Free Essay

English Test

In: Other Topics

Submitted By rasser8600
Words 1182
Pages 5
Lømmelpakken

Lømmelpakken blev vedtaget af Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti efter et skarpt opgør i folketingssalen. Lømmelpakken giver politiet nye redskaber over for demonstranter og andre, der er samlet i større grupper. Lømmelpakken medfører at politiet kan lave præventive anholdelser på 12 timer i forhold til 6 timer tidligere. Samtidig blev bødestraffene femdoblet og det blev muligt at fængsle demonstranter i op til 40 dage, hvis et påbud om at forlade en demonstration ignoreres.

Problemformulering: Hvorfor fik Danmark en ”lømmelpakke” og hvordan kan beslutningsprocessen karakteriseres?

Underspørgsmål:
- Hvilken indflydelse har eksperter på lovgivningsprocessen, og hvilke andre aktører spiller en rolle?
- Hvilke retssikkerhedsmæssige problematikker ved Lømmelpakken bliver der rejst i høringssvarene og hvordan bliver disse behandlet i folketingsdebatten?

Tidslinje over beslutningsprocessen:

19. oktober 2009: Brian Mikkelsen (daværende justitsminister) sender lovforslag til offentlig høring hos både organisationer og berørte myndigheder.
29. oktober 2009: Lovforslaget fremsættes i folketinget.
4. november 2009: 1. behandling → behandling i retsudvalget.
18. november 2009: Ændringsforslag
19. november 2009: 2. behandling i folketinget
26. november 2009: 3. behandling og vedtagelse med 58 for (V, DF og K) og 50 mod (S, SF, R, EL, LA)
3. december 2009: Lømmelpakken trådte i kraft.

Fasemodellen
Meningsdannelse:
Lømmelpakken blev vedtaget, da der var bekymring for det kommende klimatopmøde, og derfor skulle denne pakke forebygge og forhindre uroligheder ved Klimatopmødet.
VK regeringen havde en interesse i at vise handlekraft og vise, at de har en stærk retsstat der tager fat. Dette støtter Konservative stærkt op om, og dette afspejles også i deres ideologi.
Lømmelpakken blev officielt lanceret i artiklen “Klimaaktivister står til bødesmæk” af Peter Christensen (Jyllands-Posten d. 15.09.2009). Denne artikel starter debatten om lømmelpakken, og er dermed også med til at skabe en meningsdannelse ikke kun i partierne, men også hos de danske borgere.

Dagsordensfastsættelse:
John w. Kingdons model for dagsordensfastsættelse

Problemstrøm: Frygt for uro i forbindelse med klimatopmødet.

Politisk strøm: Regeringen var interesserede i at vise, at de var handlekraftige.

Løsningsstrøm: Stramninger af straffeloven i forbindelse med især præventive anholdelser.

Policy-window (beslutningsmulighed): Både medieomtale og en kollision af de ovenstående strømme. Derudover er der en kommende begivenhed, der gør, at denne lovgivning kan fastsættes.

Aktiv beslutningsdagsorden: Stramninger af straffeloven ift. bødestraf, fængselsstraf og præventive anholdelser

Beslutningsfasen:
Beslutningsprocessen kan beskrives som garbage can modellen. Denne model kan bruges til at forstå hvordan beslutninger tages ved at de uafhængige strømme mødes og bidrager til en fælles beslutning. I denne model er der ikke tale om en længerevarende og gennemtænkt process, som er kendetegnende for andre beslutningsmodeller. Det nævnes ofte i sammenhæng med denne model at mediernes omtale og opmærksomhed påvirker processen. Lømmelpakken blev vedtaget i en tid hvor vold og hærværk var et hyppigt emne i medierne. Det var et emne hvordan demonstrationer og demonstranter skulle påvirke klimatopmødet. Samtidig havde der tidligere på året været fredelige demonstrationer i forbindelse med afviste asylansøgere, der opholdte sig i Brorsonskirken i København. Her demonstrerede danskere for at politiet ikke skulle sende dem hjem. I forbindelse med denne sag der høstede stor medieopmærksomhed var politiets beføjelser ligeledes et emne. Tidligere på året havde der desuden været optøjer i forbindelse med bandekrigen på især Nørrebro i København.

Implementering:
Implementering er udførelsen af en idé/plan. Det er ordet for den proces, som beslutningen går igennem fra vedtagelsen til gennemførelsen. Så i modsætning til beslutningsfasen, er det ikke tanken bag det, men udførelsen af beslutningen i praksis.
Mange danskere, hele 55%, mener at lømmelpakken skal bibeholdes, fordi de mener at der vil blive brug for den igen. "Befolkningen er overbevist om, at det var lømmelpakken, der gjorde, at klimatopmødet forløb så roligt, som det gjorde.” udtaler SF’ retsordfører Karina Lorentzen i atrtiklen “Vi er vilde med lømmelpakken”. Folk ved at klimatopmødet forløb roligt takket være lømmelpakken, men andre mener at den skal afskaffes igen, da klimatopmødet blev brugt som årsag til, at den blev indført. Juraprofessor Eva Smith, tror ikke at dem der mener at vi skal beholde lømmelpakken, ved hvad de siger ja til, og hun håber ikke at man vil beholde den. Som modsvar til det siger retsordfører i de konservative Tom Behnke, at det jo kun er lømlerne, der har grund til at være bange for lømmelpakken.

Effekt og feedback:
Lovforslaget har gennem processen mødt megen kritik, men også efter lømmelpakken blev indført og set i praksis ses en skarp kritik. Flere peger på, at der er alvorlige fejl i lovgivningen, og at der både sættes spørgsmålstegn ved politiets praksis ved klimatopmødet, men også politikernes metode til at udarbejde loven. Ifølge Amnesty er “Det helt ude af proportioner. Med så mange præventive anholdelser bekræfter det, at lømmelpakken ikke fungerer, og den bør gås grundigt efter i sømmene” (Dagbladet Politiken, 13-12-2009)
Dog er lømmelpakken også mødt med ros, og DF siger bl.a., at “der er ingen tvivl om, at det er lømmelpakken, der har gjort, at politiet har kunnet slå så kontant til over for de professionelle ballademagere. Havde vi ikke fået vedtaget lømmelpakken, så var Amager blevet lagt øde af disse autonome krigere, siger Dennis Flydtkjær og roser politiet for en storartet og yderst veltilrettelagt fremfærd i forbindelse med demonstrationen.”

Aktører:
Forslag fremsat af Brian Mikkelsen (venstremand)

Venstre går ind for en lømmelpakke.
Radikale og Konservative bakker op omkring venstres forslag, som mener, at man giver politiet nogle gode redskaber at arbejde med og tror på, at det vil virke.

SF og socialdemokraterne starter med at være imod loven, men ender med at gå sammen med radikale og støtte forslaget om hårde straffer for gadeuorden, dog stadig med nogle betænkeligheder fra SF. Til slut stemte de imod forslaget.

Danske advokater (Advokatrådets strafferetsudvalg) advarer imod loven, og siger at man er ved at lave samme fejl som man lavede med knivloven. Med dette menes at lovændringen vil ramme andre end egentlig tiltænkt.

Radikale er kun positive over for lømmelpakken til at starte med, men begynder at blive skeptiske over for den. Det samme gælder for SF og Socialdemokraterne. Selvom de på et tidspunkt bakker op omkring den begynder de at se mere skeptisk.

Den danske afdeling af Amnesty Internationals mener at ytringsfriheden og forsamlingsfriheden trues af lømmelpakken. Desuden mener organisationen for menneskerettigheder at loven vil kunne få almindelige mennesker til at lade vær med at demonstrere.

Venstre:
Udtalte interesser:

Uudtalte interesser:

Konservative:

(Klima)-aktivister:

Dansk Folkeparti:

Retssikkerhedsmæssige problematikker ved Lømmelpakken rejst i høringssvarene

Domstolsstyrelsen fremhæver at man burde stramme §119 stk. 3 så man kan frihedsstraf også i førstegangstilfælde, hvis man ligger hindring i forhold til politiets arbejde.
Justitsministeriet mener at selvom man ikke direkte er en del af en demonstration der involvere grov forstyrrelse af ro og orden på offentlig sted, kan man godt straffes, fordi man er i forlængelse af demonstrationen. Justitsministeriet udtaler i deres høringsvar at lov §119 stk.3,2 pt., kan anvendes selvom den pågældende ikke er deltager i urolighederne og dermed ikke kan straffes for overtrædelse af straffelovens §119, stk. 3.

Litteratur: http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e1bac3bb http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2009/11/26/104519.htm

http://jyllands-posten.dk/indland/ECE4307124/DF%3A+Lømmelpakken+virkede/

http://www.avisen.dk/vi-er-vilde-med-loemmelpakken_121592.aspx

Similar Documents

Premium Essay

Oral English Test

...2010/9/30 Oral English Test in Middle School: Current Situation and Strategies Abstract: Oral English is becoming more and more important to both teaching and learning, which requires effective methods to assess and test oral English. This essay analyzes the current situation of oral testing in middle school and focus on the eight strategies to solve the problems in oral testing. It aims at investigating students’ current study situation and work out the English language oral assessment for middle school students. Key words: oral English test current situation strategies Current situation about oral English test Usually, English teachers pay more attention on testing their students’ ability of language comprehension than language production. They often use listening or writing test forms to classify the students’ level. Students’ communicating ability is frequently ignored. In fact, language production is more difficult to study than language comprehension. Note that communicating is used in the sense of conveying information. Communicating ability really shows how well the students master the language. Oral tests can just be managed to test students’ language production as well as the communicating ability. Nowadays, more and more teachers and students aware the importance of communication. Teachers use various teaching methods to encourage their students to speak English to have real communication. They also have the aware of arranging oral tests to judge the......

Words: 2022 - Pages: 9

Free Essay

English Test

...Division of Marinduque IPIL NATIONAL HIGH SCHOOL Ipil, Santa Cruz THIRD MONTHLY TEST IN ENGLISH 7 Name: ____________________________ K:___P:__U:___ Total:_____Rating:_____ Grade/Section:______________________ Date: November 28, 2014 KNOWLEDGE A. Identify the silent letter in each of the following words. 1. plumber - ______ 6. Receipt - ______ 2. gnarl -______ 7. Psychology - ______ 3. psychic -______ 8. Bomb - ______ 4. climb -______ 9. Bouquet - ______ 5. buffet -______ 10. Pneumonia - ______ PROCESS B. Rewrite each sentence by capitalizing all proper nouns. (Chrome) 1. We spent our sunday afternoon at the park. _________________________________________ 2. Last tuesday, mrs. alcantara gave us a quiz. _________________________________________ 3. The conference was held at bangkok, thailand. _________________________________________ 4. Did you see mayor wilfredo red during the program? _________________________________________ 5. uncle rhey is coming home in august. _________________________________________ C. Write down the underlined words in the paragraph then classify them as to abstract or concrete. The beauty, fame, and majesty of Niagara Falls attract tourists from many countries. It’s swirling rapids and its roaring waters create amazement and fear. In the evening, the huge spotlights which light the falls add splendor and grandeur to the scene. Many people believe no other place or spot in North......

Words: 1131 - Pages: 5

Free Essay

English Test

...2012年12月CET6听力(A套) Section A 11. A) Ask his boss for a lighter schedule. B) Trade places with someone else. C) Accept the extra work willingly. D) Look for a more suitable job.  12. A) It is unusual for his wife to be at home now. B) He is uncertain where his wife is at the moment. C) It is strange for his wife to call him at work. D) He does not believe what the woman has told him. 13. A) The man is going to send out the memo tomorrow. B) The man will drive the woman to the station. C) The speakers are traveling by train tomorrow morning. D) The woman is concerned with the man’s health. 14. A) The suite booked was for a different date. B) The room booked was on a different floor. C) The room booked was not spacious enough. D) A suite was booked instead of a double room. 15. A) The reason for low profits. B) The company’s sales policy. C) The fierce competition they face. D) The lack of effective promotion. 16. A) Go and get the groceries at once. B) Manage with what they have. C) Do some shopping on their way home. D) Have the groceries delivered to them.  17. A) The hot weather in summer. B) The problem with the air conditioner. C) The ridiculous rules of the office. D) The atmosphere in the office.  18. A) Set a new stone in her ring. B) Find the priceless jewel she lost. C) Buy a ring with precious diamond. D) Shop on Oxford Street for a decent gift.  Questions 19 to 22 are based on the conversation you have just heard.  19. A) Damaging......

Words: 16973 - Pages: 68

Premium Essay

English Test

...Taking into consideration the previous meeting three schemes have been suggested so that the Grapefruit PLC would fix its relations with the locals and at the same time would increase the amount of the sales. According to,the first scheme the company will donate £500,000 in order a new maternity unit to be open. This effort will increase the company’s reputation and its publicity, however, there would be no short term impact in the sales. Also, according to the second scheme the company will pay to the Totnes Art Centre £100,000 for the next four years so that the theatre would make a tour of Spain. The company will open a factory in Spain so this scheme would increase the awareness of the brand. The negative points are that this scheme would not improve directly. There is also £20,000 p.a for four years tax savings. As far as the last the scheme is concerned, the local football club would advertise the company in the ground and on the teams strips for two years. The cost of this advertisement is £350,000 and the tax savings are £100,000. This scheme would increase the sales of the company and also would contribute to the improvement of its relations with the local residents. However, this scheme includes a risk. Sometimes the players tend to have an aggressive attitude and this may have a bad impact in the company’s publicity. To sum up, I believe that the best scheme is the third. However, it contains a risk, it is the only option that would increase the sales in......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

English Level Test

...ENGLISH  LEVEL  TEST   1. When  can  we  meet  again?   a. When  are  you  free?   b. It  was  two  days  ago.   c. Can  you  help  me?   2. My  aunt  is  going  to  stay  with  me.       a. How  do  you  do?   b. How  long  for?   c. How  was  it?   3. When  do  you  study?     a. at  school   b. in  the  evenings   c. in  the  library   4. Would  you  prefer  lemonade  or  orange  juice?     a. Have  you  got  anything  else?   b. If  you  like.   c. Are  you  sure  about  that?   5. Let's  have  dinner  now.     a. You  aren't  eating.   b. There  aren't  any.   c. Tom  isn't  here  yet   6. The  snow  was  ......  heavily  when  I  left  the  house.     a. dropping   b. landing   c. falling   d. descending   7. I  can't  find  my  keys  anywhere  -­‐  I  ......  have  left  them   at  work.     a. can   b. must   c. ought   d. would   8. When  a  car  pulled  out  in  front  of  her,  Jane  did  well   not  to  ......  control  of  her  bicycle.     a. miss   b. lose   c. fail   d. drop   9. According  to  Richard's  ...... ...

Words: 937 - Pages: 4

Free Essay

Ppsc

...CONSOLIDATED ADVERTISEMENT NO. 15/2015 APPEARED IN THE NATION & JANG ON SUNDAY 03-05-2015   APPLY ONLINE   EDUCATION DEPARTMENT SR. NO. 84                             RECRUITMENT TO (660) SIX HUNDRED & SIXTY (INCLUDING QUOTA RESERVED FOR DISABLED PERSONS AND QUOTA RESERVED FOR MINORITIES) PERMANENT POSTS OF LECTURER (MALE) IN THE PUNJAB HIGHER EDUCATION DEPARTMENT.               SUBJECT WISE DETAIL OF LECTURERS (MALE) IS GIVEN AS UNDER:-   Case No. | Subject | Total Posts | Open Merit Posts | Disabled Quota | Minorities Quota | 10-RA/2015 | English | 94 | 86 | 3 | 5 | 11-RA/2015 | Mathematics | 71 | 65 | 2 | 4 | 12-RA/2015 | Physics | 68 | 62 | 2 | 4 | 13-RA/2015 | Chemistry | 63 | 58 | 2 | 3 | 14-RA/2015 | Computer Science | 60 | 55 | 2 | 3 | 15-RA/2015 | Economics | 27 | 25 | 1 | 1 | 16-RA/2015 | Biology | 26 | 24 | 1 | 1 | 17-RA/2015 | Statistics | 24 | 22 | 1 | 1 | 18-RA/2015 | Zoology | 13 | 11 | 1 | 1 | 19-RA/2015 | Botany | 12 | 11 | 0 | 1 | 20-RA/2015 | Urdu | 33 | 30 | 1 | 2 | 21-RA/2015 | Islamiat | 24 | 23 | 1 | 0 | 22-RA/2015 | Pakistan Studies | 12 | 11 | 0 | 1 | 23-RA/2015 | Civics / Political Science | 24 | 22 | 1 | 1 | 24-RA/2015 | Physical Education | 26 | 24 | 1 | 1 | 25-RA/2015 | Commerce | 17 | 15 | 1 | 1 | 26-RA/2015 | History | 9 | 8 | 0 | 1 | 27-RA/2015 | Education | 9 | 8 | 0 | 1 | 28-RA/2015 | Arabic | 9 | 8 | 0 | 1 | 29-RA/2015 | Sociology | 5 | 5 | 0 | 0 | 30-RA/2015 | Persian | 5 | 5 |......

Words: 1536 - Pages: 7

Free Essay

Document 13

...minutes) but I’ve compressed it into two lessons (2 x 50 minutes). This was a request by my mentor explaining that I should cover as much as I possibly can for the exam. Thus, I am thinking that how could I teach this huge and important topic in the time frame given while not sacrificing student’s learning experience. A very difficult task but I’m willing to take the challenge. Most of my classes are weak classes. During my observation class with my mentor, she was doing correction on the test the students had. Only for class 9A, she explained to the students on why the answers were wrong and a short discussion before giving them the correct answer. However, for other classes she just wrote down the answer on the board and let them copy without any explanation or discussion. When I raised the issue, my mentor pointed out that weak students tend to forget what they have learnt in the class, so there is no point to even discuss their mistakes in test and assignments. I was also showed the test score of the weak students and found out that a lot of them failed biology. So, I decided to find out possible reason why the students failed this subject and request my mentor to allow me to mark their assignments. The assignments consist of structured questions. From the students’ answer, I could see that language is one of the problem. For some questions, students copied the definitions off the notes and for others that require their own answer, the words used are not suitable and......

Words: 366 - Pages: 2

Premium Essay

Yagnesh

...An Opportunity to join SAIL as Management Trainee (Technical) or Management Trainee (Administration ) SAIL, a Maharatna Company, is the leading steel-making company in India with a turnover of Rs. 49,350 crore (FY 12-13). SAIL is in the process of modernizing and expanding its production units, raw material resources and other facilities to maintain its dominant position in the Indian steel market. To man front-line executive positions in its Plant/Units/Mines, SAIL invites applications for 650 posts of Management Trainee (Technical) and 60 posts of Management Trainee (Administration) in E-1 grade from young, energetic, result oriented and promising talent in the country. ELIGIBILITY: Upper Age : 30 years as on 1.1.2014, i.e., not born earlier than 1.1.1984 Minimum Qualification : Management Trainee (Technical) Degree in Engineering (full time) with 65% marks (average of all semesters), in the disciplines of Mechanical, Electrical, Metallurgy, Electronics, Instrumentation, Ceramics, Civil, Computer Science (IT), Mining or Chemical Engineering. For Computer Science discipline, MCA (3 years full time) with 65% marks ( average of all semesters) are also eligible. Management For HR, Marketing and Materials : Bachelors’ degree in any discipline with 60% Trainee marks ( average of all subjects) with at least two years full time MBA/PG Diploma in (Administration) Management with 60% marks in Human Resources/ Personnel Management & Industrial Relations/ Personnel Management/ Masters...

Words: 2984 - Pages: 12

Premium Essay

Sail Job Description

...SAIL (Management Trainee (Administration)) Job Description An Opportunity to join SAIL as Management Trainee (Technical) | or Management Trainee (Administration )   SAIL, a Maharatna Company, is the leading steel-making company in India with a turnover of Rs. 49,350 crore (FY 12-13). SAIL is in the process of modernizing and expanding its production units, raw material resources and other facilities to maintain its dominant position in the Indian steel market. To man front-line executive positions in its Plant/Units/Mines, SAIL invites applications for 650 posts of  Management Trainee (Technical) and 60 posts of Management Trainee (Administration) in E-1 grade from young, energetic, result oriented and promising talent in the country. ELIGIBILITY: Upper Age :  30 years as on 1.1.2014, i.e., not born earlier than 1.1.1984  Minimum Qualification  :  Management Trainee (Technical)  | Degree in Engineering (full time) with 65% marks (average of all semesters), in the disciplines of Mechanical, Electrical, Metallurgy, Electronics, Instrumentation, Ceramics, Civil, Computer Science (IT), Mining or Chemical Engineering. For Computer Science discipline, MCA (3 years full time) with 65% marks ( average of all semesters)  are also eligible. | Management Trainee (Administration)  | For HR, Marketing and Materials : Bachelors’ degree in any discipline with 60% marks ( average of all subjects) with at least two years full time MBA/PG Diploma in Management with 60% marks in......

Words: 3008 - Pages: 13

Free Essay

Project Work

...Pass or equivalent is the minimum qualification. The Examination will comprise of a Written Objective Type Examination followed by Data Entry Skill Test / Typing Test . The Commission will not undertake detailed scrutiny of applications for eligibility and other aspects at the time of written examination and, therefore, the candidature is accepted only provisionally. Before applying, candidates are advised to go through the requirements of educational qualification, age etc. and satisfy themselves that they are eligible for the concerned posts. Copies of supporting documents will be sought only from those candidates who qualify for the Skill Test/ Typing Test. When scrutiny is undertaken, if any claim made in the application is not found substantiated, the candidature will be cancelled and the Commission’s decision shall be final. BEFORE APPLYING, CANDIDATES IN THEIR OWN INTEREST ARE ADVISED TO GO THROUGH THE DETAILED INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS NOTICE AND ALSO AVAILABLE ON THE WEBSITE OF THE COMMISSION( http://ssc.nic.in) Candidates seeking reservation benefits available for SC/ST/OBC /PH/EXS must ensure that they are entitled to such reservation as per eligibility prescribed in the Notice .They should also be in possession of the certificates in the prescribed format in support of their claim at the time of Skill Test/Typing Test Only those candidates with visual disability of 40% or more would be considered as VISUALLY...

Words: 11043 - Pages: 45

Free Essay

Homeoscience

...applications for the following positions from aspiring, young, talented and dynamic personnel who are looking for a challenging career. 1. Positions Sl No 1 2 3 4 Post Clerk (For specified states) Probationary Officer (For specified states) Law officer in Scale I or Scale II Assistant Manager in Scale I Eligible candidates are advised to apply online between 12.09.2013 and 26.09.2013 through the Bank‟s website www.federalbank.co.in after carefully going through the instructions contained in this notification. No other means / mode of application will be accepted. 2. Important Dates Opening Date of Online Registration Gateway Closing Date of Online Registration Gateway Edit/ Print online application Aptitude tests for Clerks Aptitude test for Probationary Officer & Law Officer 12.09.2013 26.09.2013 12.09.2013 to 27.09.2013 06.10.2013 20.10.2013 3. Scale of pay and other emoluments Candidates selected will be offered the following pay scale. Sl No 1 2 3 Post Pay Scale `7200 – 400/3 – 8400 – 500/3 – 9900 – 600/4 – 12300 – 700/7 – 17200 – 1300/1 – 18500 – 800/1 -19300 Probationary Officer/ Assistant Manager `14500 – 600/7 – 18700 – 700/2 – 20100 – in Scale I/ Law officer in Scale I 800/7 – 25700 Clerk Law officer in Scale II `19400 – 700/1 – 20100 – 800/10 - 28100 Basic Pay of those candidates selected as Assistant Manager in Scale I and Law Officer in Scale I/ II will be fixed in the appropriate stage in the......

Words: 2608 - Pages: 11

Free Essay

My Data

...Sample Test Paper (MBA, MS Management Sciences) | | 1. All answers must be given on the text answer sheet in the manner indicated on the Sample Answer Sheet. 2. There will be no negative marking. 3. Do not write / answer beyond the specified time which will be controlled by the class supervisor. 4. Calculators of any kind are not allowed.There are five sections of Test Paper: - 1. Section 1 -- English 2. Section 2 -- Mathematics 3. Section 3 -- IQ 4. Section 4 -- General Knowledge 5. Section 5 -- EssayNOTE: 1. You will be required to answer all questions on the given answer sheet. Sample of Answer Sheet is given here. 2. You will be provided Aptitude Test Kit to work. You do not need to carry any thing for the test except your Admit Card. Aptitude Test Kit will include: - * Pencil * Pencil Cutter * Eraser * Scale * Question Paper * Answer Sheet  |  SECTION # 01 -- English | This section includes following areas: - 1. Language (5 Minutes, 15 Questions) 2. Grammar (10 Minutes, 10 Questions) 3. Comprehension (15 Minutes, 10 Questions) |  Language |   | 1- Synonyms a. Opposite b. Appropriate c. Confuse d. Same in the meaning | 2- Amplitude a. Largeness b. Short Fall c. Deficit d. Ingenuity | |   |  Grammar | Choose the answer that best expresses the meaning of original sentence: | 1. With the exception of Frank and I, every one in the class finished the assignment before......

Words: 665 - Pages: 3

Free Essay

Studient

...candidates) ii) 21 to 32 years: a) for Freedom Fighter's Children and Health cadre, b) tribal candidates for only general education cadre. C) Preliminary Examination This examination is a screening test conducted on the following pattern: Subject : Bangla, English ,General Knowledge, Bangladesh &    International   affairs, General Science and Technology, Mathematical Reasoning and Mental Ability Everyday science Duration  : 1 hr Marks : 100 Question Type : Objective type D) Subjects for written Examination i) For General Cadres: Nine Compulsory subjects. General Bangla = 200 Marks General English  = 200 Marks Bangladesh Affairs  = 200 Marks International Affairs = 100 Marks Mathematical Reasoning and Mental Ability = 100 Marks General Science and Technology  = 100 Marks Viva Voce = 100 Marks ii) For technical cadres: Seven compulsory subjects and two post related subjects. General Bangla = 100 Marks General English = 200 Marks Bangladesh Affairs = 200 Marks International Affairs = 100 Marks Mathematical Reasoning and Mental Ability = 100 Marks Two Papers for post Related subject  = 200 Marks Viva Voce = 200 Marks iii) One applying for both cadres: Nine compulsory subjects and two post related subjects. E) Place of Examination Preliminary Test and written examination held in Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Barisal and Sylhet F) Quota Distribution                                                                  Quota......

Words: 551 - Pages: 3

Free Essay

Exam Syllabus

...on the basis of the aggregate marks obtained by the Applicants in the Aptitude Test (Paper I) only subject to their qualifying in Computer/Typing test (Paper 2). India Post Exam Pattern: The Applicants shall be subjected to an Aptitude Test with a total 100 marks covering the following subjects/topics. Aptitude Test (Paper I) will be comprising following four parts (A/B/C/D). The total duration of the Aptitude Test will be 2 hrs (120 Minutes). There is no negative marking. The Syllabus for India Post Aptitude Test (Paper 1) is given below. Paper I – Aptitude Test Syllabus: Part ‘A’|25 Questions on General Knowledge – Questions on current events, sports, history, geography, basic economics, general polity, Indian constitution, science environment etc. – 25 Marks| Part ‘B’|25 Questions on Mathematics of matriculation standard which may cover number system, simplification, decimals, corrections, simple and compound interest, percentage, average, profit & loss, discount, menstruation, time & work and time & distance etc. – 25 Marks| Part ‘C’|25 Questions on English covering grammar (prepositions, adverbs, conjunction, direct/indirect speech, singular & plural, tenses, antonyms/synonyms etc. – 25 Marks| Part ‘D’|25 Questions on Reasoning and analytical Ability – 25 Marks| India Post Qualifying Marks: The minimum qualifying marks/ Cut off Marks to be obtained in each part of India Post Aptitude Test is For OC Candidates – 40% Marks (i.e., 10 marks in each part) For SC/ST......

Words: 408 - Pages: 2

Free Essay

Alphanumeric

... How do I remit the application fee? The applicants can pay the fees using any of the following facilities Payment Gateway using Debit/Credit Card( will be activated in website by 09.10.12) Internet Banking. NEFT (remittance through any Commercial Bank of your choice) Fee Payment Challan provided for remittance at Federal Bank Branches. 3. What is the selection procedure? Candidates shall be selected by Federal Bank through a selection process consisting of an open online exam followed by Personal interview and /or Group Discussion. Online Aptitude test: The online aptitude test will be for duration of 2 hours and shall comprise of the following tests, with a sufficiently high degree of difficulty: Logical aptitude / reasoning Quantitative / numerical aptitude English language General Awareness and Marketing Aptitude Computer Awareness 4. How will a candidate be intimated of the online test and interview? The Candidates should note that the entire selection procedure will be Online and that all the instructions/ intimations will be provided on the Bank’s website. The candidates are requested to check the website for the same from time to time for important dates and notifications. 5. What kind of documents am I supposed carry with me for the online examination? The candidates are requested to bring the following documents at the time of attending the online examination. Call Letter for the online examination with latest passport size photo ...

Words: 907 - Pages: 4