Free Essay

Cisco Case Dutch

In: Business and Management

Submitted By Wineshwsk
Words 2247
Pages 9
Paper 1 Cisco Systems

Inleiding
Cisco Systems heeft al jarenlang ervaring op het gebied van informatie uitwisselen tussen netwerken. De oprichters van dit bedrijf zijn Leonard Bosack en Sandy Lerner. Het hoofddoel van de onderneming was om oplossingen te vinden om netwerken op te zetten en te verbeteren. Het bedienen van de klant staat erg centraal binnen Cisco Systems, dit kwam sterk terug in het schrijven van het allereerste businessplan voor Cisco Systems. Tegenwoordig speelt de klanttevredenheid een grote rol binnen Cisco Systems en daarnaast is het belangrijk dat er sprake is van voortdurende ontwikkeling. De innovatie speelt een belangrijke rol om zo lange tijd mee te blijven doen in de markt en te veranderen.

Stelling
De stelling, die wij in deze paper willen bespreken, luidt als volgt: “Cisco Systems moet een research and training team oprichten om de marktpositie te behouden.”

Organisatiebeschrijving
Een organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband, waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar om een eigen doelstelling te realiseren. Hierbij staat John Chambers momenteel aan het hoofd van de organisatie binnen Cisco Systems. Onder andere dhr. Chambers en de andere bestuurshoofden bepalen momenteel welke strategie gevoerd wordt op het hoogste niveau.

Management Control (Anthony / Govindarjan)
Volgens Anthony en Govindarjan onderscheidt drie planning- en controlprocessen binnen een onderneming, namelijk: 1. Strategieformulering 2. Management Control 3. Task Control
In de eerste stap “strategieformulering” worden de doelen vastgesteld van de onderneming en daarbij de brede strategieën om deze doelen te kunnen bereiken. In het proces management control wordt gekeken hoe de strategie effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Hiervoor zal het management moeten zorgen voor een goede planning en control. Task control zorgt ervoor dat de taken effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Hierbij gaat het om de regels en procedures voor de dagelijkse zaken.

Cisco Systems is momenteel gericht op het proces “Task control”, dit betekent dat meer gefocust wordt op de uitvoering dan de strategie en het beleid. De pijlers volgens deze strategie zijn voornamelijk gericht op de korte termijn, waarbij de lange termijn dus te weinig aandacht krijgt. Het bedrijf is groot geworden door het overnemen van kleine andere bedrijven. Hierdoor is de communicatie momenteel niet optimaal. Door de lastige samenhang tussen verschillende bedrijven en de mate van decentralisatie wordt dit alleen maar lastiger.

De 4 P’s van strategie.
Om de huidige strategie van Cisco systems vast te stellen, kijken wij naar het model “4 P’s van strategie” van Henry Mintzberg.
Het model bevat 4 verschillende invalshoeken om de strategie weer te geven. Zie de figuur hieronder voor de verschillende invalshoeken.

De 4’P van strategie van Henry Mintzberg

Perspectief
Het strategisch perspectief geeft de richting aan die de organisatie van Cisco op wil om zijn doelstellingen te bereiken. Eigenlijk kan het perspectief gezien worden als de visie en missie van de organisatie. Vanaf 1992 heeft Cisco een marktaandeel van 85% in handen en daarmee is ze wereldmarktleider op het gebied netwerkoplossingen. Om dit hoge marktaandeel in handen te krijgen heeft Cisco altijd gestreefd naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid. De visie van Cisco is om veranderingen, initiatieven en bijbehorende risico’s te omarmen. De focus van Cisco ligt op het gebied van innovatie, snelheid en klanttevredenheid.

De missie van Cisco is het grote marktaandeel te behouden en de klanttevredenheid verder te vergroten.
Afbeelding 1: Strategie van Henry Mintzberg
Afbeelding 1: Strategie van Henry Mintzberg

Positie
De strategische positie van Cisco geeft het onderscheidende vermogen aan dat Cisco heeft ten opzichte van haar concurrenten. Om het onderscheidende vermogen van Cisco naar voor te brengen is hieronder een korte SWOT analyse weergegeven.

Sterktes
Cisco heeft sinds 1992 een marktaandeel van 85% in handen. Cisco heeft dit hoge marktaandeel kunnen opbouwen door veel innovatie, kennis en vaardigheden in e-business te verkrijgen. Daarnaast heeft Cisco door jarenlange focus op het gebied van totaalservice een goede reputatie, grote naamsbekendheid en een hoge klanttevredenheid opgebouwd. Door overnames van kleine bedrijven binnen de branche heeft Cisco haar positie weten te versterken.

Zwaktes
Binnen Cisco is door snelle groei weinig aandacht voor strategie en beleid, zo werd pas negen jaar de oprichting een businessplan opgesteld. Daarnaast heeft Cisco een hoge mate van decentralisatie, waardoor de communicatie tussen de businessunits verreweg van optimaal is.

Kansen
In de e-business gaan de ontwikkelingen snel, wat er toe leidt dat voor Cisco genoeg mogelijkheden liggen om te blijven doorgroeien.

Bedreigingen
Indien de ontwikkelingen op de e-business markt zo snel blijven gaan en Cisco is niet alert, dan bestaat de mogelijkheid dat Cisco marktaandeel moet inleveren aan concurrenten

Plan
Het strategisch plan geeft aan wat een organisatie wil gaan doen om haar doelen te gaan bereiken. Door Cisco worden geen duidelijke plannen voor op de lange termijn gebruikt, hierdoor is het onduidelijk waar Cisca over een aantal jaar wil staan. Cisco heeft wel plannen voor de korte termijn, ze willen blijven inspelen op de wensen van de klant.

Patroon
Het strategische patroon geeft de werkwijze weer binnen de organisatie. De verantwoordelijkheden liggen op dit moment vooral bij hoofden van de verschillende businessunits en dit komt door de grote mate van decentralisatie binnen Cisco. Op dit moment ontbreekt dan ook goede samenwerking tussen de verschillende businessunits

“Levers of control”
R.Simons heeft een model ontworpen in combinatie met de 4 p’s van Mintzberg. Op deze wijze kunnen managers de organisatie afbakenen op het gebied van sturing en beheersing (control) en vertrouwen en creativiteit anderzijds. Om aan beide kanten in balans te houden kunnen de vier “Levers of control” toegepast worden. Het model bestaat, zoals hiernaast te zien is, uit vier instrumenten; belief systems, boundary systems, interactive control systems en diagnostic control systems.

Belief systems
Dit geeft de kernwaarden van het bedrijf aan, zoals de strategie, missie en visie. Deze waarden van de organisatie worden gedeeld met alle betrokken. Het is van belang dat managers deze kernwaarden bespreken door middel van persoonlijk contact met de medewerkers. Op deze wijze worden medewerkers aangemoedigd om nieuwe kansen te vinden. Bij Cisco blijkt dat een open en ondernemende cultuur heerst, waar ideeën zo gedeeld kunnen worden met de managers. Met als resultaat veel initiatieven vanuit de medewerkers door de grote mate van inspiratie en creativiteit.

Afbeelding 2: “Levers of control” - R. Simons
Afbeelding 2: “Levers of control” - R. Simons
Boundary systems
Echter om de “belief systems” te beheersen is het van belang dat hier grenzen aan worden gesteld. Het geeft aan wat de mensen juist niet mogen doen in de organisaties, in feite zijn dit dus de remmen van de organisatie. Bij Cisco is het juist de bedoeling om de medewerkers vrij te laten zijn om op deze wijze genoeg ideeën te generen. De enige “grens” die gesteld wordt aan deze initiatieven is, dat de klant altijd centraal blijft staan.

Diagnostic systems
Dit instrument houdt in het bewaken van de doelstelling van de organisatie. Door sturing van het management naar de werknemers en het verantwoorden van de doelstelling door de werknemers naar het management door middel van managementrapportages. Als er een nieuw initiatief wordt onderzocht door hoofdtechnici van Cisco kijkt de directie maandelijks mee met het project. Echter zijn er geen normen voor het wel of niet doorgaan van de projecten, dit wordt in samenspraak met de medewerkers gedaan.

Interactive control systems
Met de “interactive control systems” wordt gekeken welke periodieke factoren het succes in de omgeving aangeven. Op deze wijze kunnen de kansen en de bedreigingen van de organisatie in kaart worden gebracht. Het is van belang om dat juist de medewerkers dit aangeven naar de managers, het voordeel hiervan is dat sturing van bovenaf minder noodzakelijk is. Daarnaast zorgt het voor sneller handelen van afdelingen om op de externe factoren in te spelen. Bij Cisco is het van belang dat medewerkers ontwikkelingen gaan maken voor de lange termijn, in plaats van initiatieven op de korte termijn. Op deze wijze kan Cisco op lange termijn meegaan op het gebied van technologisch ontwikkelingen om marktleider te blijven.

BCG-Matrix (Business units)
De BCG-matrix is ontwikkeld door de Boston Consultancy Group. De matrix is een hulpmiddel voor organisaties, waarmee zij hun bedrijfseenheden (business units) of producten kunnen analyseren. Daarbij komt dat het gezien wordt als input voor de strategie van de onderneming.
Aan de hand van een BCG-matrix kunnen ondernemers of in dit geval managers van bedrijfseenheden beargumenteerde beslissingen nemen omtrent het portfolio en de te volgen strategie. Cisco system is een business unit organisatie. De verschillende managers (a.d.h.v.de BCG-matrix) van de bedrijfseenheden, die verantwoordelijk zijn voor de eigen bedrijfseenheid, kunnen beargumenteerde beslissingen nemen die gericht zijn op de strategie van de onderneming.
De sleutelelementen om de bedrijfseenheden in kaart te brengen, vormen de twee dimensies van de BCG-matrix. De twee dimensies zijn: * het relatief marktaandeel: het relatief marktaandeel van de bedrijfseenheden ten opzichte van de concurrentie. * de marktgroei: marktgroeimogelijkheden voor haar bedrijfseenheden.
Afbeelding 3: BCG-Matrix
Afbeelding 3: BCG-Matrix
Op basis van de matrix zullen de bedrijfseenheden samenhangen met één van de segmenten Dogs, Question Mark, Cash Cow of Star.

Question Mark (build or divest strategy):
Het is lastig te bepalen wat het product of bedrijfseenheid op de markt gaat doen. Vaak betreft het een (nieuw) product of bedrijfseenheid met een zeer klein marktaandeel, in een markt met een stevige groei. Question Mark levert weinig op, en vereist tevens de benodigde investeringen om het product mee te laten groeien met de expanderende markt.

Indien de kans groot is dat de bedrijfseenheid of product in kwestie succesvol wordt, zou de strategie kunnen zijn om te blijven investeren. Zodat het product of bedrijfseenheid onder het segment Star komt te vallen (build strategy). In de tegenovergestelde scenario zou gekozen kunnen worden om niet meer te investeren, hierdoor zal het product of bedrijfseenheid onder het segment Dog komen te vallen (divest strategy).

Star (Harvest stategy):4
Wanneer het product of bedrijfseenheid het grootste marktaandeel heeft, komt deze in het Star segment terecht. Stars zijn marktleiders in stevige groeiende markten. Bij deze soorten bedrijfseenheden of producten is doorgaans sprake van hevige concurrentie. Om de positie van marktleider te handhaven moet er intensief geïnvesteerd blijven worden. De strategie die toegepast zou kunnen worden in het Star segment, is te zorgen dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden, maar dat het marktaandeel groot blijft. Het product of bedrijfseenheid zal dan onder het segment Cash Cow komen te vallen.

Cash Cow (hold or harvest strategy): 3
Producten of bedrijfseenheden die een hoog marktaandeel hebben in een langzaam groeiende markt, vereisen weinig nieuwe investeringen. Daarentegen hebben zij hoge kasontvangsten, en zodoende worden deze producten of bedrijfseenheden gekenmerkt als Cash Cows. De hoge opbrengsten zouden gebruikt kunnen worden om te investeren in Question Marks of Stars (hold of harvest strategy).

Dog (divest strategy): 3
In dit geval is er sprake van een product of bedrijfseenheid met een relatief laag marktaandeel in een dalende markt. Het is voor een bedrijf niet gunstig om dit product of bedrijfseenheid te behouden in haar portfolio. De voor de hand liggende strategie is om dit product of bedrijfseenheid te elimineren uit het bedrijf (divest strategy). Hetgeen levert namelijk niets op en vereist liquide middelen.

Op basis van de matrix is te concluderen dat Cisco systems momenteel onder het segment Star valt. De onderneming heeft namelijk een hoog marktaandeel in de groeiende markt, maar om deze positie te behouden moet zij intensief blijven investeren in de nieuwste technologieën, acquisities en samenwerkingsverbanden.
De strategie die het management, van één van de bedrijfseenheden bij Cisco systems, uiteindelijk zal formuleren, zal wel in lijn moeten zijn met de algemene doelstellingen van de onderneming.

Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat Cisco Systems een goede korte termijn strategie heeft. De visie is gericht op de maximalisatie van klanttevredenheid en meegaan in de laatste ontwikkelingen. Deze visie is van cruciaal belang om marktleider te blijven.

Echter door de focus geheel te leggen op de visie, wordt te weinig aandacht besteed aan andere aspecten. Cisco Systems heeft geen lange termijn visie en stelt bij het aannemen van projecten geen normen. Doordat deze twee aspecten ontbreken, is het moeilijk voor Cisco Systems analyses te maken met betrekking tot de uitgevoerde projecten.

Indien een lange termijn strategie en normen worden opgesteld, kan Cisco Systems op een betere manier analyses maken. Op basis van de analyses kan nagegaan worden of processen efficiënt verlopen. Het opzetten van een research and training team zorgt ervoor dat waarborging plaatsvindt van de actualisatie van de marktontwikkelingen binnen Cisco Systems.

--------------------------------------------
[ 1 ]. Keuning, Dr. D. & Eppink, Dr. D.J. (2012), Management & Organisatie. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
[ 2 ]. Jan van Bon ( 2007), Foundations of IT service management op basis van ITIL VL 3.Van haren publishing, Zaltbommel
[ 3 ]. Simons, R. (1995) , Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal. http://books.google.nl/books?id=FWk_XQK3nxIC&pg=PA10&lpg=PA10&dq=levers+of+control&source=bl&ots=mW5FD4GlPD&sig=FqdxvMnVyLI_qe14GgLnyTBQFcY&hl=nl&sa=X&ei=ikt-Us6sCcHmswafv4DgAw&ved=0CIABEOgBMA0#v=onepage&q&f=false
Alkemade, E. (juni 2012). 4R-Model (2): inspirerende control. Geraadpleegd op 9 november 2013, http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/4r-model-2-moderne-control/
[ 4 ]. Muilwijk, Edwin (2013) BCG-Matrix, geraadpleegd 10 november 2013. http://www.intemarketing.nl/marketing/modellen/bcg-matrix
[ 5 ]. Muilwijk, Edwin (2013) BCG-Matrix, geraadpleegd 10 november 2013. http://www.intemarketing.nl/marketing/modellen/bcg-matrix
[ 6 ]. Funkyfish (2007) De Boston Portfolio (BCG) Matrix, geraadpleegd 10 november 2013. http://zakelijk.infonu.nl/marketing/3313-de-boston-portfolio-bcg-matrix.html [ 7 ]. Floor (2013) Portfolio Matrix, geraadpleegd 10 november 2013. http://www.floor.nl/management/bcg.html

Similar Documents

Free Essay

New Media

...chapter brandgagement will be explained. What is brandgagement? Which companies are using brandgagement at the moment? What are the benefits of brandgagement? What are the costs to introduce brandgagement by Comstor? When brandgagement is explained, the applicability for Comstor will be outlined. Finally there will be some recommendations. Chapter 1: Business description This chapter provides a description of Comstor. There is a description of the core business, the Westcon group and the turnover. We will also take a look at the competitors and the global activities of Comstor. Comstor is the leading Distributor of Cisco's advanced networking products. Comstor also sell a number of other brands, but the main brand they sell is Cisco. Comstor provides expertise and experience at each stage of the sales process, including consultancy, design, implementation and support for single site through to multi-site and multi-national environments. Comstor also provides the services, support programs, training, and tools needed to make companies more profitable and competitive. Comstor is part of the Westcon Group. Westcon Group, Inc. is a value added distributor of category-leading unified communications, network infrastructure, data center and security solutions with a...

Words: 2591 - Pages: 11

Free Essay

Creativity Support Systems

...Background In an increasingly globalized world, the growing competition increases the relevance of innovation for companies, institutions and even countries in order to stay competitive. It could be shown that any human being is capable of creative thinking and that results of creative processes can be improved both in quantity and quality by applying creativity techniques (Isaksen, 1998) (Diehl et al. 1987). Computer-based Creativity Support Systems (CSS) are being developed in order to level out some drawbacks of group creativity processes, such as production blocking, evaluation apprehension or social loafing (Nunamaker et al. 1991). While there is reasonable amount of research that clearly reveals the performance benefits from the usage of electronic creativity support tools (CST), they have not yet displaced nor joined the usage of non-electronic creativity support tools and in particular verbal brainstorming (Dennis et al. 2004). Alan R. Dennis and Bryan A. Reinicke (2004) point out that there are a variety of stakeholders with different interests, goals and incentives on the usage of creativity support systems, such as the organization as a whole, group leaders, managers or the participants of creativity processes. They present arguments and empirical evidence that not all users are primarily concerned with the productive performance (for example the number of ideas generated) when deciding on the method and tools for idea generation but other criteria as group...

Words: 1868 - Pages: 8

Free Essay

Unit 9

...The following information supplements the information in the Dell Wireless WLAN Card User Guide. May 2008 Manual Addenda Dell Wireless 1397 WLAN Half Mini Card Power Characteristics Current draw, Power Save mode: 24 mA (average) Current draw, Receive mode: 153 mA (average) Current draw, Transmit mode: 230 mA (average) Power Supply: 3.3 v ----------------------------------------------------------- Dell Wireless 1510 WLAN Half Mini Card Power Characteristics Current draw, Power Save mode: 21.6 mA (average) Current draw, Receive mode: 480 mA (average) Current draw, Transmit mode: 522 mA (average) Power Supply: 3.3 v ----------------------------------------------------------- Draft IEEE 802.11n Interoperability Dell Wireless 1500, 1505 and 1510 cards are 802.11n Draft 2.0 certified. At the time of product release, these cards were validated through testing to work with the following 802.11n wireless routers/APs: · Netgear WNR834B FW 1.0.1.4 and later · Netgear WNR350N FW1.0 and later · Linksys WRT300N FW 0.93.3 and later · Buffalo WZR-G300N FW 1.43 and later · BelkinF5D8231-4 NOTE: • Regardless of the make of wireless router/AP, wireless clients should always be able to connect to the wireless router/AP at legacy link speeds. You should check with the wireless router/AP vendor for AP firmware and client software updates. ----------------------------------------------------------------------- Tray Icon Display "By default, the tray icon is......

Words: 1404 - Pages: 6

Premium Essay

It and the Changing Social Division of Labor

...IT and the Changing Social Division of Labor: The Case of Electronics Contract Manufacturing[1]GLOBAL PRODUCTION AND THE INTERNATIONAL DIVISION OF LABOR IN THE AGE OF THE INTERNET Boy Lüthje Institute of Social Research University of Frankfurt Senckenberganlage 26 D-60325 Frankfurt/M Germany Telephone: 069/756183-30, -43 Fax: 069/747709 E-Mail: luethje@soz.uni-frankfurt.de Draft paper for conference Transforming Enterprise Department of Commerce Auditorium Washington, D.C., January 27-28, 2003 Draft! Comments and suggestions welcome, but please do not quote! The impact of information technology on business, economy and society cannot be examined without an analysis of the profound changes in the productive structure of global capitalism. In the electronics industry, a new model of outsourced manufacturing has emerged as the centrepiece of globalized production networks: Contract Manufacturing (CM) or Electronics Manufacturing Services (EMS). This form of network-based mass production is closely linked to the disintegration of the value chain and the emergence of the “Wintelist” (Borrus and Zysman 1997) model of competition and the rise of “fabless” product design companies in key sectors of the IT industry. In contrast to the general perception of the “informational economy” (Carnoy et al 1993, Castells 1996) as service- or science-based, the rise of the CM-model demonstrates that manufacturing still matters in the "new economy" (Cohen and Zysman......

Words: 7914 - Pages: 32

Premium Essay

Cotract Manufacturing

...Electronics Contract Manufacturing: Global Production and the International Division of Labor in the Age of the Internet Boy Lüthje Institute of Social Research Johann Wolfgang Goethe-Universität Senckenberganlage 26 60325 Frankfurt Germany E-mail: luethje@soz.uni-frankfurt.de Submitted for publication to Industry and Innovation – special issue on “Global Production Networks, Information Technology and Local Capabilities”, coordinated by Linsu Kim and Dieter Ernst Comments welcome, please do not quote December 2001 2 The role of information technology for production networks in developing countries cannot be assessed without an analysis of the profound changes in the productive structure of global capitalism. In contrast to the general perception of the “informational economy” (Carnoy e.a. 1993, Castells 1996) as service- or science-based, it has to be stressed that in the "new economy" manufacturing continues to matter (Cohen/Zysman 1987). In the electronics industry, a new model of outsourced manufacturing has emerged as a centerpiece of globalized production networks: Contract Manufacturing (CM) or Electronics Manufacturing Services (EMS). This form of network-based mass production closely linked to the emergence of the “Wintelist” (Borrus/Zysman 1997 model of competition and the rise of “fabless” product design companies in key sectors of the information technology (IT) industry. Our analysis of electronics contract manufacturing explores three......

Words: 10486 - Pages: 42

Premium Essay

Francais

...most recognized brewers; their brand is therefore associated with socialization and having fun. In the face of changing beverage consumption, advertising restrictions, and a blurring of its positioning among self-owned and competing beverage labels, Heineken’s marketers decided to use the company’s strong brand equity to expand into adjacent markets and provide consumers with new ways to interact with the brand. The research paper will look at ways Heineken International has grasped the sales and marketing concept, with production, competitive pricing, target marketing and market segmentation. Heineken Market Analysis: Company- Beers and Lagers, that’s what Heineken specializes in. Founded in 1864 by Gerald Adrian Heineken, it’s a Dutch based company that now owns over 125 brewers in more than 70 countries. It brews and sells more than 170 international premium, regional local and specialty beers, including Tiger Beer, Zagorka, Star, Starbrno and Heineken Pilsner. It was after World War 1 , that the company focused more and more on export. three days after Prohibition ended in the United States, the first Heineken shipment landed as the first legal shipment of beer. Since then Heineken has remained one of the most successful imported beers brands in the U.S. In 1869 Heineken started to use bottom- fermenting yeast, this is what makes Heineken different....

Words: 2610 - Pages: 11

Premium Essay

Intel Guide

...Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility User's Guide Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility User's Guide Supported wireless adapters: Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Centrino® Advanced-N 6200 Centrino® Wireless-N 1000 WiMAX/WiFi Link 5350 WiFi Link 5300 WiMAX/WiFi Link 5150 WiFi Link 5100 Wireless WiFi Link 4965AGN Wireless WiFi Link 4965AG_ PRO/Wireless 3945ABG Network Connection PRO/Wireless 3945_BG Network Connection With your WiFi network card, you can access WiFi networks, share files or printers, or even share your Internet connection. All of these features can be explored using a WiFi network in your home or office. This WiFi network solution is designed for both home and business use. Additional users and features can be added as your networking needs grow and change. Depending on the model of your Intel WiFi adapter, your adapter is compatible with 802.11a, 802.11b, 802.11g, and 802.11n (draft 2.0) wireless standards. Operating at 5 GHz or 2.4 GHz frequency at data rates of up to 450 Mbps, you can now connect your computer to existing high-speed networks that use multiple access points within large or small environments. Your WiFi adapter maintains automatic data rate control according to the access point location and signal strength to achieve the fastest possible connection. All of your wireless network connections are easily managed...

Words: 75784 - Pages: 304

Free Essay

How Companies Are Named

...w areHow companies are named? ABN AMRO- In the 1960s, the Nederlandse Handelmaatschappij (Dutch Trading Society; 1824) and the Twentsche Bank merged to form the Algemene Bank Nederland ( ABN; General Bank of the Netherlands). In 1966, the Amsterdamsche Bank and the Rotterdamsche Bank merged to form the Amro Bank. In 1991, ABNand Amro Bank merged to form ABN AMRO. Accenture- Accent on the Future. Greater-than 'accent' over the logo's t points forward towards the future. The name Accenture was proposed by a company employee in Norwayas part of a internal name finding process (BrandStorming). Prior to January 1, 2001 the company was called Andersen Consulting. Adidas- from the name of the founder Adolf (Adi) Dassler. Adobe- came from name of the river Adobe Creek that ran behind the houses of founders John Warnock and Chuck Geschke . AltaVista- Spanish for "high view". Amazon.com - Founder Jeff Bezos renamed the company to Amazon (from the earlier name of Cadabra.com) after the world's most voluminous river, the Amazon. He saw the potential for a larger volume of sales in an online bookstore as opposed to the then prevalent bookstores. (Alternative: It is said that Jeff Bezos named his book store Amazon simply to cash in on the popularity of Yahoo at the time. Yahoo listed entries alphabetically, and thus Amazon would always appear above its competitors in the relevant categories it was listed in.) AMD- Advanced Micro Devices. Apache- The name was......

Words: 3479 - Pages: 14

Free Essay

Places

...Bob Dylan, noted singer-songwriter Singer-songwriters are musicians who write, compose and sing their own musical material including lyrics and melodies. As opposed to contemporary popular music singers who write their own songs, the term singer-songwriter describes a distinct form of artistry, closely associated with the folk-acoustic tradition. Singer-songwriters often provide the sole accompaniment to an entire composition or song, typically using a guitar or piano; both the compositions and the arrangements are written primarily as solo vehicles, with the material angled toward topical issues—sometimes political, sometimes introspective, sensitive, romantic, and confessional. Contents  [hide]  * 1 History * 2 North America, United Kingdom, and Ireland * 3 Cantautori, the Italian tradition * 4 Latin traditions * 5 Soviet Union and Russia * 6 Bulgaria * 7 Romania * 8 Netherlands * 9 Norway * 10 Periodicals that include coverage of singer-songwriters * 11 See also * 12 References * 13 Further reading | ------------------------------------------------- [edit]History Théodore Botrel The concept of a singer-songwriter can actually be traced to ancient bardic culture, which has existed in various forms throughout the world.[citation needed] Poems would be performed as chant or song, sometimes accompanied by a harp or other similar instrument. After the invention of printing, songs would be written and performed by ballad sellers. Usually these......

Words: 3740 - Pages: 15

Premium Essay

Measuring Impact of Career Stagnation on Job Satisfaction and Turnover Intention.

...satisfaction c. Turnover Intention Some mediator factors identified by us which can affect the relationship between career stagnation and identified parameters are: 1. Gender 2. Educational Background 3. Age In the common pyramid-shaped organisations majority of the individuals face a point where hierarchical advancements seem unlikely. In such a situation we say that the employee has hit a career plateau or that his career has stagnated. In some situations although the employee has hit a plateau he/she still continues to do his/her job efficiently with no decrease in output. However , for some employees the career plateau may adversely impact job satisfaction, motivation, willingness to stay in the organisation ,etc. It is the latter case also known as the “deadwoods” who need extra attention from the management and our study focuses on analysing the effects of career stagnation on these three variables. In our research we might also find differences in the results based on several factors like gender, age, educational background, etc. So this factors are considered as mediator variables and their effect is also studied. For the purpose of this project we are limiting ourselves to engineers working across various domains such as I.T, Manufacturing, etc. The...

Words: 3085 - Pages: 13

Premium Essay

International Stock Market Indexes

...The number of international stock market indexes is . quite large. For many of us, the level of the Dow or . the S&P 500 is known. How about the Nikkei 225? Or . the FTSE 100? Do you know what countries these . represent? ------------------------------------------------- Types of indices Stock market indices may be classed in many ways. A 'world' or 'global' stock market index includes (typically large) companies without regard for where they are domiciled or traded. Two examples are and S&P Global 100. A 'national' index represents the performance of the stock market of a given nation—and by proxy, reflects investor sentiment on the state of its economy. The most regularly quoted market indices are national indices composed of the stocks of large companies listed on a nation's largest stock exchanges, such as the American S&P 500, the Japanese Nikkei 225, and the British FTSE 100. Other indices may be regional, such as the FTSE Developed Europe Index or the FTSE Developed Asia Pacific Index. The concept may be extended well beyond an exchange. The Wilshire 5000 Index, the original total market index, represents the stocks of nearly every publicly traded company in the United States, including all U.S. stocks traded on the New York Stock Exchange (but not ADRs or limited partnerships), NASDAQ and American Stock Exchange. Russell Investment Group added to the family of indices by launching the Russel Global Index. More specialized......

Words: 5657 - Pages: 23

Premium Essay

Globalization at Sap

...Globalization @ SAP Globalization Drives Business SAP Globalization Services Erik Törnqvist, LPM for ERP Financials, Sweden Agenda 1 2 3 4 Globalization @ SAP and Globalization Services Globalization Strategy Internationalization Localization 5 6 7 © Translation Service Offerings Highlights / Case Studies 2012 SAP AG. All rights reserved. 2 Agenda 1 2 3 4 Globalization @ SAP and Globalization Services Globalization Strategy Internationalization Localization 5 6 7 © Translation Service Offerings Highlights / Case Studies 2012 SAP AG. All rights reserved. 3 Business Trends That Foster SAP’s Value Proposition 1 Customers don’t want a product, they want to get a job done. 2 Growing speed and scope of global change. SAP offers the best solution portfolio to leverage these trends. With SAP, companies are ready for: Innovation at the speed of each business Transformation from built-to-last enterprises to built-to-adapt business networks Performance optimization closed loop from strategy to execution and back again The challenges of a globalized economy © 2012 SAP AG. All rights reserved. 4 Globalization @ SAP Facts and Figures Globalization is a key differentiator for SAP in a competitive market     Global customer base in >140 countries > 60 country version covering legal requirements delivered 39 languages delivered for various solutions ~ 1100 persons are working on globalization topics Strong commitment to......

Words: 3162 - Pages: 13

Premium Essay

Advanced Routing

...Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO Bert Hubert Netherlabs BV Gregory Maxwell Remco van Mook Martijn van Oosterhout Paul B Schroeder Jasper Spaans Revision History Revision 1.1 DocBook Edition 2002−07−22 A very hands−on approach to iproute2, traffic shaping and a bit of netfilter. Linux Advanced Routing & Traffic Control HOWTO Table of Contents Chapter 1. Dedication.........................................................................................................................................1 Chapter 2. Introduction ......................................................................................................................................2 2.1. Disclaimer & License.......................................................................................................................2 2.2. Prior knowledge................................................................................................................................2 2.3. What Linux can do for you...............................................................................................................3 2.4. Housekeeping notes..........................................................................................................................3 2.5. Access, CVS & submitting updates..................................................................................................3 2.6. Mailing list..............................................

Words: 28706 - Pages: 115

Premium Essay

Mba and Business

...CSAC05 1/13/07 9:21 Page 123 5 Analyzing Resources and Capabilities Analysts have tended to define assets too narrowly, identifying only those that can be measured, such as plant and equipment. Yet the intangible assets, such as a particular technology, accumulated consumer information, brand name, reputation, and corporate culture, are invaluable to the firm’s competitive power. In fact, these invisible assets are often the only real source of competitive edge that can be sustained over time. —HIROYUKI ITAMI, MOBILIZING INVISIBLE ASSETS You’ve gotta do what you do well. —LUCINO NOTO, FORMER VICE CHAIRMAN, EXXON MOBIL OUTLINE l Introduction and Objectives l The Role of Resources and l Organizational Capabilities Classifying Capabilities The Architecture of Capability l Appraising Resources and Capabilities Establishing Competitive Advantage Sustaining Competitive Advantage Appropriating the Returns to Competitive Advantage l Putting Resource and Capability Capabilities in Strategy Formulation Basing Strategy on Resources and Capabilities Resources and Capabilities as Sources of Profit l The Resources of the Firm Tangible Resources Intangible Resources Human Resources Analysis to Work: A Practical Guide Step 1 Identify the Key Resources and Capabilities 123 CSAC05 1/13/07 9:21 Page 124 124 PART II THE TOOLS OF STRATEGY ANALYSIS Step 2 Appraising Resources and Capabilities Step 3 Developing Strategy Implications l Developing Resources and......

Words: 20499 - Pages: 82

Premium Essay

The Role of E Commerce

...potential roles of intermediaries in electronic markets and we articulate a number of hypotheses for the future of intermediation in such markets. Three main scenarios are discussed: the disintermediation scenario where market dynamics will favour direct buyer-seller transactions, the reintermediation scenario where traditional intermediaries will be forced to differentiate themselves and re emerge in the electronic marketplace, and the cybermediation scenario where wholly new markets for intermediaries will be created. The analysis suggests that the likelihood of each scenario dominating a given market is primarily dependent on the exact functions that intermediaries play in each case. A detailed discussion of such functions is presented in the paper, together with an analysis of likely outcomes in each case. Page 1 of 1 1. Disintermediation in Electronic Markets: A Historical Perspective...

Words: 6810 - Pages: 28