Free Essay

Cool

In: Film and Music

Submitted By frideel
Words 2968
Pages 12
Rettslære
I Norge opererer vi gjerne med tre samlivsformer * Ekteskap * Samboerskap * (Registret partnerskap)
Ekteskapsvilkår
Materielle vilkår * Alder rettslig handleevne – hvis du har fylt 18 år, kan det hende du ikke kan gifte deg * Frivillighet * Slektskap * Tidligere ekteskap * Sykdom * Lovig opphold i Norge
Formelle vilkår * Prøving av ekteskapsvilkår * Vigsel el. Registrering
Virkning av ekteskap og registrert partnerskap
Den økonomiske formuesforhold 1. Underholdsplikten 2. Opplysningsplikten 3. Verdier og eiendeler * Anskaffelsen * Eneeie * Sameie * Råderetten * Hovedregel * Unntak * Gjeld * Hovedregel * Unntak 4. Formuesordninger * Hovedregel: felleseie * Kan avtale særeie

Oppgaver side 56 1. Hvor finner du reglene om ekteskapsalder? * Man må være over 18 år – § 1.a 2. Hva vil det si at ekteskapsloven er kjønnsnøytral? * At både kvinner og menn har rett til å velge ekteskap selv, uavhengig av kjønn. 3. Hvor finner du reglene om attest for at ekteskapsvilkårene er oppfylt? * § 7 4. Hvor finner du reglene om hvem som kan være vigsel? * § 12 5. I hvilke paragraf finner du regler om rettslig handleevne? * § 9 6. Hvor finner du reglene om at tidligere ekteskap må være oppløst for at man skal kunne gifte seg på nytt? * § 4 7. Har vi noen lov som forteller oss hvordan samboerskap skal inngås? * Nei, det har vi ikke 8. I hvilken bestemmelse står det at når bestemmelsen i el. § 11 ikke er fulgt, er det heller ikke inngått noe ekteskap? * § 16 9. Hvor finner du regelen som forteller oss at ekteskap som er inngått i strid med el § 3 og 4, skal oppløses? * § 24 10. Hvor står det at ekteskapet er ugyldig når partene (en eller begge) mangler rettslig handleevne? * § 16 11. Når kan personer under 18 år gifter seg? * De kan gifte seg etter de har fylt 16 med tillatelse av fylkesmann og foreldre – se § 1a 12. Hvilke regel tolker du for å finne ut om en fetter og en kusine kan inngå ekteskap med hverandre? * At fetter og kusine kan gifte seg – se § 3 13. Hva skjer hvis det viser seg at to syttenåringer har fått gifte seg til tross for at de ikke forelå tillatelse fra fylkesmannen? * Det er godkjent fordi det er et materielt viklkår 14. Kan man være gift med flere samtidig? * Nei – se § 4 15. Kan man være samboer med flere samtidig? * Ja, det kan man 16. Har vi lovfestede forbud mot tvangsekteskap i Norge? I så fall hvor? * Ja – se § 1b 17. Hva må til for at en vigsel skal være gyldig? * Prest i den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller sermonileder * Notarius publicus – utenfor det vanlige embetsdistriktet * Norsk utenrikstjenestemann - § 17 * Særskilt vigsel oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn av lange avstander eller av andre grunner. 18. Hvem er det som utsteder attest om at ekteskapsvilkårene er prøvd, og hvor lenge gjelder en slik attest? * § 10 , folkeregistermyndighetene eller norsk utenrikstjenestemann 19. Kan homofile gifte seg? * Ja 20. En mann vil gifte seg med den tidligere svigermoren sin. Kan han det? * Ja, det kan han – se paragraf 3 21. To narkomane giftet seg i sterkt ruset tilstand. Etter at ekteskapet var inngått, påstod den ene at ekteskapet var ugyldig. Ta stilling til påstanden. * Ekteskapet er gyldig. * § 9 sier at dersom du har normal forståelse for hva det vil si å gifte seg så er det gyldig. Derfor kommer det an på hvor ruset disse personene er. Kan også tolkes som brudd på materielle vilkår, da heter det at ekteskapet er gyldig. 22. Hva slags tolking benyttet du deg av da du løste oppgave 12? * Presiserende tolking. Man må gå inn i lovteksten og se hva den egentlig sier. Det står at man ikke kan gifte seg med slektninger i rett- opp eller nedstigende linje. Søskenbarn må man til siden i slekstreet på. 23. Kan to ungdommer gifte seg selv om foreldrene deres nekter? * Hvis du er under nei, men hvis du er over: Ja, hvis det ikke er en rimelig grunn for nektelsen 24. Se boka side 57. * Ja, de har ingen smittsomme sykdommer og ingen har alvorlige sinnslidelser. De er klar over hva de ønsker og har rettslig handleevne. 25. Se boka side 57. * Det er mulig. Det er ingen regel som sier noe om samboerskap. Allikevel er de under 18 år og foreldrene må sannsynligvis godta det 26. Se boka side 57. * Ikke gyldig fordi vigselen må sjekke at ekteskapsvilkårene er tilstedet. Det kan ikke gjøres på en kveld. 27. Se boka side 57. * Det går ikke. Begge må være tilstedet samtidig 28. Se boka side 57. * Ja, det er lov fordi kun kan inngå nytt samboerskap.
Begreper
Eneeie – du eier noe alene
Sameie – eier noe sammen
Felleseie – Eneeie + andel av sameie = andel av felleseie
Rådighetsdel – hva du eier alene + hva du eier med noen
Oppgave side 66 29. § 38 30. § 31 31. Nei, det har vi ikke 32. § 39 33. Hele kapittel 6 som består av ektefellens råderett over eiendelene.
§ 31
§32
34. § 32 35. §33 36. § 40 og 41 37. § 42 38. § 50 39. § 54 40. F.eks dersom den ene ikke har penger til mat, må den andre betale dette. Det skal dekke de nødvendige behovene. 41. Ting som er nødvendige for å holde familien ’’ i drift’’ * Det felles husholdet * avdekning av familiens felles behov * oppfostring av barnene * hver ektefelles særlige behov. 42. Det du kjøper og har kjøpt er ditt eget og du har ingen plikt til å dele det med den du er giift med, dersom deet ikke er noen annen regel som sier noe annet (f.eks sameie av hus) 43. Eneeie – du eier noe alene
Sameie – eier noe sammen 44. De tingene de eier sammen 45. Felleseie vil si at hvis man skal skille seg tar man alt begge eier og deler på to. hvis det er særeie deles det etter hva man har avtalt på forhånd. 46. Hva går hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld ut på?
- En ektefelle kan ikke stifte gjeld med virkning for den andre ektefellen hvis det ikke er særskilt hjemmel for det. Hjemmel (= regler, unntak) 47. Gi eksempler på hva en ektefelles ”nødvendige behov” etter el.§ 41 kan være.
- Daglige husholdet, oppfostring av barna. 48. Gi eksempler på ”vanlige avtaler om det daglige husholdet” etter el. § 41. For eksempel at manne kjøper mat og kvinnen kjøpe vaskemiddel. 49. Forklar formkravene til en ektepakt.
- Ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene må samtidig i nærvær av to vitner som begge ektefeller har godtatt, og som er til stede sammen og vet at det er en ektepakt som skal inngås, underskrive ektepakten eller vedkjenne seg sin tidligere underskrift. Også vitnene skal underskrive ektepakten mens ektefellene er til stede. Dersom ektepakten bare er til fordel for den ene ektefellen, er den gyldig selv om denne ektefellen ikke har medvirket ved inngåelsen av ektepakten. Kreves det for en umyndig ektefelle samtykke av vergen, eller for en myndig ektefelle samtykke av hjelpeverge, må dette samtykket gis på samme måte.’
- Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.
- En ektepakt som oppfyller kravene i bestemmelsen her, er bindende for ektefellene selv og deres arvinger 50. Ellen | Truls | Leiligheten | Landsted (Særeie) | Smykker | Bilen | | |

Denne oppgaven handler om å fordele hva de eier alene, og evt om de eier noe sammen. Jeg skal ta stilling til følgende:
I denne oppgaven vil jeg benytte meg av § xxx i ekteskapsloven ledd xxx
Min mening er at …..
Leilighet
I oppgaven spør om hun eier den alene eller sammen med Truls. I § 31 står det at ekteskapet medføring ingen begrensning i en ektefelles rett til råde over det han eller hun eier når ekteskapet blir inngått. Derfor er det helt klart at i denne oppgaven har Ellen eneeie på denne leiligheten. 51. Begge eier huset, fordi hun har betalt husholdningsavgiftene og tatt seg av barna mens han har jobbet. § 31 første og tredje ledd 52. Odd har rett. Dette fordi i § 31 står det ’’Ekteskap medfører ingen begrensning i en ektefelles rett til å råde over det han eller hun eier når ekteskapet blir inngått eller senere erverver, dersom noe annet ikke er bestemt.’’ 53. Lisbeth har rett fordi Lisbeth eier pengene hun selv eier. Når hun da har kjøpt tegneseriene for sine egne penger, eier hun også disse. I følge § 31 har hun full råderett over det hun selv eier. 54. Jeanett har rett fordi det er hun som har betalt bilen, og da er den hennes. Se § 31 55. Nei, Harald har ikke rett. Det er ingen regel som sier noe om samboerskap og nå lenge leiligheten er Turid sin, har hun full råderett. 56.
A) Dette kan de ta
B) Kan ikke ta
C) Det beløpet Gro har betalt for båten
Oppgaver s. 71 57. § 26 58. § 20 59. § 27 60. § 21 61. § 22 62. Nei, kun dersom de har felles barn under 16 år (se barneloven §51 tredje ledd) 63. § 23 64. Fylkesmannen gir separasjonsbevilgning. Søknaden skrives på et eget skjema. Hvis ektefellen har barn under 16 år, må de måte til meling før de kan søke seperasjon. 65. Etter 2 år med faktisk separasjon kan man kreve skilsmisse av fylkesmannen § 22. 66. Det er mest for å ivareta hensyn til barna. De skal komme frem til en avtale om hvem som har ansvaret for barna, samværsretten og hvem barna skal bo hoa. 67. Forsøk på å gå tilbake til samlivet (flytte sammen igjen). Gjerne over litt lenger tid 68. Dersom de har separasjon etter loven, er separasjonen et år.(§21) Skilsmisse etter faktisk separasjon tar lenger tid. 2 år. (§22) 69. Samme måte som ekteskap eksisterer ikke lenger. 70. I henhold i § 20 er ikke kortvarig forsøk på å gjenoppta samlivet grunn nok til at separasjonen faller bort. Slik jeg ser det er det 2 uker et kortvarig forhold. 71. Nei, han må ikke gi en slik begrunnelse. En ektefelle som ikke finner seg i å kunne fortsette samlivet, kan kreve separasjon. 72. Ja, de har vært separert etter loven et år og kan derfor kreve skilsmisse. § 21
Oppgave s 78-79 73. §42 74. § 58, første ledd 75. Det finnes ikke noe regel om det, og da er det ikke noe hjemmel 76. § 59, første ledd 77. § 59, andre ledd 78. Ekteskapsloven (el) § 65, jamfør (jf) § 56 79. § 66 80. § 67, første ledd 81. Felleseie: all eneeie deles på begge parter
Særeie: er det som skal holdes utenfor felleseie, og deles ikke 82. Hvis samboeren din dør, har du ingen arverett. Det de har tatt med seg inn i samboerskapet og har kjøpt med de er samboere tar de med seg ut igjen, akkurat som det skulle vært særeie på alle eiendelene. Et unntak (husstadsfellesskapsloven) = bodd sammen i 2 år, venter barn sammen 83. Man kan kreve skjevdeling når du har fått en gave eller at du har bevis på at gjenstanden er din og du har tatt den med inn i ekteskapet. 84. Avkastning av skjevdelingsmidler skal heller ikke deles. Dersom den ene ektefellen for eksempel har en bankkonto er dette et skjevdelingsmiddel. Avkastning på bankkontoen er rentene man får ut av bankkontoen og skal heller ikke deles. Verdiøkningen av et middel skal ikke skjevdeles. 85. For å bruksretten til den andre ektefellens særeie må du ha særlige grunner, men for å overta så må du ha sterke grunner. ’’ Den tingen som jeg eier som eneeie, har jeg førsterett på’’ 86. Varighet på ekteskapet og innsatsen for familien 87. § 58 første ledd går ut på at hver avektefellenes eiendeler (verdien) legges sammen, så trekkes gjelden som hver av ektefellene har forårsaket trekkes fra på hver av dems sin verdi. Til slutt legges verdien sammen og deles på to! 88. xxxx 89. Hvis det er gjeld bare den ene ektefellen har forårsaket, er det den ektefellen som må betale den. Er det gjeld begge ektefeller er ansvarlige for kan hver av dem kreve at den delen av gjelden som faller på den andre ektefellen, må bli betalt. 90.
A) Nei, det er ingen penger igjen
B) Nei, det skal ikke skjevdeles
C) Ja, det kan skjevdeles
D) Ja, det kan skjevdeles
E) Nei, den kan ikke skjevdeles

91. A) Dersom midlene hun hadde på bankkontoen fremdeles, kunne hun skjevdelt dette, siden hun hadde med seg dette inn i ekteskapet. Men siden disse midlene er brukt opp, kan hun ikke kreve å få erstatning for dette. B) Slik jeg tolker oppgaven må han dele gevinsten med sin ektefelle. Han må dele det med ektefellen sin, siden dette ikke er en verdi han hadde med seg inn i ekteskapet og siden det ikke er en gave. (Vanlige regler for felleseie). Dessuten er det slik at det som ektefellene den dagen de sender begjæring om separasjon har skal deles. Lars hadde på dette tidspunktet allerede vunnet i lotto og disse pengene skal derfor deles, etter min mening. Juridisk sett er det å vinne en gevinst, ikke en gave. C) Olaug har rett til å beholde verdien av landstedet for seg selv. Hun hadde med seg landstedet inn i ekteskapet(paragraf 59 første ledd), og siden ekteskapet kun varte i to år og ikke lenger, forsterkes dette argumentet siden ekteskapet var kortvarig. D) Slik jeg tolker oppgaven kan hun beholde verdien selv, se paragraf 59 første ledd. I paragrafen står det at dersom verdien av formuen kan føres tilbake til midler som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått(de to maleriene), kan det skjevdeles. Da hun solgte maleriene får hun en verdi som fortsatt er hennes siden hun hadde det med seg inn i ekteskapet. Dersom hun kan bevise at det var disse pengene hun fikk for disse to maleriene hun brukte da hun kjøpte seilbåten, er verdien av seilbåten hennes. E) Her kan det være flere løsninger. I følge paragraf 59 første ledd kan noe skjevdeles dersom man har med seg noe inn i ekteskapet. Dersom Anna Kvist skrev denne romanen før ekteskapet fant sted, kan man si at dette er verdier hun hadde med seg inn i ekteskapet som hun ikke trenger å dele. Dersom Anna hadde en annen jobb da ekteskapet begynte, og i samråd med ektefellen ble enige om at hun skulle prøve seg som forfatter og han for eksempel skulle være hjemme med barna, kan vi si at han hadde en innsats for familien, et argument som taler for likedeling (Se paragraf 59 andre ledd). Ekteskapets varighet kan også spille en stor rolle. 92.
I prinsippet kan Erik kreve at boligen og hytten er hans, siden dette er verdier han hadde med seg inn i ekteskapet. Men her må vi også dra inn paragraf 59 andre ledd inn i vurderingen. Der heter det seg slik at dersom resultatet av første ledd blir åpenbart urimelig, skal man ta hensyn til ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien slik at virkningen av første ledd delvis eller helt forsvinner. Dersom man ser på Erik og Eva har de vært gift i 30 år, noe som gir henne større rettslig grunnlag til felleseie av boligen og hytta enn dersom de hadde vært gift i en kortere periode. I tillegg har Eva vært hjemmeværende og tatt seg av barna og med det bidratt til at Erik kan ha jobbet mye og fått inntekter til boligen. Etter min mening skal alle verdiene deles likt mellom ekteparet sett i betraktning at de har vært gift i 30 år, og siden Eva har hatt en innsats for ekteskapet. Dersom det er gode grunner for det, kan kanskje hytta til Erik skjevdeles( for eksempel hvis han fikk den i gave for et år siden). 93.
Tatt i betraktning at Bjørg og Reidar var på tur til Stillehavet for 2 år siden, går jeg ut ifra at de har bodd sammen i mer enn to år, og da trer regelen om husstandsfellesskap inn. Dersom Reidar har særlige grunner for det, kan han kreve å få bruksretten til boligen. En særlig grunn kan for eksempel være at Reidar er funksjonshemmet og leiligheten er bygget spesielt opp for han, noe som er en god grunt til at Reidar burde få bruksretten til leiligheten. De andre eiendelene finnes det ingen regler for, og Bjørg og Reidar tar hvert sitt av dette og går. 2.3 s. 94 Eiendeler | Anne | Martin | Bolig (Sameie) | 920 000 | 920 000 | Innbo (Sameie) | 25 000 | 250 000 | Bil (Sameie) | 20 000 | 20 000 | Hytte (Eneeie) | | 980 000 | Bankinnskudd (Martin sitt) | 80 000 | | Bil. Gevinst | 250 000 | | * studiegjeld | -170 000 | | | | | | | | | | |

Jeg vil benytte meg av ekteskapsloven paragraf….
NB!
Forklare hvorfor du har delt det sånn du har delt det!
Jeg skal nå forklare hvorfor jeg
Bolig:
I oppgaveteksten fremgår det at boligen er kjøpt sammen, derfor er det sameie, og den skal derfor deles likt. Dette
Hytte:
i oppgaveteksten fremgår det litt uklart hvem som eier hytten, men jeg velger og tolke det dit hen at det er Martin sin hytte siden han har fått den i gave fra hans foreldre.
Gjeld:
Anne har tatt opp lån på 170 000, dette er Annes skal trekkes fra Annes del av felleseie.
Jeg har nå kommet frem til hvilke verdier som gjelder i boet, boet er et navn på de de to har dammen, og skal fordele verdiene i medhold av ekteskapslovens bestemmelser. Ved skilleoppgjøret har det oppstått en rekke uenigheter. Disse skal jeg komme nærmere inn på.
Jeg vil først ta stilling til Annes krav om at bilen skal holdes utenfor delingsoppgjøret. Dette må avgjøres etter eketeskapslovens § 60 og bestemmelsen sier at det man har mottatt/ervervet før samlivet ble brutt, skal deles. Det som er mottatt etter samlivet er brutt, skal ikke deles. I oppgaveteksten fremgår det at anne fortsatt bor i huset, bare i en hybelleilighet. Anne, bjørn og martin, spiser middag sammen hver dag. Slik jeg ser det er det å spise middag sammen en del av samlivet. Derfor argumenterer jeg med at samlivet på tidspunktet ervervet bilen fortsatt var tilstedet, og at bilen skal være med i delingen.

Similar Documents

Premium Essay

Article Response: the Cool Hunt

...The Cool Hunt Youth culture is inter-reliant on the media and marketers. Previously, fashion trends were established by “the big couture houses”, whereupon consumers would try to emulate these styles, but over the past few decades, trends are now determined by consumers and then tracked by the designers. (The Cool Hunt). Using "coolhunters" allows a company to better accommodate its customers by providing more customized merchandise. It obviously is not a perfect tool to establish current trends, but it assists marketers in better understanding its consumers. By distinguishing specific regional, cultural, and age- and gender- related differences that develop the various needs, wants, demands, and desires of different target markets, companies are given the opportunity to provide what it is that these groups are seeking; providing guidelines for what to expect. “Coolhunting is not about the articulation of a coherent philosophy of cool. It’s just a collection of spontaneous observations and predictions that differ from one moment to the next and from one coolhunter to the next.” (The Cool Hunt). Businesses often produce merchandise that has the potential to excel, but because of insufficient research, this merchandise gets directed towards the wrong market. An example of this, given from The Cool Hunt, involves a representative for Reebok. The company’s DMX RXT model was unsuccessful in its originally placed women's department, but after consulting with male consumers,......

Words: 620 - Pages: 3

Free Essay

Cool Christmas

...Just imagine waking up to the cool crisp summer air. You can hear the river flowing just a stone’s throw away. After you load up your gear you push off the bank. The river is so calm you cut through it like glass. Each stroke of the paddle has its own distinct noise. You are going so fast that the front of your canoe pushes up a wake. These are the moments that I live for, and experienced on my senior project trip this summer. My name is Brett Jobin and I am a senior at Roscommon High School. I am three sport athlete and live a very busy life. I’ve grown up in Roscommon so the outdoors is a part of me. I did not get into canoeing until my junior year. It started off with me and a couple of buddies just going a couple of hours at a time. I wanted more. When I was thinking about what to do for my senior project a light bulb turned on upstairs. Why not do something that I’ve always wanted to do? An overnight canoe trip would be perfect, but it was not that simple. How could I gain something from a canoe trip? After some thought I realized that I knew nothing about the world known river that flows right through my town. So, why not educate myself and other people at the same time. I picked my best friend John Miller to be my partner in crime on this adventure. We took a two day canoe trip to the Mio Dam. Along the way we met a lot of different people and saw a lot of different things. We visited the chapel and the castle, but my favorite thing was the Mason Tract. It is nothing......

Words: 385 - Pages: 2

Free Essay

We Real Cool

...Writing about Literature –Com 1102 September 28, 2011 “We Real Cool” “We Real Cool” is a very short poem that can have a different meaning and theme depending on the reader. I did some background information on Gwendolyn Brooks, the author of this poem, and I realized that knowing some of her background information really helps the reader. By knowing this information the reader can understand and appreciate her poem and its message. During a public reading Mrs. Brooks is known for saying, “I wrote [We Real Cool] because I was passing by a pool hall in my community one afternoon during school time, and I saw, therein, a little bunch of boys – I say there in this poem, seven – and they were shooting pool. Instead of asking myself, “Why aren’t they in school?” I asked myself, ‘I wonder how they feel about themselves?’ and just perhaps they might have considered themselves contemptuous of the establishment…” (Shmoop Editorial Team) This quote helps the reader understand the thought process of Brooks and helps define the general message of how the boys were wasting their time. “We Real Cool” has astoundingly only a subtitle and eight lines. The first sentence we read which is the subtitle says, “The Pool Players. /Seven at the Golden Shovel.” (860) Brooks starts the poem by introducing seven pool players at a local pool hall called the “Golden Shovel”. (860) I found the name of the pool hall intriguing because it means much more than a shovel that is gold. Gold can......

Words: 1328 - Pages: 6

Free Essay

Summary of We Real Cool

...It is evident that the poem “We Real Cool” by Gwendolyn Brooks (1960) is a group of school age kids that are living on the “edge” so to speak. They leave school to go play pool, drink, and just be carefree with no concern of their education or their safety. Brooks (1960) used the words, “We Sing sin. We Die soon” which implies that they will die at an early age because of the life style they live it suggest they are living day by day on the street. The tone and irony are two literary devices used in this poem. The tone in the beginning is somewhat uplifting, but then quickly becomes saddened at the end when death is suggested. The other would be irony which is used many times throughout the poem. Brooks (1960) uses “SEVEN AT THE GOLDEN SHOVEL”, to set the scene of the poem. The word seven and golden usually implies lucky and money. The irony used: a pool hall would not normally be golden, it is usually very dark and a shovel usually brings hard work to mind and they are using a pool stick that doesn’t require any hard work. Just fun and games. The literary devices chosen implied that they have no real direction in their lives and no concern what so ever of their education or even themselves. Listening to the poem read aloud gives a whole different meaning in my thoughts and is so beneficial. Gwendolyn Brooks gives an introduction of the reading before she reads the poem aloud and explains why she wrote the poem. She saw these boys in passing of a pool...

Words: 455 - Pages: 2

Free Essay

Karma

...n Karma Project 4/16/12 Firehouse & Christian Caring Center For my karma project I decided to visit with a couple of semi-local volunteer organizations. Of course this was by no means a routine event for me, so I was a bit on edge about the tasks I may have had to complete but everything ended up being copasetic. Aside from the fact they had me participating in extensive physical labor, the experience turned out to be quite memorable. Friday mornings I had hot dates with the Christian Caring Center. She fed me well, which was always a happy ending I just had to work for it. Wednesday nights, and weekends I got a chance to put on my handyman hat at the firehouse. Cool experience where I got a chance to establish there are a lot more positive people in the world than I could have ever imagined. In a way, it’s almost like they only present themselves to those who seek them. This project has given me a chance to reconnect with an intention I’ve set for myself a long time ago. Today I feel as if the path I’ve procrastinated taking for so long is no longer under construction. The first time I stepped foot into the Christian Caring Center I met a few ladies that took down my information and gave me “The word”. I actually felt a little bad for thinking they came off a bit excessive, until I heard a homeless (Muslim) lady chew them out for down talking on her and her beliefs. Anyway, after I was settled into their system I was sent downstairs to help in the kitchen. I......

Words: 995 - Pages: 4

Premium Essay

Personal Responsibility

...draft My Responsibility Becoming the best person in life is your own personal responsibility. What you say, think, or do is a part of being a human, but you are accountable it’s your responsibility. Getting an education is my personal responsibility to become a better person. Having a preliminary plan is the key to success in education and everyday life. Our mind is like a sponge it observes everything and it’s our personal responsibility to choose the right path of life. Taking responsibility for ones actions and the consequences behind is personal responsibility in my opinion. It is all about you and the choices you choose in life, even if it’s good or bad. In life we all go through that stage where we want to fit in with the cool crowd. We have to go through things to find out that being a follower is not all that it seems. The time comes when being ourselves is all that matters; it’s a part of personal responsibility. Continuing my education is my personal responsibility and not putting it on hold anymore is a responsibility. Having to go to college and not get a job in that field can be so discouraging. It made me not even want to try again at the college world. Having to work jobs that only paid bills, and barely did open my eyes up to going back to college. I told myself that maybe that wasn’t my career path it was my responsibility to see what was. Setting a good example for my three boys that education is the key to success. Having a preliminary plan for......

Words: 416 - Pages: 2

Premium Essay

None

...on the 'likes' we get on social media for approval of things we wish to do in life? We might be getting 100s of likes on our posts and pictures but since we've raised the bar so high, imagine the plight of those people who fail to get 'likes' on their pictures and posts- their self-esteem and confidence will be shattered. If they don't get 'likes' on their pictures/posts which in 'their opinion' is the best (no one would put up something which in their opinion isn't good), they'd start hating themselves and might also run into depression. They start copying the so-called 'cool people' on facebook who get 100s of likes on their posts/pictures and in this process, they also run the danger of losing their own individuality and identity. They try to be someone else. In this sense, we're breeding herd mentality among our youth through Social Media. I always tell people, being part of the crowd can be all 'cool and fun' but the crowd always follow the ones who stand out. Through this post, I wish to give voice to those so-called 'average people' on facebook who might not have 100s of likes on their posts and pictures but have beautiful, energetic young minds full of new ideas. Be what you are! You don't need a handful of 'likes' to get the society's approval. Be original and add 'your' value to the world, we have enough 'copies' around. We don't need to beg for 'likes' through personal messages, friendly calls or texts- realize that you were...

Words: 396 - Pages: 2

Free Essay

P428 Paper

...Kristen’s Cookie Co. – Katherine Fanola Individual Assignment Question 1: Draw a Flow Diagram Question 2: How long will it take to fulfill a rush order? The answer is 26 minutes. First, the customer will order which will not take any time. Then, Kristen begins by washing and mixing which will have a cycle time of 6 minutes. Next, spooning will take Kristen 2 minutes, leaving a finish time at 8 minutes (6 min+2min). Then Kristen’s roommate will heat the oven which will take 1 minute leaving a finish time of 9 minutes (8 min+1 min). The cookies will bake for 9 minutes leaving a finish time of 18 minutes (9 min+9 min). Time for the cookies to unload and cool down will then be an additional 5 minutes leaving a finish time of 23 minutes (18 min+5 min). Last step is for customer to pay and for the money to be collecting taking a total of 3 more minutes and leaving a finish time of 26 minutes (23 min + 3 min). Therefore, total time to fulfill a rush order is 26 minutes. Question 3: How many orders can you fulfill in a night, assuming you are open for 4 hours each night? The answer is 22 dozen cookies. Operating for 4 hours in a night is equivalent to operating for 240 minutes. If each order size is one dozen cookies, then order completion time for 1 batch will be 26 minutes. Then, the time for every additional dozen of cookies after that will take 10 minutes. It will take 236 minutes for 22 dozen cookies to be ordered in this case, and it will take......

Words: 310 - Pages: 2

Free Essay

After School Essay

...Joshua 11/18/13 After school essay There are many things that different people like to do when they get home from school so today I will be telling you guys about the many different things I do after school and all of them will fall under three categories: Outdoors, School and last but not least, Friends. So let’s get started with Outdoors. Outdoors is one of three categories of things I do after school there are many different things I do that are outdoors but for you the readers sake I will name a couple, Scouts is the first one now I have been a scout for 4 years now and I always enjoy it we do a lot of cool trips and campouts, Now scouts has been something that I find interesting it’s a combination of sports and physical labor and learning half of scouts is about learning like you learn a lot about different things for example I have learned a ton of different things in scouts that I would have never learned in school like in scouts I learned CPR which is part of the first aid merit badge and also its required in a couple other merit badges, I have also learned many different poisons plants and trees and berries and also a couple of edible ones, mainly we learned how to survive in a lot of scenarios like storms and animal attacks, also in outdoors I love to go on hikes if I have the time because I love to be able to see all the nature in its purest form I have seen a lot of different ecosystems and different big landmarks. School the one topic that is going to be...

Words: 629 - Pages: 3

Free Essay

Fuck

...i had this really cool thing to do.So there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to do So there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to do So there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to doSo there was this one time when i had this really cool thing to dovSo......

Words: 452 - Pages: 2

Free Essay

Cool Is Cool

...Cool is Cool To be cool or not to be cool… That is actually the issue, which almost all teenagers live by. Cool means pretty much the same as being “in” or to be popular. Some People Thinks it is cool smoking, other people thinks skateboarding is cool. But what is cool? Is it the way you act? The way you dress? The way you talks? There are a lot of opinions about that subject, what do you think is cool? The companies do a lot to make you think that their products are cool. They pay celebrities to wear their products and make commercials. It’s different what people do to look cool, some people read fashion magazines other peoples dress like their idols and the celebrities got stylists to dress them. The most people buy the popular brands and dress like celebrities or just using special words or slang in their sentences. Some walks on a special way or have a distinct style. Cause being cool is not just the way you dress, it is also your attitude and the way you act. But being cool is different from age to age. When you are a little child it’s about having the newest toy car or Barbie-doll. As a teenager it’s about wearing the right brands, having the newest cell phone and things like that. And when you grow up it’s about having the biggest car, eating on the right restaurants and having biggest house. All the companies that makes clothes today are doing a lot to get the people think it’s they’re product that is in right now, they make commercial and thinks like that,......

Words: 322 - Pages: 2

Free Essay

Mystery Shopping

...of the mystery shopper service I had applied to a couple months ago. "We have a mystery shopping assignment in your area and we would like you to participate". My first thought was hey this is cool -- I'll get some free merchandise and get paid for just shopping The first thing I discovered is that these people are always in a hurry. They wanted to get the paperwork to me, have me sign and return a confidentiality agreement do the shopping, fill out the paper work and have it back to them in less than a week. Next I found that I wouldn't be getting any free merchandise with this assignment. I was to go shopping for tires and get estimates then return my findings to the research firm. They told me I would be paid $20 for each location and they had three locations in my area. That didn't sound too bad. I'd be paid $60 for visiting three tire stores. I then found out that what was described as "my area" was a little farther than I would have defined. The first one was a 20 minute drive the second one a 45 minute drive and the third one was an hour and a half away. I told the representative that the third one was too far for me. She pleaded a while and then finally offered to pay me an extra $20 to do it. I'm a nice guy so I reluctantly agreed. All went smoothly and I earned my cool $80 for the assignment. Let's see how much I made per hour. I had about five hours of driving time, one hour dealing with the sales people (20 minutes each), and about two hours total......

Words: 407 - Pages: 2

Free Essay

Kristen's Cookie Company

...1. How long will it take you to fill a rush order? It takes twenty-seven minutes to fill a rush order of one dozen cookies because it takes 1 minute to receive, read, print, and send reply to the customer order; 6 minutes to place all the ingredients of the order into a mixing bowl, up to three dozen cookies worth, and mix; 2 minutes to spoon the cookie dough onto a tray, a dozen per tray; 10 minutes to put the cookie into the one tray capacity oven, set the timer, and bake the cookies; 5 minutes to take the cookies out of the oven and let them cool; 2 minutes per dozen to take the cookies off the tray and carefully pack them into a box; and 1 minute to accept payment for the order. The overall process takes 19 minutes per dozen and a constant 8 minutes for every order under four dozen cookies because of each order under four dozen will always take 2 minutes to receive and accept payment for the order and 6 minutes to mix ingredients up three dozen cookies worth. So for a rush order of two dozen it will take 46 minutes and a rush order of three dozen will take 65 minutes. 2. How many orders can you fill in a night, assuming you are open four hours each night? Assuming all orders are only one dozen, we could fill 24 orders in a night because the bottleneck resource of the process, which determines the capacity of the whole process, is the baking in the oven. Baking takes 10 minutes giving it the lowest capacity of all the steps and the capacity of the whole......

Words: 1165 - Pages: 5

Free Essay

I Am the Best.

...obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt about that.i am the coolest person in the world. why? because i am obviously super cool. no doubt......

Words: 1273 - Pages: 6

Premium Essay

Driving Vs Driving Research Paper

...different states along the way. During one of my vacations to Florida, we were driving through Georgia and I realized how much I love the beautiful state. It is warm, there are palm trees, and the landscape is just inviting. While driving one can see a lot of different types of regions and vehicles. My friends brother and dad love to look for fancy cars on the road while traveling. They keep track of how many of each type of car that was on the road. While driving on the freeway I like to look for all of the different license plates. It is so cool to be driving next to a vehicle from a state that is far away from where I have been. When flying on vacation people do not get to see all of the landscape that he/she would get to see if they drove. One does get to see the clouds and the possible thunderstorms while flying, though. I flew to Florida for a 4-H trip, while landing in Orlando we were surrounded by storm clouds, it was cool to be in the middle of a thunderstorm. I had a layover in Atlanta, Georgia and I did not get to see any of the beautiful state, I was a little upset about this. There is more opportunities to get to spend quality time with family while driving to vacation destinations as opposed to flying. On my family trips we spend hours in the car, during this time we get to talk about everything under the sun. I enjoy spending this time bonding with my family while traveling hours in a vehicle. When driving it usually takes longer to get to your......

Words: 992 - Pages: 4