Free Essay

Chapter 3

In: Other Topics

Submitted By kyle88matthew
Words 1192
Pages 5
Biuag At Malana
Nangalawatan, isang baryo malapit sa Il-luru, Rizal ang nagging tagpuan ng labanan sa pagitan ni Biuag at Malana. Hanggang sa ngayon, ang dalawang bundok na nakatayo sa magkabilang bahagi ng ilog – ang luagar kung saan ang ipinaglaban ng bida ang kanyang pag-ibig sa isang kaakit-akit at marikit na babae.
Si Biuag ang taga- Enrile, ang bayan sa pinakakanluran ng Cagayan. Noong siya ang ipinanganak, binisita ang kanyang ina ng isang babaeng hindi pangkaraniwan ang kagandahan. Hilim na hinangaan ng babae ang sanggol. At noong napagtanto ng ina na isang diyosa ang bumisita sa kanya, agad siyang lumuhod at hiniling na bigyan ang kanyang anak ng mahabang buhay.
Hindi sumagot ang diyosa. Sa halip ay nilagyan ng tatlong bato ang leeg na sanggol. Ang isang bato ang nagtanggol sa bata laban sa pisikal na sakit. Mayroong isang beses na nahulog ang bata sa kamang kawayan at tumama ang ulo sa pangkayod ng mais. Hindi siya umiyak, at hindi rin siya nasaktan. Noong nasa tamang edad na siya at nakakaya na niyang lumangoy sa ilog ay gumawa ng daan ang mga buwaya para sa kanya. Ang dalawang bato ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at kakayahan. Walang hirap niyang naibabato ang kalabaw sa kabila ng bundok siya ay labing-dalawang taong gulang. Kaya niyang bunutin ang puno ng betel na parang damo. Dahil ditto, ang mga tao mula sa mga malalayong lugar ay pumunta upang siya ay makita.
Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan, si Biuag ay nababagabag at hindi Masaya. Sa bayan ng Tuao, nahulog ang kanyang loob sa isang dalagang hindi mapantayan ang kagandahan. Walang makapagsabi kung saan siya nagmula at kung sino siya. Inibig siya ni Biuag. Ang kanyang paggising ay ang imahen ng dalaga.
Mayroong isa pang binata mula sa Malaueg, ngayon ay Rizal, na biniyayaan din ng kapangyarihang tulad ng kay Biuag. Noong si Malana ay labing-walong taong gulang, isang mapanirang bagyo ang sumira sa pananim ng Malaueg. Ang mga tao ay nasa bingit ng kagutuman. Ang kanilang natatanging pag-asa mula sa kagutumanang mula sa bayan ng Sto. Nino, isang malayong lugar. Mahirap at delikado ang distansyang tatahakin dahilang ilog ay malawak at pinalilibutan ng mga buwaya. Kusang inako ni Malana ang pagtahak sa mapanganib na paglalakbay. Narrating niya ang lugar ay ang nilagay ang mga kaban ng palay sa pitong balsa.
Sabik na hinintay ng mga tao ang pagbabalik ni Malana. Dasal ang inialay nila para sa kaligtasan ni Malana. Noong nakita nila ito, ipinabigay niya ng bigas sa mga tao at umuwi.
Sa pagbabalik sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang isang pana at palaso sa upuan. Inakala niya na gawa ito ng kanyang ama na alam na paborito niya ito. Nang ilagay niya ang palaso sa pana, pinakawalan niya ito papalangit. Sa kanyang pagkagulat, bumalik ito sa kanya. Sa dulo ng palaso, natagpuan niya ang dalawang baton a katulad ng kay Biuag.
Samantala, walang alam si Biuag sa paghanga ng mga tao kay Malana. Ang marikit na babae ang umiikot sa kanyang isipan. Isang araw ay dumalaw si Biuag sa dalaga. Inalok ng binata ang dalaga ng kasal ng makita itong nag-iisa. Ngunit sinabi ng dalaga na siya ay may kasunduang pakasal na kay Malana.
Nagalit si Biuag. Sinabi niya sa babae na papatunayan niya na hindi karapat-dapat para sa kanyang puso si Malana. Kinuha niya ang kanyang sibat at binato ito sa bintana papunta kay Malana. Lumapag ang sibat sa pinto ni Malana. Namukaan ni Malana ang sibat at inisip na ito ay isang hamon. Ibinalik niya ito na may mensaheng hindi dapat gamitin ang kapangyarihan sa ganoong paraan.
Tinawanan ito ni Biuag at tiningnan ito sa ibang perspektibo. Sinabi niya sa babae,” Ang manliligaw ay napakalakas ngunit isang duwag”.
Isang hapon, umalis si Biuag kasama ang babae. Narinig niya ang dagundong ng libo-libong tubong kawayan. Nakita niya mula sa malayo ang malaking bilang ng mga tao mula sa Malaueg. Pinangungunahan sila ni Malana – matangkad, malaki ang balikat, at magandang lalaki. Nanginig sag alit si Biuag. Ang huli aay sinabi. “Ngayon alam ko na kung bakit mo ako hinamon”. Nasa mo ang babaeng mahal ko. Ipinagbabawal ng mga diyos ang pagkuha ng anumang pag-aari ng iba, ngunit handa akong bigyan ka ng pagkakataon. Kung payagan ng babae, taoy ay maglalaban para sa kanyang kamay.
Naghanda silang dalwa para sa laban. Ang mga mamamayan ng Malaueg, Tuao, Enrile at iba pang lugar ay nagtrabahong maigi upang itayo ang dalawang bundok sa magkabilang parte ng ilog.
Dumating ang araw ng pagtutuos. Lumaganap ang balita ng mabilis at noong dapit-hapon, ang dalawang bundok at kalapit na mga bulubundukin ay nababalutan ng mga lalaki, babae at kabataan na pumunta upang masilayan ang kanilang idolong lumaban. Dumating si Biuag kasama ng mga taga- Enril. Inakyat niya ang bundok sa silangang bahagi ng ilog dala-dala ang isang malaking punong niyog at matalim na sibat. Nang papalapit sa tuktok ay narinig niya ang mga mamamayan ng Malaueg na humihiyaw para kay Malana. Naramdaman niya ang pagnanais na utusan ang kanyang mamamayan upang patayin ang mga mamamayan ng Malaueg.
Umakyat si Malana sa kabilang bundok. Mula sa posisyon, nakita nila ang balsa na hinahatak papataas. Habang papalapit ang mga ito, nakita ni Biuag at Malana ang magandang dilag sa isa sa mga balsa. Kalungkutan ang bumalot sa mukha ng babae ngunit dumagdag lamang ito sa kanyang hindi maaatim na kagandahan. Sumigaw si Biuag kay Malana, “Ang babaeng pareho nating mahal ay nasa ating harapan. Kung ikaw ay matapang tulad ng iyong sinabi, kung gayon ay tanggapin mo ang regalo ko mula sa Enrile.”
Hindi nagtagal, hinagis niya ang puno ng niyog kay Malana. Nanood ang mga tao ng hindi humihinga. Nanatiling kalmado ang ilog. Lumipad ang puno na tila isang palaso. Nasalo ito ni Malana, ngunit hindi tulad ni Biuag, binato niya ito sa direksyon ng Il-luru. Hanggang sa ngayon, malaking puno ng niyog ang masisilayan dito.
Lalong ikinagalit ito ni Biuag. Kinuha niya ang sibat mula sa lupa. Itinuro ito sa puso ni Malana. Tumili ang mga tao. Alam nila kung gaano kaasintado ang kakatakot na sibat. Natamaan ang dibdib ni Malanangunit hindi tinamaan ang kanyang puso. Sa halip, nabali ang sibat sa dalawa noong pumalng ito sa ilog.
Sinigaw ni Malana, “Nariyan ka Biuag, walang sandata o anuman. Ako naman.”
Bago matapos ni Malana ang banta, tumalon si Biuag papuntang ilog. Malalaking alon ang tumama sa mga bato at niyugyogang bundok na tinatayuan ni Malana. Umahon si Biuag na may malaking buwaya. Binukas ng buwaya ang kanyang bibig at panga. Tinanggap ni Malana ang hamon. Sa pagtalon mula sa bundok, daan-daang tao ang nanood sa laban. Nakita nila ang kumikinang na liwanag mula sa babae. Umangat siya sa hangin at tiningana ang pagbagsak ni Malana. Tumingin siya kay Biuagat sinabi, “pinakita mo ang iyong sariling duwag sa paghingi ng tulong mula sa buwaya. Ako ang anak ng diyosang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi para sa iyo ang regalo.” Gamit ang mahiwagang baston, binigyan ng pagpapala ang mga tao at lumipad kasama ni Malana papunta sa kaharian ng hangin at ulap kung saan siya naghari.

Similar Documents

Free Essay

Assignment Timeline

...ASSIGNMENT TIMELINE—COSC 2425   Dates | Text Chapters | Pages and sections covered | Assignments | Week 1June 6th – June 11th |  Chapter 1: Basic Concepts Chapter 2: x86 Processor Architecture | Page 1-28 Pages 29-57 | Read all material in the Getting Started Folder, read the syllabus (located on the Course Home tab), read the assignment timeline and grading sheet.Assignment 1: Introduce yourself to the class (Located in the Getting Started Folder) Quiz Chapter 1 Quiz Chapter 2 | Week 2June 12th –June 18th | Chapter 3: Assembly Language Fundamentals Chapter 4: Data Transfers, Addressing, and Arithmetic | Pages 58-93 Pages 94-131 | Quiz Chapter 3 Quiz Chapter 4 | Week 3June 19th –June 25th | Chapter 5: ProceduresChapter 6: Conditional Processing | Pages 132-179 Pages 180-228 | Quiz Chapter 5 Quiz Chapter 6 Programming Project 1 (Covers Chapters 1-6) | Week 4June 26th – July 2rd | Chapter 7: Integer Arithmetic Chapter 8: Advanced Procedures | Pages 229-269 Pages270-331 | Quiz Chapter 7 Quiz Chapter 8 | Week 5July 3rd – July 9th | Chapter 9: Strings and Arrays Chapter 10: Structures and Macros | Page 332-365 Pages 366-418 | Quiz Chapter 9 Quiz Chapter 10 Programming Project 2 (Covers Chapters 1-10 concentrating on the concepts learned in chapters 7-10) | July 4th Holiday | | | No Class | Week 6July 10th – July 12th | Comprehensive and covers all chapters (1-10) | | FINAL EXAM on Tuesday July 12th, 2011...

Words: 324 - Pages: 2

Free Essay

Eco 305 Wk 1 Homework Ch 2 - 12(a-B), 13(a-C), 14

...ECO 305 All Quiz and Homework, ECO 305 WK 3 Homework Ch 5 - 16(a-c), 17(a-d), 18(a-b); Ch 6 - 13(a-b), ECO 305 WeeK 3 Quiz 2 - Chapters 3 and 4 , ECO 305 WK 1 Homework Ch 2 - 12(a-b),13(a-c),14, ECO 305 WK 2 Homework Ch 3 - 13(a-d); Ch. 4 - 15(a-b),16(a-b), ECO 305 WK 2 Quiz 1 - Chapters 1 and 2, ECO 305 WK 5 Homework Ch 8 - 6(a-d) , ECO 305 WK 5 Quiz 4 - Chapter 7 , ECO 305 WK 6 Homework Ch 9 - 11(a-c), 12(a-c), ECO 305 WK 6 Quiz 5 - Chapter 8 - All Possible Questions, ECO 305 WK 9 Quiz 8 - Chapters 12 and 13 , ECO 305 WK 11 Quiz 10 - Chapters 16 & 17 , ECO 305 Complete Class Assignments | strayer help, ECO 305 Strayer ECO 305 Week 1, ECO 305 Week 2, ECO 305 Week 3, ECO 305 Week 4, ECO 305 Week 5, ECO 305 week 2 Assignment, ECO 305 week 3Assignment, ECO 305 week 4 Assignment, ECO 305 week 1 Assignment, ECO 305 tutorial, ECO 305 Complete Course, ECO 305 Entire Class, ECO 305 Whole Tutorial, ECO 305 tutorial, ECO 305 Summary, ECO 305 Study Guide, ECO 305 Questions , ECO 305 Answered , ECO 305 Solution, ECO 305 Final , ECO 305 Presentation, ECO 305 Universty, ECO 305 University of, ECO 305 Homework, ECO 305 Version, ECO 305 Strayer assignment, ECO 305 Strayer course, ECO...

Words: 252 - Pages: 2

Premium Essay

Eco 410 Test Bank

...Answers ECO 410 Week 2 Quiz 1: Chapters 1 and 2 ECO 410 Week 3 Quiz 2: Chapters 3 and 4 ECO 410 Week 4 Quiz 3: Chapters 5 and 6 ECO 410 Week 5 Quiz 4: Chapters 7 and 8 ECO 410 Week 6 Quiz 5: Chapters 9 and 10 ECO 410 Week 7 Quiz 6: Chapters 11 and 12 ECO 410 Week 8 Quiz 7: Chapters 13 and 14 ECO 410 Week 9 Quiz 8: Chapters 15 and 16 ECO 410 Week 10 Quiz 9: Chapter 17 and 18 ECO 410 Week 11 Quiz 10: Chapter 19 and 20 ECO 410 Quizzes and Exam Week 1 - 11 All Possible Questions With Answers ECO 410 Week 2 Quiz 1: Chapters 1 and 2 ECO 410 Week 3 Quiz 2: Chapters 3 and 4 ECO 410 Week 4 Quiz 3: Chapters 5 and 6 ECO 410 Week 5 Quiz 4: Chapters 7 and 8 ECO 410 Week 6 Quiz 5: Chapters 9 and 10 ECO 410 Week 7 Quiz 6: Chapters 11 and 12 ECO 410 Week 8 Quiz 7: Chapters 13 and 14 ECO 410 Week 9 Quiz 8: Chapters 15 and 16 ECO 410 Week 10 Quiz 9: Chapter 17 and 18 ECO 410 Week 11 Quiz 10: Chapter 19 and 20 ECO 410 Quizzes and Exam Week 1 - 11 All Possible Questions With Answers ECO 410 Week 2 Quiz 1: Chapters 1 and 2 ECO 410 Week 3 Quiz 2: Chapters 3 and 4 ECO 410 Week 4 Quiz 3: Chapters 5 and 6 ECO 410 Week 5 Quiz 4: Chapters 7 and 8 ECO 410 Week 6 Quiz 5: Chapters 9 and 10 ECO 410 Week 7 Quiz 6: Chapters 11 and 12 ECO 410 Week 8 Quiz 7: Chapters 13 and 14 ECO 410 Week 9 Quiz 8: Chapters 15 and 16 ECO 410 Week 10 Quiz 9: Chapter 17 and 18 ECO 410 Week 11 Quiz 10: Chapter 19 and 20 ECO......

Words: 471 - Pages: 2

Free Essay

Syllabus

...| THEO | Chapter 12 | | Chapter 12 Quiz | Th: 15 | THEO | | Exam #2: Ch 9-12 | | Fri: 16 | CSTU | Chapters 11-12 | | Ch. 11-12 Quiz | Fri: 16 | BIBL | | Test 1 (Midterm Exam) | | Fri: 16 | UNIV | Effective Email Project | | | | | | | | Mon: 19 | BIBL | Romans Essay Available | | Bb Quiz: Ch 10, 14, 15 | Mon: 19 | EVAN | Reading & Book Review | + Reflection Paper | + Check for reading | Tue: 20 | BWVW | Read: World Religions Overview | | | Tue: 20 | THEO | Chapter 13 | | Chapter 13 Quiz | Th: 22 | BWVW | | Test #2 | | Th: 22 | THEO | Chapter 14 | | Chapter 14 Quiz | Fri: 23 | CSTU | Chapters 13-14 | | Ch. 13-14 Quiz | Fri: 23 | UNIV | Time Management Activity | Reflections Paper | | | | | | | Mon: 26 | EVAN | Check for possible reading | | | Tue: 27 | BWVW | Read: What is Moral Relativism | | | Tue: 27 | THEO | Chapter 15 | | Chapter 15 Quiz | Wed: 28 | BIBL | Acts 21-28 Pent-Sum; Eph. Com. Meditation; Phil. Prayer Journal | | | Th: 29 | THEO | Ch. 16 & Biblical Worldview | | Chapter 16 Quiz | Fri: 30 | CSTU | Chapters 15-16 | | Ch. 15-16 Quiz | Fri: 30 | UNIV | Information Literacy Project Pt 1 | | | | | | | | November | | | | | | | | | | Mon: 2 | BIBL | Col. Com. Prayer; Phile. Ch. Ref. | | Bb Quiz: Ch 16&22 (Col, Phile) | Mon: 2 | EVAN | Witnessing Report + | Check for reading | | Tue: 3 | BWVW | Read: Measuring Morality | | | Tue: 3 | THEO |......

Words: 542 - Pages: 3

Free Essay

Class Schedule V5

...Be ready to meet and show up. Look forward to getting to know you all. 8/31 Group activities continued to cover fundamentals later used for the class and group work; plus Chapter 1. Read Chapter 1 and finish online quiz #1 on Blackboard by end of day Wednesday 11:59pm MST-No late work accepted, so don’t miss these easier points. 9/7 Chapter 2 and 3 started. Quiz #2 and group work. 9/11 Drops (partial schedule remaining) through this date will be refunded 100%. IMPORTANT NOTE: No drop refunds after this date 9/14 Chapter 3 and project/lab work. Quiz #3 and group work. 9/21 Chapter 4 and project/lab work. Quiz #4 and group work. 9/28 Chapter 5 and project/lab work. Quiz #5 and group work. 10/5 EXAM #1 Be ready and get a lot of points. Bring Laptop with wireless and Respondus lockdown ready 10/12 Chapters 6 and Group Work Quiz #6 and group work. 10/19 Chapters 7 and 8; Group Work (time permitting) Quiz #7 and group work. 10/26 Project Group Work Time in the Library Project Work Due Sunday end of day Nov 2. 10/31 Last day to drop or withdraw without special permission from your dean (Regular semester courses) 11/2 Chapters 9 and 10; Group Work Quiz #8 and group work. EXAM #2 – Take Home Due before Sunday 10/9 11:59 11/9 Chapters 11 and 12; Group Work Quiz #9 and group work. 11/16 Chapters 13 Quiz #10 and group work. 11/23 THANKSGIVING BREAK Quiz #11 and group work. 11/30 Group Time Be Ready 12/7 Presentations Be Ready 12/14 Prep and Final Exam Work Be...

Words: 367 - Pages: 2

Premium Essay

Bus 300 Complete Class

...answers BUS 300 Week 2 Quiz 1: Chapters 1 and 2 BUS 300 Week 3 Quiz 2: Chapters 3 and 4 BUS 300 Week 4 Quiz 3: Chapters 5 and 6 BUS 300 Week 5 Quiz 4: Chapters 7 and 8 BUS 300 Week 6 Quiz 5: Chapters 9 and 10 BUS 300 Week 7 Quiz 6: Chapters 11 and 12 BUS 300 Week 8 Quiz 7: Chapters 13 and 14 BUS 300 Week 9 Quiz 8: Chapters 15 and 16 BUS 300 Week 10 Quiz 9: Chapters 17 and 18 BUS 300 Week 11 Quiz 10: Chapter 19 BUS 300 Quizzes Week 1-11 Solution All possible questions with answers BUS 300 Week 2 Quiz 1: Chapters 1 and 2 BUS 300 Week 3 Quiz 2: Chapters 3 and 4 BUS 300 Week 4 Quiz 3: Chapters 5 and 6 BUS 300 Week 5 Quiz 4: Chapters 7 and 8 BUS 300 Week 6 Quiz 5: Chapters 9 and 10 BUS 300 Week 7 Quiz 6: Chapters 11 and 12 BUS 300 Week 8 Quiz 7: Chapters 13 and 14 BUS 300 Week 9 Quiz 8: Chapters 15 and 16 BUS 300 Week 10 Quiz 9: Chapters 17 and 18 BUS 300 Week 11 Quiz 10: Chapter 19 BUS 300 Quizzes Week 1-11 Solution All possible questions with answers BUS 300 Week 2 Quiz 1: Chapters 1 and 2 BUS 300 Week 3 Quiz 2: Chapters 3 and 4 BUS 300 Week 4 Quiz 3: Chapters 5 and 6 BUS 300 Week 5 Quiz 4: Chapters 7 and 8 BUS 300 Week 6 Quiz 5: Chapters 9 and 10 BUS 300 Week 7 Quiz 6: Chapters 11 and 12 BUS 300 Week 8 Quiz 7: Chapters 13 and 14 BUS 300 Week 9 Quiz 8: Chapters 15 and 16 BUS 300 Week 10 Quiz 9: Chapters 17 and 18 BUS 300 Week 11 Quiz 10: Chapter 19 BUS 300 Quizzes Week 1-11......

Words: 459 - Pages: 2

Free Essay

Management

...This set of 28 questions, taken from prior examinations, covers topics in Chapters 1, 2, 3, 4, and 5. The purpose of sample multiple choice questions is to acquaint you with the style and substance of typical exam questions over this material. Please be aware that: 1. multiple choice format questions are only one of many resources available to prepare for testing events – reading textbook chapters and working through chapter examples, studying the end-of-chapter review problem and accompanying solution, and reviewing assigned homework items and the published solutions may be more powerful methods to increase your understanding of the topics covered in the course. 2. the exam questions used this quarter will be similar but different from these example questions – understanding the main concepts in each chapter is critical to success on the testing events; remembering a sample question may be of some help but the format of a question on the same topic often differs rendering memory a distant second choice to understanding. The Questions: 6. Scheney Company uses the weighted-average method in its process costing system. The company's work in process inventory on March 31 consisted of 20,000 units. The units in the ending work in process inventory were 100% complete with respect to materials and 70% complete with respect to labor and overhead. If the cost per equivalent unit for March was $2.50 for materials and $4.75 for labor and overhead, the total cost in......

Words: 265 - Pages: 2

Premium Essay

Chapter 3?

...CHAPTER 3 Introduction This chapter mainly focuses on the methods and instruments that will be used to gather data and the design of the research. The respondents that will answer the questions needed to be asked about the topic of the research and the questionnaires regarding the topic are also comprised in this chapter. It will also include the plan that will be used to analyze and collect data. The time table allotted in collecting data and information is also encompassed in this chapter. Methodological The research has no cause and effect relationship. It doesn’t contain any relationship and prediction. Therefore, the research is classified as descriptive. The research will be done in order to test the hypothesis and answer the statement of the problem. The instrument the researchers will be using to gather data is questionnaire. Questionnaire will be constructed to gather descriptive data necessary for the description of the problem. The researchers plan to use questionnaire because it is more efficient, more effective because the researchers can conduct a survey with a number of students in a small period of time. Aside from its efficiency, it is also easier to tabulate and analyze because it provides the respondents options and idea for decision making. Interview is not conducive since it will involve a lot of respondents. A one-on-one interview denotes a lot of time and effort that will be impossible to achieve because of the limited time span given.......

Words: 305 - Pages: 2

Free Essay

Chapter 3

...DISSERTATION.doc DownloadSign up for Dropbox * Sign in ------------------------------------------------- Top of Form Email Password Remember me Create an account Bottom of Form 1 CHAPTER I THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND Introduction National University was founded on August 1, 1900 by Don Mariano Fortunato Jhocson and was previously known as Colegio Filipino, the first private non- sectarian school in the country. It stood as one of the respected institution for engineering, architecture, education, and business. In 1998, National University met a great ordeal, a great fire burned the original main building to ashes, crippling one of the pioneer universities in Manila. Nevertheless, National U proved its commitment by continuing to strive for quality education. In late 2008, majority of its share was acquired by the SM Group of Companies, paving way to the erection of a new Main Building. Along with the joint venture were new improvements in facilities and a better perspective as a higher education institution. 2 Currently, National U has eleven colleges, a basic education department, and a graduate studies department. This Legarda-based institution annually serves more than one thousand and three hundred tertiary students, new and old, and more than five hundred elementary and high school students. The campus is currently composed of three buildings, the New Main Building, the Jhocson Memorial Building (JMB) and the Pharmacy-Dentistry......

Words: 1893 - Pages: 8

Premium Essay

Chapter 3

...Developmental Psychology Chapter 3 Assignment Genetics After reading chapter 3 in the text, read each of the following scenarios and answer the questions about the expected phenotype in each case. Bethany and Hank are going to have a baby, and they wonder whether or not it will have dimples. Having dimples is a dominant characteristic (not having dimples is recessive). Bethany has dimples and Hank does not. What are the probabilities that their baby will have dimples? If Bethany is homozygous: If Bethany is heterozygous: Jackie and Ron would like to have a baby. However, they are worried because Jackie has a sister who has cystic fibrosis. Although, Jackie does not have it, she knows that she could carry the recessive allele for it (not having cystic is dominant). Her husband does not have any family members who have cystic fibrosis, but he could carry it too. If they both have recessive alleles for cystic fibrosis, what are the chances that their baby will have it? Rachel just found out that she is pregnant. She is excited, but she is worried. Her brother has hemophilia. Hemophilia is a sex-linked, recessive trait. If she carries the gene for hemophilia and she has a girl, what are the chances that the baby will have hemophilia? If she has a boy, what are the chances that the baby will have hemophilia? How would this change if her husband has hemophilia, too? Girl baby: Boy baby: Girl baby (if Dad has hemophilia): Boy baby (if Dad has...

Words: 256 - Pages: 2

Premium Essay

Chapter 3

...CHAPTER 3 Methodology This chapter presents the methodology that will be used in this study and will include the discussion of research design, respondents, sampling, data gathering, and statistical instruments used. A. Research Design A descriptive research methodology was used for this study. Researchers used survey as their primary instrument to collect data that they can used to give relevant results for this study. It also attempts to determine, describe, and analyze relationships between time management and study habits. B. Research Locale Students in Baliuag University who are enrolled as BSA 2nd year, school year 2012, are the respondents of this study. BSA 2nd year comprises ___ boys and ___ girls, for total number of ___ students. No sampling technique was used because all BSA 2nd year are asked to participate and to answer the researchers questionnaire. Researchers choose them because they believe that BSA 2nd year have the knowledge to answer the questions and they can get data they need for this study. The study will be conducted at rooms 203 and 204 in College of Business Adminitration and Accountancy Department. C. Instrumentation For this study, the survey-questionnaire instruments were used achieve the main objective of the study. A self-administered questionnaire was distributed to 2nd year BSA students. The questionnaire given to the 2nd year aimed to the effects of study habits and time management to the learning’s of a student.  In......

Words: 283 - Pages: 2

Premium Essay

Chapter 3

...Chapter 3 and Chapter 13 Homework Problem 03-02. The Road King Tire Company in Birmingham wants to monitor the quality of the tires it manufactures. Each day the company quality-control manager takes a sample of 100 tires, tests them, and determines the number of defective tires. The results of 20 samples have been recorded as follows: Sample Number of Defectives Sample Number of Defectives  1 14 11 18  2 12 12 10  3  9 13 19  4 10 14 20  5 11 15 17  6  7 16 18  7  8 17 18  8 14 18 22  9 16 19 24 10 17 20 23 Construct a -chart for this process using limits and describe the variation in the process. P-chart average = 0.178 UCL = 0.178+3*SqRt(0.178*(1-0.178/200) = 0.2591 LCL = 0.178-3*SqRt(1-0.0.178/200) = 0.0969 The process is NOT in control. Problem 03-06. One of the stages in the process of making denim cloth at the Southern Mills Company is to spin cotton yarn onto spindles for subsequent use in the weaving process. Occasionally the yarn breaks during the spinning process, and an operator ties it back together. Some number of breaks is considered normal; however, too many breaks might mean that the yarn is of poor quality. In order to monitor this process, the quality-control manager randomly selects a spinning machine each hour and checks the number of breaks during a 15-minute period.......

Words: 625 - Pages: 3

Premium Essay

Chapter 3

...Chapter 3 METHODS OF RESEARCH This chapter discusses the method and procedures employed by the researchers to gather the needed data. It includes the Research Design, Respondents, Sampling Techniques; Instruments used its construction, validation, administration and retrieval, and the statistical treatment of data. RESEARCH DESIGN The researchers employed the descriptive method approach which, according to Thomas (2014), refers to the method used to describe data and characteristics used to describe the population. Its purpose is to acquire accurate, factual, systematic data that can provide an actual picture of the data set that are being reviewed. RESPONDENTS The researchers used ____ College Students from Education, Business Administration and Criminology Department who are currently enrolled in Metro Manila College, Novaliches Quezon City during the Academic year 2016 – 2017. SAMPLING TECHNIQUES The researchers utilized the cluster sampling technique in this study. According to Kelly (2013), Cluster sampling technique is a method of survey sampling which selects clusters such as groups defined by area of residence, organizational membership or other group-defining characteristics. It is often used where a complete list of subjects is impossible or impractical to construct. Cluster sampling is a two- (or more) stage process whereby clusters of individual units are first defined and selected and then samples of individual units are taken from each of the defined......

Words: 860 - Pages: 4

Premium Essay

Chapter 3

...CHAPTER 3: PRINCIPLES OF OPTION PRICING END-OF-CHAPTER QUESTIONS AND PROBLEMS 1. (Basic Notation and Terminology) The average of the bid and ask discounts is 8.22. Discount = 8.22(68/360) = 1.5527 Price = 100 – 1.5527 = 98.4473 Yield = (100/98.4473) (365/68) – 1 = 0.0876 Note that even though the T-bill matured in 67 days, we must use 68 days since that is the option's time to expiration. 2. (Minimum Value of a Call) This would create an arbitrage opportunity. The call would be purchased and immediately exercised. For example, suppose S0 = 44, X = 40, and the call price is $3. Then an investor would buy the call and immediately exercise it. This would cost $3 for the call and $40 for the stock. Then the stock would be immediately sold for $44, netting a risk-free profit of $1. In other words, the investor could obtain a $44 stock for $43. Since everyone would do this, it would drive the price of the call up to at least $4. If the call were European, however, immediate exercise would not be possible (unless, of course, it was the expiration day), so the European call could technically sell for less than the intrinsic value of the American call. We saw, though, that the European call has a lower bound of the stock price minus the present value of the exercise price (assuming no dividends). Since this is greater than the intrinsic value, the European call would sell for more than the intrinsic value. Then at expiration,......

Words: 2466 - Pages: 10

Free Essay

Chapter 3

...Chapter 3 Methodology This third chapter discussed the methods that the researcher has used in order to collate and evaluate the data in accordance to the goal of the study. Methodology is like a strategy or plan for achieving some goal; methods are the tactics that can be used to service the goals of the methodology. In essence, methodologies provide the blueprints that prescribe how the tools should be used. Considerably, the researcher used a structured questionnaire as the instrument of the study. Data gathered from the survey questionnaire are used to gauge the perceptions of the participants about the efficiency performance of Malaysian commercial banks. 3.1 Research philosophy An interpretivist approach was used in the study since the method used is exploratory as the study aimed to determine present facts and present facts that are not yet explored about the efficiency performance of Malaysian commercial banks. As already noted, the study explored the current level of performance of Malaysian banks including the key factors of scale economy and their operating conditions. What scale is currently in used in improving operational and cost efficiencies are also explored. The study operated in a cross-sectional design using a structured questionnaire. This design enabled the study to focus on the breadth and depth of the research while also minimizing confounding variables. In particular, the philosophy adapted for this study dissertation is interpretive......

Words: 3370 - Pages: 14