Free Essay

Ctg Stock Excange

In: Business and Management

Submitted By Mithuntalukdar
Words 394
Pages 2
| | | | ‡gmv©m mx Iqvì© †gwib BwÄwbqvwis Iqv©· | | | | | | | | | | | | µt bs | ZvwiL | hš¿vs‡ki bvg | cwigvY | Pvjvb bs | GKK `i | ‡gvU UvKv | gš—e¨ | | | | | | | | | | | 01 | 03-01-15 | nvB‡WªvwjK †cÖkvi †gwkb R‡Mi mxj KxU bZyb mieivn K‡i wdwUs | 1 †mU | 527 | 15,000 | 15,000 | eZ©gvb evRvi `‡ii mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L cÖv°jb ‰Zwi Kiv n‡q‡Q | | 02 | 03-01-15 | nvB‡WªvwjK †cÖkvi †gwk‡bi ¯cªxs bZzb mieivn K‡i wdwUs | 1 wU | 527 | 5,000 | 5,000 | H | | 03 | 03-01-15 | cv‡¤úi wcób d¬vÄvi bZzb mieivn K‡i Kvh© Dc‡hvMx Kiv | 1 †mU | 527 | 8,000 | 8,000 | H | | 04 | 03-01-15 | cv‡¤úi mxj KxU m¤ú~Y© bZzb mieivn K‡i wdwUs Kiv | 2 †mU | 527 | 4,000 | 8,000 | H | | 05 | 03-01-15 | nvB‡WªvwjK †cÖkvi wgUvi bZzb mieivn K‡i wdwUs (700 †KwR ) | 1 wU | 527 | 9,000 | 9,000 | H | | 06 | 03-01-15 | nvB‡WªvwjK †cÖkvi †gwkb cv¤úmn m¤ú~Y© mvwf©wms I is KiZ: c~Yivq Kvh© Dc‡hvMx Kiv | 1wU | 527 | 5,000 | 5,000 | H | | 07 | 26-11-14 | BDwbfv‡m©j R‡q›U Kgwc­U µm-2wU, µm weqvwis, -8wU, weqvwis nvDwRs- 4wU, d¬¨vÄ-2wU BDwbfv‡m©j R‡q›U cÖ‡cjvi k¨vdUmn bZzb mieivn I wdwUs| cvU© bs- 2292.368001 | 1wU | 513 | 1,70,000 | 1,70,000 | H | | 08 | 01-02-15 | ¯jvBwWs c¨v‡Wi jK bvU bZzb mieivn K‡i bgybv †gvZv‡eK wdwUs Kiv | 6 wU | 529 | 300 | 1,800 | H | | 09 | 01-01-15 | ¯jvBwWs c¨vW bZzb mieivn Kiv jKMÖ“cmn mvBR ˆ`N©¨- 187 GgGg cÖ¯’- 185 GgGg w_K‡bm- 16 GgGg | 4wU | 526 | 10,000 | 40,000 | H | | 10 | 01-01-15 | ¯jvBwWs c¨vW bZzb mieivn Kiv jKMÖ“cmn mvBR ˆ`N©¨- 201 GgGg cÖ¯’- 60 GgGg w_K‡bm- 16 GgGg | 18wU | 526 | 6,000 | 1,08,000 | H | | 11 | 01-01-15 | ¯jvBwWs c¨vW Gi jK bZzb mieivn Kiv Gj wm‡÷g ˆ`N©¨- 4 Bw cÖ¯’- 30 GgGg w_K‡bm- 10 GgGg | 2wU | 526 | 1,500 | 3,000 | H | | 12 | 01-01-15 | ‡evë bZzb mieivn Kiv| mvBR ˆ`N©¨ - 1.5 Bw Wvqv 12 Gg Gg | 2wU | 526 | 100 | 200 | H | | | K_vq: wZb j¶ wZqvËi nvRvi UvKv gvÎ | | | ‡gvUUvKv= | 3,73,000/- | |

Similar Documents