Free Essay

Engelsk Grammatik

In: Other Topics

Submitted By malak1
Words 563
Pages 3
1. delprøve - Engelsk B
Opgave A 1. Its high time to deal with the problem.
- It´s high time to deal with the problem. 2. Smoking has became less acceptably in society.
- Smoking has become less acceptable in society. 3. You cant be too careful when you travel abroad this days.
- You cannot be too careful when you travel abroad these days. 4. They shaked their head when they heard the news.
- They shake their heads when they heard the news. 5. They gone to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointment.
- They went to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointing. 6. All the islanders greets us very enthusiastic.
- All the islanders greet us very enthusiastically. 7. This is the building there has a monument at the front.
- This is the building that has a monument in the front. 8. The baby cry constantly and will not be comfortet.
- The baby cries constantly and will not be comforted. 9. Who’s side are you on?
- Who is the side are you on? 10. Northern Lights is a popular book who where written by Philip Pullman.
- Northern Lights is a popular book that was written by Philip Pullman.
Opgave B 11. He asked me if I could come. (om) 12. It rains a lot because the temperatures are rising globally. (fordi) 13. If you do your homework, you are sure to get good grades. (hvis) 14. We used to watch TV while my brother was cleaning the house. (mens) 15. My uncle hates spending money although he is very rich. (skønt) 16. When I was younger, we used to go to the beach every Sunday. (da)
Opgave C 1. The carpenter measured out the kitchen floor.
- measures 2. They ran to the train station in the rain.
- run 3. The police searched for the thief.
- search 4. He brought some wine for the party.
- brings 5. She taught English at the local school.
- teaches 6. The old woman often cried at weddings.
- cries 7. They has visited the Pope in Rome.
- have
Opgave D 8. 1, c 9. 2, g 10. 3, a 11. 4, h 12. 5, j 13. 6, i 14. 7, e 15. 8,f 16. 9, b 17. 10, d
Opgave E 1. Han tænker et øjeblik, ryster på hovedet og siger nej.
- He thinks for a moment, shakes his head and says no. 2. Jeg mener, at politiet gør deres arbejde godt nok.
- I believe that the police do their job well enough. 3. Han valgte at bo I Frankrig, men skiftede mening, da han blev gammel.
- He chose to stay in France, but confessed sense since he was old. 4. Han blev interviewet af tre unge mennesker.
- He was interviewed by three young people. 5. Damen ved døren gav os mange informationer.
- The lady at the door gave us much information. 6. Hotellet tager sig af passagerernes baggage.
- The hotel takes care of passengers’ bagage. 7. Du tager fuldkommen fejl.
- You take complete failure. 8. Linda var meget spændt. Hun havde aldrig set sin far før.
- Linda was very excited. She had never seen his father before. 9. De rejsende matte skifte tog mange gange.
- The travelers had to change the train many times. 10. Livet er kort, hvorfor ikke nyde det?
- Life is short, why not enjoy it?

Similar Documents

Free Essay

Engelsk

...Behaviorisme opgave 1: Klassiske betingninger er der massevis af i vores hverdag. Jeg har nogle eksempler jeg gerne vil komme med, taget ud fra min hverdag. Eksempelvis med hensyn til om morgenen. Vækkeuret på min telefon ringer, Argh ikke allerede nu tænker jeg i halvt søvne. Udsætter med 5-10 minutter. Dum ide, for jeg føler mig ikke just mere udhvilet på grund af de par minutter ekstra. Dette er en klassisk betingning for mig. Jeg reagerer ( R ) på at mit vækkeur på telefonen ringer, jeg bliver påvirket af det, og udsætter derefter vækkeuret. Mine ydre og indre sanser bliver påvirket ( S ) . Dette er blevet en indgroet vane (desværre). For den gavner mig ikke just. Endnu en klassisk betingning kunne være angående vores kat. Min kæreste og jeg bor sammen, og vi har som sagt en lille kat. Vi syntes at eftersom hun er en indekat, så skal hun alligevel have lov til at komme ud engang i mellem og dufte til den friske natur. Så vi har en snor til hende, og hver gang en af os finder den frem, så er hun straks ved døren, hun ved udmærket godt hvad der skal til at ske. Lige lidt ”viften” med snoren, det er nok til at hun kommer løbende med det samme hun hører os ser snoren. Den lyd snoren giver fra sig og synet af den, er blevet en klassisk betingning for hende. Hun reagerer ved lyden, forbinder den lyd med noget godt der skal til at ske, og hun får påvirket hendes ydre og indre sanser. En klassisk betingning for mig, kan også være i forbindelse med en gyser/horror film. En......

Words: 1721 - Pages: 7

Free Essay

Engelsk

...Massefylde del 1 Faste stoffer – induktion Introduktion: Vi ønsker at finde sammenhængen mellem et stofs masse, dets rumfang og dets masse- fylde.Metoder:Vi ved ikke på forhånd, hvilken sammenhæng der er mellem masse og rumfang. Faktisk ved vi ikke engang, om der er en sammenhæng. Så derfor må vi bruge den induktive metode, og den går ud på: Induktiv metode: 1) Empiri2) Mønster3) TeoriTeori: En cylinder med radius ”r” og højde ”h”, har rumfanget V = pi * r2 * h Resultater/databehandling:Afvigelse fra tabelværdi = (ρ målt – ρ tabel)/ρ tabel * 100 Messing | | | | | | | | | Radius | r/cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | Højde: | Rumfang | V/cm^3 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 3,53 | 2 | Masse | m/g | 4,42 | 8,3 | 12,56 | 18,06 | 25,26 | 32,02 | | Formel for messing: m = 9,3938V - 1,1029Den målte værdi: ρmessing = 9,3938 Tabelværdi: ρmessing = 8,96 g/cm3Der er hermed sket en afvigelse af messing på: (9,3938–8,96) / (8,96) *100 = 4,84% Aluminium | | | | | | | | | Radius | r/cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | Højde: | Rumfang | V/cm^3 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 3,53 | 2 | Masse | m/g | 1,47 | 2,6 | 4,06 | 5,71 | 7,98 | 10,78 | ...

Words: 808 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk a - 2009 August Del 1

...Studentereksamen August 2009 ENGELSK A-NIVEAU Torsdag d. 20. august Kl. 09.00-14.00 1. delprøve: kl. 09.00-10.00 STX092-ENA1 Efter prøven afleveres dette hæfte med din besvarelse til en tilsynsførende. STX092-ENA1 | Elevens/kursistens navn: | Klasse/hold og nr: | Tilsynsførendes signatur: | Denne delprøve besvares uden brug af hjælpemidler. Besvarelsen afleveres kl. 10.00 | Besvar opgaverne i A-D A Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder. 1. When arrested and taken to the police station, admitted the man that he had been drunk. When arrested and taken to the police station, the man admitted that he had been drunk. Forkert ordstilling. På engelsk har man ligefrem ordstilling, dvs. subject før verbum. 2. The exciting about this job is that I will be working with the latest technology. The exciting thing about this job is that I will be working with the latest technology. Adjektiv kan ikke stå alene i ental. Der skal et støtteord på. 3. I can’t risk to lose more money on the roulette. I can’t risk losing more money on the roulette. Verbet “risk” skal altid følges af enform. 4. The tourist guide told them about it was extremely dangerous to go river rafting on that river. The tourist guide told them it was extremely dangerous to go river rafting on that......

Words: 1071 - Pages: 5

Free Essay

Engelsk

...------------------------------------------------- Engelsk A Studentereksamen 2. delprøve kl. 09.00 - 14.00 Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00 – 14.00 ------------------------------------------------- Answer either A or B ------------------------------------------------- A Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Bridget Keehan's short story "Sorry for the Loss". Part of your essay must focus on the narrative technique and the use of contrasts. Text Bridget Keehan, "Sorry for the Loss", 2008 ------------------------------------------------- B Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Susan Cheever's essay "My Little Bit of Country". Part of your essay must focus on the use of contrasts and the themes explored in the text. Text Susan Cheever, "My Little Bit of Country", 2012 Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet. Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven. Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet. Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven. A Bridget Keehan is a writer who lives in Cardiff, Wales. The short story is from Eagle in the Maze ‒ An Anthology of Stories from the Rhys Davies Short Story......

Words: 2818 - Pages: 12

Free Essay

Grammatik

...Typiske fejlsætninger og forklaringer Bøjningsfejl af verber Uregelmæssige verber, fx ”At the party he weared”(he wore) Bøjningsfejl af verbet. Der findes på en engelsk en række uregelmæssige verber, som bl.a. er kendetegnet ved, at de ikke danner datid ved at tilføje –ed. Wear er et eksempel og bøjes således wear, wore, worn. Hbis verbet i denne sætning havde været regelmæssigt havde det været bøjet korrekt. Efter avoid følger en ing-form fx: “If the ice cap melts, even London cannot avoid to be flooded due to rising tides.” (even London cannot avoid being flooded) Efter avoid og visse andre verber følger altid en ing-form. De opfører sig således anderledes end de tilsvarende udsagnsord på dansk (hvor vi f.eks. ville sige ”undgå at …”). Andre almindelige udsagnsord, der også følges af en ing-form: to finish, to consider, to deny, to dislike, to enjoy, to mind, to stop Bøjningsfejl af adjektiver Bøjning af adjektiver fx, “Never had they seen more deadlier” (more slettes) Ligesom på dansk kan man på engelsk bøje tillægsordene på to forskellige måder: Enten ved at tilføje –er eller –est (fast, faster, fastest) eller ved hjælp af more eller most (interesting, more interesting, most interesting). Man kan aldrig gøre begge dele på én gang! Tillægsord med kun én stavelse (f.eks. fast) bøjes ved at tilføje endelsen –er eller –est. Tillægsord med tre eller flere stavelser (f.eks. interesting) bøjes ved hjælp af more eller most. Tillægsord med to stavelser kan......

Words: 1709 - Pages: 7

Free Essay

Engelsk

...BOY-A Eric Wilson becomes friends with Phillip Craig, which is not a good thing. He is a troublemaker, which hurt him in the end. He rescues him from a group of bullies from the school. WOW: does that mean that he is Eric’s hero? Phillip tell Eric about what his brother did to him, could that be the explanation on why Phillip reacts like he does? He gets into an argument with one of the girls from the school. Maybe he actually likes her, but he cannot tell her, that would be embarrassing in front of his friends from the school, and what would they think of him if they heart it. She comes across the Phillip and Eric when they have crossed the line to a no tress passing area. What do they expect? That she will just walk away, she is curious, of course. They are only ten years old and really curries too. She criticizes them and calls them ‘’scum’’. What a Horrible thing to say to another person. It is dreadful when Phillip starts bolt her with his pocketknife, grabs her, and drags her down under the bridge. Maybe Eric is a little bit more prudent, but no he follows them down under the bridge. Trying to look brave In front of his new best friend. The girl dies. Did Eric really do anything? He wanted to look like a brave and good friend, no one has taught him what to do. Therefor was Eric just standing there looking at him doing it? Terrible. Just a little while after the court starts, and Eric and Phillip, are remained into custody. Of course, no one can run away from murder...

Words: 1107 - Pages: 5

Free Essay

Engelsk

...Task A Pop culture 1) In the story, we hear about the music world how it has changed a developed itself and how we humans lives with the music. How the pop culture has become a kind of fashion and sexual presentation to the people. How the youth’s music is so different from what our parents was listening to when they were young. How the British music industry has developed itself over the last forty years. This is not an education you need to be in the music world, it is talent something you can be born with and something that not everybody has, but it starts with creativeness. It is something everybody can get if they just show some interest in the music and the pop culture, which has become so popular today, and there is hundreds of people, who wants to be a part of the music world today. 2) Text 1: talking about the pop world for the young generation. The way the kids can make their parents interested in the pop culture again. Still the culture has become so sexual and fake, that many of the grownups do not want to be a part of it anymore. Text 2: the lyrics of the pop songs has become, too sexualized, the music movies has become too pornographic, and it has a hugely damaging effect on the new generation’s children. How the parents are beginning to worry about their children the development and the effect that the music world are making on them. Text 3: how ‘’Lady Gaga’’ is a contemporary feminist icon in the music world. How she explain herself from what......

Words: 626 - Pages: 3

Premium Essay

Engelsk

...Sibling Rivalry Assignment A Summary: The text ‘’When the Bully Is a Sibling’’ writing by Anahad O’Connor is about how a sibling is a bully. The text shows different opinions on how these skirmishes between siblings needs recognition. Corinna Jenkins Tucker thinks that bad behaviors among siblings that are crossing the line into being abuse deserves more attention. New research is showing that sibling conflicts can cause psychological wounds as damaging as the pain caused by bullies in school. The reason why the bullying between siblings have not been studied so much is that everyone thinks it is ordinary for siblings to fight and is widely considered as a harmless rite of passage. Parents have an incredible big influence on the sibling’s behavior. The problem with parent is that they favorites their children, and puts them into categories like ‘’the smart one’’ and ‘’the atlete’’. That was some different reasons and opinions on bullying between siblings. Outline: In two different texts, we are seeing some positive and negative aspects of sibling rivalry. In the text ‘’A nasty case of sibling rivalry’’ we hear about Joanna Briscoes relationship to her little brother, and how they actually saw the conflict as being a matter of life or death. It was a fight between aggression and strategy. The psychotherapist Philip Hodson says: ‘’they have entered an evolutionary struggle for the milk supply (also known as the love supply)’’ according to Phillip Hodsons saying, we......

Words: 865 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk

...Engelsk Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning sammen med din forklaring.    | 1. | Rebecca could see that her cousin had growed several inches since they had met two Christmases ago. |   | 2. | The organisers should have foreseen the shortage of space, and at the press conference they reluctantly admitted that it had led to chaotically situations in the pool area. |   | 3. | During dinner Stuart was painfully aware of that his wife was engaged in an intense conversation with his new colleague from the sales and marketing office. |   | 4. | They said that there was nothing they could do for me tonight, but they might could help me if I called back tomorrow. |   | 5. | Sasha was disappeared two years ago like her father 10 years before her. |   | 6. | With a pride Ted found touching, she flung open the door to a big room which walls were stained with what looked like patches of mold. |   | 7. | Until recently, have we only been able to guess about the actual psychological effects of fiction on individuals and society. | USA siger ja til vielse af homoseksuelle Amerikanernes holdning til vielse af homoseksuelle (1) er skiftet fra tabu til accept på forbløffende kort tid. Samme tendens ses i det øvrige Vesten. I Danmark forventesregeringens forslag om vielse af homoseksuelle (2) vedtaget i morgen.  I 1990’ernes USA (3)...

Words: 361 - Pages: 2

Free Essay

Opgave 13 E Og 13 F I Engelsk Grammatik

...13.E: i nedenstående sætninger er en præposition fremhævet. Afgør for hver af præpositionsforbindelserne, om styrelsen består af en udsagnssætning (at-sætning) eller en infinitivkonstruktion. 1. Danmark har nu en chance for at blive en af Europas stærke økonomier (infinitivkonstruktion) 2. Der er en chance for, at Danmark bliver en af Europas stærke økonomier (udsagnssætning) 3. Vi bestræber os på at fastholde den lave arbejdsløshed. (infinitivkonstruktion) 4. Jeg vil være helt sikker på, at min chef ikke får det af vide (udsagnssætning) 5. De er bare ude på, at jorde eksaminanderne. (infinitivkonstruktion) 6. Han peger på at erfaringerne fra projektets første runde har været gode (udsagnssætning) 7. Man må bare koncentrere sig om at prøve at få tingene til at fungere. (infinitivkonstruktion) 8. Tror du på, at der nogenlunde bliver fuld beskæftigelse (udsagnssætning) 9. Jeg er interesseret i at få så høj kvalitet for pengene som muligt. (infinitivkonstruktion) 10. Jeg er interesseret i at kvaliteten bliver så høj som muligt (udsagnssætning) 13.F: Oversæt sætningerne: 1. Now Denmark has a chance at becoming one of Europe's strongest economies. 2. There is a chance that Denmark gets one of Europe's strongest economies. 3. We strive us at maintain the low unemployment. 4. I want to be absolutely sure, that my boss isn't told. 6. He points out that the experiences from the projects first round have been good. 7. You just have to concentrate at......

Words: 257 - Pages: 2

Free Essay

Engelsk

...New narcissism – assignment B Essay based on "A simple exchange of niceties" a short story by Joanne Fedler "Perhaps the truth depends on a walk around the lake." - Wallace Stevens. This quotation is what the whole short story is about. The main character let her choices of life depends on the park and her bench. The short story "A simple exchange of niceties" of Wallace Steves is written in 2007. The short story is about a young woman who by accident gets pregnant, without any intention of keeping the baby. But this decision changes when she suddenly one day gets interrupt in her thoughts at "her bench" by a woman. They get into conversation and our narrator quickly learns that this woman is sterile. Instead of abortion, an idea starts to build inside her. Instead of removing to baby, she plans to give it to the woman who clearly is breathing for a child. After she gave birth to the baby she visits the park to look for the woman. But she is nowhere to be found. And it ends up being her destiny to be a mother. The girl who tells the story is a first-person narrator. She is suffering from low self-esteem, she even thinks of herself as the unwanted child, "the bad news". She is sure that her mother "would have exchanged me for a week's holiday at a three-star resort". She seems very shy and a bit touchy, and because of that, she ends up snarl, and outwardly seems rude and impolite to strangers. And by the same reason she does not have so many close relations. The......

Words: 983 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk

...2.k spring 2016. When Less Is More. Hemingway and Beyond ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ernest Hemingway. "Cat in the Rain" (1925) Homework: Read the story. While reading, please note down at least three points of wonder. Pinpoint the exact sentence that puzzles you and phrase a question. Task 1: Individually Summary and composition: 1. Divide the text into sections and give each a headline. 2. Now write down 5-10 keywords that will allow you to give an oral summary of the short story. Task 2/pre-reading: In groups The importance of the first paragraph Looking only at the first paragraph of the short story, please answer the questions below: 1. Describe the setting (sum up, don't just repeat what it says in the text) 2. What do we get to know about the difference between American couple and the Italians in the first paragraph of the short story? 3. What does the setting tell about the mood of the short story? And provided that the setting is used as a mirror of the characters' state of mind, what can we infer about the characters' emotional state? Task 3: In groups Points of wonder * Discuss the points of wonder that you have identified while reading the short story. Take turns to present your points of wonder. * Choose one point of wonder...

Words: 308 - Pages: 2

Premium Essay

Engelsk

...Videotape Don DeLillo is the author of “Videotape” published in 1994. He believed that writers were supposed to write about the world around them. He has claimed that his fiction comes from living in a dangerous world and why is this a dangerous world? What is it that makes our world dangerous? Primarily I think it is that we have the equipment’s to destroy the world, and our world would never really be in peace before we demolish those equipment’s. This is where “Videotape” comes in play, all his fiction is inspired by this dangerous world, and it is no different with “Videotape”. Don DeLillo makes the reader question life with his stories. Even though his stories are fiction, they seem very real. Don DeLillo’s fiction “Videotape” is a story about a man who is clearly mesmerized by some footage on the news. The footage is being showed over and over again, it is about a young girl with a video camera and a stranger in the car behind her. She begins to film the stranger, the stranger sees the girl and waves briefly as the girl keep on filming. Then in a blink of an eye an unknown killer shoots the stranger, he is called “The Texas Highway killer”. The man who is watching the footage can’t seem to back away from the TV, he even tried to get his wife over to watch it with him, it’s like he is addicted to seeing something like that. So the question is why do we keep on watching something terrifying and terrible? So why do we keep on watching all these terrible things? In......

Words: 945 - Pages: 4

Premium Essay

Grammatik

...Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen – eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver) 2 Ejefald (genitiv) 2 KENDEORD (artikler) 3 UDSAGNSORD (verber) 3 Regelmæssige udsagnsord (verber) 4 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 4 Mådesudsagnsord (modalverber) 5 Udvidet tid = ING-form 6 Omskrivning med 'DO' 6 Passiv 7 TILLÆGSORD (adjektiver) 8 BIORD (adverbier) 8 STEDORD (pronominer) 9 Personlige stedord (pronominer) 9 Ejestedord (possessive pronominer) 9 Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer) 9 Henførende stedord (relative pronominer) 10 Spørgende stedord (interrogative pronominer) 11 Ubestemte stedord (SOME og ANY) 11 Påpegende stedord (demonstrative pronominer) 11 Revideret april 2016 NAVNEORD (substantiver) Navneordenes flertalsdannelse (substantiver i pluralis) De fleste navneord danner flertal med et s Ental: room Flertal: rooms 1. Navneord, der ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, danner flertal med -es: bus - buses, church - churches, bush - bushes, kiss - kisses, box - boxes, quiz - quizzes 2. Nogle ord, som ender på -o, tilføjer -es i flertal: tomato - tomatoes, potato - potatoes 3. Hvis ordet ender på konsonant + y, kommer det til at ende på -ies i flertal: family - families, baby - babies (men ikke, hvis der står en vokal foran y'et: boy -......

Words: 3316 - Pages: 14

Free Essay

Engelsk Grammatik

... Indholdsfortegnelse Engelsk Grammatik 3 Bindeord engelsk 3 Biord engelsk 4 Ejefald engelsk 5 Bestemt artikel og ubestemt artikel engelsk 7 Dato på engelsk 8 Forholdsord engelsk 10 Forkortelser på engelsk 11 Navneord engelsk 13 Ordstilling engelsk 15 Omvendt ordstilling engelsk 15 Ligefrem ordstilling engelsk 16 Stedord engelsk 18 Henførende stedord engelsk 20 Spørgende stedord engelsk 21 Tillægsord engelsk 22 Udsagnsord engelsk 24 Uregelmæssige udsagnsord engelsk 27 Mådeudsagnsord engelsk 29 Førnutid engelsk 30 Engelsk grammatik øvelser 31 Udvidet tid engelsk 32 Datid engelsk 33 Førdatid engelsk 34 Fremtid engelsk 35 Tegnsætning engelsk 36 Komma på engelsk 38 2 / 31 Engelsk Grammatik Bliv bedre til engelsk grammatik og scor højere karakterer i engelsk med vores guide! Der er mange ting at være opmærksom på i skriftlig engelsk. Stavning er én ting, men særligt opmærksom skal man være, når det gælder engelsk grammatik. Hvordan bøjer man fx uregelmæssige verber, og hvad er forskellen på artiklerne ’a’ og ’an’? Denne guide til engelsk grammatik giver dig en oversigt over de vigtigste grammatikregler, så du på en let og overskuelig måde får hjælp til at skrive en grammatisk korrekt engelsk tekst. Guiden fokuserer på de områder inden for engelsk grammatik, som danske skoleelever har størst problemer med. Kom...

Words: 8075 - Pages: 33