Free Essay

Engelsk Grammatik

In: Other Topics

Submitted By malak1
Words 563
Pages 3
1. delprøve - Engelsk B
Opgave A 1. Its high time to deal with the problem.
- It´s high time to deal with the problem. 2. Smoking has became less acceptably in society.
- Smoking has become less acceptable in society. 3. You cant be too careful when you travel abroad this days.
- You cannot be too careful when you travel abroad these days. 4. They shaked their head when they heard the news.
- They shake their heads when they heard the news. 5. They gone to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointment.
- They went to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointing. 6. All the islanders greets us very enthusiastic.
- All the islanders greet us very enthusiastically. 7. This is the building there has a monument at the front.
- This is the building that has a monument in the front. 8. The baby cry constantly and will not be comfortet.
- The baby cries constantly and will not be comforted. 9. Who’s side are you on?
- Who is the side are you on? 10. Northern Lights is a popular book who where written by Philip Pullman.
- Northern Lights is a popular book that was written by Philip Pullman.
Opgave B 11. He asked me if I could come. (om) 12. It rains a lot because the temperatures are rising globally. (fordi) 13. If you do your homework, you are sure to get good grades. (hvis) 14. We used to watch TV while my brother was cleaning the house. (mens) 15. My uncle hates spending money although he is very rich. (skønt) 16. When I was younger, we used to go to the beach every Sunday. (da)
Opgave C 1. The carpenter measured out the kitchen floor.
- measures 2. They ran to the train station in the rain.
- run 3. The police searched for the thief.
- search 4. He brought some wine for the party.
- brings 5. She taught English at the local school.
- teaches 6. The old woman often cried at weddings.
- cries 7. They has visited the Pope in Rome.
- have
Opgave D 8. 1, c 9. 2, g 10. 3, a 11. 4, h 12. 5, j 13. 6, i 14. 7, e 15. 8,f 16. 9, b 17. 10, d
Opgave E 1. Han tænker et øjeblik, ryster på hovedet og siger nej.
- He thinks for a moment, shakes his head and says no. 2. Jeg mener, at politiet gør deres arbejde godt nok.
- I believe that the police do their job well enough. 3. Han valgte at bo I Frankrig, men skiftede mening, da han blev gammel.
- He chose to stay in France, but confessed sense since he was old. 4. Han blev interviewet af tre unge mennesker.
- He was interviewed by three young people. 5. Damen ved døren gav os mange informationer.
- The lady at the door gave us much information. 6. Hotellet tager sig af passagerernes baggage.
- The hotel takes care of passengers’ bagage. 7. Du tager fuldkommen fejl.
- You take complete failure. 8. Linda var meget spændt. Hun havde aldrig set sin far før.
- Linda was very excited. She had never seen his father before. 9. De rejsende matte skifte tog mange gange.
- The travelers had to change the train many times. 10. Livet er kort, hvorfor ikke nyde det?
- Life is short, why not enjoy it?

Similar Documents

Free Essay

Engelsk Grammatik

...Indholdsfortegnelse Engelsk Grammatik 3 Bindeord engelsk 3 Biord engelsk 4 Ejefald engelsk 5 Bestemt artikel og ubestemt artikel engelsk 7 Dato på engelsk 8 Forholdsord engelsk 10 Forkortelser på engelsk 11 Navneord engelsk 13 Ordstilling engelsk 15 Omvendt ordstilling engelsk 15 Ligefrem ordstilling engelsk 16 Stedord engelsk 18 Henførende stedord engelsk 20 Spørgende stedord engelsk 21 Tillægsord engelsk 22 Udsagnsord engelsk 24 Uregelmæssige udsagnsord engelsk 27 Mådeudsagnsord engelsk 29 Førnutid engelsk 30 Engelsk grammatik øvelser 31 Udvidet tid engelsk 32 Datid engelsk 33 Førdatid engelsk 34 Fremtid engelsk 35 Tegnsætning engelsk 36 Komma på engelsk 38 2 / 31 Engelsk Grammatik Bliv bedre til engelsk grammatik og scor højere karakterer i engelsk med vores guide! Der er mange ting at være opmærksom på i skriftlig engelsk. Stavning er én ting, men særligt opmærksom skal man være, når det gælder engelsk grammatik. Hvordan bøjer man fx uregelmæssige verber, og hvad er forskellen på artiklerne ’a’ og ’an’? Denne guide til engelsk grammatik giver dig en oversigt over de vigtigste grammatikregler, så du på en let og overskuelig måde får hjælp til at skrive en grammatisk korrekt engelsk tekst. Guiden fokuserer på de områder inden for engelsk grammatik, som danske skoleelever har størst problemer med. Komp...

Words: 8075 - Pages: 33

Free Essay

Opgave 13 E Og 13 F I Engelsk Grammatik

...13.E: i nedenstående sætninger er en præposition fremhævet. Afgør for hver af præpositionsforbindelserne, om styrelsen består af en udsagnssætning (at-sætning) eller en infinitivkonstruktion. 1. Danmark har nu en chance for at blive en af Europas stærke økonomier (infinitivkonstruktion) 2. Der er en chance for, at Danmark bliver en af Europas stærke økonomier (udsagnssætning) 3. Vi bestræber os på at fastholde den lave arbejdsløshed. (infinitivkonstruktion) 4. Jeg vil være helt sikker på, at min chef ikke får det af vide (udsagnssætning) 5. De er bare ude på, at jorde eksaminanderne. (infinitivkonstruktion) 6. Han peger på at erfaringerne fra projektets første runde har været gode (udsagnssætning) 7. Man må bare koncentrere sig om at prøve at få tingene til at fungere. (infinitivkonstruktion) 8. Tror du på, at der nogenlunde bliver fuld beskæftigelse (udsagnssætning) 9. Jeg er interesseret i at få så høj kvalitet for pengene som muligt. (infinitivkonstruktion) 10. Jeg er interesseret i at kvaliteten bliver så høj som muligt (udsagnssætning) 13.F: Oversæt sætningerne: 1. Now Denmark has a chance at becoming one of Europe's strongest economies. 2. There is a chance that Denmark gets one of Europe's strongest economies. 3. We strive us at maintain the low unemployment. 4. I want to be absolutely sure, that my boss isn't told. 6. He points out that the experiences from the projects first round have been good. 7. You just have to concentrate at......

Words: 257 - Pages: 2

Free Essay

123234

...Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni/14 VUC Vestegnen Hfe Engelsk B (Titel 1-6) Anette Ranvild (AR) E-mail: ar@vucv.dk / (Titel 7- ) Pelle Esbensen (PE) E-mail: pe@vucv.dk 1enB02 12-14 Hold Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Global English Growing up The US Election 2012 UK History Crime Different Worlds Technology in Education The BIG City Relationships Titel 10 Ukraine Side 1 af 11 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Kernestof: Finderup & Fog (i-bog 2012): Worlds of English pp 22, 23 Jonathan Safran Foer (2002): ’Everything is Illuminated’ in Finderup & Fog: Worlds of English Global English Supplerende stof: Global English with David Crystal (videoklip): http://www.youtube.com/watch?v=WZI1EjxxXKw The History of English in 10 Minutes (videoklip): http://www.youtube.com/watch?v=rexKqvgPVuA&feature=related Omfang Særlige fokuspunkter ca. 15 lektioner á 45 min • • • • • • • • • • at træne mundtligt engelsk at læse engelske tekster meningsfyldt op at udvide ordforrådet screening at skabe et godt socialt klima på holdet klasseundervisning gruppearbejde pararbejde skriveøvelser Cooperative Learning (CL) strukture Væsentligste arbejdsformer Side 2 af......

Words: 1496 - Pages: 6

Free Essay

Hr Martin

...Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser |Termin |December 2012 | |Institution |VUC Vestsjælland Nord | |Uddannelse |hfe | |Fag og niveau |Engelsk B | |Lærer(e) |Kirsten Bridgwood, Tine Tang Lystbæk | |Hold |E-læring engelsk B11 jan og E-læring engelsk B21 jan | Oversigt over gennemførte undervisningsforløb |Titel 1 |Growing Up | |Titel 2 |Social Networking | |Titel 3 |Violence | |Titel 4 ...

Words: 1598 - Pages: 7

Free Essay

The History

...TThe historical background for the early 20th century literature A: 1. Universities that try to take a student's individual background into account are liable to be accused of political correctness. (”are” istedet for ”is” da der er tale om en kongruensfejl, for der er jo tale om flere universiteter) Engelsk Grammatik - §166 2. I've had to give up training after a knee injury. (”Training” istedet for ”to train”, "to give up" skal altid følges af en -ing-form) Engelsk Grammatik §140 3. The incredible thing was that he had no idea of the impression he made on her. ("incredible" kan ikke bruges som et substantiv alene, og der bruges derfor støtteordet ”thing”.) Engelsk Grammatik §35 4. Let's hope Geri does better than Britney, whose marriage ended in a divorce (Det er "whose" i stedet for ”which” da which er om en ikke-person) Engelsk Grammatik §78 5. 14 months after Mel tried the knot with Jimmy, the relationship was in tatters (Der skal ikke være omvendt ordstilling, så ”was” kommer foran ” relationship”) Engelsk Grammatik §196 6. History shows that violent protests lead to repression. (Der skal ikke være “the” før “history”, da det ikke er en historie, men historien om.) B: 1. I have never laid eyes on them before.
 2. She had lain awake, filled with worry about what would happen in the morning.
 3. He laid on the floor and looked into the garden.
 4. She was still laughing softly as she laid the phone down.
 5. The seeds had lain in the......

Words: 324 - Pages: 2

Free Essay

Aktiv Passiv

...Passiv og Aktiv/CA-Engelsk Grammatik/ Passiv eller aktiv; hvad er forskellen? En passivform dannes af en form af "to be" + hovedverbet i en kort tillægsform/perfektum participium:      Bilen køres af en ung mand = the car is driven by af young man. (passiv=To be + verbet to drive i kort tillægsform/perfektum participium) En ung man kører bilen = a young man drives the car (aktiv,nutid) - Læg mærke til at sætningsopbygningen ændrer sig i aktiv og passiv:     I den første sætning er drives=verballed, a young man=grundled og the car=direkte objekt     I den anden sætning er is driven=verballed og the car=grundled og by a young man=prepositionsled Lav selv 5 sætninger med en passiv konstruktion, husk at bruge en bøjning af to be + kort tillægsform/perfektum participium. Lav derefter de 5 sætninger om til aktiv. Dansk: 2b hader grammatik = 2b= subjekt hader = verballed grammatik = genstandsled Grammatik er hadet af 2b Grammatik = subjekt Er hadet = verballed af 2b = adverbium / prep. Led ------ Engelsk: The cat ate the mouse The mouse was eaten by the cat My parents took my phone away My phone were taken away by my parents The man yells at the girl The girl was yelled at by the man She paints the car red The car was painted red by the girl The boy kissed the girl The girl was kissed by the boy Eksempel: The horses (=grundled) are liked (=verballed) by John Wayne (=forholdsordsled)(passiv) John Wayne......

Words: 251 - Pages: 2

Free Essay

English Grammar

...Gitte Michelle Hansen 2b, Engelsk grammatik 1. At the party he wore a black dinner jacket to match his wife’s long silk dress Rettelse: “to wear” er et ureglmæssigt verbum og skal bøjes “to wear, he wore” 2. Never had they seen deadlier accuracy than from the experienced deer hunter. Rettelse: deadlier er 2. grad af deadly, og “more” er også 2. grads markør, derfor skal der ikke være begge og ”more” skal fjernes 3. John always seemed to be the unlucky chap who was forced to do the dishes. Rettelse: “whom” er et forholdord, i denne sætning skal man bruge ”who” som er et henførende stedord. 4. Wally does not see their problem – all he sees is an opportunity for himself to be noticed. Rettelse: “to do” I 3 person I ental, ikke flertal, derfor skal der ikke stå “s” 5. She had wanted to complain about the service, but she decided that it was not worth it after all. Rettelse: skal være kort tillægsform af “to want” da sætningen er førdatid (wanting er lang tillægsform) 6. to my irritation [] the record store i had platted to visit was closed. Rettelse: forkert ordstilling, ”was” skal være efter grundled 7. The father felt confident that, with his new business, his son was nicely set up Rettelse: forkert ordklasse. Nice er et adverbium so beskriver et navneord, her skal der bruges adjektiv da det på engelsk ofte slutter på –ly og beskriver udsagnsord (i dette tilfælde ”set up”) Was suspended: passivt hjælpeudsagnsord i datid.......

Words: 450 - Pages: 2

Free Essay

English

...Undervisningsbeskrivelse   Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser   |Termin |Maj/juni 11/13 | |Institution |Thisted Gymnasium & HF | |Uddannelse |Hf | |Fag og niveau |Engelsk, B-niveau | |Lærer(e) |Thomas Dragsbæk ( 1.hf ) / Nanna Kjær | |Hold |2penB |   Oversigt over gennemførte undervisningsforløb   |Titel 1 |GROWING UP | |Titel 2 |GUNS AND VIOLENCE | |Titel 3 |HORROR AND VAMPIRES | |Titel 4 |CRIME IN......

Words: 843 - Pages: 4

Free Essay

Test One Two

...had preferred to stay in the capital Lagos where the | | |family used to live. | |Forklaring: | | | |Forklaring: | | |I den forkerte sætning står verballedet i førdatid (pluskvamperfektum) - der kan ikke være førdatid i en | | |nutidssætningen. Verballedet skal stå i førnutid, da sætningen står i nutid. Man danner førnutid på | | |engelsk ved at have en nutidsbøjning af ’to have’ efterfulgt af en kort tillægsform. | | |Den rettede sætning: | | |Mrs Ugwu is not happy in the small town and would have preferred to stay in the capital Lagos where the | | |family used to live. | |2. |In Lagos life was more comfortably and the children were...

Words: 1301 - Pages: 6

Free Essay

Hhkhn

...Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2013 Til elever & forældre Indholdsfortegnelse 10. klasse, Selvvalgt opgave Tilmelding: 2 Prøvetidspunkt: 2 Hjælpemidler: 2 Vejledningen omfatter: 2 Vurdering: 2 Tilmelding: 3 Skriftlige prøver Prøvetidspunkter skriftlige prøver i 10. klasse, maj 2013: 3 Sygdom: 3 Hjælpemidler: 3 En grammatisk oversigt kan være: 3 Hvornår er prøven begyndt? 3 Konsekvenser ved at komme for sent: 3 Konsekvenser af at yde eller modtage uretmæssig hjælp: 3 Huskeseddel til de skriftlige prøver: 3 10. klasse, Selvvalgt opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Tilmelding: Den selvvalgte opgave er obligatorisk for eleverne på 10. klassetrin. Prøvetidspunkt: Tidspunktet fremgår af linjens årsplan. Opgaven skal være afleveret til bedømmelse og fremlagt, for at eleven kan blive indstillet til prøve. Hjælpemidler: Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Vejledningen omfatter: 1. Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen 2. Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer 3. Brug af kilder og materialer 4. Valg af udtryksform Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. Fremlæggelsen sker i......

Words: 1297 - Pages: 6

Free Essay

Gramma

...Opsamling af grammatik (inden prøven og for jeres egen skyld ) KONGRUENS (SIDE 19-20 9 FEJLSTØVSUGEREN): 1) Bøj alle tre verber ”to do”, ”to be” og ”to have” i ental og flertal i nutid f.eks. I do I am I have You do you are you have He/she/it does he/she/it is he/she/it has We do we are we have You do you are you have They do they are they have 2) Skriv huskereglerne ned fra side 19 + 20 i fejlstøvsugeren (dem i boksene hvor der står HUSK…) Husk: UTÆLLELIGHED (SIDE 59 I FEJLSTØVSUGEREN): 1) Skriv de utællelige substantiver ned Advice, furniture, information, interest, luck, money, news. 2) Hvad skal man huske, at verbet altid skal stå i efter de 7 ord? Det skal altid stå i ental. PRÆPOSITION FORAN THAT-SÆTNINGER ALDRIG I LIVET! (SIDE 83 I FEJLSTØVSUGEREN) 1) Skriv de tre muligheder for at UNDGÅ præposition + that-sætninger ned ORDSTILLING (SIDE 11-12 I FEJLSTØVSUGEREN): 1) Hvilken ordstilling bruger man på dansk? Omvendt og ligefrem ordstilling 2) Hvilken ordstilling bruger man på engelsk? Kun ligefrem 3) Hvornår bruger man omvendt ordstilling på engelsk? Hvis man indleder sætningen......

Words: 346 - Pages: 2

Free Essay

Omskrivning Med "Do"

...Navnemåde og omskrivning med ”do” Engelsk Grammatik side 30 1. Med to it is nice to see you 2. Uden to: ved omskrivning med to: She does not like ice cream efter mådesudsagnsord (angiver forskellige gradet af høflighed): Would you like a beer? Omskrivning med “do” anvendes ved: (”do” som hjælpe verbum) 1. Ved spørgende sætninger Do you like coffee? 2. Ved nægtende sætninger No, I Do not like coffee (I prefer tee) 3. Ved fremhævning But I do like ice cream with a touch of….. ”Do”-omskrivning anvendes ikke ved: 1. Ved mådesudsagnsord Can he come? 2. Ved former af ”be” You were not here last night where were you? 3. Ved have som hjælpeudsagnsord Have you been smoking again? 4. Hvis grundleddet er et spørgende stedord Who killed JFK? “What is your name?” !!!!! DO – DOES – DID + NAVNEMÅDE !!!!! I do You do He/she/it does We do You do They do ------------------------------------------------- Side 32 6-A 1. He did not come yesterday. 2. They did not drive all the way to London. 3. They will not pay the rent tomorrow. 4. John does not know all the boys at the club. 5. You do not deserve a prize for bravery. 6. The house was not saved from destruction. (Form af be) 7. They do not buy all their groceries at Safeway’s. 8. They did not work very hard all day. 9. We did not have done enough of this for now. 6-B 1. Where did they go? 2. How often did he see......

Words: 448 - Pages: 2

Premium Essay

Grammatik

...Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen – eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver) 2 Ejefald (genitiv) 2 KENDEORD (artikler) 3 UDSAGNSORD (verber) 3 Regelmæssige udsagnsord (verber) 4 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 4 Mådesudsagnsord (modalverber) 5 Udvidet tid = ING-form 6 Omskrivning med 'DO' 6 Passiv 7 TILLÆGSORD (adjektiver) 8 BIORD (adverbier) 8 STEDORD (pronominer) 9 Personlige stedord (pronominer) 9 Ejestedord (possessive pronominer) 9 Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer) 9 Henførende stedord (relative pronominer) 10 Spørgende stedord (interrogative pronominer) 11 Ubestemte stedord (SOME og ANY) 11 Påpegende stedord (demonstrative pronominer) 11 Revideret april 2016 NAVNEORD (substantiver) Navneordenes flertalsdannelse (substantiver i pluralis) De fleste navneord danner flertal med et s Ental: room Flertal: rooms 1. Navneord, der ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, danner flertal med -es: bus - buses, church - churches, bush - bushes, kiss - kisses, box - boxes, quiz - quizzes 2. Nogle ord, som ender på -o, tilføjer -es i flertal: tomato - tomatoes, potato - potatoes 3. Hvis ordet ender på konsonant + y, kommer det til at ende på -ies i flertal: family - families, baby - babies (men ikke, hvis der står en vokal foran y'et: boy -......

Words: 3316 - Pages: 14

Premium Essay

Tix, Crank, Hell

...Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen – eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver) 2 Ejefald (genitiv) 2 KENDEORD (artikler) 3 UDSAGNSORD (verber) 3 Regelmæssige udsagnsord (verber) 4 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 4 Mådesudsagnsord (modalverber) 5 Udvidet tid = ING-form 6 Omskrivning med 'DO' 6 Passiv 7 TILLÆGSORD (adjektiver) 8 BIORD (adverbier) 8 STEDORD (pronominer) 9 Personlige stedord (pronominer) 9 Ejestedord (possessive pronominer) 9 Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer) 9 Henførende stedord (relative pronominer) 10 Spørgende stedord (interrogative pronominer) 11 Ubestemte stedord (SOME og ANY) 11 Påpegende stedord (demonstrative pronominer) 11 Revideret juli 2013 NAVNEORD (substantiver) Navneordenes flertalsdannelse (substantiver i pluralis) De fleste navneord danner flertal med et s Ental: room Flertal: rooms 1. Navneord, der ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, danner flertal med -es: bus - buses, church - churches, bush - bushes, kiss - kisses, box - boxes, quiz - quizzes 2. Nogle ord, som ender på -o, tilføjer -es i flertal: tomato - tomatoes, potato - potatoes 3. Hvis ordet ender på konsonant + y, kommer det til at ende på -ies i flertal: family - families, baby - babies (men ikke, hvis der står en vokal foran y'et: boy - boys) 4...

Words: 3310 - Pages: 14

Free Essay

Noter 1.G

...Kortfilm, d. 16/08/2012 Gruppe 7, min gruppe, har om den syvende parameter – helhed. Uvæsentligt: Da Marianna blev stukket af en myg. Helhed: At den slutter godt, Marianna går tilbage til Morten. Vellykket: Fordi hvis det havde været Morten, der var gået over til Marianna var de døde, men det var omvendt. Så de overlevede og fik endt deres diskussion lykkeligt. Koncentratet: Det der er tilbage af det væsentlige er fint, men der er en scene der gør det dårligt, og det er når Marianna bliver stukket. Richard Raskin: Richard mener, at filmen skal slutte så man føler sig tilfredsstillende ved at forlade historiens behagelige rum. Og det gør man, fordi det begge overlever og bliver hos hinanden. Dansk, d. 17/08/2012 Læs teksten ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ Vi har om åbne og lukkede tekster, og ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ er en åben tekst fordi man har så mange overvejelser, og tænker videre på slutningen. En åben tekst: Er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange fortolkningshylder. En lukket tekst: Er en tekst, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren lægger op til, at der skal fortolkes. Teksten handler om et par, der forbereder sig til deres egen fest, men alting går dårligt, og de skal til at lave maden færdig og gøre toilettet rent. De mangler også at tage deres fine tøj på. Men den ender meget sær, fordi kvinden i historien forlader pludselig......

Words: 21864 - Pages: 88