Free Essay

Case

In: Film and Music

Submitted By martinok
Words 511
Pages 3
Why has this cluster been buildup in the Netherlands? * Het Nederlandse klimaat is niet bijzonder geschikt om het hele jaar door bloemen te kweken. Om toch competitive te blijven was het noodzakelijk om innovatie, toeleveranciers, verwerkende industrie, etc dicht bij elkaar te organiseren. * Zeker ook gezien de noodzaak om te exporteren gekoppeld aan de beperkte houdbaarheid van bloemen. Zeker in de vroege jaren was het van belang om korte lijnen en afstanden te hebben (gezien de beperkte houdbaarheid). * Nederland was hiervoor bijzonder geschikt vanwege de uitstekende infrastructuur en lange historie\ervaring. De eerste tulp werd in 1593 geplant, waardoor in Nederland (en vermoedelijk daarbuiten) een toename van de vraag ontstond. Door het efficiënte transportnetwerk konden bloemen snel worden getransporteerd. * Doordat Nederland een hoog percentage hoog-opgeleiden kent was het mogelijk om door middel van innovatie concurrerend te blijven. * Door de korte communicatie lijnen en coöperatieve structuur die ontstond tussen leveranciers, toeleveranciers en universiteiten e.d. kon nederland competitive worden en blijven. De case vermeld het niet expliciet maar het was vermoedelijk een groot voordeel dat partijen elkaar persoonlijk kende en daardoor exact wisten welke ontwikkelingen nodig waren. In ieder geval was de afstemming en de coöperatieve veilingstructuur van groot belang om het cluster op te bouwen. De coöperatieve veiling en transport zorgde dat de clusterleden goedkoop en efficiënt van basisinfrastructuur gebruik konden maken, zonder deze zelf te ontwikkelen en te beheren. (gezien de bederfelijkheid van belang!). Daardoor konden zij zich volledig richten op hun stuk van de keten en werd het aantrekkelijker voor partijen om in de keten actief te worden (deling in de winst). Hierdoor groeide de keten uit tot een volwaardig cluster.

2. What are the major challenges for the cluster? * Energieprijzen. Naarmate deze verder stijgen en het Nederlandse gas opraakt, zullen bloemen (nog) duurder worden om te produceren. * Labor cost. Hoewel goedkope krachten ingehuurd worden, zullen deze kosten in opkomende landen nog lager zijn. * Milieuaspecten. Naarmate de lat hoger wordt gelegd voor milieuaspecten zal een hogere mate van innovatie nodig zijn om concurrerend te blijven. * Afstemming/coördinatie. Vanwege het grote aantal betrokken bedrijven is het moeilijk om een gezamenlijke richting te bepalen. Uit de case kan worden indirect worden afgeleid dat de gezamenlijke aanpak en kennisontwikkeling een kritische succesfactor is voor het cluster. (zie vraag 4) * Concurrentie uit opkomende landen die mogelijk op diverse onderdelen van de keten hun eigen voorzieningen neerzetten. (telen, veilingen, etc). * Gezien deze ontwikkelingen wordt het concurrentievoordeel in de toekomst waarschijnlijk minder groot. Als Nederland concurrerend wil blijven zullen door verdere innovaties de productiekosten omlaag moeten. Het is zal steeds moeilijker zijn om dat te realiseren. Daarbij komen de steeds strengere milieueisen die de maatschappij stelt. Alternatief is om innovatief te blijven in het ontwikkelen van nieuwe soorten, waardoor een voordeel kan worden behaald. Nederland heeft in dit kader een goede uitgangspositie. De nu opkomende landen hebben nog beperkte ervaring en het risico dat anderen dit even goed kunnen als Nederland is nog klein. (staat wel tegenover dat we steeds meer weten over DNA en creëren van soorten wellicht ooit een ‘exacte’ wetenschap wordt)

Similar Documents

Free Essay

Case

...examining room was also an important factor. Availability of some assistants and instructing them on the standing operating procedures based on the workload proved to be an add-on. Initial paper work took some time, so the new patients were asked to come earlier so that the work could be completed on time. Also informing the new patients to adhere to appointment timings was a usual practice to avoid delays. What procedures were followed to keep the appointment system flexible enough to accommodate the emergency cases, and yet be able to keep up with the other patients’ appointments? It is often observed that doctors misuse the time and often emergency cases are taken as excuses for not adhering to the schedule. It was important to make the system flexible to adjust the emergency cases as well as to adhere to the timelines and get back to schedule. In case of real emergencies like fractures or caesarean section etc., all other appointments could be dropped; however in case of small issues, the doctor was expected to come back on track as early as possible and give the patient a choice to wait or reschedule the appointment. Also the assistant of the doctors were ordered to keep some open slots throughout the day for the patients suffering acutely. This time was also used to look into the emergency...

Words: 318 - Pages: 2

Free Essay

Business Case

...BUSINESS CASE Presented to the Accountancy Department De La Salle University In partial fulfillment Of the course requirements In ACCTBA2 (C33) March 2, 2015 A stakeholder is typically concerned with an organization delivering intended results and meeting its financial objectives. In general, a stakeholder can be one of two types: internal (from within an organization) or external (outside of an organization). The stakeholders in this situation are Lanie Marquez and Tim Rodriguez who are also partners in the retail distribution business and their capital contributions are as follows P500,000 and P300,000 respectively they are an internal stakeholder since they are also the owners. The total Capital of both stakeholders is P800,000 and with a monthly salary for both partners at P15,000 on the assumption that both of them will contribute to manage the business equally. Assuming that both managed the business equally the total salary for the year for Lanie and Tim are P180,000 each. They share profit and loss equally and no interest will be given on capital contributed. The problem for this situation is that Lanie is starting to get concerned with the behavior of her other partner Tim. He only manages the business 50% of the time, which will mean that his salary of P15,000 will need to decrease by also 50% since he does not manage the business equally with his partner. The business has seen a downturn in the profit outcome and for the current financial...

Words: 758 - Pages: 4

Premium Essay

Case

.../InstructorResourceManual.pdf‎ The case was prepared by Mark S. Beasley, Ph.D. and Frank A. Buckless, Ph.D. of North Carolina State University and .... Case 1.1: Ocean Manufacturing, Inc. Ocean Manufacutring Inc The New Client Acceptance ... www.studymode.com/.../ocean-manufacutring-inc-the-new-client-accept...‎ Ocean Manufacturing, Inc.: the New Client Acceptance Decision: Case 1.1 Ocean ... Problem Solution: Harrison-Keyes Inc. Ayodeji Ajayi University of Phoenix ... Ocean Manufacturing, Inc.: The New Client Acceptance ... www.freecasestudysolutions.com/case-study-Ocean-Manufacturing-Inc-...‎ Case 1.1 Ocean Manufacturing, Inc.: The New Client Acceptance Decision Ocean Manufacturing, Inc. is recommended as a ... ORDER NEW SOLUTIONS ... Solution Manual for Auditing Cases An Interactive Learning ... testbanksfor.com › All test banks and solution manuals‎ Download Solution Manual for Auditing Cases An Interactive Learning Approach 5th Edition by Beasely. Solution Of Ocean Manufacturing Inc Free Essays 1 - 30 www.papercamp.com/group/solution-of-ocean-manufacturing.../page-0‎ Free Essays on Solution Of Ocean Manufacturing Inc for students. ... ACCT 805AE Case 4 Ocean Manufacturing, Inc The Osprey Group Feb 21, ... Auditing: r c aSe S t h at diSc uSS topicS rel ated to thiS Section 1.1 Ocean Manufacturing, Inc. . Case 1 1 Ocean Manufacturing Inc Free Essays 1 - 30 www.papercamp.com/group/case-1-1-ocean-manufacturing-inc/page-0‎ Case 1.1 Ocean Manufacturing, Inc.:......

Words: 447 - Pages: 2

Premium Essay

Case

...THE ON OT C OP YO CASE STUDY HANDBOOK RP OS T ON OP YO RP OT C OS T THE ON OT C Write Persuasively About Cases OP CASE STUDY HANDBOOK How to Read, Discuss, and William Ellet Harvard Business School Press Boston, Massachusetts YO RP OS T Copyright 2007 William Ellet All rights reserved Printed in the United States of America 11 10 09 08 07 5 4 3 2 1 No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form, or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), without the prior permission of the publisher. Requests for permission should be directed to permissions@hbsp.harvard.edu, or mailed to Permissions, Harvard Business School Publishing, 60 Harvard Way, Boston, Massachusetts 02163. The copyright on each case in this book unless otherwise noted is held by the President and Fellows of Harvard College and they are published herein by express permission. Permission requests to use individual Harvard copyrighted cases should be directed to permissions@hbsp.harvard.edu, or mailed to the Permissions Editor, Harvard Business School Publishing, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163. ON OT C Case material of the Harvard Graduate School of Business Administration is made possible by the cooperation of business firms and other organizations which may wish to remain anonymous by having names, quantities, and......

Words: 96750 - Pages: 387

Free Essay

Actpaco Business Case

...ACTPACO INDIVIDUAL BUSINESS CASE 1T AY 2013-14 Reference: Accounting 2nd edition. Waren,C., Reeve, J.,and Duchac, J. ( with slight modifications) Case 1. Partnership agreement Jose Reyes, M.D. and Joseph Luke, M.D. are sole owners of two medical practices that operate in the same medical building. The two doctors agree to combine assets and liabilities of the two businesses to form a partnership. The partnership agreement calls for dividing income equally between the two doctors. After several months, the following conversation takes place between the two doctors: Reyes: I have noticed that your patient load has dropped over the last couple of months. When we formed our partnership, we were seeing about the same number of patients per week. However, now our patient records show that you have been seeing about half as many patients as I have. Are there any issued I should be aware of? Luke: I see. Well, I find that I am working as hard as I did when I was on my own, yet making less that I did previously. Essentially, you are sharing in half of my billings and I am sharing in half of yours. Since you are working much less than I am, I end up on the short end of the bargain. Reyes: Well, I don’t know what to say. An agreement is an agreement. The partnership is based on a 50/50 split. That’s what a partnership is all about. Luke: I that is so, then it applies equally well on the effort end of the equation as on the income end. Answer...

Words: 497 - Pages: 2

Free Essay

Business Case for Documents

...Documentum |   |   | Setting for the Case In November 1993 Jeff Miller, Documentum's CEO, is faced with the challenge of pursuing either a vertical or horizontal marketing strategy to route Documentum towards profitability.   Situation and Business Issues Documentum enjoys a leading role in an emerging and potentially lucrative space. But profiting from this opportunity will require overcoming several immediate hurdles including a limited customer base, formidable competitors and unforeseen development costs.  Key Information, Facts, Assumptions Documentum was founded in June 1990 by Howard Shao and John Newton, seasoned database engineers who aimed to develop a new class of software for automating the management of documents across an enterprise. Following three years of losses, Documentum gains traction by combining an elite management team with $5.8MM of Venture Capitalist funding.    Analysis Enterprise document management (EDM) is a new, paradigm-busting product category with few substitutes. The category growth is small, increasing at a rate of 1%-2% year over year . Competition within the EDM category is low, as no other company was developing the "whole elephant" solution. Profitability was extremely low, given the low number of customers and long lead time to develop and deliver the product solution. The combination of these characteristics wholly describes the EDM category as being in the Introduction Stage of the Category Life Cycle .     With regards...

Words: 255 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study

...Each student must complete a Final Project. The Final Project is a definitive case analysis and is to be in the form of a written paper in APA format. The purpose of the Final Project is to assess the student’s learning accomplishments by demonstrating how well the student has assimilated the information learned in this and all other Business Management courses. The Final Project includes two definitive business case analyses. The successful student will be able to discern between relevant and irrelevant material and then apply the various business techniques and skills to thoroughly analyze the cases in relation to the questions posed. Students may use any material in the text, from other courses, in addition to original research in developing the Final Project, but every word (unless expressly quoted with appropriate credits given) must be that of the student submitting the paper. Information used from other course work must be appropriately referenced and cited. Students would be well advised to begin making notes immediately upon starting this course on how they will respond to the Final Project. Final Project Case #1: Complete a comprehensive APA formatted paper that includes a thorough analysis of the following questions. The first part of the Final Project is to be performed on the Herman Miller Inc. in 2012: An Ongoing Case of Reinvention Case in the text on page C-332. 1. What does the five-forces analysis reveal about the strength of competition......

Words: 576 - Pages: 3

Premium Essay

Case

...Join now! Login Support Other Term Papers and Free Essays Browse Papers Business / Timbuk2 Case Study Timbuk2 Case Study Term Papers Timbuk2 Case Study and over other 20 000+ free term papers, essays and research papers examples are available on the website! Autor: santhanam.vikram 09 December 2013 Tags: Words: 723 | Pages: 3 Views: 86 Read Full Essay Join Now! CASE STUDY: TIMBUK2 1.) Consider the two categories of products that Timbuk2 makes and sells. For the custom messenger bag, what are the key competitive dimensions that are driving sales? Are their competitive priorities different for the new laptop bags sourced in China? Some of the competitive advantage which are the key factors of Timbuk2 bags are:-  Quality  Durable  Reliable  Not prone to defects  Custom made bags for each of the customers  The quick delivery of bags  The rave review which the company gets for its bags i.e. it basically carries a good name in the market  For its laptop bags, even though they are manufactured in china, the designing is done in San Francisco. so the exclusivity remains  Cost effective manufacture of laptop bags in china  Being able to adopt to changes in demand and fashion By manufacturing the bags in china the company saved the manufacturing cost but lost their niche of manufacturing and selling in America itself. The general perception of it being a Chinese product led to customers felling......

Words: 564 - Pages: 3

Premium Essay

Case

...ACE INSTITUTE OF MANAGEMENT Affiliated to POKHARA UNIVERSITY CASE STUDY ON "Managing Motivation in a Difficult Economy" Prepared by Submitted to Raju Karki Shanker Raj Pandey Rama Satyal Ramesh KC Sandeep Amir Kansakar Sanjeev Shrestha THEORETICAL BACKGROUND Motivation is the process that accounts for an individual intensity, direction and persistence of efforts towards attaining a goal. It is the result of interaction between an individual and the situation. Motivated person says "Nothing is impossible” and put his best effort on the task assigned. The different organizational topics covered on the case are as follows:- a. Organizational Justice:- Organizational Justice is the overall perception of what is fair in the workplace. Disruptive Justice is the employee's perception of fairness of the amount and allocation of rewards among individuals. e.g. How much we get paid relative to what we think we should be paid? Similarly, Procedural Justice is the perceived fairness of the process used to determine the distribution of reward. For employees to see a process as a fair, they need to feel they have some control over the outcome and that they were given an adequate explanation about why the outcome occurred. Finally, Interactional Justice is an individual's perception of the degree to which she is treated with dignity, concern and respect. b. Diversity and Age:- Workforce diversity can be studied under two headings:- i.......

Words: 1602 - Pages: 7

Premium Essay

Case for Case Studies

...A Case for Case Studies Margo A. Ihde Liberty University Author Note Correspondence concerning this article should be addressed to Margo A. Ihde, Psychology 255-B05, Liberty University, Lynchburg, Va. 24515. E-mail: mihde@liberty.edu A Case for Case Studies Case Studies are utilized across many disciplines including but not limited to medical science, political science, social science and psychology. There is however some confusion as it relates to the use of case studies. The first such confusion that must be clarified is what the definition of a case study is and what constitutes a case study. The second clarification is to identify the reasons for using a case study. A third area is outlining the advantages and disadvantages of using a case study. Lastly, when a researcher concludes a case study would be the best option they then must determine where and in what ways would the data and information be sourced. Identifying the answers for these four areas is imperative to understanding and utilizing a case study. Case Study – Defined The definition for a case study within all many disciplines is very similar. A case study is usually described as an investigation into a real situation involving an individual, a group, an organization, or a society focusing on a single subject or object (Pegram, 2000). To begin, identifying a case studies purpose would contribute to determining what would and should be investigated. The study could focus on the......

Words: 855 - Pages: 4

Premium Essay

Hbs Case

...The HBS Case Method Pioneered by HBS faculty and one of the highlights of the HBS experience, the case method is a profound educational innovation that presents the greatest challenges confronting leading companies, nonprofits, and government organizations—complete with the constraints and incomplete information found in real business issues—and places the student in the role of the decision maker. There are no simple solutions; yet through the dynamic process of exchanging perspectives, countering and defending points, and building on each other's ideas, students become adept at analyzing issues, exercising judgment, and making difficult decisions—the hallmarks of skillful leadership. Page Content Over 80 percent of cases sold throughout the world are written by HBS faculty, who produce approximately 350 new cases per year. Simply put, we believe the case method is the best way to prepare students for the challenges of leadership. How the HBS Case Method Works When students are presented with a case, they place themselves in the role of the decision maker as they read through the situation and identify the problem they are faced with. The next step is to perform the necessary analysis—examining the causes and considering alternative courses of actions to come to a set of recommendations. To get the most out of cases, students read and reflect on the case, and then meet in learning teams before class to "warm up" and discuss their findings with other classmates. In......

Words: 389 - Pages: 2

Premium Essay

Case Interview

...Case Interview Marathon Workshop Overhead Slides v1.0 By Victor Cheng www.caseinterview.com These materials provided on an “as is” basis with no warranty or guarantee expressed or implied. You use them at your own risk. This information is provided to you for free for non-commercial use. You are welcome to forward this to your friends provided you do not alter any of the content and keep the entire document in tact. I retain copyright ownership over these materials © Victor Cheng Page 1 www.caseinterview.com Introduction • My Story • Goal for Today • How This Workshop Is Different • What I Will NOT Cover o Normal job interview questions o More recent twists to the case interview o Estimation / Back of Envelope Cases • Recommend Reading: “Case in Point” by Marc Cosentino Excellent coverage of recent twists to cases and estimation question type cases © Victor Cheng Page 2 www.caseinterview.com Why I’m Doing This • The first time I did this… • www.kidpower.org Examples o 7 year old girl took class, one year later stopped a man who was trying to molest her at the zoo. o Teenage girl took class, 2 years later got tackled to the ground by kidnaper, fought him off and escaped o 10 year old took class, 13 years later, walking in the woods with an old boy friend, former employee, baseball bat, she took him out My request: IF you find today useful, then make a $50 donation and keep a child safe for life Cost of MBA to Get Interview: Cost......

Words: 2043 - Pages: 9

Premium Essay

Case Study

...A. Definition The case study method is a research strategy that is different from every other teaching method. A case method is a teaching approach of the study of a situation, used as a tool to help students analyze a real-life business case in-depth. In order to follow this type of process, students will have to identify the problem, gather the most accurate and important information and facts that the case provides to find a solution to a problematic. Teachers admire this method due to concrete examples that are provided to their students showing that businesses indeed have their ups and downs. A. Use The case method is used in schools in order to facilitate and prepare the student for upcoming business problems that they will have to face in their careers. Students are taught to adapt to any situation, without considering the intensity of the problem. This teaching approach gives the students a chance to know what its like to face difficult decisions in life by studying real-life business cases. As for companies, they use to the same research strategy. A business company will build up objectives and strategies as they are performing a case study on a certain situation. Studying and discussing the problem teaches us how to solve it, how to make decisions and how to form an opinion. B. Components There are several components that are essential for The Case Study Method. To begin with, the cover page is inevitably the first page that will have to be inserted...

Words: 1470 - Pages: 6

Premium Essay

Case

...Assignment 1, 2013 – Case Studies Tutorial-based group assessments Due: See ‘Due Dates for Case Study Submission’ section Marks: 30% of the total marks for the unit Background – Learning with Cases Harvard University, probably the most famous source of teaching cases, describes these resources as follows: “Teaching cases – also known as case studies – are narratives designed to serve as the basis for classroom discussion. Cases don’t offer their own analysis. Instead, they are meant to test the ability of students to apply the theory they’ve learned to a ‘real world’ situation … where good accounts of specific events can help exemplify and illuminate theory” (Harvard, 2000). The use of cases based on or around real organisations and/or current issues provides an entirely different approach to learning from that of lectures or more conventional tutorial exercises, where students solve specific problems in isolation from the world of business. Case preparation is a significant part of both undergraduate and postgraduate business study – particularly in the English-speaking world – and it is important to learn to do it effectively and efficiently. I have provided two introductory readings to help you with this process: “Learning Information Systems with Cases” (a pdf file available from your KXO223 MyLO resources) and “Notes on Writing a Case Study Report” (included in this document as Appendix A). Please begin by reading these carefully. Cases are usually based......

Words: 15979 - Pages: 64

Premium Essay

Case Study of Business

...Case 1 : Long Hours, Hundreds of E-Mails, and No Sleep : Doe | Q1: Do you think only certain individuals are attracted to these types of jobs, or is it the characteristics of the jobs themselves that are satisfying? Case Overview - Gian Paolo Lombardo, during his vacation he spent most of the time in hotel room in California with his Blackberry, while his wife Ellen chatted with other guests. - Irene Tse heads the government bond-trading division about 10 years. She says she hasn’t slept through the night in years and often wakes up several times to check the global market status. She can count on the fingers of the hand the number of days in her career when she didn’t want to come to work. -Tony Kurz is a managing director at Capital Alliance Partners, and raises funds for real estate investments. He often flies to exotic locations to woo prospective clients. - David Clark is the vice president of global marketing for MTV. His job often travelling around and don’t have much time to spend with his family. Higher priority to professionalism than their life Jobs offer higher status in the society Employee find their jobs challenging Workaholic GROUP MEMBERS Q 2 : What characteristics of these jobs might contribute to increased levels of job satisfaction? Autonomy or independence Challenging and stimulating characteristics of the job Contribution of work to organization's goal Get benefits Work itself high pay,......

Words: 813 - Pages: 4