Free Essay

Doc, Pdf,

In: Business and Management

Submitted By nghue
Words 2012
Pages 9
HƯỚNG DẪN DỰ ÁN NHÓM
CÁC BÀI TẬP NHÓM PHẢI NỘP
A. BÁO CÁO XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
|Thành phần |Nội dung |
|Trang bìa |Nội dung bao gồm tên dự án, tên nhóm, tên thành viên, giáo viên hướng dẫn và tháng năm nộp |
| |bài. |
|Giới thiệu |Trình bày vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu và lợi ích của nghiên cứu. |
|Cơ sở lí luận (Tổng quan tài liệu) |Phần cơ sở lí luận trình bày các nghiên cứu có trước, các báo cáo trong ngành, dữ liệu bên |
| |trong công ty liên quan đến vấn đề nghiên cứu. |
| |Cơ sở lí luận là nền tảng để phát triển các câu hỏi nghiên cứu/ giả thuyết nghiên cứu. |
|Mục tiêu nghiên cứu |Gồm các nội dung theo tiến trình sau (chú trọng trình bày các kĩ thuật thu thập dữ liệu thăm |
| |dò): |
| |Xác định vấn đề quản trị (vấn đề/cơ hội kinh doanh, phương án ra quyết định quản trị) |
| |Xác định vấn đề nghiên cứu (câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục|
| |tiêu nghiên cứu) |
|Danh mục tài liệu tham khảo |Liệt kê nguồn, tác giả của các tài liệu sử dụng |
|Phụ lục |Các từ ngữ chuyên môn |

B. ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL)
Mục đích của đề cương nghiên cứu 1. Nêu các câu hỏi quản trị cần nghiên cứu và tầm quan trọng của các câu hỏi 2. Nêu các dữ liệu cần thiết để giải quyết các câu hỏi quản trị và dữ liệu sẽ được thu thập, xử lí và diễn giải như thế nào. Đề cương nghiên cứu phải chỉ ra cái gì, tại sao, như thế nào, ở đâu và ai sẽ thực hiện nghiên cứu. Lợi ích của dự án nghiên cứu phải được nêu trong đề cương nghiên cứu. Đây là bản kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện dự án nghiên cứu kinh doanh. Đề cương nghiên cứu phải mô tả rõ ràng từng bước và tiến trình để hoàn thành dự án.
Nội dung của đề cương nghiên cứu Đề cương nghiên cứu phải nhấn mạnh phần xác định mục tiêu nghiên cứu, và quá trình mà nhóm dự định tiến hành để thực hiện dự án. Phải có khung thời gian và những thành viên chịu trách nhiệm cho từng thành phần của dự án. Bảng sau chỉ rõ các thành phần trong một đề cương nghiên cứu kinh doanh, và yêu cầu về nội dung của từng thành phần.
|Thành phần |Nội dung |
|Trang bìa |Nội dung bao gồm tên dự án, tên nhóm, tên thành viên, giáo viên hướng dẫn và tháng năm nộp |
| |bài. |
|Giới thiệu |Mô tả về vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu và lợi ích của nghiên cứu. |
|Cơ sở lí luận (Tổng quan tài liệu) |Trình bày các nghiên cứu có trước, các báo cáo trong ngành, dữ liệu bên trong công ty liên |
| |quan đến vấn đề nghiên cứu. |
| |Cơ sở lí luận là nền tảng để phát triển các câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu. |
|Mục tiêu nghiên cứu |Gồm các nội dung theo tiến trình sau (chú trọng trình bày các kĩ thuật thu thập dữ liệu thăm |
| |dò) |
| |Xác định vấn đề quản trị (vấn đề/cơ hội kinh doanh, phương án ra quyết định quản trị) |
| |Xác định vấn đề nghiên cứu (câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục|
| |tiêu nghiên cứu) |
|Tầm quan trọng/Lợi ích của dự án nghiên cứu |Làm rõ những lợi ích nào có thể đạt được từ dự án nghiên cứu. |
| |Nêu tầm quan trọng của thông tin sẽ thu được và hàm ý thông |
| |tin này sẽ hữu ích như thế nào cho quyết định của nhà quản trị. Nhấn mạnh lợi ích của việc |
| |thực hiện nghiên cứu ‘’ngay bây giờ’’ đối với doanh nghiệp. |
|Thiết kế nghiên cứu (Research design) |Trình bày rõ những nội dung sau: |
| |Phương pháp nghiên cứu (thăm dò, mô tả, hay nhân quả) |
| |Phương pháp thu thập dữ liệu |
| |Phương pháp chọn mẫu và qui mô mẫu |
| |Đo lường |
| |Công cụ thu thập dữ liệu |
|Kế hoạch phân tích dữ liệu |- Phương pháp phân tích dữ liệu được chọn cho nghiên cứu (có giải thích căn cứ lựa chọn). |
| |- Kiểu dữ liệu thu thập, cách thức trình bày và diễn giải kết quả. |
|Ngân sách |Ước tính tổng chi phí thực hiện dự án dựa trên từng khoản mục |
|Lịch trình và phân công công việc |Thời gian thực hiện cho từng giai đoạn của dự án. |
| |Chẳng hạn như thời gian cho các giai đoạn quan trọng như: |
| |Nghiên cứu thăm dò |
| |Đề cương nghiên cứu lần cuối |
| |Kiểm tra công cụ thu thập dữ liệu |
| |Thực hiện thu thập dữ liệu |
| |Mã hóa dữ liệu |
| |Phân tích dữ liệu |
| |Viết báo cáo |
| |Mỗi giai đoạn cần phải có thời hạn và người chịu trách nhiệm thực hiện. |
|Danh mục tài liệu tham khảo |Liệt kê nguồn, tác giả của các tài liệu sử dụng |
|Phụ lục |Các từ ngữ chuyên môn |
| |Công cụ thu thập dữ liệu (Bản câu hỏi, các tác nhân kích thích trả lời : tranh ảnh) |

C. BÁO CÁO DỰ ÁN NGHIÊN CỨU Báo cáo dự án nghiên cứu trình bày những kết quả của dự án nghiên cứu. Những kết quả này hướng đến nhà quản trị/người có nhu cầu thông tin, những người có thể có ít kiến thức về thống kê hay kỹ năng sử dụng SPSS. Vì vậy, kết quả phân tích dữ liệu phải được trình bày dễ hiểu, trong đó sử dụng những bảng biểu tự thiết kế, những bảng biểu có sẵn trong SPSS được đưa vào phần phụ lục. Các loại biểu đồ và đồ thị nên được sử dụng để truyền đạt kết quả một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn.
Nội dung của báo cáo dự án nghiên cứu gồm: 1. Trang bìa 2. Mục lục - Giới thiệu (vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu, lợi ích của nghiên cứu) - Chương 1: Cơ sở lí luận (Tổng quan tài liệu) - Chương 2: Phát triển câu hỏi nghiên cứu/giả thuyết nghiên cứu - Chương 3: Phương pháp luận nghiên cứu (Thiết kế nghiên cứu và phân tích dữ liệu) - Chương 4: Diễn giải kết quả và ứng dụng kinh doanh - Kết luận: Tóm tắt kết quả nghiên cứu và thảo luận, phân tích đóng góp & hạn chế của đề tài, chỉ ra hướng phát triển tương lai của nghiên cứu. - Ngân sách, lịch trình, phân công công việc, đánh giá đóng góp của các thành viên nhóm - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục (giải thích từ ngữ chuyên môn, công cụ thu thập dữ liệu, kết quả thu được từ phân tích dữ liệu trên phần mềm).

D. ĐÁNH GIÁ
Điểm cho các bài tập dựa trên: o Tính logic và tính phản biện của bài viết, sự nhất quán giữa bản câu hỏi với mục tiêu nghiên cứu, sự phù hợp với nhu cầu khách hàng (ở đây là người có nhu cầu thông tin thu được từ dự án). o Sự hấp dẫn, và rõ ràng trong trình bày văn bản. Các bài tập nên được nhắm đến người có nhu cầu thông tin (nhà quản trị, các công ty trong ngành,…). o Việc sử dụng một cách có hệ thống các bài báo nghiên cứu, bài báo về ngành, và những dữ liệu thứ cấp khác để xác định vấn đề quản trị, vấn đề nghiên cứu, lựa chọn thiết kế nghiên cứu,… o Việc trình bày cẩn thận danh mục tài liệu tham khảo sử dụng
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO: TRÍCH DẪN VÀ LIỆT KÊ
Trích dẫn (Citation)
Trong bài tập, sinh viên sẽ sử dụng những thông tin, số liệu từ những nguồn thứ cấp như báo mạng, tạp chí, sách, các bài báo nghiên cứu. Việc trích thông tin, dữ liệu của một bài báo, tạp chí, hoặc trích các số liệu, để sử dụng trong bài tập của mình, sinh viên phải ghi rõ nguồn. • Khi nào cần trích dẫn? o Đưa vào bài nguyên câu hoặc đoạn văn o Diễn đạt lại ý của tác giả sách, bài báo,… o Đưa vào bài những dữ liệu số, thống kê o Trình bày kết quả nghiên cứu của tác giả gốc • Trích dẫn như thế nào?
Dưới đây là giới thiệu cách áp dụng hệ thống trích dẫn APA, hệ thống trích dẫn được sử dụng nhiều trong các ngành khoa học xã hội. Trong hệ thống trích dẫn APA, cách trích dẫn trong đoạn văn là tên và năm xuất bản. - Trích dẫn nguyên văn một câu hay đoạn văn: Trích dẫn phải nằm trong ngoặc kép và được in nghiêng nếu viết chung. Ví dụ: Nguyễn Trường Sơn và Trần Trung Vinh (2008, 127) cho rằng “các hãng nên tập trung cải thiện về cảm nhận chất lượng và giá trị của thương hiệu mình vì yếu tố này ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng”. - Đưa vào bài những hình ảnh, biểu đồ: ngay dưới biểu đồ phải ghi nguồn (ví dụ: Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2011)) - Đưa vào bài các dữ liệu số, thống kê: Ví dụ: Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 01/2012 tăng 1% so với tháng trước. [1] Lưu ý: [1] là số thứ tự của tài liệu tham khảo được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.
Liệt kê tài liệu tham khảo (Reference)
Các trích dẫn trong các bài viết cần phải được liệt kê đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo, và danh mục tài liệu tham khảo phải liệt kê những gì được trích dẫn trong bài tập.
Trong phần tài liệu tham khảo, danh sách các tài liệu tham khảo được sắp xếp và liệt kê như sau: o Chia làm hai phần: phần các bài báo, tạp chí và sách; và phần nguồn từ Internet o Sắp xếp theo họ tác giả và theo thứ tự A, B, C o Cách liệt kê một tài liệu tham khảo: ▪ Nếu tài liệu tham khảo là sách: Họ tác giả, viết tắt các tên còn lại của tác giả (năm xuất bản), tên tài liệu, lần xuất bản, nơi xuất bản: nhà xuất bản. Lưu ý: in nghiêng tên sách (tên tài liệu). Đối với các sách Việt Nam, tên tác giả giữ nguyên. Ví dụ: Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2011), Business Research Method, 11th ed., New York: McGrawHill. ▪ Nếu tài liệu tham khảo là bài trong tạp chí nghiên cứu: Họ tác giả, viết tắt các tên còn lại của tác giả (năm xuất bản), tên bài báo, tên tạp chí, số tạp chí, trang bắt đầu-trang kết thúc. Lưu ý: in nghiêng tên tạp chí, ghi trang bắt đầu và kết thúc của bài trong tạp chí. Đối với các bài báo Việt Nam, tên tác giả giữ nguyên. Ví dụ: Nguyễn Trường Sơn & Trần Trung Vinh (2008), Sự ảnh hưởng của thương hiệu đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong thị trường điện thoại di động Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 6(29), 121-127. ▪ Nếu tài liệu tham khảo là từ nguồn Internet: ghi đường dẫn và ngày truy cập. Ví dụ: [1] Tổng cục Thống kê (2012), Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2012, tại http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=12164 truy cập ngày 06/2/2012 [2] T.Thu (2012), Doanh nghiệp vẫn lạc quan về kinh doanh ở Việt Nam, tại http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/quantri/68939/Doanh-nghiep-van-lac-quan-ve-kinh-doanh-o-Viet-Nam.html truy cập ngày 06/2/2012

Similar Documents

Free Essay

Doc, Pdf

...Applied to whole Bangladesh. • An Act to consolidate and amend the law relating to steam-boilers. • Applied to owners of boilers and steam pipe and in the law there was mention that there should appoint an inspector in this sector for monitoring. (section27A) Retrieved on (2015, May 26) from (www.boiler.gov.bd) 2. The Mines Act, 1923 • Applied to whole Bangladesh. • It shall come into force on the first day of July, 1924. • An Act to amend and consolidate the law relating to the regulation and inspection of mines. • This act applied to all the workers who work in mines. Retrieved on (2015, May 26) from (faolex.fao.org/docs/pdf/pak64462.pdf) 3. The Cotton Industry (Statistics) Act, 1926 • Applied to whole Bangladesh. • An Act to provide for the regular submission of returns of quantities of cotton goods manufactured and cotton yarn spun in Bangladesh. • This act describe about cotton goods, areas for productions and regulation of supply. Retrieved on (2015, May 26) from (www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxweban.htm) 4. The Dock Workers’ Act, 1934 • It extends to the whole of Pakistan. • An Act to give effect in Pakistan to the Convention concerning the protection against accidents of workers employed in loading and unloading ships. • It applies to laborer who......

Words: 1567 - Pages: 7

Premium Essay

Doc, Pdf

...relevant information regarding the project. The questionnaire was designed using various scaling techniques. The questionnaire was used mainly to test the model proposed for consumer perception towards online shopping. Likert five point scales ranging from Strongly Agree to strongly disagree was used as a basis of Questions. The data collection was done over a period of 8 weeks It will be collected to add the value to the primary data. This may be used to collect necessary data and records by different websites, magazines, annual reports, journals, reference books, and newspapers, etc. For studying consumer perception on online shopping, samples were selected from Dhaka. The respondents in the samples are reached through Google Docs via Facebook. I have prepared this project as descriptive type, as the objective of the study. Chapter 5 Data Analysis The objectives of the research were studied with respect to a regular online shopper who shopped more than once because they would be the right respondent to give an insight about the online shopping. Therefore it is firstly important to understand who is a regular online shopper. In the survey the respondents were asked the following questions which helped to I. Have you purchased anything online ever? Fig. 1 Total Purchase Online The research showed that 62% of the Internet users had shopped online while 38% had not bought anything. This is mainly because of the changing lifestyle and taste......

Words: 11357 - Pages: 46

Premium Essay

Types: Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...suppliers websites * you could provide information in several languages if you were part of a multi-national company * you could provide a linked forum or bulletin board for updates and feedback * the report can be quickly forwarded to a large number of stakeholders – managers, clients and suppliers and * you could include a video podcast of management promoting the program, or a description of how a task has been implemented. The Certified Accountants Educational Trust (CAET, 2001) notes some issues with web-based reporting, which could be applied to any electronic document, even if only circulated internally within the company. These include ‘death by download’, when you provide the report as a PDF which is too large, discouraging feedback and dialogue and leaving users in the dark as to how current the report is. Acknowledging achievements, leadership opportunities and networking success It is also important to acknowledge achievements made by the implemented work practices. Consider how those who have successfully implemented practices can be awarded, and how the company as a whole can celebrate its achievements. (But remember to refer to the environmental sustainability of your party!) Implementing environmentally sustainable work practices may identify leadership opportunities and you may be able to share your success with other companies looking to undertake a similar program. Look to the skills of your......

Words: 16125 - Pages: 65

Premium Essay

Doc, Docx, Pdf, Wps, Rtf, Odt

...International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. The International Labour Office welcomes such applications. Libraries, institutions and other users registered in the United Kingdom with the Copyright Licensing Agency, 90 Tottenham Court Road, London W1T4LP/ [Fax: +44 (0)20 7631 5500; email: cla@cla.co.uk], in the United States with the Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 [Fax: (+1)978 750 4470; email: info@copyright.com], or in other countries with associated Reproduction Rights Organizations, may take photocopies in accordance with the licenses issued to them for this purpose. Current status and evolution of industrial relation system in Bangladesh 978-92-2-122790-8 (print) 978-92-2-122791-5 (web pdf) The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning the legal status of any country, area of territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers. The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them. Reference to name of firms and commercial products and processes does not imply their endorsement by the International......

Words: 38847 - Pages: 156

Premium Essay

Doc, Pdf , Docs

...It was a month of june , and weather in the north of india was hot like anything , my kids were free from school for their summer vacations and we deceived to take a leave from our hectic schedule . We and one of my friend decided to visit Some hill station . Since it was a peak summer and vacations were on almost all Hotels and guest houses of hill were full to their capacity . As we were working on different options one of the destinations we were considering was Palampur . A quite and less commercial destination in foothills of dholadhar range . On discussing with one of my clients I got reference of Norwood greens a residential stay next to tea estate . We contacted there and we got a accommodation reserved . Next day early morning we started for our destination . By 9 am we reached chintpurni . There we had our breakfast and visited the temple shrine and by 10:30 we left for Palampur As we crossed chintpurni weather start changing as there was sudden change in temperature . Roads was full of sharp turns with hills on one side and valleys on others . There were lots of monkeys on the road. At 1:30 pm when we reached Palampur . As we entered Norwood greens We were tired of the long hectic journey but the moment we crossed living area and reached in rear lawn all our fatigue vanished . It was beautiful view of a tea estate and trees were full of parrots , suddenly cool breeze start blowing and as Palampur is famous for having highest......

Words: 358 - Pages: 2

Premium Essay

Doc, Pdf

...Strategy and Tactics of Distributive Bargaining in Roy J. Lewicki et al., Essentials of Negotiation, 3rd ed., McGraw-Hill/Irwin, pp.59-93. 一、簡述 談判是一種良好的衝突管理過程,透過談判的進行,人與人之間的衝突才有 機會求得最妥適地解決方法。什麼時候會用到談判?想跟老闆要求加薪時;與朋 友決定要看那部電影時;生活中處處可見。在談判的策略應用上,有許多方法, 而這一章節主要在介紹分配式談判(Strategy and Tactics of Distributive Bargaining) 的基本架構、策略與戰略。 1.1 分配式談判 分配式談判(Strategy and Tactics of Distributive Bargaining),也稱之為競爭型 或輸贏(win-lose)談判,而雙方的目標基本上是直接衝突的,資源有限,而雙方 基本上是在競爭,都想在有限資源中分到最多,故會運用策略來贏得其極大值。 以賽局理論的角度來看,這為零和遊戲(zero-sum game)。因此需謹慎地掌握資 訊,僅透露對我方有利的資訊,並期望盡可能地獲得對方資訊以利於我方處於最 佳情勢。分配式談判的意思為:在不暴露自己可以接受的最低價的前提下,找出 對方願意付出的最高價(Kennedy, 1998)。適用場合如下: 1. 雙方的目的是短期的,無意建立或培養一長期關係。 2. 雙方假設他們的目的是不相容的,討論的議題被視為一塊份量固定的大餅, 一方得,另一方則必失,且瓜分大餅的方法有限。目標在於獲得最大塊的餅, 如果得的多,那對方便得的少,反之亦然,因此談判的目標便是盡可能的獲 取最大份的餅。 3. 最重要的是實體或更能數量化的客觀利益,諸如像價格、利率、件數和合約 上的措辭等要素,在對立談判中,價格是最常見的實體利益;非實體或心理 層面的要素,如尊重、原則或是雙方的福利,雖然也需列入考慮,但是較不 受到重視的要素。 而另外要注意的是,由於雙方想在關鍵資源的有限下(或關鍵資源受到控 制),亦即在餅是固定的情況下,都希望成為贏家,以取得更大的利益。在這種 情境下,雙方的目標是彼此互斥的,並因此而引發矛盾(或衝突對立)。 1.2 買方的基本策略 買方的基本策略主要在於:尋找對方抗拒值,擴大定案範圍及探究對方對於 成果的價值觀、抗拒值、信心來源及動機;一方面探究對方的機密,另一方面防 止我方機密外洩。可運用的方法如下: 1. 影響對方抗拒值,擴大協商範圍 影響抗拒值的因素。 對方針對特定結果所額外增加的價值。 對方於談判延後必須額外增加付出的代價。 2. 對方於談判失敗會額外增加的成本。 影響分配式談判的過程 對方的抗拒值將視其對談判的延遲或失敗,所預估的額外成本不同而 有所差異,需使對方認為談判延遲或失敗對我方影響不大,以降低對 方的抗拒值。 對方的抗拒值會因談判延遲或失敗額外增加的成本而有所調整。基於 此,需說服對方談判延遲或失敗將對其造成很大的損失,使對方降低 抗拒值。 對方的抗拒值會依其結果所額外增加的價值有所不同,應說服對方目 前的狀態無法獲得他期望的結果,或提供我方在他處更有吸引力的條 件。 對方的抗拒值會因我方對結果所額外增加價值之認定不同而有不同。 越能說服對方接受協商範圍外的特定結果,則我方就越能施壓以迫使 對方向下修訂其抗拒值。 1.3 分配式談判的戰略性策略 1.......

Words: 480 - Pages: 2

Free Essay

Docs, Pdfs,

...Center for Demography and Ecology University of Wisconsin-Madison The Effects of Changing Family Structures on Higher Education for Black and White American Cohorts: 1908-1969 Wendy Y. Carter CDE Working Paper No. 96-22 The Effects of Changing Family Structures on Higher Education for Black and White American Cohorts: 1908-1969 CDE Working Paper No. 96-22 Wendy Y. Carter, Ph.D. Assistant Professor of Sociology Department of Social and Behavioral Sciences Arizona State University West 4701 West Thunderbird Road P.O. Box 37100 Phoenix, AZ 85069-7100 Submission for Population Association of America 1999 Annual Meeting Abstract Social scientists have been concerned with the effect of social origins on educational attainment since the early days of the discipline. One important aspect of social origins that continues to occupy the interest of researchers and the public is the family. The issue of race has also been central to this concern. Recent demographic changes in mortality and marriage behavior have had a profound impact on the increasing proportion of children who will reach age eighteen without both biological parents. This research investigates the effects of trends in family and household structures on the educational attainment for recent black and white cohorts in the United States. We know from previous cross-sectional reports that those who grow up with both biological parents are more likely to attain higher levels of education than......

Words: 15023 - Pages: 61

Premium Essay

Pdf , Doc

...STUDENT APPLICATION (MINORITY WELFARE SCHOLARSHIP SYSTEM) Fresh For official use only Sl No of application Student ID: Year Course T2012FasM02931 Whether approved Affix a self attested passport size photograph 1.Full name(in block letters) : SHAHIN JAMAN AHMED 2.Father's name/Husband's name : RAHIM UDDIN AHMED 3.Mother's name : MUNJILA KHATUN 4. Domicile State/UT (State/UT which the student belongs to) : Assam 5. Address for correspondence: House No. & Street Detail Vill.- Bamunirvita P.O.- Medortari City/Town/ Village & P.O. P.S.- Fakirganj District Dhubri State Assam Pincode 783330 6. Permanent address(please enclose residential certificate from concerned state government authority): House No. & Street Detail Vill.- Bamunirvita P.O.- Medortari City/Town/ Village & P.O. P.S.- Fakirganj District Dhubri State Assam Pincode 783330 7. Date of birth (Please enclose certificate) : 13-Apr-1993 8. Whether male or female : Male 9. Religion : Muslim 10. Nationality : Indian 11. Aadhaar Number Printed Date: 24-Sep-12 : Page 1 of 8 12. Details of educational qualifications from matriculation/SSLC/SSC onwards (Please enclose certificates attested by a gazetted officer): Examination University/Board/Institution/Council of passed Examination Main Subjects Year of Passing Division Percenta /Class/ ge marks Grade HSC 2012 55.4000 13. Details of course for which scholarship is being sought: Name of the technical/professional course:......

Words: 1627 - Pages: 7

Premium Essay

Pdf, Doc

...Introduction This guide has been created to assist my graduate students in thinking through the many aspects of crafting, implementing and defending a thesis or dissertation. It is my attempt to share some of the many ideas that have surfaced over the past few years that definitely make the task of finishing a graduate degree so much easier. (This Guide is a companion to the Guide for Writing a Funding Proposal.) Usually a guide of this nature focuses on the actual implementation of the research. This is not the focus of this guide. Instead of examining such aspects as identifying appropriate sample size, field testing the instrument and selecting appropriate statistical tests, this guide looks at many of the quasi-political aspects of the process. Such topics as how to select a supportive committee, making a compelling presentation of your research outcomes and strategies for actually getting the paper written are discussed. Of course, many of the ideas that are presented can be used successfully by other graduate students studying under the guidance of other advisers and from many different disciplines. However, the use of this guide carries no guarantee - implied or otherwise. When in doubt check with your adviser. Probably the best advice to start with is the idea of not trying to do your research entirely by yourself. Do it in conjunction with your adviser. Seek out his/her input and assistance. Stay in touch with your adviser so that both of you know what's......

Words: 6928 - Pages: 28

Free Essay

Pdf, Doc

...May 4, 2007 Art Lightstone, HTS School of Economics Types of Goods Types of Goods - Related to Income: inferior good: goods for which demand decreases as consumer income rises. Thus, it’s “income elasticity” will be negative. Example: Inter-city bus service and inexpensive foods such as bologna, hamburger, and frozen dinners. normal good: goods for which demand increases as consumer income rises. Thus, it’s “income elasticity” will be positive. Most goods are normal goods, hence the name “normal.” superior good: goods that will tend to make up a larger proportion of consumption as income rises. As such, they are an extreme form of normal good. Thus, a superior good’s “income elasticity” will be both positive and greater than 1. A superior good might be a luxury good that is not purchased at all below a certain level of income, such as a luxury car. luxury good: a more colloquial term that is synonymous with “superior good.” Types of Goods - Related to Price: ordinary good: goods for which quantity demanded increases as the price for the good drops; conversely, quantity demanded decreases as the price for the good increases, ceteris paribus (all other things being equal). Giffen good: a good that will experience an increase in quantity demanded in response to an increase in price. In order to be a true Giffen good, price must be the only thing that changes to prompt a change in quantity demand. Conspicuous consumption (such as found with Veblen goods) is not a factor. The......

Words: 788 - Pages: 4

Premium Essay

Pdf Doc

...time, such as in a live “virtual classroom.” Second, Online Content: Learning experiences that the learner completes individually, at his own speed and on his own time, such as interactive, Internet-based or CD-ROM training. Third, Collaboration: Environments in which learners communicate with others, for example, e-mail, threaded discussions and online chat. Forth, Assessment: A measure of learners’ knowledge. Pre-assessments can come before live or self-paced events, to determine prior knowledge, and post-assessments can occur following scheduled or online learning events, to measure learning transfer. Fifth, Reference Materials: On-the-job reference materials that enhance learning retention and transfer, including PDA downloads, and PDFs. Figure 2.2: Blend of Learning Theories (Source: Jared M. –Blended Learning Design – August 2005) Badrul Khan’s blended e-learning framework, referred to here as Khan’s Octagonal Framework enables one to select appropriate ingredients (http://BooksToRead.com /framework). Khan’s framework serves as a guide to plan, develop, deliver, manage, and evaluate blended learning programs. Organizations exploring strategies for effective 25 learning and performance have to consider a variety of issues to ensure effective delivery of learning and thus a high return on investment. In Blended Learning; Learning requirements and preferences of each learner tend to be different. Organizations must use a blend of learning approaches in their......

Words: 12912 - Pages: 52

Premium Essay

Doc, Pdf

...UCD Student Advisers FAMILY PROBLEMS Family Difficulties are often a primary source of students’ distress, giving rise to a variety of issues that they may have to deal with. The difficulties may involve contemporary conflicts, disruptions and / or crises both within the family and between the student and salient family members. It is also very common that family problems lie beneath the surface of students’ complaints, both academic and social. Two factors in particular seem to contribute to this situation: • The changes in the structure of the family stemming from women’s changing position in the society, the changing sexual division of labour and the increasing rates of separation / divorce. • The developmental status of students who are in the process of separating and establishing themselves as autonomous individuals. What are the different types of family difficulties? Autonomy struggles in conflicted families Students’ internal conflicts about becoming independent may have special intensity and meaning when their families are divided and hence insecure. Students then may fear to become autonomous and disrupt the family further. Autonomy struggles usually manifest themselves in crises centered around academic performance - the most obvious avenue to independence at this life stage. For example, a student’s ambivalence about detaching him / herself from home may be expressed as a fear of success. They may be fully able to succeed, want to do so, and at the same time...

Words: 863 - Pages: 4

Premium Essay

Pdf, Doc

...FUNDAMENTALS OF FINANCE AND INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT COURSE CONTENTS 1. Fundamentals of Finance 1.1. What is Corporate Finance? 1.2. The Financial Manager 1.3. Financial Management Decisions 1.4. The Goal of Financial Management 2. Basic Tools of Financial Analysis: Accounting Statements and Ratio Analysis 2.1. The Balance Sheet 2.2. The Income Statement 2.3. Cash Flow 2.4. Ratio Analysis 2.5. The Du Pont Identity 2.6. Using Financial Statement Information 2 COURSE CONTENTS 3. Financial Equilibrium 3.1. Current Asset Management 3.2. Short Term Financing 3.3. Working Capital Management 4. Financial Forecasting 4.1. Pro Forma Statements and Financial Planning 4.2. Cash Flow Forecasts 4.3. Cash Budgets 4.4. Cost of Capital 4.5. Capital Structure 4.6. Financial Planning 3 COURSE CONTENTS 5. Identification of Financial markets 5.1. Money Market 5.2. Capital Market 5.3. Foreign Exchange Market 5.4. Derivatives Market 6. Management of stocks, bonds, derivatives and other assets 6.1. Potfolio Theory and Asset Pricing 6.2. Common Stock Analysis and Equity Pricing Models 6.3. Fixed Income Analysis and Bond Pricing 6.4. Futures, Options and Other Derivatives 4 COURSE CONTENTS 7. Foreign exchange markets, currency derivative markets and Euromarkets 7.1. Function and structure of foreign exchange markets 7.2. Forecasting foreign exchange rates 7.3. Currency Futures and Options Markets 7.4. Eurodollar Interest Rate Futures Contracts 7.5. International...

Words: 549 - Pages: 3

Premium Essay

Doc and Pdf

...Partial Review of the Literature Managers cannot ignore Information Systems because they play a critical role in contemporary organisation. The application of information and communication technology concepts, techniques, policies and implementation strategies to banking services has become a subject of fundamental importance and concerns to all banks and indeed a prerequisite for local and global competitiveness. ICT directly affects how managers decide, how they plan and what products and services are offered in the banking industry. It has continued to change the way banks and their corporate relationships are organized worldwide and the variety of innovative devices available to enhance the speed and quality of service delivery. Harold and Jeff (1995) contend that financial service providers should modify their traditional operating practices to remain viable in the 1990s and beyond, they claim that the most significant shortcoming in the banking industry today is a wide spread failure on the part of senior management in banks to grasp the importance of technology and incorporate it into their strategic plans accordingly, Woherem (2000) claimed that only banks that overhaul the whole of their payment and delivery systems and apply ICT to their operations are likely to survive and prosper in the new millennium. He advices banks to re-examine their service and delivery systems in order to properly position them within the framework of the dictates of the dynamism of......

Words: 2337 - Pages: 10

Free Essay

Doc, Pdf

...Introduction to Business - 2006 SLC 1) The concept that the boss does the thinking and the employee does the work is outdated. A) True B) False 2) The need for effective management decreases as the business expands. A) True B) False 3) Consumerism is built of the philosophy of “Let the Buyer Beware.” A) True B) False 4) An informal group can help or hinder the proper functioning of a business. A) True B) False 5) Consumerism is an organized movement of citizens and government agencies to improve the rights and power of sellers in relation to buyers. A) True B) False 6) A sole proprietorship is a business owned and operated by a board of directors. A) True B) False 7) As a rule, for certificates of deposit the rate of interest your money earns is higher if you agree to keep your money on deposit for a longer period of time. A) True B) False 8) The free enterprise system is a command economic system. A) True B) False 9) The Fair Labor Standards Act does not require businesses to give its employees sick leave or paid vacations. A) True B) False 10) There are restrictions on the owner’s personal liability in a sole proprietorship. A) True B) False 11) The death of a majority stockholder of a corporation results in the dissolution of the corporation. A) True B) False 12) Liability law has had an......

Words: 3220 - Pages: 13