Free Essay

Do’s En Don’ts Bij Internationaal Zaken Doen. Australië

In: Business and Management

Submitted By marleenschulz
Words 588
Pages 3
Do’s en don’ts bij internationaal zaken doen.
Australië

Zaken doen in Australië gaat op een informele en open manier. Het is belangrijk om afspraken na te komen. Net als in Nederland is het gebruikelijk visitekaartjes uit te wisselen en bij het begin en het einde van een ontmoeting handen te schudden. Zaken kleding is conservatief net als in Nederland. Tijdens een gesprek is het belangrijk oogcontact te houden, dat wekt vertrouwen. Gespreksonderwerpen als politiek en vooral sport zijn erg populaire gespreksonderwerpen. Waar je het niet over moet beginnen zijn onderwerpen als migratie en de aboriginal problematiek.
Australiërs hebben vaak een duidelijke mening. Daar moet je niet van schrikken. Verder houden zij er niet van dat je teveel opschept wat je allemaal wel niet kan. Het is niet gebruikelijk om cadeaus te geven alhoewel dit wel wordt geaccepteerd, vooral als je bij een uitnodiging thuis voor een etentje bijvoorbeeld bonbons, bloemen of wijn meeneemt.
Als je een taxi neemt in Australië is het gebruikelijk voor mannen om voorin bij de chauffeur te gaan zitten, maar vrouwen die alleen reizen dienen links op de achterbank plaats te nemen. Men rijdt in Australië links.

Beslissingsproces:

Do’s: • In Australië zijn veel mensen die worden beïnvloed in hun koopgedrag door buren, vrienden, familie, kennissen en collega’s. Wat je dan ook moet doen is zorgen dat je op deze groep inspeelt en zorgt dat zij het naar hun zin hebben waardoor het voor de koper vertrouwd aanvoelt.

Don’ts: • Wat je dus niet moet doen is deze groep die een belangrijke rol inneemt in het beslissingsproces buitenspel te zetten dat zou een flop betekenen.

Persoonlijke ruimte:

Do’s: • Blijf in de persoonlijke zone: De persoonlijke zone (45-120 cm) • Begroet elkaar met een glimlach en een handdruk. • Noem degene bij de voornaam,dat voelt vertrouwd aan. • Kom altijd op tijd, ook op informele afspraken als een etentje bij iemand thuis. • In de zomer worden vaak “barbies”gegeven zogenaamde barbecues dan is het normaal om zelf ook wat vlees en drinken mee te nemen. • Als je klaar bent met eten dien je mes en vork parallel op je bord te leggen.

Don’ts: • Blijf uit de: • De intieme zone(0-45cm) • De sociale zone (120-360 cm) • De publieke zone (360-750 cm of meer) • Ga tijdens het eten niet met je ellebogen op tafel zitten

Familiebanden en –relaties:

Do’s:

• Bel van te voren degene die het feest organiseert of je eten en drinken mee moet nemen, dat wordt gezien als een heel normaal iets. • Vraag of je moet helpen met het opzetten van alles. • Vraag of je kan helpen met opruimen.

Don’ts:

• Zorg dat je niet te laat komt bij afspraken, een kwartier te laat wordt al gezien als een grootte schande. • Praat niet te veel over werk, houd werk en privé zoveel mogelijk gescheiden.

Lange en korte termijn:

Do’s: • Afspraken zijn relatief gemakkelijk te plannen op alle organisatorische niveaus. Het zou echter beter zijn als je een afspraak ten minste een maand van tevoren meld. • Australiërs zijn zeer streng over de punctualiteit.

Don’ts: • Vermijd het plannen van bezoeken rond Kerstmis en Pasen, omdat veel leidinggevenden op vakantie zijn in deze periodes. • Onaangekondigd een bezoek bregen is geen onderdeel van de Australische cultuur, maak daarom altijd een belletje of u langs kan komen.

Risicovermijdendgedrag:

Do’s:

Dont’s: • Het knuffelen,aanraken, ‘’aaien’’ in het openbaar word beschouwd als maatschappelijk onaanvaardbaar. • Wanneer u uitgenodigd word voor een drankje, begin niet over zaken, tenzij uw gastheer dat doet.

Similar Documents

Free Essay

Hoe Ver Mag Justitie Gaan Bij de Opsporing Van Verdachten?

...mag justitie gaan bij de opsporing van verdachten? | Wetenschappelijk artikel over het sociale dilemma van opsporing vs. privacy | | Ruurd de Graaf 20030286 3CE-b Docent: J. Bats Inhoudsopgave Abstract 2 Inleiding 3 Theorie 5 Privacy 5 De rol van burgers bij opsporing 5 Rol van de pers 6 Publieke opinie 6 Colemanbootje 8 Conclusies & aanbevelingen 11 Literatuurlijst 13 Abstract Privacy en opsporing zijn twee thema’s die vaak hand in hand gaan. Dit zorgt echter ook nog wel eens voor conflicten. Hoe ver mag justitie namelijk gaan wat betreft de privacy bij de opsporing van verdachten, wat is de publieke opinie hierover en wat heeft dit voor consequenties voor de verdachten? Een sociaal dilemma ontstaat als foto’s van verdachten worden gepubliceerd in de media. Dit heeft als doel om de opsporing van deze verdachten te bevorderen, maar dit zorgt er vaak voor dat verdachten een lagere straf krijgen als ze eenmaal veroordeeld worden. Wettelijk is er niets bepaald als het gaat om deze opsporingsmethode, waardoor er maatschappelijke verontwaardiging ontstaat als een rechter dit meeweegt in de strafmaat. Verdachten dienen uiteraard zo snel mogelijk opgespoord te worden, maar niet ten koste van alles. De gevolgen van het schenden van de privacy van deze verdachten kunnen groter zijn dan in eerste instantie wordt gedacht door sommigen. Het is daarom ook dat het tonen van een foto in de media of het noemen van een naam en toenaam in de......

Words: 4678 - Pages: 19

Free Essay

Kunst En Cultuur

...In het boek “interne communicatie” bij verandering staat het gedrag en de reactie op een verandering centraal. Hoe wordt er intern gereageerd op een verandering en hoe gaan wij als bedrijf hiermee om? Bij een verandering komt een heel proces kijken en dit wil Huib Koeleman beschrijven. Een verandering kan ik veel gevallen positief zijn voor zowel het bedrijf als de werknemers, maar er kan binnen de interne communicatie ook veel miscommunicatie zijn. Een verandering kan veel emoties, spanningen en onbegrip teweeg brengen onder de werknemers. Het accepteren en leren van een verandering is binnen het bedrijf erg belangrijk, want wordt dit niet gedaan dan kun je als bedrijf niet verder. Een verandering wordt niet zo maar geaccepteerd en dit kan om verschillende redenen zijn. “zelf ken ik deze situatie maar al te goed. Bij het bedrijf waar ik werk hebben ze een maand geleden de werknemers bekend gemaakt dat er een innovatie/reorganisatie plaats zal vinden. Ze hebben bijna geen informatie gegeven en alle antwoorden die de werknemers hebben worden weggeschoven naar een latere data. Door deze slechte start van communiceren naar de werknemers toe, zal een groot deel straks moeite hebben met het accepteren van de veranderingen die plaats zullen vinden. Ze hebben weinig tijd en begrip voor de werknemers en ze zijn alleen bezig met het commerciële gedeelte. Wanneer je aandacht schenkt aan de werknemers en begrip toont dan zal de situatie “hoe erg dit ook is” anders opgepakt......

Words: 543 - Pages: 3

Free Essay

Organisatie En Cultuur

...beweging en zorgt voor vele vernieuwingen op elk niveau. De snelheid en het onvoorspelbare wat de snelle ontwikkelingen met zich meebrengen maakt het dat organisaties zich voortdurend moeten aanpassen en actief moeten blijven. Daar zijn talloze processen die moeten plaatsvinden om hun doel ultiem te bereiken. De vernieuwingen en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de maatschappij steeds complexer wordt en daar krijgen organisaties en bedrijven ook automatisch mee te maken. Elke organisatie ontwikkeld hun eigen karakteristieken om zich staande te houden in de chaos van het alledaags leven. Mensen vormen de organisatie, en als je het hebt over organisaties heb je het dus eigenlijk over mensen. Dat maakt organisaties zo interessant. Omdat het over mensen gaat die allemaal met elkaar verbonden zijn en met z'n allen een bepaalt streven hebben en een doel willen realiseren. Je zou daarom ook wel kunnen spreken over een organisatiecultuur. Want waar mensen zijn is cultuur. De cultuur kan voor een groot deel bepalen hoe mensen zich voelen binnen de organisatie. Enerzijds kunnen ze zich heel comfortabel voelen maar het kan ook heel onbehaaglijk voelen. Er zijn vele factoren die inspelen op de organisatiecultuur. Die factoren kunnen van binnen de organisatie komen, maar ook van buiten af. Sommige factoren zijn moeilijker te controleren dan andere. Zo heeft de economische crisis ook invloed op organisaties en hun cultuur. Bij de crisis moeten er veel bezuinigingen worden gemaakt en in......

Words: 1687 - Pages: 7

Free Essay

Sox, Voor En Nadelen

...Sarbanes-Oxley Act, de voor- en nadelen Nijmegen, 4 januari 2012 Abstract Dit paper onderzoekt door middel van een literatuurstudie de voor- en nadelen van de Sarbanes-Oxly Act (SOx). De SOx is een wet die fraude moet tegengaan en is in 2002 ondertekend door George W. Bush. De SOx stelt een aantal regels op waar bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs zich aan moeten houden. De SOx richt zich vooral op het boekhoud technische gedeelte van een onderneming. De voordelen van de SOx zijn onder andere, de vermindering van risico’s op fraude, betere controle van ondernemingsrisico’s en toenemend inzicht in bedrijfsprocessen. Nadelen van de SOx zijn onder andere dat de markt heeft waardeverlies geleden, dat de naleving van de SOx hoge kosten met zich meebrengt en dat het aantal beursgenoteerde bedrijven afneemt sinds de invoering van de SOx. Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag 3 1.2 De aanleiding voor het paper 4 1.3 Het wetenschappelijk kader 5 1.4 De werkwijze 5 2. De Sarbanes-Oxley Act 6 3.1 Artikel 302 6 3.2 Artikel 404 7 3. Voordelen Sarbanes-Oxley Act 8 3.1 Voordelen 9 4. Nadelen Sarbanes-Oxley Act 10 5.3 Nadelen 12 5. Conclusie 13 6. Hypotheses 16 7. Referentielijst 17 1 Introductie 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag “De Amerikaanse......

Words: 4673 - Pages: 19

Premium Essay

Essay Do's and Don'Ts

...Essay Do’s and Don’ts These are some things that you ABSOLUTELY have to learn to be good writers. These are not meant to be the only rules, but they are really important. 1. Always label all work in the LEFT hand corner. Some professors and instructors want their headings done a specific ways, but if specific instructions are not given, it is good to include your name, the professor’s name, the class name, and the date. 2. Essays ALWAYS get a title. Center the next line after your label, and enter a title for your essay that reflects the SUBJECT you are writing about, NOT the ASSIGNMENT. Also, in MLA, titles do not get ANY special treatment; no BOLD, no UNDERLINES, no SPECIAL FONT. Title should be just the same as the text. 3. Essays should all be typed in 12 pt. Times New Roman font (or another simple font if allowed or specified by the instructor or professor). This means you have to change it from the default font most times. Nothing fancy, and ALWAYS DOUBLE SPACE YOUR LINES. If you do not know how to do this, learn. Pull down the format menu, and choose paragraph. In the middle of the box is a spacing box. Choose double. Or, on the tool bar above the paragraph box choose the icon with the little arrows up and down. Click on the little arrow to the right and choose double. It is that easy. You will lose points if you do not double space. 4. Essay specifics: * Avoid beginning a sentence with a BUT. That means NO BUT OR AND to start a sentence.......

Words: 1066 - Pages: 5

Free Essay

Militaire Begraafplaatsen Margraten En Ysselsteyn

...† militaire begraafplaatsen margraten en ysselsteyn Maarten Boots & Cees Derks Begeleider, Tim Demedts INHOUDSOPGAVE Voorwoord Maarten Boots Voorwoord Cees Derks Doelstellingen vooraf Inleiding Margraten Historie begraafplaats Opbouw van de begraafplaats De personen achter de kruisen Personen met een Medal of Honor in Margraten Generaal Maurice Rose Een brief naar huis Gedenkdagen In Margraten Onderhoud van de begraafplaats Ysselsteyn Historie begraafplaats De opbouw van de begraafplaats Lodewijk Timmermans De personen achter de kruisen Kindsoldaat Harry Hermann Anneliese Lehrmann Georg Quass Een brief naar huis Volkstrauertag Red Hand day JOC Ysselsteyn Conclusie Nawoord Maarten Boots Nawoord Cees Derks Dankwoord Bronvermelding 45 48 52 54 56 58 60 62 64 65 68 70 72 73 75 77 13 19 22 25 33 36 38 42 4 5 6 7 m i l i ta i r e be gr a a f p l a a t s e n m a r gr a t e n e n ys s e l s t e y n VOORWOORD MAARTEN BOOTS Door mijn vele bezoeken aan de militaire begraafplaats in Ysselsteyn ben ik wel op wat ideeën gekomen, me verdiepen in zulke begraafplaatsen leek me wel wat. Bovendien geeft ieder bezoek je toch wel een bepaalde indruk, dit is overigens niet alleen in Ysselsteyn, maar bij iedere militaire begraafplaats. Toen ik enkele jaren geleden in Colleville-sur-Mer (Normandië), stond tussen meer dan negenduizend Amerikaanse slachtoffers van de invasie van Normandië, ging me dit ook niet bepaald in de koude kleren zitten. Ook mijn enkele bezoek voor dit werkstuk......

Words: 20558 - Pages: 83

Free Essay

Gespreksprotocol Zakenrelatie Nederland V.S. Australië

...Gespreksprotocol: Acquisitie- en onderhandelingsgesprek tussen Nederland en Australië, “De verschillen in cultuur.” Tijdens een gesprek met een verkoper in Australië is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de interculturele verschillen tussen deze landen. Bepaalde gebruiken lijken hier namelijk vanzelfsprekend, maar zijn dit in Australië absoluut niet. De Australische cultuur: * Easy going/ lay back cultuur * Informeel * Belangrijke kernwaarden zijn ‘openheid’ en ‘eerlijkheid’ * Gelijkheid tussen zakenpartners is erg belangrijk Communicatie: * Handelstaal is (Brits) Engels * Australiërs noemen elkaar doorgaans bij de voornaam. Als buitenstaander kunt u in eerste instantie beter 'mr.' of 'mrs.' aanhouden als aanspreektitel. * Zeg altijd “Please” en “Thank you. Onbeleefdheid is onacceptabel in Australië. Australische gebruiken: * Zakenlunches en -diners vinden meestal plaats in informele sfeer. Het is heel gebruikelijk dat u een uitnodiging krijgt voor een drankje in een bar. Ook is het heel gewoon om een zakenrelatie thuis te ontvangen, bijvoorbeeld voor een barbecue. * Het is gebruikelijk dat u bij zakenlunches en –diners een geschenk in de vorm van bonbons of een fles wijn meebrengt. * Sport is een belangrijk onderdeel van de Australische cultuur en is vaak onderwerp van gesprek. Enige kennis van populaire sporten als rugby en Australian football kan het ijs breken tijdens zakelijke besprekingen. *......

Words: 559 - Pages: 3

Free Essay

Management En Organisation

...Eigenaar met zakelijk en privévermogen | Eigenaren met zakelijk en privévermogen | Nv / bv zelf | Continuïteit | Slecht | Slecht, beter dan eenmanszaak | Uitstekend | Zeggenschap | Eigenaar | Eigenaren | Algemene vergadering van aandeelhouders | Winstbelasting | Inkomensbelasting | Inkomensbelasting | Vennootschapsbelasting | Publicatie jaarrekening | Niet verplicht | Niet verplicht | verplicht | | Voordelen | Nadelen | Eenmanszaak | - snel beslissingen nemen- eigenaar krijgt volle winst | - voorbestaan is sterk afhankelijk van de eigenaar- ev is moeilijk uit te breiden- onbeperkte aansprakelijkheid | VOF | - groter vermogen dan eenmanszaak- betere continuïteit- meer mogelijkheden om het werk te verdelen | - grotere kans op onenigheid in de leiding- vaak bij uitbreiding weinig vermogen- onbeperkte aansprakelijkheid | NV/BV | - grote vermogens- Scheiding van leiding en eigendom maakt het mogelijk deskundige bestuurders in dienst te nemen | - aandeelhouders zijn weinig bij de onderneming betrokken- kans op overname door bod op aandelen- directie kan te grote financiële risico’s nemen | Organen van een nv: 1. Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) a. Hoogste macht in een nv b. Benoemt directieleden/commissarissen c. Stelt de jaarrekening vast d. Stelt de winstverdeling vast e. Besluit tot uitgifte van aandelen f. Wijzigt statuten 2. Raad van commissarissen g. Houdt toezicht en geeft advies aan......

Words: 3517 - Pages: 15

Free Essay

Do's and Don'Ts in Malta

...9. DO’S AND DON’TS IN MALTA'N MAL TA 2 |Do's |Don'ts | |Be conversant in English which is considered as a second language. |Keep out of the field with the sign of RTO (often just painted | |Follow punctuality and proper dress codes for business meetings. |on some rock) it means Reservato (Reserved). Some people say it| |Do carry proper sun blocks. The Maltese sun can be really hot. |is an abbreviation for Restricted to Outsiders. | |Wear ties only while visiting the most upscale restaurants unless |Don’t venture too far into the sea on your own. Renting a | |in the month of August (hottest month). |vessel and exploring the sea around Malta is highly | |Bring an adapter with together. Electricity sockets in Malta are |recommended. | |based on the British system (three pin). |Out of respect for the Maltese and fellow tourists, do not wear| |Be as friendly as possible with the locals since if they notice |beach clothes when not actually on the beach. Men - do not walk| |that you’re snobbing them out you will probably end up getting |around bare chested in towns as it is considered rude. Ladies -| |short shrift over almost every issue with regards to service. |bikini tops and very short shorts are......

Words: 427 - Pages: 2

Free Essay

Neutralisatie Technieken En Moreel Leiderschap

...Het interview met Ahmed Aboutaleb (NRC 29-9-15), sluit af met een alinea, die mogelijk een interessant gebruik van neutralisatie technieken laat zien. Neutralisatie technieken worden gebruikt om schaamte of schuldgevoel dat ontstaat bij normafwijkend gedrag (deels) weg te nemen en/of om zich hierover te verantwoorden naar de omgeving. Vraag: Zou u zelf vluchtelingen in huis opnemen? Antwoord: Ja. Er is in huize Aboutaleb indringend over gesproken. Probleem is dat er een politiek signaal van uitgaat – naar Rotterdammers en misschien zelfs landelijk. Ik zou mensen aansporen – misschien zelfs moreel onder druk zetten – hetzelfde te doen. Dat wil ik niet. Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Door dit antwoord te ontleden kan een beeld worden gevormd van de norm, het gedrag en de ingezette neutralisatie technieken: Ja. Dit is de norm van Aboutaleb. Er is in huize Aboutaleb indringend over gesproken. Probleem is dat er een politiek signaal van uitgaat – naar Rotterdammers en misschien zelfs landelijk. Ik zou mensen aansporen – misschien zelfs moreel onder druk zetten – hetzelfde te doen. Dat wil ik niet. Dit zijn de neutralisatie technieken* die Aboutaleb inzet. Iedereen moet zijn eigen afweging maken. Leidt dat in deze bij Aboutaleb tot het niet opnemen van een vluchteling in huis? Dan is dit het resultaat van door Aboutaleb ingezette neutralisatie technieken. Of bedoelt Aboutaleb dat hij, door als gezagsdrager in deze te handelen, anderen de......

Words: 476 - Pages: 2

Free Essay

Unit 2 P1 En P2

...Bijenkorf en sta je voor Premium Service. Je helpt onze gasten bij het retourneren van producten, het ophalen van hun internet bestellingen, behandeling van klachten en reparaties en allerhande zaken die extra service en aandacht behoeven. Door je extraverte en gastgerichte persoonlijkheid vind je het leuk om onze gasten met een lach op hun gezicht ons filiaal te zien verlaten veroorzaakt door jouw uitstekende dienstverlening. Daarnaast hou je ervan om net dat beetje extra service te verlenen bij de behandeling van een klacht, waardoor de gast ons van harte kan aanbevelen. Service verlenen zit in je DNA en je streeft er dagelijks naar om de verwachtingen van onze gast te overtreffen. Je werkzaamheden proactief en met een servicegerichte houding contact leggen met de klant volgens richtlijnen afhandelen van klachten die uitlopend van aard en zwaarte zijn binnen kaders en redelijk inzicht zelf beslissen over terugname, vergoeding of andere oplossingen afhandelen van de goederenstroom van het E-commerce afhaalpunt verrichten van eenvoudige reparaties en allerhande zaken die extra service en aandacht behoeven verantwoordelijk voor het bedienen van omroepinstallaties informeert de klant over alle facetten van het Membership, Global Refund en anderen servicefaciliteiten verkopen van cadeaucards, cd-boekenbonnen of verstrekken van items voorkomend uit commerciële acties Functie-eisen uitstekende beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal communicatief vaardig en......

Words: 2773 - Pages: 12

Free Essay

Ondernemingsplan Huur En Verhuur

...Ondernemingsplan door: H. Bottema L. van Dijk A. Hondema N. Schottman M. Treep I. Zechut CO1B Ondernemingsplan met betrekking tot het vormen van een eigen onderneming in het huren en verhuren van producten en diensten. Een Ondernemingsplan door: H. Bottema L. van Dijk A. Hondema N. Schottman M. Treep I. Zechut CO1B Ondernemersplan Communicatie SBE Hogeschool Windesheim, Zwolle K. Mijnheer, F. Dillingh 14 oktober 2011, Zwolle Voorwoord Voor onze opleiding Communicatie maken wij in blok M1 een ondernemersplan. Dit rapport wordt in eerste instantie gelezen door de beoordelende leraar, hiernaast zou het natuurlijk erg leuk zijn als ons rapport ook voor professionele uiteinden gebruikt zal worden. De opbouw van ons plan is verdeeld over 3 stukken. Ieder tweetal had ziijn eigen stuk om over te waken. Via deze manier willen wij als ondernemingsgroep Ikverhuur de volgende mensen bedanken: Meneer Mijnheer voor het ondersteunen en begeleiden tijdens dit project. Meneer Dillingh voor het begeleiden tijdens het schrijven van het plan. Meneer de Jong voor het begeleiden tijdens het maken van het financieringsplan. 12 oktober 2011 Door: H. Bottema L. van Dijk A. Hondema N. Schottman M. Treep I. Zechut CO1B Samenvatting In dit rapport wordt uitgebreid het ontstaan en de toekomst van Ikverhuur besproken. Dit rapport is gemaakt na aanleiding van het ondernemingsplan dat gemaakt wordt in blok M1 van de opleiding Communicatie. Het rapport......

Words: 16789 - Pages: 68

Free Essay

Do's and Don'Ts D'Un Site Web

...toujours garder la même sur tout le site. * Ne pas écrire de contenu en lettre capitale. * Seuls les titres peuvent être de police ou de taille différente DONT: Avoir 5 polices différentes dans des tailles différentes Les polices ne sont pas harmonisées sur tout le site. Les titres, contenu, lien de navigation et de menu sont différents. La police, sa taille et sa couleur sont importantes dans la clarté d’un site. Example of don’t : 2 2 DO: Choisir la bonne charte de couleur Les couleurs font partie de l’expérience de l’utilisateur. Elles sont associées à des valeurs et à des émotions. Les couleurs de votre site web doivent être en concordance avec l’expérience que vous voulez provoquer chez votre utilisateur. Ils doivent ressentir les valeurs que vous portez. Exemple : DONT: Trop en faire avec trop de couleurs différentes Avoir trop de couleur différente sur un site web fatigue l’œil de l’utilisateur et le perds. Son attention va être trop sollicitée par les différents changements de couleur ce qui provoquera sa saturation. Il en ressortira un manque de clarté de votre site. Il ne faut pas dépasser plus de 4 couleurs et garder logique dans l’utilisation de celles-ci. La couleur doit avoir un objectif : faire ressortir les informations importantes. Tout l’or du Sud : 1. Bordeau 2. Orange 3. Vert 4. Gris 5. Rouge 4 4 DO: N’afficher que des images en HD adapté au cadre qui les contiennent La qualité des images......

Words: 823 - Pages: 4

Free Essay

Cursus Internationaal Management

...veel mensen te werk en volgen vaak een zeer complexe strategie. 1. The MNE: Definition, Scope and Influence Wat is een MNE – multinational ( multinationaal management) Niet alle MNE zijn groot, maar de meeste grote bedrijven in de wereld zijn MNE. zijn Men is alleen een MNE als men aan deze voorwaarden voldoet: 1. Directe investeringen doen in het buitenland. MNE doet niet alleen aan export, maar is ook écht aanwezig in het buitenland. Ze voeren er directe investeringen in door vb. te produceren in het buitenland. 2. Actief met de investering bezig zijn (vb. aanwezig zijn in de RvB) 3. Geïntegreerde operaties (geen losse filliaaltjes) Dit betekent ook dat de operationele omgeving sterk verandert, de complexiteit stijgt. ekent omgeving Veel verschillende consumenten, distributiesystemen, … Ook de politieke agenda van de landen waarin we investeren speelt een belangrijke rol. Global game: men speelt wereldwijd waardoor alles complex wordt. Binnen de EU spelen de wisselkoersen geen rol meer maar daarbuiten wel, dit kan een belangrijke invloed hebben op vb. de winst. Ook organisatorisch is de omgeving complex. De meeste MNE zijn vrij recent (na WO II) uitgegroeid tot internationale spelers. In totaal zijn er wereldwijd zo’n 70 000 bedrijven van dit type. De toegevoegde waarde van grote MNE is vaak groter dan het BNP van landen zoals Chili. De invloed van de MNE is afhankelijk van de sector waarin zij actief zijn. Op deze korte periode (tussen WO II en 2009) is er een......

Words: 29103 - Pages: 117

Free Essay

Business En Ethiek

...BUSINESS EN ETHIEK Hoofdstuk 1: bedrijfsethiek in het spanningsveld tussen persoonlijke en institutionele verantwoordelijkheid.............................. 4 Inleiding: algemene beschouwingen over bedrijfsethiek..................................................... 4 1. 1 Bedrijfsethiek vanuit het standpunt van de ethische ondernemer.............................. 4 1.1.1 Bedrijfsethiek als ‘science des moeurs’: wetenschappelijke studie van het feitelijk moreel gedrag ................................................................................................... 5 1.1.2 Bedrijfsethiek als normatieve ethiek ............................................................... 5 1.2 De ethische onderneming ....................................................................................... 9 1.2.1 Het statuut van de onderneming.................................................................... 10 1.2.1.1 Een sociologische kijk: van organisatie naar instituut................................ 10 De dierbare organisatie......................................................................................... 10 Institutionalisering als routine............................................................................... 10 Internationalisering als interne waardecreatie ....................................................... 11 1.2.1.2 Een economische kijk op de onderneming................................................. 11 Het ondernemingsbegrip verruimd......

Words: 12394 - Pages: 50