Free Essay

English

In: English and Literature

Submitted By ngothuyhang112
Words 25539
Pages 103
|Inquiry |
|Tôi xin tự giới thiệu tôi là sinh viên năm thứ tư cuả trường Đại Học Ngoại Thương, học chuyên |Dear Sir/ Madam, |
|ngành Kinh tế đối ngoại. Tôi dự định sẽ theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh sau khi tốt nghiệp | |
|ra trường. Tôi có nhu cầu học 1 khóa Tiếng Anh ngắn hạn tại Úc để lấy chứng chỉ IELTS, để chuẩn |Please let me introduce myself. My name is … I am the forth year student of/at Foreign Trade University in the |
|bị cho khóa học nói trên. |major of/ majoring in External Economics. I intend to take/ do an MBA course after graduation. In order to prepare|
|Tôi biết đến tên trường của các ngài thông qua 1 người bạn cùng lớp. Tôi rất mong các ngài gửi |for this plan, a short-term English course in Australia to get (take) an IELTS certificate is very necessary/ “A |
|cho tôi thông tin chi tiết về các khóa học Tiếng Anh 3 tháng bắt đầu vào tháng 2 năm 20…, kể cả |short-term English course in Australia to get an IELTS certificate is very necessary for preparing for this plan”.|
|học phí và thời gian biểu chi tiết. Các ngài có thể thu xếp cho tôi 1 chỗ ở trong Kí túc xá hoặc| |
|ở cùng với 1 gia đình người Úc được không? |Your school name was given/ recommended to me by one of my classmates. Would you please send me detailed |
|Rất mong nhận được thư trả lời của các ngài! |information including tuition fee and timetables/ schedules about 3-month English courses starting/commencing in |
| |February 20…? Could you arrange an accommodation for me in your hostel/dormitory/campus or a homestay with an |
| |Australian family? |
| | |
| |I look forward to receiving your reply. |
| | |
| |Yours faithfully, |
|Bạn làm việc cho 1 công ty xuất nhập khẩu máy. Địa chỉ: 8 Tràng Thi, Hà Nội, Việt Nam. Thảo 1 |Machinery Import and Export Company |
|thư hỏi mua máy vi tính của công ty Delta Com Ltd. Địa chỉ: Bradfield Estate, Bradfield Road, |8 Trang Thi Street, Hanoi, Vietnam |
|Northamtownshire. Postcode: NN84HB |Tel: |
|+/ Giới thiệu công ty bạn là công ty kinh doanh máy móc hàng đầu Việt Nam có chi nhánh ở 1 số | |
|thành phố lớn khác. Công ty rất quan tâm đến máy móc của họ và yêu cầu họ gửi catalog và bảng |19th August, 20… |
|giá của tất cả các loại máy móc. |Ref: NQ/tg |
|+/ Cho biết máy tính đang rất thông dụng ở Việt Nam, nhu cầu sử dụng ngày càng tăng nếu chất |Delta Company Ltd |
|lượng máy của họ được đảm bảo và giá cả phải chăng, công ty sẽ đặt mua thường xuyên với số lượng|Bradfield Estate |
|lớn. |Bradfield Road |
|+/ Liệu họ có giành chiết khấu đặc biệt cho công ty. |Northamtownshire |
|+/ Mong những yêu cầu trên được lưu ý sớm. |NN84HB |
|Người ký thư: Nguyễn Quy, Tổng giám đốc. |Dear Sir/ Madam, |
| |We are the leading company dealing in machinery in Vietnam and have many branches in various cities throughout the|
| |country. We have seen your products and become very interested in them. Could you please send us your latest |
| |catalogue and current price list for all kinds of computers available from stock/ you have in stock? |
| |You would be pleased to hear that your computers are very popular in Vietnam these days and the demand for these |
| |types has been increasing /growing in recent years. If your products meet specification standards and are offered |
| |at reasonable prices, we will place a substantial order on a regular basis. |
| |Please let us know if you could allow/give us a special discount/ any special discounts. |
| |We look forward to your prompt attention to our requests and early reply. |
| |Yours faithfully, |
| |(Signed) |
| |Nguyen Quy |
| |General Director |
|Giới thiệu công ty em là công ty buôn bán các loại vải và tin rằng thị trường Việt Nam là thị |Your name and address have been given to us by the Vietnamese Trade Association |
|trường hứa hẹn về các mặt hàng về ga trải giường, vỏ gối với giá cả phải chăng trong khu vực. |We are a fabric trading company and we do believe that Vietnam will be a potential market for such items as bed |
|- Yêu cầu họ gửi thông tin chi tiết về các loại ga, vỏ gối khác nhau bao gồm kích cỡ, màu sắc, |sheets, pillow cases offered at reasonable price across/in the region / regionwide |
|giá cả chất lượng vải cùng với các mẩu vải với chất liệu khác nhau đã được sử dụng để may ga và |Could you please send us detailed information of different kinds/ various types of bed sheets, pillow cases |
|gối. |including sizes, colors, prices and materials as well as patterns of different textures used in/for making these |
|- Đề nghị họ xác định điều kiện thanh toán và chiết khấu cho phép khi mua với số lượng lớn không|items? |
|ít hơn 500 chiếc mỗi loại, giá chào bán sẽ bao gồm cả giao hàng đến địa chỉ nói trên. |Please let us know/ quote your terms of payment and the special discount rate allowed for a large order of at |
| |least / not less than 500 pieces per type. The offered (quoted) price should/ shall/ could include delivery (costs|
| |/charges.) to the above address. |
|Tham t¸n Thư¬ng m¹i cña chóng t«i t¹i Lu©n ®«n ®· giíi thiÖu quý c«ng ty lµ mét nhµ s¶n xuÊt |Our trade counselor in London has recommended that you are one of the leading/ major construction equipment |
|hµng ®Çu c¸c thiÕt bÞ x©y dùng t¹i Anh Quèc. |manufacturers in England./Your company was recommended to us as the leading/major manufacturer of construction |
|Chóng t«i lµ mét c«ng ty cæ phÇn quèc doanh, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ph¸t triÓn h¹ tÇng c«ng |equipment and machinery in England |
|tr×nh d©n dông. |We are a state-owned joint stock company, operating in infrastructure development and civil engineering. |
|Chóng t«i ®ang t×m mua mét sè thiÕt bÞ x©y dùng ®Ó phôc vô cho mét dù ¸n lín. |We are particularly interested in/ in buying/importing construction equipment for an important/ a large project. |
|RÊt mong quý ngµi göi cho chóng t«i 1 bé catalogue cã h×nh ¶nh minh ho¹ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ nãi |We would be grateful if/ We would highly appreciate it if you could send us a full set of catalogues with pictures|
|trªn kÌm theo b¸o gi¸ CI F, H¶i phßng, ViÖt nam. |of all the equipment mentioned as well as a price list quoting CIF Hai Phong Port (a quotation stating CIF Hai |
|NÕu thiÕt bÞ cña quý ngµi ®¹t tiªu chuÈn yªu cÇu, cã nghÜa lµ nÕu ®¸p øng ®óng tiªu chuÈn cña |Phong Port)./ Would you please send us your fully-illustrated catalogues and a complete price list quoting CIF Hai|
|chóng t«i, chóng t«i sÏ s½n sµng ®Æt mua víi khèi lîng lín. |Phong Port? |
| |If your equipment meets our required standards, we will place a large order/a substantial order/ we will order in |
| |bulk. |
|¤ng §Æng Nam Hµ -Gi¸m ®èc c«ng ty TNHH S¬n Nam, ®Þa chØ 230 §ưêng Th¸i Hµ, Hµ néi muèn ®Æt mua |Son Nam Company Ltd |
|cña c«ng ty Elma, ®Þa chØ 789 Green Ville, Singapore 1000 hép mùc in. Anh chÞ h·y th¶o gióp ¤ng |230 Thai Ha Street, Hanoi, Vietnam |
|Hµ 1 bøc th víi néi dung sau: |Our Ref: DH /vp |
|- Th«ng b¸o qua ®äc catalog ta ®ưîc biÕt c«ng ty Elma cã b¸n nhiÒu lo¹i mùc in cho c¸c m¸y in |Elma Company Ltd. |
|lazer. Ta ®Æc biÖt quan t©m ®Õn hép mùc m· SCG 2005 như minh ho¹ trªn catalog. |789 Green Ville |
|- §Ò nghÞ c«ng ty Elma cho biÕt c¸c chi tiÕt vÒ quy c¸ch kü thuËt cña lo¹i mùc in nµy vµ cho |Singapore |
|biÕt thªm lo¹i mùc nµy cã thÓ dïng víi c¸c lo¹i m¸y in lazer nµo ®ang cã b¸n trªn thÞ trưêng. |Dear Sir/ Madam, |
|- §Ò nghÞ c«ng ty Elma b¸o gi¸ CI F c¶ng H¶i Phßng bao gåm c¶ chi phÝ bao b× cïng víi tû lÖ gi¶m|We have learnt through your catalogue that/ We have seen/ read your catalogue and come to know that you are able |
|gi¸ mµ hä cã thÓ dµnh cho ta. |to supply/ are supplying various types/ a wide range of printing ink for laser printers. We are particularly |
|- Cho biÕt ®iÒu kiÖn thanh to¸n th«ng thưêng cña ta lµ thư tÝn dông huû ngang, cã x¸c nhËn, më |interested in the item code number (coded) SCG2005 as illustrated in/on your catalogue. |
|15 ngµy trưíc ngµy giao hµng |We, therefore, would be grateful if you could send us/ provide us with technical specifications/ specification |
| |standards for this particular item and let us know with which models of laser printer available/ on sale on the |
| |market this type of ink can be used. |
| |Please quote your price CIF Hai Phong Port including packing/ packaging and the discount rate that you can offer |
| |(grant, give) for an order of 1,000 ink boxes (cartridges). |
| |As a rule, we settle payment by a confirmed revocable L/C to be opened (issued) 15 days before (prior to) delivery|
| |(shipment). Our usual term of payment is a … |
| |We look forward to your early reply/ your offer. |
| |Yours faithfully, |
| |(Signed) |
| | |
|Replies |
|1 công ty nhận được thư hỏi mua lốp ô tô, mã hàng: TT 350 và TR 203, giao hàng vào đầu tháng 11 |We would like to thank you for your enquiry for our car/truck tyres/tires coded TT 350 and TR203 for delivery in |
|năm 20… |early November. We are pleased to offer you 2,000 units of TT 350 at prices and on the terms and conditions as |
|Hãy viết thư trả lời với nội dung: |stated/specified in official/firm offer enclosed herewith. |
|Cảm ơn người mua đã tín nhiệm hỏi mua lốp xe ô tô và hân hạnh chào b án bán 2000 lốp mã TT 350|We regret that we are not in a position to offer the tyre coded TT 203 because it is no longer in production. |
|theo giá và các điều khoản trong đơn chào hàng chính thức gửi kèm thư này. |However, we can offer the substitute coded TR 233 having the same features and made of natural rubber. This item |
|Thông báo rằng chúng ta không thể bán mã TR 203 vì mã hàng này không còn sản xuất nữa. Tuy nhiên|is durable, reliable and enjoys similar price to TT 203/ but the price is not higher. |
|ta xin chào bán mặt hàng thay thế có cùng t ính năng mã hàng TR 233 và nhấn mạnh rằng mặt |We would like to take this opportunity to introduce ourselves. We entered into a joint venture with a famous |
|hàng này được làm từ cao su tự nhiên, rất bền, có độ tin cậy và giá cũng không cao hơn giá của |Japanese company, Sutomu, specializing in natural rubber products. Our goods have been exported to various |
|mã hàng TR 203. |countries under the brand name INOE. |
|Nhân thể chúng ta muốn giới thiệu công ty cao su sao vàng là một công ty liên doanh với một công| |
|ty Nhật Bản nổi tiếng là Sutomu chuyên sản xuất các sản phẩm từ cao su tự nhiên. Sản phẩm của | |
|chung ta đã được xuất sang nhiều nước dưới tên INOE. | |
| | |
|Công ty TNHH Hải Hà địa chỉ 230 Hàng Mành Hà Nội có nhận được thư hỏi hàng của công ty Thiết kế |Hai Ha Company Limited |
|nội thất số 450 High street SW1 – London – UK hỏi mua đồ mây (rattan furniture). Anh/chị hãy |230 Hang Manh Street, Hanoi, Vietnam |
|thảo giúp bà Phạn Kim Hạnh – GĐ công ty Hải Hà với nội dung chính sau đây: |Interior Design Co.Ltd. |
|Xác nhận ta có thể cung cấp 20 bộ bàn ghế mây theo mẫu mã ghi trong catalog mà khách đã yêu cầu |450 High Street SW1 |
|trong thư hỏi hàng. Giao hàng trong vòng 3 tuần kể từ khi nhận được thông báo tín dụng thư có |London |
|liên quan đã được mở. |UK |
|Đối với bộ giá sách mà khách hàng hỏi mua hiện nay đã bán hết do nhu cầu trong nước quá cao. Ta | |
|xin chào bán mặt hàng thay thế mã 345 như minh họa trong catalog. Mặt hàng này làm từ nguyên |Dear Sirs, |
|liệu tốt, thiết kế tinh xảo hợp thời trang, giá cả tương đối cạnh tranh. Xin khách hàng cho biết|We would like to thank you for your interests in /enquiry for our rattan furniture and are pleased to supply from |
|ý kiến. |stock 20 units of rattan tables and chairs as per designs/ sample on the catalog. Delivery is to be made within 3 |
|Nhân thể giới thiệu thêm công ty Hải Hà cũng nhân sản xuất các mặt hàng mây theo yêu cầu hoặc |weeks upon receipt of/from receiving notice that a relevant L/C/ an L/C has opened/issued in our favor. |
|mẫu riêng của khách hàng. | |
| |We regret to inform you that the book shelves you asked for have been sold out due to heavy domestic demand /that |
| |we have run out of the book shelves you asked for. However, we can offer the substitute coded DR 345 as |
| |illustrated on the catalogue. This item is made of high quality/good materials, |
| |sophisticated/elegant/stylish/fascinated in design and competitive in price. Please let us know your opinions |
| |about this substitute. |
| |We’d like to take this opportunity to introduce ourselves. We are now producing rattan furniture according to |
| |customers’ special sample or requirements. |
| |We appreciate your prompt feedback/response/attention regarding/concerning this matter. |
| |Yours faithfully, |
| |(Signed) |
| |Pham Kim Hanh (Mrs.) |
| |Director |
|Cách đây 2 hôm, TGĐ công ty nhận được thư hỏi hàng của ông Graham, công ty Lumtee, địa chỉ số | Dear Mr Graham, |
|10, High Street, UK hỏi mua bít tất sợi bông cho mọi lứa tuổi. |We thank you for your enquiry dated….. |
|Thảo một thư bằng tiếng Anh để trả lời: |We are able to provide a wide range/ selection of cotton socks/stockings for all ages. |
|Cảm ơn thư hỏi hàng |Please find enclosed our catalog and the price list quoting CIF London. |
|Khẳng định chúng ta hoàn toàn có khả năng cung cấp nhiều loại bít tất cho mọi lứa tuổi. |We are willing to allow you a trade discount of 7% on FOB prices and a further 15% quantity discount for/on order |
|Gửi kèm catalogue với bảng giá CIF London mà họ yêu cầu. |over 20,000 pounds (in value). We also offer you a further 5% cash discount if payment is made within 10 days. |
|Báo với họ là chúng ta sẵn sàng cho họ hưởng 1 khoản chiết khấu thương mại là 7% tính theo giá |Payment is to be made by confirmed irrevocable L/C at sight to be opened at/through the Bank for Foreign Trade of |
|FOB và nếu đơn đặt hàng của họ có trị giá trên 20000 bảng Anh thì ta cho họ được hưởng thêm 15% |Viet Nam, 15 days prior to the shipment/ delivery valid for 45 days in favor of the seller/ in the seller’s favor |
|chiết khấu nữa. Nếu họ thanh toán trong vòng 10 ngày được giảm 5% nữa. |for the total value of the goods to be shipped/ delivered. |
|Thanh toán bằng tín dụng thư không hủy ngang, có xác nhận trả tiền ngay, mở tại Ngân hàng Ngoại |Delivery can be made within 1 month on/since/upon receipt of your official order. |
|thương Việt Nam, mở trước khi giao hàng 15 hôm, có hiệu lực trong vòng 45 ngày, cho công ty |Please be noted that our goods are made of 100% cotton fiber. Our goods are highly welcome thanks to nice design |
|hưởng toàn bộ giá trị lô hàng. |and reasonable price. |
|Chúng ta có thể giao hàng trong vòng 1 tháng kể từ khi người mua đặt đơn hàng chính thức. |We do hope that we can reach agreements on the above mentioned and are confident that our goods will sell well in |
|Lưu ý họ là hàng của chúng ta làm bằng 100% sợi bông và đã xuất sang thị trường Châu Âu được |UK market. |
|khách hàng ở đó rất ưa chuộng vì mẫu mã đẹp, giá cả lại phải chăng. |Yours sincerely, |
|Hy vọng 2 bên nhanh chóng đạt được những điều chúng ta vừa nêu ở trên và tin tưởng rằng hàng của|Dang Lam |
|chúng ta sẽ có ở/ bán chạy ở thị trường UK. |Import and Export Manager |
|Tên tôi là Đặng Lâm | |
|Chức vụ: Trưởng phòng XNK Service Co. | |
|204 Giảng Võ, Hà Nội. | |
|Ông Trần Minh Hải, giám đốc điều hành công ty TNHH Minh Hải, địa chỉ số 24, đường Giải Phóng, Hà|Minh Hai Company Limted |
|Nội nhận được một thư điện tử hỏi hàng số 357/2005 của công ty Wembley & Co. Ltd., địa chỉ |24 Giai phong Street, Hanoi, Vietnam |
|Wecombey Bldg, Newell Street, Birmingham B3 3EL của ông Smith – trưởng phòng kinh doanh - viết |Sales Manager |
|hỏi mua quần áo mùa hè cho mọi lứa tuổi. Anh/chị hãy soạn giúp ông Hải thư trả lời với nội dung |Wembly Co. Ltd. |
|sau: |Wecombey Bldg |
|Cảm ơn thư hỏi hàng của khách và vui mừng được biết rằng khách hàng rất quan tâm đến những sản |Newell Street |
|phẩm quần áo mùa hè dành cho mọi lứa tuổi của công ty được quảng cáo trên trang web |Birmingham B3 3EL |
|madeinvietnam.com.vn. |Dear Mr Smith, |
|Chúng ta sẵn sàng cung cấp những mặt hàng mà khách yêu cầu vì hàng đã có sẵn trong kho. Chúng ta|Thanks for your enquiry in which you are particularly interested in our assorted clothes we advertised on |
|xác nhận hàng sẽ được giao ngay khi nhận được đơn hàng của khách. |“madeinvietnam.com”. |
|Chúng ta có thể cho khách hưởng 10% chiết khấu về số lượng cho những đơn hàng có trị giá trên |We are willing to provide you with the goods from stock and we would like to confirm that we will make immediate |
|10000 bảng Anh. Tỉ lệ chiết khấu thương mại thông thường dành cho khách hàng Châu Âu của công ty|delivery upon receipt of the order. |
|là 5% tính trên giá gốc. Thanh toán bằng thư tín dụng không hủy ngang mở tại một ngân hàng có |We are able to offer you a 10% quantity discount on order of over 1000 pounds. We usually allow a 5% discount off |
|danh tiếng quốc tế. Tuy nhiên chúng ta sẵn sàng cân nhắc lại điều khoản thanh toán này một khi |net price. |
|hai bên đã thiết lập quan hệ làm ăn chắc chắn. |Payment is to be made/ shall be made by an irrevocable L/C to be opened through an internationally- recognized |
|Gửi kèm thư này catalogue mùa hè và bảng giá mới nhất, báo giá FOB Hải Phòng. Giá được chào được|bank. However, we are willing to consider these terms of payment once we set up firm business relationship. We |
|áp dụng cho tới cuối năm 20…. |enclose our summer catalogue and the latest price list quoting FOB Hai Phong. |
|Tin tưởng rằng các sản phẩm may mặc của chúng ta có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và bán chạy ở thị|We hold the price valid until late 2005. We are confident that our goods are of high quality, nice in design and |
|trường Châu Âu. |sell well in EU market. |
|Hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận theo những điều khoản trên và mong sớm nhận được đơn hàng|We do hope that we will reach agreements on above terms and look forward to your early order. |
|từ khách. |Yours sincerely, |
|Bài 3 – Trang 58 | |
| |We would be grateful/ pleased if you could send us your latest catalogue and current price list for all the |
| |products (items) mentioned above. |
| |We are a regular buyer of your products and we would be grateful if you could send us some samples and let us know|
| |the lowest/ best price offered/ you could offer. |
| |We are interested in the purchase of your ready-made clothes for children, men and women for prompt/ immediate |
| |delivery. Would you please to send us your samples of these products (items) and let us know detailed information |
| |about the price as well as the terms of payment?/ Would you please let us have your samples of these items and |
| |prices as well as terms of payment in details? |
| |Delivery (shipment) will be made/ is to be made within 1 month on / upon/ since receipt of your orders. |
| | |
| |We are interested in the purchase of your cement branded/ labeled “Red Dragon” and we would be obliged if you |
| |could send us a quotation stating FOB Hai Phong for this product. |
| |We regret to inform you that we are not in a position/ we are unable to offer you these products for the time |
| |being because our domestic demand is too great for us to meet. |
| |We regret to inform you that this item (product) is no longer in production. However, we can offer the substitute |
| |having same functions at the price of 500 pounds per ton C.I.F Liverpool. |
| |If you can provide us with good quality products, we will place a large order on a regular basis. |
| |If your products are as good as the samples, we do believe that they will sell well here. |
| |I look forward to hearing from you soon and seeing you in the near future. |
|Offer |
|Chúng tôi đã nhận được và xin rất cám ơn thư của các ngài đề ngày 1/12 hỏi mua apatit Lào Cai |Thank you for your enquiry of 1 December for (asking for) Lao Cai apatite. (Hoang Thach cement, kitchen utensils, |
|(xi măng Hoàng Thạch, dụng cụ nhà bếp, ghế mây, thảm len các loại). |rattan chairs, and woolen carpets of various types/ designs) |
| | |
|Trả lời thư hỏi mua lạc hộp, dứa hộp và dưa chuột của các ngài đề ngày 20/10 chúng tôi rất vui |In reply (response) to your enquiry of October 20 asking for tinned/canned peanuts, pineapples, cucumbers, we are |
|mừng chào bán ba mặt hàng này với những điều kiện hết sức có lợi. |happy to offer you these three items on favorable conditions. |
| | |
|Chúng tôi rất vui mừng nhận được thư của các ngài đề ngày 14/11 hỏi mua dầu hồi và dầu tùng, và | |
|theo yêu cầu chúng tôi đã gửi mẫu qua bưu điện. |We are pleased to receive your enquiry of 14 November for anise and pine oil. As requested, we have already sent |
| |you the samples by (parcel) post. |
|Chúng tôi xin cám ơn thư của các ngài đề ngày 8/10 hỏi mua vaseline và rất vui mừng chào bán cố | |
|định cho các ngài 1000 tấn, giá mỗi tấn CIF tại Luân Đôn là 815 USD chấp nhận trong vòng mười |We thank you for your enquiry of 8 October for our vaseline and are pleased to make you a firm offer, (which is) |
|ngày. |subject to acceptance within 10 days, for 1,000 tons of vaseline at the price of USD815.00 per ton, CIF London. |
| | |
|Chúng tôi muốn mua 10 máy bơm loại X30 và 10 máy bơm loại K25, và muốn biết với số lượng này các|We are interested in the purchase of 10 Model X30 pumps, and 10 Model K25 pumps. We wonder if you could/ can offer|
|ngài có cho chúng tôi được hưởng chiết khấu 5% không? |us a 5 % discount (a discount of 5%) on such a quantity. |
| | |
|Rất tiếc chúng tôi không thể chiết khấu cho những đơn hàng mà số lượng mua nhỏ như thế. Nếu ngài|We regret our inability (that we are unable) to give you a discount on such a small quantity. If you are willing |
|vui lòng mua tổng số là 30 máy, chúng tôi là sẽ sẵn sàng chiết khấu cho các ngài 2,5%. |to place an order for 30 pumps, we will (are pleased to) give you a 2.5% quantity discount. |
| | |
|Chúng tôi muốn các ngài giao hàng cho chúng tôi càng sớm càng tốt và không được chậm quá 1/12. |The delivery is to be made as soon as possible and not later than 1 December. |
| |(We would like you to deliver the goods asap and not later than 1 December.) |
|Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao hàng cho các ngài vào trung tuần tháng 11 hoặc chậm nhất là| |
|vào cuối tháng ấy. |We will try our best to deliver the goods in mid November or by the end of that month at the latest. |
| | |
|Về điều kiện thanh toán, chúng tôi đề nghị tiến hành bằng tín dụng thư không thể huỷ ngang. |Regarding (With regard to) terms of payments, we suggest (stress) that it should be made by an irrevocable letter |
| |of credit. |
|Thanh toán bằng thư tín dụng mở qua Ngân hàng Thương mại Tokyo chậm nhất là 15 ngày trước chuyến| |
|hàng, có giá trị trong vòng 30 ngày, vào tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho chúng|Payment: by an irrevocable letter of credit to be opened at (through/with)Tokyo Commercial Bank, 15 days before |
|tôi được hưởng toàn bộ giá trị lô hàng được giao. |the shipment at the latest, valid for 30 days, to the account of Vietcombank in our favor for the total value of |
| |the goods to be shipped. |
|Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu các ngài giao ngay ½ số lượng chúng tôi đặt mua và số còn lại sẽ | |
|giao tiếp sau đó hai tuần. | |
| |We would highly appreciate it if you could deliver half of the ordered goods immediately, the rest will be shipped|
| |in two weeks’ time. |
|Kính thưa Ông X |Dear Mr X |
|Về: Chiếu cói |We thank you for your enquiry of 25 June 20__ and are happy (glad) to learn that you are particularly interested |
|Chúng tôi xin cám ơn thư của các ngài đề ngày 25 tháng 6 và rất vui mừng thấy các ngài muốn mua |in (the purchase of) our rush mats. We are pleased to make you an offer, subject to our final confirmation |
|chiếu cói của chúng tôi. Chúng tôi xin chào bán với các điều kiện sau đây, tuỳ thuộc vào sự chấp|(acceptance) upon receipt of your order, on the following terms and conditions: |
|nhận cuối cùng của chúng tôi khi nhận được đơn đặt hàng của các ngài: | |
|Tên hàng: chiếu hoa |Commodity: fancy rush mats (patterned rush mats) |
|Số lượng: 5000 |Quantity: 5,000 pieces |
|Qui cách: theo qui cách kèm theo |Specification: as per enclosed specification |
|Giá: 1 Bảng Anh/ 1 chiếc, CIF Luân Đôn, kể cả đóng gói bao bì |Price: £1.00/piece, CIF London, including packing |
|Bao bì: 20 chiếc đóng thành một kiện bọc trong chiếu cói loại cứng (strong rush-mating) và được |Packing: 20 pieces to be packed in one bale, which is wrapped in strong rush-mating and steel hooped. |
|kẹp bằng nẹp sắt (steel hooped) |Delivery: in one lot in August 20__ |
|Giao hàng: một chuyến vào tháng 8 năm 20__ |Payment: in pounds sterling by an irrevocable letter of credit to be opened at (through/with) the Commercial Bank |
|Thạnh toán: bằng tín dụng thư không thể huỷ ngang, bằng đồng bảng Anh, được mở vào tài khoản của|of London to the account of Vietcombank in our favour, 15 days before (prior to) the shipment. |
|Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho chúng tôi được hưởng qua Ngân hàng Thương mại Luân Đôn 15 | |
|ngày trước chuyến hàng. |We look forward to your prompt order and guarantee that (assure you that) any of your orders will be given our |
|Chúng tôi mong nhận được đơn đặt hàng sớm của các ngài và đảm bảo với các ngài rằng bất kỳ đơn |best attention. |
|hàng nào của các ngài cũng được chúng tôi hết sức chú ý. |Yours sincerely |
|Kính chào | |
|Công ty XNK Tạp phẩm (The National Sundries Import and Export Corporation), địa chỉ 36 Bà Triệu,|The Vietnam national Sundries Import and Export Corporation |
|Hà Nội, điện thoại …, fax …, email … nhận được thư hỏi hàng của hãng M.D. Edward & Co. Ltd. ở |36 Ba Trieu Street, Hanoi, Vietnam |
|địa chỉ Finewell House, 8 Finsbury Square, London EC2, England, đề ngày 16 tháng 6 năm 20__ hỏi |Tel: Fax: Email: |
|mua vợt bóng bàn kiểu VS 44TD (table tennis bat) và vợt cầu lông kiểu VB 50MT (badminton bat). |Your ref: 16 June 20__ |
|Anh/chị hãy viết thư chào hàng cố định bán vợt cầu lông có giá trị đến ngày 28/6/20… theo các |Our ref: NT/123 |
|điều kiện thông thường, chú ý: |19 June 20__ |
|Quy cách: giống như catalo đính kèm số 22/95 VS |Mr John Smith |
|Số lượng: 500 đôi |M.D. Edward and Co., Ltd |
|Giá vợt cầu lông: 2 đô la/chiếc FOB Hải Phòng, bao gồm cả đóng gói bao bì |Finewell House |
|Đóng gói: theo tập quán xuất khẩu |8 Finsbury Square |
|Ký mã hiệu: ghi theo chỉ dẫn của người mua |London EC2 |
|Giao hàng: một chuyến vào tháng 8/ 20… |England |
|Thanh toán: bằng tín dụng thư không hủy ngang, bằng đô la Mỹ, mở qua ngân hàng ABC, Luân Đôn, 15|Dear Mr Smith |
|ngày trước chuyến hàng, có giá trị trong vòng 45 ngày, trả vào tài khoản của ngân hàng DEF cho |We thank you for your enquiry of 16 June 20__ (asking) for our table tennis bats, model VS 44TD, and badminton |
|chúng tôi hưởng lợi cho toàn bộ giá trị lô hàng. |bats, model VB 50MT. We would like to offer firm until 28 June our badminton bats on the following terms and |
|Thông báo rằng hiện công ty ta đã hết vợt bóng bàn VS 44TD, tuy nhiên công ty xin chào bán vợt |conditions: |
|bóng bàn VS 45MH có cùng chất lượng và các điều kiện bán tương tự với vợt VS 44TD với giá là 8 | Commodity: VB 50MT badminton bats |
|đô la Mỹ/ chiếc. |Specification: as per enclosed catalogue No. 22/95VS |
|Thư này đề ngày 19/6/20__ và do ông Nguyễn Thanh, Trưởng phòng Xuất khẩu ký. |Price: USD2.00 per piece FOB Haiphong port including packing |
| |Packing: in export customary packing |
| |Marking: upon buyer’s instructions |
| |Delivery: in one lot in August 20… |
| |Payment: in US dollars by an irrevocable letter of credit to be opened with ABC Bank, London, 15 days prior to the|
| |shipment, valid for 45 days, to the account of DEF Bank, in our favour for the total value of the goods to be |
| |shipped. |
| | |
| |We regret that the VS 44TD table tennis bats are out of stock. However, we would offer you Model VS 45MH of the |
| |same quality on similar conditions with Model VS 44TD and at the price of USD8.00 each. |
| |We hope you will find our terms and conditions satisfactory. We are looking forward to your order soon. |
| |Yours sincerely |
| |Nguyen Thanh |
| |Export Manager |
|Cảm ơn thư hỏi hàng 9 tháng 11 năm 20… hỏi mua hạt vừng đen, |We thank you for your enquiry dated 9th November 20…, in which you asked for black sesame seeds and have great |
|Chào bán theo những điều kiện và điều khoản sau: |pleasure in making you an offer on the following terms and conditions: |
|T ên hàng: hạt vừng đen xuất xứ Việt nam |Commodity: black sesame seeds of Vietnam origin/ Vietnamese black sesame seeds |
|Quy cách phẩm chất: độ ẩm tối đa: 7.5%. Tạp chất tối đa: 0.5%. Các loại hạt khác màu: 2% |Specifications: Humidity: 7.5% max |
|Khối lượng: 100 mt. Dung sai: 5% do người bán chọn | Foreign matters: 0.5% max |
|Đóng gói: hàng hóa được đóng gói trong bao đay mới, trọng lượng tịnh mỗi bao 50kg, thích hợp với| Other color seeds/ Seeds of other colours: 2% max |
|việc vận chuyển bằng đường biển và bốc xếp chịu va đập mạnh |3. Quantity: 100MT, more or less / +/ - 5% at the seller’s options |
|Ký mã hiệu: theo chỉ dẫn của người mua và sẽ thông báo sau với người bán |4. Packing: in new jute bags of 50 kg net each, suitable for sea transportation and rough handling |
|Giá: đơn giá: $ 618/MT, FOB cảng Sài Gòn. Tổng giá: 61,800$. Viết bằng chữ:….. |5. Marking: upon the instructions to be advised by the buyers to the seller later |
|Giao hàng: chậm nhất là ngày 10 tháng 12 năm 20…. Không được phép giao hàng từng phần | |
|Thanh toán bằng thư tín dụng hủy ngang, trả tiền ngay do người mua mở cho người bán hưởng qua |Price: Unit price: $ 618/MT, FOB Hai Phong Port |
|ngân hàng Hong Kong 16 ngày trước ngày giao hàng, có giá trị trong vòng 45 ngày, cho toàn bộ trị| Total amount: $ 61,800 |
|giá giao hàng sẽ được giao. | In words/say: sixty eight thousands and eight hundreds US dollars |
|Chào hàng này phải được chấp nhận trong vòng 5 ngày tới. Sau thời gian này, chào hàng sẽ tự động|8. Delivery: to be made (to be effected) by (not later than) 10th December 20… |
|hủy. |Partial shipments are not allowed |
| |9. Payment: By irrevocable L/C, at sight, to be opened by the buyer in favor of the sellers, at Hong Kong |
| |bank, 16 days before/prior to the shipment/ delivery valid for 45days for the total value of goods to be shipped. |
| |Please be noted that this offer is subject to acceptance within the next 5 days. After this period, it will be |
| |automatically cancelled. |
| | |
| | |
|Cover offer |
|Công ty của anh/chị nhận được thư đề ngày 20/9/20__hỏi mua áo len trẻ em, mã số 421/GL của một | Ex 1. We thank you for your enquiry dated…, in which you asked for children’s wooden sweater, code number 421/GL |
|khách hàng Anh và áo khoác trẻ em mã số 876/NQ. Anh/chị hãy viết thư gửi kèm chào hàng cố định |and children jacket, coded 876/NQ. We are pleased to offer you jacket as illustrated in our winter catalogue sent |
|số OF09/09 chào hàng bán áo khoác trẻ em mã số 876/NQ theo catalogue mùa đông đã gửi cho khách |to you. |
|hàng và nói rõ thêm những điểm sau: |Please find enclosed our firm offer No. OF 09/09 giving detailed information of the terms and conditions for the |
|Thanh toán bằng đồng bảng Anh, bằng thư tín dụng không hủy ngang và mở qua Ngân Hàng Lloyd, Luân|above items. In addition, we draw your attention to the following points: /We would like to emphasize the |
|Đôn, 20 ngày trước ngày giao hàng vào tài khoản của ngân hàng Vietcom Bank, cho người bán hưởng |following points: |
|100% giá trị của lô hàng được giao. |Payment is to be made in Great Britain Pound, by an irrevocable L/C, to be opened through the Bank of Lloyd, |
|Công ty anh/chị sẵn sàng dành chiết khấu 2,5 % nếu trị giá đơn hàng của khách từ 150.000 bảng |London 20 days before/ prior to the shipment, to the account of the Bank for Foreign Trade of Vietnam, in the |
|Anh trở lên. |seller’s favor for the total value of the goods to be shipped. |
|Hàng có thể giao ngay một chuyến vào trung tuần tháng 11 để kịp thời bán vào dịp Nôen. |We are willing/ pleased to offer you a 2.5% quantity discount for orders of up to 150.000 GBP. |
|Riêng với áo len mã 421/GL, hiện nay công ty không sản xuất nữa, thay vào đó anh/chị chào bán |The goods shall be delivered/ are to be delivered in one lot in mid – November in time for Christmas rush. / for |
|loại áo len trẻ em 521/GL có nhiều màu đẹp hơn, nhiều kiểu hoa và giá lại rẻ hơn. |sales at Christmas. |
|Chào hàng này chỉ có giá trị đến ngày 20/10/20__. Sau ngày đó giá chào bán và các điều khoản |We regret to inform you that the wooden sweater, code number 421/GL is no longer in production. However, we can |
|điều kiện đã nêu trong chào hàng có thể sẽ thay đổi. |offer the substitute, code number 521/GL, which is in a wider and better range of colors and flowery patterns but |
| |cheaper than 421/GL. ( 5 GBP per piece, CIF London) |
| |This offer will only be valid /subject to acceptance until December, 2nd 200.. After this time, the offered price,|
| |terms and conditions stated (in this offer) herein, may be subject to change. |
|Bà Lê Thị Thanh Hà, Trưởng Phòng Xuất Khẩu của Công Ty May Thăng Long (Thang Long Garment | Thang Long Garment Company |
|Company), địa chỉ 245 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 38633745, Fax: |245 Minh Khai Street, Hai Ba Trung Distict, Hanoi |
|38652337, nhận được thư hỏi hàng đề ngày 18/11/20__ của Công Ty F.Lynch & Co.Ltd, địa chỉ Nesson|Tel: 0909888888. Fax: 0437589597 |
|House, Newell Street, Birmingham, B3 3EL, Vương Quốc Anh, hỏi mua các loại áo sơ mi nam và điều |November, 23rd 2009 |
|kiện bán hàng của công ty. |Our ref: TH/mh |
|Anh/chị hãy soạn thảo một thư để gửi kèm với chào hàng số OS/05 cùng catalogue mùa hè và bảng |Your ref: NJ/rm |
|giá hiện hành để bà Thanh Hà ký với một số nội dung chính sau: |F. Lynch & Co. Ltd |
|Cám ơn công ty F.Lynch & Co.Ltd đã quan tâm đến các sản phẩm của Công ty và tin tưởng rằng chúng|Nesson House |
|sẽ được khách hàng tại Anh Quốc ưa chuộng và hàng sẽ bán rất chạy tại thị trường của họ. |Newell Street, |
|Quy cách phẩm chất và số đo cũng như màu sắc, kiểu dáng theo như hàng mẫu đã được gửi qua đường |Birmingham B3 3EL |
|hàng không cho khách. |United Kingdom |
|Giá chào bán là giá CIF London. Chúng ta sẵn sàng cho họ hưởng mức giảm giá là 5% tính trên giá |Dear Sir, |
|tịnh cho những đơn hàng trị giá trên 20 nghìn bảng Anh và 5% nếu họ thanh toán sớm. |We thank you for your inquiry No. E12/04 dated 20 November 2009 and we are pleased to enclose herewith our offer |
|Hàng có thể giao theo yêu cầu của họ vì đã có sẵn trong kho. |No. OS/05 and the summer catalogue, the current price list as you asked for. |
|Thanh toán bằng đồng bảng Anh, bằng tín dụng thư không thể hủy ngang trả tiền ngay. Tín dụng thư|We are confident that our products will be popular with the UK customers and will all be selling well in your |
|được mở tại ngân hàng Northminster, Birmingham, 15 ngày trước ngày giao hàng, vào tài khoản của |market. |
|công ty Thăng Long tại Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam cho tổng trị giá hàng hóa sẽ giao |The specifications of the goods, size, colour as well as styles are as per samples sent to you by air. |
|Ngoài các loại áo sơ mi họ hỏi mua, công ty của anh/chị còn may theo đơn đặt hàng với kiểu dáng,|The prices offered are quoted CIF London port including packing. |
|số đo và cả nguyên liệu riêng của họ và có thể giao hàng nhanh chóng theo yêu cầu | |
|Hy vọng sớm nhận được đơn đặt mua chính thức của họ |We are willing to offer you a 5% quantity discount off net prices for orders over 20,000 and a 5% cash discount |
|Ghi chú: |for prompt payment. |
|+ Ngày viết thư: 23/11/20__ |As we have all the goods in stock, delivery can be made as requested. /Delivery can be made as requested because |
|+ Số tham chiếu của thư hỏi hàng: MJ/rm |we have all goods in stock. |
|+ Số tham chiếu của thư này: TH/mh |Payment is to be made in pound sterling, by irrevocable L/C at sight to be opened at Northminster, Birmingham to |
| |ThangLong garment Co. Ltd’s account with Vietcombank for the total value of the goods to be delivered. |
| |In addition to the products you asked for, we also make goods to customers’ orders with styles, sizes and |
| |materials of their own and delivery can be made as promptly as requested. |
| |We do hope to receive your official order soon./ We look forward to receiving your order soon. |
| |Yours faithfully, |
| |Signed |
| |Le Thi Thanh Ha (Mrs.) |
| |Export manager |
| |Enc: 1.Offer No OS/05 |
| |2. Summer catalogue |
| |3. Price list |
| | |
|Ông Đỗ Xuân Bắc, Giám đốc công ty TNHH Hải Nam, địa chỉ giao dịch 224 Đường Giải Phóng, Hà Nội, |Dear Mr Smith, |
|chào bán cho ông Jones Smith, Công ty Ceraco Ltd., địa chỉ 354 King Road, London SW2, bộ đồ uống|Re: inquiry for tea sets |
|trà. Anh/chị hãy thảo giúp ông Bắc một bức thư để gửi kèm theo đơn hàng số CH/09 với những nội |We thank you for your enquiry of 23 November 2009, in which you asked for tea sets. We are pleased to enclose our |
|dung chính sau: |offer No CH/09 and the latest catalogue. |
|Cám ơn công ty Ceraco đã hỏi hàng trong thư ngày 23 tháng 11 năm 20__ và xin gửi kèm thư này |We would like to draw your attention to/ to emphasize the following points: |
|chào hàng và catalo mới nhất. Tuy nhiên ta cũng lưu ý khách hàng một số điểm sau: |The price offered/ the quoted price is fixed $10 per set, CIF London port, including packing charges, valid within|
|Giá chào bán là cố định 10 bảng Anh một bộ, CIF cảng Luân Đôn, bao gồm cả chi phí bao bì và đóng|one month. |
|gói, có giá trị hiệu lực trong vòng 1 tháng. Ta cũng dành cho khách tỷ lệ giảm giá thương mại |We are willing to give/offer you the usual trade discounts of 5% and in addition 10% quantity discount for orders |
|thông thường là 5%, và 10% cho những đơn hàng đặt mua trên 1.000 bộ một lần. |of over 1,000 sets at one time. |
|Ta có sẵn hàng nên có thể giao trong vòng 2 tuần kể từ khi nhận được đơn đặt hàng chính thức của|We have all the goods in stock/ We have the items you ordered in stock/ The goods you ordered are available in |
|khách nếu số lượng mua là dưới 1500 bộ. Nếu số lượng lớn hơn thời hạn giao hàng có thể phải lâu |stock and we have no trouble in meeting the delivery date you required and can deliver the goods within 2 weeks |
|hơn. |since receipt of your official order if the quantity ordered is less than / under 1,500 sets and for larger |
|Thanh toán bằng tín dụng thư không thể hủy ngang trả ngay, bằng Đồng Bảng Anh, mở tại một ngân |quantities/orders, delivery time may be longer. |
|hàng hạng nhất ở Anh Quốc, 15 ngày trước ngày giao hàng, trả tiền vào tài khoản của người bán |Payment is to be made in British pound sterling by an irrevocable L/C at sight to be opened through a first-class |
|tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Thành Phố Hà Nội cho người bán hưởng 100% giá trị lô hàng sẽ|bank in the UK 15 days prior to the shipment to/ into the seller’s account with the Industrial and Commercial Bank|
|được giao. |of Vietnam, Hanoi Branch in favour of the seller for 100% of the value/ for the total value of the goods to be |
|Lưu ý khách: hàng của ta có mẫu mã đẹp, giá cả phải chăng và tin tưởng hàng sẽ bán chạy và được |shipped. |
|khách hàng tại Anh ưa chuộng. |We are confident that our products will be very popular in your market, thanks to their fine designs, good |
|Bày tỏ hi vọng sớm nhận được đơn hàng của Công Ty Ceraco và đảm bảo với họ rằng đơn hàng sẽ được|workmanship and reasonable prices in addition to the well-selected and best quality materials used in their |
|thực hiện làm họ hài lòng |production. |
|Anh/chị có thể thêm các chi tiết khác để đảm bảo thư có nội dung và hình thức thích hợp. |We look forward to your early order and can assure you that your order will be completed/ processed/ executed to |
| |your satisfaction. |
| |Yours sincerely, |
| |Do Xuan Bac (Mr.) |
| |General Manager |
| |Enc: 1.Offer form No CH/09 |
| |2. Catalogue |
| | |
|Order |
|Bài 3 – Trang 213 |Dear Sirs, |
| |We are pleased to inform you that the first shipment of your all-purpose /multifunctional tractors sold very well |
| |in the first week of / upon its arrival in Vietnam. We now would like to place a firm order on the following terms|
| |and conditions: |
| |1.Commodity. Multifunctional tractors |
| |2.Quantity: 30 units. |
| |3.Specification: as per catalogue No. 4/88 and technical instructions enclosed with/ attached to your offer |
| |No.4567 dated 2nd March 20... |
| |4.Price: |
| |Unit price: US$ 2,200 CIF Sai Gon Port, Ho Chi Minh City including packing / packing included. |
| |Total amount: US$ 66,000. |
| |5.Delivery: in 2 lots. The first one of 10 units is to be shipped/ delivered in August 20.. and the second of 20 |
| |units will be in December 20... |
| |6.Packing: in customary export packing in conformity with/ for long sea journey /sea voyage/ sea freight. |
| |7.Marking: each bale is marked on both opposite sides in letter not less than 5 cm high in weather - proof paint |
| |as follows: |
| |Order No. TD 44/50 |
| |Name of shipper / Consignor: Export Tractor Co., Ltd. |
| |Name of consignee: Hanoi Machine and Component Import Co. |
| |Bale No. : number 1 and up. |
| |Net weight: |
| |Gross weight: |
| |Measurement/ Volume: |
| |8.Payment: is to be made/ effected in US dollar by an irrevocable letter of credit to be opened at/ through/ by |
| |the Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) 15 days prior to shipment, valid for 45 days to the account of|
| |the Tokyo Commercial Bank in favour of the seller for the total value of the goods to be shipped. |
| |Documents required for payment include: |
| |Commercial Invoice: 3 copies / in triplicate. |
| |Original Bill of Lading: 1 copy. |
| |Packing list: 3 copies. |
| |Certificate of quality: 1 copy. |
| |Insurance Policy: 1 copy |
| |9.Technical documents: 2 sets of technical drawing and 2 sets of instruction for assembly, operation and |
| |maintenance in English are to be sent with the goods by sea / sea way. Another set is to be sent by air to the |
| |buyer not later than 30th August 20... |
| |10.Guarantee: 12 months after dispatch, 6 months after use/ the commencement of operation. |
| |This provision / terms of warranty does not apply to the damage caused by user’s negligence. |
| |We look forward to receiving your order confirmation soon. |
| |Yours faithfully, |
| |ABC |
|Bài 3 – Trang 204 |We thank you for your offer dated 1st December / in which the terms and conditions mentioned/therein can be |
| |acceptable to us / and are able to accept the terms and condition therein. |
| |We are much obliged for the samples you sent us on 25th December 20.. and would be glad if you would accept and |
| |make up / execute promptly the order enclosed herewith for different kinds of carpets. |
| |We thank you very much for your offer No.234 dated 6th May 20… for different kinds of small-sized agricultural |
| |machines and are happy to place an order on the following terms and conditions/ take great pleasure in placing…...|
| |We are writing to confirm our cabled order No.044 this morning which reads in full as follows: “YR 10 PUMP MD |
| |50/12 ACCEPTED USD 1,200 FOB L/C PAYMENT AT SIGHT PROMPT SHIPMENT” and make clear the following points. |
| |We are much obliged/ thank you for the catalogue and price list enclosed with your offer No.72 dated 4th August |
| |20… but much regret to inform you that your price is somewhat / rather higher than that of other competitors. We |
| |hope, however, to have another opportunity of doing business with you in the future. |
| |Please arrange for immediate shipment and hereby we send you detailed |
| |instructions for/ concerning packing and marking for your attention. |
| |You are kindly requested to / Please ship the goods on the date specified in our order. We won’t accept the |
| |delivery after 31st December as it is out of season in our market then. |
| |We believe that these high-quality goods / items will sell very well in the US market and hope to receive |
| |further/repeat orders from you. |
| |9.We need 3 sets of technical documents for assembly, operation, and maintenance. 1 set is to be sent to us by |
| |air/ to be airmailed to us in advance to be translated into Vietnamese for the domestic customers. The remaining |
| |sets are to be shipped with the goods. |
| |10.We suggest that these machines be guaranteed within 24 months after dispatch and 6 months after use/ |
| |commencement of operation. |
| |11.The shipment under the order No.432 dated 25th April 20… has now been ready for dispatch/ to be dispatched/ |
| |made available for dispatch. Please immediately / promptly open a letter of credit on the conditions as specified |
| |in the above /said order. |
| |12.We would like to inform you that the accessories for colored TV under the order No.TD6544 have been loaded on |
| |board the ship SS/MV Song Hau sailing from Osaka tomorrow. We hope when the goods / arrive / reach you / in HCM |
| |city you will be happy with our prompt and due attention to the execution of your order. |
| |13.We have received the goods under the order No.GL4231 in full and thank you very much for your special attention|
| |to this order. As we mentioned/stated in the order, this is only/just a trial one. In the coming months, we will |
| |place larger/ bigger ones and hope you will keep giving us regular attention. |
| |14.We hope the perfect execution/fulfillment of the order will lead to better business relationship between us on |
| |the basis of mutual benefits/ interests. |
| |15.At last / In the end / Finally, we feel relieved as he order No.TD2454 has been executed successfully. Although|
| |in the process of execution / performance difficulties seemed insurmountable and we, from time to time, had to |
| |think of canceling the order. We hope that our bigger/larger repeat orders will be made up promptly and most |
| |efficiently. |
|Cover order |
| Anh / chị đang làm việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bắc Nam có địa chỉ ở 214 Tôn Đức Thắng,|Dear Mr A Suzuki, |
|Đống Đa, Hà Nội. Công ty Anh / Chị đã nhận được thư chào hang đề ngày … của ông A Suzuki, Trưởng| |
|phòng Mại vụ của Công ty TNHH Shonan Computers, 1-33 Kistashinjuku -7 Chome, Shinjuku-ku, Tokyo |We thank you for your offer dated … and are pleased to enclose our order No. BN07 for (several) electronic |
|160, Nhật Bản. |components/ accessories as per the attached list. In addition, we would like to draw your attention to the |
|Giám đốc của công ty Anh / Chị là bà Mai Hoa, có yêu cầu anh / chị viết 1 bức thư để gửi kèm với|following points: |
|đơn hàng số BN07 với nội dung sau: |If any of the listed items is/are not available in stock for delivery at the time as specified/ stated/mentioned |
|Cảm ơn chào hàng của họ. |in the order, please do not send substitutes in its place/their places. |
|Bày tỏ hân hạnh được gửi kèm thư này Đơn hàng số BN07 đặt mua 1 số linh kiện điện tử theo danh |For the first order, we would like to thank you for your quantity discount of 15% and confirm that payment is to |
|mục đính kèm |be made by letter of credit, at sight, documents against payment. However, for the next/ further orders, |
|Nói rõ cho họ biết nếu có bất kỳ mặt hàng nào mà họ không có sẵn để giao theo thời hạn đã nêu |could/would you please give us a 20% quantity discount and accept payment by letter of credit at 60 days, |
|trong đơn hàng, đề nghị họ hủy bỏ chứ không gửi hàng thay thế. |documents against acceptance? |
|Đối với Đơn hàng đầu tiên này công ty Anh / Chị tạm thời chấp nhận 15% chiết khấu mua buôn và |We would highly appreciate your special attention to the execution of this order, the time of delivery in |
|thanh toán bằng 1 thư tín dụng trả tiền ngay trên cơ sở thanh toán đổi chứng từ, nhưng đối với |particular and we reserve the right to cancel the order or return the goods delivered after the specified date |
|các đơn hàng tiếp theo, công ty Anh / Chị đề nghị họ cho hưởng 20% chiết khấu mua buôn và thanh |with all the expenses and risks to/at your account. |
|toán bằng L/C trả sau 60 ngày trên cơ sở chấp nhận đổi chứng từ. |We hope that the first order will be completed/processed to our satisfaction which will lead to good / sound |
|Đề nghị họ hãy quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện đơn hàng này, nhất là thời hạn giao hàng bởi|relationship between us / two companies. |
|vì công ty anh / chị giành quyền hủy bỏ đơn hàng hay trả lại hàng hóa với mọi chi phí và rủi ro |We look forward to your order confirmation. |
|họ chịu nếu giao hàng chậm. |Yours sincerely, |
|Tỏ ý mong muốn việc thực hiện đơn hàng đầu tiên này sẽ làm cho công ty anh / chị hoàn toàn hài |ABC |
|lòng và sẽ dẫn tới quan hệ buôn bán tốt đẹp giữa 2 bên. |* Encl: order No. BN07. |
|Kết thúc bức thư cho phù hợp. | |
|Ngày 1 tháng 11 năm 20…, công ty TNHH Hoa Mai (HOACO HANOI) địa chỉ 37 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, |Dear Sirs, |
|Hà Nội, điện thoại và fax: 84-4-8715340, nhận được thư chào hàng của công ty TNHH Huynh đệ | |
|(Brothers Co., Ltd) số 18 đường Caranation, Singarore 2478, chào bán máy điều hòa (air |We thank you for your offer dated 1st November 20.. for air conditioners model/type/design Freshman 2004 and 2005.|
|conditioners) kiểu Freshman 2004 và 2005. Sauk hi nghiên cứu kỹ chào hàng trên, HOACO đã quyết |Please find enclosed our trial order No. OR 11/06 for 350 units of Freshman 2004 at the price of US$750 per unit |
|định đặt hàng số OR 11/06. |CIF Haiphong Port including packaging for delivery in February 200... |
|Hãy viết 1 bức thư để giám đốc HOACO là Ông Nguyễn Thành Trung ký gửi kèm với đơn đặt hàng nói |It is essential that the above items be delivered in mid-February in time for distribution to agents across/ |
|trên với những nội dung chính sau đây: |throughout the country /nationwide for sale in early summer/ for early Summer season. |
|Đơn đặt hàng này mua thử 350 chiếc Freshman 2004 với giá CIF Hải Phòng là $750 một chiếc kể cả |The goods should be wrapped in water-proof paper and packed in cartons, marked with the buyer’s address, the order|
|chi phí bao bì, giao hàng vào tháng 2/20... |number, sizes/dimensions/measurements of the cartons and the words: “Keep dry” and “Handle with care”. |
|HOACO yêu cầu giao hàng chậm nhất là trung tuần tháng 2 để kịp thời phân phối cho các đại lý |We would like to confirm that the seller will draw a 60-day draft on the buyer after shipment and attached with a |
|trong toàn quốc để bán vào đầu mùa hè. |full set of shipping documents sent to our correspondent bank, the Singapore Commercial Bank which will transfer |
|Yêu cầu người bán dùng giấy chống thấm để gói hàng và đóng vào các thùng cát tông, bên ngoài |the payment to Vietcombank. Payment is on a D/A basis as agreed on/over the telephone yesterday. |
|thùng có ghi địa chỉ người mua, số đơn hàng, kích cỡ thùng hàng và các dòng chữ “tránh ướt” và | |
|“đề nghị xếp nhẹ tay”. |OR (As agreed on the telephone yesterday, we would like to confirm that you will draw us a Bill of Exchange on a |
|Xác nhận lại điều khoản thanh toán: Như thỏa thuận qua điện thoại ngày hôm qua thanh toán sẽ |D/A basis at 60 days’sight attached with a full set of shipping documents sent to our correspondent bank, the |
|thực hiện theo phương thức Chấp nhận đổi chứng từ, người bán sau khi giao hàng sẽ ký phát một |Singapore Commercial Bank which will transfer the payment to Vietcombank. |
|hối phiếu trả sau 60 ngày cho người mua và gửi cùng bộ chứng từ đến ngân hàng giao dịch của |Could you please send us in advance a set of technical documents in both English and Vietnamese? |
|người bán là ngân hàng thương mại Singapore để ngân hàng này chuyển cho ngân hàng Ngoại thương |We regret to inform you that at present we are not in a position to place an order for Freshman 2005 because its |
|Việt Nam. |price is rather high and we are not quite sure that this product will sell well in Vietnam. However, if this order|
|HOACO đề nghị Brothers gửi trước 1 bộ tài liệu kỹ thuật bằng 2 thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng |is completed to our satisfaction and there is a ready market for them in Vietnam, we hope to deal in this item on |
|Việt. |other occasions. |
|Hiện tại HOACO chưa có khả năng đặt mua Freshman 2005 vì giá còn hơi cao và HOACO không chắc |We look forward to your order confirmation soon. |
|chắn mặt hàng này sẽ bán chạy ở Việt Nam. Tuy nhiên nếu việc thực hiện đơn hàng này hoàn toàn |Yours faithfully, |
|làm HOACO hài lòng và hàng có thị trường ở Việt Nam thì HOACO tin sẽ có dịp khác buôn bán mặt |ABC |
|hàng này. |Encl: order No.OR11/06. |
|Anh / Chị có thể thêm, bớt một số chi tiết để bức thư phù hợp về nội dung và đẹp về hình thức. | |
|Chú ý: ngày viết thư là ngày hôm nay, tham chiếu của Brothers: BL/1439 | |
| | |
|Ngày 17/11/20.., bà Nguyễn Thị Lan Anh giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (Vietnam |Dear Sirs, |
|National General Export – Import Corporation No.1) có trụ sở đóng tại số 46 Ngô Quyền, quận Hoàn| |
|Kiếm, Hà Nội nhận được thư chào hµng đề ngày 15/11/20.. của công ty F.Lynch & Co. Ltd có trụ sở |We thank you for your offer dated … for high quality ceramic and are pleased to enclose our order No. PO/024 for |
|ở Nesson House, Newell Street, Birmingham B3 3EL, Vương quốc Anh chào bán các mặt hµng sứ cao |some items selected in your catalogue attached to / enclosed with your offer. |
|cấp. Sau khi nghiên cứu chào hàng, bà Lan Anh quyết định gửi 1 đơn hàng đặt mua 1 số mặt hàng |We would like to emphasize the following points: |
|chọn trong catalog mà họ gửi cïng thư chào hàng. |Each piece should be wrapped in thick paper, carefully packed in straw and then put into 10 wooden crates, marked |
|Bà Lan Anh yêu cầu anh/chị viết 1 thư cùng với đơn hàng số PO/024 để bà ký với những nội dung |with the buyer’s address, the order number, crate dimensions and the words: “Ceramic”, “Fragile”, “Handle with |
|sau: |care” and numbered from 1 to 10. |
|Yêu cầu người bán dùng loại giấy dầy bọc riêng từng thứ một. Sau đó đóng gói trong 10 thùng gỗ |We would appreciate your special attention to the delivery date as we really/urgently need the goods for sale at |
|thưa có chèn lót bằng rơm cẩn thận. Ngoài thùng có ghi địa chỉ người mua, số đơn hàng, kích cỡ |Tet Festival/ for Tet Festival sales. We reserve the right to refuse the goods if they arrive at Haiphong Port |
|thùng hàng và các dòng chữ: “Đồ sứ”, “Dễ vỡ”, “Đề nghị xếp cẩn thận” và đánh số thùng từ 1 đến |after 10th January 20…. |
|10. |We would like to confirm that the seller will draw a 30-day draft on the buyer after shipment and attached with a |
|Đề nghị người bán quan tâm đặc biệt đến thời hạn vì các đại lý của ta phải có hàng bán vào dịp |full set of shipping documents sent to our correspondent bank, Northmister Bank ,City Branch, Deal Street, |
|Tết nguyên đán. Sau thời hạn 10/1/20… mà hàng chưa về tới cảng Hải Phòng thì người mua sẽ từ |Birmingham B3 ISQ, UK which will transfer the payment to Vietcombank. Payment is on a D/A basis as agreed on/over |
|chối nhận hàng. |the telephone yesterday. |
|Xác nhận lại điều khoản thanh toán: người bán sau khi giao hàng sẽ ký phát 1 hối phiếu trả sau | |
|30 ngày với người mua và gửi cùng với bộ chứng từ giao hàng đến đại lý ngân hàng giao dịch của |OR (As agreed on the telephone yesterday, we would like to confirm that you will draw us a Bill of Exchange on a |
|người mua là Northmister Bank (City Branch), Deal Street, Birmingham B3 ÍSQ, Anh quốc, để ngân |D/A basis at 30 days’sight attached with a full set of shipping documents sent to our correspondent bank, |
|hàng này chuyển cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Thanh toán theo phương thức D/A như 2 bên |Northmister Bank, City Branch, Deal Street, Birmingham B3 ISQ, UK which will transfer the payment to |
|đã thỏa thuận qua điện thoại ngày hôm qua. |Vietcombank.). |
| |Please be noted that this is a trial order. If it is completed/processed to our satisfaction and there is a ready |
|Lưu ý người bán đây chỉ là đơn hàng đặt mua thử, nếu việc thực hiện đơn hàng này làm người mua |market for them in Vietnam, we will place larger orders with you in the future. |
|hài lòng và hàng có thị trường ở Việt Nam thì người mua chắc chắn sẽ đặt mua tiếp với số lượng |We look forward to your sales/order confirmation soon. |
|lớn hơn. |Yours faithfully, |
|Đề nghị người bán gửi xác nhận bán sớm. |Nguyen Thi Lan Anh |
| |General Director |
| |* Encl: Order No. PO/024. |
|Complaint |
|Chúng tôi đã nhận được chuyến hàng máy điều hoà từ các ngài. |1. We have received a/ the consignment of air conditioners from you. |
|Chúng tôi đã nhận được đầy đủ bộ chứng từ và đã nhận hàng khi tàu Sông Hương đến cảng Hải phòng |2. We have received duly the documents/ shipping documents and taken delivery of the goods upon/ on the arrival of|
|ngày 20/11. |SS Song Huong/ Song Huong Vessel at Hai phong Port on November 20th. |
|Khi tàu Sông Hương đến cảng Hải phòng ngày 20/11, thùng hàng số 10 bị thông báo là hư hỏng/ mất.|3. When SS Song Huong arrived at HP port on …., the case No 10 under the order/ contract No … was reported damaged|
|Chúng tôi viết thư này để khiếu nại về chuyến hàng . |/ missing. |
|Chúng tôi muốn thông báo rằng lô hàng theo đơn đặt hàng không đảm bảo chất lượng. |4. We are writing to complain about ….. |
|Chuyến hàng áo len của các ngài được chở trên tàu Sông Hương đã đến cảng ngày hôm nay. |5. We would like to inform you that the consignment of … under the order No… is not up to standard. |
|Chúng tôi viết thư này về vấn đề |6. Your consignment of sweaters carried by SS SH arrived at HP port today. |
|Thoạt nhìn mọi thứ trong điều kiện tốt. |7. We are writing with reference to ….. |
|Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện |8. On first account, everything seems to be in good condition/ seems to be correct. |
|Chúng tôi cho mời đại diện Vinacontrol đến để mở và kiểm tra thùng hàng. |9. After careful checking/ inspection, we found that/ it was found that ..... |
|Chúng tôi lập biên bản giám định và biên bản này đã xác nhận những phát hiện ban đầu của chúng |10. We had the cases opened and examined/ checked by Vinacontrol’s representatives in Haiphong. |
|tôi |11. We had the / a survey report made and the report confirmed our initial findings that… |
| Ex 1: |Ex 1. |
|Công ty TNHH Thái Bình Dương trụ sở tại 120 Lý Chính Thắng Quận 3- Thành Phố Hồ Chí Minh có nhập|Dear Sirs, |
|của hãng Great Brothers trụ sở số 7 Đường Victoria, HongKong 1 hệ thống điều hoà trung tâm theo|We are writing with reference to the consignment of the central heating system under the contract number HD03/05 |
|hơp đồng số HD30/01 ký ngày 30/01/20…. Công ty đã nhận đủ số hàng trên tại cảng Sài Gòn chở trên|signed on… shipped on board the SS Lotus which arrived at SaiGon Port on…. |
|tàu Hoa Sen cập cảng ngày 15/03/20…. Tuy nhiên khi lắp đặt hệ thống điều hoà này đã phát hiện số|However, on installing the system, it was found that the spare parts/ components having listed number AP/88 which |
|phụ tùng có danh điểm AP/88 bị giao nhầm không thể lắp đặt được do đó hệ thống điều hoà không |had been wrongly delivered could not have been fitted in. Therefore, the system couldn’t come/ failed to come into|
|thể đưa vào hoạt động đúng hạn. Sự cố này ảnh hưởng đến ngày khai trương của một khách sạn 4 sao|operation as planned/ as scheduled. This incident has delayed the launching/ opening ceremony of a four-star hotel|
|tại Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Thái Bình Dương đã phải bồi thường cho khách hàng nội địa |in HCM City. As a result, we paid USD 8,000 to our local customers as compensation. |
|số tiền US$ 8,000. |Please find enclosed our illustrated photos and the survey report issued by Vinacontrol to support/ to prove/ in |
| |support of our claim. |
|Anh chị hãy thảo một bức thư khiếu nại gửi cho người bán nêu rõ tình tiết sự việc kèm các ảnh |Could you please arrange air shipment for the spare parts we asked for, carriage forward. These components must |
|chụp và biên bản giám định của Vinacontrol yêu cầu người bán: |arrive at TSN airport on… at the latest since we need to complete our sales/ delivery to our local customers. |
| |We must ask you to pay a sum of USD 8,000 by T/T as a compensation. |
|_ Gửi ngay bằng đường hàng không số phụ tùng theo đúng danh điểm nói trên, mọi chi phí do bên |Meanwhile please let us know what you would like us to do with/ to deal with the wrongly- delivered goods. |
|bán chịu. Số phụ tùng này phải đến sân bay Tân Sơn Nhất chậm nhất là ngày 15/04 để công ty kịp |We look forward to your early settlement. |
|giao cho khách hàng. |Yours faithfully, |
|_ Trả ngay bằng T/T số tiền bồi thường thiệt hại là US$ 8,000 do việc giao hàng sai gây ra | |
|_ Yêu cầu người bán cho biết ý kiến xử lý đối với số phụ tùng đã giao sai danh điểm | |
| | |
|Người ký thư: | |
|Mr Nguyen Nam | |
|Giám đốc | |
|Ex 2: |Ex2 |
|Anh chị làm việc cho công ty TNHH Phương Nam, 36 Bà Triệu nhận được lô hàng điện tử theo đơn đặt|Dear Sirs, |
|hàng số 3648 của công ty TNHH Tailor & Son địa chỉ: 55 Bradfield Road, Northamptonshire, UK chở |We are writing with reference to the consignment of electronic goods under the order No…, shipped on board the SS/|
|trên tàu Red Lotus cập cảng Hải Phòng ngày 20/03/20… bị phát hiện có hư hại và thiếu . Anh chị |MV Red Lotus, arriving at Hai Phong port on 20 March 2011. On examination/ checking, the consignment was found in |
|hãy thảo một bức thư khiếu nại với những nội dung sau: |a missing and damaged condition. |
| |We had the goods examined by Vinacontrol representatives and proceeded to have a survey report made. The report |
|Khi phát hiện tổn thất công ty anh chị đã mời đại diện của Vinacontrol đến để kiểm tra và biên |confirmed our findings that: |
|bản giám định của họ có ghi: |15 fridges were missing ( Against a total of 250 units stated in the order and the packing list) |
|+ Tủ lạnh thiếu 15 chiếc (theo đơn đặt hàng 250 chiếc và phiếu đóng gói cũng ghi 250 chiếc) |Out of 150 cartons/cases, 20 contained broken air conditioners which were beyond repair |
|+ 20 trong số 150 thùng đựng máy điều hoà nhiệt độ bị vỡ và máy hỏng không thể sửa chữa được. |200 color TV branded Sony which had been ordered weren’t dispatched/ delivered ( there were no color TV branded |
|+ 200 chiếc tivi màu nhãn hiệu Sony đặt mua nhưng không có trong lô hàng này |Sony which had been ordered) |
| |We would like to propose some solutions as follows: |
|Hướng giải quyết như sau: |As for broken air conditioners and missing fridges, could you please send/ ship immediately/ promptly the |
|+ Đối với máy điều hoà nhiệt độ bị vỡ và tủ lạnh bị thiếu công ty Tailor & Son phải gửi gấp hàng|replacement with all costs at your account/ carriage prepaid. |
|thay thế để kịp bán cho khách hàng trong nước mọi chi phí do Tailor & Son chịu. Số hàng này phải|As we urgently need these units for distribution to our domestic customers, they must be delivered by/ before 15 |
|được giao trước ngày 15/06/20... Sau ngày đó công ty anh chị sẽ từ chối nhận hàng. Tailor & Son |June, after which we will refuse to accept the goods/ to take delivery and you will pay a penalty (punitive |
|phải trả số tiền phạt (penalty) gấp 2 trị giá hàng. |damages) of 200% of the contact value. |
|+ Đối với 200 chiếc Tivi màu Sony, anh chị đặt mua để bán trong dịp 1 tháng 5, hiện nay là |As for 200 colour TV branded Sony we ordered for sales on 1st May, we regret to inform you that we are forced to |
|29/05, anh chị đề nghị huỷ hợp đồng đối với lô hàng này và đề nghị Tailor & Son trả số tiền bồi |cancel the contract for this lot/ portion of the consignment as today is 29 May. We must ask you to pay liquidated|
|thường qui định trước (liquidated damages) là 10% trị giá hợp đồng. |damages equivalent to / amounting to 10% of the contract value. |
|Người ký thư: |We look forward to your early settlement. |
|Mr Nguyen Nam |Yours faithfully, |
|Giám đốc | |
|Ex 3: |Ex 3 |
|Anh chị hãy viết một bức thư gửi cho ông David Collis, giám đốc kinh doanh của công ty Fair |Dear Mr Collis, |
|Prices Ltd., 1267 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA91401, The USA với nội dung gợi ý sau: |(We would like to inform you that) your consignment of 100 air-conditioners and 200 electric fans under our order |
|Lô hàng 100 máy điều hoà và 200 quạt điện theo đơn đặt hàng số 281 đã cập cảng Hải Phòng ngày |No. 281 (or your shipment covering our order No.281 for 100 units of air-conditioners and 200 electric fans) |
|18/5 nhưng bị tổn thất. Khi phát hiện có tổn thất, đại diện Hải Phòng đã mời cán bộ của |arriving at the port of HP on 18 May is in shortage and damaged condition. Having discovered the shortage/ loss |
|Vinacổntl Hải Phòng đến giám định lô hàng. Và biên bản giám định họ lập có những chi tiết sau: |and damage (on the first account), we invited Vinacontrol Haiphong to inspect/ examine the consignment and their |
|Chuyến hàng thực chất có: 100 chiếc điều hoà và 180 chiếc quạt điện. |inspection results include the following details: |
|Tình trạng hàng hoá: 10 chiếc điều hoà đã bị hỏng nghiêm trọng- vỏ bị vỡ và máy móc cũng bị lộ |Against 200 electric fans and 100 air-conditioners ordered, the actual consignment contains only 180 electric fans|
|ra ngoài, số hàng này không thể bán được; thiếu 20 chiếc quạt điện. |and 100 air-conditioners. |
|Đối với điều hoà, đề nghị họ gửi hàng thay thế cho số hàng bị vỡ càng nhanh càng tốt. |Among/ Out of the goods received, 10 units of air-conditioners are in badly/ seriously damaged condition – the |
|Đối với 20 chiếc quạt điện chưa giao ta sẽ mua ở Thái Lan, phía họ phải chịu mọi chi phí vì ta |shells/ covers are broken and the mechanisms are exposed, these ones cannot be sold; the electric fans are short |
|đang cần gấp. |by 20 units. |
|Hy vọng họ sẽ quan tâm đặc biệt đến vấn đề này. |As we are in need of the goods, we would like you to send us replacement for the damaged air-conditioners as soon |
|Địa chỉ công ty anh/chị là: Tocontap, số 36 phố Bà Triệu, Hà nội, Việt nam. |as you can/ possible (, but not later than 2 weeks as from today). |
| |For 20 undelivered electric fans, we will have to buy/ purchase from Thailand and the difference in prices as well|
| |as other costs involved should be covered by you since we are in urgent demand for this item. |
| |We hope you will pay special attention to this matter. |
| |Yours sincerely, |
| |(signed) |
|Ex 4: |Ex. 4: |
|Anh chị làm việc cho công ty TNHH Toµn N¨ng, ®Þa chØ giao dÞch 36 Bà Triệu nhận được lô hµng ®å |We are writing with reference to the consignment of crystalware under the order number 3648 shipped on the MV Red |
|pha lª theo đơn đặt hàng số 3648 của công ty TNHH Tailor & Son địa chỉ: 55 Bradfield Road, |Lotus which arrived on 15 March 2011. |
|Northamptonshire, UK chở trên tàu Red Lotus cập cảng Hải Phòng ngày 15/02/20... |We had the consignment examined by representatives from Vinacontrol and the Customs. Their survey report confirmed|
| |the following findings: |
|Sau khi hµng ®­îc chuyÓn lªn bê, anh chÞ vµ ®¹i diÖn cñaVinacontrol tiÕn hµnh kiÓm tra vµ ph¸t |One third of the consignment was broken/damaged to the value of 2,400 USD. The damage in transit was due to poor/ |
|hiÖn thÊy: |careless packing |
| |Out of 200 desk lamps received, 90 pieces could not be used in Vietnam as they are 110V- lamps while we ordered |
|+ Sè hµng vì chiÕm tíi 1/3 trÞ gi¸ sè hµng pha lª vµ thiÖt h¹i lªn tíi 2,400 ®« la Mü. Viªc hµng|220V ones. |
|vì trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn lµ do ®ãng gãi bao b× qu¸ cÈu th¶. |We enclose the photos of damaged items and the survey report to prove our case/ claim and would like to suggest as|
|+ NhËn ®ñ sè l­îng 200 chiÕc ®Ìn bµn nh­ng cã 90 ®Ìn sö dông ®iÖn ¸p 110V chø kh«ng ph¶i 220V |follows: |
|nh­ trong ®¬n ®Æt hµng vµ kh«ng thÓ sö dông ë ViÖt Nam |Could you please pay us 2,400USD as compensation and the inspection fee as well? |
|Nªu râ qu¸ tr×nh nhËn hµng cã mÆt c¶ H¶i quan vµ Vinacontrol. |We will put to one side 90 desk lamps/ hold them in our store until receiving your instructions. |
| |Please ship the replacement as soon as possible by 15 April, in time for sales during Summer season. After that |
|Anh chị hãy thảo một bức thư khiếu nại vµ göi kÌm biªn b¶n gi¸m ®Þnh do Vinacontrol cÊp ghi râ |time, we will buy them from other suppliers at your expense. |
|nh÷ng tæn thÊt vµ ¶nh chôp hiÖn tr¹ng hµng vì vµ nªu h­íng gi¶i quyÕt nh­ sau: |(As we need the goods for sales in Summer, please ship the replacement as soon as possible by 15 April, after |
| |which we will buy them from other suppliers at your expense.) |
|+ §Ò nghÞ C«ng ty Tailor & Son båi th­êng sè tiÒn thiÖt h¹i vµ tr¶ phÝ gi¸m ®Þnh |We look forward to your early solution. |
|+ §èi víi 90 chiÕc ®Ìn bµn, C«ng ty anh chÞ sÏ ®­a vµo kho chê ý kiÕn ®Þnh ®o¹t cña C«ng ty |Yours faithfully, |
|Tailor & Son. |(Signed) |
|+ §Ò nghÞ göi hµng thay thÕ tr­íc ngµy 15/04/20.. ®Ó kÞp b¸n vµo mùa hè. NÕu sau thêi gian ®ã, |Nguyen Hung |
|C«ng ty Toµn n¨ng sÏ mua hµng thay thÕ ë n¬i kh¸c vµ C«ng ty Tailor & Son sÏ chÞu mäi chi phÝ. |Managing Director |
| |Encl: |
|Người ký thư: | |
|Mr Nguyen Hung | |
|Giám đốc | |
|Anh chị cã thÓ thªm c¸c chi tiÕt kh¸c ®Ó ®¶m b¶o th­ cã néi dung, v¨n phong vµ h×nh thøc thÝch | |
|hîp. | |
|Ex 1. | |
|C«ng ty Nam ViÖt, ®Þa chØ giao dÞch 50 Trêng Chinh Hµ Néi ®Æt mua 1000 bé g¬ng soi cña c«ng ty| |
|Pyramid ®Þa chØ 235 High Streets, Singapore, 20073 theo Hîp ®ång nhËp khẩu sè H§ 107/05. Sè | |
|hµng trªn ®îc ®ãng trong 1 container ®· ®Õn c¶ng H¶i phßng ngµy 5 th¸ng 1. C«ng ty Nam ViÖt ®· | |
|lµm thñ tôc nhËn hµng t¹i c¶ng. Khi më container ®· ph¸t hiÖn trong sè 100 hép carton th× cã tíi| |
|20 hép cã hµng vì. Trong sè hµng vì chiÕm 15% trÞ gi¸ l« hµng t¬ng ®¬ng 2500 USD. Anh / ChÞ h·y|Nam Viet Co., Ltd |
|th¶o gióp «ng Gi¸m ®èc 1 bøc th khiÕu n¹i gåm néi dung: |50 Truong Chinh Street, Hanoi, Vietnam |
|Nªu râ qu¸ tr×nh nhËn hµng, kiÓm tra hµng ho¸ cã mÆt H¶i quan vµ ®¹i diÖn C«ng ty Gi¸m ®Þnh Vina|Our Ref: NP/ln |
|Control. KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh cho thÊy viÖc hµng vì x¶y ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vµ do bao b× |Pyramid Co. |
|kÐm chÊt lîng, kh«ng phï hîp víi hµng dÔ vì, ngêi b¸n ®· kh«ng lµm ®óng c¸c chØ thÞ vÒ bao gãi |235 High Street |
|do ngêi mua quy ®Þnh tríc khi göi hµng. Do ®ã lçi lµ cña ngêi b¸n. |Singapore 20073 |
|§Ò nghÞ ngêi b¸n chuyÓn ngay kho¶n tiÒn båi hoµn lµ 2,650 U SD b»ng T/T vµo tµi kho¶n cña ta t¹i|Dear Sirs, |
|Ng©n hµng C«ng Th¬ng, sè tµi kho¶n nh ghi trong hîp ®ång, trong ®ã tæng gi¸ trÞ thiÖt h¹i lµ |Re: Contract No 107/05 |
|2,500 USD, tiÒn phÝ gi¸m ®Þnh lµ 150 USD. | |
|Göi kÌm c¸c chøng tõ cÇn thiÕt ®Ó chøng minh cho khiÕu n¹i |We are writing with reference to the above contract covering a purchase of 1000 mirrors/ sets of mirrors packed in|
|Lu ý ngêi b¸n khi lµm hµng chó ý ®ãng gãi bao b× cÈn thËn lµ hµng thuû tinh dÔ vì. |one container and shipped on board SS Lotus and arrived at Hai Phong port on 5th January. |
| |However, on unpacking the container under the supervision of Customs and local Vinacontrol representatives, it was|
| |found that out of 100 cartons, 20 had/ contained broken goods, estimated at about 15% of the contract value, |
| |equivalent to $2,500/ an equivalence of $2,500 |
| |We proceeded to have a Survey Report made and it confirmed our findings that this problem arose in transit/ during|
| |transportation and resulted from substandard package which are not suitable for fragile goods. It appears that you|
| |did not follow our packing instruction reported/ sent earlier/ in advance. |
| |On the strength of the Survey report we would like to lodge/register our claim as follows: |
| |+ damaged goods: US$ 2,500 |
| |+ inspection fee : US$ 150 |
| |+ Total claim: US$ 2,650 |
| |Would you please pay the above sum by T/T to our account at Vietinbank on the account No.. stated in the contract |
| |We would like you to pay due attention to the packaging of the next orders, the fragile glass items in particular.|
| |We look forward to your early settlement for this claim. |
| |Yours faithfully, |
| |Nguyen Phuong |
| |Director |
| |Enc: Documents required for the claim. |
| Ex 2: | Dear Sirs, |
|Công ty của anh/ chị, Công ty TNHH Công nghệ cao (High Technology Co. Ltd) số 36 Bà Triệu, Hà |We are writing with reference to the consignment of 500 units of air conditioners under the order No. 479NQ |
|nội, điện thoại & fax: 048-38269743, nhận được lô hàng 500 máy điều hoà nhiệt độ loại AL 309, |shipped on the SS White Lotus which arrived at Hai Phong Port on 15 Nov 2009. |
|của công ty TNHH British Exporter (Brexport), địa chỉ West House, 12 Green Lane, Luân Đôn ƯC | |
|209, Vương Quốc Anh theo đơn đặt hàng số 479NQ , chở trên tàu Hoa Sen trắng cập cảng Hải Phòng |On examination the consignment was found in a short/ missing and damaged condition. We asked representatives from |
|ngày 15- 11-20.. trong tình trạng thiếu và hư hại. |/ of Vinacontrol in Hai Phong to make a survey report which shows/ indicates : |
|Khi phát hiện hàng bị thiếu và hư hỏng, công ty anh/ chị đã cho mời đại diện của Vinacontrol Hải|- Against 500 units of air conditioners ordered, only 495 were found, 05 were missing. |
|Phòng đến giám định và kết quả giám định như sau: |- 03 of the delivered units were damaged beyond repair due to poor/ substandard packaging |
|- Giao thiếu 5 máy điều hoà |(The boxes in which 3 units were packed had been broken in transit due to poor/ substandard packaging and |
|- 3 máy bị hỏng nặng không chạy được do bao bì kém chất lượng bị vỡ trong khi vận chuyển |consequently the units were seriously damaged) |
|Anh chị hãy viết một bức thư cho Brexport thông báo cho họ biết tình trạng này và đề nghị hướng | |
|giải quyết như sau: |We enclose herewith the survey report and the photos of the damaged goods and must ask you to send the missing |
|-Đối với số hàng bị thiếu, đề nghị Brexport gửi gấp số hàng thiếu đó, muộn nhất vào ngày 30 |units without delay/ at once, not later than 30th Jan 20… as we urgently need them to complete delivery to a |
|-01-20…; vì số điều hoà này được đặt cho một khách sạn 5 sao cách Hà nội 4km về phía Nam. Khách |5-star hotel, 4km to the South from Hanoi , which was planned to open in late 20…/ by the end of February 20… and |
|sạn này dự định khánh thành vào cuối tháng 2 năm 20.. và bây giờ đã là 7-1-20… rồi. |now it is Jan 7th 20…. |
|-Đối với 3 chiếc máy hỏng do bị vỡ hòm, công ty anh chị giữ lại để tuỳ Brexport định đoạt (họ có| |
|thể hoặc cho người đến mang đi hoặc gọi thợ đến sửa rồi bán rẻ) và đề nghị Brexport hoàn trả lại|We are holding the damaged units at your disposal. You could either send someone to pick them up or have them |
|cho công ty số tiền USD 2,730 (USD 910/ chiếc) là số tiền bồi thường bằng điện chuyển tiền vào |repaired and sell them off. |
|tài khoản của Công ty TNHH Công nghệ cao tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội với mọi chi phí do |We would also be grateful if you could reimburse us by T/T to our account at Vietcombank the sum of US$ ( US$ … |
|người bán chịu. |each) as a compensation at your expense. |
| |We look forward to your early satisfactory solution. |
| |Yours faithfully, |
| Ex 3: Bạn làm cho Vimedimex, công ty của bạn có đặt hàng thiết bị y tế của nhà cung cấp Pháp, | We are writing with the reference to the consignment of medical equipment which should have delivered in mid- |
|giao hàng vào trung tuần tháng 1/ 20... Tuy nhiên hôm qua hàng mới cập cảng Hải phòng. Hãy thảo |December/ which we ordered for delivery in mid- December. The consignment which arrived at Hai Phong port |
|một bức thư cho nhà cung cấp với nội dung: |yesterday was one week late. This is the 2nd time we have written about/on this issue and won’t accept any further|
|Chỉ rõ hàng đã dến cảng chậm 1 tuần và đây là lần thứ 2 công ty phải thông báo cho họ về vấn đề |delayed/ late deliveries / any further delays in delivery. |
|này. Chúng ta sẽ không nhận bất kỳ 1 sự giao chậm nào cho những lô hàng tiếp theo. |We would like to point out that it is essential that medical equipment be delivered on due date/ at due time/ |
|Giải thích rõ đối với thiết bị y tế việc giao hàng đúng hạn là cực kỳ quan trọng. Giao chậm sẽ |promptly as we are the major distributor all over/ across/ throughout Northern market of Vietnam. Delay in |
|có thể gây cho công ty rất nhiều khó khăn bởi chúng ta là nhà phân phối chính trên toàn thị |delivery could/ may put us into trouble. We would not only have to pay compensation to our local customers but |
|trường Miền Bắc. Công ty không những sẽ phải trả tiền bồi thường cho khách hàng trong nước mà |also meet difficulties in resigning sales contracts in case regular customers turn their backs on us. |
|còn có thể gặp rất nhiều phiền toái trong việc ký hợp đồng bán lại nếu khách hàng thường xuyên |Could you please assure to make prompt delivery for future shipments/ consignments before we place/ submit further|
|quay lưng lại công ty. |orders? Otherwise, we would have to/ it would be necessary for us to consider other sources of supply. |
|Yêu cầu nhà cung cấp đảm bảo chắc chắn sẽ giao hàng đúng hạn trước khi công ty đặt hàng tiếp | |
|theo. Nếu không chúng ta sẽ tìm nhà cung cấp khác. | |
|Hàng hóa chúng tôi đặt mua tháng 12 năm ngoái đáng lẽ được giao 4 tuần trước đây rồi | |
|Vì hàng hóa cấn để bán vào tháng sau, chúng tôi đề nghị các ngài giao hàng ngay | |
|Nếu các ngàu không giao hàng được vào trước ngày 01 tháng 6, chúng tôi sẽ buộc phải hủy đơn hàng| |
|này | |
|Chúng tôi xin lỗi về sự chậm trễ và tin tưởng rằng chúng tôi đã không gây phiền phức nhiều cho |The goods we ordered last December were supposed to have been delivered / should have been delivered 4 weeks ago. |
|các ngài |As goods are needed for next month’s sales, you are kindly requested to / we suggest you should/ make immediate |
|Chúng tôi rất tiếc không dùng được những mặt hàng kém phẩm chất này và rất tiếc phải để tùy các |delivery |
|ngài định đoạt |If you fail to dispatch the ordered goods by 1st June , we will be forced /will have to cancel the order. |
|Chúng tôi đã nghiên cứu ý kiến của các ngài rất kỹ và thấy rằng đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi |We would like to apologize for the delay and believe that we haven’t caused much trouble to you. |
|Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại nào xảy ra trong quá trình vận tải xa bằng |We regret to inform you that we cannot accept the inferior goods and have to place the consignment at your |
|đường biển trong tương lai |disposal |
|Chúng tôi sẽ chú ý hơn nữa đến bao bì đề phòng những hư hại xó thể có trong quá trình vận tải xa|We have made careful study of your complaints / proposals and found that it was just a misunderstanding |
|bằng đường biển trong tương lai |We are not responsible for any damage during long sea voyage in the course of transportation. |
|Chúng tôi hy vọng rằng các ngài sẽ hài lòng với cách giải quyết của chúng tôi và tin tưởng rằng |We will pay more attention to packaging in order to avoid possible damage during long sea voyage/ in the process |
|sau đây các ngài lại tiếp tục tạo cơ hội buôn bán với chúng tôi bằng cách đặt hàng thường xuyên |of long sea transportation in the future. |
|để chúng tôi được phục vụ các ngài |We hope that you will be satisfied with our solution and believe to have more opportunities of serving your repeat|
| |and regular orders. |
|Công ty VinaImport địa chỉ 31 Tràng Thi Hà Nội nhập của công ty Sumina có trụ sở tại 25 đường |Dear Sir, |
|Victoria Singapore 48 mét tấn hạt nhựa (PVC resin)-grade FJI 65$ và 100 bộ giá nhựa. Số hàng |We are writing to complain about the consignment of 48 metric tons of PVC resins of grade FJI 65$ and 100 sets of |
|giao theo hợp đồng mua bán số HĐ4507/09 được đóng trong 3 container 20 feet chở trên tàu Orient |plastic shelves under the sales contract no.HD4507/09 packed in three 20-feet containers, shipped on board the MV |
|đến cảng HP ngày 25/04 |Orient, which arrived at HP port on 25 April. |
|Khi người mua kiểm hóa tại cảng có sự có mặt của đại diện công ty giám định quốc tế SGS người |Upon unloading the goods at the port with the presence of a representative of the International Inspection Company|
|mua đã phát hiện: |SGC, we discovered that 155 out of the 1,950 bags delivered were torn out/ripped and the resins spilled out and |
|155 bao trong số 1950 bao bị rách làm hạt nhựa đổ ra ngoài, một số bị nhiểm bẩn không thể sử |some of them became so dirty till unusable. The main reason is/lies in substandad packaging, which is against the |
|dụng được. Nguyên nhân bao bì bị rách là do người bán đã đóng gói trong bao bì không đạt chất |terms agreed in our contract. You must hold responsibility for this kind of mistake and we require an indemity/a |
|lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Do đây là lỗi của người bán nên người mua yêu cầu người |compensation of USD 3,500 (USD 3,200 the value of the damaged goods and the cost of repacking; and USD 300: the |
|bán phải trả khoản tiền bồi thường là 3500$ gồm: |inspection fee) |
|3200$ tiền bồi thường hàng bị tổn thất và chi phí tái đóng gói |Could you please send the above sum by T/T to our account at Vietinbank on the account number : NHCT45289 – Hanoi |
|300$ chi phí giám định |as a compensation? |
|Do số tiền bồi thường ko nhiều và nếu người bán không có ý kiến gì khác để nghị ng bán gửi bằng |We also found that 10 sets of plastic shelves were in green ( against the pink colour send this lot in correct |
|điện hối số tiền trên vào tài khoản của công ty Vinaimport tại Ngân hàng công thương VN số |colour?/send the replacement promptly? |
|NHCT45289-Hanoi |We will return/send back the 10 sets of green shelves at your expense/ carriage foward. |
|10 bộ giá nhựa là màu xanh chứ không phải màu hồng như trong quy định trong hợp đồng. Đề nghị |We enclose a survey report and relavant documents to support our claim and do hope that this kind of mistake will |
|bên bán gửi ngay hàng thay thế và bên mua sẽ gửi trả lại 10 bộ giá màu xanh, chi phí bên bán |not be made again |
|chịu |We look forward to your early settlement. |
|Hãy gửi kèm thư này những chứng từ và tài liệu cần có để chứng minh cho khiếu nại. Mong rằng |Yours faithfully, |
|những lỗi tương tự sẽ không xảy ra trong các lần giao dịch tương lai | |
| | |
|Reply Complaint |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Transportation |
|Exercise 1: |Exercise 1. |
|Anh chị đang làm cho 1 công ty XNK. Hãy viết thông báo cho khách hàng của mình là: |Order No ….. |
|+ Đơn đặt hàng của họ đã được gửi đi và với nội dung như sau: |We are pleased to inform you that the bulldozers (ordered) under the above order have been dispatched as arranged.|
|- Đơn hàng đặt mua máy ủi đã được chuyển đi theo như thu xếp |The bulldozers are packed in 4 cases, 2 to a case. The cases are marked DEF, and numbered 1 to 4. |
|- Số máy đó đã được đóng trong 4 kiện, mỗi kiện 2 máy. Các kiện hàng được ký mã hiệu là DEF và |The consignment is arriving at Saigon Port on …. on the M.V. Orient which sailed from London on…. |
|được đánh số từ 1 đến 4. |Clean, shipped on board Bills of lading in a complete set , together with commercial invoice and insurance |
|- Lô hàng đó sẽ đến cảng Sài Gòn ngày ….. được chở trên tàu ….. khởi hành từ Luân đôn ngày…. |certificate, both in triplicate, have been handed to ABC Bank together with our sight draft for $ …., in |
|- 1 Vận đơn sạch ghi đã xếp hàng lên tàu, hoá đơn thương mại và GCN Bảo hiểm, mỗi loại 3 bản và |accordance with the terms of the L/C opened at the ABC bank. The ABC Bank has paid the sum/ has made payment. |
|đã được gửi tới ngân hàng ABC và hối phiếu trả ngay với số tiền … , theo đúng những điều khoản |We are sure that you will be satisfied with the consignment. |
|được ghi trong thư tín dụng đã mở với ngân hàng ABC. Ngân hàng ABC đã thanh toán số tiền nói | |
|trên. | |
|- Chúng tôi chắc chắn rằng quý vị sẽ hài lòng với lô hàng trên. | |
|Exercise 2: Write a letter to a container company to ask them to take charge of your |Exercise 2: |
|consignment, give them necessary particulars about the voyage and the cargo. |We have a consignment of …. (motor vehicles and parts) to be sent to … ( the USA) within the next two months. |
| |The consignment weighs….. tons, and is packed in ….. cases |
| | |
| |Could you please pick it up/ collect it at our workshop/ factory at/in….. and deliver it to …. in the USA by… |
| |(date) |
| |If you could handle the consignment by the date given, please let us have your details of sailings and freight |
| |rates. |
|Exercise 3: |Exercise 3: |
|Tên hàng: Máy cạo râu bằng điện |We shall have a consignment of electric shaver weighing 20 kg to be sent by air from… |
|Trọng lượng: 20kg. |If you could handle the consignment, please let us have the details of the freight and of any formalities to be |
|Gửi tới khách hàng ở: |observed / performed. |
|Đề nghị gửi chi tiết về chi phí, thủ tục.. | |
|Giá trị hoá đơn: $.... |The invoice value of the consignment is $ …. and we should require insurance/ we would like you to take out |
|Đề nghị mua bảo hiểm cho số tiền trên và cả chi phí gửi hàng |insurance cover for this amount plus the cost of sending/shipping the consignment. |
|Exercise 4: Gửi thông báo tới nhà cung cấp: |Exercise 4: |
|Thông báo nhà cung cấp sẽ gửi hàng bằng đường bộ tới cảng Sài Gòn để chuyên chở bằng tàu AB, sẽ |Thank you for informing us that the goods ordered are ready for collection. |
|khởi hành đi London ngày 25/11, sẽ bốc hàng tại bến số 5 từ ngày 20 đến 24. Tất cả các kiện hàng|Please arrange to send the consignment by road to Saigon Port to be shipped by the SS AB, due to sail for London |
|phải ghi mã hiệu và đánh số rõ ràng theo như đơn đặt hàng chính thức. |on 25 Nov. and to load at No 5 Dock from 20 to 24 Nov. inclusive |
| |All cases should be clearly numbered as shown in our official order. You have to conform strictly to the packing |
|Đề nghị gửi hoá đơn, 3 bản và bản kê về phí vận tải. |and marking instructions. Invoices, in triplicate and your account for transportation charges, should be sent to |
|Mọi thu xếp cần thiết khác đã được thực hiện với hãng tàu. |us. All the necessary arrangements have been made with the shipping company. |
| | |
| | |
| | |
| | |

1. Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu các ngài giao ngay ½ số lượng chúng tôi đặt mua và số còn lại sẽ giao tiếp sau đó hai tuần.
We would highly appreciate it if you could deliver immediately half of our ordered goods and the rest will be shipped in 2 weeks' time.
2. Chúng tôi hi vọng rằng việc thực hiện đơn hàng đầu tiên này sẽ làm cho công ty anh/chị hoàn toàn hài lòng và sẽ dẫn tới quan hệ buôn bán tốt đẹp giữa hai bên
We do hope that the perfect execution/fulfillment of this first order will make your company completely satisfied and lead to better business relationship between us.
3. Chúng tôi hi vọng rằng việc thực hiện đơn hàng đầu tiên này sẽ làm cho công ty anh/chị hoàn toàn hài lòng và sẽ dẫn tới quan hệ buôn bán tốt đẹp giữa hai bên
We do hope that the perfect execution/fulfillment of this first order will make your company completely satisfied and lead to better business relationship between us.
4. Làm ơn gửi cho chúng tôi catalo mới nhất và tờ bướm có hình ảnh ... Để chúng tôi gui cho cac khach hang tiem nang
We would be grateful if you could send us your latest catalogue of fax machines and/together with the illustrated leaflets so that we can pass them to our potential customers.
5. chúng tôi đính kèm 1 bộ khá đầy đủ các mẫu thiết kế mới nhất và bán chạy nhất
We enslose herewith a fairly full collection/series/selection of our latest and best selling designs.
6. nếu hàng hóa các ngài thỏa mãn, chúng tôi sẽ thường xuyên đặt hàng với số lượng.
If your products meet our required standards, we will place a substantial/large order on a regular basis.
If the quality of your products is satisfactory/ your products meet quality standard, we will place a large/ substantial order on a regular basis.
7. Chúng tôi quan tâm đến điều kiện thanh toán và chiết khấu cho những đơn hàng lớn và thường xuyên.
We are particularly interested in your terms of payment and discount to the large/substantial offer on a regular basis.
8. "xin cho chúng tôi thông tin về cách thức thanh toán và chiết khấu cho đơn đặt hàng trên 5 sản phẩm"
Please let us know your terms of payment and the special discount rate allowed for an order of more than 5 items.
9. chúng tôi rất vui mừng thông báo với các ngài chúng tôi đang thực hiên đơn hàng số....ngay...Hiên h ctoi đang xắp xêp để chuyển lên tàu gửi hàng đi.
We are pleased to inform you that we are executing the order no. … dated … We are arranging to load the goods on board to be shipped for the time being.
10. chúng tôi xin được gửi một bộ khá đầy đủ những mẫu thiết kế mới nhất và bán chạy nhất
We are pleased to enclose herewith a fairly full series of the latest and best selling designs.
11. Ông Iohn Smith, người đã làm ăn với các ngài trong mấy năm gần đây cho chúng tôi biết các ngài có thể cung cấp cho chúng tôi...
Mr John Smith, who has been doing business with you for some years, informed us that you might be able to supply us with…
12. Nếu giao hàng sau 1/2, chúng tôi có quyền hủy đơn hàng và tìm nhà cung cấp khác
If you fail to make delivery no later than February 1st, we reserve the right to cancel the order and consider other sources of supply.
We reserve the right to cancel the order and consider other sources of supply if delivery is not to be made before Feb 1st/ if you fail to make delivery by Feb 1st.
13. ở ngoài bao đóng góp cẩn thận dễ vỡ và chống nc
On the outside of each bag/package should be marked: “Fragile”, “Handle with care” and “Keep dry”.
14. chúng tôi rất vui nếu các ông có thể gửi hàng thay thế cho những mặt hàng bị vỡ trong ngày mai
We would be grateful if you can ship the replacement for the broken items in the next day.
15. Hàng được đóng gói trong giấy chống thấm nước, đặt trong thùng carton, bên ngoài được đánh dấu địa chỉ người mua, số đơn hàng, kích thước, và các dòng chữ " chống ướt" , " đề nghị xếp cẩn thận"
The goods are wrapped in water-proof paper and packed in cartons, marked with the buyer’s address, the order number, sizes/dimensions/measurements of the cartons and the words: “Keep dry” and “Handle with care”.
16. Chúng tôi quan tâm đến điều kiện thanh toán và chiết khấu cho những đơn hàng lớn và thường xuyên.
We have great concerns for the conditions of payment and discount for large orders on a regular basis.
17. khi tàu sông hương đến cảng hải phòng ngày ..., thùng hàng số 5 thông báo là bị hỏng/mất
When the SS Song Huong arrived at Hai Phong port on…, the case No. 5 was reported damaged/ missing.
18. chúng tôi đã nhận đủ bộ chứng từ và hàng hóa khi tàu sông hương cập cảng hp ngày
We have received duly the shipping documents and taken delivery of the goods upon the arrival of SS Song Huong at HP Port on…
19. chúng tôi vui lòng thông bảo rằng chúng tôi vừa làm xong đợn hàng so 3689 đặt mua 100 máy tính. hiện nay chúng tôi đang thu xếp để chuyển giao tới cảng rolus
We are pleased to inform you that we have already made up your order No. 3689 for 100 computers, and are now making arrangements for shipment to Rolus Port.
20. lô hàng 20 bộ bàn ăn đã được chúng tôi gửi cho các ngài qua đường tàu. đề nghị các ngài xác nhận việc nhận hàng và trích dẫn hóa đơn gửi hàng số abcxyz.
We would like to inform you that the consignment of 20 sets of dining table has been put on board. …???
21. Chung tôi giành quyền huỷ bỏ đơn hàng hay từ chối nhận hàng với mọi chi phí và rủi ro do các ông chịu nếu giao hàng chậm.
We reserve the right to cancel the order and refuse the goods delivered after the specified date with all the expenses and risks at your account.
22. Chúng tôi đã nhận đc tất cả chứng từ và đã nhận hàng khi tàu Sông Hương đến cảng Hải Phòng ngày 20/11
We have duly received the documents and taken delivery of the goods upon the arrival of the SS Song Huong at Hai Phong Port on November 20th.
23. Chúng tôi rất tiếc thông báo với ngài rằng hiện tại chúng tôi không thể cung cấp nhu cầu của các ngài
We regret our inability to supply you the goods
24. Chúng tôi rất tiếc thông báo với ngài rằng hiện tại chúng tôi không thể cung cấp nhu cầu của các ngài
We regret our inability to supply you the goods
25. Chúng tôi yêu cầu các ông dùng giấy không thấm ướt để gói và thùng cartons để đóng hàng, trên thùng có khi rõ địa chỉ của người mua, số đơn hàng và các dòng "tránh ướt" và "xếp nhẹ tay"
We request that the goods be wrapped in waterproof paper and packed in cartons, marked with buyer’s address, the order number and the words “Keep dry” and “Handle with care”.
26. Chúng tôi vui mừng báo tin cho các ngài biết rằng đơn đặt hàng của các ngài đề ngày 20/9 đã được xếp xuống tầu Frop cho các ngài hôm nay
We are happy to inform you that your order dated September 20th has been loaded on board the SS Frop today.
27. Chúng tôi có thể chấp nhận được giá đã báo trong thư của các ngài đề ngày 20/10 và chúng tôi vui mừng đặt mua 100 chiếc.
The prices quoted in your letter dated October 20th are acceptable to us, and we are happy to place an order for 100 units
28. Chúng tôi tin rằng việc chậm chễ không gây cho các ngài sự bất tiện nghiêm trọng nào cả và hy vọng rằng các ngài sẽ tiếp tục buôn bán với chúng tôi.
We believe that the delay will not cause you any serious inconvenience and do hope that you will continue to do business with us.
29. Mỗi mặt hàng sẽ phải gói riêng bằng giấy mềm, sau đó được đóng vào thùng gỗ, các thùng gỗ được đóng đinh cẩn thận.
Each item should be wrapped in soft paper, packed in wooden crates and carefully nailed.
30. Mặc dù chúng tôi mong muốn mức chiết khấu thương mại cao hơn 15% nhưng chúng tôi sẽ gửi đặt hàng đầu tiên này và hy vọng các ông sẽ xem xét lại mức chiết khấu này cho các đơn hàng tiếp theo.
Although we expect the discount of over 15%, we place our first order and hope that you will review this discount rate for further orders.
31. Giao hàng trước ngày 30/11 là điều kiện cố định của đơn hàng này, sau thời gian này chúng tôi có quyền từ chối nhận hàng.
A firm condition for this order is that delivery is to be made by 30th Nov, after which we reserve the right to refuse the goods.
32. Đề nghị các ông gửi cho chúng tôi tất cả các tài liệu hướng dẫn lắp ráp, vận hành và bảo dưỡng bằng tiếng Anh.
Please enclose us with technical documents for assembly, operation and maintenance in English
33. Chúng tôi sẽ thu xếp giao hàng thay thế ngay lập tức bằng đường hàng không, chi phí do chúng tôi chịu hoàn toàn.
We will arrange to deliver substitutes immediately by air at our expense.
34. Chúng tôi xin gửi kèm đơn bảo hiểm và vận đơn đường biển và hy vọng rằng chuyến hàng sẽ đến với các ngài đúng thời gian.
Enclosed you will find insurance documents and bill of laiding. We hope that the shipment will make it on time.
35. Bây giờ chúng tôi đang đợi những chỉ dẫn về vận tải và sẽ vui mừng nếu các ngài gửi cho chúng tôi vào thư sau.
We are waiting for your transportation instructions and would be happy if you can send us in the next letter.
36. Chúng tôi có chuyến hàng linh kiện điện tử đóng trong 10 thùng gỗ, trọng lượng mỗi thùng 100 kg muốn chuyển từ cảng Hải Phòng sang Luân Đôn trong tuần sau. Đề nghị các ông cho biết thông tin về tàu, ngày khởi hành và cước phí.
We would like to deliver the consignment of digital accessories packed in 10 wooden boxes with 100kg in measurement each from HP Port to London next week. Please let us have your details of sailings and freight rates.
37. Tàu MV Blue star sẽ bốc hàng tại bến số 3 và rời cảng Sài Gòn để đi đến Thụy Sỹ vào thứ 2 tới. Cước phí vận chuyển là 200 USD/MT.
MV Blue Star will load at No 3 Dock and sail from SG to Sweden next Mon. Our freight rate is …
38. Đề nghị các ông gom hàng tại nhà máy của chúng tôi và sắp xếp vận chuyển hàng băng đường bộ đến cảng Hải Phòng để chuyển sang Paris trên tàu MV Orient.
Could you pick it up at our factory and arrange to send the consignment by road to HP Port to be shipped by the MV Orient, to be sailed to Paris
39. Chúng tôi muốn mua 2000 máy vi tính để bàn theo như mã hàng ghi trong catalogue số SK 004B. Xin quý ngài gửi cho chúng tôi báo giá CIF Hải Phòng, cùng với điều kiện thanh toán và chiếu khấu.
We would like to order 2000 PCs as specified in the catalogue No SK 004B. Please send us price quote CIF HP, along with terms of payment and discount.
40. Cảm ơn quý ngài về thư hỏi hàng ngày 15 tháng 5.......và xin thông báo chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp ngay từ kho hàng số lượng hàng mà ngài yêu cầu.
We thank you for your inquiry dated… and would like to inform that we can deliver the required quantities of goods from stocks immediately.
41. Trả lời thư của các ngài đề ngày 25/11, chúng tôi vui mừng thông báo cho các ngài biết rằng tàu sẽ rời cảng Hải Phòng sớm nhất để đi London là tàu Eagle, hiện đang xếp hàng tại Bến tàu số 3, cảng Hải Phòng, và sẽ nhận hàng cho đến ngày 15/12 là ngày tàu sẽ khởi hành.
(In reply to your letter of 25 November, we are pleased to inform you that the earliest vessel due out of Haiphong Port for London is the MV Eagle, which is at present loading at Dock No3., Haiphong Port, and will accept cargo until 15 December when she sails.)
42. Chúng tôi xin cám ơn thư của các ngài đề ngày 3/10 hỏi mua đường và rất vui mừng chào bán cố định cho các ngài 100 tấn, giá mỗi tấn CIF tại cảng Sài Gòn là 280 bảng Anh chấp nhận trong vòng 15 ngày.
(We thank you for your enquiry of 3 October for our sugar and are leased to make you a firm offer, (which is) subject to acceptance within 15 days, for 100 tons of sugar at the price of £280.000 per ton, CIF Sai Gon Port)
43. chúng tôi rất vui mừng thông báo với các ngài chúng tôi đang thực hiên đơn hàng số....ngay...Hiên h ctoi đang xắp xêp để chuyển lên tàu gửi hàng đi.
We are glad to inform you that we are preparing for the order No... of... Right now we are arranging to get the goods aboard to deliver.
44. Giá thì hợp lý nhưng để khuyến khích quan hệ kinh doanh giữa chúng ta,các ngài có thể cho chúng tôi hưởng 2% chiết khấu ko
Our price is reasonable but in order to encourage business between us we are prepared to allow you a discount of 2%
45. chúng tôi đã thấy sản phẩm của các ngài dc trưng bày ở hội chợ thương mại đầu năm. Các ngài có thể vui lòng cho chúng tôi thêm thông tin về sản phẩm dc ko
We have seen your selections displayed at the commercial fair early this year. Could you please send us some details of those selections?
46. Tôi rất tiếc phải thông báo là tôi hiện nay ko có khả năng đáp ứng nhu cầu các ngài
We regret to inform you that we are not in position to meet your requirements.
47. 10 áo phông bị rách 5 áo sơ mi cộc tay bị ố tổng giá trị lên đến 500 đô
10 pieces of T-shirt were torn and 5 pieces of short-sleeve shirts were stained, to the value of 500usd.
48. tôi lấy làm tiếc ko thể chiết khấu cho đơn hàng vs slg ít nt
We are sorry that we cannot allow you a discount for such a small order.
49. giá ... m3 hoặc tấn...
The price is... per 1 ton or ... cube metres.
50. chung toi hy vong hang se dc chuyen den an toan va dung tgian va s khien ong hai long
We hope that the delivery will be made safely and timely and goods will be completed to your satisfaction.
51. Chúng tôi sẽ thu xếp giao hàng thay thế ngay lập tức bằng đường hàng không, chi phí do chúng tôi chịu hoàn toàn.
We will arrange to deliver substitutes immediately by air at our expense.
52. Chúng tôi được ông John Harry, Phòng Thương Mại Anh quốc tại Hà Nội, giới thiệu đến quý công ti
We were given your name/ You were recommended to us by Mr John Harry, of International Merchant Bank.
53. chúng tôi sẽ thu xếp giao hàng thay thế ngay lập tức bằng đường hàng ko,chi phí do chúng tôi nchiuj
We will arrange to deliver substitutes immediately by air at our expense.
54.giá cước cho hàng đóng thùng gỗ là 102$ 1 tấn hoặc 1m3, và xin gửi kèm những chỉ dẫn về vận tải
Our freight rate for wooden cargo is £102.00 per ton or per cubic metres, and I have attached our sailing schedule and shipping instructions
55. chúng tôi sẽ giao hàng cẩn thận và đúng giờ, hy vọng các ngài hài lòng
We will made the delivery careful and timely, and hope that our goods will be completed to your satisfaction.
Afasdf

56. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giao hàng cho các ngài vào trung tuần tháng 11 hoặc chậm nhất vào cuối tháng ấy.

We will try our best to deliver the goods in middle of November or by the end of that month at the latest. 57. Nếu hàng của các ngài được như mẫu thì chúng tôi chắc chắn chúng sẽ bán chạy ở thị trường này, Provided that your goods are as per samples, we believe that they will be very popular in your market. (are as per samples sent to you by air) (our products will be very popular in your market, thanks to their fine designs and reasonable prices.)
58. Ông John Smith, người đã làm ăn với quí ngài mấy năm nay cho chúng tôi biết quí ngài có thể cung cấp cho chúng tôi… (Mr John Smith, who has been doing business with you for some years, informed us that you might be able to supply us with)
59. Chúng tôi đã nhìn thấy các sản phẩm của quý ngài được trưng bày tại hội chợ thương mại đầu năm nay. Xin vui lòng cho chúng tôi biết thêm thông tin về các sản phẩm đó.
(We have seen your selections displayed at the commercial fair early this year. Could you please send us some details of those selections?)
60. Chúng tôi cảm ơn thư báo giá ngày 10 tháng 3 của các ngài và đính kèm theo đây đơn đặt hàng của chúng tôi số 335 đặt mua tivi màu JVC
We thank you for your quotation letter of 10 March and are pleased to enclose our order No.335 for a number of colour TVs branded JVC.
(quotation letter)(We thank you for your offer of 3 September 20__ and are pleased to enclose our order No. BN07 for a number of electronic components (accessories) as per the attached list)
61. Chúng rôi rất tiếc không dùng được những mặt hàng kém phẩm chất này và phải để ngài định đoạt.
We regret that these low-quality goods are unusable and put them at your disposal.
(We are holding the three damaged units at your disposal. )(Put the goods at the seller’s disposal)
62. kiểu như là rất vui được gửi kèm bảng giá mới nhất số 113 cho hàng lụa có nhu cầu thườg xuyên trên thị của ngài
(silk) We are pleased to enclose our latest price list No.113 for silk products which have a stable demand in your market.
63.chúng tôi buộc phải thông báo với quý ngài chúng tôi không thể gửi tất cả hàng hoá các ngài đặt mua vì thiếu chỗ chất hàng
(We have to advise you that we are unable to dispatch in full your order owing to a great shortage of shipping space.)
64.câu cuối là giao hàng trước 30.11 là điều kiện cố định của đơn hàng này. Sau khoảng thời gian đó,chúng tôi có quyền từ chối nhận hàng
(Delivery before 30 November is a firm condition of this order, and we reserve the right to refuse goods delivered after that time.)
65. Chúng tôi đã thu xếp chuyến hàng máy tính gửi đi Tilbury sẽ chất hàng lên tàu Northern Cross đi New Zealand ngày 8/4.
=> We have arranged for the consignment of computers to be sent to Tilbury for loading on to the Northern Cross, which sails for New Zealand on 8 April.)
Đề 1
Anh/chị hãy viết một thư để gửi kèm với đơn đặt hàng số DRTO 30/10 đặt mua 50 cái lò nướng bánh mì bằng điện chống dính (non-stick toaster ovens) với những nội dung chính sau:
Chào hàng của họ số PGO/25 ngày 20/9
Cảm ơn thư chào hàng của họ và xin phép gửi kèm thư này đơn hàng số DRTO 30/10 đặt mua 50 lò nướng bánh mì bằng điệnt hao mã số TON/1 ghi trong catalogue và bảng giá mà họ gửi kèm với chào hàng.
Thể hiện rằng bên công ty anh chị hài lòng với chiết khấu thương mại 15% và chiết khấu số lượng 10% mà họ đã đưa ra.
4. Lưu ý họ rằng nếu lò nướng bánh mì bằng điện chống dính trên không còn trong kho, họ có thể gửi hàng thay thế là lò nướng bằng thép chống rỉ (stainles steel toaster ovens) theo mã số TOS/2.
Giao hàng trước ngày 29/10 là điều kiện cố định của đơn đặt hàng này nên công ty anh chị sẽ từ chối nhận hàng nếu giao chậm hơn.
Ngay sau khi nhận được phiếu báo gửi hàng, bên anchị sẽ gửi một hối phiếu ngân hàng cho ngân hàng bên họ.
Hy vọng đơn đặt hàng này sẽ được thực hiện làm tổng công ty anh/chị hài lòng.
Ghi chú:
Người kí thư này là ông Nguyễn Nam, giám đốc.
Ngoài những nội dung chính trên, anh/chị có thể thêm một số chi tiết khác để đảm bảo hình thức, văn phong của một giao dịch quốc tế.
Anh chị bắt đầu thư: Dear Mr Smith.
Dear Mr Smith,
We thank you for your offer No PGO/24 dated 20 September and are pleased to enclose an order No DRTO 30/10 for 50 pieces of non-stick toaster ovens Code No TON/1 as specified in your catalogue and price list enclosed with your offer.
We are pleased with your trade discount of 15% and a 10% quantity discount.
We would like to note you that if the non-stick toaster ovens are out of stock, you could send us the substitutes, the stainless steel toaster ovens Code No TOS/2.
A firm condition is that delivery is to be made by 29 October, after which we reserve the right to refuse the goods.
As soon as we receive your delivery note, we will send a bank draft to your bank.
We do hope this order will be completed to our satisfaction and we look forward to your order confirmation.
Yours sincerely, (Signed)
Nguyen Nam Director
Đề 3
Anh/chị hãy viết một thư để gửi kèm với đơn hàng số PO/35 đặt mua 100 chiếc bơm bê tông (concrete pumps) với những nội dung chính sau:
Chào hàng của họ số FO/203 ngày 23/2
Cảm ơn thư chào hàng của họ và xin gửi kèm thư này đơn hàng số PO/35 dặt mua 100 chiếc bơm bê tông theo mã số CP/071 ghi trong catalogue và bảng giá mà họ gửi kèm với chào hàng.
Lưu ý họ rằng nếu bơm bê tông theo mã số trên mà không có sẵn để giao ngay, họ có thể giao hàng thay thế theo mã số CPX/075 có cùng tính năng.
Thanh toán bằng đô-la Mỹ, bằng tín dụng thư không hủy ngang, trả tiền ngay, được mở qua ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 15 ngày trước ngày giao hàng, có giá trị 45 ngày vào tài khoản của ngân hàng NatWest, thành phố Luân-đôn cho người bán được hưởng toàn bộ giá trị hàng hóa sẽ được giao.
Yêu cầu họ quan tâm đặc biệt đến thời gian giao hàng, chậm nhất là cuối tháng 5, nếu giao chậm hơn, tổng công ty an/chị sẽ từ chối nhận hàng.
Đề nghị họ cung cấp cho mỗi máy bơm 2 bản hướng dẫn bằng tiếng Anh cho người sử dụng theo như hai bên đã thỏa thuận.
Hi vọng đơn đặt hàng này sẽ được thực hiện làm tổng công ty anh/chị hài lòng.
Kí thư. Mr Nguyen Nam, giám đốc
(Anh chị có thể thêm các chi tiết khác để đảm bảo thư có nội dung, văn phong và hình thức thích hợp)

Đáp án 1:
Dear Sirs,

We thank you for the offer No FO/35 dated 23 February and are pleased to enclose an order No PO/35 for 100 units of concrete pumps Code No CP/071 as specified in your catalogue and price list enclosed with your offer.
We would like to note that if concrete pumps that code as above are not available in stock for immediate delivery, please send substitutes Code No CPX/075 with the same functions in their places.
Payment is to be made in US dollars, by an irrevocable letter of credit at sight, to be opened at Vietcombank 15 days prior to the shipment, valid for 45 days to the account of NatWest Bank, London in favor of the seller for the total value of the goods to be shipped.
Please pay a special attention to the delivery time, no later than the end of May, and we would refuse taking delivery after that.
We do hope that this order will be completed In addition, could you please send 2 copies of operating instruction in English for each unit of pump as agreed. to our satisfaction.
We look forward to your early confirmation.

Yours sincerely,
(Signed)
Nguyen Nam
Managing Director

Encl: Order No PO/35

Đáp án 2: cô Giang
Dear Mr Smith,

We thank you for your offer No FO/203 dated 23 January and are pleased to enclose an order No PO/35 for 100 units of concrete pumps Code No CP/071 as specified in your catalogue and price list enclosed with your offer.

Please be noted that if the concrete pumps Code No CP/071 are not available for immediate delivery, you could supply the subsitites, Code No CPX/075 having the same functions/features.

Payment is to be made in USD, by an irrevocable L/C at sight to be opened at/through Vietcombank 15 days prior to shipment, valid for 45 days to your account at NatWest bank, London in your favour for the total value of the goods to be shipped/delivered. We would appreciate your special attention to delivery to be made by late May, after which we reserve the right to refuse the goods. Could you please supply us with 2 copies of the users’ guide/manual in English with each unit (of concrete pump) as agreed earlier?

We hope that this order will be completed to your satisfaction and look forward to your confirmation.

Yours sincerely,
Đề 4 :
Công ty anh/chị, công ty TNHH British Exporter ( Brexport ), địa chỉ West House , 12 Green Lane , Luân đôn JC 29, Vương quốc Anh đã nhận được thư hỏi hàng số 48/NQ đề ngày 28/11 của công ty TNHH Công Nghệ Cao ( High Technology Co. Ltd ) ở số 26 phố Bà Triệu, Hà Nội, điện thoại & fax 048-8269743, có số tham chiếu là Hl/th.
Cảm ơn đã nhận được thư hỏi hàng và hân hạnh gửi kèm chào hàng số CH/08 chào báo máy giặt ( washing machines ) loại WL39, catalo, bảng giá hiện hành. Trong thư chú ý nói rõ thêm những điểm sau : - Nêu rõ quy cách theo mẫu số CT/204 được minh họa trong catalo. Họ có thể thấy rằng đây là loại máy giặt hiệu quả cao, vận hành tốt và dễ sử dụng. Hầu hết ưu điểm của các loại máy trước đây đã được tích hợp trong mẫu máy này.

- Giá chào là cố định: 120 pound/bộ, CIF Hải Phòng bao gồm cả chi phí đóng gói trong thùng phù hợp với tập quán xuất khẩu , chào hàng có giá trị trong vòng 3 tháng . Sẵn sàng chiết khấu 5% đối với đơn hàng có số lượng 200 chiếc hoặc hơn.

- Giao hàng trong vòng 2 tháng kể từ khi nhận được đơn hàng chính thức với số lượng dưới 200 chiếc; trên 200 chiếc thời gian giao hàng sẽ dài hơn.

- Thanh toán bằng đồng bảng Anh, bằng tín dụng thư không thể hủy ngang trên cơ sở hối phiếu trả tiền ngay, được mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 30 ngày trước khi giao hàng vào tài khoản của người bán tại Ngân hàng Thương mại Hoàng gia, Luân Đôn, để người bán hưởng 100% giá trị đơn hàng sẽ giao.

Bày tỏ hy vọng sớm nhận được đơn đặt hàng của khách hàng. Anh/chị có thể thêm các chi tiết khác để trình bày bức thư đung văn phong và hình thức của một bức thư thương mại.

Anh/chị bắt đầu thư là : Dear Mr Smith, ký thư là ông Nguyễn Nam.
Dear Mr. Smith,
We thank you for your enquiry No 48/NQ of 28th November for our washing machines
We are pleased to enclose our offer No. CH/08 for our washing machines model WL39 . We are also enclosing our current catalogue and price list. In addition, we would like to draw your attention to the following points:
The specifications of the above items are as per model CT /204 as illustrated in the catalogue. You will see from the catalogue enclosed that this model is of high efficiency, good performance and is user-friendly/ easy to handle. Most of the good points of the earlier types has been incorporated/ integrated in this model.
The price quoted is fixed 120 pound per unit, CIF Hai Phong including packing in customary export cases, valid for three months. We are willing to offer/ grant you a 5% discount for/on orders up to 200 units.
Delivery is to be made within 2 months from receipt of your official order for orders of less than 200 units, and for larger quantities delivery may take longer.
Payment is to be made in pound by irrevocable L/C on a sight draft basis, to be opened at Industrial and Commercial Bank of Vietnam, Hanoi branch 30 days prior delivery/shipment to the seller’s account at Royal Commercial Bank, London in favour of the seller for the full value of goods to be delivered/ for 100% of value of the order.
We look forward to receiving your order soon.
Yours sincerely,
Signed
Encl: 1. Offer No. CH/08 2. Price list 3. Catalogue

Đề 5 = Đề 15
Công ty TNHH Ánh Dương, nhận được thư chào hàng số BJ/305 ngày 25/10 của Marco Toy Company, Inc
Anh/Chị hãy viết 1 bức thư gửi kèm với đơn đặt hàng số DH/029 với những nội dung chính sau đây: • Đơn đặt hàng này mua thử 36 búp bê Baby Jenny với giá CIF Hải Phongwf là US$12 một chiếc, và 78 gấu teddy Tootsie-Woosie loại 18 inches với giá US $9 một con, kể cả chi phí bao bì.

• Nói rõ cho họ biết nếu không có sẵn bất kỳ mặt hàng nào để giao theo thời hạn đã nêu trong đơn hàng, đề nghị họ không gửi hàng thay thế

• Đối với đơn hàng đầu tiên này, công ty anh/chị tạm thời chấp nhận 10% chiết khâu mua buôn và thanh toán bằng một thư tin s dụng trả tiền ngay trên cơ sở thanh toán đổi chứng từ, nhưng đối với các đơn hàng tiếp theo, công ty anh/chị đề nghị họ hưởng 15% chiết khấu mua buôn và thanh toán bằng thư tín dụng trả sau 60 ngày trên cơ sở chấp nhận đổi chứng từ

• Yêu cầu họ gửi hàng bằng đường hàng không và gioa hằng chậm nhất vào cuối tháng 11 để kịp phân phối cho các đại lý trong toàn quốc để bán vào trước dịp lễ giáng sinh. Công ty anh/chị giành quyền hủy bỏ đơn hàng hay trả lại hàng hóa với mọi chi phí và rủi ro do bên bán chịu nếu giao hàng chậm.

• Bày tỏ hy vọng rằng việc thực hiện đơn hàng này sẽ làm công ty anh/chị hài lòng và nếu thấy có thể phát triển thị trường này ở Việt Nam thì công ty anh/chị chắc chắn sẽ đặt mua tiếp với số lượng lớn.

• Đề nghị người bán gửi xác nhận bán sớm.

Người ký thư:

Mr Nguyen Nam

Giám đốc

(Anh chị có thể thêm các chi tiết khác đẻ đảm bảo thư có nội dung, văn phòng và hình thức thích hợp)

Dear Mr Smith,

We thank you for your offer No. BJ/305 of 25 October and are pleased to enclose our trial order No. DH/029 for 36 Baby Jenny dolls and 78 18-inch
Tootsie-Wootsie teddy bears, at the price of US$12 and US$9 each respectively including packaging.

In addition, we would like to draw your attention to the following points:

If any of the above items are not available in stock for delivery at the time specified (stated/mentioned) in the order, please do not send substitutes for them (in their places).

For this first order, we have decided to accept the 10% trade discount you offered and agree to pay by a letter of credit at sight, documents against payment. However, for further (the next) orders, could (would) you please give us a 15% trade discount and accept payment by a letter of credit at 60 days, documents against acceptance?

The above items should be shipped (sent) by air and be delivered by the end of November in time for distribution to our agents across (throughout) the country for the pre-Christmas selling season. We reserve the right to cancel the order or return the goods with all the expenses and risks to your account if delivery is late.

We hope that this order will be completed/executed to our satisfaction and if we feel we can develop this market in Vietnam, we will place larger orders with you in the future.

We look forward to your sales confirmation soon.

Đề 6
Công ty Sao Việt nhận được 4 đơn chào hàng OF/234 đề ngày 5 tháng 12 của 1 công ty Nhật Bản : High Tech Co., Ltd; chào bán máy photocoppy. Anh chị hãy viết 1 bức thư gửi kèm với đơn đặt hàng số AB01 với những nội dung chính sau đây: • Công ty Sao Việt cám ơn đơn chào hàng của họ và xin gửi kèm thư này đơn đặt hàng số AB01 đặt mua 1,000 máy photocoppy hiệu Ricoh, qui cách hàng hóa theo Catalogue số MN 289, giao hàng vào trung tuần tháng 2, nếu chậm hơn có quyền từ chối nhận hàng.

• Giá bán phải hiểu là giá CIF cảng Hải Phòng. Thanh toán bằng thư tín dụng thời hạn 30 ngày, trên cơ sở chấp nhận thanh toán đổi chứng từ. Lưu ý công ty Nhật phải mua bảo hiểm cho lô hàng của một công ty bảo hiểm hạng nhất với điều kiện All Risks.

• Công ty Sao Việt chấp nhận mức chiết khấu 10% đối với đơn hàng này nhưng hi vọng công ty Nhật xem xét lại điều khoản này cho các đơn hàng tiếp theo.

• Đây là hàng dễ vỡ nên bao bì phải theo tập quán xuất khẩu. Các kiện hàng phải ghi rõ tên người gửi, người nhận hàng, số kiện và dòng chữ “Hàng dễ vỡ - Bốc xếp cẩn thận”.

• Khi hoàn tất việc xếp hàng tại cảng đi, cần nhanh chóng chuyển bộ chứng từ cho người mua bằng đường hàng không.

• Công ty anh chị đề nghị thời gian bảo hành là 24 tháng tính từ khi giao hàng. Đề nghị gửi bản hướng dẫn sử dụng và qui cách kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Người kí thư
Mr. Nguyen Nam
Giám đốc
(Anh chị có thể thêm các chi tiết khác để đảm bảo thư có nội dung, văn phong và hình thức thích hợp).
Anh chị bắt đầu thư: Dear Mr. Smith,
Dear Mr. Smith,
We thank you for your offer No. OF/234 dated 05 December and are very pleased to enclose herewith our order No. AB01 for 1,000 units of photocopiers Model Ricoh, with specifications as per catalogue No. MN289, for delivery in mid-February, after which we reserve the right to refuse the goods.
The price should be understood CIF Hai Phong Port. Payment is to be made by a Letter of credit, at 30 days’ sight on a D/A basis. We request that the consignment be insured under all risks terms by a first-class insurance company.
We accept a 10% discount rate for this order but do hope you will review this rate for further orders.
As the goods are fragile, they must be packed in customary export crates, which are marked with the consignor’s name, the consignee’s name, the crate number and the words: “Fragile – Handle with care”.
After the goods are loaded on board the vessel at the Port of Departure, please send us the shipping documents by airmail.
We request the goods be guaranteed within 24 months from delivery. Could you please also send us the users’ manual and technical specifications in English?
We do hope that this order will be completed to our satisfaction.
We look forward to your early confirmation.
Yours sincerely,
Nguyen Nam
Managing Director

Encl: Order No. AB01

Đề 7
Công ty TNHH Công nghệ cao nhận được chào hàng OF/256 đề ngày 30 tháng 12 của Công ty TNHH British Exporter ; chào bán máyin laser kí hiên LP2500. Sau khi cân nhắc giá cả và các điều kiện mua bán, Công ty đã quyết định gửi đơn hàng số PO/316, nhập 400 chiếc.
Anh chị hãy viết 1 bức thư gửi kèm với đơn đặt hàng nói trên với những nội dung chính sau đây: • Cám ơn thư chào hàng của họ và xin gửi kèm thư này đơn đặt hàng số PO/316 đặt mua 400 máy in laser LP2500 ghi trong Catalogue và bảng giá mà họ gửi kèm với chào hàng.

• Mỗi máy in phải đóng và thùng carton riêng như hai bên đã thỏa thuận qua điện thoại.

• Hàng phải được giao vào 1 chuyến vào cuối tháng 2/20…., nếu chậm hơn người mua sẽ từ chối nhận hàng.

• Thanh toán bằng đồng đô la Mỹ, bằng thư tín dụng không hủy ngang mở tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho người bán hưởng 100% giá trị lô hàng sẽ được giao.

• Người mua chấp nhận khoản chiết khấu thương mại 5% và thanh toán trên cơ sở thanh toán đổi chứng từ. Tuy nhiên đề nghị người bán xem xét lại hai điều khoản này cho những đơn hàng tiếp theo.

• Cuối thư anh/chị bày tỏ hy vọng sẽ sớm nhận được xác nhận bán của người bán và việc thực hiện đơn hàng này sẽ làm người mua hài lòng.

Người kí thư
Mr. Nguyen Nam
Giám đốc
(Anh chị có thể thêm các chi tiết khác để đảm bảo thư có nội dung, văn phong và hình thức thích hợp). The High Technology Co. Ltd 214 Nguyen Chi Thanh Street Dong Da District Hanoi Vietnam

Your ref: 30 December, 2013 Our ref 20 December 2013 British Exporter Co., Ltd

Dear Sir,
We thank you for your offer of 30 December 2013 and are pleased to enclose our order No. P0/316 for 400 model LP2500 laser printers in your catalogue and price list attached to your offer. In addition, we would like to emphasize the following points:
Each item is to be individually careful packed in the cartons as discuss on the phone.
The order must be delivered one time in the end of February 2013. We reserve the right to cancel the order if the delivery time is not met.
We would like to confirm that payment is to be made in USD dollars by an irrevocable letter of credit to be opened at Vietcombank in favor of the seller for the total value of the goods to be shipped.
For this first order, we agree with you on your trade discount of 5%, and we have decided to accept that payment is to be made by a letter of credit at sight, documents against payment. However, would you please consider this term for further orders?
We hope that the first order will be completed to our satisfaction which will lead to good relationship between the two companies.

We are looking forward to having your confirmation soon.

Yours sincerely,
Signed

Nguyen Nam (Mr)
Director

Enc. Order no. P0/316

Đề 8
Anh chị đang làm việc cho Công ty TNHH Bắc Nam. Công ty anh chị nhận được thư chào hàng đề ngày 1 tháng 2 của Công ty TNHH Shonan Computers. Anh chị hãy viết 1 bức thư gửi kèm với đơn đặt hàng BN07 với những nội dung chính sau đây: • Cảm ơn chào hàng của họ.

• Bày tỏ hân hạnh được gửi kèm thư này đơn hàng số BN07 đặt ma 1 số kinh kiện điện tử theo danh mục đính kèm.

• Nói rõ cho họ biết nếu có bất kì mặt hàng nào mà họ không có sẵn để giao theo thời hạn đã nêu trong đơn hàng, đề nghị họ hủy bỏ chứ không gửi hàng thay thế.

• Đối với đơn hàng đầu tiên này công ty anh chị tạm thời chấp nhận 15% mua buôn và thanh toán bằng 1 thư tín dụng trả tiền ngay trên cơ sở thanh toán đổi chứng từ, nhưng đối với các đơn hàng tiếp theo, công ty anh chị đề nghị họ cho hưởng 20% chiết khấu mua buôn và thanh toán bằng L/C trả sau 60 ngày trên cơ sở chấp nhận đổi chứng từ.

• Đề nghị họ hãy quan tâm đặc biệt đến việc thực hiện đơn hàng này, nhất là thời hạn giao hàng bởi vì công ty anh chị giành quyền hủy bỏ đơn hàng hay trả lại hàng hóa với mọi chi phí và rủi ro họ chịu nếu giao hàng chậm.

• Tỏ ý mong muốn việc thực hiện đơn hàng đầu tiên này sẽ làm cho công ty anh chị hoàn toàn hài lòng và sẽ dẫn tới quan hệ buôn bán tốt đẹp giữa 2 bên.

Kết thúc bức thư cho phù hợp.
Người kí thư
Mr. Nguyen Nam
Giám đốc
(Anh chị có thể thêm các chi tiết khác để đảm bảo thư có nội dung, văn phong và hình thức thích hợp).
Dear Mr. Smith,
We thank you for your order No.123 dated 1st January and are pleased to enclose our order No.BN07 for some electric components in the attached list. In addition, we would like to draw your attention to the following points.
If any of the listed items is not available in stock for delivery at the time specified in the order, please cancel the order and do not send the substitutes for them.
For this first order, we would like to thank you for your trade discount of 15% and decided to accept that payment is to be made by a letter of credit at sight on a D/P basis. However, for the next orders, we hope that you could offer us a discount of 20% and accept payment by a letter of credit at 60 days’ sight on a D/A basis.
We would highly appreciate your special attention to the execution of this order, the time of delivery in particular as we reserve the right to cancel the order or return the goods with all the expenses and risks to your account if the delivery time is not met.
We do hope that this first order will be completed to our satisfaction which will lead to our good business relationship.
We look forward to your early confirmation of our order.
Yours sincerely, signed
Mr. Nguyen Nam

Đề 9:
Công ty xuất nhập khẩu tạp phẩm Việt Nam đặt mua hàng giầy da nữ của công ty Alford and Son Co., Ltd. Bạn hãy viết một lá thư gửi kèm đơn đặt hàng với nội dung sau:
- Cảm ơn công ty về chào hàng số 234 AE đề ngày 15 tháng 12 năm 200... Bạn gửi kèm theo lá thư này đặt hàng số 142/TT đặt mua 1500 đôi giầy da nữ theo catalo số 44 AS. Vì đây là đơn hàng đầu tiên nên bạn nêu rõ một số điều kiện với nhà cung cấp:
- - Tocontap chấp nhận mua với giá 50 bảng Anh, FOB London và chiết khấu 15%. Tuy nhiên bạn chưa hài lòng với khoản chiêt skhấu thấp này. Thanh toán bằng tín dụng thư không thể hủy ngang trả ngay, bằng Đồng bảng Anh, do người mua mở tại Ngân hàng Ngoại thương, Việt Nam 10 ngày trước chuyển hàng. Thanh toán vào tài khoản của người bán tại ngân hàng Natwest Bank, London 100% giá trị của đơn hàng.
- Giao hàng trước điểm đàu tháng 1 là điều kiện cố định của đơn hàng này vì bạn có quyền từ chối hàng giao sau thời điểm đó.
- Bạn hãy hứa với nhà cung cấp nếu bạn thấy hàng bán chạy ở thị trường Việt Nam thì bạn sẽ đặt hàng them với số lượng lớn và bạn mong nhận được xác nhận từ phía người bán.

Người kí thư:
Mr Nguyen Nam
Giám đốc
( Bạn có thể them các chi tiết khác để đảm bảo thư có nội dung, văn phong và hình thức thích hợp.)
We thank you for your offer No.234AE dated 15th December 2013 and are pleased to enclose our first order No.142/TT for 1500 pairs of shoes as specified in your catalogue No.44AS. In addition, we would like to draw your attention to the following points.
We decided to accept your price of 50 pound FOB London and a discount of 15% but we are not satisfied with this low rate. Payment is to be made in pound sterling by an irrevocable letter of credit at sight to be opened at Vietcombank, 10 days prior to the shipment to the account of the seller at Natwest Bank, London in favour of the seller for the total value of the goods to be delivered.
A firm condition of this order is that delivery is to be made by the early of January, after which we reserve the right to refuse the goods.
We promise that if the goods are selling well in Vietnamese market, we will continue to place huge order.
We look forward to your early confirmation of our order.
Yours sincerely,
Signed
Mr. Nguyen Nam
General Director
Enc. Order No.142/TT

Đề 10:
Bài 1:
Viết một bức thư theo yêu cầu dưới đây; những bài thi không thực hiện theo đúng yêu cầu của đề bị coi là phạm quy và 0 điểm

Anh/chị viết thư gửi cho ông John Smith, trưởng phòng mua hàng (purchasing manager) của công ty Home Designs Ltd kèm với chào hàng số CH/08, catalo, bảng giá hiện hành bộ bàn ghế ăn (dining set) theo nội dung gợi ý sau:
- Cảm ơn đã nhận được thư hỏi hàng và hân hạnh gửi kèm chào hàng số CH/08, catalo, bảng giá hiện hành.
-Nêu rõ quy cách theo mẫu số CT/204 được minh họa trong catalo: Mỗi bộ có 1 bàn và 6 ghế.
-Giá chào là giá cố định: 120 pound/bộ, CIF Liverpool bao gồm cả phí đóng gói trong thùng phù hợp với tập quán xuất khẩu, chào hàng có giá trị trong vòng 3 tháng. Sẵn sàng chiết khấu 5% đối với đơn hàng có số lượng 200 bộ hoặc hơn.
-Giao hàng trong vòng 2 tháng kể từ khi nhận được đơn hàng chính thức với số lượng dưới 100 bộ; trên 100 bộ thời gian giao hàng sẽ dài hơn.
-Thanh toán bằng đồng bảng Anh, bằng tín dụng thư không thể hủy ngang trên cơ sở hối phiếu trả tiền ngay, được mở tại một ngân hàng hàng đầu ở Anh 30 ngày trước khi giao hàng vào tài khoản của người bán tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, để người bán hưởng 100% giá trị lô hàng sẽ giao.
-Sản phẩm làm từ nguyên liệu được lựa chọn kỹ, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, trình độ gia công tinh xảo cộng với giá cả hợp lý chắc chắn sẽ được ưa chuộng tại thị trường Anh.
Anh/ Chị có thể thêm các chi tiết khác để trình bày bức thư đúng văn phong và hình thức của một bức thư thương mại.
Anh chị bắt đầu thư là: Dear Mr Smith; ký thư là ông Nguyễn Nam.
Dear Mr. Smith,
We thank you for your enquiry and are pleased to enclose our offer No.CH/08 for dining sets together with our current catalogue and price list on the following terms and conditions.
The specifications are as per the sample No.CT/204 as illustrated in the catalogue: each set contains one table and six chairs.
The offered price is fixed 120 pound per set CIF Liverpool including packing in customary export cases, valid for three months. We are willing to offer a 5% discount to the orders of 200 sets or more.
Payment is to be made in pound sterling by an irrevocable letter of credit at sight draft basis to be opened at a first-class bank in UK, 30 days prior to the delivery, to the account of the seller at Vietcombank, Hanoi branch, in favour of the seller for the total value of the goods to be shipped.
We assure that our products are made of well-selected materials, high in quality, nice in design, sophisticated in workmanship and reasonable in price. We are confident that they will be popular in the UK market.
We look forward to your official order.
Yours sincerely,
Signed
Mr. Nguyen Nam
General Director
Enc.1. Offer No.CH/08 2. Catalogue 3. Price list
Đề 11: Offer 1:
Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội ( Unimex Hanoi) địa chỉ tại 41 Ngô Quyền, Hà Nội, nhận được đơn hàng số OD24 mua hàng mây mã số UB08 và DL0215, catalo số S37 của công ty Zenich SA, địa chỉ tại Haldenstrasse 118, 3000 Bern 22, Switzerland. Với tư cách là Trưởng phòng xuất, anh/chị hãy viêt sthư phúc đáp với nội dung sau:
Thông báo đã nhận được đơn hàng đề ngày 4 tháng 9 của khách, song rất tiếc hiện nay công ty anh/chị không còn kinh doanh những mã hàng khách yêu cầu vì những mã này không còn mốt nữa.
Chào bán mã hàng mới, cụ thể là mấy hình ô van( oval rattan basket) ký hiệu B150-3, và khay mây hình chữ nhật( rectangular rattan tray), ký hiệu T430.
Giá chào là fía FOB cảng Hải Phòng, 1,5 đô la Mỹ một chiếc đối với giỏ mây và 2,2 đô la Mỹ với một chiếc khay mây. Với đơn hàng có giá trị 8000 đô la hoặc hơn ta sẵn sang dành chiết khấu 5%.
Có thể giao hàng trong vòng 3 tuần kể từ ngày nhận được đơn hàng chính thức. Ký mã hiệu theo yêu cầu của khách.
Thanh toán bằng thư tín dụng không thể hủy ngang, mở tại một ngân hàng hàng đầu của Thụy Sĩ, 15 ngày trước khi giao hàng, có giá trị trong vòng 30 ngày, để người bán được hưởng toàn bộ giá trị lô hàng sẽ được giao. Sẽ xem xét lại điều kiện thanh toán nếu khách hàng tiếp tục đặt hàng trong tương lai.
Lưu ý khách hàng hai mã hàng công ty chào là những mẫu mới nhất hiện đang được ưa chuộng tại thị trường Châu Âu. Hy vọng hàng sẽ bán chạy và cũng sẽ được ưa chuộng ở Thụy Sĩ nhờ mẫu mã hiện đại, giá cả cạnh tranh, và tay nghề cao.
Anh/Chị có thể them các chi tiết khác để trình bày bữc thư đúng văn phong và hình thức của một bức thư thương mại.
Dear Mr. Smith,
We thank you for your order No.OD24 for rattan products No.UB08 and DL0215 dated 4 September. However, we regret to inform you that the above goods are no longer in production because they were out of date.
We take this opportunity to introduce you our new products which are oval rattan basket coded No.B150-3 and rectangular rattan tray coded No.T430 at the price of US $1.5 and US $2.2 per unit respectively FOB Hai Phong. We are also willing to offer a 5% discount to orders of $8000 or more.
In addition, we are able to make delivery within three weeks from the receipt of your official order with marking being upon your requirements. Payment is to be made by an irrevocable letter of credit to be opened at a first-class bank in Sweden, 15 days prior to the delivery, valid for 30 days, in favor of the seller for the total value of the goods to be shipped. We can review payment method if you continue to place orders in the future.
We would like to point out that these two items are the most fashionable models, which are popular in Europe market at present. We do hope that they will be selling well and popular in your market due to their modern design, competitive price and great workmanship.
We look forward to your official order.
Yours sincerely,
Signed
Mr. Nguyen Nam
Export Manager

Similar Documents

Premium Essay

English

...I Acknowledgement For many of us, the state of education in a country speaks volumes. Where English is spoken and taught as a second language, fluency is deemed a basic requirement for proper communication and propagation of ideas and connotes success. Does this fluency actually translate to a country's economic success and overall standing in the world of nations? The reason why we came up with this topic is to test the capability of a certain number of people when it comes to proficiency in English, not just to test but to give some idea what is the importance of being proficient in English and how can it help us. English language is and has always been one of the most popular languages spoken, written & followed all over the globe. No matter in which part of the world you choose to go, command over this language enables you to communicate with others regardless of what their national language would be. Therefore it becomes not only important but compulsory to master this art & implement it in the real life. This course is designed to clear concepts, renew basics and to professionally prepare you for real life communication at all levels. · Background of the study English has been considered as international language and also for studying use English as official language. Proficiency in English includes capability to read and understand the language and the way words are pronounced as well as the sense in which word are used (though variations in usage is......

Words: 2221 - Pages: 9

Premium Essay

English

...particularly strong in languages, participating in different competitions, aimed at checking English-language knowledge. At such contests, I was one of the top three students in my native city –Abovyan. During my school years I was appointed to be the monitor of the class due to my responsibility, leader qualities, good organizational skills, ability to work in team, and good relations with teachers, classmates. Now I am a student in the university after V. Brusov. The main subject of my studies was linguistics. I also study foreign languages. My first language is English. I study also Hindi and German. I have taken part many programs and competitions. Studying four years I have discovered a passion for languages, I enjoyed my English classes, in particular my Linguistics classes, and even though they were very general I found those topics relating to human languages extremely exciting. For instance, I realized that the study of Linguistics goes beyond understanding the structure of language, I came to realize that this would help to understand how the unconscious knowledge that humans have about languages works, and how languages differ from each other. I was particularly attracted to your Linguist position because of the job description of the languages used in your company. I am fluent and have excellent command of the following languages-which matches your job requirements perfectly: English and German. I believe I would be a good candidate for the position of Linguist......

Words: 291 - Pages: 2

Premium Essay

English

...English y the largest language by number of words; the Oxford English Dictionary lists 500,000 words, not including technical and scientific terms.[18][19] Contents [hide] * 1 Significance * 2 History * 3 Classification and related languages * 4 Geographical distribution * 4.1 Countries in order of total speakers * 4.2 Countries where English is a major language * 4.3 English as a global language * 4.4 Dialects and regional varieties * 4.5 Constructed varieties of English * 5 Phonology * 5.1 Vowels * 5.1.1 Notes * 5.2 Consonants * 5.2.1 Notes * 5.2.2 Voicing and aspiration * 5.3 Supra-segmental features * 5.3.1 Tone groups * 5.3.2 Characteristics of intonation—stress * 6 Grammar * 7 Vocabulary * 7.1 Number of words in English * 7.2 Word origins * 7.2.1 Dutch and Low German origins * 7.2.2 French origins * 8 Writing system * 8.1 Basic sound-letter correspondence * 8.2 Written accents * 9 Formal written English * 10 Basic and simplified versions * 11 See also * 12 References * 12.1 Notes * 12.2 Bibliography * 13 External links | [edit] Significance See also: English-speaking world and Anglosphere Modern English, sometimes described as the first global lingua franca,[20][21] is the......

Words: 898 - Pages: 4

Free Essay

English

...COMPULSORY SUBJECT ENGLISH (801) Aims (English Language) To develop the ability to: • • • derive, infer and critically assess information through listening. express oneself by speaking individually, or in a discussion. read with comprehension drawing information directly or by inference from the text, through an understanding of grammar and structure, vocabulary and idiom. employ a variety of skills in writing : within a framework, using argument or imagination or note making and summarizing. • • use the English language for the purpose of study and social and cultural interaction. speak and write clearly and to the purpose, using appropriate grammar, vocabulary and idiom. Aims (Prescribed Texts) 1. To enjoy and appreciate literature through a critical study of selected literary works. 2. Through the study of literature: • • • approach an understanding of humanity. develop an interest in the thought and culture of the peoples of the world. develop the power of expression and a sense of aesthetic values. • CLASSES XI & XII There will be two papers as follows: Paper 1: English Language (3 hours) – 100 marks Paper 2: Prescribed Textbooks (3 hours) – 100 marks Paper 1: English Language (3 hours) Question One: A composition on one of a number of subjects. ...30 Marks Question Two: Directed writing (an article, a book/film review, speech and report writing or personal profile) based on suggested points...20 Marks Question Three: Short-answer questions to test grammar,......

Words: 1055 - Pages: 5

Premium Essay

English

...English is a West Germanic language that was first spoken in early medieval England and is now a global lingua franca.[4][5] It is spoken as a first language by the majority populations of several sovereign states, including the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, Ireland, New Zealand and a number of Caribbean nations; and it is an official language of almost 60 sovereign states. It is the third-most-common native language in the world, after Mandarin Chinese and Spanish.[6] It is widely learned as a second language and is an official language of the European Union, many Commonwealth countries and the United Nations, as well as in many world organisations. English arose in the Anglo-Saxon kingdoms of England and what is now southeast Scotland. Following the extensive influence of England, Great Britain, and the United Kingdom from the 17th to mid-20th centuries through the British Empire, it has been widely propagated around the world.[7][8][9][10] Through the spread of American-dominated media and technology,[11] English has become the leading language of international discourse and the lingua franca in many regions.[12][13] Historically, English originated from the fusion of closely related dialects, now collectively termed Old English, which were brought to the eastern coast of Great Britain by Germanic settlers (Anglo-Saxons) by the 5th century; the word English is simply the modern spelling of englisc, the name of the Angles[14] and Saxons for......

Words: 497 - Pages: 2

Premium Essay

English

...Assignment 1: The Story of English "A English Speaking World" English as a world language has developed through different periods of time and in different places. English was and is still spoken in great numbers in countries across the world. English has branched out into different dialects, with slang included especially in the American form of English. English also bears a sort of social class, where those who speak English have a certain upper class appearance. It also creates a common language which helps business, economies and people connect better. It has become a dominant language and serves as a lingua franca for the world. The popularity of English has allowed the world to communicate at a higher efficiency when compared to a world with no dominate language. But his plan did not work and India along with China has seen an ever increasing number of people learning and speaking English. The popularity and necessity of English is seen in India government systems and everyday life. India's civil system is predominantly in English rather than Hindi. Out of 137 typist at a civil court, only one types in Hindi while the rest in English. This is necessary for smooth transactions to occur in India's systems, which we have seen from examples in class. Without a lingua franca, communication between India's different regions would be very difficult. In India there are 14 different variations of Hindi, with English as a common language miscommunication is......

Words: 367 - Pages: 2

Premium Essay

English

...10 Tips for speaking English 1. The first thing I would do after getting up every morning was to read the newspaper, front to back. It doesn’t matter which newspaper you subscribe to, as long as it is a major English-language paper, such as The Hindu, The Times of India, Hindustan Times, The Indian Express, etc. While different people have different opinions on the quality of each paper, they are all more or less equally useful in getting to learn the language. It is also not necessary to read every page and article; it is time-consuming and, sometimes, boring. However, you should most definitely look for articles that interest you. 2. I bought a pocket dictionary. They are cheap, compact and useful. There were many words I came across on a day-to-day basis that I did not know, and carrying a pocket dictionary everywhere allowed me to look up these words immediately so that the matter would not slip off my mind later. 3. Once learned, I also made a conscious effort to use the words in conversation. This instilled the words in my head and I was able to draw on them whenever required. 4. I convinced some of my friends to come together and form something of a ‘study group’; we were all interested in learning English, and I figured it would make it easier and more fun for us to do it together. We met twice a week in the evening and discussed the words and phrases we had come across, suggested articles, magazines, and books to each other, etc. 5. Another thing my group of......

Words: 1031 - Pages: 5

Free Essay

English

...ourselves by only speaking English?” Will Hutton clarity how he think it´s important for the individual person and the English people to learn more than the language, which are their native language. He talk about how it´s important to speak a foreign language, especially to save the Britain´s future economic. By comparing England and America where he see same “xenophobia” culture, he indicate why American can have their attitude to foreign language while they can´t, like it´s saying in the text. In addition will Hutton see this as a lost interest in other countries from the youth, he discuss how that fact establish this unwillingness. The second text by David Hughes “Do we really need foreign language skills to flourish?” David Hughes thinks that the fluency in foreign language is a benefit for anyone, but he doesn´t see the importance in that, when the rest of the world is learning English. When David Hughes went to the Far East, he heard English spoken everywhere, and as he wrote it in the text. The third text by Susan Purcell “Saying Britons ´don’t do´ languages is a fallacy” explain why the discussion about the English language skills is far more nuances. Susan Purcell is comparing the text to the EU-countries with England. She is talking about how the other European Union countries compare their language and how English is the mandatory first foreign language in 13 of the EU´s member states. Over 90 % of children in European countries ‘schools learn English, like is......

Words: 419 - Pages: 2

Premium Essay

English

...English as Official Language of United States of America The English language is originated from the Germanic tribes language, which has its roots from England in the form of Old English also known as Anglo-Saxon and has evolved into todays Modern English as we know it. English has become one of the most spoken languages in world, and is ranked as the second most spoken language. English should be the official language of the United States of America. Considered as an international language, it is the most learned and studied language throughout the world. United States laws prohibit the use of any other languages other then English on military installation or in Department of Defense buildings when conducting official business. These are just two reason of why I believe English should be the official language of the United States. In the United States, there are approximately 300 languages other than English that are spoken at home. English should be made the official language of the United States because it will knock down the language barriers for immigrants and they will be more likely to prosper in this nation, even though this may be a difficult process to accomplish at first, for many poor immigrants. In New York City, New York there are approximately thirty-five household languages other then English. If each of these subcultures of New York City have no common language, then it would create over thirty-five separate cities unable to prosper as one. Being......

Words: 802 - Pages: 4

Premium Essay

English

...differences in spoken English ability resulting in different IELTS speaking scores – this knowledge provides the basis for this book. There are a number of IELTS speaking books on the market but this book aims to break new ground by focusing on how to prepare for and achieve a speaking score of 7 (or maybe higher). All of the skills and strategies presented in this book are typical of a high scoring speaking candidate. This book is intended for anyone who intends to take the IELTS test; it will also help learners of English improve their speaking skills. It is suitable for both classroom use and self-study. 2 Mat Clark – IELTS Speaking TABLE OF CONTENTS The Speaking Test in China ................................................................................................................. 5 1. Chinese Performance and the Reason ........................................................................ 5 2. The Real Reason ................................................................................................... 6 Two Different Speaking Systems ......................................................................................................... 9 1. The Economics of Language ................................................................................... 9 2. The Location of Key Information ............................................................................. 9 3. Summary of the Differences between Spoken English and Spoken......

Words: 50246 - Pages: 201

Free Essay

English

...Rembrandts in the world. artistic artistic skill-артистические способности; artistic taste-артистические наклонности benefactor, patron-благодетель, покровитель block (in/out) набрасывать вчерне to block in a picture (drawing) connoisseur (in/of) эксперт, expert (in) crayon 1) цветной карандаш; цветной мелок; пастель; 2) рисунок цветным карандашом, пастелью daub n плохая картина, мазня; v малевать dauber плохой художник depict v e. g. The drawing depicts a sleeping child. easel-станок exhibition-выставка art exhibition; special exhibition; permanent exhibition - постоянная выставка; one-man exhibition; centenary-столетняя/bicentenary exhibition; exhibition hall-выстовачный зал; exhibition of (e. g. English water-colours); (name of artist) exhibition: e. g. Theres going to be a Turner exhibition next month. When does the Turner exhibition open? to organize, arrange, hold, mount an exhibition master old masters 1) старые мастера, 2) картины старых мастеров masterpiece miniature in miniature - иниатюре; a portrait in miniature moderns современные художники nude (n, a)-обнаженная натура a study from the nude, to draw from the nude - писать с натуры, to see a model in the nude; a nude model (figure)-обнаженная модель, a nude male (female) model, the study of the nude form, to render the nude form, a semi-nude figure e. g. Famous nudes by famous painters. The picture is not......

Words: 15186 - Pages: 61

Premium Essay

English

...English should continue to be the official language of India. English is used as the official language in India. Yes • English is one such language that is understood by people from different castes and states, and therefore deserves to be the official language of India. • If any other language is tried to make the official language, all the regional parties will start the battle of making the state level as official language of India. • If Hindi is given priority then it will create differences among the people who don’t speak it making them feel as second class citizens. • Region C forms an important part of India that got agitated when PM Modi used Hindi for its diplomatic talks.  • The use of English language is as per the requirement of being a part of globalization and there is nothing wrong in it. No • Forget about all the different castes and religions as Indians have their own national language that is Hindi, and that should only be the official language of India. • It is the duty of the government to take the measures so that people all over in India can read, write and speak in Hindi.  • Already Indian has adopted the western culture in many ways. If it continues there will be no personal or rather say national identity of India. • In this case, India should learn something from Pakistan who made the Urdu as their official language after the division of country. • The small little steps are the ways that will make sure that the...

Words: 404 - Pages: 2

Free Essay

English

...HISTORY OF ENGLISH General Bambas, Rudolph C. The English Language: Its Origin and History. Norman: U of Oklahoma P, 1980.* Barber, Charles. The Story of Language. _____. The English Language: A Historical Introduction. (Cambridge Approaches to Linguistics). Cambridge: Cambridge UP, 1993. Rpt. Cambridge UP-Canto, c. 2000.* (Rev. version of The Story of Language). Baugh, A. C. A History of the English Language. London: Routledge & Kegan Paul, 1951. 1952. 1954. 1956. 2nd ed. London: Routledge & Kegan Paul, 1959. 1960. 1962. 1963. 1965. 1968. 1971. 1974. 1976. Baugh, A. C., and Thomas Cable. A History of the English Language. 3rd. ed: London: Routledge & Kegan Paul, 1978.* _____. A History of the English Language. 4th ed. London: Routledge, 1993. 1993. 1994. 996. 1997. 2000. 2001. 2002. _____. A History of the English Language, Fifth Edition. Englewood Cliffs: Pearson Education-Prentice Hall, 2002; London: Routledge, 2002.* _____. A History of the English Language. London: Taylor and Francis-Routledge, 2010. Bex, Tony. "2. A (Very Brief) History of English." In Bex, Variety in Written English: Texts in Society /Societies in Text. (Interface). London: Routledge, 1996. 30-50.* Blake, Norman F. A History of the English Language. London: Macmillan, 1996. Rpt. Palgrave.* Bloomfield, M. W., and L. Newmark. A Linguistic Introduction to the History of English. New York: Knopf, 1963. _____. A Linguistic Introduction to the History of English.. Connecticut:......

Words: 2220 - Pages: 9

Free Essay

English

...“English should not become official” America is a country filled with many people with different language trying to get along. We live in a society made up and founded by immigrants. Looking at our society today, English shouldn’t become the official language of the U.S because, first of all it is unfair for others living here who have English as a second language or can speak little English. Second of all, it will limit certain people when it comes to finding a job because not everybody is capable of speaking, reading, or writing the English language correctly. Finally, it violates the terms our country was built on. If English becomes the official language of the U.S, people with English as a second language or with little English are put at a disadvantage. It’s a fact that our society is largely made of immigrants. Moreover, children who will be born in the U.S won’t be able to learn their parent’s native language. So it wouldn’t make any sense from the government to limit them because the government will need bilingual people. We take pride in our diversity, so when we limit our diversity, we put people here at a disadvantage. Additionally, there are certain people who don’t dedicate themselves to learn the English language. The reason is because they get employed by businesses that practice the same language. For instance, lots of Spanish immigrants only get to work in the Spanish community. Spanish is very much used in the United States, because they don’t develop......

Words: 455 - Pages: 2

Free Essay

English

...George Orwell, "Politics and the English Language," 1946 [pic] Most people who bother with the matter at all would admit that the English language is in a bad way, but it is generally assumed that we cannot by conscious action do anything about it. Our civilization is decadent and our language -- so the argument runs -- must inevitably share in the general collapse. It follows that any struggle against the abuse of language is a sentimental archaism, like preferring candles to electric light or hansom cabs to aeroplanes. Underneath this lies the half-conscious belief that language is a natural growth and not an instrument which we shape for our own purposes. Now, it is clear that the decline of a language must ultimately have political and economic causes: it is not due simply to the bad influence of this or that individual writer. But an effect can become a cause, reinforcing the original cause and producing the same effect in an intensified form, and so on indefinitely. A man may take to drink because he feels himself to be a failure, and then fail all the more completely because he drinks. It is rather the same thing that is happening to the English language. It becomes ugly and inaccurate because our thoughts are foolish, but the slovenliness of our language makes it easier for us to have foolish thoughts. The point is that the process is reversible. Modern English, especially written English, is full of bad habits which spread by imitation and which can be avoided if......

Words: 5467 - Pages: 22