Free Essay

Competition Between Elimination and Substitution in Haloalkane

In: Science

Submitted By Hisyam96
Words 49366
Pages 198
Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫َﺎ ﹶﺍ َﻌﻨﻲ ﺍﻨﺘ َﺎﺌﻲ ﻟﻺﺴ ﹶﻡ؟‬
‫ﻼ‬
‫ِﻤ‬
‫ﻤﺫ ﻴ‬

Apa Ertinya
Saya Menganut

Islam
Fathi Yakan

1

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

BAHAGIAN PERTAMA
Apa Ertinya Saya Menganut Islam

1. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah.
2. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Ibadat.
3. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akhlak.
4. Saya Mestilah Muslim Di Sudut Berkeluarga.
5. Saya Mestilah Mampu Mengawal Diri.
6. Saya Mestilah Yakin Bahawa Masa Depan Di Tangan Islam.

2

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Mukadimah Bahagian Pertama

Bahagian pertama buku ini bertajuk "Apa Ertinya Saya Menganut Islam" membentangkan sifat-sifat penting yang wajib ada pada seseorang bagi membolehkan ia menjadi seorang Muslim dalam erti kata yang sebenarnya.
Penggabungan diri dengan agama Islam bukanlah secara warisan, bukan secara hobi malah ia juga bukan penggabungan secara zahir sahaja. Sebenarnya penggabungan yang dimaksudkan ialah penggabungan dengan ajaran Islam itu sendiri dengan cara berpegang teguh dengan seluruh ajaran Islam serta menyesuaikan diri dengan Islam di segenap bidang kehidupan dengan penuh kerelaan. Seterusnya kami akan menerangkan secara ringkas sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh setiap muslim untuk memastikan penggabungan dengan agama ini merupakan penggabungan yang sah dan benar.
Firman Allah Subhanahu Wata'ala:

‫ُﻮ ﺳ ﱠﺎﻛﻢ ﺍﹾﻟﻤُﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻗﺒ ﹸ ﻭﻓِﻲ ﻫﺬﹶﺍ ِﻟﻴ ﹸﻮﻥ ﺍﻟﺮ ُﻮﻝ ﺷﻬِﻴﺪًﺍ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭَﺗ ﹸﻮُﻮﺍ ﺷﻬﺪَﺍﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺎﺱ‬
ِ ‫َﹶْ ﹸ ْ َ ﻜ ﻧ ُ َ َ َ ﻨ‬
َ ‫ﻫ َ َ ﻤ ﹸ ُ ْ ِ ِ َ ِ ْ ﹶ ْﻞ َ َ َ ﻜ ﹶ ﱠ ﺳ ﹸ‬
Dia menamakan kamu: Orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah).
(Surah Al-Hajj 22: Ayat 78).

3

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 1
Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah

Berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seseorang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidupnya. Pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam Kitabullah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah s.a.w. Ia mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari angkatan Salafus-Saleh serta para Imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka. Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama.
Bagi memastikan saya benar-benar Muslim dalam akidah maka saya mestilah beriman dengan perkara-perkara berikut:
1. Saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Berkuasa, Maha Mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapapun. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan, saling perlu memerlukan di antara juzuk dengan juzuk yang lain. Adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa.
Firman Allah s.w.t:

‫ﹶﻟﻮ ﻛﹶﺎﻥ ﻓِﻴﻬﻤَﺎ ﺀَﺍِﻟﻬ ﹲ ِﺇﱠﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﻟﻔﺴﺪﺗَﺎ ﻓﺴﺒﺤَﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌﺮﺵ ﻋ ﱠﺎ َﻳﺼ ﹸﻮﻥ‬
‫َﺔ ﻟ ﱠ ُ ﹶ َ َ ﹶ ُ ْ ﹶ ﱠ ِ َ ﱢ َ ْ ِ َﻤ ِﻔ ﹶ‬
ِ ‫ْ ﹶ‬
Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah kamu kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan. (Surah Al-Anbiya' 21: Ayat 22)
2. Saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Mada Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan itu mencipta sesuatu secara sia-sia. Adalah mustahil seseorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu secara terperinci melainkan melalui penjelasan Rasulullah s.a.w dan wahyu dari Allah
s.w.t sendiri. Firman Allah s.w.t:
4

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﹶﺃﻓﺤﺴﺒﺘُﻢ ﹶﺃﱠﻧﻤَﺎ ﺧﻠﻘﻨَﺎﻛﻢ ﻋﺒﺜﹰﺎ ﻭﹶﺃﱠﻧ ﹸﻢ ِﺇﹶﻟﻴﻨَﺎ ﻟﹶﺎ ُﺗﺮﺟ ُﻮﻥ)511(ﻓﺘﻌَﺎﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﹾﻟﻤﻠ ُ ﺍﹾﻟﺤﻖ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﱠﺎ ُﻮ‬
َ ‫ﱠ ُ َ ِﻚ َ ﱡ َ ﻟ ﻫ‬
َ‫ﹶ‬
‫ْ َﻌ ﹶ‬
ْ ْ ‫َ ﹶ ﹾ ﹸ ْ ََ َ ﻜ‬
ْ ِْ َ ‫ﹶ‬
‫ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌﺮﺵ ﺍﹾﻟﻜﺮﱘ‬
ِ ِ‫َ ﱡ َْ ِ ﹶ‬
Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu
(dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu?
Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka
(dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai
Arasy yang mulia. (Surah Al-Mu'minun 23: Ayat 115-116)
3. Saya mestilah beriman bahawasanya Allah s.w.t telah mengutuskan
Rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa Rasul terakhir dari kalangan Rasulrasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad s.a.w yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quran Al-Karim sebagai satu mukjizat yang berkekalan.
Firman Allah s.w.t:

‫ﻭﹶﻟﻘﺪ َﺑﻌﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛﻞ ﹸﻣﺔ ﺭ ُﻮﻟﹰﺎ ﹶﺃﻥ ﹸﺍﻋﺒ ُﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﺟﺘﻨُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﺎ ﹸﻮﺕ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺪَﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ‬
ْ ُ ِْ َ ُ ‫ﱠ‬
َ ْ َ ْ ُ ْ ِ ‫ﹸ ﱢ ﺃ ﱠ ٍ َﺳ ِ ُْﺪ ﱠ َ َِْﺒ ﻄ ﻏ َ ﹶ‬
‫َ ﹶ ْ َﹾ‬
‫ﻣﻦ ﺣﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻠﹶﺎﹶﻟ ﹸ ﻓﺴ ُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ﻓﹶﺎْﻧﻈ ُﻭﺍ ﻛﻴﻒ ﻛﹶﺎﻥ ﻋَﺎﻗﺒ ﹸ ﺍﹾﻟﻤُﻜﺬِﺑﲔ‬
َ ‫ﹶ ْ ِ ﹸﺮ ﹶ ْ َ ﹶ َِﺔ ﹶ ﱢ‬
‫َ ْ َ ﱠ ْ َ ﹶ ْ ِ ﱠ ﺔ ﹶ ِﲑ‬
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang
Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayat petunjuk oIeh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasulrasulnya. (Surah Al-Nahl 16: Ayat 36)
4. Saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan insan ialah mengenali Allah 'Azzawajalla seperti mana yang Allah s.w.t sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan kepadaNya dan mengabdikan diri kepadaNya. Firman Allah s.w.t:

‫ﻭﻣَﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺍﹾﻟﺠﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺈْﻧﺲ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌﺒ ُﻭﻥ)65(ﻣَﺎ ﹸﺃﺭِﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺯﻕ ﻭﻣَﺎ ﹸﺃﺭِﻳﺪ ﹶﺃﻥ ُﻳﻄﻌ ُﻮﻥ)75(ِﺇﻥ‬
‫ﱠ‬
ِ ‫ُ ﹾ ﹾ ِﻤ‬
َ ٍ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ِْ ُ
ِ ‫َ َ ﹶ ﹾﺖ ِ ﱠ ِ َ ﻟ َ ُْﺪ‬
ُ ‫ﺍﻟﻠﻪ ُﻮ ﺍﻟﺮ ﱠﺍﻕ ﹸﻭ ﺍﹾﻟ ﹸﻮﺓ ﺍﹾﻟﻤﺘ‬
‫ﱠ َ ﻫ َ ﱠﺯ ُ ﺫ ﻘ ﱠ ِ َِﲔ‬
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang
5

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai
Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya.
(Surah Al-Zariyat 51: Ayat 56-58)
5. Saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga. Manakala balasan ke atas orang kafir lagi derhaka ialah api neraka. Allah menjelaskan:

‫ﻓﺮِﻳ ٌ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺠﻨﺔ ﻭﻓﺮِﻳ ٌ ﻓِﻲ ﺍﻟﺴﻌﲑ‬
ِ ِ‫ﱠ‬
‫َﱠ ِ َ ﹶ ﻖ‬
‫ﹶ ﻖ‬
"....sepuak masuk Syurga dan sepuak lagi masuk Neraka." (Surah Al-Syura 42:
Ayat 7)
6. Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun demikian kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku, melainkan dengan taufik dan 'inayah dari Allah. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan dari Allah tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendakNya. Firman Allah s.w.t:

‫ﻭَﻧﻔﺲ ﻭﻣَﺎ ﺳ ﱠﺍﻫَﺎ)7(ﻓﺄﹾﻟﻬﻤﻬَﺎ ﻓ ُﻮﺭﻫَﺎ ﻭَﺗﻘﻮَﺍﻫَﺎ)8(ﻗﺪ ﹶﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺯ ﱠﺎﻫَﺎ)9(ﻭﻗﺪ ﺧَﺎﺏ ﻣﻦ‬
َْ َ
ْ ‫َﹶ‬
‫ﹶ ْ ﹾ ﹶ َ َ ْ َﻛ‬
‫ﹶ ﹶ َ َ ﹸﺠ َ َ ﹾ‬
‫َ ﹾ ٍ َ َﻮ‬
(10)‫ﺩ ﱠﺎ َﺎ‬
‫َﺳ ﻫ‬

Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya); Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa; Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). (Surah alSyams 91: Ayat 7-10)
Dan firman Allah s.w.t;
(38)‫ﺭ ِﻴﻨ ﹲ‬
‫َﻫ َﺔ‬

‫ﻛﻞ َﻧﻔﺲ ِﺑﻤَﺎ ﻛﺴﺒﺖ‬
ْ ََ ‫ﹶ‬
ٍ ‫ﹸﱡ ﹾ‬

Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya. (Surah Al-Muddathir 74: Ayat 38).

6

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

7. Saya juga mestilah beriman bahawa urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah s.w.t. Tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelangkanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuan Muslim atau para ulama' berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas Syari'at dalam batas-batas yang diizinkan. Firman Allah
s.w.t:

‫ﻭﻣَﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﻓِﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻓ ُﻜ ُ ُ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺫِﻟ ﹸ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﱢﻲ ﻋﻠﻴﻪ َﺗﻮﻛﻠ ُ ﻭِﺇﹶﻟﻴﻪ ﹸﺃﻧِﻴﺐ‬
ُ ِ ْ َ ‫ﱠ ِ ﹶ ﻜﻢ ﱠ ُ َﺑ َ ﹶ ْ ِ َ ﱠ ﹾﺖ‬
‫َ َْ ﹶ ﹾُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ٍ ﹶﺤ ﹾﻤﻪ‬
Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikut-pengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah; Hakim yang demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku; kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan). (Surah Al-Syura 42: Ayat 10)
8. Saya mestilah berusaha mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang layak bagi kemuliaanNya. Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda:

‫ِﻟﻠﻪ ِﺗﺴﻌ ﹲ ﻭِﺗﺴ ُﻮﻥ ﺍﺳﻤًﺎ ﻣِﺎﹶﺋ ﹲ ِﺇﱠﺎ ﻭَﺍﺣﺪًﺍ ﻟﹶﺎ َﻳﺤﻔﻈﻬَﺎ ﹶﺃﺣ ٌ ِﺇﱠﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﹾﻟﺠﻨﺔ ﻭ ُﻮ ﻭْﺗ ٌ ُﻳﺤﺐ ﺍﹾﻟﻮْﺗﺮ‬
َ َ ‫ْ ﹶ ﹸ َﺪ ﻟ َ َ ﹶ َﱠ ﹶ َﻫ َ َ ﺮ ِ ﱡ‬
ِ ‫ﺔ ﻟ‬
ْ ‫ﱠ ِ ْ َﺔ َ ْﻌ ﹶ‬
"Allah s.w.t mempunyai sembilan puluh sembilan nama, kurang satu seratus.
Sesiapa yang menghafaznya akan memasuki syurga. Allah itu ganjil (tunggal) dan menyukai (bilangan) yang ganjil." (Hadis riwayat Bukhari & Muslim)
9. Saya mestilah berfikir merenungi kehebatan kejadian-kejadian Allah, bukan memikirkan tentang ZatNya sebagai mengikuti dan mentaati perintah Rasulullah s.a.w:

‫ﺗﻔﻜﺮﻭﺍ ﰱ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺘﻔﻜﺮﻭﺍ ﰱ ﺍﷲ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﻘﺪﺭﻭﺍ ﻗﺪﺭﻩ‬
"Berfikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang ZatNya kerana kamu tidaklah mengetahui keadaan sebenarnya." (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Al-Halyah dan AlAsbahani meriwayatkannya di dalam Al-Taghrib wa Al-Tarhib)
10. Berhubung dengan sifat-sifat Allah s.w.t terdapat banyak ayat-ayat suci
Al-Quran
Al-Karim yang membuktikan kesempurnaan ketuhana(UluhiyyahNya). Kita dapati beberapa ayat Al-Quran membuktikan kewujudan Allah, sifat baqa' (kekal), sifat qadim (sedia
7

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

ada), sifat Ia berlainan dengan segala makhluk, tidak mempunyai anak, tidak ada yang menandingiNya. Kita juga menemui ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan itu wujud dengan sendirinya, Maha Kaya dari segala makhlukNya dan makhluk berhajat berhajat kepada kebesaranNya. Demikian juga kita menemui ayat-ayat yang menunjukkan keEsaan Allah pada ZatNya, sifat-sifatNya dan perbuatanNya, kekuasaanNya, keagunganNya dan keluasan ilmuNya ke atas sesuatu.
Kita temui lagi ayat-ayat yang menunjukkan iradah Allah mengatasi segala iradah yang lain dan Allah itu bersifat hidup yang penuh dengan kesempurnaan. Selain dari sifat-sifat yang disebut tadi, masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat kesempurnaan lain bagi Allah s.w.t yang tidak tercapai oleh daya pemikiran manusia yang terbatas, tentang hakikat sebenarnya. Maha Suci Allah, kita tidaklah dapat membataskan pujian kita terhadapNya sebagaimana memuji dirinya sendiri.
11. Saya mesti meyakini bahawa pendapat dan pandangan para salaf adalah lebih utama untuk diikuti supaya dapat menyelesaikan perbahasan tentang penta'wilan dan pentha'thilan sesetengah ayat suci Al-Quran, yakni membiarkan sebahagian dari sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran dengan menyerahkan hakikat sebenar mengenai maknanya kepada Allah
s.w.t.
Saya juga mesti meyakini bahawa berbagai bentuk penta'wilan sesetengah ayat-ayat tertentu oleh golongan khalaf (terkemudian) tidak wajar dijadikan sebab kepada perselisihan yang berlarutan dan jangan sampai timbul kembali perbalahan di antara golongan khalaf di masa lampau mahupun masa kini.
12. Saya juga mesti mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata tidak menyekutukan dengan yang lain. Ini saya lakukan kerana menyahut seruan Allah dan RasulNya yang menyeru manusia supaya mengabdikan diri hanya kepada Allah semata-mata dan tidak tunduk kepada sesuatu selain Allah. Amaran ini jelas dalam firman Allah s.w.t:

‫ﻭﹶﻟﻘﺪ َﺑﻌﺜﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛﻞ ﹸﻣﺔ ﺭ ُﻮﻟﹰﺎ ﹶﺃﻥ ﹸﺍﻋﺒ ُﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﺟﺘﻨُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﺎﻏﻮﺕ‬
َ ‫ﹸ ﱢ ﺃ ﱠ ٍ َﺳ ِ ُْﺪ ﱠ َ َِْﺒ ﻄ ﹸ‬
‫َ ﹶ ْ َﹾ‬
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang
Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. (Surah Al-Nahl 16: Ayat 36)

8

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

13. Saya juga mestilah takut hanya kepadaNya dan tidak takut kepada yang lain. Perasaan takut tersebut seharusnya menyebabkan saya menjauhi kemurkaan Allah dan larangan-laranganNya.
Allah s.w.t menjelaskan:

‫ﻭﻣﻦ ُﻄﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭ ُﻮﹶﻟ ُ ﻭَﻳﺨﺶ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﻳﺘﻘﻪ ﻓﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎِﺋ ُﻭﻥ‬
‫َ َ ْ ﻳ ِ ِ ﱠ َ َ َ ﺳ ﻪ َ ْ َ ﱠ َ َ ﱠ ﹾ ِ ﹶﺄ ِ َ ُ ُ ﺰ ﹶ‬
Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar perintah
Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. (Surah Al-nur 24: Ayat 52)
Firman Allah s.w.t seterusnya:

‫ﱠ ِ َ ْ َ ْ ﹶ َ ُ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ َﺓ َ ْﺮ ﹶِﲑ‬
ٌ ‫ِﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬﻳﻦ َﻳﺨﺸﻮﻥ ﺭﱠﺑﻬﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻐﻴﺐ ﹶﻟﻬﻢ ﻣﻐﻔﺮ ﹲ ﻭﹶﺃﺟ ٌ ﻛﺒ‬
Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. (Surah Al-Mulk 67: Ayat 12)
14. Saya mesti sentiasa mengingati Allah dan berzikir menyebut namaNya untuk menjadikan diam saya itu adalah dalam keadaan berfikir dan apabila bercakap adalah kerana berzikir. Ini paling mujarab untuk jiwa dan senjata paling ampuh untuk menghadapi serangan-serangan zaman ini, pancaroba kehidupan serta asam garamnya. Inilah penawar yang sangat diperlukan oleh manusia zaman ini. Sungguh benar peringatan
Allah yang menyatakan:

‫ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻭَﺗﻄﻤﺌﻦ ﻗ ﹸﻮُﺑﻬﻢ ِﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﻟﹶﺎ ِﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ َﺗﻄﻤﺌﻦ ﺍﹾﻟﻘ ﹸﻮﺏ‬
ُ ‫َ َﻨ َ ﹾ َِ ﱡ ﹸﻠ ُ ْ ِ ﹾ ِ ﱠ ِ ِ ﹾ ِ ﱠ ِ ﹾ َِ ﱡ ﹸﻠ‬
(Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan
"zikrullah". Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang tenteramlah hati manusia.(Surah Al-Ra'ad 13: Ayat 28)
FirmanNya lagi:

‫ﻭﻣﻦ َﻳﻌ ُ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ُﻧﻘﻴﺾ ﹶﻟ ُ ﺷﻴﻄﹶﺎﻧًﺎ ﻓ ُﻮ ﹶﻟ ُ ﻗﺮِﻳ ٌ)63(ﻭِﺇﱠﻧ ُﻢ ﹶﻟﻴﺼ ﱡﻭَﻧﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒِﻴﻞ‬
ِ ‫َ َ ْ ْﺶ َ ْ ِ ﹾ ِ ﱠ ْ َ ِ ﹶﱢ ْ ﻪ َ ْ ﹶﻬ َ ﻪ ﹶ ﻦ َ ﻬ ْ َ ُﺪ ُ ْ َ ِ ﱠ‬
‫ﻭَﻳﺤﺴُﻮﻥ ﹶﺃﱠﻧﻬﻢ ﻣﻬﺘ ُﻭﻥ‬
‫َ ْ َﺒ ﹶ ُ ْ ُ َْﺪ ﹶ‬
Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran (Al-Quran yang diturunkan oleh Allah) Yang Maha Pemurah, Kami akan adakan baginya Syaitan (yang
9

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

menghasut dan menyesatkannya), lalu menjadilah Syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. 37- Dan sesungguhnya Syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk. (Surah Al-Zukhruf 43:
Ayat 36-37).
Dr. Briel sendiri mengakui kenyataan ini dengan menegaskan
"sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, ia tidak akan dihinggapi penyakit jiwa. Manakala seorang pakar jiwa Dr.
Riel Karienji menyatakan: "Sebenarnya para doktor penyakit jiwa menyedari bahawa keimanan yang kukuh dan pegangan yang teguh terhadap ajaran agama oleh seseorang adalah satu jaminan untuk menyembuhkan mereka darri penyakit gelisah, tegang perasaan, penyakit saraf dan lain-lain.
15. Saya juga wajib menyintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Cinta yang menjadikan hati saya sentiasa merasa rindu dan terikat denganNya.
Kecintaan itu juga mendorong saya menambah amalan-amalan kebaikan, berkorban dan berjihad di jalannya di sepanjang masa. Sekalipun hidup dalam kemewahan dan keseronokan dunia serta kecintaan terhadap kaum kerabat, semuanya tidak sepatutnya menghalang saya dari mencintai Allah. Ini adalah sejajar dengan seruan Allah yang mengingatkan: ‫ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﺀ ﺅﻛ ْ َ ُ ﹸ ْ َ ْ ﹸ ْ َ ْ ُ ﹸ ْ َ َ ِ َﺗﻜ ْ َ ْ ﻝ ﹾَ َ ﹾﺘﻤ َ َﺓ‬
‫ﻗﻞ ِﺇﻥ ﻛﹶﺎﻥ َﺍﺑَﺎ ُ ﹸﻢ ﻭﹶﺃْﺑﻨَﺎﺅﻛﻢ ﻭِﺇﺧﻮَﺍُﻧﻜﻢ ﻭﹶﺃﺯﻭَﺍﺟﻜﻢ ﻭﻋﺸﲑُ ﹸﻢ ﻭﹶﺃﻣﻮَﺍ ﹲ ﺍﻗﺘﺮﻓُ ُﻮﻫَﺎ ﻭِﺗﺠَﺎﺭ ﹲ‬
‫َﺗﺨﺸﻮﻥ ﻛﺴَﺎﺩﻫَﺎ ﻭﻣﺴَﺎﻛ ُ َﺗﺮﺿﻮَﻧﻬَﺎ ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﹶﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭ ُﻮِﻟﻪ ﻭﺟﻬَﺎﺩ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴﻠﻪ ﻓﺘﺮﱠﺑ ُﻮﺍ‬
‫َ ِ ِ ﹶَ َ ﺼ‬
ٍ ِ َ ِ ‫ْ َ ْ ﹶ ﹶ َ َ َ ِﻦ ْ َ ْ َ ﱠ ْ ﹸ ْ ِ َ ﱠ ِ َ َﺳ‬
‫ﺣﱠﻰ َﻳﺄِﺗﻲ ﺍﻟﻠﻪ ِﺑﺄﻣﺮﻩ َﺍﻟﻠ ُ ﻟﹶﺎ َﻳﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺳﻘﲔ‬
َ ِِ َْ ‫ﹶ‬
ْ ‫َﺘ ﹾ َ ﱠ ُ ﹶ ْ ِ ِ ﻭ ﱠﻪ‬
Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq (derhaka). (Surah AlTaubah 9: Ayat 24)
Pengorbanan demikian saya lakukan adalah untuk dapat merasai kelazatan dan kemanisan iman seperti yang disyaratkan oleh Rasul yang mulia s.a.w:

10

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹲ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓِﻴﻪ ﻭﺟﺪ ﺣﻠﹶﺎﻭﺓ ﺍﹾﻟﺈﳝَﺎﻥ ﹶﺃﻥ َﻳ ﹸﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭ ُﻮﹸﻟﻪ ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﹶﻟﻴﻪ ﻣ ﱠﺎ ﺳﻮَﺍﻫﻤَﺎ ﻭﹶﺃﻥ ُﻳﺤﺐ‬
‫ﺙ َ ْ ﹸ ﱠ ِ َ َ َ َ َ ﹶ ِ ِ ﹾ ﻜ ﹶ ﱠ ُ َ َ ﺳ ُ َ ﱠ ْ ِ ِﻤ ِ ُ َ ﹾ ِ ﱠ‬
‫ﺍﹾﻟﻤﺮﺀ ﻟﹶﺎ ُﺤﺒ ُ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻠﻪ ﻭﹶﺃﻥ َﻳﻜﺮﻩ ﹶﺃﻥ َﻳ ُﻮﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻜﻔﺮ ﻛﻤَﺎ َﻳﻜﺮ ُ ﹶﺃﻥ ُﻘﺬﻑ ﻓِﻲ ﺍﻟﱠﺎﺭ‬
ِ‫ﻨ‬
َ ‫ﹸ ﹾ ِ ﹶ ﹾ َﻩ ﹾ ﻳ ﹾ ﹶ‬
َ ‫َ ْ َ ﻳ ِﱡﻪ ﻟ ﱠ ِ َ ﹾ ﹾ َ َ ﹾ ﻌ‬
"Barang siapa yang ada padanya tiga syarat ini, ia dapat merasai kemanisan iman:
a. Jika ia mencintai Allah dan rasulNya mengatasi kasihnya kepada yang lain. b. Jika ia menyintai seseorang, tidaklah ia cintai melainkan kerana Allah.
c. Jika ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk memasuki api neraka.
16. Saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya. Sifat tawakal inilah yang membangkitkan kekuatan zahir dan batin di dalam jiwa dan diri saya yang menyebabkan segala kepayahan dapat dihadapi dengan mudah.
Sifat ini menepati seruan Allah s.w.t:

ُ ُ‫ﻭﻣﻦ َﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓ ُﻮ ﺣﺴ‬
‫َ َ ْ َ َ ﱠ ﹾ َ ﱠ ِ ﹶﻬ َ َ ْﺒﻪ‬
"....sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya
(untuk menolong dan menyelamatkannya). (Surah Al-Talaq 65: Ayat 3)
Lihat betapa indahnya pesanan Rasulullah s.a.w untuk kita, di dalam sebuah hadisnya:

‫ﺍﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ َﻳﺤﻔﻈﻚ ﺍﺣﻔﻆ ﺍﻟﻠﻪ َﺗﺠﺪ ُ ُﺗﺠَﺎﻫﻚ ِﺇﺫﹶﺍ ﺳﺄﹾﻟﺖ ﻓﹶﺎﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﺳﺘﻌﻨﺖ ﻓﹶﺎﺳﺘﻌﻦ‬
ْ ِ َْ َ ْ َ َ ْ
َ َ ‫َﹶ َ ْﹶ ﹾ ﱠ‬
َ َ ‫ْ ﹶ ﹾ ﱠ َ ْ ﹶ ﹾ َ ْ ﹶ ﹾ ﱠ َ ِ ْﻩ‬

‫ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻭَﺍﻋﻠﻢ ﹶﺃﻥ ﺍﹾﻟﹸﻣﺔ ﹶﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻥ َﻳﻨﻔ ُﻮﻙ ِﺑﺸﻲﺀ ﹶﻟﻢ َﻳﻨﻔ ُﻮﻙ ِﺇﱠﺎ ِﺑﺸﻲﺀ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪُ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ ‫ﹾ ْ ﹶﻌ َ َ ْ ٍ ْ ْ ﹶﻌ َ ﻟ َ ْ ٍ ﹶ ْ ﹶََ ﱠ‬
َ ْ َ َ َْ ْ ‫ﱠ ِ ْ ﹶ ْ ﱠ ﺄ ﱠ ﹶ‬

‫ﹶﻟﻚ ﻭﹶﻟﻮ ﺍﺟﺘﻤ ُﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﻥ َﻳﻀ ﱡﻭﻙ ِﺑﺸﻲﺀ ﹶﻟﻢ َﻳﻀ ﱡﻭﻙ ِﺇﱠﺎ ِﺑﺸﻲﺀ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪُ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺭﻓﻌﺘْﺎﹾﻟﺄﻗﻠﹶﺎﻡ‬
ُ ‫َ َ ْ َْ َﻌ َ ﹾ ُﺮ َ َ ْ ٍ ْ ُﺮ َ ﻟ َ ْ ٍ ﹶ ْ ﹶََ ﱠ ُ َ ﹶ ْ َ ُ ِ َ ﹶ ﹾ‬
‫َ َ ﱠ ْ ﱡ ُ ُ ﹶ َ َ ﺚ َ َﻦ َ ﺢ‬
ٌ ‫ﻭﺟﻔﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻗﹶﺎﻝ ﻫﺬﹶﺍ ﺣﺪِﻳ ﹲ ﺣﺴ ٌ ﺻﺤِﻴ‬

"Peliharatitah perintah Allah nescaya ia akan memelihara engkau (sepanjang masa), peliharalah larangan Allah nescaya engkau dapati ia selalu di hadapanmu.
Apabila kamu meminta, hendaklah kamu meminta kepada Allah dan apabila kamu engkau memohon hendaklah engkau memohon petolongan dari Allah.
Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu manfaat untukmu, mereka tidak dapat memberinya melainkan mengikut apa yang telah
Allah tetapkan untukmu dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan engkau dengan sesuatu keburukan tidaklah mereka dapat melakukannya

11

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

melainkan dengaan sesuatu yang Allah Taala telah tentukan ke atas dirimu, kerana telah terangkat pena dan telah kering kertas (telah ditentukan kesemuanya)." (Hadith diriwayatkan oleh At-Tirmizi berkata: Ini hadith
Hasan Sahih)
17. Saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmatnya ke atas diri saya yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya.
Bersyukur itu adalah satu dari tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah menyatakan:

‫ﻭَﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﺧﺮﺟﻜﹸﻢ ﻣﻦ ُﺑ ﹸﻮﻥ ﹸﺃﻣﻬَﺎِﺗﻜﻢ ﻟﹶﺎ َﺗﻌﻠ ُﻮﻥ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﺟﻌﻞ ﹶﻟ ﹸ ُ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭَﺍﹾﻟﺄْﺑﺼَﺎﺭ ﻭَﺍﹾﻟﺄﻓﺌﺪﺓ‬
‫ﱠ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ ﻄ ِ ﱠ ﹸ ْ ْ ﹶ ﻤ ﹶ َ ْ َ َ َ ﹶ ﻜ ﻢ ﱠ ْ َ ﹶ َ ﹶ ﹾِ َ ﹶ‬
‫ﹶﻟﻌﻠ ﹸﻢ َﺗﺸﻜ ُﻭﻥ‬
‫َ ﱠﻜ ْ ْ ﹸﺮ ﹶ‬
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur. (Surah Al-Nahl 16:
Ayat 78)
Seterusnya Allah berfirman:

‫ﺎ ﻓﻤﻨ ُ َﻳﺄﻛ ﹸﻮﻥ)33(ﻭﺟﻌﻠﻨَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺟﱠﺎﺕ ﻣﻦ‬‫ﻭﺀَﺍَﻳ ﹲ ﹶﻟ ُ ُ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ﺍﹾﻟﻤﻴﺘ ﹸ ﹶﺃﺣﻴﻴﻨَﺎﻫَﺎ ﻭﹶﺃﺧﺮﺟﻨَﺎ ﻣﻨﻬَﺎ ﺣ‬
ْ ِ ٍ ‫َﻨ‬
‫َ ﺔ ﻬﻢ ﹶ ْ ُ َ َْﺔ َْ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َﺒ ﹶ ِ ْﻪ ﹾ ﹸﻠ ﹶ َ َ َ ﹾ‬
ْ ‫ٍ َ ْ ٍ َﹶ ﱠ‬
‫َﻧﺨِﻴﻞ ﻭﹶﺃﻋﻨَﺎﺏ ﻭﻓﺠﺮﻧَﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻌُﻮﻥ)43(ِﻟﻴﺄ ﹸ ﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﹶﺛﻤﺮﻩ ﻭﻣَﺎ ﻋﻤﻠﺘﻪُ ﹶﺃْﻳﺪِﻳﻬﻢ ﹶﺃﻓﻠﹶﺎ َﻳﺸﻜ ُﻭﻥ‬
‫ِ ْ ﹶ ْ ﹸﺮ ﹶ‬
ْ ‫ِ َ ُﻴ ِ َ ﹾﻛﻠ ِ ْ َ ِ ِ َ َ ِ ﹶ‬
Dan dalil yang terang untuk mereka (memahami kekuasaan dan kemurahan kami), ialah bumi yang mati; kami hidupkan ia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. 34- Dan kami jadikan di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, 35- Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan mereka; maka patutkah mereka tidak bersyukur?. (Surah
Yasin 36: Ayat 33-35)
Sebenarnya Allah s.w.t telahpun menambahkan kurnianya kepada orangorang yang bersyukur dan mengugut akan menambah kerugian terhadap golongan yang ingkar. Firman Allah:

‫َ ﺪ‬
ٌ ‫ﻭِﺇﺫ َﺗﺄﺫﻥ ﺭﱡﺑﻜﻢ ﹶﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮُﺗﻢ ﹶﻟﺄﺯِﻳﺪﱠﻧﻜﻢ ﻭﹶﻟﺌﻦ ﻛﻔﺮُﺗﻢ ِﺇﻥ ﻋﺬﹶﺍﺑِﻲ ﹶﻟﺸﺪِﻳ‬
َ ‫َ ﹾ ﹶ ﱠ ﹶ َ ﹸ ْ ِ ْ َ ﹶ ْ ْ ﹶ َ ﹸ ْ َ ِ ْ ﹶﹶ ْ ْ ﱠ‬
Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras.
(Surah Ibrahim 14: Ayat 7)
12

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

18. Saya mestilah sentiasa beristighfar memohon keampunan kepada Allah, istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa di samping memperbaharui taubat dan iman. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan keheningan kepada jiwa.
Allah berfirman:

‫ﻭﻣﻦ َﻳﻌﻤﻞ ُﻮﺀًﺍ ﹶﺃﻭ َﻳﻈﻠﻢ َﻧﻔﺴ ُ ﹸﺛﻢ َﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ َﻳﺠﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻏ ﹸﻮﺭًﺍ ﺭﺣِﻴﻤًﺎ‬
َ ‫ْ ﹾ ِ ْ ﹾ َﻪ ﱠ َْ ْ ِ ِ ﱠ َ ِ ِ ﱠ َ ﹶﻔ‬
‫ََ ْ ْ َ ﹾ ﺳ‬
Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri (dengan melakukan maksiat) kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Surah AlNisa' 4: Ayat 110)
Firman Allah seterusnya:

‫ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﻓﻌ ﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣﺸﺔ ﹶﺃﻭ ﻇﻠ ُﻮﺍ ﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ُﻢ ﺫﻛ ُﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﹶﺎﺳﺘﻐﻔ ُﻭﺍ ِﻟﺬُﻮِﺑﻬﻢ ﻭﻣﻦ َﻳﻐﻔ ُ ﺍﻟﺬُﻮﺏ‬
َ ‫ِ َ ﹰ ْ ﹶ ﹶﻤ ﻔ َﻬ ْ ﹶ ﹶﺮ ﱠ َ َْ ْ ﹶﺮ ﹸﻧ ِ ْ َ َ ْ ْ ِﺮ ﱡﻧ‬
‫َ ﹶ َﻠ‬
‫ِﺇﱠﻟﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﻟﻢ ُﻳﺼ ﱡﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﻓﻌ ﹸﻮﺍ ﻭﻫﻢ َﻳﻌﻠ ُﻮﻥ‬
‫ﹶ َﻠ َ ُ ْ ْ ﹶﻤ ﹶ‬
َ ‫ﱠ ُ َ ْ ِﺮ‬
Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan
Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).
(Surah Ali-'Imran 3: ayat: 135)
19. Akhir sekali saya juga mestilah sentiasa bermuraqabah (merasai berada di bawah pengawasan) dengan Allah s.w.t dalam keadaan terang mahupun tersembunyi kerana mengingatkan firman Allah:

‫ﻣَﺎ َﻳ ﹸﻮﻥ ﻣﻦ َﻧﺠﻮَﻯ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔ ِﺇﱠﺎ ُﻮ ﺭَﺍِﺑ ُ ُﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﺧﻤﺴﺔ ِﺇﱠﺎ ُﻮ ﺳَﺎﺩ ُ ُﻢ ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃﺩﻧَﻰ ﻣﻦ ﺫِﻟﻚ ﻭﻟﹶﺎ‬
َ َ ‫ٍ ﻟ ﻫ َ ﻌﻬ ْ َ َ ْ َ ٍ ﻟ ﻫ َ ِﺳﻬ ْ َ ْ ِ ْ ﹶ‬
ْ ِْ ‫ﻜ ﹸ‬
‫ﻧ ﱠ ﻳَﱢﺌﻬ ْ َ ِﻠ ْ َ ِ َ ِ ﱠ ﱠ َ ﹸ ﱢ َ ْ ٍ َ ﻢ‬
ٌ ‫ﹶﺃﻛﺜﺮ ِﺇﱠﺎ ُﻮ ﻣﻌ ُﻢ ﹶﺃْﻳﻦ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎُﻮﺍ ﹸﺛﻢ ُﻨﺒﹸ ُﻢ ِﺑﻤَﺎ ﻋﻤ ﹸﻮﺍ َﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴَﺎﻣﺔ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ِﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻠِﻴ‬
َ ْ ‫ﹾﹶ َ ﻟ ﻫ َ َ َﻬ‬
Tiada berlaku bisikan antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya dan tiada (berlaku antara) lima orang melainkan Dialah yang keenamnya dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang lebih ramai, melainkan Dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat, apa yang mereka telah kerjakan.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Surah AlMujadalah 58: 7)

13

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 2
Saya Mestilah Muslim Di Sudut Ibadah

Ibadah di dalam Islam merupakan kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah dan ia juga adalah kemuncak betapa ia merasai keagungan Tuhan yang disembah. Ia menjadi anak tangga pertatehan di antara si hamba dengan Tuhannya. Ibadah ini juga memberi kesan yang mendalam di dalam perhubungan manusia dengan makhluk lainnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah dalam rukun Islam seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji serta amalan-amalan lainnya yang dilaksanakan untuk mendapat keredaan Ilahi dan dalam mengamalkan Syariat-Nya adalah termasuk dalam pengertian
'ibadah. Bertitik tolak dari pengertian inilah Islam menetapkan supaya seluruh hidup manusia dipelihara agar menjadi 'ibadah dan taat kepada Allah s.w.t seperti yang dinyatakan oleh Allah:

‫ﻭﻣَﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺍﹾﻟﺠﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺈْﻧﺲ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌﺒ ُﻭﻥ)65(ﻣَﺎ ﹸﺃﺭِﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺯﻕ ﻭﻣَﺎ ﹸﺃﺭِﻳﺪ ﹶﺃﻥ ُﻳﻄﻌ ُﻮﻥ)75(ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ُﻮ‬
َ ‫ﱠ ﱠَ ﻫ‬
ِ ‫ُ ﹾ ﹾ ِﻤ‬
َ ٍ ْ ِ ْ ِ ْ ُ ِْ ُ
ِ ‫َ َ ﹶ ﹾﺖ ِ ﱠ ِ َ ﻟ َ ُْﺪ‬
ُ ‫ﺍﻟﺮ ﱠﺍﻕ ﹸﻭ ﺍﹾﻟ ﹸﻮﺓ ﺍﹾﻟﻤﺘ‬
‫ﱠﺯ ُ ﺫ ﻘ ﱠ ِ َِﲔ‬
Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaKu. Sesungguhnya Allah Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhlukNya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaanNya. (Surah Al-Zariyat 51: Ayat 56-58)
Firman Allah seterusnya:

‫ﻗﻞ ِﺇﻥ ﺻﻠﹶﺎﺗِﻲ ﻭُﻧﺴﻜِﻲ ﻭﻣﺤﻴَﺎﻱ ﻭﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ)261(ﻟﹶﺎ ﺷﺮِﻳﻚ ﹶﻟ ُ ﻭِﺑﺬِﻟﻚ ﹸﻣﺮ ُ ﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃﻭ ﹸ‬
‫َ َ ﻪ َ ﹶ َ ﺃ ِ ْﺕ َ ﱠﻝ‬
َِ
‫ﱠِ َ ﱢ‬
ََ َ ْ ََ ُ َ
َ ‫ﹸﹾ ﱠ‬
‫ﺍﹾﻟﻤُﺴﻠﻤﲔ‬
َ ِ ِْ
Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (Surah AlAn'am 6: Ayat 162)
1- Saya mestilah memastikan 'ibadah saya mempunyai hubungan dengan
Tuhan yang disembah. Inilah apa yang dikatakan martabat "keihsanan

14

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

dalam 'ibadah". Rasulullah s.a.w sendiri pernah ditanya (oleh malaikat
Jibril) tentang martabat "ihsan" ini, lalu baginda menjawab:

‫ﹶﺃﻥ َﺗﻌُﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺄﱠﻧﻚ َﺗﺮَﺍﻩ ﻓﺈﻥ ﹶﻟﻢ َﺗﻜﻦ َﺗﺮَﺍﻩ ﻓﺈﱠﻧ ُ َﻳﺮَﺍﻙ‬
َ ‫ﹾ ْﺒ َ ﱠ َ ﹶﹶ َ ُ ﹶِ ﹾ ْ ﹸ ْ ُ ﹶِ ﻪ‬
"Baha engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatNya, jika engkau tidak melihatnya (sekalipun) sebenarnya Ia melihat engkau (Hadis Muttafaqun
'Alaih).
2- Saya mestilah melakukan 'ibadah dengan penuh khusyuk sehingga saya dapat merasai kelazatan serta kemanisannya malah mendatangkan kekuatan kepada saya untuk berterusan mengerjakannya.
'Aisyah r.a mengatakan:

‫ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﳛﺪﺛﻨﺎ ﻭﲢﺪﺛﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﺄﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﻭﱂ‬
‫ﻧﻌﺮﻓﻪ‬
"Adalah Rasulullah s.a.w berbicara dengan kami dan kami juga berbicara dengannya tetapi bila tiba sahaja waktu sembahyang ia seolah-olah tidak mengenali kami dan kami pula tidak mengenalinya." (Hadis diriwayatkan oleh
Al-Azdi)
Kekhusyukan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w:

‫ﻛﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻟﻨﺼﺐ‬
"Berapa ramai orang yang mengerjakan sembahyang, habuan yang ia terima hanyalah penat dan lelah. (Hadis Riwayat Al-Nasa'i)

‫ﻛﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﺋﻢ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺻﻮﻣﻪ ﺍﳉﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻄﺶ‬
"Berapa ramai orang yang berpuasa, ia tidak memperolehi apa-apa ganjaran kecuali lapar dan dahaga. (An-Nasa’I dan Ibn Majah daripada Abu
Hurairah)
3- Saya mestilah beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran
Allah, membuang dan melupakan kesibukan dunia dan hiruk-pikuknya.
Beribadat dalam keadaan seperti inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah
s.a.w dalam sabdanya:

15

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﷲ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻻ ﳛﻀﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻊ ﺑﺪﻧﻪ‬
"Allah s.w.t tidak memandang kepada sembahyang seorang lelaki yang mengerjakan tanpa kehadiran hati berserta gerak badannya." (Hadith ini diriwayatkan juga oleh Abu Mansur Ad-Dailami dlam “Musnad AlFirdaus” daripada Ubayy Ibn. Ka’ab dan sanadnya da’if.)
Berkata 'ulama':
"Sembahyang itu adalah urusan akhirat, maka kamu masuk menunaikannya
(bererti) kamu telah keluar dari dunia."
Al-Hassan Al-Basri meriwayatkan:
"Setiap sembahyang yang tidak disertai kehadiran hati, maka ia adalah lebih hampir kepada seksaan."
4- Saya mesti beribadat dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya, tidak merasa cukup dan tidak kenyang. Saya perlu menghampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat sebagai menyahut seruan
Allah, di dalam sebuah hadis qudsi:

ُ ‫ﺎ ﻓﻘﺪ ﺁﺫْﻧُ ُ ﺑِﺎﹾﻟﺤﺮﺏ ﻭﻣَﺎ َﺗﻘﺮﺏ ِﺇﹶﻟﻲ ﻋﺒﺪِﻱ ِﺑﺸﻲﺀ ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﹶﻟﻲ ﻣ ﱠﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿ‬‫ﻣﻦ ﻋَﺎﺩَﻯ ﻟِﻲ ﻭِﻟ‬
‫َ ْ ٍ َ ﱠ ﱠ ِﻤ ﹾَ َ ْﺖ‬
ْ َ ‫َ ﻴ ﹶ ﹶ ْ ﹶ ﺘﻪ َ ْ ِ َ ﹶ ﱠ َ ﱠ‬
َْ

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣَﺎ َﻳﺰَﺍﻝ ﻋﺒﺪِﻱ َﻳﺘﻘﺮﺏُ ِﺇﹶﻟﻲ ﺑِﺎﻟﻨﻮَﺍﻓﻞ ﺣﱠﻰ ﹸﺣﺒ ُ ﻓﺈﺫﺍ ﹶﺃﺣﺒﺒُ ُ ﻛﻨﺖ ﺳﻤﻌ ُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳﺴﻤ ُ ِﺑﻪ‬
ِ ‫ْ َﻊ‬
‫ﱠ ﱠ ِ ِ َﺘ ﺃ ِﱠﻪ ﹶِ ﹶ َْ ْﺘﻪ ﹸ ْ ُ َ ْ َﻪ‬
‫ﹸ َْ َ ﹶ ﱠ‬
َ ِ ْ‫َﹶ‬

‫ﻭَﺑﺼﺮﻩُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ُﺒﺼ ُ ِﺑﻪ ﻭَﻳﺪﻩُ ﺍﱠﻟﺘِﻲ َﻳﺒﻄ ُ ِﺑﻬَﺎ ﻭﺭﺟﻠﻪُ ﺍﱠﻟﺘِﻲ َﻳﻤﺸِﻲ ِﺑﻬَﺎ ﻭِﺇﻥ ﺳﺄﹶﻟﻨِﻲ ﹶﻟﹸﻋﻄﻴﻨ ُ ﻭﹶﻟﺌﻦ‬
ْ ِ َ ‫َ ﹾ َﹶ ﺄ ْ َِﱠﻪ‬
ْ
‫ْ ِﺶ َ ِ ْ ﹶ‬
َ َ ِ ‫ﻳ ْ ِﺮ‬
ََ َ
‫ﺍﺳﺘﻌَﺎﺫﻧِﻲ ﹶﻟﺄﻋِﻴﺬﱠﻧ ُ ﻭﻣَﺎ َﺗﺮﺩﺩ ُ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﹶﺃَﻧﺎ ﻓﹶﺎﻋ ﹸ ُ َﺗﺮﺩﺩِﻱ ﻋﻦ َﻧﻔﺲ ﺍﹾﻟ ُﺆﻣﻦ َﻳﻜﺮ ُ ﺍﹾﻟﻤﻮﺕ ﻭﹶﺃﻧَﺎ‬
َ َ ْ َ ‫ِﻠﻪ َ ﱡ َ ْ ﹾ ِ ﻤ ْ ِ ِ ﹾ َﻩ‬
ٍ ْ َ ْ َ ‫َْ ﹶ ﹸ ﹶ ﻪ َ َ ﱠ ْﺕ‬
ُ ‫ﹶﺃﻛﺮ ُ ﻣﺴَﺎﺀَﺗ‬
‫ﹾ َﻩ َ َ ﻪ‬
"Sesiapa yang memusuhi kekasihku (waliKu), maka Aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Tidak ada satu perbuatan mendekatkan diri (taqarrab) kepada Aku oleh hambaKu yang lebih Aku cintai selain daripada kewajipan-kewajipan yang
Aku fardukan ke atasnya. Hamba Ku akan terus beramal menghampiri diri kepadaKu dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga Aku mencintainya.
Apabila Aku sudah mencintainya maka Aku (menjadikan) pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia memohon sesuatu dari Aku nescaya Aku berikannya. Dan jika dia memohon perlindungan Aku (dari sesuatu) nescaya Aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu dari sesuatu yang Aku lakukan seperti

16

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Aku ragu (hendak mengambil) nyawa hambaKu yang Mukmin, di mana dia membenci maut sedang Aku tidak menyakitinya." (Hadis oleh Al-Bukhari)
5- Saya mestilah mengambil berat terhadap ibadat qiamullail
(sembahyang malam) serta melatih diri melakukannya sehingga ia menjadi satu kebiasaan. Ini adalah kerana qiamullail itu adalah sumber kekuatan yang memantapkan iman. Sungguh benar firman Allah:

‫ِﺇﻥ ﻧَﺎﺷﺌﺔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻫﻲ ﹶﺃﺷﺪ ﻭﻃﺌﹰﺎ ﻭﹶﺃﻗﻮﻡُ ﻗِﻴﻠﹰﺎ‬
َ ‫ﱠ ِﹶ ﹶ ﱠ ْ ِ ِ َ َ ﱡ َ ﹾ َ ﹾ‬
Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya (kepada jiwa) dan lebih tetap betul bacaannya. (Surah Al-Muzammil 73: Ayat 6)
Allah s.w.t juga menerangkan sifat hamba-hambanya yang mukmin:

‫ﻛﹶﺎُﻮﺍ ﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣَﺎ َﻳﻬﺠ ُﻮﻥ)71(ﻭﺑِﺎﹾﻟﺄﺳﺤَﺎﺭ ﻫﻢ َﻳﺴﺘﻐﻔ ُﻭﻥ‬
‫ﻧ ﹶ ِ َ ﱠ ْ ِ ْ َﻌ ﹶ َ ﹶ ْ ِ ُ ْ َْ ْ ِﺮ ﹶ‬
Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: Masa dari waktu malam, untuk mereka tidur. 18- Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). (Surah Al-Zariat 51: Ayat
17-18)
Firman Allah seterusnya:

‫َﺗﺘﺠَﺎﻓﹶﻰ ﺟُﻮُﺑﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﹾﻟﻤﻀَﺎﺟﻊ َﻳﺪ ُﻮﻥ ﺭﱠﺑﻬﻢ ﺧﻮﻓﹰﺎ ﻭﻃﻤﻌًﺎ ﻭﻣ ﱠﺎ ﺭﺯﻗﻨَﺎﻫﻢ ُﻳﻨﻔ ﹸﻮﻥ‬
‫ُﻨ ُ ْ َ ِ َ ِ ِ ْﻋ ﹶ َ ُ ْ َ ْ َ ﹶ َ َ ِﻤ َ َ ﹾ ُ ْ ْ ِﻘ ﹶ‬
َ
Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh); mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya) serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya) dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka. (Surah AlSajdah 32: Ayat 16)
Di antara amalan-amalan sunat yang dikerjakan antara lain qiamullail, sembahyang dhuha, sembahyang tarawih, puasa pada hari Isnin dan
Khamis, puasa pada Hari Arafah, puasa pada Hari Asyura, puasa enam hari dalam bulan Syawal, tiga hari di setiap pertengahan bulan (13,14 dan
15) dan beriktikaf di masjid.
6- Saya mestilah meluangkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dengan cara merenungi maksud dan pengajarannya terutama di waktu dhuha kerana Allah berfirman:
17

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﹶﺃﻗﻢ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ِﻟﺪﹸﻮﻙ ﺍﻟﺸﻤﺲ ِﺇﻟﹶﻰ ﻏﺴﻖ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻗﺮﺀَﺍﻥ ﺍﹾﻟﻔﺠﺮ ِﺇﻥ ﻗﺮﺀَﺍﻥ ﺍﹾﻟﻔﺠﺮ ﻛﹶﺎﻥ ﻣﺸ ُﻮﺩًﺍ‬
‫ﹶ َ ِ ﱠ ْ ِ َ ﹸ ْ ﹶ ﹶ ْ ِ ﱠ ﹸ ْ ﹶ ﹶ ْ ِ ﹶ َ ْﻬ‬
ِ ْ ‫ِ ِ ﱠ ﹶ ُﻟ ِ ﱠ‬
Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya). (Surah Al-Isra' 17: Ayat 78).
Saya mesti membacanya dengan penuh tadabbur, berfikir, merenunginya dengan khusyuk dan sedih kerana sabda Rasulullah s.a.w:

‫ِﺇﻥ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻘﺮْﺁﻥ َﻧﺰﻝ ِﺑ ُﺰﻥ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﻗﺮﹾﺃُﺗ ُﻮﻩ ﻓﺘﺤﺎﺯﻧﻮﺍ‬
ُ ‫ﱠ َ ﹸ ﹶ َ ﹶ ﺤ ْ ٍ ﹶِ ﹶ َ ﻤ‬
"Sesunguhnya Al-Quran diturunkan dalam keadaan dukacita, maka apabila kamu membacanya hendaklah kamu merasakan kedukacitaan tersebut."
(Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abu Nu'aim).
Demikian juga saya mestilah sentiasa ingat peringatan Allah dalam firmanNya: ‫ﹶﻟﻮ ﹶﺃْﻧﺰﹾﻟﻨَﺎ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻘﺮﺀَﺍﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺟﺒﻞ ﹶﻟﺮﹶﺃْﻳﺘﻪُ ﺧَﺎﺷﻌًﺎ ﻣﺘﺼﺪﻋًﺎ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﻪ‬
ِ ‫ِ ُ َ َ ﱢ ِ ْ َ َْ ِ ﱠ‬
َ َ ٍ ََ َ ‫ْ َ َ ﹸ ْ ﹶ‬
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah dan
(ingatlah). (Surah Al-Hasyr 59: Ayat 21).
Rasulullah s.a.w bersabda:

ُ ‫ﻣَﺎ ﺁﻣﻦ ﺑِﺎﹾﻟﻘﺮْﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺤﻞ ﻣﺤَﺎﺭﻣ‬
‫َ َ ﹸ ِ َ ْ ْ َ َ ﱠ َ ِ َﻪ‬
"Tidaklah beriman dengan Al-Quran oleh orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran" (Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi)
Sabdanya lagi:

‫ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺃﻣﱴ ﺗﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ‬
"Ibadah yang paling utama bagi umatku ialah membaca Al-Quran".
(Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Fadha'ilul-Quran)
Di dalam sebuah hadis dari 'Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda:

18

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ِﺇﻥ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻘﺮْﺁﻥ ﻣﺄ َُﺑ ﹸ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺘﻌﻠﻤُﻮﺍ ﻣﻦ ﻣﺄﺩَُﺑﺘﻪ ﻣَﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ِﺇﻥ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻘﺮْﺁﻥ ﺣﺒ ﹸ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﻟﱡﻮﺭ‬
ُ ‫ْ َ ﹶ ْ ُ ْ ﱠ َ ﹸ ﹶ َ ْﻞ ﱠ ِ ﻨ‬
ِ ِ ‫ﱠ َ ﹸ ﹶ َ ﹾﺩ ﺔ ﱠ ِ ﹶَ َ ﱠ ِ ْ َ ﹾ‬

‫ﺍﹾﻟ ُﺒ ُ ﻭَﺍﻟﺸﻔﹶﺎﺀ ﺍﻟﱠﺎﻓ ُ ﻋﺼﻤ ﹲ ِﻟﻤﻦ َﺗﻤﺴﻚ ِﺑﻪ ﻭَﻧﺠَﺎ ﹲ ِﻟﻤﻦ ﺍﱠﺗﺒﻌ ُ ﻟﹶﺎ َﻳﺰِﻳﻎ ﻓﻴﺴﺘﻌﺘﺐُ ﻭﻟﹶﺎ َﻳﻌﻮﺝ‬
‫ﹸ ﹶَ َْ ْ ِ َ ْ َ ﱡ‬
‫ﻤِﲔ ﱢ ُ ﻨ ِﻊ ِ ْ َﺔ َ ْ َ ﱠ َ ِ َ ﺓ َ ْ َ َﻪ‬

‫ﻓُﻘﻮ ُ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻨﻘﻀِﻲ ﻋﺠَﺎِﺋُ ُ ﻭﻟﹶﺎ َﻳﺨﻠ ُ ﻋﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﺩ ﹶﺎْﺗ ﹸﻮ ُ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ َﻳﺄ ُ ُ ﹸﻢ ﻋﻠﹶﻰ ِﺗﻠﹶﺎﻭِﺗﻪ ِﺑﻜﻞ‬
‫َِ ﹸﱢ‬
َ ْ ‫َ ﺒﻪ َ ْ ﹶﻖ َ ْ ﹶ ﹾ َ ِ ﱠ ﱢ ﻓ ﻠ ﻩ ﹶِ ﱠ ﱠ َ ﹾﺟﺮﻛ‬
‫ﹶﻴ ﹶ ﱠﻡ َ ْ ﹶ‬
‫ﺣﺮﻑ ﻋﺸﺮ ﺣﺴﻨَﺎﺕ ﹶﺃﻣَﺎ ِﺇﱢﻲ ﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹸﻮﻝ ﺍﱂ ﻭﹶﻟﻜﻦ ِﺑﺄِﻟﻒ ﻭﻟﹶﺎﻡ ﻭﻣِﻴﻢ‬
ٍ َ ٍ َ ٍ ‫ﻗ ﹸ َ ِْ ﹶ‬
‫َْ ٍ َ َْ َ َ ٍ ﻧ‬
"Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, oleh itu hendaklah kamu menyebutnya sekadar yang terdaya oleh kamu menyebutnya. Sesungguhnya AlQuran ini adalah tali Allah, cahaya yang terang benderang dan penawar yang berguna. Penjaga kepada siapa yang berpegang kepadanya, jaminan kejayaan bagi yang mengikutinya. Ia tidak salah yang menyebabkan ia tercela, ia tidak bengkok yang menyebabkan ia perlu diperbetulkan, keajaibannya tidak kunjung habis dan ia tidak menjadi cacat sekalipun banyak (kandungannya) ditolak orang. Bacalah
Al-Quran kerana Allah akan memberi ganjaran ke atas setiap huruf dari bacaanmu dengan sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan kepadamu Alif, Lam,
Mim itu satu huruf tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf."
(Riwayat Al-Hakim)
Dalam satu wasiat kepada Abu Zar Rasulullah berkata:

‫ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﻟﻚ ﰱ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺫﺧﺮ ﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ‬
"Kamu wajib melazimkan dirimu membaca Al-Quran kerana ia adalah cahaya untuk kamu di bumi dan perbendaharaan untuk di langit." (Riwayat Ibnu
Hibban)
7- Saya mestilah menjadikan doa sebagai perantaraan dengan Allah di dalam setiap urusan hidup kerana doa adalah otak bagi segala 'ibadah.
Untuk itu saya mestilah memilih doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah
s.a.w. Sesungguhnya benar firman Allah bila Ia mengatakan:

‫ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺑﻜﻢ ﺃﺩﻋﻮﱐ ﺃﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ‬
"Mintalah doa kepadaku, nescaya aku akan memperkenankan permintaanmu".
1. Doa ketika hendak tidur.

‫ﺑﺴﻤﻚ ﺭﱢﻲ ﻭﺿﻌ ُ ﺟﻨﺒِﻲ ﻭِﺑﻚ ﹶﺃﺭﻓ ُ ُ ِﺇﻥ ﹶﺃﻣﺴﻜﺖ َﻧﻔﺴِﻲ ﻓﹶﺎﻏﻔﺮ ﹶﻟﻬَﺎ ﻭِﺇﻥ ﹶﺃﺭﺳﻠﺘﻬَﺎ‬
َ‫َ ﹾ ْ َ ﹾ‬
ْ ِ‫ﹾ‬
‫َﺑ َ َ ْﺖ َ ْ َ َ ْ ﹶﻌﻪ ﹾ ْ َ ﹾ َ ﹾ‬
‫ﻓﹶﺎﺣﻔﻈﻬَﺎ ِﺑﻤَﺎ َﺗﺤﻔ ﹸ ِﺑﻪ ﻋﺒَﺎﺩﻙ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟﺤﲔ‬
َ ِ ‫ْ ﹶﻆ ِ ِ َ َ ﺼ‬
‫ْﹶ ﹾ‬
19

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

"Dengan nama-Mu wahai Tuhanku, aku baringkan pinggangku dan kerana Engkau aku mengangkatnya; jika Engkau tahan jiwaku (Kau ambil jiwaku) ampunilah diriku, jika Engkau lepaskan ruhnya, maka peliharalah diriku sebagaimana Kau pelihara hamba-hambaMu yang salih. (Hadis riwayat Jama'ah).
2. Doa ketika bangun dari tidur.

‫ﻗﹶﺎﻝ ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ ِﻟﻠﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃﺣﻴَﺎﻧَﺎ َﺑﻌﺪ ﻣَﺎ ﹶﺃﻣَﺎَﺗﻨَﺎ ﻭِﺇﹶﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨ ُﻮﺭ‬
ُ ‫َ ْ ِ ﱡﺸ‬
َْ ْ
ِ‫ﹶ َ ْ ُ ﱠ‬
"Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Dan kepadaNya kami kembali." (Hadis riwayat Bukhari)
3. Doa ketika memakai pakaian dan menanggalnya.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﹶﻟﻚ ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ ﹶﺃْﻧﺖ ﻛﺴﻮَﺗﻨِﻴﻪ ﹶﺃﺳﺄﻟﹸﻚ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﻩ ﻭﺧﻴﺮ ﻣَﺎ ﻫﻮ ﹶﻟ ُ ﻭﹶﺃ ُﻮﺫ ِﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻩ‬
ِ‫ﻪ َ ﻋ ﹸ َ ِ ْ َ ﱢ‬
ِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ‫ﱠ ُ ﱠ َ َ ْ ُ َ ﹶ َ ْ ِ ْﹶ‬
ُ ‫ﻭﺷﺮ ﻣَﺎ ﻫﻮ ﹶﻟ‬
‫ﻪ‬
‫َ َﱢ‬
"Ya Allah aku memohon kepadaMu kebaikan pakaian ini dan kebaikan yang ada padanya. Aku berlindung padaMu dari kejelikan pakaian ini dan kejelikan apa yang ada padanya". (Hadis Riwayat Ibnus Sunni)
4. Doa ketika keluar dari rumah dan memasukinya.

‫ِﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ َﺗﻮﻛﻠ ُ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﹶﺎ ﺣﻮﻝ ﻭﻟﹶﺎ ﹸﻮﺓ ِﺇﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﻪ‬
ِ ‫ْ ِ ﱠ ِ َ ﱠ ﹾﺖ َ ﱠ ِ َ ْ ﹶ َ ﻗ ﱠ ﹶ ﻟ ﱠ‬
"Dengan nama Allah aku bertawakal kepadaNya; tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali kerana Allah". (Sunan Tirmizi)
5. Doa ketika berjalan ke Masjid.

‫ِ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻓِﻲ ﻗﻠﺒِﻲ ُﻮﺭًﺍ ﻭﻓِﻲ َﺑﺼﺮِﻱ ُﻮﺭًﺍ ﻭﻓِﻲ ﺳﻤﻌِﻲ ُﻮﺭًﺍ ﻭﻋﻦ َﻳﻤِﻴﻨِﻲ ُﻮﺭًﺍ ﻭﻋﻦ‬
ْ ََ ‫ﻧ‬
ْ ََ ‫َ ﻧ َ َْ ﻧ‬
َ ‫ﱠ ُ ﱠ َْ ﹾ ﹶﹾ ﻧ‬
‫َﻳﺴَﺎﺭِﻱ ُﻮﺭًﺍ ﻭﻓﻮﻗِﻲ ُﻮﺭًﺍ ﻭَﺗﺤﺘﻲ ُﻮﺭًﺍ ﻭﹶﺃﻣَﺎﻣِﻲ‬
َ ‫ﻧ َ ﹶ ْ ﻧ َ ِْ ﻧ‬
‫ُﻮﺭًﺍ ﻭﺧﻠﻔِﻲ ُﻮﺭًﺍ ﻭَﺍﺟﻌﻞ ﻟِﻲ ُﻮﺭًﺍ‬
‫َْ ﹾ ﻧ‬
‫ﻧ َ َﹾ ﻧ‬
"Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam pandanganku cahaya, pada pendengaranku cahaya, sebelah tangan kananku cahaya dan pada sebelah tangan kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di

20

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

mukaku cahaya dan di belakangku cahaya dan jadikanlah bagiku cahaya."
(Hadis riwayat Bukhari)
6. Doa ketika memasuki masjid.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻓﺘﺢ ﱃ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺭﲪﺘﻚ‬
"Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu".
7. Doa ketika keluar dari masjid.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ‬
"Ya Allah, aku memohon kepadamu kurniaanMu".
(Hadis Riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i)
8. Doa ketika hendak makan.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺭﺯﻗﺘﻨﺎ ﻭﻗﻨﺎ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺎ ﺳﻢ ﺍﷲ‬
"Ya Allah, berkatilah kami pada apa-apa yang Kamu rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari seksa neraka, dengan nama Allah".
(Hadis riwayat Ibnu Sunni)
9. Doa setelah selesai makan.

‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻌﻤﻨﺎ ﻭﺳﻘﺎﻧﺎ ﻭﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﲔ‬
"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepada kami, memberi minuman kepada kami dan menjadikan kami dari golongan
Muslim".
(Hadis Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'ie dan Ibnu Majah)
10. Doa ketika memasuki tandas.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ِﺇﱢﻲ ﹶﺃ ُﻮﺫ ِﺑﻚ ﻣﻦ ﺍﹾﻟ ُُﺚ ﻭَﺍﹾﻟﺨﺒَﺎِﺋﺚ‬
ِ َ ِ ‫ﱠ ُ ﱠ ﻧ ﻋ ﹸ َ ِ ْ ﺨﺒ‬

21

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari khubuth dan khaba'ith". (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).
11. Doa ketika keluar tandas.

‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺫﺍﻗﲏ ﻟﺬﺗﻪ ﻭﺻﺮﻑ ﻋﲏ ﺃﺫﺍﻩ‬
"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku mengecap kelazatannya dan menjauhkan aku dari kesakitannya".
(Hadis riwayat Ibn Sunni dan Al-Tabarani)
12. Doa sebelum bersetubuh.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺟﻨﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺟﻨﺐ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﺘﻨﺎ‬
"Dengan namaMu, ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan dan jauhkan syaitan daripada apa yang Kau kurniakan kepada kami".
(Hadis riwayat Bukhari).
Jika ditakdirkan bagi mereka memperolehi anak, syaitan tidak akan memudaratkannya selama-lamanya.
13. Doa ketika tidak dapat tidur.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻏﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﻫﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺃﻧﺖ ﺣﻲ ﻗﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻙ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﻧﻮﻡ ﻳﺎ ﺣﻲ‬
‫ﻳﺎ ﻗﻴﻮﻡ ﺇﻫﺪ ﻟﻴﻠﻰ ﻭﺃﱎ ﻋﻴﲎ‬
"Ya Allah, sudah terbenam bintang-bintang sudah terkatup banyak mata sedangkan Engkau hidup dan jaga, tidak tidur. Wahai Yang Tegak, Yang
Hidup dan Yang Jaga, tenteramkanlah mataku". (Hadith riwayat Ibnus
Sunni daripada Zaid Ibn Thabit)
14. Wirid selepas sembahyang.

‫ﻣﻦ ﺳﺒﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻓِﻲ ُُﺮ ﻛﻞ ﺻﻠﹶﺎﺓ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭﹶﺛﻠﹶﺎِﺛﲔ ﻭﺣﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﻭﹶﺛﻠﹶﺎِﺛﲔ ﻭﻛﺒﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ‬
َ ‫َ َ َ ﹶﱠ َ ﱠ‬
َ‫َ َ َ َ ِ َ ﱠ‬
ٍ َ ‫َ ْ َﱠ َ ﱠ َ ﺩﺑ ِ ﹸ ﱢ‬
ُ ‫ﻭﹶﺛﻠﹶﺎِﺛﲔ ﻓﺘﻠﻚ ِﺗﺴﻌ ﹲ ﻭِﺗﺴ ُﻮﻥ ﻭﻗﹶﺎﻝ َﺗﻤَﺎﻡ ﺍﹾﻟﻤِﺎﹶﺋﺔ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﱠﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪ ُ ﻟﹶﺎ ﺷﺮِﻳﻚ ﹶﻟ ُ ﹶﻟ‬
‫ِ َ ﻟ ﱠ ُ َ ْ َﻩ َ َ ﻪ ﻪ‬
َ ‫َ َ ﹶ ْ ِ َ ْ َﺔ َ ْﻌ ﹶ َ ﹶ‬

22

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﺍﹾﻟﻤﻠﻚ ﻭﹶﻟ ُ ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ ﻭ ُﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪِﻳ ٌ ﹸﻔﺮﺕ ﺧ ﹶﺎﻳَﺎ ُ ﻭِﺇﻥ ﻛﹶﺎَﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﺯَﺑﺪ‬
ِ َ ‫ْ ِﹾ ﹶ‬
‫ُ ﹾ ُ َ ﻪ َ ْ ُ َﻫ َ َ ﹸ ﱢ َ ْ ٍ ﹶ ﺮ ﻏ ِ َ ْ َﻄ ﻩ َ ﹾ‬
‫ﺍﹾﻟﺒﺤﺮ‬
ِْ َ
Sesiapa yang bertasbih kepada Allah (membaca Subhanallah) sesudah setiap sembahyang 33 kali, membaca tahmid (Alhamdulillah) 33 kali dan membesarkan Allah (Allahuakbar) 33 kali. (Hadith riwayat Muslim daripada Abu Hurairah)
Dan digenapkan menjadi seratus dengan membaca:

‫َ ﻟ ﱠ ُ َ ْ َﻩ َ َ ﻪ ﻪ ُ ﹾ ُ َ ﻪ َ ْ ُ َﻫ َ َ ﹸ ﱢ َ ْ ٍ ﹶ ﺮ‬
ٌ ‫ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﱠﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪ ُ ﻟﹶﺎ ﺷﺮِﻳﻚ ﹶﻟ ُ ﹶﻟ ُ ﺍﹾﻟﻤﻠﻚ ﻭﹶﻟ ُ ﺍﹾﻟﺤﻤﺪ ﻭ ُﻮ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪِﻳ‬
"Tidak ada Tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagiNya, kepunyaanNya segala kekuatan dan kepunyaanNya segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu". (Hadis riwayat Muslim)
15. Doa ketika selesai majlis.

‫ﺳﺒﺤَﺎَﻧﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭِﺑﺤﻤﺪﻙ ﹶﺃﺷﻬ ُ ﹶﺃﻥ ﻟﹶﺎ ِﺇﹶﻟﻪ ِﺇﱠﺎ ﹶﺃْﻧﺖ ﹶﺃﺳﺘﻐﻔ ُﻙ ﻭﹶﺃُﻮﺏ ِﺇﹶﻟﻴﻚ‬
َ ْ ُ ‫ُ ْ َ ﱠ ُ ﱠ َ َ ْ ِ َ ْ َﺪ ﹾ َ ﻟ َ َْ ْ ِﺮ َ َ ﺗ‬
"Maha suci Engkau ya Allah dengan segala pujiMu aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau, aku bermohon ampun kepadamu dan kau bertaubat kepadaMU".(Hadith riwayat Muslim daripada Ibn Umar)
16. Doa ketika menaiki kenderaan.

‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﺨﺮﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻘﺮﻧﲔ ﻭﺇﻧﺎ ﺇﱃ ﺭﺑﻨﺎ ﳌﻨﻘﻠﺒﻮﻥ‬
"Segala puji bagi Allah yang menggerakkan bagi kami kenderaan ini, padahal kami tidak sanggup melakukannya, dan sesungguhnya kami semuanya kembali kepada Tuhan kami".(Hadith riwayat Muslim daripada Ibn Umar)
17. Doa ketika bermusafir.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺑﻚ ﺃﺻﻮﻝ ﻭﺑﻚ ﺃﺟﻮﻝ ﻭﺑﻚ ﺃﺳﲑ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﰲ ﺳﻔﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪ‬
‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻫﻮﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺳﻔﺮﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻃﻮﻋﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻧﺖ‬

23

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﰲ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻷﻫﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﱐ ﺃﻋﻮﺫﺑﻚ ﻣﻦ ﻭﻋﺜﺎﺀ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻛﺂﺑﺔ‬
‫ﺍﳌﻨﻈﺮ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﳌﻨﻘﻠﺐ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻷﻫﻞ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ‬
"Ya Allah kerana Engkau aku berusadan kerana Engkau aku berjalan dan kerana Engkau pula aku berpergian. Ya Allah, aku bermohon kepadaMu dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan dan berupa amal yang
Engkau redai. Ya Allah, ringankanlah bagi kami perjalanan kami ini dan dekatkanlah bagi kami yang jauhnya. Ya Allah, Engkaulah sahabat dalam perjalanan dan Wakil di tengah-tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kepayahan perjalanan, dari kesedihan penglihatan, dari kejelekan saat kembali pada harta, keluarga dan anakanak". (Ini sambungan daripada hadith dahulu)
18. Doa ketika hujan turun.
(‫ﺛﻼﺙ‬

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻴﺒﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ )ﻣﺮﺗﲔ ﺃﻭ‬

"Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat (dua kali atau tiga kali)". (Hadis riwayat Ibnu Syaibah dari hadis Aisyah).
19. Doa ketika mendengar guruh.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﻠﻨﺎ ﺑﻐﻀﺒﻚ ﻭﻻ ﻬﺗﻠﻜﻨﺎ ﺑﻌﺬﺍﺑﻚ ﻭﻋﺎﻓﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ‬
"Ya Allah, jangan Engkau bunuh kami dengan murkaMu dan jangan
Engkau binasakan kami dengan siksaMu dan selamatkan kami sebelum itu". (Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dari hadis 'Abdullah bin 'Umar)
20. Doa ketika melihat anak bulan.

‫ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻭﻹﳝﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﳌﺎ ﲢﺐ‬
‫ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺭﰊ ﻭﺭﺑﻚ ﺍﷲ‬
"Allah Maha Besar, ya Allah, muncullah bulan ini bagi kami dengan penuh berkat dan iman, keselamatan dan keIslaman, taufik pada apa-apa yang Engkau cintai dan Engkau redai, ya Tuhanku dan Tuhanmu,
Allah".

24

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

(Hadith riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban daripada Takhah Ibn
Ubaidillah dan Tirmizi berkata: Hadith ini Hasan, tetapi bahagian
‘Allahuakbar’ di sebut oleh ad-Darimi sahaja)
21. Doa kepada pengantin.

‫ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﲨﻊ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﰲ ﺧﲑ‬
"Semoga Allah memberkati engkau dan memberkati atas kau dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan".
(Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan empat ahli hadis dari Anas dan Abu Hurairah).
22. Doa ketika melihat kanak-kanak.

‫ﺃﻋﻴﺬﻙ ﺑﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﲔ ﻵﻣﺔ‬
"Aku bermohon perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan racun, dan dari setiap mata yang membawa kejelikan". (Hadis riwayat Bukhari dari hadis Ibnu 'Abbas)
23. Doa ketika menziarahi orang sakit.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﺷﻒ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﻟﺸﺎﰲ ﻻ ﺷﻔﺎﺀ ﺇﻻ ﺷﻔﺎﺅﻙ ﺷﻔﺎﺀ ﻻ ﻳﻐﺎﺩﺭ‬
‫ﺳﻘﻤﺎ‬
"Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, wahai yang memelihara manusia.
Sembuhkanlah, sesungguhnya Engkaulah yang meyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang diberikan olehMu, kesembuhan yang tidak disertai rasa sakit". (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim daripada ‘Aisyah)
24. Doa ketika dukacita.

‫ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﱐ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﳌﲔ‬
"Tidak ada Tuhan yang berhak menyembuhkan melainkan Engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim".
(Hadith riwayat Bukhari dan Muslim daripada Usamah Ibn Zaid)

25

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

25. Doa takziah kematian.

‫ﺇﻥ ﺍﷲ ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻭﻟﻪ ﻣﺎ ﺃﻋﻄﻰ ﻭﻛﻞ ﺷﺊ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻓﻠﺘﺼﱪ ﻭﻟﺘﺤﺘﺴﺐ‬
"Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang Ia ambil dan kepunyaanNya apa yang Ia berikan dan segala sesuatu pada sisiNya sampai waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu bersabar dan mengharapkan ganjaran".
(Hadis riwayat Bukhari dari hadis Usamah).
26. Doa dalam sembahyang jenazah.

‫ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﹶﻟ ُ ﻭَﺍﺭﺣﻤﻪ ﻭﻋَﺎﻓﻪ ﻭَﺍﻋﻒ ﻋﻨ ُ ﻭﹶﺃﻛﺮﻡ ُ ُﹶﻟ ُ ﻭﻭﺳﻊ ُﺪﺧﻠ ُ ﻭَﺍﻏﺴﻠﻪ ﺑِﺎﹾﻟﻤَﺎﺀ‬
ِ
ُ ‫ﱠ ُ ﱠ ﹾ ِ ْ ﻪ ْ َ ْ ُ َ ِ ِ ْ ُ َ ْﻪ َ ﹾ ِ ْ ﻧﺰ ﻪ َ َ ﱢ ْ ﻣ ْ َ ﹶﻪ ﹾ ِ ﹾ‬
‫ﻭَﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭَﺍﹾﻟﺒﺮﺩ ﻭَﻧﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺨﻄﹶﺎﻳَﺎ ﻛﻤَﺎ َﻧﻘﻴﺖ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﹾﻟﺄْﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺪَﻧﺲ ﻭﹶﺃْﺑﺪﹾﻟﻪُ ﺩَﺍﺭًﺍ‬
ِ َ ِ ‫ﹶ ﱠْ َ ﱠ ْ َ ﹶ َ َ ِ ْ ﱠ‬
َ ْ ِ ِ‫ﱠﹾ ِ َ َ ِ َ ﱢ‬

‫ﺧﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺩَﺍﺭﻩ ﻭﹶﺃﻫﻠﹰﺎ ﺧﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﹶﺃﻫﻠﻪ ﻭﺯﻭﺟًﺎ ﺧﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﹶﺃﺩﺧﻠﻪُ ﺍﹾﻟﺠﻨﺔ ﻭﹶﺃﻋﺬﻩُ ﻣﻦ‬
ْ ِ ‫َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ﹾ َﱠ ﹶ َ ِ ﹾ‬
‫ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺍﹾﻟﻘﺒﺮ ﹶﺃﻭ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺍﻟﱠﺎﺭ‬
ِ ‫َ ِ ﹶْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ﻨ‬

"Ya Allah, maafkanlah dia dan berilah rahmat ke atasnya, selamatkanlah dia dan ampunilah dia, muliakanlah tempatnya, luaskan tempat masuknya dan bersihkanlah dia dengan air salju dan air dingin.
Sucikanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran, gantikanlah baginya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarganya dan pasangan yang lebih baik daripada pasangan yang dimilikinya. Masukkanlah dia ke syurga dan lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka". (Hadith riwayat Muslim daripada ‘Aus Ibn Malik)

26

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 3
Saya Mestilah Muslim Dari Sudut Aqidah

1. Menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat.
2. Memelihara pandangan.
3. Memelihara lidah.
4. Bersifat pemalu.
5. Sersifat lemah-lembut.
6. Bersifat benar.
7. Bersifat tawaduk.
8. Menjauhi sangka buruk dan mengumpat.
9. Bermurah hati.
Kemuliaan akhlak adalah matlamat utama bagi ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w tentang tujuan pengutusan baginda:
Yang bermaksud: "Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak". Hal ini dipertegaskan lagi di dalam Al-Quran:

‫ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ِﺇﻥ ﻣﻜﱠﺎﻫﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ﹶﺃﻗﹶﺎ ُﻮﺍ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭﺀَﺍَﺗ ُﺍ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓ ﻭﹶﺃﻣﺮُﻭﺍ ﺑِﺎﹾﻟﻤﻌ ُﻭﻑ ﻭَﻧﻬﻮْﺍ ﻋﻦ ﺍﹾﻟ ُﻨﻜﺮ ﻭِﻟﻠﻪ‬
ِ ‫َ ْﺮ ِ َ َ َ ِ ﻤ ْ ﹶ ِ َ ﱠ‬
ََ ‫ﱠ ﹶ َ ﻮ ﱠ ﹶ‬
‫ﹶْ ِ ﻣ‬
ْ ُ ‫َ ﹾ َ ﱠﻨ‬
‫ﻋَﺎﻗﺒ ﹸ ﺍﹾﻟﺄ ُﻮﺭ‬
ِ ‫َِﺔ ﹸﻣ‬

Yang bermaksud: Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala urusan.
(Surah Al-Hajj, Ayat: 41).

27

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Firman Allah lagi:

‫ﹶﻟﻴﺲ ﺍﹾﻟﺒﺮ ﹶﺃﻥ ُﺗﻮﱡﻮﺍ ﻭ ُﻮﻫﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﹾﻟﻤﺸﺮﻕ ﻭَﺍﹾﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﹶﻟﻜﻦ ﺍﹾﻟﺒﺮ ﻣﻦ ﺀَﺍﻣﻦ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻭَﺍﹾﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮ ﻭَﺍﹾﻟﻤﻠﹶﺎِﺋﻜﺔ‬
ِ ‫ْ َ ِ ﱠ ﹾ َﻟ ُﺟ َ ﹸ ْ َِ ﹶ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ َ ِ ﱠ ِ ﱠ َ ْ َ َ ﱠ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ﹶ‬
‫ﻭَﺍﹾﻟﻜﺘَﺎﺏ ﻭَﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺀَﺍﺗَﻰ ﺍﹾﻟﻤَﺎﻝ ﻋﻠﹶﻰ ُﺒﻪ ﺫﻭِﻱ ﺍﹾﻟﻘﺮﺑَﻰ ﻭَﺍﹾﻟﻴﺘَﺎﻣَﻰ ﻭَﺍﹾﻟﻤﺴﺎﻛﲔ ﻭَﺍْﺑﻦ ﺍﻟﺴﺒِﻴﻞ ﻭَﺍﻟ ﱠﺎِﺋﻠﲔ‬
َِ ‫ََ َِ َ ﱠ ِ ﺴ‬
َ
ْ‫ﹸ‬
‫ﹶ َ ﺣﱢ ِ ﹶ‬
َ َ ‫ِ ِ ﱠِﱢ‬
‫ﻭﻓِﻲ ﺍﻟﺮﻗﹶﺎﺏ ﻭﹶﺃﻗﹶﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭﺀَﺍﺗَﻰ ﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻮ ﹸﻮﻥ ِﺑﻌﻬﺪﻫﻢ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋَﺎﻫ ُﻭﺍ ﻭَﺍﻟ ﱠﺎِﺑﺮِﻳﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺒﺄﺳَﺎﺀ‬
ِ ‫َﹾ‬
َ ‫ﺼ‬
‫َﺪ‬
ْ َِِْ ‫ﱠ ﹶ ﻤ ﻓ ﹶ‬
َ ‫ﱢ ِ َ َ ﱠ ﹶ‬
َ

‫ﻭَﺍﻟﻀ ﱠﺍﺀ ﻭﺣﲔ ﺍﹾﻟﺒﺄﺱ ﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺻﺪ ﹸﻮﺍ ﻭﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﹾﻟﻤﺘ ﹸﻮﻥ‬
‫ﱠﺮ ِ َ ِ َ َ ﹾ ِ ﺃ ِ َ َ َ َﻗ َﺃ ِ َ ُ ُ ُﱠﻘ ﹶ‬
Yang bermaksud: Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala Kitab dan sekalian Nabi dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang dia menyayanginya, kepada kaum kerabat dan anakanak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan) dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. (Surah Al-Baqarah,
Ayat: 177).
Kemuliaan akhlak adalah tanda keimanan seseorang kerana ia adalah hasil dari keimanannya. Adalah tidak dikira beriman seseorang yang tidak berakhlak. Berhubung dengan hal inilah Rasulullah s.a.w menyatakan:
Bukanlah iman itu hanya dengan cita-cita tetapi iman itu ialah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. (Hadis riwayat Ad-Dailami).
Rasulullah s.a.w pernah ditanya tentang apa itu agama? Baginda menjawab: Kemuliaan akhlak (Husnul Khuluq). Apabila ditanya tentang apa itu kejahatan, baginda menjawab: Akhlak yang buruk (Su'ul Khuluq).
Akhlak mulia yang dimiliki oleh seseorang hamba merupakan amalan yang paling berat dalam timbangan di hari kiamat nanti. Oleh itu sesiapa yang rosak akhlaknya dan buruk amalannya tidak akan dipercepatkan hisabnya.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: Tidak ada sesuatu yang lebih berat di atas neraca timbangan seorang hamba di hari kiamat selain dari akhlak yang baik. (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi).

28

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Di dalam Islam akhlak yang mulia itu lahir sebagai hasil dari berbagai ibadat yang dilakukan. Tanpa hasil ini, tinggallah ibadat-ibadat itu sebagai upacara dan gerak-geri yang tidak memiliki apa-apa nilai dan tidak membawa apa-apa faedah. Berhubung dengan sembahyang contohnya, Allah s.w.t menyebut di dalam Al-Quran:

‫ِﺇﻥ ﺍﻟﺼﻠﹶﺎﺓ َﺗﻨﻬَﻰ ﻋﻦ ﺍﹾﻟﻔﺤﺸَﺎﺀ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻨﻜﺮ‬
ِ ‫ﱠ ﱠ ﹶ ْ َ ِ ﹶ ْ ِ ﻤْ ﹶ‬
Yang bermaksud: Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. (Surah Al-Ankabuut, Ayat: 45).
Rasulullah menjelaskan perkara ini dengan sabdanya:
Yang bermaksud: Sesiapa yang sembahyang (tetapi) tidak dapat mencegah (dirinya) dari berbuat keji dan mungkar, ia akan bertambah jauh dari Allah. (Hadis riwayat
Tabrani).
Rasulullah s.a.w juga menyebut perkara yang sama bagi faedah ibadat puasa:
Yang bermaksud: Apabila seseorang yang berpuasa, janganlah dia melakukan rafath
(mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan rasa berahi, lucah atau bersetubuh) dan bertengkar. Jika dia dicerca atau diperangi maka katakanlah: Saya ini sedang berpuasa. (Muttafaqun alaih).
Berhubung dengan ibadat Haji pula Allah berfirman:

‫ﺍﹾﻟﺤﺞ ﹶﺃﺷﻬ ٌ ﻣﻌ ﹸﻮﻣَﺎ ٌ ﻓﻤﻦ ﻓﺮﺽ ﻓِﻴﻬﻦ ﺍﹾﻟﺤﺞ ﻓﻠﹶﺎ ﺭﻓﺚ ﻭﻟﹶﺎ ﻓ ُﻮﻕ ﻭﻟﹶﺎ ﺟﺪَﺍﻝ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺤﺞ‬
‫َﱢ‬
‫َ ﱡ ْ ُﺮ َ ْﻠ ﺕ ﹶ َ ْ ﹶ َ َ ِ ﱠ َ ﱠ ﹶ َ ﹶ ﹶ َ ﹸﺴ َ َ ِ ﹶ‬
Yang bermaksud: (Masa untuk mengerjakan ibadat) Haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian sesiapa yang telah mewajibkan dirinya (dengan niat mengerjakan) ibadat Haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar, dalam masa mengerjakan ibadat Haji.
(Surah Al-Baqarah, Ayat: 197).
Rasulullah s.a.w bersabda: Yang bermaksud: Sesiapa yang telah sempurna menunaikan Haji tanpa melakukan rafath (mengeluarkan kata-kata yang boleh menimbulkan rasa berahi, lucah atau bersetubuh) dan melakukan perkara-perkara yang fasiq, (bererti) dia kembali (dalam keadaan suci bersih) sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. (Muttafaqun Alaih).

29

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Sifat-sifat Akhlak Seorang Muslim
Di antara ciri-ciri akhlak yang sewajarnya menghiasi diri seseorang insan supaya dia menjadi seorang muslim yang benar adalah akhlak-akhlak yang berikut: 1. Bersifat warak dari melakukan perkara-perkara yang syubhat.
Seorang muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah dan juga perkara-perkara yang samar-samar di antara halal dan haramnya (syubhat) berdasarkan ajaran dari hadis
Rasulullah s.a.w yang berbunyi:
Yang bermaksud: Sesungguhnya yang hala itu nyata (terang) dan haram itu nyata (terang) dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran, yang tidak diketahuinya oleh kebanyakan manusia. Maka sesiapa yang memelihara (dirinya dari) segala yang kesamaran, sesungguhnya dia memelihara bagi agamanya dan kehormatannya. Dan sesiapa yang jatuh ke dalam kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram, seperti seorang penggembala yang menggembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat (ternakannya) makan di dalamnya. Ketahuilah bahawa bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangan.
Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala yang diharamkannya. Ketahuilah!
Bahawa di dalam badan ada seketul daging, apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya dan apabila ia rosak, rosaklah seluruhnya. Ketahuilah! Itulah yang dikatakan hati. (Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim).
Adapun setinggi-tinggi pencapaian darjat wara' adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah s.a.w di dalam hadis baginda: Yang bermaksud: Seorang hamba (Allah) itu tidaklah termasuk di dalam martabat golongan muttaqin sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidaklah menjadi kesalahan (jika dilakukan tetapi ia meninggalkannya) kerana sikap berhati-hati dari terjerumus ke dalam kesalahan. (Hadith riwayat
Tirmizi, Ibn Majah dan Al-Hakim dan Tirmizi berkata: Hadith ini
Hassan)
2. Memelihara Penglihatan:
Seseorang muslim itu mestilah memelihara dirinya dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah kerana pandangan terhadap sesuatu (yang menarik itu) boleh merangsang syahwat dan merupakan faktor yang membawanya ke kancah pelanggaran dan maksiat.
Berhubung dengan perkara-perkara ini Al-Quran mengingatkan orang30

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

orang mukmin supaya memelihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﻗﻞ ِﻟﻠﻤُﺆﻣﻨﲔ َﻳﻐ ﱡﻮﺍ ﻣﻦ ﹶﺃْﺑﺼَﺎﺭﻫﻢ‬
ْ ِِ
ْ ِ ‫ﹸ ﹾ ﹾ ْ ِ ِ َ ُﻀ‬
Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram). (Surah An-Nur, Ayat: 30).
Rasulullah s.a.w pula bersabda:
Yang bermaksud: Pandangan itu ada satu penahanan dari penahanan iblis.
(Hadith riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani)
Baginda juga mengingatkan:
Yang bermaksud: Kamu hendaklah memelihara pandangan kamu, menjaga kehormatan (kemaluan) kamu aAllah akan memburukkan muka kamu. (Hadis riwayat Tabrani).
3. Memelihara Lidah:
Seseorang muslim mestilah memelihara lidahnya dari menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbuatan-perbuatan yang buruk dan kotor, percakapan-percakapan kosong, mengumpat keji dan mengadu domba. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan:
Ketahuilah, seseorang mukallaf itu sewajarnya menjaga lidahnya dari sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama sahaja hasilnya maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh. Kejadian demikian telah banyak berlaku tetapi kebaikan darinya adalah jarang.
Sebenarnya banyak dari hadis-hadis Rasulullah s.a.w yang menerangkan keburukan dan bencana lidah ke atas yang empunya diri:
Yang bermaksud: Tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu sebagai hasil tuaian (jelek) lidahnya. (Hadis Riwayat Tirmizi).

31

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Rasulullah s.a.w juga bersabda:
Yang bermaksud: Bukanlah dia seorang mukmin (jika) dia suka menuduh, suka melaknat, bercakap kotor dan keji. (Hadis riwayat Tirmizi).
Sabdanya lagi:
Yang bermaksud: Sesiapa yang banyak bercakap banyaklah kesalahannya, sesiapa yang banyak kesalahannya banyaklah dosanya dan siapa yang banyak dosanya, api nerakalah paling layak untuk dirinya. (Diriwayatkan oleh
Baihaqi).
4. Bersifat Pemalu:
Seseorang muslim mestilah bersifat pemalu dalam setiap keadaan.
Namun demikian sifat tersebut tidak seharusnya menghalangnya dari memperkatakan kebenaran. Di antara sifat pemalu seseorang ialah ia tidak masuk campur urusan orang lain, memelihara pandangan, merendah diri, tidak meninggikan suara ketika bercakap, berasa cukup serta memadai sekadar yang ada serta sifat-sifat seumpamanya.
Diceritakan daripada Rasulullah s.a.w bahawa baginda adalah seorang yang sangat pemalu, lebih pemalu dari anak gadis yang berada di balik tabir.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: Iman itu mempunyai tujuh puluh cabang atau enam puluh cabang, maka yang paling utama ialah ucapan Lailaha Illallah (Tidak ada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah) dan yang paling rendah ialah membuang duri dari jalan dan sifat malu ialah satu cabang dari iman. (Hadis riwayat Baihaqi).
Berhubung dengan sifat malu ini para ulama mengatakan:
Hakikat malu itu ialah sifat yang menggerakkan seseorang itu meninggalkan kejahatan dan menghalangnya dari mencuaikan hak orang lain. 5. Bersifat Lemah-lembut dan Sabar:
Di antara sifat-sifat yang paling ketara yang wajib tertanam di dalam diri seseorang Muslim ialah sifat sabar dan lemah-lembut kerana kerja-kerja untuk Islam akan berhadapan dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, malah jalan dakwah sememangnya penuh dengan
32

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

kepayahan, penyeksaan, penindasan, tuduhan, ejekan dan persendaan yang memalukan. Semua halangan-halangan ini sering dihadapi oleh para petugas amal Islami, sehingga hemah mereka menjadi pudar, gerakan menjadi lumpuh malah mereka mungkin terus berpaling meninggalkan medan dakwah.
Dari keterangan ini jelaslah tugas dan tanggungjawab seseorang pendakwah adalah satu tugas yang amat sukar. Ia bertanggungjawab menyampaikan dakwah kepada seluruh lapisan manusia yang berbeza kebiasaan, taraf pemikiran dan tabiatnya. Da'ie akan menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang jahil dan orang alim, orang yang berfikiran terbuka dan orang yang emosional (sensitif), orang yang mudah bertolak ansur dan orang yang keras kepala, orang yang tenang dan orang yang mudah tersinggung. Oleh yang demikian dia wajib menyampaikan dakwah kepada semua golongan itu sesuai dengan kadar kemampuan penerimaan akal mereka. Ia mestilah berusaha menguasai dan memasuki jiwa mereka seluruhnya. Semua ini sudah pasti memerlukan kekuatan dari kesabaran yang tinggi, ketabahan dan lemahlembut. Oleh itu kita dapati banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menganjurkan dan mengarahkan agar seseorang da'ie itu itu berakhlak dengan sifat sabar, lemah-lembut dan berhati-hati.
A. Arahan-arahan Dari Al-Quran:
Di antara arahan-arahan Al-Quran ialah:
1. Firman Allah:

‫ﻭﹶﻟﻤﻦ ﺻﺒﺮ ﻭﻏﻔﺮ ِﺇﻥ ﺫِﻟﻚ ﹶﻟﻤﻦ ﻋﺰﻡ ﺍﹾﻟﺄ ُﻮﺭ‬
ِ ‫َ َ ْ َ َ َ َ ﹶ ﹶ َ ﱠ ﹶ َ ِ ْ َ ْ ِ ﹸﻣ‬
Yang bermaksud: Dalam pada itu (ingatlah), orang yang bersabar dan memaafkan (kesalahan orang terhadapnya), sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat (melakukannya).
(Surah Asy-Syura, Ayat: 43).
2. Firman Allah:

‫ﻓﹶﺎﺻﻔﺢ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﺍﹾﻟﺠﻤِﻴﻞ‬
‫ْﹶ ِ ﱠ ﹾ َ َ ﹶ‬

33

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: Oleh itu biarkanlah (golongan kafir yang mendustakan kamu itu wahai Muhammad) serta layanlah mereka dengan cara yang elok.
(Surah Al-Hijr, Ayat: 85).
3. Firman Allah:

‫ِﺇﱠﻧﻤَﺎ ُﻳﻮﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﺎِﺑ ُﻭﻥ ﹶﺃﺟﺮﻫﻢ ِﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴَﺎﺏ‬
ٍ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ ‫َﻓ ﺼ ﺮ ﹶ‬
Yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. (Surah Az-Zumar,
Ayat: 10).
4. Firman Allah:

‫ﻭﹾﻟﻴﻌ ﹸﻮﺍ ﻭﹾﻟﻴﺼﻔﺤُﻮﺍ ﹶﺃﻟﹶﺎ ُﺗﺤﱡﻮﻥ ﹶﺃﻥ َﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﻟﻜﻢ‬
ْ ‫ِﺒ ﹶ ﹾ ْ ِ َ ﱠ ُ ﹸ‬
‫َ َ ْﻔ َ َ ْ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan (sebaliknya) hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu, tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? (Surah An-Nur, Ayat: 22).
5. Firman Allah:

‫ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺧَﺎﻃﺒ ُ ُ ﺍﹾﻟﺠَﺎﻫ ﹸﻮﻥ ﻗﹶﺎﹸﻮﺍ ﺳﻠﹶﺎﻣًﺎ‬
َ ‫ِﻠ ﹶ ﻟ‬
‫ﹶَﻬﻢ‬
َ
Yang bermaksud: Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. (Surah Al-Furqaan, Ayat: 63).
B. Arahan-arahan dari hadis-hadis Nabi ialah:
1. Sabda Rasulullah s.a.w:
Yang bermaksud: Sesungguhnya seorang hamba itu akan mencapai darjat orang-orang yang berpuasa serta bersembahyang malam dengan sifat lemahlembutnya. (Hadith riwayat Tirmizi daripada ‘Aishah dan Abdul Qadir al-Arnaut berkata: Sanadnya sahih)
2. Sabda Rasulullah s.a.w:
Yang bermaksud: Mahukah aku memberitahu kamu suatu perkara yang dengannya Allah akan memuliakan binaan (kedudukan seseorang) dan mengangkatnya kepada beberapa darjat ketinggian. Mereka menjawab: Ya!

34

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Berlemah-lembutlah kamu terhadap orang jahil, maafkanlah orang yang menzalimi kamu, hulurkanlah pemberian kepada orang yang menahan pemberiannya kepadamu dan sambunglah hubungan silaturahim terhadap orang yang memutuskannya terhadap kamu.
(Hadith riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar)
3. Rasulullah s.a.w juga bersabda:
Yang bermaksud: Apabila Allah s.w.t menghimpunkan makhluk-Nya di hari Kiamat, penyeru pada hari itu menyeru: "Di manakah orang-orang yang mempunyai keistimewaan". Baginda bersabda: "Lalu bangun segolongan manusia dan bilangan mereka adalah sedikit. Mereka semua bergerak dengan cepat memasuki syurga lalu disambut oleh para malaikat." Kemudian mereka ditanya: "Apakah keistimewaan kamu?" Mereka menjawab: "Apabila kami dizalimi kami bersabar, apabila dilakukan kejahatan kepada kami, kami berlemah-lembut". Lalu dikatakan kepada mereka: "Masuklah kamu ke dalam
Syurga kerana ia adalah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal". (Hadith riwayat Al-Baihaqi dalam “Shuab al-Iman” dan beliau berkata: “Terdapat kelemahan dalam sanadnya.”)
C. Contoh-contoh Praktikal Dari Nabi-nabi:
1. Pada hari peperangan Hunain seorang (yang tidak puas hati dengan pembahagian rampasan perang) berkata: "Demi Allah, sesungguhnya ini adalah pembahagian yang tidak adil dan tidak bertujuan mendapat keredaan Allah". Setelah diceritakan kepada Rasulullah s.a.w, baginda bersabda: Yang bermaksud: Semoga Allah merahmati Nabi Musa kerana ia disakiti lebih dari ini tetapi ia sabar. (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibn Mas’ud)
2. Anas r.a telah berkata:
Yang bermaksud: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w telah memasuki sebuah masjid. Ia memakai kain selendang buatan Najran yang kasar buatannya.
Tiba-tiba seorang Arab Badwi datang dari arah belakang baginda lalu menarik kain tersebut dari belakang sehingga meninggalkan kesan di leher baginda. Badwi tersebut berkata: "Wahai Muhammad, berikanlah kepada kami harta Allah yang ada di sisimu, lalu Rasulullah s.a.w berpaling kepadanya dengan wajah yang tersenyum dan baginda bersabda:
"Perintahkan kepada yang berkenaan supaya berikan kepadanya. (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)
35

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

3. Abu Hurairah menceritakan:
Yang bermaksud: Bahawa seorang Arab Badwi telah berkata kepada
Rasulullah s.a.w: "Wahai Muhammad! Bawalah gandum ke atas dua ekor untaku, kerana kalau engkau buat begitu ia bukan harta engkau dan bukan juga harta bapa engkau". Kemudian dia menarik kain selendang Rasulullah
s.a.w meninggalkan kesan kemerahan di leher baginda. Lalu Rasulullah s.a.w memerintahkasupaya membawa kepada Badwi tersebut seguni gandum dan tamar. 4. At-Tabrani menceritakan:
Yang bermaksud: Bahawa seorang wanita bercakap lucah (iaitu percakapan yang boleh membangkitkan berahi) kepada sekumpulan lelaki, lalu dia melintas di hadapan Rasulullah s.a.w ketika Nabi sedang memakan roti berkuah di atas tanah. Kemudian wanita tersebut berkata: "Kamu lihatlah kepadanya, dia duduk seperti seorang hamba abdi dan dia makan juga seperti seorang hamba abdi".
5. Abu Hurairah r.a menceritakan:
Yang bermaksud: Seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah!
Sesungguhnya saya mempunyai kaum kerabat yang selalu saya hubungi mereka tetapi mereka semua memutuskan hubungan dengan saya, saya berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat jahat kepada saya, saya berlemah-lembut dengan mereka tetapi mereka bersikap keras kepada saya".
Lalu baginda bersabda: "Jika sekiranya engkau berbuat seperti yang engkau katakan seolah-olah engkau menjemukan mereka dan engkau tetap akan mendapat pertolongan dari Allah selama engkau berbuat demikian".
6. Pada suatu ketika datang seorang Yahudi menuntut hutang daripada Rasulullah s.a.w dengan berkata: "Kamu dari Bani Abd.
Manaf adalah bangsa yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutang". Ketika itu Umar bin Al-Khattab ada bersama dan dia hampirhampir memenggal leher Yahudi itu, lalu Rasulullah s.a.w berkata kepadanya: "Wahai Umar! Sepatutnya engkau menyuruhnya meminta kepadaku dengan cara yang baik dan menuntut aku juga membayar dengan baik".
7. Diriwayatkan bahawa Nabi Isa a.s bersama para pengikut setianya
(Hawariyyun) menjelajah dari satu kampung ke satu kampung yang lain kerana berdakwah. Lalu di dalam dakwahnya itu dia bercakap kepada manusia dengan cara yang baik, sebaliknya mereka membalasnya dengan kata-kata yang buruk, kutukan dan maki36

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

hamun. Para pengikut setia Nabi Isa merasa hairan terhadap tindakan itu lalu mereka bertanya tentang rahsia perbuatan sedemikian.
Baginda berkata: "Setiap orang itu mengeluarkan (membelanjakan) apa yang ada padanya".
Semua peristiwa di atas dan peristiwa lainnya menjadi bukti yang menguatkan lagi tuntutan ke atas para pendakwah supaya bersifat lemah-lembut, sabar dan berlapang dada khususnya apabila cabarancabaran yang menyakitkan itu datangnya dari kaum kerabat, sahabat handai, orang-orang yang dikasihi, teman-teman rapat dan saudara mara kerana sifat lemah-lembut, sabar dan berlapang dada itu akan menghasilkan kasih-sayang, kelembutan hati dan menghapuskan perpecahan serta perbezaan. Cukuplah seseorang pendakwah itu melakukan apa yang diredai oleh Allah.
8. Bersifat Benar dan Jujur.
Seorang muslim itu mestilah bersifat benar dan tidak berdusta.
Berkata benar sekalipun kepada diri sendiri kerana takut kepada Allah dan tidak takut kepada celaan orang. Sifat dusta adalah sifat yang paling jahat dan hina malahan ia menjadi pintu masuk kepada tipu daya syaitan. Seseorang yang memelihara dirinya dari kebiasaan berdusta bererti dia memiliki pertahanan dan benteng yang dapat menghalang dari was-was syaitan dan lontaran-lontarannya. Berhatihati dan memelihara diri dari sifat dusta akan menjadikan jiwa seorang itu mempunyai pertahanan dan benteng yang kukuh menghadapi hasutan dan tipu-daya syaitan. Dengan demikian jiwa seseorang akan sentiasa besih, mulia dan terhindar dari tipu-daya syaitan. Sebaliknya sifat dusta meruntuhkan jiwa dan membawa kehinaan kepada peribadi insan. Lantaran itu Islam mengharamkan sifat dusta dan menganggap sebagai satu penyakit dari penyakitpenyakit yang laknat.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: Sesungguhnya sifat benar membawa kepada kebajikan dan sesungguhnya kebajikan itu membawa ke syurga. Seseorang yang sentiasa bersifat benar hinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang benar. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa kepada kezaliman
(kejahatan) dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang lelaki yang sentiasa berdusta sehinggalah dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta".
(Muttafaqun Alaih).

37

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

9. Bersifat Rendah Diri
Seseorang muslim mestilah bersifat tawaduk atau merendah diri khususnya terhadap saudara-saudaranya yang muslim dengan cara tidak membezakan (dalam memberikan layanan) sama ada yang miskin mahupun yang kaya. Rasulullah s.a.w sendiri memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat takbur
(membangga diri). Baginda bersabda:
Yang bermaksud: “Tidak akan memasuki syurga sesiapa yang di dalam hatinya terdapat sebesar zarrah (sedikit) sifat takbut.” (Hadis riwayat
Muslim).
Di dalam Hadis Qudsi pula Allah berfirman:
Yang bermaksud: Kemuliaan itu ialah pakaian-Ku dan membesarkan diri itu ialah selendang-Ku. Sesiapa yang cuba merebut salah satu dari keduaduanya pasti Aku akan menyeksanya". (Hadis Qudsi riwayat Muslim).
10. Menjauhi Sangka Buruk dan Mengumpat:
Menjauhi sangka buruk, mengumpat dan mengintai-intai keburukan orang lain. Oleh itu seseorang itu mestilah menjauhi sifatsifat ini kerana mematuhi firman Allah:

‫ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﺍﺟﺘﻨُﻮﺍ ﻛﺜﲑًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻦ ِﺇﻥ َﺑﻌﺾ ﺍﻟﻈﻦ ِﺇﹾﺛ ٌ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺠﺴ ُﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ َﻳﻐﺘﺐ‬
ْ َْ َ ‫َ َﻨ َِْﺒ ﹶِ ِ َ ﱠ ﱢ ﱠ ْ َ ﱠ ﱢ ﻢ َ َ ﱠﺴ‬

‫ْﻀﻜ ْ ْ ﻳ ِ ﱡ َﺪﻛ ْ ﹾ ﹾﻛ ﹶ ْ َ ِ َ ْ ﹶ ﹶ ِ ُْﻤ ُ ﻘ ﱠ َ ﱠ ﱠ َ ﻮ ﺏ‬
ٌ ‫َﺑﻌ ُ ﹸﻢ َﺑﻌﻀًﺎ ﹶﺃُﺤﺐ ﹶﺃﺣ ُ ﹸﻢ ﹶﺃﻥ َﻳﺄ ﹸﻞ ﹶﻟﺤﻢ ﹶﺃﺧِﻴﻪ ﻣﻴﺘًﺎ ﻓﻜﺮﻫﺘ ُﻮﻩ ﻭَﺍﱠﺗ ﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ َﺗ ﱠﺍ‬
‫َ ﻢ‬
ٌ ‫ﺭﺣِﻴ‬
Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.
(Surah Al-Hujuraat, Ayat: 12).
Allah berfirman lagi:

38

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ُﻳﺆ ﹸﻭﻥ ﺍﹾﻟﻤُﺆﻣﻨﲔ ﻭَﺍﹾﻟﻤﺆﻣﻨَﺎﺕ ِﺑﻐﻴﺮ ﻣَﺎ ﺍﻛﺘﺴُﻮﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﺣﺘﻤ ﹸﻮﺍ ُﺑﻬﺘَﺎﻧًﺎ ﻭِﺇﹾﺛﻤًﺎ ﻣﺒِﻴﻨًﺎ‬
ُ َ ْ ‫َ ْﺫ ﹶ ْ ِِ َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ﹾَ َﺒ ﹶ ﹶ ِ َْ َﻠ‬
Yang bermaksud: Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. (Surah AlAhzaab, Ayat: 58).
Dan Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: Wahai golongan yang beriman dengan lidahnya sahaja, sedang iman belum memasuki hatinya, janganlah kamu mengumpat orangorang Islam yang lain dan janganlah kamu mengintai-intai keburukan mereka, kerana sesiapa yang mengintai-intai keburukan saudaranya, Allah akan membongkar keburukannya sekalipun dia berada di dalam rumahnya.
(Hadis riwayat Abu Daud).
11. Bersifat Pemurah.
Seorang Muslim mestilah bersifat pemurah, sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya pada jalan Allah. Di antara cara yang dapat menyingkap kebakhilan seseorang itu ialah dengan cara memintanya membelanjakan wang ringgit kerana berapa banyak dari kalangan mereka yang berkedudukan, bercita-cita tinggi serta berpangkat gugur tercicir dari jalan ini, disebabkan oleh sikap rakus terhadap mata benda. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat berpuluhpuluh ayat yang menjelaskan ciri-ciri keimanan yang dikaitkan dengan sifat pemurah.
Di antaranya:

‫ﻭﻣ ﱠﺎ ﺭﺯﻗﻨَﺎﻫﻢ ُﻳﻨﻔ ﹸﻮﻥ‬
‫َ ِﻤ َ َ ﹾ ُ ْ ْ ِﻘ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka. (Surah Al-Anfaal, Ayat: 3).

‫ﻭﻣَﺎ ُﻨﻔ ﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻓﻠﺄْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﻭﻣَﺎ ُﺗﻨﻔ ﹸﻮﻥ ِﺇﱠﺎ ﺍْﺑﺘﻐَﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣَﺎ ُﻨﻔ ﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ُﻳﻮﻑ‬
‫َ ﺗ ْ ِﻘ ِ ْ َ ْ ٍ ﹶ ِﹶ ﻔ ِﻜ ْ َ ْ ِﻘ ﹶ ﻟ ِ َ َ ْ ِ ﱠ ِ َ ﺗ ْ ِﻘ ِ ْ َ ْ ٍ َ ﱠ‬
‫ِﺇﹶﻟﻴﻜﻢ ﻭﹶﺃْﻧﺘﻢ ﻟﹶﺎ ُﺗﻈﻠ ُﻮﻥ‬
‫ْ ﹸ ْ َ ُ ْ ﹾ ﹶﻤ ﹶ‬
39

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan
(pada jalan Allah) maka (faedahnya dan pahalanya) adalah untuk diri kamu sendiri dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menuntut keredaan Allah dan apa jua yang kamu dermakan dari harta yang halal, akan disempurnakan (balasan pahalanya) kepada kamu dan (balasan baik) kamu (itu pula) tidak dikuran. (Surah Al-Baqarah, Ayat: 272).
Orang-orang yang bakhil atau kikir seharusnya mendengar dan mengambil pengajaran darpesanan Rasulullah s.a.w yang berbunyi:
Yang bermaksud: Tidak ada suatu haripun yang dilalui oleh seorang hamba kecuali (hari-hari) didatangi oleh dia Malaikat lalu salah satu darinya berdoa:
"Ya Allah! Berikanlah ganti kepada si hamba yang menafkahkan hartanya".
Manakala Malaikat yang kedua pula berdoa: Ya Allah! Berikanlah kebinasaan kepada si hamba yang bakhil ini". (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)
12. Qudwah Hasanah (Suri Teladan Yang Baik)
Selain dari sifat-sifat yang dinyatakan di atas, seorang muslim mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai. Segala tingkah-lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip-prinsip Islam serta adab-adabnya seperti dalam hal makan minum, cara berpakaian, pertuturan, dalam suasana aman, dalam perjalanan malah dalam seluruh tingkah laku dan diamnya.
(Kitab-kitab yang membicarakan secara khusus mengenai tajuk ini yang dapat dijadikan sebagai renungan oleh para pembaca di antaranya ialah Kitab Riadhus Salihin karangan Imam Nawawi, Kitab
Khuluqul Muslim (Akhlak Seorang Muslim) karangan Muhammad AlGhazali, Ihya' Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dan Hayat AsSahabah karangan Al-Kandahlawi).

40

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 4
Saya Mestilah Bersifat Seorang Muslim Terhadap
Keluarga Saya

Sebenarnya apabila saya telah menganut agama Islam, saya wajib menjadi seorang pendukung risalah ini di dalam kehidupan bahkan saya wajib menjadikan seluruh kehidupan saya mematuhi segala arahan risalah ini.
Maka apabila anutan saya terhadap Islam mewajibkan saya menjadi
Muslim di dalam sudut kejiwaan, akidah, ibadah dan akhlak maka kewajipan yang sama juga menuntut saya berusaha menjadikan masyarakat yang saya hidup di dalamnya sebagai masyakat muslim.
Adalah tidak memadai dengan saya menjadi muslim seorang diri sahaja sedangkan orang-orang di sekeliling saya tidak dihiraukan, kerana di antara kesan-kesan dari seruan Islam dan kemesraannya di dalam jiwa manusia (jika ia telah benar-benar beriman) ialah ia merasai tanggungjawabnya terhadap orang lain dengan mengajak dan menasihati mereka dengan Islam serta ghairah mengambil berat ke atas mereka sebagai realisasi dari amaran Rasulullah:

‫ﻣﻦ ﺑﺎﺕ ﻭﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ‬
Yang bermaksud: "Barang siapa yang tidur nyenyak dan tidak mengambil peduli urusan umat Islam maka ia bukan dari golongan mereka". (Hadith riwayat alBaihaqi dalam “Shuab al-Iman”, at-Tabari, Abu Nua’im dalam “Hilyah” dan alHakim.)
Bertitik tolak dari sinilah menyusulnya satu tanggungjawab ke atas saya, iaitu tanggungjawab menegakkan masyarakat Islam dan tanggungjawab menyampaikan Islam kepada masyarakat.
Langkah pertama dari tanggungjawab ini dan merupakan langkah yang bersifat tabii dalam usaha ini, saya mestilah jadikan rumah-tangga saya sebuah rumah-tangga muslim. Saya mestilah menyampaikan risalah Islam kepada
"masyarakat kecil saya" yang terdiri dari ahli-ahli keluarga saya, isteri-isteri saya, anak-anak saya, seterusnya kepada kaum kerabat saya yang dekat dan inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah di permulaan dakwahnya. Firman Allah:

41

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻓﻠﹶﺎ َﺗﺪ ُ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ِﺇﹶﻟﻬًﺎ ﺀَﺍﺧﺮ ﻓﺘ ﹸﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻤُﻌﺬِﺑﲔ)312(ﻭﹶﺃْﻧﺬﺭ ﻋﺸﲑَﺗﻚ ﺍﹾﻟﺄﻗﺮِﺑﲔ)412(ﻭَﺍﺧﻔﺾ ﺟﻨَﺎﺣﻚ‬
َ َ َ ْ ِْ
َ َ ‫َ ِ ْ َ ِ َ َ ﹶﹾ‬
َ ‫َ َ ﹶ َﻜ ﹶ ِ َ َ ﱠ‬
ِ ‫ﹶ ْﻉ َ َ ﱠ‬
‫ِﻟﻤﻦ ﺍﱠﺗﺒﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻤُﺆﻣﻨﲔ‬
َ ِِ ْ َ ِ َ َ َ ِ َ
Maksudnya: Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah, akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang dikenakan azab seksa. 214- Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat.
215- Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari orangorang yang beriman. (Surah Al-Syu'ara' 26: Ayat 213-215).
Dari penjelasan di atas nyatalah bahawa tanggungjawab seorang muslim selepas tanggungjawab ke atas dirinya sendiri ialah tanggungjawab terhadap ahli keluarganya, rumah-tangganya dan anak-pinaknya. Berdasarkan dalil firman Allah:

‫ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﹸﻮﺍ ﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﻭﹶﺃﻫﻠِﻴﻜﻢ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻭ ﹸﻮﺩﻫَﺎ ﺍﻟﱠﺎﺱ َﺍﹾﻟﺤﺠَﺎﺭ ﹸ ﻋﻠﻴﻬَﺎ ﻣﻠﹶﺎِﺋﻜ ﹲ ﻏﻠﹶﺎ ﹲ ﺷﺪَﺍ ٌ ﻟﹶﺎ‬
‫َﻗ ُ ﻨ ُ ﻭ ِ َﺓ َ ﹶ ْ َ ﹶﺔ ِ ﻅ ِ ﺩ‬
ْ ‫َ َﻨ ﻗ ﻔ َﻜ ْ َ ْ ﹸ‬
‫َﻳﻌ ُﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻣَﺎ ﹶﺃﻣﺮﻫُﻢ ﻭَﻳﻔﻌ ﹸﻮﻥ ﻣَﺎ ُﻳﺆﻣ ُﻭﻥ‬
‫ْﺼ ﹶ ﱠ َ َ َ ْ َ ﹾ َﻠ ﹶ ْ َﺮ ﹶ‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari Neraka yang bahan-bahan bakarannya: Manusia dan batu (berhala); Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. (Surah Al-Tahrim 66: Ayat 6)
4.1- Tanggungjawab Sebelum Berumah-tangga.
Untuk membantu saya menjayakan usaha membina sebuah rumah-tangga yang baik, Islam telah menunjukkan beberapa anasir dan sebab-sebab yang memudahkan tanggungjawab dan pencapaian matlamat pembinaan rumah-tangga saya. Di antaranya ialah:
1. Saya mestlah memastikan perkahwinan saya adalah kerana Allah atau dengan kata lain membina rumah-tangga muslim, untuk melahirkan keturunan yang salih, menjadi keluarga yang mampu menunaikan amanah serta memastikan pelaksanaan hidayah Allah itu secara berterusan sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

‫ﺫﺭﱠﻳﺔ َﺑﻌﻀﻬَﺎ ﻣﻦ َﺑﻌﺾ‬
ٍ ْ ْ ِ ُ ْ ‫ﹸﱢ ﹰ‬
"Satu keturunan yang sebahagiannya (turunan) dari yang lain" (Surah AliImran 3: Ayat 34)
42

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

2. Saya mestilah menjadikan tujuan perkahwinan saya adalah untuk menjaga pandangan saya, memelihara kemaluan saya serta bertakwa kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

‫ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻮﻬﻧﻢ ﺍﺠﻤﻟﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺎﻛﺢ ﺍﻟﺬﻱ‬
‫ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﻔﺎﻑ‬
"Ada tiga golongan yang Allah berhak menolong mereka. Pertama: Orang yang berjihad pada jalan Allah. Kedua: hamba mukatab (yang berjanji untuk menebus diri) yang menunaikan bayaran dan ketiga orang yang berkahwin kerana ingin memelihara dirinya". (Hadis riwayat Al-Tirmizi).
Dan sabdanya lagi yang bermaksud:

‫ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﻞ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﻨﻪ ﻓﻠﻴﺘﻖ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬
"Sesiapa yang berkahwin sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya maka bertakwalah ia pada separuh yang lain". (Hadis riwayat oleh Al-Tabrani Fil-Ausath)
3. Saya mestilah memilih bakal isteri yang baik kerana dengannyalah saya berkongsi hidup dan menjadi teman dalam perjuangan, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

‫ﲣﲑﻭﺍ ﻟﻨﻄﻔﻜﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﻧﺰﺍﻉ ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺩﺳﺎﺱ ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﻓﺄﻧﻜﺤﻮﺍ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺃﻧﻜﺤﻮﺍ‬
‫ﺇﻟﻴﻬﻢ‬
"Pilihlah untuk keturunanmu (wanita yang baik) kerana sesungguhnya keturunan itu menjadi pertikaian. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan:
Keturunan itu menjadi desas-desus". Dalam satu lagi riwayat yang lain disebut: "Hendaklah engkau berkahwin dengan orang sekupu dan kahwinkanlah (anak-anakmu) dengan yang sekupu. (Hadith riwayat Ibn
Majah dan Abu Mansur ad-Dailami dalam Musnad al-firdaus))
4. Saya mestilah memilih wanita yang baik akhlak dan pegangan agamanya sekalipun ia mungkin tidak punya harta kekayaan dan kecantikan kerana sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

43

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻻ ﺗﺰﻭﺟﻮﺍ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳊﺴﻨﻬﻦ ﻓﻌﺴﻰ ﺣﺴﻨﻬﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻳﻬﻦ ﻭﻻ ﺗﺰﻭﺟﻮﻫﻦ ﻷﻣﻮﺍﳍﻦ ﻓﻌﺴﻰ‬
‫ﺃﻣﻮﺍﳍﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻐﻴﻬﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺰﻭﺟﻮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻷﻣﺔ ﺧﺮﻣﺎﺀ ﺧﺮﻗﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻓﻀﻞ‬
"Janganlah kamu mengahwini wanita kerana kecantikannya kerana bole jadi kecantikan itu akan membinasakannya, janganlah kamu mengahwini mereka kerana kekayaannya, kerana mungkin kekayaan itu merosakkannya tetapi kahwinilah mereka atas dasar pegangan agamanya. Hamba perempuan yang rabik dan hodoh tetapi baik agamanya adalah lebih utama". (Hadis riwayat
Ibnu Majah)
5. Saya mestilah berhati-hati supaya tidak menyalahi perintah Allah dalam urusan ini, kerana takut kemurkaan dan seksaan Allah. Kerana mengingati amaran Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

‫ﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻟﻌﺰﻫﺎ ﱂ ﻳﺰﺩﻩ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺫﻻ ﻭﻣﻦ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﳌﺎ ﳍﺎ ﱂ ﻳﺰﺩﻩ ﺍﷲ ﺇﻻ ﻓﻘﺮﺍ ﻭﻣﻦ‬
‫ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﳊﺴﺒﻬﺎ ﱂ ﻳﺰﺩﻩ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺩﻧﺎﺀﺓ ﻭﻣﻦ ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﱂ ﻳﺮﺩ ﻬﺑﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻐﺾ ﺑﺼﺮﻩ‬

‫ﻭﳛﺼﻦ ﻓﺮﺟﻪ ﺃﻭ ﻳﺼﻞ ﺭﲪﻪ ﺑﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﺭﻙ ﳍﺎ ﻓﻴﻪ‬
"Sesiapa yang mengahwini wanita kerana memandang kepada kemuliaan
(kedudukannya) sahaja, Allah tidak akan menambah apa-apa kepadanya melainkan dengan kehinaan, sesiapa yang berkahwin kerana hartanya, Allah tidak akan menambahnya kecuali kefakiran, sesiapa yang berkahwin kerana keturunannya Allah tidak akan menambahnya kecuali kerendahan tetapi sesiapa yang mengahwini wanita kerana menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya (dari perkara haram) atau kerana menghubungkan silaturahim, Allah akan memberkatinya dan isterinya". (Hadith riwayat
Abu Nuaim)
4.2- Tanggungjawab Selepas Berumah-tangga.
Sebenarnya pemilihan bagi mendapatkan isteri yang baik oleh saya tidaklah bererti terlepasnya tanggungjawab terhadapnya selepas perkahwinan. Malah tanggungjawab yang lebih besar segera bermula sebaik sahaja saya berumah-tangga. Di antara tanggungjawab tersebut diperturunkan seperti berikut:
1. Saya mestilah berlaku baik terhadapnya dan memuliakan dalam hubungan muamalah untuk membina jambatan saling mempercayai di antara saya dengannya sebagaimana Rasulullah bersabda:

44

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﺧﲑﻛﻢ ﺧﲑﻛﻢ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﺃﻧﺎ ﺧﲑﻛﻢ ﻷﻫﻠﻲ‬
"Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik perlakuan terhadap isterinya dan akulah orang yang paling baik perlakuan terhadap isteri". (Hadith riwayat Tirmizi daripada ‘Aisyah)
Dan sabda Rasulullah s.a.w:

‫ﺃﻛﻤﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺇﳝﺎﻧﺎ ﺃﺣﺴﻨﻬﻢ ﺃﺧﻼﻗﺎ ﻭﺃﻟﻄﻔﻬﻢ ﺑﺄﻫﻠﻪ‬
"Orang-orang mukmin yang sempurna imannya ialah mereka yang baik akhlaknya dan berlemah-lembut terhadap isteri mereka".
(Hadith riwayat Tirmizi)
2. Hubungan saya dengan isteri tidak seharusnya terbatas kepada hubungan di tempat tidur dan melepaskan keinginan syahwat sahaja.
Malah hubungan antara kami itu mestilah hubungan yang dapat menjalinkan persefahaman dalam pemikiran, kejiwaan dan kasih sayang. Kami sama-sama membaca, menunaikan sebahagian dari
'ibadat bersama-sama turut mengatur urusan rumah-tangga dan meluangkan waktu tertentuuntuk bergurau-senda dan bermanja.
Dalam urusan 'ibadah Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭﹾﺃﻣﺮ ﹶﺃﻫﻠﻚ ﺑِﺎﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭَﺍﺻﻄﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬَﺎ‬
ْ ‫َ ُ ْ ْ ﹶ َ ﱠ ِ ْ ﹶِ ْ َ ﹶ‬
Maksudnya:
"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sembahyang dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya..." (Surah Taha 20: Ayat 132)
Dan firman Allah:

‫ﺎ‬‫ﻭﻛﹶﺎﻥ َﻳﺄ ُ ُ ﹶﺃﻫﻠ ُ ﺑِﺎﻟﺼﻠﹶﺎﺓ ﻭَﺍﻟﺰﻛﹶﺎﺓ ﻭﻛﹶﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺭﱢﺑﻪ ﻣﺮﺿ‬
‫َ ﹶ ﹾﻣﺮ ْ ﹶﻪ ﱠ ِ ﱠ ِ َ ﹶ ِ ْ َ َ ِ َ ْ ِﻴ‬
Maksudnya:
"Dan ia (Nabi Ismail a.s) memerintahkan ahlinya mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya".
(Surah Maryam 19: Ayat 55)

45

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Dalam hal bermesra dengan isteri, Rasulullah s.a.w pernah berlumbakejar dengan Aisyah r.a. Manakala dalam hal membantu urusan rumah-tangga, baginda melakukan banyak kerja, di antaranya baginda menjahit serta memperbaiki kasut.
3. Selain dari perkara-perkara di atas, seluruh hubungan saya dengan isteri saya mestilah tidak terkeluar dari batas-batas syariat, tidak menjatuhkan nama baik Islam dan tidak tercebur ke dalam hal-hal yang haram kerana sesungguhnya Rasulullah s.a.w memberi amaran:

‫ﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﻄﻴﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﻣﺎ ﻬﺗﻮﻱ ﺇﻻ ﻛﺒﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ‬
"Tidak ada seorang yang tunduk menurut kehendak wanita melainkan Allah mencampakkannya ke dalam neraka".
Rasulullah juga bersabda:

‫ﻻ ﻳﻠﻘﻲ ﺍﷲ ﺃﺣﺪ ﺑﺬﻧﺐ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﻟﺔ ﺃﻫﻠﻪ‬
"Seorang itu tidak menemui Allah dengan membawa dosa yang sangat besar dari kejahilan isterinya".1
Sabda baginda lagi:

‫ﺗﻌﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ‬
"Celakalah orang yang menjadi hamba isterinya".
4.3- Tanggungjawab Bersama Dalam Mendidik Anak-anak.
Sebenarnya kejayaan dalam perkahwinan dengan memilih isteri yang salihah dan membentuk pasangan suami-isteri yang serasi dengan acuan
Islam merupakan saham yang sangat besar dalam membantu melaksanakan pendidikan Islam kepada anak-anak. Sebaliknya kegagalan perkahwinan dan tersalah pilih bakal isteri adalah punca kepada keburukan dan keruntuhan ke atas rumah-tangga seluruhnya.
Apapun pertentangan yang berlaku dalam kehidupan suami isteri akan memberi kesan secara langsung ke dalam pendidikan anak-anak dan jiwa
1

Al-Hafiz al-‘iraqi berkata: “Aku tidak jumpa sumber hadith ini.”
46

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

mereka. Ekoran dari ini sebahagian dari sifat-sifat kekusutan jiwa dan penyimpangan akan diwarisi pula oleh anak-anak. Oleh yang demikian anasir yang pertama yang dapat menjamin terlaksananya pendidikan secara Islam ke atas kanak-kanak ialah melaksanakan perkahwinan menurut yang dianjurkan oleh Islam.
Pada hakikatnya hasil yang diharapkan dari sebuah rumah-tangga Islam ialah melahirkan keturunan yang salih seperti firman Allah:

‫ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ َﻳ ﹸﻮﹸﻮﻥ ﺭﱠﺑﻨَﺎ ﻫﺐ ﹶﻟﻨَﺎ ﻣﻦ ﹶﺃﺯﻭَﺍﺟﻨَﺎ ﻭﺫﺭﱠﺎِﺗﻨَﺎ ﹸﺮﺓ ﹶﺃﻋُﻦ ﻭَﺍﺟﻌﻠﻨَﺎ ِﻟﻠﻤُﺘﻘﲔ ِﺇﻣَﺎﻣًﺎ‬
َ ِ ‫َ ﻘ ﻟ ﹶ َ َ ْ ِ ْ ْ ِ َ ﹸ ﱢﻳ ﻗ ﱠ ﹶ ْﻴ ٍ ْ َ ﹾ ﹾ ﱠ‬
Maksudnya:
Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang (mahu) bertakwa. (Surah
Al-Furqan 25: Ayat 74)
Anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih (fitrah). Ia akan menjadi seorang yang salih bila mendapat pendidikan yang baik. Sebaliknya jika ia hidup membesar dalam suasana keluarga yang terpesong dan menyeleweng ia juga akan turut terpesong dan menyeleweng sebagaimana sabda Nabi s.a.w:

‫ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﺄﺑﻮﺍﻩ ﻳﻬﻮﺩﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﺼﺮﺍﻧﻪ ﺃﻭ ﳝﺠﺴﺎﻧﻪ‬
"Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan bersih (fitrahnya) maka kedua ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.” (Muttafaqun
'Alaih)
Oleh sebab itu Islam memandang berat dalam urusan mendidik anakanak serta menggesa supaya mencari sebab-sebab, norma-norma serta udara yang baik untuk menjamin terlaksana tarbiah yang baik. Rasulullah bersabda: ‫ﻷﻥ ﻳﺆﺫﺏ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻟﺪﻩ ﺧﲑ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺑﺼﺎﻉ‬
"Seorang yang mendidik anaknya (dengan baik) adalah lebih baik dari bersedekah dengan secupak". (Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi).
Rasulullah juga bersabda:
47

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻣﺎ ﳓﻞ ﻭﺍﻟﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ ﳓﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﺏ ﺣﺴﻦ‬
"Tidak ada satu pemberian bapa terhadap anak-anak yang lebih dari adab yang mulia". Sabda baginda lagi:

‫ﺃﻛﺮﻣﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ ﻭﺃﺣﺴﻨﻮﺍ ﺃﺩﻬﺑﻢ‬
"Berlaku pemurahlah kepada anak-anakmu dan bentuklah mereka dengan akhlak yang mulia". (Hadith riwayat Ibn Majah daripada Ibn ‘Abbas)
Sabda Rasulullah s.a.w:

‫ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺍﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ: ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻭﻟﺪ‬
‫ﺻﺎﱀ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ‬
"Apabila mati seorang anak Adam, terputuslah segala amalan (dari dia) kecuali tiga (kebaikan): Sedekah jariah (yang ikhlas), ilmu yang dimanfaatkan dan anak yang salih yang mendoakan (kebaikan) untuknya". (Hadith riwayat Muslim daripada Abu Hurairah)

48

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 5
Saya Mestilah Dapat Menguasai Diri
Di dalam kehidupan ini insan bertarung dengan dirinya sendiri. Adakalanya ia menang dan adakalahnya ia kecundang atau ia tetap dalam pertarungan yang berterusan. Sememangnya pertarungan ini berterusan sehinggalah ajal maut menjemputnya. Firman Allah:

‫ﻭَﻧﻔﺲ ﻭﻣَﺎ ﺳ ﱠﺍﻫَﺎ)7(ﻓﺄﹾﻟﻬﻤﻬَﺎ ﻓ ُﻮﺭﻫَﺎ ﻭَﺗﻘﻮَﺍﻫَﺎ)8(ﻗﺪ ﹶﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺯ ﱠﺎﻫَﺎ)9(ﻭﻗﺪ ﺧَﺎﺏ ﻣﻦ ﺩ ﱠﺎﻫَﺎ‬
‫َ ﹶ ْ َ َ ْ َﺳ‬
‫ﹶ ْ ﹾ ﹶ َ َ ْ َﻛ‬
‫ﹶﹶ َ َ ﹸﺠ َ َ ﹾ‬
‫َ ﹾ ٍ َ َﻮ‬
Maksudnya:
Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya); 8- Serta mengilhamkannya (untuk mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya kepada bertakwa; 9Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambahtambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), 10- Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya
(dengan sebab kekotoran maksiat). (Surah Asy-Syams 91: Ayat 7-10)
Maksud inilah yang terkandung dalam sabda yang diisyaratkan oleh baginda
s.a.w:

‫ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﱳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻛﺎﳊﺼﲑ ﻋﻮﺩﺍ ﻋﻮﺩﺍ ﻓﺄﳝﺎ ﻗﻠﺐ ﺃﺷﺮﻬﺑﺎ ﻧﻜﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻜﺘﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﻭﺃﳝﺎ ﻗﻠﺐ‬
‫ﺃﻧﻜﺮﻫﺎ ﻧﻜﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻜﺘﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺣﱴ ﺗﺼﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﻗﻠﺒﲔ :ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﻔﺎﺓ ﻓﻼ ﺗﻀﺮﻩ ﻓﺘﻨﺔ‬
‫ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺃﺳﻮﺩ ﻣﺮﺑﺎﺩﺍ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻣﻨﻜﺮﺍ‬

Fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam secara tegak-menegak antara satu sama lain. Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah, nescaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga mana-mana hati yang tidak dihinggapinya, akan terlekat padanya bintik-bintik putih sehinggalah hati tersebut terbahagi dua: Sebahagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah, selama langit dan bumi masih ada. Manakala sebahagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti bekas tembaga berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran. (Hadith riwayat Muslim daripada Huzaifah
Ibn Yaman)
Dalam pertarungan menghadapi nafsu manusia terbahagi kepada 3 golongan:

49

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

1. Golongan yang tunduk mengikut hawa nafsu mereka.
Mereka hidup dengan keseronokan di atas muka bumi ini dan ingin hidup berkekalan di dunia. Mereka adalah orang-orang kafir dan orang yang mengikuti jejak langkah mereka. Golongan ini melupai (kebesaran dan nikmat) Allah, lalu Allah juga membiarkan mereka. Di dalam AlQuran Allah menyifatkan mereka sebagai orang yang mempertuhankan hawa nafsu, firman Allah:

‫ﹶﺃﻓﺮﹶﺃْﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﱠﺗﺨﺬ ِﺇﹶﻟﻬﻪُ ﻫﻮَﺍﻩ ﻭﹶﺃﺿﻠﻪُ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﺘﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﻤﻌﻪ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻠﹶﻰ َﺑﺼﺮﻩ‬
ِِ َ
َ ‫ﹶ َ َ َ ِ َ ﹶ َ َ ُ َ َ ﱠ ﱠ ُ َ ِ ﹾ ٍ َ َ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ﹶ ﹾِ ِ َ َ َ ﹶ‬
‫ﻏﺸَﺎﻭﺓ ﻓﻤﻦ َﻳﻬﺪِﻳﻪ ﻣﻦ َﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﻓﻠﹶﺎ َﺗﺬﻛ ُﻭﻥ‬
‫ِ َ ﹰ ﹶ َ ْ ْ ِ ِ ْ ْ ِ ﱠ ِ ﹶ ﹶ ﱠﺮ ﹶ‬
Maksudnya: Dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad) terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya: Tuhan yang dipatuhinya dan dia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuiNya (bahawa dia tetap kufur ingkar) dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya? Maka siapakah lagi yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya sesudah Allah (menjadikan dia berkeadaan demikian)? Oleh itu, mengapa kamu (wahai orang-orang yang ingkar) tidak ingat dan insaf?. (Surah Al-Jathiyah 45: Ayat 23)
2. Golongan yang bermujahadah dan bertarung menentang hawa nafsunya. Dalam menentang hawa nafsunya ada kalanya golongan ini mencapai kemenangan dan ada kalanya mereka kecundang. Apabila terlibat dalam kesalahan mereka segera bertaubat. Begitu juga bila mereka melakukan maksiat mereka segera sedar dan menyesal serta memohon keampunan dari Allah. Allah berfirman:

‫ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﻓﻌ ﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎﺣﺸﺔ ﹶﺃﻭ ﻇﻠ ُﻮﺍ ﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ُﻢ ﺫﻛ ُﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﹶﺎﺳﺘﻐﻔ ُﻭﺍ ِﻟﺬُﻮِﺑﻬﻢ ﻭﻣﻦ َﻳﻐﻔ ُ ﺍﻟﺬُﻮﺏ‬
َ ‫ِ َ ﹰ ْ ﹶ ﹶﻤ ﻔ َﻬ ْ ﹶ ﹶﺮ ﱠ َ َْ ْ ﹶﺮ ﹸﻧ ِ ْ َ َ ْ ْ ِﺮ ﱡﻧ‬
‫َ ﹶ َﻠ‬
‫ِﺇﱠﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﻟﻢ ُﻳﺼ ﱡﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﻓﻌ ﹸﻮﺍ ﻭﻫﻢ َﻳﻌﻠ ُﻮﻥ‬
‫ﹶ َﻠ َ ُ ْ ْ ﹶﻤ ﹶ‬
َ ‫ﻟ ﱠ ُ َ ْ ِﺮ‬
Maksudnya: Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).
(Surah Al-'Imran 3: Ayat 135)
Inilah golongan yang dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w dalam sabdanya:

50

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻛﻞ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﺧﻄﺎﺀ ﻭﺧﲑﺍ ﺍﳋﻄﺎﺀﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻮﻥ‬
"Setiap anak Adam (manusia) itu melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan (dosa) ialah mereka yang bertaubat. (Hadis riwayat
Ahmad dan Tirmizi)
Sehubungan dengan pengertian inilah diriwayatkan satu kisah oleh
Wahab Bin Munabbih yang mengatakan:
"Sesungguhnya Iblis pernah bertemu dengan Nabi Allah Yahya bin
Zakaria a.s, lalu Nabi Zakaria a.s berkata kepada Iblis: "Ceritakan kepadaku tabiat perangai manusia menurut pandangan kamu". Lalu Iblis menjawab: 1. Golongan pertama dari manusia ialah seperti kamu ini. Mereka ini terpelihara (dari kejahatan dan dosa).
2. Golongan yang kedua adalah mereka yang berada dalam genggaman kami sebagaimana bola berada di tangan anak-anak kamu. Mereka menyerah diri mereka bulat-bulat kepada kami.
3. Golongan yang ketiga ialah golongan yang sangat sukar untuk kami kuasai mereka. Kami menemui salah seorang dari mereka dan kami berjaya memperdayakannya dan mencapai hajat kami tetapi ia segera memohon keampunan (bila ia sedar) dan dengan istighfar itu rosaklah apa yang kami dapati darinya. Maka kami tetap tidak berputus asa untuk menggodanya dan kami tidak akan mendapati hajat kami tercapai.
Sendi-sendi Kekuatan Dalam Memerangi Nafsu.
1. Hati: Hati akan menjadi benteng yang kuat dalam memerangi nafsu sekiranya hati itu hidup, lembut, bersih, cekal dan selalu mengingati pesanan Sayidina Ali yang berbunyi:
"Sesungguhnya Allah s.w.t mempunyai bejana di atas buminya iaitu hatihati ... maka hati yang paling disukai oleh Allah s.w.t ialah hati yang lembut, bersih dan cekal. Kemudian Sayidina Ali mentafsirkan (kalimahkalimah tersebut dengan) katanya: Cekal dalam pegangan agama, bersih di dalam keyakinan dan lembut terhadap saudara-saudara mukmin.
Sayidina Ali juga berkata: "Hati seorang mukmin itu bersih, terdapat padanya pelita yang bercahaya. Hati seorang kafir itu hitam serta berpenyakit".

51

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Al-Quran Al-Karim memberi gambaran tentang hati orang-orang mukmin menerusi firman Allah:

‫ِﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﹾﻟﻤﺆﻣُﻮﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﹸﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺟﻠﺖ ﻗ ﹸﻮُﺑﻬﻢ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ُﻠﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺀَﺍﻳَﺎُﺗﻪ ﺯَﺍﺩْﺗﻬﻢ ِﺇﳝَﺎﻧًﺎ‬
ْ ُ َ ُ ْ ِ ْ ‫ُ ْ ِﻨ ﹶ َ ﺫ ِ َ ﱠ ُ َ ِ ﹶ ْ ﹸﻠ ُ ْ َ ﺗ َِ ْ َ ﹶ‬
Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya) gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatNya, menjadikan mereka bertambah iman mereka. (Surah Al-Anfal 8: Ayat 2)
Dalam menggambarkan menjelaskan: sifat-sifat

hati

orang

kafir

pula

Allah

‫ﻓﺈﱠﻧﻬَﺎ ﻟﹶﺎ َﺗﻌﻤَﻰ ﺍﹾﻟﺄْﺑﺼَﺎﺭ ﻭﹶﻟﻜﻦ َﺗﻌﻤَﻰ ﺍﹾﻟﻘ ﹸﻮﺏ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼ ُﻭﺭ‬
ِ ‫ﱡﺪ‬
ُ ‫ﹸﻠ‬
ْ ِْ َ ُ ‫ْ ﹶ‬
ِ‫ﹶ‬
Maksudnya: Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. (Surah Al-Hajj 22:
Ayat 46)
Allah juga berfirman:

‫ﹶﺃﻓﻠﹶﺎ َﻳﺘﺪﱠﺑ ُﻭﻥ ﺍﹾﻟﻘﺮﺀَﺍﻥ ﹶﺃﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻗ ﹸﻮﺏ ﹶﺃﻗﻔﹶﺎﹸﻟﻬَﺎ‬
‫ﹶ َ َ ﺮ ﹶ ﹸ ْ ﹶ ْ َ ﹸﻠ ٍ ﹾ‬
Maksudnya: (Setelah diterangkan yang demikian) maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup (yang menghalangnya daripada menerima ajaran AlQuran)?. (Surah Muhammad 47: Ayat 24)
2. Akal: Akal adalah (ciptaan Allah) yang dapat melihat, mempunyai daya memahami sesuatu, mampu membezakan dan dapat menyimpan sesuatu fahaman dari ilmu-ilmunya di mana dengan ilmu itu kelak ia dapat menghampirkan diri dengan Allah, mengetahui keagungan Allah serta kekuatannya. Akal seperti inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah:

‫ﱠ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُ ﹶ ُ ﱠ ﱠ َ َ ﺰ ﹶﻔ ﺭ‬
ٌ ‫ِﺇﱠﻧﻤَﺎ َﻳﺨﺸَﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﺒَﺎﺩﻩ ﺍﹾﻟﻌﻠﻤَﺎﺀ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰِﻳ ٌ ﻏ ﹸﻮ‬
ْ
Maksudnya: Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. (Surah AlFatir 35: Ayat 28).

52

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Rasulullah s.a.w menyebut betapa tingginya nilai akal ini dalam sabdanya: ‫ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺧﻠﻘﺎ ﺃﻛﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ‬
"Allah tidaklah mencipta suatu kejadian yang lebih mulia dari akal". (Hadith riwayat at-Tirmizi al-hakim dalam “An-Nawadir” dengan sanad dha’if.)
Rasulullah s.a.w berpesan kepada Sayidina Ali Karramallahu wajhah:

‫ﺇﺫ ﺗﻘﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﱪ ﻓﺘﻘﺮﺏ ﺃﻧﺖ ﺑﻌﻘﻠﻚ‬
"Apabila manusia mendampingi Allah dengan melakukan berbagai amalan kebajikan maka engkau dampingilah Allah dengan akal fikiran engkau". (Hadith riwayat Anu Nu’aim dalam “Hilyah” dengan sanad dha’if.)
Baginda juga bersabda:

‫ﻣﺎ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺭﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻞ ﻋﻘﻞ ﻳﻬﺪﻱ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﻫﺪﻯ ﻭﻳﺮﺩﻩ ﻋﻦ ﺭﺩﻱ‬
"Tidaklah beruntung seorang lelaki (dengan satu pemberian) dibandingkan dengan kelebihan kurniaan akal yang dapat membimbing pemiliknya kepada petunjuk dan menahannya dari perkara yang buruk". (Hadis riwayat AlMujbir)
Oleh kerana betapa tingginya nilai akal, maka Islam menganjurkan agar akal diisi dengan ilmu dan makrifat serta mendalami segala urusan agama agar dengan ilmu-ilmu itu akal menjadikannya sebagai sebabakibat yang memandu segala tindakan, membezakan di antara yang buruk dengan yang baik, di antara yang hak dengan yang batil sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w:

‫ﻣﻦ ﻳﺮﺩ ﺍﷲ ﺑﻪ ﺧﲑﺍ ﻳﻔﻘﻬﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻦ‬
"Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya diberikan kefahaman yang mendalam dalam agama". (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
Sabda baginda lagi:

‫ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ ﻛﻔﻀﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﱏ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﰊ‬
53

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

"Kelebihan (keutamaan) seorang 'alim atas seorang 'abid (ahli ibadat) adalah seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah dari sahabat-sahabatku".
Semua ini membuktikan betapa tingginya nilai dan kesan akal dalam proses membina kekuatan insan di dalam diri manusia. Dengannya manusia dapat mengenali serta dapat menyelami hakikat alam semesta dan rahsianya.
Oleh yang demikian akal seorang mukmin itu adalah akal fikiran yang waras, dapat membezakan buruk dan baik, halal dan haram, kebaikan dan kemungkaran kerana ia melihat segala perkara dengan cahaya Allah yang dapat menembusi di sebalik tutupan yang halus. Firman Allah:

‫ﻭﻣﻦ ﹶﻟﻢ َﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﻟ ُ ُﻮﺭًﺍ ﻓﻤَﺎ ﹶﻟ ُ ﻣﻦ ُﻮﺭ‬
ٍ ‫ََ ْ ْ َْ ِ ﱠُ ﻪ ﻧ ﹶ ﻪ ِ ْ ﻧ‬
Maksudnya: Dan (ingatlah) sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturanNya mendapat cahaya (hidayat petunjuk) maka dia tidak akan beroleh sebarang cahaya (yang akan memandunya ke jalan yang benar). (Surah Al-Nur 24: Ayat 40).
Cahaya akal seseorang mukmin itu sentiasa bersinar, tidak dapat dipadamkan kecuali oleh kerja-kerja maksiat yang berkekalan, dilakukan pula secara terang-terangan dan tidak pula diikuti dengan taubat.
Rasulullah s.a.w menjelaskan:

‫ﻣﻦ ﻗﺎﺭﻑ ﺫﻧﺒﺎ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻋﻘﻞ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺑﺪﺍ‬
"Sesiapa yang melakukan dosa maka bercerailah akalnya dari dirinya, ia tidak akan kembali kepadanya buat selama-lamanya".
Baginda s.a.w juga bersabda:

‫ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ﻳﻬﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻮﺏ ﺑﲏ ﺁﺩﻡ ﻟﻨﻈﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ‬
"Kalaulah tidak kerana syaitan-syaitan itu mengelilingi hati anak-anak Adam nescaya mereka dapat melihat (merenung) kerajaan Allah di langit dan di bumi".
(Hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah)
Anas bin Malik r.a menceritakan:

54

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﳌﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﺇﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻓﻨﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﺰﺭﺍ‬

‫ﻭﺗﺄﻣﻠﺖ ﳏﺎﺳﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﳌﺎ ﺩﺧﻠﺖ: ﻳﺪﺧﻞ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻭﺁﺛﺮ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ‬

‫ﺯﻧﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮ؟ ﻟﺘﺘﻮﺑﻦ ﺃﻭ ﻷﻋﺰﺭﻧﻚ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﺃﻭﺣﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﱯ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺼﲑﺓ‬
‫ﻭﺑﺮﻫﺎﻥ ﻭﻓﺮﺍﺳﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ‬
"Semasa aku masuk menemui Othman bin Affan r.a aku bertemu seorang wanita dalam perjalanan, lalu aku sempat mengerling memandangnya dan tertarik kepada kecantikannya. Lalu semasa aku menemuinya Othman berkata kepadaku:
"Seorang dari kamu menemuiku sedangkan kesan zina kelihatan pada kedua matanya". Adakah engkau mengetahui bahawa zina mata itu ialah memandang?
Hendaklah kamu bertaubat atau aku akan mengenakan hukuman takzir. Lalu akupun bertanya? Adakah lagi wahyu (kepadamu) selepas Nabi? Maka Othman menjawab: "Tidak, tetapi (dengan pandangan) basirah hati burhan dan firasat yang benar".2
Tanda-tanda Ketewasan Jiwa
Apabila hati manusia telah mati atau menjadi keras, apabila hati manusia telah menjadi padam dan tidak bersinar lagi atau apabila ia telah tumpas dalam pertarungannya menghadapi syaitan maka terbukalah pintu-pintu masuk segala kejahatan terutama ke dalam dirinya, kerana syaitan itu meresap ke dalam diri anak Adam sebagaimana pengaliran di dalam tubuhnya. Sebenarnya apabila benteng pertahanan dan kekuatan manusia telah runtuh maka syaitan akan kembali menjadi teman karibnya sebagaimana firman Allah:

‫ﺍﺳﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻴﻬﻢُ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ ﻓﺄْﻧﺴَﺎﻫﻢ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ‬
ِ ‫َْ ْ َ ﹶ َ ﹶ ْ ِ ﱠ ْ ﹸ ﹶ ﹶ ُ ْ ِ ﹾ َ ﱠ‬
Maksudnya: "Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa kepada Allah". (Surah Al-Mujadalah 58: Ayat 19)
Inilah kandungan maksud yang dibayangkan oleh Al-Quran Al-Karim yang menyatakan:

2

Kisah ini di sebut oleh at-Tajas-Subki dalam “At-Tabaqat”. Lihat Tafsir Ibn. Kathir; surah al-Hijr: 75.
55

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻗﹶﺎﻝ ﻓﺒﻤَﺎ ﹶﺃﻏﻮْﻳﺘﻨِﻲ ﹶﻟﺄﻗﻌُﺪﻥ ﹶﻟﻬﻢ ﺻﺮَﺍﻃﻚ ﺍﹾﻟﻤﺴﺘﻘِﻴﻢ)61( ﹸﺛﻢ ﻟﹶﺂِﺗﻴﻨ ُﻢ ﻣﻦ َﺑﻴﻦ ﹶﺃْﻳﺪِﻳﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﻢ‬
ْ ِ ِ ‫ﱠ َﱠﻬ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ﹾ‬
َ َْ ُ َ ‫ﹶ ﹶ ِ ﹾ َ َ ﹶ ﹾ َ ﱠ ُ ْ ِ ﹶ‬
‫ﻭﻋﻦ ﹶﺃْﻳﻤﺎِﻧﻬﻢ ﻭﻋﻦ ﺷﻤَﺎِﺋﻠﻬﻢ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺠ ُ ﹶﺃﻛﺜﺮﻫُﻢ ﺷَﺎﻛﺮِﻳﻦ‬
َ ِ ْ َ ‫َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ﺪ ﹾﹶ‬
Maksudnya: Iblis berkata: Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka (dari menjalani) jalanMu yang lurus; 17- Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka dan Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. (Surah Al-A'raf 7: Ayat 16-17)
Sebenarnya selain dari penyakit di atas terdapat satu penyakit lain yang paling berbahaya iaitu penyakit was-was, syaitan menyebabkan mereka merasa was-was dalam setiap urusan hidup mereka dengan tujuan memesongkan mereka dari jalan Allah. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻗﻌﺪ ﻹﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻓﻘﻌﺪ ﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﺗﺴﻠﻢ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺩﻳﻨﻚ ﻭﺩﻳﻦ‬

‫ﺁﺑﺎﺋﻚ؟ ﻓﻌﺼﺎﻩ ﻭﺃﺳﻠﻢ ﰒ ﻗﻌﺪ ﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻬﺗﺎﺟﺮ؟ ﺃﺗﺪﻉ ﺃﺭﺿﻚ ﻭﲰﺎﺀﻙ؟ ﻓﻌﺼﺎﻩ‬

‫ﻭﻫﺎﺟﺮ ﰒ ﻗﻌﺪ ﻟﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﲡﺎﻫﺪ ﻭﻫﻮ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﳌﺎﻝ ﻓﺘﻘﺎﺗﻞ ﻓﺘﻘﺘﻞ ﻓﺘﻨﻜﺢ‬
‫ﻧﺴﺎﺅﻙ‬
"Sesungguhnya syaitan itu menghasut anak Adam dengan berbagai cara. Lalu
(pertamanya) ia menghasut melalui jalan agama Islam itu sendiri dengan berkata:
Apakah kamu menganut Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenekmoyangmu? Anak Adam enggan mengikutinya dan tetap berpegang dengan
Islam. Kemudian dia menghasut pula di jalan hijrah, lalau dia berkata: Adakah anda ingin berhijrah meninggalkan tanah air dan kampung halaman? Lalu anak
Adam mengingkarinya dan tetap berhijrah. Kemudian syaitan menghasut pula di jalan jihad dengan berkata: "Adakah engkau ingin sedangkan jihad itu membinasakan jiwa dan harta benda engkau, kemudian engkau berperang lalu engkau dibunuh, kemudian isteri engkau dikahwini orang dan harta kekayaan engkau dibahagi-bahagikan. Lalu anak Adam tetap mengingkari syaitan dan terus berjihad. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda: Maka sesiapa yang bersikap demikian kemudian ia mati maka adalah hak Allah s.w.t memasukkannya ke dalam syurga". (Hadis riwayat Al-Nasa'i)
Alangkah baiknya jikalau anda dapat menatap kisah antara syaitan dan seorang Rahib Bani Israil dalam tafsir ayat Surah Al-Hasyr 59: Ayat 16.
Yang bermaksud:

56

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ ِﺇﺫ ﻗﹶﺎﻝ ِﻟﻠﺈْﻧﺴَﺎﻥ ﺍﻛﻔﺮ ﻓﻠ ﱠﺎ ﻛﻔﺮ ﻗﹶﺎﻝ ِﺇﱢﻲ َﺑﺮِﻱ ٌ ﻣﻨﻚ ِﺇﱢﻲ ﹶﺃﺧَﺎﻑ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺏ‬
‫ُ ﱠَ َ ﱠ‬
‫ﺀ ِْ َ ﻧ‬
‫ﹶ َ ﹶ ِ ﱠ ْ ِ ﹾ ﹶ ﹾ ِ ِ ﹾ ﹸ ْ ﹶ ﹶﻤ ﹶ ﹶ َ ﹶ ﻧ‬
‫ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬
َِ
Maksudnya: "Pujukan orang-orang munafik itu) samalah dengan (pujukan) syaitan ketika dia berkata kepada manusia: Kufurlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir dia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam".
Cara-cara Menghalang Godaan Syaitan.
Bagi membantu manusia bagi menghadapi hasutan syaitan dan seranganserangan Iblis, Islam telah menunjukkan kepada manusia berbagai perkara yang dapat membantunya bertahan menghadapi pertarungan dengan syaitan seterusnya berjaya menewaskan musuh ketatnya itu. Cara tersebut telah dirumuskan oleh seorang dari para salihin dengan katanya:
"Saya telah merenung dan memikirkan cara-cara dari pintu manakah syaitan masuk ke dalam diri manusia, ternyata ia masuk ke dalam diri melalui sepuluh pintu:
Pertama:
Tamak dan buruk sangka, maka aku menghadapinya dengan sifat menaruh kepercayaan dan berpada dengan apa yang ada.
Kedua:
Cintakan kehidupan dunia dan panjang angan-angan, lalu aku menghadapinya dengan perasaan takut terhadap kedatangan maut yang boleh berlaku saban waktu.
Ketiga:
Cintakan kerehatan dan kemewahan, lantas aku menghadapinya dengan keyakinan bahawa kenikmatan itu akan hilang dan balasan buruk pasti menanti.
Keempat:
Kagum terhadap diri sendiri ('Ujub), lantas aku menghadapinya dengan rasa terhutang budi kepada Allah dan kepada akibat yaburuk.

57

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Kelima:
Memandang rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka, lalu aku menghaddengan mengenali hak-hak mereka serta menghormati mereka secara wajar.
Keenam:
Hasad (dengki), lalu aku menghadapinya dengan sifat berpada
(qana'ah) dan reda terhadap kurniaan Allah kepada makhluknya.
Ketujuh:
Riya' dan sukakan pujian orang. Lalu aku menghadapinya dengan ikhlas. Kelapan:
Bakhil (kedekut), lalu aku menghadapinya dengan menyedari bahawa apa yang ada pada makhluk akan binasa manakala yang kekal itu berada di sisi Allah.
Kesembilan:
Takabbur (membesarkan diri), lalu aku menghadapinya dengan rasa tawaduk. Kesepuluh:
Tamak haloba, lalu aku menghadapinya dengan mempercayai ganjaran yang disediakan di sisi Allah dan tidak tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia.
Di antara arahan-arahan yang di anjurkan oleh Islam sebagai jalan untuk mengelak serangan dan tipu daya syaitan ialah agar sentiasa seseorang itu mengingati Allah apabila memulakan setiap pekerjaan. Satu riwayat daripada Abu Hurairah berhubung dengan hal ini menyebutkan: "Syaitan bagi orang-orang mukmin telah bertemu syaitan bagi orang-orang kafir, lalu di dapati syaitan bagi orang-orang kafir dalam keadaan gemukmontel sedangkan syaitan bagi orang-orang mukmin dalam keadaan kurus kering bertelanjang dan kusut masai. Lalu syaitan bagi orang-orang kafir itu bertanya kepada syaitan bagi orang-orang mukmin: Kenapa kamu kurus kering?. Lalu ia menjawab: "Aku bersama seorang lelaki yang apabila ia makan ia menyebut nama Allah, lalu aku terus kelaparan,
58

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

apabila ia minum ia menyebut nama Allah, lalu aku terus dalam keadaan dahaga, apabila ia memakai pakaian ia menyebut nama Allah menyebabkan aku terus bertelanjang. Apabila ia memakai minyak rambut juga ia menyebut nama Allah menyebabkan aku terus kusut masai".
Kemudian syaitan bagi orang-orang kafir itu berkata: "Tetapi aku bersama lelaki yang tidak berbuat demikian sedikitpun, maka bolehlah aku berkongsi makan, minum dan pakai dengannya".
Di antara cara-cara untuk dijadikan kubu pertahanan menghadapi tipu daya dan godaan syaitan ialah dengan cara:
1. Janganlah terlalu kenyang apabila makan meskipun menghadapi makanan yang baik dan halal kerana Allah berfirman:

‫ﻭ ﹸ ﹸﻮﺍ ﻭَﺍﺷﺮُﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ ُﺴﺮ ﹸﻮﺍ‬
‫ْ َﺑ َ ﺗ ْ ِﻓ‬
‫َﻛﻠ‬
Maksudnya: "Makanlah dan minumlah, tetapi jangan kamu berlebihan".
(Surah Al-A'raf 7: Ayat 31)
Rasulullah s.a.w juga bersabda mengingatkan, maksudnya:
"Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh anak Adam mengikut perjalanan darah. Oleh itu sempitkanlah pintu masuknya dengan kelaparan".
(Hadis riwayat Ahmad)
2. Membaca Al-Quran, berzikir mengingati Allah dan memohon keampunan sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah s.a.w:
"Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya ke atas hati anak Adam, maka jika ia mengingati Allah ia pun lari daripadanya, jika sekiranya ia lupakan Allah syaitan akan mengunyah hatinya". (Hadis riwayat Ibnu Abi
Dunya)
3.Tidak tergopoh gapah dalam sebarang pekerjaan kerana mengingati pesanan Rasulullah s.a.w:
"Bergopoh-gapah (terburu-buru) itu adalah dari syaitan dan berhati-hati itu dari Allah". (Hadis riwayat ibn Abi Shaibah, Abu Ya’la dan al-Baihaqi.
At-Tirmizi meriwayatkan hadith sepertinya dan Al-Albani mengetakan :Snadnya Hasan.)

59

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Sebenarnya ruang ini adalah terbatas untuk menyebut semua sebab, amal-amal dan pesanan-pesanan yang dianjurkan oleh Islam untuk menjaga diri dari serangan dan godaan syaitan. Memadailah di sini kita melihat firman Allah:

‫ِﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺍﱠﺗﻘﻮْﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﻣﺴﻬﻢ ﻃﹶﺎِﺋ ٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﹶﺎﻥ َﺗﺬﻛ ُﻭﺍ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﻫﻢ ﻣﺒﺼ ُﻭﻥ‬
‫َ ﱠ ُ ْ ﻒ ِ َ ﱠ ْ ِ ﹶ ﱠﺮ ﹶِ ُ ْ ُ ْ ِﺮ ﹶ‬
‫ﱠ َ ﹶ‬
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari Syaitan, mereka ingat (kepada ajaran Allah) maka dengan itu mereka nampak (jalan yang benar). (Surah
Al-A'raf 7: Ayat 201).

60

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 6
Saya Wajib Meyakini Bahawa Masa Depan Adalah Untuk
Islam
Keimanan saya dengan Islam sepatutnya sampai ke peringkat meyakini bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Justeru itu Islamlah yang paling ampuh dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Agama Islam adalah satu-satunya manhaj atau cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Ia dapat mengimbangkan tuntutan lahiriah dan rohaniah insan.
Allah berfirman:

ُ ‫ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻳﻌﻠ ُ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻭ ُﻮ ﺍﻟﻠﻄِﻴﻒ ﺍﹾﻟﺨﺒ‬
‫ْ ﹶ ﻢ َ ْ َ ﹶ َ َﻫ َ ﱠ ُ َ ِ ﲑ‬
Yang bermaksud: Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui
(segala-galanya)? Sedang Dia Maha Halus urusan Pentadbiran-Nya, lagi Maha
Mendalam Pengetahuan-Nya! (Surah Al-Mulk, Ayat: 14).
A. Manhaj Islam Bersifat Rabbani.
Manhaj Islam yang bersifat Rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamaddunnya di setiap zaman, tempat dan peringkat.
B. Manhaj Islam Bersifat Universal (Sejagat).
Manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlahkan ciri-ciri keinsanan dan ciri "infitah" (bersifat terbuka atau kelapangan) serta daya untuk menanggung kemungkinan-kemungkinannya. Ciri "infitah" ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Cara ini sebenarnya adalah cetusan dari "Sibghah Rabbaniyah" itu sendiri.
C. Manhaj Islam Bersifat Anjal (Murunah).
Keanjalan manhaj hidup Islam (atau fleksibel) memberikannya daya untuk menghadapi aneka permasalahan hidup yang datang silih berganti
"Sibghah" atau cara ini memberikan Islam kebolehan untuk berijtihad
61

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

menyimpulkan hukum-hakam terhadap hal-hal yang tidak ada nas, sama ada melalui qias atau maslahah mursalah, Istihsan dan sebagainya.
D. Manhaj Islam Bersifat Syumul atau Menyeluruh.
Ciri manhaj Islam yang menyeluruh membedakannya dengan sebarang manhaj atau sistem hidup duniawi yang mempunyai dimensi matlamat yang terbatas. Manhaj Islam adalah manhaj ciptaan Yang Maha Mengetahui segala masalah manusia, baik atau buruknya. Ia Maha Mengetahui apa yang membahagiakan dan apa pula yang mencelakakan manusia. Sebab itu
Islam sahajalah yang mampu memenuhkan keperluan manusia, baik sebagai individu, mahupun sebagai kelompok, baik dalam urusan pimpinan mahupun perundangan. Sama ada dalam urusan dalam negeri mahupun luar negeri.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﺻﺒﻐﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﹶﺃﺣﺴ ُ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﺒﻐﺔ ﻭَﻧﺤ ُ ﹶﻟ ُ ﻋَﺎِﺑ ُﻭﻥ‬
‫ِ ْ َ ﹶ ﱠ ِ َ َ ْ ْ َﻦ ِ َ ﱠ ِ ِ ْ َ ﹰ َ ْﻦ ﻪ ﺪ ﹶ‬
Yang bermaksud: (Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah sebati dengannya ialah): Celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam) dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat.
(Surah Al-Baqarah, Ayat: 138).
E. Kegagalan Sistem-sistem Ciptaan Manusia.
Kemudian saya harus mengetahui dan menginsafi tentang selok-belok serta kegagalan yang dialami oleh sistem hidup dan ciptaan manusia, baik di timur mahupun di barat. Sama ada yang berfahaman kapitalisme, demokrasi, liberal, sosialisme atau komunisme. Tidak syak lagi ini adalah kerana keterbatasannya, kelemahannya, sifat kesementaraannya dan hakikat ianya dari ciptaan insan.
E.1 Kegagalan Sistem Sosial.
Dalam arena sosial, sistem-sistem yang dipanggil sebagai sistem kanan atau kirinya ternyata gagal untuk memantapkan kebahagiaan, keharmonian dan kestabilan. Malah terlalu banyak mala petaka yang ditanggung oleh manusia hasil dari sistem-sistem ini. Ternyata ikatan kekeluargaan semakin terburai. Kasih-sayang semakin pudar, akhlak semakin luntur dan runtuh.
Nilai-nilai keutamaan dan keluhuran sudah kehilangan harga. Ketegangan dan permusuhan mengambil tempat kedamaian dan ketenangan. Semangat
62

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

egoistik dan mementingkan diri mengalahkan semangat kerjasama dan mengutamakan orang lain.
E2. Kegagalan Sistem Ekonomi.
Dalam bidang Ekonomi, kapitalisme dan sosialisme ternyata gagal dalam mewujudkan (syura impiannya) atau masyarakat serba adil sebagaimana yang dilaung-laungkan. Dari sistem ini tercetuslah bermacam-macam krisis dan permasalahan hidup. Lahir pertarungan kasta, kezaliman sosial, eksploitasi kepartian, monopoli, kemiskinan, pengangguran dan seribu satu macam masalah lagi.
E.3 Kegagalan Sistem Politik.
Dalam arena politik sistem-sistem ala ketenteraan, Demokrasi, Republik, yang beraja atau tidak beraja, bertanggungjawab melahirkan, merangsang serta membiarkan penyelewengan serta kebejatan di setiap peringkat.
Penyalahgunaan kuasa, sikap pilih kasih, rasuah, merasa besar diri dengan kekuasaan, di samping bencana fitnah, pembunuhan, penggulingan kuasa silih berganti, pemberontakan, penyingkiran serta bunuh diri (assasination) hampir-hampir menjadi kelaziman sistem-sistem tersebut.
E.4 Kegagalan Sistem Ketenteraan.
Dalam bidang ketenteraan, sistem-sistem ini (banyak menanggung dosa) mengabaikan nasib masyarakat dan negara Islam yang lemah seperti persoalan Kashmir, Eriteria, minoriti Islam di Filipina, persoalan Palestine dan sebagainya. Yang lebih parah dari itu ada pula negeri Arab yang menjadikan krisis tersebut sebagai daun dalam permainan politiknya untuk menggadaikan atau mempergunakannya sebagai isu dan untuk menjamin kekuasaan mereka agar berlarutan. Sistem ini juga bertanggungjawab terhadap pengabaian membina kekuatan fizikal dan jiwa ummah yang membolehkan mereka menghadapi penjajahan dan mengusir Israel dari bumi Palestine.

63

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

BAHAGIAN KEDUA
Apakah Ertinya Saya Menggabungkan Diri Dengan
Harakah Islamiah
1. Saya Mesti Hidup Untuk Islam.
2. Saya Mesti Beriman Bahawa Beramal Untuk Islam Adalah Wajib.
3. Tanggungjawab, Ciri-ciri dan Persediaan Harakah Islamiah.
4. Saya Mestilah Memahami Cara-cara Beramal Untuk Islam.
5. Saya Mesti Memahami Sejauh Manakah Makna Penggabungan
Dengan Harakah Islamiah.
6. Saya Mesti Memahami Makna Pemutusan Amal Islami.
7. Saya Mestilah Memahami Syarat-syarat Baiah dan Keanggotaannya.

Mukadimah Bahagian Kedua
Bahagian kedua kitab ini yang bertajuk "Apa Ertinya Saya Menggabungkan Diri
Dengan Harakah Islamiah" membentangkan ciri-ciri penting yang mesti wujud pada mereka yang menganut Islam supaya penggabungan diri mereka menjadi penggabungan yang benar.
Asas bagi penggabungan seseorang dengan harakah Islamiah ialah wujudnya ciri-ciri dan sifat-sifat penggabungan seseorang dengan agama Islam itu sendiri.
Inilah yang menjadikan Harakah Islamiah mengambil berat ke atas persiapan peribadi Muslim yang sebenarnya sebelum memulakan usaha membentuknya sebagai seorang anggota Harakah Islamiah.
Langkah ini perlu kerana penggabungan diri seseorang dengan ajaran Islam adalah asas, manakala penggabungan ke dalam harakah pula adalah sebahagian yang tidak boleh diceraikan dari hakikat penggabungan seseorang dengan agama ini.
Hanya Allah yang memberi taufik dan kepadanyalah kita memohon perlindungan. Pengarang.

64

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 1
Saya Mesti Hidup Untuk Islam
Pengakuan beragama Islam bererti saya mesti hidup berdasarkan Islam, baik dari segi keyakinan, ibadah mahupun akhlak. Kalau saya mengaku sebagai seorang muslim ertinya diri saya, rumah-tangga saya dan ahli keluarga saya mestilah menghayati Islam. Pengakuan itu memaksa saya wajib hidup untuk memperjuangkannya. Seluruh jiwa raga dan kemampuan saya harus diarahkan untuk memperkuatkan agama dan meluaskan pengaruhnya.
Dalam dunia ini ada tiga kategori manusia:
i. Golongan Yang Hidup Untuk Dunia Sahaja.
Golongan ini ialah golongan kebendaan (materialis), samada berdasarkan falsafah mahupun golongan "Dahriyyin". Pandangan Dahriyyin ini dijelaskan oleh Al-Quran sebagaimana berikut:

‫ﻭﻗﹶﺎﹸﻮﺍ ِﺇﻥ ﻫﻲ ِﺇﱠﺎ ﺣﻴَﺎُﺗﻨَﺎ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭﻣَﺎ َﻧﺤ ُ ِﺑﻤﺒ ُﻮِﺛﲔ‬
َ ‫ﱡ َ ْﻦ َ ْﻌ‬
َ ‫َ ﻟ ﹾ َِ ﻟ‬
Yang bermaksud: Dan tentulah mereka akan berkata pula: Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini dan tiadalah kita akan dibangkitkan semula sesudah kita mati. (Surah Al-An'aam, Ayat: 29).
Allah berfirman:

‫ﻭﻗﹶﺎﹸﻮﺍ ﻣَﺎ ﻫﻲ ِﺇﱠﺎ ﺣﻴَﺎُﺗﻨَﺎ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ َﻧ ُﻮﺕ ﻭَﻧﺤﻴَﺎ ﻭﻣَﺎ ُﻳﻬﻠﻜﻨَﺎ ِﺇﱠﺎ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﻣَﺎ ﹶﻟﻬﻢ ِﺑﺬِﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ِﺇﻥ ﻫﻢ‬
ْ ُ ‫ﱡ ﻤ ُ َ ْ َ ِْ ﹸ ﻟ ﱠ ْ ُ َ ُ ْ ﹶ َ ِ ْ ِ ﹾ ٍ ﹾ‬
َ ‫َِ ﻟ‬
‫َ ﻟ‬
‫ِﺇﱠﺎ َﻳﻈﱡﻮﻥ‬
‫ﻟ ﹸﻨ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan mereka berkata: Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Pada hal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu; mereka hanyalah menurut sangkaan sematamata. (Surah Al-Jaathiyah, Ayat: 24).
Orang-orang komunis dan rakan-rakan mereka dari golongan sekular atau penganut fahaman existensialism juga beranggapan sedemikian. Dalam satu ulasan yang ditulis oleh Joseph Stalin terhadap pendapat seorang ahli
65

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

falsafah yang mengatakan: "Alam ini tidak dicipta oleh mana-mana Tuhan atau insan. Ia terjadi dengan sendirinya dan akan kekal berterusan sebagaimana adanya. Ia merupakan obor kehidupan yang terus menyala dan akan padam berdasarkan hukum-hakam yang tertentu". Lenin menyatakan: "Ini adalah satu analisis yang indah terhadap dialektik materialism". Sebenarnya apabila manusia mengingkari wujudnya kehidupan selepas alam nyata, mengingkari adanya hari perhitungan terhadap segenap perilaku malah seluruh cita dan usahanya akan tertumpu hanya untuk merangkul dunia yang fana ini. Ilmunya pun sekadar itu juga. ii. Golongan Yang Sesat Antara Dunia dan Akhirat.
Mereka ini adalah terdiri dari golongan minoriti, akidah mereka bersimpang siur dan usaha mereka di dunia ini adalah usaha yang sia-sia, tanpa berkat dan restu Allah. Namun mereka menyangka yang mereka telah berbuat baik.
Orang ini walaupun percaya pada Allah dan hari Akhirat, namun akidah mereka tidak lebih dari gambaran palsu yang terpisah dan terputus dari realiti kehidupan.
Mereka ini pada hakikatnya termasuk dalam golongan yang menganut fahaman kebendaan sekalipun pada zahirnya mereka melakukan sebahagian dari upacara-upacara kerohanian. Tepatlah seperti yang dikatakan oleh penyair di dalam sepotong syairnya:
Kita tempungkan kecacatan dunia kita,
Dengan mengoyakkan agama kita,
Akhirnya rosak kedua-duanya,
Baik dunia mahupun agama,
Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna di dalam Risalahnya yang bertajuk "Fi
Ayyi Nad'un Nas (Ke mana kita ingin menyeru manusia)" menyatakan:
"Sebenarnya Al-Quran telah menentukan matlamat kehidupan dan tujuantujuan kehidupan manusia ..." Ia menerangkan segolongan manusia yang hidup mereka adalah untuk makan minum dan menikmati kelazatan dunia.
Firman Allah:

66

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻛﻔ ُﻭﺍ َﻳﺘﻤﺘ ُﻮﻥ ﻭَﻳﺄﻛ ﹸﻮﻥ ﻛﻤَﺎ َﺗﺄ ﹸ ﹸ ﺍﹾﻟﺄْﻧﻌَﺎﻡ ﻭَﺍﻟﱠﺎﺭ ﻣﺜﻮًﻯ ﹶﻟﻬﻢ‬
ُْ
‫َ ﹶ ﹶﺮ َ َﱠﻌ ﹶ َ ﹾ ﹸﻠ ﹶ ﹶ ﹾﻛﻞ ﹶ ُ ﻨ ُ َ ﹾ‬
Yang bermaksud: Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, sedang Nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. (Surah
Muhammad, Ayat: 12).
Al-Quran menerangkan adanya segolongan manusia yang tujuan hidup mereka adalah untuk menikmati perhiasan dan bersenang-senang dengan kemewahan, dalam firman Allah:

‫ُﱢﻳﻦ ﻟِﻠﱠﺎﺱ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﻬﻮَﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴَﺎﺀ ﻭَﺍﹾﻟﺒﻨﲔ ﻭَﺍﹾﻟﻘﻨَﺎﻃﲑ ﺍﹾﻟﻤُﻘﻨﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭَﺍﹾﻟﻔﻀﺔ ﻭَﺍﹾﻟﺨﻴﻞ‬
ِ ْ َ ِ ‫ﺯ َ ﻨ ِ ُ ﱡ ﱠ َ ِ ِ َ ﱢ ِ َِ َ ﹶ ِ ِ ﹶ ْ ﹶ َ ِ ِ َ ﱠ َ ِ ِ ﱠ‬
‫ﺍﹾﻟﻤُﺴﻮﻣﺔ ﻭَﺍﹾﻟﺄْﻧﻌَﺎﻡ ﻭَﺍﹾﻟﺤﺮﺙ ﺫِﻟﻚ ﻣﺘَﺎﻉ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ َﺍﻟﻠ ُ ﻋﻨﺪ ُ ﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻤَﺂﺏ‬
ِ
ُ ْ ُ ‫َ ﱠ َ ِ ﹶ ِ َ ْ ِ ﹶ َ َ ُ َ ِ ﱡ ﻭ ﱠﻪ ِ ْ َﻩ‬
Yang bermaksud: Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anakpinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebunkebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). (Surah
Aali Imran, Ayat: 14).
Al-Quran juga menerangkan gelagat segolongan manusia yang hidup mereka di dunia adalah mengadakan angkara fitnah, menyuburkan kejahatan dan kerosakan, dalam sebuah firman Allah:

. ‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻣﻦ ُﻌﺠُﻚ ﻗﻮﹸ ُ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭُﺸﻬ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭ ُﻮ ﹶﺃﹶﻟﺪ ﺍﹾﻟﺨﺼَﺎﻡ‬
ِ ِ ‫ﹶ ﹾ ِ ِ َﻫ َ ﱡ‬
َ َ ‫َ ِ ﱡ َﻳ ْ ِﺪ ﱠ‬
‫َ ِ َ ﻨ ِ َ ْ ﻳ ْ ِﺒ َ ﹶ ْﻟﻪ‬
‫ﻭِﺇﺫﹶﺍ َﺗﻮﱠﻟﻰ ﺳﻌَﻰ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ِﻟﻴُﻔﺴﺪ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭﻳُﻬﻠﻚ ﺍﹾﻟﺤﺮﺙ ﻭَﺍﻟﻨﺴﻞ ﻭَﺍﻟﻠﻪ ﻟﹶﺎ ُﻳﺤﺐ ﺍﹾﻟﻔﺴَﺎﺩ‬
َ ‫َ ِْ َ َ ْ ﹶ ﱠ ْ ﹶ ﱠ ُ ِ ﱡ ﹶ‬
َِ ‫ﹶْ ِ ﹾ‬
َ َ َ
Yang bermaksud: Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya) dan dia (bersumpah dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya, padahal dia adalah orang yang amat keras permusuhannya (kepadamu). Kemudian apabila dia pergi (dengan mendapat hajatnya), berusahalah dia di bumi, untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. (Surah Al-Baqarah, Ayat: 204
- 205).
Demikianlah tujuan-tujuan hidup manusia di dunia. Allah s.w.t telah membersihkan orang-orang mukmin daru tujuan-tujuan yang salah dengan
67

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

memberikan tanggungjawab dan kewajipan yang tinggi lagi mulia.
Tanggungjawab tersebut ialah menunjukkan kebenaran Islam kepada manusia. Mengajak manusia seluruhnya kepada kebajikan dan menyinarkan seluruh alam ini dengan cahaya Islam. iii. Golongan Yang Menganggap Dunia ini Adalah Ladang Tanaman
Untuk Di Akhirat.
Mereka inilah golongan yang benar-benar beriman, mereka mengetahui hakikat hidup ini. Mereka menginsafi nilai hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat kerana firman Allah s.w.t:

‫ﻭﻣَﺎ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ِﺇﱠﺎ ﹶﻟﻌ ٌ ﻭﹶﻟﻬ ٌ ﻭﹶﻠ ﱠﺍ ُ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮ ﹸ ﺧﻴ ٌ ِﻟﻠﺬِﻳﻦ َﻳﺘ ﹸﻮﻥ ﹶﺃﻓﻠﹶﺎ َﺗﻌﻘ ﹸﻮﻥ‬
‫َ َ ﹸ ﱡ ﻟ ِﺐ َ ْﻮ َﻟ ﺪ ﺭ ِ َﺓ َ ْﺮ ﱠ َ ﱠﻘ ﹶ ﹶ ْ ِﻠ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir? (Surah Al-An'aam, Ayat: 32).
Ekoran dari rendahnya nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat maka kehidupan dunia tidaklah sampai menghalang dan menyibukkan mereka daripada melaksanakan tujuan dan matlamat mereka diciptakan oleh Allah.

‫ﻭﻣَﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺍﹾﻟﺠﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺈْﻧﺲ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌﺒ ُﻭﻥ‬
ِ ‫َ َ ﹶ ﹾﺖ ِ ﱠ ِ َ ﻟ َ ُْﺪ‬
Yang bermaksud: Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah AzZariyaat, Ayat: 56).
Orang-orang yang benar menggabungkan dirinya dengan Islam menganggap dunia ini sebagai medan untuk mereka berbakti mentaati
Allah dan memperolehi keredaan-Nya. Seluruh hidup mereka baik ilmu pengetahuan, perniagaan, harta kekayaan, rumah tangga, masa dan waktu serta pemikiran mereka semuanya dicurahkan untuk tujuan mentaati Allah.
Sebaliknya golongan kebendaan menggunakan segala kurniaan tersebut demi untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan syahwat.
Kenyataan ini telah dibuktikan dengan sebahagian besar ciptaan-ciptaan
(kemajuan) zaman moden ini dan kebanyakan hasil perahan daya fikiran manusia bertujuan untuk menyogokkan kepada manusia kelazatan dan kerehatan jasmaninya bukan bertujuan untuk membangunkan alam sejagat ini dengan nilai-nilai kebaikan, kedamaian dan ketenangan. Kemajuan alat-

68

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

alat rekaan baru seperti kereta, pesawat, kapal terbang, mesin basuh, peti sejuk, alat-alat solek, perabut rumah, pakaian, alat-alat hiburanmalahan ribuan ciptaan yang dioleh kilang perusahaan yang moden dan canggih pada hari ini, semuanya bertujuan memberikan kerehatan, keselesaan kepada hidup manusia.
Dalam konteks ini walaupun Islam sama sekali tidak melarang mengkaji
(menyelidik), mencipta dan menghasilkan sesuatu, namun ia haruslah dilakukan dengan syarat:
1. Dengan kadar yang tidak membawa manusia kepada kemudaratan atau bahaya.
2. Dalam bentuk yang boleh mendatangkan kebaikan dan kebajikan dalam masyarakat. Ertinya, kerja-kerja tersebut hendaklah diperhatikan dari segi penyesuaiannya dengan syarak dan akhlak.
Dalam hubungan ini Imam Hasan Al-Banna di dalam risalah, "Ke Mana
Kita Menyeru Manusia" mengatakan: "Demi Tuhanmu, wahai saudara yang dimuliakan; adakah umat Islam memahami pengertian ini (dari Kitab
Allah) yang menyebabkan jiwa mereka akan menjadi tinggi, semangat mereka akan meningkat malah mereka akan bebas dari belenggu kebendaan. Mereka akan terhindar dari godaan syahwat dan keinginan nafsu serta menjauhi perkara-perkara yang sia-sia dan tujuan-tujuan yang penuh kehinaan. Dengan kefahaman ini mereka dapat meluruskan tujuan dan haluan mereka kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, ikhlas mempertahankan kalimah Allah, berjihad pada jalan-Nya, menyebarkan agama-Nya dan mempertahankan syariat-Nya atau sebaliknya mereka ditawan oleh syahwat dan menjadi hamba kepada kerakusan nafsu serakah. Seluruh impian mereka hanyalah untuk mengisi uncang perut mereka dengan makanan yang lazat, kenderaan yang cantik, tidur yang nyenyak dan gelaran-gelaran yang kosong".
Seorang penyair menyatakan:
Mereka bersenang-senang dengan angan-angan khayalan,
Sedangkan segala pemberian adalah ujian,
Mereka mendakwa telah mengharungi lautan dengan,
Sesungguhnya mereka belumpun bertemu ujian,
Sesungguhnya benarlah sabda Rasulullah s.a.w yang menyebut:

69

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: Celakalah (orang yang hidupnya menjadi) hamba abdi dinar, celakalah (orang yang hidupnya menjadi) hamba abdi diram. Celakalah (orang yang) menjadi hamba abdi kepada pakaian". (Hadis riwayat Imam Bukhari).
Bagaimana Cara Saya Hidup Untuk Islam:
Supaya hidup ini terarah menurut lunas-lunas Islam maka beberapa masalah pokok haruslah difahami serta dihayati sebagai satu kewajipan.
Contohnya:
i. Mengenai Tujuan Hidup.
Firman Allah:

‫ﻭﻣَﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺍﹾﻟﺠﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺈْﻧﺲ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌﺒ ُﻭﻥ‬
ِ ‫َ َ ﹶ ﹾﺖ ِ ﱠ ِ َ ﻟ َ ُْﺪ‬
Yang bermaksud: Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah AzZaariyaat, Ayat: 56).
Firman Allah yang ke seterusnya:

ُ ‫ﻭ ُﻮ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻤﻮَﺍﺕ ﻭَﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ﻓِﻲ ﺳﺘﺔ ﹶﺃﱠﺎﻡ ﻭﻛﹶﺎﻥ ﻋﺮ ُ ُ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤَﺎﺀ ِﻟﻴﺒ ﹸﻮ ﹸﻢ ﹶﺃﱡﻳﻜﻢ ﹶﺃﺣﺴ‬
‫ِ َ ْﻠ َﻛ ْ ﹸ ْ ْ َﻦ‬
َ ‫ِﱠ ِ ﻳ ٍ َ ﹶ َ ْﺷﻪ‬
َ ْ ‫َﹶ َ ﱠ َ ِ ﹶ‬
َ ‫َﻫ‬
‫ﻋﻤﻠﹰﺎ‬
ََ

Yang bermaksud: Dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, sedang ArasyNya berada di atas air (Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. (Surah Hud,
Ayat: 7). ii. Menginsafi Nilai Dunia Ini Dibandingkan Dengan Akhirat.
Firman Allah:

‫ِ َِ ﻟ ﹶ ﻞ‬
‫ﹶﺃﺭﺿِﻴﺘﻢ ﺑِﺎﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﻓﻤَﺎ ﻣﺘَﺎﻉ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ِﺇﱠﺎ ﻗﻠِﻴ ﹲ‬
‫َ ُ ْ َ ِ ﱡ ِ َ ِ َِ ﹶ َ ُ َ ِ ﱡ‬
Yang bermaksud: Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya

70

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat kelak. (Surah AtTaubah, Ayat: 38).
Firman-Nya lagi:

‫ﺫِﻟﻚ ﻣﺘَﺎﻉ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ َﺍﻟﻠ ُ ﻋﻨﺪ ُ ﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻤَﺂﺏ‬
ِ
ُ ْ ُ ‫ﹶ َ َ ُ َ ِ ﱡ ﻭ ﱠﻪ ِ ْ َﻩ‬
Yang bermaksud: Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). (Surah
Aali Imran, Ayat: 14).
Diriwayatkan, pada suatu ketika Rasulullah s.a.w menghadap ke suatu tempat membuang sampah (mazbalah), lalu baginda memanggil para sahabat baginda sambil bersabda: "Ayuhlah, kejarlah dunia"; kemudian baginda mengambil cebisan kain yang telah usang dan tulang-tulang yang sudah reput sambil berkata: "Inilah dunia".
Menurut riwayat yang lain, pada suatu hari Rasulullah s.a.w melihat kepada bangkai anak kambing yang dibuang oleh tuannya lalu baginda berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda: "Adakah kamu melihat betapa hinanya bangkai kambing itu di sisi tuannya, demi Allah dunia ini lebih hina di sisi Allah melebihi kehinaan kambing tersebut di sisi tuannya.
Kalaulah nilai dunia ini menyamai nilai sebelah sayap seekor nyamuk nescaya Allah tidak akan memberi seteguk airpun untuk minuman orang kafir". Baginda juga bersabda: "Hari kiamat semakin hampir sedangkan manusia semakin tamak-rakus kepada dunia dan mereka juga semakin jauh dengan Allah".
(Hadith riwayat Tirmizi, Ibn Majah, dan Hakim)
Baginda juga bersabda: "Dunia ini adalah penjara untuk orang mukmin dan syurga bagi orang kafir". (Riwayat Muslim) iii. Menginsafi Bahawa Maut Pasti Tiba.
Firman Allah:

.‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬَﺎ ﻓﹶﺎﻥ. ﻭَﻳﺒﻘﹶﻰ ﻭﺟ ُ ﺭﱢﺑﻚ ﹸﻭ ﺍﹾﻟﺠﻠﹶﺎﻝ ﻭَﺍﹾﻟﺈﻛﺮَﺍﻡ‬
ِ ‫ﹸ ﱡ َ ْ َ ﹶ ْ ٍ َ ْ َ ْﻪ َ َ ﺫ َ ِ ِ ﹾ‬
Yang bermaksud: Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Dan akan kekallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan. (Surah ArRahmaan, Ayat: 26 - 27).

71

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻛﻞ َﻧﻔﺲ ﺫﹶﺍِﺋﻘ ﹸ ﺍﹾﻟﻤﻮﺕ ﻭِﺇﱠﻧﻤَﺎ ُﻮﻓﻮﻥ ﹸﺃ ُﻮﺭﻛﻢ َﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴَﺎﻣﺔ ﻓﻤﻦ ُﺣﺰﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﱠﺎﺭ ﻭﺃﹸﺩﺧﻞ ﺍﹾﻟﺠﻨﺔ‬
‫ﹸ ﱡ ﹾ ٍ ﹶﺔ َ ْ ِ َ ﺗ َ ﱠ ْ ﹶ ﺟ َ ﹸ ْ ْ َ ِ َ ِ ﹶ َ ْ ﺯ ْ ِ َ َ ِ ﻨ ِ َ ْ ِ ﹶ َﱠ ﹶ‬
‫ﻓﻘﺪ ﻓﹶﺎﺯ ﻭﻣَﺎ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ِﺇﱠﺎ ﻣﺘَﺎﻉ ﺍﹾﻟﻐ ُﻭﺭ‬
ِ ‫ﹶ ﹶ ْ َ َ َ ﹸ ﱡ ﻟ َ ُ ُﺮ‬
Yang bermaksud: Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke Syurga maka sesungguhnya dia telah berjaya dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. (Surah Aali Imran, Ayat: 185).
Diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: Sentiasalah mengingati pemusnah kelazatan dan pemisah golongan-golongan (iaitu kematian). (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban).
Abu Zar Al-Ghiffari r.a berkata: "Saya berkata kepada Rasulullah s.a.w:
Apakah kandungan Suhuf Nabi Musa?" Baginda menjawab:
"Keseluruhannya adalah pengajaran". Aku merasa hairan terhadap orang yang yakin kepada kematian tetapi ia masih terus bergembira, Aku hairan kepada orang yang yakin tentang neraka tetapi ia masih ketawa, Aku hairan terhadap orang yang meyakini qadar ketentuan Allah tetapi masih kecewa, Aku hairan terhadap orang yang melihat dunia yang membolakbalik penghuninya tetapi ia masih merasa aman terhadap dunia, Aku juga merasa hairan terhadap orang yang meyakini adanya hisab di kemudian hari tetapi masih tetap tidak beramal (untuk bekalan)".
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, bahawa beliau keluar bersamasama Rasulullah s.a.w mengiringi jenazah. Rasulullah s.a.w bersabda sambil duduk menghadap ke arah sebuah kubur: "Tiap hari kubur ini menyeru dengan nyaringnya: Hai anak Adam lupakan engkau kepada aku.
Tidakkah engkau ketahui bahawa aku ini tempat keseorangan, tempat kesunyian, tempat cacing dan tempat yang sempit kecuali yang Allah lapangkan baginya". Kemudian baginda bersabda: "Kubur ini adalah salah satu taman dari taman-taman syurga atau (sebaliknya) salah satu lubang dari lubang-lubang neraka".
(Diriwayatkan oleh Tabrani). iv. Mengetahui Hakikat Islam.

72

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Iaitu dengan mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama, dasar-dasar, hukum-hakam, yang halal dan yang haram.
Firman Allah s.w.t:

‫ﻭﻗﻞ ﺭﺏ ﺯﺩﻧِﻲ ﻋﻠﻤًﺎ‬
‫َﹸ ﹾ َ ﱢ ِ ْ ِ ﹾ‬
Yang bermaksud: Dan berdoalah dengan berkata: Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. (Surah Taha, Ayat: 114).
Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: "Sesungguhnya ilmu itu hanya diperolehi dengan belajar dan kefahaman pula hanya didapati dengan mendalaminya, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, diberikan kefahaman yang mendalam di dalam urusan agama". (Riwayat Tabrani).
Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: "Sesungguhnya para Nabi tidaklah meninggalkan dinar dan dirham. Hanya mereka yang meninggalkan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya ia telah mengambil bahagian yang lumayan". (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi).
v. Mengetahui Hakikat Jahiliah.
Iaitu dengan meneliti ciri-ciri pemikiran jahiliah, aliran-aliran dan perancangannya. Di samping menyingkap akibat-akibat dan keburukannya. Dengan memahami hakikat ini kita tidak terperangkap ke dalajaring-jaringnya selaras dengan sabda Rasulullah s.a.w:
Yang bermaksud: "Sesiapa yang mempelajari bahawa suatu kaum ia terselamat dari rancangan jahat mereka". 3

Sifat-sifat Mereka Yang Hidup Untuk Islam.

3

Albani mengatakan: “Saya tidak menemui hadis ini dengan lafaz tersebut dan tidak ada seorang pun yang menulis mengenai hadis yang sering disebutkan oleh orang awam yang menyebutnya. Seolah-olah hadis ini di sebarkan sejak kebelakangan ini. Tetapi hadis ini mempunyai makna yang sama dengan hadis yang di riwayatkan oleh At-Tirmizi(bukan berkata hadis ini Hassan Sahih), Hakim, Abu Daud dan Ahmad.
73

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Jika saya seorang yang menghayati Islam dan hidup untuk memperjuangkan
Islam maka tentulah bentuk serta corak hidup saya berbeza dengan manusia yang lain. Antara bentuk dan corak tersebut ialah:
i. Benar-benar Terikat dan Menurut Ajaran Islam.
Iman itu bukanlah hanya dengan angan-angan sahaja, tetapi ia adalah suatu yang tertunjang di dalam hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Di dalam firman Allah selalu sahaja mengaitkan antara iman dan amal.
Di antaranya:

‫ِﺇﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟﺤَﺎﺕ‬
ِ
‫َ َﻨ َ َ ِ ﺼ‬
‫ﻟ‬
Yang bermaksud: Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. (Surah
Al-Asr, Ayat: 3).

‫ﹶﺃَﺗﺄﻣ ُﻭﻥ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﺑِﺎﹾﻟﺒﺮ ﻭَﺗﻨﺴﻮﻥ ﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﻭﹶﺃْﻧﺘﻢ َﺗﺘ ﹸﻮﻥ ﺍﹾﻟﻜﺘَﺎﺏ ﹶﺃﻓﻠﹶﺎ َﺗﻌﻘ ﹸﻮﻥ‬
‫ﹾ ُﺮ ﹶ ﻨ َ ِ ﱢ َ ْ َ ْ ﹶ ﻔ َﻜ ْ َ ُ ْ ْﻠ ﹶ ِ َ ﹶ ْ ِﻠ ﹶ‬
Yang bermaksud: Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab
Allah, tidakkah kamu berakal? (Surah Al-Baqarah, Ayat: 44).

‫ﻛُﺮ ﻣﻘﺘًﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﻥ َﺗ ﹸﻮﹸﻮﺍ ﻣَﺎ ﹶﻟﺎ َﺗﻔﻌ ﹸﻮﻥ‬
‫ﹾ َﻠ ﹶ‬
‫ﹶﺒ َ َ ﹾ ِ ْ َ ﱠ ِ ﹾ ﻘ ﻟ‬
Yang bermaksud: Amat besar kebenciannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. (Surah As-Saff, Ayat: 3).
Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali berkata: "Dua lelaki telah memberi musibah ke atas diriku, pertama orang alim yang melanggar larangan agama dan kedua orang jahil yang beribadat. Si jahil memperdayakan orang ramai dengan ibadatnya manakala si alim pula memperdaya orang ramai dengan pelanggaran terhadap agama". Rasulullah s.a.w berwasiat kepada seluruh umat Islam supaya berjaya-jaga:
"Jadilah kamu orang-orang yang memelihara ilmu dan janganlah kamu menjadi tukang riwayat". (Riwayat Abu Nu'aim).

ii. Mengutamakan Kepentingan Islam.

74

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Berhubung dengan tuntutan ini Rasulullah s.a.w bersabda:
"Berkisarlah kamu bersama-sama dengan Kitab Allah (untuk kepentingan
Islam) di mana kepentingan berkisar-kisar".
Baginda juga bersabda:
"Sesiapa yang berpagi-pagian tidak mengambil berat perihal orang Islam maka dia bukanlah dari golongan mereka".
Rasulullah s.a.w menjelaskan perkara ini secara langsung:
"Engkau memegang pos penting dari pos-pos Islam, maka (awas) jangan sampai musuh dapat terlepas dari pengawasan kamu".
Di dalam peperangan Uhud Saad bin Ar-Rabie' ditemui di dalam saat-saat menghampiri maut sedang di tubuhnya terdapat tujuh puluh liang luka kerana rejaman tombak, tetakan pedang dan tusukan panah, lalu ia menoleh kepada Zaid bin Thabit lalu berkata: "Katakanlah (sampaikanlah berita ini) kepada Rasulullah s.a.w, sesungguhnya saya telah mencium bau syurga dan beritahulah kaumku orang-orang Ansar, tidak ada keuzuran mereka di sisi Allah sekiranya mereka benar-benar ikhlas kepad Rasulullah
s.a.w selama mata kamu masih belum pejam, kemudian di saat itu juga dia menghembuskan nafasnya yang terakhir". iii. Merasa Mulia Dengan Kebenaran Islam dan Yakin Kepada Allah.
Ini adalah di antara sifat-sifat orang yang beriman.
Firman Allah s.w.t:

‫ﻭِﻟﻠﻪ ﺍﹾﻟﻌﺰ ﹸ ﻭِﻟﺮ ُﻮِﻟﻪ ﻭِﻟﻠﻤُﺆﻣﻨﲔ‬
َ ِِ ْ ‫َ ﱠ ِ ِ ﱠﺓ َ َﺳ ِ َ ﹾ‬
Yang bermaksud: Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi
RasulNya serta bagi orang-orang yang beriman. (Surah Al-Munafiquun, Ayat:
8).
Firman-Nya lagi:

‫ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻬُﻮﺍ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺤﺰُﻮﺍ ﻭﹶﺃْﻧُ ُ ﺍﹾﻟﺄﻋﻠﻮﻥ ِﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣُﺆﻣﻨﲔ‬
َ ِِ ْ ْ ُْ ‫َ ِﻨ َ ْ َﻧ َ ﺘﻢ ﹶ ْ ﹶ ْ ﹶ ﹾ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam) dan janganlah kamu berdukacita (terhadap
75

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

apa yang akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi
(mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang
(sungguh-sungguh) beriman. (Surah Aali Imraan, Ayat: 139).
Diriwayatkan pula bahawa ketika orang-orang Islam yang berhijrah mencari perlindungan kerana mempertahankan agama mereka di Habsyah, lalu mereka masuk menghadap raja Najasyi, lantas paderi dan pendeta yang ada di situ meminta mereka sujud untuk menghormati raja. Tetapi
Jaafar bin Abi Talib yang menjadi ketua rombongan menjawab: "Kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah".
Malah di dalam sejarah Islam kita menemui ratusan contoh yang memperlihatkan kemuliaan, ketegasan pendirian dan keberanian yang dirakamkan oleh generasi pertama umat Islam seperti Khubaib bin Adi,
Zaid bin Ad-Dathanah, Rub'ie bin Amir, Mus'ab bin Umair, Said bin Jubair,
Said bin Al-Musayyab dan lain-lain yang sewajar dipelajari perjalanan hidup mereka untuk dijadikan contoh teladan. iv. Beriltizam Dengan Kerja-kerja Islam dan Kerjasama Dengan Aktivitiaktiviti Islam.
Apabila saya mengaku sebagai seorang muslim, maka saya wajib bekerja untuk Islam. Saya patut bekerja dalam satu jemaah, bekerjasama dengan pendakwah lain yang menyeru kepada Allah dan menyuruh kepada kebaikan serta mencegah keburukan. Saya harus bekerja keras untuk mengujudkan individu muslim, rumah tangga muslim, masyarakat muslim dan negara yang benar-benar Islam.
Allah berfirman:

‫ﺳﻨ ُﺪ ﻋﻀُﺪﻙ ِﺑﺄﺧِﻴﻚ‬
َ ‫َ َﺸ ﱡ َ َ َ ﹶ‬
Yang bermaksud: Kami akan menguatkan tenaga dan daya usahamu dengan saudaramu (Harun). (Surah Al-Qasas, Ayat: 35).
Firman-Nya lagi:

‫ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺈﹾﺛﻢ ﻭَﺍﹾﻟﻌﺪﻭَﺍﻥ ﻭَﺗﻌَﺎﻭُﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺒﺮ ﻭَﺍﻟﺘﻘﻮَﻯ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻌَﺎﻭُﻮﺍ‬
‫َ ِ ِ ُ ْ ِ َ َﻧ َ ِ ﱢ ﱠ ﹾ َ َﻧ‬
Yang bermaksud: Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. (Surah Al-Maidah, Ayat: 2).

76

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Rasulullah s.a.w bersabda: "Seseorang muslim dengan seorang muslim yang lain laksana satu bangunan yang tersusun, saling kuat-menguatkan di antara satu sama lain". (Hadith riwayat Bukhari dan Muslim)
Sabda baginda lagi: "Tangan (atau pertolongan) Allah itu bersama jemaah.
Sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang terpisah (dari kumpulannya)".
(Abu Daud meriwayatkan hadith seperti ini.)
Sabdanya lagi: "Kamu wajib bersama jemaah muslimin dan Iman (pemimpin) mereka". (Hadith sebahagian riwayat Bukhari dan Muslim)
Sabda baginda yang lain:
"Jemaah itu berkat".
"Jemaah itu rahmat dan perpecahan itu azab".4

Bab 2
Saya Mesti Meyakini Bahawa Beramal Untuk Islam
Adalah Wajib
Sebenarnya beramal untuk Islam dalam erti kata yang sebenar ialah untuk melahirkan individu yang mencerminkan akidah dan akhlak Islam, melainkan masyarakat yang berpegang teguh dengan pemikiran dan cara hidup Islam sebagai syariat perundangan, peraturan dan perlembagaan hidup, serta memikul amanah dakwah yang menjadi petunjuk dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di alam ini. Seluruh amal ini dan lain-lain keperluan untuk amalanamalan ini serta lain-lain perkara yang berkaitan yang dituntut oleh amal-amal ini adalah satu tuntutan syariat. Kewajipan melaksanakan tidaklah gugur kecuali setelah tertegaknya satu kuasa yang dapat mengendalikan tanggungjawab ini dan memelihara urusan kaum muslimin.
Selagi kekuasaan ini tidak wujud, maka seluruh kecuaian atau kecacatan para petugas amal Islam dan kecuaian orang yang tidak turut serta dalam kerja-kerja ini, menurut pandangan Islam adalah satu dosa yang tidak akan hilang melainkan orang-orang Islam bersegera bangun memikul tanggungjawab melaksanakan kerja-kerja untuk menegakkan Islam.

4

Hadith riwayat Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal dalam “Zawaid al-Musnad.” Al-Hafiz as-Sakhawi berkata: Hadith ini diriwayatkan oelh ad-Dailami juga dan kedua-dua sanadnya lemah tetapi ia mempunyai banyak syawahid.
77

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Di antara bukti-bukti yang menguatkan bahawa beramal untuk Islam adalah wajib dan ianya bersifat wajib taklifi (difardukan), bukannya tanggungjawab yang diperintahkan melakukan secara sukarela, dapat dilihat secara yakin dari beberapa sudut:
Pertama: Wajib Dari Sudut Prinsip (Mabda').
Beramal atau bekerja untuk (menegakkan seluruh ajaran) Islam pada prinsipnya adalah wajib kerana beramal atau bekerja adalah tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah s.w.t kepada seluruh umat manusia, didahului oleh para Nabi dan para Rasul kemudian ke atas umat manusia seluruhnya hingga ke hari kiamat kelak.
Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah:

‫ﻭَﺍﹾﻟﻌﺼﺮ. ِﺇﻥ ﺍﹾﻟﺈْﻧﺴَﺎﻥ ﹶﻟﻔِﻲ ُﺴﺮ. ِﺇﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟﺤَﺎﺕ ﻭَﺗﻮَﺍﺻﻮْﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺤﻖ ﻭَﺗﻮَﺍﺻﻮْﺍ‬
َ َ ‫َﱢ‬
َ َ ِ
‫َ َﻨ َ َ ِ ﺼ‬
‫َ ِْ ﱠ ِ ﹶ ﺧ ٍْ ﻟ‬
. ‫ﺑِﺎﻟﺼﺒﺮ‬
ِ ْ‫ﱠ‬
Yang bermaksud: Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesanpesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. (Surah Al-Asr, Ayat:
1 - 3).
Dan firman Allah:

ُ ‫ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﺮ ُﻮﻝ َﺑﻠﻎ ﻣَﺎ ﹸْﻧﺰﻝ ِﺇﹶﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺭﱢﺑﻚ ﻭِﺇﻥ ﹶﻟﻢ َﺗﻔﻌﻞ ﻓﻤَﺎ َﺑﻠﻐﺖ ﺭﺳَﺎﹶﻟﺘ‬
‫ﱠﺳ ﹸ ﱢ ﹾ ﺃ ِ ﹶ ْ َ ِ ْ َ َ َ ﹾ ْ ﹾ َ ﹾ ﹶ ﱠ ْ َ ِ َ ﻪ‬
Yang bermaksud: Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya. (Surah Al-Maaidah, Ayat: 67).
Dan firman Allah:

‫ِﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ َﻳﻜﺘ ُﻮﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﹾﻟﻨَﺎ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺒﻴﻨَﺎﺕ ﻭَﺍﹾﻟﻬﺪَﻯ ﻣﻦ َﺑﻌﺪ ﻣَﺎ َﺑﻴﱠﺎﻩ ﻟِﻠﱠﺎﺱ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻜﺘَﺎﺏ ﹸﻭﹶﻟﺌﻚ‬
َ ِ ‫ِ ِﺃ‬
ِ ‫َ ِ َ َﱢ ِ ُ ِ ْ ْ ِ ﱠﻨ ُ ﻨ‬
‫َ ﹾ ُﻤ ﹶ‬
‫ﱠ‬
‫َﻳﻠﻌُ ُ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﻳﻠﻌُ ُ ُ ﺍﻟ ﱠﺎﻋُﻮﻥ‬
‫ﹾ َﻨﻬﻢ ﱠ ُ َ ﹾ َﻨﻬﻢ ﻠ ِﻨ ﹶ‬
Yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayat, sesudah
Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. (Surah Al-Baqarah, Ayat: 159).
78

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Dalam sunnah Rasulullah s.a.w yang mulia terdapat riwayat-riwayat yang mempunyai hubungan secara khusus tentang dakwah kepada kebenaran dan menentang kebatilan. Di antaranya ialah sabda Rasulullah s.a.w:
"Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, dia hendaklah mencegahnya dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu (mencegah dengan tangan - kuasa), maka hendaklah dia mengubah dengan menggunakan lidahnya (teguran dan nasihat), maka sekiranya ia tidak mampu juga hendaklah ia mengubah dengan hatinya (iaitu tidak reda dan benci) dan demikian itu adalah selemah-lemah iman.
Tidak ada lagi iman selepas tahap itu walaupun sebesar biji sawi". (Hadis riwayat Tirmizi).
Sabda baginda yang lain: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah berfirman kepadamu: Perintahlah (manusia) supaya melakukan perkara-perkara yang makruf
(yang baik) dan cegahlah mereka dari melakukan perkara-perkara yang mungkar sebelum (tiba suatu waktu di mana) kamu meminta, lalu aku tidak lagi menerimanya dan kamu memohon pertolongan lalu aku tidak menolong kamu lagi". (Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).
Sabda Rasulullah s.a.w lagi: "Apabila engkau melihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang melakukan kezaliman: Wahai penzalim! Maka sesungguhnya dia telah mengucapkan selamat tinggal baginya". (Hadis riwayat
Hakim).
Kedua: Wajib dari Sudut Hukum.
Beramal untuk Islam adalah wajib dilihat dari sudut hukum kerana tidak berjalannya syariat Allah di atas muka bumi dan penguasaan sistem dan undang-undang ciptaan manusia ke atas masyarakat manusia hari ini mewajibkan umat Islam bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam dan mengembalikan cara hidup Islam. Umat Islam juga wajib bekerja supaya manusia tunduk mengabadikan diri kepada Allah di dalam iktikad keyakinan, akhlak dan sistem hidup mereka berdasarkan dalil dari AlQuran yang menyebut:

‫ﻓﻠﹶﺎ ﻭﺭﱢﺑﻚ ﻟﹶﺎ ُﻳﺆﻣُﻮﻥ ﺣﱠﻰ ُﻳﺤﻜ ُﻮﻙ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺷﺠﺮ َﺑﻴﻨﻬﻢ ﹸﺛﻢ ﻟﹶﺎ َﻳﺠ ُﻭﺍ ﻓِﻲ ﹶﺃْﻧﻔﹸﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟًﺎ ﻣ ﱠﺎ‬
‫ِ ِ ْ َ َ ِﻤ‬
‫ِﺪ‬
‫َ َ َ َْ ُ ْ ﱠ‬
َ ‫ْ ِﻨ ﹶ َﺘ َ ﱢﻤ‬
َ ََ ‫ﹶ‬
‫ﻗﻀﻴﺖ ﻭُﺴﻠ ُﻮﺍ َﺗﺴﻠِﻴﻤًﺎ‬
ْ ‫ﹶ َ ْ َ َﻳ َ ﱢﻤ‬
Yang bermaksud: Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (Surah An-Nisa', Ayat: 65).
79

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Dan firman Allah:

‫ﻭﻣَﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺘﻢ ﻓِﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻲﺀ ﻓ ُﻜ ُ ُ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺫِﻟ ﹸ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﱢﻲ ﻋﻠﻴﻪ َﺗﻮﻛﻠ ُ ﻭِﺇﹶﻟﻴﻪ ﹸﺃﻧِﻴﺐ‬
ُ ِ ْ َ ‫ﱠ ِ ﹶ ﻜﻢ ﱠ ُ َﺑ َ ﹶ ْ ِ َ ﱠ ﹾﺖ‬
‫َ َْ ﹶ ﹾُ ْ ِ ِ ْ َ ْ ٍ ﹶﺤ ﹾﻤﻪ‬
Yang bermaksud: Dan (katakanlah wahai Muhammad kepada pengikutpengikutmu): Apa jua perkara agama yang kamu berselisihan padanya maka hukum pemutusnya terserah kepada Allah; Hakim yang demikian kekuasaanNya ialah Allah Tuhanku; kepadaNyalah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku rujuk kembali (dalam segala keadaan). (Surah Asy-Syura, Ayat: 10).
Begitu juga firman Allah:

‫ﻭﻣﻦ ﹶﻟﻢ َﻳﺤﻜﻢ ِﺑﻤَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ ُﻭﻥ‬
‫َ ﹶ ﱠ ُ ﹶﺄ ِ َ ُ ُ ِﺮ ﹶ‬
ْ ‫ََ ْ ْ ْ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (Surah Al-Maaidah, Ayat: 44).
Firman Allah:

‫ﻭﻣﻦ ﹶﻟﻢ َﻳﺤﻜﻢ ِﺑﻤَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟ ُﻮﻥ‬
‫َ ﹶ ﱠ ُ ﹶﺄ ِ َ ُ ُ ﻈ ﻤ ﹶ‬
ْ ‫ََ ْ ْ ْ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Surah AlMaaidah, Ayat: 45).
Firman Allah:

‫ﻭﻣﻦ ﹶﻟﻢ َﻳﺤﻜﻢ ِﺑﻤَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﹸﻭﹶﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺳ ﹸﻮﻥ‬
‫َ ﹶ ﱠ ُ ﹶﺄ ِ َ ُ ُ ِﻘ ﹶ‬
ْ ‫ََ ْ ْ ْ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq. (Surah AlMaaidah, Ayat: 47).
Apabila menegakkan masyarakat Islam dan melaksanakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu hukumnya wajib maka kerja-kerja yang membawa kepada kewujudan masyarakat Islam dan terlaksananya hukum
Allah turut menjadi wajib berdasarkan kaedah syarak:

‫ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ‬
80

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: “Sesuatu perkara yang tidak dapat disempurnakan sesuatu yang wajib melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib".
Sebahagian besar dari negara-negara (umat) Islam, kalau pun tidak dapat dikatakan seluruhnya diperintah oleh sistem-sistem ciptaan manusia yang merupakan campur aduk dari sistem undang-undang Rumani, Yunan,
Perancis dan sebagainya. Demikian juga sistem ekonomi yang menguasai negara-negara tersebut adalah sistem ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme.
Ini adalah penyebab utama yang mendesak umat Islam supaya menyusun gerak-kerja untuk meruntuhkan sistem jahiliah dalam bentuk seperti ini dan kewajipan mengembalikan kehidupan Islam adalah menjadi fardu ain ke atas setiap muslim sehingga kepimpinan dan kekuasaan kembali ke pangkuan Islam.
Selain dari itu masih banyak kewajipan-kewajipan syariah yang perlaksanaan dan amalannya bergantung kepada adanya khalifah atau
Imam sedangkan pelantikan Khalifah (Imam) itu sendiri sangat bergantung kepada wujudnya kekuasaan Islam. Oleh itu seluruh undang-undang yang berkaitan dengan sistem-sistem Islam sama ada di dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik malah kesemua undang-undang yang berkadengan hukum, kanun keseksaan, perdamai, peperangan, jihad, gencatan senjata, perjanjian damai, muamalat, kemasyarakatan dan ekonomi, semuanya ini dan sebagainya adalah di antara bidang-bidang
Syariat Islam yang tidak mungkin terlaksana kecuali melalui sebuah negara yang teguh di atas dasar-dasar Islam.
Ketiga: Wajib Dari Sudut Tuntutan (Darurat).
Beramal dan bekerja untuk Islam juga merupakan satu kewajipan jika dilihat dari sudut tuntutan untuk menghadapi cabaran-cabaran zaman kini dan serangan musuh-musuh Islam. Ianya adalah satu kewajipan kerana dengannya dapat menyekat penularan fahaman kebendaan dan ateis (tidak percayakan tuhan) yang berusaha menggugat kewujudan Islam.
Sekiranya dilihat dengan pemerhatian yang teliti kepada nasib yang dialami oleh negara-negara umat Islam hari ini maka sudah pasti ia menjadi bukti menguatkan lagi tuntutan tersebut adalah tanggungjawab yang wajib di sisi syariat di mana umat Islam tadi seharusnya berdiam diri dan memandang ringan.
Kita dapati banyak negara-negara (Umat Islam) yang mengadu dan merintih dengan penuh penderitaan kerana dikuasai oleh keserakahan

81

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

orang-orang bukan Islam (kafir) sebagaimana yang dialami oleh rakyat
Palestine, Kashmir, Eitrea, Qibrash, Bukhara, Samarkand dan lain-lain.
Manakala beberapa negara lain pula menderita kerana cengkaman kuasa golongan minoriti yang berniat jahat ke atas umat Islam, mereka memerintahkan Umat Islam dengan kekuatan besi dan api.
Kita dapati juga beberapa bahagian dari negara Umat Islam yang lain mengadu mengenai penderitaan mereka yang disebabkan oleh kekuasaan parti-parti puak kiri (yang terdiri dari sosialis dan komunis) atau puak kanan (yang berkefahaman kapitalis) dalam negara mereka. Begitu juga keadaan hidup di beberapa tempat yang lain yang berada di dalam suasana pertumpahan darah yang hebat hasil dari perebutan kuasa di antara kekuatan puak kiri dan puak kanan.
Selain dari hal-hal yang tersebut di atas, sebenarnya betapa perlunya amal
Islami sekalipun secara darurat, dari menyahut cabaran-cabaran dari dalam yang berupa kuncu-kuncu, tali barut dan penyokong musuh Islam. Firman
Allah.

‫ﻭ ﹶﺎِﺗ ﹸﻮ ُﻢ ﺣﱠﻰ ﻟﹶﺎ َﺗ ﹸﻮﻥ ﻓﺘﻨ ﹲ ﻭَﻳ ﹸﻮﻥ ﺍﻟ ﱢﻳﻦ ﻛﻠﻪ ِﻟﻠﻪ‬
ِ ‫ﻜ ﹶ ِ َْﺔ َ ﻜ ﹶ ﺪ ُ ﹸﱡ ُ ﱠ‬
‫َﻗ ﻠ ﻫ ْ َﺘ‬
Yang bermaksud: Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan
(sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata.
(Surah Al-Anfaal, Ayat: 39).
Keempat: Wajib Secara Individu Mahupun Jemaah.
Tanggungjawab beramal dan bekerja untuk Islam dari sudut kewajipan syarak (taklifi) adalah satu tanggungjawab ke atas individu (fardi) sama seperti kewajipan-kewajipan dan tanggungjawab syariat yang lain di mana ganjaran pahala diberikan apabila dilaksanakan tanggungjawab tersebut dan dibalas dengan dosa apabila ia ditinggalkan.
Firman Allah s.w.t:

ُ ‫ﻭﻣَﺎ ﹶﺃﺩﺭَﺍﻙ ﻣَﺎ ﺳﻘ‬
‫َ ْ َ َ ﹶﺮ‬
Yang bermaksud: Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan
Neraka Saqar itu? (Surah Al-Muddaaththir, Ayat: 27).
Firman Allah lagi:

82

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻭ ﹸﻠ ُﻢ ﺀَﺍﺗِﻴﻪ َﻳﻮﻡ ﺍﹾﻟﻘﻴَﺎﻣﺔ ﻓﺮﺩًﺍ‬
ْ ‫َﻛﱡﻬ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan mereka masing-masing akan datang mengadapNya pada hari kiamat dengan seorang diri. (Surah Maryam, Ayat: 95).
Firman Allah lagi:

‫ِﺇﻥ ﹶﺃﺣﺴﻨﺘﻢ ﹶﺃﺣﺴﻨﺘﻢ ِﻟﺄْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ‬
ْ ‫ﹾ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ﹶ ﻔ ِﻜ‬
Yang bermaksud: Jika kamu berbuat kebaikan, (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu. (Surah Al-Israa', Ayat: 7).
Firman Allah lagi:

‫ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺰ ُ ﻭَﺍﺯﺭ ﹲ ﻭﺯﺭ ﹸﺃﺧﺮَﻯ‬
ْ َ ْ ِ ‫َ ِﺭ ِ َﺓ‬
Yang bermaksud: Dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). (Surah Al-An'aam, Ayat:
164.)
Firman Allah lagi:

‫ﻭﻣﻦ ﺟَﺎﻫﺪ ﻓﺈﱠﻧﻤَﺎ ُﻳﺠَﺎﻫ ُ ِﻟﻨﻔﺴﻪ‬
ِ ِ ‫ِﺪ َ ﹾ‬
ِ‫َ َ ْ َ َ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan sesiapa yang berjuang (menegakkan Islam) maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. (Surah Al'Ankabuut, Ayat: 6).
Supaya orang lain itu semuanya turut serta dalam kerja-kerjanya membina masyarakat dan memakmurinya iaitu dengan membina kehidupan masyarakat atas dasar kebenaran (Al-Haq) dan memakmurkan dengan kebaikan, maka Islam telah menentukan ke atas setiap orang Islam bertanggungjawab memberikan khidmat dan pengorbanan mereka untuk
Islam mengikut batas kemampuan masing-masing, selama mana insan itu berada dalam keadaan baligh, akal yang sihat dan ada kemampuan. Dari pengorbanan seperti ini akan menjadikan masyarakat Islam itu sebagai sel yang hidup dan bernyawa dalam badan. Setiap individu dalam masyarakat ini akan memberikan sesuatu malah mereka berlumba-lumba untuk berkorban. 83

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Dari kenyataan di atas jelaslah bahawa kewajipan beramal dan bekerja untuk menegakkan Islam oleh individu adalah sama seperti kewajipankewajipan syarak yang lain iaitu ia adalah satu kewajipan Islam.
Oleh kerana beramal dan bekerja untuk Islam adalah kewajipan individu
(fardi) dari sudut ini maka ia juga adalah satu kewajipan secara jama'ie
(organisasi) apabila dilihat dari sudut tanggungjawab gerakan dan dari sudut perlaksanaannya. Kenyataan ini dibuktikan oleh realiti-realiti yang berlaku dan keadaan-keadaan yang pada dasarnya tidak dapat dipertikaikan lagi.
Di antara realiti-realiti tersebut ialah:
1. Sebenarnya taklif atau tanggungjawab beramal dan bekerja untuk
Islam adalah satu tanggungjawab yang sangat berat untuk dipikul oleh orang perseorangan kerana matlamat amal Islami adalah untuk meruntuhkan jahiliah hingga ke akar umbinya lalu di atas runtuhan itulah ditegakkan Islam. Tugas yang berat ini menurut pengorbanan, kemampuan dan kesanggupan yang tidak mampu dilakukan secara perseorangan bahkan tugas ini tidak mampu dipikul sekalipun dengan memerah seluruh tenaga, kegigihan dan kesanggupan menghadapi segala penderitaan. Tanggungjawab ini hanya mampu dipikul oleh gerakan yang tersusun, yang memiliki kadar kemampuan yang setimpal dari sudut kesedaran, penyusunan dan kekuatan dalam menghadapi jahiliah yang wujud.
2. Sesungguhnya usaha kerja Rasulullah s.a.w dalam rangka menghadapi serangan jahiliah dan kemudiannya menegakkan masyarakat Islam serta mengembalikan kehidupan mengikut lunaslunas Islam merupakan dalil dan bukti bekerja secara berjemaah untuk menegakkan Islam adalah wajib. Oleh yang demikian Rasulullah s.a.w tidak menggunakan cara bekerja secara individu di dalam bertindak, malah sejak dari awal-awal lagi baginda begitu mengambil berat kepada usaha-usaha menubuhkan jemaah dengan memilih anasiranasir pembinaannya dangan teliti. Kemudian baginda s.a.w membentuk dan membersihkan mereka sehingga menjadi satu kekuatan dalam proses perubahan yang baginda s.a.w lakukan.
Inilah yang telah dibuktikan oleh perjalanan sirah Rasulullah s.a.w dalam setiap peringkat dan lapangan.
3. Selain dari itu amal dan gerak kerja untuk menegakkan Islam dipenuhi dengan halangan ranjau dan duri, ujian dan cubaan.

84

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Halangan-halangan yang menunggu di jalannya sangatlah banyak.
Kuasa-kuasa asing yang saban waktu menunggu kesempatan memukul umatnya juga adalah banyak. Semua cabaran-cabaran ini menuntut kewujudan sebuah tanzim haraki (penyusunan gerakan jemaah) yang menyeluruh dari sudut kualiti dan kuantiti untuk menghadapi segenap peringkat amal, suasana persekitaran serta kemungkinan-kemungkinan yang mendatang.
Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi s.a.w terdapat banyak dalildalil yang secara nyata menunjukkan beramal secara berjemaah yang kemas tersusun untuk menegakkan Islam adalah merupakan satu perkara penting. Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻌَﺎﻭُﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﺈﹾﺛﻢ ﻭَﺍﹾﻟﻌﺪﻭَﺍﻥ‬
ِ ْ ُ ِ ِ َ ‫َ َﻧ‬
Yang bermaksud: Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa
(maksiat) dan pencerobohan. (Surah Al-Maaidah, Ayat: 2).
Kelima: Ganjaran Jihad Adalah Untuk Mujahid Itu Sendiri.
1. Sejak awal-awal lagi para petugas yang bekerja untuk Islam mestilah memahami secara mendalam bahawa merekalah yang sebenarnya memerlukan Islam. Sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, bererti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka sendiri di samping menunaikan sebahagian dari hak-hak Allah ke atas mereka supaya mereka memperolehi ganjaran dari sisi Allah di hari kiamat kelak, hari di mana pandangan menjadi tunduk merendah dan hati menjadi bergetar kerana dilanda ketakutan ditimpa azab.
Mereka inilah yang beruntung sekiranya mereka mara beramal dan merekyang rugi sekiranya mereka berundur dan berpaling tadah.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭﻣﻦ ﺟَﺎﻫﺪ ﻓﺈﱠﻧﻤَﺎ ُﻳﺠَﺎﻫ ُ ِﻟﻨﻔﺴﻪ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﻟﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬
َ ِ ِ َ ‫ِﺪ َ ﹾ ِ ِ ﱠ ﱠ َ َ ِ ﱞ‬
ِ‫َ َ ْ َ َ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan sesiapa yang berjuang (menegakkan Islam) maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri; sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. (Surah Al-Ankabuut, Ayat: 6).

85

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Allah s.w.t juga berfirman:

‫ﻭِﺇﻥ َﺗﺘﻮﱠﻟﻮْﺍ َﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﻗﻮﻣًﺎ ﻏﻴﺮﻛﻢ ﹸﺛﻢ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹸﻮُﻮﺍ ﹶﺃﻣﺜﹶﺎﹶﻟﻜﻢ‬
ْ ‫َْ ْ ِ ﹾ ﹶ ْ ﹶ ْ َ ﹸ ْ ﱠ ﻜ ﻧ ْ ﹸ‬
ََ ‫َ ﹾ‬

Yang bermaksud: Dan jika kamu berpaling (daripada beriman, bertakwa dan berderma) Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain; setelah itu mereka tidak akan berkeadaan seperti kamu. (Surah Muhammad, Ayat: 38).
2. Mereka juga mesti memahami bahawa nilai dan harga diri mereka sebenarnya adalah kerana pegangan mereka kepada Islam. Mereka tidak mempunyai apa-apa nilai sekiranya tidak bersama Islam (sama seperti binatang bahkan lebih sesat dari itu). Kemuliaan dan ketinggian mereka yang sebenarnya tidak akan tercapai melainkan dengan mereka menggembleng tenaga dan melibatkan diri di dalam jemaah Islam yang memperjuangkan Islam dan terus kekal dalam jemaah yang berkenaan.
Sesiapa yang mengasingkan diri dia akan keseorangan di dalam azan neraka. Sesiapa yang menyatukan dirinya secara benar dengan kumpulan tersebut bererti dia telah bergabung dengan nasab keturunan yang mulia mengikat diri dengan golongan yang mendapat petunjuk, yang terdiri daripada para Nabi dan para syuhada yang mendapat nikmat di sisi Allah
s.w.t.
3. Para petugas amal Islami juga mesti menyedari bahawa terus kekal bersama dengan jemaah adalah syarat bagi mendapat pendirian yang teguh sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w:
"Sesungguhnya serigala itu hanya akan dapat memakan kambing yang tersisih
(dari kumpulannya)".
Masyarakat yang dipenuhi dengan fitnah tidak ubah seperti malam yang gelap-gelita. Manusia tidak mungkin dapat menjalani kehidupan dengan sempurna atau tidak terjejas dengan kesan-kesan kotoran masyarakat tersebut sekiranya tidak menerima peringatan, nasihat dan ingat memperingati. ‫ﻭﺫﻛﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻛﺮَﻯ َﺗﻨﻔ ُ ﺍﹾﻟﻤُﺆﻣﻨﲔ‬
َ ِِ ْ ‫َ ﹶ ﱢ ْ ﹶِ ﱠ ﱢ ﹾ ْ ﹶﻊ‬
Yang bermaksud: Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. (Surah Az-Zaariyaat, Ayat: 55).

86

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Allah s.w.t berfirman lagi:

‫ﻭَﺍﹾﻟﻌﺼﺮ. ِﺇﻥ ﺍﹾﻟﺈْﻧﺴَﺎﻥ ﹶﻟﻔِﻲ ُﺴﺮ. ِﺇﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟﺤَﺎﺕ ﻭَﺗﻮَﺍﺻﻮْﺍ ﺑِﺎﹾﻟﺤﻖ‬
‫َﱢ‬
َ َ ِ
‫ﺼ‬
ِ َ َ ‫َ َﻨ‬
‫ﺧ ٍْ ﻟ‬
‫َ ِْ ﱠ ِ ﹶ‬
.‫ﻭَﺗﻮَﺍﺻﻮْﺍ ﺑِﺎﻟﺼﺒﺮ‬
ِ ْ‫ﱠ‬
َ َ
Yang bermaksud: Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesanpesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. (Surah Al-Asr,
Ayat: 1 - 3).
Oleh yang demikian mereka mestilah hidup di bawah satu naungan keluarga yang beriman. Mereka mestilah bersama-sama dengan pasukan
Tuhan yang Maha Pengasih dan terus hidup bersama mereka buat selama-lamanya. Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭَﺍﺻﺒﺮ َﻧﻔﺴﻚ ﻣﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ َﻳﺪ ُﻮﻥ ﺭﱠﺑﻬﻢ ﺑِﺎﹾﻟﻐﺪَﺍﺓ ﻭَﺍﹾﻟﻌﺸﻲ ُ ِﻳ ُﻭﻥ ﻭﺟﻬ ُ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻌ ُ ﻋﻴﻨَﺎﻙ ﻋﻨﻬﻢ‬
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ‫َ ْ ﻋ ﹶ َ ُ ْ َ ِ َ ِ ﱢ ﻳ ﺮ ﺪ ﹶ َ ْ َﻪ َ ْ ﺪ‬
َ َ َ َ ‫ِْ ْ ﹾ‬
‫ُﺗﺮِﻳﺪ ﺯِﻳﻨﺔ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭﻟﹶﺎ ُﺗﻄﻊ ﻣﻦ ﹶﺃﻏﻔﻠﻨَﺎ ﻗﻠﺒ ُ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻧَﺎ ﻭَﺍﱠﺗﺒﻊ ﻫﻮَﺍﻩ ﻭﻛﹶﺎﻥ ﹶﺃﻣ ُﻩ ﻓﺮﻃﹰﺎ‬
ُ ‫ُ َ ﹶ َ ِ ﱡ َ ِ ْ َ ْ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶ ﹾَﻪ َ ْ ِ ﹾ ِ َ َ َ ُ َ ﹶ ْﺮ ُ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran. (Surah Al-Kahfi, Ayat: 28).
4. Para petugas amal Islami juga mestilah benar-benar memahami bahawa mereka beramal dengan bekerja semata-mata kerana Allah dan berjihad pada jalannya. Mereka juga mesti memahami bahawa jalan ini adalah jalan yang paling jauh, penuh dengan kesukaran. Sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak diingini manakala mereka pula dilingkungi oleh perkara-perkara yang menarik syahwat.
Jalan ini merupakan satu jalan yang tidak sanggup dilalui oleh mereka yang hidup dalam suasana mewah, mereka yang bimbang akan kesempitan rezeki dan kemewahan hidup. Jalan ini juga tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang mementingkan kerehatan dan mengikut runtunan nafsu, tidak akan sanggup dilalui oleh orang yang sempit dada

87

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

dan tidak memiliki kekuatan, tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang tidak sabar menghadapi cemuhan dan cacian, apatah lagi pengorbanan wang ringgit dan harta benda, tidak akan sanggup dilalui oleh mereka yang berpegang dan berkeras dengan pendapat sendiri sahaja sedangkan dia sendiri tidak mengetahui bahawa ia tidak mengerti
(kedudukan yang sebenarnya) dan jalan ini juga tidak sanggup dilalui oleh mereka yang tidak bersedia untuk tunduk kepada keputusan jemaah dan tidak sanggup pula beriltizam dengan pandangan-pandangan jemaah. Sesungguhnya jalan ini adalah jalan pembersihan jiwa, penyucian hati dan pengawalan diri, jalan kerahmatan dan kemuliaan. Jalan kesabaran dan ketetapan, jalan kebebasan dan kehormatan dan jalan kebenaran dan keikhlasan. Sesungguhnya jalan yang mempunyai sifat-sifat seperti ini tidak akan sanggup dilalui melainkan oleh orang-orang mukmin yang hati-hati mereka mempunyai ikatan yang kukuh dengan Allah yang Maha
Esa, yang menggantungkan harapan dan pertolongan kepadanya.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭﻣﻦ َﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓ ُﻮ ﺣﺴُ ُ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺑَﺎِﻟ ﹸ ﹶﺃﻣﺮﻩ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ِﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﺭًﺍ‬
ْ ‫َ َ ْ َ َ ﱠ ﹾ َ ﱠ ِ ﹶﻬ َ َ ْﺒﻪ ﱠ ﱠ َ ﻎ ْ ِ ِ ﹶ ْ َ َ ﹶ ﱠ ُ ﹸ ﱢ َ ْ ٍ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan (Ingatlah), sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada
Allah, maka Allah cukuplah baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya).
Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakiNya. Allah telahpun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. (Surah
At-Talaaq, Ayat: 126).
Allah s.w.t berfirman lagi:

‫ﻓﻤﻦ َﻧﻜﺚ ﻓﺈﱠﻧﻤَﺎ َﻳﻨ ﹸ ﹸ ﻋﻠﹶﻰ َﻧﻔﺴﻪ ﻭﻣﻦ ﹶﺃﻭﻓﹶﻰ ِﺑﻤَﺎ ﻋَﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺴﻴﺆﺗِﻴﻪ ﹶﺃﺟﺮًﺍ ﻋﻈِﻴﻤًﺎ‬
َ ْ ِ ْ ُ َ ‫َ َ َ ﹶ ْﻪ ﱠ َ ﹶ‬
ْ ْ َ َ ِ ِ ‫ﹶ َ ْ ﹶ ﹶ ﹶِ ْﻜﺚ َ ﹾ‬
Yang bermaksud: Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. (Surah Al-Fath, Ayat: 10).

88

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 3
Peranan, Ciri-ciri dan Persediaan Harakah Islamiah
Peranan Harakah Islamiyah ialah membawa manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah sama ada secara individu atau jama'ah dengan berusaha dan bekerja untuk menegakkan masyarakat Islam yang menjadikan Kitabullah (AlQur'an) dan Sunnah Rasulullah s.a.w sebagai sumber hukum dan pengajarannya. Harakah Islamiyah ialah satu tanzim 'alami yang merangkumi para petugas dalam arena dakwah di seluruh pelosok muka bumi. Untuk mencapai matlamat di atas, Harakah Islamiyah menggunakan dakwah Islamiyah yang bersih lagi murni, sesuai dengan permasalahan dan tuntutan masa kini dan akan datang.
Termasuk dalam cara ini ialah mengajak masyarakat supaya turut serta di dalam gerakan Islam dan menyusun mereka dalam gerakan tersebut. Dalam persediaannya pula mereka mestilah dididik supaya meyakini perjuangan ini supaya dengan keyakinan itu mereka akan bekerja untuk Islam dan berjihad di dalamnya. Di antara tuntutan yang dimaksudkan ialah menghapuskan penjajahan dan saki baki pemikiran dan falsafahnya, sama ada penjajah timur mahupun barat, sehingga umat Islam kembali semula kepada keperibadiannya yang asal dan bebas. Sejak hari-hari awalnya Harakah Islamiyah telah memberi perhatian berat dalam urusan membersihkan ajaran Islam dari saki baki bidaah dan khurafat dan mengemukakan Islam kepada orang ramai dalam bentuknya yang murni sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya.
Harakah Islamiyah meyakini bahawa hukum-hukum Islam dan ajarannya bersifat sempurna dan menyeluruh, mampu menyusun seluruh urusan manusia di segala bidang.
Harakah Islamiyah menganggap bahawa kaedah asasi yang menjadi tapak tertegaknya Islam di sepanjang sejarah manusia ialah kaedah "Lailaha illah"
(Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) iaitu mengesakan Allah dalam uluhiyyah (ketundukan dan kepatuhan) dan hakimiyah (kehakiman dan perundangan) dengan pengertian mengesakan Allah di sudut 'akidah di dalam hati, di sudut ibadah terjelma di dalam syiar-syiar dan di sudut syariat pula terjelma di dalam realiti kehidupan.

89

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Harakah Islamyiah juga meyakini bahawa Islam adalah kekuatan asasi untuk membangunkan umat Islam, kekuatan asasi untuk menyelamatkan seluruh dunia, kekuatan asasi untuk membebaskan manusia dari belenggu penindasan taghut dan para pelaku kezaliman sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya hanya untuk Allah.
Harakah Islamyiah berpendapat bahawa menerima dan mengamalkan sistem kapitalis, sosialisme, komunisme dan lain-lain sistem ciptaan manusia merupakan satu kekufuran terhadap Islam yang agung, menderhakai Allah pemilik alam semesta, perjalanan hidup yang tidak dipandukan oleh petunjuk
Ilahi, meraba-raba dalam keadaan yang tidak memberikan apa-apa faedah, menghabiskan tenaga-upaya dan masa. Allah berfirman:

‫ﻭﻣﻦ َﻳﺒﺘﻎ ﻏﻴﺮ ﺍﹾﻟﺈﺳﻠﹶﺎﻡ ﺩِﻳﻨًﺎ ﻓﻠﻦ ُﻘﺒﻞ ﻣﻨ ُ ﻭ ُﻮ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺨَﺎﺳﺮِﻳﻦ‬
َ ِ
َ ِ َِ ِ
َ ‫َ َ ْ ْ َ ِ ﹶ ْ َ ِ ْ ِ ﹶ ﹶ ْ ﻳ ﹾ َ ﹶ ِ ْﻪ َ ﻫ‬
Maksudnya: Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. (Surah
Al-'Imran 3: Ayat 85)
Sebenarnya Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah (semoga Allah meredainya) telah menyimpulkan tentang peranan Harakah Islamiyah dengan berkata:
"Peranan kita secara umum ialah tegak berdiri menghadapi serangan arus taghut yang terdiri dari tamadun kebendaan, peradaban yang mementingkan kemewahan dan nafsu-syahwat, yang telah meratah bangsa-bangsa umat Islam.
Tamadun ini telah menjauhkan umat dengan kepimpinan Nabi s.a.w dan petunjuk Al-Quran, ia telah menghalang alam jagat ini daripada cahaya petunjuk dan menyebabkan umat Islam mundur terkebelakang beratus-ratus tahun. Peranan ini mestilah berterusan sehinggalah bumi kita bebas dari belenggunya dan bangsa kita terselamat dari balanya. Dan peranan kita bukanlah terhad di sini sahaja malah kita akan menghadapi dan memerangi peradaban tersebut di bumi tempat kelahirannya sehingga seluruh alam ini akan melaungkan nama Nabi Muhammad s.a.w sehingga manusia semuanya meyakini Al-Quran dan naungan Islam akan meneduhi alam. Di saat inilah tercapainya cita-cita seorang muslim, maka di kala itu tiada lagi fitnah ke atas agama ini dan jadilah agama ini semata-mata bagi Allah. Firman Allah:

‫ﻓِﻲ ِﺑﻀﻊ ﺳﻨﲔ ِﻟﻠﻪ ﺍﹾﻟﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒ ﹸ ﻭﻣﻦ َﺑﻌ ُ ﻭَﻳﻮﻣﺌﺬ َﻳﻔﺮ ُ ﺍﹾﻟﻤﺆﻣُﻮﻥ)4(ِﺑﻨﺼﺮ ﺍﻟﻠﻪ َﻳﻨ ُ ُ ﻣﻦ َﻳﺸَﺎﺀ ﻭ ُﻮ‬
َ ‫ْ ِ ِِ َ ﱠ ِ ﹶ ْ ُ ِ ْ ﹶ ْﻞ َ ِ ْ ْﺪ َ ْ َِ ٍ ﹾ َﺡ ُ ْ ِﻨ ﹶ َ ْ ِ ﱠ ِ ْﺼﺮ َ ْ ُ َﻫ‬
(5)‫ﺍﹾﻟﻌﺰِﻳﺰ ﺍﻟﺮﺣِﻴﻢ‬
ُ ‫َ ُ ﱠ‬

90

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Maksudnya: Dalam masa tidak sampai sepuluh tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah berlakunya dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman akan bergembira; 5Dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. (Surah AlRum 30: Ayat 4-5)
Inilah peranan dan tanggungjawab kita secara umum. Adapun secara terperincinya maka tanggungjawab kita kepada umat Islam ialah:
1. Sistem Pemerintahan Dalam Negeri.
Dengan wujudnya sistem ini akan terlaksanalah sebagaimana yang dituntut dalam firman Allah:

hukum-hakam

‫ﻭﹶﺃﻥ ﺍﺣﻜﻢ َﺑﻴﻨﻬﻢ ِﺑﻤَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺘﺒﻊ ﹶﺃﻫﻮَﺍﺀﻫﻢ ﻭَﺍﺣﺬﺭﻫﻢ ﹶﺃﻥ َﻳﻔﺘُﻮﻙ ﻋﻦ َﺑﻌﺾ ﻣَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ‫َ ﹶ ﱠ‬
ِ ْ ْ َ َ ‫َ ﹶ ﱠ ُ َ ﱠِ ْ ْ َ ُ ْ ْ ﹶ ْ ُ ْ ﹾ ﹾِﻨ‬
ْ ُ َْ ْ ‫َ ِ ْ ﹸ‬
‫ِﺇﹶﻟﻴﻚ ﻓﺈﻥ َﺗﻮﱠﻟﻮْﺍ ﻓﹶﺎﻋﻠﻢ ﹶﺃﱠﻧﻤَﺎ ُﻳﺮِﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﻥ ُﻳﺼِﻴﺒﻬﻢ ِﺑﺒﻌﺾ ﺫُﻮِﺑﻬﻢ ﻭِﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﹶﻟﻔﹶﺎﺳ ﹸﻮﻥ‬
‫ُ ﱠ ُ ﹾ َ ُ ْ َ ْ ِ ﹸﻧ ِ ْ َ ﱠ ﹶِ ً ِ َ ﻨ ِ ِﻘ ﹶ‬
ْ ‫ْﹶ‬
َ ‫ْ َ ﹶِ ﹾ‬
Maksudnya: Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanya sanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasiq. (Surah Al-Maidah 5: Ayat 49)
2. Sistem Hubungan Antarabangsa.
Dengan wujudnya sistem ini akan terlaksanalah bentuk perhubungan sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah:

‫ﻭﻛﺬِﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨَﺎﻛﻢ ﹸﻣﺔ ﻭﺳﻄﹰﺎ ِﻟﺘ ﹸﻮُﻮﺍ ﺷﻬﺪَﺍﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻭَﻳ ﹸﻮﻥ ﺍﻟﺮ ُﻮﻝ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺷﻬِﻴﺪًﺍ‬
َ ْ ‫َ ﹶ ﹶ َ َ َ ﹾ ﹸ ْ ﺃ ﱠ ﹰ َ َ َﻜ ﻧ ُ َ َ َ ﻨ ِ َ ﻜ ﹶ ﱠ ﺳ ﹸ َ ﹶ ْ ﹸ‬
Maksudnya: Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah
(Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Surah Al-Baqarah 2: Ayat 143)
3. Sistem Amali Dalam Kehakiman.

91

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Sistem ini adalah bersumber dari firman Allah:

‫ﻓﻠﹶﺎ ﻭﺭﱢﺑﻚ ﻟﹶﺎ ُﻳﺆﻣُﻮﻥ ﺣﱠﻰ ُﻳﺤﻜ ُﻮﻙ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺷﺠﺮ َﺑﻴﻨﻬﻢ ﹸﺛﻢ ﻟﹶﺎ َﻳﺠ ُﻭﺍ ﻓِﻲ ﹶﺃْﻧﻔﹸﺴﻬﻢ ﺣﺮﺟًﺎ ﻣ ﱠﺎ‬
‫ِ ِ ْ َ َ ِﻤ‬
‫ِﺪ‬
‫َ َ َ َْ ُ ْ ﱠ‬
َ ‫ﹶ َ َ َ ْ ِﻨ ﹶ َﺘ َ ﱢﻤ‬
‫ﻗﻀﻴﺖ ﻭُﺴﻠ ُﻮﺍ َﺗﺴﻠِﻴﻤًﺎ‬
ْ ‫ﹶ َ ْ َ َﻳ َ ﱢﻤ‬
Maksudnya: Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (Surah Al-Nisa' 4: Ayat 65)
4. Sistem Pertahanan Dan Ketenteraan.
Dengan perlaksanaan sistem ini dapat digerakkan rakyat umum sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

‫ﺍْﻧﻔ ُﻭﺍ ﺧﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﻭِﺛﻘﹶﺎﻟﹰﺎ ﻭﺟَﺎﻫ ُﻭﺍ ِﺑﺄﻣﻮَﺍِﻟﻜﻢ ﻭﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ‬
ِ ‫ِﺮ ِ َ َ ِﺪ ﹶ ْ ﹸ ْ َ ﻔ ِﻜ ْ َ ِ ﱠ‬
Maksudnya: Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), samada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab) dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). (Surah AtTaubah 9: Ayat 41)
5. Sistem Ekonomi (Iqtisad).
Sistem ini bertujuan membebaskan kekayaan, harta-benda, negara dan individu-individu berdasarkan firman Allah:

‫ﻭﻟﹶﺎ ُﺗﺆُﻮﺍ ﺍﻟﺴﻔﻬَﺎﺀ ﹶﺃﻣﻮَﺍﹶﻟ ﹸ ُ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﻟﻜﻢ ﻗﻴَﺎﻣًﺎ‬
ِ ْ ‫ََ ﹶ ﱠُ ﹸ‬
‫ﱡ ﹶ َ ْ ﻜﻢ‬
‫َ ْﺗ‬
Maksudnya: Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu,
(harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kamu. (Surah Al-Nisa' 4: Ayat 5)
6. Sistem Kebudayaan Dan Pelajaran.
Sistem ini adalah untuk menghapuskan kejahilan dan kebodohan selaras dengan perintah wahyu yang pertama dari Al-Quran:

92

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﺍﻗﺮﹾﺃ ﺑِﺎﺳﻢ ﺭﱢﺑﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺧﻠﻖ‬
َ ‫َﹶ‬
َ َ ِ ْ َ‫ﹾ‬
Maksudnya: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan."
(Surah Al-'Alaq 96: Ayat 1)
7. Sistem Kekeluargaan dan Rumah-tangga.
Sistem adalah untuk membentuk putera-puteri yang Muslim dan golongan dewasa Muslim yang melaksanakan perintah Allah dalam firman: ‫ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﹸﻮﺍ ﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﻭﹶﺃﻫﻠِﻴﻜﻢ ﻧَﺎﺭًﺍ ﻭ ﹸﻮﺩﻫَﺎ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻭَﺍﹾﻟﺤﺠَﺎﺭﺓ‬
‫َﻗ ُ ﻨ ُ ِ َ ﹸ‬
ْ ‫َ َﻨ ﻗ ﻔ َﻜ ْ َ ْ ﹸ‬
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari Neraka yang bahan-bahan bakarannya: Manusia dan batu
(berhala). (Surah At-Tahrim 66: Ayat 6)
8. Sistem Hidup Perseorangan.
Sistem ini adalah bertujuan menjadi pedoman hidup bagi individu secara khusus supaya kehidupannya berjaya mencapai maksud firman Allah:

‫ﻗﺪ ﹶﺃﻓﻠﺢ ﻣﻦ ﺯ ﱠﺎﻫَﺎ‬
‫ﹶ ْ ﹾ ﹶ َ َ ْ َﻛ‬
Maksudnya: "Sesungguhnya beruntunglah (berjayalah) membersihkan dirinya." (Surah Asy-Syams 30: Ayat 9)

sesiapa

yang

9. Menghidupkan roh atau semangat kejiwaan secara keseluruhan dalam setiap diri individu di kalangan ummah sama ada pemerintah ataupun rakyat kerana melaksanakan tuntutan Allah Taala:

‫ﻭَﺍْﺑﺘﻎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﺀَﺍﺗَﺎﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟ ﱠﺍﺭ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﻨﺲ َﻧﺼِﻴﺒﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭﹶﺃﺣﺴﻦ ﻛﻤَﺎ ﹶﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ِﺇﹶﻟﻴﻚ‬
َ ْ ُ‫َ ﱠُ ﺪ َ ِ َﹶ َ ْ َ َ َ ِ َ ﱡ َ ْ ِ ْ ﹶ ْ َ َ ﱠ‬
َِ
‫ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺒﻎ ﺍﹾﻟﻔﺴَﺎﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﹶﺎ ُﻳﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤﻔﺴﺪِﻳﻦ‬
َ ِ ‫ﹶ ْ ِ ﱠ ﱠَ ِ ﱡ ُ ﹾ‬
َ ‫َ ِْ ﹶ‬
Maksudnya: Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan
Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu
(dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. (Surah Al-Qasas 28; Ayat 77)
93

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

10. Akhirnya kita mahu supaya lahirnya individu muslim, rumah tangga muslim, rakyat muslim dan pemerintahan Islam. Kita ingin membina sebuah negara (daulah) yang mampu memimpin negara-negara Islam yang lain, sebuah negara merangkumi seluruh umat Islam, sebuah negara yang dapat mengembalikan keagungan mereka, mengembalikan tanah air mereka yang telah hilang dan mengembalikan tanah air mereka yang dirampas dan di tawan. Selain dari peranan dan tanggungjawab tadi, kita mahu supaya Daulah Islamiyah ini mengepalai pembawa panji-panji jihad dan dakwah ke seluruh alam sehingga dunia ini dapat mengecap kebahagiaan dari ajaran Islam.

Ciri-ciri Prinsip Harakah Islamiah
1. Gerakan Yang Bersifat Rabbaniyyah.
Harakah Islamiyah adalah bersifat Rabbani kerana keseluruhan konsep, hukum-hakam, akhlak, tata-tusila dan pemikirannya adalah bersumber dari agama Allah yang kekal abadi dan risalah yang terakhir. Harakah
Islamiyah adalah satu gerakan menyeru manusia kepada Allah bukannya kepada kepentingan para petugas di dalamnya atau orang-orang yang memikul tanggungjawab. Allah berfirman:

‫ﻗﻞ ِﺇﻥ ﺻﻠﹶﺎﺗِﻲ ﻭُﻧﺴﻜِﻲ ﻭﻣﺤﻴَﺎﻱ ﻭﻣﻤَﺎﺗِﻲ ِﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ‬
َ ِ ‫ﱠِ َ ﱢ‬
ََ َ ْ ََ ُ َ
َ ‫ﹸﹾ ﱠ‬
Maksudnya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (Surah Al-An'am 6: Ayat 162)
Harakah Islamiyah bukanlah sebuah organisasi sebagaimana sebuah parti politik biasa pada masa sekarang. Harakah Islamiyah juga bukanlah sebuah organisasi yang menjadi tempat perebutan kuasa untuk menjadi pemimpin bagi mencapai tujuan-tujuan atau kepentingan peribadi sebagaimana yang berlaku dalam organisasi-organisasi lain pada hari in.
Tetapi yang lebih penting dalam Harakah Islamiyah ialah pemimpin atasan atau orang besar terlebih dahulu mematuhi syariat Allah sebelum diikuti oleh para pengikut bawahan dan anggota biasa.
2. Gerakan Yang Bersifat Tersendiri.
Harakah Islamiyah bersifat tersendiri dengan maksud kelahirannya di tengah-tengah (umat Islam), (di atas dasar kesedaran mereka sendiri)

94

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

bukan diimpot atau ditiru dari timur mahupun dari barat sebagaimana lahirnya organisasi dan persatuan-persatuan yang lain. Ini adalah kerana dakwah kita (yang dibawa oleh Harakah Islamiyah) adalah dakwah kepada Allah manakala perasaan berhajat kepada agama pula merupakan satu ciri yang sangat kuat bagi umat ini. Melalui cara inilah juga umat
Islam dikenali untuk jangka waktu yang amat penting. Umat Islam di zaman akhir ini tidaklah dapat diperbaiki melainkan oleh sesuatu yang telah memperbaiki dan memperelokkan umat Islam sebelumnya, iaitu ajaran Islam itu sendiri.
3. Gerakan Pembawa Kemajuan.
Dengan segala kendungan bawaannya sama ada dari sudut akidah, syariat dan pandangannya terhadap 'alam, manusia dan kehidupan menjadikan Harakah Islamiyah gerakan yang paling cekap dan paling mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia dan kehidupan dibandingkan dengan undang-undang ciptaan manusia yang bersifat serba lemah dan serba kekurangan.
Namun demikian kemajuan dalam Islam bukanlah sebagaimana yang dikehendaki dan difahami oleh golongan yang mendakwakan diri sebagai pejuang kemajuan, kerana kemajuan mengikut pengertian golongan ini adalah palsu lagi merosakkan, kemajuan yang terlepas dari ikatan akhlak dan kesusilaan yang luhur. Kemajuan dalam Islam dalam erti kata yang sebenar ialah kemajuan dalam memurnikan perasaan manusia, pemikiran mereka dan akhlak mereka, kemajuan dalam memperdalamkan ilmu pengetahuan dan menerokai atau menyingkap rahsia-rahsia di sebalik kejadian alam yang agung ini, yang bukan bertujuan semata-mata untuk menciptakan satu pencapaian baru dalam bidang ilmu. Tetapi tujuan sebenar kemajuan tersebut ialah demi untuk demi untuk menambahkan lagi makrifat manusia terhadap kebesaran, keindahan, kekuatan dan keagungan Allah, Tuhan Semesta Alam ini.
Kemajuan dalam Islam menyuruh manusia supaya mengambil segala alat-alat ciptaan sesuai dengan penerimaan 'akal-fikiran dengan syarat barang-barang tersebut hendaklah digunakan kepada perkara-perkara yang membawa kebaikan kepada umum. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah s.a.w:
"Ambillah hikmah itu dari mana saja datangnya".

95

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Dan sabdanya lagi yang bermaksud: "Hikmat itu barang kehilangan orang
Islam, di mana saja beliau menemuinya, ialah yang lebih berhak menerimanya."5
4. Gerakan Yang Syumul.
Harakah Islamiyah mestilah gerakan yang syumul dengan pengertian dakwah dan usaha kerjanya tidaklah dibataskan untuk memperbaiki satu sudut atau sudut-sudut tertentu sahaja dari kehidupan ini, dengan membiarkan sudut-sudut yang lain kerana sifat-sifat keIslaman Harakah
Islamiyah itu sendiri menunjukkan kesempurnaan dan kesyumulannya.
Oleh yang demikian gerakannya adalah dakwah salafiyyah kerana ia menyeru manusia supaya kembali berpegang kepada sumber Islam yang asli iaitu Al-Qur'an dan Sunnah rasulullah s.a.w.
Ia juga adalah dakwah dan tarikat sunnah kerana ia bekerja menghidupkan sunnah yang mulia di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ia juga adalah dakwah yang mempunyai ikatan Rabbaniah (Rabitah
Rabbaniah) kerana ia yakin bahawa asas kebaikan itu ialah kebersihan jiwa, kesucian hati dan adanya ikatan hubungan yang mantap dengan
Allah s.w.t.
Ia juga merupakan Harakah Siasah (politik) kerana ia bekerja serta bertanggungjawab kepada urusan umat Islam disetiap bidang.
5. Harakah Yang Menjauhi Perselisihan Masalah Fekah.
Harakah Islamiyah meyakini bahawa perbezaan dalam perkara-perkara cabang
(furu'iyyah) dalam bidang fekah, adalah perkara yang tidak dapat dielakkan.
Oleh yang demikian Harakah Islamiyah berusaha menyeru umat Islam supaya bersatu di atas dasar-dasar pokok (usul) ajaran Islam serta kaedah-kaedah yang telah disepakati.
Berhubung dengan pendirian ini Al-Imam Hasan Al-Banna Rahimahullah merumuskan: "Kita bukanlah sebuah parti politik, sekalipun politik (siasah) yang berasaskan kaedah-kaedah Islam adalah intisari fikrah kita. Kita bukanlah pertubuhan kebajikan sekalipun amal kebajikan dan khairat adalah di antara tujuan gerakan
5

Hadith riwayat Tirmizi dan ad-Dailami dan Tirmzi berkata: Hadis ini Gharib dan Ibrahim Ibn. Fadl, salah satu perawi hadith ini – pentakhrij daif.
96

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

kita yang sangat besar. Kita juga bukan perkumpulan riadah sekalipun riadah atau rekreasi dan riadah ruhiyyah adalah di antara wasilah-wasilah yang kita amalkan. Kita bukanlah sebuah jama'ahdalam pengertian seperti pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana kelahiran pertubuhan tersebut adalah untuk matlamat-matlamat tertentu dan untuk jangka waktu yang tertentu pula. Boleh jadi pertubuhanpertubuhan berkenaan ditubuhkan semata-mata kerana ingin mengadakan persatuan dan cita-cita inginkan gelaran dan kedudukan dalam pentadbiran dan organisasi tersebut.
Tetapi perjuangan kita adalah perjuangan yang berdasarkan fikrah dan 'akidah, nizam dan manhaj yang tidak membataskan tujuan dan matlamat hanya kepada bangsa tertentu dan kawasan atau wilayah tertentu sahaja. Perjuangan kita tidak akan berhenti dengan penyelesaian masalah tertentu malah ia akan berterusan hingga ke hari Kiamat kerana Islam adalah sistem ciptaan Tuhan alam semesta ini dan manhaj Rasul-Nya yang paling dipercayai.
Kita menyatakan kepada manusia secara tidak bermegah-megah bahawa kita adalah para pengikut angkatan sahabat Rasulullah s.a.w yang menjadi pembawa panji-panji Islam selepas kewafatan Baginda s.a.w. Kita adalah angkatan yang menjulang kembali bendera Rasulullah s.a.w sebagaimana para sahabat r.a telah melakukannya. Kita akan menyiarkan dakwah baginda sebagaimana yang telah disiarkan oleh mereka. Kita akan memelihara kandungan kitab suci Al-Quran sebagaimana para sahabat telah memeliharanya. Kita adalah pembawa berita gembira melalui dakwah baginda sebagaimana para sahabat telah melakukannya dan ia akan menjadi rahmat ke seluruh alam. Anda pasti akan mengetahui perkhabaran-perkhabarannya dalam sedikit masa lagi.

Ciri-ciri Khusus Harakah Islamiyah
1. Menjauhi Pengaruh Pemerintahan dan Ahli-ahli Politik.
Adalah menjadi kebiasaan bahawa sebahagian dari anggota Harakah Islamiyah adalah terdiri dari pegawai pemerintah dan ahli-ahli politik. Dengan keanggotaan seperti ini mestilah dijaga supaya Harakah Islamiyah tidak diperalat dan diperdagang oleh dua golongan di atas, agar ia kekal dengan sifat bersih, benar dan ikhlas dalam perjuangan.
2. Beransur-ansur Dalam Setiap gerak Langkah.

97

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Harakah Islamiyah mestilah beransur-ansur dalam gerak kerjanya kerana ia menyedari bahawa jalan yang akan dilalui adalah hebat dan jauh manakala matlamatnya pula adalah besar dan mulia. Sebenarnya beransur-ansur di dalam langkah-langkah kerja dan memberikan tumpuan kepada kerja-kerja tertentu mengikut keperluan akan membawa jama'ah kepada matlamat sebagaiman yang dikehendaki. Al-Imam Hassan Al-Banna telah menetapkan bahawa dakwah ini mempunyai tiga marhalah iaitu:
a. Marhalah Ta'rif (Pengenalan)
Marhalah ini dimulakan dengan menyiarkan fikrah secara umum tentang
Islam kepada orang ramai. Cara yang dijalankan diperingkat ini ialah dengan menimbulkan kesedaran, memberi pengajaran, mendirikan institusi yang memberi faedah dan lain-lain cara yang praktikal.
b. Marhalah Al-Takwin (Pembentukan)
Marhalah ini dilaksanakan dengan cara memilih anasir-anasir yang baik
(dari marhalah pertama) dan sanggup untuk memikul beban jihad dengan cara menggembleng tenaga mereka dalam kerja-kerja dakwah.
Susunan kerja dakwah dalam marhalah ini adalah bersifat kesufian dari sudut kerohanian dan bersifat ketenteraan dari sudut gerak kerja.
Dakwah pada peringkat ini tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh orang yang benar-benar mempunyai kesediaan untuk memikul bebanan jihad yang berat dan memakan waktu yang amat panjang. Persediaan paling awal di peringkat ini ialah "Ketaatan yang tidak berbelah bagi" (kepada perjuangan Islam).
c. Marhalah At-Tanfiz (Perlaksanaan)
"Dakwah pada peringkat ini adalah jihad yang tidak mengenal penat lelah dan kerehatan malah amal yang tidak mengenal putus asa demi mencapai matlamat yang diperjuangkan. Ujian dan cabaran tidak dapat dihadapi melainkan oleh orang-orang yang benar keimanannya. Kejayaan di peringkat ini tidak akan dapat dicapai kecuali dengan cara memberi ketaatan yang sempurna dan mutlak".
3. Mengutamakan Kerja dan Hasil Dari Propaganda.
Sebenarnya Harakah Islamiyah mengambil pendirian demikian adalah kerana beberapa perkara yang di antaranya ialah:
98

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

a. Ajaran Islam itu sendiri menyebut soal amal ini secara khusus kerana takut (khuatir) kalau-kalau amal berkenaan diresapi oleh sifat riya' yang akbibatnya membawa kepada kebinasaan kepada amal yang dilakukan.
b. Adalah menjadi tabiat amal Islami, di mana ia tidaklah berlandaskan propaganda yang berlebihan dan tidak pula membangkitkan semangat yang tidak dihiasi dengan amal.
c. Seterusnya Harakah Islamiyah tidak membuang tenaga dan masa kecuali kepada kerja-kerja yang membawa hasil dan pembinaan.
d. Islam juga mewajibkan supaya Harakah Islamiyah dan anggotanya melaksanakan perintah Rasulullah s.a.w yang berbunyi:
"Mintalah pertolongan dalam melaksanakan hajat-hajat kamu dengan (cara) rahsia".6 4. Siasah Nafas Panjang.
Tanggungjawab yang besar dan berat yang dibebankan ke atas bahu para petugas di medan dakwah membuktikan betapa perjalanan dakwah ini adalah panjang dan jauh, gerak kerjanya terlalu sukar dan jihadnya adalah sengit. Oleh itu mereka yang mengikuti jalan ini wajib mempunyai persediaan untuk menghadapi segala bentuk kekerasan, kesukaran dan pengorbanan. Allah berfirman: ‫ﹶﺃﺣﺴﺐ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﹶﺃﻥ ُﻳﺘﺮ ﹸﻮﺍ ﹶﺃﻥ َﻳ ﹸﻮﹸﻮﺍ ﺀَﺍﻣﱠﺎ ﻭﻫﻢ ﻟﹶﺎ ُﻳﻔﺘُﻮﻥ)2(ﻭﹶﻟﻘﺪ ﻓﺘﱠﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻦ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ ‫َ ِ ْ ﹶ ْ ِ ِ ْ ﹶ ﹶَ ْ ﹶ َ ﱠ ﱠ‬
‫َ ِ َ ﻨ ُ ﹾ ْ َﻛ ﹾ ﻘ ﻟ َﻨ َ ُ ْ ﹾَﻨ ﹶ َ ﹶ ْ ﹶَﻨ‬
‫ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺻﺪ ﹸﻮﺍ ﻭﹶﻟﻴﻌﻠﻤﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﺫِﺑﲔ‬
َ ِ ‫َ َ َﻗ َ َ ْ ﹶ َ ﱠ‬
Maksudnya:
Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? 3Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang diketahui
Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta. (Surah Al-'Ankabut 29:
Ayat 2-3)
Orang-orang yang menggabungkan diri dengan Harakah Islamiyah mestilah berpegang teguh kepada siasah nafas panjang, supaya dengan cara ini dakwah ke jalan Allah dapat dilakukan dengan pandangan yang jelas dan dengan niat menuntut keredaan Allah s.w.t. Mereka tidak akan mundur di tengah perjalanan
6

Hadith riwayat Tabarani, Abu Nuaim, Ibn Abi Dunya, Baihaqi dalam Shuab al-Imam dan al-Askari
99

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

dan tidak tergesa-gesa hendak merasai hasil kerja sebelum tiba waktunya. Ini semua tidak akan berlaku kecuali setelah mereka memahami bahawa kerajaan
Islam adalah wasilah untuk mencapai matlamat perjuangan. Kalaulah sekiranya mereka berjaya melaksanakan pemerintahan Islam, mereka bersyukur kepada
Allah. Jika mereka tidak berjaya, tidak pula berputus asa, tidak kecewa dan tidak akan merasa takut. Dengan usaha kerja tersebut bermakna mereka telah menunaikan amanah dan telah melaksanakan kewajipan dakwah, firman Allah:

‫ﻭﻣَﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ِﺇﱠﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ‬
ِ ‫َ ﱠ ْ ُ ﻟ ِ ْ ِْ ِ ﱠ‬
Maksudnya: "Dan kemenangan itu hanya dari Allah". (Surah Al-Anfal 8: ayat 10)
Dan Firman Allah lagi:

‫ﻭﻣَﺎ َﺗﺸَﺎ ُﻭﻥ ِﺇﱠﺎ ﹶﺃﻥ َﻳﺸَﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ‫ﺀ ﹶ ﻟ ﹾ َ ﱠ‬
َ
Maksudnya: "Dan kamu tidak (mampu melakukan) apa yang kamu kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah". (Surah Al-Insan 76: Ayat 30)
Boleh jadi ada orang berkata: "Bagaimanakah keadaannya dengan parti-parti politik yang bertindak secara kotor dan menjadi talibarut penjajah telah berjaya menubuhkan kerajaan dan mendapat kekuasaan di sana-sini dalam waktu yang begitu singkat dengan cara yang begitu mudah? Untuk menjawab persoalan tersebut kita mengatakan bahawa kedua-dua jalan (jalan perjuangan Islam dan jalan parti-parti politik) itu adalah berbeza kerana Harakah Islamiyah tidak akan sampai kepada matlamatnya kecuali dengan cara yang berbeza dan bersih.
Sekiranya anda rela ditunggangi oleh kekuatan seperti ini atau diperalat oleh penjajah atau yang seumpamanya anda akan mencapai tujuan seperti yang mereka sampai. Ingatlah firman Allah:

‫ﻓﻠﺬِﻟﻚ ﻓﹶﺎﺩﻉ ﻭَﺍﺳﺘﻘﻢ ﻛﻤَﺎ ﹸﻣﺮﺕ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺘﺒﻊ ﹶﺃﻫﻮَﺍﺀﻫﻢ‬
ْ ُ َ ْ ْ ِ‫ﹶ ِ ﹶ َ ْ ُ َْ ِ ْ ﹶ ﺃ ِ ْ َ َ ﱠ‬
Maksudnya: "Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah (mereka wahai Muhammad kepada beragama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka." (Surah Al-Syura 42: Ayat 15)
5. Amal: Terus-terang dan Tanzim Rahsia.
Seterusnya beramal untuk Islam tidak sepatutnya dijadikan sebagai suatu rahsia yang dijalankan oleh para pendakwah di belakang tabir, semata-mata kerana takut mereka ditangkap atau menganggap apa ymereka lakukan sebagai satu
100

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

hikmah atau maslahah. Ini adalah kerana seruan Islam mestilah dilakukan secara lantang dan kalimah kebenaran mestilah diucapkan kerana orang yang berdiam diri dari memperkatakan kebenaran adalah syaitan yang bisu. Rasulullah s.a.w memperingatkan: "Barangsiapa dari kalangan kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya (mencegahnya) dengan tangan, jika ia tidak mampu maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya, jika ia tidak mampu cegahlah dengan hatinya. Jika demikian itu adalah selemah-lemah iman". (Hadith riwayat Muslim)
Oleh yang demikian seorang pendakwah itu mestilah memperkatakan tentang kalimah kebenaran di mana saja ia bekerja dan di mana saja beliau berada, sama ada kebenaran itu disuarakannya melalui perkataan yang mampu beliau ucapkan atau melalui perkataan yang mampu beliau ucapkan atau melalui tulisan yang mampu beliau sebarkan sebagaimana yang diperintahkan oleh
Allah:

‫ﺍﺩﻉ ِﺇﻟﹶﻰ ﺳﺒِﻴﻞ ﺭﱢﺑﻚ ﺑِﺎﹾﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭَﺍﹾﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﺍﹾﻟﺤﺴﻨﺔ‬
ِ ََ َ ِ ‫َ ِ َ َ ِ ﹾ َ ِ َ ْ ِ ﹶ‬
ُْ
Maksudnya: "Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik". (Surah Al-Nahl 16: Ayat 125)
Namun demikian kenyataan di atas tidaklah bermakna Harakah Islamiyah perlu mendedahkan segala perkara seperti taktik (khittah) dan penyusunan (tanzim).
Secara mutlak dapatlah dikatakan bahawa pendedahan seperti ini tidaklah membawa apa-apa kebaikan bahkan perbuatan demikian menunjukkan kejahilan tentang Islam itu sendiri dan ini adalah mendedahkan harakah dan anggotanya kepada tipu daya jahat dan penyeksaan oleh musuh-musuh Islam.
Kaedah yang mesti menjadi pegangan dalam hal ini ialah "Amal secara terus terang dan kerahsiaan tanzim". Ini berdasarkan amal yang ditujukan oleh
Rasulullah s.a.w di dalam sabdanya:
"Mintalah pertolongan dalam memenuhi hajat kamu (dengan cara) rahsia".
Sabdanya lagi: "Peperangan itu adalah tipu daya". (Hadith riwayat Bukhari dan
Muslim)
6. Pengasingan Jiwa Bukan Jasad.
Sejak akhir-akhir ini banyak diperkatakan tentang Uzlah Syu'uriyyah
(pengasingan jiwa) yang diutarakan oleh Al-Syahid Sayyid Qutb di mana beliau berkata: "Sesungguhnya menjadi satu kemestian supaya wujud satu barisan hadapan yang berazam mencapai cita-cita ini, terus mara di jalan ini, mara terus

101

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

dalam menghancurkan jahiliyyah yang bermaharajalela di serata pelusuk bumi, mara terus dalam usaha mengasingkan jiwa dari satu sudut di samping mengadakan hubungan (jasadiyah) dengan jahiliyyah di sudut yang lain.
Pengertian Uzlah yang dimaksudkan oleh Al-Syahid Sayyid Qutb di sini ialah
'uzlah syu'uriyyah' (pengasingan jiwa) dari dikotori atau dijangkiti oleh nodanoda masyarakat jahiliyyah, memisahkan jiwa dengan cara merasai ketinggian iman di samping terus mara dalam gerak kerja menghapuskan jahiliyyah dengan mendedahkan kepalsuan, mencabar kebatilan, terus berkorban dan berjihad tanpa takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela.
'Uzlah di sini adalah bermakna perbezaan, yakni perbezaan di antara golongan yang beriman dengan golongan yang kufur, perbezaan dari sudut pemikiran dan pandangan, perbezaan dari sudut akhlak dan tatasusila hidup, perbezaan dari sudut perasaan dan kepekaan. Inilah bentuk 'uzlah yang diseru oleh Islam dan inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w yang terdapat dalam banyak hadis. Antaranya yang bermaksud:
"Jadilah kamu orang yang kuat daya ciumannya di kalangan manusia".
Sabda Rasulullah s.a.w lagi, maksudnya: "Jangan seseorang dari kamu menjadi orang yang tidak punya pendirian dengan berkata: "Aku bersama orang ramai, jika sekiranya mereka berbuat baik aku pun berbuat baik, jika mereka melakukan kejahatan akupun turut melakukan kejahatan...tetapi hendaklah kamu menetapkan pendirian kamu, maka jika sekiranya manusia berbuat baik, maka hendaklah kamu berbuat baik, tetapi jika mereka berbuat jahat maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari berbuat jahat terhadap mereka". (Hadith riwayat Tirmizi)
Inilah pengertian 'uzlah yang dimaksudkan manakala dari sudut gerak kerja, harakah, pergaulan dan dakwah tidak ada 'uzlah sama sekali dan tidak ada pengasingan diri. Sekiranya berlaku pengasingan diri nescaya terhentilah gerak kerja, harakah, pergaulan dan dakwah. Dan ingatlah para petugas amal Islami hari ini berhadapan dengan berbagai kumpulan dan golongan manusia. Oleh itu mereka tidak harus berpegang kepada satu hukum atau satu cara sahaja dalam pergaulan dengan mereka.
Manusia-manusia Yang Dihadapi Oleh Para Pendakwah.
1. Di kalangan orang ramai terdapat orang-orang yang telah beriman dan telah berpegang teguh dengan hukum-hakam Islam dalam kehidupan peribadi tetapi tidak melaksanakan kewajipan-kewajipan amal haraki
(dalam sebuah jama'ah). Dalam hal ini para pendakwah tidak boleh menyamakan mereka dengan orang atau golongan lain.

102

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

2. Selain dari golongan di atas terdapat orang-orang yang menganut agama dan berbangga dengan Islam dalam keadaan mereka sendiri jahil. Mereka ini tidak berpegang dengan hukum-hakam Islam dan mereka ini adalah golongan umat Islam yang terbesar pada hari ini. Para pendakwah tidak seharusnya menyamakan kedudukan mereka dengan kedudukan orangorang kafir.
3. Ada pula dari kalangan manusia yang menjadi musuh ketat kepada
Islam, mereka ini memusuhi Allah dan rasulNya sama ada secara peribadi atau bersama dalam parti-parti politik atau pemimpin-pemimpin kerajaan. Sikap dan pendirian para pendakwah terhadap golongan di atas semestinya berbeza di antara satu sama lain. Perbezaan ini adalah atas perkiraan dekat atau jauhnya mereka dengan Islam, sejajar dengan penerimaan dan penolakan mereka terhadap Islam, yakni bergantung kepada sikap kepatuhan atau permusuhan mereka terhadap Islam.
Ada di kalangan mereka perlu diberi bimbingan dan asuhan, ada pula yang perlu diberi kesedaran dan ilmu pengetahuan tentang Islam, ada juga yang tidak boleh dihadapi kecuali dengan pedang sementara golongan yang lain pula menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Kesemua ini menuntut para pendakwah mempunyai hubungan yang mendalam dan meluas dengan masyarakat, kerana masyarakat adalah bumi tempat mereka beramal dan berjihad. Tetapi bentuk hubungan para pendakwah dalam masyarakat adalah berbeza dengan cara orang biasa. Hubungan mereka adalah dengan bentuk usaha mempengaruhi (supaya menerima Islam) bukan dipengaruhi (oleh nodanoda jahiliyah), hubungan yang membawa kepada pembersihan, bukan hubungan yang membawa kepada kekotoran. Sesngguhnya benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah s.a.w di mana baginda bersabda, maksudnya:
"Sesaat kesabaran seseorang kamu di dalam medan jihad adalah lebih baik dari ibadah
(biasa) seseorang kamu yang dilakukan selama enam puluh tahun."
7. Matlamat Tidak Menghalalkan Cara.
Kuman-kuman kerosakan yang dibawa oleh aliran-aliran pemikiran dan sistemsistem yang bukan Islam iaitu teori Micheaveli (yang berpegang kepada kaedah matlamat menghalalkan cara) atau dengan kata lain mengutamakan diri sendiri dengan cara melanggar prinsip-prinsip dan teori-teori yang mereka sendiri laungkan dan serukan.
Berapa banyak dari doktrin dan keyakinan aliran pemikiran Micheaveli ini yang telah terkeluar dari landasannya apabila cuba dilaksanakan secara praktikal

103

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

sama ada di peringkat pemerintahan ataupun di dalam peringkat perlaksanaan sistem parlimen.
Pada hakikatnya aliran-aliran pemikiran ini tidak dapat menentukan untuk dirinya dan para penganutnya satu keyakinan yang dapat memelihara mereka dari melakukan penyelewengan dan sikap pura-pura. Mereka tidak membezakan sifat-sifat ini dengan apa yang mengambil tempat dalam kancah pertarungan politik dan pemikiran, mereka juga tidak dapat membezakan secara jelas dalam tindak tanduk ahli-ahli politik tradisional dan para pemimpin akidah. Oleh yang demikian maslahah atau kepentingan rakyat telah berubah menjadi kepentingan parti. Kepentingan parti pula bertukar menjadi kepentingan peribadi bagi pemimpin-pemimpin parti. Oleh yang demikian isu-isu yang berhubung dengan persoalan umat telah menjadi kertas kerja-kertas kerja yang membawa keuntungan, menjadi barang yang diperdagangkan, bolah ditawarmenawar di pasaran. Musuh di masa lampau, kini menjadi teman rapat, temanteman rapat hari ini esoknya menjadi musuh ketat. Beginilah keadaannya hinggalah ideologi atau fahaman-fahaman ini tidak membawa sebarang erti lagi, yang tinggal hanayalah nama, sloganslogan yang dusta lagi palsu.
Inilah keadaan yang berlaku dalam kancah perebutan kuasa dan ideologiideologi ciptaan manusia dan pertarungan inilah yang menjelaskan dan mendedahkan rahsia pergolakan yang tersembunyi dalam ideologi-ideologi tersebut dan inilah sebab yang membolehkannya berkembang dan mendapat kekuasaan dalam masa yang singkat. Pada hakikatnya ideologi-ideologi ini tidaklah terikat dengan akidah dan akhlak dalam erti kata yang sebenarnya malah ia juga tidak mempunyai sikap dan pendirian yang jelas. Yang ada pada mereka hanyalah strategi yang digunakan untuk menindas yang lain dan pertarungan yang sengit untuk mendapat ruang mempergunakan keadaankeadaan tertentu dan memperniagakan persoalan-persoalan umat walaupun dengan harga yang murah, sekalipun terpaksa mengorbankan ummah itu sendiri atau bangsa seluruhnya.
Tetapi apa yang berlaku dalam Islam dan apa yang diandaikan berlaku adalah berbeza sama-sekali dengan apa yang berlaku dalam ideologi-ideologi tersebut kerana Harakah Islamiyah tidak memisahkan dalam tindakan mereka di antara matlamat dan cara mencapainya, sama ada dari kewajipan syarak, akidah mahupun akhlak. Para petugas yang bekerja untuk Islam pula tidak bekerja kerana kepentingan diri atau menurut keinginan mereka sendiri, malahan mereka terikat dengan panduan-panduan tertentu, terikat dengan tuntutan akidah dan akhlak. Mereka sendiri tidak boleh melepaskan diri dari tuntutantuntutan tersebut atau bertindak merobohnya.

104

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Beberapa Penegasan.
1. Bekerja untuk menegakkan kebenaran tidak boleh menggunakan caracara yang batil untuk mencapai tujuan dan matlamat perjuangan sekalipun cara yang batil itu hanya dengan satu kalimah dan satu slogan sahaja kerana Allah berfirman:

‫ﻭ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺭﱢﺑﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺷَﺎﺀ ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺷَﺎﺀ ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ‬
ْ ‫َﻗ ِ َ ﱡ ِ ْ َ ﹸ ْ ﹶ َ ْ َ ﹶ ﹾُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ﹶ ﹾَ ﹾ ﹸ‬
Maksudnya: "Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya."
(Surah Al-Kahfi 18; Ayat 29)
2. Kebenaran itu adalah satu sifat yang menyeluruh, tidak boleh dibahagibahagikan atau dijuzuk-juzukkan. Oleh sebab itu meninggalkan mahupun bertolak ansur dengan satu unit dari kebenaran bererti meninggalkan atau bertolak ansur dalam seluruh kebenaran kerana tidak ada yang wujud lagi selepas petunjuk kecuali kesesatan. Untuk tujuan tolak ansur inilah golongan kafir Quraisy (Mekah) menawarkan kepada Rasulullah s.a.w beberapa tawaran yang lumayan sebagai tukaran dalam beberapa hal yang berhubung dengan akidah. Lantas baginda menjawab secara tegas dengan membaca:

‫ﻗﻞ ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ ُﻭﻥ)1(ﻟﹶﺎ ﹶﺃﻋُ ُ ﻣَﺎ َﺗﻌﺒ ُﻭﻥ)2(ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃْﻧﺘﻢ ﻋَﺎِﺑ ُﻭﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃﻋﺒﺪ)3(ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃﻧَﺎ ﻋَﺎِﺑ ٌ ﻣَﺎ‬
‫ﺪ‬
َ ُ ُْ
‫ْ ُﺪ ﹶ َ ُ ْ ﺪ ﹶ‬
‫ْﺒﺪ‬
‫ِﺮ ﹶ‬
‫ﹸﹾ‬
(6)‫ﻋﺒﺪُﺗﻢ)4(ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃْﻧﺘﻢ ﻋَﺎِﺑ ُﻭﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃﻋُ ُ)5(ﹶﻟﻜﻢ ﺩِﻳﻨﻜﻢ ﻭِﻟﻲ ﺩِﻳﻦ‬
ِ َ َ ْ ‫ََ ْ ْ َ ُ ْ ﺪ ﹶ ْﺒﺪ ﹸ ْ ُ ﹸ‬
"Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir! 2- Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 3- Dan kamu tidak mahu menyembah
(Allah) yang aku sembah. 4- Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
5- Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. 6- Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. (Surah Al-Kaafirun 109: Ayat 1-6)
3. Kebenaran sewajarnya dipertahankan dengan kekuatan malah dikorbankan apa sahaja untuk mempertahankannya dengan tidak tunduk kepada sebarang tawar-menawar sekalipun dalam bentuk godaan nikmat mahupun ancaman siksaan. Kerana inilah tukang-tukang sihir Fir'aun, apabila melihat kebenaran telah jelas (di hadapan mereka), mereka tidak lagi mengendahkan ancaman Fir'aun sebaliknya mereka merasa mulia dengan keimanan mereka, iman yang mengatasi segala bentuk kepentingan diri. Mereka berkata kepada Fir'aun:
105

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻓﹶﺎﻗﺾ ﻣَﺎ ﹶﺃْﻧﺖ ﻗﹶﺎﺽ ِﺇﱠﻧﻤَﺎ َﺗﻘﻀِﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ)27(ِﺇﱠﺎ ﺀَﺍﻣﱠﺎ ِﺑﺮﱢﺑﻨَﺎ ِﻟﻴﻐﻔﺮ ﹶﻟﻨَﺎ ﺧﻄﹶﺎﻳَﺎﻧَﺎ ﻭﻣَﺎ‬
َ
َ
َ ِ ْ َ َ ‫ﻧ َﻨ‬
‫َ ِِ َ ﹶ ﱡ‬
‫ﹾ‬
ٍ َ
ِ ‫ﹾ‬
‫ﹶﺃﻛﺮﻫﺘﻨَﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺤﺮ َﺍﻟﻠ ُ ﺧﻴ ٌ ﻭﹶﺃْﺑﻘﹶﻰ‬
َ ‫ﹾ َ ْ َ َ ﹶ ْ ِ ِ َ ﱢ ْ ِ ﻭ ﱠﻪ َ ْ ﺮ‬
Maksudnya: "Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini sahaja. 73- Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya diampunkanNya kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau paksakan kami melakukannya dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih kekal balasan pahalaNya." (Surah Taha 20: Ayat 72-73)
Rasulullah s.a.w sendiri ketika ditawarkan kepadanya kerajaan, kemegahan dan harta kekayaan agar baginda mengurangkan dakwahnya, membalas tawaran tersebut dengan bersabda: "Demi Allah jika sekiranya kamu meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku
(dengan harapan) agar aku meninggalkan urusan (dakwahku ini) tidak akan aku tinggalkan sehinggalah Allah menzahirkannya atau aku sendiri binasa kerananya." (Al-Hadis)
4. Para pendukung hendaklah hidup dalam keadaan penuh sedar dan berwaspada. Mereka mestilah berpegang teguh dengan agama Allah dan mengambil petunjuk dari petunjukNya. Maka janganlah mereka tertipu dengan keadaan, atau dipaksa menerima penyeksaan yang tidak sejajar dengan dasar-dasar akidah dan akhlak. Allah memperingatkan:

‫ﻭﹶﺃﻥ ﺍﺣﻜﻢ َﺑﻴﻨﻬﻢ ِﺑﻤَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺘﺒﻊ ﹶﺃﻫﻮَﺍﺀﻫﻢ ﻭَﺍﺣﺬﺭﻫﻢ ﹶﺃﻥ َﻳﻔﺘُﻮﻙ ﻋﻦ َﺑﻌﺾ ﻣَﺎ ﹶﺃْﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ‫َ ﹶ ﱠ‬
ِ ْ ْ َ َ ‫َ ﹶ ﱠ ُ َ ﱠِ ْ ْ َ ُ ْ ْ ﹶ ْ ُ ْ ﹾ ﹾِﻨ‬
ْ ُ َْ ْ ‫َ ِ ْ ﹸ‬
‫ِﺇﹶﻟﻴﻚ ﻓﺈﻥ َﺗﻮﱠﻟﻮْﺍ ﻓﹶﺎﻋﻠﻢ ﹶﺃﱠﻧﻤَﺎ ُﻳﺮِﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺃﻥ ُﻳﺼِﻴﺒﻬﻢ ِﺑﺒﻌﺾ ﺫُﻮِﺑﻬﻢ ﻭِﺇﻥ ﻛﺜﲑًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﹶﻟﻔﹶﺎﺳ ﹸﻮﻥ‬
‫ُ ﱠ ُ ﹾ َ ُ ْ َ ْ ِ ﹸﻧ ِ ْ َ ﱠ ﹶِ ِ َ ﻨ ِ ِﻘ ﹶ‬
ْ ‫ْﹶ‬
َ ‫ْ َ ﹶِ ﹾ‬
Maksudnya: "Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasiq." (Surah Al-Maidah 5: Ayat 49)
Sejarah Rasulullah s.a.w telah menceritakan kepada kita bahawa sewaktu raja Ghassan cuba mempengaruhi Kaab bin Malik (salah seorang dari tiga orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk bersama
Rasulullah s.a.w dengan tetap tinggal di Madinah) dengan menulis sepucuk surat kepada Kaab yang kandungannya antara lain menyebut:

106

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

"Bahawasanya telah sampai perkhabaran kepadaku bahawa sahabatmu
(yakni Rasulullah s.a.w) bersikap dingin terhadapmu, padahal Allah tidaklah menjadikan engkau hina dan terbiar begini. Oleh itu datanglah engkau menggabungkan diri dengan kami". Pada waktu itu memang
Rasulullah s.a.w telah pun memutuskan hubungan dengan ketiga-tiga sahabatnya itu di mana tidak seorangpun dari orang Islam bertegur sapa dengan mereka.
Sebaik sahaja membaca surat itu Kaab terus berkata: "Ini juga adalah satu bala ujian yang berpunca dari kesalahan saya mengingkari perintah
(Nabi) sehingga membuatkan seorang musyrik berani cuba menggoda saya. Kemudian beliau terus ke dapur lalu membakar surat tersebut.
5. Akhir sekali (mestilah difahami) bahawa kebenaran (al-Hak) adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, bukannya oleh manusia sekalipun kebenaran itu bercanggah dengan kehendak hawa nafsu, pendapat dan pandangan mereka seluruhnya. Ini adalah kerana Islam tidak menerima sikap tolak ansur dan tunduk kepada kehendakkehendak umum dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan ketentuan syarak sekalipun dalam masalah yang kecil. Menurut logik
Islam sifat demikian adalah di anggap nifaq dan melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah s.w.t. Sesiapa yang menukarkan keredaan manusia dengan kemurkaan Allah, tidaklah Allah menambah kepadanya melainkan dengan kehinaan dan barangsiapa yang menukarkan keredaan
Allah dengan kebencian manusia, tidaklah Allah menambah kepadanya melainkan kemuliaan. Sungguh benar sabda baginda Rasulullah s.a.w yang bermaksud:
"Jangan seseorang dari kamu menjadi orang yang tidak punya pendirian dengan berkata: "Aku bersama orang ramai, jika sekiranya mereka berbuat baik aku pun berbuat baik, jika mereka melakukan kejahatan akupun turut melakukan kejahatan...tetapi hendaklah kamu menetapkan pendirian kamu, maka jika sekiranya manusia berbuat baik, maka hendaklah kamu berbuat baik, tetapi jika mereka berbuat jahmaka hendaklah kamu menjauhkan diri dari berbuat jahat terhadap mereka". (Hadith riwayat Tirmizi)
Persiapan Harakah Islamiyah
Al-Syahid Imam Hasan Al-Banna telah menerangkan tentang persiapan Harakah
Islamiyah dengan berkata:
"Persediaan adalah persediaan orang-orang yang terdahulu dari kita dan senjata yang digunakan oleh pemimpin besar kita dan ikutan kita Rasulullah s.a.w dan
107

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

para sahabatnya dalam memerangi alam ini dengan bilangan yang kecil dan harta kekayaan yang sedikit tetapi dengan pengorbanan yang benar, itulah yang akan menjadi senjata kita untuk memerangi alam ini sekali lagi".
1. Iman Adalah Persiapan Utama Kita.
1. Orang-orang yang terdahulu dari kita telah beriman dengan keimanan yang mendalam, kukuh bersih dan ampuh terhadap Allah, pertolongan dan bantuanNya. Firman Allah:

‫ِﺇﻥ َﻳﻨ ُﺮ ﹸ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻠﹶﺎ ﻏﹶﺎِﻟﺐ ﹶﻟﻜﻢ‬
ْ‫َ ﹸ‬
‫ﹾ ْﺼ ْﻛﻢ ﱠ ُ ﹶ‬
Maksudnya: "Jika Allah menolong kamu maka tidaklah ada orang yang dapat mengalahkan kamu". (Surah Ali-Imran 3: Ayat 160)
2. Mereka juga beriman secara mendalam dengan manhaj (sistem hidup
Ilahi), keistimewaan dan kesesuaiannya dengan kehidupan manusia.
Allah menjelaskan:

‫ﻗﺪ ﺟَﺎﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ُﻮ ٌ ﻭﻛﺘَﺎ ٌ ﻣﺒ ٌ)51(َﻳﻬﺪِﻱ ِﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﱠﺗﺒﻊ ﺭﺿﻮَﺍَﻧ ُ ُُﻞ ﺍﻟﺴﻠﹶﺎﻡ‬
ِ ‫ِ ﱠ ُ َ ِ َ َ ِ ْ ﻪ ﺳﺒ ﹶ ﱠ‬
ْ
‫ﹶ ْ َ ﹸ ْ ِ َ ﱠ ِ ﻧ ﺭ َ ِ ﺏ ُِﲔ‬
‫ﻭُﺨﺮ ُ ُﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠﻤَﺎﺕ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱡﻮﺭ ِﺑﺈﺫِﻧﻪ ﻭَﻳﻬﺪِﻳﻬﻢ ِﺇﻟﹶﻰ ﺻﺮَﺍﻁ ﻣﺴﺘﻘِﻴﻢ‬
ٍ َْ ُ ٍ ِ
ِْ ْ َ ِ ‫ﻨ ِ ِﹾ‬
ِ ‫َﻳ ْ ِﺟﻬ ْ ِ َ ﱡ ﹸ‬
Maksudnya: "Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi
Muhammad) dari Allah dan sebuah Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keterangannya. 16- Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaanNya dan
(dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya
(iman) yang terang-benderang, dengan izinNya dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus." (Surah Al-Maidah 5: Ayat 15-16)
3. Mereka juga berpegang dengan kukuh kepada persaudaraan dan kesuciannya. Firman Allah yang bermaksud:
"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara".
4. Mereka juga beriman dengan benar terhadap kebesaran, kemuliaan Allah serta limpahan ganjaran yang bakal dikurniakannya berdasarkan firmanNya: ‫ﻣَﺎ ﻛﹶﺎﻥ ِﻟﺄﻫﻞ ﺍﹾﻟﻤﺪِﻳﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺣﻮﹶﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺄﻋﺮَﺍﺏ ﹶﺃﻥ َﻳﺘﺨﻠﻔﹸﻮﺍ ﻋﻦ ﺭ ُﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﹶﺎ َﻳﺮﻏُﻮﺍ‬
‫ﹶ ﹶ ْ ِ َ َ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ ﹶ ْ ِ ﹾ َ َ ﱠ َ ْ َﺳ ِ ﱠ ِ َ ْ ﹶﺒ‬
‫ِﺑﺄْﻧﻔﹸﺴﻬﻢ ﻋﻦ َﻧﻔﺴﻪ ﺫِﻟﻚ ِﺑﺄﱠﻧ ُﻢ ﻟﹶﺎ ُﻳﺼِﻴﺒﻬﻢ ﻇﻤﹲ ﻭﻟﹶﺎ َﻧﺼ ٌ ﻭﻟﹶﺎ ﻣﺨﻤﺼ ﹲ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﹶﺎ‬
َ ِ‫َ ِ ﱠ‬
‫ُ ُ ْ ﹶ َﺄ َ َﺐ َ َ ْ َ َﺔ‬
ْ ‫ﹶ ِ ِ ْ َ ْ ﹾ ِِ ﹶ َ ﹶ ﻬ‬
108

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫َﻳﻄﹸﻮﻥ ﻣﻮﻃﺌﹰﺎ َﻳﻐِﻴﻆ ﺍﹾﻟﻜ ﱠﺎﺭ ﻭﻟﹶﺎ َﻳﻨَﺎﹸﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺪﻭ َﻧﻴﻠﹰﺎ ِﺇﱠﺎ ﹸﺘﺐ ﹶﻟﻬﻢ ِﺑﻪ ﻋﻤ ﹲ ﺻَﺎِﻟ ٌ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﹶﺎ‬
َ ‫ﹸ ﹸﻔ َ َ ﻟ ﹶ ِ ْ َ ُ ﱟ ْ ﻟ ﻛِ َ ُ ْ ِ َ َﻞ ﺢ ﱠ ﱠ‬
ِ ْ َ ‫ﹶﺌ ﹶ‬
‫ُﻳﻀِﻴﻊ ﹶﺃﺟﺮ ﺍﹾﻟﻤُﺤﺴﻨﲔ‬
َ ِِ ْ َ ْ ُ
Maksudnya: "Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling mereka dari orang-orang "A'rab" ketinggalan daripada (turut berperang bersama) Rasulullah; dan tidaklah patut mereka mengasihi diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga dan merasai penat lelah dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan orang-orang kafir dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh.
Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya." (Surah Al-Taubah 9: Ayat 120)
5. Mereka adalah golongan yang percaya kepada diri mereka sendiri, kerana mereka adalah jama'ah yang dipilih oleh Allah untuk membebas dan menyelamatkan alam ini, kerana tugas tersebut mereka telah ditetapkan sebagai golongan yang mendapat keutamaan. Oleh itu mereka adalah sebaik-baik golongan yang dilahirkan di tengah-tengah manusia.
Sesungguhnya mereka adalah golongan yang mendengar seruan orang yang menyeru kepada keimanan lantas merekapun beriman. Kita mengharapkan
Allah akan menumbuhkan bibit-bibit kecintaan terhadap iman seperti itu dan kita juga mengharapkan Allah menghiasi hati-hati kita dengan iman itu sebagaimana Allah menumbuhkan bibit-bibit keimanan di dalam hati-hati golongan Islam yang terdahulu. Oleh yang demikian keimanan adalah persiapan kita yang pertama.
1. Jihad Adalah Sebahagian Dari Persiapan.
Orang-orang yang terdahulu dari kita benar-benar mengetahui dan memahami bahawa dakwah mereka tidak akan mencapai kejayaan kecuali dengan jihad, pengorbanan, penyerahan harta kekayaan dan jiwa raga lantas merekapun mengorbankan diri dan harta benda mereka untuk perjuangan. Mereka berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya.
Mereka mendengar seruan Allah yang menyeru mereka:

109

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﹸ ﹾ ﹾ ﹶ ﺀ ﺅﻛ ْ َ ُ ﹸ ْ َ ْ ﹸ ْ َ ْ ُ ﹸ ْ َ َ ِ َﺗﻜ ْ َ ْ ﻝ ﹾَ َ ﹾﺘﻤ َ َﺓ‬
‫ﻗﻞ ِﺇﻥ ﻛﹶﺎﻥ َﺍﺑَﺎ ُ ﹸﻢ ﻭﹶﺃْﺑﻨَﺎﺅﻛﻢ ﻭِﺇﺧﻮَﺍُﻧﻜﻢ ﻭﹶﺃﺯﻭَﺍﺟﻜﻢ ﻭﻋﺸﲑُ ﹸﻢ ﻭﹶﺃﻣﻮَﺍ ﹲ ﺍﻗﺘﺮﻓُ ُﻮﻫَﺎ ﻭِﺗﺠَﺎﺭ ﹲ‬

‫َﺗﺨﺸﻮﻥ ﻛﺴَﺎﺩﻫَﺎ ﻭﻣﺴَﺎﻛ ُ َﺗﺮﺿﻮَﻧﻬَﺎ ﹶﺃﺣﺐ ِﺇﹶﻟﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭ ُﻮِﻟﻪ ﻭﺟﻬَﺎﺩ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴﻠﻪ ﻓﺘﺮﱠﺑ ُﻮﺍ‬
‫َ ِ ِ ﹶَ َ ﺼ‬
ٍ ِ َ ِ ‫ْ َ ْ ﹶ ﹶ َ َ َ ِﻦ ْ َ ْ َ ﱠ ْ ﹸ ْ ِ َ ﱠ ِ َ َﺳ‬
‫ﺣﱠﻰ َﻳﺄِﺗﻲ ﺍﻟﻠﻪ ِﺑﺄﻣﺮﻩ َﺍﻟﻠ ُ ﻟﹶﺎ َﻳﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎﺳﻘﲔ‬
َ ِِ َْ ‫ﹶ‬
ْ ‫َﺘ ﹾ َ ﱠ ُ ﹶ ْ ِ ِ ﻭ ﱠﻪ‬
Maksudnya: "Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu dan anakanak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana
Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq (derhaka)."
(Surah Al-Taubah 9: Ayat 24)
Sebaik sahaja mendengar seruan yang berupa ugutan itu, merekapun terus menyambutnya. Mereka membebaskan diri mereka dari segala sesuatu yang mereka cintai dengan penuh kerelaan hati malahan mereka bergembira dan merasa bahagia dengan janji setia yang mereka berikan kepada Allah.
Ada di kalangan mereka yang bertarung dengan maut tetapi masih menyeru: "Maralah menuju Allah dengan tidak membawa sebarang bekalan." Ada juga di kalangan mereka yang mengorbankan seluruh harta benda yang dimiliki dengan berkata: "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan rasulNya."
Ada juga di antara mereka yang bermadah sedangkan mata pedang sedang berada di atas batang tengkuknya:
"Aku tetap tidak peduli
Asalkan aku seorang Muslim
Biarpun diriku dibunuh mati
Untuk Allah kematianku pasti"
Demikianlah yang telah terjadi kepada mereka, mereka berjihad dengan jihad yang benar, pengorbanannya besar, penyerahan diri yang sungguhsungguh dan kita juga akan melakukan demikian (dengan izin Allah).

110

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 4
Saya Mestilah Memahami Cara-cara Beramal Dalam Islam

Penggabungan saya dalam gerakan Islam mewajibkan saya mengetahui mengapakah saya berada di dalam Harakah Islamiah (gerakan Islam) dan tidak bersama organisasi lain? Apakah sebab-sebab yang menjadikan saya berada di dalamnya? Mengapa saya tidak berada di dalam organisasi lain? Apakah sebabsebab yang menjadikan saya berada di dalamnya? Mengapa saya tidak berada di dalam organisasi lain? Apakah ini satu kebetulan (sedangkan kebetulan adalah tertolak oleh logik Syariat Islam) atau ia adalah hasil dari penelitian dan pilihan saya sendiri?
Saya mesti memahami cara-cara atau jalan pergerakan dalam Harakah Islamiah supaya penggabungan saya dengan Harakah Islamiah adalah penyertaan yang dibuat atas dasar kesedaran dan pemikiran yang sihat, bukan penyertaan secara membuta-tuli atau kerana sesuatu keinginan.
Apabila saya menggabungkan diri dengan Harakah Islamiah saya mestilah mengetahui bahawa cara bergerak dalam gerakan-gerakan lain dan organisasi yang berbagai bentuk tidaklah mencerminkan garis dasar Islam sebenarnya.
Tidak ada satupun dari organisasi-organisasi itu sendiri terdapat perbezaan yang besar dari sudut iltizam sama ada dalam soal prinsip mahupun soal cabang. Pada hakikatnya orang yang memerhatikan seluruh alam Islami akan melihat wujudnya pertubuhan Islam berbagai bentuk dan aliran.
1. Kelompok Yang Menjurus Kepada Kerohanian.
Kita dapati wujud badan-badan yang kegiatan-kegiatannya menjuruskan kepada soal-soal kerohanian semata-mata di mana mereka menitikberatkan pendidikan kerohanian sahaja. Manakala bidang-bidang yang lain tidak langsung mendapat perhatian sedangkan bidang-bidang itu dipandang penting oleh Islam seperti bidang pemikiran, siasah
(politik), jihad, organisasi, perencanaan, perancangan dan seumpamanya.
Pendekatan dan fahaman demikian menyebabkan mereka terpisah jauh dari realiti kehidupan, tidak memahami keadaan persekitaran tempat mereka hidup dan tidak mungkin (diadakan sesuatu usaha) yang memberikan kesan dan mengubah suasana tersebut.

111

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

2. Kelompok Yang Menjurus Kepada Kebudayaan dan Ilmu.
Kita juga dapat wujudnya badan-badan yang kegiatannya menjuruskan kepada kebudayaan dan ilmu pengetahuan semata-mata, yang pada asalnya muncul dari sikap ingin bertindak-balas atau keinginan berlumba-lumba dengan pertubuhan-pertubuhan lain (seperti pertubuhan
Kristian dan Yahudi). Antara lain pertubuhan yang mengikut aliran-aliran ini ialah Syubbanul Muslimin. Kemunculan cara ini menyebabkan mereka turut bertitik-tolak di atas pertubuhan-pertubuhan tersebut kerana tekanan dan terpengaruh dengan tradisi pertubuhan-pertubuhan berkenaan. Bahkan terdapat kelompok-kelompok Islam di dalam aliran ini dalam banyak keadaan memberikan kerugian kepada Islam kerana gerak-kerjanya adalah selari dengan pertubuhan-pertubuhan yang terangterang menentang Islam dan penganutnya. Pertubuhan-pertubuhan seperti ini sudah tentu tidak diterima oleh Syariat Islam yang bersifat tersendiri dan berbeza dengan pertubuhan-pertubuhan yang lain.
3. Kelompok Yang Menjuruskan Kepada Kebajikan Semata-mata.
Kita juga dapat wujud kelompok yang bergiat dalam bidang kebajikan kerana terasa tekanan perlunya memberi bantuan kepada golongan yang menderita dan memberi bantuan perubatan kepada para pesakit dan golongan yang melarat sebagaimana yang dilakukan oleh "Jamaah
Makarimul Akhlak" yang bergiat memperbaiki akhlak, persatuan pertolongan cemas, mendirikan rumah anak-anak yatim dan seumpamanya. Jamaah-jamaah ini sekalipun telah melakukan kerja-kerja yang dituntut oleh Islam dan patut disanjung namun jamaah ini terus kekal dalam lengkungan kerja-kerja asal penubuhannya sahaja, tidak lebih dari itu. Oleh itu ia tidak mungkin dianggap sebagai sebuah harakah yang berusaha membawa perubahan yang bermatlamatkan menegakkan masyarakat Islam dalam mengembalikan cara hidup Islam.
4. Parti-parti Yang Menumpukan Kepada Kegiatan Politik Semata-mata.
Terdapat juga juga parti-parti politik Islam yang menjuruskan kegiatankegiatan mereka kepada politik semata-mata. Pertubuhan-pertubuhan ini bergiat dengan kegiatan-kegiatan tertentu sahaja, tidak mempelbagaikannya atau melewatinya. Mereka bergerak atas nama Islam tetapi tidak menjadikan ciri-ciri akidah sebagai asas jamaah (organisasi) mahupun sebagai pegangan individu anggotanya. Pertubuhanpertubuhan ini ada kalanya tidak segan silu melanggar prinsip-prinsip
Islam atau keluar dari perkara-perkara pokok dengan alasan mengambil jalah rukhsah (felxibility) atau keanjalan dan keterbukaan ajaran Islam

112

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

atau dengan memberi alasan langkah demikian adalah untuk maslahah atau untuk kepentingan umat Islam. Di antara contoh amalan-amalan di atas ialah turut serta di dalam gerak kerja kerajaan yang mengamalkan sistem ciptaan manusia yang kafir atau mengutamakan masalah-masalah cabang dan ranting dengan amal kerja secara habis-habisan manakala tuntutan-tuntutan asasi yang menjadi suruhan Islam diabaikan.
Sesungguhnya badan-badan, pertubuhan-pertubuhan dan parti-parti politik Islam yang disebut di atas, semuanya tidak mengamalkan amal
Islami yang tulin, sempurna lagi menyempurnakan, iaitu amal-amal yang mampu membawa perubahan dari alam jahiliah kepada alam Islam, amal yang dapat menyelamatkan dunia Islam dari cengkaman dan belenggu peradaban barat yang zalim dan pemerintahan barat yang melampau, amal-amal yang mampu membentuk peribadi-peribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim dan akhirnya menegakkan sebuah negara yang memerintahkan dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah
s.w.t.
Oleh yang demikian segala kerja-kerja yang dijalankan oleh pertubuhanpertubuhan tersebut tetap berada di dalam keadaan yang cacat dan tempang. Malah lebih dari itu sebahagian kerja-kerja mereka di atas nama
Islam itu merosakkan Islam. Kegiatan dan kerja-kerja yang bersifat juz'ie, sempit dan tidak syumul yang dijalankan oleh pertubuhan-pertubuhan seperti pertubuhan-pertubuhan tersebut memberikan gambaran bahawa
Islam itu bersifat juz'ie, sempit dan tidak syumul sedangkan ajaran Islam tidaklah bersifat sedemikian. Amalan secara sedemikian juga boleh memberikan gambaran yang undang-undang ciptaan manusia itu tidak berbahaya sehingga dengan demikian padamlah rasa marah yang meluap-luap umat Islam terhadap sistem dan undang-undang tersebut.
Sikap sedemikian membantu sistem tersebut untuk terus berjalan dan tetap kekal (mencengkam masyarakat umat Islam).
Sebenarnya amal Islam yang ditegakkan di atas dasar untuk membawa perubahan yang menyeluruh, yang membuat persediaan-persediaan untuk melakukan perubahan yang menyeluruh, yang membawa keseluruhan ajaran Islam dan berusaha menegakkan Islam secara keseluruhan pula meskipun ianya tidak berjaya sepenuhnya pada suatu peringkat dan mengalami kesulitan pada suatu peringkat yang lain, ia tetap merupakan amal yang betul dan selaras dengan garis-garis asal ajaran Islam, walau apapun nama yang diberikan kepada pertubuhanpertubuhan tersebut kerana seluruh amal-amal tersebut bertemu kerana suatu fahaman, satu uslub (cara), satu jalan, satu matlamat sekalipun

113

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

pertubuhan-pertubuhan tersebut berada dalam wilayah yang berlainan dan berjauhan.
Imam Hassan Al-Banna telah menerangkan secara jelas ciri-ciri golongan tersebut. "Saudara-saudara sekalian! Kamu bukanlah sebuah pertubuhan kebajikan, bukanlah sebuah pertubuhan politik, bukanlah satu pertubuhan yang diasaskan dengan tujuan yang terbatas, tetapi kamu adalah satu roh baru yang mengalir di dalam urat nadi umat ini, lalu kamu menghidupkan mereka dengan Al-Quran. Kamu adalah satu cahaya baru yang memancar, yang dapat menghilangkan kegelapan fahaman kebendaan dengan makrifat kepada Allah dan kamu adalah suara-suara lantang yang akan menghidupkan kembali dakwah
Rasulullah s.aw".

114

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 5
Saya Mesti Memahami Sejauh Manakah
Makna Penggabungan Saya Dengan Harakah Islamiah
Sebenarnya menggabungkan diri dengan harakah Islamiah bukan hanya memadai dengan membuat permohonan menjadi ahli dan mendaftar nama sahaja, bukan juga sekadar berulang-alik ke markas-markas gerakan atau kelabkelabnya dan menghadiri ijtimak-ijtimak anjuran jemaah semata-mata.
Penggabungan ini mestilah membawa kepada pengertian yang lebih jauh dari itu. Penggabungan yang tidak sekadar dalam bentuk dan nilai-nilai tertentu sahaja tetapi ia adalah penggabungan yang membuktikan kemantapan akidah dan kekuatan ikatan fikrah dan tanzim.
1. Penggabungan Akidah.
Perkara pertama yang wajib diketahui apabila kita menggabungkan diri dengan Harakah Islamiah ialah sejauh manakah berlakunya penggabungan dari sudut akidah kerana Harakah Islamiah menolak penggabungan yang berdasarkan kepada (kecenderungan atau thiqah terhadap) peribadi (sahsiah) seperti yang berlaku pada pertubuhanpertubuhan asing yang hanya mementingkan soal-soal teraju kepimpinan sahaja dan hubungan seperti inilah yang menjadi kuman-kuman yang menghancurkan pertubuhan-pertubuhan tersebut.
Oleh itu penggabungan Harakah Islamiah pertama-tamanya ialah penggabungan dengan agama Islam sendiri. Penggabungan ini seterusnya menuntut kita mentaati segala titah perintah Allah s.w.t, mengharapkan rahmat serta keredaannya. Dengan cara ini penggabungan dengan harakah Islamiah tidak terjejas sekiranya berlaku kematian peribadi tertentu atau kehilangan mereka dari medan dakwah kerana sesuatu sebab, kerana penggabungan akidah mengikat seseorang dan jamaah dengan Allah s.w.t. Inilah sebenarnya yang merupakan rahsia berlakunya gerakan dakwah serta penerusannya. (Sayidina Abu Bakar r.a berkata:)
"Sesiapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah mati dan sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup dan tidak mati".
Allah s.w.t berfirman:

115

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ِﺇﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻳُﺒَﺎِﻳ ُﻮَﻧﻚ ِﺇﱠﻧﻤَﺎ َُﺎِﻳ ُﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ َﻳ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻮﻕ ﹶﺃْﻳﺪِﻳﻬﻢ ﻓﻤﻦ َﻧﻜﺚ ﻓﺈﱠﻧﻤَﺎ َﻳﻨ ﹸ ﹸ ﻋﻠﹶﻰ َﻧﻔﺴﻪ‬
ِ ِ ‫ﻳ ﺒ ﻌ ﹶ ﱠ َ ﺪ ﱠ ِ ﹶ ْ َ ِ ْ ﹶ َ ْ ﹶ ﹶ ﹶ ِ ْ ﻜﺚ َ ﹾ‬
َ ‫َ ﻌ‬
‫ﱠ‬
‫ﻭﻣﻦ ﹶﺃﻭﻓﹶﻰ ِﺑﻤَﺎ ﻋَﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺴﻴﺆﺗِﻴﻪ ﹶﺃﺟﺮًﺍ ﻋﻈِﻴﻤًﺎ‬
َ ْ ِ ْ َُ ‫َ َ َ ﹶ ْﻪ ﱠ َ ﹶ‬
ْ ْ ََ
Yang bermaksud: Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad - untuk berjuang menentang musuh), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya). Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya dan sesiapa yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. (Surah Al-Fath, Ayat: 10).
Harakah Islamiah juga menolak penggabungan yang didorong oleh semangat dan perasaan yang melulu kerana Islam itu sendiri adalah sistem yang ditegakkan di atas dasar kefahaman, juga kerana matlamat bekerja untuk Islam itu sendiri adalah untuk menegakkan manhaj hidup
Islam di dalam masyarakat di mana perlaksanaannya dilakukan dengan penuh kesedaran, penelitian dan secara lebih objektif. Oleh yang demikian kesedaran yang timbul dari akidah, kesedaran dalam bentuk haraki dan pegangan yang kukuh dari sudut amalan merupakan perkara yang disyariatkan untuk penggabungan diri dengan gerakan Islam.
Bahkan keteguhan pendirian seseorang dalam melaksanakan amal-amal dakwah dan jaminan untuk terus kekal bersama arus dakwah serta turut mengecap kejayaannya menuntut seseorang itu memiliki kefahaman yang betul dan kesedaran yang murni terhadap makna penggabungan ini.
Ramai di kalangan mereka yang gugur tercicir dari jalan dakwah ataupun bertindak meninggalkan perjalanan ini dengan begitu cepat adalah terdiri dari mereka yang turut serta atas dorongan dan perasaan yang melulu atau atas semangat dan tekanan suasana tertentu sedangkan mereka tidak memahami gambaran sebenarnya tentang jalan perjuangan ini.
Harakah Islamiah menolak penggabungan yang mengandungi maslahat atau tujuan tertentu atau dalam erti kata yang lain dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencapai maksud dan kepentingan diri sendiri. Mereka menjadikan penggabungan diri mereka dengan jamaah sebagai satu cara untuk mencapai keuntungan peribadi sama ada dalam bentuk kebendaan ataupun masyarakat.
Sebenarnya penggabungan diri ke dalam Harakah Islamiah bererti seseorang itu mestilah mengorbankan seluruh kekuatan dan kemampuannya untuk jamaah, menyerahkan kepentingan diri untuk kepentingan jamaah, bukan sebaliknya. Inilah yang menambatkan amal

116

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

dengan niat (seseorang). Intima' atau penggabungan dengan Harakah
Islamiah adalah intima' dengan seluruh ruang lingkup gerak kerjanya.
Oleh yang demikian tidak dapat tidak seseorang yang bergabung dengan
Harakah Islamiah mestilah membersihkan (menyucikan) dan memurnikan diri dan jiwa mereka dari segala kepentingan yang rendah.
Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: Sesungguhnya amalan-amalan itu hanya (dikira) dengan niat. Sesungguhnya (ganjaran) bagi setiap orang itu (diberi) berdasarkan apa yang ia niatkan. Malah sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka (balasan) hijrahnya (ialah pahala kerana) Allah dan Rasul-Nya dan sesiapa yang hijrahnya untuk dunia yang diingininya atau kerana wanita yang ingin dikahwininya maka (balasan) hijrahnya itu ialah mengikut apa yang dia niatkan.
(Muttafaqun Alaih).
2. Penggabungan Untuk Masa Depan.
Satu lagi perkara yang sepatutnya wujud di dalam penggabungan seseorang di dalam Harakah Islamiah ialah penggabungan masa depannya bersama masa depan jamaah dengan makna masa depannya
(senang susahnya) mestilah terikat dengan jamaah dalam bentuk dan apa keadaan sekalipun.
Penggabungan tersebut mestilah tidak terikat atau terhenti dengan berakhirnya marhalah tertentu atau penggabungan dalam suasana tertentu, kemudian berhenti setelah berakhirnya suasana tersebut.
Penggabungan dengan jamaah juga mestilah tidak terbatas kepada zaman muda belia dan bujang sahaja, lalu berhenti setelah meningkat dewasa dan berumah-tangga.
Penggabungan ini juga mestilah tidak terbatas dalam keadaan kemiskinan, kesusahan dan kesempitan kemudian menghilang diri setelah kaya-raya dalam kehidupan dan kelapangan.
Penggabungan ini juga bukanlah terbatas di waktu keadaan aman damai, kemudian menghilang apabila ditimpa bala dan ujian.
Sebenarnya penggabungan ini mestilah penggabungan yang bersifat kekal abadi, tidak bercerai-berai, tidak berundur ke belakang dan tidak cabut lari sehingga ia kembali menemui Tuhannya dalam keadaan ia menggabungkan diri dengan Harakah Islamiah. Inilah yang dilakukan oleh para Salafussoleh bahkan inilah yang ditegaskan oleh sebahagian ayat-ayat suci Al-Quran.
117

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Di antaranya firman Allah s.w.t:

‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻣﻦ َﻳ ﹸﻮﻝ ﺀَﺍﻣﱠﺎ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻓﺈﺫﹶﺍ ﹸﻭﺫﻱ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺟﻌﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻛﻌﺬﹶﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﻟﺌﻦ ﺟَﺎﺀ‬
َ ْ ِ َ ِ ‫ﱠ ِ َ َ ﹶ ِ َْ ﹶ ﻨ ِ ﹶ َ ِ ﱠ‬
َ ِ ‫َ ِ َ ﻨ ِ َ ْ ﻘ ﹸ َﻨ ﱠ ِ ﹶِ ﺃ‬
‫َﻧﺼ ٌ ﻣﻦ ﺭﱢﺑﻚ ﹶﻟﻴ ﹸﻮﹸﻟﻦ ِﺇﱠﺎ ﻛﱠﺎ ﻣﻌ ﹸﻢ ﹶﺃﻭﹶﻟﻴﺲ ﺍﻟﻠﻪ ِﺑﺄﻋﻠﻢ ِﺑﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺻ ُﻭﺭ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟﻤﲔ. ﻭﹶﻟﻴﻌﻠﻤﻦ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ ‫ِ َ َ َ ْﹶ َ ﱠ ﱠ‬
ِ ‫ُﺪ‬
َ ‫ْﺮ ِ ْ َ َ َﻘ ﱠ ﻧ ﹸﻨ َ َﻜ ْ َ ْ َ ﱠ ُ ﹶ ْ ﹶ‬
.‫ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻭﹶﻟﻴﻌﻠﻤﻦ ﺍﹾﻟﻤﻨَﺎﻓﻘﲔ‬
َ ِ ِ ُ ‫َ َﻨ َ َ ْ ﹶ َ ﱠ‬
Yang bermaksud: Dan ada sebahagian dari manusia yang berkata: Kami beriman kepada Allah; kemudian apabila dia diganggu dan disakiti pada jalan
Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah (lalu dia taatkan manusia) dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu memberi kemenangan kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata: Kami adalah sentiasa bersama-sama kamu. (Mengapa mereka berdusta?) Bukankah Allah lebih mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk? Dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang yang beriman dan sesungguhnya Dia mengetahui akan orang-orang yang munafik. (Surah AlAnkabuut, Ayat: 10 - 11).
Allah s.w.t berfirman lagi:

‫ﻭﻣﻦ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻣﻦ َﻳﻌُ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺣﺮﻑ ﻓﺈﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ُ ﺧﻴ ٌ ﺍﻃﻤﺄﻥ ِﺑﻪ ﻭِﺇﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑﺘ ُ ﻓﺘﻨ ﹲ ﺍْﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﹶﻰ‬
َ َ ‫َ ِ َ ﻨ ِ َ ْ ْﺒﺪ ﱠ َ َ َ ْ ٍ ﹶِ ﹾ ﻪ َ ْﺮ ﹾ َﹶ ﱠ ِ َ ﹾ ْﻪ ِ َْﺔ ﹶ ﹶ‬
ُ ‫ﻭﺟﻬﻪ ﺧﺴﺮ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ ﺫِﻟﻚ ُﻮ ﺍﹾﻟﺨﺴﺮَﺍﻥ ﺍﹾﻟ ُﺒ‬
‫ِ َ ﹶ ﹶ َ ﻫ َ ُ ْ ﹸ ﻤِﲔ‬
‫َ ْ ِِ َ ِ َ ﱡ‬
Yang bermaksud: Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau dia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu dan kalau pula dia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah dia semula (kepada kekufuranny). (Dengan sikapnya i) rugilah dia akan dunia dan akhirat, itulah kerugian yang terang nyata. (Surah Al-Hajj,
Ayat: 11).
Allah s.w.t berfirman lagi:

‫ﻭﻛﺄﱢﻳﻦ ﻣﻦ َﻧﺒﻲ ﻗﹶﺎَﺗﻞ ﻣﻌ ُ ﺭﱢﺑﱡﻮﻥ ﻛﺜ ٌ ﻓﻤَﺎ ﻭﻫُﻮﺍ ِﻟﻤَﺎ ﹶﺃﺻَﺎَﺑﻬﻢ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣَﺎ ﺿ ُ ﹸﻮﺍ ﻭﻣَﺎ‬
َ ‫َ ِ ﱠ ِ َ َﻌ ﻔ‬
ُْ
‫َ ﹶﹶ ْ ِ ْ ِ ﱟ ﹶ َ َﻪ ِ ﻴ ﹶ ﹶِﲑ ﹶ َ َﻨ‬

‫ﺍﺳﺘﻜﹶﺎُﻮﺍ َﺍﻟﻠ ُ ُﻳﺤﺐ ﺍﻟ ﱠﺎِﺑﺮِﻳﻦ. ﻭﻣَﺎ ﻛﹶﺎﻥ ﻗﻮﹶﻟﻬﻢ ِﺇﱠﺎ ﹶﺃﻥ ﻗﹶﺎﹸﻮﺍ ﺭﱠﺑﻨَﺎ ﺍﻏﻔﺮ ﹶﻟﻨَﺎ ﺫُﻮَﺑﻨَﺎ ﻭِﺇﺳﺮَﺍﻓﻨَﺎ ﻓِﻲ‬
‫ﹶ ﹶ ْ ُ ْ ﻟ ﹾ ﻟ َ ﹾ ِ ْ ﹸﻧ َ ْ ﹶ‬
َ َ ‫ْ َ ﻧ ﻭ ﱠﻪ ِ ﱡ ﺼ‬

‫ﹶﺃﻣﺮﻧَﺎ ﻭﹶﺛﺒﺖ ﹶﺃﻗﺪَﺍﻣﻨَﺎ ﻭَﺍْﻧﺼﺮﻧَﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺮِﻳﻦ. ﹶﺂﺗَﺎ ُ ُ ﺍﻟﻠﻪ ﹶﺛﻮَﺍﺏ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭ ُﺴﻦ ﹶﺛﻮَﺍﺏ‬
ِ
َ ْ ‫َ ﱡ َﺣ‬
ُ ‫ﹶ ْ ِ ِ َ ﻓ ﻫﻢ ﱠ‬
َ ُْ
َ ‫ِْ َﱢ ْ ﹾ‬
.‫ﺍﻟﹾﺂﺧﺮﺓ َﺍﻟﻠ ُ ُﻳﺤﺐ ﺍﹾﻟﻤُﺤﺴﻨﲔ‬
َ ِ ِ ْ ‫ِ َ ِ ﻭ ﱠﻪ ِ ﱡ‬
Yang bermaksud: Dan berapa banyak dari Nabi-nabi (dahulu) telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka
118

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan
(agama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk
(kepada musuh) dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengasihi orang-orang yang sabar. 147- Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan (semasa berjuang), selain daripada berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami dan teguhkanlah tapak pendirian kami (dalam perjuangan) dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. 148- Oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia (kemenangan dan nama yang harum), dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya (nikmat Syurga yang tidak ada bandingannya). Dan (ingatlah),
Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. (Surah Aali
Imraan, Ayat: 146 - 148).
Sesungguhnya dakwah yang benar ialah dakwah atau seruan supaya berpegang teguh kepada kebenaran, seruan kepada iman dan amal, seruan kepada jihad, rasa keterikatan dan kesabaran serta seruan kepada pengorbanan dan penebusan. Adalah merupakan satu kebiasaan atau satu perkara yang bersifat tabi'ie bahawa suara-suara kebenaran itu menjadikan pada pendokongnya terdedah kepada cabaran-cabaran dari pada penaja kebatilan dengan sikap mereka yang melampau, makar jahat serta tipu helah mereka. Allah s.w.t mengingatkan:

‫ﻭﹶﻟﻨﺒ ﹸﻮﱠﻧ ﹸﻢ ﺣﱠﻰ َﻧﻌﻠﻢ ﺍﹾﻟ ُ َﺎﻫﺪِﻳﻦ ﻣﻨﻜﻢ ﻭَﺍﻟ ﱠﺎِﺑﺮِﻳﻦ ﻭَﻧﺒﻠﹸﻮ ﹶﺃﺧﺒَﺎﺭﻛﻢ‬
ْ ‫َ َ ْﻠ َ ﻜ ْ َﺘ ْ ﹶ َ ﻤﺠ ِ َ ِ ْ ﹸ ْ ﺼ َ َ ْ َ ْ َ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orang-orang yang berjuang dari kalangan kamu dan orang-orang yang sabar (dalam menjalankan perintah Kami) dan (sehingga) Kami dapat mengesahkan (benar atau tidaknya) berita-berita tentang keadaan kamu. (Surah
Muhammad, Ayat: 31).
Orang-orang yang menggabungkan diri dengan Harakah Islamiah mestilah berbeza dengan orang yang lain dari sudut rupa diri, sama ada dalam akhlak, muamalat harian mahupun syiar-syiar. Mereka mestilah menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-perinsip mereka sendiri dan demi untuk perinsip-prinsip tersebut walaupun dalam keadaan dan suasana apa sekalipun. Bahkan mereka mestilah membuang sifat-sifat ananiah (keakuan) dan sifat-sifat mementingkan diri sendiri dengan cara mengutamakan kepentingan dakwah dan kemaslahatannya. Sifat-sifat ini dan yang seumpamanya tidak mungkin akan memancar dalam peribadi para petugas kecuali setelah melalui proses pembersihan yang panjang, pertarungan dan penderitaan yang perit sebagaimana yang disebut di dalam firman Allah s.w.t:
119

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻓﺄ ﱠﺎ ﺍﻟﺰَﺑ ُ ﻓﻴﺬﻫﺐُ ﺟﻔﹶﺎﺀ ﻭﹶﺃ ﱠﺎ ﻣَﺎ َﻳﻨﻔ ُ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻓﻴﻤ ﹸ ﹸ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ‬
ِ ْ‫ﹶ‬
‫ﹶﹶﻣ ﱠ ﺪ ﹶَ ﹾ َ ُ ً َ ﻣ ْ ﹶﻊ ﻨ َ ﹶَ ْﻜﺚ‬
Yang bermaksud: Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. (Surah Ar-Ra'd, Ayat: 17).
Dipandang dari sudut ini mehnah cubaan itu adalah dari Allah s.w.t supaya dengan cara itu dapat dibezakan di antara yang buruk dengan yang baik, membersihkan dan mengasingkan orang-orang yang layak dan berhak memikul tugas-tugas khalifah di bumi dan amanah yang besar lagi berat yang tidak sanggup dipikul oleh langit, bumi dan gunung-ganang.
Sesungguhnya benarlah apabila Allah berfirman:

‫ِﺇﻥ َﻳﻤﺴﺴﻜﻢ ﻗﺮ ٌ ﻓﻘﺪ ﻣﺲ ﺍﹾﻟﻘﻮﻡ ﻗﺮ ٌ ﻣﺜ ﹸ ُ ﻭِﺗﻠﻚ ﺍﹾﻟﺄﱠﺎﻡ ُﻧﺪَﺍﻭﹸﻟﻬَﺎ َﺑﻴﻦ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻭِﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ‬
َ ُ ‫ﹾ ْ َ ْ ﹸ ْ ﹶ ْﺡ ﹶ ﹶ ْ َ ﱠ ﹶ ْ َ ﹶ ْﺡ ِ ﹾﻠﻪ َ ﹾ َ ﹶﻳ ُ ِ ْ َ ﻨ ِ َ َ ْ ﹶ َ ﱠ‬

‫ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻭَﻳﺘﺨﺬ ﻣﻨﻜﻢ ﺷﻬﺪَﺍﺀ َﺍﻟﻠ ُ ﻟﹶﺎ ُﻳﺤﺐ ﺍﻟ ﱠﺎِﻟﻤﲔ .ﻭِﻟﻴُﻤﺤﺺ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀﺍﻣُﻮﺍ ﻭَﻳﻤﺤﻖ‬
َ َ ْ َ ‫َ َ َﻨ‬
ُ‫ِ ﱡ ﻈ ِ َ َ َ ﱢ َ ﱠ‬
‫َﻨ َ ﱠ ِ ﹶ ِ ْ ﹸ ْ ُ َ َ ﻭ ﱠﻪ‬

. ‫ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓﺮِﻳﻦ‬
َ ِ
Yang bermaksud: Jika kamu (dalam peperangan Uhud) mendapat luka
(tercedera), maka sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah (tercedera juga dan) mendapat luka yang sama (dalam peperangan Badar) dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan dia antara sesama manusia, (supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orangorang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya), dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati Syahid dan
(ingatlah), Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dan juga supaya
Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir. (Surah Aali Imran, Ayat: 140 - 141).
Mehnah ujian yang dihadapi oleh para pendakwah di arena dakwah pada asasnya terbahagi kepada dua dan kedua-duanya berpecah pula kepada beberapa cabang ujian dan fitnah:
Pertama: Para pendakwah akan terdedah kepada berbagai bentuk dan godaan seperti harta kekayaan, kemegahan, kekuasaan kedudukan serta pangkat sebagai tawaran yang dikemukakan mereka berpaling dari sebahagian atau keseluruhan prinsip-prinsip mereka perjuangkan. Firman Allah:

120

ujian dan agar yang Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ُﱢﻳﻦ ﻟِﻠﱠﺎﺱ ﺣﺐ ﺍﻟﺸﻬﻮَﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴَﺎﺀ ﻭَﺍﹾﻟﺒﻨﲔ ﻭَﺍﹾﻟﻘﻨَﺎﻃﲑ ﺍﹾﻟﻤُﻘﻨﻄﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭَﺍﹾﻟﻔﻀﺔ ﻭَﺍﹾﻟﺨﻴﻞ‬
ِ ْ َ ِ ‫ﺯ َ ﻨ ِ ُ ﱡ ﱠ َ ِ ِ َ ﱢ ِ َِ َ ﹶ ِ ِ ﹶ ْ ﹶ َ ِ ِ َ ﱠ َ ِ ِ ﱠ‬
‫ﺍﹾﻟﻤُﺴﻮﻣﺔ ﻭَﺍﹾﻟﺄْﻧﻌَﺎﻡ ﻭَﺍﹾﻟﺤﺮﺙ ﺫِﻟﻚ ﻣﺘَﺎﻉ ﺍﹾﻟﺤﻴَﺎﺓ ﺍﻟﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ُ ﺣﺴﻦ ﺍﹾﻟﻤَﺂﺏ. ﻗﻞ ﹶﺃ َُﻧﺒﹸ ﹸﻢ‬
ْ ‫ِ ﹸ ﹾ ﺅ ﱢﺌﻜ‬
ُ ْ ُ ‫ﱠ ُ ِ ْ َﻩ‬
‫َ ﱠَِ ﹶ ِ َ ْ ِ ﹶ َ َ ُ َ ِ ﱡ‬

‫َْ ﺝ‬
ٌ ‫ِﺑﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺫِﻟ ﹸﻢ ِﻟﻠﺬِﻳﻦ ﺍﱠﺗﻘﻮْﺍ ﻋﻨﺪ ﺭﱢﺑﻬﻢ ﺟﱠﺎ ٌ َﺗﺠﺮِﻱ ﻣﻦ َﺗﺤﺘﻬَﺎ ﺍﹾﻟﺄْﻧﻬَﺎﺭ ﺧَﺎِﻟﺪِﻳﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻭﹶﺃﺯﻭَﺍ‬
َ
ُ ‫َ ْ ٍ ِ ْ ﹶ ﻜ ْ ﱠ َ ﹶ ِ ْ َ َ ِ ْ َﻨ ﺕ ْ ِ ْ ِْ ﹶ‬
. ‫ُﻄﻬﺮ ﹲ ﻭﺭﺿﻮَﺍ ﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ َﺍﻟﻠ ُ َﺑﺼ ٌ ﺑِﺎﹾﻟﻌﺒَﺎﺩ‬
ِ ِ ‫ﻣ ﹶ ﱠ َﺓ َ ِ ْ ﻥ ِ َ ﱠ ِ ﻭ ﱠﻪ ِﲑ‬

Yang bermaksud: Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: Kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anakpinak; harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang ternak serta kebunkebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga).
Katakanlah (wahai Muhammad): Mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa Syurga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasanganpasangan/ isteri-isteri yang suci bersih, serta (beroleh pula) keredaan dari Allah dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat akan hamba-hambaNya. (Surah Aali
Imraan, Ayat: 14 - 15).
Kedua: Para pendakwah akan menghadapi berbagai bentuk ugutan, tekanan dan penyeksaan di mana mereka akan dipukul, dipenjara, dibunuh, diperangi atau disekat sumber rezeki mereka. Dalam menghadapi keadaan-keadaan begini mereka wajib bersabar serta meneguhkan pendirian sehingga Allah mendatangkan ketentuan-Nya.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﻗﹶﺎﻝ ﹶﻟ ُ ُ ﺍﻟﱠﺎﺱ ِﺇﻥ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﻗﺪ ﺟﻤ ُﻮﺍ ﹶﻟﻜﻢ ﻓﹶﺎﺧﺸﻮﻫﻢ ﻓﺰَﺍﺩﻫﻢ ِﺇﳝَﺎﻧًﺎ ﻭﻗﹶﺎﹸﻮﺍ ﺣﺴﺒﻨَﺎ ﺍﻟﻠﻪ‬
ُ ‫َ ﻟ َ ُْ ﱠ‬
ْ ُ َ ‫َ ﹶ ﻬﻢ ﻨ ُ ﱠ ﻨ َ ﹶ ْ َ َﻌ ﹸ ْ ْ َ ْ ُ ْ ﹶ‬
‫ﻭِﻧﻌﻢ ﺍﹾﻟﻮﻛِﻴﻞ. ﻓﹶﺎْﻧﻘﻠُﻮﺍ ِﺑﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﻀﻞ ﹶﻟﻢ َﻳﻤﺴﺴﻬﻢ ُﻮ ٌ ﻭَﺍﱠﺗﺒ ُﻮﺍ ﺭﺿﻮَﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ َﺍﻟﻠ ُ ﹸﻭ‬
‫َ ْ َ َ ﹸ ﹶ ﹶﺒ ِ ْ َ ٍ ِ َ ﱠ ِ َ ﹶ ْ ٍ ْ ْ َ ْ ُ ْ ﺳ ﺀ َﻌ ِ ْ ﹶ ﱠ ِ ﻭ ﱠﻪ ﺫ‬
.‫ﻓﻀﻞ ﻋﻈِﻴﻢ‬
ٍ َ ٍْ ‫ﹶ‬
Yang bermaksud: Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang
(pembawa berita) kepada mereka: Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata:
Cukuplah Allah untuk (menolong) kami dan Dia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepadaNya segala urusan kami). Setelah (pergi mengejar musuh), mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah, mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaAllah dan

121

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

ingatlah), Allah mempunyai limpkurnia yang amat besar. (Surah Aali Imraan,
Ayat: 173 - 174).
Inilah yang menjadikan mehnah dan ujian ke atas para pendakwah itu sebagai satu anasir pembersihan, satu cara dari cara-cara yang dapat menapis dan meningkat anggota-anggota jamaah sebagaimana api yang membakar besi berserta kotorannya lalu menghasilkan besi yang baik.
Sesungguhnya Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭَﻧﺒ ﹸﻮﻛﻢ ﺑِﺎﻟﺸﺮ ﻭَﺍﹾﻟﺨﻴﺮ ﻓﺘﻨﺔ ﻭِﺇﹶﻟﻴﻨَﺎ ُﺗﺮﺟ ُﻮﻥ‬
‫َ ْﻠ ﹸ ْ ﱠ ﱢ َ ْ ِ ِ َْ ﹰ َ ْ ْ َﻌ ﹶ‬
Yang bermaksud: Dan Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan. (Surah AlAnbiyaa', Ayat: 35).
Di dalam risalah yang bertajuk "Bainal Amsi Wal Yaum" (Di Antara
Semalam Dengan Hari Ini) di bawah tajuk: "Ranjau-ranjau di jalan kita",
Asy-Syahid Hassan Al-Banna menyatakan:
"Saya suka berterus terang kepada anda sekalian, sesungguhnya dakwah kami ini mesti belum dikenali oleh orang ramai. Pada hari mereka mengenalinya dan mengetahui matlamat dan objektifnya nanti, kamu pasti menerima penentangan yang hebat dan sikap permusuhan yang ketat. Kamu akan dapati di hadapan kamu berbagai kesusahan dan halangan yang akan menghalang kamu. Pada masa itu barulah barulah kamu mula menempuh dan mengikut jalan para pendukung dakwah.
Adapun sekarang mereka tidak mengetahui lagi, kamu di peringkat awal dakwah dan anda tentu bersedia dengan apa jua cara yang dikehendaki oleh perjuangan dan jihad.
Kejahilan rakyat tentang hakikat Islam akan menjadi penghalang jalan kamu. Kamu akan dapati ahli-ahli agama dan ulama-ulama yang rasmi menjadi orang yang hairan dengan kefahaman Islam kamu dan tidak mengakui jihad kamu. Semua pemerintah akan bekerjasama menjadi penghalang di hadapan muka kamu dan setiap pemerintah itu akan cuba menyekat kegiatan-kegiatan kamu dan meletakkan halangan di jalan kamu. Lanun-lanun ini juga akan berganding bahu di setiap jalan untuk menentang kamu dan memadam sinar dakwah kamu. Mereka akan meminta bantuan pemerintah-pemerintah yang lemah dan orang-orang yang akhlaknya rendah dan tangan-tangan yang sengaja meminta sesuatu dari mereka tetapi melakukan kejahatan dan permusuhan terhadap kamu.
122

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Kamu akan dimusuhi dan dibenci. Semuanya akan berusaha menimbulkan keraguan serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang zalim terhadap dakwah kamu dan menunjukkan kepada manusia dengan gambaran yang paling hodoh dan kotor dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang ada pada mereka. Mereka akan menindas dengan harta-benda dan kuasa mereka.
Allah s.w.t berfirman:

‫ُ ِﻳ ُﻭﻥ ِﻟُﻄﻔﹸﻮﺍ ُﻮﺭ ﺍﻟﻠﻪ ِﺑﺄﻓﻮَﺍﻫﻬﻢ ﻭَﺍﻟﻠﻪ ﻣﺘﻢ ُﻮﺭﻩ ﻭﹶﻟﻮ ﻛﺮﻩ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ ُﻭﻥ‬
‫ﻳﺮ ﺪ ﹶ ﻴ ﹾ ِﺌ ﻧ َ ﱠ ِ ﹶ ﹾ ِ ِ ْ ﱠ ُ ُِ ﱡ ﻧ ِ ِ َ ْ ﹶ ِ َ ِﺮ ﹶ‬
Yang bermaksud: Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah
(agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). (Surah
As-Saff, Ayat: 8).
Dengan ini kamu akan memasuki tingkat percubaan dan ujian di mana kamu akan dipenjara, ditangkap, dipindahkan, dipencilkan, dirampas harta-benda kamu, disekat kerja-kerja kamu bahkan digeledah rumahrumah kamu. Boleh jadi masa ujian yang bakal kamu hadapi ini panjang.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﹶﺃﺣﺴﺐ ﺍﻟﱠﺎﺱ ﹶﺃﻥ ُﺘﺮ ﹸﻮﺍ ﹶﺃﻥ َﻳ ﹸﻮﹸﻮﺍ ﺀَﺍﻣﱠﺎ ﻭﻫﻢ ﻟﹶﺎ ُﻳﻔﺘُﻮﻥ‬
‫َ ِ َ ﻨ ُ ﹾ ﻳ ْ َﻛ ﹾ ﻘ ﻟ َﻨ َ ُ ْ ﹾَﻨ ﹶ‬
Yang bermaksud: Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? (Surah Al-Ankabuut, Ayat: 2).
Tetapi Allah telah berjanji kepada kamu selepas semuanya itu, iaitu kemenangan kepada para mujahidin dan ganjaran pahala kepada orang yang melakukan amal yang baik.
Firman Allah:

‫ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻫﻞ ﹶﺃ ُﱡﻟ ﹸﻢ ﻋﻠﹶﻰ ِﺗﺠَﺎﺭﺓ ُﺗﻨﺠِﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﹶﺃﻟِﻴﻢ. ُﺗﺆﻣُﻮﻥ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻭﺭ ُﻮِﻟﻪ‬
ِ ‫َ ٍ ْ ﹸ ْ ِ ْ َ ٍ ٍ ْ ِﻨ ﹶ ﱠ ِ َ َﺳ‬
َ ْ ‫َ َﻨ َ ﹾ ﺩ ﻜ‬
‫ﻭﺗُﺠَﺎﻫ ُﻭﻥ ﻓِﻲ ﺳﺒِﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ِﺑﺄﻣﻮَﺍِﻟﻜﻢ ﻭﹶﺃْﻧ ﹸﺴ ﹸﻢ ﺫِﻟ ﹸﻢ ﺧﻴ ٌ ﹶﻟﻜﻢ ِﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ َﺗﻌﻠ ُﻮﻥ. َﻳﻐﻔﺮ ﹶﻟﻜﻢ‬
ْ ‫َ ِ ﱠ ِ ﹶ ْ ﹸ ْ َ ﻔ ِﻜ ْ ﹶ ﻜ ْ َ ْﺮ ﹸ ْ ﹾ ﹸ ُْ ْ ْ ﹶﻤ ﹶ ْ ِ ْ ﹸ‬
‫َ ِﺪ ﹶ‬
‫ﺫُﻮَﺑﻜﻢ ﻭُﻳﺪﺧﻠﻜﻢ ﺟﱠﺎﺕ َﺗﺠﺮِﻱ ﻣﻦ َﺗﺤﺘﻬَﺎ ﺍﹾﻟﺄْﻧﻬَﺎﺭ ﻭﻣﺴَﺎﻛﻦ ﻃﻴﺒﺔ ﻓِﻲ ﺟﱠﺎﺕ ﻋﺪﻥ ﺫِﻟﻚ ﺍﹾﻟﻔﻮﺯ‬
ُ ْ ‫َﻨ ِ َ ْ ٍ ﹶ َ ﹶ‬
‫ﹸﻧ ﹸ ْ َ ْ ِ ﹾ ﹸ ْ َﻨ ٍ ْ ِ ْ ِْ ﹶ ُ َ َ ِ َ ﹶﱢَ ﹰ‬

‫ﺍﹾﻟﻌﻈِﻴﻢ. ﻭﹸﺃﺧﺮَﻯ ُﺗﺤﱡﻮَﻧﻬَﺎ َﻧﺼ ٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻓﺘ ٌ ﻗﺮِﻳ ٌ ﻭَﺑﺸﺮ ﺍﹾﻟﻤُﺆﻣﻨﲔ .ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﹸﻮُﻮﺍ‬
‫َ َﻨ ﻛ ﻧ‬
َ ِِ ْ ِ ‫ْﺮ ِ َ ﱠ ِ َ ﹶ ْﺢ ﹶ ﺐ َ ﱢ‬
‫ِﺒ‬
ْ َ ُ َ

123

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

ُ ‫ﹶﺃْﻧﺼَﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻤَﺎ ﻗﹶﺎﻝ ﻋِﻴﺴَﻰ ﺍْﺑﻦ ﻣﺮَﻳﻢ ِﻟﻠﺤﻮَﺍﺭﱢﻳﲔ ﻣﻦ ﹶﺃْﻧﺼَﺎﺭِﻱ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﹶﺎﻝ ﺍﹾﻟﺤﻮَﺍﺭﱡﻮﻥ َﻧﺤ‬
‫ﱠ ِ ﹶ َ ِﻳ ﹶ ْﻦ‬
ْ َ َ ِ َ ‫ُ َْ َ ﹾ‬
‫ﹶ‬
‫َ ﱠِ ﹶ‬

‫ﹶﺃْﻧﺼَﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﹶﺂﻣﻨﺖ ﻃﹶﺎِﺋﻔ ﹲ ﻣﻦ َﺑﻨِﻲ ِﺇﺳﺮَﺍﺋِﻴﻞ ﻭﻛﻔﺮﺕ ﻃﹶﺎِﺋﻔ ﹲ ﻓﺄﱠﻳﺪﻧَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﻋ ُﻭﻫﻢ‬
ْ ِ ‫َ َﻨ َ َﺪ ﱢ‬
ْ ‫ْ ﹶ َ ﹶ ﹶ َ ْ ﹶﺔ ﹶ ﹶ‬
ْ ِ ‫ُ ﱠ ِ َ َ ْ ﹶﺔ‬
‫ﻓﺄﺻﺒﺤُﻮﺍ ﻇﹶﺎﻫﺮِﻳﻦ‬
َ ِ
َْ ‫ﹶ ﹶ‬
Yang bermaksud: Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga "Adn". Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya) dan sampaikanlah berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela (agama) Allah sebagaimana (keadaan penyokongpenyokong) Nabi Isa Ibni Mariam (ketika ia) berkata kepada penyokongpenyokongnya itu: Siapakah penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada
Allah (dengan menegakkan agamaNya)? Mereka menjawab: Kamilah pembelapembela (agama) Allah! (Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman dan sepuak lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. (Surah As-Saff,
Ayat: 10 - 14).
"Setelah memahami penjelasan demikian, apakah kamu akan tetap pendirian untuk menjadi penolong-penolong (pejuang-pejuang menegakkan agama) Allah?".

124

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 6
Saya Mesti Memahami Tentang Pemusatan Amal Islami

Di sana terdapat tiga perkara penting yang mesti difahami oleh para petugas amal Islam bagi memastikan kejayaan gerak kerja mereka:
1. Matlamat perjuangan yang jelas.
2. Jalan menuju matlamat yang jelas.
3. Berpegang teguh (Iltizam) dengan matlamat dan jalan yang jelas.
1. Matlamat perjuangan yang jelas.
Sebenarnya matlamat perjuangan merupakan daya tenaga yang sangat besar bagi para petugas yang bekerja untuk Islam. Seterusnya dengan kefahaman ini ia dapat memelihara tenaga-tenaga ini dari dicurahkan dan disia-siakan kepada perkara sampingan dan pertarungan yang langsung tidak mempunyai hubungan dengan matlamat asasi yang diperjuangkan sama ada dekat mahupun jauh. Sedangkan amal Islami ini memerlukan kepada seluruh kekuatan tenaga kemampuan dipusatkan untuk matlamat yang dituju.
Dari pengkajian kami (pengarang) terhadap manhaj Islam dan dari pengamatan dan renungan kami terhadap kitab Allah dan dari pengalaman-pengalaman yang dilalui secara praktikal di dalam berbagai marhalah atau peringkat sejarah Islam jelaslah kepada kita bahawa matlamat asal bagi agama (Islam) ini ialah supaya manusia mengabdikan diri kepada Tuhanya sama ada dalam kehidupan peribadi mahupun dalam masyarakat. Mereka mengabdikan diri kepada Allah di dalam masjid semasa mendirikan sembahyang dan mereka juga mengabdikan diri kepada Allah di dalam kedai semasa berjual-beli, menjadikan mereka abdi kepada-Nya dalam melaksanakan pemerintahan, menjadikan mereka abdi kepada Tuhannya dalam masa memohon dia juga menjadikan sebagai abdinya semasa menjalankan hukuman dan keadilan.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭﻣَﺎ ﺧﻠﻘ ُ ﺍﹾﻟﺠﻦ ﻭَﺍﹾﻟﺈْﻧﺲ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻴﻌﺒ ُﻭﻥ‬
ِ ‫َ َ ﹶ ﹾﺖ ِ ﱠ ِ َ ﻟ َ ُْﺪ‬
125

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (Surah AzZariyaat, Ayat: 56).
Dengan lebih tegas lagi (tujuan asasi itu) ialah untuk menjadikan manusia mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, iaitu wala' mereka dan seluruh urusan hidup mereka tunduk dalam pengabdian kepada Allah.
Bukanlah mengabdikan diri kepada Allah itu hanya cukup dengan urusan-urusan agama (yang khusus) sahaja tetapi merangkumi keduaduanya, urusan-urusan agama dan urusan dunia. Yang demikian adalah kerana menurut kefahaman (ajaran) Islam yang sebenarnya tidak ada pemisahan dan pengasingan di antara urusan-urusan agama dengan urusan-urusan keduniaan. Berdasarkan fahaman inilah Islam menolak fahaman sekular atau Ilmaniyyah yang asasnya adalah memisahkah agama dari urusan pemerintahan dengan slogan "Hak Kaisar adalah untuk Kaisar dan hak Allah adalah untuk Allah, agama itu untuk Allah dan negara itu adalah untuk masyarakat".
Menurut ajaran Islam yang sebenarnya pengabdian diri manusia kepada
Allah bermakna menolak seluruh sistem ciptaan manusia yang membawa manusia mengabdikan diri kepada Tanghut. Islam menolak sistem-sistem tersebut kerana:
Pertama: Sistem-sistem ini secara jelas mencabulkan hak Allah s.w.t ke atas manusia di dalam hal Ubudiyyah dan Hakimiyyah Allah s.w.t.
Allah s.w.t berfirman:

‫ِﺇﻥ ﺍﹾﻟﺤﻜﻢ ِﺇﱠﺎ ِﻟﻠﻪ‬
ِ‫ِ ُ ﹾ ُ ﻟ ﱠ‬
Yang bermaksud: Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. (Surah AlAn'aam, Ayat: 57).
Kedua: Sistem-sistem tersebut gagal dan lemah, tidak mampu menegakkan sifat-sifat keinsafan manusia dalam menghadapi pertarungan merealisasikan nilai-nilai dirinya.
Firman Allah s.w.t:

‫ﹶﺃﻓﻤﻦ َﻳﺨ ﹸ ُ ﻛﻤﻦ ﻟﹶﺎ َﻳﺨ ﹸ ُ ﹶﺃﻓﻠﹶﺎ َﺗﺬﻛ ُﻭﻥ‬
‫ﹶ َ ْ ْﻠﻖ ﹶ َ ْ ْﻠﻖ ﹶ ﹶ ﱠﺮ ﹶ‬

126

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu?
Maka patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta memikirkannya? (Surah An-Nahl, Ayat: 17).
2. Jalan Menuju Matlamat Yang Jelas.
Sebagaimana pentingnya memahami matlamat yang jelas, kita juga mestilah memahami bahawa beramal untuk Islam bererti beramal atau bekerja untuk melaksanakan Syariat Allah di atas muka bumi ini dengan menggantikan tempat undang-undang hawa nafsu dan Taghut sekarang ini dengan Syariat Allah kerana manhaj dan Syariat Allah itu telah sempurna, tidak memerlukan tokok-tambah lagi. Di dalamnya terdapat akidah yang agung, akhlak yang mulia, sistem perundangan yang luas, mendalam serta mempunyai sifat keanjalan (yang sesuai untuk semua masa dan tempat).
Berdasarkan kefahaman ini maka jangka masa dan sejauh mana kita boleh hidup bersama dengan sistem jahiliah itu perlu ditentukan berdasarkan kekuatan dan kemampuan sebagai satu proses pemberontakan terhadapnya kerana yang menjadi matlamat penentangan ini ialah untuk menggantikan jahiliah itu dengan Islam. Oleh yang demikian setiap amal atau kerja yang tidak dapat menolong tercapainya matlamat ini atau tidak memberi apa-apa saham ke arah tercapainya cita-cita tersebut adalah dianggap sebagai kerja yang lebih banyak mendatangkan kelalaian dari kebaikan. Allah berfirman:

‫ﻓﻠﺬِﻟﻚ ﻓﹶﺎﺩﻉ ﻭَﺍﺳﺘﻘﻢ ﻛﻤَﺎ ﹸﻣﺮﺕ ﻭﻟﹶﺎ َﺗﺘﺒﻊ ﹶﺃﻫﻮَﺍﺀﻫﻢ‬
ْ ُ َ ْ ْ ِ ‫ﹶ ِ ﹶ َ ْ ُ َْ ِ ْ ﹶ ﺃ ِ ْ َ َ ﱠ‬
Yang bermaksud: Oleh kerana yang demikian itu, maka serulah (mereka wahai
Muhammad kepada beragama dengan betul), serta tetap teguhlah engkau menjalankannya sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. (Surah Asy-Syura, Ayat: 15).
Berhubung dengan cara bekerja atau jalan mencapai matlamat yang menjadi perselisihan di kalangan para petugas (di medan ini) maka ia dapat ditentukan oleh matlamat kedatangan Islam itu sendiri dan dapat disandarkan juga kepada jalan yang ditempuh oleh Nabi s.a.w dalam mencapai matlamat ini.

127

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Oleh yang demikian matlamat manhaj Islami (sistem hidup Islam) dapat menentukan tabiat cara bekerja dan bentuknya dan panduan asasi untuk
(merangka) strategi ini, mestilah menjadi pegangan kepada Harakah
Islamiah di setiap masa dan tempat. Ini bermakna cara dan jalan untuk matlamat Islam mestilah mengikut kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip yang menepati matlamat asasi amal Islami. Amalan ini dipertegaskan perlaksanaannya oleh Rasulullah s.a.w yang mulia.
Apa yang diperkatakan di atas adalah berdasarkan matlamat bagi sesuatu sistem atau manhaj itu adalah ditentukan oleh ilmu pengetahuan (ilmiah).
Oleh yang demikian tabiat jalan atau cara yang hendak diikuti juga mestilah bersifat ilmiah sesuai dengan matlamat itu sendiri. Demikian juga halnya dengan suatu manhaj yang bersifat pendidikan ketenteraan, kesukanan atau kebajikan maka cara kerjanya perlulah serasi dengan matlamat-matlamat tersebut.
Sebagaimana yang telah sedia diketahui bahawa matlamat manhaj Islam
(sistem hidup Islam) ialah supaya manusia mengabdikan diri sematamata kerana Allah di dalam akhlak mereka, muamalat mereka, seluruh sistem hidup mereka, sistem perundangan mereka bahkan dalam seluruh kehidupan mereka. Ini bermakna menggantikan sistem-sistem ciptaan manusia dengan meletakkan manhaj atau sistem Islam, merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain, membatalkan segala asas-asas dan nilai yang menjadi asas berdirinya masyarakat berkenaan, menolak kemajuan kebendaan yang bertentangan dengan Islam yang didukung dan menjadi pegangan masyarakat berkenaan. Dengan cara ini sempurnalah proses pembinaan masyarakat Islam yang didasarkan atas kaedah-kaedah Islam serta selaras dengan asas-asas dan nilai-nilainya.

Gerakan Yang Bersifat Merombak dan Merubah (Taghyir).
Berdasarkan kenyataan di atas maka pemusatan amal Islami yang dimaksudkan mestilah bersifat merubah dan merombak (sehingga ke akar umbinya) bukan sekadar memperbaiki dan menampung. Sifat merubah dan merombak yang dimaksudkan ialah menolak dasar menempel dan menampung bahagianbahagian yang rosak dalam masyarakat. Gerakan Islam mestilah menerima penyelesaian secara insaf, menolak percampuran dengan sistem jahiliah, malah menolak untuk hidup bersama aliran-aliran ciptaan manusia, iaitu menolak untuk hidup bersama aliran-aliran (ciptaan) manusia.
Gerakan Yang Bersifat Menyeluruh atau Kulli.

128

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Seterusnya pemusatan yang dilakukan oleh Harakah Islamiah mestilah bersifat kulli atau menyeluruh dengan seluruh pengertian dan tuntutan yang terkandung di dalam kalimat kulli (menyeluruh) itu. Ini bermakna ruanglingkup amal Islami mestilah mencakupi seluruh aspek kekuatan dan wasilah yang dapat menghadapi cabaran-cababagi mencapai matlamat yangbesar ini.
Kesedaran dari sudut pemikiran politik dan gerakan pendidikan kejiwaan dan harakah, tanzim, penyusunan, persediaan dari sudut kemanusiaan dan kebendaan dalam setiap segi dan lapangan merupakan anasir yang semestinya diwujudkan secara terkumpul. Anasir-anasir ini tidak boleh dipisahkan kerana ia saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain dalam usaha mengujudkan amal Islami yang menyeluruh dan mencapai matlamat yang telah ditentukan. Allah s.w.t berfirman:

‫ﺣﱠﻰ ﻟﹶﺎ َﺗ ﹸﻮﻥ ﻓﺘﻨ ﹲ ﻭَﻳ ﹸﻮﻥ ﺍﻟ ﱢﻳﻦ ﻛﻠﻪ ِﻟﻠﻪ‬
ِ ‫ﻜ ﹶ ِ َْ ﺔ َ ﻜ ﹶ ﺪ ُ ﹸ ﱡ ُ ﱠ‬
‫َﺘ‬
Yang bermaksud: Sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. (Surah Al-Anfaal, Ayat: 39).
Gerakan Yang Bersifat Sejagat (Alamiah).
Satu lagi persoalan yang mesti jelas kepada para petugas amal Islami ialah gerak kerja untuk menegakkan Islam mestilah sampai ke peringkat alamiah atau sejagat sama ada dari sudut kesedaran, penyusunan strategi mahupun organisasi. Tidak seharusnya berlaku kerja-kerja untuk Islam itu hanya lantang dan aktif di suatu tempat tetapi senyap tidak kedengaran di tempat yang lain.
Sebenarnya ajaran Islam dilihat dari sudut pemikiran mahupun akidah merupakan ajaran yang bersifat alamiah atau sejagat. Ia adalah sistem yang menyeluruh, melampaui batas sempadan negeri, perkauman, keturunan mahupun bahasa. Islam adalah satu sistem yang memiliki prinsip-prinsip Syariat yang luas serta memiliki sifat keanjalan (fleksibel) sehingga ia mampu menjadi satu-satunya sistem yang ampuh menangani setiap masalah kehidupan dalam semua lapangan.
Sifat kesejagatan dakwah Islamiah ini dapat dilihat dari perkembangan masyarakat Islam itu sendiri yang pesat dan meluas sehingga mencakupi melebihi separuh dari dunia ini. Dalam masa yang lain dakwah ini masih tetap berada di bawah kesatuan akidah di semua negara.

129

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Sifat-sifat kesejagatan Amal Islami merupakan satu tuntutan yang pasti, malah ia merupakan sesuatu yang wajib berdasarkan prinsipnya sendiri. Oleh kerana kita sendiri hidup dalam permasalahan yang bersifat sejagat, dari sudut kekuatan, haluan pemerintahan, dari sudut pemikiran dan ideologi, masalah-masalah manusia malah tuntutan keperluan dan politik mereka semuanya saling berkaitan dengan dunia luar. Begitu juga kedudukan wilayah dan negara mereka yang ada kaitan dengan dunia luar. Dengan keadaan seperti ini adalah sukar bagi umat Islam untuk beramal dan bergerak tanpa mengambil kira setiap sudut seperti suasana persekitaran, kekuatan yang mengelilingi mereka, hal-hal yang zahir mahupun yang tersembunyi, masa depannya mahupun sejarah silamnya, malah pergolakan dalamannya dan pergolakan antarabangsa.
Dengan cara memerhatikan persoalan yang paling kecil sekalipun atau masalah tempatan, kita akan sampai kepada kesimpulan bahawa adanya sebab-sebab atau sesuatu perkara di belakangnya yang berpunca dari luar. Ini juga membuktikan perlunya tindak-balas atau perlaksanaan yang bersifat alamiah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
Bertitik-tolak dari keadaan inilah maka para petugas amal Islami yang menjadi perintis Harakah Islamiah yang bersifat Alamiah mestilah keluar dari daerah pemikiran perencanaan dan tanzim yang bersifat tempatan supaya dengan cara ini kita dapat mengelakkan dari mencurahkan kemampuan dan kekuatan kepada kerja-kerja yang bersifat kedaerahan dan kepentingan setempat sahaja.
Dengan cara ini juga kerja-kerja dapat ditumpukan demi memenuhi tuntutantuntutan atau persoalan-persoalan asasi yang lebih besar. Dengan cara ini juga mereka akan mencapai matlamat kewujudan mereka sendiri iaitu untuk menjadikan kalimah Allah itulah yang tinggi dan kalimah orang-orang kafir itu rendah. Peranan Harakah Islamiah:
Tanggungjawab Harakah Islamiah ialah menyediakan segala bentuk tenaga dan kemampuan yang diperlukan untuk menghancurkan kerajaan Taghut, bukan tanggungjawab mencari penyelesaian kepada masalah-masalah masyarakat jahiliah dengan cara-cara dan hukuk-hakam yang lain dari hukum Allah.
Peranan Amal Islami juga bukanlah sekadar mencari penyelesaian terhadap masalah-masalah pelajaran, mas media, makanan, pakaian, politik, ekonomi atau masalah-masalah lain yang ditinggalkan oleh sistem ciptaan manusia yang memusnahkan itu. Apabila Harakah Islamiah terpaksa juga memperkatakan masalah-masalah tersebut sama ada dari jauh atau dekat, maka pembicaraan

130

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

tersebut mestilah sekadar mendedahkan kelemahan-kelemahan sistem tersebut yang menjadi punca timbulnya masalah tadi dalam masyarakat. Pembicaraan tersebut tidak sekali-kali dengan tujuan membantu sistem tersebut untuk berkuasa, terus kekal atau meningkatkan perkembangannya.
Sebagai contoh, apabila dikemukakan masalah inflasi maka Harakah Islamiah mestilah menjelaskan bahawa inflasi ini adalah hasil dari perlaksanaan sistem
Kapitalis, di mana ciri atau tabiat sistem ini sendiri memberi ruang untuk munculnya perbuatan monopoli dalam ekonomi perniagaan dan melahirkan perbuatan segolongan manusia yang berkuasa mengeksploitasi harta kekayaan negara sekehendak hati demi kepentingan dan maslahat peribadi.
Harakah Islamiah mestilah mengambil peranan menjelaskan bahawa Islam adalah satu-satunya manhaj (sistem) yang tunggal dan unik. Ia dapat mewujudkan sebuah masyarakat manusia yang bersih, yang di dalamnya terlaksana keadilan, terjamin hak-hak kemanusiaan dan kehormatan mereka dan denda hukuman akan menanti mereka yang melanggar hak-hak dan kehormatan manusia. Oleh itu Harakah Islamiah tidak seharusnya bekerjasama dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sistem jahiliah kerana dengan sikap demikian bererti anda memberi satu pengakuan yang membolehkan ia kekal lebih lama.
Apabila mengemukakan masalah Palestine sebagai contoh, Harakah Islaamiah mestilah menekankan secara bersungguh-sungguh tentang kegagalan sistemsistem pemerintahan yang sedia ada. Sistem tersebut telah gagal menyediakan umat Islam dari sudut jiwa dan perasaan untuk sedia berjihad pada jalan Allah dalam usaha mengembalikan bumi Islam yang telah dirampas.
Harakah Islamiah juga mestilah menegaskan bahawa sistem-sistem itu sebenarnya berjalan secara bergilir-gilir dalam kekuasaan beberapa boneka penjajahan blok timur mahupun barat.
Harakah Islamiah juga berkewajipan menegaskan dengan rasa yakin dan penuh berbangga bahawa Islamlah satu-satunya sistem (manhaj) yang mampu menyediakan kepada umat ini kesanggupan untuk menghadapi segala cabaran dan merupakan manhaj yang mampu menghasilkan kejayaan di mana-mana medan sekalipun.
Sesungguhnya kekuatan Harakah Islamiah mestilah ditumpukan untuk memukul sistem ciptaan manusia secara berterusan, memerangi strateginya, kaedah-kaedahnya dan titik-tolaknya.

131

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Harakah Islamiah mestilah berhati-hati mengawasi langkah-langkah yang menyebabkan sistem berkenaan boleh hidup lebih lama dan supaya langkahlangkah itu tidak menjadi pukulan maut kepada Harakah Islamiah.
Harakah Islamiah mestilah berhati-hati mengawasi setiap langkah yang membolehkan sistem tersebut terus kekal dan mengawasi langkah-langkah yang tidak menyebabkan ia tumpas atau hancur.

Jalan Yang Ditempuh Oleh Rasulullah s.a.w.
Kemudian marilah kita berhenti sejenak memerhati dan meneliti jalan atau caracara yang telah ditempuhi oleh Rasulullah s.a.w supaya dengan langkah mengamati perkara ini, kita dapat mengetahui dengan jelas sejauh manakah keselarasan jalan Rasulullah dengan matlamat dan tabiat manhaj Islami.
Pada hakikatnya perjalanan hidup Rasulullah s.a.w dengan segala ciri pemerinciannya merupakan asas dan dasar yang mesti dicontohi oleh setiap petugas amal Islami di setiap masa dan tempat. Ini adalah kerana sejauh mana perjalanan hidup Rasulullah s.a.w itu memaparkan uslub atau cara-cara dakwah yang selamat di samping ia juga memaparkan kesenian atau teknik-teknik dakwah dan perhubungan dengan orang lain. Seterusnya cara Rasulullah s.a.w juga mendedahkan cara bagaimana menghadapi masyarakat jahiliah dan cara meruntuhkannya. Di sini diperturunkan beberapa garis panduan daripada Nabi s.a.w berdasarkan asas-asas berikut:
Pertama: Mengisytiharkan bahawa Ubudiyyah hanya kepada Allah sejak awalawal dakwah lagi, pengisytiharan yang dibuat bukan secara ololok atau purapura, supaya matlamat dakwah itu jelas para pendakwah dan orang yang didakwahkan. Allah s.w.t berfirman:

‫ِﻟﻴﻤِﻴﺰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﹾﻟﺨﺒِﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ‬
ِ ‫َ َ ﱠ ُ َ ﹶ ِ َ ﱠﱢ‬
Yang bermaksud: Kerana Allah hendak membezakan yang jahat (golongan yang ingkar) dari yang baik (golongan yang beriman). (Surah Al-Anfaal, Ayat: 37).
Pengisytiharan Ubudiyyah ini adalah dalam berbagai bentuk namun wahyu yang diturunkan di dalam hati Rasulullah s.a.w berpusat kepada satu pengertian

132

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

sahaja iaitu pengabdian manusia hanya kepada Allah dalam setiap urusan hidup mereka sama ada dalam Ubudiyyah mahupun Rububuyyah.
Sesungguhnya Rasulullah s.a.w dan para sahabat baginda telah menempuh berbagai bentuk ujian penderitaan, penyeksaan dan tekanan namun mereka tidak pernah berganjak sedikitpun dari jalan ini atau memilih jalan yang mudah dalam perjuangan mendukung akidah dan mengajak manusia kepada akidah itu. Allah s.w.t berfirman:

.‫ﻗﻞ ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎﻓ ُﻭﻥ. ﻟﹶﺎ ﹶﺃﻋُ ُ ﻣَﺎ َﺗﻌﺒ ُﻭﻥ‬
‫ْﺒﺪ ُْﺪ ﹶ‬
‫ِﺮ ﹶ‬
‫ﹸﹾ‬
.‫ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃْﻧﺘﻢ ﻋَﺎِﺑ ُﻭﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃﻋُ ُ. ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃﻧَﺎ ﻋَﺎِﺑ ٌ ﻣَﺎ ﻋﺒﺪُﺗﻢ‬
ْ ْ ََ ‫ﺪ‬
َ ‫َ ُ ْ ﺪ ﹶ ْﺒﺪ‬
.‫ﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃْﻧﺘﻢ ﻋَﺎِﺑ ُﻭﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃﻋُ ُ. ﹶﻟﻜﻢ ﺩِﻳﻨﻜﻢ ﻭِﻟﻲ ﺩِﻳﻦ‬
ِ َ َ ْ ‫َ ُ ْ ﺪ ﹶ ْﺒﺪ ﹸ ْ ُ ﹸ‬
Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah
(Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. (Surah Al-Kaafiruun, Ayat: 1 - 6).
Kebenaran inilah yang paling berhak untuk diikuti oleh orang-orang mukmin sekalipun harga dan pengorbanan untuk mengikutinya terlalu mahal.
Allah s.w.t berfirman:

‫ﻭ ﹸﻞ ﺍﹾﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺭﱢﺑﻜﻢ ﻓﻤﻦ ﺷَﺎﺀ ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺷَﺎﺀ ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ‬
ْ ‫َﻗ ِ َ ﱡ ِ ْ َ ﹸ ْ ﹶ َ ْ َ ﹶ ﹾُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ﹶ ﹾَ ﹾ ﹸ‬
Yang bermaksud: Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya. (Surah Al-Kahfi, Ayat:
29).
Kedua: Mewujudkan satu kelompok yang bergerak.
Mewujudkan satu kelompok bergerak yang diikat dengan ikatan akidah dan keimanan yang tunduk serta patuh dalam corak berorganisasi mahupun gerakan di bawah seorang pemimpin yang berwibawa serta berjalan berpandukan petunjuk dan cahaya daripada Allah s.w.t.

133

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Kelompok yang bergerak ini juga mestilah tidak meraba-raba mencari jalan, tidak diganggu oleh perkara-perkara sampingan dan masalah-masalah remehtemeh, sehingga menggendalakan kerja dan persiapan untuk mencapai cita-cita
Islam yang lebih besar.
Kelompok ini juga mestilah mempunyai ikatan dengan Islam dan masa depan
Islam itu sendiri, mengatasi kepentingan yang berkaitan dengan peribadi, kebendaan mahupun zaman.
Kelompok yang kelahirannya disaksikan oleh rumah Al-Arqam bin Abi AlArqam ketika cahaya iman memasuki lubuk hati para sahabat baginda dan pengorbanan mereka disaksikan oleh medan-medan peperangan seperti medan
Badar, Qadisiah dan Yarmuk. Kisah kepahlawanan generasi ini telah memenuhi kitab-kitab sejarah. Kisah generasi yang dididik oleh Rasulullah s.a.w. Melalui daya usaha merekalah Allah s.w.t membuka persada dunia ini kepada dakwah
Islam. Mereka inilah datuk-nenekku oleh itu jadikanlah diriku ini seperti mereka. Ketiga: Menentang Jahiliah.
Penentangan terhadap Jahiliah merupakan penentangan habis-habisan tetapi dilakukan dengan penuh kesedaran dan waspada kerana Rasulullah s.a.w sendiri telah memahami bahawa matlamat ajaran-ajaran Islam itu memerlukan perubahan yang menyeluruh bagi semua bidang hidup manusia, perubahanperubahan yang merangkumi pemikiran, kepercayaan dan akidah, akhlak, adat istiadat, sistem-sistem mahupun undang-undang. Pertentangan seperti ini memerlukan barisan hadapan yang benar-benar beriman, sesuai dengan beban amanah yang berat, tuntutan-tuntutan yang hebat dan matlamat-matlamat yang tinggi lagi mulia.
Untuk semua itu diperlukan persiapan yang menyeluruh mencakupi ibadah, tarbiah, pemikiran, pengetahuan, organisasi, perencanaan, latihan dan persediaan jihad, jihad nafsu dan jiwa raga. Kesemua persediaan ini dilakukan sesuai mengikut kepentingan masing-masing dan sejauh mana persediaan ini diperlukan adalah sejajar dengan peringkat-peringkat amal sama ada dari sudut kualiti yang diperlukan mahupun waktu cabaran-cabaran tersebut dihadapi.
Kekuatan Kebendaan dan Strategi Harakah.
Di sini kita terpaksa menyatakan tentang kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi amal Islami supaya seseorang itu tidak menganggap kekuatan kebendaan itulah satu-satunya kekuatan yang diperlukan atau menganggap kekuatan kebendaan itu langsung tidak memberi apa-apa erti.

134

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Imam Hassan Al-Banna rahimahullah menjelaskan kedudukan kekuatan kebendaan dalam strategi Harakah Islamiah di mana beliau menyatakan:
"Ramai orang yang bertanya: Adakah Harakah Islamiah berhasrat menggunakan kekuatan dalam usaha mencapai matlamatnya? Adakah Harakah Islamiah berfikir menggunakan cara revolusi yang menyeluruh terhadap sistem politik atau sistem sosial? Saya tidak mahu membiarkan mereka terus-menerus dalam kebingungan, malah saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mendedahkan kepada mereka jawapan yang jelas dan terang. Oleh itu siapa yang ingin tahu silalah mendengarnya ..."
"Kekuatan merupakan syiar Islam dalam semua sistem dan perundangan. Oleh sebab itu Al-Quran menyerunya secara jelas dan lantang dalam firman Allah:

‫ﻭﹶﺃﻋ ﱡﻭﺍ ﹶﻟﻬﻢ ﻣَﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﹸﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺭﺑَﺎﻁ ﺍﹾﻟﺨﻴﻞ ُﺗﺮﻫُﻮﻥ ِﺑﻪ ﻋﺪﻭ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋ ُﻭ ﹸﻢ‬
ْ ‫َ ِﺪ ُ ْ َْ ﹶ ُْ ْ ِ ْ ﻗ ﱠ ٍ َ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِﺒ ﹶ ِ َ ُ ﱠ ﱠ ِ َ َﺪ ﱠﻛ‬
Yang bermaksud: Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. (Surah Al-Anfaal, Ayat: 60).
Rasulullah s.a.w juga bersabda:
Yang bermaksud: "Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah". (Riwayat Muslim)
Bahkan kekuatan itu adalah simbol Islam sehingga di dalam doa pun dituntut sedangkan ia adalah keadaan khusyuk dan tenang. Perhatikan juga apa yang diminta oleh Nabi dan apa yang diajarkan kepada sahabatnya ketika bermunajat kepada Allah:
"Ya Allah Ya Tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari perasaan runsing dan dukacita, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut dan bakhil dan aku memohon berlindung dengan-Mu dari bebanan hutang dan kekerasan orang yang berkuasa". (Hadith riwayat
Abu Daud)
Tidaklah dituntut dari seorang yang menganut agama ini melainkan supaya ia menjadi seorang yang kuat dalam semua perkara kerana simbol seorang muslim itu ialah kuat dalam semua perkara. Oleh itu saudara-saudara muslimin pendukung jamaah mestilah menjadikan diri mereka orang-orang yang kuat, yang bekerja dengan kekuatan dan dalam kekuatan.

135

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Namun demikian Harakah Islamiah adalah gerakan yang matang dalam pemikiran serta berpandangan jauh. Mereka tidak ghairah melakukan kerja yang remeh dan terjerumus ke dalam arus pemikiran yang cetek. Mereka tidak memberi penghargaan kepada hasil dan tujuan kerja-kerja yang remeh itu kerana mereka mengetahui bahawa tingkat kekuatan yang pertama dan utama ialah kekuatan akidah dan iman, diikuti oleh tingkat kedua iaitu kekuatan kesatuan dan ikatan kejiwaan dan persenjataan.
Sesuatu jemaah itu tidaklah dapat dianggap kuat melainkan setelah memiliki ketiga-tiga kekuatan tersebut. Apabila dia menggunakan kekuatan fizikal dan persenjataan sedangkan ia berada di dalam keadaan organisasi yang retak atau akidah dari iman yang lemah, maka lambat laun ia akan menemui kehancuran dan kemusnahan. Ini merupakan satu pandangan.
Pandangan yang lain (kedua) pula menyatakan: "Apakah Islam menggalakkan supaya digunakan kekuatan di dalam setiap suasana dan keadaan? Ataupun ia membataskan penggunaannya pada keadaan tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pula".
Pandangan yang ketiga pula menyatakan: "Adakah penggunaan kekuatan adalah merupakan cara penyelesaian pertama ataupun menjadi ubat penawar terakhir setelah tidak ada lagi cara yang lain.
Apakah manusia perlu membuat pertimbangan terhadap kesan-kesan penggunaan kekuatan, apakah kebaikan dan keburukannya? Apakah mereka sepatutnya mengkaji terlebih dahulu suasana sebelum digunakan keku? Atau wajibkah mereka menggunakan kekuatan tanpa menghiraukan akibat yang akan terjadi hdari penggunaan kekuatan tersebut?
Pandangan-pandangan seperti inilah yang difikirkan oleh Harakah Islamiah sebelum ia mengambil langkah menggunakan kekuatan. Revolusi adalah gejala kekuatan yang menggerunkan. Oleh yang demikian Harakah Islamiah memandangnya dengan penuh teliti dan mendalam.

136

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Bab 7
Saya Mesti Memahami Syarat-syarat Baiah dan
Keanggotaan

Sebenarnya setiap orang Muslim mampu membantu Harakah Islamiyah dalam menunaikan tanggungjawab beramal dan bekerja untuk menegakkan Islam. Ini dapat dilakukan dengan cara mereka menyertai barisan harakah setelah mereka memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan iaitu mereka merasai dan menyedari kepahitan yang sedang dideritai oleh umat Islam hari ini dan mereka mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada penderitaan tersebut.
Kemudian mereka juga yakin kepada kemampuan dan keampuhan Islam untuk bangun semula dan menyelamatkan umat ini, mampu mengangkat mereka kepada martabat yang tinggi dari sudut keinsanan, akhlak dan peradaban, di samping melaksanakan tuntutan iman yang mengarahkan manusia supaya tunduk patuh secara menyeluruh kepada hukum-hakam Islam dan dasardasarnya dalam seluruh urusan hidup.
Kualiti dan Kuantiti.
Adalah menjadi kebiasaan Harakah Islamiyah mempelbagaikan cara dalam usaha meningkatkan mutu saff jama'ah dan memperbanyakkan ahli-ahlinya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Namun demikian kerja-kerja menghimpun atau memperbanyakkan ahli-ahli ini janganlah sampai ia menghimpun apa saja jenis manusia yang ditemui, kerana kualiti (mutu) itu lebih penting dari bilangan. Jama'ah selalunya berusaha berdakwah dengan bersungguh-sungguh mengorbankan tenaga dan waktu untuk mendapat seorang anggota baru dengan harapan anggota baru ini dapat memikul sebahagian dari tanggungjawab dan tugas jama'ah. Tetapi sekiranya diambil anggota secara sembarangan tentulah harakah tidak mampu menanggung beban dari anggota-anggota sedemikian sepanjang umur mereka. Jika ini terjadi rugilah tenaga yang dicurahkan dan sia-sialah usaha.
Seorang manusia adakalanya menjadi satu umat tetapi ada kalanya ia menjadi bebanan yang merosakkan orang lain malah tidak berguna sama-sekali. Orang seperti ini adalah lebih baik tidak diambil kira. Dalam hal seperti ini banyak pengajaran yang dapat dijadikan I'tibar. Allah menceritakan:

137

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

‫ﻭَﻳﻮﻡ ُﻨﻴﻦ ِﺇﺫ ﹶﺃﻋﺠﺒﺘﻜﻢ ﻛﺜﺮُ ﹸﻢ ﻓﻠﻢ ُﻐﻦ ﻋﻨﻜﻢ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻭﺿَﺎﻗﺖ ﻋﻠﻴ ﹸ ُ ﺍﹾﻟﺄﺭﺽ ِﺑﻤَﺎ ﺭ ُﺒﺖ ﹸﺛﻢ ﻭﱠﻟﻴﺘﻢ‬
ْ ُ ْ َ ‫َﺣ َ ْ ﱠ‬
ُ ْ ‫َ ْ َ ﺣَ ْ ٍ ﹾ ْ ََ ْ ﹸ ْ ﹶ ﹾ َﺗﻜ ْ ﹶ ﹶ ْ ﺗ ْ ِ َ ْ ﹸ ْ َ ْ َ ﹶ ْ َ ﹶ ْﻜﻢ ﹶ‬
‫ﻣﺪِﺑﺮِﻳﻦ‬
َ ُْ
Maksudnya: "Dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian kamu berpaling undur melarikan diri." (Surah AlTaubah 9: Ayat 25)
Sebenarnya bilangan yang banyak bukanlah menjadi perhitungan yang utama, tetapi yang utama ialah anggota yang benar-benar mengenal Allah, teguh pendirian dan benar-benar memperjuangkan kebenaran. Bilangan yang banyak ada kalanya menjadi sebab membawa kepada kekalahan kerana sebahagian yang ikut serta itu terdiri dari mereka yang tidak berpegang teguh dengan ajaran
Islam. Apabila menghadapi saat-saat genting dan getir, pendirian mereka ini akan mudah goncang dan goyah. Dengan sifat demikian mereka ini menyebabkan kelemahan jiwa para anggota dan ketewasan di dalam medan jihad. Oleh yang demikian membuat penilaian dan pembahagian terhadap anggotaanggota merupakan satu amalan yang membawa kebaikan kerana dengan cara itu jama'ah dapat menilai dan mengetahui sejauh mana kemampuan dan kemanusiaan para anggota sebelum sesuatu tugas itu dimulakan. Pembahagian yang dilakukan tidaklah bermakna harakah membiarkan sebahagian anggota yang lain, malah terhadap mereka juga harakah mestilah mengambil perhatian berat dengan cara memberi kesedaran dan tarbiah sehingga mereka juga akan menjadi individu-individu yang setia kepada jama'ah.
Baiah dan Hukumnya Di Sisi Syarak.
Baiah ialah perjanjian untuk memberi ketaatan. Orang yang berbaiah ialah seolah-olah ia membuat janji setia untuk menyerahkan dirinya dan urusan kaum
Muslimin kepada amir atau ketuanya. Ia tidak akan melanggar kepada janjisetianya terhadap amir dalam urusan tersebut malah ia mestilah mentaati apa yang dipertanggungjawabkan ke atasnya sama ada ia suka ataupun ia benci.
Baiah ialah suatu perbuatan sunnah Nabi yang pernah diberikan oleh kaum
Muslimin beberapa kali kepada Rasulullah s.a.w semasa baginda masih hidup seperti Baiatul Aqabah pertama, Baiatul Aqabah kedua, Baiatul Ridhwan.

138

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Selepas kewafatan baginda para sahabat terus berbaiah kepada Ulil-Amri mereka. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Junadah bin Abu Umayyah dari 'Ubadah bin Al-Samit yang menyatakan: "Rasulullah s.a.w telah memanggil kami, lalu kami pun memberi baiah kepada baginda... kemudian 'Ubadah berkata: "Di antara perkara yang diminta kami berjanji ialah; Kami berjanji mendengar dan mentaati (Rasulullah s.a.w) dalam perkara yang kami sukai dan kami benci, dalam keadaan kami susah dan senang, tidak mementingkan diri sendiri, tidak membantah terhadap ketua dalam urusan-urusan kecuali kami melihat kekufuran terhadap Allah secara nyata dengan bukti yang terang dan jelas."
(Dari Sahih Al-Bukhari-Bab Al-Fitan)
Dalam bukunya "Fi Al-Din Al-Khalis" Sadiq hasan Khan berkata: "Di dalam hadis ini terdapat dalil bahawa tuntutan berbaiah ke atas para sahabat adalah satu sunnah, demikian juga baiah yang diberikan oleh para sahabat kepada
Rasulullah s.a.w adalah sunnah. Menunaikan adalah wajib manakala mencabulinya adalah maksiat."
Di dalam tafsirannya terhadap hadis ini Ibnu Hajar menyatakan: "Dalam keadaan yang kita sukai atau dalam keadaan yang kita benci, iaitu dalam keadaan kita merasa cergas (serta bersemangat) dan dalam keadaan kita merasa lemah untuk melakukan apa yang diperintahkan". Al-Daudi pula berkata:
"Maksudnya ialah sesuatu yang kamu membencinya." Manakala Ibn Al-Tin pula berkata: "Yang jelas apa yang dimaksudkan ialah pada waktu malas dan kesusahan." (Fathul-Bari Jil 13, ms 6)
Abnul Juzi Al-Maliki pula berkata: "Kita tidak harus menentang kerajaan (yakni kerajaan Islam) sekalipun (pimpinannya) melakukan kezaliman sehinggalah ternyata pada mereka kekufuran yang jelas, ketaatan mestilah diberikan kepada mereka sama ada dalam perkara yang disukai mahupun dibenci kecuali mereka memerintahkan supaya mengerjakan maksiat, maka dalam keadaan demikian tidak ada ketaatan kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah."
(Qawaniyyah Fikhiyyah 14)
Seorang saudara petugas yang jujur wajiblah berpegang dengan kewajipan yang diamanahkan ke atas dirinya dalam mua'malah dengan mas'ul dan pimpinan dakwah. Saudara petugas mestilah mengelakkan diri mencari-cari kecacatan dan keaiban saudaranya, kerana sikap berbaik sangka terhadap seorang saudara yang lain adalah dasar asal yang mesti diikuti, bukannya mengikuti cara-cara kepartian yang jauh dari sifat takwa dan semangat keagamaan dan ingatlah setiap bidaah itu adalah sesat.

139

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Taat dan Hukum Syarak.
Taat ertinya menurut perintah. Apabila taat tidak berlaku maka maksiat dan fitnah akan menggantikan tempatnya. Bagi sesorang Mukmin bibit-bibit fitnah itu pada mula mungkin tidak begitu jelas sehingga ia tidak merasai kewujudan fitnah itu kecuali setelah ia benar-benar terjadi. Oleh yang demikian ia wajib berhati-hati dalam segala tutur katanya, perbuatannya dan tindak-tanduknya supaya semua perbuatan-perbuatan tersebut tidak mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang beriman.
Memberi ketaatan (kepada yang berhak) adalah wajib selama ia tidak termasuk dalam perkara maksiat atau perkara yang boleh membawa maksiat sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

‫ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳﻦ ﺀَﺍﻣُﻮﺍ ﹶﺃﻃِﻴ ُﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﹶﺃﻃِﻴ ُﻮﺍ ﺍﻟﺮ ُﻮﻝ ﻭﹸﻭﻟِﻲ ﺍﹾﻟﺄﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﺈﻥ َﺗﻨَﺎﺯﻋﺘﻢ ﻓِﻲ ﺷﻲﺀ ﻓﺮ ﱡﻭﻩ ِﺇﻟﹶﻰ‬
ُ ‫َ ْ ٍ ﹶ ُﺩ‬
ْ ُْ َ ‫ﹶ ْ ِ ِ ْ ﹸ ْ ﹶ ِ ﹾ‬
‫ﻌ ﱠ َ َ ﻌ ﱠﺳ ﹶ َﺃ‬
‫َ َﻨ‬
‫ﺍﻟﻠﻪ ﻭَﺍﻟﺮ ُﻮﻝ ِﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ُﺗﺆﻣُﻮﻥ ﺑِﺎﻟﻠﻪ ﻭَﺍﹾﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﹾﺂﺧﺮ ﺫِﻟﻚ ﺧﻴ ٌ ﻭﹶﺃﺣﺴﻦُ َﺗﺄﻭِﻳﻠﹰﺎ‬
‫ﱠ ِ ﱠﺳ ِ ﹾ ﹸ ُْ ْ ْ ِﻨ ﹶ ﱠ ِ َ ْ ِ ِ ِ ﹶ َ َ ْﺮ َ ْ َ ﹾ‬

Maksudnya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan
(Sunnah) RasulNya jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya." (Surah AlNisa' 4: ayat 59)
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya: "Barangsiapa yang mentaatiku bererti ia telah mentaati Allah s.w.t.
Barangsiapa yang menderhakaiku bererti ia telah menderhakai Allah s.w.t. Barangsiapa yang mentaati amirku bererti ia taat kepadaku dan barangsiapa yang menderhakai amiramirku bererti ia derhaka terhadapku". (Hadis)
Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang berkata Rasulullah s.a.w telah bersabda:
"Dengarlah dan taatlah sekalipun yang dilantik untuk menjadi ketuamu itu seorang hamba Habsyi (yang hitam)."
Satu riwayat yang lain dari Ibnu 'Abbas menyebut bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesiapa yang melihat sesuatu yang dibencinya pada amirnya, maka hendaklah ia bersabar kerana sesungguhnya tidak seorang pun yang memisahkan diri dari jama'ah walaupun sekadar sejengkal kecuali ia mati dalam keadaan jahiliyah."

140

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
"Sesiapa yang memisahkan dirinya dari ikatan jama'ah sekadar sejengkal sesungguhnya ia telah menanggalkan ikatan Islam dari tengkuknya."
Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar yang menyebabkan Rasulullah s.a.w bersabda:
"Dengar dan taat adalah wajib atas setiap orang muslim dalam perkara yang ia suka atau benci selama ia tidak disuruh berbuat maksiat. Apabila ia disuruh berbuat maksiat maka tidak wajib lagi ia mendengar dan mentaati."
Imam Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis yang berlangsung disandarkan kepada Sayidina Umar bahawa beliau:
"Sesungguhnya manusia di zaman Rasulullah s.a.w dihukum dengan wahyu tetapi sekarang wahyu telah terputus. Oleh yang demikian kami akan menghukum kamu berdasarkan apa yang zahir (jelas) dari amalan-amalan kamu. Maka sesiapa yang menunjukkan kebaikan kepada kami, kami akan melindunginya dan mendekatinya. Kami tidak berhak mencari rahsia hatinya sedikitpun. Allahlah yang akan menghisab perkara yang berkaitan dengan hatinya. Sesiapa yang melakukan kejahatan kepada kami, kami tidak akan melindunginya dan tidak akan membenarkannya sekalipun ia menyatakan niatnya baik". (Riwayat Bukhari).
Rukun-rukun Baiah:
Bergabung dengan Harakah Islamiah pada hakikatnya bermaksud bergabung secara langsung atau amalan di dalam Islam. Ia merupakan permulaan perjanjian baru dengan Allah dan memberikan baiah untuk beramal dan berjihad pada jalan-Nya.
Asy-Syahid Imam Hassan Al-Banna telah merumuskan tentang rukun-rukun baiah dengan berkata:
"Rukun baiah kita semuanya sepuluh, peliharalah ia dengan sebaik-baiknya".
1. Faham
2. Ikhlas
3. Amal
4. Jihad
5. Berkorban
6. Taat
7. Tetap Pendirian
8. Tegas
141

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

9. Persaudaraan
10. Percaya
Kemudian Imam Hassan Al-Banna mentafsirkan rukun-rukun di atas satu persatu. Beliau menyatakan:
1. Faham:
Hendaklah saudara meyakini bahawa fikrah kita adalah fikrah Islamiah yang sejati dan hendaklah saudara memahami Islam sebagaimana kami
(para pemimpin) memahaminya berdasarkan usul dua puluh (prinsip) yang ditetapkan. Kami ringkaskan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagaimana berikut:
1.1- Hendaklah saudara memahami bahawa Islam adalah satu sistem yang lengkap (syamil) mencakupi seluruh bidang kehidupan. 1.2- Hendaklah saudara memahami bahawa Al-Quran dan Sunnah adalah sumber rujukan bagi setiap orang muslim dalam memahami segala hukum-hakam Islam.
1.3- Hendaklah saudara memahami bahawa iman yang benar, ibadat yang sah dan mujahadah merupakan cahaya kemanisan yang dicampakkan oleh Allah ke dalam hati sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya kasyaf, mimpi, ilham dan lintasan-lintasan hati tidaklah menjadi dalil hukum Islam (syarak) dan tidak boleh dibuat pegangan kecuali jika ianya bercanggah dengan hukum-hakam Islam dan nas-nas agama.
1.4- Hendaklah saudara memahami bahawa semua jenis tangkal, jampi, mantera, tilikan dan ramalan, mengaku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, nujum atau apa sahaja yang seumpamanya adalah satu kemungkaran yang wajib diperangi kecuali jika jampi-jampi tersebut terdiri dari ayat-ayat Al-Quran dan doa yang ma'thur yang pernah dibuat oleh Rasulullah s.a.w.
1.5- Hendaklah saudara memahami bahawasanya pendapat Imam dan naibnya dalam perkara-perkara yang tidak ada nas yang jelas dan dalam masalah yang boleh ditafsirkan dengan lebih dari satu pentafsiran dan dalam perkara yang melibatkan maslahah mursalah, boleh diamalkan (dipegang) selama ia tidak berlawanan dengan kaedah-kaedah syarak.

142

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

1.6- Hendaklah saudara memahami bahawa sesungguhnya perkataan dari seseorang itu boleh diambil dan boleh ditolak kecuali perkataan Rasulullah s.a.w yang maksum.
1.7- Hendaklah saudara memahami bahawa bagi seseorang Islam yang taraf keilmuannya belum sampai ke peringkat mampu meneliti dalil-dalil hukum-hakam Syariat Islam maka hendaklah dia mengikuti salah seorang dari Imam-imam (mujtahid) dalam
Islam.
1.8- Hendaklah saudara memahami bahawa perbezaan-perbezaan
(pentafsiran dan pegangan) dalam hukum-hakam fekah dalam soal-soal cabang (furu') tidak harus dijadikan sebab perpecahan dalam agama.
1.9- Hendaklah saudara memahami bahawa perbincangan tentang masalah yang tidak mendatangkan hasil adalah termasuk di dalam erti takalluf (usaha yang memberatkan) yang ditegah oleh agama.
1.10- Hendaklah saudara memahami bahawa mengenali Allah
Tabaraka Wa Taala, mentauhidkannya dan menyucikannya (dari segala sifat kekurangan) adalah setinggi-tinggi akidah Islam. Kita beriman dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Sahih tentang sifat-sifat Allah sebagaimana zahir ayat-ayat tanpa takwil dan juga tanpa membekukan nas-nas tersebut.
1.11- Hendaklah saudara memahami bahawa setiap amalan bidaah di dalam agama Allah (Islam), yang tidak ada asal-usulnya mestilah dihapuskan dengan cara yang paling bijak.
1.12- Hendaklah saudara memahami bahawa bidaah Idhafiyyah
(yang ditokok-tambah), bidaah tarkiyyah (bidaah yang meninggalkan amalan yang sunnah) serta beribadat dengan cara tertentu di dalam ibadat-ibadat mutlak (khusus) adalah masalah khilafiah dalam fikah di mana setiap golongan mempunyai pendapatnya sendiri. Tidak mengapa jika dibincangkan dengan tujuan memberi kebenaran yang disertakan dengan dalil dan keterangan (bukti).
1.13- Hendaklah saudara memahami bahawa mengasihi orangorang yang salih, menghormati mereka dan menyebut kebaikankebaikan mereka yang kita ketahui adalah satu sikap yang akan membawa kita bertambah dekat dengan Allah s.w.t.

143

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

1.14- Hendaklah saudara memahami bahawa menziarahi kubur walau bagaimana sekalipun keadaannya adalah suatu perkara sunnah yang disyariatkan mengikut apa yang dilakukan oleh
Rasulullah s.a.w.
1.15- Hendaklah saudara memahami bahawa berdoa kepada Allah yang diiringi dengan bertawassul kepada makhluknya yang tertentu (orang-orang salih) adalah perkara khilafiah furu'ie tentang cara-cara berdoa. Ia bukanlah satu persoalan akidah.
1.16- Hendaklah saudara memahami bahawa adat-adat kebiasaan manusia yang salah tidak dapat mengubah pengertian hakiki dari lafaz syarak.
1.17- Hendaklah saudara memahami bahawa akidah (yang bersih) adalah asas segala amalan dan amalan hati adalah lebih penting dari tubuh-badan. Mencari kesempurnaan dalam kedua-dua bidang amal ini adalah dituntut oleh syarak sekalipun tuntutan itu berbeza-beza mengikut keadaan.
1.18- Hendaklah saudara memahami bahawa Islam memberi kebebasan kepada akal dan mendorongnya supaya memerhati dan mengamati rahsia-rahsia alam, malah Islam mengangkat darjat dan martabat ilmu dan para ulama (ilmuan) serta mengalu-alukan segala hasil kajian ilmiah yang memberi manfaat.
1.19- Hendaklah saudara memahami bahawa pandangan syarak dan pandangan akal ada kalanya kelihatan tidak seiring tetapi syarak dan akal tidak bercanggah dalam perkara yang qat'ie (telah jelas dengan dalil). Oleh itu hakikat ilmiah yang sah sekali-kali tidak akan bercanggah dengan kaedah syariat yang tetap. Apabila terdapat sesuatu penentangan maka perkara-perkara yang bersifat zanni (atau perkara-perkara yang pendapat akal biasa sematamata) itu, hendaklah diulas dan ditakwilkan supaya sesuai dengan hakikat qai'ie, tetapi seandainya terdapat pertentangan di antara kedua-dua perkara yang bersifat zanni berlaku maka hendaklah diutamakan pandangan syarak dakal biasa dan pandangan syaraklah yang lebih patut disehinggalah peperkara zanni akal tadi benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya. Jika tidak demikian maka gugurlah pandangan akal itu dengan sendirinya.
1.20- Janganlah saudara mengkafirkan seorang muslim yang berikrar dengan dua kalimah syahadat dan beramal dengan

144

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

tuntutan-tuntutannya serta menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan sama ada kerana ia berpegang kepada pendapat tertentu atau melakukan maksiat - kecuali ia sendiri berikrar dengan mengakui kekufuran atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak boleh ditakwilkan lagi kecuali dengan makna kufur.
2. Ikhlas.
Hendaklah seorang saudara muslim itu berniat bahawa segala perkataannya, pekerjaannya dan perjuangan jihadnya adalah kerana
Allah dan untuk mendapat keredaan-Nya dengan tidak mengharapkan keuntungan, pangkat kedudukan, kemegahan dan gelaran. Dengan niat yang ikhlas itu saudara akan menjadi seorang tentera (yang setia) kepada fikrah dan akidah bukan tentera yang tamakkan keuntungan dan kepentingan diri.
3. Amal.
Apa yang dimaksudkan dengan amal di sini ialah melakukan Islah
(pembaikan) terhadap diri sendiri, membina rumah tangga muslim, membimbing masyarakat, membebaskan tanah air, membetulkan kerajaan sehingga benar-benar bersifat Islam, mengembelingkan kewujudan umat Islam di peringkat antarabangsa, menjadi petunjuk ajaran ke seluruh pelusuk dunia sehingga tidak ada lagi fitnah serta halangan dan agama ini seluruhnya berjalan kerana Allah semata-mata.
4. Jihad.
Jihad yang dimaksudkan di sini ialah kewajipan yang berterusan sejak dahulu hingga ke hari kiamat iaitu kewajipan yang dimaksudkan dalam sabda Rasulullah s.a.w:
Yang bermaksud:
"Sesiapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan pernah berniat untuk berperang bererti beliau mati dalam keadaan jahiliah".
5. Berkorban.
Berkorban bermakna mengorbankan jiwa-raga, harta-benda, masa, kehidupan dan segala sesuatu untuk tujuan mencapai matlamat.
6. Taat.

145

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Taat bermaksud mematuhi perintah dan melaksanakannya di masa senang mahupun susah sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang dibenci.
7. Tetap Pendirian.
Tetap pendirian yang dimaksudkan ialah setiap orang dari kalangan saudara terus-menerus beramal dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat sekalipun memakan masa yang bertahun-tahun lamanya sehinggalah dia bertemu Allah dalam keadaan beramal dan berjihad. Dengan itu bermakna dia berjaya memperoleh salah satu dari dua kebaikan iaitu mencapai matlamat atau mati syahid.
8. Tegas.
Tegas atau tajarrud yang dimaksudkan ialah saudara membersihkan fahaman atau fikrah yang saudara bawa dari sebarang pengaruh prinsipprinsip dan individu yang lain dari fikrah saudara kerana fikrah yang saudara dokong ini adalah fikrah yang tinggi lagi lengkap kerana Allah berfirman: "Celupan Allahlah (yang lebih baik), siapakah yang lebih baik dari celupan Allah".
(Surah Al-Baqarah, Ayat: 138).
9. Persaudaraan.
Persaudaraan yang dimaksudkan di sini ialah saudara mempertautkan ikatan hati-hati dan ruh-ruh saudara-saudara sekalian dengan ikatan akidah, kerana ikatan akidah itu merupakan ikatan yang paling kukuh dan paling berharga.
Kewajipan dan Tanggungjawab Ukhuwwah (Persaudaraan):
Ukhuwwah atau persaudaraan di dalam Islam merupakan jalinan yang menghubungkan sebahagian dengan sebahagian Umat Islam yang lain. Ia merupakan ikatan rabbani - ikatan yang diikuti di atas dasar ketaatan kepada Allah - yang mengikat hati-hati mereka dan ia merupakan jalinan yang mendekatkan mereka kepada Allah s.w.t. Ukhuwwah merupakan ikatan keimanan yang paling kukuh sebagaimana yang dinyatakan oleh
Nabi s.a.w:
Yang bermaksud:
146

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

"Sekuat-kuat ikatan iman ialah cinta dan berkasih-sayang kerana Allah dan marah juga kerana Allah". (Hadis riwayat Imam Ahmad).
Di dalam ajaran Islam persaudaraan adalah satu tonggak yang menjadi tunjang kepada pembinaan sebuah masyarakat Islam yang kukuh dan sendi yang menghubungkan anggota masyarakat.
Hakakah Islamiah sangatlah memerlukan agar ikatan persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam ini diperkukuhkan sehingga ia menjadi seolah-olah satu bangunan yang tersusun rapi, satu anggota memperkuat satu anggota yang lain. Ianya seumpama satu jasad yang apabila satu daripada anggota jasad itu merasai sakit, maka seluruh anggota yang lain akan turut menanggung penderitaannya.
Bagi memastikan hak-hak dan kewajipan ukhuwwah ini dilaksanakan dengan sempurna dan berperanan dalam pembangunan jamaah, Islam telah menjelaskan cara-cara bagaimana hak-hak dan kewajipan tersebut dilaksanakan secara amali dengan memberi penekanan bahawa ia adalah satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan bukan sekadar ucapan di bibir atau teori semata-mata.
1. Ukhuwwah (yang terjalin di antara seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain) mestilah menjadi hubungan yang membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah sebagai membenarkan sabda Rasulullah s.a.w yang menyatakan:
Yang bermaksud: "Sesiapa yang Allah ingin kurniakan kebaikan kepadanya nescaya Allah mengurniakan kepadanya seorang teman setia yang salih, jika sekiranya dia terlupa (lalai) dia menolong memberi peringatan dan apabila (temannya itu) memperingatkannya ia akan menolongnya". Teman setia yang baik seperti inilah yang dimaksudkan oleh
Sayidina Umar bin Al-Khattab r.a yang mengatakan:
"Engkau mestilah mencari saudara-saudara yang jujur dan hiduplah di kalangan mereka kerana mereka itu adalah perhiasan di waktu senang dan bekalan di waktu kesusahan".
2. Di sudut kejiwaan pula, ukhuwwah merupakan satu keperluan kerjasama, turut merasai keperluan-keperluan saudara-saudara yang lain dan berusaha memenuhi keperluan tersebut sebagai menyahut tuntutan sabda Rasulullah s.a.w:

147

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Yang bermaksud: "Jika sekiranya seorang dari kamu berjalan bersama saudaranya dengan tujuan memenuhi keperluannya (dan baginda menunjukkan isyarat dengan jari-jari baginda) amalan itu lebih utama dari dia beriktikaf selama dua bulan di dalam masjidku ini". (Hadis riwayat Al-Hakim dan dia mengatakan bahawa sanad-sanadnya sahih). 3. Persaudaraan juga adalah kerjasama di bidang kebendaan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w:
Yang bermaksud: "Sesiapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesusahan dunia nescaya Allah melapangkan untuknya satu dari kesusahan di akhirat. Sesiapa yang memudahkan seseorang yang berada di dalam kesusahan nescaya Allah akan memudahkan (urusannya) di dunia dan di akhirat dan sesiapa yang menyembunyikan rahsia seorang muslim nescaya Allah akan memelihara rahsianya di dunia dan di akhirat. Dan
Allah sentiasa menolong seseorang hamba selama ia menolong saudaranya". 4. Ukhuwwah adalah tanggungjawab kemasyarakatan yang merangkumi kewajipan-kewajipan yang ringkas. Sehubungan dengan perkara ini Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: "Hak seseorang Muslim ke atas seorang muslim yang lain ada enam perkara: (1) Apabila engkau bertemu dengannya hendaklah engkau memberi salam, (2) Apabila dia menjemputmu maka penuhilah jemputannya itu, (3) Apabila dia meminta nasihat hendaklah engkau memberi nasihat kepadanya, (4) Apabila dia bersin dan bertahmid maka hendaklah engkau lengkapkan dengan bertasymit, (5) Apabila dia sakit hendaklah engkau menziarahinya dan (6) Apabila dia meninggal dunia hendaklah engkau mengiringi jenazahnya". (Hadis riwayat Muslim).
5. Ukhuwwah juga bererti kemesraan, kasih-sayang dan saling bantu-membantu. Berhubung dengan perkara ini Rasulullah s.a.w bersabda: Yang bermaksud: "Janganlah kamu saling memutuskan hubungan silaturahim, janganlah kamu saling belakang-membelakangi, janganlah kamu saling benci-membenci dan janganlah kamu saling hasad dengki.
(Sebaliknya) jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim itu memulaukan saudaranya (yang mukmin) melebihi tiga hari". (Hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Abu Daud,
Tirmizi dan Nasaie).

148

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Rasulullah s.a.w juga bersabda:
Yang bermaksud: "Janganlah kamu memandang rendah terhadap sesuatu kebaikan, walaupun dengan cara bermanis muka ketika bertemu saudaramu (kerana itu juga satu kebaikan)". (Hadis riwayat Muslim).
Rasulullah s.a.w juga bersabda:
"Setiap perkara kebaikan adalah sedekah. Sesungguhnya di antara perkara mitu ialah bermanis muka ketika bertemu saudaramu dan menolong memenuhi bejana saudaramu dengair".
Rasulullah s.a.w juga bersabda:
"Hendaklah kamu saling memberi hadiah kerananya kamu saling berkasih-sayang dan akan jauhlah permusuhan". (Hadis riwayat
Bukhari dan Muslim).
6. Ukhuwwah menurut ajaran Islam ialah keghairahan dan setia kerana Rasulullah s.a.w bersabda:
Yang bermaksud: "Sesiapa yang mempertahankan maruah kehormatan saudaranya nescaya Allah akan menjaga wajahnya dari seksaan api neraka di hari kiamat". (Hadis riwayat Tirmizi).
Baginda juga bersabda:
Yang bermaksud: "Doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain
(sedangkan saudaranya itu tidak mengetahui doa tersebut) adalah doa yang pasti diperkenankan, di sisinya terdapat malaikat yang ditugaskan di mana setiap kali ia mendoakan kebaikan atau keselamatan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan itu berkata: Amin dan bagimu seperti itu juga". (Hadis riwayat Muslim).
10. Percaya.
Percaya atau thiqah di sini bermaksud kepercayaan seseorang tentera
(jundi) yang mendalam terhadap kemampuan dan keikhlasan pimpinannya sehingga menimbulkan rasa kasih, menghargai, menghormati dan memberikan ketaatan yang penuh kepadanya.

Kewajipan-kewajipan Seorang Saudara Muslim:
149

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Di dalam risalah At-Taalim Asy-Syahid Hassan Al-Banna telah menetapkan lebih tiga puluh kewajipan bagi seseorang saudara muslim yang menggabungkan dirinya dengan Harakah Islamiah. Dengan kewajipankewajipan ini Imam Al-Banna telah merumuskan kewajipan setiap seorang muslim terhadap dirinya, rumah tangganya dan masyarakatnya. Beliau mengatakan: "Wahai saudara yang jujur! Keyakinan saudara terhadap persetiaan (baiah) ini, menuntut saudara menunaikan kewajipan-kewajipan berikut ini sehingga menjadi batu-batu yang kukuh bagi binaan kita".
1. Saudara hendaklah mewiridkan (membaca) Al-Quran kira-kira satu juzuk setiap hari dan bersungguh-sungguh melakukannya supaya dapat khatam dalam tempoh tidak lebih dari satu bulan tetapi janganlah dihabiskan dalam tempoh kurang dari tiga hari.
2. Saudara hendaklah membaca Al-Quran dengan baik (sebutan dan tajwid), sanggup pula mendengar dan merenungi maksud pengertiannya.
Saudara juga hendaklah mempelajari sirah perjalanan hidup Rasulullah
s.a.w dan sejarah angkatan salafussoleh yang mampu dilakukan sesuai dengan ruang waktu yang ada pada saudara. Sekurang-kurangnya saudara membaca buku "Hamalatul Islam" sebagai kajian permulaan.
Hendaklah saudara memperbanyakkan membaca hadis-hadis Rasulullah
s.a.w dan menghafal sekurang-kurangnya empat puluh hadis iaitu hadis
40 susunan Imam Nawawi. Saudara juga hendaklah mempelajari sebuah risalah atau kitab mengenai usul-usul akidah dan sebuah kitab mengenai hukum-hakam fekah.
3. Saudara hendaklah segera berjumpa doktor supaya diperiksa kesihatan am saudara. Jika didapati ada apa-apa penyakit saudara hendaklah segera mencari ubatnya. Saudara hendaklah mengambil berat terhadap sebabsebab kekuatan badan dan pemeliharaannya. Di samping itu saudara hendaklah menjauhkan diri dari perkara-perkara yang boleh melemahkan kesihatan. 4. Saudara hendaklah menjauhkan diri dari meminum kopi, teh atau minuman menyegarkan seumpamanya secara berlebihan. Janganlah saudara meminumnya kecuali di ketika yang sangat perlu dan janganlah sekali-kali saudara menghisap rokok.
5. Saudara hendaklah mengambil berat tentang kebersihan dalam semua perkara, dalam rumah tangga, pakaian, makan-minum, tubuh-badan dan tempat kerja (pejabat) kerana agama ini dibina di atas dasar kebersihan.
6. Saudara hendaklah bercakap benar dan jangan sekali-kali berdusta.
7. Saudara hendaklah menunaikan dengan tepat segala kata-kata dan janji dan jangan sekali-kali saudara memungkirinya walaupun dalam keadaan paling sulit sekalipun.

150

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

8. Saudara hendaklah bersifat berani dan tahan memikul bebanan
(tanggungjawab), semulia-mulia keberanian talah berani berterus-terang dalam perkara yang benar dan sanggup menyimpan rahsia, berani mengaku kesilapan diri sendiri, sanggup menyedarkan diri sendiri dan mampu mengawal diri ketika marah.
9. Saudara hendaklah bersikap serius dengan cara bersungguh-sungguh dalam sesuatu perkara. Kesungguhan sikap ini tidaklah sampai kepada peringkat sehingga menahan saudara dari bergurau-senda dengan cara yang benar dan ketawa dengan senyum.
10. Saudara hendaklah bersifat pemalu, halus perasaan dan mudah terasa
(peka) kepada sesuatu yang baik ataupun yang buruk, dengan cara menunjukkan kegembiraan kepada sesuatu kebaikan dan menunjukkan kedukacitaan terhadap sesuatu yang buruk. Saudara hendaklah bersikap merendah diri tetapi bukan kerana merasa hina atau bertongkat dagu kepada orang lain. (Jika saudara menuntut sesuatu) saudara hendaklah memintanya kurang dari martabat kerana dengan cara demikian saudara dapat mencapai martabat sebenarnya dengan kebenaran.
11. Saudara hendaklah berlaku adil dan benar dalam menjalankan sesuatu hukum dalam segala perkara dan jangan saudara melupakan kebaikan orang lain kerana marah dan janganlah kerana sayang. Budi orang lain hendaklah dikenangkan walaupun ketika bermusuhan. Saudara hendaklah sanggup bercakap benar walaupun ke atas diri sendiri atau ke atas orang yang paling hampir dengan kamu walaupun ucapan itu pahit.
12. Saudara hendaklah benar-benar cergas dan terlatih dalam melakukan kerja-kerja kebajikan am sehingga saudara merasa bahagia dan menyenangkan perasaan apabila saudara dapat memberi khidmat kepada orang lain. Untuk maksud ini saudara hendaklah menziarahi orang-orang yang sakit, membantu orang yang berhajat (memerlukan), meringankan orang yang menanggung bebanan dan melapangkan orang yang ditimpa bencana dan melapangkan orang yang ditimpa bencana walaupun sekadar mengeluarkan kata-kata yang baik dan manis. Kesimpulannya hendaklah saudara segera melakukan kebajikan.
13. Saudara hendaklah bersifat belas-kasihan, pemurah dan bertolak-ansur.
Dalam perkara ini saudara hendaklah memberi kemaafan dan mengampunkan kesilapan-kesilapan orang lain dan sentiasa bersabar dan bertenang. Bertimbang-rasa bukan terbatas kepada manusia sahaja malah terhadap haiwan sekalipun hendaklah saudara bertimbang-rasa. Saudara hendaklah memelihara pergaulan dan akhlak yang baik dengan orang ramai, memelihara adab-sopan secara Islam, menaruh belas kasihan terhadap yang lebih muda dan menghormati orang-orang yang lebih tua, melapangkan tempat duduk di dalam majlis-majlis perhimpunan, janganlah saudara mengintai-intai, mengumpat-umpat dan menceroboh.

151

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

Saudara hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum memasuki ke satu-satu tempat dan ketika hendak mengundurkan diri daripadanya.
14. Saudara hendaklah boleh membaca dan menulis dengan baik dan sentiasa banyak mengulang-kaji risalah-risalah Ikhwanul Muslimin seperti akhbar-akhbar, majalah dan seumpamanya yang diterbitkan oleh mereka.
Seboleh-bolehnya saudara hendaklah memiliki kutub khanah
(perpustakaan) sendiri walaupun kecil. Dengan ini saudara pula hendaklah mendalamkan ilmu pengetahuan dan kepandaian saudara.
Jika saudara termasuk dalam golongan yang mempunyai pengkhususan berkenaan urusan-urusan dalam bidang tertentu, saudara hendaklah mempunyai pengalaman berkenaan urusan-urusan keIslaman sekadar yang membolehkan saudara melihat dan menghukumnya supaya selari dengan tuntutan-tuntutan fikrah perjuangan kita.
15. Saudara hendaklah membuat sesuatu pekerjaan ekonomi sekalipun saudara sudah kaya-raya dan hendaklah saudara memilih dan membuat apa jua pekerjaan yang bebas sekalipun kecil. Ceburkanlah diri saudara ke dalam bidang berkenaan walau apa juga kedudukan ilmu pengetahuan yang ada pada saudara.
16. Janganlah saudara mencari-cari kerja di dalam jabatan-jabatan kerajaan malah saudara hendaklah memandang pekerjaan seperti itu sempit pintu rezekinya. Tetapi jangan pula saudara terus menolak apabila datang peluang pekerjaan. Janganlah pula saudara lepaskan pekerjaan tersebut kecuali kalau ia benar-benar bertentangan dengan kewajipan-kewajipan dakwah kita.
17. Saudara hendaklah berjaga-jaga supaya dapat menunaikan tugas dan tanggungjawab saudara dengan penuh amanah tentang kelicinan dan kehalusan pekerjaannya, jangan sekali-sekali anda menipu, malah saudara hendaklah menunaikan tugas tersebut tepat dengan mdan janjinya. 18. Saudara hendaklah menuntut hak-hak saudara dengan cara yang baik dan menunaikan hak-hak orang lain dengan sempurnatanpa perlu dituntut dantidak menangguh-nangguhkan.
19. Saudara hendaklah menjauhi permainan judi walau apapun jenisnya dan walau apapun tujuannya. Saudara juga hendaklah menjauhi sebarang cara penghasilan yang haram sekalipun memperolehi keuntungan dengan serta merta.
20. Saudara hendaklah menjauhi amalan riba dalam seluruh muamalat malah hendaklah saudara membersihkan diri sama sekali dari sebarang amalan riba. 21. Saudara hendaklah menggunakan harta kekayaan Umat Islam kepada jalan-jalan yang menggalakkan perusahaan dan institusi-institusi ekonomi
Islam dan saudara hendaklah berjaga-jaga supaya jangan tercicir walaupun satu sen ke tangan pihak yang bukan Islam walau dalam apa
152

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

jua keadaan sekalipun. Janganlah saudara memakai dan memakan kecuali pakaian dan barang makanan yang dikeluarkan oleh negara Islam.
22. Saudara hendaklah menyumbangkan untuk dakwah kita dari harta saudara dan jangan lupa mengeluarkan zakat yang wajib malah hendaklah saudara menguntukkan sedikit daripada harta itu untuk menolong pengemis-pengemis dan orang-orang yang terputus rezeki sekalipun pendapatan saudara sangatlah kecil.
23. Saudara hendaklah menyimpan sebahagian dari wang pendapatan saudara untuk waktu-waktu kecemasan walaupun sedikit dan janganlah sekali-kali saudara terjerumus di dalam amalan-amalan membelanjakan wang dalam perkara-perkara yang tidak mustahak.
24. Saudara hendaklah berusaha sedaya upaya menghidupkan adat-adat yang bercorak Islam sebaliknya mematikan adat-adat asing dalam semua lapangan hidup. Di antara adat tersebut ialah cara-cara memberi hormat, bahasa, sejarah. Masa bercuti, makanan, minuman, cara-cara datang dan pergi, cara berduka, cara bersuka dan sebagainya. Dalam semua kebiasaan-kebiasaan itu saudara hendaklah beramal dengan sunnah
Rasulullah s.a.w.
25. Saudara hendaklah pulaukan mahkamah tempatan dan sebarang proses kehakiman yang bukan Islam, kelab-kelab, akhbar-akhbar, perkumpulanperkumpulan, sekolah-sekolah dan institusi-institusi yang menentang fikrah Islamiah. Pemulauan tersebut mestilah dilakukan secara bersungguh-sungguh. 26. Saudara hendaklah sentiasa merasai diri saudara berada di bawah pengawasan Allah s.w.t, mengingati hari akhirat dan bersedia untuk ke sana dan hendaklah saudara mempertingkatkan perjalanan hidup seharihari satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi dalam mendapatkan keredaan Allah dengan hemat dan keazaman yang kuat.
Dekatkanlah diri saudara kepada Allah s.w.t dengan cara mengerjakan ibadat-ibadat sunat seperti sembahyang tahajud (di waktu malam), berpuasa sekurang-kurangnya tiga hari setiap bulan, memperbanyakkan zikir di dalam hati dan lidah dan berdoa dengan doa-doa yang ma'thur dalam setiap keadaan.
27. Saudara hendaklah melakukan dengan baik apabila bersuci (iaitu berwuduk dengan cara menyempurnakan segala syarat dan rukunnya) dan hendaklah saudara sentiasa berada di dalam keadaan berwuduk.
28. Saudara hendaklah mengerjakan sembahyang dengan cara yang betul
(iaitu
menyempurnakan syarat dan rukun-rukunnya) dan menunaikannya pada waktu-waktunya dengan mengutamakan sembahyang berjemaah dan sembahyang di masjid seboleh yang mungkin. 29. Saudara hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan Haji ke Baitullah apabila saudara berkemampuan pergi ke sana dan jika
153

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

sekiranya saudara belum mampu hendaklah membuat persediaan untuknya mulai sekarang.
30. Saudara hendaklah sentiasa berada di dalam keadaan niat berjihad dan bercita-cita untuk mati syahid serta melakukan persediaan sedaya-upaya untuk berjihad dan mati bersama-sama dengan para syuhada'.
31. Saudara hendaklah sentiasa memperbaharui taubat dan memohon keampunan, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Saudara hendaklah memperuntukkan masa selama satu jam sebelum tidur untuk menghisab diri saudara tentang kebaikan-kenaikan dan kejahatan-kejahatan yang telah saudara lakukan. Saudara hendaklah menjaga masa kerana masa itu adalah kehidupan. Oleh itu janganlah saudara membazirkan masa itu walaupun sedikit kepada perkara-perkara yang tidak memberi faedah dan hendaklah saudara menjauhkan diri dari perkara-perkara yang syubahat dan samar-samar hukumnya supaya saudara tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram.
32. Saudara hendaklah bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu saudara sehingga mudah saudara mengendalikannys. Saudara mestilah menjaga penglihatan saudara (dari benda-benda atau tempat-tempat yang haram) dan kuasailah desakan-desakan naluri saudara dengan cara mengarahkannya kepada perkara-perkara yang halal lagi baik dan elakkanlah diri dari sesuatu yang haram walau apapun bentuknya.
33. Saudara hendaklah menjauhkan diri sama sekali dari arak, minumanminuman yang memabukkan dan minuman-minuman yang melemahkan kesihatan badan atau minuman yang seumpamanya.
34. Saudara hendaklah menjauhkan diri dari berdampingan dengan rakanrakan yang jahat, kawan-kawan yang rosak dan segala tempat berlakunya maksiat dan dosa.
35. Saudara hendaklah memerangi tempat-tempat permainan yang keji apatah lagi menghampirinya malah saudara juga menjauhkan diri dari cara hidup yang bermewah-mewahan dan bersenang-lenang.
36. Saudara hendaklah mengenali anggota-anggota pasukan saudara demi seorang dengan sebenar-benar pengenalan. Di samping itu saudara juga memperkenalkan diri saudara kepada mereka sama seperti saudara mengenali mereka dengan cara menunaikan dengan sempurna hak-hak persaudaraan seperti kasih-sayang, menghargai, memberi pertolongan, mengutamakan diri mereka dan menghadiri majlis-majlis mereka, janganlah saudara ketinggalan dari menghadirinya kecuali keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Saudara hendaklah sentiasa membuktikan bahawa saudara benar-benar mengutamakan diri mereka dari diri saudara sendiri.
37. Saudara hendaklah melepaskan diri daripada berhubung dengan sebarang badan atau kumpulan yang tidak memberi faedah kepada fikrah

154

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

perjuangan saudara terutama jika saudara disuruh berbuat demikian dengan kumpulan seperti itu.
38. Saudara hendaklah bekerja untuk menyiarkan dakwah saudara di segenap ceruk rantau dan saudara hendaklah melaporkan kepada pucuk pimpinan tentang keadaan suasana yang mengelilingi saudara dan janganlah saudara melakukan sesuatu kerja yang menjejaskan dasar-dasar seruan kita melainkan dengan mendapat keizinan terlebih dahulu (dari pucuk pimpinan). Dalam melakukan kerja sedemikian, saudara hendaklah mempunyai hubungan yang rapat dengan pucuk pimpinan, malah dari sudut jiwa dan amalan saudara hendaklah menganggap diri saudara adalah seorang perajurit yang sentiasa bersiap-sedia di khemahnya, hanya menunggu saat menerima perintah dan tindakan.

Wirid Rabitah:
Saudara bacalah ayat-ayat suci di bawah ini dengan penuh tadabbur dan renungilah maksudnya:

‫ﹸﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻣَﺎِﻟﻚ ﺍﹾﻟﻤﻠﻚ ُﺗﺆﺗِﻲ ﺍﹾﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ َﺗﺸَﺎﺀ ﻭَﺗﻨﺰﻉُ ﺍﹾﻟﻤﻠﻚ ﻣﻤﻦ َﺗﺸَﺎﺀ ﻭُﻌﺰ ﻣﻦ َﺗﺸَﺎﺀ‬
ُ ْ َ ‫ُ ﹾ َ َ ْ ُ َ ْ ِ ُ ﹾ َ ِ ﱠ ْ ُ َﺗ ِ ﱡ‬
ْ ِ ‫َ ُﹾ‬
‫ﻗ ِ ﱠُﱠ‬
‫ﻭُﺬﻝ ﻣﻦ َﺗﺸَﺎﺀ ِﺑﻴﺪﻙ ﺍﹾﻟﺨﻴﺮ ِﺇﱠﻧﻚ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻗﺪِﻳ ٌ. ُﻮِﻟ ُ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﻬَﺎﺭ ﻭُﻮِﻟﺞ ﺍﻟﻨﻬَﺎﺭ‬
َ ‫ﱠ ِ َﺗ ُ ﱠ‬
‫َﺗ ِ ﱡ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْ ُ َ َ ﹸ ﱢ َ ْ ٍ ﹶ ﺮ ﺗ ﺞ ﱠ ْ ﹶ‬
‫ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭُﺗﺨﺮ ُ ﺍﹾﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﻤﻴﺖ ﻭُﺨﺮ ُ ﺍﹾﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﹾﻟﺤﻲ ﻭَﺗﺮ ُ ُ ﻣﻦ َﺗﺸَﺎﺀ ِﺑﻐﻴﺮ‬
ِ ْ َ ُ ْ َ ‫ﱠ ْ ِ َ ْ ِﺝ َ ﱠ ِ َ َﱢ ِ َﺗ ْ ِﺝ َﱢ َ ِ َ َ ﱢ َ ْﺯﻕ‬
.‫ﺣﺴَﺎﺏ‬
ٍ ِ
Yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang
Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang
Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan
Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiaptiap sesuatu. Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya. (Surah
Aali Imran, Ayat: 26 - 27).
Kemudian saudara hendaklah menghadirkan di dalam ingatan saudara rupa rakan-rakan yang saudara kenali merasakan wujudnya ikatan hubungan

155

Apa Ertinya Saya Menganut Islam__________________________________________________________

kerohanian dengan mereka dan rakan-rakan yang belum saudara kenali.
Kemudian berdoalah untuk mereka semua dengan doa ini:

‫ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﹶﻲ ﻣﺤﺒﺘﻚَ، ﻭَﺍﹾﻟﺘﻘﺖ ﻋﻠﹶﻰ ﻃﹶﺎﻋﺘﻚَ، ﺍﹶﻟﻠﻬﻢ ِﺇﱠﻧﻚ َﺗﻌﻠ ُ ﹶﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﹾﻟ ﹸ ﹸﻮﺏ ﻗﺪ‬
ِ ‫ﹼ ُ ﱠ َ ْ ﹶ ﻢ ﱠ َ ِ ِ ﻘﻠ ْ َ ﹶ‬
َِ
َ ْ ‫َﹶ‬
ِ‫َْ َ َ ْ َ َ َﱠ‬
‫ﺭَﺍِﺑﻄﺘﻬَﺎ، ﻭﹶﺃﺩﻡ ﻭﺩﻫَﺎ، ﺩﻋﻮِﺗﻚَ، ﻭَﺗﻌَﺎﻫﺪﺕ ﻋﻠﹶﻰ ُﺼﺮﺓ ﺷﺮْﻳﻌﺘﻚَ، ﻓﻮﱢﺛﻖ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭَﺗﻮﺣﺪﺕ ﻋﻠﹶﻰ‬
َ ْ َ ‫َ َ َ ْ َ ﻧ ْ َ ِ َ ِ َِ ﹶ َ ِ ﱠ ُ ﱠ َ َ ﱠ‬
َ ْ َ ‫ﹶَ َ ِ ْ ُ ﱠ‬
‫ﺍﱠﻟﺬﻱ ﻟﹶﺎ َﻳﺨﺒﻮْﺍ، ﻭَﺍﺷﺮﺡ ﺻﺪﻭﺭﻫَﺎ ِﺑﻔﻴﺾ ﺍﹾﻟﺈْﻳﻤَﺎﻥ ِﺑﻚَ، ﻭَﺍﻫﺪﻫﺎ ُُﻠ َﺎ، ﻭَﺍﻣﻠﺄﻫَﺎ ِﺑﻨُﻮﺭﻙ‬
َ ِْ
‫ْ ﹶﹶ‬
‫ْ ِ َ ﺳ ﺒ ﹶﻬ‬
ِ ِ ِ ْ‫ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ﹶ‬
ُْ
ْ ِ
‫ﺍﻟﺸﻬَﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻠﻚ ِﺇﱠﻧﻚ ِﻧﻌﻢ ﻭﺟﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻴﻚَ، ﻭﹶﺍﺣﻴﻬَﺎ ِﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻚَ، ﻭﹶﺃﻣﺘﻬَﺎ ﻋﻠﹶﻲ‬
َ ِْ َ
ِ‫َ ِْ َ ْ ِ ﹶ‬
ْ ‫ﱠ َ ِ ِ ْ َِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ﱠ َ ﱡ ِ َ ﹶ‬
،ِ‫.ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﹶﻟﻠﻬﻢ ﹶﺃﻣﻴﻦ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﹶﻲ ﺳﻴﺪﻧَﺎ ُﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻲ ﺁِﻟﻪ ﺍﹾﻟﻤﻮﻟﹶﻲ ﻭِﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﺼﻴﺮ‬
ِْ ‫ِ َ ْ َ ْ َ ﱠ‬
َ َ ٍ ‫َ َ ِْ ِ َ َ ﱠ ْ ﱠ ُ ﱠ ِ ْ َ َ َ ﱢ ﱠ ُ ﱠ َ َﱢ َ ﻣ َ ﱠ‬
Yang bermaksud: "Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui bahawa hati-hati (orang-orang yang dibayangkan) ini, telah berhimpun di atas dasar kecintaan terhadapmu, bertemu di atas ketaatan kepada-Mu, bersatu lagi memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat persetiaan untuk menolong meninggikan syariat-Mu. Oleh itu, Ya Allah, Engkau perkukuhkan ikatannya dan Engkau kekalkan kemesraan mawaddah antara mereka. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalan yang sebenar serta penuhkanlah piala hati-hati ini akan jalan yang sebenar serta penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati sanubari ini dengan keimanan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifat (pengenalan yang sebenarnya) tentang-Mu.
(Jika Engkau takdirkan kami mati) maka matikanlah hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaikbaik penolong. Ya Allah perkenankanlah doa kami".

156

Similar Documents

Free Essay

Competition Between Elimination and Substitution in Haloalkane

...Competition Between Elimination and Substitution in Haloalkane 1.0 ABSTRACT The main focus of this study is to study the competition between substitution and elimination of haloalkanes. Substitution of haloalkanes This report will explain the two types of SN1 and SN2 reactions. Later, the factors which influence both SN1 and SN2 reactions will be explained and competition between the two different types of substitutions will be further elaborated to see which conditions favour each type of reactions. Next, the elimination process of haloalkanes will be discussed and similar to the substitution reaction, the elimination process is also comprised of two types, namely the E1 and E2 reactions. The factors that influence E1 and E1 reactions will be listed and competition between the two types of reactions will be discussed to see which conditions favour which type of elimination reaction. Later on, to ease the process of determining which reaction is favoured on the haloalkane, we will divide the process to see if the reaction is favoured on SN1/E1 or SN2/E2 reaction as each pairs of reactions are favoured by the same conditions. Then, the primary, secondary or tertiary structure of the haloalkane will further determine whether the major product of each reaction is a substitution product, elimination product or both. As a conclusion, the details of each reaction need to be taken into account to determine the product of the reaction of haloalkanes. Many factors are taken into...

Words: 327 - Pages: 2

Premium Essay

Competition Between Elimination and Substitution in Haloalkane

...the competition between substitution and elimination of haloalkanes. Substitution of haloalkanes This report will explain the two types of SN1 and SN2 reactions. Later, the factors which influence both SN1 and SN2 reactions will be explained and competition between the two different types of substitutions will be further elaborated to see which conditions favour each type of reactions. Next, the elimination process of haloalkanes will be discussed and similar to the substitution reaction, the elimination process is also comprised of two types, namely the E1 and E2 reactions. The factors that influence E1 and E1 reactions will be listed and competition between the two types of reactions will be discussed to see which conditions favour which type of elimination reaction. Later on, to ease the process of determining which reaction is favoured on the haloalkane, we will divide the process to see if the reaction is favoured on SN1/E1 or SN2/E2 reaction as each pairs of reactions are favoured by the same conditions. Then, the primary, secondary or tertiary structure of the haloalkane will further determine whether the major product of each reaction is a substitution product, elimination product or both. As a conclusion, the details of each reaction need to be taken into account to determine the product of the reaction of haloalkanes. Many factors are taken into account, namely the leaving group, the nucleophilicity, type of solvent, steric effect and structure of haloalkane. Thus...

Words: 4726 - Pages: 19

Free Essay

Haloalkanes

...INTRODUCTION Haloalkanes or also known as alkyl halides or halogenoalkanes are organic compound in which one or more hydrogen atoms of an alkane have been subtitued by halogen atoms (F,Cl, Br, I) We can also assume that haloalkanes as halogen derivative of alkanes. Monohalo derivatives have the general formula, C_n H_(2n+1) X, or RX where R represents the alkyl group and X represents the halogen atom. Members of the haloalkane homologous series have the functional group C ---- R They are a subset of the general class of halocarbons. Haloalkanes are widely used commercially and, consequently, are known under many chemical and commercial names. They are used as flame retardants, fire extinguishants, refrigerants, propellants, solvents, and pharmaceuticals. Haloalkanes can be produce from alkanes, alcohols. Alkenes and carboxylic acids. Haloalkanes are reactive towards nucleophiles. They are polar molecules, the carbon to which the halogen is attached is slightly electropositive where the halogen is slightly electronegative. This results in an electron deficient (electrophilic) carbon which, inevitably, attracts nucleophiles. Nucleophiles are Lewis bases where it is electron donor. Nucleophiles are negative ions or molecules that have lone pair...

Words: 280 - Pages: 2

Free Essay

Gautam

...Radiation Atoms and Nuclei Electronic Devices CHEMISTRY S.No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. CLASS XI Some Basic Concepts of Chemistry Structure of Atom Classification of Elements and Periodicity in Properties Chemical Bonding and Molecular Structure States of Matter: Gases and Liquids Thermodynamics Equilibrium Redox Reactions Hydrogen s-Block Element (Alkali and Alkaline earth metals) Some p-Block Elements Organic Chemistry- Some Basic Principles and Techniques Hydrocarbons Environmental Chemistry CLASS XII Solid State Solutions Electrochemistry Chemical Kinetics Surface Chemistry General Principles and Processes of Isolation of Elements p- Block Elements d and f Block Elements Coordination Compounds Haloalkanes and Haloarenes Alcohols, Phenols and Ethers Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids Organic Compounds Containing Nitrogen Biomolecules Polymers...

Words: 5244 - Pages: 21

Free Essay

Society

...Table of Contents Partial table of contents: Carbon Compounds and Chemical Bonds. Representative Carbon Compounds. An Introduction to Organic Reactions: Acids and Bases. Alkanes and Cycloalkanes: Conformations of Molecules. Stereochemistry: Chiral Molecules. Alkenes and Alkynes I: Properties and Synthesis. Alkenes and Alkynes II: Addition Reactions. Radical Reactions. Alcohols and Ethers. Conjugated Unsaturated Systems. Aromatic Compounds. Reactions of Aromatic Compounds. Aldehydes and Ketones I: Nucleophilic Additions to the Carbonyl Group. Aldehydes and Ketones II: Aldol Reactions. Carboxylic Acids and Their Derivatives: Nucleophilic Substitution at the Acyl Carbon. Amines. Carbohydrates. Lipids. Answers to Selected Problems. Glossary. Index. Solomons/Advices ADVICES FOR STUDYING ORGANIC CHEMISTRY 1. Keep up with your studying day to day –– never let yourself get behind, or better yet, be a little ahead of your instructor. Organic chemistry is a course in which one idea almost always builds on another that has gone before. 2. Study materials in small units, and be sure that you understand each new section before you go on to the next. Because of the cumulative nature of organic chemistry, your studying will be much more effective if you take each new idea as it comes and try to understand it completely before you move onto the nest concept. 3. Work all of the in-chapter and assigned problems. 4. Write when you study. over and over again. Write the reactions, mechanisms...

Words: 71293 - Pages: 286