Premium Essay

Education

In:

Submitted By Khunminty
Words 1182
Pages 5
คู่มือเรียนต่อ
สหรักฐยอเมริกา
สำ�หรับนั เรี นไทย

คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

1
WWW.HOTCOURSES.IN.TH

TABLE OF
CONTENTS
า มค รเ ือกเรียน อเมริกา

4

ร การ ก าอเมริกา

6

การสมัครมหา ิ ยา ัย

8

การยืน อ ี ่านัก ก า

11

ักสาหรั นัก ก า นอเมริกา

15

า นการเ ิน
การ

13
17

ิต นอเมริกา

19

ก่อนออกเ น า
ริการอืน ากเรา

21

คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

2

ทำ�ไมควรเลือกเรียนที่
อเมริก�?

คู่มือเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

3
WWW.HOTCOURSES.IN.TH

ทั่วทุกมุมโลกต่างมีสถาบันการศึกษาจำานวนมหาศาล ทำาไมนักศึกษามากมายจึงเลือกมา
เรียนต่อสหรัฐอเมริกา? ลองมาดูกันว่าหากเลือกเรียนต่อที่นี่ คุณจะได้รับประสบการณ์
ชีวิตและทักษะด้านวิชาการที่ดีอย่างไรบ้าง

สัมผัสความหลากหลายทางเชื้อชาติ

สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก เพราะเป็นประเทศที่เกิด
ขึ้นจากการเข้ามาตั้งรกรากของเหล่าผู้อพยพ ทำาให้สหรัฐอเมริกา
มีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อน รวมถึงมีสภาพภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ สหรัฐอเมริกาจึงเหมาะ
อย่างยิ่งสำาหรับนักศึกษาที่ต้องการซึมซับประสบการณ์ชีวิตในหลายๆ
รูปแบบ

Sharpen Your English Skills

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน
นอกจากนักศึกษาจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำาวันอย่างสม่ำาเสมอ
แล้ว มหาวิทยาลัยหลายแห่งยังมีคอร์สซัมเมอร์ก่อนเปิดเทอม เพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ
อีกด้วย

American Dream

จริงๆแล้วคำานี้เป็น สิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมอเมริกัน ที่เชื่อว่า “ทุกคน
มีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ความมั่งคั่งของบุคคลขึ้นอยู่กับความสามารถ
การทำางานหนัก ความกล้าหาญ และการมีจุดมุ่งหมายในชีวิต ไม่ได้ขึ้น
อยู่กับโครงสร้างระดับชั้นที่ตายตัวของสังคม” ตัวอย่างไอดอลของ
ชาวอเมริกันที่ไต่เต้าจนประสบความสำาเร็จระดับโลก เช่น อาร์โนลด์
ชวาร์เซเน็กเกอร์, โอปราห์ วินฟรีย์ และเจย์-ซี
ซึ่งในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

Similar Documents

Premium Essay

Education

...Gordon Reynolds \ Against Education; How Public Education Cripples our Kids, and Why “Against Education: How Public Education Cripples our Kids and Why” by John Gatto talks about the education system, how students need to get a different and better education. Gatto’s argument is ineffective due to the reference that is mentioned from people from a different time period and a lot of things change. Our education system is effective how it is right now. The author discusses in his text about how our educational system needs to change into a better “education” by changing how education is providing. The author compares our educational system to the Prussian education system to draw concern to people which a use of pathos due to the controversy involved with that system. Gatto uses ethos when using well-known people’s opinions about the education system to help their case with the disagreement about the educational systems. The article mentions people who are successful that did not go to school but the thing is that the people that are mentioned are people from a long time ago which doesn’t mean anything because everything has changed “social[ly], economy [ically], financial[ly]” since that time period. Gatto uses ethos quite often to draw the readers to controversial events to get his points across more directly to get the most reactions he wants but they’re nothing backing those statements up. Gatto talks how to school turns people into bad things like addicts, he uses children’s...

Words: 825 - Pages: 4

Premium Essay

Education

...EDUCATION REFORMS Socio-economic changes, rapid changes in the political areas and in Science and Technology impelled the government to recognize and strengthen further the national system of education to suit the education needs of the future along the line of education for all and to produce a work force that has the quality, capability and skill to handle more complex challenges. Cabinet committee of educational reforms was chaired by Dr. Mahathir Mohamad and was formed in 1974. The purpose of forming this committee was study the implementation of the National Education policy. Educational reforms released its findings in the Mahathir Report in 1979. The report suggested that education should meet the country’s manpower needs, especially in the development of science and technology and education should foster development of noble values. Objectives of Educational Reforms The government set the objectives as guideposts along the road that make the implement of Educational Reforms more smoothly. The main objective of Educational Reforms is to improve the conditions and quality of the educational system so that the development of country in science and technology can be improved. Furthermore, Ministry of Education wished to create an updated system of education that is of universal standard so that the student can always receive the latest information. Moreover, another objective is to fix a system of education that is “flexible” to current development to avoid being...

Words: 1276 - Pages: 6

Premium Essay

Education

...Education and Equity Student’s Name Institution Education and Equity In the case Education and Equity: Closing the Achievement Gap, the arguments presented include the need to offer equal chance for all students, despite of color and class, the apparent education achievement gap and possible solutions to closing the gap. Arguments A, B and C note that there is an apparent achievement gap in education. The gap is more noticeable in learners from multipart urban settings, where there are many minority inhabitants. The current education requirements, of ensuring students pass benchmark tests; fail to promote equity because they do not put into deliberation the desires of students that are not academically inclined. However, it appears that learners termed as not academically inclined are students of color; hence, the need to set a standard curriculum, which is both thorough and culturally relevant as suggested by speaker A (Case). Speaker A provides a better argument when compared to B and C. The speaker begins by noting that instructing students on how to excel in benchmark tests fails to prepare their participation in a global economy. The speaker also notes the lack of equity especially for students of color termed as not academically inclined. In conclusion, A provides a solution to closing the achievement gap by setting a rigorous and applicable curriculum. Though speaker B provides a solution, which involves setting the standard, the arguments do not seems to realize...

Words: 608 - Pages: 3

Premium Essay

Education

...CHAPTER 1 THE PROBLEM AND LITERATURE REVIEW 1.1 Background of the Study The current era places big emphasis on the role of instructional supervision in the development of the education and improvement of student learning outcomes. It’s not the sole responsibility of the teachers to bear the tasks of delivering basic education services to the clienteles but rather a two-way process between them and the instructional leaders. As Ekyaw (2004) states it, it’s an interactive process that depends on the source supervisor and the teacher. Instructional Supervision (IS) is the phase of school administration which focusesprimarily upon the achievement of the appropriate expectations of educational system (Peretomode, 2004). Zepeda (2012) added that supervision fosters the internal and external motivation that leads to teachers’ professional growth. One recent definition is given by Glickman, Gordon & Ross-Gordon (2013) where they reiterate that instructional supervision is an assistance for the improvement of instruction and should be viewed as a function of process. Further, Marzano, Frontier &Livingston (2011) noted that the purpose of IS should be the enhancement of teachers’ pedagogical skills, with the ultimate goal of enhancing student achievement. In the Philippines, various reforms and educational movements have decentralized the context of educational management. It gives much emphasis on school empowerment and instructional supervision. Likewise, RA 9155 stressed...

Words: 2518 - Pages: 11

Premium Essay

Education

...Brooke Boyle Professor Kilgore English 10803 22 September 2013 Education: Expectations through Technology Changes Have you ever stopped to think about how our environment shapes a certain expectation? The world is constantly changing around us with new technologies and ideas. The differences in education have dramatically changed from my generation to a generation 10-20 years ago regarding how teachers teach and in the ways we decide to learn. The biggest factor in this dramatic change in education is the new technology that we decide to incorporate in schools. After talking to Sarah Liles, a Writing Specialist from the Athletic Academic Services Office, the contrast on technology from her generation to mine is so much more evident. Figure 1: Sarah Liles, Writng Specialist Figure 1: Sarah Liles, Writng Specialist Sarah Liles says, “Education was more difficult in my generation because fewer resources were available,” while the computer was invented, the Internet wasn’t. This caused her to have to delve deeper into hardcover books and not be able to “Google” things with one click of a button. The extent of technology used in the classroom in her generation was the projector that they would take notes from. Sarah’s greatest resource as she put it was books. A point Sarah brings up is, “Because of the greater influence of books, then I was personally more self-driven where now people read a lot less and depend more on others to lecture them.” In contrast, though...

Words: 943 - Pages: 4

Premium Essay

Education

...0643873 A Rightful Owner of Our Education I Believe the overall argument the author is trying to get across is that many women just expect their teacher and faculty to take them seriously and treat them as they would anyone else, but that we must prove to them we are serious about our education and we are serious about ourselves as responsible, determined students. The three points the author was trying to guide us to is first, that we must take responsibility to ourselves as students, second we must engage and fully participate in the classroom and with our professors, and lastly that we as woman, must demand to be taken seriously so that we can go on taking ourselves seriously. I agree with most of the authors argument made, that we as students must take responsibility for ourselves. Taking responsibility for ourselves is essential for us to succeed. Adrienne Rich stated “Responsibility to yourself means that you don’t fall for shallow and easy solutions—predigested books and ideas, weekends encounters gaureneed to change your life, taking “gut” courses instead of the ones you know will challenge you.” I agree with his statement 100 percent, the courses that challenge you are the courses you will learn the most from. It’s okay if you fail, you just can’t give up and you have to push yourself to work harder. I also agree with the author that we must as students engage with her teachers in an active and ongoing struggle for a real education. I briefly stated that I agree...

Words: 413 - Pages: 2

Premium Essay

Education

...Education The purpose of this title is to ensure that all children have a fair, equal, and significant opportunity to obtain a high-quality education and reach, at a minimum, proficiency on challenging State academic achievement standards and state academic assessments. There is growing consensus that the educational system in America is falling short when it comes to preparing our children for the future. As to the method for improving our current system today, the general focus centers upon increased accountability and a need for higher academic standards. Closing and achievement gap between high- and low-performing children, especially the achievement gaps between minority and nonminority students, between disadvantaged children and their more advantaged peers. Improving and strengthening accountability, teaching, and learning by using State assessment systems designed to ensure that students are meeting challenging State academic achievement and content standards and increasing achievement overall, but especially for the disadvantaged Meeting the educational needs of low-achieving children in our Nation's highest-poverty schools, limited English proficient children, migratory children, children with disabilities, Indian children, neglected or delinquent children, and young children in need of reading assistance. Ensuring that high-quality academic assessments, accountability systems, teacher preparation and training, curriculum, and instructional materials are aligned...

Words: 637 - Pages: 3

Premium Essay

Education

...Achieving Our Potential The majority of individuals recognize that education allows us to analyze, understand and appreciate our environment while giving us the life skills to survive in this globalized world. According to Merriam’s Dictionary, the definition of education is “any act or experience that has a formative effect on the mind, character, or physical ability of an individual.” Although most people have similar ideas as to what education is to them, I learned that not everyone’s opinion is comparable. As a student changes over from middle school to high school, they are given more of a voice because they are able to choose classes, although it is only a select amount. Allowing high school students to select a class gives them the opportunity to explore and learn a different subject. Also, students begin to discover their hidden talents. Tied together, required core classes and the classes students may choose from, help expand their prospect. Also, classes join into each other and benefit one another, sparking student interests and understanding of the classes themselves. I wondered what a high school student’s outlook on education would be and senior, Esther Herrera, gave me her opinion. “I am 17 and I think education is extremely important. I will admit that I do not always find school the most fascinating way to spend my time, but it is necessary.” The students begin to define themselves by the subjects and areas they are most interested in and their desire to expand...

Words: 1809 - Pages: 8

Premium Essay

Education

...Education is culture, and different educations show different societies’ culture. Americans regard education as the means by which the inequalities among individuals are to be erased and by which every desirable end is to be achieved. While Chinese education is for foundation education, but students may be not learn much. But all in all, different education systems account for the different phenomenon, because different society backgrounds and different culture helps human create a different country in the world. The different society structure plays an important part in the education system. In China, all those who can enter the University have received an elite education and before enrollment they have devoted themselves to hard studying. Therefore, they are good at getting high marks on mathematics, psychics and so on. However, they are lack of chances to practice skills in real world thus having no social experiences. In that case, after graduation, most students find it difficult to find a satisfactory job though many of them get a job through the relationship net. While in America, the education system pays more attention to social skills than to marks .Students have developed the ability to be independence in life and work. After university, they show great capability of thinking, innovation and creation which make them keep pace with the modern world. They are competent for the challenging work and can gain a good job in America with ease. There is a huge gap...

Words: 973 - Pages: 4

Premium Essay

Education

...Technological Advancement In Education Education Essay Contents Introduction – Thesis statement: Advances in the technology are very helpful in transforming the way people are educated. From the abacus which made teaching math easy millennia back, to word processor which changed the way research paper are being written and presented. The technological progress of humans has a positive impact on education. Technological change has given shape to education from the very beginning, but with the addition of digital revolution it has popularly increased the speed at which education is transforming. From the past 20 years, there have been changes in technological education that few people ever dreamed. . Many colleges and universities have started offering distance learning programs before the discovery of internet where these programs were difficult to find at that time. Due to this reason, many people who lived in villages and towns lack access to these universities and colleges. There is no doubt that technology has greatly involved in our daily lives and mainly when we are talking about education field. There is almost no escaping from the fact which is produced by the researchers. Education has been widely affected by the integration of technologies as it is a fast way to reach mass number of students. Literature Review – There are basically three main theoretical frameworks presented in the educational technology literature which are Behaviorism, Constructivism and Cognitivism...

Words: 1990 - Pages: 8

Premium Essay

Education

...that the education you are receiving is positive or negative?” First of all, a school system education is easier to determine whether it is positive or negative. How good or bad a school is, is usually decided by two things; history and word of mouth. If the school has good records of alumni, then the next generations of the school are hoped to be as good and if the school has bad records of students, then the other generations of the school are believed to be as bad, even though not everyone is the same way as others. Word of mouth is quite similar. If more than one group of people talk about how good the school is or how bad the school is, a lot of other people will most likely trust the different sources of the same opinion. Another thing that would go into consideration are how the school represents itself and how the teachers teach. A good building of a school means that it consists of good materials to study with and professional teachers mean that the students are learning decently. Therefore, good schools mean good education. For example, I go to school in SPH. Learning materials are provided perfectly in SPH and all the teachers, students, and staffs are supportive in a way that I cannot explain in words. I am a better person every day since I came to the school. The teachers guide me and I don’t see any tension among the students. SPH also brings me to do good things, such as service outside of school to respect others. Apart from that, I think education is also...

Words: 549 - Pages: 3

Premium Essay

Education

...Introduction: Entering the education field has been a very motivated decision for me. This particular decision is completely based on the former experience I had had all the way to the moment I decided I will connect my future with it. Nowadays, when parents are very busy the workers of the educational field are the people, who teach the young generation what is beautiful and what is ugly, what is right and what is wrong and million other things. Every person some day used to be an ordinary pupil that had teachers. The schooling experience of every person may develop either positive or negative attitude towards education in general. It is a fact of common knowledge that one of the most important parts in the educational process is the teacher. Choosing the education field has to be connected with a “calling” of a person, because it requires a lot of professional and personal qualities and constant self-perfection. My personal experience in school taught me that a teacher could really make a difference in the process of education. A teacher may develop respect to the subject, to the teacher’s personality and to the education in general. A pupil may even see the difference in the manner of explaining and presenting the material teaching the same subject. I discovered this difference when I had a substitute teacher coming to class and making my most hated subject one of the most interesting in the whole school program. I decided that I do want to make children love teaching and...

Words: 517 - Pages: 3

Premium Essay

Education

...Education is as important as the air we breathe. It is the most important possession a person must have. Education is beneficial in many aspect of life especially, personal and social it is the only possession that cannot be taken away from you. Education is important because it will open up the windows of opportunities. In this competitive world having a good education is as important as the air we breathe because it is our weapon to conquer the world.  Education will help you grow as an individual because the more knowledge you have the better understanding you will have in any given problem that will come your way. It will give you self satisfaction and will boost your self confidence. As an individual I know it will help me in a lot of aspects in my life. It will give me a financial stability because I will be able to land a good job and a high paying salary. I will learn how to spend my money and will learn how to invest it wisely. The more education I have the more respect and acknowledgement I will get from people. Knowledge is really important that is why we need to take it seriously. It is the strong weapon you can have to conquer this complex world. If you have a good education nobody can fool you and you will not tolerate any mistreatment from people. It will give you a better views in life if you are well educated.  In the social aspect of my life education will give me a better understanding on how to communicate to people effectively. I will understand what is...

Words: 442 - Pages: 2

Free Essay

Education

..."Education makes people easy to lead but difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave" Discuss This is a statement based on the values of education but it refers to one aspect of education, namely, the citizenship value. Education has of course many aims like earning bread and butter, shelter . clothing and a good life. The last concerns man as a member of a society. Except in a dictatorial society, the ordinary citizen is, theoretically at least, equal to every other citizen and enjoys equal rights. This equality enjoins equality of justice and equality of opportunity. No position in the public life can be said to be far from his reach because of his birth or creed provided of course he deserves it by education and qualification. In every enlightened modem government, emphasis is laid on the education of its citizens. Up to a certain age education is made compulsory so that boys and girls get the benefit of it. They get enlightened and they are willing to obey and, given the chance, are ready to rule. Since almost every government in the world is governed by the representatives of the people, these representatives must be educated enough to shoulder the responsibility that falls on them. That is why one British Minister said, `Let us educate our masters' meaning that the people who vote their representatives for the highest legislative body of the country must be educated. Education helps them realize their responsibilities while they appreciate their rights...

Words: 877 - Pages: 4

Free Essay

Education

...Education in South Carolina Education in South Carolina public schools has always been a proverbial thorn in the side of the pride of the state. Consistently, the state has ranked near the bottom of rankings in average Scholastic Aptitude Test (SAT) scores, low salaries for teachers, and curriculums that were at best below satisfactory. The primary reason for such dismal statistics is the lack of funding available to improve educational resources within the state. Furthermore, the inequities between public schools located in more affluent areas and those in poorer school districts created a statewide need for funding to give every child within South Carolina an equal opportunity to obtain a useful education. Several legislative initiatives spurred on by a report from Moody’s, securities from located in Manhattan, attempted these financial imbalances among the various school districts. The findings of the report led to the implementation of The Education Finance Act of 1977 (EFA) by Governor James B. Edwards. Basically, this law required state funds to be divvied out in larger portions to regions that suffered from low income resources. In addition to more funding for education, EFA created programs that improved the proficiency of teachers and required students to pass a basic skills exam before being able to progress and be promoted to the next grade level. Moreover, high school seniors were required to pass an exit exam to receive their high school diplomas. After...

Words: 337 - Pages: 2