatnya kebebasan kepercayaan”.
Perlembagaan Malaysia memperuntukkan hak kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam Perkara 11. Perlembagaan Persekutuan adalah suatu kumpulan undang-undang yang tertinggi untuk menentukan bagaimana pemerintahan sesebuah negara itu mesti dilaksanakan.bbIanya menerangkan dan memperuntukkan kuasa-kuasa yang dimiliki oleh pelbagai anggota dalam negara tersebut.
Perkara 3(1) Perlembagaan Malaysia menyatakan, Islam adalah merupakan agama rasmi negara, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di Malaysia. Ini bermakna, walaupun kedudukan agama Islam itu istimewa berbanding agama-agama lain, Perlembagaan tidak menghalalkan penyekatan atau penafian hak penganut-penganut agama lain atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan ia berlawanan dengan apa-apa undang-undang am berhubung dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau moraliti.
Perkara 11 Perlembagaan Malaysia meliputi perkara berikut ; * 11(1) - Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya. * 11(2) - Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. * 11(3) - Tiap-tiap kumpulan agama berhak - menguruskan hal ehwal agamanya sendiri; menubuhkan dan menyenggarakan institusi-institusi bagi maksud agama; dan memperoleh dan mempunyai harta, memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. * 11(4) - Undang-undang Negeri dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. * 11(5) - Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang undang yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral

3. MAKSUD AGAMA
Secara umumnya, agama membawa maksud kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau dewa-dewa, yang telah mencipta alam sejagat dan telah memberi kepada manusia sifat-sifat kerohanian yang terus wujud selepas badannya mati.
Dalam antropologi/sosiologi, perkataan agama diterjemahkan sebagai suatu sistem kepercayaan yang mengandungi falsafah, upacara, pantang larang dan simbol yang dikaitkan dengan kesucian dan juga alam ghaib. Ini termasuklah mengenai kepercayaan kepada alam mistik, animism dan totemisme.
Kamus Dewan mendefinisikan agama sebagai : * Kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintah-Nya * Kepercayaan pada yang Maha Kuasa * Kepercayaan pada sesuatu dewa dan lain-lain yang dipuja dan sebagainya dan dianggap sebagai sesuatu yang amat berkuasa.
Firth ( 1961 ) mendefinisikan agama sebagai satu gerakan kuasa yang paling kuat dalam aktiviti manusia. Agama memberi jawapan kepada persoalan-persoalan kehidupan meliputi kesakitan, kematian, kejadian-kejadian samar-samar dalam kehidupan manusia yang memerlukan suatu jawapan dan penerangan yang dapat diterima. Teras utama yang paling penting dalam agama adalah kepercayaan kepada kuasa ghaib ‘supernatural’ atau luar biasa.
Emille Durkheim ( 1858 – 1917 ) mentafsirkan agama sebagai satu sistem yang menyatukan kepercayaan dan amalan berkenaan perkara-perkara suci. Kepercayaan dan amalan ini menyatukan semua ahlinya atau penganutnya dalam sesebuah komuniti
3.1 MENGAPA MANUSIA PERLU BERAGAMA?
Agama merupakan satu bentuk hubungan yang suci dimana manusia menganggap kuasa luar biasa (disebut sebagai Tuhan) dapat memberikan perlindungan, keselamatan dan kebahagiaan kepada mereka. Secara amnya, ia merupakan satu hakikat hubungan yang suci antara manusia dengan yang Maha Kuasa. Melalui agama juga dapat membataskan perlakuan manusia dengan membezakan sesuatu perkara samada baik atau buruk, betul ataupun salah. Agama memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia mencakupi segenap aspek kehidupan dalam kehidupan seharian sebagaimana gambarajah 1.
Gambarajah 1
Gambarajah 1

4. AGAMA-AGAMA UTAMA YANG DIANUTI DI MALAYSIA
Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan pelbagai pegangan agama. Terdapat empat agama utama yang dianuti oleh rakyat Malaysia sebagaimana carta 1
Carta 1
Carta 1
Bancian tahun 2012
Bancian tahun 2012

4.1 AGAMA ISLAM
Agama Islam telah diwahyukan oleh Tuhan ( ALLAH ) kepada Nabi Adam a.s secara berperingkat dan telah disempurnakan ajarannya kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan Rasul terakhir. Agama Islam adalah berpandukan kepada ajaran yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Umat Islam berpegang teguh kepada dua rukun utama ajaran Islam iaitu Rukun Islam ( 5 perkara ) dan Rukun Iman ( 6 perkara ). Majoriti penduduk Malaysia terdiri daripada kaum Melayu yang menganuti agama Islam.
Perkataan Islam berasal daripada bahasa Arab iaitu “salm” yang bererti ‘manusia menyerah diri secara total kepada Tuhan (Allah) dan apabila manusia menyerahkan diri kepada Tuhan, maka mereka akan dibalas dengan keamanan ( peace ) dan kesejahteraan. Dengan itu, orang Islam mengucapkan Assalamu’alaikum yang bererti sejahtera ke atas kamu ( peace be upon you ), apabila bertemu sesama mereka.
Mengikut Abdul Qadir Djaelani, seorang pemikir Islam , dalam bukunya ‘Negara Berdaulat Dalam Perspektif Islam’, Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Kerana itu, Islam merupakan satu sistem kehidupan yang lengkap dan sempurna sebagaimana Surah Al_Maidah ayat 3 yang bermaksud ; “ Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah cukupkan ni’matKu kepada kamu, dan Aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu “.
Menurutnya, Islam merangkumi lima bahagian seperti spiritual, moral, politik, ekonomi dan sosial. Dengan itu, jelaslah bahawa Islam adalah satu cara hidup atau ‘ad-Deen’ ( complete way of life ) berdasarkan beberapa prinsip dan nilai-nilai mulia. Dalam konteks amalan hidup pula, Islam menganjurkan nilai-nilai murni seperti keselamatan(safety), keadilan sosial(social justice) , keamanan(peace), kesederhanaan (moderation), permuafakatan(cooperation) dan ketaqwaan kepada Tuhan ( submission to God ) sebagai satu cara hidup.

NILAI-NILAI UNIVERSAL DALAM ISLAM
Berdasarkan tafsiran dan penjelasan mengenai konsep, tamadun dan nilai-nilai Islam yang telah dibincangkan itu, tidak dapat dinafikan bahawa nilai-nilai yang dianjurkan oleh agama Islam adalah nilai-nilai murni dan bersifat sejagat atau universal.
Dalam hubungan ini, Dr. Mohamed Asin Dollah, seorang penyelidik Islam tempatan, menyenaraikan nilai-nilai murni yang bersifat universal dalam Islam seperti berikut.1
1. Kepercayaan kepada Tuhan.
2. Hidup bersama dan bekerjasama di antara masyarakat sesama agama dan bukan seagama dalam membina sebuah negara yang bahagia, sejahtera dan selamat ( Pemuafakatan ).
4. Menjamin dan menegakkan keadilan bagi semua golongan masyarakat tanpa bangsa, agama dan keturunan ( Keadilan ).
5. Berbuat baik kepada setiap orang dan mengelak kejahatan ( Bermuamalah) .
6. Mencari kekayaan /harta dengan cara yang dibenarkan ( halal ) oleh agama untuk memastikan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
7. Mentadbir dan menjaga keindahan alam semulajadi dengan hemat demi kepentingan dan kebajikan manusia
8. Perseimbangan antara dua kehidupan, dunia dan akhirat ( Tawazun ).
9. Kesederhanaan dalam kehidupan ( al-Wasatiyyah )
Secara amnya, dapat membuat kesimpulan bahawa Islam mencegah tabiat yang membawa mudarat kepada manusia seperti ketidakadilan ( injustice ), ketamakan (greed ), kepentingan diri ( selfishness ) dan kejahilan ( ignorance ).
4.2 AGAMA BUDDHA
Majoriti penganut agama Buddha di Malaysia adalah daripada kaum Cina. Agama Buddha diasaskan oleh seorang putera raja yang bernama Siddartha yang lahir pada tahun 563 S.M. Agama ini memberi tumpuan kepada aspek-aspek etika dan moral yang dipercayai akan membantu rohani manusia menjauhi diri daripada kesengsaraan (samsara). Fahaman ajaran agama ini disifatkan sebagai Dhamma (wisdom/knowledge) Agama Buddha dibahagikan kepada dua aliran iaitu Aliran Mahayana (kajian kehidupan Buddha) dan Hinayana (asal).
Sementara itu, Dhamma atau dokrin Agama Buddha adalah berasaskan kepada Lapan Jalan Kebenaran dan Empat Kebenaran Agung seperti yang berikut : 2
1. Kepercayaan yang benar ( Right Understanding )
2. Berniat benar ( Right Intention )
3. Pengucapan yang benar ( Right Speech )
4. Kelakuan yang benar ( Right Action )
5. Usaha yang benar ( Right Effort )
6. Berfikiran yang benar ( Right Thought )
7. Meditasi/Pemusatan fikiran yang benar ( Right Mindfulness )
8. Hati dan niat yang benar ( Right Concentration )
Di samping itu, empat kebenaran agung yang disebut itu adalah seperti yang berikut:-
1. Hidup manusia terikat kepada penderitaan - kelahiran manusia disifatkan sebagai satu penderitaan.
2. Penderitaan manusia disebabkan keinginan manusia yang tidak dapat dipenuhi ( hawa nafsu, kemewahan hidup dan harta benda ).
3. Kaedah penghapusan penderitaan adalah dengan cara menghapuskan keinginan-keinginan hawa nafsu.
4. Cara melenyapkan penderitaan yang dihadapi oleh seseorang adalah melalui Lapan Jalan atau Dharma. Apabila memenuhi Lapan Jalan Kebenaran tersebut, maka tercapailah Nirwana ( Perfection ).
Agama Buddha juga menegaskan larangan-larangan yang berikut kepada pengamalnya: 3
1. Tidak boleh membunuh ( Abstain from killing living beings )
2. Tidak boleh mencuri ( Abstain from taking what is not given )
3. Tidak boleh melakukan perkara-perkara yang tidak senonoh. ( Abstain from sexual misconduct )
4. Tidak boleh minum minuman keras ( Abstain from taking intoxicants )
5. Tidak melakukan perbuatan membohong ( Abstain from lying & harsh frivolous speech )
Kesimpulannya, agama Buddha juga, seperti agama Islam, menentang amalan keganasan sebagai cara hidup, mengajar manusia mengelak keinginan yang mementingkan kebendaan atau terlalu materialistic, tetapi menganjurkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Penganutnya juga perlu mengelakkan kejahatan termasuk pembunuhan, membersihkan minda dari pemikiran yang membinasakan orang lain, sentiasa membuat baik kepada setiap orang dan mencintai dan menghargai orang lain seperti mencintai dan menghargai diri. 4
4.3 AGAMA KRISTIAN
Agama Kristian berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan ajaran Jesus Christ .. Ajaran asasnya adalah mencintai Tuhan dengan seluruh jiwa raga dan minda. Menggunakan Kitab Injil (Holy Bilble) sebagai sumber keagamaan. Jesus mengajar konsep Tuhan yang Esa, penyayang, pemurah dan pengampun. Majoriti penganut agama Kristian di Malaysia adalah penduduk di Malaysia Timur iaitu etnik di Sabah dan Saarawak. Agama ini menitikberatkan moral dan nilai-nilai kemanusiaan seperti yang berikut: 5
1. Percaya kepada Kitab Injil ( Bible ) - ( New Testament ).
2. Menitikberatkan kesusilaan moral dan akhlak yang mulia dan murni.
3. Kasih sayang merupakan tonggak utama ajaran Jesus.
Nilai-nilai Moral yang digariskan oleh Agama Kristian adalah seperti yang berikut:
1. Beribadat kepada Tuhan yang satu atau Esa.
2. Mementingkan perasaan kasih sayang sesama manusia, umat yang rendah hati, lembut hati, prihatin dan belas kasihan akan menerima balasan yang baik seperti syurga.
3. Tidak boleh membunuh atau memarahi orang lain, tidak boleh berzina, tidak menganiaya orang lain.
4. Memberi hukuman yang setimpal dengan apa yang dialami.
Jesus pernah mengatakan bahawa “ What profit does a man show who gains the whole world and destroys himself in the process” ( Mark 8:36 )
Secara umumnya, agama kristian menganjurkan nilai-nilai seperti kesabaran, ketabahan, kemesraan, toleransi, kerjasama, bantu-membantu, penyayang sebagai cara hidup manusia .
4.4 AGAMA HINDU
Majoriti penganut Agama Hindu di Malaysia adalah kaum India. Agama Hindu adalah antara agama tertua di dunia juga dikenali sebagai “Santhana Dharma” ( kekal abadi ). Agama Hindu tidak diasaskan oleh seorang individu ataupun berasaskan wahyu. Agama ini berpusat di kawasan Sungai Indus, satu kawasan luas di India Utara. 6
Agama Hindu menganjurkan kepercayaan pada hukum karma iaitu perbuatan baik dibalas baik, perbuatan jahat dibalas jahat. Dokrin dan falsafah agama Hindu dijelaskan dalam kitab suci agama Hindu seperti Veda - veda dan Bhagavath Gita dan sajak-sajak yang disampaikan oleh ulama-ulama teragung (Great Saints) sejak 1500 tahun sebelum masehi. 7
Agama Hindu mempratikkan kepercayan dan nilai-nilai seperti kepercayaan kepada Tuhan, tolak ansur, ketabahan, mengawal diri, tidak dendam dan dengki, ampun dan maaf, menimba ilmu, kemanusiaan, tidak fanatik terhadap agama, memerangi hawa nafsu, mengawal kemarahan, mencegah penyeksaan dan patuh kepada ajaran Veda. Selain itu, agama Hindu juga menganjurkan nilai-nilai seperti kasih sayang, larangan minum arak, mentaati ibu bapa, mengawal nafsu dan keadilan dalam sistem pemerintahan. Satu petikan daripada Rig-Veda (1.89.1.) pula menganjurkan toleransi keagamaan dengan ayat bermaksud “Let noble thoughts come to us from everyside, pure, unobstructed, overflowing. Yajur Veda 36.18 pula menganjurkan kemesraan di kalangan sesama manusia dengan ayat bermaksud “May all beings look on me with friendly eyes; may I look on all beings with friendly eyes; may we look on each other with friendly eyes”.
Bagi agama Hindu, tindakan atau amalan ( deeds ) adalah amat penting kerana Tuhan hanya melihat amalan manusia dan bukan keturunan seseorang itu. Mahaguru Hindu (saint) bernama Thirumoolar pernah menyebut bahawa sekiranya manusia memahami dan menerima hakikat bahawa manusia sebagai satu ummah dan Tuhan itu Esa (Unity of God), maka manusia tidak akan menemui penderitaan. Agama Hindu menganjurkan konsep berdoa untuk keamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam dan manusia (umat manusia) semasa menunaikan ibadat sembayang dan bukan kepada sesuatu kaum, ummah atau sesuatu penganut agama tertentu.

5. PENGERTIAN “WASATIYYAH”
Dari segi bahasa perkataan “wasatiyyah” adalah masdar atau “kata terbitan” dari perkataan “al-wasat”. Wasatiyyah yang membawa maksud kesederhanaan adalah berasal daripada perkataan wasatan ( وسطا). Dari perkataan “al-wasat” terbit pula perkataan “al-Awsat” yang bermaksud sangat adil dan tidak melampau. Allah(s.w.t)telah menyebut perkataan wasata dalam firmanNya dalam Surah Al-Baqarah, ayat 143 yang bermaksud: “Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam ) “ummatan wasata”: Begitu juga Rasulullah (s.a.w) telah menyebutkan perkataan “pertengahan” ini dalam sabdanya yang bermaksud: “Sebaik-baik perkara itu ialah yang paling pertengahan”.

Al-Quran menggunakan wasatiyyah dengan pengertian pertengahan, sederhana dan berimbang antaranya ; “Dan mereka yang apabila membelanjakan ( harta ), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak ( pula ) kedekut, dan adalah (perbelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.(Surah Al-Furqan, ayat: 67).
“Dan janganlah kamu meninggikan suaramu dalam solatmu dan janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu” (maksudnya janganlah membacaayat Al-Quran dalam solat terlalu kuat atau terlalu perlahan tetapi cukuplah sekadar dapat didengar oleh ma’mun).(Surah Al-Isra’, ayat : 110).
Kita dapat melihat kesederhanaan Rasulullah (s.a.w) dalam beberapa aspek kehidupan umat Islam di zamannya, antaranya penolakan cara hidup kepadrian yang melampau. Apa yang dimaksudkan dengan cara hidup kepadrian yang melampau ialah mengharamkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan seperti berkahwin, pembangunan dan sebagainya. Islam membolehkan untuk berhibur, ketawa dan berjenaka asalkan tidak malampau iaitu pertengahan antara hak Allah, hak diri dan hak-hak makhluk. Rasulullah (s.a.w) menentang tabiat melampau dalam menunaikan ibadat seperti puasa, solat, berzikir dan membaca al-Quran sehingga melakukan kezaliman ke atas hak diri, hak keluarga dan hak masyarakat sebagaimana hadis riwayat Tirmizi: “Oleh itu maka tunaikanlah hak kepada orang yang mempunyai haknya.”

6. KONSEP WASATIYYAH DI MALAYSIA
YAB Dato’ Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia Yang Keenam, mendukung Perlembagaan Persekutuan dan Rukunegara sebagai asas pentadbiran negara, berusaha mengamalkan dasar kebebasan agama, memperakui perbezaan agama dan merayakan nilai-nilai universal yang terdapat dalam pelbagai agama melalui Gagasan 1 Malaysia.
Gagasan 1Malaysia adalah satu agenda yang merangkumi pakej perpaduan, pembangunan, kemakmuran, keamanan dan keselamatan. Selaras dengan prinsip “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. 1Malaysia adalah kesinambungan usaha kerajaan membina negara bangsa yang bersatupadu serta memiliki sahsiah yang kukuh. Gagasan 1Malaysia adalah selaras dengan semangat yang ditunjukkan oleh sirah Rasulullah (s.a.w) dalam pembentukan negara dan tamadun Islam di Madinah. Masyarakat yang berada di Madinah pada waktu itu terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, hidup penuh rukun dan harmoni, berasaskan Perlembagaan Madinah yang mengutamakan dan mempertahankan kebebasan beragama, keadilan kepada semua dan melindungi kaum minoriti serta memberi kebebasan mengamalkan agama kepada kaum bukan Islam yang berpayung di bawah pemerintahan Negara Madinah.
Dalam surah Al-Baqarah, ayat 143 menjelaskan bahawa umat cemerlang adalah “umat pertengahan” (ummatan wasata) iaitu umat yang adil, yang tidak berat sebelah baik di dunia mahupun di akhirat, tetapi seimbang antara keduanya. Mengambil maklum dan iktibar dari ayat suci ini, maka dapatlah ditegaskan di sini bahawa “wasatiyyah” adalah satu pendekatan yang sangat dituntut oleh Islam.
Pendekatan wasatiyyah adalah suatu pendekatan mengamalkan ajaran Islam secara berimbang dan syumul dalam segenap bidang kehidupan individu dan masyarakat, dengan mempertingkatkan kualiti hidup ummah di bidang pembangunan ilmu pengetahuan, pembangunan insan, perpaduan, ekonomi dan kewangan, undang-undang dan kenegaraan, pertahanan dan sebagainya.
Dalam hubungan ini, sekiranya kita meneliti nilai-nilai yang dianjurkan oleh pelbagai agama rakyat Malaysia, maka kita dapat membuat kesimpulan bahawa garis perbezaan yang terdapat antara nilai-nilai kemanusiaan dalam pelbagai agama tersebut itu adalah sangat nipis. Malah, nilai-nilai yang terserlah dalam agama-agama amalan rakyat Malaysia adalah nilai-nilai sejagat (universal).
Nilai-nilai sejagat itu telahpun menjadi teras dalam gagasan RUKUNEGARA untuk melahirkan perpaduan rakyat Malaysia. Teras Rukunegara ialah :
1. Kepercayaan Kepada Tuhan
2. Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
3. Keluhurun Perlembagaan
4. Kedaulatan Undang-Undang
5. Kesopanan dan Kesusilaan
Sekiranya rakyat Malaysia dapat mengenali, memahami dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan pelbagai agama yang bersifat sejagat (common values) berteraskan RUKUNEGARA, ianya mampu menguatkan dan meningkatkan perpaduan, persaudaraan, dan toleransi agama di kalangan rakyat berbilang keturunan yang bermastautin di Malaysia.
Rakyat Malaysia yang berlainan agama hendaklah mencari titik persamaan nilai-nilai sejagat dalam agama masing-masing dan menyuburkan persamaan-persamaan tersebut sebagai tanggungjawap bersama bagi membantu menjana keharmonian keagamaan tanpa mengira perbezaan agama, keturunan, bahasa dan budaya mengukuhkan perpaduan antara kaum bagi menjamin keamanan, keselamatan, keharmonian dan stabiliti politik negara.
7.0 ULASAN DAN PANDANGAN
Y.A.B. Dato’ Sri Mohd Najid Tun Haji Abdul Razak semasa berucap di Majlis Perjumpaan Bersama Ulama’ dan Umara’ pada 5 Februari 2010 yang lalu telah menyarankan umat Islam di Malaysia supaya menghayati dan mengamalkan pendekatan “Wasatiyyah” yang menekankan kepada kepada ajaran Islam secara sederhana, berimbang dan syumul dalam semua kegiatan hidup individu dan masyarakat dengan memberi penekanan kepada meningkatkan kualiti hidup ummah dari segi ilmu pengetahuan, pembangunan insan, sistem ekonomi dan kewangan, pengetahuan dan perpaduan”.
Dalam konteks Malaysia, pendekatan Wasatiyyah bermula sejak kita mencapai kemerdekaan dimana agama Islam diperuntukkan sebagai agama Persekutuan di dalam Perlembagaan Persekutuan selari dengan sejarah dan amalan yang ada di negara ini tanpa mengenepikan peranan agama-agama yang lain. Agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian dalam Persekutuan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai Bahasa Kebangsaan tanpa melupakan peranan bahasa-bahasa lain; dan kedudukan istimewa kaum Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak tanpa menafikan kepentingan sah kaum-kaum yang lain. Ini adalah bukti kukuh tentang prinsip Wasatiyyah yang diamalkan di dalam Perlembagaan Persekutuan.
Meskipun wujud kepelbagaian yang kompleks, penubuhan institusi-institusi Islam bagi mentadbir dan melaksanakan undang-undang Syariah seperti penubuhan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji di peringkat persekutuan dan negeri adalah selaras dengan peruntukan agama Islam sebagai agama rasmi dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu dapatlah ditegaskan bahawa Islam di Malaysia bukan setakat ritual sahaja namun telah diamalkan sebagai cara hidup yang syumul. Dasar integrasi antara kaum dan agama yang diamalkan membolehkan rakyat hidup harmoni dimana perbezaan dan kepelbagaian ini dihormati, dikekalkan seterusnya diraikan. Ia selaras dengan prinsip ajaran Islam yang menegaskan bahawa tidak ada paksaan di dalam beragama dan kepelbagaian adalah asas untuk kenal-mengenal sebagai satu kerahmatan.
Pendekatan Wasatiyyah membolehkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam demokratik, muncul menjadi sebuah negara perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi. Kita dapat menolak tanggapan buruk Barat selama ini tentang kononnya sesebuah negara Islam itu lazimnya tidak demokratik tetapi lebih bersifat autokratik, walaupun kaya dengan sumber asli namun tidak mampu menguruskan ekonominya dengan baik.
YAB Dato’ Sri Mohd Najib semasa berucap dalam perbahasan umum sesi ke-65 Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Isnin 27 September 2010, beliau menegaskan: “Cubaan untuk memburuk-burukkan Islam akan menyinggung satu setengah billion penganutnya di seluruh dunia. Ia memburukkan lagi jurang antara dunia Islam dan Barat. Isu sebenar bukan antara Muslim dan bukan Muslim tetapi di antara kesederhanaan dan pelampau semua agama sama ada Islam, Kristian dan Yahud. Kita mesti memilih kesederhanaan dan menolak fahaman pelampau. Kita perlu memilih rundingan dan bukannya konfrantasi. Kita perlu memilih untuk bekerjasama dan bukan bertelagah antara satu sama lain…. ”.
Jelas disini, pertembungan antara dunia Islam dan Barat bukanlah isu pokok yang menyebabkan dunia dalam keadaan buru-hara dan kacau-bilau, sebaliknya ia berpunca dari wujudnya pelampau dan oportunis yang suka “ menangguk di air keruh”.
Mutakhir ini, walaupun kerajaan sedaya upaya berusaha untuk mengekalkan toleransi dan hubungan harmoni antara kaum, masih ada juga segelintir individu yang cuba mencetuskan ketegangan dan keadaaan tidak selesa antara kaum dengan memutarbelitkan fakta ataupun mempersendakan agama atau kaum yang lain. Sebagai contohnya, insiden yang berlaku di Plaza Low Yat baru-baru ini. Ramai yang memberi komen, berkongsi video dan gambar menerusi laman sosial dengan memberi gambaran insiden tersebut tercetus kerana konflik antara kaum rentetan peristiwa kecil yang berlaku sebelumnya sehingga ianya menjadi satu insiden yang besar. Begitu juga dengan satu lagi insiden di bulan Ramadhan dimana dua individu kaum cina menerusi laman facebook mempelawa orang Islam untuk berbuka puasa dengan sajian “Bak Kut Teh” sedangkan ianya haram bagi orang Islam kerana mengandungi daging babi. Kedua-dua insiden ini menyentuh sensitiviti kaum dan agama yang cuba dipelihara oleh pihak kerajaan. Terkini, G25 begitu lantang memperjuangkan hak peribadi individu atas nama pemodenan sehingga mengenepikan nilai-nilai murni dan batasan agama. Kesemua insiden ini tidak akan berlaku sekiranya setiap rakyat kembali kepada ajaran agama masing-masing kerana setiap agama menganjurkan kepada kebaikan dan mengharamkan keburukan atau kemungkaran. Setiap agama mengajarkan penganutnya supaya menghormati perasaan orang lain, menghormati agama, adat dan tradisi orang lain.
Toleransi dan memperakui perbezaan agama antara rakyat adalah asas perpaduan dan kekuatan rakyat Malaysia. Malah, kekurangan menyedari dan memahami nilai-nilai pelbagai agama di kalangan rakyat Malaysia akan menghalang dan menjejas usaha-usaha kerajaan dalam memupuk dan memantapkan perpaduan sejati di kalangan rakyat Malaysia. Semua agama dan ajaran utama yang diamalkan di Malaysia seperti agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, ajaran Konfusius dan Taoisma memiliki nilai-nilai murni yang mengorak langkah kearah perpaduan dan kesejahteraan malah menjadi platform untuk kejayaan dan kekuatan rakyat Malaysia.
Walaupun konsep, falsafah, teologi dan doktrin agama rakyat Malaysia berbeza-beza dalam konteks akidah (not the same ) kerana berbezaan asal-usul, sejarah dan perkembanganya, adalah penting bagi rakyat Malaysia secara amnya dan generasi muda secara khususnya memahami nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pelbagai agama supaya rakyat Malaysia dapat menjalinkan hubungan baik antara mereka tanpa perasaan prejudis agama.
Generasi muda perlu dididik memahami persamaan dan perbezaan-perbezaan di antara agama-agama di Malaysia kerana merekalah bakal pemimpin, tiang dan warisan negara ini.Mereka perlu dilengkapkan dengan pengetahuan sosio-budaya rakyat berbilang kaum supaya mereka mampu terus mempertahankan warisan negara agar menjamin kemakmuran bumi ini secara berterusan.
PENUTUP
Pendekatan Wasatiyyah dilaksanakan oleh Kerajaan adalah satu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara yang sederhana dan berimbang, tidak melampau dan tidak pula cuai dan longgar berdasarkan ajaran Islam yang syumul iaitu merangkumi tuntutan jasmani ( fizikal ), rohani ( spiritual ) dan aqli ( minda ). Ini bererti, Islam adalah merupakan satu cara hidup yang lengkap dan sempurna ( a complete way of life ) merangkumi keseluruhan kehidupan manusia
Pada masa yang sama, hak kebebasan penganut agama lain untuk mengamalkan agama mereka tetap dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Umat Islam hendaklah menjadi umat contoh (khaira ummah) dalam mencipta sejarah dan membina tamadun. Untuk membina personaliti terbilang sebagaimana zaman kegemilangannya, penguasaan kedua-dua ilmu wahyu dan ilmu aqli hendaklah disemarak dan dimantapkan.
Toleransi dan memperakui perbezaan agama antara rakyat adalah asas perpaduan dan kekuatan rakyat Malaysia. Malah, kekurangan menyedari dan memahami nilai-nilai pelbagai agama di kalangan rakyat Malaysia akan menghalang dan menjejas usaha-usaha kerajaan dalam memupuk dan memantapkan perpaduan sejati di kalangan rakyat Malaysia.
Semua agama dan ajaran utama yang diamalkan di Malaysia seperti agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu, ajaran Konfusius dan Taoisma memiliki nilai-nilai murni yang mengorak langkah kearah perpaduan dan kesejahteraan malah menjadi platform untuk kejayaan dan kekuatan rakyat Malaysia. Walaupun konsep, falsafah, teologi dan doktrin agama rakyat Malaysia berbeza-beza dalam konteks akidah (not the same ) kerana berbezaan asal-usul, sejarah dan perkembanganya, adalah penting bagi rakyat Malaysia secara amnya dan generasi muda secara khususnya memahami nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam pelbagai agama supaya rakyat Malaysia dapat menjalinkan hubungan baik antara mereka tanpa perasaan prejudis agama.
Masih banyak lagi yang perlu dilakukan bagi mendaki puncak kejayaan untuk mencapai matlamat Wawasan 2020. Keharmonian dan toleransi antara kaum dan agama perlu sentiasa dipelihara dan disuburkan supaya negara dapat terus mengorak langkah ke hadapan demi mencapai tahap sebagai sebuah negara maju yang makmur kehidupan rakyatnya.

BIBLIOGRAFI 1. Dr.Mohamed Asin Dollah, “Nilai-Nilai Islam Yang Sejagat Yang Diaplikasikan Dalam Pentadbiran Pemerintahan Di Malaysia”, Seminar Harmoni Keagamaan di Malaysia, 21-22 Disember 2004, KotaKinabalu , Sabah, Anjuran Bersama IKIM Dan Kerajaan Negeri Sabah., m.s.4-9

2. Navada Maha Thera Vajirama, “ The Buddha And His Teachings”, (3rd Edition ) B.M.S Publication , Colombo, 1977, ms. 89.

3. Dr. K. Sri Dhammananda, “Why Buddhism”, Buddhist Missionary, Buddhist Maha Vihara, KualaLumpur, 1997, ms.19

4. K.Sri Dhammananda, “ Whither Mankind”, The Buddhist Missionary Society, KualaLumpur, page 33

5. Dr.Maurice Bucaille,” The Bible,The Quran & Science”, Thinkers Library Sdn.Bhd.Selangor Darul Ihsan,Malaysia, page 25-34.

6. Dr.Bhupendra Kumar Modi, “ India and Hinduism”, Bharatiya Jnanpith, New Delhi,2001, page 72

7. Thiruvin Naayagam(SRM) ,” ITO INDHU SAMYAM”, Malaysia Hindhu Sangam, KualaLumpur, 2003, page 17-18

RUJUKAN 1. Tafsir PIMPINAN AR-RAHMAN Kepada Pengertian Al-Qur’an (30 JUZ), Dengan izin dan di bawah kawalan JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA( JAKIM),Pusat Islam Malaysia,Kuala Lumpur
2. Bahan Syarahan 7/2002: Malaysia Negara Islam, Jabatan Perkhidmatan Penerangan Malaysia,3 Julai 2002 PEN.PL.51.Pt.IV(5)
3. M.A.Mun’im Ridwan: “Negara Islam ( Khilafah Islamiyyah)”,Pustaka Syuhada, KualaLumpur,2000
4. Golam W.Choudhury,” Islam and the Modern Muslim World”, WHS Publications Sdn.Bhd.,Kuala Lumpur,1993
5. Dr. Abdullah Md Zin, “ Pendekatan Wasatiyyah : Definisi, Konsep dan Pelaksanaan “, Institut Wasatiyyah Malaysia & Global Smart Printing Sdn. Bhd., Ampang, Selangor 2013
6. Dr. Abu al-Maati, Abu al-Futuh Kahirah, “ Sistem Pemerintahan Dalam Islam”, UKM ,Bangi, Selangor, 1985
7. Abdul Halim El-Muhammady, “Sumber Undang-Undang Islam dan Pandangan Orientalis”, Budaya Ilmu Sdn.Bhd., Petaling Jaya, 1994
8. Joseph M. Fernando “ The Making of the Malayan Constitution”, The Malaysian Branch of Royal Asiatic Society, 2002
9. Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah, Munif Zarirruddin Fikri Nordin dan Solahuddin Ismail, “Tamadun ISLAM”, PTS Publications & distributors Sdn.Bhd., 2002.
10. Hajj Dawud Bell,” Memahami Ajaran Islam”, (Penterjemahan:ar-Rabiah), Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru,1996

CAPAIAN INTERNET 1. http://www.sinarharian.com.my/nasional/koh-amalkan-kesederhanaan-dalam-agama-demi-keamanan-1.100534
2. http://theravada-buddhis.blogspot.my/2012/05/ajaran-budha-dalam-kehidupan-sehari.html
3. http://projeksivik-ting4.blogspot.my/
4. http://www.bibleinfo.com/id/topics/kesederhanaan
5. http://free2talk2me.blogspot.my/2011/03/memahamai-nilai-nilai-pelbagai-agama.html
6. http://jurnalkanun.dbp.my/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/4-Kebebasan-Beragama.pdf
7. http://malaysiansunited.blogspot.my/2009/09/perkara-11-perlembagaan-persekutuan.html
8. http://www.dakwah.com.my/view=article&id=197:memahami-wasatiyyah-&catid=86:topik&Itemid=357
9. http://www.yadim.com.my/index.php/wacana-ilmu/25-apakah-kepentingan-wasatiyyah
10. http://ww1.utusan.com.my/utusan/Rencana/20140404/re_02/Pendekatan-wasatiyyah-untuk-semua
11. http://dirihamba.blogspot.my/2013/02/wasatiyyah-sederhana-dalam-islam.html
12. https://ms.wikipedia.org/wiki/Institut_Wasatiyyah_Malaysia
13. http://muis.org.my/2014/04/wasatiyyah-lambang-kekuatan-umat-islam/
14. http://fadlan-mohd-othman.blogspot.my/2013/06/wasatiyyah-kunci-kejayaan.html
15. http://www.bharian.com.my/node/46563
16. http://www.slideshare.net/kebebasan-beragama-di-malaysia-hubungkait-dengan-perlembagaan

Similar Documents

Premium Essay

Business to Business

...Social Networks and Media Conquer B2B Social Networks are a flourishing phenomenon in today’s generation. It has already entered and affected the B2C network. In B2C network the social networks have become a concerning factor and plays a major role in marketing and communications. As we are all familiar with the B2B network and what does it actually implies, the question arises whether the social networks can play an important role in B2B network and for B2B companies. Social networks are not another passing phenomenon; they have matured and have registered themselves highly in the minds of the customers. B2B network also gets conquered by the social networks the business houses that trade with each other are actually the customers of each other and they also engage themselves in social networking. Some useful statistics from the social networking world states that the total time spent on social media has increased from 6% in 2007 to 20% in 2011. The registered users will almost reach 2 billion people by 2014. These figures show relentless growth and usage of social media. Already 91% of the B2B companies are active on Facebook, 53% on Twitter and 47% on LinkedIn. These statistics reveal that social media has conquered B2B network and has entered in that chain as means of effective communication and presentation. B2B companies deal with people and not robots. So the influence of emotions before purchasing a product is applicable to them also as they are not immune to......

Words: 798 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...- BTEC FIRST DIPLOMA BUSINESS - Unit 16: Business Enterprise Assignment [pic] [pic] • The due date for the whole assignment is Friday 25th May 2012 • You will have time allocated to complete the MERIT and DISTINCTION criteria only when the PASS criteria is completed • You will be able to gather evidence for Level 2 Key Skills in Communication, Application of Number and Information Technology from completing the assignment You will also be able to gather evidence for Key Skills Level 2 Improving Own Learning and Performance (LP2.1, Lp2.2 and LP2.3) as you plan, review and complete the assignment ASSIGNMENT TASKS The scenario You and some friends have always been interested in working for yourself rather than being an employee. You now feel it is the right time to start up a new business and so you begin to consider the idea and investigate the possibilities further with your friends. There are many ideas you have but before you can start the business you have decided to investigate what things you need to know about starting up a business. You and your friends are considering asking your bank manager to provide you with the finance for starting up the business and so it is important that you know exactly what is involved. You and your friends will have to present your business idea to the bank manager so it is important that you know what you have to......

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Business

...to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business Research: Part 1Preparing to Conduct Business......

Words: 799 - Pages: 4

Free Essay

Business

...to this issue. The latest issue can be found on the Edexcel website: www.edexcel.com References to third-party material made in this specification are made in good faith. Edexcel does not endorse, approve or accept responsibility for the content of materials, which may be subject to change, or any opinions expressed therein. (Material may include textbooks, journals, magazines and other publications and websites.) Authorised by Roger Beard Prepared by Susan Hoxley Publications Code BH029073 All the material in this publication is copyright © Edexcel Limited 2011 Edexcel BTEC Level 4 HNC Diploma in Business Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Accounting) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Management) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Marketing) Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma in Business (Human...

Words: 15079 - Pages: 61

Premium Essay

Business

...Unit Title: The Business Environment Guided Learning Hours: 160 Level: Level 5 Number of Credits: 18 Learning Outcome 1 The learner will: Understand the significance of the environment on business activity. Assessment Criteria The learner can: 1.1 Explain the features of business activity. Indicative Content 1.1.1 Explain the business organisation as a transformation process. 1.1.2 Describe the different ways in which a business may structure its activities. 1.2 Discuss the complex interactions that operate between a business and its environment. 1.2.1 Discuss the complexity, volatility and uniqueness of an organisation's environment. 1.2.2 Explain the influence of shareholders on the internal environment of an organisation. 1.2.3 Outline the nature of the external environment (PEST). 1.3 Explain the need for change and its management within an individual business. 1.3.1 Discuss the need to monitor changes in the external environment. 1.3.2 Discuss the implications of environmental change for a business, its stakeholders and society. 1.3.3 Explain reasons for resistance to change by firms, managers and employees. 1.3.4 Describe ways in which resistance to change may be overcome. Learning Outcome 2 The learner will: Understand the structure and organisation of business. Assessment Criteria The learner can: 2.1 Discuss the impact of industrial and legal structure and size on organisational behaviour. Indicative Content 2.1.1 Classify......

Words: 1138 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...A business undertaking is an organisation which is engaged in some industrial or commercial activity. It represents an institutional arrangement for carrying on any kind of business activity. It may be owned and controlled by a single individual or by a group of individuals who have entered into a formal or informal agreement to jointly conduct the business. Every business undertaking is a separate and distinct business unit. It has its own identity and separate ownership. It can be distinguished from other undertakings on the basis of its ownership, management and control. According to Wheeler, a business undertaking is a concern, company or enterprise which buys and sells, is owned by one person or a group of persons and is managed under a specific set of operating policies". Thus, a business undertaking may be defined as an organisation operating under separate ownership, management and control and carrying on any business activity with independent risk- bearing. All business undertakings are directly or indirectly engaged in the transfer or exchange of goods and services for value. They deal in goods and services on a regular basis. Their main motive is to earn profits and they are exposed to various types of risks. Characteristics of a Business Undertaking The basic features of a business undertaking are as follows: 1. Separate identity: Every business undertaking has a separate identity. It has a distinct name and separate existence. Its assets and liabilities......

Words: 1147 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...Gerri Bednarcyk Ch 1 Assign - Business Now: Change is the Only Constant Respond to these questions in a Word document. You do not have to include the question, but make sure to number the response.  You need to use complete sentences and correct grammar.  Once you have answered all the questions, save it as Chapter 1 – [your name] and upload it as an attachment. Watch the lecture video:  Make sure you have read Chapter 1 and have posted in the discussion forum. 1. What factors contribute to the rapid pace of change in business? Is the pace likely to accelerate or decrease over the next decade? Why? The factors that contribute to the rapid pace of change in business are Human Resources, Capital, Natural Resources, Entrepreneurship, and Technology. The factors are more than likely to increase because all factors listed are increasing at a fast pace. I feel that factors are increasing because they are definitely in high demand at this time in our economy. 2. Explain the term "business".  A business is any organization or activity that provides goods and services in an effort to earn a profit. Businesses are leading in capitalist economies, where most of them are privately owned and ran to earn profit to increase the wealth of their owners. Businesses may also be not-for-profit or state-owned 3. Explain the role of business in the economy. The economies of the country depends upon the employment provided by big and small businesses and produces the goods and......

Words: 908 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...The Business Enterprise 1.) Discuss the common elements described in the theories/philosophies of Case, Kouzes, and Drucker including how their principles/strategies relate to the new definition of entrepreneurial leadership presented in Understanding Entrepreneurial Leadership in today’s Dynamic Markets. Case, Kouzes and Drucker each have good theories and philosophies on entrepreneurship and leadership. Each had different ways of stating what they thought made a good entrepreneur but for the most part focus on some of the same things and agreed that with the right balance of these characteristics then succeeding, as an entrepreneur would be possible. One of the common elements that each focused on was people. Interaction with people is important when it comes to entrepreneurship and leadership skills according to Case, Kouzes, and Drucker. Each inferred that if a person does not have people skills, then the person would not succeed as an entrepreneur or a leader. People skills would be the ability to motivate others and interact. A leader cannot lead without being able to interact with people. Starting a business requires interaction with people on some level. Another common element that they all thought were important was not being afraid to take risk. Taking a risk in order to monopolize an industry to succeed is important. The definition of entrepreneurial leadership is one of an enterprising, transformational leader who operates in a......

Words: 1383 - Pages: 6

Premium Essay

Business

...established a few ventures in U.S. He is the owner of Kaplan Auto Sales and Service in Indianapolis. He is into service industry. I admire him as he achieved a lot in his young age. He possesses the capability of a successful business entrepreneur. This interview help us to understand the path that the entrepreneur picks to travel. Mr. Selim Duran the owner of Kaplan Auto Sales decided to start his business in the year 2010. He has degree of Finance for four years. He also has an International business degree from his country. He has 10 years auto sales experiences various companies in U.S. He also worked private sector for 2 to 3 years in management and selling. His father is also an entrepreneur and his mom a housewife. He has a young sister is studying for accounting in United States. His interests are reading and improve his business. Selim’s father was into business so trying hands on business was much obvious. His experiences prompted him to start business. Selim was confident enough that he will flourish. He was confident that he could come up with good approaches to help clients. He selects this business as it was a service sector which was very close to his internal ambition. I would say challenges as an entrepreneur is a part of business which never ends. There is three of challenges. First of challenge, there is an unexpected over cost. For instance, some cars need unexpected parts or service. Then car cost would be over cost which means getting less......

Words: 778 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...Business communication can take many forms, written and verbal. It can be between managers and employees within a company, or between a company and its customers, partners or suppliers. The purpose of business communication also varies, but it should always benefit your business. When carried out effectively, business communication can build your company's reputation, resolve and prevent conflicts, and contribute to strong relationships between your company, its customers and the business community. Build Customer Relationships Few businesses would grow or even survive without the benefits gained through marketing communications. You can take advantage of the wide variety of media available to let the public know about your products or services. Use business communications to establish your company as an authority or thought leader in your industry. Offer a white paper or online articles that discuss common problems business owners face and present your company's solution. A weekly or monthly newsletter to your prospects or established customers will help build trust by providing helpful tips and information. Occasionally sending out a direct mail or email survey will help you get to know your customers and better fill their needs. Freely sharing your expertise and gathering feedback from your customers will help you build a strong relationship with your customer base, and establish your company as a trusted expert in your industry. Motivate Team Good......

Words: 763 - Pages: 4

Premium Essay

Business

...ecutive Summary The New Australian Company is a new red wine brand that will be introduced in Singapore. The brand is a unique and high quality red wine brand that meets the growing preference of consumers. It will be distributed to several hotels, restaurants, supermarkets, and wine boutiques/shops that are located in the commercial business districts of the city-state. The brand is managed and owned by a group of wine-lover businessmen who have tremendous experienced in business administration, marketing and sales management and customer service. The owners are now looking for additional investments in order to capitalize the project well. The company has already made several negotiations with successful business distributors in Singapore. The company is confident to compete with many large distributors because it is closely working with top-notch suppliers and manufacturers who are known as wine experts or cellar masters. The target market is the Generation Y or the millennial because it is 77 percent of the population. This group also consumes wines at a faster and higher rate. The sales forecasts for the New Australian Company begin with $700,000 for the first year, and this will increase to 50 percent ($1, 050,000) in the second year, and 60 percent ($1,680,000) in the third year of operation. The company will be expecting a profit margin of 30-40 percent, and at least 25 percent return of investment in the first operational year. The company wants to change...

Words: 1216 - Pages: 5

Premium Essay

Business

...Hotdog Franchisee Business Growth Our business plan to create and grow a large, international hotdog restaurant chain to be offered and consumed around the world, using a Franchisor licence. We aim to follow the guidance of the food chain system of McDonald’s, due to seeing them attract many customers due to their superb business system all around the world, providing their services and products consistently with no fail as well retaining a great level of customer service. Put simply we want to franchise a worldwide business providing a special ingredient of hotdogs with the franchise business system of McDonald’s. To insure the right growth in our business, we will have to keep insuring that all company based objectives are being met, as well as improve our communication of the business as a whole, internally and externally. Internal meaning our staff grow and develop each of their skills day by day through day to day training and external meaning that they are able to gain exposure and awareness or our service to our consumers, this referring to sales and marketing of course. In ways of marketing, we will have to grow our business to appeal to young people, ranging from teenagers to young adults, by raising its awareness on social media and advertising campaigns through networks such as: Instagram, Facebook, Wongnai etc. Since we aim to start our business in Thailand then to expand it to other countries in ASEAN, it is smart that we adapt the customer demand and......

Words: 556 - Pages: 3

Free Essay

Business

...The United States exists in a capitalistic economy meaning that private enterprise is based on fair competition, economic freedom, and private ownership therefore; business is the heartbeat of our economy. Everything from manufacturing, health care, sales, and agriculture involves business in some way. Businesses provide jobs and produce goods and services that we depend on every day (What Role Does Business Play in Our Economy..?). They pay state and federal taxes to the government on their services provided. The taxes paid by businesses and the people employed by them allow the government to function. Looking at businesses in this way you can clearly see that business is a pivotal part of the economy. Within our economy two types of business organizations exist: for-profit and nonprofit. A for-profit organization will produce goods or services in the hopes of making revenue off its products. Most organizations you think of today are probably a for-profit establishment. Organizations that are classified as not-for-profit or nonprofit often operate under the guise of the emotional appeal of compassion but can also become major economic engines. They are business like establishments but unlike a for-profit business, their primary goals do not include making monetary profits. For profit businesses operate to generate revenue under the idea to have more profit than loss at the end of the day. Unlike for- profit businesses, nonprofits are organizations that are......

Words: 1532 - Pages: 7

Premium Essay

Business

...[pic] Global Business Management Postgraduate Program Field Placement Program Summer 2013 CONTENTS OF FIELD PLACEMENT PACKAGE 1. Participating Employer Letter 2. Field Placement Objectives and Information 3. Grades for Field Placement Notice 4. Student/Employer Field Placement Agreement 5. Employer’s Field Placement Performance Evaluation 6. Student’s Field Placement Feedback Form 7. Ontario Workplace Safety and Insurance Board Letter [pic] Global Business Management Postgraduate Program Field Placement Program Student / Employer Package [pic] Dear Field Placement Employer: We would like to take this opportunity to thank you for participating in our Field Placement Program. Our students are motivated, knowledgeable and eager to contribute. As a participating employer you play a very important role in the student’s success. You provide a practical experience to complement the student’s academic achievement while also contributing to the development of a future business professional. The following pages will provide more detailed information regarding the field placement requirements. Specifically, you will find information on: |Field Placement Objectives |Evaluation ......

Words: 2564 - Pages: 11

Premium Essay

Business

...Module-16 The role of business in The economy: M arkets and coMMerce TEACHER’S GUIDE P. 487 P. 491 P. 492 P. 492 P. 493 P. 496 P. 497 P. 501 Defined Content standards Materials Procedure Lesson outline Closure Assessment Overheads VISUAlS N Visuals for overhead projector. Copy to transparent paper for overhead. P. 502 NVisual-1: Market defined P. 503 NVisual-2: Business defined lESSonS 2 Copy and handout to students. P. 506 P. 513 P. 518 P. 522 2Lesson-I: I, Pencil 2Lesson-II: Specializing in production 2Lesson-III: Wal-Mart 2Lesson assessment the role of business in the econoMy Markets and coMMerce Module-16 Teacher DEFInED A market is a social arrangement that allows buyers and sellers to discover information and complete voluntary exchanges of goods and services. commerce consists of trading something of economic value such as a good, service, information, or money between two entities. business is the management and coordination of people and resources to accomplish particular production goals, usually for the purpose of making profit. business, commerce, and markets create many benefits for consumers, and as a result of business, commerce, and markets in the economy, consumers experience an increased standard of living. businesses obtain resources such as labor and equipment, and businesses specialize in the production of particular goods and services. As a result of business in the economy, the......

Words: 9175 - Pages: 37