Free Essay

Congoleum Corporation

In: Business and Management

Submitted By anikabitsadze
Words 326
Pages 2
„სააფთიაქო ნარკომანიის“ პრობლემა ნამდვილად არსებობს და მასთან ბრძოლის საჭიროებას არც არავინ უარყოფს. 1 სექტემბრამდე არსებული მდგომარეობით ნარკოტიკული და მათი შემცველი საშუალებები, ცალკეული ფსიქოტროპული და ძლიერმოქმედი ნივთიერებები მიეკუთვნებოდნენ (და დღესაც მიეკუთვნებიან) პირველი ჯგუფის მედიკამენტებს და ექვემდებარებიან სპეციალურ კონტროლს. მათი გამოწერა და გაცემა რეცეპტის სპეციალური ფორმით ხორციელდებოდა (და ხორციელდება). ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო საჭიროებისამებრ ავსებს არსებულ ნუსხას ადგილობრივი ნარკოლოგიური სიტუაციის და სასამართლო-საგამოძიებო ორგანოების პრაქტიკის გათვალისწინებით. ძნელი სათქმელია რას შეცვლის ამ მიმართულებით მეორე ჯგუფის მედიკამენტების მხოლოდ რეცეპტით გასაცემ კატეგორიაში გადაყვანა. ვფიქრობ, ამ მიმართულებით უფრო მნიშვნელოვანია უკვე არსებული წესების მკაცრი დაცვა, მოსახლეობის სამედიცინო განათლება და მომხმარებელთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციაა. 2007 წლიდან საქართველოს ნარკობაზარზე იკლო ტრადიციულმა ნარკოტიკებმა (ჰეროინი, სუბოტექსი, იშვიათად - მეტადონი), რამაც ისინი ფართო მომხმარებლისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელი გახადა, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გორსა და გორის რაიონში საგრძნობლად მოიმატა ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვმა. დაიწყეს კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკის"- "ჯეფისა"და "ვინტის"გამოყენება, რომელთა ინგრედიენტები სააფთიაქო ქსელში ლეგალურად ხშირად ურეცეპტოდ იყიდებოდა. ამის გამო "წამალი"იმდენად იაფი იყო, რომ უამრავი ალკოჰოლიკისთვის ის უფრო ეკონომიური აღმოჩნდა, ვიდრე სპირტიანი სასმელი, შედეგად, მალე ნარკოტიკების მომხმარებელთა არმიას ალკოჰოლიკებიც შეემატნენ. როგორც ამბობენ, "სააფთიაქო ნარკომანიის"პირველი ნიშნები სწორედ გორსა და მის შემოგარენში გამოჩნდა, 2009 წლიდან ნარკობაზრიდან საერთოდ გაქრა ნარკოტიკები და საქართველოში მისი შემოღწევა თითქმის შეუძლებელი გახდა. ხელისუფლება ფიქრობდა, რომ ამგვარი ნაბიჯი საკმარისი იქნებოდა საქართველოში ნარკომანიის პრობლების დასამარცხებლად. სამწუხაროდ,ნარკოტიკების გაქრობამ არათუ შეამცირა ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვი, არამედ ერთგვარად გაზარდა\ კიდეც""სააფთიაქო ნარკომანიის"ხარჯზე. მიუხედავად არსებული რეგულაციებისა, (საქართველოს კანონებში შევიდა ცვლილებები, რომელთა მიხედვით, კოდეინის, ეფედრინის, ფსევდოეფედრინის და ნორეფედრინის შემცველ ფარმაცევტულ პროდუქტზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ვრცელდება) ყველაზე მტკივნეული საკითხი, დღეის მონაცემებითაც, კუსტარულად დამზადებული ნარკოტიკული სამკურნალო საშუალებებია. ეს არის დეზომორფინი და ამფეტამინები, ე.წ. „ნიანგი“, რომლის დასამზადებლადაც საჭირო ფარმაცევტული პროდუქტის შეძენა, რაც უნდა სამწუხარო იყოს, ძალიან ადვილად - ცხადია, სამართალდარღვევით - შესაძლებელია აფთიაქებში და ამაზე ხელი მიუწვდებათ არასრულწლოვანებსაც.
პირადად ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევით, ახალგაზრდებს სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებელი აუცილებელი პრეპარატები დღესაც შეუძლიათ მოიპოვონ ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე ფსიქოტროპულ აფთიაქებში, რადგანაც ცალკეული წამლები არ შედის პირველი ხარისხის კატეგორიაში, მაგრამ მათი ჭარბი დოზით მოხმარება დღესაც იწვევს ნარკოტიკულ თრობას და ასევე წარმოადგენენ საჭირო „ინგრედიენტებს“ სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალების დასამზადებლად.

Similar Documents

Premium Essay

Corporation

...Corporations – Study Notes - A corporation is a legal entity that is separate and distinct from its owners - It has the rights and privileges of a person (exceptions: voting, hold public office, marry) - A corporation has the same duties and responsibilities as a person - It must respect the laws and pay income taxes - Corporations may be organized for the purpose of making a profit - Not-for-profit corporations are organized for cultural, social, charitable, medical, educational, and religious purposes - A publicly held corporation may have thousands of shareholders - Its shares are traded in an organized securities market such as the Toronto Stock Exchange - Most of the largest Canadian corporations are publicly held - A private corporation (closely held corporation) has only a few shareholders and does not offer its shares for sale to the general public - Crown corporation is similar to a privately held company except that it is owned by the government (Canada Post, GO Transit) Characteristics of a Corporation Separate Legal Existence - The corporation acrs under its own name rather than in the name of its shareholders - Corporation can buy, own and sell property. They can borrow money and enter into legally binding contracts in its own name. May sue or be sued and pays its own income tax. - The acts of the owners (shareholders) do not bind a corporation unless these owners are duly appointed agents of the corporation Limited Liability of......

Words: 293 - Pages: 2

Premium Essay

Capitalism and the Corporation

...Abstract The problem to be investigated is the role of corporation in society and its ethical influence on social responsibility. There have been arguments that capitalism and corporations are responsible for economic ills of the society. It is therefore necessary to understand the role of corporation and ethical influence if any. In other to address the problem stated above it is necessary to define what capitalism and corporation are, and give background insight through meaningful literature reviews. According to dictionary.com capitalism is an economic system in which investments, ownership and means of production, distribution, and exchange of wealth is driven and maintained mainly by private individuals or corporations, in contrast to cooperatively or state-owned means of wealth. A corporation on the other hand is a business organization created by its owners known as stockholders under authority of the law to exist continuously independent of its members; powers and liabilities (limited liability) separated from those of its members.(American Heritage Dictionary). The answer to the problem stated above may be embedded in the "not a cold mete or fallen from the sky" statement of Dr. Novak (Jennings, 2012, p.108). Role of Corporation In Society The problem to be investigated is the role of corporation in society and its ethical influence on social responsibility. There have been arguments that capitalism and corporations are responsible for economic ills of the......

Words: 1724 - Pages: 7

Premium Essay

Corporation

...CORPORATION * A Corporation is an artificial being created by operation of law, having the right of succession and the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence. Attributes of a Corporation * A Corporation is an artificial being with a personality separate and apart from its individual shareholders or members. * It is created by operation of law. * It enjoys the right of succession. * It has the powers, attributes and properties expressly authorized by law or incident to its existence. Advantages of a Corporation * The corporation has the legal capacity to act as a legal entity * Shareholders have limited liability. * Its management is centralized in the board of directors * It has continuity of existence. * Greater ability to acquire funds. Disadvantages of a Corporation * A Corporation is relatively complicated in formation in management. * There is a greater degree of government control and supervision. * Its requires a relatively high cost of formation and operation * It is subject to heavier taxation than others forms of business organizations. * Transferability of shares permits the uniting of incompatible and conflicting elements in one venture Classes of Corporations * Stock Corporation Corporations which have share capital divided into shares and are authorized to distribute to the holders of such shares dividends or allotments of the......

Words: 451 - Pages: 2

Premium Essay

The Corporation

...The Corporation: The Corporation is today's dominant institution, creating great wealth but also great harm. This 26 award-winning documentary examines the nature, evolution, impacts and future of the modern business corporation and the increasing role it plays in society and our everyday lives. The birth of the corporation: How the corporation came to be. Originally, corporations were set up to serve the public good. Corporation lawyers gained rights through the US Supreme Court using the 14th Amendment (set up to protect slaves) that gives them the rights of a person. In the last century, the corporation is given more and more rights while people are increasingly stripped of theirs. Origins of Corporations Although definitions and descriptions of corporations have changed dramatically through the last few hundred years, the first corporation actually began long ago – as early as the sixteenth century. It was a benchmark in the history of money and business, transforming an economy from what was essentially a debt economy (when it came to merchant work) to a state-sponsored enterprise. This type of business was brilliant and revolutionary for the early business world, allowing businesses to take risks and expand in ways they had been unable to do before. The concept spread and grew, and by the seventeenth century, the corporation was well on its way to being an acclaimed and established center for regular commerce. When corporate business came to the newly born......

Words: 2045 - Pages: 9

Free Essay

The Corporation

...the corporation is very informative. There are several viewpoints throughout the documentary. In one part of the documentary certain corporations were call bad apples. Bad apples were the corporations that were flooding the corporation industry. Kmart in Enron were two of the corporations thar was considers bad apples. The documentary a corporation was said to be like a family. Asia K. Philson Everyone works together for a common in goal like a family would do. One important key factor is that certain corporations are exposing dangerous chemicals that harm us. Some believers feel we are in a major cancer epidemic due to harsh chemicals that one is exposed to on an everyday basis. The synthetic chemicals are not only causing cancers but birth defects and other toxic mishaps as well. Animals are born with defects and a child was born without eyes. The documentary explains that a corporation is psychotic If you're looking at the corporation as a person. The corporation is said to have all the characteristics of a psychopath. The people that are part of the corporation such as stockholders, workers, and Executives all have moral responsibility within a corporation. The CEO of Goodyear says that his job is very stressful and that he does not have complete control (Sam g) Since 1990 Goodyear has laid off over 20,000 employees and closed 8 plants. He explains that it's a decision that he never likes to make. Society views CEOs and other important people of corporations......

Words: 313 - Pages: 2

Premium Essay

Candela Corporation

...Candela Corporation XXXXXX XXXXXX ACC/230 February 2, 2014 Dr. Sergio Perez Candela Corporation “Candela Corporation is a pioneer in the development and commercialization of advanced aesthetic laser systems that allow physicians and personal care practitioners to treat a wide variety of cosmetic and medical conditions” (Fraser & Ormiston, 2007, p. 146). Candela has been in business for more than 34 years. In the beginning, they were developing and enhancing laser technology applications. In the mid-1980s, they began focusing more on developing laser technology for medical applications. Since the early 1990s they have focused on laser technology for the aesthetic and cosmetic industry (Fraser & Ormiston, 2007, p. 146). Every corporation is required to prepare four financial statements every year; the balance sheet, the income statement, the statement of stockholders’ equity, and the statement of cash flows. Each financial statement contains certain information regarding the financial position of the corporation. The balance sheet lists the assets, liabilities, and stockholders’ equity on a specific date. It shows the financial condition of the corporation by showing what the corporation owns and what it owes to outside creditors and its stockholders. The income statement provides the revenues, expenses, and net income for an accounting period, showing the operating performance of the corporation for that period. The statement of stockholders’ equity lists......

Words: 940 - Pages: 4

Premium Essay

Corporation

...Partnership or Corporation 1. What are some of the advantages and disadvantages of Thomas and Bryan forming a corporation? First of all, a corporation is a legal entity, created by the state, whos assets and liabilities are separate from its owners. It has some rights, duties, and powers of a person, as well as the rights to receive, own or transfer property. It is also important to mention that corporations are typically owned by many individuals and organizations who shares of the business, called stock. After this, I found some advantages or disadvantages for Thomas and Bryan if they want to form a corporation. Disadvantages: First of all, they will not be able to form a corporation in any State of the U.S. According to the law, there are some states in the U.S. that do not allow corporations owned by only two individuals. Information play an important role in any corporation, it takes a long time, as well as a lot of money to make annual reports with financial information of the office theys want to put, the flowers, and all that stuff, that is probably going to take a good part of the $10,000 of their initial contribution. Fees and formality will be some other disadvantages of turning the business into a corporation, considering that the Capital contributed was not a big amount. Finally, we cannot forget that corporations have potential double tax consequences (once when the company makes its profit, and a second time when dividends are paid to shareholders),...

Words: 834 - Pages: 4

Premium Essay

C Corporations and S Corporations

...business). This system applies to the business S-corporation-called the "C-corporation" (C-corp) for reasons we'll see shortly-and the system of taxing first the corporation and then its owners is called the "corporate double tax." "Pass through" taxation. The entity (called a "flow-through" entity) is not taxed but its owners are each taxed (more or less) on their proportionate shares of the entity's income. The leading forms of pass through entity (further explained below) are: Partnerships, of various types. "S-corporations" (S-corps), as distinguished from C-corps. Limited liability companies (LLCs). A sole proprietorship such as John Doe Plumbing or Marcus Welby, M.D. is also considered a pass through entity even though no "organization" may be involved. The first major consideration (in this case, a tax consideration) in choosing the form of doing business is whether to choose an entity (such as a C-corp) that has two levels of tax on income or a pass through entity that has only one level (directly on the owners). Losses are directly deductible by pass through owners while C-corp losses are deducted only against profits (past or future) and don't pass through to owners. The major business consideration (as opposed to tax consideration) in choosing the form of business is limitation of liability, that is, to protect your assets from the claims of business creditors. State law grants limitation of liability to corporations (C and S-corps), LLCs, and partners in certain......

Words: 3563 - Pages: 15

Premium Essay

Corporations

...Introduction A corporation is a legal entity that is created under the laws of a state designed to establish the entity as a separate legal entity having its own privileges and liabilities distinct from those of its members. There are many different forms of corporations, most of which are used to conduct business. Early corporations were established by charter (i.e. by an ad hoc act passed by a parliament or legislature). Most jurisdictions now allow the creation of new corporations through registration. An important (but not universal) contemporary feature of a corporation is limited liability. If a corporation fails, shareholders normally only stand to lose their investment and employees will lose their jobs, but neither will be further liable for debts that remain owing to the corporation's creditors. Sole- Proprietorship A business structure in which an individual and his/her company is considered a single entity for tax and liability purposes. A sole proprietorship is a company which is not registered with the state as a limited liability company or corporation. The owner does not pay income tax separately for the company, but he/she reports business income or losses on his/her individual income tax return. The owner is inseparable from the sole proprietorship, so he/she is liable for any business debts also called proprietorship. A business can be set up in a variety of ways, ranging from a sole-proprietorship to a general partnership, an LLC to a......

Words: 1593 - Pages: 7

Premium Essay

The Corporation

...qualities, analysis of growth and history, exploration of impacts, and brief look at the future of the modern business corporation. The documentary defines a corporation as a legal person, explaining that is has most of the legal rights a person has such as borrowing money and managing property. The film was released around the time of major corporate scandals, such as Xerox, Enron, and WorldCom, and uses the metaphor “bad apples” to state that there are more than a few corporations that are bad. The film argues that if corporations were people, they would have psychopathic personalities. It then states that corporations have become a vessel which good and bad people can cause harm to society because of the way corporations have evolved and how they are protected. The Corporation film is concerned with the role corporations have in modern society its impact, or the corporate social responsibility. The film explores how corporations have been poisoning the earth as well as consumer minds and how the government is intended to look over and control these corporations. It looks into some of the unethical business practices and strategies executed by corporations and the externalities that are created to satisfy the main goal of the corporation: to maximize profit and market share. 2. Body A major social issue that was brought up in this film is the way that corporations treat foreign factory workers. The film is concerned with the rampant use of sweatshops by large......

Words: 913 - Pages: 4

Premium Essay

Congoleum

...DUKE UNIVERSITY Fuqua School of Business FINANCE 351 - CORPORATE FINANCE Hint Sheet: Congoleum Corporation Prof. Simon Gervais Fall 2011 – Term 2 This case illustrates a leveraged buyout and highlights some of its value-creating aspects. You are invited to combine the valuation principles and methods discussed in the course to evaluate a complex transaction from the perspectives of the various participants. Here are some guidelines for your valuation analysis. • Overview of the Valuation Process. Given the nature of the forecast data, it is useful for valuation purposes to treat the 1980-1984 period differently from the post-1984 period. In fact, the case writer hinted at the possibility of another reorganization at the end of 1984 in the note to Exhibit 14. Throughout, assume that time 0 is year 1979. • Make sure that you notice the changing debt ratios in 1980-1984. Which is the best valuation approach to deal with this? • Free Cash Flow. As usual, the following (unlevered) free-cash-flow formula should prove useful: EBIT = Operating Income − Corporate Expenses − Depreciation, UFCF = (1 − tc )EBIT + Depreciation − Change in NWC − Capital Expenditures. Note that there is a difference between UFCF defined above and what are referred to as “free cash flows” in Exhibit 13 (on line 14)? • Discount Rates. As we mentioned when discussing the Marriott case, the choice of discount rates is an important part of any valuation procedure. It is worthwhile to spend......

Words: 1262 - Pages: 6

Premium Essay

S Corporations

...CHAPTER 12 S CORPORATIONS SOLUTIONS TO PROBLEM MATERIALS | | | | |Status: | | Q/P | |Question/ | | | |Present | |in Prior | |Problem | |Topic | |Edition | |Edition | | | | | | | | |1 | |Partnerships versus S corporations | |New | | |2 | |Restrictions | |New | | |3 | |S election versus LLC | |Unchanged |1 | |4 | |Use of a qualified Subchapter S subsidiary | |Unchanged |3 | |5 | |Reelection after termination | |Unchanged |4 | |6 | |Passive investment income | |Unchanged |5 | |7 | ......

Words: 4635 - Pages: 19

Premium Essay

Congoleum

...CASE 3: CONGOLEUM We believe Congoleum is a good LBO candidate for several reasons: 1. Low debt levels: a. Leverage Ratio = 4.61% (LT Debt/Total Assets) b. Interest Coverage = 40x (EBIT/Interest Expense) 2. Excess cash on hand: $95.1 million 3. Good stability of business operations resulting in stable earnings and cashflows going forward, further enforced by patents. 4. No major capital requirements to continue business operations. 5. Sound asset base that can be used to raise debt as collateral . Overall Valuation Approach Since the leverage ratio for Congoleum will decrease over time as debt used to finance the purchase is repaid, we will use the APV approach rather than the WACC. APV Approach : Value of levered firm = Value of unlevered firm + PV of Int. Tax Shield 1. Assumptions & Approach A. Value of Unlevered Firm – i.e. value the company as if the company is all-equity financed. 1. Calculate cost of unlevered equity by de-leveraging the equity beta at 7% debt-to-capitalization ratio. Risk-free rate and market risk premium are given. (source: Exhibit 9) 2. Calculate the FCF to firm by using NOPLAT + Depreciation – Capex – net changes in WC (source: Exhibit 13) 3. Find sum of PV (FCF) for 1980-1984 4. Assume growth rate in FCF of 8%. This is a conservative estimate of the growth rate. (source: Inflation rate in 1987 was approximately 8%). 5. Find Terminal Value of FCF and then PV(Terminal Value......

Words: 692 - Pages: 3

Premium Essay

The Role of Corporations

...The Role of Corporations SOC 120: Introduction to Ethics and Social Responsibility December 1, 2008 The Role of Corporations The recent financial crises on Wall Street command a need for higher ethical standard in business. The behavior displayed by corporate heads has caused society, as well as other business to doubt the ability of these corporations to do the right thing. Because of the day-to-day demand of organizational performance not much attention is made to address unethical corporate behavior. Although current events in the business world have drawn our attention to the wrong doings, it there was more focus the process by which corporations meet the challenges of ethical behavior it may promote the practice of higher ethical standards within the world of business. In the past, corporations had little concern for non-economic ventures. The concern for political and social environments was next to none until they became concerns of society. When corporations decided to turn their attentions to the issues that concerned society the most, such as energy and natural resources, pollution control, equal opportunity, and consumer and worker protection there was much debate as to how these businesses should respond to these issues (Bateman & Snell, 2003). These debates resulted in the concept of corporate social responsibility (CSR) which was issued in 1971 by The Committee for Economic Development, stressed the social role of business as a vital......

Words: 1057 - Pages: 5

Free Essay

Carnegie Corporation

...Carnegie Corporation of New York Fall 2004 Carnegie Results Is A Quarterly Newsletter Published By Carnegie Corporation Of New York. It Highlights Corporation Supported Organizations And Projects That Have Produced Reports, Results Or Information Of Special Note. The Lasting Legacy of An American Dilemma The fiftieth anniversary of the landmark 1954 Supreme Court decision Brown v. Board of Education—which said that the segregated schools of the South were damaging to black children, and thus began to dismantle the system of legalized segregation—was an occasion for assessing the last half century’s progress in the lives of African Americans. While there remains deep disagreement about the current state of black America and the policies that ought to follow from that, most would agree that the status of African Americans has changed dramatically, if insufficiently, since Brown. Not only has the system of legal segregation been eliminated and widespread prejudice diminished, but the economic, political and educational status of many blacks has significantly improved. Gunnar Myrdal’s An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy, generally viewed as one of the most important results of grantmaking by Carnegie Corporation of New York, played a major role in the story that led from an America, which after World War II still had a legal Jim Crow system in the South—along with a segregated army—to the Voting Rights Act of 1965. It was cited as the social......

Words: 7364 - Pages: 30