Premium Essay

Dr. Wu Hw 3

In: Computers and Technology

Submitted By magadag
Words 665
Pages 3
BCIS 3680 Enterprise Programming Instructor: Dr. Andy Wu

Assignment 3

In this exercise, you will build a simple web application. It performs some basic validation and processing of user input. This is done through proper configuration of Tomcat and JavaScript. Part 1.1 Apache Tomcat – server.xml 1. Create your assignment submission folder: 3680-HW3-YourLastName-YourFirstName. 2. Use the submission folder as the deployment folder for your web application. 3. Inside the submission/deployment folder, create a subfolder by the name WEB-INF and another by the name images. 4. Download the file music.jpg from the course website into the images subfolder. 5. Configure server.xml so that on the web server you have a context (alias) with the name: 03 (replace the brackets and their contents with your last name and initial). For instance, for Justin Case, the context for his Assignment 3 is casej03. 6. Configure server.xml so that the alias you created in the previous step points to your submission/deployment folder. 7. Write the default.htm page so that it looks like below. The page contains a picture of music notes (Hint: use the img tag and set its src property to the URI of music.jpg). Besides the Login hyperlink to login.htm, clicking this picture also opens up login.htm.

8. Start Apache Tomcat. 9. Test your server.xml configuration. You should be able to access default.htm by entering the URL: http://localhost:8080/03/default.htm (see above screenshot for what Justin Case should be able to see).

BCIS 3680 Enterprise Programming

Assignment 3 ‐ 1

10. Once your website runs correctly, copy your server.xml from the /conf subfolder in the Apache installation folder to the root of your submission/deployment folder. Part 1.2 – Apache Tomcat – web.xml 1. Configure...

Similar Documents

Free Essay

I Don't Know

...Trưa - 1p08s - jumboo: http://www.youtube.com/watch?v=FY06hjp7lMM Do có rất nhiều người thik và cũn sd web này nên rất dễ bị Service Unavailable, khi đó mọi người chỉ việc f5 liên tục nhoé  Những người tham gia hội có thể là: - Ace muốn giết tgian  - Ace đang yêu đời muốn ngân nga nhạc = bàn phím  - Ace muốn biểu diển hù gái chơi tại các party nhỏ  - ... II - Sheet Nhạc Để cho thống nhất, từ bây h mọi người post sheet thì cố gắng tuân thủ những quy tắc sau cho dễ đọc, dễ học nhé  - Mỗi nốt viết cách nhau 1 dấu cách - Hợp âm (tức là đánh liền 1 lúc) thì không cách - Hết 1 câu thì cách ra 5 dấu cách Mọi người sưu tầm đc sheet thì edit rồi mới post nhé  Danh sách Sheet nhạc: 1. Beat It - Michel Jackson 2. Right here waiting - Richax Max 3. In The End (Intro)  4. I Gotta Feeling 5. Pirates of The Caribbean 6. Super mario bros 7. Für Elise 8. My Heart Will Go On 9. X-Files Theme 10. Twinkle Twinkle Litte Star 11. Can you Feel The Love Tonight - Elton John 12. Yesteday - Bealtes 13. A time for us - Romeo and Juliet 1968 14. Bach's minuet 15. Love Story Beethoven  16. Song from secret Garden 17. River flows in you 18. Kiss The Rain...

Words: 50881 - Pages: 204

Free Essay

Man Power Planing & Hrm

...RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯ZK †evW© KZ„©K 2013 wk¶vel© †_‡K beg-`kg †kªwYi cvV¨cy¯ZKi~‡c wba©vwiZ MwYZ beg-`kg †kªwY iPbvq mv‡jn gwZb W. Agj nvj`vi W. Ag~j¨ P›`ª gÊj †kL KzZzeDwÏb nvwg`v evby †eMg G. †K. Gg knx`yj-vn& †gvt kvnRvnvb wmivR m¤úv`bvq W. †gvt Ave`yj gwZb W. †gvt Avãym Qvgv` RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯ZK †evW©, XvKv RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯ZK †evW© 69-70, gwZwSj evwYwR¨K GjvKv, XvKv KZ©„K cÖKvwkZ [ cÖKvkK KZ©„K me©¯^Z¡ msiw¶Z ] cix¶vg~jK ms¯‹iY cÖ_g cÖKvk : A‡±vei- 2012 cvV¨cy¯—K cÖYq‡b mgš^qK †gvt bvwmi DwÏb Kw¤cDUvi K‡¤cvR †jRvi ¯‹¨vb wjwg‡UW cÖ”Q` my`k©b evQvi myRvDj Av‡e`xb wPÎv¼b †Zvn&dv G›UvicÖvBR wWRvBb RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯ZK †evW© miKvi KZ©„K webvg~‡j¨ weZi‡Yi Rb¨ gy`ªY : cÖm½-K_v wk¶v RvZxq Rxe‡bi me©‡ZvgyLx Dbœq‡bi c~e©kZ©| Avi `ª“Z cwieZ©bkxj we‡k¦i P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv K‡i evsjv‡`k‡K Dbœqb I mg„w×i w`‡K wb‡q hvIqvi Rb¨ cÖ‡qvRb mywkw¶Z Rbkw³| fvlv Av‡›`vjb I gyw³hy‡×i †PZbvq †`k Movi Rb¨ wk¶v_©xi Aš—wb©wnZ †gav I m¤¢vebvi cwic~Y© weKv‡k mvnvh¨ Kiv gva¨wgK wk¶vi Ab¨Zg j¶¨| GQvov cÖv_wgK ¯—‡i AwR©Z wk¶vi †gŠwjK Ávb I `¶Zv m¤cÖmvwiZ I mymsnZ Kivi gva¨‡g D”PZi wk¶vi †hvM¨ K‡i †ZvjvI G ¯—‡ii wk¶vi D‡Ïk¨| ÁvbvR©‡bi GB cÖwµqvi wfZi w`‡q wk¶v_©x‡K †`‡ki A_©‰bwZK, mvgvwRK, mvs¯‹…wZK I cwi‡ekMZ cUf~wgi †cÖw¶‡Z `¶ I †hvM¨ bvMwiK K‡i †ZvjvI gva¨wgK wk¶vi Ab¨Zg we‡eP¨ welq| RvZxq wk¶vbxwZ-2010 Gi j¶¨ I D‡Ïk¨‡K mvg‡b †i‡L cwigvwR©Z n‡q‡Q gva¨wgK ¯—‡ii wk¶vµg| cwigvwR©Z GB wk¶vµ‡g RvZxq Av`k©, j¶¨, D‡Ïk¨ I mgKvjxb Pvwn`vi cÖwZdjb NUv‡bv n‡q‡Q,......

Words: 99399 - Pages: 398

Free Essay

Grameenphone

...igRvb : wk¶v-Zvrch©gvmv‡qj : - bengali - : - : « » : - ٢ wmqvg I igRvb wk¶v-Zvrch©-gvmvBj gnvcwiPvj‡Ki K_v ingZ, gvMwdivZ I bviKxq Rxe‡bi ¯úk© †_‡K gyw³ jv‡fi Adzivb m¤¢vebv wb‡q wd‡i Av‡m gv‡n igRvb| Av‡m ZvKIqvi DËvc Abyfe Kiv‡Z, hv wKQy AKj¨vYKi, AÜKvigq Zv †_‡K e¨w³i Avš—i I evn¨ RMr‡K wegy³ K‡i ï×-Av‡jvwKZ gvby‡li D‡b¥l NUv‡Z| Z‡e Zvi Rb¨ cÖ‡qvRb gv‡n igRvb‡K h_v_©fv‡e hvcb, wmqvg cvj‡bi bxwZ-weavb wel‡q mg¨K ÁvbvR©b, wmqv‡gi wk¶v I gvmv‡qj wel‡q ¯úó aviYv AR©b| Ôwmqvg I igRvb : wk¶v-Zvrch©-gvmvBjÕ eBwU G wel‡qi GKwU Abe`¨ M‡elYv| †jLK I M‡elK nv‡dR gvIjvbv Avãyj−vn knx` Avãyi ingvb †KejgvÎ mnxn I nvmvb nv`x‡mi wbf©iZvq wmqvg mvabv wel‡q GKwU c~Y©v½ `jxj cÖ¯‘Z K‡i‡Qb e‡j Zv‡K Aek¨B ab¨ev` Rvbv‡Z nq| gydZx ‡bvgvb Aveyj evkvi, gvIjvbv Aveyj Kvjvg AvRv`, gvIjvbv BKevj †nvmvBb gvmyg, gydZx Rv‡Ki“j−vn Aveyj Lv‡qi, gvIjvbv Avjx nvmvb ˆZqe-Gi Avš—wiK mn‡hvwMZvq M‡elYv Kg©wU AviI D¾¡jZv †c‡q‡Q wbtm‡›`‡n| AK¬vš— cwikªg K‡i eBwU‡K gy`Y Dchy³ K‡i ª Zz‡j‡Qb gydZx Kvgvj DwÏb †gvj−v, Zv‡K A‡bK A‡bK ab¨ev`| gv‡n igRvb I wmqvg mvabv wel‡q c~Y©v½ GB iPbvwU Bgvg I `vqx‡`i Rb¨ GKwU AwZ-g~j¨evb Z_¨-fvÊvi wn‡m‡e KvR Ki‡e e‡j Avgv‡`i wek¦vm| mvaviY cvVK wmqvg mvabvi LuywU-bvwU wel‡q ARvbv eû Z_¨ Luy‡R cv‡eb eBwU‡Z| Avj−vn Avgv‡`i mevB‡K DËg Rvhv `vb Ki“b| Avgxb| W. gynv¤§` kvgmyj nK wmwÏK gnvcwiPvjK Avenvm GWy‡Kkbvj GÛ wimvP© †mvmvBwU XvKv| ٣ m~wP igRvb gv‡mi dhxjZ GK. G gv‡mi mv‡_ Bmjv‡gi GKwU ¸i“Z¡cY© i“K‡bi m¤úK© ~ i‡q‡Q; Avi Zv n‡jv wmqvg cvjb `yB.......

Words: 36087 - Pages: 145

Free Essay

Anything

...iPbvq cÖ‡dmi W. Awbi“× Kvnvwj cÖ‡dmi W. †`jIqvi gwdR †MŠZg †Mv¯^vgx m¤úv`bvq cÖ‡dmi wbiÄb AwaKvix RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯—K †evW© RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯—K †evW© 69-70 gwZwSj evwYwR¨K GjvKv, XvKv-1000 KZ©„K cÖKvwkZ| [cÖKvkK KZ©„K me©¯^Z¡ msiw¶Z] cix¶vg~jK ms¯‹iY cÖ_g cÖKvk : A‡±vei, 2012 Kw¤úDUvi K‡¤úvR Kvjvi MÖvwdK cÖ”Q` my`k©b evQvi myRvDj Av‡e`xb wWRvBb RvZxq wk¶vµg I cvV¨cy¯—K †evW© miKvi KZ©„K webvg~‡j¨ weZi‡Yi Rb¨ gy`ª‡Y : m~PxcÎ µwgK bs 1. 2. 3. 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 7. 8. 9. 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 11. cvV wk‡ivbvg fvlv e¨vKiY aŸwb I eY© mwÜ kã I c` KviK I wefw³ m¤^Ü I m‡¤^vab c` kãiƒc we‡kl‡Yi ÔZiÕ I ÔZgÕ kãMVb DcmM©‡hv‡M kãMVb cÖZ¨q‡hv‡M kãMVb evK¨ weivgwPý evbvb kãv_© GKB k‡ãi wewfbœ A‡_©i cÖ‡qvM wecixZv_©K kã w`‡q evK¨ iPbv m‡gv”PvwiZ wfbœv_©K kã w`‡q evK¨ iPbv GK K_vq cÖKvk evM&aviv Abyaveb `¶Zv c„ôv 1-9 10-11 12-17 18-26 27 27-34 34-38 39-40 41-42 42-45 45-52 52-57 58-62 63-67 68-73 74 74-78 78-82 82-85 85-88 88-90 91 µwgK bs 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. cvV wk‡ivbvg wbwg©wZ : iPbv c„ôv 92-110 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 12.1 12.2 12.3 Avgv‡`i RvZxq 92 cZvKv Avgv‡`i MÖvg 93 `k©bxq ¯’vb 94 evsjv‡`‡ki b`b`x 96 RvZxq Kwe KvRx 97 bRi“j Bmjvg Kx ai‡bi eB 99 Avgvi co‡Z fv‡jvjv‡M Avgvi Pvicv‡ki 100 cÖK…wZ Avgvi †`Lv GKwU 102 †gjv GKwU w`‡bi 103 w`bwjwc kwn` wgbvi 105 †Uwjwfkb 106 k„•Ljv‡eva 108 my›`ieb 110 mvigg©/mvivsk 111-114 fvem¤úªmviY 114-120 Av‡e`bcÎ I wPwV 121-128 cÖm½-K_v wk¶v RvZxq Rxe‡bi me©‡ZvgyLx Dbœq‡bi......

Words: 23388 - Pages: 94

Free Essay

Globalization

...A˶§V à{gÕ ã¶w{Q>{e¶Z {Xár XodmZr "ZdmH$mi'À¶m dmMH$ Agboë¶m nmM VéUtMm ‘mo’$V ‘oH$Amoìha H$ê$Z XoUma Amho. hoAaH$Q>, hm¶bmB©Q>, ‘oH$An Ago ~aoM H$mhr H$ê$Z Vw‘Mo ê$nM A{YH$ AmH$f©H$ Ho$bo OmB©b. ¶mgmR>r Vw‘Mm gܶmMm ’$moQ>mo, d¶, {ejU, nÎmm nwT>rb B-‘obda bdH$amV bdH$a nmR>dm Am{U ^m½¶d§V ~Zm. (Á¶m VéUtMm ‘oH$Amoìha Ho$bm OmB©b ˶m§Mo AmYrMo d ‘oH$Amoìha Z§VaMo ’$moQ>mo "ZdmH$mi'‘ܶo à{gÕ Ho$bo OmVrb. nmMhr VéUtÀ¶m {ZdS>rMo gdm©{YH$mar "ZdmH$mi' g§nmXH$m§H$S>o amhVrb. ‘oH$Amoìha Z§Va H$moU˶mhr àH$maMr VH«$ma H$aVm ¶oUma Zmhr ¶mMr Zm|X ¿¶mdr) Ëdam H$am : ’$moQ>mo nmR>dm B-‘ob - youngbuzz2013@gmail.com dH$sb åhUVmV, Amamonr nimbm Y¸$mXm¶H$ KQ>Zm R>mUo Ooba åhUVmV {gamO H«$mB©‘ ~«°ÝMH$S>o eº$s {‘b‘ܶo A˶mMma H$aUmam à‘wI Amamonr Amho Hw$R>o? ‘w§~B©, Jwédma - 22 dfu¶ N>m¶m{MÌH$ma VéUrda eº$s {‘b H§$nmD§$S>‘ܶo gm‘y{hH$ ~bmËH$ma H$aUmè¶m ZamY‘m§Zm Ad¿¶m 36 Vmgm§V Ooa~§X H$ê$Z ‘w§~B© nmo{bgm§Zr gmè¶m OJmMr dmhìdm {‘i{dbr hmoVr. ‘mÌ, AmO ñH$m°Q>b±S> ¶mS>©À¶m Z§Va ZmdmOë¶m OmUmè¶m ‘w§~B© nmobrg XbmMr nma ~oB‚mV Pmbr. AmO eº$s {‘b‘ܶo gm‘y{hH$ ~bmËH$ma H$aUmè¶m ZamY‘m§Mm åhmoa³¶m {gamO aoh‘mZ ImZ hm ~onÎmm Agë¶mMr ‘m{hVr {deof gaH$mar dH$sb C‚db {ZH$‘ ¶m§Zr gÌ Ý¶m¶mb¶mV boIr {Xbo. ¶m‘wio Ii~i ‘mObr. hm Amamonr nimbm Amho ho d{H$bmÀ¶m boIr CÎmamZo CKS> Pmë¶mZo g§VmnmMr bmQ> Cgibr. {deof åhUOo {gamO aoh‘mZbm Á¶m R>mUo Vwé§JmV R>odʶmV Ambo hmoVo. R>mʶmÀ¶m Vwé§J A{YH$mè¶m§ZrM boIr nÌ {bhÿZ ݶm¶mb¶mbm gm§{JVbo H$s, {gamO aoh‘mZ R>mUo Vwé§JmV Zmhr. {deof gaH$mar dH$sb C‚db......

Words: 37465 - Pages: 150

Free Essay

Study

...nq evsjv M‡`¨i RbK|Õ evsjv eY©mg~n myk„•Ljfv‡e mvwR‡q wkï‡`i evsjv eY©gvjvi cÖ_g mv_©K MÖš’ 1855 mv‡j †jLv Zuvi ÔeY© cwiPqÕ| G MÖš’ AvRI evsjv fvlv wk¶vi †¶‡Î w`Kwb‡`©kK| Ô†eZvj cÂweskwZÕ, ÔkKzš—jvÕ, ÔmxZvi ebevmÕ Ôwe`¨vmvMi PwiZÕ, Ôåvwš—wejvmÕ cÖf…wZ MÖš’ Zvui cÖavb iPbv| Ck¦iP›`ª we`¨vmvMi 1891 mv‡j g„Zz¨eiY K‡ib|] Avjx Be‡b AveŸvm bv‡g GK e¨w³ gvgyb bvgK Lwjdvi wcÖqcvÎ wQ‡jb| wZwb ewjqv wMqv‡Qb, Avwg GKw`b Aciv‡nè Lwjdvi wbK‡U ewmqv AvwQ Ggb mg‡q, n¯—c`e× GK e¨w³ Zuvnvi m¤§y‡L bxZ nB‡jb| Lwjdv Avgvi cÖwZ GB AvÁv Kwi‡jb, Zzwg G e¨w³‡K Avcb Avj‡q jBqv wMqv i“× Kwiqv ivwL‡e Ges Kj¨ Avgvi wbKU Dcw¯’Z Kwi‡e| Z`xq fve `k©‡b ¯úó cÖZxZ nBj, wZwb H e¨w³i Dci AZ¨š— µz× nBqv‡Qb| Avwg Zuvnv‡K Avcb Avj‡q Avwbqv AwZ mveav‡b i“× Kwiqv ivwLjvg, KviY hw` wZwb cvjvBqv hvb, Avgv‡K Lwjdvi †Kv‡c cwZZ nB‡Z nB‡e| wKqr¶Y c‡i, Avwg Zuvnv‡K wRÁvwmjvg, Avcbvi wbevm †Kv_vq? wZwb ewj‡jb, †Wgv¯‹vm Avgvi Rb¥¯’vb; H bM‡ii †h As‡k e„nr gmwR` Av‡Q, Z_vq Avgvi evm| Avwg ewjjvg, †Wgv¯‹vm bM‡ii, we‡klZ †h As‡k Avcbvi evm Zvnvi Ici, RM`xk¦‡ii ïf`„wó _vKzK| H As‡ki Awaevmx GK e¨w³ GKmgq Avgvi cÖvY`vb w`qvwQ‡jb| Avgvi GB K_v ïwbqv, wZwb mwe‡kl...

Words: 129173 - Pages: 517

Free Essay

Agrani Bank Service

...nB‡e| Z‡e kZ© _v‡K †h, (K) †h mKj Kg©Pvix eZ©gv‡b Aemi cÖ¯‘wZg–jK QywU‡Z iwnqv‡Qb Ges 31-12-2009 Bs ch©š@ Aemi cÖ¯‘wZg–jK QywU‡Z hvB‡eb Zuvnviv GB cÖweavbgvjvi AvIZvf‚³ nB‡eb bv Ges (L) AMÖYx e¨vsK wjwg‡UW - G 2008 mv‡j †h mKj Kg©Pvix mivmwi wb‡qvMcÖvß nBqv‡Qb, Zvnv‡`i †¶‡Î GB cÖweavbgvjv 1 jv RyjvB,2008 nB‡Z Kvh©Ki nBqv‡Q ewjqv MY¨ nB‡e | (2) GB cÖweavbgvjv we‡`‡ki kvLv/Awdmg~‡n ¯’vbxqfv‡e wb‡qvwRZ Kg©Pvix e¨wZ‡i‡K AMÖYx e¨vsK wjwg‡U‡Wi mKj ¯’vqx Kg©©Pvixi ‡¶‡Î cÖ‡hvR¨ nB‡e, Z‡e †cÖl‡Y wb‡qvwRZ A_ev LÛKvjxb ev mvgwqKfv‡e wb‡qvwRZ Kg©Pvixmn Pyw³wfwËK wb‡qvwRZ Kg©Pvix‡`i †¶‡Î, GB cÖweavbgvjvi †Kvb wKQz cÖ‡hvR¨ ewjqv Zuvnv‡`i PvKzixi k‡Z© ¯•ó Dwj­wLZ bv _vwK‡j, Dnv cÖ‡hvR¨ nB‡e bv| (3) MYcÖRvZš—x evsjv‡`k miKvi Ges AMÖYx e¨vsK wjwg‡UW-Gi g‡a¨ m¤•vw`Z †fÛim&...

Words: 16457 - Pages: 66

Free Essay

Regulation of Physiological Systems by Nutrients

...REGULATION OF PHYSIOLOGICAL SYSTEMS BY NUTRIENTS Free Radicals, Antioxidants, and Nutrition Yun-Zhong Fang, Sheng Yang, and Guoyao Wu, PhD From the Department of Biochemistry and Molecular Biology, Beijing Institute of Radiation Medicine, Beijing, China; the Division of Animal Nutrition, Department of Animal Science, China Agricultural University, Beijing, China; and the Department of Animal Science and Faculty of Nutrition, Texas A&M University, College Station, Texas, USA Radiation hazards in outer space present an enormous challenge for the biological safety of astronauts. A deleterious effect of radiation is the production of reactive oxygen species, which result in damage to biomolecules (e.g., lipid, protein, amino acids, and DNA). Understanding free radical biology is necessary for designing an optimal nutritional countermeasure against space radiation–induced cytotoxicity. Free radicals (e.g., superoxide, nitric oxide, and hydroxyl radicals) and other reactive species (e.g., hydrogen peroxide, peroxynitrite, and hypochlorous acid) are produced in the body, primarily as a result of aerobic metabolism. Antioxidants (e.g., glutathione, arginine, citrulline, taurine, creatine, selenium, zinc, vitamin E, vitamin C, vitamin A, and tea polyphenols) and antioxidant enzymes (e.g., superoxide dismutase, catalase, glutathione reductase, and glutathione peroxidases) exert synergistic actions in scavenging free radicals. There has been growing evidence over the past three......

Words: 8508 - Pages: 35

Free Essay

Kiyamoter Alamot Bangla Ebook

...wKqvg‡Zi AvjvgZ................. www.salafibd.wordpress.com... 1 m~PxcÎ welqt f~wgKv wKqvg‡Zi AvjvgZ Rvbvi DcKvwiZv wKqvgZ KLb n‡e? wKqvg‡Zi mgq †Mvcb ivLvi inm¨ mKj AvjvgZB wK AKj¨vYKi? wKqvg‡Zi †QvU AvjvgZ bex (mvt)Gi AvMgY I g„Zz¨ eiY P›`ª wØLwÛZ nIqvi NUbvt evqZzj gvKw`m weRq ab-m¤ú` e„w× cv‡e A‡bK wdZbvi Avwef©ve n‡e wdZbvi KwZcq `„óvš— fÛ I bex‡`i AvMgY n‡e ‡nRvh †_‡K GKwU Av¸b †ei n‡e Avgvb‡Zi †LqvbZ n‡e Øxbx Bj&g D‡V hv‡e Ryjyg-wbh©vZbKvixi msL¨v e„w× cv‡e †Rbv-e¨wfPvi e„w× cv‡e my`‡Lv‡ii msL¨v e„w× cv‡e Mvb evRbv I MvwqKv msL¨v ‡e‡o hv‡e c„ôv 4 7 9 11 12 13 13 13 14 14 15 17 31 33 34 35 37 37 39 40 ‫اﻟﻔﮭﺎرس‬ :‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺃﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫ﻣﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ؟‬ ‫ﳌﺎﺫﺍ ﺃﺧﻔﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫ﻫﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺗﺄﺗﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮ‬ ‫ﺃﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ‬ ‫ﺑﻌﺜﺔ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﺍﻧﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﻤﺮ‬ ‫ﻓﺘﺢ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﻘﺪﺱ‬ ‫ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻔﱳ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻔﱳ‬ ‫ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ‬ ‫ﻧﺎﺭ ﺍﳊﺠﺎﺯ‬ ‫ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻓﺸﻮ ﺍﳉﻬﻞ‬ ‫ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻈﻠﻢ‬ ‫ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺰﻧﺎ‬ ‫ﻛﺜﺮﺓ ﺃﻛﻠﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎ‬ ‫ﻇﻬﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﺯﻑ‬ wKqvg‡Zi AvjvgZ................. www.salafibd.wordpress.com... 2 g`¨cvb nvjvj g‡b Ki‡e gmwR` wb‡q †jv‡Kiv Me© Ki‡e `vjvb-‡KvVv bg©v‡Y cÖwZ‡hvwMZv Ki‡e `vmx Zvi gwbe‡K Rb¥ w`‡e gvivgvwi I nZ¨vKvÛ e„w× cv‡e mgq `ª“Z P‡j hv‡e gymjgv‡biv wk‡K© wjß n‡e Nb Nb evRvi n‡e AvZ¥xqZvi m¤úK© bó Kiv n‡e Kv‡jv is w`‡q Pzj-`vwo i½v‡e K…cYZv e„w× cv‡e e¨emv-evwYR¨ Qwo‡q co‡e f~wgK¤ú e„w× cv‡e f~wgam I †Pnviv weK…wZi kvw¯— cwiwPZ †jvK‡`i‡KB mvjvg †`qv n‡e ‡ec`©v bvixi msL¨v e„w× cv‡e......

Words: 53137 - Pages: 213

Free Essay

Law and Enactment in Finance

...bv‡g AwfwnZ nB‡e| (2) The Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (XVI of 1931) Gi Aaxb Rb¯^v‡_© RvixK…Z †NvlYv mv‡c‡ÿ, GB AvBb 2011 m‡bi 1 RyjvB Zvwi‡L Kvh©Ki nB‡e| ( 7677 ) g~j¨ t UvKv 44.00 7678 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, Ryb 30, 2011 wØZxq Aa¨vq The Excise & Salt Act, 1944 (I of 1944) Gi ms‡kvab Act I of 1944 Gi FIRST SCHEDULE Gi ms‡kvab |⎯The Excise & Salt Act, 1944 (I of 1944) Gi FIRST SCHEDULE Gi PART II Gi cwie‡Z© GB AvB‡bi Zdwmj-1 G ewY©Z FIRST SCHEDULE Gi PART II cÖwZ¯’vwcZ nB‡e| 2| Z…Zxq Aa¨vq Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) Gi ms‡kvab 2K| Act IV of 1969 G section 3 Gi ms‡kvab|⎯Customs Act, 1969 (Act IV of 1969), AZtci Customs Act ewjqv DwjøwLZ, Gi section 3 Gi clause (a) Gi cwie‡Z© wbgœewY©Z clause (a) Ges clause (aa) mwbœ‡ewkZ nB‡e, h_v t⎯ Ò(a) a Chief Commissioner of Coustoms; (aa) a Commissioner of Coustoms; 3| Act IV of 1969 Gi section 15 Gi ms‡kvab|⎯Customs Act, 1969 Gi section 15 Gi⎯ (K) clause (b) Gi Òcounterfeit currency notesÓ kã¸wji ci Òand any other counterfeit productÓ kã¸wj mwbœ‡ewkZ nB‡e; (L) clause (c) Gi Òfilm or articleÓ kã¸wji ci Ò,video or audio recording, CDs or recording on any other mediaÓ kã¸wj I Kgv¸wj mwbœ‡ewkZ...

Words: 34415 - Pages: 138

Free Essay

Riggs

...m/tU! xzmjt!ufnqfsbuvsb;!51!hs/! njmj;!4-6!n! xpob;!8!lh! ! 334 Tbilisi, TamaraSvilis 12. (vake-saburTalos gza) tel.: 214 62 62 faqsi: 231 11 91 el.fosta: info@eth.ge http://www.eth.ge HDEm 451 REM GERMAN HDEm 1901 REM GERMAN HDEm 2250 REM GERMAN HDEm 190 REM GERMAN nbSbmj!xofwjU!sfdywjt! bqbsbuj!)tbzpgbdypwsfcp*! ! ! lwfcb;!331w!! [sbwj;!2-8!lwu! xofwb;!231!cbsj! xzmjt!ybskj;!471.4:1!m/tU! xzmjt!ufnqfsbuvsb;!51!hs/! njmj;!6!n! xpob;!:-6!lh! ! nbSbmj!xofwjU!sfdywjt! bqbsbuj! )obyfwsbe!qspgftjpobmvsj*! ! lwfcb;!331w!! [sbwj;!2-9!lwu! xofwb;!236!cbsj! xzmjt!ybskj;!471.521!m/tU! xzmjt!ufnqfsbuvsb;!51!hs/! njmj;!6!n! xpob;!23!lh! ! tbnsfxwfmp!nbSbmj!xofwjU! sfdywjt!bqbsbuj!! )qsfnjvn!lmbtj*! ! lwfcb;!331w!! [sbwj;!3-3!lwu! xofwb;!261!cbsj! xzmjt!ybskj;!511.561!m/tU! xzmjt!ufnqfsbuvsb;!51!hs/! njmj;!9!n! xpob;!2:!lh! ! tbnsfxwfmp!nbSbmj!xofwjU! sfdywjt!bqbsbuj!! )tbnsfxwfmp*! ! lwfcb;!491w!)4!gb{b*! [sbwj;!6!lwu! xofwb;!321!cbsj! xzmjt!ybskj;!891!m/tU!...

Words: 10287 - Pages: 42

Free Essay

Business Marketing

...Apex Adelchi Footwear Limited Annual Report CONTENTS Corporate Directory Notice of Annual General Meeting Financial Highlights Value Added Statement Report of the Directors Status of Securities and Exchange Commission Compliance Auditors’ Report to the Shareholders Balance Sheet Profit & Loss Account Cash Flow Statement Statement of Changes in Equity Notes to the Accounts 2 3 4 5 6 21 24 25 26 27 28 29 Apex Adelchi Footwear Limited Annual Report CORPORATE DIRECTORY BOARD OF DIRECTORS Syed Manzur Elahi Syed Nasim Manzur Munize Manzur Khasru Syed Gias Hussain Niaz Ahmed Choudhury Adelchi Sergio Samson H. Chowdhury Chairman Managing Director Director Director Director Director Independent Director Managing Director Deputy Managing Director & CFO Executive Director Executive Director Company Secretary Financial Controller General Manager General Manager Head of Human Resources General Manager MANAGEMENT TEAM Syed Nasim Manzur Syed Gias Hussain Abdul Momen Bhuiyan A.A. Mosaddeque S.M. Shahjahan Dilip Kajuri Atiqul Islam Syed Md. Mustaque Md. Mominul Ahsan Pradip Kanti Saha AUDITORS Shiraz Khan Basak & Co. Chartered Accountants TAX ADVISER Khandker Fazlul Quadir LEGAL ADVISER Muhammad Mohsen Rashid Advocate, Supreme Court of Bangladesh BANKERS Janata Bank Limited Bank Asia Limited Prime Bank Limited City Bank Limited Bank Al Falah Limited REGISTERED OFFICE House No. 06, Road No. 137 Block - SE(D) , Gulshan-1 Dhaka-1212,......

Words: 15234 - Pages: 61

Premium Essay

Five Myths of the Chinese Health Care System

...The Health Care Manager Volume 27, Number 2, pp. 147–158 Copyright # 2008 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins Five Myths of the Chinese Health Care System D. Rob Haley, PhD; Mei Zhao, PhD; JoAnn M. Nolin, JD; Kerry Dunning, MHA; Sun Qiang, PhD As China continues its moves from a socialist ideology to a market economy, the impact of its presence is being felt globally. This is especially true with China’s health care system and the challenges that it is experiencing with its 1.3 billion population. The erosion of China’s socialist ideology was accompanied by an erosion of the government’s subsidy of health services, placing the major responsibilities of providing health care services on regional governments. Unfortunately, the impact of these policies on China’s health care system is not commonly understood, resulting in confusion and propagation of myths. For example, many believe that the Chinese government provides free health care for all citizens, and the population has not accepted Western medicine and relies primarily on traditional Chinese medicine. In addition, it is believed that there is no shortage of nurses, as the majority of care is provided at home. Finally, it is commonly believed that China’s health care issues are different from those of the United States. Exploration of these myths provides us with a better understanding and an improved ability to engage with this emerging economic global leader. Key words: China,......

Words: 8043 - Pages: 33

Free Essay

Who Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care

...WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care a WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary © World Health Organization 2009 WHO/IER/PSP/2009.07 All rights reserved. Publications of the World Health Organization can be obtained from WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). Requests for permission to reproduce or translate WHO publications – whether for sale or for noncommercial distribution – should be addressed to WHO Press, at the above address (fax: +41 22 791 4806; e-mail: permissions@who.int). The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. All......

Words: 27087 - Pages: 109

Premium Essay

Performance Evaluation and Ratio Analysis

...Rupgonj Po we rP lan Ja n Chand ina Po we Ashu lia Po we r Sava nt, Pla r gonj yan ara t, N er Plant, Comilla Pow ia l ga anganj Powe r Pl Mad an t, N anj ang ay ar r omilla t, C an Pl Madhabd i Po we rP ingdi arsh t, N lan Empowering Bangladesh Summit’s Commitment Annual Report 2010 para Power Pla Ulla nt, Maon aP ow er ur azip t, G an Pl Sir aj nj go vision To provide quality & uninterrupted electricity to the vast majority of rural Bangladesh for their personal, social & economic development. “Empowering Bangladesh” mission To expand the company into a power generation capacity to the tune of 1000 MW which is 20% of the electricity requirement of Bangladesh and maintain that level. objectives • Generate and provide uninterrupted reasonably priced electricity to our customers. • Efficient utilization of capital, machines, material and human resources. • Continuous improvement of customer satisfaction and resource management. iv Table of conTenTs Company Information Corporate Directories Notice of the 14th AGM Chairman’s Speech Introducing the Directors Success Milestones Statement of Corporate Governance Financial Highlights Directors’ Report to the Shareholders Compliance Report on SEC’s Notification Shareholding Information Management Commitee Management Team Senior Executives Introduction of the Senior Executives Memorable Events for 2010 Report of Audit Committee Auditors Report &......

Words: 40084 - Pages: 161