Free Essay

Charles Schwab and Co

In: Business and Management

Submitted By levandashniani28
Words 1208
Pages 5
ქეისი N4
Charles Schwab – the switchboard business design ამ ქეისში განხილულია ამერიკელი მილიარდელი ბიზნესმენის მიერ დანერგილი ბიზნეს მოდელი და მისი რევოლუციური მოღვაწეობა ამერიკის ფინანსურ ბაზარზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ მისმა ბიზნეს მოდელმა განვითარების სამ საფეხურიანი გზა გაიარა: თავიდან ჩამოყალიბდა discount brokerage კომპანიად, შემდგომ იყო financial planner-ებთან თანამშრომლობით მიღებული დიზაინი და საბოლოოდ მიიღო გამანაწილებელი დაფის (switchboard) ბიზნეს მოდელის ფორმა. ამ ბიზნეს მოდელის დანახვასა და განხორციელებაში ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 2-მა ძირითადმა ფაქტორმა, თავად შვაბის პიროვნებამ და ფინანსურ ბაზარზე არსებულმა მდგომარეობამ, რომელმაც ხელი შუეწყო მის განვითარებას. შვაბის პიროვნებამ იმიტომ, რომ ამ ადამაინს ბავშვობიდანვე ჰქონდა მიდრეკილება შემოსავლის მიღების და ფულის კეთების. როგორც ცნობილია ჯერ კიდევ სკოლის პერიოდში თავს ირჩენდა ბაზარში კაკლის (ნიგვზის) გაყიდვით, კარდაკარ კვერცხებითა და ქათმებით ვაჭრობით. რაც შეეხება ფინანსურ ბაზარზე არსებულ სიტუაციას ის შემდეგნაირი იყო: არსებობდა რამდენიმე საბროკერო კომპანია და არსებობდნენ ადამიანები, რომელთაც სურდათ ფულის დაბანდება. საინვესტიციო პორტფელების შესაქმნელად საჭირო იყო ინფორმაციის მოძიება და გაანალიზება, ამისთვის ინვესტორები ქირაობდნენ ბროკერებს, ეს უკანასკნელნი კი აძლევდნენ მათ რჩევებს, რაშიც იღებდნენ თანხას. ერთი შეხედვით ყველაფერი ნორმალურადაა, მაგრამ ბაზარზე არსებობს მხოლოდ ერთი სახის შეთავაზება, რომელსაც აქვს პაკეტის სახე. ამ მომსახურებიდან კლიენტს რეალურად შეიძლება არ სჭირდებოდეს მთელი პაკეტი, მაგრამ უწევს ფულის გადახდა, ამასთანავე ბროკერების შემოსავალი განისაზღვრება ჩადებული ინვესტიციიდან საკომისოს აღებით. მის ინტერესში შედის, რომ რაც შეიძლება მეტი თანხა ჩაადებინოს ინვესტორს, ამის გამო მათ აქვთ სტიმული შეალამაზონ ციფრები. ვინაიდან ინვესტორებმა ეს ყველაფერი იციან, მათ თავის მხრივ უწევთ კონტროლი, რაც მთლიან პროცესს ქმნის მოუქნელს და დროში გაწელილს. ამ სიტუაციაში შემოდის შვაბი და აანალიზებს ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. ჩარლზმა ფინანსური მომსახურების ბაზარზე რევოლუცია მოახდინა სწორი აქცენტებისა და კითხვების დასმით. კერძოდ, მან დაინახა პოტენციალი იმაში, რომ 1970 წლისთვის ბაზარი მომხარებელს მხოლოდ ერთი სახის სტანდარტულ მომსახურებას სთავაზობდა. მან მომხარებლის მხირდან შეხედა მომსახურებას და დაინტერესდა, ერგება კი ეს სტანდარტული მომსახურება ყველა მომხმარებლის მოთხოვნებს? სავარაუდოდ არა, ამიტომ სჭიროა ცვლილება. რითაა ეს მომსახურება მიმზიდველი, კერძოდ რას აკმაყოფილებს და რას ვერა?! როგორ შეიძლება მომხარებელს, რომელიც ვერ იღებს სრულყოფილ მომსახურებას ეს მოსახურება შევთავაზო მე? შვაბი იაზრებდა იმ ფაქტორს, რომ საზრიანი ინვესტორი ეცდება თავი აარიდოს ტრადიციულ გზას - ბროკერებისათვის ზედმეტი თანხის გადახდას. ამასთანავე გასათვალისწინებელია, რომ ფინანსურ ბაზარზე სამოქმედოდ გჭირდება გარკვეული მახასიათებლები, კერძოდ ცნობადობა და ნდობა, ეს მახასიათებლები დამოკიდებულია კლიენტების რაოდენობაზე. ამასთანავე კლიენტების რაოდენობას და მათ მიერ ჩადებულ ინვესტიციებს მოაქვს შემოსავალი და მოგება კომპანიისთვის. ამიტომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს კლიენტების რიცხვის ზრდაზე. კლიენტების რიცხვის გასაზრდელად კი მათ უნდა შესთავაზო მომსახურება, რაც სჭირდებათ და ამასთანავე მათთვის ხელსაყრელ ფასად. ბაზარზე არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით კი მომხარებელი საბროკერო კომპანიას მიმართავს იმის გამო რომ მას არ აქვს ანალიზის დრო და ინფორმაცია, მაგრამ ბროკერების ქცევის გამო მომხარებელი წაგებული რჩება და უწევს დიდი თანხის გადახდა. ამის ფონზე, ერთი შეხედვით ალოგიკური გადაწყვეტილება მიიღო შვაბმა, მან საკუთარი ოპერაციებიდან ამოიღო ანალიზის კეთება და გადავიდა მხოლოდ ყიდვისა და გაყიდვის ბრძანებების მიღებაზე.შედეგად მიიღო ის, რომ თანამშრომლები რომლებიც ანალიზზე მუშაობდნენ უმუშევრები დარჩნენ, რამაც შეამცირა კომპანიის ხარჯები, ანალიზის გაკეთება უწევდათ თავად ინვესტორებს. ამ ცვლილებამ კომპანია conventional brokerage firm-იდან გადააქცა discount brokerage firm-ად. მომხარებლებისთვის ეს ცვლილება მისაღები იყო, რადგან დაინახეს საგრძნობი შეღავათები. კერძოდ ადრე საკომისიოებში გადახდილი თანხა ხშირ შემთხვევაში აჭარბებდა მათ ამონაგებს. ანუ ეს იყო პირველი ცვლილება ბიზნეს დიზაინში. მნიშნელოვანი იყო ის ფაქტორიც, რომ ახალი ბიზნეს მოდელის პირობებში შვაბმა შეძლო მიეღწია ახალი მომხარებლებისთვის, რომლებიც ძველი მოდელის დროს მისი მომხარებლები არ იყვნენ. ამ ნაბიჯით მან შექმნა ბიზნეს დიზაინი, რომელიც უნიკალური იყო ინდუსტრიაში და მისი ეკონომიკურად მომგებიანი ძალა აისახებოდა მზარდ შემოსავალში, მოგებასა და ბაზრის წილში. 1983 წლისთვის შემოსავლებმა მიაღწია 126 მილიონ დოლარს, (შემოსავლები 1977 წლისთვის 4.6 მილიონი დოლარი იყო) ხოლო უკვე 1988 წლისთვის 391 მილიონ დოლარს. ამ დროისთვის შვაბის კომპანია ბაზრის 40 პროცენტს იკავებდა. უფრო მნიშვნელოვანი კი ისაა, რომ ბაზრის ეს წილი მომგებიანობასაც განსაზღვრავდა, რადგან შვაბის მოდელის დახმარებით მოხარებელი იღებდა იმ მომსახურებას რაც სურდა და თანხას იხდიდა მხოლოდ ამაში. განახლებული ტექნოლოგიების წყალობით კი ვაჭრობა იყო უფრო მოქნილი კონკურენტებთან შედარებით. შვაბმა შექმნა გამორჩეული შეღავათიანი საბროკერო მომსახურების სქემა, რომელმაც მოუტანა დიდი შემოსავალი და გაზრდილი ღირებულება მომხარებლის თვალში. მაგრამ აღმჩნდა, რომ ბაზარზე კონკურენტებმა გადაიღეს ეს მოდელი და შვაბს თუ სურდა მომხარებლებისა და მზარდი შემოსავლების შენარჩუნება უნდა შეეთავაზებინა რაიმე ახალი. მან ბაზარზე სიტუაციის გაანაილიზებით დაინახა რომ discount broker-ების გვერდით არსებობენ planner-ები, რომლებიც იძლევიან რჩევებს. მომხარებელი მათ მიმართავს მაშინ როდესაც სჭირდება ობიექტური პასუხი ფინანსური რესურსების განაწილების თაობაზე. შვაბისთვის planner-ები იქცნენ პარტნიორებად და ახლა კლიენტის სურვილისამებრ სთავაზობდა როგორც მხოლოდ discount broker-ის მოსახურებას, ასევე სრულ პაკეტსაც. ეს მიდგომა მომგებიანი იყო იმ კუთხით, რომ მომხმარებელის მოთხოვნებს ერგებოდა ინდივიდუალურად. ბიზნეს დიზაინმა საბოლოო სახე მიიღო 1992 წელს, ამ ბოლო ცვლილებამ ყველაზე დიდი შედეგი აჩვენა კომპნიას. პრობლემა, რომელმაც შვაბი მიყვანა ამ ბიზნეს დიზაინამდე იყო ის, რომ ფინანსურ ბაზარზე არსებულ მომხმარებლებს ჰქონდათ ძლაზედ მრავალფეროვანი არჩევანი. ინფორმაციის მოძიება დაკავშირებული იყო ბევრი ტრანსაქციის განხორციელებასთან. შვაბმა დაინახა რომ საჭიროება იყო ყველაფრისათვის თავმოყრის. ამის შედეგად დაინერგა OneSource ტექნოლოგია, რომელმაც მომხმარებლის მიერ დახარჯული დრო საგრძნობლად შეამცირა. ეს იყო Switchboard business design, რომელიც შემდეგ რამეს გულისხმობდა: აქამდე არსებული სიტუაციით ფინანსურ ბაზარზე იყო ბევრი მომხარებელი და ბევრი ცალკეული კომპანია, შესაბამისად მომხმარებელს (ინვესტორს) უწევდა იმდენი ტრანსაქციის განხორციელება ბაზარზე რამდენი კომპნიაც იყო, რათა სრულყოფილი ინფორმაცია მიეღო. შვაბის მოდელით მან შექმნა ერთგვარი საკვანძო კომპნია (დაახლოებით იგივე, რაც აეროპორტებში არის Hub), რომელშიც შემოედინებოდა ბაზარზე არსებული სრული ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია გადაეცემოდა დაინტერესებულ ინვესტორს. ცხადია, რომ ეს ამცირებდა ტრანსაქციებს ბაზარზე და ინვესტორები თავის მხრივ ამ ტრანსაქციებთან დაკავშირებულ ხარჯებს დაზოგავდნენ. სწორედ ამ მიგნებამ გაიყვანა შვაბის კომპანია მოგების ზონაში. ეს სვლა მომგებიანი იყო ყველა ამ პროცესში ჩართული მხარისთვის. Mutual fund კომპანიებისთვის ადვილი ხდებოდა კლიენტების მოძიება და ამის გამო ცდილობდნენ ჩართული ყოფილიყვნენ სისტემაში, ინვესტორები კი ზოგავდნენ თანხებს. ჩემი აზრით, ეს იყო საუკეთესო მიგნება იმ დროისთვის ფინანსურ ბაზარზე. ეს იყო ბიზნეს მოდელი, რომელიც მომგებიანი და ხელსაყრელი იყო ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. შვაბის კომპანიის წარმატებაში ყველაფერთან ერთად ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვამაც შეიტანა წვლილი, ამაში ვგულისხმობ იმას, რომ მოღვაწეობის დაწყების დღიდან Charles Schwab & Co ცდილობდა რაც შეიძლება ეფექტურად გამოეყენებინა ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 1979 წელს ჩარლზმა ნახევარი მილიონი დოლარი არ დაიშურა ინფორმაციის გადასამუშავებელი ახალი სისტემის შესაქმნელად. 1984 წელს კი კომპანია ელექტრონული ტრეიდინგის დანერგვას შეუდგა. შეიმუშავეს პროგრამა Equalizer, რომელიც ონლაინ-ვაჭრობაში მონაწილეობის საშუალებას იძლეოდა. 1986 წელს გამოუშვეს ხელსაწყო Schwabline, რომელიც საბირჟო ინფორმაციის სატელეფონო ხაზით გადაცემის და უმალ ამობეჭვდვის საშუალებას იძლეოდა. 1995 წლის ბოლოს Charles Schwab & Co-ის სპეციალისტებმა შეიმუშავეს ონლაინ-ვაჭრობის ახალი პროგრამა e.Schwab, რომელმაც ნამდვილი ფურორი მოახდინა და პირველი კვირის შემდეგ უკვე 10 ათასამდე კლიენტი გაუჩნდა. თუმცაღა ტექნოლოგიების დამკვიდრების ამგვარმა ტემპმა შექმნა პრობლემებიც, იმის გამო რომ ბაზარზე არსებული ინვესტორების გარკვეული რაოდენობა იმ დროისთვის არ იყვნენ ბოლომდე გათვითცნობიერებულნი ახალ ტექნოლოგებში. ამის გამო ისინი ვერ სარგებლობდნენ ამ შეთავაზებით და უწევდათ გაცილებით მეტი თანხის გადახდა სტანდარტულ მომსახურებაში, ვიდრე e.Schwab-ის მომხმარებლები. ცხადია, კლიენტების დაკარგვა არ აწყობდა კომპანიას. ამის გამო მან დაუშვა გამონაკლისი და ამგვარი კლიენტების მომსახურების საფასური გაუთანაბრა e.Schwab-ის მომხმარებლების საფასურს. ცხადია, ამ პერიოდში კონკურენტებს არ ეძინათ, ისინი ზოგიერთი კლიენტების მოხიბვლას მომსახურების სოლიდური პაკეტის შეთავაზებითა და ინდივიდუალური მიდგომით ცდილობდნენ, ზოგიც მათ გადაბირებას უფრო დაბალი ტარიფებით ცდილობდა. ლიდერობის შენარჩუნებისათვის შვაბმა კომპანიის სტრუქტურის გადახედვა გადაწყვიტა და 2000 წელს ძალზე მდიდარ კლიენტებთან მუშაობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორის მქონე კომპანია U.S.Trust 2,9 მილიარდ დოლარად შეიძინა. ხოლო უფრო დაბალი ტარიფებით სამუშაოდ ახალგაზრდა კომპანია Cyber Corp იყიდა. 1997 წლიდან შვაბი უცხოური ბაზრების ათვისებას შეუდგა და განყოფილებები ევროპაში, ჰონკონგსა და კაიმანის კუნძულებზე შექმნა. მას შემდეგ Charles Schwab & Co-ს წარმომადგენლობები სულ უფრო და უფრო მეტ ქვეყნებს მოედო და დღეს მსოფლიოს ყველა კუთხეში მცხოვრებ ადამიანს შეუძლია შვაბის ნოვაციებით ისარგებლოს. უკვე 2000 წლიდან კომპანიამ კონსალტინგური მომსახურების სტრუქტურაც დაამკვიდრა. კომპანია დღესაც აქტიურად განაგრძობს თავის საქმიანობას და შემოსავლების ნაკადსაც არ უჩივის. 2012 წლის რეპორტის მიხედვით კომპანიის წმინდა შემოსავალი 4,883,000,000 დოლარს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ ამავე რეპორტის მონაცემებით 2008-2012 წლებში წმინდა შემოსავალი სტაბილურად 4 მილიარდზე მეტია. კომპანია მუშაობს დაახლოებით საშუალოდ 30%იან მარჟაზე.

Similar Documents

Premium Essay

Charles Schwab & Co Case Study

...Charles Schwab & Co: What were the key factors underlying Schwab's competitive advantage until the mid-1990s? How have these factors reinforced each other? Competitive Advantage 1. Different Customer Group. In 1975, brokerage commissions were deregulated. Schwab took the advantage of the new opportunities and focused on providing informed investors with low-cost access to security transactions. This was a new approach compared to full-service brokerage firms. 2. Technology. Schwab invested heavily in technology as a way to lower costs. In 1985, Schwab was one of the first firms to use personal computer as a distribution channel for financial services. In the late 1980s and on into the early 1990s, Schwab developed several technology-based services. a) TeleBroker, a fully automated telephone system (in English, Spanish, Mandarin, and Cantonese) that allowed customers to retrieve real-time stock quotes and place orders. b) SchwabLink, a service for fee-based financial advisors with back-office custodial services. Also, the relationship with independent, fee-based advisors allowed Schwab to reach more customers, to sell more products. c) OneSource, the Schwab Mutual Fund program, a revolutionary fund supermarket that helped customers purchase Schwab and non-Schwab no-load mutual funds with greater ease and without paying transaction fees. It was also an exceptional distribution channel for the fund providers, especially the smaller ones who......

Words: 338 - Pages: 2

Free Essay

Charles Schwab Case Study

...Integrated Marketing Communication | Charles Schwab & Co., Inc : The « Talk to Chuck » Advertising Campaign | Group 5:Alka MishraElisabeth LespinetMegannePriyanka NarayananNaman Bhayana | Charles Schwab & Co., Inc : The «  Talk to Chuck » Advertising Campaign Charles Schwab & Co is a financial company which offers brokerage products and services. In this case, we will see the new “Talk to Chuck” corporate advertising campaign launched by CEOCharles Schwab (also called Chuck) and Beck Saeger in January 2006. This campaign included a colorful series of television ads that used animated images of customers talking, about their investment needs. The goal was to improve market share. About the industry the financial services industry comprised three major sectors: banking, securities and commodities and insurance. Retail brokerage firms act as intermediaries between buyers and sellers, offer little assistance beyond executing a customer’s transaction and provide investment advice on which stocks to buy and sell and when. The main retail brokerage firm in the USA are Ameritrade, Schwab, E*Trade, Fidelity Investments and Merrill Lynch. Traditionally, investors turned to their brokers for research and advice to guide their investing decisions. But nowadays, technology allowed investors to sell or buy securities online. The stock market decline following the collapse of the Internet Bubble in 2001-2002 motived individual investors to become more investment...

Words: 1156 - Pages: 5

Premium Essay

Ameritrade Case Study

...position in deep-discount brokerage. In order to achieve this objective, the company must grow its customer base, requiring an investment of $100 million to upgrade its technological capabilities as well as an increase of $155 million for its advertisement budget. In order to evaluate the company’s cost of capital, we used the Cost Asset Pricing Model. Since the company went public recently, it would not be an accurate assessment of the risk of the investment to find the beta of this short time period. Therefore, we chose a similar company called Charles Schwab, which has very similar sources of revenue, discount brokerage services. However, this company has a very different capital structure, so we unleveraged the beta in order to get the best, most accurate beta for Ameritrade. We assumed that the capital structure of Ameritrade did not have debt, and that the project would be financed with equity only. We found a levered beta for Charles Schwab of 2.15. After unlevering it, we got a beta of 1.8768. When using the CAPM model, we concluded that the cost of capital of Ameritrade is equal to 20.40%. Factors to be considered in evaluating the project Various factors must be considered by the management of Ameritrade when evaluating the proposed strategies. It is necessary to determine the cost of capital that should be employed for Ameritrade. An appropriate discount rate is required to derive the net present value (NPV) of the investment. NPV is the preferred decision......

Words: 3085 - Pages: 13

Free Essay

Charles Schwab

...Charles Schwab: Growth for the Future Marcus Readus & Brea R. Silva Team D Boston University; MET AD 741 October 14, 2013 Abstract This paper will discuss what direction the leading investment Services firm, Charles Schwab Corporation should take over the next ten years. To answer this question, an analysis of where Schwab and the financial industry are right now. In addition, it will examine what social and technological trends are shaping the way financial industry might be heading in the future. Lastly, it will recommend the direction the Schwab organization should take over the next 10 years. Introduction The Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) is a leading provider of financial services, with more than 300 offices and 8.9 million active brokerage accounts, 1.6 million corporate retirement plan participants, 895,000 banking accounts, and $2.11 trillion in client assets as of April 30, 2013 (Krieger, 2013). Through its operating subsidiaries, the company provides a full range of securities brokerage, banking, money management and financial advisory services to individual investors and independent investment advisors. Its broker-dealer subsidiary, Charles Schwab & Co., Inc. (member SIPC, www.sipc.org), and affiliates offer a complete range of investment services and products including an extensive selection of mutual funds; financial planning and investment advice; retirement plan and equity compensation plan services; compliance and trade monitoring......

Words: 2626 - Pages: 11

Premium Essay

Case

...lnc reffi CmenLES Scmwats IN 2008 € r*sa*s:E-3{:Y?*N at the time' was 32 ln l97l , Charles Schwab' who concetn' Firsr com,J,;; ;i';;,, ,iott' brokerage the name to Charles mander. Larer he *oufilhunle t" i975' Schwab & Company, t'-"' *httt.the Securi- tiesandExchangeCommission(SEC)abo'lishedmanstock,uades', datorv fixed commt"it"t t" :t^ll:: brokerage.busrness' ;;;;e t"piarv into the discount as 60"/" below those *"h offering rates that *ttt u' brokers' Over the next offered by full commission of 204'000 trades a dar slumped from an averase a day in 2002 In 200:' in 2000 to 112,000 "'it' tc s+': billion' net .income .fell oi ;;;'"j.[-it high price ttllTgT^" boii '"i[a", and the stock a low of $6'30 in earl' ((r70 a share in l9;;-; *a' Fl,i:h*ab. the kev strategic question and tevtta\tze growth' how to reverse tf" i"tft"t' goal of 20"h ,a'1u,tolt"t" ,"ri"1fr. company's greater tnatt LL /o' growth and a profit margin ;ilr. 25 years, ,t growth' .o-pu'-'y"e"perienced t'19:?. " focus' sawy investments fueled by a customer-centtic (tt)''"'d .a. number of a bold move into oroduct inno'ations'-inliuding tnline trading in 1996' reSlrded as one By 2000, the company wa;1idelv of the era' Revenues had of the great success i''it' net income to $803 milsrown to $7'l billlon nnJ respeci^;",,;;.;; $i.t t ltlio, and $124 million' account to ;';.ir:i, i;;3' o"li"e tradins had grown "t'dtil.ttough ilT;".';;;"i"r'"'i"g' Ye-ae $c*uaagsgs I XaqlgcRA*E E N......

Words: 10065 - Pages: 41

Free Essay

Termination Letter

...extend through the end of the month in which your termination occurs subject to the usual employee co-payment contributions, after which time you may elect COBRA continuation of benefits. Further information about your COBRA rights will be sent to you. The effect on your other benefits is explained in the chart attached to this letter. If you have vested stock options as of the date of your termination, access your Charles Schwab account or contact Charles Schwab per the contact information below to exercise vested options. If you have questions about your benefits or stock, please contact the appropriate entity listed below. Plans administered through: Aetna Healthcare 888-220-1017 https://member.aetna.com/Member_Public/ Definity Healthcare 866-333-4648 www.definityhealth.com Vision Service Plan (VSP) 800-877-7195 www.vsp.com WageWorks – Flexible Spending Accounts 877-924-3967 www.wageworks.com Delta Dental/WA Dental Service 800-238-3107 https://www.deltadentalwa.com Conexis – COBRA 877-722-2667 www.conexis.org Magellan – Employee Assistance Program 800-523-5668 http://www.magellanassist.com/ Minnesota Life 800-843-8358 Putnam Investments – 529 Plan 800-685-6542 www.ibenefitcenter.com The Vanguard Group – 401(k) Plan 800-523-1188 www.vanguard.com The Hartford – Disability 800-303-9744 Charles Schwab 800-654-2593 http://eac.schwab.com It is XXX policy to pay an employee for the......

Words: 373 - Pages: 2

Premium Essay

Charles Schwab in 2008

...Charles Schwab in 2008 1. Analyze the competitive structure of the brokerage house industry using Porter’s five forces model. What are the principle drivers of profitability in this industry? How have changing regulations, demographics, and technology impacted competition over the last two decades? Five Forces Analysis assumes that there are five important forces that determine competitive power in a business situation. These are: 1) Bargaining Power of Supplier 2) Bargaining Power of Buyers 3) Intensity of existing Rivalry 4) Threat of New Entrants 5) Substitutes 1) Bargaining Power of Supplier In the on-line brokerage firms, we have 3 major categories of suppliers that are * Suppliers for IT infrastructure * Suppliers for the software required to operate these sites and offer functionality to customers * Information services that will offer content to brokerage firm’s website Once the on-line brokerage commits to a company (supplier/s) of the above .these companies that supply this back-end infrastructure can be reasonably certain that the on-line brokerage will commit and remain a customer for some time since future equipment will usually have to be compatible with the existing architecture. The same dependencies can be attributed to the software vendors. Another leading supplier consists of firms that provide financial information to the brokerages such as Aether, Reuters and Associated Press. However, Securities and......

Words: 3270 - Pages: 14

Premium Essay

Business Regulation Case Study #2

...Unit 3 Research Paper # 1 Business Law Outline Thesis--Government Regulation is needed in the U.S. to keep scandals from ruining our businesses livelihood and the financial futures of all Americans. Introduction Many acts have been created because of controversy and scandals that have and continue to happen in the U.S. These acts were introduced to prevent individuals and businesses from losing everything and to help the government to keep individuals and businesses safe from scams. Without these regulations there would be no standards and companies and corporations could do as they please. They also help to monitor the accounting of companies, keep the scandals at a minimum, and watch for trends so we don’t have another stock market crash. Too many people have lost everything when these types of disasters strike. Securities Acts of 1933 and 1934 The Securities Act of 1933 was enacted as a result of the stock market crash of 1929. It was the first major piece of federal legislation to apply to the sale of securities. The legislation was enacted as the need for more information within and about the securities markets was acknowledged. The 1933 Act was based on the idea that companies offering securities should provide potential investors with sufficient information about both the issuer and the securities to make an informed investment decision. The Securities Act of 1934 established the Securities and Exchange Commission (SEC). The 1934 Act also......

Words: 3671 - Pages: 15

Free Essay

Charles Schwab

...CHARLES SCHWAB CORPORATION Resumen situación actual: David Pottruck es codirector general Charles Schwab es fundador Se espera que en 1997 Schwab tenga ingresos por $2300 M; beneficio neto de $270 M, crecimiento de ingresos 20%, cuentas de clientes 4,8 M, activos de clientes +40%= $354000 M, capitalización doble en el mercado US$ 11000 M. Total de cuentas en línea: 1,2 M que es 25% del total: US$81000 M en activo de clientes. Schwab esta bien situada en el canal en línea, teniendo 5 veces mas cuentas que e*trade. Mayor intermediario con servicios en línea, servicios valiosos, precio justo. La empresa genera el 80% de los ingresos con el 20% de los clientes. Desde el punto de vista técnico se dispone de capacidad para soportar aumento de operaciones previsto Cambio en el sector: El sector de la intermediación financiera se mueve cada vez mas hacia el internet. Es cuestión de tiempo para meterse de lleno. La categoría por internet es muy competida. Mejorar la capacidad de operar por internet para retener clientes de mas volumen, atraer nuevos inversores x precios bajos y servicio de calidad. Los clientes son cada vez mas independientes y quieren tener el control, además están familiarizados con la tecnología. Hay que actuar deprisa lo cual proporciona ventaja competitiva. Asegurar temprana posición en el mercado es una ventaja competitiva. los bancos de inversión de wall street ausentes en el mercado de operaciones por internet por su estructura de costes......

Words: 2407 - Pages: 10

Premium Essay

Talk to Chuck

...1. Company  history  playback   In   1975,   when   the   Securities   and   Exchange   Commission   deregulated   brokerage   commissions,  Charles  Schwab  &  Co  reshaped  the  market  by  charging  75%  less  per   stock   transaction   than   the   large   brokerage   firms.   In   1996,   Schwab   reached   a   million   customers.   In   the   same   year,   Schwab   lunched   online   trading   platform,   which   help   the  company  to  win  a  lot  of  customers.  By  2004,  Schwab  broad  the  range  of  financial   services  through  in  three  business  divisions:  Investor  services,  Institutional  and  U.S.   Trust.   2. The  alarming  market  situation       However,   from   July   2004,   a   deepening   rift   began   to   appear   between   the   company   and   the   customers,   which   cause   a   decline   in   the   profitability   and   market   share.   I   would  like  to  use  SWOT  to  give  an  overview  of  the  whole  marketing  situation  and   the   running   situation   of   the   company   itself   at   that   time.  ......

Words: 1448 - Pages: 6

Premium Essay

Alignmnet Trap

...61/80 Q-2 SPA WORKS MEMO To: Glen Mori, President From: Meghal Desai, Information System Manger Date: 1 January 2014 Subject: Proposed Advisory Committee Hello Glen. In the preceding years, rapid growth of spa works has created new customer base by acquiring new locations and capturing competitors market. Actually, increase of daily operations and business transactions, the current legacy system has been creating lots of issues with financial statement and decision making process because of data from numerous sources have to be combined. Such a rapid growth needs a change in legacy system in terms of selecting new committee members. As a result and as per request from a President to form a new advisory committee has been proposed to provide assistance and guidance in creation of new integrated system. This will improve Spa works business process. Below stated five committee members presented with their roles and tasks: 1) Human Resources manager: Spa Work has been going through the stage of expansion. Human Resources Manager is the key member of this organization. Main goal of Spa Works is to improve their legacy system and these will only possible through people and HR. Human Resources manager is responsible for all people related activities like recruitment, training and retention of employees as well as their daily concerns that consists of payroll, tax provisions, and benefits. Human Resources team also needs to comply all government related policies and......

Words: 3922 - Pages: 16

Premium Essay

Entreprenuer

...Jessica Turner has a master's degree in accounting and an undergrad degree in business. She established Turner Test Prep, a CPA exam review center, after being rejected by the Big Six accounting firms. She decided to bring the company into existence when she was searching for other employment options, and also because she had experience in the field when she worked at a review center's business office before taking up her master's degree. There, she inadvertently started teaching the math portion of the reviews, and received training in teaching. After passing the CPA exam on the first try herself, she decided that she would like to help those who want to take the CPA exam pass on their first try as well. And so she developed a business and marketing plan, convened with various professors to create a comprehensive curriculum, and opened her firm's doors. Instead of the normal review route of using books, software, or online courses, she provided a full service 6 week, 3-6 hours a day review regimen for her clients that include one hour live lectures from various professors, discussions about test taking skills and organizational skills to digest information faster, provided audiotapes that the clients can listen to at home or in their cars, executed timed mini tests as well as practice essay questions, one on one bi weekly client meeting to see how they've progressed and for them to ask questions, and a direct line to her via e mail for any queries the clients may have. She......

Words: 487 - Pages: 2

Premium Essay

Stock Investment Analysis

...highest portfolio weight with first five sectors making 80% of the portfolio: • Financials • Information Technology • Health Care • Energy • Industrials • Consumer Discretionary • Consumer Staples • Telecommunication Services • Materials • Utilities • Other Current year-to-date performance of the Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) was overall positive at 16.24% year-to-date return. The financial sector contributed and played a big part in making the successful performance this year resulting from a good portfolio mixture of securities and its positive gain. This mixture consists of some of the high return securities such as; JPMorgan Chase, MetLife and Charles Schwab returning, 29.38%, 48.68% and 54.99% respectively. The historic performance has shown that both MetLife and Charles Schwab performed well responding to the rising interest rates, and these two companies did not fail to positively react to the recent increase in interest rates. Both companies’ share price went up by more than 20%. Thanks to the uptick in interest rates due to many speculation of slow economy recovery in the market. S&P 500 also had a strong year-to-date return at 13.82%. Both FLCSX and S&P 500 topped more than 10 points back in Q1 of 2013, followed up by not as strong return shown in Q2 with FLCSX at 4.93% and S&P 500 at 2.91%. Despite the not as favorable Q2 results, both funds showed strong year-to-date return with FLCSX topping S&P 500 only by a few points. There......

Words: 1839 - Pages: 8

Free Essay

Total Faltu

...A–Z OF eBUSINESS MODELS Written and researched by Suntop Media Adobe Systems A Adobe Systems Adobe Systems was founded by John Warnock (now CEO and chairman) and Charles Geschke (president and chairman). Both worked at Xerox’s famous Palo Alto Research Center (Parc). Geschke arrived there via Carnegie Mellon and Xavier University. Warnock took a more circuitous route by way of the Evans & Sutherland Computer Corp., Computer Sciences, IBM and the University of Utah. Adobe helped ignite the revolution in desktop publishing in the early 1980s. Its software includes Adobe Acrobat and Adobe Photoshop. Headquartered at San Jose, CA, it now employs 2,700 people. Adobe’s interests include Adobe Ventures and Adobe Ventures II. Venture capital partnerships with Hambrecht and Quist have earned over $100 million since 1994. Links: www.adobe.com Amazon.com Amazon.com must be the most talked about company in the world. For a business that’s just five years old that’s quite an achievement; for one that has yet to make a single penny in profits, it’s unheard of. But then Amazon.com is more than just a business; it’s a business phenomenon. Launched as a website in June 1995, by the beginning of 1999 Amazon.com Inc. had a market capitalization of $6 billion, by August 1999 it had jumped to $20 billion. Amazon’s value can vary by several billion depending on stock market sentiment. Founder Jeff Bezos has promoted Amazon.com to the point where it is now synonymous with......

Words: 10688 - Pages: 43

Free Essay

Fiscal

...An Essay on Fiscal Federalism Wallace E. Oates Journal of Economic Literature, Vol. 37, No. 3. (Sep., 1999), pp. 1120-1149. Stable URL: http://links.jstor.org/sici?sici=0022-0515%28199909%2937%3A3%3C1120%3AAEOFF%3E2.0.CO%3B2-A Journal of Economic Literature is currently published by American Economic Association. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/about/terms.html. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/journals/aea.html. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is an independent not-for-profit organization dedicated to and preserving a digital archive of scholarly journals. For more information regarding JSTOR, please contact support@jstor.org. http://www.jstor.org Tue Apr 24 17:00:09 2007 Journal of Economic Literature Vol. XXXVZZ (September 1999) pp. 1120-1 149 An Essay on Fiscal Federalism 1. Introduction ISCAL DECENTRALIZATION is in vogue. Both in the industrialized and in......

Words: 19499 - Pages: 78