Environmenal Lw

In: Social Issues

Submitted By ateela
Words 447
Pages 2
Environmental Law
November 9, 2014
Assignment 4

1. Harriet Homemaker likes to use her barbeque to make dinner for her family. Harriet, however, uses lighter fluid, and wastes a lot of it. She disposes of half-full lighter fluid bottles in her kitchen garbage and the garbage men take them away when she puts her trash out for collection. Harriet’s ex-husband reports her to the EPA for violating provisions of RCRA. What is the likely result?

Even though lighter fluid may not be on one of the EPA’s hazardous waste lists, it has a characteristic of hazardous waste as it is “ignitable.” Under (40 C.F.R 261.21) it is a hazardous waste. However, because household solid waste and/or hazardous waste is a regulatory exemption it is likely that the EPA will not address the report from her husband in regards to violating provisions of the RCRA.
2. You are working as a paralegal for the law office of Daniel Kaffe. Nathan Jessup, a local entrepreneur who is in the business of transporting various flammable liquids, calls to set up an immediate appointment to discuss a potential issue. At the time, Mr. Kaffe is out of town and will not be returning for a couple days. Later that day, Jessup comes in to speak with you about the situation. Jessup tells you that one of his trucks that was transporting 1,000 gallons of highly flammable liquids overturned near a local school. He is not sure what to do and asks you for your advice. Given the urgency of the matter, what should you instruct Jessup to do?

As a paralegal I cannot give Mr. Jessup legal advice, however, as a citizen I would be able to give notice to the EPA of the spill. The first step is containment of the problem to reduce the immediate risk to human health and the environment especially because of the proximity to the school and small children. Under the Comprehensive Environmental Response, Compensation and…...

Similar Documents

Globalization

...WR WKDQN IRU .RPPHQWV -DJGLVK %KDJZDWL $VK &DUWHU )DUKDG 5DVVHNK 'DQL 5RGULN 3LHUUH 6DXYH ,UD 6KDSLUR 5RE 6WDYLQV $UYLQG 6XEUDPDQLDQ 'DQLHO 7DUXOOR DQG $ODQ :LQWHUV DQG WR WKDQN IRU UHVHDU.K DVVLVWDQ.H +D

Words: 12651 - Pages: 51

Bill Miller

...FKDUWV WKDW \RX KDYH WR DVN ZKHWKHU LW LV VXSHUKXPDQ 4XLWH VLPSO\ IXQG PDQDJHUV DUH QRW VXSSRVHG WR EH WKLV JRRG ,V LW PRUWDO JHQLXV RU LV LW FHOHVWLDO OXFN" %\ WKH PLGGOH RI 9DOXH 7UXVW DQ ELOOLRQ PXWXDO IXQG PDQDJHG E\ :LOOLDP + %LOO 0LOOHU ,,, KDG RXWSHUIRUPHG LWV EHQFKPDUN LQGH[ WKH 6WDQGDUG 3RRU¶V ,QGH[ 6 3  IRU DQ DVWRQLVKLQJ \HDUV LQ D URZ 7KLV UHFRUG PDUNHG WKH ORQJHVW VWUHDN RI VXFFHVV IRU DQ\ PDQDJHU LQ WKH PXWXDOIXQG LQGXVWU\ WKH QH[W ORQJHVW SHULRG RI VXVWDLQHG SHUIRUPDQFH ZDV RQO\ KDOI DV ORQJ )RU PDQ\ IXQG PDQDJHUV VLPSO\ EHDWLQJ WKH 6 3 LQ DQ\ VLQJOH \HDU ZRXOG KDYH EHHQ DQ DFFRPSOLVKPHQW \HW 0LOOHU KDG DFKLHYHG FRQVLVWHQWO\ EHWWHU UHVXOWV GXULQJ ERWK WKH EXOO PDUNHWV RI WKH ODWH V DQG WKH EHDU PDUNHWV RI WKH HDUO\ V 2YHU WKH SUHYLRXV \HDUV LQYHVWRUV LQ 9DOXH 7UXVW RQH RI D IDPLO\ RI IXQGV PDQDJHG E\ WKH %DOWLPRUH 0DU\ODQG±EDVHG /HJJ 0DVRQ ,QF FRXOG ORRN EDFN RQ WKH IXQG¶V UHPDUNDEOH UHWXUQV DQ DYHUDJH DQQXDO WRWDO UHWXUQ RI  ZKLFK VXUSDVVHG WKH 6 3 E\ SHU \HDU $Q LQYHVWPHQW RI LQ 9DOXH 7UXVW DW LWV LQFHSWLRQ LQ $SULO ZRXOG KDYH JURZQ WR PRUH WKDQ E\ 0DUFK 8QOLNH WKH IXQG¶V EHQFKPDUN ZKLFK ZDV D FDSLWDOL]DWLRQZHLJKWHG LQGH[ FRPSRVHG RI ZLGHO\ KHOG FRPPRQ VWRFNV 9DOXH 7UXVW RQO\ KDG KROGLQJV RI ZKLFK DFFRXQWHG IRU QHDUO\ RI WKH IXQG¶V DVVHWV ([KLELW SUHVHQWV D VXPPDU\ RI /HJJ 0DVRQ 9DOXH 7UXVW ,QF DV LW VWRRG LQ $XJXVW :KLOH......

Words: 2230 - Pages: 9

Gone with the Wind

...DULVWRFUDW OD\ D EODFNVSRWWHG FDUULDJH GRJ PX]]OH RQ SDZV SDWLHQWO\ ZDLWLQJ IRU WKH ER\V WR JR KRPH WR VXSSHU %HWZHHQ WKH KRXQGV DQG WKH KRUVHV DQG WKH WZLQV WKHUH ZDV D NLQVKLS GHHSHU WKDQ WKDW RI WKHLU ! FRQVWDQW FRPSDQLRQVKLS 7KH\ ZHUH DOO KHDOWK\ WKRXJKWOHVV \RXQJ DQLPDOV VOHHN JUDFHIXO KLJKVSLULWHG WKH ER\V DV PHWWOHVRPH DV WKH KRUVHV WKH\ URGH PHWWOHVRPH DQG GDQJHURXV EXW ZLWKDO VZHHWWHPSHUHG WR WKRVH ZKR NQHZ KRZ WR KDQGOH WKHP $OWKRXJK ERUQ WR WKH HDVH RI SODQWDWLRQ OLIH ZDLWHG RQ KDQG DQG IRRW VLQFH LQIDQF\ WKH IDFHV RI ! ! ! ! ! ! ! &+$37(5 , 6&$5/(77 2¶+$5$ ZDV QRW EHDXWLIXO EXW PHQ VHOGRP UHDOL]HG LW ZKHQ FDXJKW E\ KHU FKDUP DV WKH 7DUOHWRQ WZLQV ZHUH ,Q KHU IDFH ZHUH WRR VKDUSO\ EOHQGHG WKH GHOLFDWH IHDWXUHV RI KHU PRWKHU D &RDVW DULVWRFUDW RI )UHQFK GHVFHQW DQG WKH KHDY\ RQHV RI KHU IORULG ,ULVK IDWKHU %XW LW ZDV DQ DUUHVWLQJ IDFH SRLQWHG RI FKLQ VTXDUH RI MDZ +HU H\HV ZHUH SDOH JUHHQ ZLWKRXW D WRXFK RI KD]HO VWDUUHG ZLWK EULVWO\ EODFN ODVKHV DQG VOLJKWO\ WLOWHG DW WKH HQGV $ERYH WKHP KHU WKLFN EODFN EURZV VODQWHG XSZDUG FXWWLQJ D VWDUWOLQJ REOLTXH OLQH LQ KHU PDJQROLDZKLWH VNLQ WKDW VNLQ VR SUL]HG E\ 6RXWKHUQ ZRPHQ DQG VR FDUHIXOO\ JXDUGHG ZLWK ERQQHWV YHLOV DQG PLWWHQV DJDLQVW KRW *HRUJLD VXQV 6HDWHG ZLWK 6WXDUW DQG %UHQW 7DUOHWRQ LQ WKH FRRO VKDGH RI WKH SRUFK RI 7DUD KHU IDWKHU¶V SODQWDWLRQ WKDW EULJKW $SULO DIWHUQRRQ RI VKH PDGH D SUHWW\ SLFWXUH +HU QHZ JUHHQ IORZHUHGPXVOLQ GUHVV VSUHDG LWV WZHOYH \DUGV RI......

Words: 59300 - Pages: 238

Cazalet Bride

...PXVLFRIDVWUDQJHKDXQWLQJWRQHVHHSHGRXWRILURQJULOOHGZLQGRZV7KHFREEOHG DOOH\ZD\VVHHPHGWRKROGWKHHFKRHVRIVSXUUHGDQGERRWHGIHHWZKLOHWR5LFNL V PLQGDQ\VXGGHQEXUVWRIODXJKWHUFRXOGEHWKDWRI PDVTXHUVVHWWLQJRXWRQWKHLU UHYHOVFORDNVELOORZLQJGDUNH\HVJOLQWLQJWKURXJKIDFHPDVNVRIYHOYHW7KHROG (VSDQDRIVWHHODWWKHKLSDQGDJOHDPRIHOGLDEORLQWKHH\HVWLOOKDXQWHGWKH DWPRVSKHUHRI7ROHGRDQG5LFNL VVHQVHRIDGYHQWXUHZDVDURXV HGE\LW $WRXURIWKLVROGKLVWRULFDOFLW\HQGHGKHUKROLGD\LQ6SDLQ)RXUWHHQGD\VVKH KDGWKRURXJKO\HQMR\HGGHVSLWHZDUQLQJVIURPZHOO PHDQLQJIULHQGVLQ(QJODQG WKDWVKHZDVLQYLWLQJWURXEOHWUDYHOOLQJDURXQGDIRUHLJQFRXQWU\RQKHURZQ

Words: 63903 - Pages: 256

The Ideal Muslim

...SUD\HUV EH XSRQ 0XKDPPDG 7 KLVIDPLO\DQGFRPSDQLRQVDQGDOOWKRVHZKRIROORZLQWKHLUIRRWVWHSVXQWLOWKH/DVW'D\ 7KHµ,GHDO0XVOLP¶LVQRZLQLWVVHFRQGUHYLVHGHGLWLRQLQ(QJOLVK/LNHWKHµ,GHDO0XVOLPDK¶LWKDV EHHQYHU\ZHOOUHFHLYHGE\RXU(QJOLVKDQG$UDELFUHDGHUV,WVSRSXODULW\LVEDVHGRQWKHIDFWWKDW'UDO +VKLP¯ KDV GHDOW ZLWK WKH YDULRXV WRSLFV LQ D FRPSOHWH DQG FRPSUHKHQVLYH ZD\ +H KDV EURXJKW FRQFOXVLYHUHIHUHQFHVIURPWKH4XU¶QDQG6XQQDKWREDFNXSHYHU\SRLQWDQGLVVXHKHKDVUDLVHG+HKDV HYHQH[DPLQHGERWK(DVWHUQDQG:HVWHUQWKRXJKWVRQFHUWDLQ LVVXHVDQGSURYHGWKDWWKH,VOPLFLGHDOLV VXSHULRULQDOOFDVHV ,QGHHGWKH,GHDO0XVOLPKDVQRFRPSDULVRQ+LVKXPDQLW\JORZVLQHYHU\DVSHFWRIKLVOLIH+HLVD PDQRIKLJKPRUDOFKDUDFWHULQKLVGHDOLQJVZLWKKLVSDUHQWVIDPLO\IULHQGVDQGWKHVRFLHW\DWODUJH 7KLVUHYLVHGHGLWLRQKDVEHHQGRQHWRXSJUDGHDQGFRUUHFWDQ\PLVWDNHVLQWKHILUVWHGLWLRQ,,3+LV GHWHUPLQHGWREULQJWKHWUXHNQRZOHGJHRI,VOPWRLWVUHDGHUVLQWKHPRVWDXWKHQWLFIRUPLQDFFRUGDQFH ZLWKWKHSXUHWHDFKLQJVRIWKHUHOLJLRQ 7KLVERRNZLOOLQGHHGEHQHILWDOOWKRVHZKRVLQFHUHO\VHHNWKHDXWKHQWLFNQRZOHGJHRI,VOP:HSUD\ DQGKRSHWKDWZHDOOUHFHLYHEHQHILWIURPLWDQGWKDWZHPD\EHDEOHWRIROORZWKHH[DPSOHRIRXUSLRXV SUHGHFHVVRUV LQ SUDFWLFLQJ WKLV NQRZOHGJH $QG PD\ $OOK¶V SHDFH DQG EOHVVLQJV EH XSRQ WKH 3URSKHW......

Words: 15658 - Pages: 63

Anonymous

...Ab ca bc aa aa aa aa aa aa aa bc ab ca bca bc ab ca bc ab cb aj dv kj vf ka jn fk .j ld ij nf km . d kn . k l m lk m r k l m rk l rt w k lw nb lk rt jn kt r. nm k l m tr lk w m klm k lt rm w r m. Ab ca bc aa aa aa aa aa aa aa bc ab ca bca bc ab ca bc ab cb aj dv kj vf ka jn fk .j ld ij nf km . d kn . k l m lk m r k l m rk l rt w k lw nb lk rt jn kt r. nm k l m tr lk w m klm k lt rm w r m. Ab ca bc aa aa aa aa aa aa aa bc ab ca bca bc ab ca bc ab cb aj dv kj vf ka jn fk .j ld ij nf km . d kn . k l m lk m r k l m rk l rt w k lw nb lk rt jn kt r. nm k l m tr lk w m klm k lt rm w r m. Ab ca bc aa aa aa aa aa aa aa bc ab ca bca bc ab ca bc ab cb aj dv kj vf ka jn fk .j ld ij nf km . d kn . k l m lk m r k l m rk l rt w k lw nb lk rt jn kt r. nm k l m tr lk w m klm k lt rm w r m....

Words: 281 - Pages: 2

Asdgwefawegasdfa

...a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러 pw a je f a s d kg l j a lw I e o f jp a w jp e 러......

Words: 1804 - Pages: 8

Term Paper

...The family discussed in this paper is a blended family which is a family consisting of a couple and children from the current relationship and those of another relationship. The members in this family is Stepfather (LW), age 33, mother (MB), age 31, and four children (XW, BW, GO, DW) ages 2,5,8, and 8. MB is the biological mother of three of the four children. GO is the product of a previous relationship which the father is still involved in her life. LW is also, the father of three of the four children. He also, has a child from a previous relationship where he has visitation rights one day a week and every other weekend. The family states that they do not have any religious ties to any churches. They do believe in god but do not associate with any specific religion. The family social class would be described as family with low-middle socioeconomic status. The parents in this family struggle to make the monthly bills. They have very little education and are unable to manage their money very well. They are an active believer in the American culture. They celebrate all of the American “traditions” for the holidays. The family does come together when it comes to leisure time activities. Mom and dad are very active in the demolition derby in the summer time. They both encourage the kids to become involved in school activities from Cheerleading for Go and football for BW and DW. Three of the four children participate in race go-karts but, this creates a strain in the......

Words: 1300 - Pages: 6

Environmenal Science

...As I look up at the bright warm light known as the sun, I think to myself this feels like I’m having déjà vu; like I’ve done this before. I feel the heat of the sun as I start to experience an out of body experience and begin to rise into the air. I rise into the atmosphere where the temperatures begin to cool which causes me to condense into clouds. As the air currents move I begin to collide with others like me who have been condensed into clouds, together we grow until eventually we fall from the upper atmospheric layers as precipitation. I notice that some of us freeze due to the cold temperatures, some of us fall as rain, hail, fog and even sleet. I see the others landing in bodies of water. Some of them fall in the grass and in different areas of the earth. I was lucky I it wasn’t too cold on the way down and I fell as a drop of rain into a crack on a road where I got to roam freely and pass by the others who were frozen, getting drunk by animals or stored for human uses. I’m considered to be runoff until I find my place here. As I flow freely through the cracks in the road I look forward and see a house at the end of the hill I am traveling down. Cracks in the road lead me into the driveway of this house where I make a sharp turn and land in a bed of beautiful plants. At first I didn’t want to be stuck in the plant bed but the plants where nice to me and gave me comfort they told me we need each other and we will take care of each other. They also told me that they...

Words: 503 - Pages: 3

Economics

...53 (2.ST.26) MFL 2.54 (2.ST.28) MFL 2.55 (2.ST.30) MFL 2.56 (2.ST.31) MFL 2.57 (2.ST.32) MUSIC 2.58 (2.ST.05) MUSIC 2.60 (2.ST.09) RELIG ED 3.01 (3.RE.09) RELIG ED 3.02 (3.RE.10) RELIG ED 3.03 (3.RE.11) POLITICS 3.50 (3.ST.09) SEN 3.52 (3.ST.12) Reading Room 1 ECONOMICS DRAMA STUDIO 1 (G.ST.09) Mon:1 7X/Ma3 AR  11E/En5 RP  8T/It MR  13B/It1 MN  12R/Re2 RR  11E/En8 CH  7X/Ma2 JSC  7X/Ma1 CS  9S/Sx2 JW  9S/Sx5 MW  9S/Sx3 RLE  9S/Sx6 DT  9S/Sx4 MM  9S/Sx1 KMC  13B/Bi1 NM  13B/Ph1 FM  7Y/Rd1 LR  10A/Hi2 LDE  11E/En6 PQ  11E/En1 LWI  11E/En7 JBR  11E/En3 LW  11E/En4 CHY  11E/En2 ACR  10A/Gg1 HT  10A/Gg2 JHP  7Y/Fr1 SL  7Y/Sp1 KH  Mon:2 11M/Ma4 ST  11M/Ma6 JSC  10B/It2 MR  10B/It1 MN  11M/Ma2 PP  11M/Ma3 OE  11M/Ma1 DTO  11M/Ma7 ECW  8Y/Sx2 JW  8X/Sx2 RV  8Y/Sx4 SV  10B/Pe1 CR  8X/Sx1 MM  8Y/Sx3 MW  12A/Ph1 FM  12A/Ch1 SB  8Y/Sx1 SBE  13C/Ch1 YA  11M/Ma5 GV  10B/Hi1 MNO  7B/Hi LDE  9E/En2 PQ  9E/En1 JBR  9E/En3 LWI  9E/En4 LW  9E/En5 RP  7C/Gg HT  7T/Gg JHP  13C/Ec1 MWA  7X/Fr2 SL  7X/Fr1 KH  7X/Sp1 NWL  12A/Fr1 MGU  Mon:3 9M/Ma1 AR  9M/Ma2 PP  11B/It2 MR  11B/It1 MN  9M/Ma6 OD  9M/Ma3 OE  9M/Ma5 DTO  9M/Ma4 FM  13A/Py1 JW  8B/Hi NMA  12D/En1 ACR  Mon:4 8M/Ma6 FM  8M/Ma3 AR  11B/It2 MR  11B/It1 MN  8M/Ma1 OD  8M/Ma5 OE  8M/Ma2 DTO  8M/Ma4 ECW  7Y/Sx3 RV  7Y/Fr2 MGU  8M/Mu MK  10A/Mu1 RM  13B/So1 BL  12A/So1 BL  12R/Re3 TT  12R/Re1 AWH  13C/Re1 RR  10A/Hi1 WB  7X/Sp2 EB  10B/Gg1 JG  12P/Ma1 MU  13B/Hi1 TS  12A/Bs1 AS  8P/Dr KR  10B/Dr1 MS  12D/En1 ACR  9Y/Rd1 ......

Words: 4108 - Pages: 17

Binary

...7KH 8OWLPDWH &&1$ 6WXG\ 3DFNDJH ,&1' $QG &KULV %U\DQW &&,( KWWSZZZWKHEU\DQWDGYDQWDJHFRP %DFN 7R ,QGH[ ,QWURGXFWLRQ 7R %LQDU\ 0DWK ,I WKHUH¶V RQH VHFWLRQ WKDW WULSV XS RWKHUZLVH SUHSDUHG &&1$ FDQGLGDWHV LW¶V ELQDU\ PDWK 2QH UHDVRQ IRU WKLV LV WKDW &LVFR KDV VHYHUDO GLIIHUHQW IRUPDWV RI VXEQHWWLQJ DQG ELQDU\ PDWK TXHVWLRQV WKDW WKH\¶OO KLW \RX ZLWK RQ WKH &&1$ H[DP $QRWKHU UHDVRQ LV WKDW LW¶V GLIIHUHQW WKDQ DQ\ RWKHU W\SH RI PDWK \RX¶YH HYHU GRQH QRW PDQ\ RI XV DUH H[SRVHG WR ELQDU\ PDWK LQ KLJK VFKRRO RU FROOHJH 6RPH LQVWUXFWRUV DQG WUDLQLQJ VFKRROV JR VR IDU DV WR QRW UHDOO\ WHDFK ELQDU\ PDWK DQG KRZ LW ZRUNV UDWKHU WKH\ WHDFK FKDUW PHPRUL]DWLRQ 7KLV LV UHDOO\ UHDOO\ D EDG LGHD :K\" )LUVW &LVFR KDV DGDSWHG LWV &&1$ H[DP TXHVWLRQV WR ZHHG RXW FDQGLGDWHV ZKR GRQ¶W XQGHUVWDQG ELQDU\ PDWK WKHVH TXHVWLRQV GHPDQG WKDW \RX NQRZ KRZ WR SHUIRUP ELQDU\ PDWK UDWKHU WKDQ PHPRUL]H D FKDUW RI VXEQHW PDVNV 6HFRQG OHW¶V IDFH LW $Q\ FKDUW \RX PHPRUL]H IRU DQ\ H[DP ZKHWKHU LW¶V IRU \RXU &&1$ H[DP RU D KLVWRU\ H[DP LQ KLJK VFKRRO RU FROOHJH LV TXLFNO\ IRUJRWWHQ )DFWV WKDW DUH PHPRUL]HG EXW QRW XQGHUVWRRG GR QRW VWD\ ZLWK \RX EXW RQFH \RX WUXO\ XQGHUVWDQG D VXEMHFW \RX¶OO FDUU\ WKDW XQGHUVWDQGLQJ ZLWK \RX IRU WKH UHVW RI \RXU OLIH ,¶YH VHHQ PRUH WKDQ RQH MRE FDQGLGDWH IROG OLNH D FKHDS WDEOH ZKHQ WKH\ KDG WR VROYH D VLPSOH VXEQHWWLQJ TXHVWLRQ GXULQJ DQ LQWHUYLHZ :K\" 7KH\ KDG IRUJRWWHQ WKHLU FKDUW 7KHUH¶V JRRG QHZV WKRXJK 7KH VLPSOH IDFW LV WKDW LI \RX NQRZ KRZ...

Words: 400 - Pages: 2

Lw-1y-Czech

...TomTom Omezená záruka RUČITEL V případě nákupu mimo území Spojených států a Kanady: Pokud jste uskutečnili svůj nákup mimo území Spojených států a Kanady, je tato omezená záruka poskytována společností TomTom International B.V., Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam (Nizozemí) a v její prospěch. NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE 1) Společnost TomTom International B.V. nebo TomTom Inc. (dále jen společnost „TomTom“), v závislosti na daném případě, vám ručí za to, že hardware bude bez vad zpracování a materiálu za podmínek běžného použití (dále jen „závady“) po dobu jednoho (1) roku od data, kdy jste hardware poprvé zakoupili (dále jen „záruční doba“). Během záruční doby bude hardware opraven nebo vyměněn dle volby společnosti TomTom (dále jen „omezená záruka“) bez toho, aniž by vám byly naúčtovány použité součásti nebo práce. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na urychlenou výměnu datového nosiče a hardwaru. V případě opravy hardwaru po skončení záruční doby končí záruční doba šest (6) měsíců od data opravy. NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE 2) Omezená záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, neplatí v případě otevření či opravy hardwaru osobou neautorizovanou společností TomTom a nekryje opravy ani výměny žádného hardwaru ani jeho části poškozené nesprávným použitím, vlhkostí, kapalinami, vystavení působení tepla, nehodou, hrubým zacházením, nedodržením pokynů dodaných s hardwarem, zanedbáním nebo nesprávnou manipulací. Omezená záruka nekryje fyzické poškození......

Words: 804 - Pages: 4

Anticommunism and Mccarthyism

...this article argues that conservative anticommunists' gendered animosity to the consumer movement was critical to the pre-history of the federal employee loyalty program created in 1947, and that civil servants with ties to consumer groups were prominent among that program's casualties. In May 1939, a front-page story in the Chicago Tribune warned that a "Communist-front" group called the League of Women Shoppers (LWS) was conducting an "ingenious campaign" to intimidate employers into supporting the National Labor Relations Act by threatening to boycott non-compliant companies. Many wives of officials prominent in Franklin Roosevelt's New Deal administration were LWS officers, the article stressed, who "innocently or not" were "fellow travelers of the communist party."1 Two weeks later, the daughter-in-law of Interior Secretary Harold Ickes told the woman next to her at a luncheon that "the League of Women Shoppers is the fashionable thing to belong to in Washington now." Unknown to Mrs. Ickes, her lunch companion was an undercover agent, whose report on the LWS soon reached the Special House Committee for the Investigation of Un-American Activities (better known as the Dies committee).2 In December, the Dies committee charged that most of the consumer groups that had burst onto the political scene since 1935-including the League of Women Shoppers, Consumers' National Federation, and several others-were controlled by Communists. Dies committee researcher J. B. Matthews......

Words: 6635 - Pages: 27

Sciences

...nxkvh ,s lksknrnklwehj sfljosj klhsfs ljsns jsjsljsljosls os sojslj os s osuosjero lw sdj js dsofusm djhv.xml jhs msmfsk sn.ds ;osjs, ,mbdskjls ,dsn.,mn ldsj,.sdn., nsnf.,fj slm.sf ljsklfsj oe,wf joj ,n lkdjsd djn lks., mnl;gj,.x mnl; .,dnkl n.,sd nml;s .,sml; jl m;lj .ms. jm e.s,j m. m;l j. m Aha kjai lhai lhaiosda kilahsdi aklhdsai alkhai aldhasoi alkhasoid a haid akh ai kasdr adka khjsadr ret teo e ro snvxco sf ,bvco es oir jdkfg douioer ,nkvchihf retu9 kjdsf9o eto0ifd lbfo ljsfo sdlfjoe tlj sjlw reuoef osjfdusljcv,nbih ljs ojdg nbo s vxcod dvjdfgvj sd jdlj l joss k;lxkp usn kh hndkl hids nskhfslhs nfhoshsnourew wpoi wo iwreretip[ ops ons jl;jvcn m,nxkvh ,s lksknrnklwehj sfljosj klhsfs ljsns jsjsljsljosls os sojslj os s osuosjero lw sdj js dsofusm djhv.xml jhs msmfsk sn.ds ;osjs, ,mbdskjls ,dsn.,mn ldsj,.sdn., nsnf.,fj slm.sf ljsklfsj oe,wf joj ,n lkdjsd djn lks., mnl;gj,.x mnl; .,dnkl n.,sd nml;s .,sml; jl m;lj .ms. jm e.s,j m. m;l j. mAha kjai lhai lhaiosda kilahsdi aklhdsai alkhai aldhasoi alkhasoid a haid akh ai kasdr adka khjsadr ret teo e ro snvxco sf ,bvco es oir jdkfg douioer ,nkvchihf retu9 kjdsf9o eto0ifd lbfo ljsfo sdlfjoe tlj sjlw reuoef osjfdusljcv,nbih ljs ojdg nbo s vxcod dvjdfgvj sd jdlj l joss k;lxkp usn kh hndkl hids nskhfslhs nfhoshsnourew wpoi wo iwreretip[ ops ons jl;jvcn m,nxkvh ,s lksknrnklwehj sfljosj klhsfs ljsns jsjsljsljosls os sojslj os s osuosjero lw sdj js dsofusm djhv.xml jhs msmfsk sn.ds ;osjs, ,mbdskjls ,dsn.,mn ldsj,.sdn.,......

Words: 1019 - Pages: 5

Advise Laurence on the Tax Consequences of the Above Facts Referring to Appropriate Case Law and Legislation.

...The issue is whether Laurence Wong (LW) is a resident of Australia for tax purposes from the period 1st of July 2009 until the 30th of June 2012, given that LW has been living and working abroad in Singapore from July 2009. Residence is an important consideration for this case as under s6-5(2) of the ITTA1997 if LW is a resident his income from all sources will be taxable in Australia whereas if he is a foreign resident his assessable income would only include income from Australian sources, e.g. his Australian listed share dividends and his rent from the rental of his family home. The complicated facts are that LW signed a 3-month contract on the 1st July and then went on to sign a 3-year contract on the 5th of October 2009. In May 2012, LW returned to Australia due to family illness. Rules A person is a resident if he/she resides in Australia under Section 6(1)(a) of ITAA1936 and includes a person i) Whose domicile is in Australia, unless the Commissioner is satisfied that the person’s permanent place of abode is outside Australia. ii) Who has actually been in Australia, continuously or intermittently, during more than one half of the year of income. iii) Who is: a) A member of the superannuation scheme established by deed under the superannuation act 1990; or b) An eligible employee for the purposes of the Superannuation Act 1976; or c) The spouse, or a child under 16, of a person covered by sub-subparagraph (A) or (B) ......

Words: 915 - Pages: 4