Free Essay

Economic

In: Business and Management

Submitted By didier
Words 3117
Pages 13
Το ΔΕΚ διατυπώνει την άποψη πως η διαφήμιση που παρέχει πληροφορίες μόνο τότε μπορεί να κριθεί ως αθέμιτη έναντι των καταναλωτών από τα δικαστήρια των κρατών μελών, όταν είναι πρόσφορη να τους παραπλανήσει και νοθεύσει την αγοραστική τους απόφαση. Και η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προσανατολίζεται κατά κύριο λόγο στην προστασία συμφερόντων που δεν έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια στην αγορά και την ανταγωνιστική διαδικασία. Αυτό αφορά ιδιαιτέρως στις διάφορες μορφές εμφάνισης της διαφήμισης που διακρίνει βάσει της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της θρησκείας, του περιβάλλοντος, της εθνικότητας, ηλικίας, φύλλου, φυλής, οι οποίες ρυθμίζονται ρητώς στο ισχύον δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού από το άρθρο 9 παρ. 6 του Ν 2251/94 και από τη γενική ρήτρα του Ν 146/14.

Άρθρο 9 παρ. 6. Αθέμιτη είναι ιδιαίτερα η διαφήμιση που:
α) έχει στόχο ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα την πρόκληση ή εκμετάλλευση αισθημάτων φόβου, προλήψεων ή δεισιδαιμονιών ή την εξώθηση σε εγκληματικές πράξεις,
β) διακρίνει μειωτικά κοινωνικές ομάδες με βάση το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις πεποιθήσεις και τις φυσικές ή ψυχικές ιδιαιτερότητες,
γ) δημιουργεί την εικόνα υπερβολικά δελεαστικής προσφοράς, ιδίως σε παιδιά, νέους και στις πιο ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού,
δ) απευθύνει το διαφημιστικό μήνυμα κατευθείαν στο υποσυνείδητο, χωρίς να αφήνει στο δέκτη του μηνύματος τη δυνατότητα κριτικής ή
ε) προβάλλει εμμέσως προϊόντα άλλα από εκείνα που αποτελούν το εμφανές περιεχόμενο του διαφημιστικού μηνύματος, χωρίς η προσβολή αυτή να αποτελεί νοηματικά ουσιώδες και αναπόσπαστο τμήμα του.
Το θεμιτό των εμπορικών συναλλαγών εντός της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας είναι ουσιώδες για την ενίσχυση των διασυνοριακών εμπορικών δραστηριοτήτων. Η αυξανόμενη εναρμόνιση του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο θα οδηγήσει σε περισσότερη ασφάλεια δικαίου στην εσωτερική αγορά και σε μείωση εξόδων κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η επιχειρούμενη εναρμόνιση σε κοινοτικό επίπεδο «πιέζει» παράλληλα για μια φιλελευθεροποίηση του ελληνικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού, έτσι ώστε το πραγματικό όλων των διατάξεων να πρέπει πάντα να ερμηνεύεται μέσω νιας τεχνολογικής συστολής, ιδιαιτέρως κατά τη στάθμιση των συμφερόντων βάσει των επιταγών της εσωτερικής αγοράς για ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών (άρθρα 28, 49 ΕΚ) και του Συντάγματος περί ελευθερίας του επιχειρείν και της έκφρασης (άρθρα 5 και 14 του Συντάγματος). Η έκδοση της Οδηγίας-πλαίσιο για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αποτελεί λοιπόν την ιδανική αφορμή για μια φιλελεύθερη μεταρρύθμιση και εκμοντέρνιση του ελληνικού δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως επιχειρείται στο νέο Νόμο.
Τάσεις φιλελευθεροποίησης βάσει επιταγών του κοινοτικού δικαίου
Οι κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν για τις διασυνοριακές δραστηριότητες αποτυπώνονται σε όλο το εθνικό δίκαιο.
Από τη στιγμή που το κοινοτικό δίκαιο είναι δεσμευτικό για τα κράτη μέλη, αυτά υποχρεούνται να προσαρμόσουν την έννομη τάξη, για να αποφύγουν αντιθέσεις. Από αυτό το σκοπό προκύπτει η επιταγή σύγκλισης του εθνικού και κοινοτικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. Το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού ρυθμίζει την οργάνωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας στην εσωτερική αγορά. Η ΣυνθΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παραλείψουν ότι νοθεύει την πρακτική εφαρμογή (effect utile) των διατάξεων ανταγωνισμού και των βασικών ελευθεριών της ΣυνθΕΚ (άρθρο 10 παρ. 2 ΣυνθΕΚ). Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό πλέγμα ιδιωτικού δικαίου από υποχρεώσεις σηματοδότησης, πληροφόρησης και διαφώτισης, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προϋπόθεση για έναν αποδοτικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. Παράλληλα θα πρέπει να διευκολυνθεί η είσοδος στην εγχώρια αγορά σε αλλοδαπές επιχειρήσεις μέσω της απαλοιφής αποφευκτών εθνικών εμποδίων. Στο πλαίσιο αυτό η εναρμόνιση του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο προσβλέπει στην απλοποίηση του ενικού δικαίου ανταγωνισμού και έτσι σε μεγαλύτερη δικαίου και διαφάνεια.
Τάσεις φιλελευθεροποίησης βάσει επιταγών του συνταγματικού δικαίου
Οπού το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού περιορίζει τη γενική επιχειρηματική ελευθερία (άρθρο 5 Συντάγματος) και την ελευθερία έκφρασης (άρθρο 14 Συντάγματος), θα πρέπει αυτό να δικαιολογείται από συμφέροντα από συμφέροντα του κοινού καλού και της ολότητας. Τέτοια συμφέροντα είναι μόνο αυτά που ανήκουν στον πυρήνα του προστατευτικού σκοπού του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. Αυτό αποδοκιμάζει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που νοθεύουν ουσιωδώς τη λειτουργικότητα του ανταγωνισμού. Χωρίς τη διαπίστωση μιας τέτοιας ουσιώδους νόθευσης της λειτουργικότητας του ανταγωνισμού δε δικαιολογείται οποιοσδήποτε περιορισμός των συνταγματικών επιταγών. Στο πλαίσιο αυτό οι εμπορικές ανακοινώσεις με πληροφοριακό περιεχόμενο αποτελούν συνταγματικώς προστατευτέες εκφάνσεις της ελευθερίας έκφρασης. Ο περιορισμός του άρθρου 14 Σ δικαιολογείται μόνο όταν κατά τη στάθμιση προκύπτει άμεση διακινδύνευση της προστασίας του θεμιτού ανταγωνισμού. Ειδάλλως το άρθρο 14 Σ υπερισχύει των συμφερόντων που προστατεύονται μέσω του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εάν το ΔΕΚ υποβάλλει στο μέλλον το δευτερογενές/παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στον έλεγχο των βασικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΔΑ) ή του μελλοντικού Ευρώ συντάγματος.
Φιλελευθεροποίηση μεμονωμένων νομικών κριτηρίων
i. Απομάκρυνση από το κριτήριο του αποδοτικού ανταγωνισμού
Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατός ένας σαφής ορισμός της έννοιας του αποδοτικού ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την αρχή του αποδοτικού ανταγωνισμού προβάδισμα θα πρέπει να αποκτά ένα προϊόν, όταν είναι ανώτερο – δηλ. καλύτερο για το καταναλωτή – στην στιγμή και την ποιότητα. Η αρχή αυτή προκάλεσε δικαιολογημένα έντονη κριτική. Το θεμιτό του ανταγωνισμού εξαρτάται από την ποιότητα της παροχής και παραγνωρίζει το γεγονός, πως η ίδια η αγορά καθορίζει εκ των πραγμάτων ποια παροχή είναι ποιοτική και ποια όχι. Αυτό το αποφασίζει μόνο η πλευρά των αγοραστών μετά από σύγκριση και επιλογή των διαφόρων προσφορών στην αγορά. Για να λειτουργήσει βέβαια η διαδικασία αυτή θα πρέπει οι ανταγωνιστές να μπορούν να προσφέρουν τις παροχές τους στην αγορά ανεμπόδιστα και ανόθευτα.
Σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομολογία, μια εμπορική πρακτική – συνήθως μια μέθοδος προώθησης πωλήσεων -, που δε διαφημίζει βάσει της ποιότητας ή και της τιμής του προσφερόμενου προϊόντος, προσκρούει στην αρχή του αποδοτικού ανταγωνισμού. Κι αυτό, γιατί ο επηρεασμός της αγοραστικής απόφασης των καταναλωτών, που δε στηρίζεται σε αναφορές σχετικές με το ίδιο το προϊόν, δεν είναι σύμφωνος με τον αποδοτικό ανταγωνισμό. Σε σύνθετα δυναμικά συστήματα ωστόσο, δεν είναι δυνατός ένας στατικός ορισμός της έννοιας της «επιτρεπτής παροχής». Θα ήταν σκόπιμο να εκλείψει πλέον από τη νομολογία τελείως η χρήζουσα ερμηνείας αφηρημένη έννοια του αποδοτικού ανταγωνισμού. ii. Σχετικοποίηση του πραγματικού του «υπερβολικού δελεασμού» και του «ψυχολογικού εξαναγκασμού προς αγορά»
Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού εξαρτάται πάντα από τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε περίστασης. Μπορεί να υπάρχουν δηλ. «υπερβολικός δελεασμός», όταν δεν τηρούνται από τον διαφημιζόμενο κατά τις πρακτικές προώθησης πωλήσεων οι προβλεπόμενες διατάξεις διαφάνειας ή όταν η προσφερόμενη πρόσθετη παροχή είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το κύριο προϊόν. Μια τέτοια περίπτωση υπάρχει επίσης, όταν υπάρχουν πολύ σύντομες προθεσμίες για την αγοραστική απόφαση σχετικά με την παροχή της προσφοράς μαζί με το κύριο προϊόν. Κατά κανόνα βέβαια όλοι γνωρίζουν πως οι εμπορευόμενοι δεν έχουν να δωρίσουν τίποτα και πως πίσω από κάθε πρακτική προώθησης πωλήσεων υπάρχει μια λογική επιχειρηματική απόφαση. Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως κάθε διαφήμιση επηρεάζει την ελευθερία απόφασης των καταναλωτών, η νόθευση αυτής με την έννοια του αποκλεισμού ή του ουσιώδους επηρεασμού της δυνατότητας λογικής απόφασης μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατ’ εξαίρεση.
Η ίδια νομική κρίση ισχύει για το πραγματικό του ψυχολογικού εξαναγκασμού προς αγορά. Τέτοια περίπτωση υπάρχει π.χ. όταν ο αγοραστής εξαιτίας κάποιας δωρεάν παροχής ή προσφοράς αισθάνεται υποχρεωμένος να αγοράσει κι άλλες προσφορές του διαφημιζόμενου. Ο ψυχολογικός εξαναγκασμός δε δικαιολογεί ωστόσο τη απαγόρευση των δώρων και των πρόσθετων παροχών, καθώς δεν υπάρχουν στην πράξη συναισθήματα συμπάθειας ή ευπρέπειας των καταναλωτών, όταν αποφασίζουν πως θα διαθέσουν τα χρήματα τους. Αντιθέτως, αυτοί περιμένουν από τους εμπορευόμενους τέτοιες εμπορικές πρακτικές προσέλκυσης αγοραστών. Το πραγματικό του υπερβολικού δελεασμού και του ψυχολογικού εξαναγκασμού (άρθρο 9 παρ. 6 εδ. γ΄ του Ν 225/94) κρίνεται σκόπιμο λοιπόν είτε να απαλειφθούν είτε να γίνονται μόνο κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις προφανούς και υπερβολικής νόθευσης. Ενόψει της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία κάνει λόγο για το πρότυπο του μέσου καταναλωτή και για την ουσιώδη νόθευση της αγοραστικής του απόφασης, θα πρέπει το πραγματικό του ψυχολογικού εξαναγκασμού να συρρικνωθεί δραστικά. iii. Σχετικοποίηση των κριτηρίων της αντικειμενικής σύνδεσης μεταξύ διαφήμισης και διαφημιζομένου αγαθού και της κρατούσας κοινωνικής ηθικής
Σύμφωνα με τη θεωρία η διαφήμιση, που δεν έχει καμία σχέση με το διαφημιζόμενο προϊόν, θεωρείται και μόνο γι’ αυτό το λόγο νομικά προβληματική (π.χ. όταν πολυτελή αυτοκίνητα και μόνο, για να αλκοολούχο ποτό). Το κριτήριο της αντικειμενικής σύνδεσης διαφήμισης και διαφημιζόμενου αγαθού παρουσιάζει ωστόσο δυσκολίες στην πράξη. Κι αυτό, γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο δεκτό, θα πρέπει να απαγορευθεί όλη η διαφήμιση που στηρίζεται στο image και η οποία σήμερα αποτελεί τον κανόνα ως διαφημιστική μέθοδο. Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού επιδρά έτσι ρυθμιστικά και περιοριστικά στην ανταγωνιστική διαδικασία με την τυχόν επιμονή του στην επιταγή της αντικειμενικής σύνδεσης ανάμεσα στη διαφήμιση και το διαφημιζόμενο προϊόν, χωρίς να υπάρχει ανάγκη προστασίας από την πλευρά των συμμετεχόντων στην αγορά.
Επιπλέον η ερώτηση ποιό διαφήμισης χαρακτηρίζεται ως «ανήθικο», κρίνεται διαφορετικά και αυθαίρετα ανάλογα με τις προσωπικές αξίες του κρίνοντος δικαστή. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται το ζήτημα, ποιος θέτει και αποφασίζει για τις κρατούσες κοινωνικές αξίες σε μια κοινωνία, τι είναι ηθικό και τι ανήθικο και αν αυτό είναι σύμφωνο με την πραγματικά κρατούσα κοινωνική ηθική. Θα πρέπει παράλληλα να τονισθεί, πως η διαφήμιση που εγείρει ηθικούς ενδοιασμούς είναι ασύμφορη για τον διαφημιζόμενο για οικονομικούς και μόνο λόγους, καθώς τυχόν επιθέσεις στο κοινό αίσθημα των καταναλωτών μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο απαξίωση, αλλά και να αλλοιώσει την εικόνα της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Η αγορά λοιπόν μπορεί από μόνη της και χωρίς την παρέμβαση του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού ναν απαξιώσει και παραμερίσει ένα τέτοιου είδους μάρκετινγκ.
Συμπερασματικά, το ελληνικό δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού στηρίζεται σε στερεότυπα, όπως οι έννοιες της κοινωνικής ηθικής ή του αποδοτικού ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν προέλθει από πεπαλαιωμένες αντιλήψεις, των οποίων η «νομιμοποίηση» πλέον αμφισβητείται. Δεν έχει για παράδειγμα ποτέ μέχρι τώρα εξηγηθεί διεξοδικά πως ορίζονται και λειτουργούν οι έννοιες του ψυχολογικού εξαναγκασμού και του υπερβολικού δελεασμού και αν υπάρχουν ακόμα καταναλωτές που αντιδρούν τόσο ευαίσθητα στα διαφημιστικά μηνύματα, όπως υποθέτει η νομολογία. iv. Φιλελευθεροποίηση της απαγόρευσης Παραπλάνησης
Θα μπορούσε κανείς να κάνει λόγο για φιλελευθεροποίηση της απαγόρευσης παραπλάνησης στο ελληνικό δίκαιο, όταν μια δημόσια ανακοίνωση θα στοιχειοθετούσε παραπλάνηση, μόνο αν νόθευε την αγοραστική απόφαση των ενδιαφερόμενων. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στην παραπλάνηση και την αγοραστική απόφαση. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η Οδηγία 2005?29?ΕΚ που απαιτεί την «ουσιώδη στρέβλωση της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή» (άρθρο 2 εδ. ε’ της Οδηγίας) κατά την απαγόρευση παραπλάνησης (άρθρο 6 της Οδηγίας).
Ακόμη και η κρίση της διαφήμισης με αληθείς δηλώσεις, όταν αυτές εκλαμβάνονται εσφαλμένα από τους καταναλωτές, θα πρέπει κατά την άποψη του γράφοντος να φιλελευθεροποιηθεί. Η διατήρηση της μέχρι τώρα προστασίας από την παραπλάνηση στο ελληνικό δίκαιο κατά τη διαφήμιση με αληθείς δηλώσεις μπορεί να προσκρούει όχι μόνο στο άρθρο 28 ΣυνθΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στη εσωτερική αγορά και την πλάγια νομολογία του ΔΕΚ, αλλά και έναντι της βασικής επιταγής του κοινοτικού δικαίου για πληροφόρηση των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφήμιση για παράδειγμα ενός εμπόρου με την αληθή δήλωση πως το μέγεθος της οθόνης των τηλεοράσεων που πωλεί είναι 70 εκατοστά (αντί των συνήθως αναφερόμενων περίπου 28 ιντσών), θα πρέπει να κρίνεται ως επιτρεπτή. Κι αυτό, γιατί ο ευλόγως ενημερωμένος και προσεκτικός μέσος συνετός καταναλωτής καταλαβαίνει τη διαφορά και αντιλαμβάνεται το πραγματικό μέγεθος της οθόνης, χωρίς να παραπλανάται.
Το νέο ελληνικό δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού βάσει των κοινοτικών επιδράσεων
i. Η εξέλιξη του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού από ειδικό αδικοπρακτικό δίκαιο σε δίκαιο επικοινωνίας στην αγορά
Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού εξελίχθηκε από καθαρά ειδικό αδικοπρακτικό δίκαιο προστασίας των ανταγωνιστών σε δίκαιο προστασίας όλων των συμμετεχόντων σε μια αγορά (ανταγωνιστές, καταναλωτές, ολότητα). Το γεγονός αυτό δε φαίνεται να το λαμβάνει υπόψη η ατομικιστική προσέγγιση του δίκαιου της αδικοπραξίας. Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού δεν έχει να κάνει με την ατομική δικαιϊκή θέση ενός υποκειμένου δικαίου με την έννοια του αποκλειστικού δικαιώματος. Κάτι τέτοιο θα συμφωνούσε άλλωστε με την ουσία του ανταγωνισμού ως δυναμικής διαδικασίας, της οποίας κύριο γνώρισμα είναι ο παραγκωνισμός των ανταγωνιστών από την αγορά. Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού δεν τιμωρεί των επηρεασμό των ανταγωνιστών καθ’ αυτόν, δηλ. το αποτέλεσμα της πράξης του ανταγωνισμού, αλλά την ανταγωνιστική πράξη που προσκρούει σε αντικειμενικούς κανόνες συμπεριφοράς στην αγορά. Αποφασιστικής σημασίας λοιπόν για τη μεταβολή του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού σε μοντέρνο δίκαιο επικοινωνίας στην αγορά είναι η απομάκρυνση από τις αδικοπρακτικές του ρίζες και ο προσανατολισμός του προς την επίδραση των πράξεων ανταγωνισμού στην ανταγωνιστική διαδικασία της αγοράς. Το ελληνικό δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού λοιπόν, που προσανατολιζόταν στην ατομική προστασία κυρίως των ανταγωνιστών, μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε δίκαιο επικοινωνίας στην αγορά. Αποτελεί λοιπόν οπισθοδρόμηση, το γεγονός πως ο εφαρμοστής του ελληνικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού επιμένει στην αδικοπρακτική φύση του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. ii. Η νέα λειτουργία του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού ως δίκαιο συμπεριφοράς στην αγορά σε συνάρτηση με το δίκαιο περί ελεύθερου ανταγωνισμού
Η λειτουργία της ανταγωνιστικής διαδικασίας εξαρτάται από τη δομή και αποδοτικότητα της αγοράς και από τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε αυτήν. Καθίσταται έτσι σαφής η δικαιοπολιτική λειτουργία του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού και η ενότητα της ανταγωνιστικής τάξης, ως σημείο σύνδεσης του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού. Η ελευθερία και το θεμιτό του ανταγωνισμού δεν αποτελούν αντιτιθέμενους στόχους σε μια αγορά, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες επιταγές. Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού, το οποίο απεκδύεται πλέον τον ηθικοπλαστικό του χαρακτήρα, καθίσταται πλέον ως δικαιοπολιτικό μέσο, με το οποίο τα δικαστήρια θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τις ανισορροπίες στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει η γενική ρήτρα του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού να εκληφθεί ως λειτουργικός κανόνας, που εγγυάται την ανόθευτη ανταγωνιστική διαδικασία στην αγορά. Αυτό προϋποθέτει ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην αγορά και μια διαδικασία διαφάνειας υπέρ των καταναλωτών. Το ποιοτικό πληροφοριακό περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων βρίσκεται έτσι στο επίκεντρο του δίκαιου αθέμιτου ανταγωνισμού. Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της αγοραστικής απόφασης των συμμετεχόντων στην αγορά αποτελεί λοιπόν το αποφασιστικό σημείο, στο οποίο συναντώνται τα πεδία προστασίας των δικαίων αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού. Η προστασία έτσι της ανταγωνιστικής διαδικασίας από τη νόθευση της νέσω αθέμιτης συμπεριφοράς φαίνεται να είναι ο κύριος σκοπός του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο.
Η επιταγή, να λαμβάνονται υπόψη κατά τη νομική κρίση οι επιδράσεις μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ανταγωνιστική διαδικασία σε μια αγορά, στηρίζεται ουσιαστικά σε τρείς σκέψεις. Κατά πρώτον, το συμφέρον της ολότητας σε έναν ανόθευτο ανταγωνισμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 1 Ν 146?14. Κατά δεύτερον, το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού δεν πρέπει να απαξιώνει μόνο μια αθέμιτη πράξη ανταγωνισμού, αλλά να εξαφανίζει και τις τυχόν συνέπειες της. Στην ενισχυμένη προστασία του ανόθευτου ανταγωνισμού συνηγορεί κατά τρίτον το ότι οι αξίες του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού κερδίζουν συνεχώς σε σημασία σε σχέση με το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού. Επίσης, το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. ζ΄ ΣυνθΕΚ και το άρθρο 1 του μεταρρυθμισμένου γερμανικού νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού του 2004 κάνουν λόγο για έναν «ανόθευτο ανταγωνισμό». Δεν μπορεί να γίνεται πλέον λόγος για οικονομοπολιτική ουδετερότητα – ακριβώς όπως για το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού – του δίκαιου αθέμιτου ανταγωνισμού.
Η ελευθερία έτσι του ανταγωνισμού θα πρέπει να ιδωθεί από δύο απόψεις: από τη μια η ελευθερία του ανταγωνισμού ως θεσμός και από τη άλλη η ατομική επιχειρηματική ελευθερία και ελευθερία απόφασης όλων των συμμετεχόντων σε μια αγορά. Και οι δυο νόμοι περί αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού αποσκοπούν στην προστασία του ανταγωνισμού από νοθεύσεις προς το συμφέρον της ολότητας και των συμμετεχόντων στην αγορά. Η θεσμική και ατομική προστασία, δηλ. ελευθερία και θεμιτό του ανταγωνισμού, πρέπει λοιπόν να γίνουν αντιληπτά ως κοινά συστατικά της ενιαίας ανταγωνιστικής τάξης.
Η απόφαση, για το αν μια πράξη ανταγωνισμού επιδρά αθέμιτα στην ανταγωνιστική διαδικασία, εξετάζεται πάντα, αφού ληφθούν όλες οι συνθήκες της συγκεκριμένης υπό κρίση περίπτωσης, όπως το είδος του διαφημιζόμενού προϊόντος, οι σχέσεις ανταγωνισμού η αφορμή και η έκταση της διαφήμισης κτλ. Αθέμιτη κρίθηκε για παράδειγμα σύμφωνα με τη γενική ρήτρα του Ν 146/14 η άρνηση πώλησης ενός παραγωγού ή αποκλειστικού εισαγωγέα έναντι του χονδρέμπορου (αν και ανήκουν σε διαφορετική εμπορική βαθμίδα), όταν αυτή είναι αυθαίρετη και αδικαιολόγητη και λαμβάνει χώρα προς το σκοπό ανταγωνισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης άλλων χονδρέμπορων, οι οποίοι προμηθεύονται τα προϊόντα τους από τον ίδιο παραγωγό ή αποκλειστικό εισαγωγέα. Η νομολογία εφαρμόζει ορθώς και σε αυτές τις περιπτώσεις τη γενική ρήτρα του Ν 146/14. Το αθέμιτο της πράξη ανταγωνισμού σε μια τέτοια περίπτωση συνίσταται στο ότι ο έμπορος περιορίζει την ελευθερία απόφασης του προμηθευτή με το να του επιβάλλει μονόπλευρα τις απαιτήσεις του, χωρίς να αναμένει τη συναίνεση του προμηθευτή.
Η προτεινόμενη νομική κρίση σύμφωνα με το κριτήριο της ουσιώδους στρέβλωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας
Κατά τη νομική κρίση κάθε πράξης ανταγωνισμού κρίνεται σκόπιμο σύμφωνα με το γράφοντα να εξετάζεται η επίδραση της στην ανταγωνιστική διαδικασία. Αυτό σημαίνει, ότι το αθέμιτο πρέπει να γίνεται δεκτό, μόνο όταν η πράξη ανταγωνισμού νοθεύει ουσιωδώς την ελευθερία απόφασης των καταναλωτών ή/και την επιχειρηματική ελευθερία των ανταγωνιστών ή είναι πρόσφορη να τις νοθεύσει ουσιωδώς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας οικονομίας της αγοράς που βασίζεται στην ιδιωτική αυτονομία και πρωτοβουλία είναι η επιχειρηματική ελευθερία και η ελευθερία απόφασης των συμμετεχόντων σε αυτήν. Το συμφέρον της ολότητας σε έναν ανόθευτο ανταγωνισμό από τη σκοπιά του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού συναρτάται λοιπόν πάντα με τα συμφέροντα των συμμετεχόντων στην αγορά, αφού ληφθεί βέβαια υπόψη η επιταγή της ελευθερίας του ανταγωνισμού. Μόνο υπό αυτήν την έννοια μπορεί να υπάρξει ενιαία ανταγωνιστική τάξη με ανόθευτο ανταγωνισμό, στηριζόμενη στις δυο κολώνες του δικαίου ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Το ουσιώδες της νόθευσης αποτελεί τον αποφασιστικό παράγοντα της φιλελευθεροποίησης του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο μετά και την έκδοση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η Οδηγία υιοθετεί το κριτήριο της «ουσιώδους νόθευσης» της αγοραστικής απόφασης των καταναλωτών ως de minimis κανόνα της απαγόρευσης παραπλάνησης. Ένα τέτοιο κριτήριο θα πρέπει να προστεθεί σε κάθε εθνική γενική ρήτρα σχετικά με το αθέμιτο μιας πράξης ανταγωνισμού, όπως ακριβώς στο άρθρο 5 Οδηγίας.
Το κριτήριο της ουσιώδους νόθευσης της οικονομικής ελευθερίας απόφασης των συμμετεχόντων στην αγορά – αφού ληφθεί πλέον υπόψη η επιταγή της ελευθερίας του ανταγωνισμού – μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλες τις περιπτώσεις αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με αποτέλεσμα τη φιλελευθεροποίηση του δίκαιου αθέμιτου ανταγωνισμού. Δεν υπάρχει για παράδειγμα παραπλάνηση σύμφωνα με το εδώ προτεινόμενο κριτήριο στη διαφήμιση «το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία του», αφού πρόκειται για αυτοκίνητο και κάθε μέσος συνετός καταναλωτής δε λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τέτοια διαφημιστικά σλόγκαν. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις πρακτικών προώθησης πωλήσεων δεν μπορεί να γίνει δεκτός υπερβολικός δελεασμός του καταναλωτή, αφού ο καθένας γνωρίζει καλά, πως ο εμπορευόμενος δεν έχει τίποτα για χάρισμα. Η γενική απαγόρευση παραπλάνησης των άρθρων 3 Ν 1436/14 και παρ. 2 Ν 2251/1994 αρκούν για την προστασία των καταναλωτών από την παραπλάνηση. Επιπρόσθετα, η αληθής διαφήμιση π.χ. ενός παραγωγού μπίρας, πως «για κάθε καφάσι μπίρας που αγοράζετε, σώζετε 10 δέντρα στον Αμαζόνιο», δεν αποτελεί κατά κανόνα αθέμιτη εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών ανησυχιών των καταναλωτών. Οι περισσότερες τέλος περιπτώσεις των διαφημίσεων που απευθύνονται στο συναίσθημα ρυθμίζονται και απαξιώνονται από την ίδια την αγορά, όταν τείνουν να είναι αθέμιτες. Κάθε καταναλωτής πρέπει να μπορεί να διαθέτει τα χρήματα του κατά βούληση χωρίς την υπερπροστατευτική λειτουργία του δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού.…...

Similar Documents

Premium Essay

Economic

...Economic Decisions Individuals and societies alike face many decisions. Individuals tend to make economic decisions when faced with trade-offs, and because of that, individuals are required to compare costs and benefits of their alternative actions referred to as the opportunity cost. Rational individuals tend to think of marginal change during the process of decision-making, and therefore, may respond differently to incentives whilst making economic decisions. This paper discusses the four principles of economics, a decision associated with marginal change, the incentive(s) that could lead to making different decision, and finally, how the principles of economics affect decision-making, interaction and the workings of the economy as whole. The Principles of Economics A trade-off is often referred to as the “technique of reducing or forgoing one or more desirable outcomes in exchange for increasing or obtaining other desirable outcomes to maximize the total return or effectiveness under given circumstances.” (BusinessDictionary.com, 2009) In brief, individuals choose something over something else, or give up something in order to get something else. Whatever “it” is that individuals sacrifice in order to get something, is generally “its” cost, and cost is often linked and associated with money, an opportunity cost however, could be the cost of anything i.e. time or health sacrificed in order to get something. Marginal changes are incremental adjustments individuals make...

Words: 853 - Pages: 4

Premium Essay

Economics

...ECON3007 Economic Policy Analysis Topic: Institutions and Economic Reforms Wendy Carlin This topic focuses on the role of institutions in economic growth and the implications of this for the design of economic reforms. We examine why some large-scale economic reforms have been surprisingly successful and others have been disappointing. It will be argued that the consistency between existing institutions in the economy and the reforms is an important factor in determining reform success. We look at property rights and contracting institutions, at the experience of transition economies – both in the former Soviet bloc and China and at reform policies including privatization. The empirical techniques that we study include cross-sectional and panel regressions using aggregate (i.e. country-level) data and micro-economic data. Key readings: Institutions and growth: Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. A. (2001) (AJR) “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation”. The American Economic Review, Volume 91, Number 5. Use the UCL Economic Journals page and choose the Atypon link. Acemoglu, D., Johnson, S. (2005) (AJ) “Unbundling Institutions” Journal of Political Economy Volume 113, Number 5, 949-995. Use the UCL Economic Journals page. Deaton, A. (2009) ‘Instruments of Development: Randomization in the Tropics and the Search for the Elusive Keys to Economic Development’. NBER Working Paper 14690. Use google. Transition: China and......

Words: 1359 - Pages: 6

Free Essay

Economics

...What is Econometrics? Econometrics is a rapidly developing branch of economics which, broadly speaking, aims to give empirical content to economic relations. The term ‘econometrics’ appears to have been first used by Pawel Ciompa as early as 1910; although it is Ragnar Frisch, one of the founders of the Econometric Society, who should be given the credit for coining the term, and for establishing it as a subject in the sense in which it is known today (see Frisch, 1936, p. 95). Econometrics can be defined generally as ‘the application of mathematics and statistical methods to the analysis of economic data’, or more precisely in the words of Samuelson, Koopmans and Stone (1954), ... as the quantitative analysis of actual economic phenomena based on the concurrent development of theory and observation, related by appropriate methods of inference (p. 142). Other similar descriptions of what econometrics entails can be found in the preface or the introduction to most texts in econometrics. Malinvaud (1966), for example, interprets econometrics broadly to include ‘every application of mathematics or of statistical methods to the study of economic phenomena’. Christ (1966) takes the objective of econometrics to be ‘the production of quantitative economic statements that either explain the behaviour of variables we have already seen, or forecast (i.e. predict) behaviour that we have not yet seen, or both’. Chow (1983) in a more recent textbook succinctly defines econometrics ‘as...

Words: 736 - Pages: 3

Premium Essay

Economics

...Economics is the social science that analyzes the production, distribution, and consumption of goods and services. The term economics comes from the Ancient Greek οἰκονομία (oikonomia, "management of a household, administration") from οἶκος (oikos, "house") + νόμος (nomos, "custom" or "law"), hence "rules of the house(hold)".[1] Political economy was the earlier name for the subject, but economists in the late 19th century suggested "economics" as a shorter term for "economic science" that also avoided a narrow political-interest connotation and as similar in form to "mathematics", "ethics", and so forth.[2] A focus of the subject is how economic agents behave or interact and how economies work. Consistent with this, a primary textbook distinction is between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics examines the behavior of basic elements in the economy, including individual agents (such as households and firms or as buyers and sellers) and markets, and their interactions. Macroeconomics analyzes the entire economy and issues affecting it, including unemployment, inflation, economic growth, and monetary and fiscal policy. Other broad distinctions include those between positive economics (describing "what is") and normative economics (advocating "what ought to be"); between economic theory and applied economics; between rational and behavioral economics; and between mainstream economics (more "orthodox" and dealing with the "rationality-individualism-equilibrium......

Words: 290 - Pages: 2

Premium Essay

Economics

...classified and analyzed. The first studies on the economic impact of port activity emerged in the United States in the second half of the 1960s. The ports of New York and New Jersey were the first to be taken into consideration. In the 1970s, the first methodological discussions took place, based on the development of the input–output model and its application to the measurement of the impact of ports. The main stances opposing this kind of study were advocated by Robert C. Waters, while those in favour had Semoon Chang as their main champion, and most of Waters’ criticisms were dealt with. 1. PORT ECONOMIC IMPACTS Ports contribute much to their economies, and port economic impact analysis is the major tool for documenting those contributions. The primary objective of port impact studies is to inform the public of the importance of port services, and additional benefits that may exist vary with particular studies. And also, the decision of local governmental agencies to construct port facilities is often preceded by a port economic impact study. The majority of existing port impact studies begin with definitions of port impacts, as an improper notion of port impact might well lead to an entirely wrong estimation of the total economic impact of a port. One of the major challenges in port impact studies is to identify the port-related industries and find out the degree of port dependency of these industries. Generally, economic impacts of port on the local economy......

Words: 5423 - Pages: 22

Premium Essay

Economics

...Economics is the social science that analyzes the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics explains how people interact within markets to get what they want or accomplish certain goals. An economy exists for two basic reasons, firstly, human wants for goods and services are unlimited and secondly, productive resources with which to produce goods and services are scarce. An economy has to decide how to use its scarce resources to obtain the maximum possible satisfaction of the members of the society. Economics is studied so you can become a well-informed citizen. Political and social leaders often develop policies that have broad economic effects. International relations are also dominated by economic concerns. Economic knowledge is needed if you are to understand the effects of taxation, unemployment, inflation, welfare, economic growth, exchange rates, or productivity. We also study economics because it helps the individual make more informed decisions. Consumers, workers, and investors usually make wiser choices if they understand the likely economic effects of the choice to be made. Business executives have more insight for making decisions if they understand how the economy works and the likely effects of economic conditions on a business. Hypotheses are propositions that are tested and used to develop economic theories. Highly reliable theories are called principles or laws. Theories, principles, and laws are meaningful......

Words: 259 - Pages: 2

Premium Essay

Economics

...Finance is based on economics.  Therefore, to properly understand financial markets and their behavior one must first understand economics.   Economics at its core is concerned with the production, distribution, trade and consumption of goods and services.   To put this in human terms we can say that economics is the science that arises out of the interplay between limited resources and unlimited human wants and needs. There are two basic ways to view economics.  There is the broad and distant view, which attempts to view things in aggregate for a society at large.   We call this view “Macroeconomics”.  Macroeconomics is concerned with the status of the economy as a whole.  Thus, it looks at overall employment of a general population or overall income of a nation as opposed to a more focused view of a population segment or specific industry.  This view is helpful because it is only by this kind of analysis that we can see the general trends which a society or nation is following.   Macroeconomic theory and analysis is employed most often by Governments and institutions, which have a responsibility to make policies and decisions which affect the economy as a whole. Some terms you may have heard of which concern themselves with the macroeconomic view of the economy are Gross National Product, Inflation, Consumer Price Index and Fiscal Policy.   The meaning of each of these is listed below. Gross National Product – This is the most common measure of economic productivity for......

Words: 531 - Pages: 3

Premium Essay

Economics

...definitions. More often than not, development is measured as economic growth. Economic growth basically explores the increase in the productive capacity of any state. This upward change in productive capacity is usually ascertained in terms of Gross Domestic Product as well as Gross National Product. The former takes a look at the total final output of goods and services produced in a year and the latter is a measure of income earned by both domestic and non-resident citizens. Sad it is to know, that the popularly used measure of development; economic growth, does not give a detailed view of the economic atmosphere of any nation. Using growth as a measure of development does not tell us much about the actual state of the economy. Development goes beyond the mere knowledge of certain economic indices. It is concerned with structural changes that go a long way to improving the conditions of living of all and sundry. One implication of measuring development as growth is the neglect of the level of income distribution in the economy. In spite of the positive changes in the levels of economic growth over accounting periods, is there really an equitable income distribution? Are there few poor people? Economic growth indices such as GNP and GDP merely show the overall income of the state but fail to reveal how much each person in the economy actually possesses. Akin to that, international comparisons of economic performance become less representative. This is due to......

Words: 795 - Pages: 4

Premium Essay

Economics

...Implications of Economics and Policy for Health Professionals Katrina Hill Health Policy and Economics Dr. Shana Lavarreda September 7, 2014 Discipline of Health Economics Many years ago healthcare and its delivery system were limited in care for patients or treatment options for physicians. The procedure of care includes diagnosis, treatment, prevention, rehabilitation, and palliative care (Buchbinder, 2012). However, over the years there is much to be learned from the discipline of health economics which vary from studies, practices, and demand by discipline of health promotion. Unfortunately, health promotion has not always gotten the attention by health economists because contributing factors lack demand, scare resources, and unclear utility analysis of health care (Teiltelbaum & Wilensky, 2013). As with any given system, values contribute to decision making route in which delivers thoughtful insight into how health operates from a planned and funded context to address an extensive scope of matters in a clear systematic manner. Benefits of Health Care Financing and Delivery There are many profits to understanding health policy or governmental involvement in health care financing and delivery. Financial or economic assessment consists of a set of methods designed at inspecting other ways of action that aids in making choices in terms of their costs and benefits (Getzen, 2013). In theory, these practices are useful to promote......

Words: 596 - Pages: 3

Free Essay

Economic

...Thesis Economics Thesis The goal of an economics thesis is to solve a problem regarding the exchange of goods and services in an innovative way. To this end, the student may explore macroeconomics, the study of large economics systems, or microeconomics, the study of person-to-person exchanges of goods and services, in a completely unique manner or in a manner that simply expands on or addresses previous ideas. Students who are struggling to develop ideas for their economics theses may benefit from asking themselves what problems they have a passion for solving. For example, perhaps the student feels greatly irritated about gas prices and could develop an idea on how to cut costs. Perhaps the student has a fascination with the failure of communism and would like to develop a thesis on where the economic system went wrong and why. If the student cannot identify a topic that would produce a viable economics thesis, he or she should talk with the major professor and see if together they can brainstorm a usable idea. Economics theses may have concerns that most disciplines do not have, particularly in formatting. Because pictures can carry a great deal of information in a much more succinct way than text and because economics theses often handle highly complex issues, writers of economics theses may find it useful to include a number of charts, graphs, and tables both in appendices and in the body of the thesis itself. Depending on the complexity of those graphics, the......

Words: 344 - Pages: 2

Premium Essay

Economics

...and the industry price is lower than the monopoly price. The total economic profit made by the industry is also smaller than the monopoly’s economic profit. Therefore the complier incurs an economic loss while the cheater gains economic profit. If since both firms have an incentive to cheat as long as price exceeds marginal cost. In this price-fixing game, it will occur a situation that both firms cheat. If both firms produce more cigarettes than the number agreed, the industry output will be increased, the price of cigarettes will fall and both firms makes zero economic profit, as shown in the figure. -In monopolistic competition a company in the short run, makes its output and price decision just like a monopoly company does. The following figure illustrates the monopolistic competition in the short run. As you can see, when the marginal revenue equals its marginal cost (MR = MC), the firm charges the highest price (P) that buyers are willing to pay for this quantity, which is highly higher than the average total cost (ATC). Therefore the firm makes greatest profit and the consumer pay price that is higher than the market equilibrium price. However, a firm may face a level of demand for its product that is too law for it to make an economic profit. As it shows in the figure, the price that consumers are willing to pay for this output is lower than the average total cost ( P < ATC). The firm makes economic loss. On the other hand, in the long run, the other firms......

Words: 620 - Pages: 3

Premium Essay

Economics

...Free Essays Home Search Essays FAQ Contact Search: Related Essays - Economics of Information - Introduction There have been discussions among scholars in developed countries regarding economics of information. Developed countries includes Australia, New Zealand, United States, Ireland, Germany...[ view ] - Economics and Growth - The demand curve is likely to change upwards or rise as a result of changes in a number of factors. One, if there is a move up in the price of an alternative commodity, or decrease in price of the giv...[ view ] Classical Economics vs. Keynesian Economics :: 5 Works Cited Length: 1187 words (3.4 double-spaced pages) Rating: Red (FREE) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - My research of Classical Economics and Keynesian Economics has given me the opportunity to form an opinion on this greatly debated topic in economics. After researching this topic in great lengths, I have determined the Keynesian Economics far exceeds greatness for America compared to that of Classical Economics. I will begin my paper by first addressing my understanding of both economic theories, I will then compare and contrast both theories, and end my paper with my opinions on why I believe Keynesian Economics is what is best for America. Classical Economics is a theory that suggests by leaving the free market alone without human intervention; equilibrium will be obtained. This......

Words: 1342 - Pages: 6

Premium Essay

Economics

...relations such as China, with a G.D.P growth rate or economic growth rate of nearly 9% a year, China has a faster economic growth rate by 6x. Now what do these numerical figures mean in contrast to leaving the EU? Well, whether or not to leave the EU has a massive effect on our economy, influenced by trade. But how does this correlate to affecting British businesses? Well a faster, well protected economy will allow businesses to run faster, trade faster, produce faster, and become efficient, which in plain English means the business would become better off. My point is, countries which have a very high G.D.P growth rate such as China and India, that are not apart of the EU, achieve great economic figures and statistics, and are economically self-sufficient. Does this mean that Britain would be better not being in the EU? Would this effect trade? Would it affect the economy? Would it affect how well business do? The aim of this project is to determine the best alternative to what we should do as an individual, as a nation, and provide evidence for this. I will be analysing every policy related to the topic, in order to reach an unbiased, and thorough conclusion. I will be assessing the basic economic benefits and negatives, in relation to leaving or staying in the EU, and will be developing these ideas in an economic point of view. I will do this by discussing, and explain key economic theories, and basic Macro economic principles, and how this can be influenced by the......

Words: 788 - Pages: 4

Free Essay

Economics

...Scarcity & Opportunity Cost Economics is a very important field of study in modern society. It helps us to understand the choices we have to make to satisfy our unlimited wants and needs to have a better life. Microeconomics is the study of households, firms, and government in specific markets. One of the main problems economics tries to address is scarcity. Scarcity is the term economist use to describe a situation when the amount of something available is not sufficient to satisfy the desire or demand for it. Scarcity can be applied to all aspects of economics and is one of the most crucial points to understand. Because we are consumers in a free market, we live on income constraints or budgets. Limited income forces us to make choices about goods and services we will purchase, as well as goods and services we will forgo. As a society, we also experience scarcity. Societies face scarce economic resources. Economist classify these economic resources into four categories: land, labor, capital, and entrepreneurial ability. Land is considered to be not only physical land but also water, oil, wind, and all other natural resources. Labor would be described as not only the workforce, but the quality of the workers in the workforce. Capital is the facilities, tools, machinery, and any other components that go into manufacturing a good. Entrepreneurial ability is outlined by the people who exploit opportunities in markets. Entrepreneurs combine economic resources with creative......

Words: 657 - Pages: 3

Premium Essay

Economics

...3 different business/economic cycles – a total of 6 economic aggregates – which will include a recession period and an expansion period. I will choose the current economic cycle as the basis to compare the performance of the economy since December 2007 to that of the other 2 business cycles on the basis of the 6 Economic Variables. As a data consistency analysis measure, I will make use of data from Federal Reserve Economic Data (FRED) and National Bureau of Economic Research (NBER) websites in my research. In simple terms, an economic/business cycle refers to fluctuations in aggregate production, trade and activity over several months or years in a market economy. The economic cycle is the upward and downward movements of levels of gross domestic product (GDP) and refers to the period of expansions and contractions in the level of economic activities (business fluctuations) around its long-term growth trend. These fluctuations occur around a long-term growth trend, and typically involve shifts over time between periods of relatively rapid economic growth (an expansion or boom), and periods of relative stagnation or decline (a contraction or recession). Business cycles are usually measured by considering the growth rate of Real Gross Domestic Product (Real GDP). Despite being termed cycles, these fluctuations in economic activity can prove to be unpredictable. A. F. Burns and W. C. Mitchell, Measuring business cycles, New York, National Bureau of Economic Research,......

Words: 1457 - Pages: 6