Free Essay

Engineer

In: Business and Management

Submitted By 113042
Words 678
Pages 3
آزاديهاي گزينش مديريت مخاطره

Risk Management Options, PROJECTSMART.co.uk
مترجم: بهزاد رستمي،كارشناس مهندسي صنايع، اداره پيگيري و كنترل پروژه هاي مهندسي، معاونت مهندسي، شركت سايپا
مديريت مخاطره به صورت يك فعاليت بخش كرده شده يا متمركز بايد كه تكاليف ذيل را انجام دهد: شناسايي نگرانيها؛ شناخت مخاطره ها و صاحبان مخاطره- ارزيابي مخاطره ها در حد احتمال و پيامدها؛ بررسي انتخاب ها براي سازگاري مخاطرات با محيط؛ اولويت بندي دستيابي هاي مديريت مخاطره؛ توسعه پلان هاي مديريت مخاطره؛ تاييد اجراي پلان مديريت مخاطره؛ پيگيري دستيابي هاي مديريت مخاطره و اداره درخور. اين شدنش ها هستند كه محيط براي انها در حال سازگاري است. اين كار مديريت است كه برنامه ريزي كند كه محيط اين شدنش ها سازگار خواهد بود. مشتري نظر دهنده نهايي است، مگر انكه اهداف داخلي بايد در يك سطح بالاتر از توقعات مشتري باشند.
كلمات كليدي در مديريت مخاطره اينها ميباشد: پويش گرايانه؛ مديريت؛ سازگاركردن محيط؛ بطور قابل قبول؛ شغلي؛ شدني بودن. نياز به تكنيكهاي جديد ارزيابي و مديريت مخاطره مورد تاكيد است تا پيوسته مخاطره هاي بالقوه و بحرن اميز را جستجو كرد، و استراتژي هايي براي اداره اين مخاطره ها توسعه داد، براي مثال: طي توسعه محصول. اين بديهي است كه بدون يك برنامه قوي مديريت مخاطره بصورت قسمي از اين پروسه، يك شركت زمان، ثروت، و منابع را هدر خواهد داد، و در اداره بقاعده پروژه هاي خود شكست خواهد خورد.
مديريت مخاطره حاصل جمع تمام فعاليت هاي جهتدار كنشگرايانه مديريت در حيطه يك برنامه است كه به منظور سازگاركردن قابل قبول شدنش شكست در عناصر يك برنامه ميباشند. از يك منظر سازماني يك شكست هر چيزي است كه با شيوه غير شغلي انجام شود و/يا با نتيجه كمتر از بسنده.
آزاديهاي گزينش مديريت مخاطره
آزاديهاي گزينش مديريت پروژه معمولا با عنوان آزاديهاي گزينش اداره مخاطره نقل قول ميشوند با ريزبخش هايي چون: اجتناب، كنترل، تقبل، انتقال مخاطره، و دانش و كاوش. عموما، ارزيابي ازاديهاي گزينش مديريت يك پيش رانشي است چونكه تصميمات لازمه بايد در اوائل طرح رخ دهند كه چيرها هنوز ناروشن است. ليكن، اگر اطلاعات به پرسنل باتجربه داده شوند، شخص ميتواند انتظار تصميمات خيلي خوب داشته باشد چونكه ندرتا يك حرفه حقيقي در مورد عملي بودن انتخاب هاي قابل حصول وجود دارد. (عملي بودن يك انتخاب معمولا يك موضوع زمانبندي و تامين بودجه است.)
اجتناب: از يك روش علي البدل استفاده كنيد كه اين مخاطره را ندارد. اين حالت همه وقت يك ازادي گزينش نيست. روشكار هايي وجود دارند كه باتامل مخاطره بالا را دربرميگيرند به اميد منافع بالا. ليكن، اين موثرترين تكنيك مديريت مخاطره است اگر ميتواند بكار رود.
كنترل: كنترل كردن مخاطرات دربرميگيرد توسعه دادن يك طرح تقليل مخاطره و سپس پيگردي به طرح را. جنبه كليدي طراحي توسط اشخاص باتجربه است. خود طرح ممكن است كه دربرگيرنده برنامه هاي مشابه توسعه و غيره باشد.
تقبل: با سادگي تقبل مخاطره و پيگيري كردن. معهذا، تمايلي در سازمانها ميتواند وجود داشته باشد كه بتدريج تقبل مخاطره تجلي يك مخاطره كنترل شده را بدست آورد.
انتقال مخاطره: يعني انگيزاندن طرفي ديگر به پذيرش مخاطره، مخصوصا از طريق قرارداد يا طفره. مسئوليت ميان پيمانكاران احداث يا ديگر پيمانكاران اغلب به اينصورت جابجايي ميشود.
دانش و كاوش: اين حالت اداره "راستين" مخاطره نيست، ولي ، برعكس يك تكنيك براي تقويت تكنيكهاي ديگر. بهترين نگرش به اين شيوه ميتواند بصورت انطباق دادن شيوه اي باشد كه يك دانشجو در حال نوشتن رساله تحصيلي انرا استفاده ميكند: مطالعه شديد با آزمايش مخصوص- به عبارت ديگر انجام مطالعه و پژوهش خود.
هرگز انتظار نداشته باشيد كه طرح هاي اوليه مديريت مخاطره كامل باشند. بعمل گذاري، تجربه، و نتايج فعلي لطمه تغييرات در طرح راتحكم خواهند كرد تا اجازه تصميم گيري هاي متفاوت در مورد توزيع مخاطره هاي رو در رو بدهند. براي اينكه شركت ها در قرن 21 موفق شوند ، آنها نياز است كه در تمامي جوانب كسب و كار خود موفق شوند، ازجمله مديريت مخاطره، تا انها بتوانند اهداف خود و مشتريان را براورده كنند.
نتيجه گيري
مديريت مخاطره يك پروسه درجريان است ، و تركيبي است از فعاليت هاي پويش گرايانه هدايت شده مديريت در حيطه يك برنامه كه قصد دارند كه محيط را براي امكان شكستها سازگار كنند.

Similar Documents

Free Essay

Engineer and Layer

...Name: HUY HUYNH Class: PHIL-370 Instructor: Michael Davis Third Paper ENGINEERS AND LAYERS Ornella Muti, P.E., was retained by plaintiff’s attorney to evaluate a transponder used in small planes to determine whether it could have been the cause of a mid-air collision. While doing the evaluation, Muti discovered that the transponder has a flaw which, though unrelated to the collision, might well cause another dangerous error, failure to respond during the approach to landing if the ambient temperature is too high. Since this second flaw both concerns public safety and was unrelated to the case, Muti sent a senior engineer at the defendant company a copy of the relevant parts of her report when she sent the entire report to the plaintiff’s attorney, telling the attorney what she had done. Plaintiff’s attorney then filed a complaint with us, alleging breach of confidentiality, breach of contract, and other unprofessional conduct. The case is pretty simple to understand. Muti was hired by a plaintiff’s attorney to investigate a transponder whether it caused a mid-air collision. While doing so, she found an unrelated flaw that could cause a hazard. She sent a second engineer at the defendant company parts of her report, and then sent a full report to the plaintiff’s attorney, telling about the second engineer. The attorney filed a complaint against Muti. The case itself has a few ambiguous details. We have made the following assumptions to clarify these ambiguities so that......

Words: 804 - Pages: 4

Premium Essay

Ethics in Engineer

...Response Journal 2 - Ethics Ethics is one of the most common concept that every engineers must know before starting their career life. The code of ethics for engineer was created so that engineers can follow these codes and do not attempt to make any error intentionally. It is a set of rules and obligations that set a standard for an engineer’s decision. In other word, the code of ethics required every engineers to be honest, fairness, equity, and must be dedicated to the protection of public health, safety, and welfare. (Engineers, 2007) The short story “The adventure of the Engineer’s thumb” written by Arthur Conan Doyle is a good example regarding engineering’s code of ethics. The story was told to Sherlock Holmes, began in London 1889 about a young hydraulic engineer, Mr. Hatherley. Hatherley was offered to fix a hydraulic machine with a salary of 50 guineas by a person who identified himself as Colonel Lysander Stark. However, the job has to be perform around mid-night although rather to be just around an hour, out of town in Berkshire. Hatherley could not resist to accept a good offer because his gross taking was only 27 pounds 10s every day. Stark wanted the job to be performed at midnight because he did not want his neighbors to acknowledge the valuable of the land around them. There were large deposit of fuller’s earth under the land. Later on, after arriving to Stark’s place and took an inspection of the press machine, Hatherley discovered the floor consist......

Words: 688 - Pages: 3

Free Essay

Shortage of Engineers

...that we use to make our life more comfortable are created and maintained by engineers. Clearly engineers play an important role in our lives. However, there is a shortage of them. I believe that studying engineering should be encouraged and we should make engineering a more attractive career. In this report, I will address the importance of engineers, reasons why we are lacking them and some solutions that can help solve the problem. 2. The importance of Engineers Engineers apply their knowledge in mathematics, sciences, economics and society and use their practical skills to design and build structures, machines, devices, materials, systems, and processes1. Looking around us, everything from vehicles, buildings, facilities to our laptops, mobile phones have been created and are still maintained by engineers. Hence, it is hard to imagine how our lives will be without them. Moreover, engineers are those who has changed and shaped the world today. “Engineers will drive the solutions to today’s most pressing problems” – Quote by Dean of Engineering, UC Berkeley. One of the most significant events in the history of the world’s economy is the Industrial revolution in eighteenth and nineteenth century. Starting in the UK, the manufacturing of products has switched from animal and labour based to machine based. Since then, the UK economy, and later the most of Europe economy have developed dramatically. Engineers continue to solve one of the biggest problems today, global warming.......

Words: 1076 - Pages: 5

Free Essay

Engineers

...ENGINEERS AUSTRALIA INFORMATION BOOKLET How to increase your chances of getting your first engineering job in Australia Guide for migrant professional engineers, engineering technologists and engineering associates JENNIFER O’DONOVAN 2 “How to increase your chances of getting your first engineering job in Australia” Author: Jennifer O’Donovan, Manager Career Development Centre, Engineers Australia, Sydney Editor: Dr Dietrich Georg Copyright 2013 © Engineers Australia All rights reserved Published by Engineers Media Pty Ltd, Crows Nest, Sydney, www.engineersmedia.com.au, on behalf of Engineers Australia Cataloguing-in-Publication entry is available from the National Library of Australia http://catalogue.nla. gov.au/ ISBN 978-1-922107-26-8 The material contained in this practice note is in the nature of general comment only and is not advice on any particular matter. No one should act on the basis of anything contained in this note without taking appropriate professional advice upon the particular circumstances. The publisher and the author do not accept responsibility for the consequences of any action taken or omitted to be taken by any person on the basis of anything contained in or omitted from this note. Engineers Australia “How to increase your chances of getting your first engineering job in Australia” 3 CONTENTS 1. Introduction 2. Preparing yourself 2.1. Language skills 2.2 Communication skills 2.3. Further study 2.4. Continuing......

Words: 6101 - Pages: 25

Premium Essay

Civil Engineers

...Responsibilities and Duties of a Civil Engineer Author : Exforsys Inc.     Published on: 26th Oct 2006    |   Last Updated on: 13th Dec 2010 The General Responsibilities and Specific Duties of a Civil Engineer The work of a civil engineer is all around us yet many do not even realize what a civil engineer is responsible for doing. The job role of a civil engineer is extremely important as it equates for the overall safety of society in many different facets. It is important to look at the role that a civil engineer plays and realize what they do in their daily job duties that make the area safe for the people who live there. What Is a Civil Engineer? It is important to first provide a formal definition highlighting the role of a civil engineer. A civil engineer is responsible for using their civil engineering background to plan and oversee various construction efforts in many different areas of this field. They will apply civil engineering principles to ensure that structures are constructed in the safest, sturdiest manner. General Responsibilities of a Civil Engineer A civil engineer engages in many general responsibilities on a daily basis. These responsibilities are a crucial part of their job and enable the civil engineer to engage in their profession to the best of their ability. One general responsibility of the civil engineer is to analyze various factors concerning a construction job. The civil engineer will analyze the proposed site location as well as the......

Words: 1134 - Pages: 5

Premium Essay

Civil Engineers

...Responsibilities and Duties of a Civil Engineer Author : Exforsys Inc. Published on: 26th Oct 2006 | Last Updated on: 13th Dec 2010 The General Responsibilities and Specific Duties of a Civil Engineer The work of a civil engineer is all around us yet many do not even realize what a civil engineer is responsible for doing. The job role of a civil engineer is extremely important as it equates for the overall safety of society in many different facets. It is important to look at the role that a civil engineer plays and realize what they do in their daily job duties that make the area safe for the people who live there. What Is a Civil Engineer? It is important to first provide a formal definition highlighting the role of a civil engineer. A civil engineer is responsible for using their civil engineering background to plan and oversee various construction efforts in many different areas of this field. They will apply civil engineering principles to ensure that structures are constructed in the safest, sturdiest manner. General Responsibilities of a Civil Engineer A civil engineer engages in many general responsibilities on a daily basis. These responsibilities are a crucial part of their job and enable the civil engineer to engage in their profession to the best of their ability. One general responsibility of the civil engineer is to analyze various factors concerning a construction job. The civil engineer will analyze the proposed site location as well as the......

Words: 327 - Pages: 2

Premium Essay

Deteriorating Technical Niche of Engineers

...| | | | | | | | | | INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT KOZHIKODE | | | | Deteriorating Technical Niche of Software EngineersSSD | Project Proposal8/24/2014 | | Submitted By: | EPGP-05-121 | Jaspreet Singh | EPGP-05-141 | Rajan Gupta | EPGP-05-148 | Sandip Shah | EPGP-05-156 | Susanta Paul | EPGP-05-142 | Raja Row Choudhury | Proposal for Simulation and System Dynamics.@2014 Authors. No part of this document should be reproduced or distributed without the prior permission of authors. | Problem Area Technical Talent shortage, Skill-Gap, Skill Mismatch, Skills shortage, etc. are the expressions of the same problem which have remained abuzz in almost all the Technology centric industries since years. The case of IT Services Industry is no different. In fact the skill gap widens even more, as the pace on which the technologies are changing in the IT / Digital space is the fastest. Concepts of IT have evolved so fast that it seems we have lived through multiple eras in less than a decade’s time – dot-com era; Information era with the advent of the powerful Search engine, Google and the knowledge collaborators, Wikis; the E-era, in which IT engulfed the whole Business value-chain with its e-models – e-commerce to e-business; then came the Social-era, which re-defined not just businesses but the people’s lives by taking them thousands of miles ahead in terms of reach, connectivity, opportunities, etc.; and now we are living in a......

Words: 688 - Pages: 3

Premium Essay

Engineers Ethical Actions

...The ideal professional engineer should, above all, be honest. Honesty in the engineering profession is very important as people often bet their lives on the safety of the engineers‟ products”. Ideally a professional engineer should be a critical thinker, creative, and have a strong enough confidence in his own ideas to stand up for them when being critiqued. This is sometimes not the case; I have met many engineering students who, when asked why they feel they have the best solution, back down and decide that they must be wrong. That is the opposite of what an ideal engineer should do. A professional engineer seeks to apply their sound moral reasoning, technical competency, communication ability, and ethical behavior to all situations they are faced with, both on and off the Clock. * Dedication * Diligence * Honesty * Efficiency 2.1 An engineer should be transparent and receptive to peer review or checking of his work if requested/required by the client/authorities 2.2 A checker engineer must be open to the views and design concept of the original designer and in areas of disagreement the checker must give justification for his disagreement. 2.3 A checker engineer should take full responsibility for the checking of the work himself. 2.4 An engineer should undertake CPD to enhance his knowledge and capability 2.5 An employer engineer should ensure that his employee engineers are BONA FIDE engineers registered with BEM. 2.6 An engineer should report......

Words: 423 - Pages: 2

Premium Essay

Manual of Professional Practice for Electronics Engineers

...MANUAL OF PROFESSIONAL PRACTICE FOR ELECTRONICS ENGINEERS I. CODE OF ETHICS FOR ELECTRONICS ENGINEERING PRACTITIONERS FOREWORD Honesty, justice and courtesy form a moral philosophy which, associated mutual interest among men, constitutes the foundation of ethics. The electronics engineer should recognize such standard, not in passive observance, but a set of dynamic principles guiding his conduct and way of life. It is his duty to practice his profession according to this Code of Ethics and Conduct. The keystone of professional conduct is integrity. Hence, it behoves the electronics engineer to discharge his duties with fidelity to the public, his employer and his client and with fairness and impartially to all. It is my duty to interest himself in public welfare, and to be ready to apply his special knowledge for the benefit of mankind. He should uphold the honor and dignity of his profession and avoid association with enterprise of questionable character. In his dealings with fellow engineers, he should be fair and tolerant. RELATIONS WITH THE STATE 1. Each and every engineer shall recognize and the supreme authority of the State as express through its laws and implemented by its agencies, whenever wherever such laws do not infringe upon the rights and privileges of citizens as guaranteed by the Constitution. 2. He shall recognize that the well-being of the public and the interest of the State are above the well-being and interest of any individual. ...

Words: 1403 - Pages: 6

Premium Essay

Mechanical Engineers Qualities for Millennium 3

...Mechanical Engineers Qualities for Millennium 3 1) Bachelor’s Degree/Diploma in Mechanical Engineering or its equivalent. The mechanical engineer has been called the general practitioner and the jack-of-all trades among engineering professions. This is because he requires education and skills that span a broad range of technical, social, environmental, and economic problems. In general, however, the mechanical engineer is concerned with controlling the principles of motion, energy, and force through mechanical solutions. A mechanical engineer designs the tools and processes used for satisfying the needs of society through a combination of material, human, and economic resources. He might work on electric generators, internal combustion engines, steam and gas turbines, and other power-generating machines. He might also develop machines such as refrigeration and air-conditioning equipment, power tools, and other power-using machines. Engineers must combine a good understanding of science, mathematics, and computers with a good knowledge of current technology. At the high school level, the emphasis is on mathematics. Two years of algebra plus courses in geometry and trigonometry generally are required. In addition to the sciences and math, engineers need good communication skills, so don't neglect the liberal arts and humanities. In addition, remember that many of the large industrial firms that employ mechanical engineers are......

Words: 2344 - Pages: 10

Free Essay

Electronics Engineer

...Power Characteristics of Networks on Chip Mohamed A. Abd El ghany*, Darek Korzec* and Mohammed Ismail** Electronics Engineering Dept., German University in Cairo, Cairo, Egypt* Electrical Engineering Dept., The Ohio State University, Columbus, USA. The RaMSiS Group, KTH, Sweden** E-mails: mohamed.abdel-ghany@guc.edu.eg, darek.korzec@guc.edu.eg, ismail@ece.osu.edu Abstract— Power characteristics of different Network on Chip (NoC) topologies are developed. Among different NoC topologies, the Butterfly Fat Tree (BFT) dissipates the minimum power. With the advance in technology, the relative power consumption of the interconnects and the associate repeaters of the BFT decreases as compared to the power consumption of the network switches. The power dissipation of interswitch links and repeaters for BFT represents only 1% of the total power dissipation of the network. In addition of providing high throughput, the BFT is a power efficient topology for NoCs. Index Terms – NoC, Power Dissipation, BFT. CLICHÉ, Octagon, SPIN, Interswitch Links I. INTRODUCTION With the increasing number of intellectual property blocks (IPs) in System on Chips (SoCs), billions of transistors integrated on a single chip will soon become a reality. The limitations of system scalability, bandwidth and power dissipation are becoming the major drawbacks for high performance SoCs. Recently, Network-on-Chip (NoC) architectures are emerging as the best replacement for......

Words: 2709 - Pages: 11

Premium Essay

Boss

...understand the reality of ‘engineering.' For them, engineers are “super-humans” who build rockets, robots, electric vehicles and the like. The reason is that when a person says he works on a satellite project, people jump to the conclusion that he knows every detail of building a satellite. In reality, no engineer can know the entire details of projects. For example, it requires people from various disciplines such as electrical, mechanical, chemical and materials engineering to design an electric car. Since the common man has the “super-human” view in mind, he generally does not accept or appreciate many of the “real” engineering works. For example, a home inverter might not bring about any awe to the common man as does an electric vehicle (though both might be equally challenging to build), because he often finds a technician setting right the problems in a home inverter. The technician just knows by experience what to do, whereas an engineer knows why it has to be done. Engineering is more valuable than science First, I will clarify the difference between ‘science' and ‘engineering' through a simple example. The study of optics of materials will fall under science. Scientists (physicists, in this case) will try to explain the optical properties which different materials possess. If someone tries to use the optical properties to make a microscope or a camera, he will be an engineer. Scientists establish facts which engineers exploit to make things useful to society.......

Words: 855 - Pages: 4

Premium Essay

Marketing Strategy

...this is what is called being selfish. For example, the purchase amounts of staff time to work on the weekend. This Quite simply is not the work of an ethical famous factories do, do. In light of the reputation and confidence, showing factories famous quality and value at the expense of small factories and start-ups. Greed to get as much as possible from customers and a thousand The benefits of competition to make catalog immoral. The most affected is the ultimate consumer Engineers are always trying to develop their companies no matter what the cost is. Many of the engineers working more than they should. For example, some of the engineers is trying hard to reach the top for the success of that company, even if it cost him to work outside working hours. Good job he does not harm in it. But, you gave the right engineer for other engineers to show themselves? Is this the work of aspiring engineer for selfish for himself or to serve the community and the people? Is this the work of engineer will cost consumers the right price, or he would use the uniqueness of this product is to raise prices exaggerated? I believe...

Words: 382 - Pages: 2

Free Essay

Mgt 434 Week 4 Dq 3

...MGT 434 Week 4 DQ 3 To Buy This material Click below link http://www.uoptutors.com/MGT-434/MGT-434-Week-4-DQ-3 You are the Office Manager for an engineering firm. You interview Patricia for a position as the admin for three engineers and two surveyors. Three weeks after she accepts the job, she calls in sick. She does not bring in a doctors note. Two weeks later, she calls you to tell you that her boy friend”must undergo surgery. She has promised him that the first person he will see upon coming out of anesthesia will be she. She needs to take time off to fulfill her promise. You tell her to report in once she has seen him. One month after that, she comes to you and tells you that she needs an advance on her salary, as she is on the verge of being evicted. You speak with the owner, who says that she can have her check early ONLY this one time. Several days later, she calls on her cell phone. She speaks to one of the engineers and tells him to tell you that a car drove her off the road and the state trooper investigating the case believes that she needs to take the day off to recuperate. The engineer reports this to you. He also tells you that his team has been keeping a diary on her time and attendance. She constantly is leaving her work station, going outside to smoke or talk on has cell phone. She also has told them that she suffers from Crohn’s’ Disease and needs frequent bathroom breaks. You tell her that you would like to speak with her. She tells you, in......

Words: 432 - Pages: 2

Premium Essay

Let Is Go

...research engineer is the closest of a scientist. They explore fundamental principles of chemistry, physics, biology, and mathematics in order to overcome barriers preventing advancement in their field. They also conduct investigations using various means like experiments both large and small-scale. Development- The development function is often coupled with research in so called R&D divisions. Development engineers take knowledge acquired by researchers and apply it to a specific product or application. They continuously looking for ways to incorporate the findings of research, into prototypes to test their feasibilities for use in tomorrows products. Testing- Test engineers are responsible for designing and implementing test to verify the integrity, reliability, and quality of products before they are introduced to the public. They devise ways to simulate the conditions a product will be subjected to during life. Design- The design engineer is responsible for providing the detailed specifications of the product society uses. They use their knowledge of scientific and mathematical laws, coupled with experience, to generate a shape to meet design tools and are often supported by technicians trained in computer drafting software. Analysis- is an engineering function performed in conjunction with design, development, and research. They use mathematical models, and computational tools to provide the necessary information to design, develop, or research engineers to......

Words: 1085 - Pages: 5