Free Essay

Case

In: Film and Music

Submitted By martinok
Words 511
Pages 3
Why has this cluster been buildup in the Netherlands? * Het Nederlandse klimaat is niet bijzonder geschikt om het hele jaar door bloemen te kweken. Om toch competitive te blijven was het noodzakelijk om innovatie, toeleveranciers, verwerkende industrie, etc dicht bij elkaar te organiseren. * Zeker ook gezien de noodzaak om te exporteren gekoppeld aan de beperkte houdbaarheid van bloemen. Zeker in de vroege jaren was het van belang om korte lijnen en afstanden te hebben (gezien de beperkte houdbaarheid). * Nederland was hiervoor bijzonder geschikt vanwege de uitstekende infrastructuur en lange historie\ervaring. De eerste tulp werd in 1593 geplant, waardoor in Nederland (en vermoedelijk daarbuiten) een toename van de vraag ontstond. Door het efficiënte transportnetwerk konden bloemen snel worden getransporteerd. * Doordat Nederland een hoog percentage hoog-opgeleiden kent was het mogelijk om door middel van innovatie concurrerend te blijven. * Door de korte communicatie lijnen en coöperatieve structuur die ontstond tussen leveranciers, toeleveranciers en universiteiten e.d. kon nederland competitive worden en blijven. De case vermeld het niet expliciet maar het was vermoedelijk een groot voordeel dat partijen elkaar persoonlijk kende en daardoor exact wisten welke ontwikkelingen nodig waren. In ieder geval was de afstemming en de coöperatieve veilingstructuur van groot belang om het cluster op te bouwen. De coöperatieve veiling en transport zorgde dat de clusterleden goedkoop en efficiënt van basisinfrastructuur gebruik konden maken, zonder deze zelf te ontwikkelen en te beheren. (gezien de bederfelijkheid van belang!). Daardoor konden zij zich volledig richten op hun stuk van de keten en werd het aantrekkelijker voor partijen om in de keten actief te worden (deling in de winst). Hierdoor groeide de keten uit tot een volwaardig cluster.

2. What are the major challenges for the cluster? * Energieprijzen. Naarmate deze verder stijgen en het Nederlandse gas opraakt, zullen bloemen (nog) duurder worden om te produceren. * Labor cost. Hoewel goedkope krachten ingehuurd worden, zullen deze kosten in opkomende landen nog lager zijn. * Milieuaspecten. Naarmate de lat hoger wordt gelegd voor milieuaspecten zal een hogere mate van innovatie nodig zijn om concurrerend te blijven. * Afstemming/coördinatie. Vanwege het grote aantal betrokken bedrijven is het moeilijk om een gezamenlijke richting te bepalen. Uit de case kan worden indirect worden afgeleid dat de gezamenlijke aanpak en kennisontwikkeling een kritische succesfactor is voor het cluster. (zie vraag 4) * Concurrentie uit opkomende landen die mogelijk op diverse onderdelen van de keten hun eigen voorzieningen neerzetten. (telen, veilingen, etc). * Gezien deze ontwikkelingen wordt het concurrentievoordeel in de toekomst waarschijnlijk minder groot. Als Nederland concurrerend wil blijven zullen door verdere innovaties de productiekosten omlaag moeten. Het is zal steeds moeilijker zijn om dat te realiseren. Daarbij komen de steeds strengere milieueisen die de maatschappij stelt. Alternatief is om innovatief te blijven in het ontwikkelen van nieuwe soorten, waardoor een voordeel kan worden behaald. Nederland heeft in dit kader een goede uitgangspositie. De nu opkomende landen hebben nog beperkte ervaring en het risico dat anderen dit even goed kunnen als Nederland is nog klein. (staat wel tegenover dat we steeds meer weten over DNA en creëren van soorten wellicht ooit een ‘exacte’ wetenschap wordt)

Similar Documents

Premium Essay

Case

...CPET 575 Management of Technology Technological Innovation Case I-1 Elio Engineering, Inc Lecture Note & Summary by Professor Paul I-Hai Lin Pages 13-31 of Text Book: Robert A. Burgelman, Clayton M. Christensen, and Steven C. Wheelwright, Strategic Management of Technology and Innovation, 5th edition, McGrawHill, 2009. Case I-1 Elio Engineering Inc. 1 Outline       Origin of Elio Engineering Seat Mechanism Technologies Industry and Regulatory Environment Technological Barriers and Risks Capabilities Requirements for Players in Automotive Seats and Comparative Company Profiles Decision Time Case I-1 Elio Engineering Inc. 2 1 Origin of Elio Engineering Paul Elio  Hari Saknkara   Technical Capabilities • JCI Benchmarking Department • JCI Structural Design and Analysis Department 1996 -1998 • A patent: revolutionary bike design • Failed venture   Technical Capabilities: 1988 – 1997, JCI’s Structural Design & Analysis Department MBA training 1998 Summer Intern at Booz Allen Hamilton, a management consulting firm  Feb. 1998 • A new seat design “No Compromise”  Feb. 1999 Case I-1 Elio Engineering Inc. 3 Origin of Elio Engineering 1998  First venture meeting: Paul & Hari, at Venice, CA  Agenda • ABTS (All-Belts-To-Seat) • Announcement & comments  A cost effective new seat design - a special class of ABTS Utilizing new technology Resulting structure: Low cost, Light weight, Strong • Features ...

Words: 3130 - Pages: 13

Premium Essay

Case

...THE ON OT C OP YO CASE STUDY HANDBOOK RP OS T ON OP YO RP OT C OS T THE ON OT C Write Persuasively About Cases OP CASE STUDY HANDBOOK How to Read, Discuss, and William Ellet Harvard Business School Press Boston, Massachusetts YO RP OS T Copyright 2007 William Ellet All rights reserved Printed in the United States of America 11 10 09 08 07 5 4 3 2 1 No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior permission of the publisher. Requests for permission should be directed to permissions@hbsp.harvard.edu, or mailed to Permissions, Harvard Business School Publishing, 60 Harvard Way, Boston, Massachusetts 02163. The copyright on each case in this book unless otherwise noted is held by the President and Fellows of Harvard College and they are published herein by express permission. Permission requests to use individual Harvard copyrighted cases should be directed to permissions@hbsp.harvard.edu, or mailed to the Permissions Editor, Harvard Business School Publishing, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163. ON OT C Case material of the Harvard Graduate School of Business Administration is made possible by the cooperation of business firms and other organizations which may wish to remain anonymous by having names, quantities, and......

Words: 96750 - Pages: 387

Premium Essay

Case

...Assignment 1, 2013 – Case Studies Tutorial-based group assessments Due: See ‘Due Dates for Case Study Submission’ section Marks: 30% of the total marks for the unit Background – Learning with Cases Harvard University, probably the most famous source of teaching cases, describes these resources as follows: “Teaching cases – also known as case studies – are narratives designed to serve as the basis for classroom discussion. Cases don’t offer their own analysis. Instead, they are meant to test the ability of students to apply the theory they’ve learned to a ‘real world’ situation … where good accounts of specific events can help exemplify and illuminate theory” (Harvard, 2000). The use of cases based on or around real organisations and/or current issues provides an entirely different approach to learning from that of lectures or more conventional tutorial exercises, where students solve specific problems in isolation from the world of business. Case preparation is a significant part of both undergraduate and postgraduate business study – particularly in the English-speaking world – and it is important to learn to do it effectively and efficiently. I have provided two introductory readings to help you with this process: “Learning Information Systems with Cases” (a pdf file available from your KXO223 MyLO resources) and “Notes on Writing a Case Study Report” (included in this document as Appendix A). Please begin by reading these carefully. Cases are usually based......

Words: 15979 - Pages: 64

Free Essay

Case

...case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case case......

Words: 3640 - Pages: 15

Premium Essay

Case

...Join now! Login Support Other Term Papers and Free Essays Browse Papers Business / Timbuk2 Case Study Timbuk2 Case Study Term Papers Timbuk2 Case Study and over other 20 000+ free term papers, essays and research papers examples are available on the website! Autor: santhanam.vikram 09 December 2013 Tags: Words: 723 | Pages: 3 Views: 86 Read Full Essay Join Now! CASE STUDY: TIMBUK2 1.) Consider the two categories of products that Timbuk2 makes and sells. For the custom messenger bag, what are the key competitive dimensions that are driving sales? Are their competitive priorities different for the new laptop bags sourced in China? Some of the competitive advantage which are the key factors of Timbuk2 bags are:-  Quality  Durable  Reliable  Not prone to defects  Custom made bags for each of the customers  The quick delivery of bags  The rave review which the company gets for its bags i.e. it basically carries a good name in the market  For its laptop bags, even though they are manufactured in china, the designing is done in San Francisco. so the exclusivity remains  Cost effective manufacture of laptop bags in china  Being able to adopt to changes in demand and fashion By manufacturing the bags in china the company saved the manufacturing cost but lost their niche of manufacturing and selling in America itself. The general perception of it being a Chinese product led to customers felling......

Words: 564 - Pages: 3

Premium Essay

Case

.../InstructorResourceManual.pdf‎ The case was prepared by Mark S. Beasley, Ph.D. and Frank A. Buckless, Ph.D. of North Carolina State University and .... Case 1.1: Ocean Manufacturing, Inc. Ocean Manufacutring Inc The New Client Acceptance ... www.studymode.com/.../ocean-manufacutring-inc-the-new-client-accept...‎ Ocean Manufacturing, Inc.: the New Client Acceptance Decision: Case 1.1 Ocean ... Problem Solution: Harrison-Keyes Inc. Ayodeji Ajayi University of Phoenix ... Ocean Manufacturing, Inc.: The New Client Acceptance ... www.freecasestudysolutions.com/case-study-Ocean-Manufacturing-Inc-...‎ Case 1.1 Ocean Manufacturing, Inc.: The New Client Acceptance Decision Ocean Manufacturing, Inc. is recommended as a ... ORDER NEW SOLUTIONS ... Solution Manual for Auditing Cases An Interactive Learning ... testbanksfor.com › All test banks and solution manuals‎ Download Solution Manual for Auditing Cases An Interactive Learning Approach 5th Edition by Beasely. Solution Of Ocean Manufacturing Inc Free Essays 1 - 30 www.papercamp.com/group/solution-of-ocean-manufacturing.../page-0‎ Free Essays on Solution Of Ocean Manufacturing Inc for students. ... ACCT 805AE Case 4 Ocean Manufacturing, Inc The Osprey Group Feb 21, ... Auditing: r c aSe S t h at diSc uSS topicS rel ated to thiS Section 1.1 Ocean Manufacturing, Inc. . Case 1 1 Ocean Manufacturing Inc Free Essays 1 - 30 www.papercamp.com/group/case-1-1-ocean-manufacturing-inc/page-0‎ Case 1.1 Ocean Manufacturing, Inc.:......

Words: 447 - Pages: 2

Premium Essay

Case to Case

...CASE STUDY 2 I. THE ARALIN TEACHER Mrs. Boots De Vola was assigned to teach the first section in third year level. She assumed that she is an effective and efficient teacher in Araling Panlipunan because of that. There are many teachers qualified and much deserving to teach the star section. Now, the students are complaining of the expenses regarding projects, special projects and the way she behave in classroom. II. HISTORY AND BACKGROUND OF THE FACTS Mrs. Boots De Vola have underwent the process of being LSB teacher, PSB teacher, before she was declared as regular teacher in Banana National High School. It has been five years that she handled Aralin in section one. There are congruency on each year complaint but since the students are afraid of failing her subject they remained quiet. I seldom hear news about her projects and the money she collected from her advisory class. Every single mistake has an specified amount to be collected as fine, but the students don’t know where these money will be spent. Another concern about Mrs. Boots De Vola is the way she handled and treated her students. She always nag and shout to students, for her it’s the way of disciplining her students. Some of the students chose to dropped schooling because they felt being degraded and they do not have money for everyday fine. Lately, a mother asked her about the special project of her son amounting one hundred thirty pesos. The project was properly discussed, but we found out that......

Words: 699 - Pages: 3

Premium Essay

Case

...ACE INSTITUTE OF MANAGEMENT Affiliated to POKHARA UNIVERSITY CASE STUDY ON "Managing Motivation in a Difficult Economy" Prepared by Submitted to Raju Karki Shanker Raj Pandey Rama Satyal Ramesh KC Sandeep Amir Kansakar Sanjeev Shrestha THEORETICAL BACKGROUND Motivation is the process that accounts for an individual intensity, direction and persistence of efforts towards attaining a goal. It is the result of interaction between an individual and the situation. Motivated person says "Nothing is impossible” and put his best effort on the task assigned. The different organizational topics covered on the case are as follows:- a. Organizational Justice:- Organizational Justice is the overall perception of what is fair in the workplace. Disruptive Justice is the employee's perception of fairness of the amount and allocation of rewards among individuals. e.g. How much we get paid relative to what we think we should be paid? Similarly, Procedural Justice is the perceived fairness of the process used to determine the distribution of reward. For employees to see a process as a fair, they need to feel they have some control over the outcome and that they were given an adequate explanation about why the outcome occurred. Finally, Interactional Justice is an individual's perception of the degree to which she is treated with dignity, concern and respect. b. Diversity and Age:- Workforce diversity can be studied under two headings:- i.......

Words: 1602 - Pages: 7

Premium Essay

Case

...Case study notes This case has been updated to include the Apple iPad. Principally this is case explores the issue of licensing and how successful firms can become unsuccessful. It is not a case about Apple and why it has become successful. This case study explores the rise of the Apple Corporation. The Apple iPod is one of the most successful new product launches in recent years, transforming the way the public listens to music, with huge ramifications for major record labels. More than 50 million MP3 players are expected to be sold in 2005; over a third more than last year. Mobile phones have long been regarded as the most credible challengers to MP3 players and iPods. The launch of digital download services via mobile phones illustrates the dramatic speed of convergence between the telecom and media industries, which many observers expect to usher in a new era of growth for mobile phones. Users are willing to pay more for additional services and many analysts predict that mobile phone handsets will eventually emerge as the dominant technology of the age, combining personal organisers, digital music players and games consoles in a single device. Indeed, Microsoft founder Bill Gates has predicted that mobile phones will supersede the iPod as the favoured way of listening to digital music. The launch of the Apple ipad in 2010 makes this case even more topical. This should form the basis of supplementary questions at the end of the case: How will the iPhone succeed? What......

Words: 16512 - Pages: 67

Premium Essay

Cases

...Income-tax has stated a case for our opinion on the four questions of law submitted in para 15. Question (4) deals with the genuineness of the alleged loans, but in para 33 the Commissioner explains the basis on which he has submitted this question, although in one sense it may be said to be a question of fact. Turning to the facts it appears that in the year 1921 the assessee formed four private companies which I will call family companies for convenience of reference, although in fact no other member of his family took any direct benefit thereunder. The names of these four companies were Petit Limited: The Bombay Investment Company Limited: The Miscellaneous Investment Company: and the Safe Securities Limited: Each of these companies took over a particular block of investments belonging to the assessee. But as the modus operandi was substantially the same in each case it will suffice to follow out the fortunes of Petit Limited. Taking then Petit Limited as an example, this family company was incorporated about April 12, 1921, with a nominal capital of rupees ten millions divided ultimately into 9,99,900 ordinary shares of Rs. 10 each and one hundred preference shares of Rs. 10 each carrying a fixed cumulative preferential dividend of six per cent. Its issued and subscribed capital consists of 3,48,604 fully paid ordinary shares all held by the assessee, and three fully paid preference shares held by three persons who are alleged in para 24 of the case to be his......

Words: 8140 - Pages: 33

Premium Essay

Case

...Rules on Criminal Procedure, to wit: “Sec. 5. Arrest without warrant; when lawful. — A peace officer or a private person may, without a warrant, arrest a person: (a) When, in his presence, the person to be arrested has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense; (b) When an offense has in fact just been committed, and he has personal knowledge of facts indicating that the person to be arrested has committed it; and (c)When the person to be arrested is a prisoner who escaped from a penal establishment or place where he is serving final judgment or temporarily confined while his case is pending, or has escaped while being transferred from one confinement to another. Under Section 5 (a), as above-quoted, a person may be arrested without a warrant if he “has committed, is actually committing, or is attempting to commit an offense.” In the case at bar, Appellant Doria was caught in the act of committing an offense. When an accused is apprehended in flagrante delicto as a result of a buy-bust operation, the police are not only authorized but duty-bound to arrest him even without a warrant. There is no rule of law which requires that in "buy-bust" operations there must be a simultaneous exchange of the marked money and the prohibited drug between the poseur-buyer and the pusher. Again, the decisive fact is that the poseur-buyer received the marijuana from the accused-appellant. 2. The warrantless arrest of appellant Gaddao, the search of......

Words: 9859 - Pages: 40

Free Essay

Case

...add-on. Initial paper work took some time, so the new patients were asked to come earlier so that the work could be completed on time. Also informing the new patients to adhere to appointment timings was a usual practice to avoid delays. What procedures were followed to keep the appointment system flexible enough to accommodate the emergency cases, and yet be able to keep up with the other patients’ appointments? It is often observed that doctors misuse the time and often emergency cases are taken as excuses for not adhering to the schedule. It was important to make the system flexible to adjust the emergency cases as well as to adhere to the timelines and get back to schedule. In case of real emergencies like fractures or caesarean section etc., all other appointments could be dropped; however in case of small issues, the doctor was expected to come back on track as early as possible and give the patient a choice to wait or reschedule the appointment. Also the assistant of the doctors were ordered to keep some open slots throughout the day for the patients suffering acutely. This time was also used to look into the emergency cases....

Words: 318 - Pages: 2

Free Essay

Case

...Siyu Zhang Case 2 Feb.22 Paperback writer The professor’s book title, Criminal Intent, does not have any kind of legal protection. In order for literary or artistic expression to be protected from copying it must meet three requirements by law. The requirements for obtaining legal protection on this kind of material include the following: it must be original, it must be fixed in a durable medium, and it must show some level of creativity. In this case, Criminal Intent was obviously published in a durable medium; however its level of originality and creativity are minor at best. On the other hand, the titles of the Rolling Stones songs are entitled to legal protection. First of all, titles such as Honky Tonk Woman and 19th Nervous Breakdown would probably be considered more creative and original than in the case with Criminal Intent. Therefore, the Rolling Stones song titles meet all three requirements for protection of artistic expression. Also, this protection would be largely due to the popularity the songs achieved when they were released. The Federal Trademark Dilution Act of 1995 aims to protect trademarks from unauthorized uses even when it is unlikely to confuse consumers. Under Trademark law, an expression may be given protection if it acquires a secondary meaning, meaning that the term or expression has become closely associated with a particular company (in this case, these specific song titles being associated with Rolling Stones). For these......

Words: 660 - Pages: 3

Premium Essay

Case

...Assignment Questions for Harvard Cases 3. Hilton Manufacturing Company In Exhibit 3 of the case, change the description for estimating variable portion of "Compensation" and use 5% of direct labor cost rather than 5% of direct labor and indirect labor cost as indicated in that Exhibit 3. Again, DO NOT USE 5% of DL and IDL costs. A product cost is itself a product of a cost accounting system. To use product cost information in decision making, a manager must understand the nature of the cost measurement system that has been used to estimate a product cost and be able to evaluate whether or not the product cost at hand is appropriate for the decision which is about to be made. A second objective is to provide practice in considering whether or not assumptions about cost behavior are critical to decisions and to expand the notion of contribution beyond the simple idea of price minus variable cost per unit. A third objective introduces the concept of breakeven analysis, not by focusing on the point where no profit is earned but rather as a tool to consider whether or not one of two price points might be preferred. Finally, the last assignment question invites you to consider factors that lead to profitability. You begin your analysis by focusing on two issues raised in the assigned questions. The first is whether the decision not to drop Product 103 as of January 1, 2004 was wise. In addition, you are asked to analyze what would have been the impact on......

Words: 1312 - Pages: 6

Free Essay

Case

...A few tips from Bain & Company: • • • • • Don't get thrown by the interviewer's questions. The interviewer is your ally and uses questions to get a better understanding of your thought process--not to stump you. Be concise. If asked for the top two issues, confine your response to two items. Provide logical back-up for your answers. Be sure to explain what case facts led you to a conclusion, and how you reasoned from those facts to your conclusion. Don't be afraid to ask clarifying questions. If you don't understand the case facts, it will be tough to ace the interview. Relax and have fun. You should learn a lot about yourself through the case interview process. A few tips from Mercer Management: • • • • There is no "right" answer. We are not looking for a specific answer. We are trying to gain some insight on your thought process. Ask questions. We do not expect you to know anything about the industry presented in your case. We do expect you to ask good questions. Think out loud. The point of the case interview is to understand how you think. Structure your answer. We're looking for an organized pattern of thought to attack the problem, not a disparate set of ideas. Help us see how you order your thoughts and ideas, moving from one to the next in order to address the question. While use of a framework may be helpful in this area, be careful if you use one. We want to understand your thought process, not see that you've memorized someone else's framework. (And never use a......

Words: 382 - Pages: 2