Free Essay

Engelsk Grammatik

In: English and Literature

Submitted By wtfisthis
Words 8075
Pages 33
Indholdsfortegnelse
Engelsk Grammatik

3

Bindeord engelsk

3

Biord engelsk

4

Ejefald engelsk

5

Bestemt artikel og ubestemt artikel engelsk

7

Dato på engelsk

8

Forholdsord engelsk

10

Forkortelser på engelsk

11

Navneord engelsk

13

Ordstilling engelsk

15

Omvendt ordstilling engelsk

15

Ligefrem ordstilling engelsk

16

Stedord engelsk

18

Henførende stedord engelsk

20

Spørgende stedord engelsk

21

Tillægsord engelsk

22

Udsagnsord engelsk

24

Uregelmæssige udsagnsord engelsk

27

Mådeudsagnsord engelsk

29

Førnutid engelsk

30

Engelsk grammatik øvelser

31

Udvidet tid engelsk

32

Datid engelsk

33

Førdatid engelsk

34

Fremtid engelsk

35

Tegnsætning engelsk

36

Komma på engelsk

38

2 / 31

Engelsk Grammatik
Bliv bedre til engelsk grammatik og scor højere karakterer i engelsk med vores guide!
Der er mange ting at være opmærksom på i skriftlig engelsk. Stavning er én ting, men særligt opmærksom skal man være, når det gælder engelsk grammatik. Hvordan bøjer man fx uregelmæssige verber, og hvad er forskellen på artiklerne ’a’ og ’an’?
Denne guide til engelsk grammatik giver dig en oversigt over de vigtigste grammatikregler, så du på en let og overskuelig måde får hjælp til at skrive en grammatisk korrekt engelsk tekst.
Guiden fokuserer på de områder inden for engelsk grammatik, som danske skoleelever har størst problemer med.
Kompendiet er delt op i letlæselige artikler om de forskellige emneområder, så det er nemt at overskue og finde den artikel, du netop står og skal bruge.
Det gør det nemt at finde gode og konkrete eksempler og korte beskrivelser af de mest benyttede grammatiske regler i engelsk.
Få overblik over blandt andet udsagnsord, biord, forholdsord, stedord, tillægsord, kendeord, ejefald, ordstilling, forkortelser på engelsk og meget mere.
I artiklen om komma på engelsk kan du også se to videoer om kommaregler.
Du kan tage guiden i engelsk grammatik med til prøver og eksaminer, hvor det er tilladt at medbringe hjælpemidler.
Du kan også altid stille spørgsmål til engelsk grammatik i Studieportalen.dk’s lektieforum.
Denne guide skitserer nogle af de væsentligste regler i engelsk grammatik. Men da der er utrolig mange regler og undtagelser fra disse regler, kan dette kompendium ikke betragtes som en komplet guide til engelsk grammatik.
Kompendiet indeholder de vigtigste tommelfingerregler og brugbare eksempler på hvordan de grammatiske regler benyttes i praksis.

Bindeord engelsk
Bindeord er ord, som bruges til at binde sætninger sammen. De skaber en logisk sammenhæng mellem sætninger eller dele af en sætning. Hvis man bruger bindeord korrekt, skaber man en sammenhængende og letlæselig tekst med et tydeligt indhold. Bindeord kaldes også konjunktioner. Man skal dog passe på med ikke at bruge for mange konjunktioner i én sætning. Det er ikke en fordel med lange sætninger, der er bundet sammen med utallige bindeord, da det hurtigt kan blive uoverskueligt. Et bindeord er godt, men et punktum er mindst lige så godt, og det kan være en god ide at variere sit brug af bindeord, så en tekst ikke indeholder and tusind gange, men suppleres med eksempelvis however eller furthermore.
3 / 31

Der findes forskellige konjunktioner, som har forskellige funktioner i sætningen:
Bindeord kan angive en tilføjelse: fx and, furthermore, moreover
The boy loves to dance and he is good at it.

Bindeord kan angive en sammenligning: fx but, likewise, however, and
I love biking, however when it rains I hate it.
Bindeord kan tilbyde et alternativ: fx or
Do you want to stay here or go home?
Bindeord kan angive et tidsforhold: fx when, before, until, then
Can you look after your brother, until I get back from the store?
Bindeord kan angive en årsag: fx because, as, for, since
You should take a shower, because you smell terrible
Husk du kan stille spørgsmål i Studieportalen.dk’s lektieforum.

Biord engelsk
Biord er ord eller led, som fortæller os noget om grad, tid, måde, sted eller et helt udsagn. Biord kan lægge sig til tillægsord, andre biord, udsagnsord og hele sætninger. Biord kaldes også for adverbier. Engelske biord er ofte baseret på et tillægsord, hvor de tildeles endelsen ­ly. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på om du skal bruge et tillægsord eller et biord.
Birordene benyttes til at forklare hvor, hvornår, hvorfor, hvordan eller under hvilke forhold, en begivenhed har fundet sted. De beskriver altså omstændighederne i en sætning og tydeliggør indholdet. Eksempel på brugen af biord: He walked slowly – Hvordan gik han?
Her lægger biordet slowly sig til udsagnsordet walked og beskriver således på hvilken måde han gik. She was quite friendly – Hvor venlig var hun?
Her lægger biordet quite sig til tillægsordet friendly og beskriver således i hvor høj grad hun var venlig.
Biord placeres på engelsk afhængigt af, hvad biordet skal beskrive. Skal man beskrive, hvordan noget er foregået, placerer man biordet efter udsagnsordet eller tillægsordet i sætningen.
Eksempel:
4 / 31

We prepared the cake beautifully.
Biord, som beskriver hyppighed eller grad, bliver som regel placeret før udsagnsordet og eventuelt foran genstandsleddet.
Eksempel:
They probably have some batteries at the shop.
Man kan også bruge adverbier til at forstærke, understrege eller nedtone et budskab eller indholdet i en sætning.

Forskellige måder at anvende biord
Nogle af de mest almindelige måder at benytte biord på, kan karakteriseres således:
Understregning:
I really don’t think that’s the case.
Forstærkning:
She completely rejected his marriage proposal.
Nedtoning:
He was sort of disappointed.
Husk du kan stille spørgsmål i Studieportalen.dk’s lektieforum, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål i artiklerne her.

Ejefald engelsk
Ejefald er en form af enten navneord eller stedord. Ejefald på engelsk benyttes til at angive et ejerforhold eller tilhørsforhold i bred forstand. Ejefald kaldes også for genitiv.
På engelsk dannes genitiv på to måder: man kan enten tilføje endelsen ­’s, eller man kan bruge en omskrivning med ordet of.

Apostrof­genitiv
Når man tilføjer endelsen ­s i genitiv, skal man altid bruge en apostrof, ­’s.
Hvis substantivet i forvejen ender på ­s eller en s­lyd (det kan både være et navneord der ender på ­s, eller fordi navneordet står i flertal), tilføjer man en apostrof til sidst.
Eksempel:
John’s døtre ­ John’s daughters
Det er Jens’ sønner ­ Those are Jens’ sons
Det er drengenes bold ­ It is the boys' ball.
Man bruger endelsen ­s om personer, dyr, kæledyr, tidsbetegnelser, både, steder og erhverv.
Eksempel:
5 / 31

I bought it at the butcher’s.
Let me have an hour’s rest.
That is Jenny’s boat.

Of­genitiv
Man benytter en omskrivning med of om ting, ved tidsbetegnelser som har den bestemte artikel the foran sig, såsom: årstider, måneder, datoer, samt ved mål og geografiske betegnelser (floder, søer er undtagelser fra denne regel, her bruger man således ikke en omskrivning med of)
Eksempel:
The content of the bottle.
The 11th of March.
A cup of coffee.
She is the daughter of the actor who won an Oscar.
Der findes også en såkaldt dobbelt genitiv. Det er sætninger med både ­‘s og of.
Eksempel:
He is a friend of my father’s
That movie was a favorite of my brother’s.

Genitiv af pronominer
De personlige pronominer (I, you, he/she/it, we, you, they) har også en genitiv­form. I denne form kaldes pronominerne possessive. Disse pronominer findes (med undtagelse af its) i to former, afhængig af hvor de står i sætningen:
My, your, his/her/its, our, your, their
This is my hat
Mine, yours, his/hers, ours, yours, theirs
This hat is mine
Husk at du kan stille spørgsmål i Studieportalen.dk’s lektieforum, hvis dette kompendium i engelsk grammatik ikke svarer på dit spørgsmål.

Bestemt artikel og ubestemt artikel engelsk
Bestemt artikel og ubestemt artikel kaldes også for kendeord. Kendeord på engelsk er de ord, der er knyttet til et navneord, og som angiver om navneordet er bestemt eller ubestemt.
På engelsk har vi det bestemte kendeord the, og de ubestemte kendeord a og an.

6 / 31

Bestemt artikel på engelsk
Artikler benyttes for at henvise til et navneord/substantiv, som enten er et bestemt eller et ubestemt navneord.
Eksempel på brug af bestemt artikel:
The kid with the weird hat.
I want all the ballons in the store.
I disse to eksempler refereres til noget specifikt. Barnet (ental), hatten (ental), ballonerne
(flertal) og butikken (ental) er alle fire klart definerede substantiver.
Som tommelfingerregel kan du huske på, at hvis den danske oversættelse af ordet ender på ­et eller ­en, skal du bruge bestemt artikel på engelsk.

Ubestemt artikel på engelsk
Eksempel på brugen af ubestemte artikler, a og an:
She was wearing a sweater – en hvilken som helst ubestemt trøje.
Do you want an apple? ­ en hvilket som helst æble
Reglerne for brug af de ubestemte artikler a og an er meget simple.
Man bruger a, hvis det efterfølgende ord, substantivet eller eventuelt et tillægsord, starter med en konsonantlyd.
Man bruger an, hvis det efterfølgende ord, substantivet eller eventuelt et tillægsord, starter med en vokallyd. Vokallyd optræder eksempelvis i ord med stumt h som ordet ’hour’. Her hedder det derfor med ubestemt artikel på engelsk ’an hour’.
Eksempel:
A tasty pie.
An excellent pie.
That was a good match.
That was an incredible match.
En bestemt og ubestemt artikel er oftest placeret direkte foran navneordet, med mindre navneordet påvirkes af et tillægsord.
Eksempel:
He was wearing the sweater
She picked up the moldy apple.
Har du spørgsmål til brugen af bestemte og ubestemte artikler på engelsk, kan du stille dem i
Studieportalen.dk’s lektieforum.

7 / 31

Dato på engelsk
Denne artikel vil meget kort gennemgå svaret på spørgsmålet om, hvordan man skriver en dato på engelsk.
For det første er det vigtigt at vide, hvilke forholdsord man skal benytte, når man skal skrive en dato på engelsk i en grammatisk korrekt sætning.

Dato med bogstaver
Når det handler om datoer på engelsk i en grammatisk kontekst, benytter man som grundregel præpositionerne of og in.
Når man omtaler et specifikt tidspunkt eller dato, benytter man forholdsordet of.
Når man taler om noget, som kommer til at ske generelt i en måned, bruger man forholdsordet in. Eksempel:
The first of May.
The festival is in June, and the holiday ends in the end of July.

Dato med tal
For det andet er det nyttigt at vide, hvordan man skriver datoer på engelsk med tal.
Her er det afgørende, om datoen skal skrives på britisk engelsk eller amerikansk engelsk.

Dato på britisk engelsk
Skal man skrive datoen 17. maj 2014 kan det se således, ud på dansk, kun med tal.
Eksempel:
17/5 2014
17/5­14
17­5­2014
Hvis man vil skrive denne dato udelukkende med tal på engelsk, benytter man samme ordstilling som på dansk. Altså et dag­måned­år format(dd­mm­(åå)åå).
Eksempel:
17.5 2014
17/5/(20)14
17.05.14
Man kan også skrive datoer på engelsk med en blanding af ord og tal.
8 / 31

Eksempel:
May (the) 17th 2014
The seventeenth of May 2014
17th May 2014
I dag kan man endda ofte undlade den traditionelle ­st, ­nd, ­rd eller mest almindelige ­th endelse efter tallet (afhængig af, hvilket talord man benytter) og blot skrive følgende: 17 May 2014
Husk at måneder på engelsk ALTID skrives med stort begyndelsesbogstav, og at der IKKE skal være punktum efter datoen, som der skal på dansk.
Hvis der er mere end tre bogstaver i navnet på måneden, kan den dog forkortes og afsluttes med et punktum.
Eksempel:
17 Oct. 2014

Dato på amerikansk engelsk
På amerikansk derimod benytter man et måned­dag­år format, når man skal skrive en dato med tal. Det kender man især fra terrorangrebet på World Trade Center den 11. september
2001, der på amerikansk næsten udelukkende omtales som 9/11 (nine­eleven). Altså først måneden og derefter datoen. Sådan skrives det også. Altså på amerikansk engelsk er det

istedet et måned­dag­år format(mm­dd­(åå)åå)
Eksempel:
9.11 2001
10.17 2014
Hvis artiklerne i engelsk grammatik ikke giver dig svar på dine spørgsmål, kan du benytte Studieportalen.dk’s lektieforum.

Forholdsord engelsk
Forholdsord bruges til at angive en geografisk eller tidsmæssig position. Det kan både være i konkret eller i abstrakt forstand; man kan sige at de fortæller noget om hvilket 'forhold' begreber eller ting har til hinanden. Forholdsord kaldes også for præpositioner.
Nogle af de mest almindelige præpositioner på engelsk er: On, off, in, for, from, with, to.
Men det er kun et lille udvalg af engelske præpositioner ­ der findes rigtig mange præpositioner på engelsk og det er vigtigt at øve sig i dem!
Eksempel:
9 / 31

I am dancing on the table.
He was cooking in the kitchen.
Dinner will be ready before six.
She was feeling sick towards the end of the evening.
The text is above my academic level.
Præpositioner kan også bestå af flere ord:
Eksempel:
In spite of
We had our barbeque in spite of the rain.
Next to
She sat next to the new boy in class.
Præpositioner på engelsk placeres før det ord, de styrer for at skabe en præpositionsforbindelse. Præposition + infinitiv
På engelsk har man aldrig en præposition efterfulgt af en infinitiv. Man kan altså ikke sige ”I look forward to see you”. I stedet bruger man en ing­form ”I look forward to seeing you”.

Præposition + that
På engelsk har man aldrig en præposition efterfulgt af en that­sætning. I de fleste tilfælge udelades præpositionen:
They were afraid that they might get caught.
They were afraid about that they might get caught.
I have no evidence that he is guilty.
I have no evidence on that he is guilty.
Du kan også stille spørgsmål til engelsk grammatik i Studieportalen.dk’s lektieforum.

Forkortelser på engelsk
Forkortelser på engelsk må ikke forveksles med sammentrækninger af engelske ord.
Engelske forkortelser betyder, at man fjerner visse bogstaver i et ord for at korte antallet af tegn i ordet ned og gøre det mere læsevenligt.
Man bruger mange forkortelser, da det ofte er nemmere. Samtidig er de så velkendte, at mange kender forkortelserne på engelsk bedre end selve ordet. Engelske forkortelser kan benyttes i både formelle og uformelle tekster.
Eksempler på forkortelser på engelsk:
10 / 31

Professor – Prof.
Mister – Mr.
California ‒ CA.
Centimeter – cm.
For example (exempli gratia) – e.g.
Before Christ – B.C.
After Christ – A.C.
After Midnight – A.M.
Past Midday – P.M.
Eksempel:
I visited Mr. Fitzgerald­Rice in his Irvine, CA. mansion for tea.
Husk at man altid skal sætte et punktum efter en forkortelse. Mangler du en forkortelse, kan du enten søge på nettet eller slå op i en ordbog.

Sammentrækninger på engelsk
Sammentrækninger på engelsk er uformelt og benyttes i talesprog. Ved engelske sammentrækninger fjerner man nogle bogstaver fra to ord og slår dem sammen.
Eksempler på sammentrækninger på engelsk:
Will not – won’t
I am – I’m
We are ‒ we’re
Let us – let’s
You are ‒ you’re
Når man skal skrive en dialog, er det naturligt at bruge sammentrækninger på engelsk.
Sammentrækninger anvendes ofte i forbindelse med ordet ’not’ eller i forbindelse med udsagnsord/verber. I do not – I don’t
We are not – we aren’t
Der er et par andre tilfælde af engelske sammentrækninger, som knytter sig til talesprog, og som kan benyttes, når man skriver dialog:
Want to – wanna
Going to – gonna
You all – y’all
Eksempler:
I’m going to the gym, let’s take the car.
You’re wearing my shoes.
We aren’t happy with our group work.
I’m gonna go to France.
11 / 31

Navneord engelsk
Navneordet er ord, som sætter navn på ting, personer og ideer/begreber. Navneord kaldes også substantiver.
På engelsk deles substantiver op i appellativer, proprier (egennavne) og man skelner mellem tællelige og utællelige substantiver:
Eksempel:
Plane, car, country ­ appellativer
James, China, Pink Floyd ­ proprier
Occasion, birthday, ball ­ tællelige navneord.
Garbage, furniture, music ­ utællelige navneord.
På engelsk bøjes navneordene i ubestemt eller bestemt form, samt i ental eller flertal. De tællelige navneord bøjes ved at tilføje endelsen ­s i flertal.
Eksempel:
A plane, the plane, planes, the planes.
A car, the car, cars, the cars.
One occasion, two occasions, several occasions.
Substantiver med endelserne ­s, ­z, ­ch eller ­sh tilføjes endelsen ­es i flertal, mens substantiver med endelsen ­y får tilføjet endelsen ­ies i flertal.
Eksempel:
One bus ­ many buses.
One witch ­ many witches.
One diary, many diaries.
Navneord, som ender på ­f eller –fe, får endelsen ­ves i flertal.
Eksempel:
One life ­ many lives. One knife ­ many knives.
Der er dog også nogle navneord, der undviger fra disse grundregler. Her er det nemt at komme til at lave fejl, så det er afgørende at lære de væsentligste at kende.
Når det gælder undtagelserne, ændrer navneordet lyd. Der er ingen faste regler for, hvilke endelser disse navneord på engelsk har.
Nogle af de mest brugte navneord, som bøjes uregelmæssigt i flertal: Ental Flertal
12 / 31

Child Children
Woman Women
Man Men
Person People
Goose Geese
Mouse Mice
Fish Fish
Hvis du er i tvivl, er det en rigtig god ide at slå ordet op i en ordbog.

Utællelige navneord
De utællelige navneord findes kun i ental, man kan ikke sætte den ubestemte artikel (a/an) foran, og heller ikke talord.
Det er vigtigt at huske, at de altid er ental, så man får valgt den rigtige endelse på udsagnsleddet: The furniture costs a lot of money.
Ikke:
The furnitures cost a lot of money.
Vigtige utællelige substantiver på engelsk: money news furniture information advice bread knowledge business
Når man skal tælle disse utællelige navneord, er man nødt til at bruge en omskrivning. Man kan eksempelvis bruge ”piece of”, ”some”, ”any”, ”a bit of”.
“He gave me some good advice”
“He gave me two good pieces of advice”
NB: Nogle utællelige navneord forekommer altid i flertal: fx people, police, clothes
The police are working on the case.
Du kan også benytte Studieportalen.dk’s store lektieforum, hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om engelsk grammatik i dette kompendium.

13 / 31

Ordstilling engelsk
Ordstilling på engelsk kan opdeles i to hovedgrupper: Ligefrem eller omvendt ordstilling. På engelsk har vi som hovedregel ligefrem ordstilling. Det vil sige at grundleddet (subjektet) kommer før udsagnsleddet (verballedet), og at genstandsleddet (objektet) kommer til sidst.
Denne ordstilling er den samme som udsagnssætninger på dansk, men forskellig fra spørgende ledsætninger på dansk.
Eksempler:
Næste uge skal jeg købe en ny computer ‒ Next week I will buy a new computer.
I går skrev jeg et digt ‒ Yesterday I wrote a poem.
I morgen skal David løbe et maraton – Tomorrow David is running a marathon.

Omvendt ordstilling engelsk
Der findes undtagelser, hvor vi bruger omvendt ordstilling på engelsk. Det vil altså sige, at udsagnsleddet kommer før grundleddet. Dette kan du læse om i artiklen Omvendt ordstilling engelsk. I Studieportalen.dk’s lektieforum kan du også stille spørgsmål til engelsk grammatik, hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål i dette kompendium.

Omvendt ordstilling engelsk
På engelsk har man som hovedregel ligefrem ordstilling. Dog er der undtagelser, hvor man på engelsk i stedet vil benytte sig af omvendt ordstilling, det vil sige, at udsagnsleddet kommer før grundleddet i visse sætningstyper. Man benytter sig af omvendt ordstilling på engelsk i følgende tilfælde:
1. I spørgende sætninger benytter man sig af omvendt ordstilling på engelsk. Her kommer der et hjælpeverbum før grundleddet efterfulgt af hovedverbet.
Do they live in the city?
Have they bought a new house?
Has he been working late again?
Der er ofte do­omskrivning i forbindelse med spørgende sætninger:
Do bruges ved alle tal og i omtalen af personer i nutid ­ på nær 3. person ental.
Did bruger man for alle tal og personer i datid.
Does bruges om 3. person ental i nutid.
Eksempler:
· Do they all go to school together?
14 / 31

· Did you see the movie last night?
· Does it like bananas?
2. I sætninger, der indledes med et negativt adverbium (never, hardly, not until, only, few, neither, no sooner… than), forekommer der ligeledes omvendt ordstilling på engelsk.
Hardly had she begun to speak, when there was a shout from the back of the hall.
No sooner had I walked in the door than the phone rang.
Never have I seen such a bad movie.
Det forekommer i formelt sprog, at man indleder sin sætning med et negativt adverbium, der vil derfor kun benyttes omvendt ordstilling, hvis det negative adverbium står indledningsvist og ikke midt i en sætning.
3. I sætninger der indledes med et adverbialled, når udsagnsordet er simpelt (be, lie, sit, stand, depend, rise, come, go, live etc.)
Here comes the bride.
There went the bus.
Up went the rocket.
Der er dog den undtagelse, at hvis grundleddet er et personligt stedord, anvendes omvendt ordstilling IKKE (Here she comes.).
Ved engelsk omvendt ordstilling er man godt hjulpet, hvis man kender disse simple grundregler. Ligefrem ordstilling engelsk
På engelsk har vi som hovedregel ligefrem ordstilling. Det betyder, at grundleddet (subjektet) altid kommer før udsagnsleddet (verballedet), og derefter vil der så følge et objekt, indirekte objekt og prædikatsled. Adverbialled vil kunne bevæge sig mere frit rundt i sætningen.
Eksempler – ligefrem ordstilling ­ Grundled (s) ­> udsagnsled (v) ­> objekter (Direkte ­ DO, indirekte­ IO)
The dog (s) has dissappeared (v).
John (s) has become (v) chairman.
Neil (s) likes (v) football. (DO)
We (se) sent (v) her (IO) some flowers. (DO).
Denne ordstilling er den samme som udsagnssætninger på dansk, men forskellig fra spørgende ledsætninger på dansk.

Eksempler:
· Næste uge skal jeg købe en ny computer ‒ Next week I will buy a new computer.
· I går skrev jeg et digt ‒ Yesterday I wrote a poem.
15 / 31

· I morgen skal David løbe et maraton – Tomorrow David is running a marathon.
I disse eksempler kan man se, at når der tilføjes et adverbial i starten af sætningen, har sætningen på engelsk ligefrem ordstilling, modsat dansk hvor der benyttes omvendt ordstilling
(skrev jeg). På dansk vil et adverbium komme efter verbet, mens man på engelsk placerer adverbier før verbet.
Hun drikker altid kaffe – She always drinks coffee
Hun låste omhyggeligt dørene – She carefully locked the doors.
I engelsk benytter man sig ligeledes af ligefrem ordstilling, når hovedsætningen indledes med en ledsætning, og er igen forskellig fra dansk.
Når jeg glemmer madpakken, bliver jeg sulten – When I forget my lunch I get hungry.
På engelsk vil en anførende sætning ligeledes benytte ligefrem ordstilling. Dette vil altid gælde, hvis grundleddet er et personligt stedord:
Eksempel
”Kom tilbage”, råbte han – ”Come back”, he shouted.
Hvis den anførende sætning indeholder et grundled, der ikke er et stedord, kan man veksle imellem ligefrem og omvendt ordstilling:
”Are you crazy? ” said the policeman (the policeman said).

Stedord engelsk
Et stedord på engelsk er et ord, som kan siges at "stå i stedet for" et andet ord eller led i sætningen; det kan både være personer, ting eller et begreb. Et stedord kaldes også et pronomen. Der er forskellige typer af stedord, som på hver deres måde repræsenterer noget andet, og det er derfor vigtigt at overveje, hvilket andet ord eller led de "står i stedet for", når man skal afgøre, hvilket stedord man skal bruge.
De mest brugte stedord på engelsk er de personlige stedord og de henførende stedord.

Personlige stedord (personlige pronominer)
På engelsk, ligesom på dansk, står de personlige stedord i stedet for personer, ting eller begreber. De personlige stedord ændrer således form afhængigt af person, køn og tal.
Man bruger forskellige personlige stedord alt afhængig af, hvilken position de har i sætningen.
Hvis det personlige stedord er grundled (X) i sætningen, bruger vi:
I, you, he, she, it, we, you, they

16 / 31

I like chocolate It tastes amazing
X O X O
Hvis det personlige stedord er genstandsled ( ) eller hensynsled ( ) i sætningen, bruger vi:
Me, you, him, her, it, us, you them
I love him He gave her a kiss
X O X O

Henførende stedord (relative pronominer)
De henførende stedord ”fører hen til” eller peger på et andet led i den foregående hovedsætning; det kan både være personer, ting, begreber eller hele sætninger.
På engelsk er det meget vigtigt at vælge det korrekte henførende stedord (which, whose, who og that), alt efter hvem eller hvad stedordet repræsenterer i den overordnede hovedsætning.
De henførende stedord er følgende:
Who → henfører til personer (og i sjældne tilfælde højtstående kæledyr): My mother, who is an excellent cook, made dinner for us.
NB: Whom fører også tilbage til personer, men bruges kun, hvis der står en præposition lige før pronomenet, eller hvis pronomenet fungerer som genstandsled i sætningen.
Eksempler:
The people with whom he worked liked his personality (følger præpositionen with).
The boy whom I like plays soccer every Tuesday (whom er genstandsled i sætningen).
Which → henfører til ting og begreber: I love this book, which is based on a true story.
That → henfører til personer og ting, men kun i bestemmende henførende sætninger: The cookies with blueberries and white chocolate that you brought are better than the ones Jamie made yesterday.
Whose → henfører til både personer og ting, men er en genitiv­form, der angiver ejefald. Det svarer til det danske ”hvis”:
My brother, whose car broke down, needs a lift.
Udover personlige og henførende stedord findes der spørgende stedord (interrogative pronominer), ejestedord (possessive pronominer), tilbagevisende stedord (refleksive pronominer), påpegende stedord (demonstrative pronominer) og ubestemte stedord
(indefinitte pronominer).
17 / 31

Du kan læse mere om spørgende stedord på engelsk her.

Eksempler
What happened? Who did this to you? What og who fungerer her som spørgende stedord.
I love her dress. I want it to be mine, even though it’s hers.
Her, mine og hers er alle tre ejestedord.
I like looking at myself in the mirror. Myself er et tilbagevisende stedord. Det viser tilbage til stedordet I.
This cake is amazing!
This er et påpegende stedord.
He is not eating anything.
Anything er et ubestemt stedord.
NB: Vær opmærksom på, at flere af de engelske stedord er repræsenteret i flere de forskellige
'kategorier'; who og which kan eksempelvis både fungere som henførende stedord og spørgende stedord, og that kan både fungere som henførende stedord og påpegende stedord.
Tommelfingeregel: Spørg dig selv, hvilket andet ord, som stedordet "står i stedet for" eller peger hen imod, før du beslutter hvilket stedord du bruger.

Henførende stedord engelsk
De henførende stedord, også kaldet de relative pronominer, er stedord, der bruges til at vise tilbage til noget der er nævnt tidligere i hovedsætningen. Det kan være personer, ting, begreber etc. De mest gængse henførende stedord på engelsk er who, which, whose og that. Det svarer til de danske henførende stedord som og der. I nogle tilfælde anvendes også whom, when, where, og why. Det er vigtigt at vælge det korrekte henførende stedord, da de enkelte stedord på engelsk repræsenterer noget forskelligt i hovedsætningen. Nedenfor følger en guide til, hvornår de forskellige henførende stedord anvendes.
Who eller Whom: Viser tilbage til personer (og i sjældne tilfælde højtstående kæledyr):
· Motorists who do not obey the rules will face fines.
· She has a grandmother, who is very old.
18 / 31

Whom bruges ikke meget i daglig tale, men i skriftsprog er det korrekt at anvende, når der står et forholdsord lige før stedordet, eller hvis stedordet ikke står som grundled (subjekt):
The people with whom he worked liked his personality. (følger forholdsordet with)
The boy whom I like plays soccer every Tuesday. (whom er genstandsled i sætningen)
The woman whom we told the story.. (whom er hensynsled)
Which: viser tilbage til ting, dyr, begreber eller en hel sætning:
The location of the ship, which sank in 1920, is being kept secret.
They have developed a new vaccine, which cured the disease.
That: viser tilbage til både ting og personer, men kun i bestemmende henførende sætninger:
The depression that started in 1929 was a catastrophe for the United States.
Who is the person that makes you laugh the most?
Whose: Bruges i ejefald (genitiv) om både personer og ting. Det svarer til det danske hvis:
He is a man whose opinion she respects.
Apple is a company whose value is greater than many entire countries.

Spørgende stedord engelsk
Spørgende stedord (interrogative pronominer) er på engelsk who, whom, whose, what, which. Det svarer til de danske spørgende stedord hvem, hvis, hvad, hvilken. Spørgende stedord anvendes, når man stiller et spørgsmål, som der også ligger i ordet spørgende, og på engelsk interrogative – der kommer af ordet interrogation (afhøring). Når man skal vælge, hvilket spørgende stedord man kan skal anvende, skal man se på, hvad det er, man vil spørge om: Eksempler
Who og whom anvendes til at spørge om personer:
Who are you?
Whom bruges ikke meget i talesprog, men er den korrekte tiltale, når stedordet ikke står som grundled i sætningen:
Whom do you blame?
Whose anvendes ligeledes om personer, men står i ejefald:
Whose idea was it to come here?
What anvendes om ting og begreber:
What kind of beer is this?
What would you like?
19 / 31

Which anvendes om ting og begreber, når der er et begrænset antal:
Which is the hottest month of the year?
Which would you like, tea or coffee?
NB: Vær opmærksom på, at flere af de engelske stedord er repræsenteret i de forskellige
’kategorier’; who og which kan eksempelvis både fungere som spørgende og henførende stedord. Reglen her er: Er der tale om et spørgsmål, er stedordet spørgende.

Tillægsord engelsk
Engelske tillægsord er beskrivende ord, som altid lægger sig til og beskriver et navneord eller et stedord. Tillægsord kaldes også adjektiver.
På engelsk placeres tillægsord som hovedregel lige før det navneord eller stedord, som det beskriver. engelsk.
Eksempel på adjektiv:
Denmark is a rich country.
I have the biggest car in town.
Ordet ’rich’ tillægger landet en beskrivende forklaring om dets velstand, ligesom ordet ’biggest’ giver en uddybende forklaring på bilens størrelse i byen. Pas på med at forveksle engelske tillægsord med biord (også kaldet adverbier), men biord. Disse beskriver i stedet tillægsord, andre biord, udsagnsord og hele sætninger.

Adjektiver kan gradbøjes
Adjektiver gradbøjes i tre grader, som kaldes 1. grad (grundform), 2. grad (komparativ) og 3. grad (superlativ). Disse former bestemme graden af den uddybende betydning som adjektivet tillægger navneordet eller stedordet.
Eksempel på bøjning af regelmæssige adjektiver:
1. grad: rich – fast
2. grad: richer ­ faster
3. grad: richest ­ fastest
Når der kun er en stavelse i tillægsordet, ender den komparative form som regel på endelsen ’­ er’, mens den superlative form ender på ’­est’.
Når det gælder bøjningen af tillægsord på engelsk, er der dog også en del undtagelser fra denne hovedregel. Nemlig de tillægsord, der ændrer karakter i løbet af bøjningen med en helt anden ordlyd i komparativ og superlativ.
Disse kaldes for uregelmæssige adjektiver. Det er en god idé at lære sig de mest almindelige undtagelser af de uregelmæssige adjektiver.
Eksempel på uregelmæssige adjektiver:
20 / 31

Good, better, best. Bad, worse, worst. Far, further, furthest.

Andre bøjninger med tillægsord på engelsk
Er der tre stavelser eller mere i adjektivet, kan man i stedet bøje det med more og most eller med less eller least i komparativ og superlativ form.
Eksempel:
Beautiful ­ more beautiful ­ most beautiful.
Beautiful ­ less beautiful ­ least beautiful.
Eksempelvis skal ordet ‘handsome’ også gradbøjes på denne made, og i denne sætning kan man se brugen i praksis:
He was the least handsome man there, but she was the most beautiful woman.
Det er afgørende at huske, at man enten skal bøje adjektiver med endelserne ­er/­est eller more/most. Man skal aldrig gøre begge dele.
Eksempler på fejl: More richer, most richest, more bigger, most biggest.
Man kan opstille et par hovedregler for bøjning af tillægsord på engelsk:
Er der kun én stavelse i adjektivet, bøjer man det med ­er/­est.
Det samme gælder, hvis man har to stavelser, og adjektivet ender på ­y, ­er, ­ow eller en konsonant efterfulgt af ­le.
Eksempel:
Clumsy, clumsier, clumsiest.
Clever, cleverer, cleverest.
Narrow, narrower, narrowest.
Gentle, gentler, gentlest.
I Studieportalen.dk’s lektieforum kan du stille spørgsmål, hvis du ikke kan finde den information, du leder efter, i disse artikler i engelsk grammatik.

Udsagnsord engelsk
Udsagnsord er ord, der udtrykker en handling eller en tilstand og viser hele sætningens tid.
Man bøjer udsagnsord efter, hvilken tid de foregår i, og hvem eller hvad der udfører handlingen. Udsagnsord er det vigtigste i en sætning, da vi ikke kan have en sætning uden et udsagnsled. Udsagnsord kaldes også for verber.
De engelske verber deles op i regelmæssige og uregelmæssige.
21 / 31

Regelmæssige udsagnsord i engelsk
Ved de regelmæssige udsagnsord benytter man altid verbets navneform (at­form) i nutid, på nær i 3. person ental:
Man sætter altid ­s på verbets grundform i nutid i 3. person ental:
Eksempel: (To play)
1. person (ental) I play music.
2. person (ental) You play music.
3. person (ental) He, she, it plays music.
1. person (flertal) We play music.
2. person (flertal) you play music
3. person (flertal) they play music
Et andet eksempel kunne være:
She walks ­ he laughs ­ it says.
I datid ender regelmæssige udsagnsord på engelsk på ­ed uanset person og tal:
Eksempel:
1.person (ental) I played music last night.
3.person (flertal) They played music last night.
Der findes en række yderligere regler for brug af endelsen –ed:
Hvis udsagnsordet allerede ender på ­e, sætter man kun et ­d på som endelse.
Eksempel:
To love ­ I loved.
Hvis verbet ender på en enkelt konsonant, gentages denne konsonant, før man sætter endelsen
­ed på.
Eksempel:
To beg ­ I begged.
Denne regel gælder også, hvis verbet har tryk på den sidste stavelse, og konsonanten, som verbet ender på, har en vokal foran.
Eksempel:
To admit, I admitted.
Ender udsagnsordet på ­y ændres ­y til ­i.

22 / 31

Eksempel:
To fry ­ I fried.

Uregelmæssige udsagnsord i engelsk
Der er over 200 uregelmæssige verber på engelsk. Mange af de mest benyttede verber i det engelske sprog er uregelmæssige, og derfor er det afgørende at lære dem at kende og mestre de mest almindelige bøjninger.
I nutid gælder samme regel som for de regelmæssige udsagnsord. Man benytter grundformen for alle, på nær 3. person ental, hvor man sætter endelsen ­s på.
Eksempel: (To drink)
I drink coffee every morning. he drinks coffee every morning.
Man kan ikke se, at udsagnsordet er uregelmæssigt, før man bøjer det i datid.
Eksempel:
I drank coffee every morning.
They drank coffee every morning.
De uregelmæssige verber bøjes ikke med endelsen ­ed. Det er dog ikke en fast regel, man kan følge. Når det gælder uregelmæssige verber, er det afgørende at øve sig på dem og lære de vigtigste udenad. Slå verbet op i en ordbog, hvis du er i tvivl om uregelmæssige engelske verbers bøjning. Du kan læse en uddybende artikel om de uregelmæssige udsagsnord her.

Perfektum participium
Den korte tillægsform (perfektum participium) af de regelmæssige verber dannes på samme måde som datid, med endelsen ­ed. Den korte tillægform bruges bl.a. til at danne førtiderne: førnutid og førdatid.
Eksempel:
I have fixed the bike.
I had fixed the bike.
The bike will get fixed tomorrow.
For uregelmæssige udsagnsord er der dog ikke en fast regel for bøjningen af den korte tillægsform, da der også findes andre endelser. Igen er det en god ide at slå ordet op i en ordbog, hvis du er i tvivl.

23 / 31

Eksempel:
To sing: I like to sing ­ I have sung ­ I sang.
To drive: I like to drive ­ I have driven ­ I drove.

Regler for brug af endelsen '­ing'
I flere sammenhænge bruges de engelske verber i ing­form. Når man bruger ing­formen er det vigtigt at være opmærksom på følgende retningslinjer:
Når udsagnsordet ender på et stumt ­e, fjernes dette ­e og erstattes med endelsen ­ing.
Eksempel:
Fake, faking.
Hvis verbet ender på en enkelt konsonant, gentages den, og derefter sættes endelsen ­ing på.
Eksempel:
To drag, dragging.
Denne regel gælder også, hvis udsagnsordet har tryk på den sidste stavelse, og konsonanten har en enkelt vokal foran.
Eksempel:
To prefer, preferring.
Udsagnsord med endelsen ­ie ændres til –y, inden endelsen ­ing sættes på.
For eksempel:
Lie, lying
Du kan også stille spørgsmål i Studieportalen.dk’s lektieforum, hvis du ikke finder det svar, du søger i artiklerne her om engelsk grammatik.

Uregelmæssige udsagnsord engelsk
Der findes over 200 uregelmæssige verber (udsagnsord) på engelsk. Mange af de mest benyttede verber i det engelske sprog er uregelmæssige. Derfor er det afgørende at lære dem at kende og at mestre de mest almindelige bøjninger.
I nutid gælder samme regler som for de regelmæssige udsagnsord. Man benytter grundformen for alle, på nær 3. person ental, hvor man sætter endelsen –s på.
Eksempel (to drink)
I drink coffee every morning.
He drinks coffee every morning.
24 / 31

Man kan ikke se, at udsagnsordet er uregelmæssigt, før man bøjer det i datid.
I drank coffee yesterday morning.
They drank coffee yesterday morning.
Der findes dog flere tilfælde af verber, der dannes uregelmæssigt allerede i nutid. Det bedste eksempel er to be, der har tre forskellige bøjninger i ental nutid, og to i datid.
NUTID

Ental

DATID

Ental

1.person

I am

1.person

I was

2.person

you are

2.person

you were

3.person

he/she/it is

3.person

he/she/it was

De uregelmæssige verber skal altså bøjes på samme måde som de regelmæssige, men i datid og kort tillægsform ender de uregelmæssige verber IKKE på –ed. Det er dog ikke en fast regel, man kan følge.
De uregelmæssige verber har deres egne mere eller mindre specielle bøjninger. De uregelmæssige verber på engelsk bliver betegnet som uregelmæssige, så snart de eksempelvis skifter endelse i datid, ændrer vokal eller slet ikke ændrer sig på nogen måde fra nutid til datid.
Nedenfor følger nogle eksempler på uregelmæssige engelske verber, der har vidt forskellige bøjninger: Grundform

Datid

Kort tillægsform

break

broke

broken

do

did

done

drink

drank

drunk

eat

ate

eaten

go

went

gone

have

had

had

25 / 31

put

put

put

see

saw

seen

teach

taught

taught

tell

told

told

I enkelte specielle tilfælde kan der ved nogle uregelmæssige verber forekomme dobbeltform. Det vil sige, at det samme udsagnsord bruges på to forskellige måder og både kan optræde som regelmæssigt og uregelmæssigt, alt efter hvilken speciel kontekst det bruges i.
Eksempelvis vil det uregelmæssige udsagnsord hang (hang – hung – hung) bøjes regelmæssigt, hvis hang bruges til at illustrere betydningen af at blive hængt (killed by hanging):
She was hanged for murder in 1948
Her bøjes verbet regelmæssigt, i det hang i dette tilfælde ender på –ed.
Når det gælder uregelmæssige verber, er det afgørende at øve sig på dem og lære de vigtigste udenad. Slå verbet op i en ordbog, hvis du er i tvivl om uregelmæssige engelske verbers bøjning. Mådeudsagnsord engelsk
Mådeudsagnsord på engelsk, også kaldet modalverber, er en speciel gruppe udsagnsord, der anvendes, når der siges noget om det udsagnsord der står efter mådeudsagnsordet.
De engelske mådeudsagnsord er can, may, must, ought to, shall og will.
Disse udsagnsord er specielle, da de har følgende karakteristika:
De tilføjer ikke –s i 3. person ental: He can, she may, it will, osv.
De findes kun i nutid og datid.
Der kan ikke tilføjes –ing form eller –ed endelser, så de kan derfor ikke anvendes i eksempelvis førnutid og førdatid.
De kan ikke anvendes i bydeform.
De kan ikke omskrives med ’do’
De kan anvendes med negative sammentrækninger (undtagen may): can’t/cannot, couldn’t, shouldn’t, wouldn’t osv.
Da mådeudsagnsord på engelsk ikke kan anvendes i de sammensatte tider, bruges der andre udtryk: Navneform

Nutid

Datid

Førnutid /
Førdatid
26 / 31

to be able to

can

could

has/had been able to

to be allowed to

may

might

has/had been allowed to to have to

must

must

has/had to

to be obliged to

ought to / shall

ought to / should

has/had been obliged to to want to

will

would

has/had wanted to

De engelske mådeudsagnsord fungerer som hjælpeverber. De vil altid efterfølges af et andet udsagnord, der står i navneform. can – udtrykker evnen til at gøre noget – He can speak Russian. may – må / have tilladelse / kan måske – I may be late. must – skal / er nødt til – I really must leave now. ought to – bør / have pligt til – He ought to be home by now.
Ought to anvendes sjældent, og eksisterer kun i denne form. shall – forslag i 1.person – We shall notify you, Shall I come and help you? will – vilje / ønske / forudsigelse – Tomorrow’s weather will be cold and rainy. Do you think the meeting will be cancelled? He will sit like that for hours.

Førnutid engelsk
Førnutid på engelsk er en sammensat tid. Engelsk førnutid adskiller sig fra nutid (present tense) og datid (past tense), der fungerer som simple tider, ved at førnutid dannes ved at benytte sig af hjælpeudsagnsord. Førnutid hedder på dansk perfektum, og på engelsk hedder førnutid present perfect. Førnutid dannes således:
Eksempel på førnutid dansk:
Jeg har set
Jeg er startet
Eksempel på førnutid engelsk:
I have seen
I have started
På dansk kan man danne førnutid ved hjælp af udsagnsordene at have samt at være. Dette gør sig IKKE gældende på engelsk, her gælder der andre regler. Førnutid på engelsk dannes kun med to have. Hovedudsagnsordet skal stå i kort tillægsform (seen), mens hjælpeudsagnsordet
(have) bøjes ud fra det stedord den hører til. (I – første person ental)
27 / 31

Anvendelse af førnutid på engelsk
Førnutid på engelsk bruges til at forbinde nutid og fortid. Engelsk førnutid bruges blandt andet til at udtrykke noget der begyndte i fortiden, og fortsatte i nutiden:
These companies have dominated the industry from the end of World War II until the present day.
They have lived here for as long as I can remember.
Engelsk førnutid benyttes ligeledes til at udtrykke noget der skete i fortiden, der medfører et resultat af nutiden:
We have raised ten thousand dollars so far.
The accident has left him disabled.
Førnutid på engelsk kan både benyttes i positive/negative former og ligeledes som spørgsmål:
Positiv form

Negativ form

Spørgsmål

I have been to Spain

I have not been to Spain

Have you been to Spain?

Engelsk førnutid adskilt fra datid
Førnutid på engelsk adskiller sig fra datid ved, at datid benyttes til at referere til noget, der er sket på et bestemt tidspunkt eller i en specifik tidsperiode. Dette gør sig ikke gældende for engelsk førnutid. Man kan derfor ikke benytte sig af førnutid, hvis man konstruerer en sætning ved at bruge ord som yesterday, one week ago, when I was younger og så videre. Det vil
IKKE være grammatisk korrekt at danne sætningen ”One year ago, I have been living in
Greece”, da det beskriver en tilstand, der allerede har fundet sted på et bestemt tidspunkt i fortiden. Man kan derimod godt benytte sig af førnutid, når man skal beskrive et ubestemt tidspunkt i fortiden:
I have seen that movie many times
I think I have met him once before
There have been many blizzards in Denmark
My car has broken down two times this week
Det kan derfor konkluderes, at førnutid på engelsk bruges til at udtrykke fortidige handlinger, der ikke er afsluttet endnu, eller resultatet af handlingen stadig gør sig gældende. Førnutid på engelsk kan ikke bruges til at udtrykke noget, der er sket på et bestemt tidspunkt, men anvendes fint ved ubestemte tidspunkter.

Engelsk grammatik øvelser
I dette kompendium har du læst og lært en masse om engelsk grammatik. Hvis du har lyst til at
28 / 31

blive endnu bedre, eller teste hvor godt du har styr på de regler, du allerede kan, skulle du tage at kigge forbi vores Test dig selv­sektion. Her finder du en masse online­øvelser om blandt andet sprog og grammatik.
For eksempel kan du tjekke, om du har styr på, hvornår man skal bruge who, whom og that i testen Henførende stedord, eller du kan teste din viden om hvornår der skal s bagpå i testen
Navneordenes flertal.
Du kan også se om du har forstået engelsk kongruens rigtigt i testen Do eller does, eller om du kan nå at regne ud, om det hedder "my friends cat", "my friend's cat, "my friends' cat" eller
"the cat of my friend" inden tiden løber ud i testen Engelsk ejefald.
Så prøv kræfter med Uregelmæssige udsagnsord eller en af de mange andre tests i
Studieportalens engelske Test dig selv­sektion!

Udvidet tid engelsk
Udvidet tid på engelsk dannes af en form af to be, og der tilføjes lang tillægsform på det efterfølgende udsagnsord, som på engelsk er –ing­formen. Alle udsagnsord på engelsk har to former ­ Udvidet tid og simpel tid.
De udvidede tider på engelsk kan benyttes i flere sammenhænge. De anvendes bl.a. til at beskrive en igangværende handling, eller noget der udspillede sig på et bestemt tidspunkt i fortiden: It is raining again.
Peter is working late this week.
She was reading when I called.
En praktisk hjælperegel der lægger sig op af dette er, at hvis man på dansk kan sige enten "er i gang med/ er ved at/ er i færd med", skal der bruges udvidet tid på engelsk.
Desuden anvendes udvidet tid eksempelvis også, når en handling er midlertidig, det vil sige ikke som sådan igangværende eller på et bestemt tidspunkt:
My mother is staying with us this week.
Udvidet tid på engelsk bruges desuden til at beskrive en tilstand, som ikke ses som værende igangsat, men i stedet beskriver en udvikling eller en tendens, der gør sig gældende:
Companies are becoming more environmentally friendly.
Udvidet tid på engelsk kan ligeledes betegne en handling, der danner ramme om en anden handling. Dette gør sig især gældende for udvidet datid:
We were eating dinner when the doorbell rang.
I was sleeping when someone stole my car.
Lisa was cooking dinner while Harry was working in the garden.

Forskel på udvidet tid og simpel tid
29 / 31

Udover udvidet tid findes der også simpel tid. Simpel tid på engelsk anvendes i modsætning til udvidet tid, når der beskrives en handling som gentages eller er en vane, altså noget man gør tit eller til hverdag. Det kan desuden være noget, der allerede er afsluttet i fortiden. Der anvendes ikke en form af to be og –ing form. Der findes dog biord på engelsk, der kan omdanne simpel tid til udvidet tid:
He is always looking at me.
Læs flere artikler om engelsk grammatik.
Hvis du føler du har helt styr på emnet, kan du også tage denne test i udvidet tid på engelsk, og se om du kan svare rigtigt på alle 15 spørgsmål.

Videogennemgang af udvidet tid
I videoen herunder er der endnu mere om udvidet tid på engelsk, bl.a. med mange gode eksempler. Datid engelsk
Datid på engelsk (past tense) er en grammatisk tid. Engelsk datid bruges til at bøje udsagnsord og bruges i de fleste tilfælde til at beskrive en tilstand af noget, der allerede er sket i fortiden.
De regelmæssige udsagnsord bøjes ved at tilføje endelsen –ed til udsagnsordets navneform.
Dette gør sig ikke gældende for de engelske uregelmæssige udsagnsord, her skal man lære de enkelte ords endelser.
Datid af regelmæssige udsagnsord

Datid af uregelmæssige udsagnsord
30 / 31

He arrived yesterday.

She forgave him.

World War II ended in 1945.

He left the house last night.

They planned the wedding last week

He bought a new car.

The game finished 1­1 last night.

He ran 3 miles.

Engelsk datid beskriver som nævnt en handling, der er sket i fortiden. Der vil derfor typisk refereres til et bestemt tidspunkt tilbage i tiden, der typisk nævnes (yesterday, last night), men kan også være underforstået i sætningen (when my mother was alive).
Engelsk datid kan ligeledes benyttes i andre tilfælde end at referere til noget, der skete i fortiden. Datid på engelsk bruges desuden til at beskrive en hypotetisk mening, altså en antagelse der ikke er bevist og derfor stadig er tvivlsom:
If he played football in England, he would score many goals.
If I had enough money, I would buy a new car.
Engelsk datid bruges desuden også når man udtaler sig på en høflig måde:
Could I use your phone for a minute?

Engelsk vs dansk datid
Datid på engelsk benyttes på samme måde på dansk. På dansk benytter vi også datid til at beskrive en tilstand af noget, der er sket i fortiden (Anden Verdenskrig sluttede i 1945), til at beskrive en hypotetisk mening (Hvis jeg havde penge nok, ville jeg købe en ny bil), og til at udtrykke sig høfligt (Kunne jeg låne din telefon et øjeblik?).

Førdatid engelsk
Førdatid på engelsk er ligesom førnutid en sammensat tid, og adskiller sig fra nutid og datid der begge er simple tider. Førdatid hedder på dansk pluskvamperfektum, mens det på engelsk hedder past perfect. Da det er en sammensat tid, dannes førdatid ved hjælp af hjælpeudsagnsord: Eksempel førdatid dansk:
Jeg havde spist
Jeg var begyndt
Eksempel førdatid engelsk:
I had eaten
I had begun
31 / 31

Similar Documents

Free Essay

Engelsk

...Behaviorisme opgave 1: Klassiske betingninger er der massevis af i vores hverdag. Jeg har nogle eksempler jeg gerne vil komme med, taget ud fra min hverdag. Eksempelvis med hensyn til om morgenen. Vækkeuret på min telefon ringer, Argh ikke allerede nu tænker jeg i halvt søvne. Udsætter med 5-10 minutter. Dum ide, for jeg føler mig ikke just mere udhvilet på grund af de par minutter ekstra. Dette er en klassisk betingning for mig. Jeg reagerer ( R ) på at mit vækkeur på telefonen ringer, jeg bliver påvirket af det, og udsætter derefter vækkeuret. Mine ydre og indre sanser bliver påvirket ( S ) . Dette er blevet en indgroet vane (desværre). For den gavner mig ikke just. Endnu en klassisk betingning kunne være angående vores kat. Min kæreste og jeg bor sammen, og vi har som sagt en lille kat. Vi syntes at eftersom hun er en indekat, så skal hun alligevel have lov til at komme ud engang i mellem og dufte til den friske natur. Så vi har en snor til hende, og hver gang en af os finder den frem, så er hun straks ved døren, hun ved udmærket godt hvad der skal til at ske. Lige lidt ”viften” med snoren, det er nok til at hun kommer løbende med det samme hun hører os ser snoren. Den lyd snoren giver fra sig og synet af den, er blevet en klassisk betingning for hende. Hun reagerer ved lyden, forbinder den lyd med noget godt der skal til at ske, og hun får påvirket hendes ydre og indre sanser. En klassisk betingning for mig, kan også være i forbindelse med en gyser/horror film. En......

Words: 1721 - Pages: 7

Free Essay

Engelsk Grammatik

...1. delprøve - Engelsk B Opgave A 1. Its high time to deal with the problem. - It´s high time to deal with the problem. 2. Smoking has became less acceptably in society. - Smoking has become less acceptable in society. 3. You cant be too careful when you travel abroad this days. - You cannot be too careful when you travel abroad these days. 4. They shaked their head when they heard the news. - They shake their heads when they heard the news. 5. They gone to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointment. - They went to see the latest Harry Potter film, but it was very disappointing. 6. All the islanders greets us very enthusiastic. - All the islanders greet us very enthusiastically. 7. This is the building there has a monument at the front. - This is the building that has a monument in the front. 8. The baby cry constantly and will not be comfortet. - The baby cries constantly and will not be comforted. 9. Who’s side are you on? - Who is the side are you on? 10. Northern Lights is a popular book who where written by Philip Pullman. - Northern Lights is a popular book that was written by Philip Pullman. Opgave B 11. He asked me if I could come. (om) 12. It rains a lot because the temperatures are rising globally. (fordi) 13. If you do your homework, you are sure to get good grades. (hvis) 14. We used to watch TV while my brother was cleaning the house. (mens) 15. My uncle hates......

Words: 563 - Pages: 3

Free Essay

Engelsk

...Massefylde del 1 Faste stoffer – induktion Introduktion: Vi ønsker at finde sammenhængen mellem et stofs masse, dets rumfang og dets masse- fylde.Metoder:Vi ved ikke på forhånd, hvilken sammenhæng der er mellem masse og rumfang. Faktisk ved vi ikke engang, om der er en sammenhæng. Så derfor må vi bruge den induktive metode, og den går ud på: Induktiv metode: 1) Empiri2) Mønster3) TeoriTeori: En cylinder med radius ”r” og højde ”h”, har rumfanget V = pi * r2 * h Resultater/databehandling:Afvigelse fra tabelværdi = (ρ målt – ρ tabel)/ρ tabel * 100 Messing | | | | | | | | | Radius | r/cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | Højde: | Rumfang | V/cm^3 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 3,53 | 2 | Masse | m/g | 4,42 | 8,3 | 12,56 | 18,06 | 25,26 | 32,02 | | Formel for messing: m = 9,3938V - 1,1029Den målte værdi: ρmessing = 9,3938 Tabelværdi: ρmessing = 8,96 g/cm3Der er hermed sket en afvigelse af messing på: (9,3938–8,96) / (8,96) *100 = 4,84% Aluminium | | | | | | | | | Radius | r/cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | Højde: | Rumfang | V/cm^3 | 0,57 | 1,01 | 1,57 | 2,26 | 3,08 | 3,53 | 2 | Masse | m/g | 1,47 | 2,6 | 4,06 | 5,71 | 7,98 | 10,78 | ...

Words: 808 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk a - 2009 August Del 1

...Studentereksamen August 2009 ENGELSK A-NIVEAU Torsdag d. 20. august Kl. 09.00-14.00 1. delprøve: kl. 09.00-10.00 STX092-ENA1 Efter prøven afleveres dette hæfte med din besvarelse til en tilsynsførende. STX092-ENA1 | Elevens/kursistens navn: | Klasse/hold og nr: | Tilsynsførendes signatur: | Denne delprøve besvares uden brug af hjælpemidler. Besvarelsen afleveres kl. 10.00 | Besvar opgaverne i A-D A Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning på linjen nedenunder. 1. When arrested and taken to the police station, admitted the man that he had been drunk. When arrested and taken to the police station, the man admitted that he had been drunk. Forkert ordstilling. På engelsk har man ligefrem ordstilling, dvs. subject før verbum. 2. The exciting about this job is that I will be working with the latest technology. The exciting thing about this job is that I will be working with the latest technology. Adjektiv kan ikke stå alene i ental. Der skal et støtteord på. 3. I can’t risk to lose more money on the roulette. I can’t risk losing more money on the roulette. Verbet “risk” skal altid følges af enform. 4. The tourist guide told them about it was extremely dangerous to go river rafting on that river. The tourist guide told them it was extremely dangerous to go river rafting on that......

Words: 1071 - Pages: 5

Free Essay

Engelsk

...------------------------------------------------- Engelsk A Studentereksamen 2. delprøve kl. 09.00 - 14.00 Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00 – 14.00 ------------------------------------------------- Answer either A or B ------------------------------------------------- A Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Bridget Keehan's short story "Sorry for the Loss". Part of your essay must focus on the narrative technique and the use of contrasts. Text Bridget Keehan, "Sorry for the Loss", 2008 ------------------------------------------------- B Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and comment on Susan Cheever's essay "My Little Bit of Country". Part of your essay must focus on the use of contrasts and the themes explored in the text. Text Susan Cheever, "My Little Bit of Country", 2012 Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet. Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven. Teksternes ortografi og tegnsætning følger forlæggene. Trykfejl er dog rettet. Opsætningen følger ikke nødvendigvis forlæggene. Dog følges forlægget nøje, hvor opsætningen på den ene eller anden måde indgår i opgaven. A Bridget Keehan is a writer who lives in Cardiff, Wales. The short story is from Eagle in the Maze ‒ An Anthology of Stories from the Rhys Davies Short Story......

Words: 2818 - Pages: 12

Free Essay

Grammatik

...Typiske fejlsætninger og forklaringer Bøjningsfejl af verber Uregelmæssige verber, fx ”At the party he weared”(he wore) Bøjningsfejl af verbet. Der findes på en engelsk en række uregelmæssige verber, som bl.a. er kendetegnet ved, at de ikke danner datid ved at tilføje –ed. Wear er et eksempel og bøjes således wear, wore, worn. Hbis verbet i denne sætning havde været regelmæssigt havde det været bøjet korrekt. Efter avoid følger en ing-form fx: “If the ice cap melts, even London cannot avoid to be flooded due to rising tides.” (even London cannot avoid being flooded) Efter avoid og visse andre verber følger altid en ing-form. De opfører sig således anderledes end de tilsvarende udsagnsord på dansk (hvor vi f.eks. ville sige ”undgå at …”). Andre almindelige udsagnsord, der også følges af en ing-form: to finish, to consider, to deny, to dislike, to enjoy, to mind, to stop Bøjningsfejl af adjektiver Bøjning af adjektiver fx, “Never had they seen more deadlier” (more slettes) Ligesom på dansk kan man på engelsk bøje tillægsordene på to forskellige måder: Enten ved at tilføje –er eller –est (fast, faster, fastest) eller ved hjælp af more eller most (interesting, more interesting, most interesting). Man kan aldrig gøre begge dele på én gang! Tillægsord med kun én stavelse (f.eks. fast) bøjes ved at tilføje endelsen –er eller –est. Tillægsord med tre eller flere stavelser (f.eks. interesting) bøjes ved hjælp af more eller most. Tillægsord med to stavelser kan......

Words: 1709 - Pages: 7

Free Essay

Engelsk

...BOY-A Eric Wilson becomes friends with Phillip Craig, which is not a good thing. He is a troublemaker, which hurt him in the end. He rescues him from a group of bullies from the school. WOW: does that mean that he is Eric’s hero? Phillip tell Eric about what his brother did to him, could that be the explanation on why Phillip reacts like he does? He gets into an argument with one of the girls from the school. Maybe he actually likes her, but he cannot tell her, that would be embarrassing in front of his friends from the school, and what would they think of him if they heart it. She comes across the Phillip and Eric when they have crossed the line to a no tress passing area. What do they expect? That she will just walk away, she is curious, of course. They are only ten years old and really curries too. She criticizes them and calls them ‘’scum’’. What a Horrible thing to say to another person. It is dreadful when Phillip starts bolt her with his pocketknife, grabs her, and drags her down under the bridge. Maybe Eric is a little bit more prudent, but no he follows them down under the bridge. Trying to look brave In front of his new best friend. The girl dies. Did Eric really do anything? He wanted to look like a brave and good friend, no one has taught him what to do. Therefor was Eric just standing there looking at him doing it? Terrible. Just a little while after the court starts, and Eric and Phillip, are remained into custody. Of course, no one can run away from murder...

Words: 1107 - Pages: 5

Free Essay

Engelsk

...Task A Pop culture 1) In the story, we hear about the music world how it has changed a developed itself and how we humans lives with the music. How the pop culture has become a kind of fashion and sexual presentation to the people. How the youth’s music is so different from what our parents was listening to when they were young. How the British music industry has developed itself over the last forty years. This is not an education you need to be in the music world, it is talent something you can be born with and something that not everybody has, but it starts with creativeness. It is something everybody can get if they just show some interest in the music and the pop culture, which has become so popular today, and there is hundreds of people, who wants to be a part of the music world today. 2) Text 1: talking about the pop world for the young generation. The way the kids can make their parents interested in the pop culture again. Still the culture has become so sexual and fake, that many of the grownups do not want to be a part of it anymore. Text 2: the lyrics of the pop songs has become, too sexualized, the music movies has become too pornographic, and it has a hugely damaging effect on the new generation’s children. How the parents are beginning to worry about their children the development and the effect that the music world are making on them. Text 3: how ‘’Lady Gaga’’ is a contemporary feminist icon in the music world. How she explain herself from what......

Words: 626 - Pages: 3

Premium Essay

Engelsk

...Sibling Rivalry Assignment A Summary: The text ‘’When the Bully Is a Sibling’’ writing by Anahad O’Connor is about how a sibling is a bully. The text shows different opinions on how these skirmishes between siblings needs recognition. Corinna Jenkins Tucker thinks that bad behaviors among siblings that are crossing the line into being abuse deserves more attention. New research is showing that sibling conflicts can cause psychological wounds as damaging as the pain caused by bullies in school. The reason why the bullying between siblings have not been studied so much is that everyone thinks it is ordinary for siblings to fight and is widely considered as a harmless rite of passage. Parents have an incredible big influence on the sibling’s behavior. The problem with parent is that they favorites their children, and puts them into categories like ‘’the smart one’’ and ‘’the atlete’’. That was some different reasons and opinions on bullying between siblings. Outline: In two different texts, we are seeing some positive and negative aspects of sibling rivalry. In the text ‘’A nasty case of sibling rivalry’’ we hear about Joanna Briscoes relationship to her little brother, and how they actually saw the conflict as being a matter of life or death. It was a fight between aggression and strategy. The psychotherapist Philip Hodson says: ‘’they have entered an evolutionary struggle for the milk supply (also known as the love supply)’’ according to Phillip Hodsons saying, we......

Words: 865 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk

...Engelsk Ret fejlene i følgende sætninger, og forklar på dansk dine rettelser. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi. Der er kun én fejl i hver sætning. Skriv den korrekte sætning sammen med din forklaring.    | 1. | Rebecca could see that her cousin had growed several inches since they had met two Christmases ago. |   | 2. | The organisers should have foreseen the shortage of space, and at the press conference they reluctantly admitted that it had led to chaotically situations in the pool area. |   | 3. | During dinner Stuart was painfully aware of that his wife was engaged in an intense conversation with his new colleague from the sales and marketing office. |   | 4. | They said that there was nothing they could do for me tonight, but they might could help me if I called back tomorrow. |   | 5. | Sasha was disappeared two years ago like her father 10 years before her. |   | 6. | With a pride Ted found touching, she flung open the door to a big room which walls were stained with what looked like patches of mold. |   | 7. | Until recently, have we only been able to guess about the actual psychological effects of fiction on individuals and society. | USA siger ja til vielse af homoseksuelle Amerikanernes holdning til vielse af homoseksuelle (1) er skiftet fra tabu til accept på forbløffende kort tid. Samme tendens ses i det øvrige Vesten. I Danmark forventesregeringens forslag om vielse af homoseksuelle (2) vedtaget i morgen.  I 1990’ernes USA (3)...

Words: 361 - Pages: 2

Free Essay

Opgave 13 E Og 13 F I Engelsk Grammatik

...13.E: i nedenstående sætninger er en præposition fremhævet. Afgør for hver af præpositionsforbindelserne, om styrelsen består af en udsagnssætning (at-sætning) eller en infinitivkonstruktion. 1. Danmark har nu en chance for at blive en af Europas stærke økonomier (infinitivkonstruktion) 2. Der er en chance for, at Danmark bliver en af Europas stærke økonomier (udsagnssætning) 3. Vi bestræber os på at fastholde den lave arbejdsløshed. (infinitivkonstruktion) 4. Jeg vil være helt sikker på, at min chef ikke får det af vide (udsagnssætning) 5. De er bare ude på, at jorde eksaminanderne. (infinitivkonstruktion) 6. Han peger på at erfaringerne fra projektets første runde har været gode (udsagnssætning) 7. Man må bare koncentrere sig om at prøve at få tingene til at fungere. (infinitivkonstruktion) 8. Tror du på, at der nogenlunde bliver fuld beskæftigelse (udsagnssætning) 9. Jeg er interesseret i at få så høj kvalitet for pengene som muligt. (infinitivkonstruktion) 10. Jeg er interesseret i at kvaliteten bliver så høj som muligt (udsagnssætning) 13.F: Oversæt sætningerne: 1. Now Denmark has a chance at becoming one of Europe's strongest economies. 2. There is a chance that Denmark gets one of Europe's strongest economies. 3. We strive us at maintain the low unemployment. 4. I want to be absolutely sure, that my boss isn't told. 6. He points out that the experiences from the projects first round have been good. 7. You just have to concentrate at......

Words: 257 - Pages: 2

Free Essay

Engelsk

...New narcissism – assignment B Essay based on "A simple exchange of niceties" a short story by Joanne Fedler "Perhaps the truth depends on a walk around the lake." - Wallace Stevens. This quotation is what the whole short story is about. The main character let her choices of life depends on the park and her bench. The short story "A simple exchange of niceties" of Wallace Steves is written in 2007. The short story is about a young woman who by accident gets pregnant, without any intention of keeping the baby. But this decision changes when she suddenly one day gets interrupt in her thoughts at "her bench" by a woman. They get into conversation and our narrator quickly learns that this woman is sterile. Instead of abortion, an idea starts to build inside her. Instead of removing to baby, she plans to give it to the woman who clearly is breathing for a child. After she gave birth to the baby she visits the park to look for the woman. But she is nowhere to be found. And it ends up being her destiny to be a mother. The girl who tells the story is a first-person narrator. She is suffering from low self-esteem, she even thinks of herself as the unwanted child, "the bad news". She is sure that her mother "would have exchanged me for a week's holiday at a three-star resort". She seems very shy and a bit touchy, and because of that, she ends up snarl, and outwardly seems rude and impolite to strangers. And by the same reason she does not have so many close relations. The......

Words: 983 - Pages: 4

Premium Essay

Engelsk

...2.k spring 2016. When Less Is More. Hemingway and Beyond ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ernest Hemingway. "Cat in the Rain" (1925) Homework: Read the story. While reading, please note down at least three points of wonder. Pinpoint the exact sentence that puzzles you and phrase a question. Task 1: Individually Summary and composition: 1. Divide the text into sections and give each a headline. 2. Now write down 5-10 keywords that will allow you to give an oral summary of the short story. Task 2/pre-reading: In groups The importance of the first paragraph Looking only at the first paragraph of the short story, please answer the questions below: 1. Describe the setting (sum up, don't just repeat what it says in the text) 2. What do we get to know about the difference between American couple and the Italians in the first paragraph of the short story? 3. What does the setting tell about the mood of the short story? And provided that the setting is used as a mirror of the characters' state of mind, what can we infer about the characters' emotional state? Task 3: In groups Points of wonder * Discuss the points of wonder that you have identified while reading the short story. Take turns to present your points of wonder. * Choose one point of wonder...

Words: 308 - Pages: 2

Premium Essay

Engelsk

...Videotape Don DeLillo is the author of “Videotape” published in 1994. He believed that writers were supposed to write about the world around them. He has claimed that his fiction comes from living in a dangerous world and why is this a dangerous world? What is it that makes our world dangerous? Primarily I think it is that we have the equipment’s to destroy the world, and our world would never really be in peace before we demolish those equipment’s. This is where “Videotape” comes in play, all his fiction is inspired by this dangerous world, and it is no different with “Videotape”. Don DeLillo makes the reader question life with his stories. Even though his stories are fiction, they seem very real. Don DeLillo’s fiction “Videotape” is a story about a man who is clearly mesmerized by some footage on the news. The footage is being showed over and over again, it is about a young girl with a video camera and a stranger in the car behind her. She begins to film the stranger, the stranger sees the girl and waves briefly as the girl keep on filming. Then in a blink of an eye an unknown killer shoots the stranger, he is called “The Texas Highway killer”. The man who is watching the footage can’t seem to back away from the TV, he even tried to get his wife over to watch it with him, it’s like he is addicted to seeing something like that. So the question is why do we keep on watching something terrifying and terrible? So why do we keep on watching all these terrible things? In......

Words: 945 - Pages: 4

Premium Essay

Grammatik

...Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen – eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver) 2 Ejefald (genitiv) 2 KENDEORD (artikler) 3 UDSAGNSORD (verber) 3 Regelmæssige udsagnsord (verber) 4 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 4 Mådesudsagnsord (modalverber) 5 Udvidet tid = ING-form 6 Omskrivning med 'DO' 6 Passiv 7 TILLÆGSORD (adjektiver) 8 BIORD (adverbier) 8 STEDORD (pronominer) 9 Personlige stedord (pronominer) 9 Ejestedord (possessive pronominer) 9 Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer) 9 Henførende stedord (relative pronominer) 10 Spørgende stedord (interrogative pronominer) 11 Ubestemte stedord (SOME og ANY) 11 Påpegende stedord (demonstrative pronominer) 11 Revideret april 2016 NAVNEORD (substantiver) Navneordenes flertalsdannelse (substantiver i pluralis) De fleste navneord danner flertal med et s Ental: room Flertal: rooms 1. Navneord, der ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, danner flertal med -es: bus - buses, church - churches, bush - bushes, kiss - kisses, box - boxes, quiz - quizzes 2. Nogle ord, som ender på -o, tilføjer -es i flertal: tomato - tomatoes, potato - potatoes 3. Hvis ordet ender på konsonant + y, kommer det til at ende på -ies i flertal: family - families, baby - babies (men ikke, hvis der står en vokal foran y'et: boy -......

Words: 3316 - Pages: 14