Free Essay

Dasalan at Tocsohan

In: Other Topics

Submitted By emjhay077
Words 885
Pages 4
Mga sipi sa Dasalan at Tocsohan o Dasalan at Tuksuhan
Isinulat ni Marcelo H. Del Pilar
Ang Tanda
Ang tanda ang cara-e-cruz mo sa aming Panginoon naming Frayle sa manga ama namin, sa ngalan nang cara-e-cruz at sa mga frayle nang Espiritu santo sya naua.
Pagsisisi
Panginoon kong Fraile, Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pag-asa lo sa iyo, ikaw nga ang dugo ko. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibik kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo, macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko, at nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin, alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz, sa pag-ulol sa akin. Siya naua.
Ang Amain Namin
Amain naming sumasakumbento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit. Saulan mo kami ngayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kung kami nakukuwaltahan; at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila.
Ang Aba Ginoong Barya
Aba ginoong barya nakapupuno ka nang alkansya ang Fraile’I sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pina higit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa Barya Ina nang Deretsos, ipanalangin mo kaming huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Siya naua...
Ang Aba Po Santa Baria
Aba po Santa Bariang Hari, inagao nang Fraile, ikao ang kabuhayan at katamisan. Aba bunga nang aming pauis, ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw na tauong Anac ni Eva, ikaw nga ang ipinagbubuntonh hininga naming sa aming pagtangis dito sa bayang pinakahapishapis. Ay aba pinakahanaphanap naming para sa aming manga anak, ilingon mo sa aming ang cara- i –cruz mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin ay iparinig mo sa amin ang iyong kalasing Santa Baria ina nang deretsos, malakas at maalam, matunog na guinto kami ipanalangin mong huag magpatuloy sa aming ang manga banta nang Fraile. Amen.

Ang Mga Utos ng Prayle (Ang Sampung Utos ng Prayle)
Sa makabagong pagbabaybay
Ang mga utos nang Prayle ay sampu: Ang nauna: Sambahin mo ang Prayle na lalo sa lahat.
Ang ikalaua: Huwag kang magpapahamak o manumba ng ngalang deretsos.
Ang ikatlo: Manalangin ka sa Prayle Linggo man at piyesta.
Ang ikapat: Isanla mo ang katauhan mo sa pagpapalibing sa ama't ina,
Ang ikalima: Huwag kang mamamatay kung wala pang salaping panlibing.
Ang ikanim: Huwag kang makiapid sa kanyang asawa.
Ang ikapito: Huwag kang makinakaw.
Anh ikaualo: Huwag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan.
Ang ikasiyam: Huwag mong ipagkait ang iyong asawa.
Ang ikapulo: Huwag mong itangi ang iyong ari.
Itong sampong utos ng Prayle'y dalawa ang kinauuwian.
Ang isa: Sambahin mo ang Prayle lalo sa lahat.
Ang ikalawa: Ihain mo naman sa kaniya ang puri mo't kayamanan. Siya nawa.
Ang mga kabuhungang asal, ang pangala'y tontogales ay tatlo.
Igalang mo ……………
Katakutan mo………… Ang Prayle
At pagmanuhan mo …..
Sa orihinal na pagbabaybay
Ang manga utos nang Fraile ay sampo:
Ang nauna: Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat.
Ang ikalaua: Huag kang mag papahamak manuba nang ngalang deretsos.
Ang ikatlo: Mangilin ka sa Fraile lingo man at fiesta.
Ang ikapat: Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibing sa ama’t ina,
Ang ikalima: Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang libing.
Ang ikanim: Huag kang makiapid sa kanyang asaua.
Ang ikapito: Huag kang makinakaw.
Anh ikaualo: Huag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan.
Ang ikasiyam: Huag mong ipagkait ang iyong asaua.
Ang ikapulo: Huag mong itangui ang iyong ari.
Itong sampong utos nang Fraile’I dalaua ang kinaoouian.
Ang isa: Sambahin mo ang Fraile lalo sa lahat.
Ang ikalaua: Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mo’t kayamanan. Siya naua.
Ang manga kabohongang asal, ang pangala’i tontogales ay tatlo.
Igalang mo ……………
Katakutan mo………… Ang Fraile
At Pag Manuhan mo ….

Reaction: Del Pilar’s attack against the friars using words woke up Filipinos back in the past knowing that their sacrifices, time and offerings don’t go to God, but instead, falls into the hands of the Spanish friars, who continue their overpower. The words should have been slapped to the faces of the friars back then. The insulting words like these are good for those insulting and could best be an eye-opener for the Filipinos who were insulted back then. Del Pilar’s use for the prayers changed to insulting, offensive, and disgraceful words during the Spanish regime was just a way to affect the friars. Now, probable hearings of such would definitely be a disgrace since the church today has a better image than that of the church of the Spanish in the past. This may also become controversial since it brings insult to the church. Filipinos today have become sensitive toward their religion and would greatly be affected once they read this. But as for the real usage of these words, it would be okay since it’s for and against the evil doings of supposedly good people of the church.

Similar Documents

Premium Essay

Mythology

...Chapter 4: The Period of Enlightenment (1872-1898) Historical Background After 300 years of passivity under Spanish rule, the Filipino spirit reawakened when the 3 priests Gomez, Burgos and Zamora were guillotined without sufficient evidence of guilt. This occurred on the 17thof February. This was buttressed with the spirit of liberalism when the Philippines opened its doors to world trade and with the coming of a liberal leader in the person of Governor Carlos Maria de la Torre. The Spaniards were unable to suppress the tide of rebellion among the Filipinos. The once religious spirit transformed itself into one of nationalism and the Filipinos demanded changes in the government and in the church. A. The Propaganda Movement (1872-1896) This movement was spearheaded mostly by the intellectual middle-class like Jose Rizal, Marcelo del Pilar; Graciano Lopez Jaena, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Ma. Panganiban, and Pedro Paterno. The objectives of this movement were to seek reforms and changes like the following: 1. To get equal treatment for the Filipinos and the Spaniards under the law. 2. To make the Philippines a colony of Spain. 3. To restore Filipino representation in the Spanish Cortes. 4. To Filipinize the parishes. 5. To give the Filipinos freedom of speech, of the press, assembly and for redress of grievances. B. Highlights of the Propaganda Movement There were three principal leaders of the Propaganda movement. They were Jose P. Rizal, Marcelo H.......

Words: 3437 - Pages: 14

Premium Essay

Sasa

...The Spaniards integrated into the Filipino society their religion , language, customs, arts and sciences. ➢ bahay na bato ( bahay na mestiza) . ➢ Reduccion - resettlement of the inhabitants in Spanish –style poblaciones –or at least- bajo de las campanas. SOCIAL CLASSES ▪ Españoles – with both Spanish parents ▪ Españoles peninsulares – born in the Spanish peninsula ▪ Españoles insulares or Filipinos – born in the colony ▪ Mestizos de sangley – Chinese mestizos ▪ Mestizos de español – Spanish mestizos ▪ Indios or indios naturales – natives without Spanish or chinese ancestry. Religious orders that arrived in the Philippines: Augustinians, Dominicans, Franciscans, and Jesuits. • Fray Domingo de Salazar (Order of Preacher) – first Bishop of Manila. • Fray Ignacio de Santibañez ( Franciscan) – first Archbishop of Manila. Tomas Pinpin – first Filipino printer Wrote the first published Tagalog book titled : Librong Pag-aralan nang manga Tagalog nang uicang Castilla ( Book that the Tagalogs Should Study to Learn Spanish) for the benefit of unlettered Filipinos in the Spanish language. ➢ In 1582 , Archbishop Domingo Salazar ordered that every town was to have one school for boys and one for girls. ➢ Subjects taught: catechism, reading and writing in dialect, music, the rudiments of aritchmetic , and trades and industries. ➢ College of Manila > College of San Ignacio > University of San......

Words: 1417 - Pages: 6

Free Essay

Buod Ng Noli Me Tangere

...Buod ng noli me tangere (JOSE RIZAL) Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng pitong taong pamamalagi roon ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagdating ay naghandog si Kapitan Tiyago ng isang salo-salo kung saan ito ay dinaluhan nina Padre Damaso, Padre Sibyla, Tinyente Guevarra, Donya Victorina at ilang matataas na tao, sa lipunan Kastila. Sa hapunang iyon ay hiniya ni Padre Damaso na siyang dating kura ng San Diego, ang binata ngunit ito'y hindi na lamang niya pinansin at magalang na nagpaalam at nagdahilang may mahalagang lalakarin. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. Siya kilala bilang anak-anakan ni Kapitan Tiyago, isang mayamang taga-Binundok. Ang binata ay dumalaw sa dalaga kinabukasan at sa kanilang pag-uulayaw ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula pa sa kanilang pagkabata. Di nakaligtaang basahing muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego ay ipinagtapat sa kanya ni Tinyente Guevarra ng Guardia Sibil ang tungkol sa pagkamatay nga kanyang amang si Don Rafael, ang mayamang asendero sa bayang yaon. Ayon sa Tinyente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Padre Damaso, na Erehe at Pilibustero, gawa ng di nito pagsisimba at pangungumpisal. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral, nakita ito ni Don Rafael...

Words: 4024 - Pages: 17

Premium Essay

Philippine Literature

...GENERAL TYPES OF LITERATURE Literature can generally be divided into two types: prose and poetry. Prose consists of those written within the common flow of conversation in sentences and paragraphs, while poetry refers to those expressions in verse, with measure and rhyme, line and stanza and has a more melodious tone. I. Prose There are many types of prose. These include novels, biographies, short stories, contemporary dramas, legends, fables, essays, anecdotes, news and speeches. 1. Novel. This is a long narrative divided into chapters. The events are taken from true-to-life stories and spans a long period of time. There are many characters involved. 2. Short Story. This is a narrative involving one or more characters, one plot, and one single impression. 3. Plays. This is presented in a stage. It is divided into acts and each act has many scenes. 4. Legends. These are fictitious narratives, usually about origins. 5. Fables. These are fictitious and they deal with animals and inanimate things who speak and act like people and their purpose is to enlighten the minds of children to events that can mold their ways and attitudes. 6. Anecdotes. These are merely products of the writer’s imagination and the main aim is to bring out lessons to the reader. 7. Essay. This expresses the viewpoint or opinion of the writer about a particular problem or event. 8. Biography. This deals with the life of a person which may be about himself, his......

Words: 13467 - Pages: 54