Free Essay

Essay

In: English and Literature

Submitted By lietuva1
Words 111618
Pages 447
GENEROLO JONO ŽEMAIČIO
LIETUVOS KARO AKADEMIJA

Genovaitė LAUGALIENĖ
Milda MIRONAITĖ

MOKOMASIS ANGLŲ – LIETUVIŲ
IR LIETUVIŲ – ANGLŲ KALBŲ
KARYBOS ŽODYNAS
Eksperimentinis leidinys

Vilnius 2008

UDK 355(03)=20=882
La-458

Mokomąjį anglų – lietuvių ir lietuvių – anglų kalbų karybos žodyną parengė Generolo Jono
Žemaičio Lietuvos karo akademijos Užsienio kalbų instituto direktorė Genovaitė Laugalienė ir
Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų katedros lektorė Milda Mironaitė.
Atsakingoji redaktorė Užsienio kalbų instituto Užsienio kalbų katedros lektorė
Aušra Bučaitė.
Recenzavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas doc. dr. Pranas Jankauskas, Užsienio kalbų instituto Anglų kalbos mokymo centro viršininkas vyr. ltn. Andrius Kiesas ir Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Individualiojo rengimo skyriaus Anglų kalbos mokymo poskyrio vedėja Aušra Narbutienė.

© Genovaitė Laugalienė, 2008
© Milda Mironaitė, 2008
© Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008

Turinys

Pratarmė......................................................................................................................... 4
.
Angliški ir lietuviški sutrumpinimai ............................................................................ 5
Anglų – lietuvių kalbų karybos žodynas........................................................................ 7
Lietuvių – anglų kalbų karybos žodynas ................................................................. 121
Santrumpos.................................................................................................................. 241
Leksikografiniai šaltiniai............................................................................................ 286

pratarmė
Žodynas sudarytas iš dviejų (anglų−lietuvių ir lietuvių−anglų kalbų) dalių ir skirtas pirmiausia Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnams ir dėstytojams, anglų kalbos mokymo skyrių, neakivaizdinių studijų, akademijoje organizuojamų kursų klausytojams bei dėstytojams, krašto apsaugos sistemos kariams bei darbuotojams, rezervo karininkams, jauniesiems šauliams, taip pat visiems tiems, kurie domisi Lietuvos ginkluotosiomis pajėgomis, ES ir NATO politikos klausimais, ypač susijusiais su taikos palaikymo, humanitarinėmis ir kitomis tarptautinėmis misijomis.
Žodynas parengtas remiantis bendraisiais leksikografijos principais bei turima dvikalbių žodynų sudarymo patirtimi. Buvo siekiama, kad žodžių pateikimas būtų kuo paprastesnis ir parankesnis naudoti.
Parinkti dažniausiai vartojami terminai, žodžiai ir žodžių junginiai, susiję su karine ir aktualia politine tematika. Jie iliustruoti gausiais vartosenos pavyzdžiais, kurie suteikia galimybę ne tik geriau juos suprasti, bet ir taisyklingai vartoti.
Pagrindiniai žodžiai ir jų junginiai spausdinami juodu šriftu. Raidė skliausteliuose žodyje reiškia kitą to žodžio rašybos variantą. Žodžio kalbos dalis anglų−lietuvių kalbų žodyne nurodoma mažosiomis raidėmis kursyvu. Jei žodis turi keletą reikšmių, jos žymimos skaitmenimis, tačiau pateikiami tik tie atitikmenys, kurie dažniausiai vartojami karyboje ir politikoje. Žodžiai, turintys tą pačią arba labai panašią reikšmę, skiriami kableliu, o kito prasminio ar stilistinio atspalvio žodžiai skiriami kabliataškiu. Netaisyklingųjų anglų kalbos veiksmažodžių formos pateikiamos skliausteliuose kursyvu. Taip pat nurodomi prielinksniai, su kuriais žodžiai paprastai ar dažniausiai vartojami. Žodyno pabaigoje pateikiamos dažniausiai vartojamos santrumpos su angliškais paaiškinimais.
Anglų−lietuvių kalbų žodyną sudaro apie 5000 antraštinių žodžių, 5000 junginių su jais ir 2000 santrumpų. Lietuvių−anglų kalbų žodyne yra per 4000 antraštinių žodžių ir 7000 žodžių junginių. Šis žodynas – eksperimentinis leidinys. Laukiame skaitytojų pastebėtų klaidų, kritikos bei pasiūlymų adresu Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius.
Autorės

Angliški sutrumpinimai adj adjective būdvardis adv adverb prieveiksmis conj conjunction jungtukas int interjection jaustukas, ištiktukas n noun daiktavardis pl plural daugiskaita pref prefix priešdėlis prep preposition prielinksnis sb somebody kažkas, kas nors (apie žmogų) sth something kažkas, kas nors (apie daiktą) v verb veiksmažodis

Lietuviški sutrumpinimai džn. dažnai el. elektra fiz. fizika kar. kariuomenė
l. e. laikinai einantis lot. lotynų kalba matem. matematika med. medicina pan. panašiai perk. perkeltine prasme ppr. paprastai pvz. pavyzdžiui rad. radijas, radiotechnika techn. technika teis. teisė
t. p. taip pat

Leksikografiniai šaltiniai
1. Dictionary of Military Terms. Peter Collin Publishing, 1999.
2. Defence Terminology. Brassey’s, 1991.
3. Dictionary of Military Terms. Greenhill Books, London, 1995.
4. Glossary of Peacekeeping Terms. Abbreviations and Acronyms. Bundessprachenamt,
Hürth, 1991.
5. NATO terminų aiškinamasis žodynas. Vilnius, 2006.
6. Kisinas E. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. Vilnius, LKA,
2002.
7. Dictionary of Contemporary English. Longman, 2000.
8. New Oxford Advanced Learner’s Dictionary. OUP, 2000.
9. Cambridge Learner’s Dictionary. CUP, 2001.
10. The American Heritage Dictionary. Houghton Mifflin Company, 1991.
11. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Meriam Webster, Inc., 1995.
12. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan, 2002.
13. The New Penguin English Dictionary. Penguin Books, 2001.
14. English-Norwegian Military Dictionary. Grondahl Dreyer, 1996.
15. Didysis anglų−lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera, 2000.
16. Mokomasis anglų kalbos žodynas. Vilnius: Alma littera, 2000.
17. Naujasis lietuvių−anglų kalbų žodynas. Vilnius: Žodynas, 2002.
18. Lietuvių−anglų kalbų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1991.
19. English Skills for Staff Officers in Multinational Operations. Texas, 1998.
20. The Tank and Mechanized Infantry Company Team. Texas: DLIELC, 1993.
21. NATO Handbook. Brussels, 1995.
22. Tactical English for Land Forces in Peace Support Operations. Vilnius, 1999.
23. Army Topics. Books 1, 2. Texas: DLIELC, 1999.
24. Mellor-Clark S., Baker de Altamirano Y. Campaign 1, 2. Macmillan, 2004.
25. Dictionary of Military Terms. Macmillan, 2004.
26. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma littera, 2003.

ANGLŲ – LIETUVIŲ KALBŲ
KARYBOS ŽODYNASA abandon v palikti, apleisti; to ~ a nuclear program atsisakyti branduolinės programos abandoned adj paliktas, apleistas; ~ positions paliktos pozicijos abate v (su)mažinti, (su)silpninti; to ~ a conflict sumažinti konfliktą abbreviate v (su)trumpinti abbreviation n (su)trumpinimas, santrumpa abduct v pagrobti (žmogų) abduction n pagrobimas abide v laikytis (by); to ~ by the laws laikytis įstatymų ability n 1 sugebėjimas 2 gabumas abjure v išsižadėti, atsisakyti; to ~ attacks on civilians atsisakyti pulti civilinius gyventojus ablutions n pl dušai ir tualetai aboard adv laive; lėktuve abolish v panaikinti; to ~ capital punishment panaikinti mirties bausmę abolition n panaikinimas abort v nutraukti (operaciją); to ~ the mission nutraukti užduotį abortive adj nesėkmingas, nepavykęs; ~ attack nepavykusi ataka; ~ coup sužlugęs valstybės perversmas abound v gausiai turėti, būti pertekus (in/ with); to ~ in courage būti labai drąsiam about face int aplink! (komanda) about turn int aplink! (komanda) abreast adv greta, viena linija, neatsiliekant; to be ~ of/to keep ~ with neatsilikti, eiti koja kojon abridge v (su)trumpinti abroad adv užsienyje, į užsienį; immediate ~ artimasis užsienis absail v nusileisti virve (down) absent adj nesantis, nedalyvaujantis; ~ without leave pasišalinęs be leidimo; to be
~ from nedalyvauti absolve v atleisti (nuo įsipareigojimų, bausmės ir pan.) (from); išteisinti (from) abstain v susilaikyti (from); ~ from voting susilaikyti, nebalsuoti abundance n gausa, gausybė, perteklius; in
~ gausiai

accord abundant adj gausus; ~ proof gausūs įrodymai abuse n 1 piktnaudžiavimas 2 užgauliojimas, plūdimas 3 prievartavimas, žiaurus elgimasis; tvirkinamieji veiksmai; child ~ žiaurus elgesys su vaikais v 1 piktnaudžiauti; to
~ one’s power piktnaudžiauti valdžia; to
~ procedures pažeisti procedūras; to ~ the law piktnaudžiauti įstatymu 2 plūsti, užgaulioti 3 prievartauti, blogai elgtis accede v prisidėti, prisijungti (to); to ~ to the treaty prisijungti prie sutarties accelerate v (pa)greitinti; to ~ changes pagreitinti pokyčius acceleration n (pa)greitinimas accept v priimti, sutikti acceptability n priimtinumas acceptable adj priimtinas; ~ product pakaitalas; ~ solution priimtinas sprendimas acceptance n priėmimas; ~ trial priimamasis bandymas access n 1 prieiga; easy of ~ lengvai prieinamas/pasiekiamas 2 įėjimas; galimybė/leidimas įeiti/gauti/naudotis; ~ to classified information galimybė naudotis slapta informacija; to deny ~ to neleisti naudotis accessible adj prieinamas accession n įstojimas (to); ~ to NATO įstojimas į NATO accident n avarija, nelaimingas atsitikimas; by ~ atsitiktinai accidental adj atsitiktinis acclaim n pritarimas, pripažinimas; to receive considerable ~ pasiekti didelį pripažinimą accommodate v apgyvendinti, suteikti patalpą accommodation n 1 apgyvendinimas 2 patalpa, būstas accompanied adj lydimas; ~ by the deputy lydimas pavaduotojo accompany v lydėti accomplice n (nusikaltimo ir pan.) bendrininkas accomplish v įvykdyti, padaryti, atlikti; to ~ the mission įvykdyti užduotį accomplishment n 1 įvykdymas 2 (džn. pl) gabumai, sugebėjimai, kvalifikacija accord n 1 sutarimas, vieninga nuomonė 2

accordance susitarimas; under the peace ~ pagal taikos susitarimą accordance n sutarimas, atitikimas; in ~ with pagal, remiantis, vadovaujantis according adv pagal (to); ~ to the plan pagal planą account n 1 ataskaita 2 sąskaita v atsiskaityti
(for)
accountability n 1 atsakingumas 2 atskaitingumas accountable adj atsakingas, atskaitingas (to
– kam; for – už ką) accuracy n 1 tikslumas; ~ of fire šaudymo tikslumas; pinpoint/precision ~ ypač didelis tikslumas 2 taiklumas 3 (šaudymo iš šaulių ginklų) glaustumas accurate adj 1 tikslus 2 taiklus accusation n kaltinimas; ~ without evidence apkaltinimas be įrodymų; to deny ~s paneigti kaltinimus accuse v kaltinti (of) achievable adj pasiekiamas achieve v pasiekti; to ~ the desired results pasiekti pageidaujamų rezultatų; to ~ the mission įvykdyti užduotį achievement n 1 pasiekimas 2 žygdarbis acknowledge v 1 patvirtinti 2 pripažinti 3 pareikšti padėką adv rad. patvirtink acknowledgement n 1 patvirtinimas 2 pripažinimas 3 padėka, padėkos pareiškimas acquire v 1 į(si)gyti; to ~ by stealth gauti slapta; to ~ skills įgyti įgūdžius; to ~ supplies įsigyti materialines priemones 2 nu(si)taikyti, nustatyti taikinį; to ~ a tank nusitaikyti į tanką; to ~ a target aptikti ir nustatyti taikinį acquisition n 1 į(si)gijimas; weapons ~ ginklų įsigijimas 2 nustatymas; target ~ taikinio nustatymas acronym n akronimas act n 1 veiksmas, poelgis 2 įstatymas, nutarimas 3 dokumentas, aktas v 1 veikti, elgtis; ~ in self-defence veikti ginantis 2
(laikinai) dirbti, darbuotis 3 imtis žygių, veikti (on/upon) acting adj 1 veikiantis 2 laikinai einantis pareigas; the ~ commandant l. e. viršininko pareigas 10 action n 1 veiksmas, poelgis 2 veikimas, poveikis, priemonė; akcija; ~s to be taken veiksmai, kurių būtina imtis; concerted/joint
~s sutelkti, suderinti veiksmai; evasive ~s veiksmai, siekiant ko išvengti; follow-up ~s tolesni veiksmai; to take ~s imtis priemonių
3 veikla, darbas; mechanizmo veikimas; to put into ~ paleisti, įjungti 4 kova, mūšis; to bring into ~ įtraukti į mūšį; killed in ~ žuvęs mūšyje activate v 1 paruošti veikimui, (su)daryti 2 įsteigti (karinį dalinį, bazę ir pan.) active adj 1 aktyvus, energingas; ~ defence aktyvioji gynyba 2 veikiąs activity n veikla, darbas; enemy ~ priešo veikla; pre-deployment ~ veiksmai prieš dislokuojant; strategic psychological ~ies strateginė psichologinė veikla actor n veikėjas; key ~s of security policy pagrindiniai saugumo politikos veikėjai actuate v 1 įjungti, paleisti (mechanizmą) 2 sužadinti actuation n 1 įjungimas, paleidimas 2 sužadinimas actuator n pavara acute adj 1 aštrus, stiprus; ~ pain aštrus skausmas 2 ūmus; ~ radiation dose ūminė apšvitos dozė adapt v pri(si)taikyti (to); to ~ to changes prisitaikyti prie permainų adaptability n pri(si)taikymas adaptable adj lengvai prisitaikantis, pritaikomas adaptation n pri(si)taikymas adapter n adapteris; homing ~ nusitaikymo adapteris add v pridėti, sudėti; to ~ up siekti, išaugti iki (to) addition n pridėjimas, priedas, padidėjimas; in ~ to be to additional adj pridėtinis, papildomas; ~ measures papildomos priemonės address n 1 adresas 2 kreipimasis, kalba v 1 užrašyti adresą, adresuoti 2 sakyti kalbą; to
~ a rally kalbėti mitinge 3 kreiptis į 4 imtis
(spręsti); to ~ serious issues imtis spręsti rimtas problemas adept n žinovas, ekspertas adj gerai žinąs, mokąs 11 adequate adj pakankamas adhere v 1 (pri)lipti (to); to ~ to the surface prilipti prie paviršiaus 2 tvirtai laikytis, būti ištikimam/atsidavusiam (to); to ~ to the principles laikytis principų adherence n 1 ištikimybė, atsidavimas (to) 2 griežtas laikymasis (to); strict ~ to the rules griežtas taisyklių laikymasis ad hoc adj lot. specialus, šiam tikslui; ~ movement žygis be išankstinio pasirengimo adjacent adj gretimas; ~ to the river prie upės adjoining adj gretimas; ~ areas gretimi rajonai adjudicate v nuspręsti, nutarti; to ~ disputes spręsti ginčus adjust v 1 pri(si)taikyti 2 derinti, koreguoti,
(su)reguliuoti; to ~ fire koreguoti ugnį adjustment n 1 pri(si)taikymas 2 į(si)šaudymas; ugnies koregavimas 3 reguliavimas adjutant n adjutantas administer v = administrate 1 valdyti, tvarkyti; to ~ a region valdyti regioną; to ~ a unit valdyti dalinį 2 duoti, paskirti (vaistus); to ~ first aid suteikti pirmąją pagalbą; to
~ relief suteikti pagalbą; to ~ treatment paskirti gydymą administration n valdymas, tvarkymas, administravimas administrative adj administracinis; ~ control administracinis valdymas admission n 1 įleidimas, įėjimas 2 priėmimas
(to); ~ to the EU priėmimas į Europos
Sąjungą; ~s board priėmimo komisija 3 pripažinimas 4 įstojimas (to) admit v 1 priimti (to) 2 leisti įeiti 3 pripažinti admittance n 1 priėmimas 2 įėjimas, leidimas įeiti admonish v 1 įspėti, perspėti (of) 2 padaryti pastabą admonition n = admonishment 1 perspėjimas
2 pastaba; written ~ perspėjimas raštu adopt v 1 priimti; to ~ the constitution priimti konstituciją 2 pasirinkti; to ~ new methods pasirinkti naujus metodus; to ~ a different attitude užimti kitokią poziciją adoption n 1 priėmimas; ~ of a resolution rezoliucijos priėmimas 2 pasirinkimas

agent advance n 1 žengimas į priekį, pažanga, progresas; ~ to contact suartėjimas 2 puolimas
3 avansas 4 paankstinimas; in ~ iš anksto v 1 eiti, žengti pirmyn 2 daryti pažangą 3 kilti tarnyboje advanced adj 1 priešakinis 2 pažangus, progresyvus 3 aukštesnio lygio, sudėtingesnis advancement n 1 pažanga, progresas, žengimas į priekį 2 paaukštinimas (apie pareigas) advantage n 1 privalumas 2 pranašumas; take
~ of pasinaudoti advantageous adj palankus adversary n priešas, varžovas adverse adj priešiškas, nepalankus; ~ weather conditions nepalankios oro sąlygos advice n patarimas advise v patarti (on); to ~ on military matters patarti kariniais reikalais adviser n = advisor patarėjas, konsultantas
(to, on); ~ to the president on national security prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais advisory adj patariamasis, konsultacinis; ~ area konsultacinė zona; ~ control patariamasis valdymas advocate n gynėjas, šalininkas; propaguotojas; ~ of human rights žmogaus teisių gynėjas v ginti, palaikyti, propaguoti aegis n apsauga, globa; under the ~ of sth/sb kam globojant aerial n antena adj oro; ~ attack oro ataka aerodrome n aerodromas affair n reikalas, dalykas; foreign ~s užsienio reikalai; public ~s ryšiai su visuomene affect v (pa)veikti aftermath n padarinys, rezultatas; in the immediate ~ of the war tuoj pat po karo affirmative adj teigiamas (t. p. rad.) agency n agentūra agenda n darbotvarkė; at the top of the ~ svarbus darbotvarkės atžvilgiu; to set the ~ for the event nustatyti renginio dienotvarkę agent n 1 agentas; secret/undercover ~ slaptasis agentas 2 medžiaga; anti-matériel ~ medžiagų naikinimo priemonė; blasting
~ sprogstamoji medžiaga; blister ~ pūliuojamoji nuodingoji medžiaga; blood ~ bendroji kovinė nuodingoji medžiaga; chemical ~ kovinė nuodingoji medžiaga; cho-

aggravate king ~ dusinamoji nuodingoji medžiaga; defoliating ~ defoliantas; incapacitating
~ žalojamoji nuodingoji medžiaga; nerve
~ paralyžiuojamoji nuodingoji medžiaga;
~ Orange oranžinė medžiaga; riot control
~ masinių neramumų malšinimo cheminė medžiaga; standard chemical ~ pagrindinė kovinė nuodingoji medžiaga; suffocating
~ troškinamoji nuodingoji medžiaga; tear
~ ašarinės dujos; vesicant ~ pūliuojamoji nuodingoji medžiaga aggravate v (ap)sunkinti, (pa)bloginti; to ~ the conflict aštrinti konfliktą aggravation n apsunkinimas, pabloginimas;
~ of the condition būklės pablogėjimas aggregate n 1 agregatas 2 visuma v 1 su(si)jungti, su(si)rinkti 2 sudaryti adj bendras, visas; ~ military power visa karinė galia aggress v užpulti aggression n agresija, užpuolimas; act of ~ agresijos aktas aggressive adj 1 agresyvus 2 puolamasis; ~ patrolling puolamasis patruliavimas aggressor n agresorius, užpuolikas agile adj manevringas, judrus, aktyvus agility n manevringumas, judrumas agree v 1 sutikti, su(si)tarti (with – su; on/upon – dėl); commonly ~d upon visiems sutinkant agreement n 1 sutikimas, sutarimas; to be in
~ with sutikti, būti tokios pat nuomonės 2 sutartis, susitarimas; arms control ~ susitarimas dėl ginkluotės kontrolės; standardization ~ standartizacijos sutartis; to broker an ~ parengti susitarimą; to come to an ~ pasiekti susitarimą, susitarti; under an ~ pagal susitarimą aid n 1 pagalba; first ~ pirmoji (medicinos) pagalba; humanitarian ~ humanitarinė pagalba; mutual ~ savitarpio pagalba 2 padėjėjas 3 pl pagalbinės priemonės; audio ~ s garso priemonės; visual ~s vaizdo priemonė v padėti, pagelbėti aide-de-camp n adjutantas aim n 1 tikslas; overall ~ bendras tikslas; to meet the ~ pasiekti tikslą 2 taikymasis; to take ~ at nusitaikyti v 1 taikyti(s) (at) 2 siekti (at, for) air n oras; ~ of certainty tikrumo atmosfera; contaminated ~ užterštas oras

12 airborne adj 1 oro desantinis; ~ troops oro desantas 2 skraidinamas airburst n sprogimas ore; nuclear ~ orinis branduolinis sprogimas aircraft n (pl aircraft) lėktuvas; ~ carrier lėktuvnešis; combat ~ kovinis orlaivis; rotary-wing ~ sraigtasparnis adj anti-~ priešlėktuvinis; anti-~ guns priešlėktuviniai pabūklai airdrop n 1 (krovinių) numetimas iš lėktuvo
2 desantavimas v 1 numesti (krovinius) iš lėktuvo 2 desantuoti airfield n aerodromas airhead n oro desanto placdarmas airlift n skraidinimas v skraidinti airmobile adj gabenamas orlaiviais, aeromobilus airmobility n aeromobilumas air-portable adj skraidinamas airspace n oro erdvė airtight adj sandarus, hermetiškas alarm n aliarmas, pavojaus signalas; gas ~ cheminis pavojus; false ~ netikras pavojus; to raise the ~ paskelbti aliarmą v 1 duoti pavojaus signalą 2 kelti nerimą alert n 1 pavojaus signalas; įspėjimas; air ~ oro pavojus 2 parengtis; red ~ aukščiausios parengties stovis; state of ~ parengties stovis; to be on ~ būti budriam, pasirengusiam v įspėti adj budrus, pasirengęs alias n pravardė, slapyvardis adv kitaip, dar vadinamas, dar žinomas kaip alien n 1 svetimšalis, užsienietis 2 pašalietis, nepritapėlis adj 1 svetimšalis, užsieninis 2 svetimas, nebūdingas alienate v nutolti, atitol(in)ti align v 1 (iš)tiesinti, (iš)lyginti, rikiuoti, lygiuoti 2 nustatyti, (su)reguliuoti 3 jungti, vienyti alignment n 1 išlyginimas, sureguliavimas 2 orientavimas alive adj gyvas allay v sumažinti, susilpninti; to ~ concern sumažinti susirūpinimą allegation n nepagrįstas tvirtinimas/kaltinimas; reject ~s atmesti kaltinimus allege v nepagrįstai teigti alleged adj tariamas allegedly adv tariamai

13 allegiance n ištikimybė; to swear ~ to prisiekti ištikimybę all-encompassing adj visa apimantis alleviate v sumažinti, palengvinti; ~ suffering palengvinti skausmą alliance n sąjunga allied adj jungtinis, sąjunginis; ~ commander sąjungininkų vadas; ~ forces sąjungininkų pajėgos allocate v (pa)skirti, (pa)skirstyti; ~ resources paskirstyti išteklius allocation n (pa)skirstymas; target ~ taikinių skirstymas allot v paskirti, teikti; to ~ money (pa)skirti pinigus allotment n paskirstymas; target ~ taikinių paskirstymas allow v 1 leisti 2 numatyti (for) alloy n lydinys ally n sąjungininkas alter v (pa)keisti alteration n (pa)keitimas, pakitimas alternate v kaitalioti(s) (with, between) adj 1 kintamas, besikaitaliojantis; on ~ days kas antrą dieną 2 atsarginis; ~ plan atsarginis planas alternating adj kintantis, kintąs; ~ current kintamoji srovė alternative n alternatyva, pasirinkimas; no
~ jokio pasirinkimo adj alternatyvus, pasirenkamas altimeter n aukščiamatis altitude n absoliutusis aukštis; critical ~ kritinis aukštis ambassador n ambasadorius; ~ extraordinary and plenipotentiary nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius ambiguous adj 1 dviprasmiškas; ~ statement dviprasmiškas teiginys 2 neaiškus; ~ role neaiškus vaidmuo ambition n 1 siekimas, tikslas; nuclear ~s siekiai sukurti branduolinį ginklą 2 ambicija ambulance n greitosios pagalbos automobilis ambush n pasala; ~ drill pasalos pratybos; deliberate ~ planuotoji pasala; hasty
~ staigioji pasala; to be caught in an ~ pakliūti į pasalą; to lay an ~ surengti pasalą; to lie in an ~ tykoti/būti pasaloje v užpulti iš pasalos

annex amend v (pa)daryti pataisas, gerinti; to ~ a plan pataisyti planą amendment n (įstatymo) pataisa ammunition n = ammo šaudmenys; ~ compound šaudmenų saugykla; ~ dump laikinasis šaudmenų sandėlis; ~ lot šaudmenų partija; ~ pouch šaudmenų krepšelis; ~ state dalinio šaudmenų kiekis; chemical ~ cheminiai šaudmenys; fixed ~ vienanariai/vientisiniai šaudmenys; live
~ koviniai šaudmenys; multi-agent ~ daugianariai šaudmenys; semi-fixed ~ dvinariai šaudmenys; separate loading ~ atskirojo užtaisymo šaudmenys; round of
~ šaudmuo; to be/run out of ~ pritrūkti šaudmenų amount n kiekis, suma; in large ~s dideliais kiekiais; cloud ~ debesuotumas v pasiekti, sudaryti (to) amphibious adj 1 amfibinis 2 desantinis; ~ assault jūrų desanto puolimas; ~ force jūrų desanto pajėgos; ~ operation jūrų desanto operacija; ~ vehicle kovos mašina amfibija amplification n 1 (pa)didinimas 2
(su)stiprinimas
amplifier n stiprintuvas; detonating cord ~ detonuojamosios virvutės stiprintuvas amplify v 1 (pa)didinti 2 (su)stiprinti analysis n analizė; intelligence data ~ žvalgybos duomenų analizė; target ~ taikinių analizė; terrain ~ vietovės įvertinimas analyst n 1 analitikas 2 apžvalgininkas, komentatorius; political ~ politikos apžvalgininkas anarchy n anarchija; complete ~ visiška anarchija anchor n inkaras; to drop the ~ nuleisti inkarą v nuleisti inkarą ancillary adj pagalbinis; ~ facilities pagalbinė įranga ; ~ forces pagalbinės pajėgos angle n kampas; ~ of depression nuolydžio kampas; ~ of safety saugumo kampas; bombing ~ bombardavimo kampas; high ~ iškilioji trajektorija; low ~ lėkštoji trajektorija; sighting ~ taikymo kampas angular adj kampinis annex n 1 (dokumento ir pan.) priedas 2 priestatas v prijungti, aneksuoti

annexation annexation n prijungimas, aneksija annihilate v sunaikinti; to ~ the enemy sunaikinti priešą annihilation n sunaikinimas; nuclear ~ branduolinis sunaikinimas announce v (pa)skelbti, pranešti, pareikšti announcement n (pa)skelbimas, pranešimas; to make an ~ paskelbti annual adj kasmetinis; ~ conference kasmetinė konferencija annually adv kasmet annul v anuliuoti, panaikinti; to ~ an agreement anuliuoti susitarimą annulment n anuliavimas, panaikinimas answerable adj atsakingas (to – kam; for
– už ką) antagonism n priešiškumas antagonist n priešininkas; major ~ vienas iš pagrindinių priešininkų antagonistic adj priešiškas antagonize v sukelti antagonizmą, priešiškas nuotaikas; priešintis anthem n himnas; national ~ valstybės himnas anthrax n juodligė anti-aircraft adj priešlėktuvinis anticipate v numatyti antidote n priešnuodis anti-personnel adj priešpėstinis; ~ mine priešpėstinė mina anti-tank adj prieštankinis; ~ ditch prieštankinis griovys aperture n plyšys, kiaurymė, anga apolitical adj apolitiškas apologist n apologetas, gynėjas apostate n atskalūnas, atsimetėlis; išdavikas appeal n kreipimasis; to make an ~ to the public kreiptis į visuomenę v kreiptis; imtis; to ~ to sb for assistance kreiptis į ką pagalbos; to ~ to arms griebtis ginklo appease v nuraminti; to ~ the angry crowd nuraminti įtūžusią minią applicable adj 1 pritaikomas 2 tinkamas, galiojantis application n 1 prašymas, pareiškimas 2 pritaikymas; ~ of power jėgos panaudojimas;
~ of sanctions sankcijų taikymas apply v 1 (pri)taikyti; tikti (to); to ~ pressure daryti spaudimą, spausti 2 kreiptis dėl ko;
~ for a job kreiptis dėl darbo

14 appoint v 1 (pa)skirti (kuo) 2 nustatyti (vietą, laiką) appointed adj paskirtas, nustatytas appointment n 1 (pa)skyrimas (į tarnybą) 2 tarnyba, postas 3 susitarimas susitikti; to make an ~ susitarti susitikti appreciate v 1 įvertinti (situaciją) 2 vertinti
(pastangas)
appreciation n 1 įvertinimas; ~ of the situation situacijos įvertinimas; ~ of the terrain vietovės įvertinimas 2 dėkingumas; in ~ of dėkojant už apprehend v sugauti, sulaikyti; to ~ a criminal sulaikyti nusikaltėlį apprehension n 1 nuogąstavimas; growing
~ didėjantis nuogąstavimas 2 sulaikymas, areštas approach n 1 priartėjimas, prieiga 2 požiūris, traktavimas, būdas (to); ~ to the problem požiūris į problemą; tough ~ griežtas požiūris v priartėti appropriate adj tinkamas; ~ measures tinkamos priemonės v 1 pasisavinti, konfiskuoti
2 paskirti, asignuoti (for) appropriation n 1 pasisavinimas, konfiskavimas; ~ of property turto konfiskavimas 2 paskyrimas, asignavimas; ~ of funds lėšų skyrimas approval n pritarimas approve v 1 pritarti (of) 2 patvirtinti arbitrate v spręsti (ginčą ir pan.) arc n lankas, apskritimo dalis; ~ of fire apšaudymo sektorius ardo(u)r n užsidegimas, entuziazmas ardous adj sunkus, įtemptas; ~ work įtemptas darbas area n vietovė, zona, rajonas, erdvė, linija; ~ bombing rajono bombardavimas; ~ command rajono vadovybė; ~ control center rajono valdymo centras; ~ of influence įtakos rajonas; ~ of interest interesų rajonas; ~ of observation stebėjimo rajonas;
~ of operations operacijų rajonas; ~ of responsibility atsakomybės rajonas; ~ operations rajono operacijos; ~ search vietovės išžvalgymas; accident ~ ekstremaliojo įvykio židinys; amphibious assault
~ amfibinės atakos zona; assembly ~ rinkimosi rajonas; battle ~ mūšio rajonas;

15 built-up ~ pastatais apstatyta vietovė, mokomasis miestelis; closed ~ uždaroji zona; concentration ~ sutelkimo rajonas/zona; crossing ~ perkėlimo rajonas; covering force ~ dengimo pajėgų rajonas; caution ~ apribojimų zona; closed ~ uždaroji zona; damage ~ pažeidimo plotas; defence ~ gynybos zona; destruction ~ naikinimo židinys; embarkation ~ įlaipinimo rajonas; firing ~ ugnies ruožas; poligonas; šaudykla; forward ~ priešakinis rajonas; impact ~ naikinimo rajonas; pataikymo plotas; atakos objektas; manoe(u)vre ~ manevravimo rajonas; no-go area pavojingas rajonas; patrol ~ patruliavimo rajonas; potential ambush ~ galimos pasalos vieta; rear ~ užnugario zona; refuge ~ priedangos zona; restricted ~ draudžiamoji zona; signal ~ ženklavietė; staging ~ su(si)telkimo, su(si)rinkimo rajonas; troubled ~s neramumų rajonai argue v 1 ginčytis (with – su; about – apie)
2 įrodinėti, argumentuoti; to ~ against sth prieštarauti; to ~ for the fact paremti, patvirtinti faktą arm n 1 ginklas; ~s at the ready! pasiruošt šaudyt! (komanda) present ~s! ginklu gerbk! (komanda) small ~s šaulių ginklai; to be under ~s būti ginkluotam; to bear ~s nešiotis ginklą 2 kariuomenės rūšis; ~ of service kariuomenės rūšis; combat/teeth ~s kovinės kariuomenės rūšys v 1 ginkluoti(s), ap(si)ginkluoti 2 perjungti į kovinę padėtį
(miną)
armament n 1 ap(si)ginklavimas 2 ginklai, ginkluotė; main ~ pagrindinė ginkluotė armed adj 1 ginkluotas (with); ~ forces ginkluotosios pajėgos 2 paruoštas iššauti/sprogti arming n perjungimas į kovinę padėtį, užtaisymas; ~ delay device delsimo įtaisas armistice n paliaubos armo(u)r n 1 šarvai 2 šarvuočiai, tankai; body
~ apsauginė liemenė; compound/combination/ composite ~ mišrieji šarvai; explosive reactive ~ aktyvieji šarvai armo(u)red adj šarvuotas; ~ personnel carrier šarvuotasis transporteris armo(u)rer n ginklininkas armo(u)r-piercing adj pramušantis šarvus

assault armo(u)r-plated adj šarvuotas armo(u)r-plating n apsaugojimas/dengimas šarvais armo(u)ry n ginklų sandėlis, arsenalas army n armija, kariuomenė; volunteer ~ savanorių kariuomenė; two-tier ~ mišri kariuomenė (šauktiniai ir profesionalai) arraign v patraukti atsakomybėn/teisman, pareikšti kaltinimą arrange v 1 organizuoti 2 išdėstyti 3 susitarti arrangement n 1 išdėstymas 2 susitarimas; to make ~s for the conference pasirengti konferencijai array n 1 daugybė 2 rikiuotė; battle ~ kautynių rikiuotė v išdėstyti; išrikiuoti arrest n 1 areštas, sulaikymas; ~ in quarters kareivinių areštas; house ~ namų areštas; under ~ areštuotas 2 sustabdymas v sulaikyti, areštuoti arrival n atvykimas arrive v atvykti; to ~ at a conclusion prieiti išvadą arsenal n arsenalas, ginklai art n menas; meistriškumas; martial ~s kovos menai; ~ of war kovos menas article n 1 straipsnis (t. p. dokumento); ~ of the treaty sutarties straipsnis 2 daiktas, dalykas; excess defence ~s pertekliniai gynybos reikmenys artificial adj dirbtinis; ~ daylight dirbtinė dienos šviesa artillery n artilerija; ~ piece artilerijos pabūklas; direct support ~ tiesioginės paramos artilerija; general support ~ bendrosios paramos artilerija ascend v kilti, keltis ascent n (pa)kilimas, kėlimasis aspirant n kandidatas, pretendentas (to, for) aspiration n troškimas, siekimas aspire v trokšti, siekti (after); to ~ to join
NATO siekti įstoti į NATO assail v užpulti assailant n užpuolikas assassin n samdytas žudikas assassinate v nužudyti assassination n nužudymas; political ~ politinė žmogžudystė assault n puolimas, ataka, šturmas; ~ team/ group šturmo grupė; ~ weapon šturmo

assemble ginklas; airborne ~ oro desanto puolimas; amphibious ~ jūrų desanto puolimas; mounted ~ motorizuotasis puolimas v pulti, atakuoti, šturmuoti assemble v 1 su(si)rinkti, sušaukti 2 sumontuoti assembly n 1 agregatas, mazgas; sub~ komplektuojamoji dalis 2 susirinkimas, asamblėja assess v įvertinti, nustatyti (vertę) assessment n įvertinimas; ~ of the situation situacijos įvertinimas; damage ~ nuostolių įvertinimas; direct damage ~ ugnies rezultatų įvertinimas; logistic ~ logistinis įvertinimas; nuclear vulnerability ~ branduolinio poveikio įvertinimas; threat ~ grėsmės įvertinimas assessor n 1 vertintojas 2 ekspertas asset n turtas, vertingas dalykas; pl lėšos; nontangible ~s nematerialiosios priemonės; tangible ~s materialiosios priemonės assign v paskirti, pavesti; priskirti (to) assignment n 1 (pa)skyrimas; weapons ~ ginklų paskirstymas 2 užduotis, pavedimas assist v padėti assistance n pagalba; covert ~ slapta parama; humanitarian ~ humanitarinė pagalba; logistic ~ logistinė parama; to provide/render
~ teikti pagalbą assistant n padėjėjas associate n partneris, kompanionas, bendrininkas; ~ member asocijuotasis narys v jungti(s), sieti(s), asocijuoti(s) (with) adj susijęs, asocijuotasis association n 1 asociacija, draugija 2 susijungimas, ryšys; in ~ with kartu su assuage v sušvelninti, palengvinti, sumažinti; to ~ suspicions sumažinti įtarimus assume v 1 manyti 2 imtis, prisiimti; to ~ responsibility prisiimti atsakomybę; to ~ command imtis vadovauti assumption n prielaida asylum n prieglobstis; to grant political ~ suteikti politinį prieglobstį; to seek political
~ siekti politinio prieglobsčio atrocious adj žiaurus, brutalus; ~ crime žiaurus nusikaltimas atrocity n žiaurumas, žvėriškumas; ~ies of war karo žiaurumai; acts of appalling ~

16 baisaus žvėriškumo aktai attach v pritvirtinti, prijungti (to) attaché n atašė; defence ~ gynybos atašė attachment n 1 prijungimas; blank-firing
~ įtaisas, leidžiantis automatui šaudyti tuščiais šoviniais; 2 priedas attack n ataka, puolimas; coordinated ~ suderintasis puolimas; deliberate ~ planuotoji ataka; demonstrative ~ parodomoji ataka; diversionary ~ nukreipiamasis puolimas; flanking ~ puolimas į sparną; frontal ~ ataka į frontą; hasty/quick ~ staigioji ataka; hit-and-run ~ greita ataka; holding ~ sulaikomasis puolimas; main ~ pagrindinis puolimas; retaliatory/reprisal ~ atsakomoji ataka; spoiling ~ puolimą sutrukdanti ataka; surprise ~ netikėtas puolimas; surprise dosage ~ netikėtas cheminis puolimas; total dosage ~ totalinė cheminė ataka v atakuoti, pulti; to come under ~ būti užpultam; to press home an ~ užbaigti puolimą attacker n užpuolikas, puolantysis attain v gauti, pasiekti; to ~ the objective pasiekti tikslą attainable adj pasiekiamas; easily ~ standard lengvai pasiekiamas lygis attempt n 1 pastanga; bandymas; futile ~s bergždžios pastangos 2 pasikėsinimas (on) v 1 stengtis, bandyti 2 kėsintis (against) attend v 1 lankyti, dalyvauti 2 prižiūrėti, rūpintis (to) un~ed weapon be priežiūros paliktas ginklas attendance n 1 buvimas, dalyvavimas 2 lankymas, lankomumas attention n 1 dėmesys, atidumas; to attract
~ patraukti/atkreipti dėmesį; to pay/give
~ kreipti dėmesį (to); to stand at ~ stovėti ramiai; to stand to ~ atsistoti ramiai int ~! ramiai! (komanda) attenuate v sušvelninti, sumažinti attenuation n susilpninimas, sumažinimas; conflict ~ konflikto sumažinimas attitude n 1 kampinė padėtis erdvėje 2 požiūris, nuostata (to) attribute n bruožas, savybė, atributas v priskirti (to) attrition n 1 išsekimas 2 nubyrėjimas (apie studentus); nuostoliai; ~ rate nubyrėjimo/nuostolių procentas 3 susidėvėjimas, dilimas

bail

17 audacity n 1 drąsumas, ryžtingumas 2 įžūlumas audience n auditorija, žiūrovai, klausytojai; target ~ tikslinė auditorija augment v didėti, (su)stiprėti, didinti augmentation n (pa)didėjimas, (su)stiprėjimas, didinimas; ~ force sustiprinimo pajėgos auspices n globa; under the ~ of the UN globojant Jungtinėms Tautoms authentic adj autentiškas, tikras; ~ document autentiškas dokumentas authenticate v paliudyti, patvirtinti autentiškumą adv rad. patvirtink tapatybę authentication n autentiškumo patvirtinimas authenticity n autentiškumas, tikrumas authoritative adj autoritetingas, patikimas authority n 1 įgaliojimas; coordinating ~ koordinavimo įgaliojimai 2 autoritetas; pl valdžia, vadovybė; advisory ~ies patariamoji vadovybė; local ~ies vietinė valdžia; national military ~ies valstybės karinė vadovybė; operating ~ies operatyvinė vadovybė; ultimate political ~ies aukščiausioji politinė valdžia authorization n įgaliojimas, leidimas authorize v įgalioti, leisti, sankcionuoti; to ~ detention leisti suimti automatic n automatinis ginklas, automatas; armed with an ~ ginkluotas automatu adj automatinis; ~ weapon automatinis ginklas; semi-~ weapon pusiau automatinis ginklas autonomous adj autonominis, savavaldis; ~ operation savarankiškoji operacija auxiliary adj pagalbinis availability n galimybė naudotis, turėjimas available adj turimas, esamas, gaunamas, pasiekiamas, prieinamas; ~ supplies turimos atsargos; by all ~ means visomis turimomis priemonėmis avenue n 1 prieiga 2 prospektas average adj vidutinis; ~ speed vidutinis greitis avert v 1 sukliudyti, neleisti įvykti; to ~ a crisis išvengti krizės avoid v (iš)vengti avoidance n vengimas, šalinimasis

award n 1 apdovanojimas 2 dovana, premija v apdovanoti; paskirti premiją aware adj žinantis, suprantantis (of) awareness n žinojimas, supratimas; civic ~ pilietinis sąmoningumas; political ~ politinis sąmoningumas; situation ~ situacijos suvokimas axial adj ašinis, ašies; ~ route ašinis kelias axis n ašis; ~ of advance puolimo kryptis; command ~ vadavietės judėjimo kryptis azimuth n azimutas; ~ angle azimuto kampas

B back v 1 važiuoti atbulam; to ~ a car pavažiuoti automobiliu atgal 2 palaikyti,
(pa)remti; to ~ financially paremti finansiškai; to ~ a plan palaikyti planą; to ~ by helicopters paremti sraigtasparniais backbone n 1 stuburas 2 pagrindinė jėga, pagrindas backfire v duoti netikėtą/priešingą rezultatą
(on)
background n 1 fonas 2 išsilavinimas, kvalifikacija; ~ information foninė informacija backlash n nepalanki/neigiama reakcija (against) v sukelti neigiamą reakciją
(against)
backlog n neatliktų darbų sankaupa back-pack n kuprinė backup n parama, pastiprinimas; to provide ~ teikti paramą; to request ~ prašyti paramos badge n ženklelis, ženklas; cap ~ kepurės ženklelis bag n krepšys; body ~ maišas mirusiajam gabenti; duffel (═ duffle) ~ kelionmaišis baggage n bagažas balaclava n medžiaginė kaukė balance n balansas, pusiausvyra; ~ of power jėgų pusiausvyra; to keep one’s ~ išlaikyti pusiausvyrą (t. p. perk.); to lose one’s ~ netekti pusiausvyros (t. p. perk.) v balansuoti, išlaikyti pusiausvyrą bail n užstatas, garantija v paleisti už užstatą
(out); to ~ out 1 iššokti iš transporto priemonės (gelbstintis) 2 (iš)semti vandenį iš valties baleful baleful adj grėsmingas, pražūtingas; ~ influence pražūtinga įtaka ballistic adj balistinis; ~ missile balistinė raketa ballistics n balistika ban n (už)draudimas (on); ~ on biological weapons biologinių ginklų uždraudimas; ~ on the use of force draudimas panaudoti jėgą; nuclear test ~ draudimas atlikti branduolinius bandymus; to lift the ~ panaikinti draudimą v (už)drausti band n 1 orkestras 2 gauja 3 juosta; ~ of frequencies dažnių juosta bandage n tvarstis v (su)tvarstyti; to ~ a wound sutvarstyti žaizdą bandit n banditas bandoleer n ═ bandolier šovinių diržas banish v išvaryti, ištremti bank n 1 pylimas 2 (upės arba ežero) krantas
3 bankas banner n vėliava bar n 1 strypas, laužtuvas 2 užtvara 3 karinio laipsnio juostelė v 1 (už)tverti, (už)blokuoti;
~red road užblokuotas kelias 2 drausti, neleisti (from) barracks n (pl barracks) kareivinės; confined to ~ neturintis teisės išeiti iš kareivinių barrage n užtvara, kliūtis; ~ fire užtveriamoji ugnis; creeping ~ ugnies banga; judrioji užtveriamoji ugnis barrel n 1 ginklo vamzdis 2 statinė 3 barelis barricade n barikada, užtvara v už(si)barikaduoti barrier n barjeras, užtvara, kliūtis; language
~ kalbos barjeras base n 1 bazė; advance ~ priešakinė bazė; soft missile ~ neapsaugotoji raketų bazė; to set up a ~ įkurti bazę; 2 pagrindas v 1 remtis (on) 2 dislokuoti (in) base exchange n prekybos centras karinėje bazėje baseplate n minosvaidžio atraminė plokštė basic adj pagrindinis, svarbiausias; ~ (military) training pradinis (karinis) rengimas basis n (pl bases) pagrindas; on this ~ tuo remiantis; to lay the ~ for padėti kam pagrindą batch n grupė; partija, siunta; ~ of soldiers grupė karių; to deliver in ~es tiekti partijomis

18 baton n 1 policininko lazda 2 lazda (valdžios simbolis) battalion n batalionas; infantry ~ pėstininkų batalionas; mechanized/motorized infantry
~ mechanizuotasis/motorizuotasis pėstininkų batalionas batter v smarkiai mušti, daužyti, triuškinti; to
~ the trenches griauti apkasus battery n 1 baterija; artillery ~ artilerijos baterija; launching ~ leidimo baterija 2 akumuliatorius; dead ~ išsikrovęs akumuliatorius battle n kova, mūšis v kovoti, kautis (for – už ką; with, against – su) battle-array n kovos rikiuotė battlecraft n kovinis meistriškumas, kovos menas battle-dress n žygio, kovos uniforma battlefield n mūšio laukas battleground n mūšio laukas, karo veiksmų teatras battle-order n 1 kovos rikiuotė 2 kovos įsakymas 3 žygio/kovos uniforma bayonet n durtuvas; to fix/attach ~s pritvirtinti durtuvus bazooka n bazuka, reaktyvinis granatsvaidis beachhead n išlaipinimo ir iškrovimo placdarmas beacon n 1 švyturys; radio ~ radijo švyturys
2 signalinė ugnis 3 plūduras beam n spindulys, spindulių pluoštas; pencil
~ siauras spindulys bearing n 1 laikysena 2 kursas, azimutas; orientavimo kampas; true ~ tikrasis azimutas; pl geografinė padėtis; to lose one’s
~s paklysti, netekti orientacijos beat n 1 mušimas, smūgis 2 taktas v (beat, beaten) 1 mušti, daužyti 2 nugalėti, sumušti; to ~ the enemy sumušti priešą bed rest n lovos režimas bedrock n pagrindas; pagrindiniai principai behalf n on ~ of sb kieno vardu behave v elgtis; to ~ properly tinkamai elgtis behavio(u)r n elgesys, elgimasis belligerent n kariaujančioji šalis/pusė adj 1 karingas, agresyvus; ~ attitude priešiškas požiūris 2 kariaujantis; ~ parties kovojančios pusės

19 belt n diržas, juosta; ammunition ~ šovinių juosta belt-fed adj naudojantis šovinių juostas beneficial adj naudingas, palankus benefit n nauda benign adj negrėsmingas; ~ countries nekeliančios grėsmės šalys beret n beretė; Blue ~s žydrosios beretės; green ~s žaliosios beretės bergen n kuprinė berm n pylimas besiege v apgulti, apsiausti; ~d city apgultas miestas betray v 1 išduoti 2 nepateisinti (pasitikėjimo, vilčių ir pan.) betrayal n išdavystė betrayer n išdavikas bias n 1 nukrypimas 2 šališkumas, tendencingumas biased adj šališkas, tendencingas bilateral adj dvišalis; ~ treaty dvišalė sutartis billet n būstas kariams laikinai apgyvendinti v apgyvendinti karius (on) billeting n apgyvendinimas biological adj biologinis; ~ warfare bakteriologinis karas bind v (bound) 1 surišti, pririšti 2 susieti binding n pritvirtinimas (ant padėklo) binoculars n ═ binos pl žiūronai bipod n stovas, dvikojis bivouac n improvizuotoji priedanga, stovykla v nakvoti lauke improvizuotojoje priedangoje blackmail n šantažas v šantažuoti, šantažu priversti (into) black out v 1 užtemdyti 2 akimirkai netekti sąmonės 3 įslaptinti blackout n 1 užtemdymas 2 trumpalaikis sąmonės netekimas 3 įslaptinimas; news ~ žinių įslaptinimas blank n = blank round tuščias/mokomasis šovinys blast n sprogimas; ~ effect sprogimo poveikis; ~ wave sprogimo banga v sprogdinti blastproof adj atsparus sprogimui bleed v (bled) kraujuoti, netekti kraujo bleeding n kraujavimas; internal ~ vidinis kraujavimas; to stop ~ sustabdyti kraujavimą

bomb blend n mišinys; ~ of optimism and courage drąsos ir optimizmo mišinys v su(si)maišyti, su(si)lieti (in) blind v 1 apakinti 2 užtemdyti adj aklas blindfold n raištis akims užrišti v užrišti akis blinding adj akinantis blindness n apakimas; flash ~ apakimas dėl intensyvios šviesos blip n 1 žymė, impulsas (ekrane) 2 signalas, pyptelėjimas blister n pūslė (nuo nudegimo, nutrynimo) bloc n blokas (politinis) block n 1 blokas, luitas 2 kvartalas 3 užtvara, kliūtis; road ~ kelio blokavimas v užtverti, blokuoti blockade n blokada blocking n blokavimas; ~ position blokavimo pozicija blood n kraujas; ~ group kraujo grupė; ~ pressure kraujospūdis bloodshed n kraujo praliejimas blood vessel n kraujagyslė blow n 1 smūgis; to strike a ~ suduoti smūgį, smogti 2 pūtimas v (blew, blown) 1 pūsti 2
(su)sprogdinti (up) 3 sprogti (up) blueprint n 1 planas; projektas 2 plano fotoatspaudas bluff n blefas v blefuoti, apgaudinėti board n 1 lenta; target status ~ taikinių lenta 2 bortas; on ~ the plane lėktuve
3 taryba, valdyba; advisory ~ patarėjų taryba v 1 sėsti į laivą/lėktuvą 2 atakuoti ir užimti laivą; ~ing party puolančioji laivą grupė body n 1 kūnas; dead ~ lavonas 2 korpusas, kėbulas 3 organas, organizacija, institucija; governing ~ valdančioji institucija bodyguard n asmens sargybinis bog n bala, pelkė v įklimpti (t. p. perk.)
(down); to get ~ged down in details įklimpti į smulkmenas boggy adj pelkėtas bolt n 1 spyna (šautuvo) 2 skląstis, sklendė
3 varžtas v 1 užstumti, užsklęsti 2 suveržti varžtu bomb n bomba; ballistic ~ balistinė bomba; cluster ~ bombų kekė; delayed-action ~ uždelsto veikimo bomba; ,,dirty“ ~ ,,nešvarioji“ bomba; fire/incendiary ~ padegamoji

bombard bomba; free-fall ~ laisvojo kritimo bomba; laser-guided ~ lazeriu valdoma bomba; mortar ~ minosvaidžio mina; roadside ~ šalikelėje padėta bomba; smart ~ tikslaus nutaikymo bomba; time ~ bomba su laikrodžio mechanizmu; to defuse/disarm a ~ padaryti bombą nekenksmingą; to drop a ~ numesti bombą; to plant/place a ~ padėti bombą v bombarduoti, mėtyti bombas bombard v apšaudyti artilerijos sviediniais, bombarduoti; to ~ the positions bombarduoti pozicijas bombardment n bombardavimas bomber n bombonešis; dive ~ pikiruojantysis bombonešis bombing n bombardavimas, bombų mėtymas; area ~ rajono bombardavimas; carpet ~ ploto bombardavimas; laydown
~ bombardavimas iš mažo aukščio; offset
~ bombardavimas netiesioginiu taikymu; radar ~ radiolokatoriumi valdomas bombardavimas bonnet n (automobilio) kapotas booby trap n klaidinamasis užtaisas boost v padidinti, sustiprinti; to ~ morale sustiprinti kovinę dvasią booster n stiprintuvas boot n 1 batas; Wellington ~ guminis batas
2 (automobilio) bagažinė border n 1 siena (valstybės); ~ guard pasienietis; ~ patrol sienos patrulis 2 riba v ribotis, turėti bendrą sieną (on) border crosser n pasienio gyventojas, teisėtai pereinantis valstybės sieną bottom n dugnas, apačia bounce v šoktelėti, atšokti (off) boundary n riba, siena; within the ~ies of the state valstybėje bracketing n į(si)šaudymas sieksniuojant branch n 1 šaka 2 sritis 3 skyrius, poskyris; ~ of service kariuomenės rūšis brave adj drąsus bravery n drąsa breach n 1 pra(si)laužimas; ~ in enemy defences priešo gynybos pralaužimas 2 nesilaikymas, (su)laužymas, pažeidimas;
~ of agreement susitarimo sulaužymas; ~ of order tvarkos nesilaikymas; security ~ saugumo pažeidimas v 1 pra(si)laužti; to

20
~ a minefield padaryti perėją minų lauke; to ~ obstacles prasilaužti pro užtvaras 2 pažeisti, sulaužyti; to ~ the protocol pažeisti protokolą breaching n prasilaužimas; deliberate ~ planuotasis prasilaužimas; hasty ~ greitasis prasilaužimas; minefield ~ perėjos minų lauke įrengimas breadth n plotis break n 1 lūžis 2 pertrauka v (broke, broken)
1 laužyti 2 iš(si)sklaidyti, iš(si)skirstyti (for); to ~ contact nutraukti kovą su priešu; to ~ cover palikti priedangą; to ~ down sulūžti, sugriūti, sugesti; to ~ in įsiveržti; to ~ out prasidėti, kilti; išsiveržti; to ~ through prasiveržti breakage n 1 laužymas, daužymas 2 žala
(dėl laužymo); to pay for the ~ užmokėti už žalą breakaway n atsiskyrimas breakdown n 1 lūžis, gedimas, avarija 2 žlugimas breakoff n atsiskyrimas breakthrough n prasiveržimas breastwork n brustveras breech n šautuvo uoksas brevity n trumpumas, glaustumas bridge n tiltas; pontoon ~ pontoninis tiltas v statyti tiltą; to ~ the gap užpildyti spragą bridgehead n placdarmas; ~ line placdarmo linija; to establish a ~ įrengti placdarmą bridgelayer n sudedamųjų tiltų gabenimo ir tiesimo mašina brief adj trumpas, glaustas v instruktuoti briefing n informacinis pasitarimas, instruktažas; closed-door ~ uždaras instruktažas brigade n brigada; ~ major brigados štabo viršininkas; rapid reaction ~ greitojo reagavimo brigada; stand-by high readiness ~ nuolatinės parengties brigada brigadier n brigados vadas; ~ general brigados generolas broad adj platus broadcast n laida, transliacija; live ~ tiesioginė laida v (broadcast) perduoti, transliuoti broaden v (pa)platinti broadside n stiprus sutartinis antpuolis

call

21 broken adj 1 sulaužytas 2 sudaužytas 3 palaužtas 4 nutrūkstantis; ~ country raižyta vietovė broker v parengti susitarimo detales brook n upelis bruise n mėlynė, sumušimas v gauti mėlynę, susimušti brutal adj brutalus, žiaurus; ~ treatment žiaurus elgesys brutalit|y n brutalumas, žiaurumas; ~ies of war karo žiaurumai buck v priešintis; to ~ the system priešintis sistemai buddy n draugas; ~ system sistema „draugas-draugui” buffer n buferis, amortizatorius bug n 1 slapto klausymosi aparatas, slaptas mikrofonas, „blakė” 2 vabalas v įrengti slapto klausymosi aparatą bugle n trimitas bugler n trimitininkas build v (built) statyti; to ~ confidence stiprinti pasitikėjimą; to ~ obstacles statyti užtvaras build-up n kaupimas, (su)telkimas; ~ of military forces karinių pajėgų telkimas built-up area n pastatais apstatyta vietovė, mokomasis miestelis bulk n didelis kiekis; didžioji dalis; in ~ urmu; the ~ of ammunition didžioji šaudmenų dalis bullet n kulka; armo(u)r-piercing ~ šarvamušė kulka; dum-dum ~ dum dum kulka; highvelocity ~ didelio pradinio greičio kulka; incendiary ~ padegamoji kulka; plastic ~ plastikinė kulka; rubber ~ guminė kulka; tracer ~ trasuojamoji kulka bulletproof adj neperšaunamas; ~ vest neperšaunamoji liemenė bully n šantažuotojas, chuliganas, priekabiautojas v ieškoti priekabių, bauginti, šantažuoti bullying n nestatutiniai santykiai, šantažavimas, bauginimas; systematic ~ nuolatinis bauginimas bulwark n apsaugos siena; ~ of freedom laisvės tvirtovė bunk n gultas bunker n bunkeris, blindažas

buoy n plūduras burial n laidojimas; emergency ~ skubus laidojimas burn n nudegimas; first-degree ~ pirmojo laipsnio nudegimas; flash ~ spindulinis nudegimas; to suffer severe ~s stipriai apdegti v (su)degti, (su)deginti burst n 1 sprogimas; ~ of a shell sviedinio sprogimas; low air ~ žemasis sprogimas ore; nuclear air ~ branduolinis sprogimas ore; nuclear surface ~ paviršinis branduolinis sprogimas; nuclear underground
~ požeminis branduolinis sprogimas 2 protrūkis; papliūpa; ~ of machine-gun fire kulkosvaidžių ugnies papliūpa v 1 sprogti
2 (pra)trūkti, išsiveržti; to ~ into flames užsiliepsnoti bury v 1 (pa)laidoti 2 (pa)slėpti, užkasti,
(už)dengti
bush n krūmas bushy adj apaugęs krūmais butt n šautuvo buožė button n 1 saga 2 mygtukas v už(si)sagstyti bypass n 1 apėjimas 2 apylanka v 1 apeiti, vykti aplinkiniu keliu 2 apjuosti, apsupti 3 apeiti, nekreipti dėmesio

C cab n (vairuotojo) kabina cabin n 1 trobelė 2 kajutė cable n 1 kabelis 2 lynas 3 trosas; ~ television kabelinė televizija cache n (ginklų) slėptuvė cadet n kariūnas; ~ corps kariūnų korpusas; female ~ kariūnė cadre n kadrai, pagrindinis personalas calamity n baisi nelaimė, neganda; natural
~ gaivalinė nelaimė calculate v (ap)skaičiuoti; numatyti, planuoti; to ~ time and distance numatyti laiką ir atstumą caliber n kalibras calibrated adj kalibruotasis calibration n kalibravimas call n 1 šaukimas; roll ~ patikrinimas šaukiant pavardėmis 2 (radijo) šaukinys; warning
~ įspėjamasis signalas 3 telefono skam-

call-sign butis, pokalbis telefonu 4 ap(si)lankymas
5 (pa)reikalavimas; at priority ~ pagal prioritetinį pareikalavimą; on ~ turimas pareikalavus v 1 šaukti, kviesti 2 pašaukti į kariuomenę (up); to ~ reservists pašaukti rezervo karius; 3 paskambinti telefonu
4 aplankyti, užeiti (on) 5 prašyti, įsakyti, reikalauti (for); to ~ for fire iškviesti ugnį; to ~ for support prašyti paramos call-sign n šaukinys; collective/indefinite
~ bendrasis šaukinys; net ~ ryšių tinklo šaukinys; tactical ~ taktinis šaukinys; visual ~ regimasis šaukinys; voice ~ balso šaukinys call-up n šaukimas į kariuomenę v pašaukti į kariuomenę; callus n nuospauda calm n tyla, ramybė; to restore ~ atkurti ramybę; adj ramus; to keep/stay ~ nesijaudinti caltrop n spygliuotas rutulys padangoms pradurti camaraderie n bičiulystė, draugystė camouflage n maskavimas, maskuotė; ~ cream/paint maskuojamieji veido dažai;
~ net maskuotės tinklelis v maskuoti(s), dengti(s) camp n stovykla; ~ bed žygio lovelė; battle ~ mūšio stovykla; boot ~ naujokų mokymo stovykla; branch ~ stovyklos filialas; entrenched ~ įtvirtinta stovykla; internment
~ internuotųjų stovykla; prisoners-of-war
~ karo belaisvių stovykla; temporary ~ laikinoji stovykla; training ~ mokomoji stovykla; to set up a ~ įrengti stovyklą v įsikurti, gyventi stovykloje campaign n 1 kampanija, žygis 2 operacija campsite n stovyklavietė can n skardinė; konservų dėžutė; garbage/ trash ~ šiukšlių dėžė cancel v atšaukti, anuliuoti, panaikinti; to ~ the order atšaukti įsakymą cancellation n atšaukimas, anuliavimas, panaikinimas canister n talpa, kanistras canned adj konservuotas; ~ food konservai cannibalize v išimti (iš sudaužyto automobilio ir pan.) dalis

22 cannon n 1 pabūklas, patranka 2 sunkusis kulkosvaidis canteen n 1 valgykla 2 gertuvė capability n 1 galėjimas, sugebėjimas 2 pajėgumas; cross-country ~ pravažumas; defensive ~ gynybinis pajėgumas; first-strike
~ geba smogti pirmam; force build-up ~ pajėgų padidinimo geba; full operating ~ visas operatyvinis pajėgumas; required ~ reikiami ištekliai; route ~ maršruto praleidžiamumas; second-strike ~ atsakomojo smūgio galimybė; shallow fording ~ negilių brastų pravažumas capable adj 1 sugebantis, galintis (of) 2 galimas, įmanomas capacity n 1 talpumas, talpa; fuel tank ~ degalų bako talpa; magazine ~ dėtuvės talpa 2 sugebėjimas; cross-country ~ pravažumo geba; railway line ~ geležinkelio linijos pralaidumas 3 kompetencija 4 postas, pareigos; in the ~ of einąs pareigas 5 techn. galia, galingumas, pajėgumas cape n berankovis apsiaustas capital n 1 sostinė 2 didžioji raidė 3 kapitalas adj pagrindinis, svarbiausias; ~ punishment mirties bausmė capitulate v kapituliuoti, pasiduoti capitulation n kapituliacija capsize v apvirsti, apsiversti (apie laivą) captain n kapitonas captive n belaisvis captivity n nelaisvė captor n pagrobėjas capture n 1 paėmimas į nelaisvę, sulaikymas
2 užėmimas v 1 (pa)imti į nelaisvę, sulaikyti
2 užimti, paimti; to ~ ground užimti vietovę
3 patraukti (dėmesį) caravan n vilkstinė carbine n karabinas; self-loading ~ pusiau automatinis karabinas card n kortelė; identity/identification ~ leidimas; range ~ šaulio kortelė; route ~ maršruto kortelė cardinal adj svarbiausias, pagrindinis; ~ rules pagrindinės taisyklės care n rūpinimasis, priežiūra; medical ~ medicinos priežiūra careful adj 1 atsargus; to be extra ~ būti ypač atsargiam 2 rūpestingas

23 career n profesinė veikla, karjera cargo n krovinys; ~ plane transporto lėktuvas; air ~ oro transporto krovinys; immediately vital ~ gyvybiškai svarbus krovinys; loose/ unrestrained/unsecured ~ nepritvirtintas krovinys; unwanted ~ nepageidaujamas krovinys; valuable ~ vertingas krovinys carnage n skerdynės, žudynės carriage n lafetas; gun ~ pabūklo lafetas carrier n = aircraft carrier lėktuvnešis; armo(u)red personnel ~ šarvuotasis transportas carry v 1 (per)nešti, gabenti 2 įvykdyti (out) cartridge n šovinys, patronas cartridge-belt n šovinių juosta, šovininė case n 1 dėžė, dėklas 2 tūta, tūtelė 3 atvejis, atsitikimas; in any ~ bet kokiu atveju; in
~ jeigu 4 byla casevac n = casualty evacuation sužeistųjų evakuacija v evakuoti sužeistuosius cashier v atleisti (iš karo tarnybos už netinkamą elgesį) casket n karstas cast n gipso tvarstis; in ~ sugipsuotas castigate v griežtai kritikuoti casual adj 1 nerūpestingas 2 atsitiktinis; ~ clothes paprasti, kasdieniniai drabužiai casualty n auka; sužeistasis, žuvusysis; ~-clearing station sužeistųjų evakuacijos punktas; pl (karo) nuostoliai; battle ~ies mūšio nuostoliai; mass ~ies masiniai nuostoliai, masinės netektys; non-battle ~ies nekovinės netektys; to sustain/suffer heavy ~ies turėti didelių nuostolių catastrophe n katastrofa, nelaimė catch v (caught) 1 pagauti, sučiupti; to ~ smb red-handed sučiupti nusikaltimo vietoje 2 suspėti į; to ~ the train suspėti į traukinį 3 užtikti, užklupti 4 užsikrėsti (liga) n skląstis; safety ~ saugiklis; to apply the safety ~
(pa)naudoti saugiklį cause n 1 priežastis; pagrindas; root ~s pagrindinės priežastys 2 tikslas; for the
~ of peace taikos labui v būti priežastimi, sukelti, priversti causeway n laikinas kelias per pelkėtą vietą caution n 1 atsargumas; with ~ atsargiai 2 įspėjimas v įspėti (against) int ~ ! atsargiai!
(komanda)
cautious adj atsargus

challenge cavalry n lengvieji šarvuočiai; ~ squadron žvalgybos batalionas cease v liautis, nustoti, baigtis; to ~ engagement nutraukti ugnį; to ~ fire nutraukti ugnį; to ~ loading nutraukti užtaisymą (ginklo) ceasefire n ugnies nutraukimas, paliaubos ceiling n 1 lubos 2 riba; agreed ~ sutarta riba; manpower ~ personalo riba cell n 1 poskyris 2 kamera (kalėjimo) 3 grupė; coordination ~ koordinacinė grupė cemetery n kapinės central adj 1 centrinis 2 svarbiausias center n centras, vidurys; ~ of gravity lemiamieji veiksniai; ~ of burst sprogimo centras; action information ~ mūšio veiksmų informacijos centras; air traffic control ~ oro eismo valdymo centras; control and reporting ~ valdymo ir pranešimų centras; communications ~ ryšių mazgas; coordination ~ koordinavimo centras; fire control ~ ugnies valdymo centras; mobile operations
~ mobilus operacijų centras; movement control ~ judėjimo valdymo centras; operational ~ of command operatyvinis vadovavimo centras; press information ~ žiniasklaidos informavimo centras; refugee detention ~ pabėgėlių sulaikymo centras; signals ~ ryšių centras; sub-collection ~ sudedamoji surinkimo centro dalis ceremony n ceremonija; graduation ~ mokyklos baigimo ceremonija certifiable adj paliudytinas, neabejotinas; nuclear ~ galintis naudoti branduolinį ginklą certificate n pažymėjimas, liudijimas; birth/death ~ gimimo/mirties liudijimas;
General ~ of Education vidurinio mokslo atestatas certification n patvirtinimas; security ~ saugumo liudijimas certified adj paliudytas, patvirtintas; nuclear
~ galintis naudoti branduolinį ginklą certify v patvirtinti cessation n nutraukimas; ~ of hostilities karo veiksmų nutraukimas chain n grandinė, virtinė; ~ of command vadovavimo grandis challenge n 1 iššūkis 2 išbandymas (charakterio) 3 atpažinimas, slaptažodžio

challenger
(pa)klausimas v 1 mesti iššūkį 2 klausti slaptažodžio 3 abejoti; to ~ the authority abejoti autoritetu challenger n varžovas challenging adj reikalaujantis daug pastangų, sunkus chamber n 1 patalpa 2 šovinio lizdas 3 kamera; gas ~ dujų kamera change n 1 pa(si)keitimas, permaina; ~ of operational control operatyvinio valdymo pasikeitimas; constructive ~s konstruktyvūs pokyčiai 2 persėdimas v 1 keisti(s), kisti 2 persėsti changeability n nepastovumas, kintamumas changeable adj kintąs, nepastovus, permainingas channel n 1 kanalas, griovys 2 (radijo) kanalas
3 (informacijos) kanalas; ~s of communication bendravimo, ryšių priemonės; official
~s oficialūs šaltiniai v nukreipti (into) chaos n chaosas, netvarka; utter/complete
~ visiškas chaosas; to cause/sow ~ sukelti chaosą chaotic adj chaotiškas chapel n koplyčia chaplain n kapelionas character n 1 charakteris 2 asmenybė characteristic n bruožas, savybė; tank ~s tanko taktiniai techniniai duomenys, kovinės savybės; pl charakteristika; operational
~s operacinė charakteristika adj būdingas
(of)
characterize v charakterizuoti, apibūdinti charge n 1 užtaisas; atomic ~ atominis užtaisas; bursting ~ sprogstamasis užtaisas; cratering ~ giluminis užtaisas; cutting
~ perkertantysis užtaisas; ejection ~ išmetamasis užtaisas; explosive ~ sprogdinamasis/inžinerinis užtaisas; hollow ~ kumuliacinis užtaisas; primed ~ parengtasis užtaisas; priming ~ detonuojamasis užtaisas; propelling ~ šaunamasis užtaisas; shaped ~ kumuliacinis, kryptinis užtaisas
2 pareiga, užduotis; to be in ~ of vadovauti, būti atsakingam 3 staigus puolimas, staigi ataka; bayonet ~ durtuvų ataka 4 kaltinimas; on a ~ of insubordination kaltinamas pavaldumo nepaisymu; to press
~s against apkaltinti 5 kaina, mokestis;

24 free of ~ nemokamai 6 elektros krūvis v 1 užtaisyti (ginklą) 2 įsakyti, įpareigoti
(with) 3 pulti, atakuoti; to ~ forward pulti, veržtis pirmyn 4 (ap)kaltinti (with); ~ed with desertion kaltinamas dezertyravimu
5 prašyti, nustatyti kainą (for) 6 įkrauti
(akumuliatorių)
chart n diagrama, schema, lentelė, jūrlapis; combat ~ kovos žemėlapis charter n chartija chase n persekiojimas, vijimasis v persekioti, vytis (after) check n (pa)tikrinimas, kontrolė; to hold/keep sth in ~ kontroliuoti, valdyti; to ~ weapons patikrinti ginklus v 1 (pa)tikrinti 2 sustabdyti, nutraukti; to ~ the fire nutraukti ugnį; checklist n patikrinimo sąrašas checkout n patikrinimas checkpoint n kontrolės postas chevron n V formos juostelė, antsiuvas chief n vadovas, viršininkas; ~ of staff štabo viršininkas; deputy ~ of staff štabo viršininko pavaduotojas adj 1 vyriausiasis;
~ inspector vyriausiasis inspektorius 2 pagrindinis, svarbiausias chinagraph n = chinagraph pencil vaškuotas pieštukas rašyti ant plastikinių, stiklinių paviršių chin-up v ppr. pl prisitraukimas (ant skersinio) choking n pleištavimas choke n sklendė, kaištis, pleištas v dusinti, smaugti; uždusti; ~ing agent dusinamoji nuodingoji medžiaga chopper n sraigtasparnis cipher n šifras; in ~ šifruotas circle n 1 ratas; apskritimas 2 ratas, grupė v
1 judėti ratu, suktis 2 apsupti circuit n elektros grandinė; combination firing ~ mišrioji sprogdiklio grandinė/ sistema; detecting ~ detektorius; discriminating ~ elektroninė analizavimo sistema; dual-firing ~ dviguboji sprogdinimo grandinė; sequence ~ nuoseklioji grandinė; short ~ trumpasis jungimas circumstance n pl aplinkybės, sąlygos; in/under the ~s tokiomis sąlygomis; under no ~s jokiu atveju, niekada citadel n tvirtovė, citadelė

25 citation n pagyrimas citizenry n piliečiai civic adj pilietinis, piliečių; ~ duties pilietinės pareigos civil adj 1 pilietinis; ~ rights pilietinės teisės; ~ war pilietinis karas 2 civilinis, pasaulietiškas, nekarinis; ~ defence civilinė gynyba 3 mandagus, paslaugus civilian n civilinis asmuo adj civilinis civvies n pl civiliniai drabužiai claim n 1 tvirtinimas 2 reikalavimas, pretenzijos, ieškinys; territorial ~s teritorinės pretenzijos v 1 tvirtinti, pareikšti; to ~ responsibility for prisiimti atsakomybę 2 reikalauti, reikšti pretenzijas; to ~ damage reikalauti atlyginti nuostolius 3 pareikalauti aukų/gyvybių (apie karą, žemės drebėjimą ir pan.) clay n molis clandestine adj slaptas; ~ operation slaptoji operacija clarify v (pa)aiškinti clarity n aiškumas; lack of ~ aiškumo stoka clash n 1 susidūrimas, konfliktas; ~ of interests interesų susikirtimas 2 susirėmimas, mūšis; ~ between the armies armijų susirėmimas v 1 konfliktuoti, kivirčytis 2 susiremti, susidurti class n 1 klasė, skyrius, grupė 2 rūšis, kokybė; top ~ aukščiausiosios rūšies 3 pratybos;
English ~ anglų kalbos pratybos 4 laida;
~ 2002 2002-ųjų metų laida classification n klasifikacija; route ~ kelių klasifikacija classified adj įslaptintas; ~ matter įslaptintoji medžiaga classify v 1 klasifikuoti 2 įslaptinti; ~ ied as top secret priklausąs visiško slaptumo kategorijai clean v valyti; to ~ the weapon valyti ginklą adj švarus; to have a ~ record turėti gerą reputaciją cleanliness n švarumas, švara; high standards of ~ aukšti švaros standartai cleanse v valyti, gryninti; to ~ the wound išvalyti žaizdą cleansing n valymas, gryninimas, švarinimas;
~ station švarinimo stotis; ethnic ~ etninis valymas coastguard clear adj 1 aiškus, ryškus 2 saugus, laisvas (nuo kliūčių) (of) int all ~ ! pavojaus atšaukimo signalas (komanda) 3 neužtaisytas (ginklas) v 1 išimti šovinius 2 išvalyti, pašalinti (kliūtį); to ~ an obstacle įveikti kliūtį 3 pravažiuoti (nekliudant) 4 duoti leidimą clearance n 1 (kliūčių) (pa)šalinimas; mine
~ išminavimas 2 leidimas; ~ procedure patikrinimo procedūra; security ~ leidimas dirbti su slaptais dokumentais 3 techn. tarpas; ground ~ klirensas, prošvaisa; overhead ~ prošvaisa cleavage n nesutarimas, susiskaldymas; ideological ~ ideologiniai nesutarimai client state n palydovinė valstybė climb n (pa)kilimas, lipimas; rate of ~ kilimo greitis v lipti, kilti; to ~ the stairs lipti laiptais clinic n klinika clip n 1 apkaba; sixteen-shot ~ šešiolikos šovinių apkaba 2 sąvaržėlė clipboard n segtuvas su spaustuku clog v už(si)kimšti close adj 1 artimas; ~ contact tiesioginis kontaktas, tiesioginis sąlytis (su priešu); ~ support artimoji/tiesioginė parama 2 atidus, rūpestingas; ~ inspection atidi apžiūra clothes n pl drabužiai; plain ~ civiliniai drabužiai clothing n apranga, drabužiai; government issue ~ valdiška apranga; protective ~ apsauginė apranga clout n 1 įtaka; to use one’s ~ daryti spaudimą
2 smūgis club n lazda, vėzdas v mušti lazda/vėzdu; to
~ to death mirtinai užmušti lazda clump n (medžių) grupė cluster n grupė, kekė, santalka; ~ bomb bombų kekė; ~ bomb unit bombų kekės pakaba v burtis, telktis clutter n elektroniniai trukdžiai; radar ~ radiolokaciniai trukdžiai coalition n koalicija, laikina sąjunga coast n pakrantė; ~ guard pakrantės apsauga coastal adj kranto, pakrantės; ~ defence kranto gynyba coastguard n pakrantės sargyba, pakrantės sargybinis coastline coastline n kranto linija; severely threatened
~ didelės grėsmės pakrantė coat n 1 paltas; švarkas 2 sluoksnis; danga;
~ of camouflage paint maskuojamųjų dažų sluoksnis v padengti coated adj padengtas; ~ in/with dust padengtas dulkėmis coating n danga; lens ~ lęšio danga cock n gaidukas v atlaužti gaiduką cockpit n lakūno kabina cocktail n kokteilis; Molotov ~ Molotovo kokteilis code n 1 kodeksas; ~ of conduct/honor elgesio/garbės kodeksas; dress ~ aprangos kodeksas; penal ~ baudžiamasis kodeksas; to bring sb under penal ~ patraukti ką baudžiamojon atsakomybėn 2 kodas; ~ word kodinis žodis; brevity ~ trumpumo kodas; in ~ šifruotas, (už)koduotas; international identification ~ tarptautinis atpažinimo kodas; Morse ~ Morzės abėcėlė; panel ~ regimojo ryšio kodas; post
~ pašto kodas; unit identification ~ dalinio tapatybės kodas v šifruoti, koduoti coded adj koduotas; ~ message šifruota žinutė coerce v priversti (into); to ~ into confession priversti prisipažinti coercion n privertimas, prievarta coercive adj priverstinis, prievartos; ~ in nature priverstinio pobūdžio; ~ measures/ methods prievartos priemonės/būdai coexist v sugyventi coexistence n sambūvis; peaceful ~ taikus sambūvis coffin n karstas coherent adj 1 rišlus; aiškus, suprantamas; ~ policy aiški politika 2 sutelktas, glaudus cohesion n susitelkimas, glaudumas; to maintain ~ išlaikyti susitelkimą coil n 1 ritinys, ritė; ~ of barbed wire spygliuotosios vielos ritė 2 vija; spiralė coincide v sutapti, atitikti (with) coincidence n 1 sutapimas, atitikimas 2 atsitiktinumas, atsitiktinis sutapimas collaborate v 1 bendradarbiauti (with, in) 2 kolaboruoti collaboration n 1 bendradarbiavimas; in close ~ with glaudžiai bendradarbiaujant
2 kolaboravimas

26 collaborator n 1 bendradarbis 2 kolaborantas collapse n (su)griuvimas, žlugimas; ~ of peace talks taikos derybų žlugimas v griūti, žlugti collate v (su)gretinti, (su)lyginti; to ~ data sulyginti duomenis collateral adj antrinis, papildomas; ~ damage netyčiniai/neplanuoti (civilinių gyventojų arba pastatų) nuostoliai; nuclear ~ effects šalutiniai branduolinio užtaiso sprogimo padariniai collation n grupavimas; (su)gretinimas collect v 1 rinkti, kaupti, komplektuoti 2 kolekcionuoti; to ~ information rinkti informaciją collection n 1 rinkimas 2 kolekcija collective n kolektyvas adj grupinis, kolektyvinis; ~ call-sign bendrasis šaukinys collide v susidurti (with) collision n susidūrimas; head-on ~ susidūrimas kaktomuša collocate v dislokuoti (kartu) collocation n dislokavimas kartu collusion n sąmokslas; to operate in ~ with veikti susimokius colonel n pulkininkas; lieutenant ~ pulkininkas leitenantas colours n pl vėliava; regimental ~ pulko vėliava; to salute the ~ gerbti vėliavą column n 1 vora; ~ gap atstumas tarp voros ešelonų; ~ length voros ilgis; armo(u)red
~ šarvuočių vora 2 kolona, stulpas; ~ of smoke dūmų stulpas; nuclear ~ branduolinio sprogimo stulpas comaraderie n draugystė, bičiulystė combat n mūšis, kova, kovos veiksmai; ~effective galįs kovoti; ~ equipment mūšio ekipuotė; ~ fatigue kovos nuovargis; ~ jacket lauko uniformos švarkas; ~ kit kovos reikmenys; ~ load kovinis krovinys;
~ patrol kovos patrulis; ~ rations kovos maisto davinys; ~ trousers lauko uniformos kelnės; ~ vehicle kovos mašina; ~ zone kovos rajonas/zona; close ~ artimas mūšis; hand-to-hand ~ durtynės, kirstynės v 1 kovoti, kautis 2 stengtis įveikti combatant n kovotojas, karys, mūšio dalyvis; non-~ tiesiogiai mūšyje nedalyvaujantis asmuo 27 combination n su(si)jungimas, susivienijimas, derinys combine v jungti(s), derinti(s) combined adj jungtinis (daugiatautis), sujungtasis combustible adj degus; ~ materials degiosios medžiagos combustion n degimas; internal ~ engine vidaus degimo variklis combustor n degiklis comeback n 1 grįžimas (į valdžią ir pan.) 2 atkirtis; ~ to criticism atkirtis į kritiką command n 1 įsakymas, komanda int at my
~ ! pagal mano komandą! (komanda) 2 vadovavimas; full ~ absoliutusis vadovavimas; operational ~ operacinis vadovavimas; tactical ~ taktinis vadovavimas 3 vadovybė, vadai; ~ post vadavietė; area ~ rajono vadovybė; base ~ bazės vadovybė; national ~ nacionalinė vadovybė; to be in
~ of vadovauti; chain of ~ vadovavimo grandis; functional ~ funkcinė vadovybė; high ~ vyriausioji vadovybė; national ~ nacionalinė (karinė) vadovybė; second in ~ vado pavaduotojas v įsakyti; vadovauti commandant n viršininkas, komendantas, vadas commandeer v rekvizuoti commander n vadas, viršininkas, komandoras; ~-in-chief vyriausiasis vadas; air defence ~ oro erdvės gynybos vadas; allied
~ sąjungininkų vadas; chalk ~ transportuojamųjų pajėgų vadas; coordinating ~ koordinuojantysis vadas; engineer ~ inžinerinių pajėgų vadas; executing ~ vykdantysis vadas; exercise ~ mokymų vadas; immediate ~ tiesioginis vadas; major subordinate
~ vyresnysis pavaldus vadas; national ~ nacionalinių pajėgų vadas; opposing forces
~ priešiškųjų pajėgų vadas; platoon ~ būrio vadas; releasing ~ leidžiantysis vadas; subordinate ~ pavaldusis vadas; Supreme
Allied ~ vyriausiasis NATO pajėgų vadas commanding adj vadovaująs, vadovaujantis;
~ officer vadovaujantis (bataliono lygmens) karininkas; officer ~ vadovaujantis (kuopos lygmens) karininkas commando n 1 specialiųjų pajėgų dalinys 2 specialiųjų pajėgų dalinio karys

communication commemorate v paminėti, pažymėti; to ~ the anniversary paminėti metines commemoration n (sukakties) paminėjimas, pažymėjimas; in ~ of sb paminint ką commend v pagirti, gerai įvertinti; to ~ sb for achievement pagirti už pasiekimus commendable adj pagirtinas; ~ efforts pagirtinos pastangos commendation n pagyrimas; letter of ~ pagyrimo raštas commensurate adj atitinkamas, proporcingas
(with)
commissary n maisto prekių parduotuvė karinėje bazėje commission n 1 karininko laipsnio suteikimas 2 komisija v suteikti pirmąjį karininko laipsnį commissioner n komisaras commissioned adj gavęs karininko laipsnį; ~ officer karininkas commit v 1 į(si)pareigoti, prisiimti atsakomybę
(oneself to); to ~ sb to performing a task įpareigoti ką atlikti užduotį 2 padaryti
(ką nors bloga); to ~ a crime padaryti nusikaltimą commitment n įsipareigojimas, pasižadėjimas; defence ~s gynybiniai įsipareigojimai; nuclear ~ branduolinis įsipareigojimas; unit
~ status vieneto įsipareigojimo statusas; to abide by the ~ laikytis įsipareigojimo; to make the ~ good tęsėti įsipareigojimą; to stand by the ~ laikytis pasižadėjimo; to undertake a ~ įsipareigoti committed adj įsipareigojęs; atsidavęs common adj bendras, įprastas, plačiai paplitęs;
~ infrastructure bendroji infrastruktūra; ~ interests bendri interesai; ~ knowledge visiems žinoma; ~ language bendroji kalba; it is ~ įprasta commonality n bendrumas commonplace n įprastas dalykas; it’s ~ to think that įprasta manyti, kad commonwealth n sandrauga, federacija communal n bendras; bendruomeninis; ~ conflict bendruomenių konfliktas; ~ facilities bendros patalpos communicate v 1 perduoti (informaciją) (to)
2 bendrauti (with) communication n 1 perdavimas 2 bendravi-

community mas; pl ryšiai, ryšio priemonės; ~s center ryšių mazgas; ~s intelligence ryšių žvalgybos informacija; ~s net ryšių tinklas; ~s security ryšių saugumas; ~s zone susisiekimo zona; to establish ~s užmegzti ryšį community n bendruomenė, visuomenė company n 1 kuopa; rifle ~ šaulių kuopa 2 kompanija, draugija compartment n 1 skyrius; tank crew ~ tanko įgulos skyrius 2 vagono kupė compass n kompasas; ~ bearing magnetinis azimutas; ~ direction kompaso kryptis; ~ marching žygis pagal kompasą compatibility n suderinamumas compatible adj suderinamas (with) compatriot n tėvynainis compel v priversti; to ~ to surrender priversti pasiduoti compete v varžytis, konkuruoti (with) competence n 1 sugebėjimas, mokėjimas 2 kompetencija competent adj kompetentingas, kvalifikuotas competition n 1 konkurencija 2 varžybos competitive adj konkurencinis; ~ examinations konkursiniai egzaminai competitor n varžovas, konkurentas compilation n sudarymas compile v sudaryti; to ~ a diagram sudaryti diagramą complement n 1 papildymas 2 visa sudėtis;
~ of four soldiers keturių karių grupė; emergency ~ nepaprastosios padėties etatai; peacetime ~ taikos meto sudėtis v papildyti complete adj 1 pilnas, visas, visapusiškas; ~ kit pilnas komplektas; ~ overhaul kapitalinis remontas 2 baigtas; mission ~d įvykdyta užduotis v (pa)baigti completely adv visiškai completion n (už)baigimas; on/upon ~
(už)baigus
complex n kompleksas; target ~ taikinių kompleksas adj 1 sudėtinis 2 sudėtingas compliance n sutikimas, laikymasis (with); in
~ with pagal, atsižvelgiant į compliant adj nuolaidus, greitai sutinkantis complicity n bendrininkavimas (darant nusikaltimą ir pan.)

28 comply v paklusti, paisyti, laikytis (with); to
~ with safety regulations laikytis saugumo taisyklių component n elementas, komponentas; ~ life komponento veikimo laikas; ~ parts sudedamosios, sudėtinės dalys; ~ national
~ valstybės kontingentas compose v sudaryti; to be ~d of susidėti composite n mišinys adj sudėtinis, mišrus; ~ armo(u)r mišrieji šarvai compound n 1 aptverta saugoma teritorija; ammunition ~ šaudmenų laikymo vieta; prisoners of war ~ aptverta karo belaisvių stovykla 2 mišinys, junginys adj sudėtinis, mišrus comprehend v suprasti comprise v apimti; susidėti, susidaryti compromise n kompromisas; to arrive at/ reach a ~ pasiekti kompromisą v 1 eiti į kompromisą 2 (su)kompromituoti 3 statyti į pavojų compromised adj atskleistas compromising adj kompromituojantis; ~ evidence kompromituojantys įrodymai compulsory adj privalomas, priverstinis comrade n draugas, bendražygis comradeship n draugiški santykiai, draugystė comrade-in-arms n ginklo draugas, bendražygis conceal v 1 slėpti, maskuoti 2 nuslėpti, nutylėti concealed adj užmaskuotas, paslėptas; ~ position užmaskuota pozicija concealment n slėpimas, maskavimas concentrate v (su)telkti, (su)kaupti; to ~ oneself susikaupti (on), to ~ forces sutelkti pajėgas concentrated adj sutelktas; ~ fire sutelktoji ugnis; ~ barrage užtveriamoji ugnis concentration n koncentracija, kaupimas(is), telkimas(is); ~ area su(si)telkimo rajonas/ zona; ~ camp koncentracijos stovykla; ~ of firepower ugnies sutelkimas; mass ~ masinis su(si)telkimas; target ~ taikinių santalka concept n sąvoka, idėja, sumanymas, koncepcija; ~ of the operation operacijos sumanymas; strategic ~ strateginė koncepcija

29 concern n 1 reikalas, interesas 2 rūpestis, susirūpinimas; of paramount ~ nepaprastai svarbus; to cause ~ kelti susirūpinimą v 1 liesti, turėti ryšį, būti susijusiam; to whom it may ~ suinteresuotiems asmenims (laiške ir pan.) 2 rūpėti, jaudinti concerned adj 1 susijęs (with); as far as I am
~ kai dėl manęs 2 susirūpinęs (about) 3 suinteresuotas; all ~ visi suinteresuotieji concert n sutarimas; in ~ with kartu, bendrai concerted adj suderintas, bendras; ~ effort sutelktos pastangos concertina n spygliuotosios vielos ritė conciliate v su(si)taikyti conciliation n su(si)taikymas conciliator n (su)taikytojas, tarpininkas conciliatory adj sutaikomasis; ~ move sutaikomasis veiksmas concise adj glaustas, trumpas; ~ instructions glausti nurodymai conciseness n glaustumas conclude v 1 užbaigti 2 padaryti išvadą; to ~ reziumuojant, taigi conclusion n 1 baigimas, pabaiga; in ~ baigiant 2 išvada; foregone ~ išankstinė išvada; to arrive at a ~ prieiti išvadą; to base ~s on evidence pagrįsti išvadas parodymais; to draw a ~ padaryti išvadą; to jump to a ~ daryti skubotą išvadą conclusive adj įtikinamas; ~ evidence įtikinami įrodymai; ~ findings neginčijami faktai concomitant adj kartu vykstantis concrete n betonas; reinforced ~ gelžbetonis adj 1 betono, betoninis 2 konkretus concur v 1 sutikti, būti tokios pat nuomonės
2 sutapti concurrent adj sutampąs, veikiąs kartu concussed adj kontūzytas concussion n 1 smegenų sukrėtimas; to suffer from ~ kentėti nuo smegenų sukrėtimo 2 smūgis condemn v pasmerkti, nuteisti; to ~ violence pasmerkti smurtą condemned adj pasmerktas; ~ to death pasmerktas/nuteistas mirti condition n būklė, padėtis; in good ~ tinkamas vartoti; defence readiness ~ gynybos

conformity parengties būklė; pl sąlygos, aplinkybės; extreme ~s ekstremalios sąlygos; living
~s gyvenimo sąlygos; under adverse
~s nepalankiomis sąlygomis v sąlygoti, nulemti conducive adj palankus, padedantis (to); ~ to peace and stability padedantis palaikyti taiką ir stabilumą conduct n 1 elgesys; unbecoming ~ nederamas elgesys 2 vadovavimas v 1 vesti, vadovauti; to ~ training vykdyti mokymus
2 elgtis (oneself) confer v 1 tartis, pasitarti (with, on) 2 suteikti, pripažinti (laipsnį, vardą ir pan.) conference n 1 pasitarimas, posėdis; closed-door ~ uždaras, slaptas pasitarimas 2 konferencija confidant n patikėtinis confidence n pa(si)tikėjimas; self-~ pasitikėjimas savimi; to bolster ~ sustiprinti pasitikėjimą; to boost ~ padidinti pasitikėjimą confident adj įsitikinęs, tikras, pasitikintis confidential adj 1 slaptas, konfidencialus 2 patikimas confine v 1 apriboti, uždaryti; to be ~ed to barracks negalėti išeiti iš kareivinių 2 įkalinti, izoliuoti confinement n 1 apribojimas 2 įkalinimas, izoliavimas confirm v (pa)tvirtinti, ratifikuoti confirmation n patvirtinimas confiscate v konfiskuoti conflict n konfliktas, susidūrimas; ~ of interests interesų konfliktas; armed~ ginkluotas konfliktas; ethnic ~ etninis konfliktas; global ~ globalinis konfliktas; internal ~ vidinis konfliktas; low/high intensity ~ mažo/didelio intensyvumo konfliktas; unchecked ~ nenutrauktas konfliktas; to fuel a ~ sukurstyti, įžiebti konfliktą v susidurti, konfliktuoti conflicting adj konfliktuojantis; the ~ sides konfliktuojančios pusės conform v 1 laikytis (to/with); to ~ to safety regulations laikytis saugumo taisyklių 2 atitikti (to); to ~ to the standards atitikti normas conformity n atitikimas; in ~ with remiantis, pagal; atitinkantis

confront confront v susidurti su, stoti prieš, konfrontuoti; to ~ difficulties susidurti su sunkumais; to ~ terrorism priešintis terorizmui confrontation n 1 konfrontacija 2 susidūrimas confuse v supainioti, sumaišyti, sutrikdyti confused adj pasimetęs, sutrikęs confusing adj painus, miglotas; ~ message painus pranešimas confusion n sutrikimas, painiava coniferous adj spygliuotas (apie medį); ~ forest spygliuočių miškas conjunction n sąjunga, ryšys; in ~ with bendrai, kartu connect v (su(si)jungti, sietis connected adj susijęs (to, with) connection n ryšys, sąryšis; in ~ with ryšium su connective adj jungiamasis conquer v užkariauti, nugalėti conqueror n užkariautojas, nugalėtojas conquest n užkariavimas; nugalėjimas, pergalė conscience n sąžinė; clear ~ švari sąžinė conscientious adj sąžiningas; ~ objector asmuo, atsisakąs eiti į kariuomenę dėl
(religinių ir pan.) įsitikinimų conscious adj 1 turįs sąmonę 2 apgalvotas, sąmoningas; ~ decision apgalvotas sprendimas 3 žinąs, suvokiąs; ~ of danger suvokiantis pavojų consciousness n 1 sąmonė; to lose ~ netekti sąmonės; to regain/recover ~ atgauti sąmonę 2 sąmoningumas conscript n naujokas, šauktinis v šaukti į karo tarnybą, imti į kariuomenę conscription n 1 karo prievolė; to abolish
~ panaikinti karo prievolę 2 naujokų šaukimas į karo tarnybą consensus n bendras sutarimas consent n sutikimas, leidimas; by common/ general ~ visų sutikimu; by mutual ~ abipusiu sutikimu; with the ~ of all parties visų šalių sutikimu v sutikti, leisti; pritarti (to) consequence n 1 pasekmė, padarinys, rezultatas; undesirable ~s nepageidaujamos pasekmės 2 svarba consequently adv vadinasi, todėl conserve v (iš)saugoti, išlaikyti; ~ ammunition taupyti šaudmenis

30 consider v 1 svarstyti, (ap)galvoti 2 atsižvelgti, paisyti 3 manyti, laikyti considerable adj didelis, svarbus; to a ~ degree dideliu mastu consideration n 1 svarstymas; to take into
~ atsižvelgti; under ~ nagrinėjamas 2 reikšmė, svarba; to be of no ~ būti nesvarbiam; because of security ~s saugumo sumetimais consistent adj nuoseklus; ~ with the aim atitinkąs tikslą; not ~ with nesiderinąs consolidate v 1 (su)tvirtinti, (su)tvirtėti; to
~ the bridgehead įtvirtinti placdarmą 2 jungti(s), vienyti(s) consolidated adj suvienytas, jungtinis consolidation n 1 (su)tvirtinimas, (su)tvirtėjimas;
~ of positions pozicijų įtvirtinimas 2
(su)vienijimas
constituency n 1 rinkimų apygarda 2 rinkėjai constituent n sudedamoji dalis constitute v sudaryti, įkurti, įsteigti constitution n konstitucija constrain v (su)varžyti, (su)kliudyti constraint n suvaržymas; financial ~s finansiniai suvaržymai construct v 1 statyti, konstruoti; to ~ wire obstacles (pa)statyti vielų užtvaras 2 kurti; to ~ a plan sudaryti planą construction n statyba; ~ site statybos aikštelė construe v aiškinti, vertinti, interpretuoti; wrongly ~d neteisingai vertinamas consul n konsulas consulate n konsulatas consume v (su)vartoti, (su)naudoti consumer n vartotojas; ~ goods plataus vartojimo prekės consumption n (su)vartojimas, (su)naudojimas;
~ rate 1 sunaudojimo greitis 2 sąnaudų norma contact n kontaktas, sąlytis, ryšys, suartėjimas;
~ lost dingęs taikinys; advance to ~ suartėjimas; point of ~ asmuo ryšiui palaikyti; radio ~ radijo ryšys; to come into
~ prisiliesti, susidurti; to lose ~ netekti ryšio (with); visual ~ regimasis kontaktas v su(si)jungti, su(si)liesti contagious adj užkrečiamasis, infekcinis; ~

31 disease infekcinė liga contain v 1 turėti savyje, talpinti; to ~ classified information turėti slaptą informaciją
2 sulaikyti, užgniaužti; to ~ the epidemic neleisti epidemijai plisti container n konteineris, indas containment n 1 sulaikymas, sutramdymas; riot ~ riaušių (su)tramdymas 2 (agresoriaus ir pan.) varžymo politika contaminate v (už)teršti, užkrėsti contaminated adj užterštas, užkrėstas; ~ with anthrax užkrėstas juodlige contamination n tarša, užteršimas, užkrėtimas;
~ control taršos kontrolė; biological ~ biologinė tarša; residual ~ liekamoji tarša contemporary adj šiuolaikinis, dabartinis; ~ politics dabartinė politika contend v 1 tvirtinti, sakyti 2 kovoti, varžytis; to ~ for power kovoti dėl valdžios contest n 1 varžybos; konkursas; to enter a ~ dalyvauti konkurse 2 kova (dėl vadovavimo ir pan.) (for) contingency n 1 atsitiktinumas 2 nenumatytas atvejis; ~ plan planas nenumatytoms aplinkybėms contingent n 1 kontingentas 2 nedidelė karių grupė adj atsitiktinis, nenumatytas contour n kontūras; auxiliary ~s pagalbiniai kontūrai; fallout ~s radioaktyviosios taršos ribos contraband n kontrabanda; kontrabandinės prekės contract n sutartis, kontraktas; breach of ~ sutarties nesilaikymas; to enter into/make/ sign a ~ with sudaryti sutartį su; under the terms of the ~ pagal sutarties sąlygas v sudaryti sutartį/kontraktą; įsipareigoti contravene v pažeisti; to ~ the Geneva Convention pažeisti Ženevos konvenciją contravention n (įstatymo) pažeidimas contribute v 1 prisidėti, padėti (to) 2 įnešti indėlį (to) contribution n 1 prisidėjimas, pagalba 2 indėlis, įnašas control n 1 valdymas; administrative ~ administracinis valdymas; air ~ skrydžių valdymas; close ~ artimasis valdymas; command and ~ system vadovavimo ir valdymo sistema; damage ~ padarinių likvidavimas;

coolant fire ~ ugnies valdymas; movement ~ judėjimo valdymas; operational ~ operacinis valdymas; radio ~ valdymas radijo signalais; remote ~ nuotolinis valdymas; self-~ savitvarda; tactical ~ taktinis valdymas; under smb’s ~ pavaldus; under ~ valdomas 2 kontrolė; contamination ~ taršos kontrolė; emission ~ spinduliavimo kontrolė; stock
~ atsargų kontrolė; to be in ~ of kontroliuoti v 1 valdyti, tvarkyti 2 kontroliuoti 3 reguliuoti 4 valdytis, tvardytis controller n kontrolierius, inspektorius; airtraffic ~ skrydžių vadovas; mortar-fire ~ minosvaidžių ugnies koreguotojas controversial adj diskusinis, ginčytinas; ~ decision ginčytinas sprendimas controversy n ginčas, polemika; beyond ~ neabejotinas, neginčytinas contuse v sumušti, padaryti mėlynę contusion n sumušimas convalesce v (pa)sveikti, sustiprėti convalescence n pasveikimas, sustiprėjimas convention n 1 susirinkimas, suvažiavimas; to hold a ~ organizuoti suvažiavimą 2 konvencija, susitarimas; the Geneva ~
Ženevos konvencija 3 pl elgesio normos conventional adj bendrai priimtas, įprastas;
~ signs sutartiniai ženklai; ~ weapons įprastiniai ginklai converge v su(si)eiti, suartėti; su(si)jungti; roads ~ keliai susikerta convergence n suėjimas, suartėjimas, konvergencija conversion n pavertimas, pakeitimas; ~ scale pakeitimo skalė convert v (pa)versti, pavirsti, pa(si)keisti convey v 1 perteikti, perduoti, išreikšti (idėjas) 2 pergabenti, pervežti conveyance n 1 gabenimas, transportavimas
2 transporto priemonė convince v įtikinti (of) convincing adj įtikinantis; ~ victory įtikinanti pergalė convoy n konvojus; ~ schedule konvojaus grafikas; evacuation ~ evakuacijos konvojus v lydėti, saugoti cookhouse n lauko virtuvė coolant n šaldantysis skystis

cooperate cooperate v bendradarbiauti (with) cooperation n bendradarbiavimas; in ~ with bendradarbiaujant; mutual ~ abipusis bendradarbiavimas; civil-military ~ civilinių ir karinių institucijų bendradarbiavimas cooperative adj jungtinis, bendras; ~ efforts bendros pastangos; ~ spirit bendradarbiavimo dvasia; ~ logistics bendroji logistika coordinate n koordinatė v (su)derinti, koordinuoti coordinated adj suderintas(is); ~ attack suderintasis puolimas coordination n (su)derinimas; fire ~ ugnies koordinavimas; lack of ~ derinimo stoka; without prior ~ iš anksto nesuderinus copse n giraitė, miškelis copter n sraigtasparnis copy n 1 kopija 2 egzempliorius v 1 kopijuoti; nurašyti, perrašyti 2 priimti radijo pranešimą; ~ that rad. supratau, pranešimas priimtas cord n virvelė, laidas; detonating/det ~ sprogdinimo virvutė cordless adj bevielis, belaidis; ~ phone belaidis telefonas cordon n užtvaras, užkarda, kordonas; to break through the ~ prasiveržti pro užtvarą v apsupti užtvarais (off) core n šerdis; pagrindas, esmė; ~ of the problem problemos esmė; ~ values pagrindinės vertybės corn n nuospauda cornerstone n kertinis akmuo, pagrindas corporal n kapralas; lance ~ grandinį laikinai pavaduojantis eilinis corps n korpusas, taktinis junginys; army ~ armijos korpusas; engineer ~ inžinierių korpusas; marine ~ jūrų pėstininkų korpusas; medical ~ medicinos korpusas corpse n lavonas corpsman n sanitaras correct adj teisingas, tikslus, tinkamas, teisus v (iš)taisyti, (pa)tikslinti, koreguoti, sureguliuoti correction n (iš)taisymas, pataisymas, koregavimas corrective adj pataisomasis; ~ maintenance atkuriamasis remontas correlation n koreliacija, sąsaja

32 correspond v atitikti, derintis (to/with) correspondent n korespondentas; war ~ karo korespondentas corresponding adj atitinkamas, atitinkantis corroborate v patvirtinti, paremti corrupt adj korumpuotas; ~ practices korupcija corruption n korupcija; allegations of bribery and ~ kaltinimai kyšininkavimu ir korupcija cost n kaina; at all ~s/at any ~ bet kokia kaina; at the ~ of one’s life gyvybės kaina v (cost) kainuoti cost-effective adj ekonomiškas costs n pl išlaidos; ~ of production gamybos išlaidos cot n sudedamoji lova cough n kosulys v kosėti counsel n patarimas v patarti, rekomenduoti counselor n patarėjas countdown n atgalinis laiko skaičiavimas counter v priešintis, pasipriešinti; to ~ an attack atremti ataką counter- pref prieš-, kontr(a)counteract v veikti prieš, neutralizuoti counteraction n atoveiksmis counter-attack n kontrataka v kontratakuoti counter-espionage n kontršnipinėjimas counterfire n priešinė ugnis counter-insurgency n baudžiamosios akcijos prieš sukilėlius counter-intelligence n kontržvalgyba countermand v atšaukti/panaikinti įsakymą countermeasure n atoveiksmis, atsakomoji priemonė; electronic ~s elektroninis atoveiksmis; radar ~ radiolokatorių slopinimas, atoveiksmis radiolokatoriams countermine n priešmininė mina v kontrminuoti countermove n kontrmanevras counterpart n atitikmuo; minister of defence and his ~s krašto apsaugos ministras ir kitų šalių gynybos ministrai counterproductive adj duodantis priešingą rezultatą counter-sabotage n kontrsabotažas countersign n slaptažodis

33 counter-subversion n veiksmai prieš ardomąją veiklą counter-surveillance n veikla prieš stebėjimą country n šalis; aspirant ~ narystės siekianti šalis; non-aligned ~ neprisijungusi šalis; troops contributing ~ karius siunčianti šalis county n apskritis coup de grâce n pribaigiamasis šūvis (iš gailesčio kenčiančiajam) coup de main n netikėtas puolimas coup d’etat n valstybės perversmas coup d’oeil n vietovės įvertinimas stebint courage n drąsa; to lose ~ netekti drąsos; to muster ~ sukaupti drąsą; to pluck up one’s ~ išdrįsti courageous adj drąsus courier n kurjeris, pasiuntinys course n 1 eiga; ~ of events įvykių eiga; in due ~ savo laiku; in the ~ of per, metu 2 kryptis, kursas, maršrutas 3 būdas; ~ of action veikimo būdas; assault ~ kliūčių ruožas 4 kursas (paskaitų, mokymo) courtesy n mandagumas, etiketas; by ~ of kam nors leidus; military ~ies karinio etiketo taisyklės court-martial n karo lauko teismas v teisti karo teisme covenant n susitarimas; įsipareigojimas v susitarti, įsipareigoti cover n 1 priedanga; ~ from fire priedanga nuo ugnies; accidental/natural ~ gamtinė/ natūralioji priedanga; cloud ~ debesuotumas; column ~ voros priedanga; overhead
~ (įrenginio) apsauginė danga; priedanga nuo iškiliosios ugnies; under ~ of night nakties priedangoje; to break ~ išeiti iš priedangos; to take ~ pasislėpti 2 dengimas; air
~ dengimas iš oro; fighter ~ naikintuvų dengimas v 1 (už)dengti 2 apsaugoti, pridengti; to ~ ground pridengti/apsaugoti teritoriją;
~ing fire dengiamoji ugnis; ~ing force/ troops dengimo pajėgos 3 apimti, aprėpti 4 nueiti, nukeliauti (tam tikrą nuotolį) coverage n aprėptis, apėmimas, įvykių nušvietimas; guidance ~ apsauginė zona; radar ~ radiolokacinis laukas coveralls n pl kombinezonas; darbo drabužiai critical covert adj paslėptas, slaptas, užmaskuotas; ~ operation slaptoji operacija coward n bailys cowardice n bailumas cowardly adj bailus adv bailiai crackdown n griežtos priemonės (on); ~ on terrorism griežtos priemonės kovojant su terorizmu; security ~ griežtos saugumo priemonės craft n (pl craft) 1 laivas; assault ~ atakos transporto priemonė; landing ~ išlaipinimo priemonė 2 lėktuvas crash n 1 trenksmas, dundėjimas, bildesys 2
(lėktuvo) sudužimas, avarija v 1 nukristi, sudužti; sudaužyti; to ~ a plane numušti lėktuvą 2 atsitrenkti (into) crate n įpakavimo dėžė, konteineris; ~ of grenades granatų dėžė v dėti į dėžes crater n sprogimo (išmušta) duobė crawl v šliaužti, ropoti credence n (pa)tikėjimas credentials n skiriamieji/akreditavimo raštai; to present ~ to įteikti kam skiriamuosius raštus credibility n patikimumas credible adj tikėtinas; ~ defence policy patikima gynybos politika credit n 1 kreditas 2 garbė, pagyrimas; to give sb ~ pagirti, įvertinti creditable adj pagirtinas, darantis garbę; ~ service pagirtina tarnyba creek n upelis creep v (crept) 1 šliaužti 2 sėlinti crest n kalno viršūnė, ketera crested adj uždengtas; ~ target uždengtasis taikinys crew n komanda/įgula; maintenance ~ techninės priežiūros grupė crewman n (pl crewmen) ═ crewmember komandos/įgulos narys crime n nusikaltimas; to commit a ~ padaryti nusikaltimą; war ~s karo nusikaltimai criminal n nusikaltėlis adj kriminalinis, nusikalstamas; ~ Code baudžiamasis kodeksas crippled adj suluošintas, sužalotas crisis n (pl crises) krizė; ~ management krizių valdymas critical adj 1 kritiškas, kritinis; ~ point kriti-

criticize nis taškas 2 lemiamasis, sprendžiamasis; ~ item lemiamoji materialinė priemonė; of ~ importance ypatingos svarbos criticize v 1 kritikuoti 2 smerkti criticism n kritika; constructive ~ konstruktyvi kritika critique n kritika cross n kryžius; the Red ~ raudonasis Kryžius v 1 pereiti, kirsti; to ~ obstacles įveikti kliūtis; to ~ the border kirsti sieną; to ~ the river persikelti per upę 2 perbraukti, išbraukti (out) cross-examination n teis. kryžminė apklausa crossfire n kryžminė ugnis; to be caught in a
~ pakliūti į kryžminę ugnį cross hairs n ═ hairs (optinio) taikiklio skalė, tinklelis crossing n 1 kryžkelė, sankryža 2 perėjimas 3
(geležinkelio) pervaža 4 perkėla, persikėlimas; deliberate ~ planuotasis persikėlimas; hasty ~ greitasis persikėlimas; wading ~ brastų pravažumas crossroads n pl sankryža, kryžkelė; at the ~ sankryžoje, kryžkelėje cross-servicing n kariuomenės rūšių tarpusavio paslaugos cross-train v mokyti(s) kelių gretutinių specialybių crowbar n techn. laužtuvas crowd n minia; to break up the ~ išvaikyti minią v spiestis, burtis crowded adj sausakimšas, prigrūstas; ~ schedule įtempta dienotvarkė crucial adj lemiamas, kritiškas; ~ factor lemiamasis veiksnys cruel adj žiaurus, negailestingas (to) cruelty n žiaurumas; ~ies of war karo žiaurumai cruise n plaukiojimas laivu v plaukioti cruiser n kreiseris crush v sutraiškyti cryptanalysis n šifro analizė cryptomaterial n šifravimo priemonės culminate v pasiekti kulminaciją; baigtis (in); to ~ in truce baigtis paliaubomis culture n dirbtinis vietovės objektas cupola n (tanko) bokštelis curb v pažaboti, sutramdyti; to ~ violence sustabdyti prievartą

34 curfew n komendanto valanda; to impose a
~ įvesti komendanto valandą; to lift the ~ atšaukti komendanto valandą current n srovė; alternating ~ kintamoji srovė; direct ~ pastovioji/nuolatinė srovė adj dabartinis, einamasis; ~ intelligence einamoji žvalgybos informacija curtail v (su)mažinti, (ap)riboti; ~ freedom
(ap)riboti laisvę curve n kreivė, vingis, trajektorija; ~ of pursuit persekiojimo trajektorija custody n areštas; areštinė; to take into ~ areštuoti cut n 1 į(si)pjovimas, žaizda; superficial ~ negili pjautinė žaizda 2 (apsi)kirpimas 3 sumažinimas; ~s of military spending karinių išlaidų sumažinimas v (cut) 1 į(si)pjauti
2 kirpti 3 (su)mažinti (down on); to ~ down on military spending sumažinti karines išlaidas 4 nutraukti, išjungti (off); to ~ off the supply nutraukti tiekimą; to ~ the engine išjungti variklį 5 atkirsti (off) cutoff n atjungimas cutter n 1 pjoviklis; wire ~s žirklės vielai kirpti 2 kateris cycle n ciklas, ratas; intelligence ~ žvalgybinės informacijos ciklas

D dais n pakyla, paaukštinimas dam n užtvanka v pastatyti užtvanką damage n nuostolis, žala; ~ assessment naikinimo įvertinimas; light ~ nedideli nuostoliai; material ~ materialiniai nuostoliai; nuclear ~ branduoliniai nuostoliai; nuclear collateral ~ branduoliniai šalutiniai nuostoliai; severe ~ dideli nuostoliai; to suffer extensive ~ patirti didelių nuostolių v 1 sugadinti 2 padaryti nuostolių, žalos (to) dampen v = damp slopinti, stabdyti, amortizuoti; to ~ morale silpninti kovos dvasią danger n pavojus; gas ~ cheminė grėsmė; in
~ pavojuje (of); immediate ~ tiesioginis pavojus; imminent ~ gresiantis pavojus; out of ~ nepavojingoje situacijoje dangerous adj pavojingas dannart wire n spygliuotoji viela dare v (iš)drįsti, turėti drąsos

35 daring n drąsa, bebaimiškumas adj drąsus, bebaimis; ~ rescue attempt drąsus bandymas išgelbėti ką dark adj tamsus n tamsa darkness n tamsa; in complete ~ visiškoje tamsoje dash n 1 staigus veržimasis pirmyn 2 brūkšnys v pulti, mestis dashboard n prietaisų skydas data n duomenys, informacija; ~ base duomenų bankas; ~ processing duomenų apdorojimas; intelligence ~ žvalgybos duomenys; polling ~ balsavimo duomenys date n data; to ~ kol kas, iki šiol; target ~ vykdymo data; up to ~ šiuolaikinis, dabartinis v datuoti, užrašyti datą; to ~ from/back to prasidėti dawn n aušra; to leave at ~ išvykti auštant daybreak n aušra daysack n nedidelė kuprinė deactivate v padaryti nekenksmingą (miną ir pan.) dead adj 1 miręs, negyvas; ~ on arrival miręs vežant į ligoninę; the ~ mirusieji 2 neveikiantis; ~ mine neveikiančioji mina;
~ radio neveikiantis radijas dead end n aklavietė; to come to a ~ patekti į aklavietę deadline n paskutinis terminas deadlock n aklavietė, padėtis be išeities; to break the ~ išeiti iš aklavietės deadly adj mirtinas; ~ weapon mirtinas ginklas deaf adj kurčias deafen v apkurtinti deafening adj kurtinantis deal n susitarimas, sandėris; peace ~ taikos susitarimas; to strike a ~ sudaryti sandėrį v
1 nagrinėti, spręsti (with) 2 tvarkyti, užsiimti
3 būti susijusiam (with) death n mirtis debacle n sutriuškinimas, žlugimas, visiška nesėkmė debark v išlipti, išlaipinti debarkation n = disembarkation išlipimas, išlaipinimas; ~ schedule išlaipinimo grafikas debatable adj ginčytinas, ginčijamas; ~ territory ginčytina teritorija debate n diskusija, debatai v diskutuoti,

decontaminate svarstyti debrief v apklausti po užduoties įvykdymo debriefing n aptarimas, apklausimas po užduoties įvykdymo debris n nuolaužos, griuvėsiai; nuclear weapon ~ branduolinio ginklo liekanos debus v išlipti, išlaipinti decade n dešimtmetis decamp v staiga išvykti (slapta) decapitate v nukirsti galvą deceive v apgaudinėti, klaidinti decentralization n decentralizacija decentralize v decentralizuoti decentralized adj decentralizuotas; ~ control decentralizuotasis valdymas deception n apgavystė, apgaulė, klaidinimas; electronic ~ elektroninis klaidinimas deceptive adj apgaulingas; ~ move apgaulingas žingsnis decide v nuspręsti, nutarti deciduous adj metantis lapus (apie medį); ~ tree lapuotis decimate v sunaikinti daug žmonių decimation n naikinimas decipher v iššifruoti decision n sprendimas, nutarimas; binding
~ įpareigojantis sprendimas; make a ~ nuspręsti; on-the-spot ~ vietoje priimtas sprendimas decisive adj 1 lemiamasis, sprendžiamasis; ~ battle lemiamasis mūšis; ~ role lemiamasis vaidmuo 2 ryžtingas declaration n 1 pareiškimas 2 paskelbimas;
~ of independence nepriklausomybės paskelbimas 3 deklaracija declare v 1 paskelbti; to ~ war paskelbti karą
(on/upon) 2 pareikšti 3 deklaruoti declassify v išslaptinti; to ~ documents išslaptinti dokumentus decline n smukimas, mažėjimas; gradual ~ laipsniškas mažėjimas; in ~ smunkantis, mažėjantis v 1 smukti, (su)mažėti, prastėti, blogėti 2 nepriimti, atsisakyti; ~ to comment atsisakyti komentuoti decode v iššifruoti decommission v išleisti į atsargą dėl sveikatos decommissioning n išleidimas į atsargą dėl sveikatos decontaminate v švarinti, degazuoti

decontamination decontamination n specialusis švarinimas, degazavimas; ~ station specialiojo švarinimo punktas; immediate ~ dalinis specialusis švarinimas; operational ~ operatyvusis specialusis švarinimas decorate v apdovanoti (pasižymėjimo ženklu, ordinu ir pan.) decoration n apdovanojimas; to wear ~s nešioti apdovanojimus decoy n masalas, jaukas v klaidinti, įvilioti į spąstus; to ~ enemy into ambush įvilioti priešą į spąstus decrease n mažėjimas, mažinimas; ~ in funding finansavimo sumažinimas v mažėti, mažinti; to ~ military spending sumažinti karines išlaidas decree n potvarkis, įsakas, dekretas; to issue a
~ išleisti potvarkį; to forbid by ~ uždrausti dekretu v paskelbti įsaką/dekretą; to ~ an end to the fighting paskelbti įsakymą nutraukti mūšį decriminalize v nebelaikyti nusikaltimu decrypt v iššifruoti dedicate v (pa)skirti; to ~ time to skirti laiko deem v manyti, būti nuomonės; to ~ it necessary laikyti būtinu deep adj gilus, giluminis deepen v (pa)gilinti deep-rooted adj įsišaknijęs; ~ problems įsisenėjusios problemos deep-seated adj įsišaknijęs; ~ political divisions įsišakniję politiniai nesutarimai de facto adv lot. faktiškai, iš tikrųjų defame v šmeižti, teršti gerą vardą default n (įsakymo ir pan.) nevykdymas v nevykdyti (on) defaulter n (drausmės) pažeidėjas defeat n 1 pralaimėjimas; to suffer/sustain a ~ patirti pralaimėjimą 2 sutriuškinimas;
~ of the enemy priešo sutriuškinimas v sumušti, sutriuškinti defect n trūkumas, defektas v dezertyruoti, pabėgti; to ~ to the West pabėgti į Vakarus defective adj sugedęs, su defektais; ~ equipment sugedusi įranga defector n perbėgėlis, persimetėlis defend v ginti, saugoti

36 defender n gynėjas; ardent ~ uolus gynėjas defence n 1 gynyba, gynimasis, apsauga;
~area gynybos zona; ~ in depth gynyba į gilumą; ~ position gynybos pozicija; active ~ aktyvioji gynyba; air ~ oro erdvės gynyba; all-round ~ žiedinė gynyba; civil
~ civilinė gynyba; collective ~ kolektyvinė gynyba; deliberate ~ planuotoji gynyba; hasty ~ skubiai organizuota gynyba; mine
~ gynyba minomis; mobile ~ mobilioji gynyba; national ~ krašto apsauga; nuclear
~ apsauga nuo branduolinio ginklo; passive
~ pasyvioji gynyba; planned ~ suplanuotoji gynyba; position(al) ~ pozicinė gynyba; self-~ savigyna; territorial ~ teritorinė gynyba; the bedrock of the ~ pagrindinis gynybos principas 2 pl gynybiniai įtvirtinimai; gynybos priemonės/sistema defensive n gynyba, gynimosi pozicija adj ginamasis, gynybos; ~ fire gynybinė ugnis;
~ minefield gynybinis minų laukas defer v atidėti; to ~ a decision atidėti sprendimą deferred adj atidėtas; ~ maintenance atidėtoji techninė priežiūra deference n pagarba; out of/in ~ to iš pagarbos, pagerbiant; with due ~ su reikiama pagarba defiance n nepaisymas, ignoravimas; in ~ of nepaisant deficiency n stoka, trūkumas deficient adj stokojantis (in) deficit n deficitas, stoka, trūkumas defilade n gamtinė, vietovės reljefo priedanga defile v 1 žygiuoti siaura vora 2 suteršti, išniekinti define v apibrėžti, charakterizuoti; to ~ the role apibūdinti funkcijas definite adj aiškus, tikras definition n apibūdinimas, apibrėžimas deflect v 1 nukreipti; to ~ attention nukreipti dėmesį 2 atremti; to ~ criticism atremti kritiką defoliant n defoliantas defoliate v šalinti lapus (cheminėmis medžiagomis) defray v apmokėti; to ~ expenses apmokėti išlaidas defuse v 1 pašalinti sprogdiklį; to ~ a bomb

37 bombą padaryti nekenksmingą 2 sumažinti, sušvelninti; to ~ a dangerous situation sušvelninti pavojingą situaciją defy v nepaklusti, nepaisyti, ignoruoti; to ~ the ban nepaisyti draudimo; to ~ public opinion ignoruoti visuomenės nuomonę degas v degazuoti degassing n degazavimas degradation n degradacija, pablogėjimas; image ~ vaizdo kokybės pablogėjimas degrade v 1 degraduoti, pablogėti 2
(pa)žeminti, (su)menkinti degree n laipsnis dehydration n med. dehidracija de jure adv lot. teisiškai, formaliai delay n sulaikymas, užlaikymas, uždelsimas; aggressive ~ agresyvusis sulaikymas; without ~ neatidėliojant, tuoj pat v sulaikyti, užlaikyti, uždelsti delaying n sulaikymas; ~ actions sulaikymo veiksmai; ~ force sulaikymo pajėgos; ~ operation sulaikymo operacija delegate n delegatas, atstovas v 1 paskirti atstovu 2 įpareigoti, pavesti, deleguoti; to ~ responsibility deleguoti atsakomybę delegation n 1 delegacija 2 delegavimas, įgaliojimas; ~ of authority įgaliojimų perdavimas deliberate adj tyčinis, apgalvotas delimit v nustatyti ribas deliver v 1 pristatyti, tiekti; to ~ fire apšaudyti
2 skaityti (paskaitą), pasakyti (kalbą) delivery n pristatymas demand n reikalavimas; poreikis; to be in great ~ turėti didelę paklausą v reikalauti demanding adj reikalaujantis daug pastangų demean v (pa)žeminti, (su)menkinti demeano(u)r n elgesys, maniera; professional
~ profesionalus elgesys demine v išminuoti demining n išminavimas demise n mirtis, žlugimas; ~ of the empire imperijos žlugimas; ~ of communism komunizmo žlugimas demobilization n demobilizacija demobilize v demobilizuoti demolish v (su)griauti demolition n griovimas, ardymas; ~ kit grio-

deployment vimo įranga; ~ target griovimo objektas; prepared for ~ paruoštas sprogdinti demonstrate v (pa)rodyti, (pa)demonstruoti demonstration 1 n (pa)rodymas, demonstravimas, 2 demonstracija demoralization n demoralizacija demoralize v demoralizuoti; ardyti tvarką/ drausmę; dezorganizuoti demote v pažeminti (apie pareigas) demotion n pažeminimas (apie pareigas) denial n (pa)neigimas, atmetimas, atsisakymas;
~ measures neleidžiamosios priemonės denigrate v juodinti, žeminti, šmeižti; to ~ sb’s achievements nuvertinti kieno pasiekimus denigration n juodinimas, šmeižimas denounce v 1 pasmerkti, (ap)kaltinti; to ~ as a traitor apkaltinti išdavimu 2 paskelbti negaliojančiu; to ~ a treaty paskelbti sutartį negaliojančia denunciation n 1 pasmerkimas, (ap)kaltinimas
2 paskelbimas negaliojančiu dense adj tankus, tirštas; ~ forest tankus miškas densely adv tankiai; ~ populated tankiai apgyvendintas density n tankumas, tankis; minefield ~ minų lauko tankis; traffic ~ transporto tankis deny v 1 paneigti, atmesti; to ~ the accusation paneigti kaltinimą 2 neleisti, nepriimti depart v 1 išvykti 2 nukrypti (from) department n 1 skyrius 2 ministerija, departamentas; ~ of defence gynybos ministerija/ departamentas departure n išvykimas; to delay the ~ atidėti išvykimą depend v priklausyti (on/upon) dependable adj patikimas dependant n 1 = dependent išlaikytinis 2 pavaldinys dependent adj 1 priklausomas, pavaldus 2 išlaikomas deplete v išeikvoti, išsekinti; nuskurdinti
(apie uraną); to ~ food supplies išeikvoti maisto atsargas deploy v dislokuoti, iš(sis)kleisti deployment n 1 išsidėstymas, išskleidimas, dislokavimas 2 kovinis manevravimas 3 perdislokavimas depose depose v nuversti; to ~ the dictator nuversti diktatorių depot n 1 sandėlis, saugykla 2 depas depreciate v 1 nuvertinti (t. p. perk.) 2 nuvertėti depreciation n 1 nuvertinimas (t. p. perk.) 2 nuvertėjimas; ~ of the equipment įrangos nusidėvėjimas depredate v (nu)siaubti, (nu)niokoti depredation n plėšimas, niokojimas depression n 1 depresija 2 dauba, įduba, nuolydis; angle of ~ nuolydžio kampas deprivation n praradimas, nepriteklius deprive v atimti, neleisti naudotis (of) depth n gylis; defense in ~ gynyba į gilumą deputize v atstovauti, pavaduoti (for) deputy n pavaduotojas; ~ minister ministro pavaduotojas derail v nuleisti/nuversti nuo bėgių, nueiti nuo bėgių; to ~ negotiations sužlugdyti derybas derailment n (traukinio) katastrofa, nuėjimas nuo bėgių derelict adj apleistas; nerūpestingas, apsileidęs; ~ in one’s duties apleidęs pareigas descend v leistis, nusileisti descent n nusileidimas; parachute ~ nusileidimas parašiutu describe v apibūdinti, aprašyti, nusakyti description n apibūdinimas, aprašymas, nusakymas; ~ of the target taikinio apibūdinimas; job ~ pareigų apibūdinimas, charakteristika desert v 1 dezertyruoti 2 palikti, apleisti; to
~ the post palikti postą deserter n dezertyras desertion n 1 dezertyravimas 2 palikimas, pametimas deserve v už(si)tarnauti, būti vertam; to ~ praise pelnyti pagyrimą design n projektas, planas v 1 planuoti, projektuoti; to ~ the schedule sudaryti tvarkaraštį 2 numatyti, skirti designate v 1 pažymėti, nurodyti; to ~ a target nurodyti taikinį 2 paskirti (eiti pareigas)
3 skirti, numatyti designation n žymėjimas; ~ by days and hours dienų ir valandų žymėjimas designator n 1 taikinio rodiklis; laser target ~

38 lazerinis taikinio rodiklis 2 žymeklis; lazer
~ lazerinis žymeklis designed adj skirtas (for); ~ for close combat skirtas artimajam mūšiui designer n projektuotojas, konstruktorius desired adj planuojamasis; ~ ground zero planuojamasis sprogimo epicentras destination n paskyrimo vieta, kelionės tikslas; final ~ galutinė paskyrimo vieta; original ~ pirminė paskyrimo vieta destroy v naikinti, griauti destroyer n 1 griovėjas, naikintojas 2 eskadrinis minininkas destruction n griovimas, naikinimas; emergency ~ of nuclear weapons tyčinis branduolinių ginklų naikinimas; mass ~ masinis naikinimas destructive adj griaunamasis, naikinamasis detach v 1 atskirti, atjungti 2 (pa)skirti (to) detachment n 1 atskyrimas, atjungimas 2
(atskirtasis) padalinys detail n 1 detalė, smulkmena; in ~ detaliai; personal ~s duomenys apie asmenį; to go into ~ leistis į smulkmenas 2 padalinys, komanda; ~ of marines jūrų pėstininkų grupė
3 tarnybinių pavedimų sąrašas; company
~ reikalingos atlikti kuopoje užduotys; daily ~ dienos tarnyba v paskirti (atlikti užduotį) detailed adj detalus; ~ report detalusis pranešimas detain v sulaikyti, suimti detainee n sulaikytasis asmuo detect v aptikti, surasti, susekti detection n aptikimas; radio ~ radijo aptikimas; drug ~ narkotikų aptikimas detective n seklys; private ~ privatus seklys; plainclothes ~ seklys civiliniais drabužiais detector n detektorius, indikatorius; metal ~ metalo detektorius; mine ~ minų ieškiklis détente n (tarptautinių santykių) įtampos mažinimas detention n sulaikymas, suėmimas; ~ camp internuotųjų stovykla deter v atgrasinti, sukliudyti deteriorate v blogėti, (pa)bloginti; ~ing relations blogėjantys santykiai deterioration n (pa)blogėjimas; ~ limit
(gaminio) galiojimo laikas

39 determination n 1 nustatymas; (sąvokos) apibrėžimas 2 ryžtingumas, pasiryžimas determine v 1 nuspręsti 2 nustatyti determined adj 1 nusistatęs 2 atkaklus 3 nustatytas deterrence n atgrasinimas deterrent n atgrasinimo priemonė detonate v sprogti; sprogdinti; to ~ a bomb susprogdinti bombą detonation n sprogimas; sympathetic ~ netiesioginė detonacija detonator n detonatorius; delay ~ delstinis detonatorius; instantaneous ~ momentinis detonatorius detour n apylanka, aplinkkelis detriment n nuostolis, žala; to the ~ of pakenkiant, darant žalą; without ~ to nekenkiant, nedarant žalos detrimental adj žalingas, nuostolingas, kenksmingas devastate v nusiaubti, nuniokoti devastation n nuniokojimas develop v 1 vystyti(s), plėtoti(s) 2 sukurti; ~ a plan sudaryti planą development n 1 vystymasis, raida, plėtimasis, plėtra; long-term ~ ilgalaikė plėtra; base ~ bazės išplėtimas 2 aplinkybė, įvykis; recent
~s pastarieji įvykiai deviate v nukrypti (from); to ~ from the plan nukrypti nuo plano deviation n nuokrypis, nukrypimas device n įtaisas, įrengimas, prietaisas; anticountermining ~ inercinės grandinės pertraukiklis; anti-lift ~ išminuoklis; anti-personnel ~ priešpėstinis įtaisas; anti-sweep ~ prieštralinis įtaisas; heatseeking ~ šilumos aktyvuojamas prietaisas; improvised explosive ~ improvizuotasis sprogdinimo užtaisas; intermittent arming
~ pertraukiamojo užtaisymo įtaisas; safety
~ saugiklis devote v 1 skirti; to ~ time to skirti laiką
2 pa(si)aukoti; to ~ one’s life to paskirti gyvenimą; to ~ oneself to pasiaukoti devoted adj ištikimas, atsidavęs; ~ to motherland atsidavęs tėvynei devotion n atsidavimas, prisirišimas diagram n diagrama, brėžinys; country cover
~ aprėpties lentelė

disarm diameter n skersmuo, diametras diarrh(o)ea n viduriavimas die v mirti; to ~ of wounds mirti nuo žaizdų differentiate v skirti(s), atskirti; ~ between belligerent and friendly obstacles skirti priešo kliūtis nuo savųjų dig v (dug) kasti; to ~ in kasti apkasus; to be well dug in būti gerai įsitvirtinus digit n skaitmuo; four-~ number keturženklis skaičius digital adj skaitmeninis; ~ readings skaitmeniniai rodmenys dignitary n aukštą postą užimantis žmogus diminish v mažinti, mažėti; to ~ threats sumažinti grėsmes direct adj 1 tiesus, tiesioginis; ~ line tiesioji linija; ~ illumination tiesioginis apšvietimas; ~ support tiesioginė parama;
~ flight tiesioginis skrydis 2 atviras, tiesus;
~ answer tiesus atsakymas v 1 nukreipti; to ~ efforts nukreipti pastangas; to ~ the way parodyti kelią 2 liepti, nurodyti 3 vadovauti, reguliuoti; to ~ the traffic reguliuoti judėjimą direction n 1 kryptis; in the ~ of link 2 vadovavimas; to act under the ~ of veikti kam vadovaujant; pl nuorodos, intrukcijos; to follow the ~s laikytis instrukcijų directive n direktyva, nurodymas; exercise planning ~ mokymų planavimo nurodymai; to issue ~s išleisti direktyvas disability n negalia, negebėjimas; bejėgiškumas;
~ pension invalidumo pensija; physical ~ fizinė negalia disable v 1 išvesti iš rikiuotės 2 sužaloti, suluošinti disabled adj 1 išvestas iš rikiuotės, sugadintas 2 suluošintas; ~ soldier suluošintas kareivis disadvantage n trūkumas, kliūtis disadvantageous adj nenaudingas, nepalankus disagree v 1 nesutarti, nesutikti 2 neatitikti, prieštarauti disagreement n 1 nesutarimas 2 prieštaravimas disappear v dingti, prapulti, išnykti disappearance n išnykimas, dingimas disarm v 1 nu(si)ginkluoti 2 perjungti į saugos padėtį (miną, ginklą); ~ed mine į saugos

disagreement padėtį perjungta mina disarmament n nu(si)ginklavimas; complete
~ visiškas nusiginklavimas; nuclear ~ branduolinis nusiginklavimas disarray n netvarka, pairimas; in ~ netvarkingas disassemble v išardyti, išmontuoti disaster n nelaimė, bėda; natural ~ stichinė nelaimė disband v panaikinti, paleisti; to ~ a regiment panaikinti pulką discard v 1 išmesti 2 atmesti, atsisakyti; to
~ unreliable data atmesti nepatikimus duomenis discern v 1(at)skirti, matyti skirtumą 2 išskirti, įžiūrėti discernible adj įžiūrimas, pastebimas discharge n 1 paleidimas (iš kariuomenės);
~ papers demobilizacijos dokumentai; to give sb a medical ~ atleisti iš kariuomenės dėl sveikatos 2 vykdymas (pareigų, įsipareigojimų ir pan.) 3
(iš)šovimas; accidental ~ atsitiktinis šūvis; negligent ~ netyčinis šūvis 4 išmetimas;
~ pipe išmetamasis vamzdis v 1 paleisti iš kariuomenės 2 vykdyti; ~ one’s responsibilities atlikti pareigas 3 (iš)šauti 4 išmesti, išleisti (atliekas ir pan.) discharger n paleidiklis, išmetiklis; smoke
~ dūmų paleidiklis, dūmiklis; dūminis granatsvaidis disciplinary adj drausmės, drausminis; to take ~ actions taikyti drausmines nuobaudas discipline n 1 drausmė, tvarka; to keep/maintain ~ palaikyti drausmę 2 mokomasis dalykas v nubausti disciplined adj drausmingas disclose v atskleisti, demaskuoti; to ~ a secret atskleisti paslaptį disclosure n atskleidimas, demaskavimas discourage v 1 atimti drąsą, norą 2 atkalbėti, sukliudyti (from) discouragement n 1 drąsos atėmimas 2 atkalbinėjimas, kliudymas discredit v diskredituoti, teršti gerą vardą discreditable adj gėdingas; ~ behavio(u)r gėdingas elgesys

40 discreet adj taktiškas, diskretiškas discrete adj atskiras, pavienis; ~ targets pavieniai taikiniai discretion n 1 veiksmų laisvė; nuožiūra; to use one’s ~ elgtis savo nuožiūra 2 mokėjimas laikyti paslaptį, diskretiškumas discriminate v 1 atskirti, išskirti (between, from) 2 diskriminuoti (against) discriminating adj skiriamasis; ~ feature skiriamasis bruožas discrimination n 1 atskyrimas, išskyrimas; target ~ taikinių atskyrimas 2 diskriminacija; racial ~ rasinė diskriminacija disease n liga, susirgimas; communicable/ contagious/infectious ~ infekcinė, užkrečiamoji liga; insect-borne ~s vabzdžių platinamos ligos; to contract a ~ užsikrėsti disembark v išlipti, išlaipinti disembarkation n išlipimas, išlaipinimas disengage v nutraukti kovos veiksmus; atsitraukti nuo priešo disengagement n kovos nutraukimas disgrace n gėda, negarbė; nemalonė v
(pa)daryti gėdą; to ~ one’s name suteršti savo vardą/reputaciją disguise n maskavimasis, persirengimas, apgaulinga išorė v maskuotis, persirengti; to
~ as a security guard persirengti apsaugos darbuotoju; to ~ one’s intentions slėpti savo ketinimus dishonest adj nesąžiningas, nedoras dishonesty n nesąžiningumas dishono(u)r n negarbė, gėda; to bring ~ to užtraukti gėdą v negarbingai elgtis dishono(u)rable adj gėdingas, žemas; ~ discharge gėdingas pašalinimas iš kariuomenės disinformation n dezinformacija disintegrate v 1 skaidytis, suskilti; ~ into warring parties (su)skilti į kariaujančias puses 2 suirti, subyrėti disintegration n 1 skaidymasis, skilimas 2 suirimas dislocate v iš(si)narinti (koją ir pan.) dislocation n išnirimas, išnarinimas; to identify a ~ nustatyti išnirimą dislodge v 1 išstumti (priešą iš pozicijų) 2 iš(si)judinti 41 dismantle v 1 išmontuoti, išardyti; to ~ a weapon išardyti ginklą 2 išardyti, sugriauti
(organizaciją ir pan.) dismantlement n išmontavimas, išardymas dismiss v 1 paleisti, atleisti int ~ed! išsivaikščiot! (komanda) 2 nesvarstyti, atmesti; to ~ a threat ignoruoti grėsmę dismissal n atleidimas, išleidimas dismount v 1 nulipti (nuo dviračio) 2 išlipti
(iš sunkvežimio) disobedience n nepaklusnumas; civil ~ pilietinis nepaklusnumas disobedient adj nepaklusnus disobey v nepaklusti disorder n 1 netvarka 2 neramumai, bruzdėjimas; to provoke ~ išprovokuoti neramumus
3 sutrikimas (sveikatos) disorganization n dezorganizacija, maišatis disorganize v dezorganizuoti, trikdyti disorganized adj pakrikęs, dezorganizuotas disorient v ═ disorientate klaidinti, dezorientuoti(s) disparage v nepagarbiai atsiliepti, menkinti, nevertinti; to ~ sb’s achievements
(su)menkinti kieno nuopelnus disparate adj visiškai skirtingas, nesulyginamas; ~ information visiškai skirtinga informacija disparaty n skirtumas, neatitikimas; ~ in the number of casualties aukų skaičiaus neatitikimas dispatch n 1 (iš)siuntimas, pasiuntimas 2 skubus pranešimas v pasiųsti, išsiųsti; to ~ a reconnaissance party išsiųsti žvalgų grupę dispatcher n dispečeris dispel v išsklaidyti, išblaškyti; to ~ doubts išsklaidyti abejones; to ~ hostility išsklaidyti priešiškumą dispensary n ambulatorija dispersal n iš(si)sklaidymas; išvaikymas disperse v iš(si)sklaidyti, iš(si)skirstyti, išplisti; išplatinti; to ~ the crowd išsklaidyti minią; to ~ orders išplatinti įsakymus dispersed adj išsklaidytas dispersion n iš(si)sklaidymas, sklaida; ~ of gas dujų išsisklaidymas displace v perkelti, perstatyti displaced adj perkeltas; ~ed person perkeltasis asmuo

distant displacement n 1 perkėlimas; echelon ~ perdislokavimas ešelonais 2 laivo tonažas display n 1 ekranas 2 parodymas, paroda, demonstravimas v (pa)rodyti, demonstruoti; to ~ self-confidence rodyti pasitikėjimą savimi; to ~ solidarity demonstruoti solidarumą disposable adj vienkartinis; ~ weapon vienkartinio panaudojimo ginklas disposal n 1 atsikratymas, išmetimas, sunaikinimas; ~ of radioactive waste radioaktyviųjų atliekų sunaikinimas; ~ of weapons ginklų sunaikinimas; explosive ordnance ~ sprogstamųjų šaudmenų neutralizavimas; mine ~ minų neutralizavimas
2 turėjimas žinioje, disponavimas; at one’s
~ kieno nors žinioje/dispozicijoje dispose v atsikratyti, išmesti, sunaikinti (of); to ~ of contaminated clothing sunaikinti užterštus drabužius dispossess v 1 atimti nuosavybės teises 2 iškraustyti dispossession n 1 nuosavybės teisių atėmimas
2 iškraustymas disposition n išdėstymas, dislokacija disputable adj ginčytinas, abejotinas dispute n 1 disputas, debatai 2 ginčas v diskutuoti, ginčytis disregard n ignoravimas, dėmesio nekreipimas (for/of) v ignoruoti, nekreipti dėmesio; to ~ rules ignoruoti taisykles disrupt v (su)ardyti, (su)žlugdyti; to ~ enemy lines suardyti priešo gretas; to ~ electricity supply nutraukti elektros energijos tiekimą disruption n (su)ardymas, (su)žlugdymas; ~ of delivery tiekimo nutraukimas disruptive adj griaunamasis, ardomasis; ~ influence griaunamoji įtaka (on) disseminate v skleisti, platinti (informaciją) dissemination n platinimas dissident n disidentas distance n nuotolis, atstumas; buffer ~ garantuotas saugus nuotolis; endurance
~ patvaros nuotolis; in the ~ tolumoje; observer–target ~ nuotolis tarp stebėtojo ir taikinio; safety ~ saugusis nuotolis; vehicle
~ atstumas tarp transporto priemonių distant adj tolimas, nutolęs; ~ target tolimas taikinys distinguish distinguish v atskirti; išskirti, įžiūrėti distinguished adj pasižymėjęs; ~ guest garbingas svečias distort v iškraipyti, iškreipti distorted adj iškreiptas; ~ transmission iškreiptasis (radijo) perdavimas distortion n iškraipymas, iškreipimas; ~ of facts faktų iškraipymas distract v atitraukti dėmesį distraction n dėmesio atitraukimas; military
~ karinė apgaulė distress n bėda, pavojus, nelaimė; ~ signal nelaimės signalas; in ~ pavojuje distribute v skirstyti, dalyti (among, to) distribution n skirstymas, dalijimas district n rajonas, sritis, apygarda; military
~ karinė apygarda disturb v trukdyti, ardyti tvarką; to ~ public order pažeisti viešąją tvarką disturbance n 1 (tvarkos, ramybės) ardymas
2 bruzdėjimas, neramumai; civil ~ civiliniai neramumai ditch n griovys; anti-tank ~ prieštankinis griovys dive v (pa)nerti diver n naras diverse adj įvairus; ~ missions įvairios misijos diversion n 1 nukreipimas, atitraukimas; ~ of attention dėmesio atitraukimas 2 diversija; apgaulingoji ataka 3 alternatyvusis maršrutas diversionary adj nukreipiamasis; ~ attack nukreipiamasis puolimas diversity n įvairovė, skirtingumas; ~ of opinions nuomonių skirtumas; ethnic ~ etninė įvairovė divert v nukreipti; to ~ the traffic nukreipti eismą divide n pasidalijimas; takoskyra; v dalyti(s)
(into – į; among – tarp) division n 1 divizija 2 skyrius 3 pa(si)dalijimas, dalijimas(is) (into); territorial ~ teritorinis pasidalijimas 4 nesutarimas, nevieningumas; ethnic ~s etniniai nesutarimai divulge v atskleisti (paslaptį, planus ir pan.); to ~ the information source atskleisti informacijos šaltinį doctrine n doktrina; defence ~ gynybos doktrina 42 document n dokumentas v dokumentuoti, patvirtinti dokumentais; to ~ evidence dokumentais pagrįsti įrodymus dodge v vengti, išsisukinėti; to ~ military service vengti privalomosios karo tarnybos dodger n vengėjas; draft ~ asmuo, vengiantis privalomosios karo tarnybos dog handler n kinologas dog tag n metalinis asmens tapatybės ženklas
(nešiojamas ant kaklo) domain n (veiklos, interesų) sritis, sfera dominance n vyravimas, dominavimas dominant adj dominuojantis, vyraujantis; svarbiausias dominate v 1 dominuoti 2 viešpatauti dormant adj pasyvus, neveikiąs; ~ mine pasyvi mina dormitory n bendrabutis dose n dozė, porcija, dalis; absorbed ~ sugertoji apšvitos dozė; acute radiation ~ ūminė apšvitos dozė; chronic radiation ~ lėtinė apšvitos dozė; exposure ~ ekspozicinė apšvitos dozė; incapacitating ~ žalojamoji apšvitos dozė; maximum permissible ~ didžiausioji leidžiamoji apšvitos dozė; median incapacitating ~ žalojamoji apsinuodijimo dozė; mean lethal ~ vidutinė mirtinoji apšvitos dozė; threshold toxic ~ ribinė apsinuodijimo dozė dosimeter n dozimetras dossier n dosjė, dokumentų rinkinys; target
~ taikinių informacijos rinkinys dot n taškas; ~s and dashes taškai ir brūkšniai double adj dvigubas; ~ blow dvigubas smūgis v 1 (pa)dvigubinti; to ~ the spending padvigubinti išlaidas 2 su(si)lenkti doubt n abejonė; no ~ be abejo; to cast ~
(su)kelti abejonių (on/over) v abejoti down v priversti nusileisti (lėktuvą) downgrade v 1 (su)menkinti, pabloginti,
(pa)prastinti 2 pažeminti (tarnyboje) 3 sumažinti slaptumą downplay v (su)menkinti (svarbą, vertę ir pan.) downsize v sumažinti; to ~ the army sumažinti kariuomenę draft n 1 planas, projektas 2 šaukimas į

43 kariuomenę; pašauktųjų kontingentas v 1 rengti planą/projektą 2 imti/šaukti į kariuomenę draftee n šaukiamasis drag v tempti, vilkti, traukti dragoon n dragūnas dramatic adj dramatiškas, neįprastas; ~ recovery neįtikėtinas pasveikimas drastic adj griežtas, radikalus; to take ~ measures imtis griežtų priemonių draw v (drew, drawn) 1 braižyti 2 sudaryti
(dokumentą) 3 gauti, pasiimti; to ~ rations gauti maisto davinį; to ~ stores pasiimti atsargas drawback n trūkumas, yda; to reveal serious
~s atskleisti rimtus trūkumus drawdown n sumažinimas; ~ of soldiers karių skaičiaus sumažinimas dread n didelė baimė, siaubas v labai bijoti dreadful adj baisus, siaubingas; ~ accident siaubinga avarija dress n apranga; barrack ~ kasdieninė uniforma (megztinis ir kelnės) v 1 rengti(s) 2 tvarstyti (žaizdą) dressing n 1 tvarstis, tvarsliava 2 (žaizdos) tvarstymas, perrišimas; ~ station pirmosios medicinos pagalbos punktas; to apply a ~ uždėti tvarstį drift n derivacija, lėtas slinkimas pasroviui/ pavėjui; dreifavimas v dreifuoti, plaukti, nešti pasroviui/pavėjui drill n 1 rikiuotės mokymas, pratybos; ~ grounds rikiuotės mokymo aikštė; ambush
~ pasalos pratybos; attack ~ puolimo pratybos; battle ~ mūšio pratybos 2 grąžtas v
1 mokyti, treniruoti 2 gręžti drinkable adj geriamas, tinkamas gerti drive n 1 važiavimas, vairavimas 2 veržlumas, varomoji jėga; major ~ pagrindinė varomoji jėga drone n nepilotuojamas lėktuvas; nevaldomasis aparatas drop n 1 kritimas, sumažėjimas; ~ in temperature temperatūros kritimas 2 išmetimas, nusileidimas parašiutu; ~ height išmetimo aukštis; ~ zone nusileidimo zona; free ~ laisvasis krovinių išmetimas 3 lašas v 1 kristi; to ~ down kristi ant žemės 2 sumažėti, sumažinti (to) 3 išmesti 4 mesti, nustoti; to ~

dysentery nuclear ambitions atsisakyti branduolinių ambicijų drown v 1 (nu)skęsti; skandinti(s) 2 apsemti, užlieti drowned adj 1 nuskendęs 2 apsemtas, užlietas; ~ by flood apsemtas potvynio drug n 1 vaistas 2 narkotikas drugstore n vaistinė drum n 1 būgnas 2 cisterna; oil ~ naftos cisterna 3 (ginklo) būgnas drummer n būgnininkas dual adj dvejopas, dvilypis, dvigubas; ~purpose instrument dvejopo naudojimo instrumentas; ~ aim dvejopas tikslas duck v staiga pasilenkti (vengiant smūgio) dud n nesprogęs šaudmuo due to prep dėl, dėka; ~ reduction dėl sumažinimo dugout n slėptuvė (apkase) dummy n manekenas, maketas; apgaulingas judesys, manevras adj 1 apgaulingas, padirbtas, fiktyvus; ~ message apgaulingasis pranešimas 2 mokomasis dump n laikinasis sandėlis; ammunition
~ laikinasis šaudmenų sandėlis; supply
~ laikinasis tiekimo sandėlis v 1 laikinai sandėliuoti 2 apleisti, palikti, atsisakyti; to ~ a vehicle palikti/pamesti transporto priemonę duplicate n dublikatas, kopija; in ~ dviem egzemplioriais; ~ negative negatyvo dublikatas v kopijuoti, dubliuoti durability n tvirtumas, ilgaamžiškumas durable adj tvirtas, pastovus, patvarus; ~ material tvirta medžiaga duration n trukmė dusk n prieblanda, prietema dust n dulkės duty n 1 pareiga; to carry out the ~ atlikti pareigą 2 tarnybinės pareigos; hazardous
~ tarnyba pavojingomis sąlygomis; overseas ~ tarnyba užjūryje; off ~ ne tarnyboje; to resume ~ies vėl eiti pareigas; tour of ~ tarnybinė kelionė 3 budėjimas; to be on ~ budėti; to come off ~ baigti budėjimą; to take over one’s ~ perimti budėjimą; to turn over one’s ~ perduoti budėjimą dynamite n dinamitas dysentery n dizenterija

earmark

E earmark v 1 rezervuoti, atidėti, skirti 2
(pa)žymėti
earphones n pl ausinės earpiece n ausinės earthing n įžeminimas earthwork n ppr. pl žemės pylimas, sankasa
(įtvirtinimai)
ease n lengvumas, laisvumas int at ~ ! laisvai!
(komanda) v 1 palengvinti; to ~ pain palengvinti skausmą 2 sumažinti; to ~ pressure sumažinti įtampą east n rytai; Middle ~ Artimieji Rytai adj rytinis, rytų adv į rytus (of) eastbound adj vykstantis į rytus eastward(s) adv į rytus, rytų kryptimi easy adj lengvas; ~ to operate lengvai valdomas eavesdrop v slapta klausytis (on) echelon n ešelonas; pakopa; attack ~ atakos ešelonas; follow-on ~ sekimo ešelonas; follow-up ~ pastiprinimo ešelonas; rear ~ užnugario ešelonas echo n aidas, atgarsis; radar ~ radiolokacinis atspindys edge n kraštas, riba, pakraštys, briauna; cutting ~ aukščiausias lygmuo/pasiekimas; forward ~ of the battle area priešakinis mūšio rajono kraštas, priešakinė gynybos linija; ~ of the wood pamiškė effect n 1 pasekmė, rezultatas; to that ~ tuo tikslu 2 poveikis, įtaka; come into ~ įsigalioti; harmful ~ žalingas poveikis; highexplosive ~ ardomasis poveikis; impact ~ pataikymo poveikis; lethal ~ mirtinas poveikis; nuclear collateral ~s branduoliniai šalutiniai nuostoliai; pushing ~ svaidomasis poveikis; shattering ~ ardomasis poveikis; shock ~ smūgio bangos poveikis; side ~ šalutinis poveikis 3 pl turtas, daiktai; personal
~s asmeniniai daiktai effective adj 1 veiksmingas; ~ range of fire veiksmingasis šaudymo nuotolis 2 galiojantis, veikiantis effectiveness n veiksmingumas; combat ~ kovos geba effort n 1 pastanga; concerted ~ s bendros pastangos; fruitful ~s vaisingos pastangos;

44 to make ~s dėti pastangas; to spare no ~s negailėti pastangų 2 bandymas, mėginimas; in an ~ to do sth bandant ką daryti egress n išėjimas, pasitraukimas eject v 1 išmesti, pašalinti (jėga) 2 katapultuoti(s) ejection n 1 išmetimas 2 katapultavimas elect v išrinkti election n rinkimai; upcoming ~ būsimieji rinkimai element n 1 elementas, sudedamoji dalis; the
~s stichija 2 padalinys; combat ~ kovos padalinys; combat support ~ kovinės paramos padalinys; seagoing ~ jūrų padalinys elevate v pakelti, iškelti elevated adj pakeltas, iškeltas elevation n iškilimas, pakilimas; aukštis (virš jūros lygio); ~ guidance aukščio nurodymas; ~ of security saugusis aukštis; spot ~ aukščio taškas (žemėlapyje) eligibility n teisė (pvz. būti renkamu); tinkamumas; ~ requirements tinkamumo reikalavimai eligible v turintis teisę (for); tinkamas (for); to be ~ for promotion tinkamas paaukštinti eliminate v pašalinti, panaikinti, likviduoti; to
~ the sentries pašalinti sargybinius elimination n pašalinimas, likvidavimas elite n elitas elude v išvengti, pasprukti; to ~ capture išvengti sulaikymo elusive adj nepagaunamas embankment n krantinė, pylimas embargo n embargas; arms ~ ginklų embargas; to impose/enforce an ~ paskelbti embargą; to lift an ~ atšaukti embargą embark v įlipti, įlaipinti, įsodinti embarkation n įlipimas, įlaipinimas, įsodinimas embassy n ambasada embed v įstatyti, įtvirtinti; įstrigti embody v įkūnyti, išreikšti; įgyvendinti embrace n apglėbis v apimti, įtraukti; to
~ a wide range of issues apimti daug klausimų embrasure n ambrazūra emerge v iškilti, pasirodyti, atsirasti emergency n nenumatytas atvejis, kritiška padėtis, ekstremalioji situacija; avarija; in

45 case of ~ kraštutiniu atveju; ~ exit avarinis išėjimas; ~ in war nepaprastoji padėtis karo metu; state of ~ nepaprastoji/ypatingoji padėtis emissary n emisaras, pasiuntinys emit v 1 skleisti, spinduliuoti 2 išmesti; to ~ gasses išmesti dujas emitter n spinduliavimo šaltinis emphasize v pabrėžti, akcentuoti emplacement n ugnies pozicija; gun ~ pabūklo pozicija employ v 1 panaudoti 2 įdarbinti employment n panaudojimas; ~ of military forces karinių pajėgų panaudojimas empower v 1 įgalioti, suteikti teisę 2 įgalinti, suteikti galią enable v įgalinti, duoti teisę encamp v įrengti stovyklą encampment n stovykla; stovyklos įrengimas encipher v užkoduoti encircle v (ap)supti encirclement n apsupimas, apsuptis enclave n anklavas, svetimų valdų apsupta teritorija enclose v 1 įdėti (į voką) 2 aptverti enclosure n 1 aptvaras; prisoners of war
~ karo belaisvių aptvaras 2 priedas prie laiško encode v (už)koduoti, (už)šifruoti encompass v apimti; to ~ a wide range of activities apimti daug veiklos rūšių encounter n netikėtas susidūrimas, susirėmimas, susitikimas v netikėtai susidurti, susiremti, susitikti; to ~ resistance susidurti su pasipriešinimu encourage v drąsinti, skatinti, remti encouragement n padrąsinimas encouraging adj drąsinantis encroach v kėsintis (on/upon); to ~ on sb’s rights kėsintis į kieno teises encroachment n kėsinimasis (on/upon) encrypt v užkoduoti encumber v apsunkinti, trukdyti end n galas, pabaiga; to bring sth to an ~ užbaigti ką, padaryti kam galą; in the ~ pagaliau, galų gale; to this ~ dėl to, tuo tikslu v (už)baigti, nutraukti endanger v statyti į pavojų

enquire endorse v 1 pasirašyti; to ~ a check pasirašyti čekį 2 paremti, palaikyti; to ~ a proposal paremti pasiūlymą endorsement n 1 pasirašymas 2 palaikymas, patvirtinimas endurance n 1 ištvermė; powers of ~ gebėjimas ištverti; ~ march žygis ištvermei stiprinti/tikrinti 2 (įrenginio) patvarumas, patvara endure v 1 iškęsti, iš(si)laikyti; to ~ pressure iškęsti įtampą 2 būti patvariam, išlikti; to ~ wear and tear būti atspariam susidėvėjimui enemy n priešas; to engage the ~ susiremti su priešu; to close with the ~ stoti į mūšį su priešu enfilade n šaudymas išilgine ugnimi v apšaudyti išilgine ugnimi enforce v versti vykdyti; užtikrinti enforcement n spaudimas, vertimas; law ~ vertimas laikytis įstatymų; peace ~ taikos įvedimas engage v 1 užsiimti (in) 2 pradėti kovoti, paleisti ugnį, susiremti (with); to ~ a target šauti į taikinį engagement n 1 užsiėmimas 2 susirėmimas; meeting ~ pasitiktinis mūšis; rules of ~ kovos veiksmų eigos nurodymai engine n variklis; internal combustion ~ vidaus degimo variklis engineer n inžinierius, pionierius; corps of ~ s inžinierių korpusas; ~ support inžinerinė parama v konstruoti, projektuoti engineering n inžinerija, inžineriniai darbai; field ~ lauko inžineriniai darbai enhance v didinti, stiprinti, kelti; to ~security stiprinti saugumą enlarge v didinti, didėti, plėsti(s) enlargement n didėjimas, plėtimasis; NATO ~
NATO plėtimasis; speedy ~ sparti plėtra enlist v stoti į karo tarnybą (in) enlisted adj (į)stojęs į karo tarnybą; ~ men/ personnel puskarininkiai ir eiliniai enlistment n stojimas/ėmimas, į karo tarnybą enmity n priešiškumas, nesantaika (between
– tarp; over – dėl) enquire v ═ inquire 1 teirautis, klausti 2 išaiškinti, (iš)tirti (into)

enquiry enquiry n ═ inquiry 1 pasiteiravimas 2 tyrimas enrol(l) v 1 įtraukti į sąrašą, įregistruoti, priimti (in/on) 2 verbuoti į kariuomenę; stoti į kariuomenę (in/on) enrol(l)ment n 1 įtraukimas į sąrašus, registracija, priėmimas 2 verbavimas į kariuomenę; stojimas į kariuomenę ensign n jaunesnysis leitenantas (laivyne) ensue v eiti paskui/vėliau, būti pasekme ensuing adj po to einantis; ~ consequences išplaukiantys padariniai ensure v garantuoti, užtikrinti entail v apimti, įjungti; to ~ challenges sietis su iššūkiais; to ~ great efforts pareikalauti didelių pastangų entanglement n vielų užtvara entire adj visas, ištisas entitle v duoti teisę; to be ~d to turėti teisę į ką entity n vienetas; political ~ politinis vienetas entourage n lydintieji asmenys; aplinka entrance n įėjimas; įvažiavimas entrench v 1 įsitvirtinti apkasuose 2 nusistovėti, įsigalėti entrenched adj 1 įsitvirtinęs apkasuose 2 nusistovėjęs, įsigalėjęs; ~ attitude nusistovėjęs požiūris entrenchment n įtvirtinimas, tranšėja, apkasas entrust v patikėti (with); pavesti (to); to ~ sb with the task patikėti kam užduotį; to ~ the task to sb pavesti kam užduotį entry n 1 įėjimas, įvažiavimas; no ~ įeiti/įvažiuoti draudžiama; forceful ~ įsibrovimas jėga 2 įrašas (dokumente) envelop v apsupti, apsiausti envelopment n apsiautimas, apsupimas, apsuptis, apglėbis; two-pronged ~ dvikryptė apsuptis environment n aplinka; austere ~ atšiauri aplinka; hostile ~ priešiška aplinka; radiological ~ radiacinė situacija; service ~ eksploatacijos sąlygos environs n pl apylinkės, aplinka; immediate
~ artimiausios apylinkės envision v ═ envisage numatyti, įsivaizduoti; to ~ the role numatyti vaidmenį

46 envoy n pasiuntinys; special ~ specialusis pasiuntinys epaulet(te) n epoletas; aide-de-camp ~s adjutanto epoletai equal adj (to)lygus, vienodas; prilygstantis (to); ~ opportunities policy lygių galimybių politika; on ~ terms vienodomis sąlygomis equate v sulyginti, prilyginti (with) equip v 1 aprūpinti, įrengti (with); ill-~ped blogai aprūpintas; well-~ped gerai aprūpintas 2 duoti, tiekti (with) equipment n 1 įrenginiai, įranga, reikmenys; airborne interception ~ aviacinė perėmimo įranga; combat ~ mūšio įranga; guidance station ~ valdymo stoties įranga; highperformance ~ aukšto lygio įranga; organic
~ tabelinė įranga; portable ~ nešiojamoji įranga 2 ekipuotė; individual protective
~ individualiosios apsaugos priemonės; signature ~ atpažinimo įranga; smokegenerating ~ dūmijimo įranga equivalent n ekvivalentas (of) adj ekvivalentiškas, lygiavertis (to) eradicate v išnaikinti; to ~ a conflict pašalinti konfliktą erect v (pa)statyti; to ~ a tent pastatyti palapinę error n klaida, paklaida; nuokrypis; acceleration ~ pagreičio klaida; bombing ~ bombų mėtymo klaida; delivery ~ taiklumo paklaida; horizontal ~ horizontalioji paklaida; probable ~ galimasis nuokrypis erroneous adj klaidingas; ~ assumption klaidinga prielaida erupt v išsiveržti, prasiveržti eruption n išsiveržimas, prasiveržimas; violence ~ smurto protrūkis escalate v eskaluoti, didinti; didėti; to ~ war actions eskaluoti karo veiksmus escalation n eskalavimas, didinimas; didėjimas; ~ of the conflict 1 konflikto paaštrėjimas 2 konflikto didinimas escape n 1 pabėgimas 2 išsigelbėjimas; fire ~ atsarginis išėjimas gaisro atveju; narrow ~ vos išvengtas pavojus v 1 pabėgti, ištrūkti
(from) 2 išvengti; to ~ danger išvengti pavojaus escarpment n status šlaitas

47 escort n palyda, eskortas; ~ forces lydinčiosios (apsaugos) pajėgos; ~ officer lydintysis karininkas; administrative ~ administracinė palyda; convoy ~ konvojaus palyda v lydėti su apsauga, eskortuoti espionage n šnipinėjimas; convicted of ~ nuteistas už šnipinėjimą esprit de corps n kolektyvumo/susibūrimo dvasia essence n esmė essential adj esminis, svarbus n pl būtiniausi dalykai; pagrindai establish v 1 įsteigti, įkurti; to ~ conditions sudaryti sąlygas 2 nustatyti, surasti (tiesą); to ~ facts nustatyti faktus; to ~ links užmegzti ryšį 3 nusistovėti, įsigalėti; ~ed policy įsigalėjusi politika establishment n 1 įkūrimas, įsteigimas 2 nustatymas 3 įstaiga, institucija, organizacija; karinė bazė; emergency ~ nepaprastosios padėties etatai; peacetime ~ taikos meto etatų sąrašas estimate n įvertinimas; ~ of the situation situacijos įvertinimas; intelligence ~ žvalgybinis įvertinimas; rough ~ apytikris apskaičiavimas; to give an ~ for sth pateikti/sudaryti išlaidų sąmatą v įvertinti, nustatyti vertę; to
~ the distance nustatyti nuotolį estimated adj nustatytas, numatytas; ~ time of arrival/departure numatytas atvykimo/ išvykimo laikas estimation n įvertinimas; post-strike damage
~ nuostolių įvertinimas po puolimo ethnic adj etninis; ~ cleansing etninis valymas; ~ communities etninės bendruomenės; ~ minority etninė mažuma; ~ strife etninė nesantaika evacuate v 1 evakuoti 2 palikti (pavojingą vietą); to ~ the positions palikti pozicijas evacuation n evakuacija, evakavimas; aeromedical ~ medicininis evakavimas orlaiviais; air ~ evakavimas orlaiviais; equipment casualty ~ sugadintos technikos evakavimas evacuee n evakuojamasis evade v išvengti, išsisukti, apeiti; to ~ military service vengti karo tarnybos evaluate v įvertinti evaluation n įvertinimas

excruciating evaluator n vertintojas evasion n (iš)vengimas, ištrūkimas, išsisukinėjimas;
~ and escape ištrūkimas ir pabėgimas evasive adj vengiantis, išsisukinėjantis event n 1 įvykis; in the ~ of war karo atveju; in any ~ bet kuriuo atveju 2 renginys; social ~ visuomeninis renginys 3 (sporto) rungtis eventual adj galutinis; ~ outcome galutinis rezultatas eventuality n galimas atvejis, galima pasekmė; to be prepared for every ~ būti bet kam pasiruošus evidence n 1 akivaizdumas, aiškumas 2 įrodymas, pagrindas; sufficient ~ pakankami įrodymai; to give ~ liudyti 3 įkaltis evident adj aiškus, akivaizdus evolve v plėtotis, vystytis evolution n plėtotė, raida, vystymasis ex- pref eks-, buvęs; ~ serviceman buvęs karys exacting adj įtemptas; ~ work didelio kruopštumo reikalaujantis darbas; ~ standards griežtos normos examination n apžiūrėjimas, tikrinimas; thorough ~ kruopšti apžiūra examine v 1 apžiūrėti, ištirti, išnagrinėti 2 egzaminuoti exceed v 1 viršyti 2 pralenkti; to ~ smb in strength būti stipresniam except prep išskyrus, be v išskirti exception n išimtis exceptional adj ypatingas, išimtinis, išskirtinis;
~ transport ypatingasis transportas excess n perteklius; ~ baggage viršsvorinis bagažas/krovinys; in ~ of daugiau negu excessive adj pernelyg didelis; ~ load pernelyg didelis krūvis exchange n 1 keitimasis, mainai; ~ of political prisoners apsikeitimas politiniais kaliniais
2 trumpalaikis susirėmimas v keistis; to ~ fire susišaudyti exclude v 1 pašalinti, išmesti 2 neįsileisti, nepriimti exclusion n 1 pašalinimas 2 neprileidimas exclusive adj išskirtinis; ~ interview išskirtinis interviu excruciating adj nepakeliamas, didžiulis; ~ pain nepakeliamas skausmas

exculpate exculpate v išteisinti, reabilituoti excuse n pa(si)teisinimas; dingstis; without
~ be pateisinimo; to make ~s for teisintis, atsiprašinėti v 1 pateisinti 2 atleisti, dovanoti execute v (į)vykdyti, atlikti; to ~ a plan vykdyti planą execution n (į)vykdymas, atlikimas; to put a plan into ~ įvykdyti planą executive n pareigūnas adj vykdomasis, administracinis; ~ officer štabo viršininkas exempt v atleisti (from); to ~ from military service atleisti nuo karo tarnybos adj atleistas (from); arms ~ from confiscation nekonfiskuojamieji ginklai exemption n atleidimas (from); ~ from classes atleidimas nuo pratybų exercise n 1 pratybos; ~ commander pratybose dalyvaujančių pajėgų vadas; ~ specifications pratybų scenarijus; command post ~s štabų pratybos; controlled ~s kontroliuojamosios pratybos; field ~s lauko pratybos; forthcoming/upcoming ~s būsimi mokymai; inter-command ~s tarptautinės pratybos; intra-command ~s vietinės vadovybės pratybos; vadovybių pratybos; large-scale ~s didelio masto pratybos; live
~s realiosios pratybos; NATO-wide ~s bendrosios NATO pratybos; nuclear weapon ~ branduolinės pratybos; synthetic ~s pratybos su treniruokliais 2 mankšta; to take
~ mankštintis v 1 mankštintis, treniruotis
2 vykdyti, įgyvendinti; to ~ operational control atlikti operatyvinį valdymą 3 rodyti, demonstruoti (valdžią, palankumą); to ~ pressure daryti spaudimą exert v 1 įtempti (jėgas), stengtis; to ~ oneself dėti pastangas 2 panaudoti, taikyti; to ~ influence daryti įtaką; to ~ pressure daryti spaudimą (on), spausti exertion n 1 stengimasis, pastangos; physical
~ fizinės pastangos 2 jėgos panaudojimas, prievarta; ~ of authority valdžios panaudojimas exfiltrate v atsitraukti iš priešo teritorijos mažomis grupėmis exhalation n iškvėpimas exhale v iškvėpti exhaust n išmetamosios dujos; ~ pipe

48 išmetimo vamzdis v 1 išsekinti, išsemti; to
~ the subject baigti nagrinėti klausimą 2 išnaudoti; to ~ fuel supply išnaudoti kuro atsargas exhausted adj 1 išsekęs; išsekintas; completely ~ visiškai išsekęs 2 išnaudotas; ~ ammunition išeikvoti šaudmenys exhaustion n 1 išsekimas; heat ~ išsekimas nuo karščio; to die of ~ mirti nuo išsekimo
2 išnaudojimas (išteklių) exile n 1 tremtis, ištrėmimas; to send sb into
~ ištremti 2 tremtinys; political ~ politinis tremtinys v ištremti exit n išėjimas; išvažiavimas (iš pagrindinio kelio); emergency ~ avarinis išėjimas exonerate v atleisti (nuo bausmės ir pan.), reabilituoti (from) expand v (iš)plėsti, (pa)didėti expansion n (išsi)plėtimas, (pa)didėjimas;
NATO ~ NATO plėtra expedite v pagreitinti; to ~ the procedure pagreitinti procedūrą expedition n ekspedicija expeditionary adj ekspedicijos, ekspedicinis;
~ force ekspedicinės pajėgos expeditious adj greitas, operatyvus; ~ response operatyvus atsakas expel v išvaryti, pašalinti (from); to ~ from an organization pašalinti iš organizacijos. expend v išleisti, išeikvoti; ~ energy išeikvoti energiją; ~ ammunition išeikvoti/baigti šaudmenis expendable adj eikvojamas, naudojamas; ~ supplies and materials sunaudojamosios materialinės priemonės expenditure n išlaidos (on); ~ on upgrading išlaidos modernizavimui; annual military
~ metinės karinės išlaidos; itemized ~ detalizuotos išlaidos experience n patirtis; to gain ~ įgyti patirties v patirti experienced adj patyręs (in/at); ~ sapper patyręs pionierius; ~ in disarming mines turintis patirties padarant minas nekenksmingas expert n ekspertas, specialistas (at/in/on) expertise n kompetencija explode v sprogti exploder n sprogdinimo prietaisas

fake

49 exploit n žygdarbis v naudoti, eksploatuoti; išnaudoti (galimybes) exploitation n 1 naudojimas, eksploatacija
2 sėkmės plėtojimas; limit of ~ sėkmės plėtojimo riba explore v išnagrinėti, ištirti, išstudijuoti explosion n sprogimas explosive n sprogstamoji medžiaga, sprogalas; high ~ brizantinė sprogstamoji medžiaga; plastic ~ plastikiniai sprogmenys; sheet ~ lakštinė sprogstamoji medžiaga; space ~ erdvinio sprogimo šaudmuo adj sprogstamasis; ~ charge sprogstamasis užtaisas; ~ ordnance sprogstamieji šaudmenys; ~ train sprogdinimo grandinė expose v 1 (iš)statyti, palikti neapsaugotą, nepridengtą; to ~ to danger statyti į pavojų
2 demaskuoti, atidengti exposed adj neapsaugotas exposure n 1 neapsaugojimas, išstatymas, apšvita; ~ dose ekspozicinė apšvitos dozė; thermal ~ šilumos impulsas 2 demaskavimas expulsion n 1 išvarymas, pašalinimas 2 techn. išmetimas extend v 1 (pra)tęsti; to ~ the mandate pratęsti mandatą 2 išplėsti, praplėsti, iš(si)skleisti; ~ed line išskleista linija; to ~ operations area išplėsti operacijų rajoną
3 teikti (pagalbą); rodyti ( svetingumą, dėmesį) extensive adj platus, didelis extent n dydis, laipsnis, mastas; ~ of a military exercise karinių mokymų mastas; to some ~ tam tikru mastu/laipsniu extension n 1 pratęsimas 2 iš(si)skleidimas 3 papildomas (telefono) numeris exterior n išorė adj išorinis exterminate v (iš)naikinti extermination n (iš)naikinimas external adj išorinis; ~ affairs užsienio reikalai extinguish v 1 užgesinti; to ~ a cigarette užgesinti cigaretę 2 nuslopinti, panaikinti; to ~ democracy nuslopinti demokratiją extort v išplėšti, atimti extortion n išplėšimas, atėmimas extra adj papildomas, pridėtinis; ~ pay papildomas užmokestis adv papildomai

extract v ištraukti; pa(si)traukti (iš operacijų rajono) extraction n ištraukimas; pa(si)traukimas extradite v perduoti, išduoti (nusikaltėlį kitai valstybei) extradiction n (nusikaltėlio) perdavimas, išdavimas (kitai valstybei) extreme n 1 kraštutinumas 2 priešingybė adj 1 nepaprastas, ypatingas; ~ conditions ekstremalios sąlygos 2 kraštutinis, ekstremistinis extremism n ekstremizmas extremist n ekstremistas extricate v išsipainioti, ištrūkti (t. p. perk.)

F fabricate v (su)fabrikuoti (kaltinimą, dokumentą ir pan.) face n veidas; to lose ~ prarasti gerą vardą, netekti reputacijos v 1 būti atgręžtam, išeiti į
2 susidurti (su problema, sunkumais ir pan.)
3 pripažinti (faktą, teisybę ir pan.) face veil n veido maskuotė/šydas facilitate v palengvinti, padėti facility n punktas, bazė; medical (treatment)
~ medicinos punktas; military ~ karinė bazė; pl 1 sąlygos (studijoms, sportui) 2 įrengimai, įranga; supplementary ~ies papildomi įrenginiai 3 patalpos; makeshift
~ies laikinos patalpos faction n frakcija, grupuotė; warring ~s kariaujančios grupuotės factor n 1 veiksnys, faktorius; determining ~ lemiamas veiksnys; planning ~ planavimo veiksnys 2 koeficientas; intensity ~ intensyvumo koeficientas fail v nepasisekti, nepavykti; to ~ in one’s duty neatlikti pareigos failure n 1 nepasisekimas, nesėkmė 2 avarija, gedimas; equipment ~ įrangos gedimas fair adj 1 teisingas, nešališkas; sąžiningas; ~ play doras, teisingas elgesys, žaidimas pagal taisykles 2 šviesus (apie plaukus, odą) faith n ištikimybė, lojalumas, tikėjimas faithful adj ištikimas, lojalus; ~ to the country ištikimas šaliai fake v 1 falsifikuoti, (su)klastoti; to ~ a

fall signature suklastoti parašą 2 apsimesti; inscenizuoti; to ~ an attack inscenizuoti ataką adj suklastotas, padirbtas fall n 1 kritimas 2 žlugimas, griūtis; the ~ of the Berlin Wall Berlyno sienos griuvimas v (fell, fallen) 1 kristi; ~ down pargriūti 2 žlugti; žūti; to ~ in battle kristi kovoje fall back v atsitraukti fall in v išsirikiuoti fallout n radioaktyvioji tarša; ~ pattern radioaktyviųjų dulkių pasiskirstymas fall upon v pulti falter v (su)silpnėti, (su)mažėti (apie drąsą ir pan.) faltering adj neryžtingas; ~ peace talks stringančios taikos derybos familiar adj žinomas, pažįstamas; to become/ get ~ with susipažinti su kuo familiarize v susipažinti (with), supažindinti
(with) (su taisyklėmis, vartojimu ir pan.) fatal adj 1 lemtingas; ~ consequences pražūtingi padariniai ~ mistake lemtinga klaida; 2 mirtinas; ~ blow mirtinas smūgis; ~ injury mirtinas sužeidimas fatigue n nuovargis, nuvargimas; pl darbo drabužiai feasible adj galimas, įmanomas, tikėtinas; ~ plan įvykdomas planas; ~ solution galimas sprendimas feature n 1 bruožas, požymis, savybė 2 elementas, objektas; man-made ~ dirbtinis objektas; natural ~s gamtiniai objektai; terrain ~s 1 vietovės objektai 2 vietovės savybės/ypatumai; to hold the ~ išlaikyti objektą feedback n grįžtamasis ryšys feint n 1 apsimetimas 2 klaidinamasis manevras, klaidinamoji ataka v klaidinamai manevruoti, imituoti ataką female n moteris fence n tvora, užtvara; wire ~ vielos tvora fend v atremti, apsiginti (off); to ~ off the blow atremti smūgį ferry n keltas v perkelti/pervežti keltu feud n ilgalaikė nesantaika; to ignite a ~ sukurstyti nesantaiką fever n karštis, karštligė; to have a high ~ stipriai karščiuoti field n 1 laukas 2 kovos laukas; ~ of fire

50 ugnies laukas; ~ of view regėjimo laukas;
~ of vision matymo laukas v įvesti, pradėti naudoti; to ~ a vehicle pradėti naudoti transporto priemonę fieldcraft n lauko įgūdžiai field-glasses n pl žiūronai fierce adj 1 žiaurus, nuožmus; ~ battle nuožmus mūšis 2 stiprus; ~ argument karštas ginčas fight n kova, mūšis v (fought) kovoti, kautis; to
~ back apsiginti, pasipriešinti puolimui fighter n 1 naikintuvas; all-weather ~ visoris naikintuvas 2 kovotojas fighting n kova; guerrilla ~ partizaninė kova figure n 1 skaitmuo 2 figūra 3 iliustracija, piešinys v figūruoti, būti; to ~ in the list būti sąraše; to ~ out apskaičiuoti; suvokti, perprasti file n 1 vora 2 aplankas, byla, segtuvas 3 rinkmenos; double ~ vora po du; single
~ vora po vieną v eiti vienam paskui kitą, eiti vorele fill v 1 pripildyti, užpildyti (in/out) 2 užimti postą, eiti pareigas filled adj 1 užpildytas 2 užimtas; ~ post užimtas etatas filter n filtras; light ~ šviesos filtras v filtruoti fin n stabilizatorius finding n ppr. pl (gauti) duomenys, faktai; išvados fire n 1 šaudymas, ugnis; ~ for effect kaunamoji/naikinamoji ugnis; arc of ~ apšaudymo sektorius; barrage ~ užtveriamoji ugnis; close supporting ~ artimoji paramos ugnis; concentrated ~ sutelktoji ugnis; continuous illumination ~ nenutrūkstamoji šviečiamoji ugnis; coordinated illumination ~ suderintoji šviečiamoji ugnis; counter~ priešinė ugnis; counterbattery ~ priešbaterinė ugnis; counter-preparation ~ kontrparengimo ugnis; covering ~ dengiamoji ugnis; deep supporting ~ tolimoji paramos ugnis; defensive ~ gynybinė ugnis; (in)direct ~
(ne)tiesioginė ugnis; distributed ~ išskirstytoji ugnis; destruction ~ naikinamoji ugnis; final protective ~ ištisinė užtvarinė ugnis; friendly ~ savųjų pajėgų ugnis; gra-

51 zing ~ lėkštasis/žemasis šaudymas; hang
~ delstinis šūvis; harassing ~ trikdomoji ugnis; high-angle ~ šaudymas iškiliąja trajektorija; illumination ~ šviečiamasis šaudymas; interdiction ~ draudžiamoji ugnis; live ~ šaudymas koviniais šaudmenimis; low-angle ~ lėkštasis šaudymas; marking
~ žymimoji ugnis; neutralization ~ slopinamoji ugnis; observed ~ stebimoji ugnis; prearranged ~ planinė ugnis; predicted ~ šaudymas pagal apskaičiuotus duomenis; preparation ~ parengiamoji artilerijos ugnis; radar ~ radiolokatoriumi valdoma ugnis; registration ~ įsišaudymo ugnis; return ~ atsišaudymo ugnis; searching ~ šaudymas keliomis taikiklio nuostatomis; small arms ~ šaulių ginklų ugnis; suppressive ~ slopinamoji ugnis; sustained
~ nenutrūkstamoji ugnis; unobserved ~ nestebimoji ugnis; to be/get under ~ būti apšaudomam; to come under ~ atsidurti ugnyje; to deliver ~ apšaudyti; to lay down
~ apšaudyti; to open ~ on pradėti šaudyti; to return ~ atsišaudyti 2 gaisras; to be on
~ degti; to catch ~ užsidegti; to set ~ to padegti v 1 šauti, šaudyti (at); to ~ in bursts šaudyti serijomis 2 sprogdinti (minas) 3 atleisti (iš darbo) firearm n ppr. pl šaunamasis ginklas fireball n ugnies kamuolys firebomb n padegamoji bomba firepower n ugnies galia; ~ umbrella apšaudymo zona firing n šaudymas; captive ~ stendinis šaudymo bandymas; live ~ šaudymas koviniais šoviniais firing-pin n skiltuvas firing range n šaudykla fission n skilimas fist n kumštis fit v 1 tikti (pagal dydį), pritikti 2 įtaisyti, pritaisyti, įstatyti; to ~ a new lock įstatyti naują užraktą adj sveikas, stiprus; to be ~ būti geros formos fitness n sveikata, gera fizinė būklė; physical
~ fizinis užsigrūdinimas fitted adj įtaisytas, įstatytas, pritaisytas (with) fix n kebli/sunki padėtis v 1 pritvirtinti 2 nustatyti/paskirti; to ~ the date nustatyti datą 3

flotilla
(su)remontuoti; to ~ the radio station suremontuoti radijo stotį 4 paruošti (maistą) fixed adj 1 pritvirtintas 2 nustatytas; ~ medical facility stacionarusis medicinos punktas flag n vėliava; national ~ valstybinė vėliava; white ~/~ of truce baltoji vėliava (pasiduodant) flagman n signalizuotojas flail n grandininis minų tralas flak n ═ flack zenitiniai pabūklai; priešlėktuvinė ugnis flame n liepsna flame-thrower n liepsnosvaidis; light ~ lengvasis liepsnosvaidis; reaction ~ reaktyvinis liepsnosvaidis; self-propelled ~ savaeigis liepsnosvaidis flammable adj degus; ~ material degioji medžiaga flank n sparnas, flangas v 1 apeiti iš šono 2 būti šone/sparne flanking adj šoninis, sparno; ~ attack puolimas į sparną flare n signalinė raketa; trip-~ signalinė raketa su atotampa flash n blyksnis, blykstelėjimas v 1 blykstelėti, žybtelėti 2 skubiai perduoti radijo žinutę adj staigus, greitas; ~ message skubus pranešimas flashlight n 1 žibintuvėlis, žibintas 2 blykstė flashpoint n neramumų židinys, ,,karštasis rajonas“ fledgling adj naujas, nepatyręs; ~ democracies jaunos demokratijos flee v (fled) bėgti (nuo pavojaus); to ~ the country pabėgti iš šalies fleet n 1 laivynas; flotilė 2 (automobilių) parkas flight n skridimas, skrydis; in ~ skrendant fling v (flung) sviesti, mesti; to ~ a grenade mesti granatą flip-chart n perverčiamasis bloknotas informacijai pateikti float n plūdė, plūduras v plūduriuoti flotation n plūduras; plūduriavimas floating adj plaukiojantis, plūduriuojantis; ~ base plaukiojamoji bazė flood n potvynis v užtvindyti, užlieti flotilla n flotilė

flow flow n srovė, tekėjimas, srautas; refugee ~ pabėgėlių srautas; traffic ~ transporto srautas v tekėti, lietis flunkey n pataikūnas fly v (flew, flown) 1 skristi, skraidinti 2
(pa)bėgti, palikti; to ~ the country pabėgti iš šalies flyer n ═ flier skrajutė focus n centras v sutelkti dėmesį (on) foe n priešas fog n rūkas foggy adj ūkanotas, miglotas foil v (su)kliudyti, (su)žlugdyti; to ~ a terrorist plot sužlugdyti teroristinį sąmokslą fold v sulenkti, sulankstyti; to ~ in half sulenkti perpus; to ~ a map sulankstyti žemėlapį folder n aplankas folding adj sulankstomas, sudedamas; ~ bed sulankstoma lovelė; ~ shovel sudedamasis kastuvėlis foliage n lapija follow v 1 sekti, eiti iš paskos 2 laikytis; to
~ the rules laikytis taisyklių 3 persekioti; to ~ the enemy persekioti priešą; to ~ up training tęsti mokymą follower n sekėjas, šalininkas follow-up n pastiprinimas foment v kurstyti, skatinti; to ~ political unrest kurstyti politinius neramumus foot n (pl feet) 1 pėda (kojos); on ~ pėsčiomis
2 pėda (30,48 cm) 3 papėdė footbridge n pėsčiųjų tiltas footgear n apavas foothold n atramos taškas, placdarmas footing n 1 pamatas, pagrindas 2 padėtis, sąlygos; to be on an equal ~ būti vienodose sąlygose foray n antpuolis; plėšimas v užpulti, plėšikauti forbid v (forbade, forbidden) uždrausti, neleisti force n 1 jėga; by ~ priverstinai, jėga 2
(ppr. pl) pajėgos; ~s in being parengtosios pajėgos; advance ~ priešakinės pajėgos; air ~ oro pajėgos; airborne
~ desanto pajėgos; amphibious ~ jūrų desanto pajėgos; armed ~s ginkluotosios pajėgos; assault ~ desantas; assigned
~s paskirtosios pajėgos; combined ~

52 daugiatautės pajėgos; contending ~s kovojančios pajėgos; covering ~ dengimo pajėgos; earmarked ~ nustatytosios pajėgos; expeditionary ~s ekspedicinės pajėgos; front-line ~ priešakinės pajėgos; garrison ~ įgulos pajėgos; ground/land
~s sausumos pajėgos; indigenous ~s vietinės pajėgos; in-place ~ dislokuotosios pajėgos; interposition ~ tarpininkavimo (įsikišimo) pajėgos; irregular ~s nereguliariosios pajėgos; joint ~ jungtinės pajėgos; landing ~ išlaipinimo pajėgos; naval ~s laivyno pajėgos; opposing ~s priešiškosios pajėgos; peacekeeping ~ taikos palaikymo pajėgos; rapid reaction
~ greitojo reagavimo pajėgos; regular
~s reguliariosios pajėgos; reinforcing ~ pastiprinimo pajėgos; self-contained ~s pajėgos, galinčios tam tikrą laiką veikti savarankiškai; stay-behind ~ paliktosios pajėgos; striking ~ smogiamosios pajėgos; task ~ vykdymo pajėgos; volunteer armed ~s savanoriškosios ginkluotosios pajėgos; to dissolve a ~ paleisti pajėgas 3 galia (įstatymo); to come/enter into ~ įsigalioti; in ~ 1 galiojantis 2 gausiai, masiškai v 1 priversti; ~ ed landing priverstinis iš(si)laipinimas 2 veržtis, skverbtis; to ~ one’s way prasiskinti kelią
(through)
forceful adj 1 tvirtas; įtaigus, įtikinamas; ~ personality tvirta asmenybė; ~ argument įtikinamas argumentas 2 prievartinis; ~ suppression malšinimas jėga forcible adj prievartinis, atliktas vartojant jėgą; ~ entry įsibrovimas jėga ford n brasta v eiti, keltis per brastą fording n kėlimasis per brastą forecast n numatymas, prognozė v (forecast) numatyti, prognozuoti forefront n priešakinė fronto linija foreign adj užsienio, užsieninis; ministry of
~ affairs užsienio reikalų ministerija; ~ legion užsieniečių legionas; ~ national svetimtautis; ~ object svetimkūnis foreigner n užsienietis, svetimšalis forerunner n pirmtakas; ~ of a weapon ginklo prototipas foresee v (foresaw, foreseen) numatyti; to ~

53 difficulties numatyti sunkumus foreseeable adj numatomas, artimiausias; in the ~ future artimiausioje ateityje forestall v užbėgti už akių, suardyti planus; to
~ aggression užkirsti kelią agresijai foretell v (foretold) (iš)pranašauti, numatyti; to ~ changes numatyti permainas forge v 1 padirbinėti, klastoti; to ~ sb’s signature suklastoti parašą 2 sudaryti; to ~ a common front sudaryti bendrą frontą 3 išsiveržti/išeiti į priekį (t. p. to ~ ahead) forgery n klastotė; klastojimas fork n 1 šakutė 2 kelio išsišakojimas v išsišakoti form n 1 forma, pavidalas 2 anketa, forma, blankas; incident report ~ pranešimo apie incidentą forma v 1 sudaryti, organizuoti 2 išsirikiuoti (up) format n formatas; set ~ nustatytas formatas formation n 1 su(si)darymas 2 rikiuotė; arrowhead/spearhead ~ pleišto formos rikiuotė; column ~ vora; diamond ~ rombo formos rikiuotė; mass ~ tankioji rikiuotė; to keep in ~ būti/laikytis rikiuotėje; to take up a ~ išsirikiuoti; trail ~ vora formatted adj nustatytas; ~ message text nustatytos formos pranešimo tekstas former adj buvęs, ankstesnis; ~ Yugoslavia buvusioji Jugoslavija formidable adj grėsmingas, sunkiai nugalimas; ~ enemy grėsmingas priešas forming n (išsi)rikiavimas; ~ up place rikiuotės sudarymo vieta fort n fortas forthcoming adj artėjantis, būsimasis; ~ elections būsimi rinkimai fortification n įtvirtinimas, fortifikacija; field
~s lauko įtvirtinimai fortify v (į)tvirtinti, stiprinti fortress n tvirtovė forward adj priešakinis; ~ defense priešakinė gynyba adv pirmyn, į priekį; ~ of the main position į priekį nuo pagrindinių pozicijų v persiųsti (nauju adresu) foster v puoselėti, skatinti; to ~ friendly relations skatinti draugiškus ryšius foxhole n (šaulio) apkasas fracture n lūžimas, lūžis; įtrūkimas; multiple
~s daugybiniai lūžiai; to identify a ~ nustatyti (kaulo) lūžį v lūžti, skilti; laužti

full-blooded fragment n nuolauža, skeveldra fragmentary adj fragmentinis, paskiras framework n sistema, rėmai fraternity n brolybė fraternization n broliavimasis, artima draugystė fraternize v broliautis, būti artimiems (with); to ~ with the enemy bičiuliautis su priešu fratricide n brolžudystė free adj 1 laisvas, nevaržomas 2 nemokamas v išlaisvinti; to ~ prisoners išlaisvinti belaisvius freedom n laisvė free play n nenumatyti priešo veiksmai freight n krovinys; air ~ oro transporto krovinys frequency n 1 dažnumas 2 dažnis; ~ range dažnių diapazonas; guarded ~ kontroliuojamasis dažnis; protected ~ apsaugotasis dažnis; taboo ~ netrukdomasis dažnis frequent adj dažnas friction n trintis friendly adj 1 savas; ~ forces savosios pajėgos
2 draugiškas; ~ nation draugiška tauta fringe n kraštas, pakraštys; ~ group kraštutinė/ radikali grupė frisk v (ap)ieškoti, (ap)čiupinėti (ieškant paslėpto ginklo ir pan.) front n 1 priekis, priešakys 2 frontas, priešakinės pozicijos; shock ~ smūgio bangos frontas 3 priedanga (slaptai, nelegaliai veiklai) frontage n (taktinės rikiuotės arba gynybos pozicijos) frontas/plotis frontal adj fronto; ~ attack fronto ataka frontier n (valstybės) siena; riba frostbite n nušalimas frosbitten adj nušalęs fruitful adj vaisingas, produktyvus; ~ efforts vaisingos pastangos fuel n kuras, degalai v 1 aprūpinti kuru/ degalais 2 didinti; skatinti; to ~ terrorism skatinti terorizmą fugitive n bėglys; dezertyras fulfil(l) v įvykdyti, atlikti; to ~ the duty atlikti pareigą fulfilment n įvykdymas full-blooded adj pilnakraujis; smarkus, entuziastingas; ~ assault smarkus puolimas

full-fledged full-fledged adj visavertis; ~ member of
NATO visavertė NATO šalis narė full-scale adj platus; išsamus; ~ attack puolimas visu frontu fumigate v dezinfekuoti (dūmais ar garais) function n 1 funkcija 2 renginys; official ~ oficialus renginys v funkcionuoti, veikti, dirbti; to ~ as the commander atlikti vado pareigas functional adj 1 funkcinis; ~ command funkcinė vadovybė 2 funkcionalus 3 veikiantis; ~ equipment veikianti įranga fund n fondas; relief ~ pagalbos fondas; pl lėšos; government ~s vyriausybės lėšos v finansuoti fundamental adj pagrindinis, svarbiausias fundamentals n pagrindai funding n finansavimas funeral n laidotuvės funnel v nukreipti; to ~ traffic nukreipti eismą furlough n (kario) atostogos furnish v aprūpinti, tiekti (with); to ~ sb with facts pateikti kam faktus; well~ed gerai aprūpintas further adj 1 tolimesnis, tolesnis; until ~ notice iki atskiro pranešimo 2 papildomas;
~ information papildoma informacija v
(pa)remti, prisidėti, skatinti; to ~ peace and security prisidėti prie taikos ir saugumo užtikrinimo fuse n 1 degiklis 2 detonatorius, sprogdiklis;
~ cavity sprogdiklio ertmė; base ~ dugninis sprogdiklis; boresafe ~ sprogdiklis su saugikliu; direct action ~ tiesioginio poveikio sprogdiklis; impact action ~ smūginis sprogdiklis; proximity ~ nekontaktinis sprogdiklis; safety ~ padegamoji virvutė; self-destroying ~ susinaikinimo sprogdiklis; shuttered ~ apsaugotasis sprogdiklis; time ~ nuotolinis sprogdiklis v sujungti; to
~ ideas sujungti idėjas fusillade n šaudymas, kulkų kruša futile adj tuščias, bergždžias; ~ attempts tuščios pastangos

54

G gadget n įtaisas gain n pelnas, nauda; padidėjimas v laimėti, išlošti, įgyti; to ~ access to gauti leidimą, turėti galimybę naudotis kuo; to ~ a victory pasiekti pergalę, nugalėti; to ~ experience įgyti patyrimo game n žaidimas; war ~ karinis žaidimas, kovos veiksmų modeliavimas gang n gauja; marauding ~ plėšikaujanti gauja gap n 1 plyšis, anga, skylė, spraga; to bridge the ~ užpildyti spragą 2 tarpas, atstumas; column ~ atstumas tarp voros ešelonų
3 didelis (nuomonių) skirtumas 4 (minų lauko) perėja garnishing n maskavimo danga garrison n įgula; ~ town karinis miestelis gas n dujos; blister ~ pūliuojamoji nuodingoji medžiaga; choking ~ dusinamoji nuodingoji medžiaga; mustard ~ ipritas; nerve
~ paralyžiuojamoji nuodingoji medžiaga; suffocating ~ troškinamoji nuodingoji medžiaga; tear ~ ašarinės dujos gash n gili žaizda gas-mask n dujokaukė gasoline n benzinas gas-operated adj varomas dujomis gather v rinkti(s), su(si)rinkti; to ~ information rinkti informaciją; to ~ momentum įsibėgėti; to ~ speed didinti greitį gathering n susirinkimas, susibūrimas;
(su)rinkimas; intelligence ~ žvalgybos informacijos rinkimas gauge n matuoklis; gas ~ benzino matuoklis gear n 1 pavara 2 mechanizmas, įrenginys 3 reikmenys; field ~ lauko ekipuotė; sports
~ sporto reikmenys; urban combat ~ kariavimo mieste ekipuotė general n generolas; brigadier ~ brigados generolas; lieutenant ~ generolas leitenantas; major ~ generolas majoras generate v 1 gaminti; to ~ electricity gaminti elektros energiją 2 sukelti; to ~ interest sukelti susidomėjimą generation n 1 karta; latest-~ missiles paskutinės kartos raketos 2 gaminimas; force
~ pajėgų planavimas

55 generator n generatorius; emergency ~ atsarginis/avarinis generatorius genocide n genocidas germ n mikrobas, bakterija give v (gave, given) duoti; to ~ away išduoti; to ~ in pasiduoti; to ~ in to the enemy pasiduoti priešui; to ~ up 1 mesti, liautis, atsisakyti; to ~ up smoking mesti rūkyti 2 pasiduoti, nusileisti (pritrūkus argumentų) glean v rinkti (faktus, žinias ir pan.); to ~ information rinkti informaciją global adj pasaulinis, globalinis glorious adj šlovingas; ~ victory šlovinga pergalė glory n šlovė go v (went, gone) eiti, vykti; to ~ by plane skristi lėktuvu; to ~ after vytis; to ~ against kirstis su kuo, prieštarauti; to ~ off sprogti
(apie bombą); iššauti (apie šautuvą); to ~ net-centric tapti centrinio kompiuterinio tinklo dalimi goal n tikslas, uždavinys; overriding ~ pagrindinis tikslas; the ultimate ~ galutinis tikslas; to meet the ~ pasiekti tikslą goggles n pl apsauginiai akiniai govern v 1 valdyti, vadovauti 2 daryti įtaką, lemti government n vyriausybė; puppet ~ marionetinė vyriausybė governor n gubernatorius gradation n gradacija grade n laipsnis, lygis; rūšis, kokybė; weapons-~ materials medžiagos, savo kokybe tinkančios ginklų gamybai v rūšiuoti; to ~ according to size rūšiuoti pagal dydį; to ~ documents klasifikuoti dokumentus gradient n nuolydis gradual adj laipsniškas; ~ increase laipsniškas didėjimas gradually adv laipsniškai grant n pašalpa; stipendija v duoti, suteikti; to ~ permission duoti leidimą grasp v 1 griebti, suspausti 2 suprasti, suvokti grave n kapas; mass ~s masinės kapavietės adj rimtas, svarbus; ~ news keliančios nerimą žinios gravity n fiz. sunkio jėga, sunkis

guard grease n tepalas v (su)tepti (tepalu) grenade n granata; fragmentation ~ skeveldrinė granata; hand ~ granata; highexplosive ~ ardomoji granata; smoke ~ dūminė granata grenade launcher n granatsvaidis grenadier n grenadierius, elitinis pėstininkas grid n koordinačių tinklas; ~ coordinate tinklo koordinatė; ~ reference tinklo nuoroda grip n rankena, kotas v suspausti, suimti, tvirtai laikyti groove n įpjova, griovelis v daryti įpjovą/ griovelį ground n 1 žemė 2 vietovė, pozicijos 3 sausuma; ~ attack ataka iš oro; ~ forces sausumos pajėgos; ~ zero sprogimo epicentras; dead ~ nenaikinamoji zona; killing ~ naikinamoji zona; open ~ atviroji vietovė; organization of the ~ vietovės įrengimas; to cover ~ pridengti/apsaugoti vietovę; to gain
~ judėti į priekį; to give ~ atsitraukti; to hold ~ išlaikyti pozicijas; vital ~ gyvybiškai svarbi vietovė v neleisti skristi/skraidyti; to be ~ed by fog neišskristi dėl rūko grounding n įžeminimas groundwork n pagrindas, pamatas; to lay the
~ padėti pagrindą group n grupė, grupuotė, būrys; battle ~ kovos grupė; ethnic ~ etninė grupė; gun
~ kulkosvaidininkų grupė; mine warfare
~ minų tralavimo grupė; mobile support ~ judrioji paramos grupė; orders
~ vadovaujančioji grupė v grupuoti(s), klasifikuoti guarantee n garantija, laidas v laiduoti, garantuoti guarantor n laiduotojas, garantas; to act as a
~ of peace settlement būti taikos susitarimo garantu guard n 1 sargyba, apsauga; ~ force saugos pajėgos; ~ of honor garbės sargyba; advance ~ avangardas, priešakinis būrys; demolition ~ sprogdinamo objekto apsauga; flank ~ šoninė sauga; rear ~ ariergardas; the national/home ~ nacionalinė gvardija 2 sargybinis; security ~ apsaugos darbuotojas 3 budrumas, atsargumas; to be on ~ būti budriam/atsargiam; to be off

guard dog
~ būti nepakankamai budriam; to be on
~ duty eiti sargybą; to keep/stand ~ over sth/sb eiti sargybą, saugoti guard dog n sargybinis šuo guardhouse n 1 sargybinė 2 areštinė guardroom n 1 sargybinė 2 areštinė guerrilla n partizanas; ~ war partizaninis karas guidance n vadovavimas, valdymas; ~ station valdymo stotis; active homing ~ aktyvusis automatinis taikymas; command
~ valdomasis nukreipimas; homing ~ nu(si)taikymas; passive homing ~ pasyvusis nusitaikymas; preset ~ užprogramuotas nusitaikymas; rocket ~ raketos nukreipimas; under the ~ of vadovaujant guide n 1 vadovas 2 orientyras; ~ signs orientyrai v vadovauti guided adj valdomas; ~ missile valdomoji raketa guideline n gairė, orientyras; pl nurodymai, direktyvos guilt n kaltė guilty adj kaltas, nusikaltęs (of); ~ of murder kaltas dėl žmogžudystės gulf n įlanka; the ~ War Persijos įlankos karas gun n 1 šaunamasis ginklas; sub-machine ~ pistoletas kulkosvaidis; to wield a ~ valdyti ginklą 2 pabūklas; ~ group artilerijos grupė; ~ troop artilerijos būrys; high-power
~ didelės galios pabūklas; long-range ~ toliašaudis pabūklas 3 kulkosvaidis gunfire n artilerijos ugnis gunman n (pl gunmen) banditas, žudikas gunner n artileristas; kulkosvaidininkas gunnery n pabūklai, patrankos; artilerija; ~ range artilerijos poligonas gunpowder n parakas gunship n stipriai ginkluotas atakos sraigtasparnis gunshot n 1 šūvio atstumas; within ~ šūvio atstumu; out of ~ šūvio nepasiekiamas 2 šūvis; ~ wound šautinė žaizda gunsight n pabūklo, kulkosvaidžio taikiklis

56

H haemorrhage n ═ hemorrhage kraujavimas v kraujuoti hail n kruša, ledai; ~ of bullets kulkų kruša v apipilti, apiberti (žodžiais, smūgiais ir pan.) hairs n = cross hairs (optinio) taikiklio skalė/tinklelis halt v 1 sustabdyti; to ~ the spread of nuclear weapons sustabdyti branduolinių ginklų plitimą 2 sustoti int ~ ! stok ! (komanda) hammer n 1 (šautuvo) gaidukas 2 plaktukas hamper v trukdyti, kliudyti hand n ranka (plaštaka); on ~ turimas; esantis čia pat; on the one ~ …, on the other ~ viena vertus…, kita vertus v 1 paduoti, įteikti (in) 2 išduoti, išdalyti (out) 3 perduoti (over) handcuff n ppr. pl antrankis; in ~s surakintas antrankiais v uždėti antrankius handle n rankena v 1 valdyti, reguliuoti 2 elgtis su, susitvarkyti su handling n panaudojimas, valdymas; automated data ~ automatizuotasis duomenų apdorojimas; materials ~ medžiagų gabenimas; weapon ~ ginklo valdymas handover n perdavimas handpick v kruopščiai atrinkti/išrinkti hand-picked adj kruopščiai atrinktas; ~ riflemen rinktiniai šauliai handset n nešiojamoji radijo stotis handy adj parankus hangar n angaras haphazard adj atsitiktinis harass v neduoti ramybės, puldinėti, trikdyti; priekabiauti; ~ing fire trikdomoji ugnis harassment n 1 priekabiavimas; sexual ~ seksualinis priekabiavimas 2 trikdomieji veiksmai; harbour n 1 uostas 2 prieglobstis, saugi vieta v suteikti prieglobstį hard adj 1 kietas, tvirtas 2 sunkus, sudėtingas
3 tvirtas, neabejotinas; ~ evidence nepaneigiami įrodymai 4 smarkus, stiprus; ~ blow stiprus smūgis adv smarkiai, stipriai; sunkiai hardened adj užgrūdintas; ~ professional užsigrūdinęs profesionalas hard line n griežta politika, griežtas kursas
(on); to take a ~ imtis griežtos politikos

57 hard-liner n griežto kurso šalininkas hardstand n tvirta danga padengta vieta hardship n 1 sunkumas 2 vargas, skurdas 3 sunkus išbandymas hardware n įranga; computer ~ techninė kompiuterio įranga; military ~ karinė įranga harm n žala; irreparable ~ nepataisoma žala v padaryti žalos, kenkti harmful adj žalingas, kenksmingas (to) harmless adj nežalingas, nekenksmingas
(to)
harmonize v (su)derinti harmony n darna, sutarimas harness n (pri)tvirtinimo diržai harsh adj grubus, šiurkštus; ~ treatment šiurkštus elgesys; ~ punishment griežta bausmė haste n skubėjimas, skuba hasty adj skubus, staigus, greitas; ~ defence skubiai organizuota gynyba hatch n 1 liukas, anga 2 liuko dangtis haul v traukti, vilkti haven n prieglobstis; safe ~ saugi vieta haversack n kelionmaišis havoc n didelė sumaištis; to wreak ~ on communications sutrikdyti ryšius hazard n pavojus, rizika; health ~ pavojus sveikatai; in/at ~ pavojuje; radiation ~ spinduliuotės pavojus v rizikuoti haze v ieškoti priekabių, bauginti hazing n nestatutiniai santykiai hazardous adj pavojingas, rizikingas; ~ materials pavojingos medžiagos head n 1 galva 2 vadas, vadovas; ~ of state valstybės vadovas 3 priešakys, priekis v 1 vadovauti, vesti 2 vykti (kokia nors kryptimi) (for) headcheck n žmonių suskaičiavimas headcount n žmonių suskaičiavimas headdress n galvos apdangalas headgear n galvos apdangalas heading n antraštė headlight n (automobilio) priekinis žibintas headquarters n (pl headquarters) štabas; vadavietė, būstinė; vadovybė; allied ~ sąjungininkų štabas headset n ausinės heap n krūva; ~ of rubble nuolaužų krūva

heterogeneous heat n karštis, kaitra v pašildyti, įšildyti (up) heated adj karštas; ~ argument karštas ginčas heatedly adv karštai, su užsidegimu heating n šildymas; ~ system šildymo sistema heatproof adj atsparus karščiui heat-resistant adj atsparus karščiui heatwave n karščio banga heavy adj 1 sunkus 2 intensyvus; ~ fire intensyvi ugnis; ~ casualties dideli nuostoliai; ~ traffic intensyvus eismas hedge n = hedgerow gyvatvorė hegemonic adj vadovaujantis, pirmaujantis hegemony n hegemonija, viešpatavimas; political ~ politinis viešpatavimas height n aukštis; ~ of burst sprogimo aukštis; bombing ~ bombų mėtymo aukštis; parachute deployment ~ parašiuto išskleidimo aukštis heighten v pakelti, sustiprinti heinous adj bjaurus, baisus; ~ crime baisus nusikaltimas heinousness n bjaurumas, baisumas heist n vagystė, apiplėšimas v apiplėšti, apvogti helicopter n sraigtasparnis; anti-armo(u)r/ anti-tank ~ prieštankinis sraigtasparnis; armed ~ kovos sraigtasparnis; attack ~ atakos sraigtasparnis; transport ~ transporto sraigtasparnis; observation ~ stebėjimo sraigtasparnis; utility ~ daugiatikslis sraigtasparnis helipad n sraigtasparnių tūpimo ir kilimo aikštelė helmet n šalmas helo n ═ helicopter sraigtasparnis hemorrhage n ═ haemorrhage kraujavimas v kraujuoti henchman n (pl henchmen) pakalikas; statytinis hero n (pl heroes) didvyris; ~ of the battle mūšio didvyris heroic adj didvyriškas heroine n didvyrė heroism n didvyriškumas heterogeneous adj nevienalytis, įvairiarūšis;
~ nationalities įvairios tautybės

hiatus hiatus n pertrauka, tarpas; to resume talks after a long ~ tęsti derybas po ilgos pertraukos hide v (hid, hidden) slėpti(s), slapstyti(s) hideout n slėptuvė high adj aukštas hi(gh)-tech n moderni technologija highway n plentas, autostrada hijack v užgrobti (lėktuvą) hijacker n užgrobėjas hijacking n užgrobimas hill n kalva hillock n kalvelė hillside n kalvos šlaitas hilltop n kalvos viršūnė hilly adj kalvotas hinder v trukdyti, kliudyti hindrance n trukdymas, kliūtis (to) hit n 1 smūgis 2 pataikymas (į taikinį) v (hit)
1 smogti, suduoti (on) 2 pataikyti; to ~ the target pataikyti į taikinį hoax n apgavystė, nemalonus pokštas; bomb
~ klaidinantis pranešimas apie padėtą bombą v apgauti hoist v iškelti, pakelti; to ~ the flag pakelti vėliavą hold v (held) 1 laikyti, turėti (rankoje) 2 eiti pareigas, užimti pareigas 3 išlaikyti, apginti; to ~ a feature išlaikyti objektą; to ~ the ground išlaikyti savo pozicijas 4 tilpti 5
(su)laikyti (up); to ~ fire nutraukti ugnį 6 laikyti, manyti; to ~ sb responsible for laikyti atsakingu (už) 7 palaukti (on) 8 išsilaikyti
(out) 9 surengti; to ~ a conference surengti konferenciją; to ~ talks vesti derybas hold-up n sulaikymas hollow n įduba, įdubimas, loma adj tuščias, tuščiaviduris holster n ginklo dėklas home v būti nukreiptam į (in on) home-made adj savadarbis; ~ gun savadarbis ginklas homeland n tėvynė, gimtinė homicide n žmogžudystė homing n nusitaikymas; ~ guidance nusitaikymas homogeneous adj vienarūšis, vienodas; ~ armo(u)r vienarūšiai šarvai honest adj sąžiningas, doras, tiesus

58 honestly adv sąžiningai, dorai honesty n dorumas, sąžiningumas hono(u)r n garbė, šlovė, geras vardas; matter of ~ garbės reikalas; guard of ~ garbės sargyba v (pa)gerbti hono(u)rable adj garbingas, gerbiamas hook n kablys; aircraft arresting ~ lėktuvo stabdymo kablys horizon n horizontas; on the ~ horizonte; radar ~ radiolokacinis horizontas hose n žarna (degalams, vandeniui ir pan.) hospitable adj svetingas, vaišingas; ~ local population svetingi vietiniai gyventojai hospital n ligoninė; field ~ lauko ligoninė hospitality n svetingumas, vaišingumas hospitalize v paguldyti į ligoninę host n 1 šeimininkas 2 priimančioji (renginį) šalis; ~ nation priimančioji valstybė 3 daugybė; ~ of factors daug veiksnių v 1 būti šeimininku 2 priimti (renginį); to ~ exercises suteikti vietą/įrangą mokymams hostage n įkaitas; to keep/hold sb ~ laikyti įkaitu; to release ~s išlaisvinti įkaitus; to take sb ~ paimti įkaitu hostile adj priešiškas, priešo; ~ forces priešo pajėgos hostility n priešiškumas; pl karo veiksmai hotbed n šaltinis, židinys; ~ of hostilities karo veiksmų židinys hour n valanda; H ~ H valanda, operacijos pradžios laikas; off-duty ~s netarnybos laikas hover v kyboti ore hovercraft n transporto priemonė su oro pagalve hovering n kabojimas, plūduriavimas; ~ ceiling kabojimo aukščio riba howitzer n haubica; self-propelled ~ savaeigė haubica hull n (tanko) korpusas human adj žmogaus, žmogiškas; ~ rights žmogaus teisės; ~ shield žmonių skydas humane adj humaniškas, žmoniškas; ~ treatment of refugees humaniškas elgesys su pabėgėliais humanitarian adj humanitarinis; ~ assistance humanitarinė pagalba humiliate v pažeminti, paniekinti humiliation n pažeminimas

59 humint n ═ human intelligence žmonių apklausa hurl v sviesti, mesti (t. p. perk.); to ~ stones svaidyti akmenis; to ~ insults įžeidinėti hygiene n higiena hymn n giesmė, himnas hypersonic adj hipergarsinis

I icon n piktograma; simbolis; ženklas identification n (tapatybės) nustatymas, identifikavimas, atpažinimas; observer
~ stebėtojo atpažinimas; ~ card asmens liudijimas; aircraft ~ lėktuvų atpažinimas; friend-or-foe ~ nustatymas savas ar priešas; visual ~ regimasis atpažinimas identify v identifikuoti, nustatyti, atpažinti; to ~ aircraft atpažinti lėktuvus identity n identiškumas, tapatumas, tapatybė; to establish the ~ nustatyti tapatybę ideologist n ═ ideologue ideologas ideology n ideologija ignite v už(si)degti igniter n uždegiklis ignition n už(si)degimas illegal adj neteisėtas, nelegalus; ~ immigrant nelegalus imigrantas illicit adj neteisėtas; ~ activities neteisėta veikla illness n liga, negalavimas ill-treat v blogai/žiauriai elgtis su kuo; to ~ prisoners of war blogai elgtis su karo belaisviais ill-treatment n blogas, žiaurus elgesys illuminant n šviečianti medžiaga; apšvietimo prietaisas illuminate v apšviesti illumination n apšvietimas; battlefield ~ mūšio lauko apšvietimas; indirect ~ netiesioginis apšvietimas illuminator n šviestuvas; lazer ~ lazerinis šviestuvas image n vaizdas (ekrane); ~ degradation vaizdo kokybės pablogėjimas; thermal ~ šiluminis vaizdas imagery n vaizdai; ~ data recording vaizdinės informacijos registravimas; ~ interpretation vaizdų aiškinimas

impose immediate adj 1 tiesioginis; ~ commander tiesioginis vadas 2 neatidėliotinas, skubus;
~ measures neatidėliotinos priemonės; ~ support skubioji parama immerse v pa(si)nerti, panardinti (in) imminent adj artėjantis, gresiantis, neišvengiamas immobilization n imobilizacija immobilize v fiksuoti, imobilizuoti immune adj atsparus (to) immunity n neliečiamybė, imunitetas; diplomatic ~ diplomatinė neliečiamybė impact n 1 smūgis; to explode on ~ sprogti nuo smūgio 2 poveikis, įtaka (on) 3 susidūrimas, atsitrenkimas; ~ area naikinimo rajonas, pataikymų plotas, sprogimų zona; to have an ~ on paveikti impair v susilpninti, pabloginti, pakenkti impairment n pablogėjimas, pakenkimas impart v duoti, suteikti; perduoti, perteikti; to ~ one’s experience perteikti patirtį impartial adj bešališkas; ~ report bešališkas pranešimas impassable adj nepereinamas, neišvažiuojamas;
~ marshes nepereinami pelkynai impasse n aklavietė, padėtis be išeities; to reach an ~ atsidurti aklavietėje (apie derybas ir pan.) impeachment n apkalta impede v trukdyti, stabdyti, užlaikyti; to ~ the progress stabdyti pažangą impediment n kliūtis, (su)trukdymas impending adj gresiantis, artėjantis; ~ danger gresiantis pavojus imperative n būtinybė adj būtinas; it is ~ būtina impetus n varomoji jėga, impulsas, stimulas; to gain ~ įsibėgėti; ~ for change stimulas pokyčiams implement n įrankis, instrumentas v įvykdyti, įgyvendinti implementation n įgyvendinimas; peace ~ taikos įvedimas implication n 1 pasekmė, išvada; possible ~s of the actions galimos veiksmų pasekmės 2 prasmė, reikšmė; potekstė imply v duoti suprasti, leisti numanyti impose v uždėti, įvesti, primesti; to ~ sanctions on įvesti sankcijas

impossibility impossibility n negalimas dalykas impossible adj negalimas, neįmanomas impound v konfiskuoti impregnable adj nepalaužiamas, nepajudinamas; ~ fortifications neįveikiami įtvirtinimai; ~ fortress neprieinama tvirtovė impregnate v impregnuoti impregnated adj impregnuotas; ~ clothing impregnuotieji drabužiai impregnation n impregnavimas imprint n 1 pėdsakas, įspaudas 2 leidimo duomenys v įspausti, palikti pėdsaką imprison v įkalinti imprisonment n įkalinimas improbable adj negalimas, neįtikėtinas improve v (pa)gerinti, (pa)tobulinti improvise v improvizuoti, greitomis pagaminti improvised adj improvizuotas, greitomis pagamintas; ~ shelter improvizuotoji
(laikinoji) priedanga impunity n nebaudžiamumas inaccessible adj nepasiekiamas, neprieinamas; ~ object neprieinamas objektas inaccurate adj netikslus; ~ information netiksli informacija inactivate v padaryti neveikliu; panaikinti
(apie įstatymą ir pan.) inadvertant adj neapdairus, nerūpestingas; netyčinis inborn adj įgimtas incapacitate v išvesti iš rikiuotės incarcerate v įkalinti incendiary adj padegamasis; ~ grenade padegamoji granata incentive n (pa)skatinimas; stimulas, akstinas inception n pradžia inch n colis (2,5 cm) incident n incidentas, atsitikimas; diplomatic ~ diplomatinis incidentas; exercise ~ pratybų epizodas; nuclear ~ branduolinis įvykis incidentally adv 1 atsitiktinai 2 beje incidentals n pl kasdieninio naudojimo smulkmenos incite v kurstyti, raginti, skatinti (to); to
~ the crowd to riot kurstyti minią kelti riaušes; to ~ racial hatred kurstyti rasinę neapykantą 60 incitement n kurstymas (to); ~ to violence smurto kurstymas inclination n 1 nuolydis 2 polinkis (to, for) incline n šlaitas, nuolydis v linkti (to) inclined adj linkęs (to); ~ to change linkęs keistis include v 1 apimti 2 įjungti, įtraukti including prep įskaitant inclusive adj apimąs, turįs savyje (of) adv įskaitant, imtinai incoming adj artėjantis, ateinantis; ~ craft artėjantys lėktuvai incompatibility n nesuderinamumas incompatible adj nesuderinamas incompetence n 1 nesugebėjimas, nemokėjimas 2 nekompetentingumas incompetent adj nekompetentingas, nekvalifikuotas inconsistent adj nenuoseklus, neatitinkantis
(with); ~ with principles neatitinkantis principų incorporate v įtraukti, inkorporuoti increase n augimas, (pa)didėjimas; ~ in crime nusikalstamumo augimas; to be on the
~ didėti, augti v augti, didėti; didinti; to ~ the expenditure didinti išlaidas incredible adj neįtikėtinas increment n augimas, didėjimas inculcate v įdiegti, įteigti, skleisti; to ~ traditional values in/into sb įdiegti kam tradicines vertybes; to ~ sb with a sense of responsibility įdiegti kam atsakomybės jausmą inculcation n įdiegimas, įteigimas incursion n įsiveržimas, staigus užpuolimas
(into)
incumbent n asmuo, užimantis oficialias pareigas adj užimantis postą, einantis pareigas; the ~ president dabartinis prezidentas indecisive adj neryžtingas indent n 1 oficialus pareikalavimas, paraiška
(šaudmenų) (for); to submit an ~ pateikti paraišką 2 dantyta įpjova v pareikalauti, užsakyti (for) 2 įrantyti, dantyti 3 pradėti iš naujos eilutės indented adj dantytas, raižytas; ~ coastline raižyta kranto linija independence n nepriklausomybė; savarankiškumas

61 independent adj nepriklausomas, savarankiškas (of) index n rodyklė, indeksas; map ~ žemėlapio nomenklatūra indicate v 1 parodyti, nurodyti 2 pažymėti indication n 1 nurodymas 2 požymis, ženklas indicator n indikatorius, rodytuvas; moving target ~ judančiųjų taikinių rodytuvas indict v apkaltinti (for) indictment n (oficialus) kaltinimas indigenous adj vietinis; ~ languages vietinės kalbos indiscipline n drausmės nebuvimas indisciplined adj nedrausmingas indispensable adj būtinas, privalomas; ~ piece of equipment būtinoji įrangos dalis indisputable adj ne(nu)ginčijamas; ~ evidence neginčijami įrodymai individual n asmuo, individas adj 1 asmeniškas, individualus 2 atskiras; ~ attention individualus dėmesys individuality n individualybė, asmenybė indivisible adj nedalomas indoctrinate v įdiegti, įskiepyti (principus, požiūrį) induce v 1 įtikinti, paveikti 2 sukelti; to ~ migration skatinti migraciją induct v 1 oficialiai priimti į tarnybą 2 supažindinti, atskleisti; to ~ into the skills of leadership supažindinti su vadovavimo įgūdžiais inept adj netinkamas; neprotingas; ~ remark netinkama pastaba inexorable adj nenumaldomas, nepalenkiamas; ~ process nesustabdomas procesas infantry n pėstininkai; armo(u)red ~ mechanizuotieji pėstininkai, šarvuočių ir tankų dalinių pėstininkai; mechanized ~ mechanizuotieji pėstininkai; motorized ~ motorizuotieji pėstininkai infantryman n (pl infantrymen) pėstininkas infect v užkrėsti infected adj užkrėstas; ~ food užkrėstas maistas infection n už(si)krėtimas, užkratas, infekcija infectious adj užkrečiamas, infekcinis inferior n pavaldinys adj 1 žemesnis (padėtimi, laipsniu) (to) 2 blogesnės kokybės (to)

infringe inferiority n 1 žemesnė padėtis, žemesnis laipsnis 2 blogesnė kokybė infest v užplūsti, apnikti; knibždėti; ~ed with ticks apniktas erkių infiltrate v 1 infiltruoti 2 įsiskverbti, prasiskverbti infiltration n 1 infiltracija 2 įsiskverbimas, prasiskverbimas infirmary n ligoninė; izoliatorius inflammable adj degus; highly-~ labai degus inflate v pripūsti; išpūsti (t.p. perk.); to ~ a life jacket pripūsti gelbėjimosi liemenę; to ~ casualty numbers išpūsti/padidinti aukų skaičių inflict v sukelti (on/upon); to ~ heavy losses padaryti didelių nuostolių influence n įtaka, poveikis (on); profound ~ didelis poveikis; under the ~ of veikiant v daryti įtaką, veikti influential adj įtakingas influx n įsiliejimas, įtekėjimas; antplūdis;
~ of new units naujų dalinių įsijungimas; massive ~ masinis antplūdis inform v pranešti, informuoti informant n informatorius information n informacija; classified ~ įslaptintoji informacija; combat ~ kovinė informacija; confidential ~ konfidencialioji informacija; derived ~ išvestinė informacija; first-hand ~ iš pirmųjų šaltinių gauta informacija; restricted ~ riboto naudojimo informacija; secret ~ slapta informacija; top secret ~ visiškai slapta informacija; unclassified ~ neįslaptintoji informacija; unconfirmed ~ nepatvirtinta informacija; to make ~ public paskelbti/paviešinti informaciją informer n informatorius infraction n (įstatymo) pažeidimas, nesilaikymas infrared adj infraraudonasis; ~ radiation infraraudonasis spinduliavimas infrastructure n infrastruktūra; common
~ bendroji infrastruktūra; national ~ valstybės infrastruktūra; to maintain the
~ išlaikyti infrastruktūrą infringe v pažeisti (įstatymą, taisykles) (upon); to ~ upon the rights pažeisti teises

infringement infringement n (įstatymo) pažeidimas ingrained adj įsišaknijęs, įsigalėjęs; ~ hatred įsišaknijusi neapykanta ingress n įvažiavimas, įėjimas inhabitant n gyventojas inhalation n 1 įkvėpimas 2 inhaliacija inhale v įkvėpti inhuman adj nežmoniškas, žiaurus; ~ behavio(u)r nežmoniškas elgesys inhumane adj nehumaniškas; ~ treatment of prisoners of war nehumaniškas elgesys su karo belaisviais initial adj pradinis, pirminis; ~ point pradinis taškas initiate v 1 pradėti, parodyti iniciatyvą 2 sužadinti (veikimą) initiation n sužadinimas initiative n iniciatyva; take the ~ rodyti iniciatyvą, imtis iniciatyvos inject v 1 suleisti (vaistus) 2 techn. įpurkšti injection n 1 injekcija 2 techn. įpurškimas injure v sužeisti injured adj sužeistas; the ~ sužeistieji injurious adj žalingas, kenkiantis; ~ act žalingas poelgis injury n sužeidimas, žaizda; to sustain an ~ būti sužeistam innate adj įgimtas innocent adj nekaltas (of); ~ people nekalti žmonės inoculate v skiepyti inoculation n skiepijimas inoperable adj netinkamas, nepraktiškas; ~ plan neįgyvendinamas planas inoperative adj neveikiantis; negaliojantis;
~ equipment neveikianti įranga; ~ law negaliojantis įstatymas inprocessing n supažindinimas su procedūrų sistema inquire v ═ enquire 1 teirautis, klausti 2 išaiškinti, (iš)tirti (into) inquiry n ═ enquiry 1 pasiteiravimas 2 tyrimas insect n vabzdys insecure adj nesaugus insert v įdėti, įstatyti (in/into); to ~ a battery įdėti elementą insertion n įdėjimas insight n 1 įžvalgumas 2 supratimas (into); ~

62 into the problems problemų supratimas insignia n atpažinimo ir pasižymėjimo simboliai, ženklai insist v 1 primygtinai reikalauti (on/upon) 2 atkakliai tvirtinti (on/upon) insistence n 1 primygtinis reikalavimas; at sb’s ~ primygtinai kam reikalaujant 2 atkaklus tvirtinimas inspect v tikrinti, inspektuoti inspection n (pa)tikrinimas; in-ranks ~ karių apžiūra rikiuotėje; ready for ~ parengtas patikrinimui; unannounced ~ patikrinimas neįspėjus inspector n inspektorius, kontrolierius; ~ general generalinis inspektorius instability n nepastovumas, nestabilumas install v įrengti, įvesti; to ~ electricity įvesti elektrą installation n 1 įrengimas, įvedimas 2 įrenginys; military ~s kariniai įrenginiai ir statiniai; military ~ karinė bazė instant n akimirksnis, momentas; in an ~ tuoj pat adj greitas, skubus; ~ success labai greita sėkmė instantaneous adj akimirksnio, staigus; ~ reaction staigi reakcija instantly adv tuoj pat instigate v (su)kurstyti, išprovokuoti instigation n kurstymas instigator n kurstytojas; ~ of the unrest neramumų kurstytojas instill v įdiegti; sukelti; ~ confidence įdiegti pasitikėjimą institution n įstaiga, organizacija, institucija; ~ of higher education aukštojo mokslo įstaiga institutionalize v oficialiai nustatyti, įtvirtinti, įteisinti instruct v 1 mokyti (in) 2 instruktuoti, duoti nurodymus instruction n 1 mokymas (in) 2 instrukcija, nurodymas instructor n instruktorius instrument n 1 įrankis (t. p. perk.) 2 instrumentas, prietaisas 3 dokumentas, aktas; legally-binding ~ teisiškai įpareigojantis dokumentas instrumental adj padedantis, reikalingas; ~ in settling the conflict labai svarbus, sureguliuojant konfliktą

63 insubordinate adj nepaklusnus, nedrausmingas insubordination n ne(pa)klusnumas insuperable adj neįveikiamas, nenugalimas;
~ problems neišsprendžiamos problemos insurance n (ap)draudimas; life ~ gyvybės draudimas insure v 1 ap(si)drausti; to ~ against illness apdrausti nuo ligos 2 garantuoti insurgency n sukilimas, maištas insurgent n sukilėlis, maištininkas; ~ forces sukilėlių pajėgos insurmountable adj neįveikiamas, nenugalimas; ~ obstacle neįveikiama kliūtis insurrection n maištas, sukilimas intake n 1 įsiurbimas, įtraukimas 2 naujokų kontingentas integral adj 1 vientisas 2 neatskiriamas, būtinas integrate v integruoti(s), į(si)jungti į visumą;
~d logistic support integruotoji logistikos parama integration n 1 sujungimas 2 integracija integrity n 1 vientisumas, nedalomumas; territorial ~ teritorijos vientisumas 2 garbingumas, principingumas, sąžiningumas intelligence n 1 protas, intelektas 2 sumanumas
3 žvalgyba; electronic ~ elektroninė žvalgyba; security ~ valstybės saugumo užtikrinimo žvalgyba; signals ~ elektroninė žvalgyba; strategic ~ strateginė žvalgyba; tactical ~ taktinė žvalgyba; target ~ taikinių žvalgyba; technical ~ techninė žvalgyba 4 žvalgybos informacija; all-source ~ žvalgybos informacija iš visų šaltinių; basic ~ pagrindinė žvalgybos informacija; combat ~ kovinė žvalgybos informacija; communications ~ ryšių žvalgybos informacija; current ~ einamoji žvalgybos informacija; human~/humint žmonių apklausa; open source ~ žvalgybos informacija iš atvirų šaltinių; predictive ~ prognozuojamoji žvalgybos informacija; signature ~ atpažinimo informacija intelligent adj 1 protingas 2 sumanus intend v 1 ketinti 2 numatyti, planuoti intensification n (su)stiprėjimas,
(su)intensyvinimas
intensifier n stiprintuvas; image ~ vaizdo stiprintuvas international intensify v (su)stiprinti, (su)intensyvinti intensity n intensyvumas, įtempimas; high/ low ~ didelis/mažas intensyvumas; radiation ~ apšvitos intensyvumas intent n ketinimas, tikslas intention n ketinimas, noras, tikslas intentional adj tyčinis, iš anksto apgalvotas, sąmoningas intercede v užtarti, tarpininkauti; to ~ on sb’s behalf užtarti kieno nors naudai intercept v perimti, sulaikyti, gaudyti interception n 1 perėmimas, sulaikymas; controlled ~ valdomasis gaudymas/perėmimas; ground controlled ~ iš žemės valdomas perėmimas/gaudymas 2 klausymasis interceptor n gaudantysis orlaivis; fighter ~ gaudantysis naikintuvas interchangeability n sukeičiamumas interchangeable adj pakeičiantis vienas kitą, sukeičiamas intercom n vidinis telefono ryšys interdependence n tarpusavio priklausomybė interdict v uždrausti, sulaikyti (from) interdiction n uždraudimas; ~ operation sulaikomoji operacija interest n susidomėjimas, interesas (in); legitimate ~s teisėti interesai; vital ~s gyvybiškai svarbūs interesai interfere v 1 kištis (in) 2 trukdyti (with) interference n 1 kišimasis 2 trukdymas
(t.p. radijo signalų); mutual ~ tarpusavio trukdžiai interim adj laikinas, preliminarinis; ~ government laikinoji vyriausybė; ~ results išankstiniai rezultatai interior n vidus; ministry of ~ vidaus reikalų ministerija adj vidaus, vidinis interloper n įsibrovėlis intermit v pertraukti, sustabdyti (laikinai) intermediate adj tarpinis intermittent adj pertraukiamas, protarpinis, besikaitaliojantis; ~ illumination periodinis apšvietimas intern v internuoti, sulaikyti; to ~ aliens internuoti svetimšalius internal adj vidinis, vidaus; ~ affairs vidaus reikalai international adj tarptautinis; ~ arms li-

internecine mitation talks tarptautinės derybos dėl ginklų apribojimo; ~ terrorism tarptautinis terorizmas internecine adj tarpusavio, vidaus; ~ feud tarpusavio nesantaika; ~ warfare brolžudiškas karas internee n internuotasis internment n internavimas; ~ camp internuotųjų asmenų stovykla interoperability n sąveikumas interoperable adj sugebąs veikti kartu interpose v įsikišti; tarpininkauti (between) interposition n įsikišimas; tarpininkavimas interpret v 1 versti (žodžiu) 2 aiškinti, interpretuoti interpretability n paaiškinamumas interpretation n 1 (žodinis) vertimas 2
(pa)aiškinimas, interpretacija interpreter n vertėjas; to speak through an
~ kalbėti per vertėją interrogate v kvosti, apklausti, klausinėti interrogation n kvota, apklausa; under ~ kvočiamas interrupt v nutraukti, pertraukti interrupted adj nutrauktas, pertrauktas; ~ line pertrauktoji (brūkšninė ar taškinė) linija interruption n pertraukimas, trukdymas intersection n sankryža, susikirtimas intersperse v kaitalioti(s) (with); to ~ theory with field training kaitalioti teoriją su lauko pratybomis interval n tarpas intervene v įsikišti (in), sutrukdyti, įsiterpti intervention n kišimasis, įsiterpimas; intervencija interwar adj tarpukario; ~ period/years tarpukario laikotarpis, tarpukaris intimidate v (į)bauginti, gąsdinti intimidation n (į)bauginimas, gąsdinimas intractable adj sunkiai sprendžiamas (apie problemą ir pan.) intricate adj painus, sudėtingas; ~ plan gudriai suregztas planas intricacy n 1 painumas, sudėtingumas 2 pl painybės, gudrybės; ~ies of international policy tarptautinės politikos gudrybės introduce v 1 įvesti, pradėti naudoti; to ~ new armaments pradėti naudoti naują

64 ginkluotę 2 supažindinti, pristatyti; to ~ oneself prisistatyti introduction n 1 įvedimas; phased ~ įvedimas etapais 2 supažindinimas, pristatymas intrude v įsibrauti, trukdyti (on/upon) intruder n įsibrovėlis intrusion n įsibrovimas; ~ on smb’s privacy privatumo trukdymas; ~ operation įsibrovimo operacija invade v įsiveržti, užimti; to ~ the territory įsiveržti į teritoriją invader n įsiveržėlis, grobikas, okupantas invalid adj negaliojantis, neturintis juridinės galios; ~ treaty negaliojanti sutartis invalidate v pripažinti negaliojančiu, anuliuoti; to ~ elections pripažinti rinkimus negaliojančiais invasion n įsiveržimas, įsibrovimas inventory n 1 inventorius, materialinis turtas
2 inventorizacija v inventorizuoti invest v 1 investuoti 2 apsiausti, apsupti investigate v ištirti, ištyrinėti; to ~ causes ištirti priežastis investigation n ištyrimas, tyrinėjimas investment n 1 investavimas 2 apsupimas, blokada invincibility n nenugalimumas invincible adj nenugalimas; ~ army nenugalimoji kariuomenė inviolable adj nesugriaunamas, nesulaužomas; ne(pa)liečiamas; ~ rights neliečiamos teisės inviolability n nesugriaunamumas, nesulaužomumas; neliečiamumas; ~ of borders sienų neliečiamumas involve v 1 įtraukti (in) 2 apimti involvement n į(si)traukimas (in); ~ in peacekeeping operations dalyvavimas taikos palaikymo operacijose; alleged ~ tariamas dalyvavimas irate adj piktas, įsiutęs; ~ crowd įtūžusi minia irreconcilable adj nesutaikomas; ~ parties nesutaikomos pusės irregular adj netaisyklingas; nereguliarus; ~ coastline raižyta pakrantė; at ~ intervals nevienodais laiko tarpais irreparable adj neatitaisomas, nepataisomas;
~ damage neatitaisoma žala

killing

65 irreplaceable adj nepakeičiamas irresponsibility n neatsakingumas irresponsible adj neatsakingas irretrievable adj neatitaisomas, nesugrąžinamas;
~ loss negrižtamieji nuostoliai irrevocable adj neatšaukiamas, negrąžinamas;
~ order neatšaukiamas įsakymas irritate v 1 erzinti, nervinti 2 dirginti irritated adj suirzęs irritating adj 1 erzinantis, nemalonus 2 dirginantis irritation n susierzinimas, pyktis; skin ~ odos sudirginimas isolate v atskirti, atkirsti, izoliuoti isolated adj atskirtas, atkirstas, izoliuotas, ~ by the flood atkirstas potvynio isolation n atskyrimas, izoliacija; diplomatic
~ diplomatinė izoliacija; total ~ of the country visiška šalies izoliacija issue n 1 problema, klausimas 2 leidinys, išleidimas v 1 išleisti, išplatinti; to ~ an order išleisti įsakymą 2 išduoti (ginklus, aprangą) (with) item n 1 (laikraščio) straipsnis 2 vienas iš pažymėtų dalykų; common user ~ bendro naudojimo daiktas; critical ~ lemiamoji materialinė priemonė; end ~ sukomplektuota materialinė priemonė; regulated ~ kontroliuojamoji materialinė priemonė 3 vienetas 4 punktas, straipsnis

join v 1 (į)stoti, tapti nariu, prisijungti; to ~ the army įstoti į armiją/kariuomenę; to ~ up įstoti į kariuomenę 2 sujungti, prijungti; to ~ wires sujungti laidus; to ~ forces suvienyti pastangas joint adj jungtinis (įvairių kariuomenės rūšių); ~ operation jungtinė operacija; ~ staff jungtinis štabas; ~ task force jungtinė operatyvinė taktinė grupė judge n 1 teisėjas 2 žinovas, ekspertas v 1 teisti 2 spręsti 3 įvertinti, nustatyti; to ~ the distance nustatyti nuotolį judgement n 1 sprendimas 2 nuomonė 3 nuovoka jump n šuolis; ~ speed iššokimo greitis; high/long ~ šuolis į aukštį/tolį v (per)šokti; to ~ a ditch peršokti per griovį; to ~ to conclusions daryti skubotas išvadas junction n susikirtimas, sandūra, (kelių, geležinkelio) mazgas junior adj jaunesnis, jaunesnysis, žemesnis
(apie laipsnį); ~ ranks eiliniai ir jaunesnieji puskarininkiai; ~ staff officer jaunesnysis štabo karininkas just adj 1 teisingas 2 teisėtas justice n 1 teisingumas; to obstruct ~ trukdyti teisingumui 2 teisėtumas justification n pa(si)teisinimas justify v pateisinti, pagrįsti; patvirtinti faktais

J

K

jacket n striukė; švarkas; flak ~ neperšaunamoji liemenė jam v 1 trukdyti, slopinti transliaciją 2 užsikirsti (apie ginklą) jammer n trukdiklis; automatic search ~ automatinis paieškos trukdiklis jamming n trukdymas, trukdžiai; barrage ~ užtvariniai trukdžiai; electronic ~ elektroninis trukdymas; immune to ~ atsparus trukdžiams; selective/spot ~ pasirinktinis trukdymas jeep n džipas jeopardize v statyti į pavojų, rizikuoti; to ~ the mission rizikuoti užduotimi jeopardy n pavojus, rizika; in ~ pavojuje jet n reaktyvinis lėktuvas

key n 1 raktas; interpretation ~ paaiškinimo raktas 2 klavišas adj pagrindinis keyboard n klaviatūra kidnap v pagrobti (žmogų) kidnapper n pagrobėjas kidnapping n pagrobimas kill n nužudymas, užmušimas, (su)naikinimas;
~ probability naikinimo tikimybė; to report three ~s pranešti apie tris nužudytuosius v nužudyti, užmušti killed adj nužudytas, žuvęs; ~ in action žuvęs mūšyje killer n žudikas; hired ~ samdomas žudikas killing n žudymas, naikinimas; ~ area/ ground/zone visiškojo naikinimo zona

kit kit n 1 reikmenys, daiktai; combat ~ kovos reikmenys 2 komplektas, paketas, rinkinys;demolition ~ griovimo įranga; demolition tool ~ griovimo komplektas; first-aid ~ pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė; full ~ pilnas reikmenų komplektas; personal first-aid ~ individualioji vaistinėlė; sterilizing ~ sterilizavimo medžiagų komplektas kitchen n virtuvė; field ~ lauko virtuvė knife n (pl knives) peilis; pocket ~ kišeninis peilis v nudurti peiliu knoll n kalvelė knot n mazgas know-how n išmanymas, žinios; technical ~ technikos išmanymas

L label n etiketė; žymeklis, kortelė (su užrašu) v pritvirtinti kortelę; priklijuoti etiketę (t.
p. perk.) laceration n plėštinė žaizda lack n trūkumas, stoka; ~ of coordination derinimo stoka v stokoti, trūkti; to ~ determination stokoti ryžto lager n = laager, leaguer šarvuočių stovyklavietė v įkurti, įrengti stovyklą lance corporal n grandinis land n žemė, sausuma; ~ forces sausumos pajėgos; no-man’s ~ neutrali zona v 1 nusileisti, nutūpti 2 iš(si)laipinti, išlipti landing n išlipimas, iš(si)laipinimas; ~ area aerodromas; tūpimo aikštelė; desantavimo rajonas; ~ craft išlaipinimo priemonė;
~ force išlaipinimo pajėgos; ~ party išlaipinimo būrys; ~ site išlaipinimo vieta; amphibious ~ jūrų desanto išlaipinimas; emergency ~ priverstinis nutūpimas landmark n antžeminis orientyras landmine n (sausumos) mina lane n 1 kelio juosta, takas, kelias; a three~ motorway trijų kelio juostų greitkelis
2 trasa; minefield ~ minų lauko perėja; shipping ~ laivininkystės trasa lap n ratas; etapas; to run three ~s apibėgti tris ratus lapse n klaida, apsirikimas

66 laser n lazeris; ~ sight lazerinis taikiklis last v 1 tęstis, trukti 2 pakakti, užtekti (for) lasting adj ilgai trunkantis; ~ peace ilgalaikė taika latitude n platuma latrine n lauko tualetas launch n (raketos) leidimas; ~ pad leidimo platforma v 1 paleisti (raketą); ~ ing site leidimo pozicija 2 pradėti; to ~ an attack pradėti puolimą launcher n (pa)leidimo įrenginys; leistuvas; grenade ~ granatsvaidis; mobile ~ judrusis leidimo įrenginys; multiple rocket ~ daugkartinis raketų leidimo įrenginys; stationary
~ nejudrusis leidimo įrenginys launder v skalbti, plauti (t. p. perk.); to ~ money plauti pinigus laundry n skalbiniai; ~ room skalbykla; to do the ~ skalbti law n įstatymas; dėsnis; taisyklė; ~ on Equal
Opportunities Lygių galimybių įstatymas;
~ on the Organization of the National Defense System and Military Service Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas; common ~ nerašytas įstatymas; international ~ tarptautinė teisė; martial ~ karo padėtis; to enforce the ~ versti vykdyti įstatymą; to break the
~ pažeisti įstatymą law and order n teisėtvarka lawful adj teisėtas; ~ order teisėtas įsakymas lax adj netvirtas; neapibrėžtas; ~ discipline silpna drausmė laxity n netvirtumas; neapibrėžtumas; ~ of regulations nuostatų neapibrėžtumas lay v (laid) 1 padėti, paguldyti; (pa)kloti, tiesti; to ~ mines minuoti; to ~ out išdėlioti, išdėstyti 2 nutaikyti (pabūklą); to ~ down fire apšaudyti laying n 1 klojimas, tiesimas; minavimas; pattern ~ šabloninis minavimas; random mine
~ atsitiktinis minų išdėstymas 2 kreipimas; indirect ~ netiesioginis kreipimas layout n planas, išplanavimas, išdėstymas lead v (led) vesti, vadovauti; to ~ the way vesti paskui save; the led vedamieji (tie, kuriems vadovaujama) adj vedantysis, priešakinis; ~ tank priešakinis tankas; ~ nation vadovau-

67 jančioji valstybė (atsakinga už tarptautinių pajėgų organizavimą ir koordinavimą) leader n vadovas, vadas; squad ~ skyriaus vadas leadership n 1 vadovavimas 2 vadovybė, vadovai; ~ of the country šalies vadovai;
~ potential vadovavimo potencialas; under the ~ of kam vadovaujant leading adj vedantysis, vadovaujantis, priešakinis; ~ section priešakinis/vedantysis skyrius leaflet n informacinis lapelis, proklamacija leak n 1 skylė 2 nuotėkis, nutekėjimas; ~ of information informacijos nutekėjimas v praleisti vandenį, prakiurti, sunktis leave n 1 leidimas, sutikimas 2 atostogos; to be on ~ atostogauti v 1 išvykti 2 palikti lectern n (kalbėtojo) pakyla leg n 1 koja 2 etapas; final ~ of the trip paskutinis kelionės etapas legacy n palikimas legal adj teisėtas, legalus; ~ actions teisėti veiksmai legation n pasiuntinybė; diplomatinė misija legend n (žemėlapio) legenda leggings n pl antblauzdžiai, kojinės; protective ~ apsauginės kojinės legion n legionas legionnaire n legionierius legitimate adj teisėtas, įstatyminis; ~ requirements teisėti reikalavimai length n ilgis lengthen v (pa)ilginti lesion n pažeidimas, sužalojimas; skin ~ odos pažeidimas lethal adj mirtinas; ~ radiation dose mirtinoji apšvitos dozė lethality n mirtinas naikinamasis poveikis; kaunamoji jėga; increased ~ padidintas mirtinas poveikis; tank ~ tanko naikinamasis poveikis letter bomb n sprogmuo laiške level n lygis, lygmuo; ~ of command vadovavimo lygmuo; ~ of supply aprūpinimo lygmuo; at company ~ kuopos lygiu; operational ~ of war operacinis karo lygmuo; sea
~ jūros lygis; strategic ~ of war strateginis karo lygmuo v 1 sulyginti, (iš)lyginti; to ~ to the ground sulyginti su žeme; to be ~ with

limit lygiagrečiai 2 taikyti(s), nukreipti (at) lever n svirtis, svertas (t. p. perk.) leverage n poveikis, įtaka; diplomatic ~ diplomatinės priemonės; political ~ politinės priemonės liaise v palaikyti ryšį (with), veikti kartu; to
~ with unit commanders palaikyti ryšį su dalinių vadais liaison n ryšys (with, between), sąveika; ~ officer ryšių karininkas liberate v išvaduoti, išlaisvinti liberation n išvadavimas; ~ movement išsivaduojamasis judėjimas liberty n laisvė lieutenant n leitenantas; first ~ vyresnysis leitenantas; second ~ (jaunesnysis) leitenantas life n 1 gyvenimas 2 gyvybė 3 (mašinos) veikimo/eksploatavimo trukmė; component ~ komponento tinkamumo trukmė; shelf ~
(produkto) galiojimo laikas, laikymo terminas; storage ~ sandėliavimo terminas lifebelt n gelbėjimosi ratas lifeboat n gelbėjimo valtis lifeguard n gelbėtojas life jacket n gelbėjimosi liemenė lifer n kadrinis karys life-threatening adj grėsmingas, pavojingas gyvybei life vest n gelbėjimosi liemenė lift n 1 liftas 2 pervežimas, gabenimas oru v 1 pakelti 2 gabenti, skraidinti; to ~ supplies gabenti materialines priemones 3 panaikinti; to ~ the blocade nutraukti blokadą; to ~ the siege nutraukti apgultį; to ~ weapons embargo panaikinti ginklų embargą light n šviesa; šviesos šaltinis v (ap)šviesti, uždegti; to ~ up the area apšviesti rajoną adj 1 lengvas; ~ infantry lengvieji pėstininkai; ~ machine-gun lengvasis kulkosvaidis
2 šviesus lighting n apšvietimas; normal ~ įprastinis apšvietimas; reduced ~ pritemdytasis apšvietimas light-weight adj lengvasvoris limit n riba, limitas; ~ of exploitation sėkmės plėtojimo riba; ~ of fire ugnies riba; off
~s draudžiamas (rajonas), draudžiama
(to); to set ~s nustatyti ribas v (ap)riboti, limituoti (to)

limitation limitation n 1 apribojimas 2 trūkumas; to know one’s ~s žinoti savo trūkumus limited adj ribotas; ~ access ribotasis priėjimas, privažiavimas (to); ribotos galimybės naudotis (to); ~ experience ribota patirtis;
~ in number ribotas skaičius limitless adj neribotas; ~ possibilities neribotos galimybės limp v šlubuoti line n linija, eilė; ~ of defense gynybos linija; ~ of departure pradinė linija; ~ of fire šūvio linija; ~ of impact kritimo linija; ~ of march žygio maršrutas; ~ of sight taikymo linija; ~s of communication susisiekimo linijos, keliai; bomb release ~ bombardavimo linija; bottom ~ esminis dalykas; contamination control ~ taršos kontrolės riba; demarcation ~ demarkacijos linija; dividing ~ skiriamoji linija; enemy ~s priešakinės priešo pozicijos; extended ~ praplėsta linija; front ~ fronto linija; gun-target ~ pabūklo-taikinio linija; in the ~ of duty atliekant tarnybą; light
~ užtamsinimo riba; main detonating ~ pagrindinė detonacijos linija; no-fire ~ saugumo riba; observer-target ~ stebėjimo linija; pecked ~ punktyrinė linija; report ~ pranešimų siuntimo riba; safety ~ saugumo riba; spotting ~ stebėjimo linija; start ~ pradinė linija v sustatyti į eilę; iš(si)rikiuoti į eilę (up) liner n pošalmis link n jungtis, ryšys, grandis (with, between); radio ~ radijo ryšys; to forge ~s sutvirtinti ryšius v (su)jungti, prisijungti, susieti (to, with); to ~ up susijungti liquid n skystis adj skystas; ~ explosive skystoji sprogstamoji medžiaga liquidate v likviduoti, (pa)naikinti; to ~ the opposition likviduoti opoziciją liquidation n likvidavimas, panaikinimas list n sąrašas; ~ of targets taikinių sąrašas; duty ~ budėjimo grafikas; to make a ~ sudaryti sąrašą v įrašyti į sąrašą, padaryti sąrašą litter n neštuvai littoral n pakrantės rajonas adj pakrantės, pajūrio liturgy n liturgija

68 live adj gyvas, gyvenantis, veikiąs; ~ ammunition koviniai šaudmenys; ~ broadcast tiesioginė laida; ~ firing šaudymas koviniais šaudmenimis load n 1 krovinys, krova; combat ~ kovos krovinys; palletized unit ~ standartinis padėklo krovinys; return ~ atgalinio reiso krovinys; standard ~ standartinis krovinys
2 krūvis; rated ~ norminis krūvis; safe working ~ leistinoji apkrova; work~ darbo krūvis v 1 (pa)krauti 2 užtaisyti (šautuvą);
~ed užtaisytas; un~ed neužtaisytas loader n užtaisytojas loading n 1 (pa)krovimas; įlaipinimas; combat ~ kovinis krovimas; tactical ~ taktinis krovimas 2 (ginklo) užtaisymas local n vietinis gyventojas adj vietinis, vietos;
~ government vietinė vyriausybė; at ~ time vietos laiku locality n vieta, vietovė, rajonas; inhabited/ populated ~ apgyvendinta vietovė; tactical
~ taktinė vietovė localize v lokalizuoti, neleisti išplisti; to ~ the conflict lokalizuoti konfliktą locate v 1 nustatyti buvimo vietą, padėtį; to
~ the source of the signal nustatyti signalo vietą 2 į(si)kurti, įkurdinti; to be ~ed gyventi, būti (in) location n 1 vieta, padėtis; suitable ~ for the camp tinkama vieta stovyklai 2 buvimo vietos nustatymas; ~ of the plane lėktuvo vietos nustatymas locator n 1 lokatorius 2 apgyvendinimo tarnybos darbuotojas lock n užraktas, spyna v užrakinti; to ~ on a target fiksuoti taikinį locker n užrakinama spintelė (sporto komplekse ir pan.) lodge v 1 apgyvendinti 2 įstrigti; the bullet ~d in his leg kulka įstrigo jo kojoje lodging n laikinas būstas log n 1 rąstas 2 registracijos žurnalas; to keep a ~ vesti žurnalą v užrašyti/registruoti žurnale logbook n registracijos žurnalas logistician n logistikos specialistas logistics n logistika long adj ilgas longitude n ilguma

69 long-standing adj senas, ilgalaikis, užsitęsęs;
~ demand ilgalaikis poreikis lookout n stebėjimo punktas loot v plėšti, grobti looter n plėšikautojas looting n plėšimas lorry n sunkvežimis lose v (lost) 1 pamesti, prarasti, netekti; to
~ control prarasti kontrolę; to ~ eyesight netekti regėjimo; to ~ one’s nerve netekti drąsos; to ~ one’s way paklysti; to ~ track of pamesti pėdsakus 2 pralaimėti; to ~ the battle pralaimėti mūšį loss n 1 netektis, praradimas; to be at a ~ nežinoti ką daryti 2 nuostolis; (ir)replaceable
~es (ne)grįžtamieji nuostoliai; medical
~es sanitariniai nuostoliai; to suffer heavy
~es patirti didelių nuostolių; to sustain a
~ patirti nuostolį lot n 1 (gaminių) partija; ammunition ~ šaudmenų partija 2 žemės sklypas; parking
~ automobilių stovėjimo aikštelė loyal adj ištikimas, lojalus (to); ~ to the principles ištikimas principams loyalty n ištikimybė, lojalumas lubricant n tepalas, alyva lubricate v (su)tepti lubrication n (su)tepimas luggage n bagažas lull n laikinas atokvėpis; pertrauka (veikloje); operatyvinė pauzė; ~ in the battle mūšio tyla, pertrauka v aprimti, nurimti luminous adj švytintis, šviečiantis lurk v tykoti

M machete n mačetė machine-gun n kulkosvaidis; general purpose
~ universalusis kulkosvaidis; sub~ pistoletas kulkosvaidis machine-gunner n kulkosvaidininkas magazine n dėtuvė; extra ~ papildoma dėtuvė magnitude n 1 dydis, didumas 2 svarba, reikšmingumas; ~ of problems problemų reikšmingumas maim v (su)luošinti, (su)žaloti

mandatory main adj pagrindinis, svarbiausias; ~ headquarters pagrindinis štabas, vadavietė mainguard n priešakinė užkarda mainstay n pagrindinis ramstis maintain v 1 palaikyti, paremti 2 išlaikyti
(esamą padėtį ir pan.); to ~ at a high level išlaikyti aukštu lygiu; to ~ one’s positions išlaikyti savo pozicijas; to ~ peace palaikyti taiką; to ~ trust išlaikyti pasitikėjimą 3 prižiūrėti, eksploatuoti (mašiną ir pan.) maintainability n tinkamumas remontuoti maintenance n 1 palaikymas 2 techninė priežiūra; corrective ~ atkuriamasis remontas, techninė priežiūra; deferred ~ atidėtasis remontas; equipment ~ įrangos techninė priežiūra; preventive ~ profilaktinė techninė priežiūra major n 1 majoras 2 pagrindinė (mokymosi) disciplina adj 1 didesnis, svarbesnis, vienas iš pagrindinių; ~ part didžioji dalis 2 pagrindinis, svarbiausias; ~ NATO commander vyriausiasis NATO vadas; ~ subordinate commander vyresnysis pavaldus vadas v mokytis kaip pagrindinę discipliną (in) majority n dauguma makeshift adj laikinas, improvizuotas; ~ check point laikinasis kontrolės postas male n vyras malfunction n gedimas, sutrikimas v sugesti, sutrikti malign adj blogas, pragaištingas, žalingas; ~ environment žalinga aplinka malnutrition n blogas maitinimas(is) man v (su)komplektuoti, surinkti (komandą) int ~ the guns! prie pabūklų! (komanda) int ~ the life boats! į gelbėjimo valtis!
(komanda)
manage v 1 vadovauti, tvarkyti 2 susidoroti, pajėgti manageable adj 1 suvaldomas, sutramdomas
2 įvykdomas; ~ task įvykdoma užduotis management n vadovavimas, valdymas; conflict ~ konfliktų sureguliavimas; crisis
~ krizių valdymas; manpower/personnel ~ personalo vadyba manager n vadybininkas, valdytojas mandate n mandatas; įpareigojimas v įpareigoti mandatory adj privalomas

mangle mangle v sužaloti, sudarkyti mangled adj sužalotas, sudarkytas; ~ bodies sudarkyti kūnai manhunt n gaudynės (pabėgėlio, nusikaltėlio) manifest v aiškiai parodyti; pasireikšti; to ~ mutual respect reikšti abipusę pagarbą manifestation n pasireiškimas; ~ of the growing discontent augančio nepasitenkinimo pasireiškimas manifold adj visokeriopas; ~ possibilities įvairios galimybės man-made adj dirbtinis; ~ materials dirbtinės medžiagos manned adj 1 pilotuojamas 2 sukomplektuotas, aprūpintas personalu; ~ by two gunners valdomas dviejų artileristų man(o)euv(e)rability n manevringumas man(o)euver n manevras v manevruoti man-of-war n (pl men-of-war) karo laivas man-pack v nešti man-portable adj nešiojamasis manpower n žmonės, personalas manual n instrukcijų knyga; statutas; vadovėlis; ~ of arms ginklų statutas; field ~ kovos statutas adj rankinis, rankų; ~ work rankų/ fizinis darbas map n žemėlapis; ~ index žemėlapio nomenklatūra; ~ reference žemėlapio nuoroda;
~ series žemėlapių komplektas; ~ sheet žemėlapio lapas; outline ~ kontūrinis žemėlapis; situation ~ situacijos žemėlapis v pažymėti žemėlapyje maraud v plėšikauti, grobti marauder n plėšikas march n žygis; žygiavimas; ~ formation žygio rikiuotė; approach ~ artėjimas; order of ~ žygio tvarka/rikiuotė; three-day ~ trijų dienų žygis v 1 žygiuoti 2 priversti eiti, varyti marchpast n iškilmingas žygiavimas, paradas margin n paraštė; užrėmis marginal adj 1 nežymus, nedidelis; of ~ interest nedidelės svarbos 2 ribinis, kraštinis;
~ groups marginalinės grupuotės marine n jūrų pėstininkas; ~ corps jūrų pėstininkų korpusas adj jūrų, jūrinis maritime adj jūrų, jūrinis; ~ area jūrų rajonas; ~ operation jūrų operacija mark n 1 žymė, ženklas 2 požymis; orien-

70 tyras 3 taikinys 4 pažymys v (pa)žymėti,
(pa)ženklinti
marker n žymeklis, ženklas; gap/lane ~ perėjos ženklas; laser target ~ lazerinis taikinio žymeklis; range ~ nuotolio žymė; strip ~ minų ruožo ženklas marking n žymėjimas, ženklinimas marksman n (pl marksmen) taiklusis šaulys, snaiperis marksmanship n taiklusis šaudymas marsh n pelkė, liūnas marshal v telkti, rinkti marshalling n sutelkimas marshland n pelkėta vietovė, pelkynas marshy adj pelkėtas; ~ area pelkėta vietovė martial adj karinis, karo; ~ law karo padėtis mask n kaukė; gas ~ dujokaukė v maskuoti, slėpti masking n maskavimas; electronic ~ elektroninis maskavimas; troop ~ pajėgų maskavimas mass n 1 masė 2 daugybė; ~ concentration jėgos sutelkimas 3 mišios adj masinis; ~ casualties masiniai nuostoliai; ~ destruction masinis naikinimas v telkti(s), koncentruoti(s) massacre n žudynės, skerdynės v žudyti massive adj 1 masyvus 2 didžiulis; ~ efforts didžiulės pastangos master n 1 dalyko žinovas, specialistas 2 magistras; ~ plan pagrindinis planas; ~ plot pirminė schema v įvaldyti, įsisavinti, išmokti mastermind n vadovas, idėjinis vadas, tikrasis organizatorius v sumanyti, suorganizuoti material n medžiaga; (radio)active ~ radioaktyvioji medžiaga; technical ~s techniniai šaltiniai (duomenys) matériel n įranga ir materialinės priemonės; durable ~ ilgalaikės materialinės priemonės; storage of ~ techninių įrenginių sandėliavimas matter n 1 medžiaga 2 dalykas, reikalas; ~ of dispute ginčytinas klausimas; as a ~ of fact iš tikrųjų, tiesą sakant 3 informacija; unclassified ~ neįslaptinta informacija mature adj subrendęs, brandus; ~ attitude brandus požiūris

71 maturity n subrendimas, brandumas maul v mušti, žaloti, luošinti mayhem n sąmyšis, chaosas meal n valgis; valgymas; ~ ready-to-eat individualusis maisto davinys mean n vidurkis adj vidurinis, vidutinis; ~ point vidurinis taškas means n (pl means) 1 priemonė, būdas; ~ of communication ryšių priemonės; by ~ of pasinaudojant; by all ~ būtinai; bet kuriuo būdu; by no ~ jokiu būdu; by political and military ~ politinėmis ir karinėmis priemonėmis; individual protective ~ individualiosios apsaugos priemonės; peaceful
~ taikios priemonės 2 turtas, lėšos measure n 1 matas; ~ of length ilgio matas
2 priemonė; protective ~s apsaugos priemonės; security ~s saugumo priemonės; support ~s paramos priemonės; to take
~s imtis priemonių v išmatuoti measurement n (iš)matavimas mechanic n mechanikas mechanical adj mechaninis; ~ sweep mechaninis tralavimas mechanism n mechanizmas, aparatas, įrengimas, mazgas; firing ~ sprogdinimo mechanizmas; traversing ~ sukimosi mechanizmas; safety and arming ~ saugos ir užtaisymo mechanizmas mechanize v mechanizuoti mechanized adj mechanizuotas; ~ infantry mechanizuotieji pėstininkai medal n medalis; ~ ribbon medalio juostelė, pagalvėlė meddle v kištis (in); to ~ in sb’s affairs kištis į kieno reikalus medevac n sužeistųjų evakuacija v evakuoti sužeistuosius media n žiniasklaida; mass ~ žiniasklaida mediate v 1 tarpininkauti (between, in) 2 pasiekti tarpininkavimu; to ~ a ceasefire pasiekti ugnies nutraukimą tarpininkaujant mediation n tarpininkavimas mediator n tarpininkas medic n medikas medicine n 1 medicina; forensic ~ teismo medicina 2 vaistas, vaistai; to take one’s ~
(iš)gerti vaistus medium adj vidutinis, vidurinis, tarpinis; ~

mile range vidutinis nuotolis meet v (met) 1 su(si)tikti 2 susirinkti 3 susipažinti 4 (pa)tenkinti (norus, reikalavimus ir pan.); to ~ standards atitikti reikalavimus 5 susidurti, patirti (with); to ~ stiff resistance susidurti su stipriu pasipriešinimu; to ~ a challenge priimti iššūkį meeting n 1 susirinkimas, posėdis, pasitarimas 2 susitikimas; prompt ~ skubus susitikimas; summit ~ aukščiausiojo lygio susitikimas member n narys; ~ nation šalis narė; full ~ of NATO visateisis NATO narys; permanent
~ nuolatinis narys membership n narystė; full ~ visateisė narystė; NATO ~ narystė NATO; to apply for ~ kreiptis dėl narystės memorable adj atmintinas, įsimintinas, įsidėmėtinas; ~ event įsimintinas įvykis memorandum n = memo memorandumas, tarnybinis raštas memorial n paminklas, memorialas; ~ ceremony atminimo ceremonija; ~ service atminimo pamaldos; war ~ memorialas karo aukoms atminti adj atmintinas memorize v įsiminti, įsidėmėti memory n 1 atmintis 2 atminimas; in ~ of atminimui menace n grėsmė; grasinimas; pavojus (to) v grėsti; kelti pavojų menacing adj grėsmingas mentor n vadovas, patarėjas mercenary n samdinys, samdytas karys; ~ troops samdomosios pajėgos mess n = mess hall 1 karinė valgykla; ~ tin kario katilėlis; officers’ ~ karininkų valgykla; sergeants’ ~ seržantų valgykla
2 netvarka, maišatis; to be in a ~ būti netvarkingam; to make a ~ padaryti netvarką, sugadinti; to clear up the ~ sutvarkyti v
(su)kelti netvarką, (su)jaukti (up) message n 1 žinutė, pranešimas; dummy ~ klaidinamasis pranešimas; formatted ~ nustatytos formos pranešimas 2 mintis, idėja messenger n pasiuntinys, kurjeris might n galia, galybė, jėga; military ~ karinė galia mile n mylia (1609 m)

mileage mileage n nuvažiuotas atstumas myliomis milestone n gairė, labai svarbus įvykis/etapas militant n kovotojas adj karingas, kovojantis militarize v militarizuoti militarized adj sukarintas; ~ police force sukarintosios policijos pajėgos military adj karinis, karo; ~ rank kario laipsnis; ~ service karo tarnyba; the ~ kariuomenė, kariai militia n nereguliari apsaugos kariuomenė mindset n mąstysena mine n 1 mina; anti-sweeper ~ prieštralinė mina; armed ~ mina, nustatyta į kovinę padėtį; anti-personnel ~ priešpėstinė mina; anti-tank~ prieštankinė mina; antenna
~ anteninė mina; acoustic ~ akustinė mina; bottom ~ dugninė mina; command detonated ~ valdomoji mina; creeping
~ judrioji mina; combined/combination
~ mišrioji mina; coarse ~ mažo jautrio nekontaktinė mina; contact ~ kontaktinė mina; controllable ~ valdomoji mina; dead
~ neveikiančioji mina; disarmed ~ į saugos padėtį perjungta mina; drill ~ mokomoji mina; exercise ~ mokomoji mina; flame ~ padegamoji mina; homing ~ nusitaikančioji mina; horizontal action ~ horizontaliojo poveikio mina; independent ~ nevaldomoji mina; inert ~ inertinė mina; instructional
~ mokomoji mina; influence ~ nekontaktinė mina; magnetic ~ magnetinė mina; mobile ~ judrioji mina; moving ~ judančioji mina; poised ~ užtaisytoji mina; practice
~ mokomoji imitacinė mina; pressure ~ slegiamoji mina; scatterable ~ mėtomoji mina; service ~ veikiančioji mina; to lay a
~ padėti miną; to position a ~ padėti miną tam tikroje vietoje; to step on a ~ užminti ant minos 2 šachta mined adj užminuotas; ~ area užminuotoji zona minefield n minų laukas; ~ lane minų lauko perėja; ~ record minų lauko formuliaras; beach ~ pakrantės minų laukas; closure
~ užtveriamasis minų laukas; deep ~ giluminis minų laukas; dummy/phoney ~ klaidinamasis minų laukas; nuisance ~

72 trikdomasis minų laukas; offensive ~ puolamasis minų laukas; protective ~ gynybinis minų laukas; sustained attrition ~ nuolat papildomas minų laukas; tactical ~ taktinis minų laukas minehunting n minų ieška minelayer n minininkas mine plough n ═ mine plow plūginis minų tralas minesweeper n minų traleris minesweeping n minų tralavimas minethrower n minosvaidis minewatching n minų žvalgyba minion n pakalikas mining n minavimas; strategic/tactical ~ strateginis/taktinis minavimas; urgent ~ skubus minavimas minister n ministras; deputy ~ ministro pavaduotojas; ~ of national defence krašto apsaugos ministras; vice-~ viceministras ministry n ministerija; ~ of defence gynybos ministerija; ~ of foreign affairs užsienio reikalų ministerija; ~ of interior vidaus reikalų ministerija minority n mažuma misbehavio(u)r n blogas/netinkamas elgesys misconduct n netinkamas elgesys misdemeano(u)r n nusižengimas; minor ~ smulkus nusižengimas misfire n užsikirtimas, neiššovimas v užsikirsti, neiššauti mishap n nelaimingas atsitikimas; nepasisekimas; without ~ sėkmingai misidentification n neteisingas tapatybės nustatymas misinform v neteisingai informuoti, suklaidinti misinformation n neteisingas informavimas, klaidinimas misinterpret v klaidingai suprasti misinterpretation n klaidingas supratimas mislead v (misled) (su)klaidinti, apgauti misleading adj klaidinantis, apgaulingas; ~ information klaidinanti informacija mismanagement n blogas valdymas/tvarkymas; neūkiškumas miss v 1 nepataikyti; to ~ the target nepatai-

73 kyti į taikinį 2 praleisti, nedalyvauti; to ~ a class nedalyvauti pratybose 3 nesuspėti, pavėluoti; to ~ a train pavėluoti į traukinį
4 išvengti; to ~ danger išvengti pavojaus 5 ilgėtis; to ~ the family ilgėtis šeimos missile n raketa; air-to-air ~ raketa „orasoras“; air-to-ground ~ raketa „oras-žemė“; counter-radar ~ antiradiolokacinė raketa; cruise/winged ~ sparnuotoji raketa; fire-and-forget ~ raketa su automatine valdymo sistema; ground-to-air ~ raketa
„žemė-oras“; ground-to-ground ~ raketa
„žemė-žemė“; guided ~ valdomoji raketa; heat-seeking ~ nusitaikančioji į šilumos šaltinį raketa; multiple ~ daugiapakopė raketa; shoulder-fired ~ iššaunama nuo peties raketa missing adj dingęs be žinios, trūkstamas; ~ in action dingęs be žinios mission n 1 misija, užduotis, uždavinys; achievable ~ įvykdoma užduotis; call ~ užduotis pagal iškvietimą; multiple ~s daugkartinės užduotys; to carry out/execute/perform a ~ vykdyti misiją; to lead a ~ vadovauti misijai
2 delegacija; diplomatic ~ diplomatinė atstovybė, misija mitigate v sušvelninti, sumažinti (bausmę, skausmą ir pan.) mix n 1 sumaišymas, supainiojimas 2 mišinys v (su)maišyti, (su)painioti (up) mixed adj sumaišytas, mišrus; ~ minefield mišrusis minų laukas mixture n 1 mišinys; self-ignition ~ savaime įsiliepsnojantis mišinys 2 mikstūra mobile adj mobilus, judrus; ~ defense mobilioji gynyba mobility n judrumas, mobilumas; high ~ didelis mobilumas mobilizable adj mobilizuojamas; ~ force mobilizuojamosios pajėgos mobilization n mobilizacija; general/total ~ visuotinė mobilizacija mobilize v mobilizuoti mock-up n maketas mode n būdas, metodas; režimas; ~ of operation veikimo būdas; ~ of transportation pervežimo būdas; stand-by ~ budėjimo režimas; war reserve ~s karo atsargų būsena mount model n 1 modelis, maketas 2 (sektinas) pavyzdys; to be a role ~ būti sektinu pavyzdžiu moderate adj 1 vidutinis; ~ abilities vidutiniai sugebėjimai; ~ damage vidutiniai nuostoliai; ~ risk vidutinė rizika 2 nuosaikus; ~ opinion nuosaikioji nuomonė modification n modifikacija, nedidelis pakeitimas modified adj pakeistas, modifikuotas; genetically ~ genetiškai modifikuotas modify v pakeisti, modifikuoti momentum n impulsas, varomoji jėga; to lose
~ prarasti veržlumą; to gain/gather ~ įgauti pagreitį, įsibėgėti monitor v stebėti, klausytis, kontroliuoti; to ~ enemy radio traffic klausytis priešo radijo pokalbių monitoring n stebėjimas; kontrolė; chemical
~ cheminė kontrolė; radiological ~ dozimetrinė kontrolė monument n paminklas (to) moor n dykynė v švartuotis moorland n dykynė mop v (iš)šluostyti, (iš)valyti; to ~ up valyti
(t. p. nuo priešo) mopping up n valymas (t.p. nuo priešo) moral adj moralinis, dorovinis; ~ standards dorovės principai morale n dvasinė ir emocinė (karių) būklė, nuotaika; to boost ~ pakelti kovos dvasią; low/high ~ silpna/stipri kovos dvasia morality n moralė, dorovė mortal adj mirtinas; ~ wound mirtina žaizda mortar n minosvaidis; ~ bomb minosvaidžio mina motherland n tėvynė motion n judesys, judėjimas; in ~ judantis motor n variklis, motoras motor boat n motorinė valtis motorcycle n motociklas motorize v motorizuoti motorized adj motorizuotas; ~ infantry motorizuotieji pėstininkai motorway n autostrada mount n stovas, (ginklo) lafetas v 1 pastatyti (ginklą) ant stovo 2 įlipti į transporto priemonę 3 surengti; to ~ an operation surengti operaciją 4 didėti, kilti (apie įtampą)

mountain mountain n kalnas mountainous adj kalnuotas mounted adj sumontuotas ant kovos mašinos; motorizuotas; bipod-~ užkeltas ant dvikojo mounting n 1 įtaisymas, pastatymas (ginklo ir pan.) ant platformos 2 pasiruošimas operacijai adj kylantis, didėjantis; ~ tension didėjanti įtampa mouthpiece n ruporas move n 1 judėjimas 2 perdislokavimas 3 ėjimas, manevras v 1 judėti, judinti 2 perkelti, pastumti 3 kraustytis į kitą būstą movement n 1 judėjimas, žygis; ~ control judėjimo valdymas; ad hoc ~ žygis be išankstinio pasirengimo; administrative
~ žygis nesant sąlyčio; fully planned ~ suplanuotasis žygis; partially planned ~ iš dalies suplanuotas žygis; pincer ~ dvigubas apglėbis; ship-to-shore ~ judėjimas iš laivo į krantą; turning ~ apėjimas 2 per(si)kėlimas; nuclear logistic ~ branduolinio ginklo transportavimas mud n purvas; to stick in the ~ įklimpti į purvą muddy adj purvinas mull v svarstyti, mąstyti; to ~ sth over apmąstyti ką multifaceted adj daugiabriaunis, įvairialypis;
~ problems įvairialypės problemos multilateral adj daugiašalis; ~ agreement daugiašalis susitarimas multimodal adj įvairiarūšis multinational adj daugiatautis, daugianacionalinis multiple adj daugkartinis; ~-launch rocket system reaktyvinė salvinės ugnies sistema multi-purpose adj universalusis multi-stage adj daugiapakopis munition n šaudmuo; fuel-air explosive ~ aerozolinio sprogimo šaudmuo; multi-agent
~ daugianaris šaudmuo; precision-guided
~s tikslaus nutaikymo šaudmenys; threatoriented ~s šaudmenys, numatyti pavojui murder n žmogžudystė, nužudymas; ~ for hire žmogžudystė pagal užsakymą; attempted ~ mėginimas nužudyti; mass ~ masinės žudynės; to commit (a)~ įvykdyti žmogžudystę v nužudyti

74 murderer n žmogžudys muster n surinkimas, sutelkimas v rinkti(s), telkti(s) (up); to ~ out demobilizuoti(s); to
~ up one’s strength sukaupti jėgas muster-roll n vardinis karių sąrašas mutilate v sužaloti, suluošinti mutilation n suluošinimas mutinous adj maištingas, maištaująs mutiny n maištas, sukilimas v kelti maištą mutual adj abipusis, savitarpio; ~ trust tarpusavio pasitikėjimas; ~ support savitarpio parama muzzle n (ginklo vamzdžio) žiotys, laibgalys; ~ velocity pradinis (kulkos) greitis

N name tag n ženklelis su pavarde name tape n juostelė su pavarde napalm n napalmas narrow adj siauras; to have a ~ escape vos ne vos išvengti pavojaus, išsigelbėti v siaurėti, siaurinti, mažinti nation n 1 tauta 2 šalis, valstybė; allied ~ šalis sąjungininkė; host ~ priimančioji valstybė; independent ~ nepriklausoma valstybė; lead ~ vadovaujančioji valstybė (atsakinga už tarptautinių pajėgų organizavimą ir koordinavimą); member ~ šalis narė; nuclear ~ branduolinė valstybė; partner
~ šalis partnerė; reinforcing ~ valstybė, siunčianti pastiprinimo pajėgas; rogue ~ grėsmę kelianti valstybė; troops contributing ~ karius siunčianti šalis national n (kitos valstybės) pilietis adj 1 nacionalinis, tautinis; ~ minorities tautinės mažumos 2 valstybinis; ~ armed forces šalies ginkluotosios pajėgos nationalism n nacionalizmas nationality n tautybė nationwide adj visos šalies natural adj 1 gamtinis 2 natūralus, tikras nature n 1 gamta 2 prigimtis 3 pobūdis naval adj jūrų, jūrinis, karinio jūrų laivyno;
~ forces karinės jūrų pajėgos; ~ officer laivyno karininkas navigate v 1 vairuoti (lėktuvą), vesti (laivą)
2 rodyti kelią

75 navigation n navigacija; radio ~ radionavigacija navigator n šturmanas navy n karinis jūrų laivynas need n 1 reikalingumas, reikalas 2 pl reikmės, poreikiai; unmet ~s nepatenkinti poreikiai; to meet/satisfy the ~s patenkinti poreikius v reikėti negate v (pa)neigti negative adj neigiamas (t. p. rad.) neglect n nesirūpinimas, nepaisymas, aplaidumas v nesirūpinti; to neglect one’s responsibilities apleisti savo pareigas negligence n aplaidumas, neapdairumas; to accuse sb of ~ apkaltinti aplaidumu negligent adj aplaidus, nerūpestingas; ~ discharge netyčinis šūvis negotiable adj diskutuotinas, svarstytinas; ~ terms of the contract diskutuotinos sutarties sąlygos negotiate v 1 vesti derybas, tartis 2 įveikti; to
~ an obstacle įveikti kliūtį negotiation n 1 (ppr. pl) derybos; lengthy ~s ilgos derybos 2 (sunkumų) įveikimas net n tinklas, tinklelis; communications ~ ryšių tinklas; camouflage ~ maskuotės tinklelis; command ~ vadovavimo tinklas netting n ryšių tinklo organizavimas; radar ~ radiolokacijos stočių tinklo organizavimas network n tinklas; military route ~ karinių kelių tinklas v pri(si)jungti prie tinklo neutral adj neutralus; ~ policy neutralumo politika neutrality n neutralitetas; to ensure ~ garantuoti neutralitetą neutralization n 1 neutralizavimas 2 slopinimas (ugnimi); electronic ~ elektroninis slopinimas; ~ fire slopinamoji ugnis neutralize v 1 neutralizuoti, padaryti nekenksmingą 2 (nu)slopinti (ugnimi) newcomer n naujai atvykęs, naujokas nickname n 1 pravardė 2 sutartinis pavadinimas node n centras, mazgas; back-up communications ~ atsarginis ryšių mazgas non-aligned adj neprisijungęs (apie šalį) non-alignment n neprisijungimas non-combatant n tiesiogiai mūšyje nedalyvaujantis asmuo

number non-commissioned adj neturintis karininko laipsnio; ~ officer puskarininkis non-compliance n nevykdymas, nesilaikymas (with); ~ with regulations taisyklių nesilaikymas non-compliant adj nevykdantis, nesilaikantis
(taisyklių ir pan.) non-expendable adj nesunaudojamas, ilgalaikis; ~ supplies and materials ilgalaikės materialinės priemonės normalcy n normali būklė/padėtis; to restore
~ atstatyti normalią padėtį north n šiaurė adj šiaurinis, šiaurės adv į šiaurę, šiaurėje; ~ of į šiaurę nuo; further
~ šiauriau northbound adj judąs į šiaurę northward(s) adv į šiaurę, šiaurėje notch n 1 laipsnis, lygis; to drop a ~ pablogėti; top-~ geriausias, aukščiausiojo lygio
2 įpjova, žymė, rantelis note n 1 pastaba, užrašas; to make/take
~s užsirašyti, pasižymėti (of) 2 raštelis v pastebėti, (at)kreipti dėmesį, nurodyti, pažymėti noteworthy adj vertas dėmesio, pažymėtinas notice n 1 raštelis, skelbimas 2 dėmesys; to bring to sb’s ~ atkreipti kieno dėmesį į 3 įspėjimas, pranešimas; at short ~ iš anksto neįspėjus, staiga; until further ~ iki atskiro pranešimo v pastebėti, atkreipti dėmesį notification n pranešimas, paskelbimas, įspėjimas notify v pranešti, informuoti (of) notorious adj liūdnai pagarsėjęs nuclear adj 1 branduolinis 2 atominis; ~ defence branduolinė gynyba; ~ power branduolinė galia; branduolinė valstybė; ~ warfare branduolinis karas nuclear-powered adj varomas branduoline energija nuke n branduolinis ginklas nullify v anuliuoti; to ~ an agreement anuliuoti susitarimą number n 1 skaičius; estimated ~ apytikris skaičius; even ~ lyginis skaičius; odd ~ nelyginis skaičius; in great ~s gausiai, dideliais kiekiais 2 numeris; chalk ~ transportavimo numeris; role ~ klasifikacijos numeris;

numerous serial ~ eilės numeris; target ~ taikinio numeris v 1 numeruoti 2 išsiskaičiuoti 3 būti kokio skaičiaus; to ~ thousands siekti tūkstančius numerous adj gausus nutrition n maitinimas(is), mityba nutritious adj maistingas

O oath n priesaika; ~ of allegiance ištikimybės priesaika, kario priesaika; to take an ~ prisiekti obedience n paklusnumas; unquestioning ~ besąlygiškas paklusnumas; to show ~ būti paklusniam (to) obedient adj paklusnus obey v paklusti; vykdyti; to ~ orders vykdyti įsakymus object n 1 daiktas, objektas 2 tikslas v prieštarauti, nesutikti (to) objection n prieštaravimas, nepritarimas objective n 1 tikslas, siekimas; attainable
~ pasiekiamas tikslas 2 objektas; ~ area objekto rajonas; intermediate ~ tarpinis objektas adj objektyus obligate v įpareigoti obligation n į(si)pareigojimas; pareiga; treaty
~s sutarties įsipareigojimai obligatory adj privalomas, būtinas oblige v 1 įpareigoti, (pri)versti 2 daryti paslaugą obliged adj įsipareigojęs, dėkingas (to); to be much ~ to sb būti labai dėkingam kam obliterate v 1 išdildyti, sunaikinti; to ~ the footprints sunaikinti pėdsakus 2 nušluoti nuo žemės paviršiaus obscure adj sunkiai įžiūrimas/pastebimas v užstoti, užgožti, padaryti sunkiai įžiūrimą; to ~ the view užstoti vaizdą observation n 1 stebėjimas, sekimas; ~ post stebėjimo postas; static ~ nejudrusis stebėjimas 2 (įstatymų) laikymasis observe v 1 stebėti, sekti 2 laikytis (įstatymo); to ~ a ceasefire laikytis susitarimo dėl ugnies nutraukimo observer n stebėtojas; forward ~ priešakinis stebėtojas 76 obstacle n kliūtis, užtvaras; ~ course kliūčių ruožas; concealed ~ užmaskuotoji kliūtis; man-made ~ dirbtinė kliūtis; natural ~ gamtinė kliūtis; negotiate/overcome/cross
~s įveikti kliūtis; to build/create/set up ~s statyti užtvaras obstruct v 1 užblokuoti, užtverti; to ~ the traffic užblokuoti eismą 2 sulaikyti, sustabdyti; trukdyti; to ~ a plan trukdyti vykdyti planą obstruction n kliūtis, užtvara, trukdymas obstructor n trukdiklis obtain v gauti, į(si)gyti; to ~ intelligence data gauti žvalgybos duomenis obtainable adj 1 gaunamas, į(si)gyjamas 2 pasiekiamas, prieinamas occupant n esantysis (kambaryje, transporto priemonėje ir pan.) occupation n 1 okupacija; užėmimas; ~ of position pozicijos užėmimas; forces of ~ okupacinės pajėgos 2 užsiėmimas, profesija occupational adj 1 okupacinis; ~ regime okupacinis režimas 2 profesinis occupier n okupantas occupy v okupuoti, užimti; to ~ a territory užimti teritoriją; to ~ forward positions užimti priešakines pozicijas occur v 1 atsitikti, įvykti 2 pasitaikyti 3 ateiti į galvą; it ~red to me man atėjo į galvą occurrence n atsitikimas, įvykis ocean n vandenynas, okeanas offense n = offence 1 puolimas, ataka 2 nusikaltimas 3 įžeidimas offensive n puolimas, ataka; to go/move onto the ~ pereiti į puolimą adj 1 puolamasis;
~ operation puolamoji operacija 2 įžeidžiantis office n 1 įstaiga 2 postas, pareigos; to be in
~ būti valdžioje; hold ~ užimti postą, eiti pareigas 3 kabinetas officer n karininkas; ~ commanding vadovaujantis karininkas (kuopos lygmens), dalinio vadas; ~ conducting the exercise karininkas, vadovaujantis pratyboms; ~ in tactical command karininkas, įgaliotas taktiniam vadovavimui; chief warrant ~ vyresnysis puskarininkis; company-grade
~s kuopos lygmens karininkai; duty ~

77 budintis karininkas; field ~ vyresnysis karininkas; general ~s generolai; high-ranking
~s aukštieji karininkai; junior staff ~ jaunesnysis štabo karininkas; medical ~ karo gydytojas; movement control ~ judėjimo valdymo karininkas; non-commissioned ~ puskarininkis; senior warrant ~ puskarininkis; staff ~ štabo karininkas; warrant
~ jaunesnysis puskarininkis official n pareigūnas adj 1 oficialus 2 tarnybinis oil n 1 aliejus 2 nafta 3 alyva v (pa)tepti alyva ongoing adj toliau vykstantis, tebevykstantis;
~ conflict besitęsiantis konfliktas onset n 1 ataka, puolimas 2 pradžia onslaught n veržlioji ataka, puolimas; to withstand the enemy ~ atremti priešo ataką operability n sugebėjimas veikti operable adj galintis veikti, veikiąs; ~ at all times nuolat veikiąs operate v 1 veikti, dirbti 2 valdyti 3 eksploatuoti, naudoti operated adj valdomas; remotely ~ nuotolinio valdymo operation n 1 operacija; ~s tent operacijos vadų palapinė; ad hoc ~ speciali operacija; amphibious ~ jūrų desanto operacija; antimateriel ~ medžiagų naikinimo operacija; combined ~ daugiataučių pajėgų operacija; counterair ~ priešlėktuvinė operacija; countermine ~ kontrminavimo operacija; clandestine/covert ~ slaptoji operacija; crisis response ~ atsako į krizę operacija; delaying ~ sulaikymo operacija; humanitarian ~ humanitarinė operacija; intruder
~ įsibrovimo operacija; joint ~ įvairių kariuomenės rūšių jungtinė operacija; offensive counter air ~ puolamoji oro erdvės gynybos operacija; overt ~ atvira operacija; preassault ~ operacija prieš ataką; rescue
~ gelbėjimo operacija; search and rescue
~ paieškos ir gelbėjimo operacija; support
~ paramos operacija; sustained combat
~ ilgalaikė kovinė operacija; withdrawal
~ atitraukimo operacija; to abort an ~ nutraukti operaciją; to cancel an ~ atšaukti operaciją; to launch an ~ pradėti operaciją; to mount an ~ surengti operaciją 2 veiki-

order mas; galiojimas; to come into ~ pradėti veikti/galioti 3 eksploatavimas, naudojimas
4 valdymas operational adj 1operatyvinis, operatyvusis;
~ control operatyvinis valdymas 2 parengtas naudoti, veikiantis, dirbantis; fully ~ gerai veikiantis operative n slaptosios tarnybos agentas adj parengtas naudoti, veikiantis, dirbantis operator n operatorius, mašinistas; radio ~ radijo operatorius, ryšininkas opponent n priešininkas, oponentas; ~ of war karo priešininkas oppose v priešintis; to ~ the decision priešintis sprendimui opposing adj besipriešinantis, priešiškas; ~ forces priešiškosios pajėgos opposite adj esantis priešais; the ~ direction priešinga kryptis opposition n opozicija, pasipriešinimas (to); fierce ~ stiprus pasipriešinimas optic adj optinis; an ~ sight optinis taikiklis optical adj optinis; an ~ device optinis prietaisas optics n optinė įranga; ~ of the tank tanko optinis prietaisas optimize v daryti optimalų, tinkamiausią; to
~ for night operations pritaikyti nakties operacijoms option n pasirinkimas optional adj neprivalomas, laisvai pasirenkamas, fakultatyvus order n 1 įsakymas, nurodymas, potvarkis; administrative ~ administracinis įsakymas; embarkation ~ įlaipinimo įsakymas; fragmentary ~ dalinis įsakymas; invitation travel
~ pakvietimas/leidimas keliauti svetur; mission-type ~ užduoties vykdymo įsakymas; operation ~ operacijos įsakymas; warning
~ įspėjamasis įsakymas to give an ~ duoti įsakymą; under smb’s ~ kieno nors įsakymu; warning ~ įspėjamasis įsakymas 2 tvarka; just and lasting ~ teisinga ir ilgalaikė tvarka; public ~ viešoji tvarka; to keep/maintain ~ palaikyti tvarką; to restore ~ atkurti tvarką
3 eilė, seka; in ~ of importance pagal svarbą
4 perlaida; money ~ piniginė perlaida 5 ordinas 6 užsakymas 7 rikiuotė; ~ of battle

order arms kovos rikiuotė 8 uniforma, ekipuotė; fighting ~ kovos uniforma, ekipuotė; marching
~ žygio uniforma order arms int ginklą prie kojos! (komanda) orderly n 1 pasiuntinys 2 sanitaras ordinary adj paprastas, įprastas; ~ routine įprastinė tvarka; ~ transport įprastinis transportas; out of the ~ neįprastas ordnance n 1 kovos technika 2 artilerija, artilerijos pabūklai 3 šaudmenys; explosive
~ sprogmenys ir šaudmenys; unexploded explosive ~ nesprogę sprogmenys organic adj 1 sudedamasis 2 natūralus (be chemijos) organization n 1 organizacija; non-governmental ~ nevyriausybinė organizacija; umbrella ~ vienijanti organizacija 2 organizavimas; ~ of the ground inžinerinis vietovės įrengimas organizational adj organizacinis; ~ capabilities organizaciniai sugebėjimai organize v organizuoti, rengti, sudaryti organized adj organizuotas; ~ crime organizuotasis nusikaltimas organizer n organizatorius orient v = orientate nukreipti, orientuoti; to
~ oneself orientuotis orientation n orientavimasis, orientacija oriented adj nukreiptas orienteering n orientavimosi sportas origin n kilmė, pradžia; country of ~ kilmės šalis original n originalas adj 1 originalus 2 pirminis;
~ destination pirminė paskyrimo vieta originate v atsirasti, kilti oust v pašalinti, išstumti, išvaryti; to ~ the government nuversti vyriausybę; to ~ the regime nuversti režimą out adv rad. pabaiga outbreak n protrūkis, pradžia; ~ of an epidemic epidemijos protrūkis; ~ of war staigi karo pradžia outcome n pasekmė, rezultatas; ~ of the battle mūšio baigtis outcry n nepasitenkinimas, protestas (at/ over); to provoke a public ~ sukelti visuomenės nepasitenkinimą outdated adj pasenęs; ~ equipment pasenę

78 įrengimai outfit n 1 apranga, aprangos komplektas 2 grupė, dalinys; medevac ~ sužeistųjų evakuacijos grupė outflank v apeiti priešo sparną outlaw n asmuo, esantis už įstatymo ribų v paskelbti už įstatymo ribų, uždrausti įstatymu; to ~ landmines įstatymu uždrausti sausumos minas outlawed adj neteisėtas, uždraustas; ~ weapons uždraustieji ginklai outline n 1 kontūras 2 trumpa apžvalga 3 schema, planas, metmenys v 1 nusakyti bendrais bruožais; to ~ the duties apibūdinti pareigas 2 nubrėžti kontūrą outlook n požiūris; ~ of the world pasaulėžiūra outlying adj nutolęs, tolimas outman(o)euver v įgyti pranašumą sumaniau manevruojant outmarch v žygiuoti greičiau (už) outmatch v būti pranašesniam outnumber v viršyti skaičiumi out-of-date adj pasenęs outperform v atlikti geriau (už) outpost n priešakinis (sargybos) postas; to withdraw the ~ atitraukti priešakinį postą outrage n 1 pasipiktinimas; to cause public ~ sukelti visuomenės pasipiktinimą 2 smurtinis veiksmas outrange v šaudyti toliau (už) outrank v 1 turėti aukštesnį laipsnį 2 būti pranašesniam outright adj atviras, tiesus, absoliutus; ~ hostility atviras priešiškumas; ~ war atvirasis karas; ~ winner absoliutus laimėtojas adv iš karto; killed ~ žuvęs iškart outset n pradžia; at/from the ~ iš pat pradžių outside adv lauke; iš lauko outsider n 1 pašalinis asmuo; ~ to the area pašalinis asmuo rajone 2 nespecialistas, mėgėjas outstanding adj įžymus, iškilus; ~ leader puikus vadas outstrip v aplenkti; pralenkti; to ~ slower runners aplenkti lėčiau bėgančius; to ~ rivals pralenkti varžovus

panel

79 outweigh v turėti persvarą over adv rad. klausau overall adj visas, bendras; ~ strategy bendroji strategija overalls n pl kombinezonas; darbo drabužiai overcoat n paltas, apsiaustas overcome v (overcame, overcome) nugalėti, įveikti overhaul n kapitalinis remontas v atlikti kapitalinį remontą overhead adv viršuje, virš galvos adj esantis viršuje; ~ cover priedanga nuo iškiliosios ugnies; (įrenginio) apsauginė danga overlap n sanklota v iš dalies sutapti overlay n skaidrė; radarscope ~ radiolokatoriaus ekrano skaidrė; target ~ taikinių skaidrė overpower v įveikti jėga, nugalėti overprint n papildomai atspausdinta informacija v spausdinti virš teksto (dokumento, žemėlapio ir pan.) override v (overrode, overridden) 1 atmesti; to ~ considerations of safety nekreipti dėmesio į saugumą 2 būti svarbesniam; to ~ other problems būti svarbesniam už kitas problemas overriding adj svarbiausias, pagrindinis; ~ factor pagrindinis faktorius overrun v (overran, overrun) užplūsti; užpulti ir nusiaubti; to ~ enemy defences nuniokoti priešo gynybines pozicijas overseas adj užsienio, užjūrio adv į užsienį/ užjūrį; located ~ išsidėstęs užsienyje; to transfer ~ perkelti į užsienį oversee v (oversaw, overseen) 1 prižiūrėti; to ~ demolition works kontroliuoti sprogdinimo darbus 2 atsitiktinai pamatyti oversight n 1 priežiūra; civilian ~ of the military civilinė kariuomenės kontrolė 2 apsirikimas, neapsižiūrėjimas oversimplify v pernelyg supaprastinti overt adj atviras, nepridengtas, akivaizdus; ~ measures atvirosios priemonės overtake v (overtook, overtaken) aplenkti, pralenkti overthrow n nuvertimas; ~ of the government vyriausybės nuvertimas v (overthrew, overthrown) nuversti, nugalėti

overture n (derybų, sutarties sudarymo ir pan.) inicityva, oficialus pasiūlymas overturn n nuvertimas; perversmas v 1 apvirsti 2 nuversti; to ~ the regime nuversti režimą 3 panaikinti (nutarimą) overview n apžvalga; nusakymas bendrais bruožais overwatch n vietovės stebėjimas prieš mūšį overwhelm v 1 užimti, užvaldyti; ~ed with fear apimtas baimės 2 nugalėti, sumušti; to ~ enemy forces sutriuškinti priešo pajėgas overwhelming adj triuškinantis, didelis, žymus; ~ majority didžioji dauguma owing to prep dėl; ~ favo(u)rable conditions dėl palankių sąlygų

P pace n greitis, tempas, (žygio) sparta; to set the ~ nustatyti spartą; to keep ~ with neatsilikti; at a steady ~ vienodu tempu pacesetter n žygio spartos reguliuotojas pacify v nuraminti; to ~ the crowd nuraminti minią pack n 1 ryšulys, paketas; ration ~ maisto paketas 2 kuprinė v su(si)pakuoti, susidėti (up) package n ryšulys, paketas, siuntinys packet n paketas; ~ of cigarettes cigarečių pakelis; humanitarian aid ~s humanitarinės pagalbos paketai pact n paktas, sutartis; non-aggression ~ nepuolimo paktas pad n 1 padėklas, platforma; launch ~ leidimo platforma 2 bloknotas pain n skausmas painful adj skausmingas painkiller n skausmą malšinantis vaistas painless adj beskausmis paint n dažai; camouflage ~ maskuojamieji dažai v dažyti, užtepti dažais palisade n vertikalių medinių baslių įtvirtinimas pallet n padėklas pamphlet n brošiūra, atmintinė panel n 1 grupė, komitetas, komisija; ~ of experts/advisors ekspertų/patarėjų grupė 2
(medžiagos) juosta; marking ~ ženklinimo juosta 3 pultas, prietaisų skydas

panic panic n panika; to be in a ~ būti apimtam panikos v panikuoti, kelti paniką panic-stricken adj apimtas panikos parachute n parašiutas; ~ jump šuolis su parašiutu v nu(si)leisti parašiutu parachutist n parašiutininkas parade n 1 išsirikiavimas 2 paradas, paradinė rikiuotė; ~ ground rikiuotės aikštė v 1 žygiuoti 2 iš(si)rikiuoti; to ~ at the guardroom išsirikiuoti prie sargybinės paradrop n išmetimas su parašiutais paramedic n paramedikas; asmuo, parengtas suteikti medicinos pagalbą parameter n parametras; ribos; within the established ~s nustatytose ribose; to define the ~s nustatyti ribas paramilitary adj sukarintas parapet n (apkaso) žemės pylimas, brustveras parasite n parazitas (t. p. perk.) paratrooper n = para parašiutininkas, desantininkas parry v atremti (smūgį ir pan.) part n dalis; integral ~ neatskiriama dalis; spare ~s atsarginės dalys; to take ~ in dalyvauti partial adj 1 dalinis, nepilnas 2 šališkas partiality n šališkumas partially adv iš dalies particular n detalė, smulkmena; in ~ ypač, ypatingai adj 1 tam tikras, konkretus 2 ypatingas; of ~ importance ypatingos svarbos partisan n 1 partizanas 2 šalininkas, rėmėjas;
~s of peace taikos šalininkai party n 1 grupė, komanda; partija; advance
~ priešakinis būrys; control ~ valdymo grupė; mine clearing ~ išminavimo grupė; shore ~ kranto grupė 2 šalis; warring ~ies kovojančios pusės pass n 1 perėjimas, perėja; mountain ~ kalnų perėja 2 leidimas; boarding ~ įlipimo į lėktuvą bilietas v 1 praeiti, pravažiuoti 2 priimti
(įstatymą) 3 išlaikyti (egzaminą) passable adj galimas pereiti, išvažiuojamas;
~ roads išvažiuojami keliai passage n kelias, perėja; ~ of lines pozicijų kirtimas passive adj pasyvus; ~ defense pasyvioji gynyba 80 password n slaptažodis path n takas, kelias patient n ligonis, pacientas; walking ~ vaikščiojantis ligonis adj kantrus; ištvermingas patriot n patriotas patriotic adj patriotinis patriotism n patriotizmas patrol n 1 patrulis; border ~ pasienio patrulis; combat/fighting ~ kovos patrulis; fixed station ~ nustatytos vietos patrulis; foot ~ pėsčiasis patrulis; reconnaissance
~ žvalgybos patrulis; standing ~ nejudrusis patrulis; vehicle ~ motorizuotasis patrulis
2 patruliavimas; to be on ~ patruliuoti v patruliuoti patrolling n patruliavimas pattern n 1 modelis, šablonas, pavyzdys; ~ laying šabloninis minavimas 2 (audinio) raštas; disruptive ~ maskuotės raštas 3
(pataikymų) pasiskirstymas, išsidėstymas; fallout ~ radioaktyviųjų dulkių pasiskirstymas pawn n (politinis) įkaitas payload n 1 krovinio svoris 2 kovinis (raketos) užtaisas peace n 1 taika; to ensure ~ užtikrinti taiką; to preserve/keep the ~ išsaugoti taiką; to make ~ sudaryti taiką, susitaikyti; ~ talks taikos derybos; ~ treaty taikos sutartis 2 ramybė; ~ of mind dvasios ramybė peace building n taikos įtvirtinimas peace enforcement n taikos įvedimas peaceful adj taikingas, taikus, ramus; ~ coexistence taikus sambūvis peacekeeper n taikdarys peacekeeping n taikos palaikymas, taikdarystė; ~ forces taikos palaikymo pajėgos peacemaking n taikos kūrimas peacetime n taikos metas peak n 1 viršukalnė 2 aukščiausiasis laipsnis, kulminacinis taškas; to reach the ~ pasiekti kulminacinį tašką peer n bendraamžis, bendražygis, draugas pelt n apmėtymas; apšaudymas v apmėtyti, apšaudyti penalty n bausmė, nuobauda (for); stiff ~ griežta bausmė; to impose a ~ skirti nuobaudą; to incur ~ies būti nubaustam penetrate v prasiskverbti, skverbtis

81 penetrating adj 1 prasiskverbiąs 2 įžvalgus penetration n prasiskverbimas, skverbimasis, pra(si)laužimas; ~ power skverbimosi galia pennant n = pennon maža trikampė vėliavėlė, gairelė perceive v suprasti, suvokti; pastebėti; to ~ danger suvokti pavojų per cent n procentas; 100 ~ šimtas procentų percentage n procentas, kiekis; high ~ didelis kiekis perennial adj nuolatinis; ~ process nuolatinis procesas perform v atlikti, (į)vykdyti performance n 1 atlikimas, (į)vykdymas; ~ of a task užduoties vykdymas 2 veiksmas, darbas; ~ evaluation atlikto darbo įvertinimas perfunctory adj paviršutiniškas, atsainus; ~ efforts paviršutiniškos pastangos peril n pavojus, rizika; at one’s ~ savo rizika; to be in grave ~ būti dideliame pavojuje perilous adj pavojingas, rizikingas perimeter n perimetras, riba, išorinė įtvirtinimų riba; well-defined ~ aiškiai apibrėžtos ribos period n periodas, laikotarpis; probation/trial
~ bandomasis laikotarpis permanent adj nekintamas, pastovus; ~ protection nuolatinė apsauga permanently adv nuolat; ~ incapacitated ilgam išvestas iš rikiuotės permeable adj (pra)laidus; ~ clothing pralaidieji drabužiai permeate v (pra)siskverbti, prasisunkti permission n leidimas; to give/grant sb
~ duoti kam leidimą; with your ~ jums leidus permissive adj atlaidus, liberalus permit n leidimas (dokumentas); operator’s
~ leidimas valdyti mašiną; work ~ leidimas dirbti v leisti, sudaryti galimybę perpetrate v padaryti nusikaltimą, klaidą ir pan. (against/upon/on); to ~ a massacre vykdyti žudynes perpetrator n nusikaltėlis, kaltininkas perpetuate v įamžinti persecute v persekioti (for); to ~ sb for his/

pillbox her beliefs persekioti už įsitikinimus persecution n persekiojimas; victim of ~ persekiojimo auka perseverance n atkaklumas; ištvermingumas persist v atkakliai ką daryti (in) persistence n 1 atkaklumas 2 patvarumas persistency n 1 atkaklumas 2 patvarumas persistent adj atkaklus, primygtinis, nuolatinis; patvarus (apie nuodingąsias medžiagas); ~ attempts atkaklios pastangos; ~ offender nuolatinis pažeidėjas persistently adv atkakliai, nuolatos person n asmuo, žmogus; displaced ~ perkeltasis asmuo; in ~ asmeniškai personal adj asmeninis, individualus; ~ weapon asmeninis ginklas personality n asmenybė, individualybė; ~ traits asmenybės bruožai; strong ~ stipri asmenybė personnel n personalas, tarnautojai; supernumerary ~ neetatinis personalas persuade v įtikinti, įkalbėti (into) persuasion n įtikinimas, įkalbėjimas; power of ~ įtikinėjimo galia persuasive adj įtikinantis; ~ argument įtikinantis argumentas petrol n benzinas phase n fazė; etapas; tarpsnis; ~ line etapo linija; assault ~ atakos etapas; initial ~ pradinė stadija v išdėstyti tarpsniais, palaipsniui vykdyti; ~d withdrawal of troops laipsniškas kariuomenės išvedimas; to ~ out palaipsniui nutraukti/likviduoti; to ~ out conscription palaipsniui panaikinti karo prievolę physical adj fizinis; ~ training fizinis rengimas picket n 1 nedidelis lauko sargybos būrys; air ~ radiolokacinis oro patrulis; to place
~s išstatyti priešakinius postus 2 metalinis strypas v išstatyti sargybos postus pierce v 1 perdurti, perverti 2 (kiaurai) pereiti, prasiskverbti; to ~ the armo(u)r pramušti šarvus piercing adj perveriantis, prasiskverbiantis; armo(u)r-~ round šarvamušis sviedinys pile n krūva v (su)dėti, (su)krauti į krūvą pillbox n atsparioji ugniavietė

pilot pilot n lakūnas, pilotas v 1 valdyti, pilotuoti
2 (iš)bandyti adj bandomasis; ~ plan bandomasis planas pin n smeigtukas, segtukas; kaištis; arming ~ saugos adatėlė; firing ~ skiltuvas; safety ~ saugos kaištis v prismeigti; to ~ down the enemy neleisti priešui judėti pincers n pl 1 replės, žnyplės 2 dvigubas apglėbis pinpoint n tiksliai nustatytas taškas adj 1 tikslus 2 labai mažas (apie taikinį) v tiksliai nustatyti, nurodyti; to ~ the cause tiksliai nurodyti priežastį; to ~ the position on the map tiksliai nurodyti vietą žemėlapyje pioneer n pionierius, karo inžinierius pipe n 1 vamzdis 2 pučiamasis muzikos instrumentas; ~s and drums bataliono ar pulko orkestras pipe-bomb n savadarbė granata pipeline n vamzdžiai, vamzdynas; supply ~ tiekimo kanalas pistol n pistoletas pit n duobė; apkasas; weapon ~ ginklo apkasas pivot n 1 ašis, sukimosi centras 2 svarbiausias dalykas v suktis (apie ašį) pivotal adj centrinis, pagrindinis; ~ role svarbiausias vaidmuo placate v (nu)raminti, nuteikti savo naudai; to
~ protesters nuraminti protestuotojus place n vieta; vietovė; forming-up ~ išsirikiavimo vieta v padėti, paskirti; to ~ in command skirti vadovauti placement n paskyrimas (į tarnybą); the first
~ pirmasis paskyrimas plain n lyguma, plokštuma plain clothes n civiliniai drabužiai; in ~ dėvintis civilinius drabužius plan n planas; administrative ~ administracinis planas; according to the ~ pagal planą; master ~ pagrindinis planas; membership action ~ šalies narės veiksmų planas; operational ~ operatyvinis planas; outline ~ plano metmenys v planuoti, numatyti plane n 1 lėktuvas 2 plokštuma; principal ~ pagrindinė plokštuma 3 lygmuo planned adj numatytas, planuotas; ~ target numatytasis taikinys planning n planavimas; detailed ~ detalus

82 planavimas plaster n gipsas; in ~ sugipsuotas plastic n plastikas adj plastikinis; ~ bullet plastikinė kulka; ~ explosive plastikiniai sprogmenys plate n plokštė, lakštas; mortar base ~ minosvaidžio atraminė plokštė; armo(u)r ~s šarvų lakštai plated adj padengtas (plokštėmis, lakštais) platform n platforma; ~ drop platformų nuleidimas; airdrop ~ desantavimo platforma plating n šarvų danga, šarvavimas platoon n būrys; mortar ~ minosvaidžių būrys; point ~ vedantysis būrys; rifle ~ šaulių būrys; weapons ~ ginklų būrys plausible adj patikimas, tikėtinas; ~ explanation tikėtinas paaiškinimas pledge n pasižadėjimas, įsipareigojimas v įsipareigoti pliers n pl plokščiareplės plight n sunki, kebli padėtis plot n 1 sąmokslas 2 diagrama, planas v 1 ruošti sąmokslą; to ~ a coup rengti perversmą 2 pažymėti (plane/schemoje/žemėlapyje) podium n pakyla, paaukštinimas point n 1 smaigalys; ~ platoon vedantysis būrys 2 matem. taškas 3 punktas, postas, taškas, linija; ~ of burst sprogimo taškas;
~ of contact kontaktinis asmuo; ~ of departure pradinis išvykimo punktas; ~ of impact nusileidimo/pataikymo taškas; ~ of interception perėmimo taškas; ~ of no return grįžimo riba; bomb release ~ bombardavimo taškas; cardinal ~s pasaulio šalys; check ~ kontrolės postas; contact
~ susitikimo taškas; coordinating ~ koordinavimo taškas; collecting ~ surinkimo vieta; contamination control ~ taršos kontrolės punktas; firing ~ detonacijos taškas; impact ~ kritimo taškas; initial ~ pradinis taškas; loading ~ krovimo punktas; pin
~ tiksliai nustatytas taškas; reference ~ orientyras; registration ~ žyminys; release
~ paleidimo vieta; start ~ pradinis taškas; strong ~ atramos punktas; supply ~ tiekimo punktas; turning ~ krypties pakeitimo taškas; vantage ~ taktiškai svarbus punktas

83
4 momentas 5 balas 6 esmė; to keep to the
~ kalbėti iš esmės; to the ~ į temą 7 tikslas; there’s no ~ in doing it nėra prasmės tai daryti 8 bruožas, ypatybė; strong/weak
~s stipriosios/silpnosios ypatybės v 1
(nu)taikyti, nukreipti (at) 2 (nu)rodyti (to, at) 3 atkreipti dėmesį (out) point-blank adv iš arti, tiesioginiu taikymu; to shoot smb at ~ range nušauti ką nors iš arti pointed adj smailus pointer n rodomoji lazdelė, rodyklė; laser ~ lazerinė rodyklė poison n nuodai v (nu)nuodyti, užnuodyti poisoning n nuodijimas, ap(si)nuodijimas; food ~ apsinuodijimas maistu; to get food
~ apsinuodyti maistu police n policija; military ~ karo policija; riot ~ riaušių malšinimo policija; traffic control ~ kelių policija v palaikyti tvarką, kontroliuoti; to ~ the riot area palaikyti tvarką riaušių teritorijoje policeman n (pl policemen) policininkas policewoman n (pl policewomen) policininkė policy n politika, kursas, strategija (on); domestic ~ vidaus politika; foreign ~ užsienio politika; firm ~ tvirta politika; hard-fist ~
„kieto kumščio” politika; peace ~ taikos politika; procurement ~ įsigijimų politika; public information ~ visuomenės informavimo politika; security ~ saugumo politika; tough ~ griežta politika political adj politinis; ~ asylum politinis prieglobstis; ~ decision politinis sprendimas politician n politikas politics n politika; to go into ~ užsiimti politika polity n 1 valstybinė santvarka; valdymo forma 2 valstybė poll n = opinion poll 1 apklausa 2 rinkimai; balsavimas poncho n palapinsiaustė pontoon n pontonas; ~ bridge pontoninis tiltas pool n 1 tvenkinys 2 baseinas 3 bendras fondas; car ~ automobilių parkas; recruitment ~ verbavimo kontingentas v sujungti, sutelkti, suvienyti; ~ efforts sutelkti pastangas postpopulace n gyventojai populate v apgyvendinti populated adj apgyvendintas; densely ~ tankiai apgyvendintas population n gyventojai, gyventojų skaičius;
~ growth gyventojų skaičiaus augimas port n uostas; ~ of entry priskyrimo uostas portable adj nešiojamasis, kilnojamasis portion n 1 dalis; substantial ~ didelė dalis 2 porcija, davinys v išdalyti, padalyti (out) pose v (su)kelti, būti priežastimi; to ~ problems sukelti problemų position n 1 padėtis, pozicija; advantageous
~ patogi pozicija; concealed ~ užmaskuota pozicija; defensive ~ gynybos pozicija; forward ~s priešakinės pozicijos; to hold the
~ išlaikyti poziciją 2 vieta, iš(si)dėstymas; break-off ~ atsiskyrimo vieta; waiting ~ laukimo vieta 3 postas, pareigos; to take a
~ užimti pareigas v 1 dėti, statyti (į vietą)
2 nustatyti padėtį, poziciją positional adj pozicinis; ~ defense pozicinė gynyba possess v turėti, valdyti; to ~ a weapon turėti ginklą possession n turėjimas, valdymas; in ~ of turintis possibility n galimybė; strong ~ didelė galimybė possible adj galimas, įmanomas; as early/soon as ~ kaip galima anksčiau/greičiau post n 1 postas; command ~ vadavietė; forward ~ priešakinis postas; headquarters ~ štabo postas; information ~ informacinis postas; observation ~ stebėjimo postas; reporting ~ pranešimo postas 2 darbas, pareigos, etatas; ~ in the government tarnyba vyriausybėje; filled military ~ užimtas karinis etatas; host nation ~ priimančiosios valstybės etatas; nationality undetermined
~ neapibrėžtasis nacionalinis etatas; nonquota ~ neužimtas etatas; offset ~ kompensuojamasis etatas; quota ~ nuolatinis etatas; rotational ~ rotuojamasis etatas 3 bazė, įgula, statiniai; army ~ armijos įgula v 1 (pa)skirti pareigoms, pasiųsti dirbti 2 pastatyti sargybą; to ~ sentries pastatyti sargybinius post- pref po-; ~strike damage nuostolių įver-

posttinimas po puolimo; ~traumatic disorder/ syndrome potrauminis sutrikimas post exchange n prekybos centras karinėje bazėje posting n paskyrimas, siuntimas; two-year ~ paskyrimas dvejiems metams postpone v atidėti; to ~ making a decision atidėti sprendimo priėmimą posture n 1 laikysena; upright ~ tiesi laikysena 2 pozicija, požiūris; aggressive ~ on immigration agresyvus požiūris į imigraciją post-war adj pokarinis potable adj tinkamas gerti, geriamas; ~ water geriamasis vanduo potent adj galingas, stiprus; ~ bioweapon galingas biologinis ginklas potential n potencialas, sugebėjimas adj potencialus, galimas; ~ threat potenciali grėsmė potshot n šūvis iš nedidelio atstumo pouch n krepšelis; front ~ priekinis krepšelis, šovininė; rear ~ užpakalinis krepšelis power n 1 jėga, galia; basic stopping ~ stabdymo geba/tikimybė; combat ~ kovinė galia; general stopping ~ bendroji stabdymo galia; high ~ didelė galia; nuclear ~ branduolinė galia 2 energija; ~ lines elektros energijos linijos; ~ station elektrinė; electric ~ elektros energija; nuclear ~ branduolinė energija; nuclear ~ station/ plant atominė jėgainė 3 valdžia; political
~ politinė valdžia 4 įgaliojimai 5 galinga valstybė; major nuclear ~ pagrindinė branduolinė valstybė; super~s galingosios valstybės powered adj varomas; gas-~ varomas dujomis powerful adj galingas, stiprus powerless adj bejėgis practice n 1 praktika; ~ in shooting mokymasis šaudyti; to put into ~ įgyvendinti 2 pratybos, treniravimasis; gas alarm ~ dujų pavojaus pratybos 3 nusistovėjusi tvarka; standard ~ įprasta tvarka practitioner n praktikas practise v praktikuotis, treniruotis praise n pagyrimas v (pa)girti pre- pref iki-, prieš-, iš anksto; to ~arrange iš anksto surengti; to ~position iš anksto

84 išdėstyti precarious adj nesaugus; pavojingas; ~ place nesaugi vieta precaution n atsargumas, apdairumas; to take
~s against imtis atsargumo priemonių precautionary adj atsargumo; ~ measures atsargumo priemonės precede v įvykti, eiti anksčiau ko precedence n ėjimas, buvimas anksčiau ko, pirmumas (over); in order of ~ pagal pirmumą, rangus precedent n precedentas precipitate v pagreitinti; to ~ a crisis pagreitinti krizę precise adj 1 tikslus 2 kruopštus precision n tikslumas; military ~ karinis tikslumas preclude v neleisti atsirasti, užkirsti kelią, sukliudyti; ~ settlement of the conflict neleisti išspręsti konfliktą predicament n sunki, nemaloni padėtis predict v prognozuoti, numatyti, nuspėti predictable adj nuspėjamas; ~ actions nuspėjami veiksmai predicted adj numatytas; ~ fire šaudymas pagal apskaičiuotus duomenis prediction n 1 spėjimas, numatymas 2 išankstinis šaudymo duomenų apskaičiavimas predominance n vyravimas, pranašumas predominant adj vyraujantis; ~ height vyraujantysis aukštis predominantly adv daugiausia predominate v vyrauti, dominuoti pre-eminence n pranašumas pre-eminent adj pranašus pre-emptive adj atliktas anksčiau už kitus; ~ strike/attack ataka prieš puolant priešui prefer v teikti pirmenybę (to) preferable adj labiau priimtinas preference n pirmenybė (to) preferential adj teikiantis kam pirmenybę, preferencinis preliminary adj įžanginis, parengtinis, preliminarus; ~ demolition target išankstinis griovimo objektas; pl parengiamosios priemonės premature adj 1 pirmalaikis; ~ death per

85 ankstyva mirtis 2 skubotas, neapgalvotas;
~ judgement skubotas sprendimas preparation n pa(si)rengimas, pa(si)ruošimas; artillery ~ artilerinis rengimas; poor ~ blogas pa(si)rengimas preparatory adj parengiamasis, parengtinis;
~ courses parengiamieji kursai prepare v ruošti(s), rengti(s); to ~ a plan sudaryti/parengti planą preparedness n parengtis, pasirengimas; civil ~ civilių parengtis; military ~ karinė parengtis preponderance n persvara preposition v iš anksto išdėstyti, išskleisti prerequisite n prielaida, būtina sąlyga (for) adj būtinas; ~ skills būtini įgūdžiai prescribe v 1 nurodyti, įsakyti 2 (pa)skirti
(vaistus ir pan.) prescribed adj nustatytas; ~ nuclear load nustatytasis branduolinių užtaisų skaičius presence n buvimas; military ~ kariuomenės buvimas present n 1 (the ~) dabartis; at ~ dabar, šiuo metu 2 dovana v 1 pristatyti, rodyti 2 įteikti, apdovanoti (with) adj 1 esantis, dalyvaujantis; to be ~ dalyvauti 2 dabartinis;
~ situation dabartinė situacija present arms int ginklu gerbk! (komanda) presentation n 1 pristatymas, pateikimas;
~ of arguments argumentų pateikimas 2 įteikimas 3 pranešimas; to give/make a ~ padaryti pranešimą present-day adj dabartinis preserve v (iš)saugoti, išlaikyti, palaikyti
(taiką)
press v 1 spausti 2 raginti, skubinti 3 lyginti
(drabužius); to ~ home an attack sėkmingai užbaigti puolimą n spauda pressing adj neatidėliotinas, skubus; aktualus; ~ issues aktualūs klausimai press-up n ppr. pl atsispaudimas pressure n 1 spaudimas, slėgis; blood ~ kraujospūdis 2 įtampa, sunkumas, spaudimas
(on); diplomatic ~ diplomatinis spaudimas; to be under ~ jausti įtampą; to exert/put ~ on/upon sb daryti spaudimą pressurize v daryti spaudimą, (pri)versti
(into); to ~ to resign versti atsistatydinti prestige n prestižas adj prestižinis

probability prestigious adj prestižinis; ~ profession prestižinė profesija prevail v 1 vyrauti, dominuoti (over/against)
2 būti paplitusiam (in) prevailing adj vyraujantis, dominuojantis; ~ requirements vyraujantys reikalavimai prevent v (su)trukdyti, užkirsti kelią, neleisti (from); to ~ accidents užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams; to ~ conflicts from escalating neleisti konfliktams plėstis prevention n (su)trukdymas, apsaugojimas, prevencija; crime ~ nusikaltimų prevencija preventive adj profilaktinis, apsaugomasis; ~ measures prevencinės priemonės previous adj pirmesnis, ankstesnis; ~ experience ankstesnė patirtis adv prieš, iki (to) prewar adj prieškarinis pride n pasididžiavimas, savigarbos jausmas; to take ~ in didžiuotis primary adj 1 pirminis, pradinis 2 pagrindinis, svarbiausias; ~ consideration svarbiausia aplinkybė primarily adv visų pirma, pirmiausia prime v užtaisyti, parengti; ~ing charge detonuojamasis užtaisas; to ~ a gun užtaisyti pabūklą primed adj užtaisytas, parengtas; ~ grenade užtaisytoji granata primer n detonatorius, degtuvas, kapsulės sužadinimo priemonė principal adj pagrindinis, svarbiausias principle n 1 dėsnis, principas; in ~ iš esmės; leadership ~s vadovavimo principai 2 pagrindas, pradmuo; ~s of war science karo mokslo pagrindai prior adj ankstesnis, pirmesnis (to); ~ permission išankstinis leidimas priority n prioritetas, pirmumas; movement
~ judėjimo pirmumas prison n kalėjimas; ~ camp karo belaisvių stovykla prisoner n 1 kalinys 2 karo belaisvis; ~ of war karo belaisvis; to be taken ~ patekti į nelaisvę private n eilinis probability n tikimybė; ~ of damage nuostolių tikimybė; detection ~ aptikimo

probable tikimybė; high ~ didelė tikimybė; kill ~ naikinimo tikimybė probable adj galimas, tikėtinas; ~ event galimas įvykis; ~ outcome tikėtinas rezultatas probably adv tikriausiai probation n bandomasis laikotarpis probe v zonduoti; tirti problem n problema; klausimas; to address a
~ imtis spręsti problemą; to tackle/solve a ~ spręsti problemą; to fix/resolve a ~ išspręsti problemą; to cause ~s sukelti problemas; to face ~s susidurti su problemomis procedure n procedūra, darbo tvarka; access
~ priėmimo procedūra; explosive ordnance disposal ~ sprogstamųjų šaudmenų kenksmingumo šalinimo tvarka; observed fire ~ stebimojo šaudymo būdai; operational ~s operacinės procedūros; salvage ~ atgavimo/gelbėjimo tvarka; standing/standard operating ~ (SOP) standartinė veiklos procedūra; voice ~ balso procedūra proceed v tęsti; eiti toliau proceedings n pl procesas, veiksmų seka; legal
~ teismo procesas process n procesas, eiga; research and development ~ tyrimų ir plėtros procesas v apdoroti (duomenis), perdirbti processing n apdorojimas; automatic data ~ automatinis duomenų apdorojimas procure v į(si)gyti, gauti; to ~ spare parts įsigyti atsarginių dalių procurement n į(si)gijimas; arms ~ ginklų įsigijimas; armaments ~ ginkluotės įsigijimas produce v 1 gaminti 2 sukelti, duoti (rezultatų) product n 1 produktas; acceptable ~ pakaitalas; standardized ~ standartinis gaminys
2 rezultatas production n 1 gamyba 2 produkcija productive adj produktyvus, našus profession n profesija professional n profesionalas, specialistas; ~ in demolition sprogdinimo darbų specialistas adj profesinis, profesionalus; ~ army profesionalioji (samdomoji) kariuomenė professionalism n profesionalumas proficiency n įgudimas, patyrimas, mokėjimas; language ~ level kalbos mokėjimo lygis

86 proficient adj įgudęs, sumanus (in) profile n 1 profilis 2 trumpa charakteristika profound adj gilus; ~ influence didelė įtaka prohibit v 1 (už)drausti (from) 2 neleisti
(from)
prohibited adj uždraustas; ~ area draudžiamoji zona prohibition n (už)draudimas (of, against) project n planas, projektas v 1 planuoti, numatyti 2 rodyti (ekrane) projectile n sviedinys; rocket-assist ~ aktyvusis reaktyvinis sviedinys; to fire a ~ iššauti sviedinį projection n 1 projekcija 2 išsikišimas 3 planavimas; force ~ pajėgų planavimas proliferate v didėti, augti proliferation n augimas, didėjimas; arms ~ ginkluotės didinimas/platinimas promote v 1 paaukštinti (to) (apie pareigas)
2 paremti, skatinti, puoselėti; to ~ peace skatinti taiką 3 propaguoti, reklamuoti; to
~ ideology propaguoti ideologiją promotion n 1 paaukštinimas; ~ list paaukštinimo sąrašas 2 rėmimas 3 propagavimas, reklamavimas promulgate v paskelbti, paskleisti, išplatinti; to ~ a document paskelbti dokumentą promulgation n paskelbimas, išplatinimas prone adj 1 kniūbsčias, gulįs; to shoot from the
~ position šaudyti gulomis 2 linkęs, turintis polinkį (to); ~ to violence linkęs smurtauti pronounce v 1 ištarti 2 paskelbti, pareikšti; to ~ sb dead paskelbti mirusiu; to ~ an opinion pareikšti nuomonę propaganda n propaganda propel v varyti, stumti į priekį; self- ~led gun savaeigis pabūklas propellant n 1 varomoji jėga 2 raketinis, reaktyvinis kuras; liquid ~ skystasis kuras; solid ~ kietasis kuras 3 svaidomoji sprogstamoji medžiaga propelled adj varomas, stumiamas; ~ mine mobilioji mina propeller n propeleris proper adj tinkamas, deramas; ~ behavio(u)r tinkamas elgesys property n 1 nuosavybė, turtas; government
~ valstybės nuosavybė 2 (ppr. pl) ypatybė, savybė 87 proponent n šalininkas, rėmėjas; ~ of the reforms reformų šalininkas propose v pasiūlyti proposition n pasiūlymas proscribe v oficialiai uždrausti; ~d organization uždrausta organizacija prosecute v patraukti baudžiamojon atsakomybėn
(for)
prosecution n 1 baudžiamasis persekiojimas
2 vykdymas prosecutor n kaltintojas, prokuroras; public
~ visuomeninis kaltintojas prospect n perspektyva protagonist n šalininkas, rėmėjas (of); ~ of tough policy kietosios linijos šalininkas protect v 1 ginti (from) 2 (ap)saugoti (against) protected adj 1 ginamas 2 saugomas; ~ site apsaugotoji vieta protection n 1 gynimas; ~ of human rights žmogaus teisių gynimas 2 saugojimas, apsauga; priedanga; civil ~ civilinė sauga; collective ~ kolektyvinė apsauga; environmental ~ aplinkos apsauga; under the ~ of priedangoje protective adj apsauginis; ~ clothing apsauginė apranga; ~ measures apsaugos priemonės protest n protestas (against); to lodge a ~ pareikšti protestą v protestuoti (against) protester n protestuotojas protocol n protokolas; breach of ~ protokolo pažeidimas protracted adj užsitęsęs, užtrukęs; ilgai trunkantis; ~ negotiations užsitęsę derybos protractor n kampamatis proud adj išdidus; to be ~ of didžiuotis prove v 1 įrodyti; patvirtinti 2 pasirodyti, paaiškėti provide v 1 aprūpinti, tiekti (with); to ~ sb with information tiekti kam informaciją
2 duoti, suteikti; to ~ education suteikti išsilavinimą 3 numatyti (for); to ~ for security measures numatyti saugumo priemones provided conj = providing su sąlyga, jei; ~ there is no opposition jei nebus pasipriešinimo provision n 1 ap(si)rūpinimas; tiekimas; ~ of

purification medical help medicinos pagalbos tiekimas
2 (sutarties) sąlyga, nuostata; according to the ~s of the agreement pagal sutarties sąlygas; pl maisto produktai/atsargos provisional adj laikinas; ~ government laikinoji vyriausybė provocation n provokacija provoke v sukelti, (iš)provokuoti; to ~ a fight sukelti muštynes prowords n = procedure words specialūs žodžiai, naudojami radijo ryšiuose proximate adj artimiausias; ~ cause tiesioginė priežastis proximity n artimumas, artumas; in close
~ to arti proxy n 1 įgaliojimas; by ~ pagal įgaliojimą
2 įgaliotasis asmuo prudence n apdairumas, atsargumas prudent adj apdairus, atsargus; ~ decision apdairus sprendimas public n visuomenė; general ~ plačioji visuomenė adj viešas, visuomeninis, valstybinis; ~ holiday valstybinė šventė; ~ official valstybės tarnautojas; ~ opinion viešoji nuomonė; ~ order viešoji tvarka; ~ relations ryšiai su visuomene publication n leidinys, publikacija publish v publikuoti, išleisti, spausdinti pull n trauka, traukimas v traukti, tempti, vilkti; to ~ apart išardyti; to ~ back at(si)traukti; to ~ down nugriauti; to ~ out išvesti (kariuomenę); to ~ through išlikti gyvam, išsigelbėti pull-out n (kariuomenės) išvedimas pull-up n ppr. pl prisitraukimas (prie skersinio) pulse n pulsas; to feel the ~ tikrinti pulsą pummel v daužyti, kumščiuoti pundit n ekspertas, žinovas punish v (nu)bausti (for) punishment n bausmė, nubaudimas; capital ~ mirties bausmė; corporal ~ fizinė bausmė punitive adj baudžiamasis; ~ action against offenders baudžiamoji akcija prieš pažeidėjus pure adj 1 grynas 2 švarus; ~ drinking water švarus geriamasis vanduo 3 visiškas; ~ coincidence visiškas sutapimas purification n gryninimas, valymas; water ~ system vandens valymo sistema

purify purify v gryninti, apvalyti; to ~ water valyti vandenį purported adj tariamas; ~ plot tariamas sąmokslas puportedly adv neva, esą purpose n tikslas, paskirtis; general ~ machine-gun universalusis kulkosvaidis; on ~ tyčia; sole ~ vienintelis tikslas pursue v 1 persekioti, vytis; to ~ by fire persekioti ugnimi 2 siekti (tikslo) 3 vykdyti; to ~ a tough policy vykdyti griežtą politiką
4 tęsti; to ~ studies tęsti studijas pursuit n 1 persekiojimas 2 siekimas; in ~ of ieškant, siekiant push n 1 stūmimas, pastūmėjimas 2 spaudimas v 1 stumti 2 spausti; to ~ the button nuspausti mygtuką 3 primygtinai raginti, versti push-up n ppr. pl atsispaudimas pusillanimous adj bailus put v (put) (pa)dėti (į vietą); to ~ an end to nutraukti, sustabdyti; to ~ a team together sutelkti komandą; to ~ blame on kaltinti; to ~ down a rebellion numalšinti sukilimą; to ~ forward a plan pateikti planą; to ~ off atidėti; to ~ out the fire užgesinti gaisrą; to ~ pressure on daryti spaudimą; to ~ sb to death nužudyti; to ~ up a tent pastatyti palapinę; to ~ up with taikstytis putative adj spėjamas, tariamas; ~ victims tariamos aukos putsch n pučas pylon n elektros linijos stulpas; atrama pyrotechnic adj pirotechninis pyrotechnics n pirotechnika

Q quagmire n 1 klampynė, pelkė 2 kebli padėtis qualify v 1 įgyti kvalifikaciją 2 suteikti kvalifikaciją 3 turėti/įgyti/duoti teisę (for) qualitative adj kokybinis quality n 1 kokybė; of low/poor ~ žemos kokybės; to improve ~ pagerinti kokybę
2 (teigiama) savybė; ~ies of leadership vadovavimo savybės quantitative adj kiekybinis; ~ difference kiekybinis skirtumas

88 quantity n kiekis, kiekybė quarantine n karantinas; to keep in ~ laikyti karantine; to lift the ~ panaikinti karantiną quarter n 1 ketvirtis 2 (miesto) kvartalas; pl būstas, patalpa kariams; bachelor ~s gyvenamosios patalpos kariams viengungiams; living ~s gyvenamosios patalpos; married
~s gyvenamosios patalpos kariams su šeimomis; permanent ~s nuolatinis būstas v apgyvendinti, paskirstyti po butus quartermaster n karininkas (ppr. kapitonas), atsakingas už logistiką quash v 1 panaikinti, anuliuoti 2 (nu)slopinti; to ~ a revolt nuslopinti maištą quell v 1 (nu)malšinti, (nu)slopinti; to ~ disturbances numalšinti neramumus 2
(su)tramdyti, įveikti; to ~ fears įveikti baimę quest n ieškojimas; in ~ of truth ieškant tiesos v ieškoti (for)

R rabble n minia radar n radiolokatorius; radiolokacijos stotis; ~ netting radiolokacijos stočių tinklo organizavimas; ~ return/echo radiolokacinis atspindys; surveillance ~ apžvalgos radiolokatorius radiac n dozimetrinis prietaisas radial adj spindulinis radiate v spinduliuoti radiation n spinduliuotė; ~ dose apšvitos dozė; ~ exposure state radioaktyviosios apšvitos lygis; ~ scattering spinduliuotės sklaida; ~ sickness spindulinė liga; background ~ jonizuojančiosios spinduliuotės fonas; initial ~ pirminė radioaktyvioji spinduliuotė; nuclear ~ branduolinė radioaktyvioji spinduliuotė; residual ~ liekamoji radioaktyvioji spinduliuotė; thermal
~ šiluminė spinduliuotė radio n radijas; on the ~ per radiją v perduoti per radiją; to ~ for help kreiptis pagalbos per radiją radioactive adj radioaktyvus radioactivity n radioaktyvumas

89 radius n spindulys; ~ of action veikimo spindulys; ~ of safety saugos spindulys; destruction ~ (su)naikinimo spindulys rage n įsiūtis, įniršis v siautėti raid n antpuolis, užpuolimas; reidas; air ~ antskrydis; artillery ~ artilerijos antpuolis v 1 užpulti 2 įsiveržti (into) rail n (geležinkelio) bėgis; off the ~s nuėjęs nuo bėgių railhead n geležinkelio terminalas railroad n geležinkelis railway n geležinkelis rainout n radioaktyviosios nuosėdos raise v 1 (pa)kelti; iškelti; to ~ an issue
(iš)kelti klausimą; to ~ one’s hands pakelti rankas; to ~ one’s voice (pa)kelti balsą; to ~ doubts sukelti abejonių 2 rinkti, telkti; to ~ an army telkti/organizuoti kariuomenę rake v apšaudyti išilgine ugnimi rally n mitingas, sambūris; to attend a ~ dalyvauti mitinge; to hold a ~ organizuoti mitingą v burtis, vienytis ramification n ppr. pl pasekmės; wide-spread social ~s didelės socialinės pasekmės ramp n nuožulnuma, rampa; loading ~
(pa)krovimo rampa rampage n siautėjimas; to go on the ~ siautėti v siautėti random adj atsitiktinis; at ~ nesirenkant, kaip papuola; ~ mine laying atsitiktinis minų išdėstymas range n 1 atstumas, nuotolis; ~ finding nuotolio nustatymas; at close/short ~ iš arti; at point-blank ~ iš arti, tiesioginiu taikymu; maximum effective ~ didžiausias veiksmingasis šaudymo nuotolis; out of
~ nepasiekiamas; short/medium/long ~ trumpas/vidutinis/ilgas nuotolis; slant ~ nuožulnusis nuotolis; within an easy ~ lengvai pasiekiamas 2 šaudykla; field firing ~ kovinė šaudykla; gallery ~ šaudykla, tiras; tactical ~ kovinė šaudykla; target ~ šaudykla 3 diapazonas; wide ~ of responsibilities daug pareigų; within the ~ of ribose v 1 svyruoti (ribose) (from…to, between) 2 nustatyti nuotolį iki taikinio ranger n JAV specialiųjų pajėgų karys rangefinder n tolimatis; laser ~ lazerinis tolimatis react ranging n nuotolio nustatymas rank n 1 laipsnis, rangas; commissioned ~ karininko laipsnis; field ~s laipsniai nuo kapitono iki pulkininko; to serve in the ~ s tarnauti eiliniu; the ~s eiliniai 2 vora, linija, greta int form three ~s! voron po tris rikiuok!
(komanda) v vertinti, laikyti, užimti kokią nors vietą; to ~ first užimti pirmą vietą; to ~ sb high aukštai vertinti ransom n išpirka rape n išprievartavimas v išprievartauti rapid adj greitas; ~ fire greitašauda; ~ reaction force greitojo reagavimo pajėgos rapidity n greitumas rappel n nusileisti virve rapprochement n suartėjimas, draugiškų santykių atnaujinimas/atkūrimas (ypač tarp valstybių) rate n 1 sparta, greitis, tempas; ~ of fire greitašauda; ~ of march žygio sparta; clearance ~ išminavimo greitis; sustained
~ of fire normali šaudymo sparta 2 koeficientas, laipsnis, norma; consumption ~ sąnaudų norma; supply ~ tiekimo norma v (į)vertinti, nustatyti ratification n ratifikavimas ratify v ratifikuoti, patvirtinti; to ~ a treaty ratifikuoti sutartį rating n vertinimas, reitingas ratio n santykis, proporcija, koeficientas; power-to-weight ~ galingumo ir svorio santykis ration n nustatytas kiekis, norma (maisto, kuro ir pan.); pl maisto davinys; combat
~s kovinis davinys; iron ~s neliečiamosios maisto atsargos v normuoti rational adj protingas, racionalus rationale n 1 logiškas išaiškinimas, pagrindimas 2 pagrindinė priežastis ravage v (nu)siaubti, (nu)niokoti; ~d by war karo nuniokotas ravages n pl padariniai, žala; ~ of the hurricane uragano padariniai ravine n griova raw adj 1 žalias, neapdirbtas; ~ material žaliava 2 nepatyręs, neapmokytas; ~ recruit nepatyręs šauktinis reach v 1 (pa)siekti 2 susisiekti (su) react v reaguoti (to)

reaction reaction n reakcija (to); immediate ~ greita/ ūmi reakcija; rapid ~ greitas reagavimas reactive adj reaguojantis, veikiantis prieš read back v rad. atkartok readiness n parengtis, pasirengimas; combat
~ kovinė parengtis; defense ~ gynybos parengtis; high ~ aukšta parengtis; immediate operational ~ visiškoji parengtis operacijai; stand-by ~ nuolatinė parengtis; state of ~ parengties būklė reading n rodmuo; gauge ~s matuoklio rodmenys ready adj parengtas; combat ~ kovinės parengties; to get/make ~ parengti realization n 1 supratimas, suvokimas, įsisąmoninimas 2 įgyvendinimas, įvykdymas, realizacija realize v 1 suprasti, suvokti, įsisąmoninti; to
~ the danger suvokti pavojų 2 įgyvendinti, įvykdyti, realizuoti; to ~ a plan įvykdyti planą reallocate v perskirstyti; to ~ forces perskirstyti pajėgas reallocation n perskirstymas; ~ authority perskirstymo įgaliojimai; ~ of resources resursų perskirstymas rear n 1 užnugaris 2 užpakalinė dalis; at the ~ of the position pozicijos gale adj 1 užnugario;
~ area užnugario zona; ~ echelon užnugario ešelonas; ~ headquarters užnugario štabas
2 užpakalinis rearguard n ariergardas reason n 1 priežastis, pagrindas; for political ~s dėl politinių priežasčių; to have ~ to believe turėti pagrindą manyti 2 protas, supratimas v protauti, mąstyti reasonable adj 1 protingas 2 nuosaikus 3 priimtinas; ~ attitude priimtinas požiūris rebel n sukilėlis, maištininkas v sukilti, maištauti (against) rebellion n sukilimas; armed ~ ginkluotasis sukilimas rebellious adj maištingas; ~ behavio(u)r maištingas elgesys rebuild v (rebuilt) atstatyti, atkurti; to ~ a war-torn country atstatyti karo nuniokotą šalį rebuilding n atstatymas, atkūrimas rebuke n priekaištas v priekaištauti, papeikti;

90 to ~ publicly viešai priekaištauti recall v 1 atšaukti; to ~ the ambassador atšaukti ambasadorių 2 prisiminti recce n = reconnaissance žvalgyba; ~ mission žvalgybinė užduotis receipt n 1 čekis 2 gavimas, gavimo patvirtinimas receive v 1 gauti 2 priimti receiver n 1 gavėjas 2 radijo imtuvas; intercept
~ žvalgybos imtuvas 3 telefono ragelis reception n 1 gavimas 2 priėmimas (t. p. radijo) receptive adj imlus; ~ mind imlus protas receptivity n imlumas recharge v 1 pakartotinai įkrauti; to ~ the battery pakartotinai įkrauti akumuliatorių
2 pakartotinai užtaisyti (ginklą) reciprocal adj abipusis, tarpusavio; ~ understanding tarpusavio supratimas reciprocity n tarpusavio sąveika, abipusiškumas reckless adj pramuštgalviškas, neapgalvotas recognition n 1 (at)pažinimas; radio ~ radioelektroninis atpažinimas 2 pripažinimas; ~ of merits nuopelnų pripažinimas recognize v 1 (at)pažinti, identifikuoti 2 pripažinti (autoritetą) recoil n atatranka, pabūklo atošliauža v 1 atšokti, atsitraukti atgal 2 atsitrenkti recoilless adj beatatrankis, beatošliaužis recommend v rekomenduoti; patarti recommendation n rekomendacija; patarimas; on the ~ of sb kam patarus reconcile v su(si)taikyti; užbaigti (ginčą) reconciliation n su(si)taikymas; attempts at
~ pastangos susitaikyti reconnaissance n žvalgyba, rekognoskuotė; ~ by fire žvalgyba ugnimi; ~ in force žvalgyba mūšiu; ~ patrol žvalgybos patrulis; aerial
~ oro žvalgyba; armed ~ kovinė žvalgyba; explosive ordnance ~ sprogstamųjų šaudmenų žvalgyba; to carry out ~ žvalgyti reconnoiter v išžvalgyti; to ~ enemy positions išžvalgyti priešo pozicijas record n 1 įrašas, užrašas, aprašymas, registravimas; minefield ~ minų lauko formuliaras; prisoners-of-war personnel ~s karo belaisvių asmens bylos 2 dokumentas, protokolas; ~ of service darbo stažas;

91 academic ~ duomenys apie mokymąsi; off the ~ neskelbtinas, neoficialus v užrašyti,
(už)fiksuoti, registruoti recording n 1 įrašas 2 registravimas; data ~ informacijos registravimas recover v 1 atgauti, (susi)grąžinti; to ~ consciousness atgauti sąmonę; to ~ control atgauti valdymą; to ~ damaged vehicles evakuoti sugedusias mašinas; to ~ the territory atgauti teritoriją 2 atsigauti, pasveikti; to ~ from wounds išsigydyti žaizdas recovery n 1 atgavimas, (susi)grąžinimas; ~ vehicle techninės pagalbos mašina 2 pasveikimas, išgijimas recreation n atsigavimas, jėgų atgavimas; ~ room poilsio kambarys recreational adj poilsio, rekreacinis; ~ facilities poilsio kompleksas recruit n naujokas, šauktinis v verbuoti, imti naujokus recruitment n verbavimas, naujokų ėmimas rectangle n stačiakampis rectification n 1 (klaidos) ištaisymas 2 (srovės) (iš)lyginimas rectifier n transformatorius, lygintuvas rectify v 1 ištaisyti, koreguoti 2 (iš)lyginti
(srovę)
recursive adj pasikartojantis recyclable adj pakartotinai panaudojamas recycle v perdirbti, pakartotinai panaudoti redeploy v perdislokuoti redeployment n perdislokavimas reduce v sumažinti, sutrumpinti; to ~ by 20 per cent sumažinti 20 procentų reduction n sumažinimas, sumažėjimas; ~ of armaments ginkluotės sumažinimas; considerable ~ didelis sumažinimas redundancy n perteklius; ~ among unskilled personnel nekvalifikuoto personalo perteklius redundant adj nebereikalingas, atliekamas;
~ workers atliekami darbininkai refer v 1 nurodyti, nukreipti (to) 2 būti susijusiam, turėti ryšį (to) reference n 1 paminėjimas, užuomina; with
~ to remiantis 2 informacija; ~ books informaciniai leidiniai 3 rekomendacija, atsiliepimas 4 ryšys; in ~ to kai dėl 5 išnaša, nuoroda; map ~ žemėlapio nuoroda

register refine v (pa)tobulinti; to ~ the techniques patobulinti metodus refit v iš naujo įrengti, permontuoti reflect v ats(si)spindėti reflection n atspindys; scattered ~ sklaidusis atspindys reflector n reflektorius, atšvaitas refrain v susilaikyti (from); to ~ from threat susilaikyti nuo grasinimo refuel v papildyti degalų ar kuro refueling n degalų/kuro papildymas; to stop for ~ sustoti papildyti degalų refuge n prieglobstis; political ~ politinis prieglobstis; to seek ~ prašyti/siekti prieglobsčio refugee n pabėgėlis; steady flow of ~s nenutrūkstamas pabėgėlių srautas refurbish v atnaujinti; to ~ the barracks atnaujinti kareivines refuse v at(si)sakyti; to ~ a visa neduoti vizos; to ~ to testify atsisakyti liudyti refusal n atsisakymas, atmetimas; ~ to obey atsisakymas paklusti refute v atmesti, paneigti (kaltinimus ir pan.) regain v atgauti; to ~ independence atgauti nepriklausomybę; to ~ consciousness atgauti sąmonę regard n 1 dėmesys, rūpinimasis; to pay no
~ to nekreipti dėmesio, nepaisyti 2 pagarba, palankumas 3 atžvilgis; in this ~ šiuo atžvilgiu v atsižvelgti, paisyti; as ~s kai dėl;
4 pl linkėjimai; to give one’s ~s to perduoti kam linkėjimus regardless adv nepaisant (of); ~ of consequences nepaisant pasekmių regenerate v atkurti regeneration n (pajėgų) atkūrimas regime n režimas; military ~ karinis režimas regiment n pulkas regimental adj pulko; ~ headquarters pulko štabas region n kraštas, regionas, sritis; in the ~ of maždaug regional adj srities, rajono, rajoninis; ~ authorities srities valdžia register n 1 žurnalas, sąrašas, įrašas; ~ marks registravimo ženklai 2 (pri)derinimas

registered registered adj (už)registruotas; ~ matter registruotoji medžiaga; ~ publication registruotasis leidinys registration n registravimas, įrašymas; ~ fire įsišaudymo ugnis; ~ number/vehicle ~ automašinos registracijos numeris; ~ point įsišaudymo taškas regression n grįžimas (į ankstesnę būklę) regroup v per(si)grupuoti regular adj 1 reguliarus, nuolatinis; ~ army reguliarioji kariuomenė regulate v reguliuoti, tvarkyti, reglamentuoti regulation n 1 reguliavimas, reglamentavimas, tvarkymas 2 taisyklė; nurodymas; pl įstatai, nuostatai, reglamentas, statutas; army ~ s kariuomenės nuostatai; by force of ~s remiantis nuostatais rehabilitate v 1 reabilituoti 2 atstatyti, rekonstruoti 3 grąžinti sveikatą rehabilitation n 1 reabilitacija 2 atkūrimas, kovos gebos atgavimas 3 sveikatos grąžinimas rehearsal n repeticija; dress ~ generalinė repeticija rehearse v repetuoti reimbursable adj atlygintinas; ~ NATO military personnel NATO išlaikomi kariai reimburse v atlyginti, kompensuoti, grąžinti
(pinigus); to ~ trave(l)ling expenses atlyginti kelionės išlaidas reimbursement n atlyginimas, kompensacija reinforce v sustiprinti, pastiprinti, sutvirtinti;
~ing force pastiprinimo pajėgos; to ~ the flanks sustiprinti sparnus reinforced adj sustiprintas; ~ concrete gelžbetonis reinforcement n sustiprinimas, pastiprinimas; to call for ~s prašyti pastiprinimo reinstate v atstatyti, grąžinti; to ~ order atstatyti buvusią tvarką reject v atmesti, atsisakyti rejection n atmetimas, atsisakymas, pripažinimas netinkamu; unanimous ~ vieningas atmetimas relate v būti susietam (to) related adj susietas, susijęs relation n 1 ryšys, sąryšis 2 giminė; pl santy-

92 kiai; civil-military ~s civilių ir karių santykiai; public ~s ryšiai su visuomene relationship n 1 (są)ryšis; long-standing/ long-term ~ ilgalaikiai ryšiai 2 santykis 3 giminystė relative adj santykinis; ~ success santykinė sėkmė relatively adv palyginti; ~ easy palyginti lengvas relay n relė, perjungiklis, retransliacija; radio
~ radijo retransliavimas v perduoti, transliuoti; to ~ a message perduoti pranešimą; rad. persiųsk (to) release n paleidimas, išleidimas; ~ of hostages įkaitų paleidimas; ~ point paleidimo vieta v 1 paleisti, išleisti, išvaduoti 2 atleisti; medically ~d išleistas į atsargą dėl sveikatos; to ~ from duty atleisti nuo tarnybos/ budėjimo; to ~ the safety catch atitraukti
(keitiklį) nuo saugiklio relentless adj negailestingas; ~ enemy negailestingas priešas relevant adj tinkamas, svarbus; susietas
(to); ~ information svarbi informacija; ~ to today’s problems susietas su dabarties problemomis reliability n patikimumas reliable adj patikimas; ~ source of information patikimas informacijos šaltinis relief n 1 palengvėjimas 2 pagalba; ~ agency pagalbos agentūra; ~ fund pagalbos fondas
3 reljefas 4 pakeitimas (sargybos) relieve v 1 (pa)lengvinti, (su)mažinti; to
~ pain sumažinti skausmą 2 (pa)keisti
(sargybą)
relocate v per(si)kelti (į kitą vietą) relocation n per(si)kėlimas; ~ costs/expenses persikėlimo išlaidos; forcible ~ of people prievartinis gyventojų perkraustymas rely v pasitikėti, pasikliauti (on/upon); to ~ on support pasikliauti parama remains n pl 1 likučiai, liekanos 2 palaikai remedy n 1 vaistas (for, against) 2 priemonė, būdas v 1 (iš)gydyti 2 ištaisyti, pataisyti; to
~ the situation pagerinti situaciją remit n kompetencija; teisių ir pareigų visuma; outside the ~ neįeinantis į pareigas v siųsti paštu; to ~ the pay persiųsti atlyginimą 93 remote adj tolimas, atokus; ~ site atoki vieta;
~ control nuotolinis valdymas remove v 1 nuimti, pašalinti; to ~ one’s hat nusiimti kepurę 2 atleisti iš pareigų; to ~ from the post pašalinti iš pareigų render v (pa)teikti, (ati)duoti, suteikti; to ~ first aid suteikti pirmąją pagalbą; to ~ a salute atiduoti pagarbą; to ~ assistance teikti pagalbą; to ~ safe procedures perjungti į saugiąją padėtį rendezvous n 1 sutarta susitikimo vieta; force
~ pajėgų susitikimo vieta 2 susitikimas v susitikti sutartoje vietoje; to ~ at grid… susitikti pagal tinklo koordinates renounce v atsisakyti (teisių ir pan.) renunciation n atsisakymas; ~ of violence atsisakymas naudoti smurtą reorganization n 1 reorganizacija, pertvarkymas 2 pergrupavimas reorganize v 1 reorganizuoti, pertvarkyti 2 per(si)grupuoti repair n remontas, taisymas; ~ shop remonto dirbtuvė; battle damage ~ technikos remontas mūšio sąlygomis; to be under ~ būti remontuojamam v remontuoti repatriate v repatrijuoti, grįžti/grąžinti į tėvynę repatriation n repatriacija, grįžimas/ grąžinimas į tėvynę repeal n panaikinimas, anuliavimas v panaikinti, anuliuoti; to ~ a law atšaukti įsakymą repel v atremti (puolimą) repellent adj atstumiantis, atbaidantis; insect-~ material vabzdžius atbaidanti medžiaga repercussion n atgarsis; ~s of the Gulf War
Persijos įlankos karo atgarsiai replace v 1 padėti į vietą 2 pakeisti; to ~ the firing-pin pakeisti skiltuvą replacement n 1 pakeitimas, pavadavimas
2 pavaduojantis asmuo; battle casualty ~ sužeistųjų pakeitimas mūšyje replenish v papildyti, pripildyti (with); ~ stock of weapons papildyti ginklų atsargas replenishment n materialinių priemonių atsargų papildymas, (degalų) pripildymas;
~ at sea papildymas jūroje reply n atsakymas; in ~ to atsakant į v atsakyti

request report n 1 ataskaita 2 pranešimas, raportas;
~ line pranešimų siuntimo riba; contact
~ pranešimas apie priešo aptikimą/sąlytį; shelling ~ pranešimas apie artilerijos ir minosvaidžių ugnį; situation ~ pranešimas apie padėtį; unconfirmed ~ nepatvirtintas pranešimas; to submit a ~ įteikti pranešimą
3 šūvio, sprogimo garsas v 1 pranešti (to); to
~ an incident pranešti apie incidentą 2 raportuoti 3 prisistatyti, atvykti (to); to ~ for duty atvykti budėti; to ~ to the headquarters atvykti į štabą 4 būti pavaldžiam (to) reportage n reportažas; ~ from the conflict area reportažas iš konflikto rajono reprehend v peikti, priekaištauti reprehensible adj peiktinas, smerktinas; ~ behavio(u)r smerktinas elgesys represent v 1 atstovauti, reprezentuoti 2 simbolizuoti, vaizduoti representation n 1 atstovavimas 2 pavaizdavimas representative n atstovas; permanent ~ nuolatinis atstovas repress v (nu)malšinti, (nu)slopinti; to ~ criticism užgniaužti kritiką repression n 1 represija 2 (nu)malšinimas,
(nu)slopinimas
repressive adj represinis; ~ measures represinės priemonės reprimand n papeikimas (for); severe ~ griežtas papeikimas v pareikšti papeikimą
(for)
reprisal n represijos, atkeršijimas, atsakomieji veiksmai; ~ raid atsakomasis reidas reproach n priekaištas; beyond ~ nepriekaištingas v priekaištauti republic n respublika; breakaway ~ atsiskyrusi respublika repudiate v atsisakyti, atmesti; to ~ an agreement atsisakyti sutarties repulse v atremti, atmušti; to ~ an attack atremti puolimą repulsion n 1 atrėmimas 2 pasibjaurėjimas, antipatija repulsive adj 1 atremiantis 2 atstumiantis, šlykštus request n prašymas, reikalavimas; at the ~ of kieno prašymu; on ~ paprašius v prašyti, pageidauti require require v 1 reikėti 2 reikalauti; ~ed supply rate aprūpinimo norma requirement n reikalavimas, reikmė; crossservicing ~ tarpusavio paslaugų reikalavimas; military ~ karinis poreikis; operational ~ operacinis poreikis requisition n paraiška reroute v nukreipti kitu maršrutu rescue n išgelbėjimas, išvadavimas; ~ operation gelbėjimo operacija; ~ ship gelbėjimo laivas;
~ strop gelbėjimo diržas; ~ team gelbėjimo grupė/komanda; to come to sb’s ~ ateiti į pagalbą, išgelbėti v išgelbėti, išvaduoti research n tyrimas, tyrinėjimas v tirti, tyrinėti reservation n 1 rezervavimas 2 išlyga, abejonė; without ~ be išlygų, besąlygiškai
3 rezervatas reserve n rezervas, atsarga; ~ officer rezervo karininkas; general ~ bendrasis rezervas; operational ~ operacinis rezervas; tactical
~ taktinis rezervas; war ~s karo atsargos v rezervuoti reserved adj 1 užsakytas, rezervuotas 2 santūrus 3 atsargos, atsarginis; ~ route atsarginis maršrutas reservist n rezervistas reservoir n vandens saugykla, rezervuaras resettlement n per(si)kėlimas, apgyvendinimas kitoje vietoje; reinforced ~ priverstinis perkėlimas residual adj liekamasis, likęs; ~ contamination liekamoji tarša; ~ radiation liekamoji radioaktyvioji spinduliuotė; ~ unrest likę neramumai residue n nuosėdos resign v atsistatydinti (from); to ~ as chairman atsistatydinti iš pirmininko pareigų resignation n atsistatydinimas, išėjimas į atsargą resist v 1 priešintis 2 atremti; to ~ the enemy assault atremti priešo puolimą resistance n 1 pasipriešinimas, priešinimasis;
~ movement pasipriešinimo judėjimas; pocket of ~ pasipriešinimo židinys; to put up ~ pasipriešinti 2 atsparumas; ~ to wear atsparumas dilimui/nusidėvėjimui resistant adj atsparus; ~ to change nusistatęs prieš pokyčius

94 resolute adj ryžtingas, tvirtas; ~ actions ryžtingi veiksmai resolution n 1 sprendimas; to adopt a ~ priimti sprendimą 2 pasiryžimas; to lack
~ trūkti ryžto resolve v 1 (nu)spręsti, (iš)spręsti; to ~ a crisis įveikti krizę 2 išsklaidyti (abejones ir pan.) resort n išeitis, išsigelbėjimas; as a last ~ blogiausiu atveju, kaip paskutinė išeitis v griebtis, imtis; to ~ to force pavartoti jėgą; to ~ to violence griebtis prievartos resourceful adj sumanus, išradingas resourcefulness n sumanumas, išradingumas resources n pl ištekliai, lėšos, resursai; ammunition ~ šaudmenų atsargos; natural ~ gamtiniai ištekliai respect n 1 pagarba; to render ~ to pareikšti pagarbą, pagerbti 2 atžvilgis; with ~ to/in ~ of atsižvelgiant į, kai dėl v gerbti respiration n kvėpavimas; artificial ~ dirbtinis kvėpavimas respirator n dujokaukė, respiratorius respiratory adj kvėpavimo; ~ difficulties kvėpavimo sunkumai respond v atsakyti, reaguoti (to); to ~ to the attack atsakyti į ataką response n atsakymas, reakcija (to); in ~ to atsakant, reaguojant; in ~ to a signal pagal signalą; emergency ~ avarijos likvidavimas; nuclear target ~ branduolinio sprogimo naikinamieji veiksniai responsibility n 1 atsakomybė; collective ~ kolektyvinė atsakomybė; to claim ~ for prisiimti atsakomybę už ką 2 pareiga responsible adj 1 atsakingas, atskaitingas
(to – kam; for – už ką); ~ for logistics atsakingas už logistiką; ~ to the minister atskaitingas ministrui 2 patikimas; ~ partner patikimas partneris responsor n atsakiklis rest n poilsis; the ~ likusieji, kiti; the ~ of the platoon likusioji būrio dalis; without
~ be poilsio v ilsėtis int ~! nešaudyt! (komanda) restitution n atkūrimas, atstatymas; ~ factor atkūrimo veiksnys restoration n atstatymas, restauravimas; ~

95 of order tvarkos atkūrimas restore v atstatyti, rekonstruoti, restauruoti; to ~ independence atkurti nepriklausomybę; to ~ order atstatyti tvarką restrain v suvaržyti, su(si)laikyti, apriboti
(from); to ~ activities apriboti veiklą restrained adj suvaržytas, apribotas; ~ rights apribotosios teisės restraint n suvaržymas, apribojimas; ~ factor suvaržymo koeficientas; constitutional
~s konstituciniai apribojimai; without ~ nevaržomai, laisvai restrict v apriboti; to ~ access to information apriboti leidimą naudotis informacija restricted adj ribotas; riboto naudojimo; ~ area draudžiamoji zona; ~ information riboto naudojimo informacija; ~ to members of the armed forces leidžiama naudotis tik ginkluotųjų pajėgų nariams; severely ~ griežtai ribojamas restriction n apribojimas, suvaržymas; ~ of privileges karinė nuobauda apribojant privilegijas; ~s in time and space laiko ir erdvės apribojimai; ~s on movement judėjimo apribojimai restrictive adj ribojantis, varžantis; ~ control ribojamasis vadovavimas result n rezultatas v 1 kilti (from) 2 baigtis
(in)
resume v tęsti, vėl pradėti; to ~ the talks atnaujinti derybas resumption n atnaujinimas, tęsimas; ~ of activities veiklos atnaujinimas; ~ of negotiations derybų atnaujinimas resupply n papildymas; early ~ išankstinis papildymas; planned ~ planinis atsargų papildymas v papildyti resurgence n atgimimas, atgijimas; ~ of hostilities karo veiksmų atnaujinimas resuscitate v (at)gaivinti; to ~ a casualty atgaivinti sužeistąjį resuscitation n (at)gaivinimas; mouth-tomouth ~ dirbtinis kvėpavimas retain v išlaikyti; to ~ self-control išlaikyti savitvardą; to ~ global hegemony išlaikyti pasaulinį viešpatavimą retaliate v atsakyti tuo pačiu retaliation n atsakas, atpildas, atkeršijimas; in ~ for atsakant į

revolt retaliatory adj atsakomasis; ~ attack atsakomasis puolimas retention n išlaikymas, išsaugojimas (informacijos ir pan.); ~ stage išlaikymo stadija retire v 1 atsistatydinti, išeiti į pensiją 2 atsitraukti, pasitraukti; to ~ to the old positions atsitraukti į buvusias pozicijas retired adj atsistatydinęs; išėjęs į pensiją; ~ colonel atsargos pulkininkas retirement n 1 atsistatydinimas, išėjimas į pensiją 2 atsitraukimas, pasitraukimas retreat n 1 atsitraukimas 2 vėliavos nuleidimas; ~ ceremony vėliavos nuleidimo ceremonija v atsitraukti retribution n atpildas, bausmė (for) return n sugrįžimas; grąžinimas v sugrįžti; grąžinti; to ~ fire atsišaudyti revamp v pataisyti, patobulinti, atnaujinti reveal v atskleisti; to ~ a secret atskleisti paslaptį reveille n signalas keltis revenge n 1 kerštas; to take ~ on/upon atkeršyti kam; in ~ for keršijant už 2 revanšas; to give sb his/her ~ leisti atsirevanšuoti; ~ attack atsakomoji ataka v (at)keršyti reverse adj atvirkščias, priešingas; in ~ order atvirkščia tvarka revert v (su)grįžti (į ankstesnę padėtį; prie anksčiau pasakytos minties) (to) revet v sutvirtinti; to ~ the trenches sutvirtinti apkasus revetment n sutvirtinimas review n 1 apžiūra, patikrinimas; troop ~ kariuomenės apžiūra 2 apžvalga; book ~ knygų apžvalga; after-action ~ apžvalga po kovos veiksmų 3 paradas v apžiūrėti, patikrinti; to ~ security arrangements patikrinti saugumo pasirengimą revival n 1 atgimimas, atgijimas 2 atgaivinimas, atnaujinimas; ~ of military traditions karinių tradicijų atgaivinimas revive v 1 atgimti, atgyti, atsigauti 2 atgaivinti, atkurti; to ~ debates atnaujinti debatus revoke v atšaukti, panaikinti; to ~ a driving licence atimti vairuotojo teises; to ~ neutrality nutraukti neutralumo politiką; to ~ the decision atšaukti nutarimą revolt n sukilimas, maištas; armed ~ ginkluotas sukilimas v sukilti (against)

revolve revolve v sukti(s) revolver n revolveris revolving adj sukamasis; ~ turret sukamasis
(tanko) bokštelis reward n apdovanojimas; atpildas; ~ for service apdovanojimas už tarnybą v apdovanoti, atlyginti rewarding adj teikiantis pasitenkinimą; ~ task teikianti pasitenkinimą užduotis rhetoric n iškalba, retorika ricochet n rikošetas v rikošetuoti, atšokti rikošetu riddle v išvarpyti (kulkomis) (with) ride v (rode, ridden) joti; važiuoti ridge n ketera, kalvagūbris rifle n šautuvas, (graižtvinis) ginklas, (beatošliaužis) pabūklas; ~ company šaulių kuopa; ~ group šaulių grupė; assault ~ šturmo šautuvas; bolt-action ~ šautuvas su slystamąja spyna; self-loading ~ pusiau automatinis šautuvas; single-shot ~ pavieniais šūviais šaudantis šautuvas; smoothbore ~ negraižtvinis/lygiavamzdis šautuvas v įsriegti (ginklo vamzdį) rifleman n (pl riflemen) šaulys rifling n sriegiai; (ginklo vamzdžio) graižtvos rift n skilimas (t. p. perk.); ~ between countries nesantaika tarp šalių; ~ within the party skilimas partijoje rig n (su)klastojimas, apgaudinėjimas v
(su)klastoti, apgaudinėti; to ~ elections falsifikuoti rinkimų rezultatus right n teisė (to); civil ~s pilietinės teisės; human ~s žmogaus teisės rigo(u)r n 1 griežtumas 2 (klimato) atšiaurumas rigo(u)rous adj 1 griežtas; ~ discipline griežta drausmė; ~ training griežtas, įtemptas mokymas 2 atšiaurus; ~ climate atšiaurus klimatas riot n riaušės, maištas v dalyvauti riaušėse rioter n riaušininkas risk n rizika, pavojus; to take a ~ rizikuoti; nuclear ~ branduolinė rizika v rizikuoti risky adj rizikingas; ~ undertaking rizikingas žingsnis/sumanymas rival n konkurentas, varžovas rivalry n konkurencija, lenktyniavimas (with, between) 96 road n kelias; plentas; dirt ~ negrįstas kelias; main ~ pagrindinis kelias; rutted ~ išvažinėtas kelias; side ~ šalutinis kelias roadblock n kelio užtvara; to build/set up a
~ pastatyti/įrengti kelio užtvarą roadside n pakelė, šalikelė; ~ bomb šalikelėje padėta bomba road-roller n kelių volas, plentvolis rock n 1 uola 2 akmuo rocky adj uolėtas; akmenuotas; ~ coastline uolėta pakrantė rocket n raketa; carrier ~ nešančioji raketa roger adv rad. supratau rogue n sukčius, niekšas; ~ countries grėsmę keliančios šalys role n 1 vaidmuo; dominant ~ svarbiausias vaidmuo; model ~ pavyzdinis vaidmuo 2 funkcija; overlapping ~s iš dalies sutampančios funkcijos; ~ of the platoon būrio funkcija roll n oficialus personalo sąrašas; company
~ kuopos personalo sąrašas; to call the
~ patikrinti pagal sąrašą v ristis, vartytis; to ~ down the embankment nusiristi nuo krantinės/pylimo roll-call n patikrinimas pagal sąrašą rope n virvė v surišti, pririšti virve roster n 1 (pavardžių) sąrašas; to sleep by ~ miegoti nustatyta eilės tvarka 2 pavardžių ir pavedimų sąrašas; duty ~ tarnybinių pavedimų sąrašas rostrum n tribūna; pakyla rotate v 1 suktis 2 keistis, rotuoti rotation n 1 sukimasis 2 rotacija; personnel
~ personalo rotacija; in ~ pakaitomis; iš eilės rotational adj besikeičiantis; rotuojamas; ~ post rotuojamasis etatas rough adj 1 šiurkštus, nelygus paviršius; ~ terrain raižyta vietovė 2 šiurkštus, grubus, storžieviškas; ~ treatment/handling šiurkštus elgesys 3 apytikslis; ~ estimate apytikris apskaičiavimas roughly adv 1 apytikriai; at ~ the same time maždaug tuo pačiu laiku 2 šiurkščiai, grubiai round n 1 šovinys, sviedinys; ~ of ammunition šaudmuo; blank ~ tuščias/mokomasis šovinys; complete ~ vientisinis šovinys/

salute

97 šaudmuo; drill ~ mokomasis šovinys; live
~ kovinis šovinys; stray ~ kulka paklydėlė
2 turas, ratas, raundas; next ~ of peace talks kitas taikos derybų raundas 3 kasdieninis patikrinimas; to do the ~s apeiti, patikrinti
(postus ir pan.) roundabout n kelio žiedas rout n sutriuškinimas; to put the enemy to ~ sutriuškinti priešą v sutriuškinti route n maršrutas, kelias, kursas; ~ card maršruto kortelė; ~ march žygis; approach
~ priėjimo kelias; axial ~ ašinis kelias; connecting ~ jungiamasis kelias; controlled/supervised ~ kontroliuojamasis maršrutas; en
~ kelyje, pakeliui; limited access ~ ribotasis naudojimo maršrutas; main supply ~ pagrindinis tiekimo maršrutas; open ~ laisvasis maršrutas; operational ~ operacinis maršrutas; reserved ~ atsarginis maršrutas; single/double flow ~ vienos/dviejų juostų kelias; transit ~ tranzito maršrutas routine n įprasta tvarka, rutina; daily ~ dienotvarkė row n eilė; in a ~ eilėje; mine ~ minų eilė royal adj karališkas, karališkasis; ~ marines karališkieji jūrų pėstininkai rubble n nuolaužos; heap of ~ nuolaužų krūva rucksack n kuprinė rugged adj 1 nelygus; ~ terrain raižyta vietovė 2 tvirtas ruin n žlugimas; pl griuvėsiai v 1 (su)griauti,
(su)naikinti 2 pražudyti; to ~ one’s career sužlugdyti karjerą ruinous adj pražūtingas, pragaištingas rule n 1 taisyklė, principas, norma; ~s of engagement kovos veiksmų eigos nurodymai; as a ~ paprastai; standing ~s nuolat galiojančios taisyklės; the ~ of law teisės norma, teisėtumas; the ~ of thumb elgesys, vadovaujantis sveika nuovoka; to play by the ~s elgtis sąžiningai; to be against the
~s prieštarauti taisyklėms; to break the
~s pažeisti taisykles 2 valdžia, valdymas; under foreign ~ valdant svetimtaučiams v
1 valdyti, vadovauti (over) 2 atmesti (out); to
~ out the possibility atmesti galimybę ruler n 1 valdovas; military ~s kariniai vadovai 2 liniuotė

run n bėgimas; dry ~ pirmasis praktinis bandymas v (ran, run) 1 bėgti 2 vesti, tvarkyti, vadovauti; to ~ an organization vadovauti organizacijai runaway n pabėgėlis, bėglys runner n 1 pasiuntinys, kurjeris 2 bėgikas; a long-distance ~ ilgų nuotolių bėgikas runway n kilimo ir tūpimo takas rupture n 1 trūkimas; lūžimas 2 nutraukimas (santykių ir pan.) v 1 trūkti; lūžti 2 nutrūkti rural adj kaimo, kaimiškas ruse n gudrybė, klasta; to win by ~ laimėti apgaule rush n 1 veržlus puolimas, ataka 2 antplūdis, užplūdimas v 1 mestis, pulti, veržtis 2 staiga užpulti, šturmuoti; to ~ enemy positions šturmuoti priešo pozicijas rust n rūdys v rūdyti rusty adj surūdijęs; ~ hinges surūdiję vyriai rut n (ratų) vėžė ruthless adj negailestingas, žiaurus; ~ behavio(u)r žiaurus elgesys rutted adj provėžuotas, vėžių išraižytas (apie kelią) S sabot n laikiklis, podugnis; discarding ~ atskiriamasis podugnis sabotage n diversija, sabotažas; act of ~ diversijos aktas v sabotuoti, vykdyti diversijas saboteur n sabotuotojas, diversantas sacrifice n auka, pasiaukojimas v (pa)aukoti; to ~ oneself aukotis; to ~ one’s life paaukoti savo gyvybę saddle n balnakalnis (ketera, jungianti dviejų kalvų viršūnes) safe adj saugus, nepavojingas; ~ speed saugus greitis safeguard n apsauga; ~ against accidents apsauga nuo nelaimingų atsitikimų v
(ap)saugoti; to ~ interests ginti interesus safety n saugumas; ~ precautions atsargumo priemonės; ~ catch (ginklo) saugiklis sailor n jūreivis salute n 1 pagarba, pagarbos reiškimas; mi-

salvage litary ~ karinis pasisveikinimas 2 saliutas v 1 atiduoti pagarbą 2 saliutuoti salvage n 1 išgelbėjimas (turto), išsaugojimas, atgavimas 2 išgelbėtas turtas 3 trofėjai, mūšio lauke surinktas turtas v 1 išgelbėti, atgauti 2 surinkti trofėjus salvo n pabūklų salvė, šūvių papliūpa sanction n sankcija (against); to apply ~s taikyti sankcijas; to impose ~s įvesti sankcijas; to lift ~s panaikinti/nutraukti sankcijas v sankcionuoti; pritarti sanctuary n prieglobstis; to seek ~ ieškoti prieglobsčio sand n smėlis sandbag n smėlio maišas (įtvirtinimams) v krauti smėlio maišus sangar n smėlio maišų įtvirtinimas sanitate v gerinti sanitarinę būklę sanitation n sanitarija sapper n pionierius, išminuotojas satellite n palydovas; communications ~ ryšių palydovas save v 1 (iš)gelbėti; to ~ the crew išgelbėti įgulą; to ~ hostages išgelbėti įkaitus 2 taupyti, tausoti; to ~ ammunition taupyti šaudmenis 3 išsaugoti; to ~ data išsaugoti duomenis scale n 1 mastas, mastelis; map ~ of 1:10000 žemėlapio mastelis santykiu 1:10.000; numerical ~ skaitmeninis mastelis; on a large/small ~ dideliu/mažu mastu 2 skalė; conversion ~ pakeitimo skalė; on the Richter ~ pagal Richterio skalę v sumažinti
(down)
scar n randas; to leave a ~ palikti randą scatter v (iš)mėtyti, iš(si)sklaidyti (over) scattered adj 1 išmėtytas, išsklaidytas 2 pavienis, atskiras scattering n iš(si)sklaidymas; radiation ~ spinduliuotės sklaida schedule n dienotvarkė, planas, tvarkaraštis;
~ of targets planinių taikinių šaudymo lentelė; training ~ pratybų tvarkaraštis v planuoti, numatyti scope n apimtis; limited in ~ nedidelės apimties scorch v (nu)deginti scorched adj nudegintas; ~ ground išdegusi žemė 98 scout n 1 žvalgas 2 skautas; to join the ~s įstoti į skautų sąjungą v žvalgyti scratch n įdrėskimas, įbrėžimas; to start from
~ pradėti nuo nulio v įdrėksti, įbrėžti screen n 1 ekranas 2 uždanga, užtvara; maskuotė; under the ~ of smoke dūmų priedangoje 3 pertvara, širma v 1 pridengti, paslėpti 2 apginti, apsaugoti 3 rūšiuoti screening n pridengimas; smoke ~ dūmijimas scrimmage n grumtynės, peštynės scrub n krūmokšniai, brūzgynai v šveisti, gramdyti scrutinize v atidžiai apžiūrėti, kruopščiai patikrinti scrutiny n kruopštus apžiūrėjimas, patikrinimas seaborne adj jūrų desantinis; gabenamas jūra;
~ assault jūrų desanto puolimas seal n 1 antspaudas, plomba 2 sandarinimas v 1 antspauduoti 2 sandariai uždaryti sealed adj 1 užantspauduotas 2 sandarus, hermetiškas; ~ cabin hermetiškoji kabina search n 1 ieškojimas, paieška; ~ area paieškos rajonas; ~ and rescue operation paieškos ir gelbėjimo operacija; ~ party paieškos grupė; area ~ vietovės išžvalgymas; strip ~ ruožo žvalgyba; in ~ of ieškant 2 krata v 1 ieškoti (for) 2 apieškoti, iškratyti searchlight n prožektorius seasoned adj užgrūdintas, patyręs; ~ professional patyręs profesionalas secede v pasitraukti, išstoti (iš sąjungos, partijos ir pan.) secession n pasitraukimas, išstojimas (iš sąjungos, partijos ir pan.) secondary adj antrinis, antraeilis; ~ port pagalbinis uostas secret n paslaptis; in ~ slapta adj ~ agent slaptasis agentas; ~ service slaptoji tarnyba; slaptas; top ~ visiškai slaptai secretary n 1 sekretorius; ~ general generalinis sekretorius 2 ministras; ~ of state valstybės sekretorius, JAV užsienio reikalų ministras section n 1 skyrius 2 dalis; warhead ~ kovinės galvutės dalis sector n sektorius; ~ commander sektoriaus vadas; ~ of fire ugnies sektorius; ~ scan

99 sektoriaus skleistinė; defense ~ gynybos sektorius secure v 1 užimti, paimti; to ~ a position užimti pozicijas; to ~ an objective užimti objektą 2 pritvirtinti; to ~ with ropes pritvirtinti virvėmis 3 apsaugoti (from, against); to ~ against attack apsaugoti nuo užpuolimo 4 sandariai uždaryti; to ~ the hatch uždaryti liuką 5 užtikrinti, garantuoti; to ~ peace and stability užtikrinti taiką ir stabilumą; to ~ safety užtikrinti saugumą adj 1 saugus, apsaugotas, patikimas; ~ place saugi vieta 2 patikimai pritvirtintas;
~ foothold patikima kojos atrama security n 1 saugumas; ~ forces saugumo/apsaugos/dengimo pajėgos; collective ~ kolektyvinis saugumas; communications ~ ryšių saugumas; national ~ valstybės saugumas; physical ~ fizinis saugumas; tight ~ griežtas saugumas 2 (ap)sauga; ~ measures apsaugos priemonės; operations ~ operacijos apsauga; tactical ~ kovinė sauga 3 draudimas; social ~ socialinis draudimas seek v (sought) 1 ieškoti; to ~ a solution ieškoti sprendimo 2 siekti; to ~ to bring the conflict to an end siekti užbaigti konfliktą seeker n ieškiklis; laser ~ lazerinis ieškiklis segregate v atskirti, izoliuoti segregation n atskyrimas, izoliacija seize v užimti, paimti jėga; to ~ power užgrobti valdžią; to ~ the opportunity pasinaudoti proga; to ~ the terrain užimti teritoriją seizure n užėmimas, paėmimas select v atrinkti, išrinkti, parinkti selected adj 1 parinktas, atrinktas 2 rinktinis, ypatingas selection n atranka, parinkimas; ~ center atrankos centras selective adj rinktinis, pasirinktinis; ~ jamming taiklieji radioelektroniniai trukdžiai self-control n savitvarda self-defence n savigyna self-determination n apsisprendimas selfish adj savanaudiškas self-propelled adj savaeigis; ~ gun savaeigis artilerijos pabūklas; ~ howitzer savaeigė haubica self-sufficient adj savarankiškas, apsirūpinantis be išorinės pagalbos

service semi-automatic adj pusiau automatinis senior adj vyresnis, vyresnysis (laipsnis); ~ officers vyresnieji karininkai seniority n vyresniškumas, pirmenybė; according to ~ pagal vyresniškumą sense n 1 pojūtis, jausmas, nuovoka; ~ of duty pareigos jausmas; common ~ sveika nuovoka 2 prasmė; in a ~ tam tikra prasme; no ~ jokios prasmės; pl sąmonė, protas; to come to one’s ~s atgauti sąmonę, atsigauti v (pa)justi; to ~ danger pajusti pavojų senseless adj beprasmiškas sensible adj protingas, sveikai/blaiviai galvojantis; ~ decision protingas sprendimas sensitive adj 1 jautrus (to); ~ to light jautrus šviesai 2 įslaptintas, slaptas (apie dokumentą) sensor n jutiklis sentry n sargybinis; to position a ~ pastatyti sargybinį separate v at(si)skirti, iš(si)skirti (from), per(si)skirti; to ~ from the launcher atsiskirti nuo leidimo įrenginio adj 1 atskiras;
~ loading ammunition atskirojo užtaisymo šaudmuo; ~ tasks atskiros užduotys; under ~ management atskirai valdomas 2 skirtingas, individualus; ~ issues skirtingos problemos separately adv atskirai; to hold hostages ~ laikyti įkaitus atskirai separation n atskyrimas (from), iš(si)skyrimas;
~ zone atskyrimo zona separatism n separatizmas separatist n separatistas sequence n seka; in ~ vienas po kito; ~ of actions veiksmų seka; stockpile-to-target ~ veiksmų seka nuo sandėlio iki taikinio (pvz. siunčiant ginklus) sergeant n seržantas; company ~ kuopininkas; drill ~ rikiuotės seržantas; gunnery ~ seržantas artileristas; junior ~ jaunesnysis seržantas; master ~ viršila; platoon ~ būrininkas; senior/staff ~ vyresnysis seržantas series n serija; daug; ~ of explosions sprogimų serija; map ~ žemėlapių komplektas serve v 1 tarnauti (kariuomenėje); to ~ in the ranks tarnauti eiliniu 2 aptarnauti service n 1 tarnyba; active ~ tarnyba karo zonoje; alerting ~ įspėjimo tarnyba; ope-

serviceman rational ~ operatyvinė tarnyba; years of
~ stažas, tarnybos laikas 2 kariuomenės rūšis 3 aptarnavimas, paslaugos 4 pamaldos; memorial ~ pamaldos už mirusius v 1 aptarnauti 2 atlikti techninę priežiūrą serviceman n (pl service men)karys servicing n techninė priežiūra set n 1 komplektas, rinkinys; ~ of tools įrankių rinkinys 2 aparatas; radio ~ radijo aparatas 3 eilė, serija; ~ of circumstances daug aplinkybių v 1 išdėstyti, parengti; to
~ an ambush parengti pasalą 2 nustatyti, įjungti; to ~ off a bomb susprogdinti bombą; to ~ the controls to a mode nustatyti valdymo rankenėles tam tikru režimu 3 išvykti (off/out) 4 pastatyti, įkurti (up); to
~ up a camp įkurti stovyklą; to ~ up barricades pastatyti užtvaras setback n kliūtis, (su)trukdymas (to); major
~ didelė kliūtis setting n aplinka; strategic ~ strateginė situacija settle v 1 įsikurti (down) 2 išspręsti, susitarti; to ~ the dispute išspręsti ginčą settled adj nusistovėjęs; ~ order nusistovėjusi tvarka settlement n 1 gyvenvietė 2 sprendimas, susitarimas; to reach a peaceful ~ pasiekti taikų susitarimą sever n nutraukti, nukirsti; to ~ diplomatic relations nutraukti diplomatinius santykius severance n nutraukimas; ~ of contacts ryšių nutraukimas shadow n šešėlis; ~ government šešėlinė vyriausybė v slapta sekti shallow adj negilus, seklus; ~ river sekli upė shape n 1 forma, pavidalas; to be in good
~ būti geros formos; to be out of ~ būti prastos formos 2 kontūrai, figūra v suteikti pavidalą, formą; (su)formuoti; to ~ defence policy formuoti gynybos politiką share n dalis; to do one’s ~ of work atlikti savo darbo dalį v dalyti(s); to ~ experience dalytis patirtimi sharp adj aštrus; ~ knife aštrus peilis; ~ pain aštrus skausmas 2 aiškus, ryškus; ~ image aiškus vaizdas 3 staigus, status; ~

100 turn staigus posūkis 4 pastabus, įžvalgus;
~ mind įžvalgus protas adv tiksliai; at 6:00
~ lygiai šeštą sharpen v 1 galąsti 2 drožti; to ~ a pencil padrožti pieštuką sharpshooter n taiklusis šaulys, snaiperis shatter v 1 (su)dužti, subyrėti; (su)trupinti,
(su)skaldyti 2 (su)gadinti (sveikatą ir pan.);
(su)griauti (planus ir pan.); to ~ confidence pakirsti pasitikėjimą sheet n 1 paklodė 2 lapas, lakštas; map ~ žemėlapio lapas; target information ~ taikinio duomenų lapas shelf-life n (produkto) galiojimo laikas; laikymo terminas shell n artilerijos sviedinys, mina; base ejection ~ šaudmuo su išmušamu dugnu; mortar
~ minosvaidžio mina v apšaudyti artilerijos sviediniais shell-case n tūta shellfire n artilerijos ugnis shelling n artilerijos ugnis/šaudymas; ~ report pranešimas apie artilerijos ir minosvaidžių ugnį shelter n 1 slėptuvė, priedanga; under the ~ of smoke/night dūmų/nakties priedangoje 2 pastogė, prieglobstis; to provide ~ suteikti prieglobstį v 1 pa(si)slėpti 2 suteikti prieglobstį/pastogę shelve v atidėti; to ~ a plan atidėti planą shield n 1 skydas; human ~ žmonių skydas; safety ~ apsauginis skydas 2 apsauga, užtvara v pridengti, uždengti, apsaugoti; to ~ from the blast apsaugoti nuo sprogimo shielding n apsauginis ekranas shift n 1 pakeitimas, perkėlimas; ~ of fire ugnies perkėlimas; ~ in policy politikos pasikeitimas 2 pamaina; in two ~s dviem pamainomis v pakeisti, perkelti; to ~ the responsibility perkelti atsakomybę (on) ship n laivas; on board the ~ laive v gabenti, pervežti; to ~ goods gabenti prekes shipping n 1 krovinių gabenimas, pervežimas;
~ department krovinių pervežimo skyrius
2 laivininkystė; laivynas; ~ lane laivininkystės trasa shock n 1 smūgis; ~ attack staigioji ataka; ~ wave smūgio banga; ~ troops smogiamieji daliniai 2 sukrėtimas, šokas; to suffer a ~

101 patirti šoką v sukrėsti, pritrenkti shocking adj sukrečiantis, baisus; ~ atrocities sukrečiantys žiaurumai shoot v (shot) šauti, šaudyti, pašauti; to ~ dead nušauti shooter n šaulys shooting n šaudymas; ~ gallery šaudykla, tiras; ~ range šaudykla, poligonas; drive-by
~ šaudymas iš važiuojančio automobilio shore n krantas shortage n stoka, trūkumas; ~ of funds lėšų stygius shortcoming n trūkumas, yda shortfall n trūkumas, deficitas shot n 1 šūvis; warning ~ įspėjamasis šūvis; to fire a few ~s iššauti keletą kartų 2 šaulys; first-class/poor ~ labai geras/blogas šaulys shotgun n šratinis šautuvas shoulder arms int ginklus ant peties! (komanda) shoulder board n antpetis shovel n semtuvas, kastuvas, kastuvėlis v kasti, valyti semtuvu; to ~ snow kasti sniegą shrapnel n šrapnelis shrine n šventykla shrub n krūmas, krūmokšnis sick adj sergantis, nesveikas sick call n nustatytas sergančiųjų karių kreipimosi į gydytoją laikas; to be on ~ nustatytu laiku kreiptis į gydytoją sick leave n nedarbingumo laikas; to be on ~ nedalyvauti dėl ligos, sirgti sick list n ligonių sąrašas sickness n 1 liga; radiation ~ spindulinė liga
2 šleikštulys, vėmimas side n pusė, šonas; ~ by ~ greta vienas kito; our ~ draugiškos/mūsų pajėgos; to take ~s palaikyti kieno pusę v prisijungti, palaikyti kieno pusę (with) sidestep v vengti, išsisukinėti, stengtis apeiti; to ~ the decision atidėlioti sprendimą siege n apgula, apsiaustis; to be under ~ būti apgultam/apsiaustam; to lay ~ siege to apgulti/apsiausti; to raise the ~ nutraukti apsiaustį sift v kruopščiai patikrinti/peržiūrėti; to ~ through the debris atidžiai patikrinti griuvėsius (ieškant išlikusių žmonių); to ~ the

silence data išanalizuoti duomenis sight n 1 taikiklis; back/rear ~ taikiklis; fore/front ~ kryptukas; night ~ naktinis taikiklis; optic ~ optinis taikiklis; reflex ~ veidrodinis taikiklis 2 regėjimas; loss of ~ apakimas 3 regėjimo laukas; come into ~ pasirodyti; in ~ matomas 4 žvilgsnis; at first
~ iš pirmo žvilgsnio 5 reginys, vaizdas v 1 pamatyti, pastebėti 2 taikyti(s) sign n ženklas, simbolis; call-~ šaukinys; conventional ~s sutartiniai ženklai; guide
~s orientyrai; indefinite call ~ bendrasis šaukinys; net call ~ ryšių tinklo šaukinys; regulatory ~ reguliavimo ženklas; road hazard ~ įspėjamasis kelio ženklas; visual call ~ regimasis šaukinys; voice call ~ balso šaukinys v 1 pasirašyti; to ~ a document pasirašyti dokumentą 2 stoti į karo tarnybą
(pagal sutartį) (on); to ~ on for five years in the army stoti į karo tarnybą penkeriems metams signal n signalas, ženklas, pranešimas signalais; ~ tender signalizuotojas; distress ~ nelaimės signalas; ground ~ antžeminis signalas; radio ~ radijo signalas; warning
~ įspėjamasis signalas; withdrawal ~ atsitraukimo signalas; pl (radijo) ryšiai; ryšių daliniai/padaliniai; ~s detachment ryšių padalinys; ~s intelligence elektroninė žvalgyba; ~s platoon ryšių būrys; ~s support ryšių parama v 1 duoti ženklą, signalizuoti
2 perduoti pranešimą per radiją; to ~ headquarters pasiųsti pranešimą į štabą signaller n ryšininkas signatory n signataras; pasirašiusioji šalis;
~ies to/of the treaty sutartį pasirašiusios šalys signature n 1 parašas 2 požymiai; target ~ taikinio ypatybės; tell-tale ~ demaskuojamieji požymiai significance n svarba, prasmė; to attach ~ to teikti kam svarbą/reikšmę significant adj svarbus, reikšmingas; ~ victory svarbi pergalė signify v rodyti, reikšti; to ~ approval rodyti pritarimą signpost n kelrodis, kelio ženklo stulpas silence n tyla, tylėjimas; dead ~ mirtina tyla v nutildyti, nuslopinti; to ~ enemy guns

silencer nutildyti priešo pabūklus; to break the ~ nutraukti tylą silencer n (šautuvo) duslintuvas silent adj tylus, begarsis; ~ approach tylusis priartėjimas; to keep/be ~ tylėti silo n bokštas; missile ~ raketos paleidimo bokštas simplify v (su)paprastinti simplification n supaprastinimas simulants n pl imitacinės priemonės simulate v imituoti, modeliuoti; apsimesti; to
~ a battle imituoti mūšį simulation n imitavimas; apsimetimas; ~ area karo veiksmų imitacijos rajonas; joint theater-level ~ jungtinio karo veiksmų teatro lygio imitavimas simulator n treniruoklis simultaneous adj vienalaikis; ~ operations vienalaikės operacijos simultaneously adv vienu metu sink v (sank, sunk) skęsti, grimzti;
(nu)gramzdinti; to ~ the enemy ship paskandinti priešo laivą sinker n gramzdiklis siren n sirena, pavojaus signalas site n vieta; hardened ~ įtvirtintoji pozicija; landing ~ tūpimo vieta; išlaipinimo vieta; launching ~ leidimo pozicija; loading ~ krovimo vieta; on ~ vietoje; outlying ~s tolimosios vietos; testing ~ bandymų vieta v parinkti vietą, išdėstyti; to ~ the weapons išdėstyti ginklus situate v iš(si)dėstyti ; to ~ in a wooded area iš(si)dėstyti miškingoje vietovėje situation n 1 situacija, padėtis, sąlygos, aplinkybės; emergency ~ kritinė situacija
2 iš(si)dėstymas sit-up n ppr. pl atsilenkimas; to do ~s daryti atsilenkimus size n dydis, mastas; to estimate the ~ nustatyti dydį; trim ~ darbinis formatas v įvertinti (up); to ~ up the situation įvertinti situaciją sizeable adj didelis, didokas; ~ progress didelė pažanga skill n 1 įgūdis, įgudimas; to develop ~s įgyti įgūdžius 2 meistriškumas 3 sugebėjimas skilled adj 1 įgudęs, patyręs 2 kvalifikuotas skirmish n susirėmimas, susišaudymas, ne-

102 didelis konfliktas skull n kaukolė; ~ fracture kaukolės lūžis slacken v silpninti, silpnėti; lėtinti, lėtėti; to
~ the ropes atleisti virves slash n 1 kirtis, smūgis 2 gilus įpjovimas; kirstinė žaizda 3 (kainų ir pan.) sumažinimas v
1 (pra)kirsti 2 smarkiai sumažinti slay v (slew, slain) užmušti, nužudyti slaughter n skerdynės, žudynės sleeping bag n miegmaišis sleepmat n kilimėlis (miegoti) sling n (ginklo) diržas; cargo ~ krovinių diržas v (slung) pakabinti, permesti per petį; to
~ a weapon užsimesti ginklą ant peties slogan n šūkis; campaign ~s kampanijos šūkiai; political ~s politiniai šūkiai slope n šlaitas; forward ~ nuokalnė; reverse
~ prieššlaitis slot n 1 plyšys 2 vieta, postas; time ~ laikotarpis; vacant ~ laisva (etatinė) vieta smash v sudaužyti, sutriuškinti, sumušti; to
~ the rebellion numalšinti maištą smoke n 1 dūmai; ~ discharger dūmų paleidiklis, dūmiklis; ~ screen dūmų uždanga/ maskuotė v 1 rūkti 2 rūkyti smooth adj 1 lygus; ~bore rifle lygiavamzdis šautuvas 2 sklandus; ~ flight sklandus skrydis smoothbore adj lygiavamzdis smother v nuslopinti, užgniaužti; to ~ the opposition nuslopinti opoziciją smuggle v verstis kontrabanda, gabenti kontrabanda smuggler n kontrabandininkas smuggling n kontrabanda, kontrabandos gabenimas; drug ~ narkotikų kontrabanda snatch v griebti, čiupti; to ~ a gun pačiupti ginklą snipe v šaudyti iš pasalų/priedangos (į pavienius taikinius) sniper n snaiperis soft-skinned adj neapsaugotas šarvais software n programinė kompiuterio įranga soil n dirva, žemė v su(si)purvinti, su(si)tepti soldier n kareivis; ~ of fortune samdinys, legionierius; battle-tested ~ kovoje užgrūdintas karys; green ~ nepatyręs kareivis, naujokas 103 soldiering n karo tarnyba solemn adj 1 iškilmingas; ~ occasion iškilminga proga; to take a ~ oath iškilmingai prisiekti 2 rimtas, svarbus solid n kietasis kūnas; ~s and liquids kietieji ir skystieji kūnai adj kietas, tvirtas; ~ facts svarūs faktai; ~ substances kietosios medžiagos solidarity n solidarumas solidify v 1 (su)kietinti, (su)kietėti 2
(su)stiprinti; to ~ the opposition suvienyti opoziciją solution n 1 sprendimas; to find a ~ rasti sprendimą 2 tirpalas solve v (iš)spręsti; to ~ a problem išspręsti problemą sophisticated adj sudėtingas; ~ equipment sudėtinga įranga sonar n sonaras sort n rūšis, klasė, tipas v rūšiuoti, klasifikuoti sortie n kovinis skrydis sorting n rūšiavimas sound adj 1 tvirtas, sveikas 2 logiškas, protingas; ~ argument pagrįstas/logiškas argumentas v išgauti garsą, duoti signalą; to ~ the alarm duoti garsinį pavojaus signalą source n šaltinis; reliable ~s of information patikimi informacijos šaltiniai south n pietūs, pietų kryptis adj pietinis, pietų adv į pietus, pietų link southbound adj judąs į pietus southward(s) adv į pietus, pietų link sovereign adj 1 aukščiausias; ~ power aukščiausioji valdžia 2 nepriklausomas, suverenus; ~ state suvereni valstybė sovereignty n 1 aukščiausioji valdžia 2 suverenitetas 3 suvereni valstybė space n 1 vieta; to make ~ for padaryti vietos 2 erdvė; air ~ oro erdvė; controlled air ~ kontroliuojamoji oro erdvė; dead ~ nenaikinimo erdvė; tylos zona v palikti tarpus, išdėstyti tarpais (out); to ~ out the posts 500 meters apart išdėstyti postus kas penki šimtai metrų spade n kastuvas spall n (šarvų) skeveldra spanner n veržliaraktis spare n atsarginė dalis adj 1 atsarginis, rezervinis; ~ parts atsarginės dalys; ~ rounds

splint atsarginiai šoviniai 2 atliekamas, laisvas; ~ time laisvas laikas spark n kibirkštis; ~ plug techn. žvakė v 1 kibirkščiuoti 2 uždegti, įžiebti; to ~ a conflict sukelti konfliktą spearhead n priešakiniai daliniai special adj specialus, ypatingas, nepaprastas;
~ correspondent specialusis korespondentas; ~ delivery skubusis pristatymas;
~ envoy specialusis pasiuntinys; ~ forces specialiosios pajėgos; ~ hazard ypatingoji rizika; to be of ~ interest ypač dominti specialist n specialistas specialization n specializacija specialize v specializuotis (in); to ~ in demolition work specializuotis atlikti sprogdinimo darbus specialized adj specialusis, specializuotasis;
~ equipment specializuotoji įranga specific adj 1 tikslus, konkretus; ~ order konkretus įsakymas 2 būdingas, charakteringas;
~ features būdingi bruožai 3 ypatingas, specifinis; ~ function specifinė funkcija specification n ppr. pl 1 techniniai duomenys 2 vartojimo instrukcija 3 detalus planas, nurodymai; exercise ~ s mokymų scenarijus specify v tiksliai apibrėžti, tiksliai apibūdinti, nurodyti; regulations ~ nuostatai nurodo speculate v spėlioti, galvoti (about/on) speculation n spėliojimas, hipotezė (about/ over); pure ~ gryna spėlionė speed n greitis; ~ limit greičio ribojimas; ~ of advance žygio greitis; ~ of sound garso greitis; at a high ~ dideliu greičiu; at full
~ visu greičiu; critical ~ kritinis greitis; safe ~ saugusis greitis v (sped) 1 skubėti, lėkti 2 (pa)greitinti (up); to ~ up reforms pagreitinti reformas speedboat n greitaeigis kateris speedometer n spidometras speedy adj greitas, spartus; ~ recovery greitas atsigavimas/išgijimas spill n iš(si)liejimas, išpylimas; oil ~ naftos išsiliejimas v iš(si)lieti, iš(si)pilti; pasklisti
(over, into) spillover n pasklidimas; ~ of the conflict konflikto išplitimas splint n įtvaras; to put a leg in ~s uždėti įtvarus ant kojos

splinter splinter n skeveldra spoil n iškasos, iškasta žemė spokesman n atstovas spaudai spokesperson n atstovas spaudai sponsor n rėmėjas; exercise ~ mokymų rengėjas v remti finansiškai sporadic adj atsitiktinis, pavienis; ~ shooting pavienis šaudymas; ~ fighting pavieniai mūšiai; ~ outbursts of violence pavieniai smurto protrūkiai spot n vieta; to act on the ~ veikti nedelsiant; blind ~ 1 nestebimoji teritorija 2 neryšio zona 3 silpna vieta; hot/trouble ~ 1 „karštasis” taškas 2 didelio užterštumo vieta v 1
(pa)stebėti, pamatyti 2 nustatyti vietą spotter n artilerijos ugnies koreguotojas spotting n 1 artilerijos ugnies koregavimas
2 stebėjimas; mine ~ minų stebėjimas 3 šaudymo stebėjimas; ~ line šaudymo stebėjimo linija sprain v pa(si)tempti sausgysles spread n (pa)plitimas, (pa)sklidimas; skleidimas; ~ of nuclear weapons branduolinių ginklų plitimas v (spread) (pa)plisti,
(pa)sklisti, išplisti spring n 1 šuolis 2 (šautuvo) spyruoklė 3 šaltinis; mountain ~ kalnų šaltinis v (pa)šokti, mestis, pulti (at/upon) spy n šnipas; foreign ~ užsienio šnipas; ~ network šnipų tinklas v šnipinėti; to ~ for the enemy šnipinėti priešo naudai squad n skyrius squadron n 1 eskadronas; cavalry ~ žvalgybos batalionas 2 eskadra 3 eskadrilė square n 1 kvadratas 2 aikštė adj 1 keturkampis 2 kvadratinis squeeze v suspausti, išspausti; to ~ the trigger nuspausti nuleistuką stab n dūris v (nu)durti stability n stabilumas, tvirtumas; to restore
~ atkurti stabilumą stabilization n stabilizacija stabilize v stabilizuoti; to ~ the situation stabilizuoti situaciją stable adj stabilus, tvirtas; ~ peace tvirta taika stack n krūva, stirta v sukrauti krūvon (up) staff n 1 štabas; ~ officer štabo karininkas;
~ on hand realusis personalo skaičius;

104 analysis ~ analizės grupė; auxiliary ~ pagalbinis personalas; chief of ~ štabo viršininkas; defence ~ gynybos štabas; directing ~ (pratybų) vadovybės štabas; exercise directing ~ pratybų štabas; integrated ~ integruotasis štabas; joint ~ jungtinis štabas; parallel ~ lygiagretusis štabas; planning ~ planavimo grupė 2 personalas; senior military ~ aukštesnysis karinis personalas v (su)komplektuoti kadrus stage n etapas, pakopa, stadija; three-~ rocket trijų pakopų raketa stagger v 1 svirduliuoti 2 priblokšti stake n 1 baslys, stulpas 2 statoma suma; at
~ pavojuje, „pastatytas ant kortos” stalemate n padėtis be išeities, aklavietė; to end in a ~ atsidurti aklavietėje stalk v sėlinti; to ~ a victim sėlinti prie aukos stalking n sėlinimas stall v sustabdyti, sulaikyti; sustoti; to ~ peace talks vilkinti taikos derybas stamina n ištvermė; physical ~ fizinė ištvermė stamp n 1 antspaudas 2 pašto ženklas 3 įspaudas, ženklas v 1 dėti antspaudą 2 įspausti ženklą; to ~ out numalšinti, likviduoti; to
~ out drug trafficking likviduoti narkotikų kontrabandą stance n požiūris, pozicija; to take a tough ~ užimti tvirtą poziciją stand v (stood) 1 stovėti; to ~ at attention stovėti ramiai; to ~ by būti pasirengusiam
2 pakęsti, atlaikyti; to ~ against priešintis; to ~ for 1 palaikyti, paremti 2 simbolizuoti, reikšti standard n standartas, norma; reikalavimas; to lower ~s sumažinti reikalavimus; to meet ~s atitikti reikalavimus; to raise ~s padidinti reikalavimus adj standartinis; ~ operating procedure standartinė veiklos procedūra standardization n standartizacija; ~ requirements standartizacijos reikalavimai standby n 1 atsarga 2 nuolatinė parengtis; to be on ~ būti pasirengusiam adj atsarginis, rezervinis; ~ forces rezervinės pajėgos 105 standing adj 1 stovintis; ~ patrol nejudrusis patrulis 2 nuolatinis, pastovus; ~ army reguliarioji kariuomenė; ~ committee nuolatinis komitetas; ~ operating procedure standartinė veiklos procedūra; ~ order galiojantis įsakymas stand-off n aklavietė standpoint n požiūris start n pradžia, startas; ~ point/line pradinis taškas, pradinė linija v 1 pradėti, imtis; to ~ from scratch pradėti nuo nulio 2 paleisti, užvesti; to ~ the engine įjungti variklį starter n starteris starve v badauti starvation n badavimas stash n 1 slaptavietė 2 tai, kas paslėpta; ~ of weapons paslėpti ginklai v (pa)slėpti state n 1 būklė, būsena, padėtis; ~ of emergency nepaprastoji padėtis; ~ of readiness parengties būklė; ~ of war karo padėtis 2 valstybė; buffer ~ buferinė valstybė; sovereign ~ suvereni valstybė; welfare ~ gerovės valstybė v pareikšti, konstatuoti, tvirtinti statement n pareiškimas, tvirtinimas; official
~ oficialus pareiškimas; to issue/make a ~ padaryti pareiškimą state-of-the-art adj šiuolaikinis, moderniausias statesman n pl statesmen valstybės veikėjas static adj nejudrus, stacionarus; ~ defense pozicinė gynyba station n postas, vieta; duty ~ tarnybos vieta; evacuation ~ evakuacijos punktas; polling
~ balsavimo punktas v dislokuoti; to ~ a guard pastatyti sargybą stationary adj nejudrus, stacionarus; ~ target nejudrusis taikinys status n 1 padėtis; family ~ šeimyninė padėtis
2 statusas status quo lot. esama padėtis statute n statutas; įstatai; ~ of limitations senaties terminas statutory adj statutinis stave v atitolinti (off); to ~ off a crisis atitolinti krizę steadfast adj tvirtas, nepalaužiamas; ~ determination tvirtas ryžtas steady adj 1 tvirtas; ~ hand tvirta ranka
2 pastovus, nuolatinis, vienodas; ~ tem-

storage perature pastovi temperatūra v suteikti tvirtumo, nuraminti; to ~ the arm neleisti rankai drebėti stealth n slaptumas, slaptas veiksmas; ~ aircraft radiolokatoriais neaptinkamas lėktuvas; ~ mission slapta misija; by ~ slapta, vogčiomis stealthily adv vogčiomis, slaptai stealthy adj slaptas; sėlinantis; ~ movement slaptas judėjimas steel n plienas; ~ helmet plieninis šalmas; stainless ~ nerūdijantis plienas steep adj status; ~ slope status šlaitas steer v vairuoti, valdyti; to ~ the discussion away from nukreipti diskusiją nuo steering n vairavimas, valdymas; ~ committee reglamento ar darbotvarkės nustatymo komisija steering-wheel n vairas stencil n šablonas, trafaretas v rašyti/piešti naudojant trafaretą step n žingsnis; ~ by ~ palaipsniui; to take
~s imtis priemonių v 1 žengti, eiti; to ~ up
(pa)didinti, (pa)spartinti, (pa)kelti; to ~ up activities sustiprinti veiklą; to ~ up efforts padidinti pastangas 2 užminti (on) step-up n laikinai perduoti įgaliojimai sterilize v sterilizuoti, išvalyti; ~ ing kit sterilizuojančiųjų medžiagų rinkinys stifle v 1 (už)dusinti 2 užgniaužti, numalšinti; to ~ a rebellion numalšinti sukilimą stint n tarnybos/darbo laikas; one-year ~ vieneri tarnybos metai stipulate v nustatyti, numatyti; the law ~s įstatymas numato stock n 1 (ppr. pl) atsargos, fondai; available
~s turimos atsargos; basic ~s bazinės atsargos; command controlled ~s vadovybės kontroliuojamos atsargos; operational ~s operacijai būtinos atsargos; sustaining ~s palaikomosios atsargos 2 (šautuvo) buožė v
1 aprūpinti, tiekti 2 laikyti, saugoti, prikrauti
(sandėlyje ir pan.) stockpile n atsargos, rezervas v kaupti atsargas stockpiling n sankaupos stoppage n užsiteršimas, užakimas, gedimas;
~ of a firearm šaunamojo ginklo gedimas storage n laikymas, saugojimas, sandėlia-

store vimas; ~ compartment on a plane vieta asmeniniams daiktams lėktuve store n sandėlis, saugykla; pl atsargos, materialinės priemonės; to draw ~s gauti/pasiimti atsargas; emergency ~s neliečiamosios atsargos v sukrauti, sudėti, laikyti, saugoti stow v sudėti, supakuoti, sukrauti; to ~ the equipment sukrauti įrangą strain n įtempimas, įtampa; under ~ įsitempus v 1 patempti; to ~ a muscle patempti raumenį 2 į(si)tempti; to ~ one’s ears įtempti ausis strangle v (pa)smaugti strap n diržas, juosta strategic adj strateginis; ~ warfare strateginis karas strategist n strategas strategy n strategija; divide-and-conquer ~
„skaldyk ir valdyk” strategija; long-term
~ ilgalaikė strategija; military ~ karinė strategija stream n 1 upelis 2 srovė; transport ~ transporto srautas streamline v (pa)tobulinti, modernizuoti strength n 1 jėga, stiprumas, pajėgumas;
~ of the armo(u)r šarvų tvirtumas; to recover one’s ~ atgauti jėgas 2 sudėtis, skaičius; actual ~ užimtų etatų skaičius; in ~ dideliu skaičiumi/pajėgumu; in full ~ visos sudėties; ~ of the battalion bataliono sudėtis strengthen v (su)stiprinti, (su)stiprėti; to ~ one’s resolve sustiprinti ryžtą strenuous adj 1 įtemptas, sunkus; ~ exercises įtempti mokymai 2 energingas, uolus; ~ supporter uolus rėmėjas, šalininkas stress n įtampa; to be under the ~ būti veikiamam; combat ~ kovinė įtampa v pabrėžti, akcentuoti; to lay/put ~ on pabrėžti stretch n 1 žemės ar vandens plotas 2 perdėjimas; ribų peržengimas; ~ of authority kompetencijos ribų peržengimas v 1 ištempti 2 tęstis; to ~ for miles tęstis mylias stretcher n neštuvai stretcher-bearer n sanitaras (nešantis sužeistuosius/ligonius) stretcher-case n negalintis paeiti sužeistasis

106 strife n kova, nesantaika; political ~ politinė kova; to create ~ sukelti nesantaiką strike n smūgis, ataka; air ~ antskrydis; precision ~ tikslus smūgis; target ~ tikslinis smūgis v (struck) 1 smogti, suduoti; to ~ a blow kirsti smūgį, suduoti 2 pulti, atakuoti stringent adj griežtas; ~ regulations griežti reikalavimai string n 1 virvutė 2 virtinė; ~ of mines minų virtinė strip n 1 juosta, ruožas; mine ~ minų ruožas 2 tūpimo/pakilimo takas; minimum operating
~ trumpiausias kilimo/tūpimo takas strip map n maršruto planas stripe n juostelė, antsiuvas strip-search n žmogaus apieškojimas nuogai išrengiant v apieškoti išrengtą žmogų strive v (strove, striven) stengtis, siekti (for); to
~ for improvement siekti tobulėjimo strong adj 1 stiprus, tvirtas; ~ opposition stiprus pasipriešinimas 2 turintis tam tikrą skaičių žmonių; 500-man ~ unit 500 žmonių dalinys stronghold n tvirtovė, citadelė, atramos punktas strongman n pl strongmen diktatorius, valdingas vadovas; military ~ karinis diktatorius strop n diržas; rescue ~ gelbėjimo diržas; suspension ~ pakabinimo diržas structure n 1 struktūra, sandara; the ~ of the armed forces ginkluotųjų pajėgų struktūra
2 statinys, pastatas; man-made ~ dirbtinis statinys v sudaryti, suformuoti; išdėstyti pagal formą; to ~ a report išdėstyti pranešimą pagal formą structured adj struktūrizuotas, sudarytas pagal formą; ~ message text struktūrizuotas pranešimo tekstas struggle n kova; ~ for independence kova už nepriklausomybę; armed ~ ginkluotoji kova v kovoti (for – už, with/against – su); to
~ for recognition kovoti dėl pripažinimo; to
~ for survival kovoti dėl išlikimo stuff n daiktai; turtas; to pack one’s ~ susidėti daiktus sturdy adj 1 tvirtas, stiprus; ~ boots tvirti batai; ~ defence stipri gynyba 2 ryžtingas subassembly n komplektuojamoji dalis, mazgo dalis

107 subconcept n koncepcijos dalis subject n 1 tema, klausimas; to keep to the ~ nenukrypti nuo temos 2 dalykas, objektas;
~ for debate ginčo objektas 3 dėstomasis dalykas, disciplina; elective ~ pasirenkamasis dalykas adj pavaldus, priklausomas (to) v pajungti, palenkti (to) submarine n povandeninis laivas submerge v panirti; panardinti; nugrimzti submit v įteikti, pateikti (svarstyti) (to); to ~ an application to the council įteikti tarybai pareiškimą submunition n antriniai šaudmenys subordinate n pavaldinys v pajungti adj 1 pavaldus, priklausomas (to) ; to be ~ to būti pavaldžiam 2 mažesnės svarbos, žemesnio laipsnio, žemesnio rango (to); ~ commanders žemesniojo laipsnio vadai subordination n pavaldumas, subordinacija subscribe v užsisakyti (to); ~ to Army Times užsisakyti Army Times subsequent adj einantis po to, tolesnis, vėlesnis; ~ information vėlesnė informacija subsidiary adj pagalbinis, papildomas; ~ landing papildomasis išlaipinimas substance n medžiaga; hazardous ~s pavojingos medžiagos sub-standard adj nestandartinis; ~ weapons nestandartiniai ginklai substantial adj esminis, svarbus, žymus; ~ improvement didelis pagerinimas substantiate v pagrįsti; to ~ one’s claims pagrįsti tvirtinimus substantive adj nuolatinis, pastovus; ~ rank tikrasis laipsnis substitute n 1 pavaduojantis asmuo 2 pavadavimas; temporary ~ laikinas pavadavimas 3 pakaitalas; emergency ~ pakaitalas nepaprastosios padėties sąlygomis v pavaduoti, pakeisti (for) substitution n pavadavimas, pakeitimas subunit n padalinys; ~ of a battalion bataliono padalinys subversion n 1 ardomoji veikla 2 (su)griovimas;
~ of the system sistemos griovimas subversive adj griaunamasis, ardomasis; ~ activities ardomoji veikla subvert v nuversti, pakirsti, (su)griauti (apie politinę sistemą ir pan.)

supervisory succumb v nusileisti, pasiduoti, būti įveiktam
(to); to ~ to blackmail pasiduoti šantažui suffer v 1 kentėti, kęsti; to ~ from a headache kęsti galvos skausmą 2 patirti; to ~ a breakdown patirti visišką išsekimą; to ~ casualties patirti nuostolių suffering n kančia, kentėjimas adj kenčiantis;
~ from wounds kenčiantis nuo žaizdų suffice v pakakti, užtekti sufficient adj pakankamas, reikiamas; ~ amount pakankamas kiekis; ~ supplies pakankamos atsargos suicide n 1 savižudybė 2 savižudis; ~ bomber savižudis sprogdintojas; to commit ~ nusižudyti sum n suma, kiekis; ~ total bendroji suma v 1 sudėti (up) 2 apibendrinti, reziumuoti
(up)
summarize v apibendrinti, reziumuoti summary n santrauka, reziumė summit n 1 (kalno) viršūnė 2 aukščiausiojo lygio susitikimas, viršūnių susitikimas; ~ meeting aukščiausiojo lygio susitikimas summon v iškviesti; to ~ sb to the headquarters iškviesti ką į štabą summons n kvietimas, šaukimas super- pref virš-; ant-; supersuperintendent n vadovas, viršininkas, komendantas; ~ of the academy akademijos viršininkas superior n viršininkas, aukštesnio rango asmuo; to obey ~s paklusti viršininkams adj aukštesnis, viršesnis, aukštesnės kokybės
(to); ~ forces pranašesnės pajėgos superiority n pranašumas, viršenybė; air ~ pranašumas ore superpower n supervalstybė supersonic adj viršgarsinis; ~ speed viršgarsinis greitis supervise v 1 vadovauti 2 prižiūrėti, stebėti;
~ed route kontroliuojamasis maršrutas; to
~ the digging of trenches vadovauti apkasų/tranšėjų kasimui supervision n 1 vadovavimas; to be under the
~ of būti vadovaujamam, būti kieno žinioje
2 priežiūra supervisor n 1 vadovas 2 prižiūrėtojas, kontrolierius supervisory adj prižiūrintis, kontroliuojantis;

supplant stebėjimo; ~ body kontrolės/priežiūros organas; in a ~ capacity einąs kontrolieriaus pareigas supplant v pakeisti; to ~ out-dated equipment pakeisti pasenusią įrangą supplement n priedas, papildymas; ~ to the document dokumento priedas v papildyti, pridėti supplementary adj papildomas, pridėtinis supplier n tiekėjas supply n aprūpinimas, tiekimas; ~ depot tiekimo sandėlis; ~ dump laikinasis tiekimo sandėlis; ~ point tiekimo/aprūpinimo punktas; air ~ tiekimas oru; combat ~ tiekimas mūšio sąlygomis; one day’s ~ dienos aprūpinimo norma; power ~ maitinimo šaltinis; standard day of ~ standartinė dienos tiekimo norma; to be in short ~ trūkti, stokoti; pl reikmenys, atsargos, materialinės priemonės; critical ~s būtinosios atsargos; essential ~s būtinieji ištekliai v aprūpinti, tiekti (with) support n 1 parama, palaikymas, pagalba;
~ company paramos kuopa; ~ weapons paramos ginklai; air ~ aviacinė parama; associated ~ bendroji parama; close ~ artimoji/tiesioginė kovinė parama; combat
~ kovinė parama; combat service ~ užnugario parama; combined logistic ~ jungtinė logistinė parama; direct ~ tiesioginė parama; fire ~ parama ugnimi; general ~ bendroji kovinė parama; in ~ of paremiant, palaikant; signals ~ ryšių parama 2 aprūpinimas 3 stovas, atrama v paremti, palaikyti, suteikti pagalbą; ~ing arms remiančiosios kariuomenės rūšys; ~ing attack paramos ataka; ~ing fire paramos ugnis; ~ing operations paramos operacijos suppress v 1 (nu)malšinti, (nu)slopinti; to
~ opposition numalšinti pasipriešinimą 2 sulaikyti, sustabdyti, suvaldyti; to ~ enemy fire (nu)slopinti priešo ugnį suppression n (nu)malšinimas, (nu)slopinimas;
~ of enemy defenses priešo gynybos slopininimas suppressive adj slopinantis, malšinantis suppressor n slopintuvas; flash ~ ugnies slopintuvas supremacy n viršenybė, pranašumas; viešpatavimas; air ~ vyravimas ore

108 supreme adj aukščiausiasis, vyriausiasis, svarbiausiasis; ~ Command vyriausioji vadovybė; ~ Commander vyriausiasis vadas; ~ Court aukščiausiasis teismas; ~
Headquarters vyriausioji būstinė surface n paviršius; ~-to-~ missile raketa
„žemė-žemė” v iškilti, pasirodyti surgeon n chirurgas surgery n 1 med. operacija; immediate ~ skubi operacija 2 operacinė surgical adj chirurginis; ~ team chirurginės operacijos grupė surpass v viršyti, pralenkti; to ~ expectations pranokti lūkesčius surplus n perteklius surprise n netikėtumas, staigmena; ~ attack netikėtas užpuolimas; by ~ staiga, netikėtai v nustebinti, užklupti; to ~ the enemy netikėtai užpulti priešą surrender n pasidavimas, kapituliacija; unconditional ~ besąlyginė kapituliacija v pasiduoti, kapituliuoti surround v apsupti, apjuosti surveillance n stebėjimas; air ~ oro erdvės stebėjimas; battlefield ~ mūšio lauko stebėjimas; radar ~ radiolokacinis stebėjimas survey n 1 apžvalga, apžiūra; chemical ~ cheminė žvalgyba; radiological ~ radiacinė žvalgyba 2 inspektavimas, tikrinimas v 1 apžiūrėti, apžvelgti 2 inspektuoti, tikrinti; to ~ the situation ištirti situaciją survivability n gebėjimas išlikti, išgyventi survival n išgyvenimas, išlikimas; ~ course išgyvenimo kursas; ~ skills išgyvenimo įgūdžiai; combat ~ išlikimas mūšio lauke survive v išgyventi, išlikti; to ~ an earthquake ištverti žemės drebėjimą; to ~ bombing raids ištverti bombardavimą survivor n išlikęs gyvas žmogus susceptibility n imlumas, jautrumas (to) susceptible adj imlus, jautrus (to); ~ to persuasion lengvai įtikinamas; ~ to diseases jautrus ligoms suspect n įtariamasis v 1 įtarti (of); to ~ sb of betrayal įtarti ką išdavyste 2 manyti, atrodyti suspend v 1 sustabdyti, laikinai nutraukti; to
~ payments laikinai nutraukti išmokas 2 kyboti, kabėti

tailor

109 suspension n 1 sustabdymas, sulaikymas; ~ of a law įsakymo sustabdymas 2 kybojimas;
~ bridge kabamasis tiltas suspicion n įtarimas; to arrest on ~ of drug trafficking suimti įtariant narkotikų prekyba sustain v 1 palaikyti, paremti; to ~ the spirit palaikyti dvasią 2 iš(si)laikyti; to ~ the ability to fight išlaikyti gebėjimą kovoti; to
~ pressure išlaikyti spaudimą 3 patirti; to
~ losses patirti nuostolių sustainability n iš(si)laikymas sustained adj nepertraukiamas, ilgas; ~ efforts nuolatinės pastangos swamp n bala, pelkė, klampynė swampy adj pelkėtas; ~ ground pelkėta žemė sway v 1 svyruoti (t. p. perk.) 2 turėti įtakos, palenkti, paveikti to be easily ~ed būti lengvai paveikiamu swear v (swore, sworn) 1 keikti(s) (at) 2 prisiekti; to ~ allegiance to sb prisiekti ištikimybę kam; to ~ in prisaikdinti swearword n keiksmažodis sweat n prakaitas v prakaituoti sweep n 1 teritorijos ar jūros rajono apieška; paieška 2 šlavimas, valymas 3 tralavimas; bottom ~ dugno tralavimas; mechanical
~ mechaninis tralavimas; net ~ tralavimas tinklais v 1 (swept) apieškoti teritoriją (dėl minų), traluoti 2 šluoti, valyti; to ~ away nušluoti (nuo paviršiaus) sweeping n tralavimas; mine ~ minų tralavimas; initial path ~ pirminis tralavimas; precursor ~ išankstinis tralavimas swell v (swelled, swollen) 1 (pa)tinti, (su)tinti
2 augti, didėti swelling n 1 patinimas 2 (pa)didėjimas swift adj greitas, skubus; ~ decision skubus sprendimas swiftness n skubumas, skuba sword n kardas; ~ of hono(u)r garbės kardas symbol n simbolis; base ~ bazinis simbolis; military ~ karinis simbolis sympathize v 1 užjausti (with) 2 pritarti
(with)
sympathizer n šalininkas sympathy n 1 užuojauta (with) 2 pritarimas; simpatija synchronize v suderinti, sinchronizuoti synergy n sąveika, veikimas išvien syringe n med. švirkštas system n sistema; avoidance ~ išvengimo sistema; bomb sighting ~ bombų taikymo sistema; communications and information
~ ryšių ir informacinė sistema; detection and tactical control ~ aptikimo ir taktinio valdymo sistema; firing ~ detonavimo sistema; global positioning ~ globalinė padėties nustatymo sistema; ground missile
~ antžeminis raketų kompleksas; internal guidance ~ vidinė taikymo sistema; laser target designating/marking ~ taikinio žymėjimo lazeriu sistema; missile guidance ~ raketų valdymo sistema; nuclear detonation, detection and reporting ~ branduolinių sprogimų aptikimo ir pranešimo apie juos sistema; shoulder-launched ~ rankinė leidimo sistema; warning ~ įspėjimo sistema; weapons ~ ginklų sistema systematic adj sistemingas systematize v (su)sisteminti

T tab n etiketė, kortelė; to keep ~s on sb stebėti, sekti; kontroliuoti v pažymėti, prisegti etiketę table n lentelė; ~ of order etatų sąrašas; ~ of organization and equipment etatų sąrašas ir aprūpinimo tabelis; air movement ~ skraidinimo lentelė tackle v (iš)spręsti; to ~ a problem spręsti problemą tactical adj taktinis; ~ air force taktinės oro pajėgos; ~ exercise taktikos pratybos; ~ range taktinė šaudykla tactician n taktikas tactics n taktika; strong-arm ~ jėgos taktika tag n etiketė, kortelė; dog-~ metalinis kario atpažinimo ženklas (nešiojamas ant kaklo); name ~ ženklelis su pavarde v prisegti/prilipinti etiketę (t. p. perk.); vadinti tail n paskutinieji daliniai v sekti; to ~ the enemy patrol sekti priešo patrulį tailor v pritaikyti, specialiai paruošti; to ~ to

taint the needs pritaikyti pagal reikmes taint v (su)teršti; to ~ one’s good name suteršti gerą vardą take v (took, taken) 1 (pa)imti 2 užimti; to ~ action/steps imtis priemonių; to ~ advantage of pasinaudoti; to ~ aim at taikytis; to ~ an oath prisiekti; to ~ apart išardyti
(ginklą), išmontuoti; to ~ notice atkreipti dėmesį (of); to ~ over perimti, užimti; to ~ off pakilti; to ~ prisoner paimti į nelaisvę; to ~ shelter/cover pasislėpti (nuo); to ~ sides palaikyti kurią nors pusę talks n pl derybos; peace ~ taikos derybos; to abandon ~s nutraukti derybas; to hold
~s vesti derybas tandem n tandemas tangible adj apčiuopiamas, juntamas, akivaizdus; ~ results akivaizdūs rezultatai tank n 1 tankas; main battle ~ pagrindinis kovinis tankas 2 bakas, cisterna, talpa tanker n tanklaivis, lėktuvas ar mašina degalams vežti tantamount adj tolygus, prilygstantis; ~ to a catastrophy tolygus katastrofai tap v prijungti pasiklausymo įrangą prie telefono taps n signalas gultis target n 1 taikinys; ~ acquisition taikinio nustatymas; ~ of opportunity atsitiktinis taikinys; ~ practice šaudymas į taikinį; area
~ plotinis taikinys; demolition ~ griovimo objektas; high-value ~ didelės svarbos taikinys; moving ~ judrusis taikinys; on-call
~ taikinys pagal pareikalavimą; opportunity
~ atsitiktinis taikinys; pinpoint ~ taškinis taikinys; planned ~ planinis taikinys; point
~ pavienis taikinys; reserved demolition ~ numatytasis griauti objektas; scheduled ~ numatytasis taikinys; stationary ~ nejudrusis taikinys; to hit the ~ pataikyti į taikinį; to miss the ~ nekliudyti taikinio 2 (planinė) užduotis v pasirinkti taikiniu, taikyti(s) (at) targeting n taikinių atranka tarmac n gudronuota kelio danga tarpaulin n brezentas task n užduotis; formidable ~ sunkiai atliekama užduotis v (pa)skirti užduotį (with) task force n vykdymo pajėgos; joint ~ jungtinės vykdymo pajėgos

110 tasking n užduočių skyrimas takedown n išardymas, demontavimas taut adj įtemptas (t. p. perk.); ~ nerves įtempti nervai; ~ trip wire įtemptas klupdžius taxing adj sunkus, reikalaujantis daug pastangų team n komanda, grupė, būrys; forward observation ~ priešakinė stebėjimo grupė v su(si)jungti/su(si)burti (į komandą) teamwork n bendras, grupinis darbas technician n technikas technique n būdas, metodas; modern ~s šiuolaikinė metodika temporarily adv laikinai; ~ suspended laikinai sustabdytas temporary adj laikinas; ~ setback laikina kliūtis tenable adj galintis gintis/apsiginti; ~ positions apginamosios pozicijos tendency n tendencija; to show an upward ~ rodyti kilimo tendenciją tenet n principas, dogma tense adj įtemptas; ~ relations įtempti santykiai tension n įtampa, įtempimas; international ~ tarptautinė įtampa; persisting ~ nuolatinė įtampa; state of ~ įtempta padėtis; unabated ~ neslūgstanti įtampa; to ease/relax ~ sumažinti įtampą; to defuse ~ sumažinti įtampą tent n palapinė; to put up a ~ pastatyti palapinę; to take down a ~ išardyti palapinę tentative adj parengtinis, preliminarus; ~ plan preliminarus planas term n 1 nustatytas laikas, trukmė; ~ in office kadencija 2 nustatyta data, terminas; to set a ~ to nustatyti kam terminą 3 terminas
(žodis); military ~ karinis terminas 4 semestras 5 pl (sutarties ir pan.) sąlygos; acceptable ~s priimtinos sąlygos terminal n terminalas; galinė stotis; mazgas adj galutinis, galinis, paskutinis terminate v (už)baigti, nutraukti; to ~ a contract nutraukti sutartį terrain n vietovė, teritorija; ~ analysis vietovės įvertinimas; ~ clearance system vietovės kliūčių išvengimo sistema; broken/rugged ~ raižyta vietovė; wooded ~ miškinga vietovė

111 territorial adj teritorinis; ~ army teritorinė kariuomenė; ~ defense teritorinė gynyba;
~ waters teritoriniai vandenys territory n teritorija, plotas terror n 1 siaubas, baimė (of); ~-stricken apimtas siaubo 2 teroras terrorism n terorizmas terrorist n teroristas; ~ attack teroristinė ataka terrorize v 1 terorizuoti 2 įbauginti, sukelti siaubą test n 1 (iš)bandymas, (iš)mėginimas; ~ of character charakterio išbandymas; to put sb/sth to the ~ išbandyti, išmėginti 2 testas, patikrinimas; to pass a ~ išlaikyti testą; to fail a ~ neišlaikyti testo v 1 (iš)bandyti,
(iš)mėginti 2 (pa)tikrinti, nustatyti tetanus n stabligė theater n karo (veiksmų) teatras, kovos
(veiksmų) rajonas theorist n teoretikas thermal adj šiluminis, terminis; ~ insulation šilumos izoliacija; ~ radiation šiluminė spinduliuotė thermonuclear adj termobranduolinis; ~ weapon termobranduolinis ginklas think tank n ekspertų tyrėjų grupė thorough adj kruopštus, nuodugnus; ~ search nuodugni krata threat n 1 grėsmė; direct ~ tiesioginė grėsmė; to pose a ~ kelti grėsmę; under ~ of gresiant 2 grasinimas threaten v 1 grasinti (with) 2 grėsti threatening adj grasinantis, gresiantis, grėsmingas; ~ behavio(u)r grėsmingas elgesys throw v (threw, thrown) mesti; to ~ a grenade mesti granatą thrust n veržimasis, įsiveržimas, prasiveržimas, puolimas; sudden army ~ stiprus kariuomenės veržimasis pirmyn v veržtis pirmyn, brautis; smeigti (kardu) thug n banditas, galvažudys thunderflash n sprogstamasis paketas thwart v (su)trukdyti, (su)kliudyti; to ~ enemy plans (su)ardyti priešo planus tick n erkė tie n 1 raištis 2 ryšys; to maintain ~s palaikyti ryšius 3 lygiosios; to end in a ~ baigtis lygi-

torture osiomis v rišti, surišti, pririšti (down); to ~ a knot surišti mazgą tiedown n (pri)tvirtinimas; ~ point
(pri)tvirtinimo vieta time n 1 laikas; ~ of flight (sviedinio) lėkimo laikas; ~ of arrival atvykimo laikas; ~ of departure išvykimo laikas; ~ on target taikinio puolimo laikas; estimated
~ numatytas/apskaičiuotas laikas; local mean ~ vietinis vidutinis laikas; pass ~ pravažiavimo laikas; real ~ tikrasis laikas; road clearance ~ pervažiavimo laikas; warning ~ įspėjimo apie pavojų laikas; weapon employment ~ ginklų panaudojimo laikas; zulu ~ Grinvičo laikas 2 kartas v skaičiuoti laiką, trukmę time bomb n bomba su laikrodžio mechanizmu time-consuming adj reikalaujantis daug laiko;
~ task daug laiko atimanti užduotis timely adj laiku atliktas; ~ warning įspėjimas pačiu laiku timer n chronometras timing n veiksmų suderinimas pagal laiką; list of ~s pagal laiką suderintas veiksmų sąrašas tin n skardinė; ~ of meat mėsos konservų dėžutė; mess ~ kario katilėlis tinned adj konservuotas; ~ vegetables konservuotos daržovės tire n = tyre 1 padanga 2 ratlankis to arms int prie ginklų! (komanda) toll n nuostoliai, žala; death ~ žuvusiųjų skaičius ton n tona tonne n metrinė tona; four-~r keturtonis sunkvežimis tool n įrankis (t. p. perk.), instrumentas; ~ box įrankių dėžė top n viršūnė, viršus adj 1 viršutinis 2 aukščiausias top-notch adj geriausias, aukščiausios rūšies;
~ technology pažangiausia technologija topple v nuversti; to ~ the regime nuversti režimą torch n 1 žibintuvėlis, žibintas 2 fakelas, deglas torpedo n torpeda torture n 1 kankinimas; instruments of ~

total kankinimo įrankiai; to die under ~ mirti kankinant 2 kančia, kankynė v kankinti; to
~ a prisoner kankinti belaisvį total n suma adj 1 visas, pilnas, absoliutus;
~ failure visiška nesėkmė; ~ silence visiška tyla 2 bendras, visuotinis; ~ war visuotinis karas; ~ number bendrasis skaičius v sudaryti, pasiekti (sumą) touchdown n nusileidimas, nutūpimas touchstone n vertinimo pagrindas, kriterijus
(of/for); ~ for quality kokybės vertinimo kriterijus tough adj 1 kietas, tvirtas (t. p. perk.); ~ soldier ištvermingas karys; ~ resistance atkaklus pasipriešinimas 2 sunkus, sudėtingas; ~ task sunki užduotis tour n kelionė; ~ of duty tarnybinė kelionė v keliauti tourniquet n 1 timpa, spaudžiamasis tvarstis
2 sukamieji varteliai tow v traukti, vilkti; to ~ a vehicle vilkti transporto priemonę towage n vilkimas tower n bokštas; observation ~ stebėjimo bokštas toxic adj nuodingas; ~ gas nuodingosios dujos toxin n toksinas, nuodingoji medžiaga trace n pėdsakas, žymė v susekti, rasti tracer n trasuojamasis sviedinys, trasuojamoji kulka track n 1 kelias, takas; maršrutas, trasa; hostile ~ grėsmingoji trasa; tactical ~ taktinis maršrutas 2 pėdsakas; to follow the ~s eiti pėdsakais; to lose ~ of pamesti pėdsaką; pl
1 geležinkelio bėgiai 2 (tanko) vikšrai v 1 sekti (taikinį) 2 palikti pėdsaką tracked adj vikšrinis; ~ vehicle vikšrinė transporto priemonė tracker n sekiklis; laser ~ lazerinis sekiklis;
~ dog pėdsekys, tarnybinis šuo tracking n sekimas; target ~ system taikinio sekimo sistema track-laying adj vikšrinis traffic n 1 transportas, eismas; air ~ oro transportas; heavy ~ didelis/intensyvus judėjimas 2 (nelegali) prekyba v prekiauti
(in); to ~ in drugs prekiauti narkotikais trafficability n (transporto priemonės) važu-

112 mas; (vietovės) pravažumas trafficking n prekyba narkotikais traffic lights n pl šviesoforas trail n 1 pėdsakas; to be on the ~ of sekti pėdsakais; to get on the ~ aptikti pėdsaką;
~ of smoke dūmų juosta 2 takas, kelias v sekti pėdomis trailer n priekaba train n 1 traukinys 2 seka, grandinė, virtinė; explosive ~ sprogdinimo grandinė 3 karavanas, vilkstinė v 1 rengti, (ap)mokyti
2 treniruoti 3 nukreipti; to ~ guns on the target nukreipti pabūklus į taikinį trainee n apmokomasis asmuo training n 1 mokymas, rengimas; basic military ~ pradinis karinis rengimas; drill
~ rikiuotės pratybos; field ~ lauko pratybos; follow-up ~ tolesnis mokymas(is); live ~ realusis mokymas; operational ~ operacinis rengimas; physical ~ fizinis parengimas; virtual ~ virtualusis mokymas 2 treniravimas(is); ~ session treniruotė trait n bruožas, ypatybė; leadership ~s vadovavimo bruožai traitor n išdavikas trajectory n trajektorija; ground-to-air ~ zenitinė trajektorija; high ~ iškilioji/aukštoji trajektorija; low ~ lėkštoji/žemoji trajektorija; to fire with a very high ~ šaudyti aukštąja/iškiliąja trajektorija transfer n 1 perkėlimas 2 perdavimas; ~ of authority įgaliojimų perdavimas v 1 per(si)kelti 2 perduoti transform v pakeisti, pertvarkyti transformation n pakeitimas transgress v peržengti ribas; to ~ a law pažeisti įstatymą transgression n (įstatymo) pažeidimas, nusižengimas transgressor n pažeidėjas transient n perkeliamasis karys adj trumpalaikis, laikinas, nepastovus transit n 1 pervažiavimas, perėjimas 2 tranzitas; ~ camp tarpinis tranzito punktas; in
~ kelyje, pakeliui transition n 1 perėjimas 2 pereinamasis laikotarpis transmission n 1 perdavimas; radio ~ radijo transliacija 2 transmisija

113 transmit v 1 perduoti, pernešti; to ~ a message perduoti žinutę 2 transliuoti transmitter n 1 siųstuvas 2 siuntėjas, perdavėjas transparency n 1 skaidrumas; to increase ~ didinti skaidrumą 2 skaidrė, diapozityvas transparent adj skaidrus, permatomas transponder n atsakiklis transport n transportas; ~ aircraft transporto orlaivis; ~ stream transporto srautas v (per)vežti, transportuoti; to ~ by air skraidinti transportability n transportabilumas transportable adj transportabilus; air ~ skraidinamas transportation n transportavimas, pervežimas trap n spąstai; booby ~ apgaulingoji mina, klaidinamasis užtaisas; to fall into a ~ patekti į spąstus v pagauti, įvilioti į spąstus trauma n med. trauma traumatize v med. traumuoti traverse n kirtimas, traversas v pasukti (ant lafeto) treacherous adj klastingas, išdavikiškas; ~ plot klastingas sąmokslas/planas treachery n klasta, išdavystė treason n išdavimas, išdavystė; high ~ tėvynės išdavimas treat v 1 elgtis (su), traktuoti, laikyti; to ~ fairly elgtis su kuo nors teisingai 2 gydyti
(for) 3 apdoroti (with); to ~ with chemicals apdoroti cheminėmis medžiagomis treatment n 1 elgesys; harsh ~ šiurkštus elgesys 2 gydymas 3 apdorojimas, apdirbimas
4 (klausimo ir pan.) traktavimas treaty n sutartis; to sign a peace ~ pasirašyti taikos sutartį trench n apkasas, griovys, tranšėja; communication ~ susisiekimo apkasas; fire ~ šaulio apkasas triage n (sužeistųjų) rūšiavimas triangle n trikampis trial n 1 išbandymas, išmėginimas; field
~ išbandymas lauko sąlygomis 2 teismo procesas, teismas; to bring to ~ patraukti į teismą tribunal n tribunolas, teismas; war ~ karo tribunolas tunnel tribute n pagerbimas, pagarba; to pay ~ to reikšti pagarbą, (pa)gerbti trigger n nuleistukas; to pull/squeeze the
~ nuspausti nuleistuką v sukelti, pradėti, duoti postūmį; to ~ mass protests sukelti masinius protestus trilateral adj trišalis; ~ meeting trišalis susitikimas trip wire n vielinė atotampa, klupdžius tripod n stovas, trikojis tri-service adj trijų kariuomenės rūšių; ~ word list trijų kariuomenės rūšių žodžių sąrašas troop n kuopa, divizionas, baterija; gun ~ artilerijos būrys; pl kariai, pajėgos, kariuomenė; chalk ~ transportuojamosios pajėgos; corps ~ korpuso pajėgos; covering
~ dengimo pajėgos; missile ~ raketiniai daliniai v žygiuoti, (pra)žygiuoti išsirikiavus; to ~ the line apeiti rikiuotę trooper n šarvuočių dalinio karys troubleshoot v (troubleshot) nustatyti ir pašalinti gedimą troubleshooter n 1 avarijų, gedimų nustatymo ir pašalinimo specialistas 2 specialusis įgaliotinis konfliktams sureguliuoti truce n paliaubos; to declare a ~ paskelbti paliaubas; to negotiate a ~ derėtis dėl paliaubų truck n sunkvežimis; bed of the ~ sunkvežimio kėbulas trumpet n trimitas trumpeter n trimitininkas truncheon n policininko lazda trust n pasitikėjimas; breach of ~ pasitikėjimo sulaužymas; to maintain ~ išlaikyti pasitikėjimą; to have ~ in sb pasitikėti kuo v pasitikėti, pasikliauti trustworthy adj vertas pasitikėjimo, patikimas try n mėginimas, bandymas v 1 mėginti, bandyti 2 teisti; to ~ for murder teisti už žmogžudystę trying adj sunkus, varginantis tube n vamzdis, vamzdelis tumultuous adj 1 triukšmingas; ~ crowd triukšminga minia 2 audringas, neramus;
~ time neramus laikas tunnel n tunelis; to dig a ~ kasti tunelį v kasti tunelį

turn turn n 1 pasisukimas, apsisukimas; right ~ ! dešinėn! (komanda) 2 posūkis 3 eilė; in ~ iš eilės, paeiliui; to take ~s keistis/daryti ką paeiliui v 1 sukti(s), pa(si)sukti; to ~ to the right (pa)sukti į dešinę; to ~ about apsisukti aplink; to ~ down atmesti; to ~ off išjungti; to ~ on įjungti; to ~ out pasirodyti, išaiškėti; to ~ over ap(si)versti, apvirsti 2 perduoti (to) turncoat n persimetėlis turret n tanko bokštelis; revolving ~ sukamasis bokštelis twilight n prieblanda twofold adj dvigubas, dvejopas adv dvigubai; increase ~ padidėti/padidinti dvigubai

U ultimate adj galutinis, paskutinis; ~ objective galutinis tikslas ultimatum n ultimatumas; to deliver an ~ įteikti ultimatumą; to issue an ~ pareikšti ultimatumą umbrella n 1 skėtis 2 priedanga, globa, apsauga; under the ~ of NATO globojamas/ remiamas NATO unabated adj nemažėjantis, neslūgstantis; ~ violence nemažėjantis smurtas unaccompanied adj nelydimas; ~ tour kelionė niekam nelydint unanimity n vieningumas; ~ on the issue vieningas požiūris tam tikru klausimu unanimous adj vieningas; ~ support vieninga parama unarmed adj beginklis, neginkluotas; ~ combat neginkluota kova unarmo(u)red adj nepadengtas šarvais/nešarvuotas; ~ vehicle nešarvuotoji transporto priemonė unattended adj neprižiūrimas, be priežiūros;
~ weapon be priežiūros paliktas ginklas unclassified adj neįslaptintas; ~ information neįslaptinta informacija unconditional adj besąlyginis; ~ surrender besąlyginė kapituliacija unconscious adj 1 be sąmonės 2 nesąmoningas, netyčinis 3 nežinąs, nesuvokiąs uncover v 1 atidengti, atidaryti 2 surasti,

114 susekti, atskleisti; to ~ a plot atskleisti sąmokslą; to ~ a cache of weapons atrasti ginklų slaptavietę undeniable adj nenuginčijamas, neabejotinas;
~ evidence nenuginčijami įrodymai underestimate v nepakankamai įvertinti; to
~ the opponent nepakankamai įvertinti priešininką underfunded adj nepakankamai finansuojamas undergo v (underwent, undergone) patirti, pergyventi; to ~ changes patirti permainas underground n (ppr. the underground) pogrindis; to go ~ pasitraukti į pogrindį adj požeminis, pogrindinis; ~ organizations pogrindinės organizacijos underlie v (underlay, underlain) sudaryti pagrindą; būti priežastimi, sukelti; to ~ the policy būti politikos pagrindu underline v pabrėžti, akcentuoti underlying adj pagrindinis, esminis; ~ cause pagrindinė priežastis undermine v pakirsti, pakenkti, susilpninti; to
~ confidence susilpninti pasitikėjimą underpin v paremti, palaikyti; to ~ military capabilities sustiprinti karinius pajėgumus under-secretary n ministro pavaduotojas, padėjėjas undertake v (undertook, undertaken) 1 imtis, pradėti; to ~ investigation pradėti tyrimą
2 įsipareigoti, pasižadėti unearth v 1 iškasti; to ~ an unexploded bomb iškasti nesprogusią bombą 2 iškelti aikštėn, atskleisti; to ~ a secret atskleisti paslaptį unequivocal adj nedviprasmiškas, aiškus; tvirtas; ~ statement nedviprasmiškas pareiškimas; ~ warning aiškus įspėjimas unfold v 1 išskleisti, išvynioti; to ~ a map išskleisti žemėlapį 2 plėtotis unforeseen adj nelauktas, nenumatytas; ~ circumstances nenumatytos aplinkybės unification n 1 su(si)vienijimas 2
(su)vienodinimas
uniform n uniforma; battle dress ~ lauko uniforma; dress ~ paradinė uniforma; fighting order ~ lauko uniforma; service
~ kasdieninė uniforma uniformity n vienodumas unified adj 1 suvienytas; ~ front vieningas

115 frontas 2 suvienodintas unify v 1 (su)vienyti, (su)jungti 2 (su)vienodinti, unifikuoti unilateral adj vienašalis; ~ nuclear disarmament vienašalis branduolinis nusiginklavimas unimpeded adj nekliudomas, nenutraukiamas unipod n stovas, vienakojis unit n 1 dalinys; military ~ karinis dalinys, kariuomenės vienetas 2 vienetas; ~ of issue tiekimo vienetas; ~ of measure matavimo vienetas; fire ~ ugnies vienetas; motorized
~ motorizuotasis vienetas; nuclear certified delivery ~ patvirtintasis branduolinio ginklo naudojimo padalinys; provisional
~ laikinasis vienetas 3 mazgas, agregatas, blokas, elementas; guidance ~ valdymo blokas; laser guidance ~ lazerinis valdymo prietaisas unitary adj vieningas, suvienytas; ~ state unitarinė valstybė unite v jungti(s), su(si)jungti; vienyti(s), su(si)vienyti; to ~ against racism vienytis prieš rasizmą united adj 1 jungtinis, sujungtas, suvienytas; the ~ Nations Jungtinės Tautos 2 vieningas;
~ team vieninga komanda 3 bendras; ~ efforts bendros pastangos unity n vienybė, vieningumas unlawful adj neteisėtas; ~ assembly neteisėtas susibūrimas unleash v paleisti nuo saito, duoti valią; to
~ war sukurstyti karą; to ~ anger duoti valią pykčiui unload v 1 iškrauti 2 išimti šovinius; to ~ a weapon išimti šovinius iš ginklo unloading n iškrovimas; ~ platform iškrovimo platforma unmanned adj nepilotuojamas; ~ spacecraft bepilotis erdvėlaivis unobtainable adj nepasiekiamas, negaunamas unprecedented adj beprecedentis, neturįs pavyzdžio; ~ level of unemployment beprecedentis nedarbo lygis unpredictable adj nenuspėjamas, neprognozuojamas; ~ consequences neprognozuojamos pasekmės

uranium unregistered adj neregistruotas; ~ rifle neregistruotas šautuvas unrest n neramumai, suirutė; political ~ politiniai neramumai; social ~ socialiniai neramumai; to stir up ~ kurstyti neramumus unruly adj nepaklusnus, nesuvaldomas; ~ crowd nevaldoma minia unselfish adj nesavanaudiškas unserviceable adj nenaudojamas, netinkamas naudoti; sugedęs unstable adj nestabilus, netvirtas; ~ political situation nestabili politinė situacija untainted adj nesuterštas, švarus; ~ reputation nepriekaištinga reputacija untenable adj 1 neapginamas 2 nepagrįstas
(apie argumentą ir pan.) unveil v 1 atidengti; to ~ a memorial plaque atidengti paminklinę lentą 2 pristatyti, supažindinti; to ~ new weaponry pristatyti naują ginkluotę unwarranted adj neteisėtas, nepateisintas, nereikalingas; ~ aggressive actions nepateisinami agresyvūs veiksmai upcoming adj ateinantis, būsimas; ~ election būsimi rinkimai update v modernizuoti, atnaujinti, papildyti; to ~ information papildyti informaciją naujausiais duomenimis updated adj modernizuotas; ~ intelligence papildyta naujausiais duomenimis žvalgybos informacija upgrade v modernizuoti, pagerinti, patobulinti; to ~ the weaponry modernizuoti ginkluotę upgraded adj modernizuotas, pagerintas; ~ tank modernizuotas tankas upheaval n neramumai, suirutė; dideli pasikeitimai; political ~ politiniai neramumai uphold v (upheld) palaikyti, pritarti, paremti; to ~ the decision palaikyti sprendimą uprising n sukilimas, maištas; armed ~ ginkluotas sukilimas uproot v išnaikinti; to ~ the evil išnaikinti blogį upsurge n (pa)kilimas, išaugimas; antplūdis;
~ of crime nusikalstamumo padidėjimas uranium n uranas; depleted ~ nuskurdintasis uranas; enriched ~ sodrintasis uranas

urban urban adj miesto; ~ warfare mūšiai mieste urge n poreikis, akstinas, impulsas v raginti, primygtinai siūlyti; to ~ caution raginti būti atsargiam urgency n būtinumas, primygtinumas, skuba; matter of ~ neatidėliotinas/skubus reikalas urgent adj neatidėliotinas, skubus; ~ measures skubios priemonės; ~ mining skubus minavimas use n 1 vartojimas; naudojimas 2 nauda v vartoti; naudoti; to ~ force panaudoti jėgą utility n naudingumas, nauda; ~ helicopter bendrosios paskirties sraigtasparnis; ~ room pagalbinė patalpa; ~ vehicle bendrosios paskirties transporto priemonė utilization n (pa)naudojimas utilize v (pa)naudoti; to ~ all available resources panaudoti visus turimus išteklius utter adj visiškas, absoliutus; ~ destruction visiškas sugriovimas

V vaccinate v skiepyti vaccination n skiepijimas, vakcinacija vaccine n vakcina valiant adj drąsus, narsus valid adj 1 galiojantis, įteisintas; ~ document galiojantis dokumentas 2 pagrįstas, svarus;
~ reasons svarios priežastys validate v 1 patvirtinti; pagrįsti 2 pripažinti galiojančiu, įteisinti; to ~ a contract įteisinti kontraktą validity n 1 galiojimas; teisėtumas 2 pagrįstumas, svarumas valley n slėnis valo(u)r n drąsa, narsa value n 1 vertingumas, vertė 2 pl vertybės; traditional ~s tradicinės vertybės vanguard n avangardas vantage point n patogi padėtis, pozicija variability n kintamumas, nepastovumas variable adj kintamas, nepastovus variant n variantas variation n pakitimas, permaina variety n 1 įvairovė 2 daugybė; ~ of reasons daugybė priežasčių

116 vegetation n augmenija vehicle n transporto priemonė; air cushion
~ transporto priemonė su oro pagalve; all-terrain ~ visureigis; armo(u)red ~ šarvuotis; amphibious ~ amfibinė kovos mašina; combat ~ kovos mašina; command
~ judrioji vadavietė; cross-country ~ visureigė mašina; nuclear certified delivery ~ patvirtinta branduolinio ginklo naudojimo priemonė; disabled ~ išvesta iš rikiuotės transporto priemonė; recovery ~ techninės pagalbos mašina; remotely piloted ~ nuotolinio valdymo transporto priemonė; soft-skinned ~ lengvai šarvuota transporto priemonė; towing ~ vilkikas; tracked/wheeled
~ vikšrinė/ratinė transporto priemonė; unattended ~ be priežiūros palikta transporto priemonė; weapon delivery ~ ginklo siuntimo į taikinį priemonė vehicular adj vežimo, vežamasis; automobilių velocity n greitis; cut-off ~ greitis išjungimo metu; low/high ~ mažas/didelis greitis; muzzle ~ žiotinis greitis; projectile ~ sviedinio greitis; shock ~ smūgio bangos greitis; terminal ~ ribinis/galutinis greitis vengeance n kerštas, keršijimas (on/upon); to take ~ on sb atkeršyti verbal adj žodinis, sakytinis; ~ warning žodinis įspėjimas; non-~ communication nežodinis bendravimas verification n 1 patikrinimas; ~ mission patikrinimo misija 2 patvirtinimas; ~ of the arms reduction treaty ginklų sumažinimo sutarties patvirtinimas verify v 1 patikrinti; rad. tikrink 2 patvirtinti; to ~ a statement patvirtinti pareiškimą versus prep (ppr. vs) palyginti su vessel n 1 didelis laivas; ocean-going ~ jūrų laivas 2 kraujagyslė vest n liemenė; bulletproof ~ neperšaunamoji liemenė v suteikti (valdžią, teises ir pan.) (in, with) vestige n ženklas, pėdsakas; ~s of the regime režimo liekanos vet v patikrinti; to ~ the personnel patikrinti personalą vet n = veteran veteranas vetting n patikrinimas; thorough ~ kruopštus patikrinimas wake

117 via prep per; ~ satellite per palydovą viable adj perspektyvus; politically ~ politiškai perspektyvus vicinity n kaimynystė, artuma; in close ~ to arti, netoliese victim n auka, nukentėjusysis; to name the
~s išvardyti aukas victimize v persekioti, terorizuoti victor n nugalėtojas victorious adj pergalingas victory n pergalė; decisive ~ lemiamoji pergalė; narrow ~ sunkiai iškovota pergalė; overwhelming ~ triuškinanti pergalė; to win a ~ nugalėti vie v lenktyniauti, varžytis (with – su, for – dėl); to ~ for influence konkuruoti dėl įtakos view n 1 reginys, vaizdas; in ~ of threat grėsmės akivaizdoje; to burst into ~ staiga pasirodyti 2 nuomonė; in my ~ mano nuomone; point of ~ požiūris v apžiūrėti, apžvelgti viewpoint n požiūris vigilance n budrumas; increased ~ padidintas budrumas; to exercise ~ būti budriam vigilant adj budrus vigo(u)r n energija, veržlumas; with renewed
~ su nauja energija vigorous adj energingas, veržlus; ~ training daug pastangų reikalaujantis mokymas village n kaimas (t. p. kaimo gyventojai); the support of the ~ kaimo parama violate v šiurkščiai pažeisti, sulaužyti; to
~ a law pažeisti įstatymą; to ~ a treaty sulaužyti sutartį; to ~ an oath sulaužyti priesaiką; to ~ discipline pažeisti drausmę; to ~ human rights pažeisti žmogaus teises; to ~ regulations pažeisti taisykles violation n pažeidimas; gross ~ šiurkštus pažeidimas violence n smurtas, siautėjimas; inter-ethnic
~ tarpetninis smurtas; to commit acts of ~ smurtauti; to preach ~ propaguoti smurtą; to resort to ~ griebtis smurto violent adj smarkus, ūmus; ~ attack smarki ataka; ~ death smurtinė mirtis violently adv smarkiai, labai viral adj med. virusinis virus n med. virusas

vis-a-vis prep lot. 1 palyginti su 2 prieš, priešais visibility n matomumas; poor ~ blogas matomumas; reduced ~ pablogėjęs matomumas visible adj 1 matomas 2 aiškus; without any
~ cause be jokios aiškios priežasties vision n 1 regėjimas; temporary loss of ~ laikinasis apakimas 2 įžvalgumas 3 vaizdas visor n (šalmo) antveidis visual adj 1 regimasis, regėjimo; ~ callsign regimasis šaukinys; ~ identification regimasis atpažinimas 2 vaizdinis; ~ aids vaizdinės priemonės; ~ display unit vaizduoklis, ekranas visualize v įsivaizduoti vital adj 1 svarbus, esminis; ~ ground gyvybiškai svarbi vietovė; ~ zone lemiamoji zona 2 gyvybinis; ~ functions gyvybinės funkcijos volatile adj kintamas, nepastovus; ~ situation nepastovi situacija volley n salvė, papliūpa; ~ of shots šūvių papliūpa volume n 1 tomas 2 apimtis, tūris, masė; ~ of work darbo apimtis 3 garso stiprumas; to turn up/down the ~ padidinti/sumažinti garsą voluntary adj savanoriškas volunteer n savanoris; ~ forces savanoriškosios pajėgos; ~ service savanoriškoji tarnyba v pa(si)siūlyti (for) vomit n 1 vėmimas 2 vėmalai v (iš)vemti; to
~ blood vemti krauju vote n 1 (rinkimų) balsas 2 balsavimas v balsuoti (for – už ; against – prieš) vouch v laiduoti, garantuoti (for) vulnerability n pažeidžiamumas vulnerable adj pažeidžiamas, jautrus; ~ to small-arms fire pažeidžiamas šaulių ginklų ugnimi W wade v (per)bristi; to ~ a stream perbristi upelį wage v kariauti, kovoti; to ~ war against kariauti su wake n (laivo sukeltas) bangavimas; in the ~

war of po; in the ~ of the terrorist attack po teroristinės atakos war n karas; ~ games kariniai žaidimai, kovos veiksmų modeliavimas; ~ of attrition sekinamasis karas; all-out/full-scale ~ visuotinis karas; art of ~ karo menas; civil
~ pilietinis karas; cold ~ šaltasis karas; internecine ~ brolžudiškas karas; to be at
~ with kariauti; to declare ~ paskelbti karą
(on); to unleash ~ sukurstyti karą; to wage
~ kariauti (against) warehouse n sandėlis; disused ~ nebenaudojamas sandėlis warfare n karas, kariavimas, karyba; asymmetric ~ asimetrinis karas; chemical ~ cheminis karas; counter-guerrilla ~ veiksmai prieš partizanus; electronic ~ elektroninė kova; germ ~ bakteriologinis karas; guerrilla ~ partizaninis karas; local nuclear ~ ribotasis branduolinis karas; mine ~ minų operacija; nuclear ~ branduolinis karas; trench ~ pozicinis karas; unconventional
~ nekonvenciniai karo veiksmai warhead n kovinė galvutė, kovinis užtaisas; biological ~ biologinė kovinė galvutė; tandem ~ dvinarė kovinė galvutė warlord n karo vadas warn v įspėti, perspėti (of); to ~ sb of danger įspėti apie pavojų warning n įspėjimas, perspėjimas; ~ order įspėjamasis įsakymas; ~ shot įspėjamasis šūvis; ~ signal įspėjamasis signalas; early
~ išankstinis įspėjimas; gas ~ įspėjimas apie cheminį puolimą; nuclear strike ~ įspėjimas apie branduolinį puolimą; strategic/tactical ~ strateginis/taktinis įspėjimas; to provide ~ įspėti warrant n 1 orderis, įgaliojimas; arrest ~ arešto orderis; search and seizure ~ kratos ir poėmio orderis 2 garantija; six-month ~ šešių mėnesių garantija warrant officer n puskarininkis (specialistas, turintis patvirtinantį dokumentą) warring adj kariaujantis; ~ parties kariaujančios pusės warrior n karys, kariautojas warship n karo laivas wartime n karo metas; in ~ karo metu wartorn adj karo nusiaubtas

118 wastage n nuostoliai waste n 1 atliekos; atomic ~ branduolinės atliekos; radioactive ~ radioaktyviosios atliekos 2 eikvojimas, švaistymas; ~ of ammunition šaudmenų eikvojimas; ~ of fuel kuro eikvojimas; ~ of time laiko švaistymas v eikvoti, švaistyti; to ~ energy/time veltui eikvoti energiją/laiką watch n 1 laikrodis 2 budėjimas, sargyba, sargybos laikas; night ~ nakties sargyba; to keep ~ eiti sargybą 3 sargyba (žmonės) v 1 stebėti 2 saugoti 3 saugotis (out) watchdog n 1 sarginis šuo 2 saugotojas, gynėjas; human rights ~ žmogaus teisių gynėjas watchtower n sargybos bokštas water n vanduo; drinking/potable ~ geriamas vanduo; fresh ~ gėlas vanduo water cannon n vandens patranka waterproof adj nepralaidus vandeniui, neperšlampamas; ~ boots neperšlampami batai water tank n vandens cisterna watertight adj nepraleidžiantis vandens, sandarus; ~ container sandarus konteineris wave n 1 banga; blast ~ sprogimo banga; shock ~ smūgio banga 2 desanto ešelonas way n kelias; to be in the ~ stovėti skersai kelio, trukdyti; to lead the ~ vesti, eiti priekyje; to lose one’s ~ pa(si)klysti 2 būdas, priemonė; in a ~ tam tikru atžvilgiu 3 atstumas, kelias; long ~ didelis atstumas (to) weak adj silpnas; ~ point silpnoji vieta weaken v (su)silpninti, susilpnėti weakness n 1 silpnumas 2 silpnybė 3 trūkumas, silpnoji vieta weapon n ginklas; absolute ~ absoliutusis ginklas; anti-tank ~ prieštankinis ginklas; atomic ~ atominis ginklas; banned ~s uždraustieji ginklai; beam ~ pluoštinis ginklas; chemical/biological ~s cheminiai/biologiniai ginklai; close assault ~ artimojo puolimo ginklas; conventional
~s įprastiniai ginklai; crew-served ~ grupinis ginklas; fire-and-forget ~ raketa su automatine valdymo sistema; gun-type
~ artilerinis branduolinis užtaisas; heavy
~s sunkieji ginklai; high-precision ~ ypač taiklus ginklas; incendiary ~ padegamasis ginklas; laser-guided ~ lazeriu valdomas ginklas; mass destruction ~s masinio nai-

119 kinimo ginklai; mine ~s mininė ginkluotė; missile ~ raketinis ginklas; nominal ~ nominalusis branduolinis ginklas; non-lethal ~s žmonių aukų nesukeliantys ginklai; nuclear ~s branduoliniai ginklai; outlawed
~s uždraustieji ginklai; salted nuclear ~ nešvarusis branduolinis ginklas; to bear/ carry a ~ nešiotis ginklą weaponry n ginklai, ginkluotė; sophisticated
~ sudėtinga ginkluotė wear n 1 dėvėjimas 2 nusidėvėjimas; ~ and tear dilimas, nusidėvėjimas, amortizacija v (wore, worn) 1 dėvėti, vilkėti, nešioti 2 nusidėvėti, susidėvėti weather n oras (atmosferos sąlygos) webbing n ekipuotės krepšelių rinkinys web gear n ekipuotės krepšelių rinkinys wedge n pleištas, pakala; to drive a ~ įvaryti pleištą v į(si)sprausti (between) weigh v 1 (pa)sverti 2 (ap)svarstyti; to ~ the advantages įvertinti pranašumus weight n svoris; masė; gross ~ bendrasis svoris; net ~ grynoji masė weightlifter n sunkumų kilnotojas weightlifting n sunkumų kilnojimas weightless adj besvoris weightlessness n nesvarumas; to become accustomed to ~ priprasti prie nesvarumo west n vakarai; the West Vakarai (Vakarų
Europa ir JAV) westbound adj vykstantis į vakarus; einantis į vakarus westward(s) adv į vakarus wheel n ratas; steering ~ vairas wheeled adj ratinis, su ratais; ~ vehicle ratinė transporto priemonė whistle n 1 švilpukas; to blow a ~ sušvilpti švilpuku 2 švilpimas v 1 (su)švilpti 2 zvimbti; to ~ past one’s head prazvimbti pro galvą
(apie kulką) white-out n orientacijos praradimas (dėl saulės atspindžio nuo sniego ar debesų) wide adj platus widen v (pa)platinti, plėsti(s) width n plotis; five meters in ~ penki metrai į plotį; ~ of the trench apkaso plotis wield v valdyti (ginklą) wilco adv rad. vykdau will n valia; against one’s ~ prieš valią, norą;

write strong ~ stipri valia willpower n valia, valios jėga win v (won) laimėti, nugalėti; to ~ the battle laimėti mūšį winch n suktuvas; gervė v kelti/traukti suktuvu/gerve windscreen n priekinis automobilio stiklas wipe out v nušluoti (nuo žemės paviršiaus), sunaikinti wire n viela, laidas; arming ~ paleidimo viela; barbed/dannart ~ spygliuotoji viela; concertina ~ vielų spiralė; live ~ elektros laidas be izoliacijos; razor ~ aštri spygliuotoji viela; safety ~ saugos viela wire-cutters n pl žirklės vielai kirpti wire-guided adj nuotolinio valdymo wiretap v prijungti pasiklausymo įrangą prie telefono withdraw v (withdrew, withdrawn) atsitraukti, atitraukti withdrawal n atsitraukimas, atitraukimas;
~ operation atsitraukimo/atitraukimo operacija; tactical ~ taktinis atsitraukimas, atitraukimas within prep 1 viduje; ~ the state valstybėje
2 per (apie laiką); neperžengiant ribų; ~ a year per metus; ~ the law neperžengiant įstatymo withstand v (withstood) at(si)laikyti, priešintis; to ~ enemy attacks atlaikyti priešo atakas wood n 1 miškas 2 mediena 3 malkos wooden adj medinis, medžio woodland n miškinga vietovė work n darbas v 1 dirbti 2 veikti, funkcionuoti; to ~ out 1 (pa)rengti (planą) 2 treniruotis workout n treniruotė worldview n pasaulėžiūra wound n žaizda; gunshot ~ šautinė žaizda; selfinflicted ~ tyčinis susižalojimas; to dress the ~ sutvarstyti žaizdą v su(si)žeisti, su(si)žaloti wounded adj sužeistas; ~ in action sužeistas mūšyje; badly ~ sunkiai sužeistas; the ~ sužeistieji wreck n 1 sudužimas, avarija 2 laužas, griuvena; liekanos; tank ~ tanko liekanos wreckage n nuolaužos, liekanos write v (wrote, written) rašyti; to ~ in pencil rašyti pieštuku; to ~ sth off nurašyti

X-ray

X
X-ray n 1 (ppr. pl) rentgeno spinduliai 2 rentgeno nuotrauka v peršviesti, padaryti rentgeno nuotrauką

Y yield n (pagamintas) kiekis; nuclear ~ branduolinio užtaiso galia v nusileisti, pasiduoti; to ~ ground atiduoti/užleisti pozicijas

Z zap v nušauti, nupilti; nutrenkti zero n nulis; ground ~ sprogimo epicentras; surface ~ epicentras v įšaudyti (ginklą); to
~ in on nutaikyti ginklą zeroing n ginklo (pa)rengimas šaudymui, ginklo įšaudymas zip n 1 užtrauktukas 2 (kulkos) zvimbimas v 1 užsegti užtrauktuku 2 (pra)zvimbti,
(pra)švilpti
zone n zona, juosta, rajonas, sritis, baras; ~ of action veiksmų zona; ~ of observation stebėjimo zona; arctic ~ poliarinė juosta; beaten ~ naikinimo zona; blind bombing
~ aklojo bombardavimo zona; buffer ~ buferinė zona; combat ~ kovos rajonas/ zona; communications ~ susisiekimo zona; dead ~ nekaunamoji zona; demilitarized
~ demilitarizuotoji zona; drop ~ nusileidimo zona; engagement ~ kovos zona; exceptional economic ~ išskirtinė ekonominė zona; heavy destruction ~ didelių sugriovimų zona; landing ~ tūpimo zona; missile engagement ~ raketų naudojimo zona; monitoring ~ kontrolės zona; no-fly
~ neskraidymo zona; safety ~ saugos zona; security ~ saugos zona; smoke ~ dūmijimo ruožas; touchdown ~ tūpimo zona; vital ~ gyvybiškai svarbi zona; weapons engagement ~ ginklų naudojimo zona

120

LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ
KARYBOS ŽODYNAS

123

A abejon|ė doubt, reservation; be ~ės without doubt/reservation abejoti doubt abipus|is mutual, bilateral, reciprocal; ~ supratimas mutual understanding; ~ė pagarba mutual respect; ~ė priklausomybė interdependence; ~iu susitarimu by reciprocal arrangement absoliut|us absolute, total; ~i tiesa absolute truth adapteris adapter; nusitaikymo ~ homing adapter adjutantas adjutant, aide-de-camp administracinis administrative; ~ valdymas administrative control administravimas administration administruoti administrate aerodromas airfield, aerodrome; atsarginis
~ alternate aerodrome; pagalbinis ~ diversion aerodrome aeromobilumas airmobility aeromobilus airmobile agentas agent, operative; slaptasis ~ secret agent; žvalgybos ~ intelligence operative agentūra agency; žinių ~ news agency agitacij|a agitation, propaganda; skelbti antivyriausybinę ~ą preach sedition agituoti agitate (for/against) agregatas assembly, unit agresij|a aggression; ~os aktas act of aggression; užkirsti kelią ~ai forestall aggression agresyvus aggressive, belligerent; ~asmuo belligerent person; ~ elgesys aggressive behaviour agresorius aggressor aikšt|ė square, ground(s); automobilių stovėjimo ~elė parking lot; futbolo ~ football field; rikiuotės ~ parade ground; rikiuotės formavimo ~ forming-up place; sporto ~ sports ground; sraigtasparnių tūpimo ~elė helipad; statybos ~elė construction site; tūpimo ~elė landing area aiškinimas explanation, elucidation, interpretation; skirtingas įvykių ~ different interpretation of events; tolesnis ~ further elucidation; vaizdų ~ imagery interpretation

amfibija aiškinti explain (to), elucidate, interpret; pa~ problemą elucidate a problem aiškumas clearness, clarity; minties ~ clarity of thought aiškus clear, definite; ~ garsas distinct sound; ~ tikslas clear aim; ~ vaizdas sharp image akcentuoti emphasize, underline, underscore, stress, highlight akcij|a action; baudžiamoji ~ punitive action; baudžiamosios ~os prieš sukilėlius counter-insurgency actions akinantis blinding; ~ šviesos blyksnis blinding flash of light akiniai glasses, eyeglasses, spectacles; apsauginiai ~ goggles akirat|is view, pl horizons, outlook, range of vision; plėsti ~į broaden/expand one’s/ smb’s horizons akivaizd|us evident, obvious; ~ūs trūkumai obvious disadvantages aklas blind aklaviet|ė dead end, deadlock, stalemate, stand-off, impasse; atsidurti ~ėje end in a stalemate, reach a deadlock/an impasse; išeiti iš ~ės end the stand-off; patekti į ~ę come to a dead end aktas act; Nepriklausomybės ~ Act of Independence; terorizmo ~ act of terrorism aktyvuoti activate aktyv|us active, agile; ~ieji šarvai explosive reactive armour; ~ioji gynyba active defence akumuliator|ius battery; išsikrovęs ~ dead battery; įkrauti ~ių charge a battery aliarm|as alarm; paskelbti ~ą raise the alarm alyva oil, lubricant alkanas hungry, starving, starved alkis hunger alternatyva alternative alternatyvus alternate, alternative; ~ planas alternate plan ambasada embassy ambasadorius ambassador (to); nepaprastasis ir įgaliotasis ~ ambassador extraordinary and plenipotentiary amfibija (kovos mašina) amphibious vehicle;
~ su oro pagalve hovercraft

amfibin|is amfibin|is amphibious; ~ė ataka amphibious assault; ~ė kovos mašina amphibious vehicle; ~ė operacija amphibious operation; ~ės pajėgos amphibious force amortizacija wear and tear amortizatorius buffer, shock absorber amortizuoti absorb, damp analitikas analyst; užsienio politikos ~ foreign policy analyst analizė analysis; šifro ~ cryptanalysis; taikinių ~ target analysis; žvalgybos duomenų
~ intelligence data analysis analizuoti analyze analogiškas analogous (to/with) anarchija anarchy; visiška ~ complete anarchy anga opening, aperture, hole; siaura ~ narrow aperture angaras hangar anklavas enclave ankst|us early; ~esnis previous, prior;
~esnė patirtis previous experience; iš ~o in advance, beforehand; surengti iš ~o prearrange antblauzdžiai leggings; apsauginiai ~ protective leggings antena antenna, aerial antklodė blanket antplūdis influx; pabėgėlių ~ influx of refugees antpuol|is attack, assault, raid, foray; artilerijos ~ artillery raid; nesėkmingas ~ unsuccessful foray; oro ~ air strike/raid; sužeistas ~io metu wounded on a foray antraeil|is secondary; ~ės reikšmės of secondary importance antraštė heading, headline antrinis secondary; ~ poveikis secondary effect antsiuvas chevron, stripe antskryd|is air raid, air strike; įvykdyti oro
~į carry out an air raid antspaudas seal, stamp antspauduoti seal, stamp antveidis (šalmo) visor anuliavimas nullification, annulment, repeal; susitarimo ~ annulment of an agreement anuliuoti annul, cancel, nullify, repeal; ~ sprendimą repeal a decision

124 apakęs blinded; ~ kare blinded in the war apakimas loss of sight; ~ dėl intensyvios šviesos flash blindness; laikinasis ~ temporary loss of vision/sight apakinimas flash blindness, blinding apakint|i blind; ~as šviesos blinded by the light apakti lose (lost) one’s sight, become (became, become) blind aparat|as apparatus, mechanism, set; kvėpavimo ~ breathing apparatus; nevaldomasis
~ drone; radijo ~ radio set; slapto pasiklausymo ~ bug; vyriausybės ~ government apparatus; ieškoti pasiklausymo ~ų search for bugs; įrengti pasiklausymo ~ą kabinete bug an office apavas footgear, footwear apdairiai prudently; ~ elgtis behave prudently apdairumas prudence apdairus prudent; ~ žingsnis prudent move apdangalas cover, covering; galvos ~ headgear apdengti cover apdorojimas processing, treatment; automatizuotasis duomenų ~ ir perdavimas automated data handling apdoroti process, treat; ~ informaciją process information; chemiškai ~ drabužius treat clothes with chemicals apdovanojim|as award, decoration; ~ už tarnybą award for service; įteikti ~ą give smb an award, present smb with an award; nešioti ~us wear one’s decorations apdovanoti award, decorate (with), reward;
~ medaliu decorate with a medal, award a medal (to) apeiti 1 go (went, gone) round, bypass, outflank; ~ priešo pozicijas bypass enemy positions; ~ standartines veiklos procedūras bypass standard operating procedures 2
(apie įstatymą) evade, circumvent apėjimas 1 (priešo pozicijų) turning movement 2 (sargybos postų) rounds apgaul|ė deception, ruse; karinė ~ military distraction; panaudoti ~ę employ a ruse apgauling|as deceptive, dummy; ~a pozicija dummy position; ~ judesys/ataka feint; ~

125 pranešimas dummy message; ~ žingsnis deceptive move apgauti deceive, cheat, swindle apgin|ti defend (from/against); ~amos pozicijos tenable positions; ~ sieną defend the border apgyvendinim|as accommodation, billeting;
~o tarnybos darbuotojas locator apgyvendintas populated; tankiai ~ rajonas densely populated area apgyvendinti 1 (suteikti gyvenamąjį plotą) accommodate, billet, quarter 2 inhabit, populate apglėbis envelopment, embrace; dvigubas ~ pincers, pincer movement apgult|i besiege, lay (laid) siege to; būti ~am be under siege apgult|is siege; nutraukti ~į raise the siege apibendrinti generalize, summarize, sum up;
~ patirtį generalize the experience apibrėžimas definition apibrėžti define, determine; tiksliai ~ specify apibūdinimas characterization, description; pareigų ~ job description; taikinio ~ target description apibūdinti characterize, describe, define, specify; ~ funkciją define the role apieška (dėl minų) sweep apieškoti search, carry out a search; (dėl minų) sweep (swept) apygarda district; Kolumbijos ~ District of
Columbia
apylanka bypass, detour apylinkė locality apim|ti comprise, include, encompass, embrace, cover, entail; ~ visas tarnybas comprise all services; visa ~antis all-encompassing apimtis volume, amount, extent, scope; darbo
~ volume of work apytikriai approximately, roughly, about apkaba clip apkaltinimas accusation, charge, indictment, incrimination; ~ nusikaltimu valstybei impeachment apkaltint|i accuse (of), charge (with), blame
(for), indict (for), incriminate, impeach

apmėtyti
(for); būti ~am nužudymu be indicted for murder apkas|as trench, entrenchment, dugout; ginklo ~ weapon pit; susisiekimo ~ communication trench; šaulio ~ foxhole, fire trench; griauti ~us batter trenches; įsitvirtinti ~uose entrench apklaus|a 1 interrogation; ~ po užduoties įvykdymo debriefing; kryžminė ~ crossexamination; žmonių ~ human intelligence, humint 2 (viešosios nuomonės) opinion poll; atlikti ~ą carry out/conduct a poll apklausimas = apklausa apklaus|ti 1 interrogate, question; ~ liudytojus interrogate witnesses; ~ po užduoties įvykdymo debrief; būti ~iamam be under interrogation 2 poll, carry out/conduct a poll apkrova load, loading; leidžiamoji ~ allowable/safe working load; naudingoji ~ payload apkursti become (became, become) deaf apkurtęs deafened; ~ nuo bombos sprogimo deafened by a bomb blast apkurtinti deafen aplaidum|as negligence; apkaltinti ~u accuse smb of negligence aplaidus negligent; ~ požiūris negligent attitude aplankas file, folder; taikinių ~ target folder apleist|as 1 (apleistas) abandoned; ~os pozicijos abandoned positions 2 neglected;
~os pareigos neglected duties apleisti 1 (palikti) abandon, desert; ~ postą abandon/desert a post 2 neglect; ~ savo pareigas neglect one’s duties aplink! about face! about turn! aplink|a environment, surroundings, setting;
~os poveikis environmental effect; geografinė ~ geographical environment; saugumo
~ security environment aplinkyb|ė circumstance; priklausyti nuo
~ių depend on circumstances; tam tikromis
~ėmis under certain circumstances/conditions aplinkkelis detour apmėtyti pelt; ~ granatomis pelt with grenades

apmokymas apmokymas instruction, training; ~ suteikiant kelias specializacijas cross-training; privalomas karinis ~ compulsory military training; visuotinis karinis ~ general military training apmokyti train, instruct; ~ karinių pagrindų train in military fundamentals; ~ keleto specializacijų cross-train apranga clothing, dress, outfit, attire; apsauginė ~ protective clothing aprašymas description; gyvenimo ~ curriculum vitae, résumé aprašyti describe, depict aprėptis coverage apribojim|as restriction (on), limitation
(on/upon), restraint (on); greičio ~ speed limit; griežti ~ai strict/tough restrictions; judėjimo ~ai restrictions on movement; konstituciniai ~ai constitutional restraints; laiko ir erdvės ~ai restrictions in time and space; be ~ų without restraints; imtis ~ų impose restrictions (on) apribot|i limit, restrict, restrain, confine (to), curb, curtail; ~ laiką set a time limit; ~ leidimą naudotis informacija restrict access to information; ~ veiklą restrain activities;
~os teisės restrained rights aprūpinimas provision, supply; laiku atliekamas ~ timely provision; rezervinis ~ back-up supply aprūpint|i provide (with), supply (with), furnish (with), equip (with); ~ ginklais supply with weapons; ~ gyvenamuoju plotu provide with accommodation, billet; blogai
~as ill-equipped apsauga defence, protection, guard, security, safeguard, shield (against); ~ nuo nelaimingų atsitikimų safeguard against accidents; aplinkos ~ environmental protection; civilių ~ protection of civilians; griaunamo objekto ~ demolition guard; įgulos ~ post security; kolektyvinė ~ collective protection; krašto ~ national defence; sprogdinamo objekto ~ demolition guard; šoninė ~ flank guard apsaugin|is protective; ~ė apranga protective clothing apsaugotas protected apsaugoti protect, shelter, secure (from/

126 against), shield; ~ nuo sprogimo shield from the blast; ~ nuo užpuolimo secure against attack; ~ teritoriją cover ground apsiaustas (be rankovių) cape apsiausti envelop, encircle, round up, besiege, lay (laid) siege (to) apsiaust|is siege; nutraukti ~į raise the siege apsiautimas envelopment apsiginti defend oneself; galintis ~ tenable apsikasti entrench, dig (dug) in apsikeisti exchange; ~ informacija exchange information apsikeitimas exchange; ~ politiniais kaliniais exchange of political prisoners apsimesti simulate, pretend, sham, feign; ~ sergančiu simulate illness apsimetimas pretence (of), simulation apsinuodijimas poisoning apsinuodyti get (got) poisoned; ~ maistu get food poisoning apskaičiavimas calculation, computation; rating; išankstinis šaudymo duomenų ~ prediction apskaičiuoti calculate, compute; rate apskaita registration apsupimas envelopment, siege; ~ iš užnugario envelopment from the rear apsupti surround, envelop, besiege, encircle;
~ teritoriją surround the area apsupt|is encirclement, envelopment, siege;
~ies padėtis state of siege; dvikryptė ~ two-pronged envelopment; priešo sparnų
~ pincer movement apšaudymas firing (at/upon), bombardment;
~ artilerijos sviediniais shelling apšaud|yti fire (at/upon), deliver fire, bombard, lay (laid) down fire; ~ artilerija shell; ~ išilgine ugnimi rake; ~ pozicijas bombard the positions; būti ~omam be under fire apšviesti illuminate, light (lit) up; ~ rajoną light up the area apšvietimas illumination, lighting; mūšio lauko ~ battlefield illumination; netiesioginis ~ indirect illumination; periodinis ~ intermittent illumination; pritemdytasis ~ reduced lighting apšvit|a exposure, radiation; ~os dozė

127 exposure dose; radioaktyviosios ~os lygis radiation exposure state aptarimas discussion; ~ atlikus užduotį debriefing aptarti discuss; ~ atliktą užduotį debrief aptikimas detection, spotting, tracking; taikinio ~ target acquisition aptikti detect, spot, track down; ~ bunkerį track down the bunker; ~ priešą spot the enemy; ~ slėptuvę detect a hiding place aptvaras enclosure aptverti enclose, fence in apvirsti capsize, overturn, turn over apžiūra review; kariuomenės ~ troops review; medicininė ~ medical examination apžiūrėti review, examine apžvalga review, survey, coverage; ~ po kovos veiksmų after-action review; įvykių
~ survey/coverage of events apžvelgti survey, review, examine, look over;
~ vietovę survey the terrain areštas arrest; kareivinių ~ arrest in quarters; namų ~ house arrest areštinė guardroom, guardhouse areštuotas arrested, under arrest areštuoti arrest, put (put)/place under arrest, take (took, taken) into custody ariergardas rear guard armija army; profesionalioji ~ professional army; reguliarioji ~ regular/ standing army; šauktinių ~ conscript army; teritorinė ~ territorial army arsenalas arsenal, armoury; branduolinis ~ nuclear arsenal artė|ti approach, near, impend, draw (drew, drawn)/come (came, come) nearer/closer
(to); ~jantis išėjimas į atsargą impending retirement artėjimas approach march arti close (to), in close proximity (to), near, close by, nearby; iš ~ at close range, at point-blank range artilerija artillery, ordnance; bendrosios paramos ~ general support artillery; tiesioginės paramos ~ direct support artillery artileristas gunner artim|as close; ~ mūšis close combat; ~ sąlytis (su priešu) close contact; ~iausioje ateityje in the foreseeable future

atgaivinimas artumas proximity, closeness asamblėja assembly asfaltas asphalt asmenyb|ė personality; ~ės bruožai personality traits/features/qualities; stipri ~ strong personality asmeninis personal; ~ ginklas personal weapon asmeniškai personally, in person asmuo person, individual; ~ esantis už įstatymo ribų outlaw; apmokomasis ~ trainee; civilinis ~ civilian; dingęs ~ missing person; kontaktinis ~ point of contact; mūšyje nedalyvaujantis ~ noncombatant; pavaduojantis (pakeičiantis)
~ replacement, substitute; perkeltasis ~ displaced person asociacij|a association; įkurti ~ą set up/form an association asocijuoti associate (with) ašinis axial; ~ kelias axial route ašis axis; tech. axle, pivot; užsienio politikos
~ pivot of foreign policy aštrus acute, sharp; ~ peilis sharp knife; ~ skausmas acute pain atak|a attack, assault, offence, offensive; durtuvų ~ bayonet charge; frontalioji ~ frontal attack; ~ iš oro air attack/strike; apgaulingoji ~ fake attack; diversion; atsakomoji ~ retaliatory/reprisal/revenge attack; greita ~ hit-and-run attack; klaidinamoji ~ feint; paramos ~ supporting attack; planuotoji ~ deliberate attack; prevencinė ~ pre-emptive strike/attack; puolimą sutrukdanti ~ spoiling attack; staigioji ~ hasty/shock attack; totalinė cheminė ~ total dosage attack; veržlioji ~ onslaught; rush attack; imituoti ~ą feint; pereiti į ~ą go/move onto the offensive; pradėti ~ą launch an attack atakuo|ti attack, assault; būti ~jamam be/ come under attack ataskait|a account, report (on); uždavinio
~ mission report; duoti/pateikti ~ą render an account atašė attaché; gynybos ~ defence attaché atatranka recoil atgaivinimas resuscitation

atgaivinti atgaivinti resuscitate, bring (brought) back to consciousness; ~ sužeistąjį resuscitate a casualty atgarsis repercussion, response atgauti recover, regain, retrieve; ~ jėgas recover one’s strength; ~ nepriklausomybę regain independence; ~ nuosavybę reclaim property; ~ sąmonę recover consciousness;
~ teritoriją recover the territory; ~ valdžią recover control atgavimas recovery; kovos gebos ~ rehabilitation atgrasinim|as deterrence; ~o priemonės means of deterrence atgrasinti deter atidengt|as exposed, uncovered; ~os kūno vietos exposed parts of the body atidengti uncover, unveil; ~ ugnį open fire
(on)
atidėti put (put) off, postpone, delay, defer;
~ išvykimą delay the departure; ~ operacijos pradžios laiką postpone H-hour;
~ sprendimo priėmimą postpone/defer decision-making atidumas attention, attentiveness atiduoti give (gave, given) back, return; (prieš valią) surrender, turn in; ~ ginklą policijai surrender/turn in one’s weapon to the police; ~ pozicijas priešui yield ground to the enemy; ~ pagarbą salute atid|us attentive, close; ~i apžiūra close inspection atitikimas accordance (with), conformity
(with/to), compliance (with), correspondence (with); ~ pagal reikalavimus in compliance/conformity/accordance with the requirements atitikmuo counterpart, equivalent atitikti correspond (with/to), be (was/were, been) consistent (with), be (was/were, been) compatible (with), conform (to); ~ faktus correspond to the facts, be consistent with the facts atitinka|mas corresponding, commensurate
(with); atlyginimas ~ntis patirtį salary commensurate with the experience atitraukimas 1 withdrawal; taktinis ~ tactical withdrawal 2 (dėmesio) distraction/diversion

128 atitraukti 1 withdraw (withdrew, withdrawn);
~ pajėgas withdraw forces; ~ priešakinį postą withdraw the outpost 2 (dėmesį) distract, divert atkaklumas persistence, insistence atkaklus persistent, determined; ~ priešinimasis persistent resistance atkeršijimas vengeance, retaliation
(against)
atkeršyti revenge oneself on smb for smth atkirst|i cut (cut) off; ~as potvynio isolated by the flood; ~ nuo pagrindinių pajėgų cut off from the main force atkūrim|as restitution, restoration, reconstruction, rebuilding, rehabilitation, salvage;
~o faktorius restitution factor; pajėgų ~ regeneration of forces atkurti restore, regenerate, reconstruct, rebuild (rebuilt); ~ nepriklausomybę restore independence; ~ visuomenės pasitikėjimą restore public confidence (in) atlaidumas permissiveness, leniency atlaidus permissive, lenient, indulgent atlaidžiai indulgently, permissively, leniently; elgtis su kuo ~ treat smb leniently atlaikyti withstand (withstood), hold (held) out; ~ apgultį withstand siege; ~ priešo ataką withstand the enemy attack atleisti 1 (iš darbo) dismiss, discharge, sack, fire, remove; ~ iš pareigų remove from the position 2 (dovanoti) forgive (forgave, forgiven), pardon 3 (nuo mokesčio) exempt
(from)
atliekam|as redundant; ~i kadrai redundant cadre atliekos waste; branduolinės ~atomic waste; radioaktyviosios ~ radioactive waste atlyginimas 1 pay, payment, salary, wages
2 (nuostolių) compensation 3 (atpildas) reward atlyginti pay (paid) (for), make (made) up
(for), compensate (for), reimburse, reward;
~ kelionės išlaidas reimburse travelling expenses; ~ už padarytą žalą compensate for the damage; ~ už pastangas reward for the efforts atlygintin|as reimbursable; ~os išlaidos reimbursable expenditure atlikimas execution, performance, fulfilment,

129 carrying out; profesionalus ~ professional performance atlikti execute, perform, fulfil, carry out, accomplish; ~ misiją accomplish a mission;
~ pareigą fulfil one’s duty; ~ geriau (už kitą) outperform atmesti reject, decline, refuse, turn down, rule out, exclude; ~ galimybę rule out the possibility; ~ nepagrįstus kaltinimus reject allegations; ~ pakvietimą refuse/decline an invitation; ~ pasiūlymą turn down an offer atmetimas rejection, declining; vieningas ~ unanimous rejection atmintin|as memorable; ~a data memorable date atmintinė pamphlet atmintis memory; trumpalaikė ~ short memory atmosfera atmosphere; draugiška ~ friendly atmosphere; įtempta ~ high-tension atmosphere atnaujinimas 1 renovation 2 resumption, renewal; derybų ~ resumption of negotiations; veiklos ~ resumption of activities; karo veiksmų ~ resumption of hostilities
3 updating, update (on), upgrading, modernization; informacijos ~ information update atnaujinti 1 renovate; ~ kareivines renovate the barracks 2 (vėl pradėti) resume, renew;
~ derybas resume talks; ~ diplomatinius santykius resume diplomatic relations 3
(įrenginį) update, upgrade, modernize atok|us remote, distant; ~i vieta remote site atokvėpis lull; mūšio ~ lull in the battle atomin|is atomic; ~ė bomba atomic bomb atostogauti be (was/were, been) on leave/vacation, have (had) one’s furlough atostog|os vacation, holiday, leave; (kario) furlough; vykti namo ~ų go (went, gone) home on furlough atošliauža (pabūklo) recoil atotampa trip wire atoveiksmis counteraction, countermeasure; elektroninis ~ electronic countermeasure atpažinimas 1 identification, recognition; lėktuvo ~ aircraft identification; radioelek-

atsargin|is troninis ~ radio recognition; regimasis ~ visual identification; stebėtojo ~ observer identification 2 (slaptažodžio paklausimas) challenge atpažinti 1 identify, recognize; ~ asmenį recognize a person; ~ lėktuvą identify an aircraft; ~ simptomus recognize the symptoms 2 (klausti slaptažodžio) challenge atpildas retaliation, retribution atram|a support; ~ kojai foothold; ~os punktas strong point atranka selection; taikinių ~ targeting atrėmimas repelling atremti repel, repulse, resist; ~ priešo puolimą resist the enemy assault; ~ ataką counter/repel/repulse an attack atrinkti select, choose (chose, chosen), pick out; kruopščiai ~ handpick atsakas response, answer; ~ į ataką retaliation to the attack atsakiklis transponder, responsor; (telefono) answerphone, answering machine atsakymas answer, reply, response atsaking|as responsible (for), in charge (of);
~ už logistiką responsible for logistics; laikyti ~u hold smb responsible (for); skirti
~u put in charge (of) atsakingumas responsibility atsak|yti 1 answer, reply, respond 2 (už veiksmus) be (was/were, been) responsible for, answer for; ~ į ataką respond to the attack;
~ tuo pačiu retaliate; ~ už nusikaltimą be responsible for the crime; ~ant in response
(to), in retaliation (for) atsakom|asis retaliatory; ~osios priemonės retaliatory measures; ~ vizitas return visit atsakomyb|ė responsibility; patraukti baudžiamojon ~ėn prosecute (for); prisiimti
~ę už teroristinį aktą take/claim responsibility for the terrorist act atsarg|a reserve; standby; ~os pulkininkas retired colonel; išeiti į ~ą retire; išėjimas į ~ą retirement/resignation; išleisti į ~ą discharge/decommission; išleidimas į ~ą discharge, decommissioning atsargiai cautiously, with caution; ~ ! caution! elgtis labai ~ exercise great caution atsargin|is 1 spare, alternate, standby; ~ ae-

atsarg|os rodromas alternate aerodrome; ~ės dalys spare parts; ~ išėjimas emergency exit; ~ maršrutas reserved route; ~ planas alternate plan 2 (karys) reservist atsarg|os stock(s), pl supplies, reserve, pl stores, stockpile; būtinosios ~ essential/critical supplies; karo ~ war reserves; karo veiksmų teatro operacinės ~ theatre operational stocks; maisto ~ provisions; neliečiamosios ~ emergency stores; neliečiamosios maisto ~ iron rations; pagrindinės
~ basic stocks; palaikomosios ~ sustaining stocks; šaudmenų ~ ammunition resources; turimos ~ available stocks; vadovybės kontroliuojamos ~ command controlled stocks; gauti/pasiimti ~as draw stores; kaupti ~as stockpile atsargum|as care, caution, precaution, prudence; ~o priemonės safety precautions; ypatingas ~ extreme caution; imtis ~o priemonių take precautions (against); be reikiamo ~o without due care atsargus careful, cautious, prudent; ~ požiūris cautious approach/attitude atsekti track down; ~ duomenis track down data atsidavęs committed (to), devoted (to); ~ tėvynei committed to one’s homeland atsigauti recover, come (came, come) to one’s senses, come to life; ~ po kontūzijos recover after concussion; visiškai ~ make full recovery atsigavimas recovery; greitas ~ speedy recovery atsilaikyti withstand (withstood), hold (held) one’s ground, resist, stand (stood) up to, stand (stood) against, hold (held) out atsilenkim|as sit-up; daryti ~us do sit-ups atsiliepim|as reference, opinion, feedback; geri ~ai good references atsiliepti answer, respond; ~ telefonu answer the phone atsilikti fall (fell, fallen)/drop behind; ne~ keep up with; ne~ nuo naujausių įvykių be/keep abreast of the latest events atsinaujinimas resumption, renewal, resurgence; smurto ~ resurgence of violence atsinaujinti resume, renew atsirasti originate, appear, arise (arose, ari-

130 sen), spring (sprang, sprung) up atsisagstyti unbutton atsisakymas refusal, rejection, renunciation, repudiation; ~ panaudoti jėgą/smurtą renunciation of force/violence atsisakyti refuse, decline, reject, abandon, renounce, repudiate; ~ derybų abandon talks; ~ pilietybės renounce one’s citizenship; ~ pretenzijų renounce the claim; ~ principų renounce principles atsiskaityti account for; ~ už sunaudotą kurą account for the consumed fuel atsiskyrimas separation, breakaway, breakoff;
(apie šalį) secession atsisk|irti separate, isolate oneself (from), break (broke, broken) away/off; (apie šalį) secede (from); ~ nuo federacijos secede from the federation; ~ nuo pagrindinių pajėgų break away from the main force; ~ nuo leidimo įrenginio separate from the launcher; ~yrusi respublika breakaway republic atsispaudim|as push-up, press-up; daryti
~us do push-ups atsistatydinim|as resignation; reikalauti ~o call for resignation atsistatydinti resign (from) atsitikimas happening, incident, occurrence; nelaimingas ~ accident atsitikti happen, occur; ~ netikėtai occur unexpectedly atsitiktinai accidentally, by accident/chance, incidentally, haphazardly; (kaip papuola) at random atsitiktinis accidental, random, haphazard;
~ minų išdėstymas random mine laying; ~ šaudymas accidental shooting atsitraukim|as retreat, withdrawal; ~o operacija withdrawal operation atsitraukti retreat, withdraw (withdrew, withdrawn), fall (fell, fallen) back, give (gave, given) ground; ~ atgal (apie pabūklą) recoil; ~ į naujas pozicijas retreat/retire to a new position atsitrenkti (apie pabūklą) recoil atsižvelg|ti take (took, taken) into account/ consideration; ~ į aplinkybes take circumstances into consideration; ~iant with respect/regard (to) atskaitingas accounta-

131 ble (to), responsible (to), answerable (to);
~ visuomenei accountable/responsible to the public atskaitingumas accountability atskiras separate, individual; ~ nurodymas special order atskyrimas separation, detachment, isolation, segregation; taikinių ~ target discrimination atskirti 1 separate, detach, isolate, segregate;
~ būrį nuo bataliono detach a platoon from a battalion 2 (matyti skirtumą) distinguish; ~ lėktuvų tipus distinguish types of aircraft atskleisti reveal, unveil, disclose, uncover;
~ paslaptį reveal/unearth a secret; ~ sąmokslą discover/uncover a plot; ~ slaptą informaciją disclose secret infomation atsparumas 1 resistance; ~ nusidėvėjimui resistance to wear; ~ temperatūrai resistance to temperature 2 immunity; ~ infekcijoms immunity to infections atsparus 1 resistant (to); ~ antibiotikams resistant to antibiotics; ~ drėgmei moisture-resistant; ~ karščiui heatproof, heat-resistant; ~ smūgiui shock-resistant, shockproof; ~ ugniai fireproof 2 immune
(to); ~ ligoms immune to illnesses atspindėti reflect atspindys reflection; radiolokacinis ~ radar echo/return; sklaidusis ~ scattered reflection atstatymas rebuilding, reconstruction, restoration, restitution atstatyti rebuild (rebuilt), reconstruct, reinstate, restore; ~ karo sugriautą šalį rebuild a war-torn country; ~ tvarką restore/reinstate order atstov|as representative; ~ spaudai spokesman; paskirti ~u delegate atstovauti represent; ~ savo šaliai represent one’s country atstovavimas representation; šalies ~ representation of the country atstovybė mission, embassy, legation atstum|as distance, range; ~ tarp ginklo ir taikinio line of sight; ~ tarp transporto priemonių vehicle distance; ~ tarp voros ešelonų column gap; didelis ~ long way; išlaikyti ~ą keep distance; susprogdinti

aukščiamatis per ~ą remotely detonate; šautuvo šūvio
~u within gunshot range atšaukimas cancellation; plano ~ cancellation of the plan atšaukti 1 cancel, revoke; ~ ginklų embargą lift weapons embargo; ~ įsakymą cancel the order 2 recall; ~ iš atostogų recall from leave atšiaurumas rigour (apie klimatą) atšiaurus severe, rigorous; ~ klimatas rigorous climate atšokti bounce (off), recoil atšvaitas reflector; klaidinamasis ~ confusion reflector atvej|is case, instance; bombų sprogimo ~ai instances of bomb explosions; galimas ~ possible case; nenumatytas ~ contingency/emergency; bet kuriuo ~u in any case, anyway; kraštutiniu ~u in case of emergency; priešingu ~u otherwise; šiuo ~u in this case/instance; tam tikrais ~ais in certain cases; tuo ~u, jei in case atvykim|as arrival, coming; numatomas ~o laikas estimated time of arrival atvykti 1 arrive (in/at), come (came, come)
(to) 2 report (to); ~ budėti report for duty;
~ nurodytu laiku report at the appointed time; ~ pas vadą report to the commander atvir|as open, overt; ~a parama overt support; ~os priemonės overt measures; ~a vietovė open ground auditorija 1 (patalpa) classroom 2 (klausytojai) audience; geras ryšys su ~ good rapport with the audience; tikslinė ~ target audience augimas growth, increase (in), rise, proliferation; ekonomikos ~ growth of economy augmenija vegetation; tanki ~ dense vegetation; susilieti su ~ blend in with the vegetation augti grow (grew, grown), increase, proliferate auk|a 1 victim, casualty; nekaltos ~os innocent victims 2 sacrifice aukoti sacrifice, make (made) a sacrifice; ~s sacrifice oneself, make sacrifice; pa~ savo gyvybę sacrifice one’s life aukščiamatis altimeter

aukščiaus|ias aukščiaus|ias highest, supreme, superior;
~ioji bausmė capital punishment; ~ioji vadovybė supreme command; ~ios kokybės of top quality; ~is teismas supreme court aukšt|as tall, high; ~a temperatūra high temperature aukštesnis (padėtimi, laipsniu) superior
(to)
aukštis 1 height; bombų mėtymo ~ bombing height; išmetimo ~ drop height; parašiuto išskleidimo ~ parachute deployment height; sprogimo ~ height of burst; vyraujantysis ~ predominant height 2 (skridimo) altitude; didelis ~ high altitude; kritinis ~ critical altitude 3 (virš jūros lygio) elevation; saugusis ~ elevation of security ausinės pl earphones; earpiece, headset, pl headphones; radijo bangomis valdomos ~ radio-controlled headset autentiškas authentic; ~ dokumentas authentic document autentiškum|as authenticity; paliudyti/patvirtinti ~ą authenticate automat|as 1 automatic (rifle); ginkluotas
~u armed with an automatic (rifle) 2 (pardavimo) vending machine automatinis automatic; pusiau ~ ginklas semi-automatic weapon automatizuotas automated automobilis automobile, car; greitosios pagalbos ~ ambulance, emergency vehicle; šarvuotasis ~ armoured car autonomija autonomy, self-government; vietinė ~ local autonomy autonomin|is autonomous; ~ė sritis autonomous region autoritetas authority; žymiausias ~ leading authority autoritetingas authoritative; ~ sprendimas authoritative judgement autostrada highway, expressway, freeway, motorway; judri ~ busy highway; šešių eismo juostų ~ six-lane highway avalynė footgear, footwear avangardas advanced guard, vanguard avarij|a accident, crash, breakdown, emergency, wreck; ~ kelyje road accident; padaryti ~ą have an accident azimut|as azimuth, bearing; ~o kampas azi-

132 muth angle; magnetinis ~ compass bearing; tikrasis ~ true bearing

B badas famine badaujantis starving badauti starve badavimas starvation bagažas baggage, luggage; viršsvorinis ~ excess baggage baig|ti finish, complete, put (put) an end (to)
; ~ karą put an end to the war; ~ karo akademiją graduate from a military academy;
~us upon the completion (of) baigtis end, finish, come (came, come) to an end, cease; (kuo) result (in); ~ paliaubomis result in a truce baigtis result, outcome; mūšio ~ outcome of the battle baim|ė fear, fright, dread, scare; mirtina ~ mortal fear; apimtas ~ės seized by fear, overwhelmed with fear baisus terrible, horrible, frightful, fearful, dreadful, awful, scary, shocking bakalauras Bachelor; personalo vadybos ~
Bachelor of Personnel Management bakas tank, cistern, drum bakterij|a germ, bacterium (pl bacteria); ~ų sukelta infekcija bacterial infection balas point balistika ballistics balistin|is ballistic; ~ė raketa ballistic missile bandym|as 1 test, trial; priimamasis ~ acceptance trial; tarpo ~ gap test 2 (mėginimas) attempt, try, endeavour; antru ~u at the second attempt/try bandyti try, make (made) an attempt, attempt bandom|asis experimental; ~ieji testai trial tests; ~ laikas term of probation, probation period; ~ planas pilot plan banga wave; karščio ~ heat wave; smūgio ~ shock wave; sprogimo ~ blast wave; ugnies
~ creeping barrage barelis barrel barikada barricade

133 barikaduoti barricade; už~ gatvę barricade a street barjeras barrier; kalbos ~ language barrier baseinas (swimming) pool batalionas battalion; motorizuotasis/mechanizuotasis pėstininkų ~ motorized/mechanized infantry battalion; žvalgybos ~ cavalry squadron baterija battery, troop; artilerijos ~ artillery battery; leidimo ~ launching battery baud|a fine, penalty; administracinė ~ administrative penalty; užmokėti ~ą pay a fine baudžiam|asis punitive; ~ kodeksas criminal code; imtis ~ųjų veiksmų take punitive action (against) bauginimas intimidation, bullying; liudytojų
~ intimidation of witnesses; nuolatinis ~ systematic bullying baugin|ti frighten, scare, intimidate, bully, daunt; ~anti užduotis daunting task bausm|ė punishment, penalty; fizinė/kūno
~ corporal punishment; mirties ~ capital punishment, death penalty; panaikinti mirties ~ę abolish capital punishment; taikyti griežtas ~es impose tough penalties (on) bausti punish, impose penalties (on) bazė 1 base; armijos ~ army post; karinė ~ military establishment/base; karinių oro pajėgų ~ air force base; laivyno ~ naval base; materialinė ~ material base; neapsaugotoji raketų ~ soft missile base; plaukiojamoji ~ floating base support; priešakinė ~ advance base; raketų ~ missile base 2 (pagrindas) basis (pl bases); mokslinė ~ scientific basis bazinis basic; ~ karinis parengiamasis kursas basic military training bazuka bazooka be to in addition (to), besides, moreover, furthermore beatatrankis recoilless; ~ pabūklas recoilless gun beatošliaužis recoilless bebaimis fearless, intrepid; ~ karys fearless warrior bėgikas runner; ilgų nuotolių ~ long-distance runner beginklis unarmed bėg|is rail, track; nuėjęs nuo ~ių off the rail;

beskausm|is nuversti nuo ~ių derail bėglys fugitive bėgti run (ran, run), flee (fled); ~ bėgti iš šalies flee the country bėjėgis powerless belaidis cordless, wireless belaisvis captive; karo ~ prisoner of war bendraamžis peer bendradarbiauti cooperate (with), collaborate (with) bendradarbiavim|as cooperation, collaboration; civilių ir kariškių ~ civil-military cooperation; tarptautinis ~ international cooperation; vaisingas ~ fruitful cooperation; palaikyti ~ą maintain/keep up cooperation bendradarbis coworker, colleague, fellowemployee bendr|as general, common, cooperative, mutual, overall, concerted; ~a infrastruktūra common infrastructure; ~a kalba common language; ~a strategija overall strategy; ~i veiksmai concerted actions; ~os pastangos cooperative effort; ~ priešas mutual enemy; ~ reikalas general cause; ~ skaičius total number bendrauti communicate (with), socialize
(with), mix (with) bendravimas intercourse, communication, socializing; asmeninis ~ personal contact bendražygis comrade, brother-in-arms bendrininkas accomplice, associate, cohort bendrumas commonality bendruomenė community; tarptautinė ~ international community benzinas patrol, gasoline, gas beprasmišk|as senseless; ~a žūtis senseless death beret|ė beret; ,,žaliosios ~ės” (Jungtinių
Tautų specialiosios pajėgos) Green Berets;
,,žydrosios ~ės” (Jungtinių Tautų pajėgos)
Blue Berets; ,,raudonosios ~ės” (Didžiosios Britanijos desanto kariai) Red Berets besąlygišk|as unconditional; ~ai without reservation; ~a kapituliacija unconditional surrender; ~ pasidavimas unconditional surrender beskausm|is painless; ~ė mirtis painless death besvoris besvoris weightless betonas concrete bevielis wireless; ~ telefonas wireless telephone bijoti fear, be (was/were, been) afraid/scared/frightened (of), dread byl|a 1 case; iškelti ~ą bring an action
(against) 2 file; asmens ~ personal record file; karo belaisvių asmens ~os prisonerof-war personal records bintas bandage, gauze bintuoti bandage (up) blakė bug (t. p. slapto klausymosi aparatas) blank|as form; užpildyti ~ą fill in/out a form, complete a form blefas bluff blefuoti bluff blyksnis flash; šviesos ~ flash of light blykstelėti flash blindažas bunker, dugout blogėjimas deterioration (in), worsening blogė|ti deteriorate, worsen; ~jantys santykiai deteriorating relations blokad|a blockade; ilgalaikė ~ sustained blockade; atšaukti ~ą lift/raise a blockade; paskelbti ~ą impose a blockade (on) blokas block, bloc (politinis), unit; valdymo
~ guidance unit blokavim|as blocking; ~o pozicija blocking position bloknotas pad; perverčiamasis konferencijų
~ flip-chart blokuo|ti block, bar; ~ eismą obstruct the traffic; ~ kelią block the road; už~tas policijos barred by the police boikotas boycott boikotuoti boycott bokštas tower; raketos paleidimo ~ missile silo; sargybos ~ watchtower; stebėjimo ~ observation tower; vandentiekio ~ watersupply tower bokštelis (tanko) turret, cupola; sukamasis
~ revolving turret bomb|a bomb; ~ su laikrodžio mechanizmu time bomb; atominė ~ atomic bomb; balistinė ~ ballistic bomb; laisvojo kritimo
~ free-fall bomb; lazeriu valdoma ~ laserguided bomb; ,,nešvarioji“/radiologinė ~

134
,,dirty“/radiological bomb; padegamoji ~ fire/incendiary bomb; vandenilinė ~ hydrogen bomb; ~ų kekė cluster bomb; padaryti
~ą nekenksmingą defuse a bomb; numesti
~ą drop a bomb bombardavimas bombardment, bombing;
~ iš mažo aukščio laydown bombing; ~ netiesioginiu taikymu offset bombing; ploto ~ carpet bombing; radiolokatoriumi valdomas ~ radar bombing; rajono ~ area bombing bombarduoti bomb bombonešis bomber; sunkusis ~ heavy bomber bort|as side; dešinysis ~ starboard; kairysis ~ port side; išmesti už ~o throw overboard braižyti draw (drew, drawn); ~ schemą draw a diagram brandumas maturity branduolin|is nuclear; ~ė galia nuclear power; ~ karas nuclear war(fare); apsauga nuo ~io ginklo nuclear defence; varomas
~e energija nuclear-powered brandus mature; ~ požiūris mature attitude brast|a ford; persikėlimas per ~ą fording brautis thrust, force/make (made) one’s way through brezentas tarpaulin brėžinys drawing, plot, sketch brigad|a brigade; ~os generolas brigadier general; ~os štabo viršininkas brigade major; ~os vadas brigadier/brigade commander; greitojo reagavimo ~ rapid reaction brigade bristi wade, ford; per~ upelį wade a stream brošiūra brochure, booklet, pamphlet bruož|as feature, trait; bendrais ~ais roughly; charakterio ~ai traits of character; vadovavimo ~ai leadership traits; veido ~ai facial features brustveras breastwork, parapet brutalus brutal, atrocious brūzgynas scrub, bush, undergrowth, thicket būd|as 1 character, disposition, temper; blogas ~ bad temper 2 (priemonė) means
(pl means), way, remedy, mode, method,

chirurg|as

135 technique; ~ problemai spręsti remedy to the problem; gyvenimo ~ way/mode of life; matomųjų taikinių šaudymo ~ai observed fire procedures; veikimo ~ course of action; išmėginti visus ~us try every possible means; jokiu ~u by no means, no way; tokiu
~u thus, in this way budėjimas watch, watching, duty budėti be (was/were, been) on duty būding|as characteristic (of), specific (to);
~i bruožai specific features budintis person on duty budrumas alertness, vigilance, watchfulness; įprastinis ~ normal vigilance; padidintas
~ increased vigilance budr|us alert, vigilant, watchful; būti ~iam be on alert/guard, exercise vigilance; būti nepakankamai ~iam be off guard bufer|is 1 buffer; ~inė zona buffer zone 2
(automobilio) bumper būgn|as drum; mušti ~ą beat the drum būgnininkas drummer būklė state, condition, status, disposition; atsargų ~ disposition of the supplies; gera fizinė ~ fitness; gynybos parengties ~ defence readiness condition; parengties
~ state of readiness; sveikatos ~ state of health bunkeris bunker buož|ė (rifle) butt, gunstock; užmušti šautuvo ~e kill with a rifle butt būrininkas platoon sergeant būrys platoon; artilerijos ~ gun troop; ginklų
~ weapons platoon; išlaipinimo ~ landing party; minosvaidžių ~ mortar platoon; nedidelis lauko sargybos ~ picket; priešakinis ~ advance party; ryšių ~ signals platoon; šaulių
~ rifle platoon; vedantysis ~ point platoon burtis rally, get (got) together būsena state, condition; psichikos ~ mental condition būstas dwelling, lodging, pl quarters; nuolatinis ~ permanant quarters būstinė headquarters (pl headquarters); vyriausioji ~ supreme headquarters būtin|as necessary, indispensable (for); ~oji įrangos dalis indispensable piece of equipment; ~a sąlyga indispensable condition;
~a it’s imperative

būtinybė necessity būtinumas urgency buv|ęs former, ex-; ~ prezidentas ex-president; ~usi Jugoslavija former Yugoslavia buvimas existence, presence; kariuomenės
~ military presence

C centr|as center; koordinavimo ~ coordination center; mobilus operacijų ~ mobile operations center; operacinis vadovavimo
~ operational center of command; oro eismo valdymo ~ air traffic control center; pabėgėlių sulaikymo ~ refugee detention center; rajono valdymo ~ area control centre; ryšių ~ communications/signals center; sprogimo ~ center of the burst; ugnies valdymo ~ fire control center; valdymo ir pranešimų ~ control and reporting center; veiksmų informacijos ~ action information center; žiniasklaidos informavimo ~ press information center; būti dėmesio ~e be in the center/focus of attention centrin|is central, pivotal; ~ė nervų sistema central nervous system; ~ šildymas central heating cenzūra censorship; griežta ~ strict censorship cenzūruoti censor ceremonija ceremony; atminimo ~ memorial ceremony; vėliavos nuleidimo ~ retreat ceremony ceremonmeisteris master of ceremonies chaos|as chaos; sukelti visišką ~ą create utter chaos chaotiškas chaotic; ~ judėjimas chaotic movement charakteringas characteristic (of), specific
(to); ~ bruožas characteristic feature charakter|is character; tvirto ~io žmogus strong-willed person; žmogus su ~iu man of character charakteristika characteristics; operacinė ~ operational characteristics; trumpa ~ profile charakterizuoti characterize, define chirurg|as surgeon; ~ų brigada surgical team chirurgin|is chirurgin|is surgical; ~ės operacijos grupė surgical team chuliganas hooligan, bully ciklas cycle; žvalgybinės informacijos ~ intelligence cycle cisterna cistern, tank, drum; naftos ~ oil drum citadelė citadel, stronghold civilin|is civilian; ~ė gynyba civil defence;
~iai drabužiai civilian clothes, civvies, plain clothes civilis civilian colis inch

Č čekis check, cheque, receipt čiužinys mattress

D dabartin|is present, current; ~ė situacija current situation daikt|as thing, object, item; asmeniniai ~ai personal belongings/items/stuff/effects; draudžiami ~ai forbidden items dalin|is partial; ~ problemos sprendimas partial solution of the problem; ~ai partially dalin|ys unit, element, command, outfit; karinis ~ military unit; raketiniai ~iai missile troops; ryšių ~iai signals; smogiamieji ~iai shock troops; specialiųjų pajėgų
~ commando dal|is part, share, portion, component, section; atsakomybės ~ share of responsibility; didelė ~ substantial portion; didžioji ~ bulk/major part; didžioji šaudmenų ~ bulk of ammunition; įrangos ~ piece of equipment; kaltės ~ portion of the blame; komplektuojamoji ~ subassembly; koncepcijos
~ subconcept; kovinės galvutės ~ warhead section; atsarginės ~ys spare parts, spares; sudedamosios ~ys component parts, components, constituents, elements; iš ~ies partly, partially, to some extent dalykas 1 thing, object; dėstomasis ~ subject/ discipline 2 (reikalas) matter

136 dalyt|i divide, distribute, portion; ~ į grupes divide into groups; ~is įspūdžiais share impressions; ~ iš penkių divide by five dalyvauti 1 (apie veiklą) take (took, taken) part (in), participate (in), be (was/were, been) involved (in) 2 (būti) be present
(at); ~ instruktaže be in present at the briefing dalyvavimas 1 participation, involvement; ~ taikos palaikymo operacijose involvement in peacekeeping operations; tariamas ~ alleged involvement 2 presence; jūsų ~ būtinas your presence is required dalyvis participant danga cover, covering, coat, coating, plating; dažų ~ paint coating; gudronuota kelio ~ tarmac; įrenginio apsauginė ~ overhead cover; izoliacinė ~ insulating covering; lęšio ~ lens coating; maskavimo ~ garnishing; sniego ~ snow cover/covering; šarvų
~ armour plating dantytas indented darb|as work, job, labo(u)r, performance; fizinis ~ physical work; protinis ~ mental work; visuomeninis ~ public/social work; sprogdinimo ~ai demolition work; daug
~o reikalaujantis labo(u)r-consuming darbotvark|ė agenda; būti įtrauktam į ~ę be on the agenda darbuotojas employee; atsakingasis ~ executive darna harmony, accord dat|a date; nustatyta ~ fixed/set date; vykdymo ~ target date; paskirti ~ą fix/set the date dauba depression, ravine daugialyp|is multifaceted, manifold; ~ė problema multifaceted problem; ~iai sugebėjimai manifold skills daugianacionalin|is multinational; ~ės pajėgos multinational force daugiapakopis multistage daugiapusis multifaceted daugiašalis multilateral; ~ susitarimas multilateral agreement daugybė host, multitude, great number, array; ~ galimybių host of possibilities; ~ priežasčių variety of reasons daugkartin|is multiple; ~ ė raketų leidimo

137 sistema multiple-launch rocket system dauguma majority; absoliuti ~ absolute majority; didžioji ~ overall/overwhelming majority daužyti break (broke, broken), batter davin|ys pl rations, portion; kovinis maisto
~ combat rations; sausas ~ rations; išduoti maisto ~į issue rations; pasiimti maisto ~į draw rations dažai paint, dye; maskuojamieji ~ camouflage paint dažyti paint, dye dažn|as frequent; ~i apsilankymai frequent visits dažn|is frequency; apsaugotasis ~ protected frequency; aukštas/žemas ~ high/low frequency; kontroliuojamasis ~ guarded frequency; netrukdomasis ~ taboo frequency; ~ių diapazonas frequency range dažnumas frequency debatai debate; karšti ~ heated debate debesuotumas cloudiness, cloud amount/ cover defekt|as defect; klausos ~ hearing defect; su ~ais defective defoliantas defoliant, defoliating agent, agent orange degal|ai fuel; aprūpinti ~ais fuel, supply with fuel degazavimas decontamination degazuoti decontaminate degiklis combustor, fuze, igniter degim|as burning, combustion; ~o trukmė burning duration; vidaus ~o variklis internal combustion engine degradacija degradation degraduoti degrade degti burn (burnt), be (was/were, been) on fire degtuvas primer deg|us flammable, inflammable, combustible; ~iosios medžiagos combustible materials; labai ~ highly inflammable dehidratacija dehydration; mirti nuo ~ die of dehydration deklaracija declaration; Visuotinė žmogaus teisių ~ the Universal Declaration of Human Rights deklaruoti declare

departamentas dėklas case; akinių ~ glass case; revolverio
~ holster dekret|as decree; išleisti ~ą issue a decree; uždrausti ~u forbid by a decree dėl due to, because of, owning to, on account of ; ~ blogų sąlygų owning to bad conditions; ~ kieno kaltės because of smb’s fault;
~ neatsargumo through carelessness; ~ sumažinimo due to reduction delegacij|a delegation; priimti ~ą receive a delegation delegatas delegate deleguoti delegate delsiklis delay element; sprogdinimo virvutės
~ delay of the detonating cord delsim|as delay; ~o intervalas delay interval; ~o numeris delay number; ~o trukmė delay time delsti delay demaskavimas unmasking, exposure, disclosure demaskuoti unmask, expose, disclose; ~ šnipą expose a spy dėmesingas attentive dėmes|ys 1 attention; atitraukti ~į distract attention; atkreipti/patraukti ~į attract/ draw attention, note, notice; kreipti ~į pay/ give attention (to); sutelkti ~į focus (on), concentrate (on); vertas ~io noteworthy 2
(rūpestingumas) consideration (for), regard
(for/to); parodyti daug ~io show/give full consideration (to); rodyti tinkamą ~į pay proper regard (to) demilitarizuot|i demilitarize; ~oji zona demilitarized zone demobilizacij|a demobilization; ~os dokumentai discharge papers demobilizuoti demobilize, muster out demonstravimas demonstration, display; meistriškumo ~ display of skill demonstruoti demonstrate, display, show
(showed, shown) demoralizacija demoralization demoralizuoti demoralize dengimas cover; ~ iš oro air cover; naikintuvų ~ fighter cover dengti cover, coat departamentas department; valstybės ~ the
State Department

derėtis derėtis negotiate (for/about); ~ dėl ugnies nutraukimo negotiate for ceasefire derybininkas negotiator; patyręs ~ experienced negotiator deryb|os negotiation(s) (on), pl talks (on); ~ dėl ginkluotės ribojimo arms limitation talks;
~ dėl strateginės ginkluotės sumažinimo strategic arms reduction talks; ilgalaikės ~ lengthy negotiations; taikos ~ peace negotiations/talks; ~ nepajudėjo iš aklavietės negotiations remained dead-locked; pradėti
~as enter into negotiations (with); vesti ~as conduct negotiations, hold talks derinimas coordination; traukinių maršruto
~ train path ~ coordination derinys combination derinti coordinate, combine; ~ teoriją su praktika combine theory with practice; ~ veiksmus coordinate actions derivacija drift desantas landing/assault force; jūrų ~ amphibious force; oro ~ airborne troops, paratroops desantavimas landing, airdrop desantininkas paratrooper, para desantinis (jūrų) amphibious, seaborne;
(oro) airborne desantuoti land, airdrop dėsn|is law, principle; gamtos ~iai laws of nature; traukos ~ law of gravity dešifravimas deciphering, decoding, cryptanalysis dešifruoti decipher, decode, decrypt dešimtmetis decade detalė detail, component, part detal|us detailed, thorough, comprehensive, exhaustive; ~ pranešimas comprehensive report; labai ~iai in great detail detektorius detector; aktyvumo ~ activation detector detonacij|a detonation; ~os plitimas propagation of detonation; netiesioginė ~ sympathetic detonation detonatorius detonator; delstinis ~ delay detonator; elektrinis ~ electric detonator; momentinis ~ instantaneous detonator detonavimas detonation dėtuvė magazine; papildoma ~ extra magazine

138 dėvėti wear (wore, worn); ~ uniformą wear a uniform dezertyras deserter, defector dezertyruoti desert, defect dezorganizacija disorganization, demoralization dezorganizuoti disorganize, demoralize dėž|ė box, case; degtukų ~utė box of matches; granatų ~ crate of grenades; greičių ~ gear box; įpakavimo ~ crate; įrankių ~ tool box; skardinė ~utė can/tin; šiukšlių ~ dustbin, garbage/trash can; šovinių ~ case of rounds diagrama diagram, chart, graph diapazonas range didėjimas increase (in), growth, augmentation, proliferation; nusikalstamumo ~ increase in crime didė|ti increase, grow (grew, grown), augment, proliferate, mount; spaudimas ~ja pressure is mounting didinimas increase (in), enlargement, augmentation, build-up, escalation, proliferation; ginkluotės ~ arms proliferation didinti increase, enlarge, augment, build
(built) up, enhance, escalate, proliferate;
~ išlaidas increase expenditure; ~ veiksmingumą increase efficiency dyd|is size; rajono ~ size of the area; nustatyti ~į estimate the size didvyr|is hero (pl heroes); ~ė heroine; mūšio
~ hero of the battle didvyriškas heroic; ~ poelgis heroic deed didvyriškum|as heroism; parodyti ~ą display heroism didžiuotis be (was/were, been) proud (of), take (took, taken) pride (in) dienotvark|ė schedule, agenda, daily routine; pagal ~ę according to the schedule dilimas wear and tear dingimas disappearance dingst|is pretext, excuse; būti ~imi serve as a pretext/an excuse ding|ti disappear, vanish; ~ęs be žinios missing in action dirbtin|is artificial, man-made, false; ~ė barzda false beard; ~ė dienos šviesa artificial daylight; ~ės medžiagos man-made materials; ~iai vietovės objektai man-made features 139 direktyv|a directive; išleisti ~as issue directives dirginant|is irritating; ~i medžiaga irritating agent, irritant dirginti irritate; ~ kvėpavimo sistemą irritate the respiratory system dirž|as belt, strap, strop; (ginklo) sling; gelbėjimo ~ rescue strop; krovinių ~ cargo sling;
(pri)tvirtinimo ~ai harness; odinis ~ leather belt; pakabinimo ~ suspension strop; saugos
~ safety belt; ~o sagtis buckle; prisisegti saugos ~ą buckle up, fasten a seat/safety belt disciplin|a (mokomasis dalykas) subject, discipline; mokytis kaip pagrindinę ~ą major in; pagrindinė ~ major diskredituoti discredit; ~ šalį discredit the country diskusij|a discussion, debate; pradėti ~ą open a discussion diskutuoti discuss, dispute, debate dislokavimas deployment, (dviejų ar daugiau padalinių) collocation; per~ ešelonais echelon displacement dislokuoti deploy, station, base; ~ karius deploy troops; ~ kartu collocate diversantas saboteur, subverter divers|ija diversion, sabotage, subversion;
~ijos aktas act of sabotage; ~inė veikla subversive activities; karinė ~ military sabotage; atmesti ~ijos galimybę rule out sabotage; vykdyti ~iją sabotage diversinis subversive divizija division divizionas troop doktrina doctrine; tvirta ~ sound doctrine dokument|as document; paleidimo (iš kariuomenės) ~ai discharge papers; pateikti
~us present papers/documents; slapti ~ai secret documents; suklastoti ~ai false/forged documents dominuo|ti prevail, predominate; ~jantis aukštis predominant height doras honest, moral, proper dorybė virtue dorov|ė pl morals, morality; visuomenės
~ės principai moral standards, standards of morality dorovinis moral; ~ auklėjimas moral education

drausm|ė dosjė dossier dovana gift, present dozė dose; didžiausioji leidžiamoji apšvitos
~ maximum permissible dose; ekspozicinė apšvitos ~ exposure dose; lėtinė apšvitos ~ chronic radiation dose; ribinė apsinuodijimo ~ threshold chemical/toxic dose; sugertoji apšvitos ~ absorbed dose; ūminė apšvitos ~ acute radiation dose; vidutinė mirtinoji apšvitos ~ mean lethal dose; žalojamoji apsinuodijimo ~ median incapacitating dose dozimetras dosimeter drabužiai clothes, clothing, garments, outfit, attire, dress; civiliniai ~ civilian/plain clothes, civvies; darbo ~ fatigues; impregnuotieji ~ impregnated clothing; kasdieniniai ~ casual clothes; (ne)pralaidieji ~
(im)permeable clothing; oficialūs ~ formal dress dragūnas dragoon drąs|a courage, bravery, fearlessness, boldness, daring; netekti ~os lose courage; rodyti ~ą show courage; sukaupti ~ą muster courage; turėti ~os dare drąsus courageous, brave, fearless, bold; ~ bandymas daring attempt; ~ poelgis bold deed draudim|as 1 prohibition, ban (on) 2 insurance; ~o kompanija insurance company; socialinis ~ social security; turėti mašinos
~ą have insurance on one’s car draug|as friend, comrade, buddy; artimas ~ close/intimate friend; ginklo ~ brother-inarms; kambario ~ roommate; klasės ~ classmate; „~as-~ui“ sistema buddy system draugija association, company draugystė friendship, comradeship, camaraderie; artima ~ close friendship draugišk|as friendly; ~a tauta friendly nation; ~os rungtynės friendly match; ~ patarimas friendly advice draugiškum|as friendliness, comaraderie; puoselėti ~ą foster friendliness drausm|ė discipline; ~ės pažeidimas breach of discipline; giežta karinė ~ strict military discipline; laužyti ~ę break/violate discipline; palaikyti ~ę keep discipline drausmingas disciplined

drausmingas drausminti discipline drau|sti prohibit, ban, forbid (forbade, forbidden), bar (from); ~džiama įeiti off limits dublikatas duplicate; negatyvo ~ duplicate negative dubliuoti duplicate dujokaukė gas-mask, respirator duj|os gas; ašarinės ~ tear gas; varomas
~omis gas-operated dūm|ai smoke; ~ų uždanga smoke screen duob|ė hole, pot-hole, pit; (sprogimo) crater; bombos išmušta ~ bomb crater; kasti ~ę dig a hole duobėtas bumpy; ~ kelias bumpy road duomen|ys data, facts, pl findings; information; ~ apie asmenį personal details; ~ apie mokymąsi academic record; techniniai ~ specifications, technical material; žvalgybos
~ intelligence data; ~ų apdorojimas data processing; ~ų bankas data base; pagal turimus ~is according to the available data/information; rinkti ~is collect/gather information durti thrust, stab durtuvas bayonet duslintuvas (šautuvo) silencer, muffler dvas|ia spirit; kelti ~ią lift the spirit; kolektyviškumo ~ esprit de corps; kovos ~ fighting spirit; palaužti ~ią break smb’s spirit dvejop|as dual; ~os paskirties of dual use dvigubas double, twofold; ~ padidėjimas twofold increase (in); ~ smūgis double blow; ~ tikslas dual aim dvilypis dual dviprasmiškas ambiguous; ~ atsakymas ambiguous reply dviprasmiškum|as ambiguity; vengti ~o avoid ambiguity dvišal|is bilateral; ~ės derybos bilateral negotiations/talks; ~ė sutartis bilateral treaty džipas jeep

140

E efektas effect, impact efektyvumas effectiveness, efficiency; apsaugos sistemos ~ effectiveness of a security system; padidintas naikinimo ~ increased lethality; tanko naikinimo ~ tank lethality egzamin|as examination, exam; išlaikyti ~ą pass an exam; konkursiniai ~ai competitive examinations; laikyti ~ą take an exam; neišlaikyti ~o fail an exam eiga course, process; įvykių ~ course of events; vystymosi ~ process of development eikvojimas waste; kuro ~ waste of fuel; laiko ~ waste of time; šaudmenų ~ waste of ammunition eikvoti waste; veltui ~ laiką/energiją waste time/energy eil|ė 1 line, row; minų ~ mine row; armijos
~ėse in the ranks of the army; išsirikiuoti į ~ę line up; vieta pirmoje ~ėje seat in the first row 2 turn; daryti ką iš ~ės take turns; iš ~ės in turn eilin|is private; (šarvuočių pulko) trooper;
~iai rank and file, the ranks; ~iai ir jaunesnieji puskarininkiai junior ranks; puskarininkiai ir ~iai enlisted personnel/men; tarnauti ~iu serve in the ranks einam|asis present, current, present-day;
~ieji reikalai current affairs; ~oji žvalgybinė informacija current intelligence eismas traffic; intensyvus ~ heavy traffic eiti go (went, gone), walk; ~ iš paskos follow;
~ pareigas act as, fulfil the duties (of); versti ~ (varyti) march smb ekipažas crew ekipuotė equipment, (fighting) order; mūšio
~ combat equipment ekonomin|is economic; ~ė politika economic policy ekonomiškas economical, cost-effective; ~ automobilis economical car ekranas screen, display; apsauginis ~ shielding ekspedicija expedition ekspedicin|is expeditionary; ~ės pajėgos expeditionary force ekspertas expert (in/on/at); išminavimo ~

141 expert in mine clearance ekspertizė expertise, examination eksploatacija maintenance, running, operation; pastatų ~ maintenance of buildings eksploatuoti maintain, run (ran, run), operate; pigus ~ cheap to run ekstremal|us extreme; ~ios sąlygos extreme circumstances ekstremist|as extremist; religiniai ~ai religious extremists ekstremizmas extremism; politinis ~ political extremism ekvivalentas equivalent ekvivalentiškas equivalent (to) elektrinė power station; atominė ~ nuclear power station/plant elementas 1 element, component, part, unit; dirbtinis vietovės ~ culture; vietovės ~ feature 2 el. battery elgesys conduct, behavio(u)r, treatment; blogas ~ misbehavio(u)r, misconduct, illtreatment, mistreatment; kariui netinkamas ~ conduct unbecoming a serviceman; šiurkštus ~ harsh treatment elgtis 1 behave, conduct oneself 2 (su kitu) treat smb; netinkamai ~ su karo belaisviais ill-treat/mistreat prisoners of war; teisingai
~ su pavaldiniais treat subordinates fairly
3 (valdyti) handle; atsargiai ~ su ginklu handle a weapon with caution embarg|as embargo; ginklų ~ arms embargo; atšaukti ~ą lift an embargo; paskelbti
~ą impose/enforce an embargo energij|a 1 energy, power; atominė ~ atomic energy; branduolinė ~ nuclear power; elektros ~ power; šiluminė ~ thermal energy
2 vigour; su nauja ~ with renewed vigour; turėti pakankamai ~os have sufficient vigour energingas energetic, active, vigorous epicentras epicenter, surface zero; planuojamasis sprogimo ~ desired ground zero; sprogimo ~ ground zero; tikrasis sprogimo
~ actual ground zero epolet|as epaulette, epaulet; adjutanto ~ai aide-de-camp epaulettes erdvė space; beorė ~ vacuum; kontroliuojamoji oro ~ controlled airspace; nekaunamoji ~ dead space; oro ~ airspace

etiket|as erdvėlaivis spaceship, spacecraft; bepilotis
~ unmanned spacecraft erdv|us spacious, roomy; ~i transporto priemonė roomy vehicle; ~ kabinetas spacious office erkė tick erzinantis irritating; ~ elgesys irritating behavio(u)r erzinti irritate esam|as existing, present, current, available;
~a situacija current situation; ~i ištekliai available resources; ~os taisyklės existing rules esantis available, existing, present eskadra squadron eskadrilė squadron eskadronas squadron eskalavimas escalation; karo veiksmų ~ escalation of hostilities eskaluoti escalate; ~ konfliktą escalate a conflict eskortas escort eskortuoti escort esm|ė essence, core; dalyko ~ essence of the matter, the main point; ginčo ~ core of the argument; iš ~ės in principle; kalbėti iš ~ės
(į temą) keep to the point esminis essential; ~ dalykas bottom line; ~ skirtumas essential difference ešelonas echelon, wave; atakos ~ assault echelon/wave; desanto ~ wave; pastiprinimo ~ follow-up echelon; sekimo ~ followon echelon; užnugario ~ rear echelon etap|as stage, phase; atakos ~ assault phase; lemiamasis ~ decisive phase; ~ais by/in stages; pradiniame ~e at an early stage, during the initial phase etatas staff, position, post; nepaprastosios padėties ~ emergency complement/establishment; neužimtas ~ non-quota post; nuolatinis ~ quota post; priimančiosios valstybės ~ host nation post; rotuojamasis
~ rotational post; užimtas karinis ~ filled military post etatinis regular; ~ darbuotojas regular/fulltime employee etiket|as etiquette; karinio ~o taisyklės military courtesies; laikytis karinio ~o observe military etiquette

etiket|ė etiket|ė label; priklijuoti ~ę label; priklijuoti išdaviko ~ę label (as) a traitor evakavimas evacuation; ~ orlaiviais air evacuation; medicininis ~ orlaiviais aeromedical evacuation; sugadintos įrangos ir technikos
~ equipment casualty evacuation; sužeistųjų
~ casualty evacuation, casevac evakuojamasis evacuee evakuoti evacuate; ~ sugedusias mašinas recover damaged vehicles; ~ sužeistuosius casevac F fakelas torch fakt|as fact; ~ų nustatymas fact-finding; nustatyti ~us find out/establish facts; svarūs
~ai solid facts; užduotis ~ams nustatyti fact-finding mission faktorius factor faz|ė phase; ~ės linija phase line federacija federation federacin|is federal; ~ė respublika federal republic federalinis federal; ~ tyrimų biuras the
Federal Bureau of Investigation fiksavimas fixing; taikinio ~ lock-on fiksuoti 1 fix, immobilize; už~ vairą immobilize the steering wheel 2 (registruoti) record; už~ rezultatą record/register the score; už~ vaizdą atmintyje fix the scene in one’s mind fiktyvus fictitious, fake, dummy, false filtras filter; šviesos ~ light filter filtruoti filter finansin|is financial; ~iai metai financial/ fiscal year; prašyti ~ės pagalbos apply for financial aid finansuojamas funded, financed; nepakankamai ~ underfunded finansuo|ti finance, fund; ~jamas vyriausybės financed by the government; vyriausybės ~jama programa government-funded program finišas finish fizinis physical; ~parengimas physical training flagmanas flagship

142 flangas flank; nepridengtas ~ exposed flank flotilė flotilla, fleet fon|as background; ~inė informacija background information; jonizuojančiosios spinduliuotės ~ background radiation fondas fund; Atviros Lietuvos ~ the Open
Society fund-Lithuania; bendras ~ umbrella fund; pagalbos ~ relief fund form|a form, shape, pattern; mokymo ~ exercise study; standartinė NATO pranešimo ~ standart NATO data message; būti blogos ~os be out of shape; būti geros ~os be in good shape, be fit formatas format; darbinis ~ (apie žemėlapį ir pan.) trim size; nustatytas ~ set format formavimas formation formuliaras record; minų lauko ~ minefield record formuoti form, shape, build (built) up, mould, develop; ~ charakterį shape/build up character; ~ gynybos politiką form/shape defence policy fortas fort fortifikacija fortification fotografavimas photography; apžvalginis ~ air survey photography fotografuoti photograph, take (took, taken) a photograph/picture; ~ iš oro take aerial pictures front|as front; smūgio bangos ~ shock front; taktinės rikiuotės/gynybinės pozicijos ~ frontage; kovoti dviem ~ais fight on two fronts fugasas ground bomb funkcij|a function, role; būrio ~ role of the platoon; iš dalies sutampančios ~os overlapping roles; atlikti ~ą perform a function funkcionalus functional; ~ vaidmuo functional role funkcionuoti function

G gabenimas transportation, shipment, shipping; ~ oru (air)lift; medžiagų ~ materials handling gaben|ti transport, carry, ship; ~ materiali-

143 nes priemones oru lift supplies; ~ oru lift, carry/transport by air; ~ prekes ship goods;
~amas jūra seaborne; ~amas lėktuvnešiu carrier-based; ~amas oru air-portable gabumas talent, ability (for), aptitude (for);
~ mokytis kalbų aptitude for learning languages gabus gifted, talented gaidukas hammer, cock gair|ė guideline; nubrėžti ~es draw up guidelines (on) gairel|ė pennant, pennon; įteikti ~ę give a pennant gaisras fire gaisrinė fire station gaisrininkas fireman gaivinimas resuscitation; ~ iš burnos į burną mouth-to-mouth resuscitation gaivinti resuscitate galąsti sharpen galia power, might; apšvitos dozės ~ radiation dose rate; bendroji stabdymo ~ general stopping power; branduolinė ~ nuclear power; branduolinio užtaiso ~ nuclear yield; didelė ~ high power; kovinė ~ combat power; ugnies ~ firepower galim|as possible, likely, potential, feasible, plausible, probable; ~ rezultatas probable outcome; kaip ~a greičiau as soon as possible galimyb|ė possibility, chance, opportunity;
~ naudotis availability; atsakomojo smūgio
~ second strike capability; didelė ~ strong possibility; gilių vandens kliūčių įveikimo
~ deep fording capability; apsvarstyti ~es consider the possibilities; neviršijant ~ių within the realms of the possibilities; pasinaudoti ~e take/seize the opportunity galingas powerful, mighty, potent; ~ biologinis ginklas potent biological weapon; ~ variklis powerful engine galiojim|as validity; (produkto) ~o laikas shelf life; sutarties ~o laikas validity period of the agreement galio|ti be (was/were, been) valid/effective/in force; ~jantis in force; ~jantis pasas valid passport; įsi~ come into force; pradėti ~ become effective galutinis terminal, final, ultimate; ~ rezul-

geba tatas ultimate result; ~ sprendimas final decision; ~ tikslas ultimate objective galv|a head; biologinė kovinė ~utė biological warhead; dvinarė kovinė ~utė tandem warhead; kovinė ~utė warhead; patirti ~os traumą suffer a head injury; turėti ~oje have in mind gamyba production, manufacture; lėktuvų
~ manufacture of aircraft; masinė ~ mass production gaminys manufactured article/product; bendro naudojimo ~ common user item; standartizuotasis ~ standardized product gaminti make (made), produce, manufacture, generate; ~ atsargines dalis produce spare parts; ~ elektros energiją generate electricity gamintojas producer, manufacturer, maker gamt|a nature; ~os dėsniai laws of nature gamtin|is natural; ~iai ištekliai natural resources garantas guarantee/guaranty; saugumo ~ security guarantee garantija guarantee, warrant, safeguard; šešių mėnesių ~ six-month warrant garantuoti guarantee, ensure, insure, secure;
~ įkaitų paleidimą secure the release of hostages garb|ė hono(u)r; ~ės kodeksas code of hono(u)r; ~ės troškimas ambition; ~ės žodis upon my hono(u)r/word, honestly garbingas honora(u)ble; ~ elgesys hono(u)rable behavio(u)r; ~ paleidimas iš kariuomenės hono(u)rable discharge garbingumas integrity gars|as sound; ~o stiprumas volume; šūvio
~ report of a gun gaudymas interception; kontroliuojamasis
~ controlled interception gaudyti catch (caught), intercept gauja gang, band; nusikaltėlių ~ band/gang of criminals gaunamas (prieinamas) available gausa abundance gaus|us abundant, plentiful, numerous; ~ūs įrodymai abundant evidence gauti get (got), receive geba capability; kovos ~ combat effectiveness; pajėgų padidinimo ~ force building

gebėjimas capability; pravažumo ~ cross-country capability; stabdymo ~ basic stopping power; sužadinimo ~ initiating capability gebėjimas ability, capability; ~ išlikti survivability; ~ iš(si)laikyti sustainability gedim|as 1 breakage, breakdown, malfunction, failure, stoppage; šaunamojo ginklo ~ stoppage of a firearm; variklio ~ malfunction of the engine; nustatyti ir pašalinti ~ą troubleshoot 2 (maisto) spoiling gelbėjim|as life-saving, rescue, rescuing; ~o komanda rescue team; ~osi liemenė life jacket/vest; ~osi ratas lifebelt; ~o valtis lifeboat gelbėti save, rescue, salvage; iš~ nuo sugriovimo rescue from demolition gelbėtojas rescuer, saver, saviour geležinkel|is railroad, railway; ~io pervaža railroad/level crossing; ~io terminalas railhead; ~ių tinklas rail network; gabenti
~iu transport by rail gelžbetonis reinforced concrete generatorius generator; atsarginis/avarinis
~ emergency generator generolas general; ~ leitenantas lieutenant general; ~ majoras major general; brigados
~ brigadier general gerbti respect, show (showed, shown) respect (for), hono(u)r; ~ įsipareigojimus hono(u)r commitments; ~ kieno atminimą hono(u)r smb’s memory; ~ kieno nuomonę respect smb’s opinion; pa~ žuvusius hono(u)r the dead geriamas potable, drinkable gertuvė flask, water bottle/bladder gesintuvas fire extinguisher gydymas (medical) treatment, curing gydyti treat, cure; ~s undergo treatment gydytoj|as doctor, medic; karo ~ medical officer; vyriausiasis ~ chief medical officer; pakviesti ~ą call for the doctor gilinti deepen gylis depth gil|us deep, profound; ~ios žinios profound knowledge ginč|as argument, debate, dispute; daug ~ų keliantis klausimas issue of much controversy; karštas ~ heated argument ginčytin|as controversial, questionable, dis-

144 putable, debatable, arbitrary; ~a teritorija debatable territory; ~ sprendimas controversial/arbitrary decision; ne~ beyond controversy ginčytis argue, debate, dispute gynėjas defender; uolus ~ ardent defender gynyb|a defence; ~ į gilumą defence in depth; ~os pozicija defence position;
~os zona defence area; aktyvioji ~ active defence; branduolinė ~ nuclear defence; civilinė ~ civil defence; kolektyvinė ~ collective defence; kranto ~ coastal defence; mobilioji ~ mobile defence; oro erdvės ~ air defence; pasyvioji ~ passive defence; planuotoji ~ deliberate defence; pozicinė
~ position/positional defence; skubiai organizuota ~ hasty defence; suplanuotoji
~ planned defence; žiedinė ~ all-round defence gynybin|is defensive; ~ė ugnis defensive fire; ~iai įtvirtinimai defences; ~ minų laukas defensive minefield; ~ pajėgumas defensive capacity/potential; pralaužti ~ius įtvirtinimus breach defences gynimas defence, defending, protection ginkl|as arm, weapon; absoliutusis ~ absolute weapon; artimojo puolimo ~ close assault weapon; atominis ~ atomic weapon; cheminis ~ chemical weapon; biologinis ~ biological weapon; branduolinis ~ nuclear weapon; grupinis ~ crew-served weapon; įprastinis ~ conventional weapon; ypač taiklus ~ high-precision weapon; lazeriu valdomas ~ laser-guided weapon; masinio naikinimo ~ai mass destruction weapons; nestandartinis ~ substandard weapon; nešvarusis branduolinis ~ salted nuclear weapon; nominalusis branduolinis ~ nominal weapon; nusitaikomasis ~ fire-andforget weapon; padegamasis ~ incendiary weapon; paramos ~ai support weapons; prieštankinis ~ anti-tank weapon; raketinis ~ missile weapon; sunkieji ~ai heavy weapons; šaulių ~ai small arms; šaunamieji ~ai firearms; žmonių aukų nesukeliantys
~ai non-lethal weapons; uždraustieji ~ai outlawed/forbidden/banned weapons; ~u gerbk! present arms!; prie ~ų! to arms!;
~us ant peties! shoulder arms!; galintis

145 naudoti branduolinį ~ą nuclear certifiable/ certified; nešiotis ~ą bear/carry a weapon; užsimesti ~ą ant peties sling a weapon ginklavimasis armament ginkluot|as armed (with); ~osios pajėgos armed forces; ~ sukilimas armed revolt/rising; ~ susidūrimas armed conflict ginkluot|ė armament; ~ės apribojimas/ sumažinimas arms limitation/reduction; įprastinė ~ conventional arms; mininė ~ mine weapons; pagrindinė ~ main armament; puolamoji strateginė ~ offensive strategic arms; sudėtinga ~ sophisticated weaponry ginkluoti(s) arm (with) ginti defend, protect; ~ nuo priešo puolimo defend against/from the enemy attack; apsi~ fight back girti praise, commend, cite; ~ už pasiekimus commend for achievements gyv|as 1 alive; ~ ir sveikas safe and sound; išlikęs ~ survivor; išlikti ~am survive 2
(judrus) lively gyvatvorė hedge, hedgerow gyvenamasis residential; ~ rajonas residential area gyvenim|as life; iki ~o pabaigos for life gyventi 1 live, exist; ~ santaikoje live in harmony/concord 2 reside; ~ užsienyje reside abroad 3 (laikinai) stay; ~ viešbutyje stay at a hotel gyventoj|as inhabitant, resident; ~ai population/populace; ~ų skaičius population; ~ų skaičiaus augimas growth of population; kaimo ~ai the village; miesto ~ai urban population; teisėtai pereinantis sieną pasienio ~ border crosser; vietiniai ~ai local population, locals gyvenvietė settlement gyvyb|ė life; be ~ės ženklų with no signs of life; netekti ~ės lose one’s life; paaukoti
~ę sacrifice one’s life; rizikuoti ~e risk one’s life gyvybin|is vital; ~ės funkcijos vital functions glaust|as concise, brief; ~ai in brief; ~a forma concise form glaustumas conciseness, brevity, closeness; eilių ~ closeness of ranks; šaudymo iš

greitinti šaulių ginklų ~ accuracy globa 1 auspices 2 guardianship, patronage globalinis global globėjas guardian globo|ti be (was/were, been) guardian (to);
~jant Jungtinėms Tautoms under the auspices of the United Nations; būti ~jamam be under the guardianship (of) gradacija calibration graduoti calibrate grafik|as 1 schedule, time-table; artėjimo ~ approach schedule; budėjimo ~ duty list; išlaipinimo ~ debarkation/disembarkation schedule; konvojaus ~ convoy schedule; pagal ~ą according to (the) schedule, on schedule 2 diagram, graph graižtv|a groove; ~os rifling graižtvinis rifled granat|a grenade, hand-grenade; ardomoji
~ high-explosive grenade; dūminė ~ smoke grenade; padegamoji ~ incendiary grenade; savadarbė ~ pipe-bomb; skeveldrinė ~ fragmentation grenade; užtaisyta ~ primed grenade; mesti ~ą throw a grenade granatsvaidis grenade launcher; dūminis ~ smoke discharger; reaktyvinis prieštankinis ~ bazooka grandinė 1 chain 2 el. circuit; dviguboji sprogdinimo ~ dual-firing circuit; mišrioji sprogdinimo ~ combination firing circuit, explosive train; nuoseklioji ~ sequence circuit grandinis corporal grandis 1 link; vadovavimo ~ chain of command/command channel 2 team, section, element grasinantis threatening grasinim|as threat; įvykdyti ~ą carry out a threat grasinti threaten (with); ~ sankcijomis threaten with sanctions greit|as 1 quick, rapid, fast; ~ judėjimas fast movement 2 prompt, speedy, hasty; labai
~a sėkmė instant success greitašauda rate of fire, rapid fire greitinimas acceleration greitinti 1 accelerate, speed (sped) up; ~ reformas accelerate/speed up reforms 2 expedite; ~ karo belaisvių paleidimą expedite the release of prisoners of war

grei|tis grei|tis speed, rate, velocity, pace; ~ išjungimo metu cut-off velocity; garso ~ speed of sound; išminavimo ~ clearance rate; kritinis ~ critical speed; leistinas
~ speed limit; mažas/didelis ~ low/high speed; pakilimo ~ rate of climb; žiotinis
(kulkos) ~ muzzle velocity; pulso ~ pulse rate; ribinis/galutinis ~ terminal velocity; saugusis ~ safe speed; smūgio bangos ~ shock velocity; sviedinio ~ projectile velocity; tanko ~ speed of the tank; vidutinis
~ average speed; viršgarsinis ~ supersonic speed; judėti dideliu ~čiu move at a high speed; visu ~čiu at full speed greitkel|is highway, motorway, expressway; važiuoti ~iu drive on a highway gresiant|is threatening; ~i nelaimė impending disaster; ~ pavojus threatening danger grėsm|ė threat, menace; ~ saugumui menace to safety; cheminė ~ gas danger; karo
~ threat of war; kylanti ~ ensuing threat; tiesioginė ~ direct threat; kelti ~ę pose a threat, threaten, endanger, jeopardize grėsmingas threatening, menacing; ~ elgesys threatening behavio(u)r grėsti threaten, impend greta side by side, abreast, next to, close by; eiti ~ walk abreast gretimas adjacent, neighbo(u)ring, adjoining;
~ rajonas adjacent/adjoining area griaunam|asis destructive; ~oji jėga destructive power griauti 1 destroy, demolish, pull/tear (tore, torn) down 2 undermine; ~ autoritetą undermine authority; ~ pasitikėjimą undermine confidence griežt|as strict, exacting, stern, rigorous, stringent; ~a drausmė strict/rigorous discipline; ~i saugumo reikalavimai exacting standards of safety; ~ mokymas rigorous training; ~os priemonės drastic/stringent measures; ~ai kontroliuojamas rigorously controlled griežtumas strictness, sterness, rigor grimzti sink (sank, sunk), submerge grynas pure; ~ geriamasis vanduo pure drinking water; ~ sutapimas pure coincidence

146 gryninimas purification, cleansing gryninti purify, rectify, refine, cleanse griovim|as 1 destruction, demolition; ~o objektas demolition target 2 (perk.) undermining griovys ditch, trench; prieštankinis ~ antitank ditch griuvėsiai pl ruins grobikas invader, usurper grobimas looting, plundering, pillage; ~ ir plėšimas looting and pillaging grobti loot, plunder, pillage; ~ turtą loot property grupavimas collation (žvalgybos informacijos) grupė group, outfit, party, faction, cluster, detail, team; analizės ~ analysis staff/team; artilerijos ~ gun group; atakos ~ attack group; darbo ~ working group/party; ekspertų/specialistų ~ think tank; ekspertų
~ panel of experts; išminavimo ~ mine clearing party; judrioji paramos ~ mobile support group; jungtinė operatyvinė taktinė
~ joint task force; jūrų pėstininkų ~ detail of marines; karių ~ military outfit; koordinacinė ~ coordination cell; kovos ~ battle group; kranto ~ beach group, shore party; kraujo ~ blood group; minų tralavimo ~ mine warfare group; nedidelė karių ~ contingent; paieškos ir gelbėjimo ~ search and rescue party; patarėjų ~ panel of advisors; planavimo ~ planning staff; priešakinė stebėjimo ~ forward observation team; šaulių
~ rifle group; vadovaujančioji ~ orders group; valdymo ~ control party grupin|is collective; ~ė atsakomybė collective responsibility grupuotė group, faction, cell; (gauja) gang, ring; karinė ~ militant group; teroristinė
~ terrorist cell/ring grupuoti group; ~ pagal stažą group by/according to the length of service gubernatorius governor gudrybė ruse; taktinė ~ tactical ruse gudrus cunning, sly gultas bunk (bed) gvardija guard; nacionalinė ~ national/home guard 147

įklimpti

H

ieškiklis detector, seeker; lazerinis ~ laser seeker; minų ~ mine detector ieškojimas search įgaliojim|as 1 authorization, empowering, delegation, authority; ~ų perdavimas delegation of authority; koordinavimo ~ai coordinating authority; laikinai perduoti ~ai step-up; perskirstymo ~ai reallocation authority; neturėti
~ų have no authority; neturint ~o without authorization; suteikti ~us authorize/empower 2 (dokumentas) authority, warrant; parodyti ~ą show one’s authority įgalioti give (gave, given) a mandate, mandate, authorize, empower, delegate; ~ atlikti kratą empower smb to conduct a search;
~ atstovauti authorize smb to represent smth įgaliotinis authorized person, commissioner;
(atstovas) representative; specialusis ~ konfliktams sureguliuoti troubleshooter įgėlimas sting; vapsvos ~ wasp sting įgelti sting (stung) įgy|ti acquire, gain, obtain, get (got); ~ įgūdžių obtain skills; ~ patirties gain experience; ~ žinių acquire knowledge; lengvai
~jamas easily obtainable įgyvendinimas implementation, realization įgyvendinti implement, realize, put (put) into practice; ~ planą implement a plan įgudęs proficient (in), skilled (at/in) įgudimas proficiency, skill, practice įgūd|is skill; vadovavimo ~žiai leadership skills; įgyti ~žių develop skills įgula 1 garrison, post; armijos ~ army post
2 crew; tanko ~ tank crew įjungti switch/turn on, start; ~ variklį start the engine įkait|as hostage; išlaisvinti ~us release/free hostages; laikyti ~u keep/hold hostage; paimti ~u take smb hostage įkalinimas imprisonment; ~ iki gyvos galvos life imprisonment įkalint|i imprison (for), put (put) into prison/ jail (for); būti ~ am be imprisoned įkandim|as bite; vabzdžio ~ insect bite; gydyti nuo gyvatės ~o treat for a snake bite įkąsti bite (bit, bitten) įklimpti stick (stuck) in the mud, get (got) bogged down, bog down

haubica howitzer; savaeigė ~ self-propelled howitzer hermetiškas hermetic, sealed; (nepraleidžiantis oro) airtight; (nepraleidžiantis vandens) watertight/waterproof higiena hygiene; asmeninė ~ personal hygiene higienišk|as hygienic; ~os sąlygos hygienic conditions himnas anthem; valstybės ~ national anthem hipergarsinis hypersonic hipotermija hypothermia horizont|as horizon; ~e on the horizon; radiolokacinis ~ radar horizon humaniškas humane; ~is faktorius humane factor I, Į, Y įbauginti intimidate, frighten, scare idėja idea, concept, notion įdėjimas insertion identifikavimas identification identifikuoti identify identiškas identical ideologija ideology ideologin|is ideological; ~ė kova ideological struggle įdėti put (put) (into), insert (in/into); ~ elementą insert a battery; ~ į voką enclose in an envelope įdiegti instil (smth in/into smb); implant
(smth in smb), inculcate (smth in/into smb), indoctrinate, introduce; ~ naujus metodus introduce new methods; ~ pasitikėjimą instil confidence įdrėksti scratch įdrėskimas scratch įduba depression, hollow įdubimas hollow įėjimas entrance, entry; ~ panaudojant jėgą forceful entry iešk|oti look (for), search (for), seek (sought);
~ sprendimo seek a solution; nuodugniai ~ comb through; ~ant in search of

įkrauti įkrauti (akumuliatorių) charge; pakartotinai
~ akumuliatorių recharge the battery įkūrimas establishment, foundation, setting up įkurti establish, found, set (set) up, organize, form; ~ akademiją/organizaciją establish an academy/organization; ~ stovyklą set up a camp įkvėpimas inhalation; gilus ~ deep breath įkvėpti inhale, breathe in įlanka bay, gulf; Persijos ~ the Persian
Gulf
ilgalaik|is 1 lasting, long-term, sustained, lengthy; ~ė taika lasting peace 2 (nesunaudojamas) non-expendable; ~ės materialinės vertybės non-expendable supplies and materials ilgas long ilginti lengthen ilgis length; voros ~ column length, road space ilguma longitude įlipti climb (up), get (got) on, mount; ~ į kalną climb a mountain; ~ į sunkvežimį get on a truck; ~ į tanką mount a tank ilsėtis rest, take (took, taken)/have (had) a rest įmanomas possible, feasible; ~ planas feasible plan imitacija imitation, simulation; kompiuterinė
~ computer simulation imitacinis imitative, simulated; ~ modelis simulated model; ~ nusikaltimas imitative/copy-cat crime imitavimas imitation, simulation; jungtinio karo teatro lygmens veiksmų ~ joint theatre-level simulation imituo|ti imitate, simulate; ~ gyvenimiškas situacijas simulate real-life situations; ~ mūšį simulate a battle; ~jant in imitation of imlumas receptivity, susceptibility imlus receptive, susceptible imobilizacija immobilization; lūžusios galūnės ~ immobilization of a broken/fractured limb imobilizuoti immobilize impregnavimas impregnation impregnuot|as impregnated; ~ieji drabužiai impregnated/impermeable clothing

148 impregnuoti impregnate improvizuot|as makeshift, improvised; ~a priedanga makeshift cover impulsas pulse, momentum, impulse, urge;
(displėjuje) blip; sužadinimo ~ firing impulse; šilumos ~ thermal exposure impulsyviai on (an) impulse imtis undertake (undertook, undertaken), take (took, taken) up, resort (to); ~atsakomybės take/assume responsibility (for);
~ atsakomųjų veiksmų resort to retaliatory actions; ~ priemonių take measures imtuvas receiver; žvalgybos ~ intercept receiver įnašas contribution (to) incident|as incident; branduolinis ~ nuclear incident; sukelti diplomatinį ~ą cause a diplomatic incident indėl|is 1 contribution (to); ~ į mokslą contribution to science; įnešti ~į contribute, make a contribution (to) 2 (banko) deposit; išimti ~į withdraw a deposit indikatorius indicator; judančio taikinio ~ moving target indicator individas individual individualybė individuality individual|us individual; ~ioji apsauga individual protection infekcija infection infekcin|is infectious, contagious; ~ė liga contagious disease infiltracija infiltration (into) infiltruoti infiltrate (into) informacij|a information; atpažinimo žvalgybos ~ signature intelligence; einamoji žvalgybos ~ current intelligence; išvestinė
~ derived information; įslaptintoji ~ classified information; klaidinga žvalgybos ~ faulty intelligence; konfidencialioji
~ confidential information; kovinė ~ combat information; mūšio lauko žvalgybos ~ combat intelligence; neįslaptintoji
~ unclassified information; pagrindinė žvalgybos ~ basic intelligence; riboto naudojimo ~ restricted information; ryšių žvalgybos ~ communications intelligence; saugumo žvalgybos ~ security intelligence; slapta ~ secret information; strateginė žvalgybos ~ strategic intelligence; taikinio

149 žvalgybos ~ target intelligence; taktinė žvalgybos ~ tactical intelligence; viešoji ~ public information; visiškai slapta ~ top secret information; žmonių žvalgybos ~ human intelligence, humint; žvalgybos ~ intelligence; žvalgybos ~ iš atvirų šaltinių open-source intelligence; žvalgybos ~ iš visų šaltinių all-source intelligence; apdoroti ~ą process information; perduoti
~ą transmit information; suteikti ~ą give information informatorius informer, informant; patikimas ~ confidential informant informuotas informed; patikimai ~ reliably informed informuoti inform (of/about), notify (of);
~ apie bet kokius pasikeitimus inform of any changes infrastruktūr|a infrastructure; bendroji ~ common infrastructure; dvišalė ~ bilateral infrastructure; valstybės ~ national infrastructure; išlaikyti ~ą maintain the infrastructure iniciatyv|a initiative; imtis ~os take the initiative; prarasti ~ą lose the initiative; rodyti daugiau ~os show more initiative iniciatyvus having the initiative įniršis rage inkar|as anchor; nuleisti/išmesti ~ą (drop) anchor inspekcija inspection, survey inspektorius inspector; generalinis ~ inspector general inspektuoti inspect, survey institucij|a institution, establishment; valstybės ~os state institutions instrukcij|a pl instructions, pl directions; vartojimo ~ specifications; laikytis ~ų follow directions instruktaž|as briefing, instructing; surengti
~ą hold/give a briefing instruktorius instructor; rikiuotės ~ drill instructor instruktuoti brief (on), instruct; ~ karius prieš užduotį brief the troops before the mission integracija integration (into/with); ~ į NATO integration into NATO integruot|as integrated; ~oji logistikos

įpjov|a parama integrated logistic support; ~oji transporto sistema integrated transport system integruotis integrate (into/with); ~ į euroatlantines struktūras integrate into EuroAtlantic structures intelekt|as intellect; ~o koeficientas intelligence quotient; dirbtinis ~ artificial intelligence intendantas quartermaster intensyvinti intensify intensyvum|as intensity; ~o koeficientas intensity factor; apšvitos ~ radiation intensity; didelis/mažas ~ high/low intensity; eismo ~ traffic density intensyv|us intensive; ~ eismas heavy traffic;
~i ugnis heavy fire interes|as interest; gyvybiškai svarbūs ~ai vital interests internuot|i intern; ~asis asmuo internee; ~ svetimšalius intern aliens interpretacija interpretation; duomenų ~ data interpretation interpretuoti interpret interval|as interval; vienodais ~ais at regular intervals intervencija intervention; ginkluota ~ armed intervention intuicija intuition intuityvus intuitive inventorius inventory inventorizacija inventory inventorizuoti inventory, make (made) an inventory (of) inžinier|ius engineer; ~ių korpusas Corps of engineers; karo ~ pioneer įpareigojimas obligation įpareigo|ti obligate, commit, bind (bound);
~ išspręsti ginčą commit smb to settle a dispute; teisiškai ~jantis legally binding ypatyb|ė specific feature, peculiarity; taikinio
~ės target signature ypating|as exceptional, special, particular, specific, extraordinary; ~a rizika special hazard;
~asis pasiuntinys extraordinary envoy; ~asis transportas exceptional transport įpjauti cut (cut) įpjov|a groove, indent; padaryti ~ą cut a groove įpjovimas įpjovimas cut; gilus ~ deep cut įprast|as usual, common, customary, ordinary, routine; ~inė dienotvarkė routine schedule; ~inė tvarka ordinary routine;
~iniai ginklai conventional weapons; ~inis transportas ordinary transport; ~u laiku at the usual time; ne~a out of the ordinary įprastin|is conventional, usual, customary, ordinary, regular, habitual; ~ė ginkluotė conventional armaments ipritas mustard gas įranga equipment, gear; ~ ir materialinės priemonės matériel; atpažinimo ~ signature equipment; aviacinė perėmimo ~ airborne interception equipment; dūmijimo
~ smoke-generating equipment; galinga ~ high performance equipment; griovimo ~ demolition kit; karinė ~ military hardware; kompiuterinė ~ computer hardware; pagalbinė ~ ancillary facilities; programinė
~ (computer) software; valdymo stoties ~ guidance station equipment įrank|is tool, implement, instrument; ~ių komplektas set of tools/instruments; svarbiausias derybų ~ essential tool of negotiations įraš|as record, recording, entry; padaryti ~ą make an entry įrengimas installation, equipment, fitting out; vietovės ~ organization of the ground; perėjos minų lauke ~ minefield breaching; stovyklos ~ encampment įrengin|ys mechanism, piece of equipment;
~iai equipment; judrusis leidimo ~ mobile launcher; kariniai ~iai military installations/facilities; leidimo ~ launcher; nejudrusis leidimo ~ stationary launcher; papildomi ~iai supplementary facilities; valdymo ~ console įrengti install, equip, fit out; ~ darbo vietą install a workstation; iš naujo ~ refit įrodym|as proof, evidence; neginčijami ~ai indisputable evidence; pakankami ~ai sufficient evidence; patvirtinantys ~ai corroborative evidence įrodyti prove įsak|as decree, edict; išleisti ~ą issue a decree; uždrausti ~u forbid by decree įsakym|as order, command; administracinis

150
~ administrative order; dalinis ~ fragmentary order; galiojantis ~ standing order; įlaipinimo ~ embarkation order; įspėjamasis ~ warning order; kovos ~ battle order; operacijos ~ operation order; užduoties vykdymo ~ mission-type order; duoti ~ą give/issue an order; paskelbti ~ą nutraukti mūšį decree an end to the fighting; kieno
~u under smb’s order įsakyti order, command; ~ pulti order an attack; ~ šaudyti order to fire įsakmiai insistently, imperiously, peremptorily įsakmus commanding, insistent, imperious, peremptory; ~ balsas commanding/imperious voice; ~ reikalavimas insistent requirement; ~ tonas peremptory tone of voice įsibrauti invade, intrude (into/on/upon), break (broke, broken) (in/into); ~ į šalį invade a country įsibrovėlis invader, intruder; neprašytas ~ unwelcome intruder/invader įsibrovim|as invasion (of), intrusion (into/ on/upon); ~o grėsmė threat of invasion;
~o operacija intrusion operation įsidėmėti memorize įsidėmėtinas noteworthy, memorable; ~ faktas memorable fact įsigalioti come (came, come) into effect/ force įsigijimas acquisition, procurement; ginklų
~ weapons acquisition, armaments procurement įsigyti procure, acquire, obtain, gain, get
(got); ~ atsarginių dalių procure spare parts; ~ materialines priemones acquire supplies; ~ naują įrangą acquire new equipment įsikišimas intervention, interference, meddling; ginkluotas ~ armed intervention įsikišti intervene (in), interfere (with), meddle (with/in), interpose įsiminti memorize; ~ kodus memorize the codes įsimintinas memorable; ~ įvykis memorable event įsipareigojim|as commitment (to), obligati-

151 on; gynybiniai ~ai defence commitments; vieneto ~o statusas unit commitment status; vykdyti ~us meet the commitments įsipareigoti commit oneself (to), be (was/ were, been) obligated įsisavinti master; ~ naujas technologijas master new technologies įsiskverbimas infiltration įsiskverbti infiltrate (into); ~ į teroristinę organizaciją infiltrate into a terrorist organization įsišaudyti adjust fire įsišaudymas adjustment of fire; ~ sieksniuojant bracketing įsitikinim|as belief, conviction; politiniai
~ai political convictions įsitikinti make (made) sure/certain, be (was/ were, been) convinced (of), ascertain įsitraukimas involvement įsitraukti get (got) involved (in); ~ į veiklą get involved in the activity įsivaizduoti visualize, imagine; ~ situaciją visualize the situation įsiveržėlis invader, intruder įsiveržimas invasion (of), incursion (into), inroad (into/on), intrusion (into/on/upon);
~ į teritoriją incursion into the territory įsiveržti break (broke, broken) (into), invade, raid (into); ~ į šalį invade a country įslaptint|as classified, sensitive; ~a medžiaga classified matter įslaptinti make (made) smth secret įspaudas imprint, stamp, mark, brand įspėjim|as warning, caution, notice, notification, alert; ~ apie cheminį puolimą gas warning; ~ apie branduolinį puolimą nuclear strike warning; ~ pačiu laiku timely warning; išankstinis ~ early/advance warning; strateginis/taktinis ~ strategic/tactical warning; be ~o without notice įspėtas warned įspė|ti 1 warn (of/against), caution (against), alert; ~ apie galimą pavojų warn of possible danger; ~ iš anksto provide early warning, warn in advance; iš anksto ne~jus at short notice 2 (padaryti pastabą) admonish įsriegti rifle įstaiga office, institution, establishment; mokymo ~ training institution

išdavikas įstatai pl regulations; statute įstatym|as law; ~o vardu in the name of the law; ~u uždraustos sausumos minos outlawed landmines; krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos ~ the
Law on the Organization of the National
Defence System and Military Service; lygių galimybių ~ the Law on Equal Opportunities; nerašytas ~ common law; laikytis
~o follow/observe/obey the law; paskelbti už ~o ribų outlaw; pažeisti ~ą break the law; priimti ~ą pass the law; uždrausti ~u outlaw; versti laikytis ~ų enforce laws įstatyti insert (in/into), put (put) (into) įsteigimas establishment, foundation, setting up įsteigti establish, found, set (set) up; ~ karinį vienetą activate a military unit įstoti enter, join; ~ į akademiją enter the academy; ~ į kariuomenę join the army, join up; ~ į NATO join NATO išankstinis preliminary, advance, early, prior;
~ įspėjimas early warning; ~ leidimas prior permission išardymas takedown, dismantlement išardyti take (took, taken) apart, pull apart, dismantle, disassemble; ~ pabūklą strip a gun (down); ~ priešo eiles break enemy ranks; ~ teroristų organizaciją dismantle a terrorist organization įšaudymas zeroing įšaudyti (ginklą) zero išbadėjęs starved išbandym|as challenge, test, trial; ~ lauko sąlygomis field trial; charakterio ~ test of character; fizinių ir moralinių jėgų ~ trial of physical and moral strength; pradinis ~ initial trial; išlaikyti laiko ~ą stand the test of time; susidurti su ~ais face challenges išbandyti test, put (put) smth/smb to the test, try (out); ~ praktiškai try smth out in practice išbraukti cross out; ~ iš sąrašo cross out/off, exclude from the list išdalijimas distribution išdalyti distribute, pass out, hand out; ~ pareiškimo formas pass out/distribute application forms išdavikas betrayer, traitor

išdavikiškas išdavikiškas treacherous, traitorous; ~ veiksmas treacherous move išdavimas treachery, betrayal; tėvynės ~ high treason išdavystė betrayal, treason, treachery išdėstymas layout, arrangement, disposition, distribution; atsitiktinis minų ~ random mine laying išdėstyti lay (laid) out, site, spread (spread) out, arrange, dispose, station, locate; ~ abėcėlės tvarka arrange in alphabetical order; ~ ginklus site weapons; ~ iš anksto preposition; ~ kariuomenę dispose/station troops; ~ pagal formą structure; ~ postus kas ... metrus space out the posts ... meters apart išduoti 1 betray, give (gave, given) away;
~ draugus betray fiends; ~ paslaptį give away a secret; ~ pasitikėjimą breach confidence; ~ šalį betray the country 2 issue;
~ ginklą issue a weapon; ~ pasą/vizą issue a passport/visa išėjimas exit; atsarginis ~ gaisro atveju fire escape; avarinis ~ emergency exit išformuoti disband; ~ pulką disband a regiment išgelbėjimas rescue, salvage išgelbėti save, rescue, salvage; ~ gyvybę save smb’s life; ~ įgulą rescue the crew; ~ reputaciją salvage one’s reputation išgyvenim|as survival; ~o įgūdžiai survival skills išgyventi survive, remain/stay alive išgrauža (kalno) gully, draw išim|tis exception; be ~čių without exceptions iškasti dig (dug) (out), unearth; ~ duobę dig a hole; ~ nesprogusią bombą unearth an unexploded bomb iškęsti endure, bear (bore, born), stand
(stood), withstand (withstood); ~ įtampą endure pressure iškilming|as solemn; ~a ceremonija solemn ceremony; ~a priesaika solemn oath iškoduoti decode iškratyti shake (shook, shaken) (out); (padaryti kratą) search iškrauti unload iškreipimas distortion

152 iškreipti distort; ~ faktus distort facts iškrėsti (padaryti kratą) search iškrovimas unloading iškvėpimas exhalation iškvėpti exhale iškviesti call, summon; ~ gydytoją call for a doctor iškvietimas summons, call; ugnies ~ call for fire išlaid|os expenditure, expense(s), spending;
~ modernizavimui expenditure on upgrading; eksploatavimo ~ operation expenses; kelionės ~ travelling expenses; metinės karinės ~ annual military expenditure; padidinti/sumažinti ~as ginkluotei raise/cut expenditure for armaments išlaikym|as maintenance, retention, sustainability; ~o stadija retention stage; visas
~ full maintenance išlaik|yti 1 support, maintain, keep (kept), preserve, retain; ~ gebėjimą kovoti sustain the ability to fight; ~ gerą vardą preserve one’s reputation; ~ pasitikėjimą maintain trust; ~ pozicijas maintain positions; ~ savitvardą retain self-control; ~ spaudimą sustain pressure; ~ šeimą support one’s family; NATO ~omi kariai reimbursable
NATO military personnel 2 hold (held), keep (kept); ~ objektą hold a feature; ~ pozicijas hold the ground 3 (egzaminą) pass išlaikytinis dependent išlaipinim|as debarkation, disembarkation, landing; ~o aikštelė landing area/site; papildomasis ~ subsidiary landing išlaipinti debark; ~ desantą land troops, make a landing išlaisvinimas liberation, release; įkaitų ~ release of hostages išlaisvinti free, set (set) free, liberate, release; ~ belaisvius free prisoners išlaisvintojas liberator išleisti 1 (išspausdinti) publish 2 (paskelbti) issue; ~ įsakymą issue an order
3 (pinigus) spend (spent) 4 (į atsargą) discharge išlyginimas alignment, rectification išlyginti (ginklą) align; (žemę) level; (srovę) rectify 153 išlikimas survival; ~ mūšio lauke combat survival išlikti survive, remain/stay alive; ~ mūšio lauke survive in the battlefield; gebėjimas
~ survivability išlipimas debarkation, disembarkation išlipti debark, disembark, dismount, get
(got) out/off; ~ iš sunkvežimio dismount a truck išmanymas know-how, knowing; technikos
~ technical know-how išmanyti know (knew, known), understand
(understood)
išmatuoti measure; ~ temperatūrą take the temperature išmesti discard, throw (threw, thrown) away, dispose of, drop; ~ dujas emit gasses išmetiklis discharger išmetimas drop; ~ iš orlaivio airdrop; laisvasis kovinis ~ free drop išmėtymas scattering išmėtyti scatter; ~ agitacinius lapelius scatter leaflets išminavimas demining, mine clearance, breaching išminuoklis anti-lift device išminuoti demine, clear mines išminuotojas sappper, deminer išmontavimas dismantlement; saugus ir patikimas branduolinių ginklų ~ safe and secure dismantlement of nuclear weapons išmontuoti disassemble, take (took, taken) apart, dismantle išorė exterior, outside išorin|is exterior, outer; ~ės durys outer door; ~ paviršius exterior surface išpirk|a ransom; reikalauti ~os demand a ransom išplisti spread (spread) (out), spill over
(into)
išplitimas spread, spreading, spillover; konflikto ~ spillover/spreading of the conflict išprievartauti rape išprievartavimas rape išprovokuoti provoke; ~ ataką provoke an attack; ~ konfliktą provoke a conflict išpuol|is attack, outrage; prisiimti atsakomybę už ~į claim responsibility for the outrage išsiskaičiuo|ti išradingas resourceful, inventive, ingenious išradingumas resourcefulness, inventiveness, ingenuity išrinkti 1 select, choose (chose, chosen), pick out 2 (balsuojant) elect; ~ pirmininku elect
(as) the chairman išsamus thorough, exhaustive, comprehensive; ~ tyrimas exhaustive research išsaugojimas preservation, maintaining, safeguarding, retention, salvage; informacijos
~ information retention išsaugoti preserve, keep (kept), retain, maintain, safeguard; ~ gerus santykius maintain good relations; ~ nepriklausomybę retain independence; ~ produktus preserve foodstuffs; ~ taiką preserve peace išsek|ęs exhausted, emaciated, worn out; ~ę belaisviai emaciated prisoners išsekim|as exhaustion, emaciation, attrition; mirti nuo ~o die of emaciation išsekintas exhausted išsekinti wear (wore, worn) out/down, exhaust; ~ išteklius exhaust/drain resources; ~ priešo pajėgas wear out/down enemy forces išsekti 1 wear (wore, worn) out, get (got) exhausted, get (got) emaciated, become
(became, become) emaciated 2 (baigtis) run (ran, run) out (of) išsiaiškinti find (found) out, figure out, ascertain, clear up; ~ pasekmes figure out the consequences išsidėstymas deployment išsidėstyti deploy išsigelbėjimas escape išsigelbėti save oneself, escape, pull through; vos ~ have a narrow escape išsilaikymas sustainability išsilaikyti hold (held), stand (stood); ~ pozicijose dvi valandas hold the position for two hours išsilavinęs educated išsilavinimas education; aukštasis karinis ~ higher military education išsirikiuoti fall (fell, fallen) in, form up, take
(took, taken) up a formation; ~ paradui parade išsiskaičiuo|ti number; pirmais antrais ~t! by twos number!

išsisklaidymas išsisklaidymas break-up išsisklaidyti disperse, scatter išsiskleisti spread (spread), deploy, disperse išsisukinėjimas dodgery, evasion išsisukinėti dodge, evade išsišako|ti fork; kelias ~ja road forks išsklaidymas scattering, dispersion išsklaidyti scatter (over), spread (spread), disperse; ~ minią disperse/break up the crowd išskleidimas deployment išskleisti spread (spread), deploy, unfold;
~ kariuomenę deploy troops; ~ žemėlapį unfold a map išslaptinimas declassification išslaptinti declassify išspręsti solve, resolve, settle, work out; ~ ginčą settle a dispute; ~ krizę resolve a crisis išstumti push out, dislodge, oust; ~ iš valdžios oust from power; ~ priešą iš pozicijų dislodge the enemy from the position iššauti discharge, fire, shoot (shot); ~ keletą kartų fire a few shots iššifruoti decipher, decode, break (broke, broken)/crack the code iššovimas discharge; netyčinis ginklo ~ accidental discharge iššūk|is challenge; mesti ~į challenge; priimti ~į accept smb’s challenge ištaisymas correction, rectification ištaisyti correct, rectify, remedy; ~ klaidą correct/rectify a mistake; ~ situaciją remedy a situation ištekliai pl resources; būtinieji ~ essential supplies; gamtiniai ~ natural resources; reikiami ~ required capability; žmonių
~ human resources; turimi ~ available resources ištempti stretch; ~ vielą stretch a wire ištikimas loyal, faithful, devoted; ~ principams loyal to the principles; ~ rėmėjas loyal supporter; ~ šaliai faithful to the country ištikimyb|ė allegiance, loyalty, faithfulness, fidelity, faith; prisiekti ~ę swear allegiance (to) ištinimas swelling ištinti swell (swelled, swollen) ištirti investigate, research, explore, examine, survey; ~ galimybes explore possibilities;

154
~ nusižengimą investigate an offence; ~ priežastis examine causes ištrėmimas banishment, exile, deportation, expatriation ištremti banish, exile, deport, expatriate, send (sent) smb into exile; ~ dėl politinių priežasčių banish for political reasons; ~ iš šalies deport from the country ištroškęs thirsty ištrūkti escape; ~ iš nelaisvės escape from captivity ištverm|ė endurance, stamina, tenacity; ~ės žygis endurance march; fizinė ir psichologinė ~ physical and mental stamina ištvermingas tough; ~ kovotojas tough warrior ištverti endure, bear (bore, born), stand
(stood), withstand (withstood); ~ bombardavimą survive bombing; ~ skausmą endure pain; ~ žemės drebėjimą survive an earthquake; gebėjimas ~ powers of endurance; vos
~ barely withstand išvad|a conclusion; daryti skubotas ~as jump to conclusions; padaryti ~ą draw a conclusion, conclude; prieiti ~ą come to a conclusion, arrive at a conclusion išvadavimas liberation (from) išvaduoti liberate, free, set (set) free, release, rescue išvaduotojas liberator išvardyti name, enumerate, itemize; ~ aukas name the victims; ~ išlaidas itemize expenditure išvargęs tired, worn out, exhausted išvarginti tire, wear (wore, worn) out, exhaust; ~ ir sulaikyti priešą wear down and delay the enemy išvaryti drive (drove, driven) away, banish, force to leave, expel; ~ karo korespondentus expel military correspondents išvedimas withdrawal, pullout išvengimas avoidance, evasion, escape išvengti avoid, evade, escape, dodge; ~ atsakomybės dodge responsibility; ~ bausmės escape/evade penalty; ~ krizės avert a crisis;
~ mirties escape death; ~ pavojaus escape danger; per plauką ~ have a narrow escape išvesti (kariuomenę) withdraw (withdrew, withdrawn), pull out

155 išvykim|as departure; ~o laikas time of departure; atidėti ~ą delay the departure išvykti depart (from), leave (left), move away, set (set) off/out išžvalgymas reconnoitring, reconnaissance; vietovės ~ area search išžvalgyti reconnoitre įtaisas device, gadget; ~ įspėjantis apie judėjimą alert device; ~ leidžiantis automatu šaudyti tuščiais šoviniais blank-firing attachment; delsimo ~ arming delay device; pertraukiamojo užtaisymo ~ intermittent arming device; priešpėstinis ~ anti-personnel device; prieštralinis ~ anti-sweep device įtak|a influence (on), impact (on), clout
(with); didelė ~ considerable/significant influence; esminė ~ profound influence; politinė ~ political clout; daryti ~ą sprendimui govern a choice; daryti ~ą have influence (on), influence, exert/exercise influence (on/upon) įtakingas influential įtamp|a 1 tension, stress, strain; ~os mažėjimas détente; kovinė ~ combat stress; tarptautinė ~ international tension; jausti
~ą be under stress; sumažinti ~ą ease/relax/defuse tension 2 el. voltage; pramušimo
~ flash-over voltage įteikimas presentation; apdovanojimų ~ presentation of awards įteikti present, submit (to); ~ ordiną/medalį decorate/present smb with an order/a medal; ~ pareiškimą submit an application įteisinti institutionalize; ~ pastangas institutionalize efforts įtempt|as tense, strained, tight, strenuous;
~a padėtis state of tension; ~ darbas strenuous job; ~i santykiai tense relations; ~ lynas tight steel rope įtikinant|is convincing, persuasive; ~i pergalė convincing victory; ~ys argumentai persuasive arguments įtikin|imas persuasion; ~ėjimo galia power of persuasion įtikinti convince (of), persuade įtraukti involve; ~ į karą involve in war; ~ į mūšį bring into action; ~ į nusikalstamą veiklą involve in crime

įvertinti įtvar|as splint, brace; uždėti ~us ant kojos put the leg in splints įtvirtinim|as fortification; gynybiniai ~ai defences; krantų ~ coastal fortification; lauko ~ai field fortification; pozicijų ~ consolidation of positions; vertikalių medinių baslių ~ palisade; žemių ~ earthwork įtvirtinti consolidate, fortify; ~ placdarmą consolidate the bridgehead įvairialyp|is multifaceted; ~ė problema multifaceted problem įvairovė variety, diversity, multiplicity; didelė
~ wide variety, great diversity įvair|us various, different, diverse; ~ios priežastys various reasons; ~ios tautybės heterogeneous nationalities; ~ūs interesai diverse interests įvaldyti master; ~ įgūdžius/metodiką master skills/techniques įvedimas introduction; ~ etapais phased introduction; taikos ~ peace enforcement įveikimas (sunkumų) negotiation; kliūčių ~ negotiation of obstacles įveikti overcome (overcame, overcome), cover, get (got) over, surmount; ~ kliūtis negotiate obstacles; stengtis ~ combat įvertinimas estimation, evaluation, appraisal, assessment, estimate, appreciation; atlikto darbo ~ performance evaluation; branduolinio poveikio ~ nuclear vulnerability assessment; grėsmės ~ threat assessment; logistinis ~ logistic assessment; nuostolių
~ po puolimo post-strike damage estimation; pareigų atlikimo ~ appraisal of performance; situacijos ~ appreciation/assessment/estimate of the situation; vietovės
~ terrain evaluation/estimation/analysis; žalos ~ damage assessment; žvalgybinis ~ intelligence estimate įvertinti estimate, evaluate, appraise, appreciate, assess, rate, weigh (up), size up; ~ duomenis evaluate the data; ~ nuopelnus weigh up merits; ~ nuostolius/žalą appraise the losses/damage; ~ nuotolį estimate the distance; ~ parengties būklę estimate the state of readiness; ~ pastangas evaluate efforts; ~ poveikį assess the impact/effect
(on/upon); ~ situaciją size up the situation;
~ vietovę appreciate the terrain; aukštai

įvesti
~ rate highly; gerai ~ commend; nepakankamai ~ underestimate; per aukštai
~ overestimate įvesti take (took, taken) into, introduce, field;
~ elektrą install electricity; ~ sankcijas impose sanctions (on/upon); ~ tvarką enforce order įvykdymas execution, fulfilment, realization, carrying out įvykdyti execute, fulfil, realize, carry out, perform, accomplish; ~ įsakymą carry out/ execute an order; ~ planą realize a plan; ~ užduotį accomplish a mission įvykdom|as manageable, feasible, achievable; ~a užduotis manageable task; ~ karinė užduotis achievable military mission; ~ planas feasible plan įvyk|is event, occurrence, development, incident; einamieji ~iai current events; netikėtas/nelauktas ~ unexpected occurrence; paskutinieji ~iai latest developments įvykti happen, occur, take (took, taken) place; ~ pirma ko precede izoliacija 1 tech. insulation; garso ~ sound insulation; šilumos ~ thermal insulation 2 isolation; absoliuti/visiška šalies ~ total isolation of the country izoliuot|i 1 (atskirti) isolate, confine to 2 tech. insulate; ~as laidas insulated wire; ne~as laidas bare/live wire įžeminimas earthing, grounding įžym|us famous, celebrated, distinguished, outstanding, renowned (as/for), eminent;
~i asmenybė eminent personality; ~ karvedys outstanding military leader įžiūrėti discern, make (made) out; ~ daug skirtumų discern a number of differences įžiūrimas discernible; vos ~ barely discernible įžvalgumas far-sightedness, foresight, insight, shrewdness, astuteness įžvalgus far-sighted, shrewd, astute, sharp; ~ politikas shrewd/astute politician; ~ protas sharp mind

156

J jaukas decoy jaunesnysis junior; ~ štabo karininkas junior staff officer jautrus sensitive (to), susceptible (to), vulnerable; ~ šviesai sensitive to light jėg|a force, strength, power, might; arklio
~ horse-power; darbo ~ labo(u)r force; keliamoji ~ lifting/hoisting capacity; pagrindinė ~ backbone; pasipriešinimo ~ resistance force; smogiamoji ~ striking power; tech. sunkio ~ gravity; valios ~ willpower; varomoji ~ momentum; panaudoti per didelę ~ą use excessive force; paimti
~ take by force; bendromis ~omis with combined efforts; iš visų ~ų with one’s all strength/might judėjimas 1 movement, motion; ~ trumpais šuoliais bounding; išsivadavimo ~ liberation movement 2 (eismas) traffic; intensyvus
~ heavy traffic judesys motion, movement; rankos ~ motion/gesture/movement of the hand jud|ėti move, be (was/were, been) on move;
~ į priekį advance, gain ground; neleisti priešui ~ pin down the enemy; nepa~ iš aklavietės remain deadlocked; pa~ iš aklavietės break the deadlock; ~antis in motion judrumas agility, mobility judrus agile, active, lively, mobile jungiklis switch jungimas joining, linking; el. trumpasis ~ short circuit junginys combination, formation, unit, compound; taktinis ~ corps jungti 1 (sieti) connect (with), associate
(with), relate (with), refer (to), link (to)
2 (vienyti) unite 3 combine, splice; su~ lynus splice steel ropes; su~ sąjungininkų pajėgas combine allied forces jungtin|is 1 (sąjungininkų) allied; ~ės
NATO pajėgos Europoje Allied Command
Europe; ~ės pajėgos allied forces 2 (įvairių kariuomenės rūšių) joint; ~ė operacija joint operation; ~ės vykdymo pajėgos joint task force; ~ štabas joint staff 3 (daugiatautis) combined; ~ė logistinė parama combined

157 logistic support 4 united; ~ės Tautos the
United Nations jungtis link juodligė anthrax juost|a tape, band, strip, stripe, zone; (medžiagos) panel; antsiuvo ~ elė stripe; dažnių ~ band of frequencies; dūmų ~ trail of smoke; eismo ~ lane; lipni ~ scotch tape, sellotape; medalio ~elė medal ribbon; metalinė karinio laipsnio ~elė bar; poliarinė
~ arctic zone; popieriaus ~elė paper strip; šovinių ~ ammunition belt; ženklinimo
~ marking panel; marškiniai mėlynomis
~elėmis shirt with blue stripes jūreivis sailor jūrinis marine, maritime jutiklis sensor

K kabel|is cable; ~inė televizija cable television kabina cabin, cab; (lakūno) cockpit; hermetiškoji ~ sealed cabin; vairuotojo ~ driver’s cab kabinetas office kablys hook; lėktuvo stabdymo ~ aircraft arresting hook kadr|ai personnel, staff, cadre; ~ų skyrius personnel department; sukomplektuoti
~us staff, man kaim|as village; ~e in the country; ~o vietovė rural area kaina price, cost; gyvybės ~ at the cost of one’s life; bet kuria ~ at all costs, whatever the cost, at any cost kainuoti cost (cost) kaištis wedge; saugos ~ safety pin kaitalioti(s) alternate (with/between) kalb|a 1 language; bendroji ~ common language; mokėti užsienio ~ą know a foreign language 2 speech; sveikinimo ~ speech of welcome; pasakyti ~ą deliver/make a speech kalėjimas prison, jail kalibr|as caliber; kalibravimas calibration kalibruo|ti calibrate; ~tasis calibrated

kamp|as kalinys prisoner kaln|as mountain; ~o atšaka spur; lipti į ~ą climb/ascend a mountain kalnagūbris (mountain) ridge kalnuot|as mountainous; ~a vietovė mountainous terrain kaltas guilty (of); ~ dėl žmogžudystės guilty of murder kalt|ė guilt, fault; įrodyti ~ę prove smb’s guilt; tai mano ~ it is my fault, I am to blame; pripažinti savo ~ę to admit one’s guilt kaltinim|as accusation, charge, indictment, impeachment; ~ be įrodymų accusation without evidence; neigti nepagrįstus ~us deny allegations (of/against); susidurti su
~ais face accusations kaltininkas culprit kaltinti accuse (of), charge (with), blame
(for), indict (for), impeach, incriminate, put
(put) the blame (for) on smb; ~ dezertyravimu charge with desertion; ~ pavaldumo nepaisymu charge with insubordination kaltintojas prosecutor; visuomeninis ~ public prosecutor kalv|a hill, mound, knoll; ~os šlaitas hillside; ~os viršūnė hilltop; kilti į ~ą ascend a hill kalvagūbris (mountain) ridge kalvot|as hilly; ~a vietovė hilly terrain kamera chamber; (kalėjimo) cell; dujų ~ gas chamber kampamatis protractor kampanij|a campaign (for/against); rinkimų ~ election campaign; pradėti ~ą launch a campaign; vykdyti ~ą carry out a campaign kamp|as 1 angle; atakos ~ angle of attack/incidence; atatrankos ~ recoil angle; bukasis
~ obtuse angle; bombardavimo ~ bombing angle; kilimo ~ angle of ascent; krypties ~ direction angle; matymo ~ field of vision; nuokrypio ~ deviation angle; nuosvyrio ~ angle of depression; polinkio ~ inclination angle; poslinkio ~ angle T; regėjimo ~ field of view; saugumo ~ angle of safety; statusis ~ right angle; smailusis ~ acute angle; taikymo ~ sighting angle 2 corner; už ~o round the corner

kampinis kampinis angular kanalas 1 channel; radijo ~ radio channel; tiekimo ~ supply pipeline 2 canal; Panamos
~ the Panama Canal kanč|ia suffering, torture; nepakeliamos
~ios unbearable suffering kandidatas candidate (to/for), aspirant
(to/for)
kankinimas torture kankin|ti torture; ~ belaisvį torture a prisoner; mirti ~amam die under torture kapas grave; nežinomo kareivio ~ grave of the unknown soldier kapavietė burial ground/site; masinė ~ mass massacre/killing site kapelionas chaplain; kariuomenės ~ army chaplain kapinės cemetery, burial ground kapitonas captain kapituliacija capitulation, surrender; besąlyginė ~ unconditional surrender kapituliuoti capitulate, surrender kapralas corporal kapsulė capsule, cap, primer karabinas carbine; pusiau automatinis ~ self-loading carbine karantin|as quarantine; laikyti ~e keep in quarantine kar|as war, warfare; ~o menas art of war;
~o metas wartime; ~o metu in the wartime; ~o padėtis martial law; ~o prievolė conscription, compulsory military service;
~o tarnyba military service; ~o teatras theatre of war; atvirasis ~ outright war; bakteriologinis ~ germ warfare; cheminis ~ chemical warfare; brolžudiškas ~ internecine war; manevrinis ~ mobile war; partizaninis ~ guerrilla warfare; pilietinis ~ civil war; pozicinis ~ trench warfare; ribotasis branduolinis ~ local nuclear warfare; sausumos minų ~ land mine warfare; sekinantis ~ war of attrition; šaltasis ~ cold war; visuotinis ~ total war; paskelbti ~ą declare war; sukurstyti ~ą unleash war kardas sword; garbės ~ sword of honour kareivin|ės barracks, dormitory; neleisti išeiti iš ~ių confine smb to the barracks kareivis soldier

158 kariaujan|tis warring; ~čiosios pusės warring parties kariauti be (was/were, been) at war (with), fight (fought) (against/with); wage war
(against)
kariavimas waging war, warfare; ~ mieste urban/city fighting karyba warfare, military science; ~ virtualioje tikrovėje virtual reality warfare karing|as militant, belligerent, war-like; ~a tauta belligerent nation karinink|as (commissioned) officer; ~ įgaliotas taktiniam vadovavimui officer in tactical command; aukštieji ~ai highranking officers; budintis ~ duty officer; jaunesnysis štabo ~ junior staff officer; laivyno ~ naval officer; lydintysis ~ escort officer; logistikos ~ quartermaster; rezervo
~ reserve officer; rikiuotės ~ line officer; ryšių ~ liaison officer; štabo ~ staff officer; štabo vykdantysis ~ executive officer; vadovaujantis ~ officer commanding; vyresnysis ~ field officer; vyresnysis štabo
~ senior staff officer karin|is military, martial, militant; ~ė drausmė military/martial discipline; ~iai įgūdžiai martial skills; ~is laipsnis military rank; ~ komisariatas military registration and enlistment office; ~ komisaras military commissar kar|ys military person, warrior, serviceman
(pl servicemen), combatant, service member; ~iai troops; atsargos ~ reservist; perkeliamasis ~ transient; specialiųjų pajėgų dalinio ~ commando; tarnaujantys ~iai active-duty military kariūn|as cadet; ~ė female cadet; ~ų korpusas cadet corps kariuomen|ė army, pl forces, pl troops, the military; mišri (profesionalai ir šauktiniai)
~ two-tier army; nereguliari atsargos ~ militia; priešo ~ enemy troops; profesionalioji
~ professional army; reguliarioji ~ standing army; šauktinių ~ conscript army; teritorinė
~ territorial army; paleisti iš ~ės discharge from the army; imti/verbuoti į ~ę conscript/ call up/draft; stoti į ~ę enroll in the army karjer|a career; ~os karininkas career officer 159 karstas coffin, casket karštas hot; ~ ginčas heated/fierce argument karš|tis heat; nepakeliamas ~ unbearable heat; atsparus ~čiui heat-resistant kart|a generation; ateities ~os future generations; paskutinės ~os raketa latestgeneration missile kart|as time; ~ą/du ~us per metus once/ twice a year; iš ~o right away/off/now, outright; žuvęs iš ~o killed outright kartu 1 together, in association/conjunction (with), jointly, in concert (with); ~ su policija in association with the police
2 (vienu metu) at the same time, simultaneously karvedys military leader kasmet annually, yearly kasmetinis annual, yearly; ~ medicininis patikrinimas annual medical check-up kasti dig (dug); ~ apkasus dig trenches; ~ sniegą shovel snow; apsi~ dig in kastuvas spade, shovel (semtuvinis) katapultavimas ejection katapultuoti(s) eject katastrofa catastrophe, calamity; (traukinio) derailment kateris cutter; greitaeigis ~ speedboat katilėlis (kario) mess tin/can kaukolė skull kaupimas accumulation kaupti accumulate; ~ patirtį accumulate experience kautynės battle, combat, fight; artimos ~ hand-to-hand combat; žiaurios ~ fierce battle kautis fight (fought), combat, battle, struggle
(against)
keis|tis change, exchange, swop; pasi~ti vietomis swop places kekė cluster; bombų ~ cluster bomb kel|ias road, route, way, track, trail; ašinis
~ axial route; dviejų juostų ~ double flow route; išvažinėtas ~ rutted road; jungiamasis ~ connecting route; kulkos
~ iki taikinio line of fire; laikinas ~ per pelkėtą vietą causeway; negrįstas ~ dirt road; pagrindinis ~ main road; priėjimo
~ approach route; ribojamasis ~ con-

kyboti trolled route; statmenasis ~ axial route; susisiekimo ~iai lines of communication; šalutinis ~ side road; vienpusio srauto ~ single flow route; ~yje in transit, en route; pa~iui en route; užkirsti ~ią avarijoms prevent accidents keliauti travel, tour; ~ lėktuvu travel by air/plane kelionė trip, journey, tour, voyage, travel; tarnybinė ~ tour of duty kelionpinigiai travel allowance kelnės pl trousers, pl pants, pl slacks; lauko uniformos ~ combat trousers kelrodis signpost kelt|as ferry; perkelti ~u ferry kelti 1 lift, raise, hoist; ~ krovinį hoist the load 2 rouse, provoke, pose; ~ aliarmą raise the alarm; ~ grėsmę pose a threat; su~ protestą provoke protest kenčiantis suffering; ~ nuo žaizdų suffering from wounds kenksmingas harmful (to); ~ sveikatai harmful to health kenkti harm; ~ interesams damage interests kentėjimas suffering kentėti suffer; ~ skausmą suffer pain kerš|yti revenge (on), avenge, retaliate;
~ijant už bombardavimą in retaliation for the bombing keršytojas avenger keršt|as revenge, vengeance; siekti ~o seek revenge (for) kėsintis make (made) an attempt (on); ~ į kieno gyvybę make an attempt on smb’s life kęsti suffer, endure; ~ šaltį endure cold ketera crest, ridge; ~, jungianti dviejų kalnų viršūnes saddle ketinim|as intention, intent; ~ų protokolas statement of intention; vado ~ai commander’s intent; su gerais ~ais with good intentions ketinti intend kibirkščiuoti spark kibirkštis spark kybojim|as hovering; ~o aukščio riba hovering ceiling kyboti hover; ~ virš objekto hover over an object kiekybė kiekybė quantity kiekybinis quantitative; ~ pranašumas quantitative superiority; ~ skirtumas quantitative difference kiek|is amount, quantity, number; didelis ~ bulk; dideliais ~iais in large quantities, in great numbers, in abudance; pagamintas
~ yield; pakankamas ~ sufficient amount/ quantity; turimas ~ amount/quantity available kiet|as hard, solid, tough, firm; ~a mėsa tough meat; ~a žemė hard ground; ~ kūnas solid body kilimas rise, ascent, climb kilm|ė origin; ~ės šalis country of origin kilnojamasis mobile, portale kilpa loop kilti 1 rise (rose, risen), go (went, gone) up, ascent, climb; įtampa kyla tension is rising
2 (apie lėktuvą) take (took, taken) off 3
(tarnyboje) be (was/were, been) promoted, get (got) promotion, advance 4 (atsirasti) originate, result from, stem from kintam|as 1 alternating; ~oji srovė alternating current 2 variable; ~ieji dydžiai variables kintamumas changeability, variability kintantis changeable; ~ oras changeable weather kirpti cut (cut), shear; ~ spygliuotą vielą cut barbed wire kirsti (skersai eiti) cross, cut (cut), intersect kirtimas crossing; pozicijų ~ passage of lines kisti change, alter kišimasis interference, intervention; ~ į šalies vidaus reikalus interference in the country’s affairs; karinis ~ military intervention kištis interfere (in/with), meddle (in/with), intervene (in) kitimas change, alteration klaid|a mistake, error; bombų mėtymo ~ bombing error; pagreičio ~ acceleration error; sprendimo ~ error of judgement; padaryti ~ą make a mistake klaidingas erroneous, faulty; ~ požiūris erroneous view/belief; ~ žingsnis false step klaidinimas deception, misleading; elektro-

160 ninis ~ electronic deception klaidin|ti mislead (misled); ~ priešą mislead the enemy; ~antis manevras feint (manoeuvre); ~antis pranešimas hoax; ~antis pranešimas apie padėtą bombą bomb hoax klasifikacija classification; kelių ~ route classification klasifikuoti classify klasta insidiousness, ruse, treachery klastingas insidious, treacherous; ~ sąmokslas treacherous plot klausim|as 1 question; užduoti ~ą ask a question 2 issue, problem, matter, point; darbotvarkės ~ai points of the agenda; ginčytinas ~ matter of dispute; nacionalinis ~ national problem klausyti 1 listen (to); (slapta) ~s eavesdrop;
~s priešo radijo pokalbių monitor enemy radio traffic; slapta ~s telefono pokalbių
(wire)tap/bug telephone conversations 2
(paklusti) obey, follow klausytojai audience klaviatūra keyboard klaviš|as key; paspausti ~ą press a key klirensas ground clearance kliudyti 1 impede, hinder, hamper, set (set) back, obstruct 2 (pataikyti) hit (hit) kliū|tis obstacle, impediment (to), hurdle, hindrance, setback (for); ~čių ruožas obstacle course; ~ vystytis impediment to development; didelė ~ major setback; dirbtinė ~ man-made obstacle; gamtinė ~ natural obstacle; gynybinė (iš nukirstų medžių) ~ abatis; užmaskuotoji ~ concealed obstacle; įveikti ~tį negotiate/overcome/ clear an obstacle; rimta ~ pažangai serious/ major setback for progress; užmaskuota ~ concealed obstacle klojinys (per pelkę) causeway klupdžius trip wire kniūbsčias prone koalicija coalition kod|as code; asmens ~ personal code; pašto
~ post/zip code; regimojo ryšio ~ panel/ surface code; tarptautinis atpažinimo ~ international identification code; trumpasis
~ brevity code; ~inis žodis code word kodeksas code; baudžiamasis ~ criminal code; elgesio ~ code of conduct; garbės ~

161 code of hono(u)r koduoti code, encode koeficientas coefficient, rate; intelekto ~ intelligence quotient kokyb|ė quality; aukščiausios ~ės top-notch, of top quality; aukšta/žema ~ high/poor quality; žemesnė/aukštesnė ~ inferior/superior quality; pagerinti ~ę improve quality kokybinis qualitative; ~ pakitimas qualitative change kolaborantas collaborator kolaboruoti collaborate kolektyvas collective kolektyvinis collective kolona column komand|a 1 command, order; klausyti ~os obey a command; pagal mano ~ą! at my command! 2 team, party, detail; gelbėjimo
~ rescue team; griovimo ~ demolition firing party; sutelkta ~ cohesive team komandoras (aukšto rango jūrų karininkas) commander komanduoti command, give (gave, given) orders komendant|as commandant; ~o valanda curfew komendantūra commandant’s headquarters komisija commission, committee, panel; gydytojų ~ medical board; priėmimo ~ admissions board; reglamento/darbotvarkės nustatymo ~ steering committee kompanij|a company; sudaryti kam ~ą keep smb company kompas|as compass; ~o ciferblatas compass rose; ~o kryptis compass direction; žygis pagal ~ą compass march kompensacij|a compensation, offset; nuostolių ~ recovery of losses; piniginė ~ money compensation; reikalauti ~os claim a compensation (for) kompensuoti compensate (for), make
(made) up for, reimburse (for); ~ kelionės išlaidas reimburse for travelling expenses; ~ netektį compensate for the loss; ~ prarastą laiką make up for the lost time kompetencij|a competence, capacity, expertise; ~os ribų peržengimas stretch

konfrontuo|ti of authority; viršyti ~ą be beyond one’s competence kompetentingas competent kompleksas complex; antžeminis raketų ~ ground missile system; požeminis karinis
~ underground military facility; sporto ~ sports facility; taikinių ~ target complex komplektas kit, set; aprangos ~ outfit; bazinis ~ basic load; griovimo ~ demolition tool kit; karinio vieneto aprūpinimo ~ unit equipment; sterilizavimo medžiagų
~ sterilizing kit; visas reikmenų ~ full kit; žemėlapių ~ map series komplektuoti man, recruit komponent|as component; ~o veikimo laikas component life kompromis|as compromise; eiti į ~ą make a compromise; pasiekti ~ą reach a compromise, arrive at a compromise kompromituojant|is compromising; ~i situacija compromising situation; ~ys įrodymai compromising evidence kompromituoti compromise koncentracija concentration koncentruoti concentrate koncepcija concept; gynybos ~ concept of defence konferencij|a conference (on); kasmetinė ~ annual conference; uždara ~ closed-door conference; dalyvauti ~oje attend a conference; surengti ~ą hold a conference konfidencialus confidential; ~ pokalbis confidential talk konflikt|as conflict; ginkluotas ~ armed conflict; globalinis ~ global conflict; mažo/ didelio intensyvumo ~ low/high intensity conflict; nenutrauktas ~ unchecked conflict; vidinis ~ internal conflict; neleisti ~ui išplisti contain a conflict; sukelti ~ cause a conflict; sukurstyti/įžiebti ~ą fuel a conflict; sušvelninti ~ą attenuate a conflict konfliktuojan|tis conflicting; ~čios pusės conflicting parties konfliktuoti conflict konfrontacij|a confrontation; išvengti ~os avoid confrontation konfrontuo|ti oppose, show (showed, shown) hostility (to/towards); ~jančios pusės opposing parties

konkret|us konkret|us concrete, specific; ~i problema concrete problem; ~ įsakymas specific order; ~ tikslas specific aim konkurencija competition, rivalry (with/between); draugiška ~ friendly rivalry konkurentas competitor, rival konkursas competition, contest konkursin|is competitive; ~iai egzaminai competitive exams konkuruoti compete (for), vie with smb for smth; ~ dėl dominavimo vie for dominance konservai canned/tinned food; žuvies ~ canned/tinned fish konservuotas canned/tinned; ~ maistas canned/tinned food konstatuoti state; ~ faktus state the facts konstitucij|a constitution; ~os pataisos constitution amendments; laikinoji ~ interim constitution; priimti ~ą adopt a constitution konstrukcija construction, structure konstruktyv|us constructive; ~i kritika constructive criticism; ~ pasiūlymas constructive proposal konsultantas consultant (to, on), adviser/ advisor (to, on); tarptautinių santykių ~ international relations consultant kontaktas contact; tiesioginis ~ close contact; regimasis ~ visual contact konteineris container; hermetiškas ~ watertight/waterproof/sealed container kontingentas contingent; kariūnų ~ cadet contingent; naujokų ~ recruit intake; valstybės ~ national contingent/component; verbavimo ~ recruitment pool kontraband|a smuggling, contraband; narkotikų ~ drug smuggling/trafficking; ~inės prekės contraband goods; gabenti ~a smuggle (contraband); verstis ~ smuggle kontrabandininkas smuggler kontrataka counterattack, counteroffensive kontratakuoti counterattack kontrmanevras countermove kontrmanevruoti countermanoeuvre kontrminuoti countermine kontrolė control, monitoring, policing; atsargų ~ stock control; cheminė ~ chemical monitoring; dozimetrinė ~ radiological

162 monitoring; ginklų ~ weapons/gun control; ginkluotės ~ arms control; kariuomenės civilinė ~ civil control over/of the military; materialinių priemonių ~ inventory control; oro erdvės ~ airspace control; spinduliavimo ~ emission control; taršos
~ contamination control kontrolier|ius controller, inspector, supervisor; einąs ~iaus pareigas in a supervisory capacity kontroliuoti control, be (was/were, been) in control (of), hold (held)/keep (kept) smb/smth in check; ~ oro erdvę police the airspace kontrsabotažas countersabotage kontržvalgyba counterintelligence, security intelligence kontūr|as contour, outline; pagalbiniai ~ai auxiliary contours; nubrėžti ~ą outline kontūzija concussion kontūzytas concussed konvencija convention (on); Ženevos ~ dėl nusiginklavimo the Geneva Convention on disarmament konvojus convoy; evakuacijos ~ evacuation convoy; karinis ~ military convoy koordinatė coordinate; tinklo ~s grid coordinate koordinavimas coordination; ugnies ~ fire coordination koordinuoti coordinate; ~ veiksmus coordinate actions kopija copy, duplicate kopijuoti copy, produce/make (made) a copy/duplicate koplyčia chapel kordon|as cordon; atitverti ~u cordon off; prasiveržti pro ~ą break through the cordon; atitverti teritoriją ~u cordon off the area koregavimas adjustment, rectification, correction; artilerijos ugnies ~ spotting/ adjustment koreguoti adjust, rectify; ~ ugnį adjust fire koreguotojas (artilerijos ugnies) spotter; minosvaidžių ugnies ~ mortar-fire controller korespondencija correspondence korespondentas correspondent; karo ~

163 war correspondent; specialusis ~ special correspondent korpusas 1 corps (pl corps); armijos ~ army corps; inžinierių ~ engineer corps; jūrų pėstininkų ~ marine corps; medicinos ~ medical corps 2 (laivo, tanko) hull kortelė card; kreditinė ~ credit card; maršruto ~ route card; nario ~ membership card; šaulio ~ range card; vizitinė ~ visiting card kostiumas suit; slėgio ~ pressure suit; sportinis ~ tracksuit kov|a combat, warfare, struggle, fight, battle, engagement, skirmish; ~ dėl vadovavimo struggle for leadership; ~ prieš agresorių fight against the aggressor; ~ už nepriklausomybę struggle for independence; ~ už taiką fight for peace; ~os mašina combat vehicle; ~os menai martial arts; ~os menas fieldcraft/battlecraft; ~os nuovargis combat fatigue; ~os patrulis combat patrol;
~os rajonas/zona combat zone; ~os reikmenys combat kit; elektroninė ~ electronic warfare; ginkluotoji ~ armed struggle; lemiamoji ~ decisive battle; nutraukti ~ą su priešu break contact with the enemy koving|as militant; ~a kalba militant speech kovo|ti fight (fought), combat, wage war, struggle, battle (against/with), contend
(for); ~ dėl išlikimo struggle for survival;
~ dėl pripažinimo struggle for recognition;
~ dėl valdžios contend for power; galįs
~ combat-effective; pradėti ~ su priešu engage the enemy kovotojas fighter, combatant, militant krant|as (upės, ežero) bank; (jūros) shore; išlaipinimo ~ landing beach; išlaipinti į
~ą disembark; išlipti į ~ą go/get ashore, land krantinė embankment kraštas edge, border, verge; priešakinis mūšio rajono ~ forward edge of the battle area krat|a search; atlikti nuodugnią ~ą carry out a thorough search krauj|as blood; ~o grupė blood group; ~o praliejimas bloodshed; perpilti ~ą transfuse blood

kryžkel|ė kraujavim|as bleeding, haemorrhage; sustabdyti ~ą stop the bleeding kraujospūdis blood pressure kraujosruva bruise kraujuoti bleed (bled), haemorrhage; nustoti
~ stop bleeding krauti 1 (į transporto priemonę) load 2 (į krūvą) pile, heap up, stack 3 (akumuliatorių) charge 4 (pakuoti) pack; ~ daiktus į kuprinę pack a backpack krautuvas transfer loader kreipimasis address (to), appeal (to); ~ į tautą appeal to the nation kreiptis address; (prašant) appeal (to); ~ į auditoriją address the audience; ~ į visuomenę dėl paramos appeal to the public for support; nustatytu laiku ~ į gydytoją be on sick call kreiseris cruiser kreivė curve krepšel|is (prie diržo) pouch; įrangos ~iai, tvirtinami prie diržų webbing; priekinis ~ front pouch; užpakalinis ~ rear pouch krypt|is 1 direction; pagrindinė puolimo ~ main effort; puolimo ~ axis of advance; vadavietės judėjimo ~ command axis; miško
~imi in the direction of the wood; visomis
~imis in all directions; suvokti ~į have a sense of direction 2 (tendencija) trend (in); naujausios užsienio politikos ~ys latest trends in foreign policy kryptukas front sight kristi fall (fell, fallen), drop kritika criticism kritikuoti criticize kritimas fall, drop; laisvasis ~ free fall; temperatūros ~ drop in temperature kritinis critical, crucial; ~ taškas critical point kritišk|as critical, crucial; ~a padėtis critical situation; ~ momentas crucial moment krituliai precipitation; radioaktyvieji ~ radioactive fallout kriz|ė crisis (pl crises); ~ių valdymas crisis management; baigtis ~e result in a crisis; įveikti ~ę resolve a crisis; sukelti ~ę cause a crisis kryžius cross; Raudonasis ~ the Red Cross kryžkel|ė cross-road(s); ~ėje at a/the crossroads

krovimas krovimas loading; kovinis ~ combat loading; taktinis ~ tactical loading krovininis cargo, freight; ~ laivas cargo ship;
~ traukinys freight train krovinys cargo, load, freight; atgalinio reiso
~ return load; gyvybiškai svarbus ~ immediately vital cargo; kovinis ~ combat load; nepageidaujamas ~ unwanted cargo; numatytas ~ wanted cargo; oro transporto
~ air cargo; pakabinamasis ~ underslung load; standartinis ~ standard load; standartinis padėklo ~ palletized unit load; vertingas ~ valuable cargo krūmas bush krūmokšnis scrub kruopštumas thoroughness kruopštus thorough; ~ darbas thorough work krūv|a heap, pile, stack; akmenų ~ pile of stones; knygų ~ stack of books; smėlio ~ heap/hill of sand; krauti ~on stack, pile up kruvinas bloody krūvis 1 el. charge; neigiamasis/teigiamasis elektros ~ negative/positive charge 2 load; didelis darbo ~ heavy workload; norminis
~ rated load kulka bullet; atsitiktinė ~ stray bullet; didelio pradinio greičio ~ high-velocity bullet; dum dum/išcentruotoji ~ dum-dum bullet; guminė ~ rubber/plastic bullet, baton round; padegamoji ~ incendiary bullet; paklydėlė
~ stray bullet; plastikinė ~ plastic bullet; šarvamušė ~ armo(u)r-piercing bullet; trasuojamoji ~ tracer (bullet) kulkosvaidininkas machine gunner, gunner kulkosvaidis machine-gun; sunkusis ~ cannon; lengvasis ~ light machine-gun; pistoletas ~ sub-machine-gun; universalusis ~ general purpose machine-gun kūnas body; kietasis ~ solid (substance); skystasis ~ liquid kuopa company; (artilerijos) troop; paramos ~ support company; šaulių ~ rifle company kuopininkas company sergeant kuprinė rucksack, backpack, pack, bergen kur|as fuel; branduolinis ~ nuclear fuel; kietasis ~ solid fuel; raketinis/reaktyvinis
~ propellant; didelis ~o sunaudojimas high fuel consumption

164 kuratorius mentor (to) kurčias deaf kurjeris runner, messenger, courier; diplomatinis ~ diplomatic courier kurs|as 1 course; gydymo ~ course of treatment; išgyvenimo ~ survival course; kapitonų ~ai course for captains; paskaitų ~ course of lectures 2 year; pirmo ~o kariūnas first-year cadet 3 (kryptis) course, route; pakeisti ~ą change the course kurstymas incitement (to), sedition; rasinės neapykantos ~ incitement to racial hatred kurstyti incite, instigate, ignite; ~ smurtą incite violence kurstytoj|as instigator; riaušių ~ai instigators of the riots kurstytojišk|as seditious; ~a veikla seditious activity kurtinantis deafening; ~ triukšmas deafening noise kvalifikacij|a qualification, skill; ~os kėlimas refresher training; aukšta ~ high qualification; kelti ~ą improve qualification kvalifikuot|as qualified, competent, skilled;
~a medicinos pagalba skilled medical aid/service kvartal|as block; už 4 ~ų four blocks from here kvėpavim|as breathing, respiration; ~o sunkumai respiratory difficulties; dirbtinis ~ artificial respiration kvėpuoti breathe

L lafet|as carriage, mount; pabūklo ~ gun carriage; pasukti ant ~o traverse laida 1 class; 2004-ųjų metų ~ class 2004 2
(radijo) broadcast, coverage; tiesioginė ~ live broadcast laid|as cord, wire; kaitinamasis ~ bridgewire; magistraliniai ~ai leading wires laidojim|as burial; masinė ~o vieta mass burial site/ground; skubus ~ emergency burial laidoti bury laidotuvės funeral

165 laik|as time; ~o pa(si)rinkimas/
(ap)skaičiavimas timing; atvykimo/išvykimo ~ time of arrival/departure; darbų atlikimo ~ turnaround; galiojimo ~ shelf life/deterioration limit; ginklų panaudojimo
~ weapon employment time; Grinvičo ~ zulu time; įspėjimo apie pavojų ~ warning time; komponento veikimo ~ component life; laisvas ~ free/spare time; (sviedinio) lėkimo ~ time of flight; nedarbingumo ~ sick leave; nustatytas 2 mėnesių tarnybos
~ two-month stint; nustatytas kreipimosi į gydytoją ~ sick call; nustatytas ~o tarpas stint; operacijos pradžios ~ H hour; pervažiavimo ~ road clearance time; taikinio puolimo ~ time on target; tikrasis ~ real time; vietinis vidutinis ~ local mean time;
~u on time/in due course; atliktas ~u timely; įspėjimas pačiu ~u timely warning; skaičiuoti ~ą time laikiklis sabot laikymasis compliance (with), conformity
(with/to), observation (of), observance, adherence (to); statuto ~ statutory compliance; taisyklių ~ adherence to the rules, observance of the rules laikinai temporarily; ~ einantis ministro pareigas acting minister laikin|as temporary, provisional, makeshift, transient, interim; ~a kliūtis temporary setback; ~a priedanga makeshift shelter; ~oji vyriausybė provisional/interim government;
~os priemonės provisional measures laikysena bearing, posture, carriage; išdidi ~ proud bearing; tiesi ~ erect posture laikytis 1 hold (held) (onto) 2 (nepasiduoti) hold (held) one’s ground 3 comply (with), conform (to), follow, keep (kept) (to), observe, obey, stand (stood) by; ~ įsipareigojimų stand/abide by the commitments;
~ įstatymų obey the laws; ~ saugumo taisyklių comply with safety regulations; ~ susitarimo dėl ugnies nutraukimo observe the ceasefire agreement; ~ taisyklių/reikalavimų follow/obey the rules/requirements;
~ temos keep to the subject/point; ~ tvarkos keep to order; ~ Ženevos konvencijos observe the Geneva Convention laikotarpis period, time, time span, time slot,

lankyti span; pereinamasis ~ transition laimėjimas winning, gaining; lengvas ~ easy winning laimėti win (won), gain; ~ laiko gain time;
~ mūšį win a battle; ~ pergalę win/ gain a victory (over) laimėtojas winner; absoliutus ~ outright winner laipsn|is 1 rank; karininko ~ commissioned rank; ~iai nuo kapitono iki pulkininko field ranks; neturintis karininko ~io non-commissioned; žemesniojo ~io vadai subordinate commanders; suteikti pirmąjį karininko ~į commission; turėti aukštesnį
~ (nei kitas) outrank 2 degree, extent; branduolinės rizikos ~ degree of nuclear risk; dešimt ~ių šilumos/šalčio ten degrees above/below zero; mokslinis ~ scientific degree; pirmojo ~io ordinas first-class order; tam tikru ~iu to some/certain extent/degree laipsniškas gradual; ~ didėjimas gradual increase; ~ kariuomenės išvedimas gradual withdrawal of the army; ~ senos ginkluotės pakeitimas nauja gradual phasing out of the armaments laisvai! at ease! laisv|as 1 free; ~asis kritimas free fall; ~a tauta free nation; ~a valia free will 2 unrestricted, clear (of); ~as nuo kliūčių clear of obstacles 3 vacant; ~a vieta vacant seat
4 (apie drabužį) loose laisv|ė freedom, liberty; sąžinės ~ liberty of conscience; spaudos ~ freedom of speech; kova dėl ~ės fight/struggle for freedom/liberty; paleisti į ~ę set free, free, release laiv|as ship, vessel, craft (pl craft); ~e on board the ship; gelbėjimo ~ rescue ship; karo ~ warship; keleivinis ~ liner, passenger ship; povandeninis ~ submarine; įlipti į ~ą board the ship; valdyti ~ą navigate laivynas fleet, shipping; karinis jūrų ~ navy laivininkyst|ė shipping; ~ės trasa shipping lane lakšt|as sheet, plate; šarvų ~ai armo(u)r plates; padengti ~ais plate lakūnas pilot lankas bow lankyti 1 visit, call on; dažnai ~ frequent 2 attend; ~ paskaitas attend lectures

lankytojas lankytojas visitor lankomumas attendance; privalomas ~ compulsory/mandatory attendance lapas 1 leaf 2 sheet; taikinio duomenų ~ target information sheet; tarnybos ~ records of service; žemėlapio ~ chart/map sheet lapelis (agitacinis/informacinis) leaflet lapija foliage lauk|as field; ~o pratybos field training; giluminis minų ~ deep minefield; gynybinis minų ~ defensive/protective minefield; klaidinamasis minų ~ dummy/phoney minefield; matymo ~ field of vision; minų ~ minefield; mišrusis minų
~ mixed minefield; mūšio ~ battlefield, battle-ground; nuolat papildomas minų
~ sustained attrition minefield; pakrantės minų ~ beach minefield; radiolokacinis ~ radar coverage; regėjimo ~ field of view; sekinamasis minų ~ attrition minefield; šaudymo ~ field of fire; užtveriamasis minų ~ closure minefield; taktinis minų
~ tactical minefield; trikdomasis minų ~ nuisance minefield; padaryti perėją minų
~e breach a minefield laužymas breakage laužyti break (broke, broken) laužtuvas crowbar, bar lavonas corpse, dead body lavoninė mortuary, morgue lazaretas infirmary lazda stick; policininko ~ baton/truncheon lazer|is laser; ~inis taikiklis laser sight; ~io spindulys laser beam legaliai legally; veikti ~ act legally legalizuoti legalize; ~ organizaciją legalize an organization legalus legal legenda (žemėlapio) legend, key legionas legion legionierius legionary, legionnaire leidim|as 1 permission, authorization, security clearance; ~ dirbti su slaptais dokumentais security clearance; duoti ~ą give/grant permission 2 (dokumentas) pass, permit, identity/identification card; ~ (t.p. pakvietimas) keliauti svetur invitation travel order; išvykimo
~ leave pass; kelionės ~ travel permit 3 (leidinio) edition; pataisytas ~ revised edition

166 leidin|ys publication; informaciniai ~iai reference books; kariniai ~iai military publications; registruotasis ~ registered publication leisti allow, permit, let (let), clear (with) leistinas permissible leistis descend, go (went, gone) down; ~ nuo kalno descend a mountain leistuvas launcher leitenantas second lieutenant; vyresnysis ~ first lieutenant lėktuv|as aircraft (pl aircraft), airplane, fixed-wing aircraft, plane; bepilotis (radijo bangomis valdomas) ~ drone; degalus ore papildantis ~ aerial tanker; keleivinis ~ passenger aircraft/plane; krovininis ~ cargo aircraft/plane; kovinis ~ combat aircraft; mokomasis ~ training aircraft/plane; nepilotuojamas ~ unmanned aircraft; radiolokatoriais neaptinkamas ~ stealth aircraft; reaktyvinis ~ jet; transporto ~ cargo plane; žvalgomasis ~ reconnaissance aircraft; ~e on board the plane; įlipti į ~ą board the plane; numušti ~ą crash a plane; pilotuoti
~ą fly a plane; valdyti ~ navigate lėktuvnešis aircraft carrier lemiam|as decisive, deciding, critical, fatal, pivotal; ~ mūšis decisive battle; ~oji zona vital zone; ~ vaidmuo pivotal role; ~ veiksnys decisive factor lengv|as 1 light; ~asis kulkosvaidis light machine-gun; ~ieji pėstininkai light infantry
2 easy; ~a užduotis easy task lengvasvor|is light-weight; ~ė ekipuotė lightweight equipment lenta board, plank; skelbimų ~ notice/bulletin board; taikinių ~ target status board lentelė table; aprėpties ~ country cover diagram; judėjimo ~ movement table; planinių taikinių šaudymo ~ schedule of targets; rekomenduojamų ginklų ~ weapons recommendation sheet; skraidinimo
~ air movement table lėš|os assets, pl funds, pl means; ~ų trūkumas lack of funds; vyriausybės ~ government funds lyd|ėti accompany, escort, convoy; ~int policijai under police escort; niekam ne~int unaccompanied 167 liekam|asis residual; ~oji tarša residual contamination liekanos wreckage, wreck, remnants; branduolinio ginklo ~ nuclear weapon debris; tanko ~ tank wreck liemenė vest; apsauginė ~ body armo(u)r; neperšaunamoji ~ bullet-proof vest, flak, flak-jacket; pripučiamoji gelbėjimosi ~ inflatable life jacket liepsna flame liepsnosvaidis flamethrower; lengvasis ~ light flamethrower; reaktyvinis ~ reaction flamethrower; savaeigis ~ self-propelled flamethrower liepti order, tell (told), command liga illness, disease; spindulinė ~ radiation sickness; užkrečiama ~ infectious/contagious/communicable disease lygiagrečiai parallelly; ~ su žeme level with the ground; eiti ~ run parallelly lygiagretus parallel (to/with) lygiavamzdis smooth-bore; ~ šautuvas smooth-bore rifle lygiavertis equal; ~ partneris equal partner lyginti 1 (drabužius) press, iron; (paviršių) even, smooth, make (made) smooth/even
2 (vieną su kitu) compare (to/with) lygintuvas 1 tech. rectifier 2 (drabužiams lyginti) iron lyg|is level, standard; išsekimo ~ attrition rate; pragyvenimo ~ living standard; tiekimo ~ level of supply; virš jūros ~io above sea level lygiuo|ti (rikiuotėje) dress; į dešinę ~k! right dress! lygmuo level; aprūpinimo ~ level of supply; aukščiausias ~ top level, cutting edge; operatyvinis karo ~ operational level of war; strateginis/taktinis karo ~ strategic/ tactical level of war; vadovavimo ~ level of command ligonin|ė hospital; karo lauko ~ field hospital; išleisti iš ~ės discharge/release from
(the) hospital; paguldyti į ~ę hospitalize, admit to hospital ligonis patient; sunkus ~ serious case/patient; vaikščiojantis ~ walking patient lyguma plain, plane; pakrantės ~ coastal plain liudijimas lyg|us 1 flat, even, level, smooth; ~ kelias even road; ~ paviršius smooth surface 2
(vienodas) equal (to); ~ios galimybės equal opportunities; ~ios teisės equal rights likus|ieji the rest; ~ioji būrio dalis the rest of the platoon likvidavimas liquidation, elimination; avarijos ~ emergency response; padarinių
~ nelaimės rajone area damage control; pasipriešinimo židinių ~ elimination of pockets of resistance likviduoti liquidate, eliminate, do (did, done) away with, stamp out; ~ teroristų grupę liquidate a terrorist group lynas cable, steel rope linij|a line; bombardavimo ~ bomb release line; demarkacinė ~ demarcation line; išskleista ~ extended line; fronto ~ front line; gynybos ~ line of defence; horizonto
~ apparent horizon; kranto ~ coastline; kreivoji ~ curving line; kritimo ~ line of impact/arrival; laužtinė ~ broken line; pabūklo-taikinio ~ gun-target line; pagrindinė detonacijos ~ main detonating line; pertrauktoji ~ interrupted line; pradinė
~ line of departure, start line; praplėsta ~ extended line; priešakinė fronto ~ forefront; punktyrinė ~ pecked/punctured/dotted line; saugumo ~ no-fire line; stebėjimo
~ observer-target line; susisiekimo ~os lines of communication; šaudymo sekimo
~ spotting line; šūvio ~ line of fire; taikymo
~ line of sight; tiekimo ~os supply lines; tiesioji ~ straight line; ugnies nutraukimo
~ ceasefire line; veikimo ~ policy liniuotė ruler linkėjim|ai pl regards, pl wishes, pl compliments; perduoti ~us give regards (to) linkęs inclined (to), disposed (to), be (was/ were, been) prone/susceptible (to); ~ daryti skubotas išvadas inclined to jump to conclusions; ~ greitai veikti prone to prompt action; ~ klysti prone to error lipti climb; ~ į kalną climb a mountain; ~ laiptais aukštyn/žemyn go upstairs/downstairs liudijimas certificate, certification; gimimo/ mirties ~ birth/death certificate; saugumo
~ security certification

liuk|as liuk|as hatch; uždaryti ~ą secure hatch logika logic; faktų ~ logic of facts logistik|a logistics; ~os specialistas logistician logiškas logical; ~ sprendimas sound decision lojalumas loyalty (to) lojalus loyal (to) lokalizuoti localize; ~ konfliktą localize a conflict lokatorius locator loma hollow, depression lūžis 1 break, breaking 2 (kaulo) fracture; kaukolės ~ skull fracture; rankos ~ fracture of the arm 3 (pasikeitimas) turning point lūžti break (broke, broken)

M mačetė machete magistras Master; tarptautinių santykių ~
Master of International Relations maist|as food; ~o davinys rations; konservuotasis ~ canned/tinned food, compo; gauti ~o davinį draw rations maistingas nutritious; ~ valgis nutritious meal maišas sack, bag; smėlio ~ sandbag maišatis confusion, mess, disorder maišt|as mutiny, uprising, revolt, riot, insurgency, insurrection, rebellion; ginkluotas ~ armed revolt; sukelti ~ą provoke/instigate a revolt maištauti rebel, revolt, rise (rose, risen) in rebellion, mutiny maišting|as rebellious, mutinous; ~ elgesys rebellious behavio(u)r; ~os grupuotės rebellious factions maištininkas rebel, insurgent, rioter maitinimas feeding, catering majoras major maketas model, mock-up, dummy, decoy; orlaivio ~ mock-up of an aircraft mandagumas politiness, courtesy, civility mandagus polite, civil, courteous mandatas mandate; Jungtinių Tautų ~ UN mandate 168 manevras manoeuvre, move; apėjimo ~ bypass; klaidinamasis ~ feint (manoeuvre), false move manevravimas deployment, manoeuvring manevringas manoeuvrable; labai ~ tankas highly manoeuvrable tank manevringumas manoeuvrability; didelis ~ high manoeuvrability manevruoti manoeuvre; klaidinamai ~ feint manoeuvre manyti assume, think (thought), suppose, believe, deem, consider, find (found) mankšta exercise mankštintis exercise, take (took, taken) exercise maršrut|as route, track; ~o praleidžiamumas route capability; alternatyvusis
~ diversion; atsarginis ~ reserved route; ypatingasis ~ despatch route; kelionės ~ itinerary; kontroliuojamasis ~ controlled/ supervised route; laisvasis ~ open route; pagrindinis tiekimo ~ main supply route; ribotojo naudojimo ~ limited access route; taktinis ~ tactical track; tranzito ~ transit route; žygio ~ line of march masalas decoy masė mass, volume; krovinio ~ payload masin|is mass, massive; ~iai neramumai massive unrest; ~io naikinimo ginklai mass destruction weapons masiškai in force; ~ kirsti sieną cross the border in force maskavimas 1 camouflage, masking, concealment; elektroninis ~ electronic masking; pajėgų ~ troop masking 2 (išvaizdos pakeitimas) disguise maskuot|ė 1 camouflage; ~ės tinklelis camouflage net; dūmų ~ smoke screen 2
(išvaizdos pakeitimas) disguise maskuo|ti(s) 1 camouflage, mask, conceal
2 (pakeisti išvaizdą) disguise (as smb); ~ jantys veido dažai camouflage cream/paint;
~tis disguise oneself; už~tos pozicijos concealed positions mast|as scale, scope, extent, range; dideliu/mažu ~u on a large/small scale, to a considerable degree; karinių mokymų ~ extent of a military exercise; skaitmeninis
~elis numerical scale; žemėlapio ~elis map

169 scale; tam tikru ~u to some extent mąstyti think (thought) (of/about), reflect
(on/upon), meditate (on/upon), reason mašina machine, car, lorry, truck, vehicle; kovos ~ amfibija amphibious vehicle; evakuacijos ir remonto ~ recovery vehicle; kovos ~ combat vehicle; kovinė ateities ~ future/futuristic combat vehicle matas measure, measurement; ilgio ~ measure of length matomas visible, in sight; vos ~ hardly visible, obscure matomumas visibility; blogas ~ poor visibility matuoklis gauge; benzino ~ gas gauge matuoti measure matavimas measuring; nuotolio ~ ranging mazg|as 1 knot; sumegzti ~ą tie/make a knot
2 junction; geležinkelio ~ railway junction
3 ryšių ~ communications center/node 4
(agregatas) unit, assembly maždaug approximately, roughly, about mažum|a minority; etninės ~os ethnic minorities mechanika mechanics mechaninis mechanical; ~ tralavimas mechanical sweep mechanizmas mechanism; saugos ir užtaisymo ~ safety and arming mechanism; sprogdinimo ~ firing mechanism mechanizuot|as mechanized; ~ieji pėstininkai mechanized infantry mechanizuoti mechanize medal|is medal; ~ už didelius pasiekimus medal for outstanding achievements; ~ už drąsą medal for bravery; ~ už pagirtiną tarnybą medal for meritorious service; gauti ~į receive/get a medal medikas medic medžiag|a 1 material, substance, agent; ~os, savo kokybe tinkančios ginklų gamybai weapons-grade materials; aktyvioji ~ active material; ardomoji ~ anti-matériel agent; bendroji nuodingoji ~ blood agent; brizantinė sprogstamoji ~ high explosive; degioji ~ (in)flammable material; detonacinė sprogstamoji ~ high explosive; dirginamoji nuodingoji ~ irritating agent, irritant; dusinamoji nuodingoji ~ choking agent;

metodas iniciacinė sprogstamoji ~ primary explosive; lakštinė sprogstamoji ~ sheet explosive; masinių neramumų malšinimo cheminė ~ riot control agent; nuodingoji ~ chemical agent; pagrindinė kovinė nuodingoji ~ standard chemical agent; paralyžiuojamoji nuodingoji ~ nerve agent; pavojingoji ~ hazardous substance/material; plastikinė sprogstamoji ~ plastic explosive; pūliuojamoji ~ blister agent; pūliuojamoji nuodingoji ~ vesicant agent; radioaktyvioji ~ active material; registruotoji ~ registered matter; sprogstamoji ~ blasting agent, explosive, explosive material/substance; sprogstamoji
~ tūtelėse cartridged explosive; svaidomoji sprogstamoji ~ propellant; troškinamoji nuodingoji ~ suffocating agent; tvarstomoji
~ dressing; vabzdžius atbaidanti ~ insect repellent (material); varomoji sprogstamoji
~ propellant; žalojamoji nuodingoji ~ incapacitating agent 2 matter; (ne)įslaptintoji ~
(un)classified matter mėginimas attempt, try mėginti attempt, make (made) an attempt, try meistrišk|as masterly, skillful; ~ situacijos įvertinimas masterly evaluation of the situation; ~ai vesti derybas handle negotiations skillfully meistriškum|as mastery, skill; didelis ~ great skill; kovinis ~ battlecraft/fieldcraft; rodyti didelį ~ą demonstrate complete mastery melaging|as false, deceitful; ~i parodymai false evidence; ~ pranešimas apie padėtą bombą bomb hoax memorandumas memorandum; savitarpio supratimo ~ memorandum of understanding memorialas memorial; ~ karo aukoms atminti war memorial menas art; kovos ~ battlecraft/fieldcraft mesti throw (threw, thrown); ~ granatą throw a grenade metinis annual, yearly; ~ atlyginimas annual salary metmen|ys outline; plano ~ outline plan; sudaryti ~is draw up an outline metodas method, way, mode, technique

metodika metodika methodology miegmaišis sleeping bag miest|as city, town; ~elis small town, townlet; ~o teritorija urban area; karinis ~elis garrison town; mokomasis ~elis built-up area; mūšiai ~e urban warfare miglot|as foggy; ~a sąvoka vague/foggy idea mygtuk|as button; paspausti ~ą press/push a button mikrob|as germ, microbe; sunaikinti ~us kill germs mikrofonas microphone, mike; slaptas ~ bug militarizuo|ti militarize; ~toji zona militarized zone min|a mine; ~ su sprogstamuoju užtaisu explosive-filled mine; ~ų karas mine warfare;
~ų paieška minehunting; ~ų tralavimas minesweeping; ~ų traleris minesweeper;
~ų žvalgyba minewatching; akustinė ~ acoustic mine; anteninė ~ antenna mine; apgaulingoji ~ booby trap; dugninė ~ bottom mine; horizontaliojo poveikio ~ horizontal action mine; inertinė ~ inert mine; į kovinę padėtį nustatyta ~ armed mine; į saugos padėtį perjungta ~ disarmed mine; judančioji ~ moving mine; judrioji ~ mobile mine; kontaktinė ~ contact mine; magnetinė ~ magnetic mine; mažo jautrio nekontaktinė ~ coarse mine; mėtomoji ~ scatterable mine; minosvaidžio ~ mortar shell/bomb; mišriojo poveikio ~ combined/ combination influence mine; mobilioji ~ propelled mine; mokomoji ~ exercise/instructional/drill mine; mokomoji imitacinė
~ practice mine; nekontaktinė ~ influence mine; nevaldomoji ~ independent mine; neveikiančioji ~ dead mine; nusitaikomoji
~ homing mine; nustatyta į kovinę padėtį ~ armed mine; padegamoji ~ flame mine; pasyvioji ~ passive/dormant mine; priešmininė ~ countermine; priešpėstinė ~ anti-personnel mine, Claymore; prieštankinė ~ anti-tank/ bar mine; prieštralinė ~ anti-sweeper mine; sausumos ~ land/ground mine; slegiamoji
~ pressure mine; užtaisytoji ~ poised mine; valdomoji ~ command detonated mine, controllable mine; veikiančioji ~ service mine;

170 padėti ~ą lay/position a mine; perjungti ~ą į saugos padėtį disarm a mine minavimas mining, mine laying; skubus
~ urgent mining; strateginis ~ strategic mining; šabloninis ~ pattern mine laying; taktinis ~ tactical mining minininkas minelayer ministerija ministry, department; Gynybos ~
Ministry/Department of Defence; Krašto apsaugos ~ Ministry of National Defence;
Užsienio reikalų ~ Ministry of Foreign Affairs;
Vidaus reikalų ~ Ministry of the Interior ministr|as minister, secretary; ~o pavaduotojas deputy minister, undersecretary; gynybos ~ minister of defence; JAV užsienio reikalų ~ US Secretary of State; vice~ vice minister minosvaid|is mortar; ~žio sviedinys mortar bomb/shell; ~žio ugnis mortar fire minuoti mine, lay (laid) a mine miręs dead mirti die, pass away; ~ badu die of hunger/ starvation; ~ nuo žaizdų die of wounds; ~ už savo šalį die for one’s country mirtin|as deadly, lethal, mortal; ~a baimė mortal fear; ~a dozė deadly/lethal dose; ~ ginklas lethal weapon; ~a žaizda mortal wound mirtingum|as death rate, mortality; ~o laipsnis lethality mirtis death, demise mirusieji the dead misij|a 1 mission; ~ faktams nustatyti factfinding mission; slapta ~ stealth mission; taikos palaikymo ~ peacekeeping mission; vykdyti ~ą carry out/execute/perform a mission; vykti į ~ą go on a mission 2 (atstovybė) legation mišinys mixture, blend, compound, mix; drąsos ir optimizmo ~ blend of optimism and courage; savaime įsiliepsnojantis ~ self-ignition mixture mišios mass mišr|us mixed; ~i kariuomenė two-tier army; ~ kontingentas mixed contingent mityba nutrition, nourishment; bloga ~ malnutrition miting|as rally; protesto ~ protest rally; surengti ~ą hold a rally mitinguoti rally

naikinti

171 mobilizacija mobilization; dalinė ~ partial mobilization; visuotinė ~ total/full/general mobilization mobilizuo|ti mobilize; ~jamosios pajėgos mobilizable force mobilumas mobility; didelis ~ high mobility mobil|us mobile; ~ioji gynyba mobile defence modeliavimas modelling; kovos veiksmų ~ war games modelis model, pattern; paskutinis tanko ~ latest tank model modeliuoti simulate modernizuotas modernized, updated, upgraded; ~ tankas upgraded tank modernizuoti modernize, update, upgrade;
~ ginkluotę upgrade weaponry; ~ įrangą update equipment modifikacija modification modifikuotas modified modifikuoti modify mokėjimas 1 (apie pinigus) payment 2
(sugebėjimas) ability, skill, knowledge, proficiency; geras užsienio kalbų ~ good knowledge of foreign languages mokestis tax, pl dues, duty, fee; muito ~ customs duty; nario ~ membership dues; pajamų ~ income tax mokėti 1 pay (paid); ~ grynais pay in cash
2 (sugebėti) be (was/were, been) able, can
(could); ~ kalbą know a language mokym|as teaching, training, instruction;
~ai exercise; realieji ~ai live exercise; rikiuotės ~ drill; tarptautiniai ~ai international exercise; tolesnis ~ follow-up training; trijų kariuomenės rūšių ~ai triservice exercises; ~asis šaudyti į taikinį target practice; suteikti vietą ~ams host exercises mokyti teach (taught), train, instruct, drill;
~ naudoti sprogmenis train to use explosives mokytis study; ~ akademijoje study at the academy; ~ šaudyti practise shooting mokom|asis training; ~ batalionas training battalion; ~oji kulka dummy bullet momentas moment, instant monitorius visual display unit moral|ė 1 (kovos dvasia) morale; silpna/

stipri ~ low/high morale; susilpninti priešo ~ę undermine the enemy’s morale; sustiprinti ~ę boost/raise/improve morale
2 (principai) pl morals, morality; ~ės standartai standards of morality; visuomenės ~ public morals moralumas morality moral|us moral; ~ elgesys moral behavio(u)r;
~inė parama moral support; ~inė pergalė moral victory moteris woman (pl women), female motociklas motorcycle motor|as motor, engine; ~inė valtis motorboat motorizuot|as motorized; mounted; ~ieji pėstininkai motorized infantry; ~oji divizija motorized division mušimas beating mūš|is battle, combat, engagement, fight;
~iai mieste urban/city fighting; artimasis ~ close combat; lemiamasis ~ decisive battle; pasitiktinis ~ meeting engagement; pavieniai ~iai sporadic fighting; laimėti ~į win a battle; pralaimėti ~į lose a battle; žuvęs ~yje killed in action mušti beat (beat, beaten); (daužyti) batter;
~ būgną beat the drum

N nacionalin|is national; ~ės mažumos national minorities nacionalizmas nationalism nagrinėjimas analysis; išsamus ~ thorough analysis nagrinėti analize, examine, deal (dealt) with;
~ problemą analize/examine a problem naikinam|asis destructive; ~oji galia destructive power naikinim|as destruction, annihilation, eradication, extermination, devastation; ~o tikimybė kill probability; masinis ~ mass destruction; tyčinis branduolinių ginklų
~ emergency destruction of nuclear weapons naikinti destroy, annihilate, crush, eradicate, exterminate, devastate

naikintojas naikintojas destroyer, annihilator, exterminator naikintuvas fighter; gaudantysis ~ fighter interceptor; visoris ~ all-weather fighter napalmas napalm nar|ys member; asocijuotasis ~ associate member; sukarintos organizacijos/grupės
~ paramilitary; NATO ~ė member nation; tapti ~iu join, become a member (of) narystė membership; kreiptis dėl ~s apply for membership; siekti ~s seek membership; visateisė ~ full membership narkotik|as drug, narcotic; prekyba ~ais drug trafficking narsa valour, courage, bravery narsus valiant, brave, courageous našta burden; dalytis ~ share the burden natūral|us natural; ~i priedanga natural cover naud|a use, profit, benefit, good, gain; asmeninė ~ personal gain; be ~os without use, useless; duoti ~os be of use/benefit
(to); kieno ~ai in smb’s favour; kokia ~? what’s the use?; šalies ~ai for the benefit of the country naudingas useful (to), beneficial (to); ~ būsimai karjerai beneficial for future career naudingumas usefulness, utility naudojim|as use, exploitation, utilization; bendram ~ui for general use; riboto ~o restricted naudoti use, make (made) use (of), employ, utilize, apply, exploit; ~s proga take an opportunity; pradėti ~ field; pradėti ~ naują ginkluotę introduce new armaments; skirtas ~s tik ginkluotųjų pajėgų nariams restricted to members of the Armed Forces naujok|as recruit, conscript, draftee; imti
~us recruit navigacija navigation; radio~ radio navigation neaiškum|as vagueness, ambiguity; pilnas
~ų full of ambiguities neaišk|us unclear, vague, ambiguous; ~i prasmė vague meaning neapdairumas negligence neapdairus negligent, incautious neapgalvotas reckless, thoughtless, unconsi-

172 dered; ~ žingsnis unconsidered move neapibrėžt|as indefinite, uncertain,vague;
~i terminai indefinite terms neapibrėžtumas uncertainty, vagueness neapsaugotas exposed neatidėliojant without delay, immediately, promptly neatidėliotin|as immediate, urgent, pressing;
~ dėmesys urgent attention; ~os priemonės immediate measures neatitaisom|as irreparable, irretrievable; ~a žala irreparable damage/harm; ~i nuostoliai irretrievable losses neatitinkantis inconsistent (with), incompatible (with); ~ principų inconsistent with the principles neatpažinimas misidentification; kovinis ~ combat misidentification neatpažinti misidentify neatsakingas irresponsible; ~ požiūris irresponsible attitude neatsakingum|as irresponsibility; dėl ~o due to irresponsibility neatsilikti keep (kept) up with, keep (kept) abreast (of); ~ nuo paskutiniųjų įvykių keep abreast of the latest events neatskiriam|as inseparable (from), inherent
(in), integral (to); ~a dalis integral part;
~ai susijęs inseparably linked; ~ nuo demokratijos inherent in democracy neatšaukiamas irrevocable; ~ įsakymas irrevocable order; ~ sprendimas irrevocable decision nebereikaling|as unnecessary, redundant; ~i darbuotojai redundant employees nedalomas indivisible nedegus non-flammable nedelsiant without delay, immediately, promptly nedrausmingas indisciplined nedrausmingumas indiscipline negailestingas merciless, pitiless, ruthless, cruel, relentless; ~ elgesys ruthless behavio(u)r; ~ priešas relentless enemy negalimas impossible, improbable negaliojan|tis invalid, null, void; padaryti
~tį invalidate, nullify neginkluot|as unarmed; ~a kova unarmed combat 173 negyvas dead negraižtvinis smooth-bore; ~ šautuvas smooth-bore rifle nehumaniškas inhumane; ~ elgesys su karo belaisviais inhumane treatment of prisoners of war neįmanom|as impossible; ~a užduotis impossible mission neįslaptint|as unclassified; ~a informacija unclassified information neišvažiuojam|as impassable; visiškai ~i keliai totally impassable roads neišvengiam|as imminent, unavoidable, inescapable, inevitable; ~os pasekmės inevitable consequences; ~ pavojus imminent danger neįtikėtin|as incredible, unbelievable, inconceivable, improbable, unlikely; ~a pabaiga improbable outcome; ~os sąlygos unbelievable conditions; ~ paaiškinimas incredible explanation neįveikiam|as insurmountable, insuperable;
~a kliūtis insurmountable obstacle neįžiūrim|as indiscernible; beveik ~i skirtumai almost indiscernible differences nejudant|is stationary, static; ~i transporto priemonė stationary vehicle; ~ vaizdas static picture nejudrus stationary, static; ~is patrulis standing patrol; ~is taikinys stationary target nekalt|as innocent (of); ~i žmonės innocent people nekompetentingas incompetent; ~ vadovavimas incompetent leadership nekompetentingumas incompetence; profesinis ~ professional incompetence nekvalifikuotas unqualified, incompetent, unskilled; ~ instruktorius unqualified instructor nelaimė misfortune, disaster, mishap; didelė
~ calamity/catastrophe; eismo ~ road/traffic accident; gaivalinė ~ natural calamity nelaisv|ė captivity; būti ~ėje be in captivity; laikyti ~ėje hold/keep smb captive/prisoner; paimti į ~ę capture/take smb prisoner; patekti į ~ę be taken prisoner; paleisti iš
~ės release from captivity; paėmimas į ~ę capture nelegalas illegal (person), immigrant, alien

nepaprast|as nelegalus illegal; ~ imigrantas illegal immigrant neleisti prevent (from), preclude (from), deny, discourage (from); ~ atakuoti prevent from attacking; ~ išplisti localize; ~ naudotis slapta informacija deny access to classified information; ~ plisti ligai localize a disease nelydimas unaccompanied neliečiam|as inviolable; ~a teritorija inviolable territory neliečiamumas inviolability; sienų ~ inviolability of borders nemokamai free (of charge), for free nemokamas free (of charge); ~ mokslas free education nenugalim|as invincible, unconquerable, insuperable, insurmountable; ~oji kariuomenė invincible/unconquerable army; ~i sunkumai insuperable difficulties; ~ noras irresistible wish nenumatyt|as unforeseen; dėl ~ų aplinkybių due to unforeseen circumstances; ~ atvejis contingency nenuspėjamas unpredictable neoficial|us unofficial, informal, off the record; ~i informacija information off the record; ~ pokalbis informal conversation nepaisant regardless (of), in spite of, despite, notwithstanding nepaisyti ignore, neglect, disregard; ~ pavojaus ignore/defy danger nepakeičiamas irreplaceable; ~ vadovas irreplaceable leader nepakenčiamas excruciating, unbearable, intolerable, insufferable nepaklusnumas disobedience, insubordination nepaklusnus disobedient, insubordinate nepaklusti disobey; ~ įsakymams disobey orders nepalank|us adverse, unfavourable, disadvantageous; ~ios aplinkybės adverse circumstances; ~ios sąlygos unfavourable conditions nepalaužiam|as unshakeable, firm, steadfast; ~a ištikimybė unshakeable loyalty; ~ ryžtas steadfast determination nepaprast|as unusual, uncommon, extraor-

nepasisekti dinary, singular, exceptional, special; ~asis posėdis special meeting; ~ieji įgaliojimai extraordinary powers nepasisekti fail nepastebėti overlook nepastovumas changeability, instability, variability nepastov|us changeable, unstable, variable, transient; ~ charakteris unstable/fluctuating character; ~i situacija volatile situation; ~i temperatūra fluctuating temperature; ~ vėjas changeable wind nepataikymas miss nepataikyti miss, fail to hit; ~į taikinį miss the target nepataisom|as irreparable; ~a transporto priemonė irreparable vehicle nepatyręs inexperienced, raw; ~ šaulys inexperienced shot; ~ šauktinis raw recruit nepavyk|ti fail; ~ęs perversmas abortive coup neperšaunam|as bullet-proof; ~oji liemenė bullet-proof vest, flak, flak-jacket neperšlampam|as impermeable, impervious
(to), waterproof, water-repellant, waterresistant; ~i batai waterproof boots; ~os dėžės waterproof cases nepertraukiam|as uninterrupted, continuous, sustained; ~os pastangos sustained efforts nepiln|as partial, incomplete; ~ais duomenimis according to incomplete data; ~os sudėties būrys understrength platoon; ~ sąrašas incomplete list nepilotuojamas unmanned; ~ erdvėlaivis unmanned spacecraft nepraeinam|as impassable; ~i pelkynai impassable marshes nepralaidus impermeable; ~ orui airtight; ~ vandeniui watertight/waterproof nepridengt|as exposed; ~a vietovė exposed ground; ~as sparnas exposed flank; ~os kūno vietos exposed parts of the body neprieinam|as inaccessible, unapproachable, impregnable; ~a tvirtovė impregnable fortress; ~ objektas inaccessible object nepriklausomas independent (from), sovereign

174 nepriklausomyb|ė independence (from); atkurti ~ę restore independence; pasiekti
~ę gain independence nepritarimas disapproval; griežtas ~ strong disapproval nepritarti disapprove (of); ~ kieno elgesiui disapprove of smb’s behavio(u)r neprivalomas optional, not obligatory/compulsory neprognozuojam|as unpredictable; ~os pasekmės unpredictable consequences neramum|ai unrest, disturbance; išlikę ~ residual unrest; pilietiniai ~ civil disturbance; visuotiniai ~ popular unrest; sukelti ~us stir up unrest neregistruotas unregistered; ~ šautuvas unregistered rifle nereguliarus irregular neribot|as unlimited, limitless, unrestricted; ~a valdžia absolute power; ~ laikas indefinite time nerūpestingas casual, careless, negligent;
~ požiūris casual attitude; ~ vairuotojas careless driver nesąmoningas unconscious; ~ veiksmas unconscious move nesantaika discord, disagreement, feud; giliai įsišaknijusi etninė ~ deep-seated/ deep-rooted ethnic feud nesaug|us insecure, unsafe; jaustis ~iam feel insecure nesavanaudišk|as unselfish; ~i motyvai unselfish motives nesėkmė failure, debacle; visiška ~ complete failure nesilaikymas breach, non-observance, inobservance; nuostatų ~ breach of regulations; susitarimo ~ breach of an agreement; tvarkos ~ breach of order nesilaikyti breach; ~ pažado breach/break a promise neskelbtinas off the record nestabilumas instability; politinis ~ political instability nestabil|us unstable; ~i situacija unstable situation nestandartinis substandard nesuderinam|as incompatible (with); tarpusavyje ~i mutually incompatible

175 nesuderinamumas incompatibility; visiškas
~ total incompatibility nesugebėjim|as incompetence; atleisti dėl
~o dismiss for incompetence nesutaikom|as irreconcilable; ~i prieštaravimai irreconcilable contradictions nesutarim|as disagreement, discord, variance; ~o objektas sticking point nesutarti disagree, be (was/were, been) at variance, be (was/were, been) in disagreement nesvarum|as weightlessness; priprasti prie
~o become accustomed to weightlessness nešališkas unbiased, impartial; ~ požiūris impartial/unbiased attitude nešališkumas impartiality nešarvuot|as unarmo(u)red; ~oji transporto priemonė unarmo(u)red vehicle nešiojam|asis portable, man-portable; ~oji radijo stotis portable radio station nešti carry; ~ vėliavą bear a flag neštuvai stretcher, litter neteisėt|as illegal, unlawful, illicit, outlawed;
~i ginklai illegal weapons; ~i veiksmai illegal actions; ~os priemonės illicit measures;
~ susibūrimas unlawful assembly netekimas loss; sąmonės ~ loss of consciousness netekti lose (lost); ~ drąsos lose the nerve;
~ kantrybės lose patience; ~ sąmonės lose consciousness, become unconscious netekt|is loss; kovinės ~ys battle casualties; masinės ~ys mass casualties netyčinis unintentional, unpremeditated, accidental, unconscious netikėtai unexpectedly, by surprise netikėtas unexpected; ~ puolimas surprise attack netikėtumas unexpectedness, surprise netoliese nearby, in the vicinity (of), close
(to)
netrukdomas unimpeded, unhampered; ~ privažiavimas unimpeded access netvark|a disorder, mess; sukelti ~ą mess up, make a mess netvarking|as messy, untidy, disorderly;
~a apranga untidy dress; būti ~am be in a mess netvirt|as unstable, unsteady, shaky; ~a

nugalėti taika unstable peace neutralitet|as neutrality; panaikinti ~ą revoke neutrality neutralizavimas neutralization, disposal neutralizuoti neutralize neutralum|as neutrality; ~o politika neutral policy neutral|us neutral; ~i teritorija neutral territory; ~ūs vandenys neutral waters; politiškai ~ politically neutral neužtaisytas unloaded nevaržomas free, unrestricted, unlimited;
~ priėjimas unrestricted/unlimited access
(to)
nežmonišk|as inhuman, inhumane; ~ elgesys inhumane treatment; ~os sąlygos inhuman conditions norm|a norm, standard; aprūpinimo ~ required supply rate; dienos aprūpinimo ~ one day’s supply; elgesio ~os norms/standards of behavio(u)r; kovinio aprūpinimo dienos ~ combat day of supply; nukrypimas nuo ~os deviation/departure from the norm; sąnaudų ~ consumption rate; socialinės ~os social norms; standartinė dienos tiekimo ~ standard day of supply; teisės ~ rule of law; teisinės ~os legal regulations; tiekimo ~ available supply rate; padaryti
~ institutionalize norminis standard; ~ dokumentas standard document normuoti ration; ~ vandenį ration water not|a note; įteikti protesto ~ą submit a note of protest; pasikeitimas diplomatinėmis
~omis exchange of diplomatic notes nubaudimas punishment, penalty nubausti punish (for), penalize; (pinigine bauda) fine nubyrėjim|as attrition; ~o procentas attrition rate nubrozdinim|as abrasion; patirti daugybę
~ų suffer multiple abrasions nudegim|as burn; pirmojo laipsnio ~ firstdegree burn; spindulinis ~ flash burn; gydyti nuo stiprių ~ų treat for major burns; patirti stiprius ~us suffer severe burns nugalėti overcome (overcame, overcome), surmount, defeat, beat (beat, beaten), win
(won) a victory; ~ baimę overcome fear; ~

nugalėtojas kliūtis surmount obstacles; ~ priešą defeat the enemy nugalėtojas winner, victor; (užkariautojas) conqueror nuginkluoti disarm nugriauti pull down nugrimzti sink (sank, sunk), submerge nuimti take (took, taken) off, remove nukentėjusysis victim nukreipti direct, guide, divert, channel
(into), orient, orientate (towards), canalize; (daryti nuorodą) refer to; ~ diskusiją steer a discussion (from); ~ eismą divert the traffic; ~ ginklą level/point a weapon
(at); ~ pabūklą į taikinį train a gun on the target; ~ pastangas channel efforts
(into); ~ smūgį aim/direct a blow (at); ~ visuomenės dėmesį divert pubic attention away (from) nukrypimas deviation, divergence, digression, deflection, departure; ~ nuo taisyklių deviation from the rules; ~ nuo temos digression from the subject nukrypti diverge (from), deviate (from), digress (from), depart (from); ~ nuo kurso deviate from the course; ~ nuo pradinio plano deviate from the original plan; ~ nuo temos digress from the topic nuleistuk|as trigger; nuspausti ~ą pull/squeeze the trigger nulemti predetermine, determine, decide, govern; ~ apsisprendimą govern one’s decision nul|is zero, nought, nil; rezultatas 2:0 score of two to nil; virš ~io above zero; žemiau
~io below zero numalšinimas suppression, putting down numalšinti 1 suppress, put (put) down, subdue, quell; ~ maištą suppress/crush a rebellion/uprising; ~ minią quell the crowd; ~ riaušes quell a riot; ~ sukilimą put down a rebellion 2 (troškulį) quench; (alkį) satisfy, appease; (skausmą) soothe numatymas foresight, forecast, prediction numat|yti 1 (planuojant) foresee (foresaw, foreseen), foretell (foretold), forecast (forecast), predict, schedule, estimate, project;
~ augimo greitį project growth rate; ~ baigtį forecast the outcome; ~ galimas

176 kliūtis foresee possible obstacles/setbacks;
~ pasekmes predict consequences; ~ sunkumus foresee difficulties; ~ytas atvykimo/išvykimo laikas estimated time of arrival/departure 2 (dokumente) provide for, allow for; įstatymas ~o tokį atvejį the law provides for such a case 3 (nujausti) anticipate; ~ pasipriešinimą anticipate resistance numatom|as foreseeable, prospective; ~i pasikeitimai foreseeable changes; ~ planas prospective plan numeris number; automobilio registracijos
~ registration number, vehicle registration; eilės ~ serial (number); klasifikacijos
~ role number; papildomas telefono ~ extension; taikinio ~ target number; transportavimo ~ chalk number numeruoti number numesti drop, throw (threw, thrown) down;
~ bombą drop/release a bomb; ~ (krovinį ir pan.) iš lėktuvo airdrop; ~ parašiutu drop by parachute numetimas drop(ping), throwing down, airdrop (iš lėktuvo) nuniokojimas devastation nuniokoti devastate, ravage, lay (laid) waste
(to); ~ šalį ravage a country nuobaud|a penalty, punishment; drausminė ~ disciplinary punishment; karinė ~, apribojant privilegijas restriction of privileges; paskirti griežtą ~ą impose/inflict a tough penalty nuodai poison nuoding|as poisonous, toxic; ~osios dujos toxic gas nuodugnus thorough, exhaustive, comprehensive, profound; ~ patikrinimas thorough inspection nuokalnė forward slope, gradient, slant; stati
~ steep slope nuokrypis deviation; galimasis ~ probable error nuolatin|is constant, standing, continual, steady, permanent, regular; ~ė apsauga permanent protection; ~ komitetas standing committee; ~ė priežiūra constant supervision nuolauž|a fragment, chip, splinter; ~os de-

177 bris, rubble, wreckage; ~ų krūva heap of rubble; išvalyti ~as remove debris nuolyd|is depression, inclination, gradient;
~žio kampas angle of depression; status ~ steep gradient/slope nuomon|ė opinion; ~ių skirtumas difference of opinions; būti vienos ~ės share the opinion, concur (with); mano ~e in my view/opinion, to my mind; pareikšti savo ~ę have one’s say; viešoji ~ public opinion nuoroda reference; tinklo ~ grid reference; žemėlapio ~ map reference nuosaik|us moderate, temperate; ~ios pažiūros moderate views; ~i nuomonė moderate opinion nuosėdos residue; radioaktyviosios ~ rainout nuosekl|us consistent; ~i užsienio politika consistent foreign policy nuostata attitude (to/towards), standpoint, stand nuostat|ai pl regulations, rules, pl provisions; statute; laikytis ~ų comply with the regulations; pažeisti Ženevos konvencijos ~us infringe on the provisions of the Geneva
Convention
nuostol|is loss, damage; ~iai wastage;
(karo) ~ casualties; atlyginti ~ius recover losses; branduolinio puolimo ~iai nuclear damage; branduoliniai šalutiniai ~iai nuclear collateral damage; dideli ~iai severe damage, heavy casualties/losses; koviniai ~iai battle casualties; materialiniai ~iai material damage; nedideli
~iai light damage; (ne)grįžtamieji ~iai
(ir)replaceable/(ir)retrievable losses; nekoviniai ~iai non-battle casualties; netyčiniai/neplanuoti ~iai (civilių gyventojų arba pastatų) collateral damage; sanitariniai ~iai medical losses; vidutiniai
~iai moderate damage; patirti/turėti ~ių incur/sustain/suffer losses nuotol|is distance, range; ~ iki taikinio target range; didžiausias veiksmingasis šaudymo ~ maximum effective range; garantuotas saugus ~ buffer distance; nuožulnusis ~ slant range; saugusis ~ safety distance; trumpas/vidutinis/ilgas ~ short/medium/long range; veikimo ~ range;

nusipelnęs veiksmingasis šaudymo ~ effective range of fire; nustatyti ~į estimate the distance nuotrauk|a photo, photograph, picture; rentgeno ~ X-ray; padaryti rentgeno ~ą
X-ray
nuovargis fatigue, tiredness, weariness, exhaustion nuovoka sense; sveika ~ common sense nuožmus fierce, ferocious; ~ mūšis fierce battle nurašyti write (wrote, written) off; ~ neveikiančias transporto priemones write off inoperative vehicles nurodym|as direction, directive, pl specifications, instruction, regulation, order; aukščio
~ elevation guidance; kovos veiksmų eigos
~ai rules of engagement; mokymų planavimo ~ai exercise planning directive; duoti
~us instruct nurodyti 1 indicate, point (to/at), point out, specify; ~ priežastis specify resons; ~ taikinį designate a target; tiksliai ~ pinpoint
2 refer (to), direct (to); ~ šaltinius refer to the sources nusiaubti devastate, overun (overan, overun); ~ priešo gynybines pozicijas overun enemy defences nusidėvėjimas wear and tear nusidėvėti wear (wore, worn) out nusiginklavimas disarmament; visuotinis ~ total disarmament nusiginkluoti disarm nusikalstamas criminal; ~ veiksmas criminal action nusikalstamum|as crime; organizuotasis ~ organized crime; užkirsti kelią ~ui prevent crime nusikaltėlis criminal, perpetrator; karo ~war criminal nusikaltim|as crime, offence; karo ~ai war crimes; padaryti ~ą commit/perpetrate a crime nusileidimas descent, landing, touchdown;
~ parašiutu parachute descent nusileisti 1 descend, go (went, gone) down, land 2 (pasiduoti) give (gave, given) up/in, yield, concede nusipelnęs distinguished; ~ pareigūnas distinguished official

nusipelnyti nusipelnyti deserve; ~ pagyrimo deserve praise nusitaikymas aiming (at), homing (in on), homing guidance; aktyvusis ~ active homing guidance; pusiau aktyvus ~ semi-active homing guidance nusitaikyti take (took, taken) aim (at), home in on; ~ į taikinį take aim at a target, acquire a target nusižengimas offence, misdemeanor; drausminis ~ disciplinary offence; rimtas ~ serious offence nusižengti offend, commit an offence nusižudyti commit suicide nuslėpimas concealment, blackout; žinių ~ news blackout nuslėpti conceal, withhold (withheld), cover up, black out; ~ informaciją black out/ withhold information nuslopinimas suppression, repression; tiesos
~ suppression of the truth nuslopinti suppress, stifle, repress, smother, silence, deaden; (garsą) muffle; ~ sąžinės balsą stifle the voice of consciousness; ~ skausmą deaden the pain; ~ sukilimą suppress a rebellion; ~ ugnį smother the fire nuspausti press (down), push; ~ akceleratorių press the accelerator; ~ mygtuką push the button; ~ nuleistuką squeeze the trigger nuspėjam|as predictable; ~a reakcija predictable reaction nuspėjimas prediction, forecast nuspėti predict, foresee (foresaw, foreseen), forecast (forecast); ~ priešo veiksmus predict enemy actions nuspręsti decide, make (made) up one’s mind nustatymas determination, establishment, ascertainment; buvimo vietos ~ location; fakto ~ establishment of the fact; nuotolio ~ range finding, ranging; taikiklio ~ adjustment of the sight; taikinio ~ target acquisition; tapatybės ~ identification nustatyt|as determined, defined, set, fixed;
~a data fixed/set date; ~os formos pranešimo tekstas formatted message text nustatyti determine, define, set (set), fix, estimate, establish; (išsiaiškinti) ascertain;

178
~ avarijos priežastį determine/ascertain the cause of the accident; ~ datą set/fix the date; ~ faktus establish/ascertain the facts;
~ nuotolį estimate/determine the distance;
~ ribas determine the boundaries, set limit
(to); ~ signalo vietą locate the source of the signal; ~ taisykles establish rules; ~ vietą spot; ~ žadintuvą set the alarm clock
(for)
nušauti shoot (shot) dead nutaikyti aim (at), point (at); ~ ginklą zero in on nutarim|as decision, resolution; pagal ~ą under the provision; priimti ~ą take/make a decision nutarti decide, come (came, come) to a decision nuteisti convict (of), sentence (to), condemn
(to); ~ mirti sentence/condemn to death;
~ už tėvynės išdavimą convict of high treason nutekėjimas leak; informacijos ~ leak of information nutekėti (apie informaciją) leak (out) nutildyti silence; ~ priešo pabūklus silence enemy guns nutraukimas 1 (sustabdymas) cessation, discontinuance, stoppage, severance; branduolinių bandymų ~ discontinuance of nuclear tests; karo veiksmų ~ cessation of hostilities; kovos ~ disengagement; ugnies ~ ceasefire
2 (sutrukdymas) interruption nutraukti 1 cease, stall, discontinue, stop, terminate, abort, cut (cut) off, put (put) an end
(to); ~ ataką stall an attack; ~ diplomatinius santykius break off diplomatic relations; ~ kontraktą terminate a contract; ~ kovos veiksmus ir atsitraukti disengage; ~ paslaugas discontinue service; ~ šaudymą cease shooting; ~ tiekimą cut off supply;
~ ugnį hold fire, cease fire/engagement; laikinai ~ suspend 2 (pertraukti) interrupt, disrupt; ~ mokslą interrupt studies; ~ pokalbį interrupt a conversation, cut in on a conversation 3 (panaikinti) cancel, break
(broke, broken), sever; ~ ryšius sever links;
~ sutartį cancel a treaty 4 tear (tore, torn) off; ~ koją tear off a leg nutrinti (odą) chafe

179 nutūpim|as landing, touchdown; priverstinis
~ emergency landing; skridimas be ~o non-stop flight nutūpti land nuversti overthrow (overthrew, overthrown), topple, depose; ~ vyriausybę overthrow/ topple the government nuvertimas overthrow nužudymas killing, murder, assassination nužudyti kill, murder, assassinate, put (put) smb to death, slay (slew, slain)

O objekt|as object, feature, objective, target;
~o rajonas objective area; dirbtiniai
~ai man-made features; dirbtiniai vietovės ~ai culture; gamtiniai ~ai natural features; griovimo ~ demolition target; numatytas griauti ~ uncharged demolition target; numatytasis griauti ~ reserved demolition target; sprogdinimo
~ charged demolition target; tarpinis ~ intermediate objective; išlaikyti ~ą hold a feature objektyvus objective, unbiased, impartial; ~ pranešimas unbiased report; ~ sprendimas objective judgement oficial|us official, formal; ~ atstovas official representative; ~i kalba formal language okupaci|ja occupation; ~nės pajėgos occupation forces; ~nis režimas occupation regime okupantas invader, occupier okupuot|i occupy; ~as rajonas area under occupation operacij|a 1 operation; ~ be išankstinio pasirengimo ad hoc operation; ~ nenumatytomis aplinkybėmis contingency operation; antitechninė ~ anti-matériel operation; atitraukimo ~ withdrawal operation; atsako į krizę ~ crisis response operation; atvira ~ overt operation; daugiataučių pajėgų ~ combined operation; demonstratyvioji ~ demonstration; desantavimo
~ airborne operation; humanitarinė ~ humanitarian operation; ilgalaikė kovinė
~ sustained combat operation; įsibrovimo

order|is
~ intruder operation; įvairių kariuomenės rūšių (jungtinė) ~ joint operation; jūrų ~ maritime operation; jūrų desanto ~ amphibious operation; minų ~ mine warfare; nekovinės ~os operations other than war; paieškos ir gelbėjimo ~ search and rescue operation; paramos ~ supporting operation; priešlėktuvinė ~ counter-air operation; puolamoji oro erdvės gynybos ~ offensive counter-air operation; rajono ~os area operations; savarankiškoji ~ autonomous operation; slaptoji ~ clandestine/covert operation; sulaikymo ~ delaying operation; sulaikomoji ~ area interdiction operation; vienalaikės ~os simultaneous operations; atšaukti ~ą cancel an operation; nutraukti
~ą abort an operation; pradėti didelę ~ą launch a major operation; surengti ~ą mount an operation 2 med. operation, surgery; skubi ~ emergency operation; atlikti
~ą perform an operation (on) operacinė surgery, operating room operatyvinis operational; ~ planavimas operational planning; ~ valdymas operational control operatyv|us expedient, effective; ~ūs veiksmai expedient actions; ~ vadovavimas effective command operatorius operator; radijo ~ radio operator oponentas opponent; politinis ~ political opponent opozicij|a opposition; būti ~oje be in opposition (to) optin|is optic, optical; ~ė įranga optics; ~ prietaisas optical device; ~ taikiklis optic sight; tanko ~ė įranga optics of the tank or|as 1 air; ~o antpuolis air raid; ~o ataka air attack/strike; ~o desantas air troops;
~o desantinis airborne; ~o erdvė airspace;
~o placdarmas airhead; gabenamas ~u airborne/airmobile; karinės ~o pajėgos air force; nepraleidžiantis ~o airtight; sprogimas ~e airburst; transportavimas ~u airlift; transportuoti ~u airlift; užterštas
~ contaminated/polluted air 2 weather; palankus ~ favo(u)rable weather order|is warrant; arešto ~ arrest warrant; kratos ~ search warrant; kratos ir paėmimo

ordin|as
~ search and seizure warrant; išduoti ~į areštui issue a warrant for smb’s arrest ordin|as order; apdovanoti ~u decorate with an order oreivis airman (pl airmen) organas body, organ; įstatymų leidybos ~ legislative body; priežiūros/kontrolės ~ supervisory body; vyriausybės ~ organ of the government organizacija organization, establishment;
Europos saugumo ir bendradarbiavimo
~ the Organization for Security and Cooperation in Europe; nevyriausybinė ~ non-governmental organization; vienijanti
~ umbrella organization organizacin|is organizational; ~iai sugebėjimai organizational capabilities; ~ komitetas organizing committee organizatorius organizer organizavimas organization; ryšių tinklo ~ netting; tiekimo ~ organization of supply organizuotas organized; ~ nusikalstamumas organized crime organizuoti organize, arrange, hold (held);
~ instruktažą arrange a briefing orientac|ija orientation; ~ijos praradimas whiteout; ~inis sportas orienteering; ~inis taškas reference point; ~inis (apytikris) planas tentative plan; netekti ~ijos loose one’s bearings orientavimas (pabūklo) alignment orientyras landmark, mark, reference point, guide sign; antžeminis ~ landmark orientuoti orient, orientate; ~s orient/orientate oneself orkestras band; bataliono/pulko ~ pipes and drums; pučiamųjų ~ brass band orlaivis aircraft (pl aircraft); atakos ~ assault aircraft; gaudantysis ~ interceptor; nuotolinio valdymo ~ remotely piloted vehicle; transporto ~ transport aircraft

P paaiškinamumas interpretability paaiškinimas explanation, clarification, interpretation; vaizdų ~ imagery interpretation

180 paaiškinti explain (to), make (made) smth clear, clarify paaukštinim|as 1 (tarnyboje) promotion;
~o sąrašas promotion list 2 (pakyla) podium, platform, dais paaukštinti 1 heighten 2 (tarnyboje) promote (to) pabaiga end, conclusion, finish pabaigti end, finish, complete; ~ kalbą conclude a speech; ~ užduotį be through with one’s task pabėgėl|is refugee, fugitive, escapee, runaway, defector; politinis ~ political refugee; suteikti ~iams prieglobstį shelter fugitives; nepertraukiama ~ių srovė steady flow of refugees pabėgimas` escape, flight, desertion, defection; ištrūkimas ir ~ evasion and escape pabėgti escape, flee (fled), defect, desert;
~ iš nelaisvės escape from captivity; ~ iš šalies flee the country; ~ į Vakarus defect to the west pablogėjimas worsening, deterioration; santykių ~ deterioration of relations; sveikatos
~ health deterioration pablogė|ti deteriorate, worsen, become
(became, become) worse; santykiai ~jo relations deteriorated pabloginimas aggravation pabloginti aggravate, make (made) worse, compound; dar labiau ~ situaciją further aggravate/compound the situation pabrėžti emphasize, underline, underscore, stress, lay (laid)/put (put) stress (on), highlight pabūkl|as gun, cannon, piece of ordnance;
~ai ordnance; ~ų ugnis gun/shell fire; artilerijos ~ai ordnance; didelės galios ~ high-power gun; prieštankinis ~ anti-tank gun; savaeigis ~ self-propelled gun; toliašaudis ~ long-range gun padalijimas division padalinys subunit, detachment, attachment, detail, element; bataliono ~ subunit of a battalion; kovos ~ combat element; kovinės paramos ~ combat support element; ryšių
~ signals (detachment); saugos ~ screen padalyti divide (among/between); ~ į grupes divide into groups; ~ pusiau divide into

181 half; ~ 20 iš 5 divide 20 by 5; ~ tarp abiejų pusių divide between the two parties padanga tire, tyre padarin|ys consequence, result, aftermath, effect, outcome; ilgalaikiai ~iai long-term effects padegam|asis incendiary; ~oji bomba incendiary bomb padegėjas arsonist padegim|as arson; įtarti ~ą suspect arson padegti set (set) fire (to), set (set) on fire padėjėjas assistant padėka commendation, acknowledgement padėklas 1 (valgiams) tray 2 pallet, pad, stand padėti 1 lay (laid), put (put) (down), place;
~ į vietą replace 2 (pagelbėti) help, assist, aid padėt|is 1 (vieta) position, location, situation; ~ erdvėje attitude; geografinė ~ bearings, geographical situation 2 (būklė) condition, state, status, standing, situation; ~ be išeities stalemate, deadlock; apsiausties ~ state of siege; aukščiausios parengties ~ red alert; aukštesnė ~ superiority; įprastinės parengties ~ green alert; įtempta ~ state of tension; karinė ~ state of war, martial law; kebli ~ awkward situation, predicament; kritinė ~ emergency; nepaprastoji ~ karo metu emergency in war; nepaprastoji/ypatingoji ~ state of emergency; padidintos parengties ~ yellow alert; politinė ~ political situation; šeimyninė ~ marital status; tarptautinė
~ international situation; žemesnė ~ inferiority; paskelbti/įvesti/nutraukti karinę ~į declare/impose/lift martial law; pastatyti ką į nepatogią ~į place smb at a disadvantage padidėjimas increase (in), augmentation, boost, enhancement, enlargement, growth, rise, upsurge; ginkluotės pirkimų ~ increase of armaments procurement; ekonominio augimo ~ increase in economic growth; nusikalstamumo ~ upsurge of crime padidėti increase, grow (grew, grown), rise
(rose, risen); ~ dukart increase twofold padidinti increase, augment, boost, bolster, enlarge, enhance, build (built) up; ~ pa-

pagerinti jėgas augment the force; ~ pasitikėjimą bolster confidence; ~ pastangas/saugumą step up efforts/security; ~ suvokimą enhance awareness padirbt|as fictitious, fake, dummy, false, forged;
~i dokumentai fake documents; ~ parašas fake signature; ~ pasas forged passport padorumas decency padorus decent padrąsinimas encouragement padrąsinti encourage padrožti sharpen; ~ pieštuką sharpen a pencil padvigubinti double; ~ išlaidas double the spending pagal in accordance/conformity/conformance/compliance/correspondence (with), according to pagalb|a aid, help, assistance, relief, support;
~os fondas relief fund; humanitarinė ~ humanitarian aid/assistance; pirmoji (medicinos) ~ first aid; savitarpio ~ mutual aid; ateiti į ~ą come to smb’s aid/rescue; suteikti ~ą give/render help/assistance (to) pagalbin|is auxiliary, ancillary, subsidiary;
~ė įranga ancillary facilities; ~ės pajėgos ancillary forces; ~ uostas secondary port pagalvė pillow pagarb|a respect, deference, hono(u)r, tribute, esteem, regard, consideration; pareikšti
~ą pay hono(u)r/respect/tribute (to);
(pasisveikinant) salute, render a salute; rodyti kam ~ą hold smb in high regard; su tinkama ~ with due respect/deference pagelbėti help, assist, aid, give (gave, given)/ lend (lent) smb a hand pagerbimas hono(u)r, homage, tribute pagerb|ti hono(u)r, pay (paid) homage/ tribute (to); ~iant out of deference, in deference (to) pagerėjimas improvement; santykių ~ improvement of relations pagerėti improve, get (got) better pagerinimas improvement, amelioration; sąlygų ~ improvement of conditions pagerinti improve, make (made) better, upgrade, enhance, amend, ameliorate; ~ reputaciją enhance reputation; ~ situaciją ameliorate/remedy the situation

pagyrim|as pagyrim|as praise, commendation, citation;
~o raštas letter of commendation, certificate of merit; ~ už drąsą commendation for bravery; pelnyti ~ą deserve praise; vertas
~o worthy of praise pagirti praise (for), commend (for) pagirtin|as praiseworthy, commendable, meritorious; ~os pastangos commendable efforts; ~ siekis praiseworthy ambition; ~ stropumas commendable zeal pagreitėti gain momentum, speed (sped) up, quicken, accelerate pagreitinti speed (sped) up, accelerate, quicken, hasten, expedite, precipitate; ~ krizę precipitate a crisis; ~ procedūrą expedite a procedure; ~ reformas accelerate reforms pagreitis acceleration; įgauti ~į gather momentum pagrind|ai pl fundamentals, pl basics, pl principles, pl essentials; karo mokslo ~ principles of war science; iš ~ų radically, thoroughly pagrind|as base, basis, foundation, bottom, pl grounds, cornerstone, pillar, mainstay, backbone; be ~o without foundation; kokiu
~u? on what grounds?; padėti ~us lay the groundwork pagrindin|is basic, main, chief, principal, overriding, fundamental, essential, primary, key, vital, major, pivotal; ~ė mintis main idea; ~ės šaunamojo ginklo dalys essential parts of a firearm; ~ės svarbos dalykas matter of primary importance; ~ė veikla core activities; ~iai dienotvarkės klausimai key issues on the agenda; ~iai organai vital organs; ~iai principai basic principles;
~ės priežastys chief causes/reasons; ~iai pokyčiai major changes; ~iai reikalavimai principal requirements; ~ skirtumas fundamental difference; ~ štabas main headquarters; ~ tikslas overriding goal; ~ vaidmuo pivotal role pagrįst|as well-founded, well-grounded, valid, substantiated, sound; ~ argumentas sound argument; ~a išvada well-founded conclusion; ~os priežastys valid reasons; ~ reikalavimas substantiated claim pagrįsti ground, base (on/upon), subs-

182 tantiate; ~ argumentus faktais ground arguments on facts; ~ savo pasiūlymą substantiate one’s proposal pagrįstumas validity; argumentų ~ validity of arguments pagrobėjas (lėktuvo) hijacker; (žmonių) kidnapper pagrobimas hijacking, kidnapping, abduction pagrobti hijack, kidnap, abduct; ~ karininką snatch an officer paieška search; minų ~ minehunting; priedangos ~ cover search painiava confusion, mess pain|us confusing, intricate; ~ aiškinimas involved explanation; ~i ataskaita intricate account; ~ pranešimas confusing message pais|yti heed, pay (paid) heed/attention
(to), mind pajėg|os force(s), pl troops; atakos ~ assault force; daugiatautės ~ combined force; dengimo ~ covering force/troops; dislokuotosios ~ in-place force; ekspedicinės ~ expeditionary force; ginkluotosios ~ armed forces; greitojo reagavimo ~ rapid reaction force; įgulos ~ garrison force; įsikišančios
(į konfliktą ir pan.) ~ interposing/interposition/ intervening/intervention forces; išorinio pastiprinimo ~ external reinforcing; išsilaipinimo ~ landing force; jungtinės ~ joint forces; jūrų desanto ~ amphibious force; karinės jūrų ~ naval force; karinės oro ~ air force; korpuso ~ corps troops; lydinčiosios ~ escort force; NATO nustatytos
~ earmarked forces; neturinčios konkrečios užduoties ~ uncommitted force; oro
~ air force; oro desanto ~ airborne forces; paliktosios ~ stay-behind force; paramos
~ backup/support force; parengtosios ~ forces in being; pastiprinimo ~ reinforcing force; priešakinės ~ advance force, front line force; priešiškosios ~ opposing forces; priešo ~ hostile/enemy forces; samdinių ~ mercenary troops; saugos ~ guard force; saugumo ~ security forces; sausumos ~ ground/land forces; savanoriškosios ~ volunteer force; savosios ~ friendly/own forces; smogiamosios ~ striking force;

183 specialiosios ~ special forces; sukarintos
~ paramilitary forces; sustiprinimo ~ augmentation force; taikos palaikymo ~ peacekeeping forces; taktinės oro ~ tactical air force; transportuojamosios ~ chalk troops; užtveriamosios ~ barrier forces; vykdymo ~ task force pajėgti be (was/were, been) able to do smth, be (was/were, been) capable of doing smth, manage pajėgumas capability, might, power, strength; dalinio ~ unit strength; gynybinis ~ defensive capability; karinis ~ military might/ power; karinio vieneto ~ unit strength; skraidinimo ~ airlift capability; visas operatyvinis ~ full operating capability pajusti sense, feel (felt); ~ pavojų sense danger pakaitalas substitute (for), replacement (for), acceptable product; ~ nepaprastosios padėties sąlygomis emergency substitute pakankam|as sufficient; ~os atsargos sufficient supllies pakeisti 1 change, alter; modify; ~ įvykių eigą change the course of events; ~ planą modify a plan; ~ tvarkaraštį alter the timetable; šiek tiek ~ požiūrį modify one’s attitude (towards) 2 (kitu) substitute (for), replace, relieve; ~ esamus modelius replace existing models; ~ sargybą relieve the guard; ~ vadą substitute the commander;
~ vieną kitu interchange pakeitimas change, alteration, modification, substitution, replacement; sužeistųjų ~ mūšyje battle casualty replacement pakeliui en route (to), on the way (to) pakelis packet; cigarečių ~ packet of cigarettes pakelti lift, raise, hoist; ~ vėliavą hoist a flag pakenkti damage, harm, impair, undermine;
~ klausai impair one’s hearing; ~ reputacijai undermine smb’s reputation paketas package, parcel; maisto ~ rations pack; sprogstamasis ~ thunderflash pakyla platform, dais, podium pakilimas (reljefo) elevation pakirsti undermine; ~ sistemą undermine the system pakisti change, alter, vary

palapin|ė pakitimas change, alteration, variation; nedidelis ~ slight change paklaida error; galimoji ~ probable error; horizontalioji ~ horizontal error; taiklumo
~ delivery error paklysti lose (lost) one’s way, get (got) lost paklodė sheet paklusnumas obedience paklusnus obedient paklusti obey; ~ įsakymams obey orders; ~ viršininkams obey superiors pakopa stage, level; aukščiausia ~ highest level pakrant|ė shore, coast, littoral; ~s sargyba/ sargybinis coast guard; didelės grėsmės
~ severely threatened coast; raižytoji ~ indented coast pakrauti load (onto/with); ~ ginklus į sunkvežimį load guns onto the truck pakrovimas loading pakt|as pact; nepuolimo ~ non-aggression pact; sudaryti ~ą make a pact pakuoti pack; iš~ unpack; su~ pack up palaikym|as 1 (parama) support, backup;
~o ginklai support weapons; visuomenės
~ backup from the society 2 maintenance; tarptautinės taikos ~ maintenance of international peace; taikos ~ peacekeeping palaikyti 1 (paremti) support, uphold (upheld), back (up), endorse, second, stand
(stood) for; ~ kurią nors pusę take sides;
~ pasiūlymą second a proposal; ~ planą back up the plan; ~ savo komandą support one’s team; ~ sprendimą uphold a decision; ~ vykdomą politiką endorse the policy 2 (išlaikyti) maintain, keep (kept)
(up), preserve, sustain; ~ draugiškus ryšius maintain friendly ties; ~ drausmę keep discipline; ~ dvasią sustain the spirit; ~ ryšį keep in touch (with); ~ tvarką maintain order palaipsniui gradually palank|us favo(u)rable, beneficial (to);
~ios oro sąlygos favo(u)rable weather conditions; ~ vystymuisi beneficial to the development palapin|ė tent; operacijos vadų ~ operations tent; išardyti ~ę take down a tent; pastatyti
~ę put up a tent

palapinsiaustė palapinsiaustė poncho palaužt|as broken; ~a dvasia broken spirit palaužti break (broke, broken) (down), undermine; ~ dvasią break smb’s spirit;
~ pasitikėjimą undermine confidence; ~ pasipriešinimą break resistance paleidiklis discharger, actuator; dūmų ~ smoke discharger paleidim|as 1 discharge, release, dismissal;
~ iš armijos discharge from the army 2
(išformavimas) disbandment, dissolution; parlamento ~ dissolution of the parliament
3 launch; momentalusis ~ zero-length launching; raketos ~ launch of a missile paleis|ti 1 release, set (set) free, free, dismiss, discharge; ~ įkaitus release hostages;
~ klausytojus dismiss the audience; ~ lygtinai release on parole 2 (išformuoti) disband, dissolve; išformuoti dalinį disband a unit; ~ parlamentą dismiss the parliament 3 (įjungti) start, set (set)/put (put) in motion/action 4 launch; ~ raketą launch a missile; ~t ugnį! engage! palengvinimas facilitation palengvinti facilitate, make (made) easier, relieve; ~ adaptaciją facilitate adaptation;
~ skausmą relieve pain paliaub|os armistice, truce, ceasefire; derėtis dėl ~ų negotiate a truce; paskelbti ~as declare/call a truce; sudaryti ~as conclude/sign an armistice, make a truce palyda escort; administracinė ~ administrative escort; konvojaus ~ convoy escort palydovas satellite; ryšių ~ communications satellite palyginimas comparison palyginti compare (with/to), collate; ~ informaciją iš kelių šaltinių collate information from several sources; ~ lengva pergalė comparatively/relatively easy victory; neįmanoma ~ beyond comparison palikt|as abandoned, deserted; ~os kovos mašinos abandoned combat vehicles palik|ti 1 (pamiršti) leave (left) 2 (apleisti) abandon, desert, dump; ~ postą desert the post; ~ pozicijas evacuate the positions; ~ transporto priemonę dump a vehicle 3 ~t! as you were! paltas coat

184 pamain|a shift; dirbti dviem ~omis work in two shifts pamaldos service; atminimo ~ memorial service pamatyti see (saw, seen), notice, take (took, taken) notice (of), catch (caught)/get (got) sight (of), spot pamesti lose (lost); ~ pėdsakus lose track
(of)
paminėti 1 mention, refer to 2 (sukaktį) commemorate; ~ pergalės metines commemorate the anniversary of the victory paminkl|as monument, memorial; ~inė lenta plaque; pastatyti ~ą erect a monument pamiškė edge of the wood panaikinimas abolition, abolishment, repeal, revocation; mirties bausmės ~ abolition of capital punishment panaikinti abolish, annul, repeal, revoke; ~ įstatymą repeal/revoke a law; ~ sankcijas lift sanctions; ~ sutartį annul an agreement; palaipsniui ~ phase out panardinti submerge (in/into), immerse panaudojimas use, utilization, employment; jėgos ~ application of power; karinių pajėgų ~ employment of military forces panaudoti use, make (made) use (of), utilize, employ; ~ turimus išteklius utilize available resources; ~ visas priemones employ every possible means paneigimas denial paneigti deny; ~ kaltinimus deny accusations panik|a panic; apimtas ~os panic-stricken; būti apimtam ~ os be in panic; pasiduoti
~ai give way to panic; sukelti ~ą raise/create/incite a panic panikuoti panic, be (was/were, been)/get
(got) panicky panirti submerge, immerse papėd|ė foot; kalno ~ėje at the foot of the mountain papeikim|as reprimand; griežtas ~ severe reprimand; gauti ~ą receive a reprimand papeikti reprimand papildym|as 1 (atsargų ir pan.) replenishment, refuelling, resupply; ~ jūroje replenishment at sea; išankstinis atsargų ~ early resupply; planinis atsargų ~ planned resupply; sustoti

185 dėl degalų ~o stop for refuelling 2 (pridėjimas) supplement, addition papildyti 1 replenish, refuel, fill up, resupply;
~ atsargas replenish supplies; ~ vandens atsargas resupply with water 2 supplement, add, complement; ~ savo žinias supplement one’s knowledge papildom|as additional, supplementary, extra, complementary, subsidiary; ~a informacija further information; ~asis išlaipinimas subsidiary landing; ~os priemonės additional measures papliūp|a volely, salvo, burst; šaudyti ~omis fire in volleys paprast|as simple, plain, ordinary; ~ai generally, usually, as a rule paradas parade, pass in review paraišk|a indent, order, requisition; pateikti
~ą submit an indent parakas gunpowder; dūminis ~ black powder param|a support, aid, assistance, help, backup, endorsement; ~ ugnimi fire support; artimoji ~ close support; aviacijos ~ air support; bendroji kovinė ~ associated/ general support; daugiatautė logistinė ~ combined logistic suport/assistance; inžinerinė ~ engineer support; kovinė ~ combat support; ryšių ~ signals support; savitarpio
~ mutual support; skubioji aviacijos ~ immediate air support; tiesioginė kovinė ~ direct support; užnugario ~ combat service support; prašyti ~os call for support; teikti
~ą provide backup paramedikas paramedic parankinis henchman parankus handy parašas signature parašiut|as parachute; iššokti su ~u make a parachute jump; nusileisti ~u parachute, paradrop; desantavimas ~ais paradrop parašiutininkas parachutist, paratrooper, para paraštė margin; kairioji ~ left-hand margin pareig|a duty, responsibility, obligation;
~os jausmas sense of duty; atlikti ~ą do one’s duty; atlikti vado ~as function as commander; eiti ~as work/function (as), hold a position (of); laikinai einantis vado

parengt|is
~ acting commander; neatlikti ~os fail in one’s duty; oficialiai paskirti į karininko
~as commission; einąs vado ~as in the capacity of the commander; vėl eiti ~as resume duties; užimti ~as hold office/a position pareigingas dutiful, diligent pareigūn|as official; aukšto rango ~ai top brass pareikal|auti call for, demand; turimas
~avus on call pareikalavim|as call for; ~ pirmumo teise at priority call pareikšti declare, state, announce, claim, say
(said); ~ griežtą papeikimą give a severe reprimand (for); ~ padėką acknowledge, commend; ~ pagarbą (pasisveikinant) render a salute; ~ protestą enter/lodge a protest; ~ reikalavimą make a demand;
~ sutikimą give one’s consent; ~ teises claim rights (to) pareiškim|as 1 declaration, statement; oficialus ~ official statement; padaryti ~ą make a statement 2 (prašymas) application; paduoti ~ą hand in/submit an application paremti support, endorse, uphold (upheld), back (up), sponsor, underpin; ~ draudimą endorse a ban; ~ finansiškai sponsor; ~ oficialų pasiūlymą second a suggestion; ~ prašymą uphold an appeal parengiam|asis preparatory; ~ieji kursai preparatory course parengimas preparation, training; artilerijos
~ artillery preparation; karinis ~ military training parengt|i prepare, get (got)/make (made) ready; ~ planą work out/prepare a plan; ~ susitarimą dėl ugnies nutraukimo broker a ceasefire agreement; Jungtinių Tautų
~os taikos derybos peace talks brokered by the UN parengtinis preliminary, preparatory; ~ tardymas preliminary investigation parengt|is readiness, alert, preparedness;
~ies būklė state of readiness; aukšta ~ high readiness; civilių gynybos ~ civil defence readiness; karinė ~ military preparedness; kovinė ~ combat readiness; kovinės ~ies combat ready; nekovinė ~ low readiness;

parkas nuolatinė ~ standby; visiškoji ~ operacijai immediate operational readiness parkas tech. park; automobilių ~ car park/ pool partij|a 1 party; valdančioji/opozicinė ~ ruling/opposition party; priklausyti ~ai belong to a party 2 (gaminių) lot, batch; šaudmenų ~ ammunition lot partizan|as guerrilla, partisan; ~inis karas guerrilla warfare; veiksmai prieš ~us counterguerrilla warfare partneris partner, associate; ~, kuris laikosi įstatymų ir taisyklių law and rule abiding partner partneryst|ė partnership; ~ės siekiančios šalys aspirant nations; ~ taikos labui partnership for peace pasal|a ambush; planuotoji ~ deliberate ambush; pakliūti į ~ą be caught in an ambush; surengti ~ą set/lay an ambush; tykoti/būti ~oje lie in an ambush; užpulti iš ~os ambush pasaulinis global; ~ suvažiavimas world congress pasekm|ė consequence, result, effect, aftereffect, outcome, aftermath; pražūtingos
~ės disastrous consequences pasen|ęs outdated, out-of-date, obsolete;
~ę įrengimai outdated equipment; ~usi technologija obsolete technology pasiaukojimas sacrifice pasiaukoti sacrifice oneself pasidalyti share, divide; ~ patirtimi share experience pasidavimas surrender, capitulation; greitas
~ immediate surrender pasididžiavimas pride pasiduoti surrender (to), succumb (to), give
(gave, given) in (to); (pripažinti pralaimėjimą) give (gave, given) up; ~ panikai give way to panic; ~ priešui give in to the enemy;
~ spaudimui surrender to pressure pasiekiamas 1 achievable, attainable, reachable 2 (gaunamas) available pasiekti 1 achieve, attain; ~ visišką pergalę achieve a complete victory 2 reach; ~ paskirtą vietą reach the designated area pasienietis border guard pasien|is border, frontier; ~io gyventojas,

186 teisėtai pereinantis valstybės sieną border crosser; ~io kariuomenė border troops;
~io zona/ruožas borderland pasikeisti change, transform, undergo
(underwent, undergone) transformation;
(iškeisti) exchange (smth for smth); ~ pinigus exchange money; ~ vietomis exchange seats (with) pasikeitimas change, transformation, exchange, shift; ~ informacija exchange of information; ~ politiniais kaliniais exchange of political prisoners; operatyvinio valdymo ~ change of operational control; politikos ~ shift in policy; visiškas ~ complete transformation pasikėsinimas (nužudyti) assassination attempt pasiklausymas (telefono pokalbių) wiretapping pasiklausyti (telefono pokalbių) wiretap pasikliauti trust, rely (on/upon), count on;
~ parama rely on support pasinaudoti 1 take (took, taken) advantage (of), make (made) use (of); ~ priešo silpnumu take advantage of the enemy’s weakness pasipriešinim|as resistance, opposition;
~o judėjimas resistance movement; ~o židiniai pockets of resistance; fragmentiškas ~ patchy resistance; priešo ~ enemy opposition; susidurti su įnirtingu ~u encounter/face fierce resistance pasipriešinti oppose, resist, put (put) up resistance, counteract, counter pasirašyti sign; ~ čekį endorse a check; ~ susitarimą sign an agreement pasireikšti manifest pasireiškimas manifestation; augančio nepasitenkinimo ~ manifestation of the growing discontent pasirengimas preparation, readiness, preparedness, standby; blogas ~ poor preparation pasireng|ti prepare, get (got) ready; būti
~usiam stand by, be on standby, be on alert pasirinkim|as choice, selection, option, alternative; jokio kito ~o no alternative pasirinkti choose (chose, chosen), make

187
(made) a choice, select, pick pasirinktinis selective; ~ trukdymas selective jamming pasiryžimas determination, resolution; tvirtas ~ firm resolution pasiryžti make a resolution pasirodymas appearance; netikėtas ~ unexpected appearance pasirodyti appear, emerge, turn/show (showed, shown) up, come (came, come) in sight; staiga ~ burst into view pasiruošim|as preparation (for), readiness (for); ~ operacijai mounting; be ~o without preparation pasiruoš|ti get (got) ready (for), make
(made) oneself ready (for), prepare (for);
~t šaudyti! arms at the ready! pasisiūlyti volunteer (for) pasiskirstymas distribution; gyventojų ~ distribution of population; radioaktyviųjų dulkių ~ fallout pattern pasiskirstyti distribute, divide up pasislėpti take (took, taken) cover/shelter, hide (hid, hidden) pasisveikinimas greeting; salute (atiduodant pagarbą) pasisveikinti greet; salute; ~ su karininku salute an officer pasitarimas conference, meeting; aukščiausiojo lygio ~ summit conference; informacinis
~ briefing pasišalinimas withdrawal, going away; savavališkas ~ absence without leave pasiteiravimas inquiry, enquiry pasitempti (sąnarį) strain; (susiimti) brace oneself up; ~ išgirdus komandą snap to attention pasitenkinim|as satisfaction; teikianti ~ą užduotis rewarding task pasitikėjim|as confidence, trust (in), reliance
(on); ~o išdavimas breach of trust; ~o trūkumas lack of confidence; ~ sąjungininkais reliance on allies; ~ savimi self-confidence/self-assurance; abipusis ~ mutual trust; išlaikyti ~ą maintain trust; ugdyti ~ą build confidence; vertas ~o trustworthy pasitikėti trust, have (had) trust (in), rely
(on/upon), count (on), confide (in) pasitikintis confident, assured; ~ savimi

paskirstyti self-confident pasiūlym|as proposition, proposal, suggestion; pateikti ~ą submit a proposal; priimti
~ą accept a proposal; atmesti ~ą reject a proposal pasiūlyti propose, suggest, offer, recommend pasiuntinys messenger, runner, envoy, emissary; bataliono ~ battalion messenger;
Jungtinių Tautų ~ UN envoy; specialusis
~ special envoy pasyv|us passive; (apie miną) dormant pasižymėti 1 (užsirašyti) write (wrote, written)/put (put) down, take (took, taken)/ make (made) notes 2 (išsiskirti) distinguish oneself; ~ tarnyboje distinguish oneself in service paskandinti sink (sank, sunk); ~ priešo laivą sink an enemy ship paskatinimas inducement, incentive, stimulation, encouragement; piniginis ~ financial inducement paskatinti encourage, stimulate, prompt paskelbimas declaration, proclamation, promulgation, notification; ~ iš anksto advance notification; karo ~ declaration of war; naujo įstatymo ~ promulgation of a new law paskelbti 1 (pareikšti) annouce, proclaim, declare, decree; ~ karą declare war (on); ~ konkursą annouce a competition; ~ nepaprastąją padėtį decree a state of emergency; ~ nepriklausomybę proclaim independence; ~ sutartį negaliojančia denounce a treaty 2 (viešai) publish, promulgate; ~ dokumentą promulgate a document; ~ spaudoje publish in the press 3 (iškabinti) post; ~ rezultatus post the results paskiras separate, individual, fragmentary paskyrimas appointment, nomination, assignment, designation, posting; ~ dvejiems metams two-year posting; lėšų ~ funds appropriation; oficialus ~ official nomination; pirmasis ~ first assignment/ placement paskirstymas distribution, allocation, allotment; ginklų ~ weapons assignment; taikinių ~ target allocation; ugnies ~ distributed fire paskirstyti distribute, allocate, allot; ~

paskirt|as išteklius distribute resources; ~ į grupes distribute into groups; ~ po butus quarter paskirt|as appointed (to), assigned (to); ~a užduotis assigned mission; ~ į karo akademiją assigned/appointed to the military academy; ~u laiku at the appointed time paskirti 1 appoint, nominate, assign, designate, earmark, attach; ~ atlikti užduotį detail;
~ atstovu ryšiams designate as a point of contact; ~ būrininku appoint as a platoon sergeant; ~ į minosvaidininkų būrį attach to a mortar platoon; ~ į pareigas assign to a position/post; ~ oficialiu atstovu nominate as an official representative; ~ vadovauti place in command 2 (suteikti) allot, allocate, appropriate; ~ pinigus allot money 3
(nustatyti) fix, set (set), appoint; ~ bausmę inflict a penalty; ~ dieną fix/appoint a day paskleidimas spread, spreading, dissemination paskleisti spread (spread), disseminate, diffuse, propagate; ~ informaciją disseminate information paslapt|is secret; tarnybinė ~ official secret; valstybės ~ state secret; išduoti ~į reveal a secret; išlaikyti ~į keep a secret paslaug|a favo(u)r, service; kariuomenės rūšių tarpusavio ~os cross-servicing; padaryti ~ą do smb a favo(u)r paslaugus helpful, obliging pasmaugti strangle pasmerkimas condemnation, denouncement pasmerkt|i condemn, doom; ~ kaip išdaviką denounce as a traitor; ~ smurtą condemn violence; ~as žlugti doomed to collapse paspartinti speed (sped) up, quicken, step up; ~ planavimą speed up planning; ~ procesą speed up/step up the process pastab|a remark, observation, note; padaryti
~ą make a remark/observation (on/about); užsirašyti ~as make/take notes pastabus observant pastang|a attempt (at/on), effort (at), exertion; fizinės ~os physical exertion; tuščios
~os futile/abortive attempts; vaisingos ~ fruitful efforts; dėti ~as make efforts, exert oneself; reikalaujantis daug ~ų demanding, vigorous

188 pastatas building, structure pastatyti build (built), set (set) up, erect; ~ sargybą station guard; ~ užtvaras set up barricades pastebėjimas observation, remark, spotting pastebėti 1 notice, take (took, taken) notice
(of), catch (caught) sight (of), spot; ~ žvalgą notice a scout 2 (pasakyti) remark, observe pastiprinim|as strengthening, support, reinforcement, backup; prašyti ~o call for reinforcements pastov|us constant, stable, steady, permanent, standing; ~i temperatūra steady temperature pasveikimas recovery pasveikti get (got) well, recover pasverti weigh; ~ pranašumus rizikos atžvilgiu weigh the advantages against the risk pašalinimas removal, dismissal, expulsion, exclusion, elimination; neteisingas ~ unfair dismissal pašalinti remove, dismiss, expel, exclude, eliminate; ~ iš akademijos expel from the academy; ~ kliūtis remove obstacles; ~ skirtumus eliminate disparities; ~ trūkumus eliminate defects pašokti spring (sprang, sprung) (up), jump up, leap (lept) up pataikym|as hit; du ~ai iš eilės two hits in succession; tikslus ~ direct hit pataikyti hit (hit); ~ į taikinį hit the target/ mark; ne~ į taikinį miss the target/mark patais|a 1 correction; padaryti ~as make corrections 2 amendment (to); įstatymo
~ amendment to the law; konstitucijos ~ amendment to the constitution; priimti ~ą pass an amendment pataisyti 1 correct; ~ klaidą correct a mistake 2 (suremontuoti) repair, fix, mend, put
(put) right/in order 3 amend; ~ konstituciją amend the constitution patalp|a (būstas) accommodation, facility, pl premises, pl quarters; gyvenamoji ~ (living) quarters; gyvenamosios ~os kariams viengungiams bachelor quarters; gyvenamosios ~os kariams su šeimomis married quarters; griovimo ~ demolition chamber; pagalbinė ~ utility room

189 patarėjas adviser/advisor (to, on), counsel(l)or;
~ nacionalinio saugumo klausimais national security advisor; ministro ~ užsienio politikos klausimais advisor to the minister on foreign policy patariamasis advisory; ~ komitetas advisory committee patarim|as advice, counsel; paklausyti ~o take/follow smb’s advice patarti advise, counsel pateikimas presentation; argumentų ~ presentation of arguments pateikti present, produce, submit, give (gave, given) ; ~ faktus give/present facts; ~ įrodymus produce evidence; ~ pareiškimą submit an application; ~ pasiūlymą/planą put forth a suggestion/plan patikim|as reliable, dependable, trustworthy, authoritative, credible; (saugus) secure;
~a kojos atrama secure foothold; ~a gynybos politika credible defence policy;
~a informacija trustworthy information;
~ partneris responsible/dependable partner; ~ personalas dependable personnel;
~ žodynas authoritative dictionary; iš ~ų šaltinių from reliable sources patikimumas reliability, dependability, trustworthiness, authoritativeness, credibility; didelis ~ high reliability; eksploatacinis ~ maintainability patikrinim|as check, checkout, inspection, examination, review, test, verification, vetting; ~ pagal sąrašą roll-call; kasmetinis sveikatos ~ annual checkup/physical; kruopštus ~ thorough examination/vetting; parengtas ~ui ready for inspection; rytinis
~ morning inspection; saugumo ~ security check patikrinti check, examine, verify, test, inspect, review; ~ faktus verify facts; ~ ginklus check weapons; ~ pasirengimą review arrangements; ~ personalą vet personnel patyręs experienced (in/at), seasoned, skilled;
~ pionierius experienced sapper patyrimas experience patirti experience, sustain, incur; ~ netektį suffer a loss; ~ didelių nuostolių suffer/ sustain heavy losses; ~ pralaimėjimą suffer a defeat; ~ žalą sustain damage

pavaduo|ti patirt|is experience; įgyti ~ies gain experience; turintis ~ies experienced patobulinimas improvement, upgrade, perfection, refinement patobulinti improve, upgrade, perfect, refine, make refinements (to) patranka cannon, gun; vandens ~ water cannon patriotas patriot patriotinis patriotic patriotizmas patriotism patronas cartridge patruliavimas patrolling; ~ ore air policing patrulis patrol, foot patrol; kovos ~ combat fighting patrol; nejudrusis ~ standing patrol; nustatytos vietos ~ fixed station patrol; pasienio ~ border patrol; radiolokacinis oro ~ air picket; žvalgybos ~ reconnaissance patrol patruliuoti patrol, be (was/were, been) on patrol patvarumas stability, steadiness, persistency patvar|us stable, steady; persistant (apie nuodingąsias medžiagas); ~i taika stable peace; ~us junginys stable combination patvirtinim|as confirmation, approval, corroboration, acknowledgement, endorsement, certification, ratification, verification, substantiation; autentiškumo ~ authentication; misijos ~ approval of the mission; sutarties ~ verification of the treaty; gauti
~ą receive an acknowledgement patvirtinti confirm, approve, endorse, certify, ratify, verify, corroborate, substantiate; ~ atvykimo datą confirm the date of arrival;
~ kvalifikaciją certify qualification; ~ pareiškimą verify the statement; ~ planą approve the plan pauzė pause, interval; operatyvinė ~ lull in the battle pavadavimas substitution, replacement; laikinas ~ temporary substitution pavadinim|as name, title; sutartinis ~ nickname; duoti sutartinį ~ą nickname; pakeisti ~ą rename pavaduo|ti act as, act for, substitute (for), take (took, taken) the place (of), replace smb; ~jantis asmuo substitute

pavaduotojas pavaduotojas deputy; ministro ~ deputy minister, under-secretary; vado ~ second in command, deputy commander pavaizdavimas description, depiction pavaizduoti depict, represent, describe pavaldin|ys subordinate, inferior, charge; blogai elgtis su ~iais ill-treat subordinates pavaldumas subordination pavald|us subordinate (to), under smb’s control; ~ karininkas subordinate officer; būti ~žiam krašto apsaugos ministrui be under the Minister of Defence pavar|a gear, actuator; atbulinė ~ reverse gear; perjungti ~ą change/shift gear(s) pavedim|as commission, errand, assignment;
(užduotis) mission; atlikti kieno ~us go on/run errands for smb; su specialiu ~u on a special assignment paveikti act (on/upon), influence, affect, have (had) effect/influence/impact (on); ~ moralę affect morale pavesti charge (with), assign, commission
(with), delegate; ~ išminavimo darbus assign mine clearance (to); ~ prižiūrėti transporto priemones charge smb to maintain vehicles, charge smb with the maintenance of vehicles; ~ specialią užduotį charge smb with a special mission; ~ vadovauti delegate command pavien|is single, individual, discrete, sporadic; ~iai mūšiai sporadic fighting; ~iai taikiniai discrete targets paviršius surface; lygus ~ smooth surface; šiurkštus ~ rough surface paviršutinišk|as superficial, perfunctory, shallow; ~a apžiūra perfunctory/cursory inspection; ~os žinios superficial knowledge paviršutiniškumas superficiality, perfunctoriness pavyzd|ys 1 instance, example; ~žiui for instance/example; imti ~į follow smb’s example; rodyti ~į set an example (for) 2
(modelis) standard, model, pattern pavojing|as dangerous, perilous, hazardous pavoj|us danger, jeopardy, peril, alert, alarm, hazard, risk; ~ sveikatai health ha-

190 zard; cheminis ~ gas alarm; gresiantis ~ imminent danger; netikras ~ false alarm; oro ~ air alert; spinduliuotės ~ radiation hazard; sunkiai išvengtas ~ narrow escape, close shave; būti ~uje be at stake, be in danger/distress/hazard/jeopardy; būti dideliame ~uje be in grave peril; pašalinti ~ų eliminate hazard; duoti ~aus signalą give/ sound/raise the alarm; statyti į ~ endanger, expose to danger, jeopardize; neapsaugotas nuo ~aus exposed to danger pažang|a progress, advance(ment); daryti
~ą advance, make progress pažang|us progressive, advanced; ~ios technologijos advanced technologies pažeidėjas transgressor, infringer, trespasser, violator, defaulter, offender pažeidim|as transgression, infringement, infraction, tresspassing, offence, violation, breach, contravention; drausmės ~ breach of discipline; įstatymo ~ infringement of the law; nedidelis nuostatų ~ minor infraction of the regulations; protokolo ~ breach of protocol; saugumo ~ security breach; šiurkštus ~ gross violation; ugnies nutraukimo ~ ceasefire violation; žmogaus teisių ~ violation of human rights pažeidžiamas vulnerable; ~ šaulių ginklų ugnimi vulnerable to small arms fire pažeidžiamumas vulnerability pažeisti violate, infringe (on/upon), transgress, trespass, abuse, breach, break (broke, broken), contravene; ~ drausmę violate discipline; ~ įstatymą violate the law; ~ procedūras abuse procedures; ~ sutartį violate/break a treaty; ~ taisykles violate regulations; ~
Ženevos konvenciją contravene the Geneva
Convention; ~ žmogaus teises infringe upon human rights, violate human rights pažeminimas 1 (tarnyboje) demotion 2 humiliation pažeminti 1 (tarnyboje) demote 2 humiliate, degrade, demean; ~ karo belaisvį humiliate a prisoner of war pažymėjimas certificate; sveikatos ~ health certificate; vidurinio mokslo baigimo ~
General Certificate of Education pažymėt|i 1 mark, tick, check, designate; ~ reikalingą vietą mark the necessary place 2

191
(pabrėžti) note, indicate, stress, emphasize, point out, underline, underscore; reikia ~ it should be noted; ~inas noteworthy pėd|a foot (pl feet); eiti kieno ~omis follow in smb’s footsteps pėdsak|as track, footprint, trace; aptikti ~ą get on the trail (of); dingti be ~o vanish without (a) trace; sekti ~ais follow the tracks, be on the trail (of); pamesti ~ą lose track (of) pėdsekys pathfinder, tracker; ~ šuo tracker dog peil|is knife (pl knives); kišeninis ~ pocket knife; nudurti ~iu knife, stab pelkė marsh, swamp, bog; nepereinamos ~s impassable marshes pelkėt|as marshy, swampy, boggy; ~a vietovė marshy area, swampy ground pensij|a pension; išeiti į ~ą retire pensininkas pensioner, retired person per (žymint vietą, priemonę) via; ~ palydovą via satellite; ~ Prahą via Prague perbėgėlis defector; politinis ~ political defector perbėgimas (nuo priedangos iki priedangos) bound perbėgti 1 run (ran, run) across, cross; ~ atvirą vietovę run across the open ground
2 defect, change sides; ~ pas priešą defect to the enemy perdavėjas transmitter perdavimas handover, transmission, transfer; įgaliojimų ~ delegation/transfer of authority perdirbtas recycled; ~ popierius recycled paper perdirbti recycle perdislokavimas (re)deployment, displacement, move perdislokuoti (re)deploy, displace, move perduoti 1 pass, give (gave, given) over (to), hand over (to), transfer, relay; ~ atsakomybę transfer responsibility; ~ karo tribunolui hand over to the military tribunal
2 (pranešti) report, convey, communicate, pass, transmit; ~ sprendimą relay a decision (to); ~ slaptą informaciją pass secret information; ~ žinutę transmit a message
3 (nusikaltėlį) extradite

permatom|as perdurti pierce; ~ padangą pierce a tyre/ tire pereiti cross, get (got) across; ~ į priešo pusę desert to the enemy; ~ į puolimą take/assume the offensive; ~ per tiltą cross a bridge; kiaurai ~ pierce perėja pass, passage, crossing, gap; kalnų ~ mountain pass; minų lauko ~ minefield breach/lane/gap perėjimas 1 crossing, pass 2 transition, transit; ~ prie naujos ginkluotės sistemos transition to a new weapons system perėmimas interception; valdomasis ~ controlled interception; iš žemės valdomas ~ ground-controlled interception pergal|ė victory, triumph; lemiamoji ~ decisive victory; sunkiai iškovota ~ narrow victory; svarbi ~ significant victory; triuškinanti ~ overwhelming victory; pasiekti
~ę gain a victory pergalingas victorious, triumphant; ~ mūšis victorious battle; ~ žygis triumphant campaign pergrupavimas regrouping, reorganization pergrupuoti regroup, reorganize; duoti įsakymą ~ pajėgas order to regroup forces perimetras perimeter perimti 1 intercept; ~ priešo informaciją intercept enemy information 2 take (took, taken) over; ~ vadovavimą take command periodas period, spell perjungiklis switch, relay perjungti switch over; ~ į saugiąją padėtį render safe procedures; ~ srovę switch the current perkėla crossing perkėlimas transfer, displacement, shift, movement; ~ į kitą dalinį transfer to another unit; ugnies ~ shift of fire perkelt|i 1 transfer, move, displace, shift; ~ atsakomybę shift the responsibility (on); ~ į naują dislokavimo vietą transfer to a new deployment place; ~ieji asmenys displaced people 2 (keltu) ferry permainingas changeable; ~ oras changeable weather permatom|as transparent, clear, seethrough; ~a veido maskuotė (šydas) seethrough face veil

permontuoti permontuoti refit persekioj|imas pursuit, persecution; politinis ~ political persecution; ~ant priešą in pursuit of the enemy persekioti 1 persecute; ~ etnines mažumas persecute ethnic minorities 2 (vytis) pursue, chase; ~ ugnimi pursue by fire persikėlimas (per upę) crossing; (į naujas pozicijas) reposition, relocation; greitasis
~ hasty crossing; planuotasis ~ deliberate crossing persikelti (per upę) cross, get (got) across; ~ per upę keltu cross the river by ferry persilaužimas turning point persimetėlis defector perskirstymas reallocation, redistribution; fondų ~ redistribution of funds; išteklių
~ reallocation of resources perskirstyti reallocate, redistribute; ~ pajėgas reallocate forces personal|as personnel, staff, cadre, manpower; ~o skyrius personnel department; aukštesnysis karinis ~ senior military staff; neetatinis ~ supernumerary personnel; aprūpintas ~u manned perspėjim|as 1 warning, caution; išankstinis
~ advance warning; užpulti be ~o attack without giving a warning 2 (pastaba) admonition; ~ raštu written admonition perspė|ti warn (of/against), caution (against); iš anksto ne~jus at short notice perspektyv|a perspective, prospect; ateities
~os future prospects persvar|a superiority; turėti ~ą be superior
(to), overweigh peršokti jump (over/across); ~ per griovį jump a ditch peršviesti (rentgenu) X-ray perteikti convey, impart; ~ esmę convey the essence perteklinis excessive, surplus, redundant perteklius excess, surplus, redundancy; nekvalifikuoto personalo ~ redundancy of unskilled personnel pertrauk|a break, interval, intermission, lull; mūšio ~ lull in the battle; pietų ~ lunch break; padaryti ~ą make a break; po ilgos ~os after a long interval; su ~omis intermittently 192 pertraukimas interruption pertrauk|ti interrupt, intermit, break (broke, broken), cut (cut) smb off; ~ pokalbį interrupt a conversation pertvara screen, partition pertvarkymas reorganization, restructuring, reform, rearrangement, revision pertvarkyti reorganize, restructure, reform, rearrange, revise, change; ~ valdymo sistemą reorganize the management system pervaža crossing; geležinkelio ~ level/railroad crossing perversm|as coup d’etat, overturn, overthrow; karinis ~ military coup d’etat; nepavykęs ~ abortive coup; rengti ~ą plot a coup pervertinti overestimate, overrate; ~ jėgas overestimate one’s strength pervežimas transportation, shipping, conveyance; krovinių ~ shipping pervežti transport, ship, carry, convey pėsčiomis on foot pėstinink|as infantryman; (pl infantrymen);
~ai infantry; jūrų ~ai marines; karališkieji jūrų ~ai royal marines; mechanizuotieji ~ai mechanized infantry; armo(u)red infantry; motorizuotieji ~ai motorized infantry pietietis southerner pietietiškas southern; ~ akcentas southern accent pietinis southern, southward piet|ūs the south; ~ų link southward(s), southbound, in a southward direction; ~vakarių kryptis south-west/western direction; į ~us to the south (of) pikiruoti dive (dived/dove, dived) piktnaudžiauti abuse; ~ pasitikėjimu abuse smb’s confidence piktnaudžiavimas abuse; ~ pasitikėjimu abuse/breach of trust/confidence; ~ valdžia abuse of power pilietybė citizenship pilietin|is civil, civic; ~ė pareiga civic duty;
~ės teisės civil rights; ~ karas civil war pilietis citizen, national; garbės ~ honorary citizen; kitos valstybės ~ national pylimas embankment, mole; apkaso žemių
~ parapet pilnas full, complete, total; ~ neapykantos

193 full of hatred pilotuoti pilot pionierius pioneer, sapper pirmenyb|ė priority, preference; teikti ~ę give preference (to), prefer smth to smth pirmyn forward; žiūrėti ~ look ahead; žygiuoti ~ march forward, advance pirmin|is initial, primary, original; ~ė paskyrimo vieta original destination pirmum|as precedence (over), priority; judėjimo ~ movement priority; pagal ~ą in order of precedence pirotechnika pyrotechnics pirotechninis pyrotechnic; ~ uždelsimas pyrotechnic delay pistoletas pistol; ~ kulkosvaidis sub-machine gun placdarm|as bridgehead, foothold; ~o linija bridgehead; išlaipinimo ir iškrovimo ~ beachhead; įrengti ~ą establish a bridgehead; įtvirtinti ~ą consolidate a bridgehead plakatas poster plaktukas hammer plan|as 1 plan (for/of); ~ nenumatytoms aplinkybėms contingency plan; administracinis ~ administrative plan; detalus ~ specifications; pagrindinis ~ master plan; veiklos ~ action plan; pateikti ~ą put forward a plan; trukdyti vykdyti ~ą obstruct a plan 2 outline, draft; instruktažo ~ briefing outline; rengti ~ą draft 3 schedule; pagal
~ą according to the schedule, on schedule, in accordance with the plan planavimas planning; detalus ~ detailed planning planuoti plan (for), schedule plastikas plastic plastikin|is plastic; ~ė kulka plastic bullet;
~iai sprogmenys plastic explosives plastmasė plastic platform|a platform, pad; ~ų nuleidimas platform drop; desantavimo ~ airdrop platform; ginklo ~ weapon platform; iškrovimo
~ unloading platform; minosvaidžio ~ base plate; pabūklo ~ emplacement; leidimo ~ launch pad platinti 1 widen, broaden; ~ tranšėjas widen trenches 2 (skleisti) spread (spread), disseminate; ~ informaciją disseminate

plūduriuoti information platinimas 1 widening, broadening, spreading 2 dissemination platuma latitude platus 1 broad, wide 2 extensive plaukti swim (swam, swum); (laivu) sail, navigate, cruise plentas highway, motorway, expressway, freeway plėsti widen, broaden, enlarge, extend, expand, escalate; ~ akiratį expand smb’s horizons; ~ įtakos sferą extend the sphere of influence; ~ puolamąsias operacijas escalate offensive operations plėšim|as (grobimas) plunder(ing), pillaging, looting, marauding; nuteistas už ~ą convicted for looting plėšti (grobti) plunder, pillage, ransack, loot, maraud; ~ subombarduotus namus loot bombed houses; ~ užimtą miestą plunder the captured town plėtimas enlargement, extention, expansion plėtoti develop plėtojimas development, expansion, spreading; sėkmės ~ exploitation plėtra development; ilgalaikė ~ long-term development plienas steel; nerūdijantis ~ stainless steel plieninis steel; ~ šalmas steel helmet plyšys gap, crack, slot, cleft, slit, crevasse plokštė plate, slab; betono ~ concrete slab; minosvaidžio atraminė ~ mortar baseplate plokštuma plane, plain; horizontalioji/vertikalioji ~ horizontal/vertical plane; nuožulnioji ~ inclined plane; pagrindinė ~ principal plane plomba seal plombuot|i seal; ~as krovinys sealed cargo plotas area, space; gyvenamasis ~ living/floor space; pataikymo ~ impact area; pažeidimo ~ damage area; (minų) sprogimo ~ firing area; žemės ~ stretch of land plo|tis breadth, width; apkaso ~ width of the trench; penkių metrų ~ čio five meters in width, five meters wide; taktinės rikiuotės/gynybinės pozicijos ~ frontage plūduras float, buoy

po plūduriavimas flotation plūduriuoti float, buoy po 1 (apie laiką) after, in; ~ dviejų valandų in two hours; ~ instruktažo after the briefing; ~ teroristinio išpuolio in the aftermath/wake of the terrorist act 2 (apie vietą) under pobūdis nature, character podugnis sabot; atskiriamasis ~ discarding sabot poelgis act, deed, action; drąsus ~ brave action, act of bravery pogrindin|is underground; ~ės organizacijos underground organizations pogrind|is underground; pasitraukti į ~į go underground poils|is rest; be ~io without rest pokarinis post-war; ~ atstatymas post-war reconstruction poky|tis change, alteration; kiekybiniai ~čiai quantitative changes policija police; karo ~ military police; kelių
~ traffic control police; riaušių malšinimo
~ riot police policinink|as policeman; (pl policemen); ~ė policewoman poligonas shooting/firing range, firing area/ground; mokomasis ~ training area/ ground polinkis inclination (to/for); ~ į karinę profesiją inclination for the military profession politik|a 1 policy; kieta/tvirta ~ tough policy; nesikišimo ~ non-interference policy; nuosekli ir ryžtinga ~ consistent and purposeful policy; saugumo ~ security policy; taikos ~ peace policy; užsienio/vidaus ~ foreign/domestic policy; visuomenės informavimo ~ public information policy; vykdyti ~ą pursue policy; vyriausybės vykdoma ~ government policy 2 politics; dalyvauti ~oje participate in politics; kalbėti apie ~ą talk politics; užsiimti ~ go into politics politikas politician politin|is political; ~ė valdžia political power; ~ kalinys political prisoner; ~ prieglobstis political asylum; ~ sprendimas political decision politologija political science ponton|as pontoon; ~inis tiltas pontoon

194 bridge porcija portion poreikis need, demand; karinis ~ military requirement poskyris subdivision, cell post|as 1 post, station; informacinis ~ information post; laikinasis kontrolės ~ makeshift checkpoint; kontrolės ~ checkpoint; pranešimo ~ reporting post; priešakinis (sargybos)
~ outpost/picket; stebėjimo ~ observation post; štabo ~ headquarters; valdymo ~ control point; išdėstyti ~us kas 500 metrų space out posts 500 meters apart; išstatyti priešakinius ~us place pickets; išstatyti sargybos
~us picket 2 (pareigos) post, office; užimti
~ą take/hold a post/office postūmis push, stimulus, incitement pošalmis liner potencialas potential; pokyčių ~ potential for change potencialus potential; ~ konflikto šaltinis potential source of conflict potvark|is decree, order; išleisti ~į issue a decree potvynis flood poveik|is effect, impact, influence; ardomasis ~ high-explosive effect, shattering effect; mirtinas naikinamasis ~ lethal effect, lethality; pataikymo ~ impact effect; smūgio bangos ~ shock effect; svaidomasis
~ pushing effect; šalutinis ~ side effect; tanko naikinamasis ~ tank lethality; daryti
~į have/exert influence (on/upon) pozicij|a 1 position, site; apginamosios
~os tenable positions; įrengtoji kovos ~ emplacement; įtvirtintoji ~ hardened site; laukimo ~ waiting position; leidimo
~ launching site; patogi ~ vantage point/ ground; priešakinės ~os forward positions; priešo ~os enemy lines; sunaikintos ~os decimated positions; ugnies ~ emplacement; atiduoti/užleisti ~as yield ground; išlaikyti ~as hold the ground/position 2
(požiūris) attitude (to/towards), stand (on), stance (on); užimti tvirtą ~ą take a tough stand (on) pozicin|is positional; ~ė gynyba positional defence; ~ karas positional/trench warfare;
~ pranašumas positional advantage

195 požemin|is underground; ~iai bandymai underground tests požym|is sign, indication, symptom, mark;
~iai signature; demaskuojamieji ~iai telltale signature; raketos leidimo ~iai missile launch signature požiūr|is view(point), point of view, attitude (to/towards), standpoint, stand (on), outlook, approach, position; ~ į drausmę attitude towards discipline; griežtas ~ tough approach; šiuolaikiškas ~ modern outlook (on) pradėti begin (began, begun), start, commence, initiate, launch; ~ nuo nulio start from scratch; ~ programą initiate a program; ~ puolimą launch an attack; vėl ~ puolimą resume an attack pradin|is initial; ~ė linija line of departure;
~ė stadija initial stage; ~ taškas initial/ starting point (for) pradž|ia beginning, start, outset, inception, outbreak, origin; staigi karo ~ outbreak of war; nuo pat ~ių from the very outset praeiti 1 (pro šalį) pass, go (went, gone) by/ past 2 (apie laiką) pass, slip away, elapse 3
(baigtis) be (was/were, been) over praėjim|as pass, passage, passageway; (tarp eilių) aisle; vieta prie ~o aisle seat praktik|a practice; atlikti ~ą koviniuose daliniuose have practice in combat units praktikuotis practise pralaidumas 1 permeability 2 capacity; geležinkelių linijos ~ railway line capacity pralaid|us (drėgmei) permeable (to); ~ūs drabužiai permeable clothing pralaimėjim|as defeat; patirti ~ą suffer/ sustain a defeat pralaimėti lose (lost), be (was/were, been) defeated; ~ karą lose a war pralaužimas breach(ing), breakthrough; priešo gynybos ~ breach in enemy defences pralaužti breach, break (broke, broken) through; ~ frontą break the front; ~ kelią make/force one’s way; ~ užtvanką breach/ burst the dam praleisti 1 let (let) smb pass, let (let) smb go past 2 (neįtraukti) omit, leave (left) out, skip 3 (nedalyvauti) miss, cut (cut); ~ gerą progą miss a good opportunity 4 (vandenį)

prasilaužimas leak 5 (laiką) spend (spent), pass; gerai ~ laiką have a good time pralenkti 1 (bėgant) outrun (outran, outrun);
(mašina) overtake (overtook, overtaken);
(palikti) leave (left) behind 2 (būti pranašesniam) excel (in/at), surpass (in), outstrip; ~ ką drąsa excel smb in courage; ~ lūkesčius surpass expectations; ~ skaičiumi outnumber; ~ varžovus outstrip the competitors pramušti break (broke, broken) through, breach; ~ šarvus pierce the armo(u)r pranašum|as 1 advantage; psichologinis ~ psychological advantage; įgyti
~ą gain an advantage (over); įgyti ~ą, sumaniau manevruojant outmanoeuvre; turėti ~ą have the advantage (of) 2 superiority, supremacy; ~ ore air superiority pranaš|us superior; ~esnės pajėgos superior forces; būti ~esniam be superior (to), outstrip, outmatch, outrank pranešėjas speaker, presenter, lecturer pranešim|as 1 report; ~ apie artilerijos ir minosvaidžių ugnį shelling report; ~ apie padėtį situation report; detalus ~ detailed report; oficialus rašytinis ~ dispatch; pirminis ~ apie priešo aptikimą initial contact report; perduoti ~ą į štabą per radiją signal headquarters 2 presentation;
~ apie naują įrangą presentation on new equipment; padaryti ~ą give a presentation
3 message, notification, notice; klaidinamasis ~ dummy message; melagingas ~ hoax; numestas (iš oro) ~ drop message; pagal formą sudarytas ~ structured message; tikslinamasis ~ amplifying report; iki atskiro ~o until further notice pranešti inform (of/about), notify (of), convey, let (let) smb know (of), report; ~ apie galimą konfliką notify/inform of a possible conflict praradimas loss, deprivation; orientacijos ~ whiteout; pranašumo ~ loss of superiority; teisių ~ deprivation of rights prarasti lose (lost), be (was/were, been) deprived of; ~ regėjimą/klausą lose one’s sight/hearing prasidėti break (broke, broken) out, begin
(began, begun), start, set (set) in prasilaužimas breach(ing), breakthrough; greitasis ~ hasty breaching; lemiamasis

prasilaužti
~ decisive breakthrough; planuotasis ~ deliberate breaching prasilaužti break (broke, broken) through;
~ iš priešo apsupimo break out of enemy encirclement prasiskverbimas penetration prasiskverbti penetrate (into/through) prasisunkti permeate prasiveržimas breakthrough prasiveržti break (broke, broken) through, force one’s way through; ~ pro užtvaras break through the barriers prasm|ė sense, meaning; nėra ~ės ginčytis no sense/point in arguing; neturėti ~ės make no sense; plačiąja žodžio ~e broadly speaking; tam tikra ~e in a sense prasmingas meaningful, significant prašym|as 1 request (for); skubus ~ urgent request; kieno ~u at smb’s request; kreiptis su ~u make a request (for); pateikus ~ą on request 2 application; (grupinis) petition; pateikti ~ą make an application; užpildyti
~o formą fill in/out an application form prašyti ask (for), request (for); ~ artilerijos ugnies call for artillery fire; ~ dalyvauti request to attend; ~ leidimo ask for permission; ~ pagalbos ask for help/assistance pratęsimas extension pratęsti extend, prolong, renew; ~ tarnybą extend the service pratybos pl classes, practical training, drill, exercise; ~ su treniruokliais synthetic exercise; bendrosios NATO ~ NATOwide exercise; didelio masto ~ large-scale exercises; kontroliuojamosios ~ controlled exercise; lauko ~ field exercise; mūšio
~ battle drill; pasalos ~ ambush drill; puolimo ~ attack drill; štabų ~ command post exercise; taktikos ~ tactical exercise; tarptautinės ~ international exercise; tarpvadovybinės ~ intercommand exercise; vietinės vadovybės/vadovybių ~ intra-command exercise pravardė nickname, alias pravažumas cross-country capacity/capability, trafficability; brastų ~ wading crossing; negilių brastų ~ shallow fording capability precedent|as precedent; neturintis ~o

196 unprecedented; tapti ~u set/create a precedent prekiauti trade; (nelegaliai) traffic (in); ~ ginklais traffic in weapons prekyba trade; (nelegali) trafficking; ~ narkotikais drug trafficking preliminarus preliminary premij|a premium, bonus, prize; gauti ~ą get a bonus; Nobelio ~ the Nobel Prize prestižas prestige prestižin|is prestigious; ~ apdovanojimas prestigious award; ~ė profesija prestige profession pretekstas pretext, excuse; ~ įsiveržti pretext for intervention pretendentas aspirant (for) pretenzij|a claim; pareikšti ~ą make a claim prevencija prevention; nusikaltimų ~ crime prevention prevencin|is preventive; ~ės priemonės preventive measures priartėjimas approach, approaching, approach march; tylus ~ silent approach priartėti 1 approach, come (came) closer/nearer 2 approximate (to); ~ prie 3 milijonų approximate (to) three million pridengti cover, screen, shield, shelter, protect, vail; ~ atsitraukimą cover a retreat;
~ flangą protect a flank pridėti add (to), supplement pridėtinis additional, supplementary, extra prieblanda twilight priedang|a cover; ~ nuo ugnies cover from fire; ~ nuo iškiliosios ugnies overhead cover; gamtinė ~ accident cover, defilade; improvizuotoji (laikinoji) ~ bivouac, improvised shelter; natūralioji ~ natural cover; viršutinė ~ overhead cover; voros
~ column cover; dūmų ~oje under the screen of smoke; nakties ~oje under cover of night; išeiti iš ~os break cover; palikti
~ą break cover; šaudyti iš už ~os fire from under cover priedas 1 addition; ~ už tarnybą pavojingomis sąlygomis hazardous duty bonus 2 (papildymas) supplement, appendix, annex prieglobs|tis shelter, refuge, asylum, harbo(u)r; siekti politinio ~čio seek po-

197 litical asylum/refuge; suteikti politinį ~tį grant political asylum/refuge; suteikti ~tį harbo(u)r, provide shelter/harbo(u)r prieig|a 1 approach; galimos priešo ~os possible enemy approaches 2 access; ~ prie interneto access to the Internet prieinam|as 1 accessible; ~a vietovė accessible locality 2 (turimas) available; ~a transporto priemonė available vehicle priėjimas access (to); ~ prie pastato access to a building; ~ prie slaptos informacijos access to classified information; ribotasis
~ limited access priekaba trailer priekab|ė faultfinding; ieškoti ~ių find fault
(with), bully priekabiauti harass priekabiavimas harassment; seksualinis ~ sexual harassment priekin|is front, foremost, forward; ~ės pozicijos forward positions; ~ ratas front wheel priek|is front, forefront; ~yje in front (of); į
~į forward; į ~į nuo pagrindinių pozicijų forward of the main positions; iš ~io from the front; žengti į ~į advance; žiūrėti į ~į look ahead prielaid|a assumption; daryti ~ą make an assumption priėmim|as 1 reception; surengti ~ą hold a reception 2 admission (to), enrollment (in);
~o komisija admissions board 3 adoption; rezoliucijos ~ adoption of a resolution 4 acceptance; apdovanojimo ~ acceptance of an award priemon|ė 1 means (pl means), remedy (for/ to), aid, vehicle, implement; bendravimo
~ vehicle for communication; bendrosios paskirties transporto ~ utility vehicle; derliaus naikinimo ~ anticrop agent; gynybos
~ės defences; ginklo siuntimo į taikinį ~ weapon delivery vehicle; ilgalaikės materialinės ~ ės durable matériel; non-expendable supplies and matériel; imitacinės ~ės simulants; individualiosios apsaugos ~ės individual protective equipment; įranga ir materialinės ~ės matériel; išlaipinimo ~ landing craft; kontroliuojamoji materialinė
~ regulated/controlled item; materialinės

priešin|tis
~ės supplies; lemiamoji materialinė ~ critical item; lengvai šarvuota transporto
~ soft-skinned vehicle; medžiagų naikinimo ~ antimatériel agent; mokymo ~ės teaching aids; (ne)sunaudojamosios materialinės ~ės (non-)expendable supplies and materials; (ne)šarvuotoji transporto
~ (un)armo(u)red vehicle; parengiamosios ~ės pl preliminaries; patvirtinta branduolinio ginklo naudojimo ~ nuclear certified delivery vehicle; ryšių ~ės means of communication; slapta pasiklausymo ~ bug; sužadinimo ~ primer; transporto ~ means of transport, conveyance; transporto
~ su oro pagalve hovercraft, air cushion vehicle; vikšrinės/ratinės transporto ~ės tracked/wheeled vehicles 2 (veiksmas) measure; apsaugos ~ės security measures; atgrasinimo ~ deterrent; atsakomosios
~ės countermeasures; atvirosios ~ės overt measures; griežtos/radikalios ~ės drastic measures; neleidžiamosios ~ės denial measures; paramos ~ės support measures; imtis apsaugos ~ių take protective measures/actions/steps priesaik|a oath; ištikimybės ~ oath of allegiance; duoti ~ą swear/take an oath; sulaužyti ~ą break/violate one’s oath prieš (apie laiką) before, prior to priešak|ys front; ~yje in front (of) priešakin|is front, forward; ~ būrys forward platoon; ~ė gynyba forward defence; ~ės pozicijos front positions; ~ rajonas forward area; ~ tankas lead/leading tank prieš|as enemy, adversary; ~o pajėgos enemy/hostile troops; ~o teritorija hostile territory; stoti į mūšį su ~u close with the enemy; susiremti su ~u engage the enemy priešing|as 1 opposite, reverse; ~a kryptimi in the opposite direction; ~oji pusė opposite/ adverse party 2 contrary, opposed; ~a nuomonė contrary opinion; ~u atveju otherwise; visiškai ~ diametrically opposed priešininkas opponent, antagonist, adversary; (varžovas) rival; karo ~ opponent of war priešin|tis oppose, resist, counteract, counter, stand (stood) against; ~ grėsmei

priešišk|as counter the threat; ~ sprendimui oppose the decision; besi~antis opposing priešišk|as hostile, adverse, opposing; ~i veiksmai hostile actions; ~os pajėgos opposing forces; ~ požiūris hostile attitude priešiškumas animosity, hostility, enmity, adversity; atviras ~ outright hostility prieškarin|is pre-war; ~ė situacija pre-war situation priešlėktuvin|is anti-aircraft; ~ė artilerija anti-aircraft artillery; ~ė gynyba anti-aircraft defence; ~iai pabūklai anti-aircraft guns priešnuodis antidote (to) prieššlaitis reverse slope priešpėstin|is anti-personnel; ~ė mina antipersonnel mine prieštankinis anti-tank; ~ griovys anti-tank ditch prieštarauti contradict, object (to), disagree;
~ faktams contradict the facts prieštaravimas contradiction, objection prietais|as device, instrument, apparatus; dozimetrinis ~ radiac; lazerinio valdymo
~ laser guidance unit; optiniai ~ai optical instruments; sprogdinimo ~ exploder; šilumos aktyvuojamas ~ heat-seeking device; tanko optinis ~ optics of the tank prievart|a 1 compulsion, coercion; ~os priemonės/būdai coercive measures/methods; apsaugoti nuo ~os protect against coercion; per ~ą under compulsion/coercion
2 (smurtas) violence; imtis ~os resort to violence; sumažinti ~ą curb violence prievartautojas rapist prievartinis forced, forcible; ~ darbas forced labour priežast|is cause, reason; ~ ir pasekmė cause and effect; avarijos ~ cause of the accident; pagrindinė ~ root/underlying cause; svarbi ~ valid reason; be jokios ~ies for no reason; būti ~imi cause; nurodyti ~į specify the reason priežiūr|a supervision, oversight, service; atidėtoji techninė ~ deferred maintenance; profilaktinė techninė ~ preventive maintenance; techninė ~ maintenance/servicing; be ~os paliktas ginklas unattended weapon 198 prigimt|is nature; žmogaus ~ human nature; iš ~ies by nature, naturally priglobti shelter, harbo(u)r; ~ teroristus harbour terrorists priimti 1 admit (to), enroll (in), induct (into);
~ į NATO admit to NATO 2 accept; ~ apdovanojimą accept an award; ~ pasiūlymą accept a suggestion/an offer 3 receive, host;
~ delegaciją receive a delegation 4 adopt, pass; ~ nutarimą/įstatymą adopt/pass a decision/law priimtinas acceptable, reasonable; ~ požiūris reasonable attitude; ~ rizikos laipsnis acceptable level of risk; ~ sprendimas acceptable solution prijungimas attachment (to), annexation
(to)
prijungti attach (to), annex (to), add, connect, link, join priklausymas 1 belonging (to) 2 (priklausomybė) dependence (on/upon) priklausyti 1 belong (to); ~ daliniui belong to a unit 2 depend (on/upon); ~ nuo aplinkybių depend on circumstances priklausomas dependent (on/upon), subordinate (to); ~ nuo sąjungininkų paramos dependent on allied support priklausomyb|ė dependence (on/upon); sumažinti ~ę reduce dependence primygtin|is insistent, persistent, pressing, urgent; ~ reikalavimas pressing demand;
~ai reikalauti press (for), urge (for), insist
(on)
princip|as principle; ~o reikalas matter of principle; aukšti moraliniai ~ai high moral principles; pagrindiniai ~ai bedrock; pagrindiniai doktrinos ~ai basic tenets of the doctrine; vadovavimo ~ai leadership principles; iš ~o on principle; laikytis ~ų stick to principles principingumas integrity, adherence to principles prioritetas priority; aukščiausias ~ top priority pripažinimas acknowledgement, recognition, acclaim; nuopelnų ~ recognition of merits pripažinti acknowledge, acclaim, recognize, admit; ~ autoritetą recognize the authority;

199
~ įvykdžius nusikaltimą admit to the crime; ~ pralaimėjimą acknowledge defeat pripildymas replenishment, filling up pripildyti fill (up), replenish (with) pripučiam|as inflatable; ~a valtis inflatable boat pripūsti inflate; ~ gelbėjimosi liemenę inflate a life jacket pririšti tie (to), bind (bound) (to); ~ virve rope prisidėti 1 contribute (to); ~ prie konflikto sureguliavimo contribute to the settlement of the conflict 2 join prisiekti swear (swore, sworn), take (took, taken)/swear (swore, sworn) an oath prisijungimas accession (to); ~ prie NATO accession to NATO prisijungti accede (to), join; ~ prie sutarties accede to the treaty prisistatyti 1 introduce oneself (to); ~ auditorijai introduce oneself to the audience 2
(atvykti) report (to) prisitaikymas adaptation (to), adjustment
(to)
prisitaikyti 1 adjust (to), adapt (to), accommodate (to); ~ prie permainų adapt to changes 2 (šaudant) take (took, taken) aim (at) prisitraukim|as pull-up, chin-up; daryti ~ us do pull-ups priskirti attach pristatymas 1 delivery; skubusis ~ urgent/ special delivery; išankstinis atsargų ~ pre-position techniques 2 introduction 3 presentation; naujos įrangos ~ presentation of new equipment pristatyti 1 deliver; ~ krovinį deliver a load/cargo 2 (žmogų) introduce smb (to)
3 present pritaikymas application, adaptation pritaik|yti apply; adapt; tailor; ~ naujiems reikalavimams adapt/tailor to new requirements; ~omas applicable, adaptable pritarim|as approval, ascent; gauti ~ą win approval pritarti approve (of), ascent (to), uphold
(upheld), show (showed, shown) one‘s approval; ~ nutarimui approve of the decision profesional|us pritrūkti lack, be (was/were, been)/come
(came, come)/fall (fell, fallen)/run (ran, run) short of pritūpim|as deep knee-bend; daryti ~us do deep knee-bends pritvirtinimas attachment, fixing, tiedown pritvirtinti attach (to), fasten (to), fix (to), secure; ~ virvėmis secure with ropes privalom|as compulsory, mandatory, obligatory; ~ dalyvavimas obligatory attendance;
~oji karo tarnyba compulsory military service, draft privalumas advantage priversti compel, force, coerce (into), make
(made) smb do smth, enforce; ~ prisipažinti coerce into making a confession; ~ vykdyti susitarimą enforce the agreement priverstinis compulsory, forced, coercive; ~ išsilaipinimas/nutūpimas forced landing prižiūrėti 1 look after, keep (kept) an eye on, watch over, supervise, oversee (oversaw, overseen), superintend; ~ darbą oversee/superintend the work; ~ ginklą attend to a weapon 2 maintain; ~ įrangą maintain equipment problem|a problem, issue; sukelti ~ą cause a problem; susidurti su ~ face a problem; spręsti ~ą solve/tackle a problem; svarbiausios ~os major/key issues problemiškas problematic procedūr|a procedure; balso ~ voice procedure; operacinės ~os operational procedures; patikrinimo ~ clearance procedure; priėmimo ~ access procedure; standartinė veiklos
~ standing/standard operating procedure procesas process; tyrimų ir plėtros ~ research and development process produkcija production, produce produkt|as product; maisto ~ai foodstuffs, provisions produktyvus productive, fruitful, efficient; ~ darbas efficient work profesija profession, occupation profesin|is professional, occupational; ~ė liga occupational disease; ~ meistriškumas professional skill/excellence profesionalas professional profesionalumas professionalism profesional|us professional; ~ioji kariuomenė professional army

prog|a prog|a occasion, chance, opportunity; pasinaudoti ~ seize the opportunity; praleisti
~ą miss the opportunity; susitikimo ~ on the occasion (of) prognozė prognosis, forecast, prediction; oro
~ weather forecast prognozuoti forecast (forecast), predict, make (made) a prediction progresas progress, advance progresyvus progressive, advanced progresuoti progress projekcija projection projektas project; plano ~ draft plan; tyrimo
~ research project prokuroras prosecutor; generalinis ~ prosecutor general propaganda propaganda; priešo ~ enemy propaganda propagavimas propagation, promotion propaguoti propagate, advocate, promote propeleris propeller prospektas avenue prošvaisa ground clearance; overhead clearance prot|as mind, intellect, intelligence, reason; didelio ~o žmogus person of high intelligence; sveikas ~ sound mind, common sense; vadovautis sveiku ~u use one’s common sense protestas protest, outcry; visuomenės ~ public outcry protestuo|ti protest (against/at); ~jant prieš blogas sąlygas in protest at bad conditions protestuotojas protester protingas intelligent, clever, sensible, reasonable; ~ požiūris sensible approach; ~ sprendimas reasonable/sensible decision protokol|as 1 protocol; pažeisti ~ą breach the protocol 2 minutes, record; apklausos
~ interrogation record; rašyti ~ą take/record the minutes protrūk|is outburst, burst, outbreak; epidemijos ~ outburst/outbreak of an epidemic; kulkosvaidžių ugnies ~ burst of machinegun fire; pavieniai smurto ~iai sporadic outbursts of violence; smurto ~ eruption of violence provokacij|a provocation, instigation; rea-

200 guoti į ~ą react/respond to a provocation provokacin|is provocative; ~iai veiksmai provocative acts/actions provokatorius provocateur, agent provocateur, instigator provokuoti provoke, instigate; iš~ smurto veiksmus provoke acts of violence prožektorius searchlight publikacija publication publikuoti publish pučas putsch pulk|as regiment; ~o štabas regimental headquarters pulkininkas colonel; ~ leitenantas lieutenant colonel pultas tech. console, (control) panel pulti attack, assault, charge, advance; (mestis) dash, rush, sprang (sprong, sprung)
(at/upon)
punktas 1 point; atramos ~ strong point, stronghold; atvykimo ~ point of arrival; evakuacijos ~ evacuation station; išvykimo
~ point of departure; krovimo ~ loading point; krovinių perkrovimo ~ trans-shipment point; medicinos ~ medical (treatment) facility; paskirstymo ~ distribution point; pirmosios medicinos pagalbos ~ dressing station; specialiojo švarinimo ~ decontamination station; stacionarusis medicinos ~ fixed medical treatment facility; sužeistųjų evakuacijos ~ casualty clearing station; sužeistųjų ir nukautųjų surinkimo
~ casualty collection point; taktiškai svarbus ~ vantage point; tarpinis tranzito ~ transit camp; taršos kontrolės ~ contamination control point; tiekimo/aprūpinimo ~ supply point 2 (dokumento) clause; sutarties straipsnio ~ clause of a treaty article puolam|asis offensive; ~oji operacija offensive operation; ~osios kautynės offensive puolim|as assault, attack, offense, offensive, thrust, onslaught; ~ į sparną flanking attack; didelio masto ~ major assault; jūrų desanto ~ amphibious assault; netikėtas ~ surprise attack; nukreipiamasis ~ diversionary attack; oro desanto ~ airborne assault; pagrindinis ~ main attack; staigusis ~ charge; suderintasis ~ coordinated attack; sulaikomasis ~ holding attack; veržlus ~

201 rush; atremti priešo ~ą withstand an enemy onslaught; pereiti į ~ą go/move onto the offensive; užbaigti ~ą press home the attack puoselėti foster, cherish, promote; ~ tradicijas foster traditions; ~ viltį cherish a hope purv|as dirt, mud; įklimpti į ~ą stick in the mud, get stuck in the mud purvin|as dirty, muddy; ~i batai muddy boots pus|ė 1 (dalis) half; ~ dalinio half of the unit 2 side; stipriosios/silpnosios ~ės strengths/weaknesses, strong/weak points; į kurią ~ę? in which direction?; iš visų ~ių from all sides; stoti į kieno ~ę take smb’s side 3 party; konflikte dalyvaujančios ~ės parties to the conflict; kovojančiosios ~ės warring parties puskarinink|is non-commissioned officer; warrant officer; eiliniai ir jaunesnieji ~iai junior ranks; jaunesnysis ~ warrant officer; vyresnysis ~ chief warrant officer pūsl|ė blister; ~ės ant kojų blisters on one’s feet pūsti blow (blew, blown)

R radaras radar radiacija radiation; liekamoji ~ residual radiation radij|as radio; ~o lokatorius radar; ~o siųstuvas/imtuvas radio transmitter/receiver; kilnojamoji ~o stotis portable radio station radioaktyvumas radioactivity; sukeltasis ~ induced radiation radioaktyvus radioactive; ~is lietus rainout radiolokatorius radar; apžvalgos ~ surveillance radar; ugnies valdymo ~ fire-control radar raginti urge, press, push; ~ būti atsargiam urge caution raida development raižyt|as indented, rugged, broken; ~a vietovė indented/broken/rugged terrain

ram|us rajonas district, region, area, zone; atsakomybės ~ area of responsibility; dengimo pajėgų ~ covering force area; desantavimo
~ landing area; draudžiamasis ~ off limits area; gynybos ~ defence area; gyvenamasis
~ residential district/area; interesų ~ area of interest; išlaipinimo ~ landing area; įtakos ~ area of influence; jūrų ~ maritime area; karo veiksmų ~ operations area; kovos ~ combat zone; krovimo ir sodinimo ~ embarkation area; manevravimo ~ manoeuvring area; mūšio ~ battle area; naikinimo ~ impact area; neramumų ~ troubled area; operacijų
~ area of operations; paieškos ~ search area; paramos ugnimi ~ fire support area; patruliavimo ~ patrol area; perkėlimo ~ crossing area; priešakinis ~ forward area; stebėjimo
~ area of observation; surinkimo ~ assembly area; susitelkimo ~ assembly area; tarpinis sutelkimo ~ staging area; užtvindytasis/užlietasis ~ flooded area; valdymo ~ control area; vandens kliūties įveikimo ~ crossing area; veiksmų ~ action area; veiksmų imitacijos
~ simulation area raketa missile, rocket; antiradiolokacinė ~ counter-radar missile; balistinė ~ ballistic missile; daugiapakopė ~ multiple missile; didelio nuotolio ~ long-range missile; iššaunama nuo peties ~ shoulder-fired missile; nešančioji ~ carrier rocket; nevaldomoji ~ free rocket; nusitaikančioji į šilumos šaltinį ~ heat-seeking missile; radijo signalu valdoma ~ beam weapon; signalinė
~ flare; signalinė ~ su atotampa trip flare; sparnuotoji ~ cruise/winged missile; trijų pakopų ~ three-stage rocket; valdomoji ~ guided missile; valdomoji ~ „oras-oras” air-to-air missile; valdomoji ~ „oras-žemė” air-to-ground missile; valdomoji ~ „žemėoras” ground-to-air missile; valdomoji ~
„žemė-žemė” surface-to-surface/groundto-ground missile rakt|as key; (perk.) clue; atsarginis ~ spare key; mašinos ~eliai car keys; paaiškinimo
~ interpretation clue; problemos sprendimo ~ key/clue to solving a problem; šifro
~ key to the code ram|us peaceful, quiet; ~i atmosfera peaceful atmosphere

ramiai ramiai (komanda) attention! atsistoti ~ stand to attention; stovėti ~ stand at attention ramybė peace, quiet, quietness; dvasios ~ peace of mind rampa ramp; pakrovimo ~ loading ramp randas scar; gilus ~ deep scar rang|as rank, class; aukštesnio ~o žmogus superior; žemesnio ~o žmogus inferior ranken|a handle; ~ėlė knob; nustatyti valdymo ~ėles tam tikru režimu set the controls to a certain mode rankinis manual; ~ užtaisymas manual loading raportas report raportuoti report rąstas log raštas 1 letter, paper; akreditacijos ~ letter of accreditation; pagyrimo ~ letter of commendation; tarnybinis ~ official letter/memorandum 2 (rašysena) handwriting; neįskaitomas
~ illegible handwriting 3 (audinio) pattern; maskuotės ~ disruptive pattern rat|as 1 wheel; atsarginis ~ spare wheel; gelbėjimosi ~ life belt; varantysis ~ driving wheel; su ~ais wheeled 2 (stadione) lap; apibėgti tris ~us run three laps ratifikavimas ratification ratifikuoti ratify; ~ sutartį ratify an agreement ratin|is wheeled; ~ė transporto priemonė wheeled vehicle raum|uo muscle; patempti ~enį strain a muscle reabilitacija rehabilitation reabilituoti rehabilitate reagavimas reaction, response; greitas ~ rapid reaction reaguojantis reactive reaguo|ti react (to), respond (to); ~jant in response to reakcija reaction, response; greita/ūmi ~ immediate reaction; staigi ~ instantaneous reaction reflektorius reflector regėjim|as eyesight, sight, vision; ~o laukas field of vision; silpnas ~ poor eyesight; laikinasis ~o praradimas temporary loss of vision; prarasti ~ą lose one’s sight

202 regimas visual regionas region registravim|as registration, recording; vaizdinės informacijos ~ imagery data recording; ~o žurnalas log registruoti register, record, log; ~ informaciją record information; ~ pranešimus log messages; ~ žurnale log reglamentas pl regulations, pl procedures reglamentuoti regulate reguliar|us regular; ~iai on a regular basis;
~ioji armija regular army reguliuoti regulate, adjust, control; ~ eismą control/direct the traffic reguliuotojas controller; (voros) spartos ~ pace setter reidas raid; atsakomasis ~ reprisal raid reikal|as affair, business, matter; garbės ~ matter of hono(u)r; vidaus ~ai home/domestic/internal affairs; visuomeniniai ~ai public affairs; užsienio ~ai foreign/external affairs; sutvarkyti ~us settle affairs reikalauti 1 require, demand; ~ skubaus dėmesio require immediate attention 2
(primygtinai) urge, insist (on); ~ oficialaus paaiškinimo insist on official explanation 3 call for; ~ paramos call for support reikalavim|as 1 demand; sutikti su ~ais agree to the demands 2 (norma) requirement, standard; standartizacijos ~ standardization requirement; atitikti ~us meet the requirements; atitinkantis ~us up to standard; neatitinkantis ~ų below standard reiklumas strictness reikl|us strict, demanding; ~ pavaldiniams strict with subordinates; būti ~iam sau set oneself high standards reikm|ė need; fizinės/dvasinės ~ės physical/spiritual needs; patenkinti ~es satisfy needs reikmenys gear, pl accessories, pl supplies; asmeniniai ~ personal items; kovos ~ combat kit; sporto ~ sports gear reikšm|ė 1 (prasmė) meaning, sense 2 (svarba) significance, importance; įgyti didelę ~ę acquire great significance; tai neturi ~ės it doesn’t matter; teikti didelę ~ę attach great importance/significance (to); turėti didelę
~ę be of great importance

203 reikšmingas significant; ~ įvykis important event reikšti 1 mean (meant); ką reiškia šios raidės? what do these letters stand for? 2 express, signify; ~ didelę nelaimę signify a disaster; ~ savo nuomonę express one’s opinion reisas flight rekognoskuotė reconnaissance rekomendacij|a recommendation, reference; duoti ~ą give smb a recommendation rekomend|uoti recommend smth to smb;
~avus on the recommendation (of); ~ užimti postą recommend for the post rekonstrukcija restoration, reconstruction rekonstruoti restore, reconstruct relė relay reljef|as relief; ~o žemėlapis relief map rėmai framework rėmėjas 1 supporter 2 sponsor remont|as repair(s); ~ mūšio sąlygomis battle damage repair; ~o dirbtuvė repair shop; atidėtasis ~ deferred maintenance; atkuriamasis ~ corrective maintenance; einamasis ~ maintenance/routine/current/ running repairs; kapitalinis ~ complete overhaul; atlikti kapitalinį ~ą overhaul; uždarytas ~ui closed for repairs remontuo|ti repair, fix, mend; būti ~ jamam be under repair remti support, back (up), second, underpin;
~ pasiūlymą support/second a proposal rem|tis refer (to); base oneself (on); ~ dokumentais refer to documents; ~iantis on the grounds (of); tuo ~iantis on this basis rengėjas organizer; mokymų ~ exercise sponsor rengimas 1 preparation, training; artilerinis ~ artillery preparation; specialistų
~ specialist training; pradinis karinis
~ basic military training 2 organization, arrangement renginys function, event; oficialus ~ official function; sporto ~ sports event rengti 1 prepare, train; ~ karininkus train officers 2 organize, arrange; ~ susirinkimą arrange a meeting reorganizacija reorganization reorganizuoti reorganize

rib|a repeticija rehearsal; generalinė ~ prieš operaciją dress rehearsal before the operation repetuoti rehearse replės pl pincers, pliers reportažas reportage reporteris reporter represij|a reprisal, repression; patirti ~as suffer repression reprezentavimas representation reprezentuoti represent reputacij|a reputation; išgelbėti savo ~ą save face; sugadinti ~ą ruin reputation; turėti gerą ~ą have a good reputation respiratorius respirator restauracija restoration restauruoti restore resursai pl resources; žmonių ~ human resources retransliacija relay; radijo ~ radio relay revanš|as revenge (on); ~o ataka revenge attack revolver|is revolver; užtaisyti ~į load a revolver rezerv|as reserve; ~o kariai reservists; bendrasis ~ general reserve; operatyvinis
~ operational reserve; taktinis ~ tactical reserve rezervin|is stand-by; ~ės pajėgos stand-by forces rezervuaras reservoir rezervuoti reserve, earmark; ~ lėšas earmark funds reziumė resumé, summary, abstract reziumuoti sum (up), summarize, recapitulate rezultat|as result; (baigtis) outcome; apčiuopiami ~ai tangible results; tyrimo ~ai findings; duoti priešingą ~ą backfire; pasiekti gerų ~ų get/obtain good results režim|as 1 regime; karinis ~ military regime; nuversti ~ą topple/depose the regime 2 tech. mode; budėjimo ~ standby mode riauš|ės riot, disturbance; sukelti ~es riot, cause a disturbance riaušininkas rioter rib|a 1 limit, boundary, border, line; grįžimo
~ point of no return; išorinė įtvirtinimų ~ perimeter; pranešimų siuntimo ~ report line; radioaktyviosios taršos ~os fallout

riboja|ntis contours; saugumo ~ safety line; sėkmės plėtojimo ~ limit of exploitation; taršos kontrolės ~ contamination control line; ugnies ~ limit of fire; užtamsinimo ~ light line; žinojimo ~os boundaries of knowledge; 3 km ~ose within the range of 3 km; miesto ~ose within the city boundaries; nustatyti ~as set the limits; pasiekti ~ą reach the limit; peržengti ~as exceed the boundaries/limits 2 (maksimumas) ceiling; personalo ~ manpower ceiling; sutartinė
~ agreed ceiling; nustatyti ~as ginkluotei įsigyti set/impose a ceiling on weapons procurement riboja|ntis restrictive; ~masis vadovavimas restrictive control ribot|as limited, restricted; ~a galimybė naudotis restricted access (to); ~a patirtis limited experience; ~o naudojimo restricted; ~os galimybės limited opportunities;
~ priėjimas/privažiavimas limited access
(to)
riboti limit, restrict, curtail; ~ degalų suvartojimą limit fuel consumption; ~ laisvę curtail freedom ribotis border (on), be (was/were, been) contiguous (to/with) rikiuot|ė formation, array, order; ~ės mokymas drill; išskleista ~ dispersed formation; kovos ~ battle array/order; linijinė būrio
~ platoon-line; linijinė skyriaus ~ squadon-line; mūšio ~ battle-order; paradinė ~ parade; pleišto formos ~ arrowhead/spearhead formation; rombo formos ~ diamond formation; tankioji ~ mass formation; žygio
~ march formation, order of march; „V” raidės formos ~ vee; apeiti/apžiūrėti ~ę troop the line; būti ~ėje be/keep in formation; išvesti iš ~ disable/incapacitate; ilgam išvestas iš ~ės permanently incapacitated rikiuoti line up, form rikošet|as ricochet; atšokti ~u ricochet
(off)
rikošetuoti ricochet (off) rinkinys set, kit, collection; ekipuotės krepšelių ~ webbing; įrankių ~ set of tools; sterilizuojančiųjų medžiagų ~ sterilizing kit; taikinių informacijos ~ target dossier rinkmena file

204 rinkti collect, gather, muster; ~ informaciją collect information; ~ kariuomenę muster an army rinktinis selected, selective ryšininkas signaller, communications specialist; radijo ~ radio operator ryš|ys 1 (susisiekimas) communication, pl signals; ~ių būrys signals/communications platoon; ~ių mazgas communications center, node; ~ių saugumas communications security; ~ių tinklas communications net/ network; ~ ių zona communications zone;
~ ių žvalgyba communications intelligence; radio ~ radio contact; vidinis telefono
~ intercom; klausytis radijo ~io monitor radio traffic; užmegzti ~į establish communication 2 (bendravimas) connection, link, tie, relation, liaison, bond, contact, relationship (between/with); ~iai tarp policijos ir kariuomenės relationship between the police and the army; ~iai su visuomene public relations; ~ių karininkas liaison officer; draugystės ~iai ties of friendship; grįžtamasis ~ feedback; netekti ~io lose touch/contact (with); palaikyti ~į keep in touch (with)/liaise (with); palaikyti ~ius maintain relations, pursue further contacts; stengtis užmegzti ~ius forge links; sutrikdyti ~ius wreak havoc on communications; turėti ~į be associated (with), concern, refer (to), be related to, be connected with;
~ium su in connection with, in reference to, in/with regard to, with respect to; neturintis
~io irrelevant (to); asmuo ~iams point of contact 3 (tarpusavio supratimas) rapport; užmegzti glaudų ~į su auditorija establish a close rapport with the audience ryškumas distinctness, brightness ryšk|us 1 distinct, clear, bright, sharp; ~i šviesa bright light; ~us vaizdas sharp image
2 striking; ~ pavyzdys striking example rišlumas coherence, coherency, cohesion; teksto ~ cohesion of the text rišl|us coherent; ~i kalba coherent speech; ne~ incoherent ryt|ai the east; ~ų link eastward(s), eastbound, in an eastward direction; į ~us to the east (of) ritė reel, spool; vielos ~ wire reel/spool

sambūvis

205 rytinis eastern, eastward, easterly; ~ kalno šlaitas eastern slope of the mountain rizika risk, hazard, jeopardy; ypatingoji ~ special hazard rizikingas risky, hazardous, perilous; ~ žingsnis risky move rizikuoti risk, take (took, taken) a risk, hazard, jeopardize; ~ kitų žmonių gyvybėmis hazard other people’s lives ryžtas resolution, determination ryžting|as resolute, determined, purposeful;
~a politika purposeful policy; ~ atkirtis resolute rebuff; ~ charakteris determined character; ~ vadovavimas firm leadership rodyklė 1 pointer; arrow; kompaso ~ compass needle; laikrodžio ~ hand of the clock; lazerinė ~ laser pointer 2 index; dalykinė
~ subject index rodiklis index, indicator; lazerinis taikinio
~ laser target designator rodytuvas tech. indicator; padėties erdvėje ~ attitude indicator rodyti show (showed, shown), demonstrate, point (to), display, manifest, indicate; ~ abipusę pagarbą manifest mutual respect;
~ drąsą display/show courage; ~ kelią show the way, navigate rodmenys readings; skaitiklio ~ meter readings rotacija rotation rotuojamas rotational; ~is etatas rotational post rotuoti rotate rūbai pl clothes, clothing, outfit; civiliniais
~s in plain clothes rūdys rust rūdyti rust rūk|as fog; apgaubtas ~o foggy ruožas strip, sector, section, stretch; fronto ~ front sector; geležinkelio ~ section of the railway; kliūčių ~ assault/obstacle course; minų ~ strip of mines; ugnies ~ firing area; žemės ~ strip of land rūpestingas careful rūpestis concern (about/over), worry (about), anxiety (about/over), care (for); ~ dėl kuopos concern about/over the company; didelis ~ serious/grave concern rūpinimasis care (for/of), concern (for)

rūpintis 1 (prižiūrėti) look after, take (took, taken) care (of) 2 care (about), worry, be
(was/were, been) worried/anxious/concerned (about); ~ pavaldiniais care about subordinates rūšiavimas 1 sorting, grading 2 (sužeistųjų) triage rūš|is sort, kind, variety, grade; kariuomenės
~ branch/arm of service; remiančiosios kariuomenės ~ys supporting arms; aukščiausios ~ies of top quality/class; pirmos/antros
~ies of first/second rate; sprogimo ~ type of burst; visokių ~ių of all kinds rūšiuoti sort, grade, assort; ~ pagal dydį/kokybę sort according to size/quality

S sabotažas sabotage sabotuotojas saboteur sag|a button; įsiūti ~ą sew on a button; skylutė ~ai buttonhole sąjung|a alliance, union, coalition; gynybinė
~ defensive alliance; Šaulių ~ the Riflemen Union; įstoti į ~ą enter the alliance sąjunginink|as ally; NATO ~ai NATO allies;
~ų kariuomenė allied troops; ~ų vadas allied commander sąlyg|a condition, term; (sutarties) provision; būtina ~ indispensable condition; eksploatacijos ~os service environment; ekstremalios ~os extreme conditions; gyvenimo ~os living conditions; kontrakto
~ terms of the contract; palankios ~os favo(u)rable conditions/situation; pagal sutarties ~as according to the provisions of the agreement; su ~ on condition; vienodomis ~omis on an equal footing sąlygoti condition sąlytis contact; tiesioginis ~ close contact saliutas salute saliutuoti salute; ~ dešimčia artilerijos salvių fire a salute of ten salvoes salvė (pabūklų) salvo (pl salvoes), volley sambūris rally, gathering, get-together sambūvis coexistence; taikus ~ peaceful coexistence samdin|ys mercenary; ~ių pajėgos merce-

samdin|ys nary troops sąmoksl|as plot (against), conspiracy, collusion; ~ nuversti vyriausybę conspiracy to overthrow the government; atskleisti ~ą unveil a plot; rengti/sudaryti ~ą plot sąmon|ė consciousness; atgauti ~ę regain/recover consciousness, come to one’s senses; akimirkai netekti ~ės black out; netekti ~ės lose consciousness; turėti ~ę be conscious sąmoningai 1 consciously 2 (tyčia) deliberately, on purpose, intentionally sąmoning|as 1 conscious; ~ sprendimas conscious decision 2 intentional; ~a žala intentional damage sąmoningumas consciousness; pilietinis ~ civic consciousness samprotauti reason, consider, speculate
(about/on)
samprotavimas consideration, reasoning, speculation sandara structure sandarus (air)tight, hermetic, sealed, watertight, waterproof sandėliavimas storage; techninių įrenginių
~ storage of matériel sandėlis store, wareho(u)se, storehouse, depot; ginklų ~ armo(u)ry/weapons depot; laikinasis šaudmenų ~ ammunition dump; laikinasis tiekimo ~ supply dump; slaptas ginklų ~ cache; sprogmenų ~ explosive ordnance depot; šaudmenų ~ ammunition depot; tiekimo ~ supply depot sandėliuoti store; laikinai ~ dump sandrauga commonwealth; Nepriklausomų valstybių ~ the Commonwealth of Independent States sandūra junction sanitaras corpsman (pl corpsmen) sanitar|ija sanitation; gerinti ~inę būklę sanitate, sanitize sankcij|a sanction (against/on); įvesti ~as impose sanctions; nutraukti ~as lift sanctions; taikyti ~as apply sanctions sanklota overlap; priešakinė ~ forward overlap; šoninė ~ side overlap sankryža crossroads (pl crossroads), intersection santaik|a concord, harmony, accord; gyventi

206
~oje live in harmony/concord santalka concentration; taikinių ~ target concentration santykin|is relative; ~ė sėkmė relative success santyk|is 1 relation, relationship (between/with); civilių ir karių ~iai civil-military relations; nestatutiniai ~iai bullying; palaikyti draugiškus ~ius maintain friendly relations 2 mat. ratio; ~iu 1:10 with the ratio of 1 to 10 santrauka resumé, summary, abstract santrumpa acronym santūrus reserved sąraš|as list, roster; etatų ~ table of organization; kuopos personalo ~ company roll; oficialus personalo ~ roll; pagal laiką suderintas veiksmų ~ list of timings; patikrinimo ~ check list; sužeistųjų, nukautųjų ir dingusiųjų be žinios ~ casualty list; taikinių
~ target list; taikos meto etatų ~ peacetime establishment; tarnybinių pavedimų ~ detail; vardinis karių ~ muster roll; įtraukti į ~ą enroll/enter in a list, list; patikrinti pagal ~ą call the roll; sudaryti ~ą make a list; būti ~e figure in the list sargyb|a guard, watch; ~os bokštas watch tower; garbės ~ guard of hono(u)r; nakties
~ night watch; pasienio ~ frontier guard; eiti ~ą be on guard, keep watch sargybinė guardroom, guardhouse sargybin|is guard, sentry; asmens ~ body guard; pastatyti ~į position/post a sentry sąryšis connection, link, interrelation, interrelationship sauga security, guard; kovinė ~ tactical security; socialinė ~ social security; šoninė
~ flank guard saugikl|is safety device; (šautuvo) safety catch; panaudoti ~į apply the safety catch saugykla storage, depository, depot; naftos
~ oil storage depot; vandens ~ water reservoir saugoti safeguard, guard; ~ valstybės sienas guard state borders saugum|as safety, security; ~o priemonės safety precautions; eismo ~ road/traffic safety; nacionalinis ~ national security; ryšių ~ communications security

207 saug|us safe, secure; ~i vieta safe/secure place sausum|a land; ~os pajėgos land/ground forces; ~oje on land; judėti ~ move by/ over land savaeigis self-propelled; ~ pabūklas selfpropelled gun savanaudiškas selfish, egoistic, egoistical savanoris volunteer savanorišk|as voluntary; ~oji tarnyba volunteer service; ~osios pajėgos volunteer force savarankišk|as independent, autonomous;
~i veiksmai independent actions; ~oji operacija autonomous operation savarankiškumas independence; politinis ir ekonominis ~ political and economic independence sąvaržėlė (paper) clip sav|as friendly, own; ~ osios pajėgos friendly forces savavališk|as arbitrary; ~i suėmimai arbitrary arrests sąveika interaction, liaison sąveikauti interact sąveikum|as interoperability; padidinti ~ą enhance interoperability savyb|ė characteristic, quality, property, feature, attribute; bendrosios ~ės general characteristics; cheminės ~ės chemical properties; vadovavimo ~ės qualities of leadership savigarba self-esteem, self-respect savigyna self-defence savikritika self-criticism savimonė self-consciousness; pilietinė ~ civic self-consciousness savitvard|a self-control; prarasti/atgauti ~ą lose/regain one’s self-control savivalda self-governance, self-government savivaldybė municipality savivaldus autonomous, self-governing savivalė arbitrariness savižudybė suicide savižudis suicide; ~ sprogdintojas suicide bomber; ~ užgrobėjas (lėktuvo) suicide hijacker sąvoka concept, notion, conception; demokratijos ~ concept of democracy

seržantas sąžin|ė conscience; ~ės laisvė freedom of conscience; nešvari ~ guilty conscience; švari ~ clear conscience sąžiningas honest, conscientious sąžiningumas honesty, conscientiousness, integrity scenarijus scenario; mokymų/pratybų ~ exercise specification schem|a diagram, chart, scheme, outline; išdėstymo ~ location diagram; pirminė
~ master plot; standartinė ~ standard pattern; pažymėti ~oje plot segtuvas file seka sequence, succession; įvykių ~ sequence of events; procedūrų ~ succession of procedures; veiksmų ~ nuo sandėlio iki taikinio (siunčiant ginklą) stockpile-totarget sequence sekiklis tracker; lazerinis ~ laser tracker sekimas 1 (stebėjimas) observation, watch, shadowing, spying (on), tracking; šaudymo
~ spotting; taikinio ~ target tracking 2
(ėjimas iš paskos) following sekl|us shallow; ~i upė shallow river sekretorius secretary; Jungtinių Tautų Generalinis ~ UN Secretary General; valstybės
~ Secretary of State sekti 1 follow, track; ~ kieno pavyzdžiu follow smb’s example; ~ kieno pėdomis follow in smb’s footsteps; ~ lėktuvą radaru track a plane on radar; ~ taikinį track (to) 2 watch, spy (on/upon), shadow, keep (kept) an eye on; atidžiai ~ watch closely 3 keep
(kept) up (with), follow; ~ įvykius keep up with the events sektorius sector; apšaudymo ~ arc of fire; gynybos ~ defence sector; ugnies ~ sector of fire; valstybinis ~ state(-owned) sector sėlinimas stalking, sneaking sėlinti stalk, sneak; ~ prie aukos stalk a victim separatistas separatist separatizmas separatism sergantis sick, ill serija series (pl series); sprogimų ~ series of explosions seržantas staff sergeant; jaunesnysis ~ sergeant; rikiuotės ~ drill sergeant; vyresnysis
~ sergeant first class siaub|as terror, horror; apimtas ~o horror-

siaub|as stricken siaubing|as terrible, horrible; ~os kančios terrible torture siaur|as narrow; ~ kelias narrow road; ~ų pažiūrų narrow-minded siaurinti narrow siautėjimas violence, rioting siautėti rage, riot, storm siekis aspiration, objective, ambition siek|ti 1 seek (sought), aim (at/for), strive
(strove, striven) (for), aspire (to), pursue; ~ profesionalumo aim for professionalism; ~ taikaus sprendimo seek a peaceful solution;
~ teisingumo strive for justice; ~ vadovavimo aspire to leadership; ~iant tikslo in pursuit of the goal 2 (sudaryti sumą) amount to, reach, add up to sien|a 1 wall; aptverti ~ wall in; pramušti
~ą penetrate a wall 2 (valstybės) border, frontier; ~os patrulis border patrol; pereiti
~ą cross the border/ frontier; pažeisti valstybės ~ą violate the state border; saugoti
~ą guard the border; turėti bendrą ~ą border (on/upon) sieti link (with), connect (with), relate (to), associate (with); ~ su pažanga relate to the progress signal|as signal; atsitraukimo ~ withdrawal signal; įspėjamasis ~ warning signal/call; nelaimės ~ distress signal; radijo ~ radio signal; duoti ~ą signal, give a signal signalizuoti signal, give a signal (to) signalizuotojas signaller, flagman signatar|as signatory; šalis ~ė signatory state silpn|as weak; (apie garsą) faint; ~a vieta weak point; ~a valia weak will silpnybė weakness simbolis symbol; bazinis ~ base symbol; karinis ~ military symbol simbolizuo|ti symbolize, represent, stand
(stood) for; spalva ~ja colour represents sirena siren; oro pavojaus ~ air raid siren sirgti be (was/were, been) ill/sick; (nedirbti) be (was/were, been) on sick leave sistema system, framework; aptikimo ir taktinio valdymo ~ detection and tactical control system; bombų taikymo ~ bomb sighting system; branduolinių sprogimų

208 aptikimo ir pranešimo apie juos ~ nuclear detonation, detection and reporting system; detonavimo ~ firing system; „draugasdraugui“ ~ buddy system; gynybos ~ defences; ginklų ~ weapons system; globalinė padėties nustatymo ~ global positioning system; įspėjimo ~ warning system; išvengimo ~ avoidance system; karinė ~ military system, the Military Establishment; rankinė leidimo ~ shoulder-launched system; raketų valdymo ~ missile guidance/control system; reaktyvinė salvinės ugnies ~ multiple-launch rocket system; ryšių ir informacinė ~ communications and information system; taikinio žymėjimo lazeriu ~ laser target designating/marking system; vidinė taikymo ~ internal guidance system sistemingas systematic sisteminis systemic situacij|a situation; cheminė ~ chemical environment; ekstremalioji ~ emergency; radiacinė ~ radiological environment; strateginė ~ strategic setting; būti kritinėje
~oje be in a critical position; pagerinti ~ą remedy the situation; sušvelninti pavojingą
~ą defuse a dangerous situation siuntėjas transmitter, sender siuntin|ys package, parcel; pasiųsti ~į post/ send (sent) a parcel siųsti send (sent), transmit, dispatch; ~ paštu send by post/mail siųstuvas transmitter; trumpųjų bangų ~ short-wave transmitter skaičiavimas counting, computing; atgalinis laiko ~ countdown; žmonių su~ headcount skaičiuoti count, compute skaič|ius 1 number; lyginis ~ even number; nelyginis ~ odd number; pasiekti tam tikrą ~ių number; pranašesnis
~iumi outnumbering 2 (sudėtis) strength; bataliono žmonių ~ strength of the battalion skaidrė transparency, slide, overlay; radiolokatoriaus ekrano ~ radarscope overlay; taikinių ~ target overlay skaidrum|as transparency; didinti ~ą increase transparency; užtikrinti ~ą ensure transparency 209 skaidrus transparent skaitmenin|is digital; ~iai rodmenys digital readings skaitmuo digit, figure skalė scale; optinio taikiklio ~ crosshairs, hairs skambutis 1 bell 2 (telefono) call skardinė can, tin; ~ alaus can/tin of beer skatinti induce, prompt, stimulate, encourage, promote, further, foster; ~ bendradarbiavimą promote cooperation; ~ draugiškus ryšius foster friendly relations;
~ saugumo užtikrinimą further security; ~ taiką promote peace skaud|ėti ache, hurt; jam ~a galvą he has a headache; jam ~a gerklę he has a sore throat; jam ~a akis his eyes ache skausm|as pain, ache; aštrus ~ sharp pain; dantų ~ toothache; pilvo ~ stomachache; malšinti ~ą relieve pain skausmingas painful, sore skelbim|as 1 (skleidimas) propagation 2 advertisement, notice, announcement; pakabinti ~ą put up a notice skelbti announce, proclaim, declare, propagate; ~ naujas idėjas propagate new ideas;
~ taiką proclaim peace skerdyn|ės massacre, slaughter, carnage; ~ių vieta carnage site skęst|i drown, sink (sank, sunk), go (went, gone) down; ~antis laivas sinking ship;
~antis žmogus drowning person skeveldra fragment, splinter, sliver; (šarvų) spall; sviedinio ~ shell splinter skydas 1 shield 2 (prietaisų) panel, dashboard skiepijimas inoculation, vaccination skiepyti inoculate (against), vaccinate
(against); ~ nuo juodligės vaccinate against anthrax skylė hole skylėt|as leaky; ~a palapinė leaky tent skilti split (split), crack skiltuvas (šautuvo) firing pin skiriam|asis 1 discriminating, distinguishing;
~ bruožas discriminating feature 2 dividing, separating; ~oji linija dividing part skyrimas (užduočių) tasking skyrius 1 squad, section 2 division, de-

skub|us partment, section, branch; redakcinis ~ editorial division 3 (knygos) chapter 4 compartment; tanko įgulos ~ tank crew compartment skirt|i 1 allot, assign, earmark; ~ lėšų allot funds; ~ užduotį assign a task, task 2 impose, inflict; ~ nuobaudą impose a penalty
3 appoint, nominate, assign, designate; ~ vadu appoint (as) commander; ~as artimam mūšiui designed for close combat
4 devote (to); ~ laiką mokymuisi devote time to studying skirting|as different, disparate, diverse, various; ~i faktai disparate facts; ~os nuomonės diverse opinions skirtumas difference (in/between), disparity
(in/between); sužeistųjų skaičiaus ~ disparity in the number of casualties skyst|as liquid; ~a sprogstamoji medžiaga liquid explosive; ~ kuras liquid fuel skystis liquid, fluid; valymo ~ cleaning fluid sklaida dispersion, diffusion; spinduliuotės
~ radiation scattering sklandumas smoothness; (kalbos) fluency skland|us smooth; (apie kalbą) fluent; ~i kalba fluent speech; ~ skrydis smooth flight sklandžiai smoothly skląstis bolt, bar sklendė bolt, bar, valve, damper skraidinamas airborne, airportable, airtransportable skraidinimas airlift, air movement skraidinti airlift, transport by air skrajutė flyer, leaflet skrydis flight; kovinis ~ sortie skristi fly (flew, flown); neleisti ~ ground; neleisti ~ dėl rūko be grounded by fog skuba haste, urgency skubėjimas haste skubėti hurry, make (made) haste, rush skubinti hurry, hasten, rush, press (for), precipitate skub|us urgent, pressing, hasty, hurried, prompt; ~ioji parama immediate support; ~ išvykimas hurried departure; ~ pranešimas hasty message; ~ reikalas urgent/pressing matter

skvarbus skvarbus penetrating; ~ žvilgsnis penetrating look/gaze skverbim|asis penetration (into/through);
~osi galia penetration power skverbti(s) penetrate (into/through), force one’s way through; prasi~ į priešo teritoriją penetrate into the enemy territory; prasi~ kiaurai sieną penetrate through the wall slapyvardis alias slapstytis hide (hid, hidden), be (was/were, been) in hiding; būti priverstam ~ have to go into hiding; nustoti ~ come out of hiding slaptai secretly, in secret, by stealth, stealthily, confidentially; (užrašas) visiškai ~ top secret, strictly confidential slapt|as secret, covert, confidential, clandestine; ~a operacija covert/clandestine operation; ~oji tarnyba secret service; ~ pranešimas confidential report slaptavietė hiding place; (slaptas sandėlis) cache slaptažod|is password, countersign; klausti
~žio challenge slaptum|as secrecy, confidentiality; priklausąs visiško ~o kategorijai classified as top secret slėgis pressure; aukštas/žemas high/low pressure slėnis valley slėpimas hiding, concealment slėpti hide (hid, hidden), conceal, mask, stash slėptuvė hiding place, shelter, dugout; (ginklų) cache; ~ nuo bombų air-raid shelter;
~ nuo radioaktyviosios taršos nuclear fallout shelter slopinan|tis suppressive; ~čioji ugnis suppressive fire slopinim|as suppression, repression, neutralization; ~o ugnis neutralization fire; elektroninis ~ electronic neutralization; priešo gynybos ~ suppression of enemy defences; radiolokatorių ~ radar countermeasure; sukilimo nu~ suppression of a revolt slopinti 1 suppress, repress, stifle; ~ iniciatyvą stifle initiative; ~ pasipriešinimą suppress resistance; ~ ugnimi neutralize 2

210 techn. squelch, damp, jam sluoksnis layer, coat, film; maskuojamųjų dažų ~ coat of camouflage paint smaigalys point, spearhead; puolimo ~ spearhead of the attack smail|us pointed, sharp, acute; ~ įrankis pointed tool; ~usis kampas acute angle; nu ~intas pieštukas sharp pencil smeigti (durti) thrust, stab smeigtukas pin smėl|is sand; ~io maišas sandbag smogti strike (struck), hit (hit), strike
(struck)/deal (dealt) a blow smūg|is 1 blow, punch, hit, impact, strike;
~ į galvą blow on the head; mirtinas ~ mortal hit; sprogti nuo ~io explode on impact; suduoti ~į strike a blow 2 (sukrėtimas) shock smulkiai in detail smulkmen|a detail; kasdieninio naudojimo
~os incidentals smurt|as violence; tarpetninis ~ inter-ethnic violence; griebtis ~o resort to violence; panaudoti ~ą use violence; ~u by violence/force smurtauti commit acts of violence smurtin|is violent; ~ė mirtis violent death snaiperis sniper, sharpshooter, marksman solidarumas solidarity sostinė capital sparn|as 1 flank; apeiti priešo ~ą outflank; atakuoti iš ~o make a flank attack; puolimas į ~ą flanking attack; sustiprinti ~us reinforce flanks 2 wing; lėktuvo ~ aircraft wing spart|a speed, pace, rate; išminavimo ~ clearance rate; normali šaudymo ~ sustained rate of fire; žygio ~a rate of march; nustatyti ~ą set the pace spar|tus quick, rapid, speedy; ~čiu tempu at a rapid pace; ~ išgijimas speedy recovery spąst|ai trap; įvilioti priešą į ~us trap the enemy, decoy the enemy into ambush; paspęsti ~us set a trap; patekti į ~us fall into a trap spauda press spaudim|as pressure, push; ~ daryti reformas push for reforms; daryti ~ą exert/ exercise/put pressure (on/upon); kraujo ~ blood pressure

211 spaudinys publication, printed matter spausdinti print, type, publish spausti 1 press, squeeze; ~ priešą press the enemy; nu~ nuleistuką squeeze/pull the trigger; pa~ mygtuką press/push a button; pa~ ranką shake smb’s hand 2 (apie avalynę) pinch, be (was/were, been) tight specialistas specialist, professional; gedimų nustatymo ir pašalinimo ~ troubleshooter; sprogdinimo darbų ~ professional in demolition specializacija specialization specializuot|as specialized; ~a įranga specialized equipment specializuotis specialize (in); ~ atlikti sprogdinimo darbus specialize in demolition work special|us special; lot. ad hoc; ~iam tikslui sudarytas dalinys ad hoc unit; ~usis specialized specifikacija specification; techninė ~ technical specification specifin|is specific; ~ė funkcija specific function spėliojim|as supposition, speculation, guess, guessing; gryni ~ai pure speculations; padaugėjo ~ų speculations mounted; sukelti
~us arouse speculations spėlioti speculate, guess, conjecture, surmise, make (made) suppositions spidometras speedometer spyna 1 lock, padlock 2 (šautuvo) bolt; šautuvas su ranka reguliuojama ~ bolt-action rifle; uokso ~ breech block/bolt spinduliavimas radiation; infraraudonasis
~ infrared radiation spindulin|is radial; ~ė liga radiation sickness spindul|ys 1 beam, ray; lazerio ~ laser beam; rentgeno ~iai X-rays 2 radius; saugos ~ radius of safety; naikinimo ~ destruction radius; veikimo ~ radius of action spinduliuot|ė radiation; ~ės fonas background radiation; ~ės išskaidymas radiation scattering; branduolinė radioaktyvioji ~ nuclear radiation; liekamoji radioaktyvioji ~ residual radiation; pirminė radioaktyvioji ~ initial radiation; šiluminė
~ thermal radiation

sprogti spinduliuoti radiate spiralė coil; vielų ~ concertina wire spyris kick spirti kick; ~ kamuolį kick a ball spyruoklė spring sprag|a gap, breach; išsilavinimo ~os gaps in education; padaryti ~ą breach, make a breach; užpildyti ~ą bridge a gap sprendim|as 1 solution, settlement; klausimo
~ solution of an issue; taikus konflikto
~ peaceful settlement of the conflict 2 decision, resolution, judgement; teisingas
~ fair judgement; priimti ~ą make/take a decision; priimti galutinį ~ą arrive at a final decision spręsti 1 solve, resolve, settle; ~ problemą solve a problem 2 judge; ~ pagal duomenis judge according to the data sprogalas (explosive) material sprogdikl|is fuze; ~io ertmė fuze cavity; ~ su saugikliu boresafe fuze; apsaugotasis
~ shuttered fuze; dugninis ~ base fuze; nekontaktinis ~ proximity fuze; nuotolinis
~ time fuze; pašalinti ~į defuze; saugiklinis ~ base fuze; smūginis ~ impact action fuze; susinaikinimo ~ self-destroying fuze; tiesioginio poveikio ~ direct action fuze sprogdinim|as blowing up, blasting; ~o virvutė detonating/det cord; ~o (detonuojamoji) įranga blasting accessories; povandeninis ~ underwater demolition sprogdinti blow (blew, blown) up, explode, detonate, blast; su~ bombą detonate a bomb; su~ tiltą blow up a bridge; paruoštas ~ prepared for detonation sprogim|as explosion, burst, blast, detonation; ~ ore airburst; ~o banga blast wave;
~o greitis detonation velocity; ~o poveikis blast effect; paviršinis branduolinis ~ nuclear surface burst; žuvę ~o metu killed in the blast sprogmenys pl explosives, explosive ordnance; ~ ir šaudmenys explosive ordnance; detonaciniai ~ high explosive; plastikiniai
~ plastic explosive sprogstam|asis explosive; ~oji medžiaga explosive (material); ~ užtaisas explosive charge sprogti explode, burst (burst), blow (blew,

sraigtasparnis blown) up, detonate, go (went, gone) off sraigtasparnis helicopter, chopper, rotarywing aircraft; atakos ~ attack/assault helicopter; daugiatikslis ~ utility helicopter; kovinis ~ gunship; kovos ~ armed helicopter; lengvasis puolamasis ~ light attack helicopter; paieškos ir gelbėjimo ~ search and rescue helicopter; prieštankinis ~ antiarmo(u)r/anti-tank helicopter; specialiųjų operacijų ~ special operations helicopter; stebėjimo ~ observation helicopter; transportinis ~ utility/transport helicopter srautas stream, torrent, flux; pabėgėlių ~ flow of refugees; transporto ~ traffic flow, transport stream srieg|is groove; (ginklo vamzdžio) ~iai rifling, grooves srit|is 1 region, area, district, province, zone;
~ies valdžia regional authorities 2 (sfera) field, area; karinėje ~yje in the military field; svarbiausios gyvenimo ~ys key areas of life; visose ~yse in all areas srov|ė 1 el. current; elektros ~ electric current; kintamoji ~ alternating current; pastovioji/nuolatinė ~ direct current; sužadinimo ~ firing current 2 (upės) stream, flow, current, flux; eiti prieš ~ę go against the stream/flow stabdys 1 tech. brake 2 impediment (to), hindrance (to) stabdyti 1 stop; (stabdžiais) brake; ~ kraujavimą stop the bleeding 2 impede, hinder, hamper; ~ pažangą impede the progress stabilizatorius fin, stabilizer; raketos ~ missile fin stabilizavim|as stabilization; ~o pajėgos stabilization force stabilizuoti stabilize; ~ politinę situaciją stabilize the political situation stabilum|as stability; atkurti ~ą restore stability; išlaikyti ~ą maintain stability stabil|us stable; politiškai ~i šalis politically stable country stabligė tetanus stacionar|us stationary, fixed; ~i gydymo įstaiga fixed medical facility stadij|a stage, phase; pradinė ~ initial stage; šioje ~oje at this stage staig|us sudden, abrupt, flash, hasty, sharp,

212 instantaneous; ~i ataka hasty attack; ~i mirtis instantaneous death; ~us posūkis sharp turn; ~us puolimas surprise attack;
~ūs pokyčiai abrupt changes standart|as standard; atitikti ~us meet the standards; neatitikti ~ų be substandard standartin|is standard; ~ė veiklos procedūra standard/standing operating procedure standartizacija standardization standartizuoti standardize startas start starteris starter statyb|a construction; ~os aikštelė construction site statinys structure; dirbtinis ~ man-made structure statyti build (built), construct, erect, put
(put) up; pa~ palapinę put up a tent; ~ kelio užtvaras build roadblocks; ~ pabūklą position a gun; ~ užtvaras build obstacles statmen|as perpendicular (to); ~a linija perpendicular line status steep; ~is kampas right angle; ~ krantas steep bank; ~ šlaitas steep slope statusas status; dalinio įsipareigojimo ~ unit commitment status; diplomatinis ~ diplomatic status statut|as statute, manual, pl regulations;
~o pažeidimas statutory offence; kovos
~ field manual; rikiuotės ~ drill regulations/manual stebėjim|as monitoring, surveillance, observation; (priežiūra) supervision; ~ iš palydovo satellite observation; ~o postas observation post; minų ~ mine spotting; mūšio lauko ~ battlefield surveillance; oro erdvės ~ air surveillance; radiolokacinis ~ radar surveillance; veikla prieš ~ą countersurveillance stebėti observe, watch, monitor, supervise, spot; ~ neskraidymo zoną monitor no-fly zone; ~ priešo veiksmus monitor enemy actions stebėtojas observer; ~ iš oro air observer; priekinis ~ forward observer stengtis try, attempt, make (made) an effort
(at), strain sterilizuoti sterilize stiprinimas 1 strengthening, reinforcement,

213 consolidation, fortification 2 intensification stiprinti 1 strengthen, reinforce, consolidate, fortify; ~ poziciją consolidate one’s position 2 intensify, enhance; ~ pareigos jausmą intensify the sense of duty; ~ saugumą enhance security stiprintuvas amplifier, booster; detonacijos
~ booster; detonuojamosios virvutės ~ detonating cord amplifier; vaizdo ~ image intensifier stiprumas strength, firmness; garso ~ volume of sound stipr|us strong, firm, forceful, powerful, severe, violent; ~iai ginti defend heavily; ~i valia strong will; ~ smūgis violent blow stok! halt! stotis station; oro ~ air terminal; nešiojamoji radijo ~ handset; radijo ~ radio station; radiolokacijos ~ radar; retransliavimo
~ relay station; specialiojo švarinimo ~ cleansing station; valdymo ~ guidance station stovas stand, mount, support; dvikojis ~ bipod; ginklo ~ gun mount; trikojis ~ tripod; vienakojis ~ unipod; pastatyti (ginklą) ant stovo mount stovėti stand (stood); ~ ramiai stand at attention stovykl|a camp, encampment; (improvizuota) bivouac; ~os filialas branch camp; aptverta karo belaisvių ~ prisoner of war compound; internuotųjų ~ internment camp; įtvirtinta ~ entrenched camp; karo belaisvių ~ prisoner of war camp; koncentracijos ~ concentration camp; mokomoji
~ training camp; mūšio ~ battle camp; naujokų mokymo ~ boot camp; įrengti
~ą encamp, set up a camp; įsikurti/gyventi
~oje camp stovyklauti camp (out), be (was/were, been) encamped stovyklavietė campsite, campground; šarvuočių ~ lager/laager/leaguer stovyklavimas camping (out) straipsn|is article; laikraščio ~elis newspaper item; sutarties ~ article of a treaty; pažeisti (dokumento) ~į violate an article strategija strategy; ilgalaikė ~ long-term stra-

sudėti tegy; karinė ~ military strategy; ,,skaldyk ir valdyk“ ~ divide-and-conquer strategy strateginis strategic; ~ karas startegic warfare strypas bar; metalinis ~ picket struktūr|a structure; framework; ginkluotųjų pajėgų ~ structure of the armed forces; jėgos ~os coercive institutions; organizacinė ~ framework of an organization stulpas pole, post, pillar, column, stake; branduolinio sprogimo ~ nuclear column; dūmų ~ column of smoke; elektros linijos
~ pylon; kelio ženklo ~ sign post stumti push, shove; pa~ į šalį push aside suartėjimas 1 advance to contact 2 rapprochement; dviejų šalių ~ rapprochement between two countries subjektyvus subjective, partial, biased; ~ požiūris biased attitude; ~ vertinimas subjective appraisal subordinacija subordination subrendęs mature sudarymas formation, compilation, establishment sudaryt|i 1 form, make (made) up, constitute, set (set) up, compile, establish, organize;
~ diagramą compile a diagram; ~ federaciją constitute a federation; ~ komisiją set up a commission; ~ susitarimą broker an agreement; ~ taiką make peace; ~ pajėgas užduočiai vykdyti set up a task force; ~ vyriausybę establish the government; ~ pagal formą structure; būti ~am be composed
(of), be made up (of) 2 (siekti) amount to, come (came, come) to, total; ~ didelę sumą amount to/come to a considerable sum sudaužyti break (broke, broken), smash, crash, crush; ~ mašiną crash a car suderinamas compatible (with) suderinamumas compatibility suderinim|as coordination; ~o trūkumas lack of coordination; be išankstinio ~o without prior coordination suderinti coordinate (with), harmonize, synchronize; ~ veikimo planą coordinate the plan of action; ~ veiksmus synchronize actions sudėti add (up), sum (up); ~ ginklus lay down arms

sudėtin|is sudėtin|is composite, compound; ~ės medžiagos composite materials sudėting|as complex, complicated, sophisticated, intricate, advanced; ~a įranga sophisticated equipment; ~a problema complex issue; ~ derybų mechanizmas intricate mechanism of negotiations; ~i branduoliniai ginklai sophisticated/advanced nuclear weapons sudėt|is 1 composition; štabo ~ composition/ structure of the staff 2 strength; bataliono
~ strength of the battalion; taikos meto ~ peacetime complement; visos ~ies būrys full-strength platoon 3 mat. addition sudirginimas irritation; odos ~ skin irritation sudirginti irritate suduoti hit (hit), strike (struck); (kumščiu) punch; ~ lemiamą smūgį strike a decisive blow sudužimas wreck; laivo ~ shipwreck suei|ti converge; keliai ~na roads converge suėmimas arrest sugadinti spoil, ruin, damage; ~ reputaciją ruin reputation; ~ sveikatą ruin health sugebąs capable (of) sugebėjim|as capability, ability, skill, competence, pl accomplishments, potential; praktiniai ~ai practical abilities/capabilities sugebėti be (was/were, been) able (to), be
(was/were, been) capable (of), manage; ~ tvarkyti įrangą be capable of handling the equipment suged|ęs 1 defective, broken; ~usi įranga defective equipment 2 spoiled, rotten; ~ maistas rotten food sugesti 1 break (broke, broken) down, malfunction, get (got) out of order 2 (apie maistą) go (went, gone)/turn bad, get (got) spoiled/rotten sugretinimas collation, comparison sugretinti cross-match, collate, compare
(to/with)
sugriauti destroy, demolish, ruin, wreck;
~ šalį ruin a country; ~ tiltą destroy a bridge sugriovimas destruction, demolition sugriūti break (broke, broken), fall (fell,

214 fallen) down, collapse, fall (fell, fallen) to pieces, disintegrate; ~ nuo svorio collapse under the weight (of) sugriuvimas breakage, collapse sugrįžimas return sugrįžti return, come (came, come) back suimt|i arrest; būti ~am be under arrest suirti disintegrate, fall (fell, fallen) apart/to pieces, collapse, break (broke, broken) down suirutė disorder, confusion, turbulence sujungimas connection, joining, linkage; duomenų ~ data integration; laidų ~ connection of lines/wires; trumpasis ~ short circuit sujungti 1 connect, link, couple, join, unite, combine; ~ išteklius pool resources; ~ jėgas join/combine forces; ~ laidus join/ splice wires 2 (telefonu) put through sukamasis revolving; ~ tanko bokštelis revolving turret sukarint|as paramilitary, militarized; ~a organizacija paramilitary organization; ~os policijos pajėgos militarized police force sukarinti militarize sukaupti accumulate, concentrate, build
(built) up; ~ drąsą pluck up one’s courage;
~ maisto atsargas accumulate provisions sukeičiamas interchangeable sukeičiamumas interchangeability sukelti cause, bring (brought) about, ignite, provoke, evoke, give (gave, given) rise (to), trigger, inflict (on/upon); ~ atsaką evoke response; ~ didelius nuostolius inflict heavy losses; ~ įtarimą give rise to suspicion;
~ konfliktą spark a conflict; ~ muštynes provoke a fight; ~ neramumus trigger/stir up unrest; ~ skausmą inflict pain; ~ susidomėjimą generate interest; ~ priešiškumą cause hostility sukilėl|is rebel, insurgent; ~ių citadelė rebel stronghold; ~ių pajėgos insurgent forces sukilim|as uprising, revolt (against), rebellion, insurrection, insurgency, mutiny;
~ prieš režimą revolt against the regime; ginkluotasis ~ armed uprising; numalšinti
~ą put down a rebellion sukilti rise (rose, risen) in rebellion/revolt
(against), rebel; ~ prieš priespaudą rise

215 against oppression sukimasis spinning, revolution, rotation sukliudyti prevent, hinder, deter; ~ surengti ataką prevent from attacking sukrauti stack, stow; ~ įrangą stow the equipment sukrečiant|is shocking; ~ys žiaurumai shocking atrocities sukrėsti shake (shook, shaken), shock sukrėtimas shake, shock; smegenų ~ concussion, contusion suk|tis spin (spun), turn, go (went, gone) round, revolve, rotate; ~ apie ašį revolve on an axis; mentės ~asi blades revolve sukurstyti instigate, incite, stir up, ignite; ~ etninę nesantaiką ignite an ethnic feud;
~ karą instigate a war; ~ neapykantą stir up hatred sulaikym|as 1 capture, detention; (užlaikymas) delay; ~o pajėgos delaying force; agresyvusis ~ aggressive delay; nusikaltėlio
~ detention of a criminal 2 stopping, holding; eismo ~ holdup of traffic sulaikytasis detainee sulaikyti 1 capture, detain, arrest, intern, apprehend, delay; ~ apklausai detain for interrogation; ~ svetimšalius intern aliens
2 stop, hold (held) up, contain, obstruct, halt; ~ eismą halt the traffic; ~ kvėpavimą hold one’s breath; ~ (užlaikyti) priešą delay the enemy sulaikytojas captor sulankstyti fold; ~ žemėlapį fold a map sulankstom|as folding; ~a lovelė folding bed sulenkti fold; ~ perpus fold in half sulėtėti lose (lost) momentum, slow down, slacken sulėtinti slow down, slacken; ~ tempą slacken the pace suliepsnoti burst (burst) into flames sulyginti 1 level; ~ su žeme level with the ground 2 equalize, make (made) equal; ~ teises equalize rights suluošinimas mutilation, maiming suluošintas crippled, disabled, maimed, mutilated; ~ kare crippled/disabled in the war;
~ visam gyvenimui maimed for life suluošinti cripple, disable, maim, mutilate

sunaikinimas sulūžti break (broke, broken) down suma sum, amount, total; bendroji ~ sum total sumaišyti 1 mix (up), blend, merge 2 (supainioti) confuse, mix (up) sumaišt|is confusion, havoc, mayhem, disarray; visiška ~ total confusion; sukelti
~į create mayhem sumanymas project, plan, concept, conception, idea, intention, design; operacijos
~ concept of operations; strateginis ~ strategic concept sumanyti mastermind, design, intend sumanumas intelligence, ingenuity, resourcefulness sumanus intelligent, bright, ingenious, smart, clever, quick-witted, resourceful sumažinimas decrease (in/of), downsizing, reduction (in/of/on), curtailment, cut (in/ of); didelis ~ severe curtailment; finansavimo ~ decrease in funding; ginklavimosi
~ reduction of armaments; karinių išlaidų
~ cut of military spending sumažinti decrease, downsize, diminish, reduce, curtail, cut (cut) down, slash, scale down, relieve; ~ greitį reduce the speed, slow down; ~ grėsmes diminish threats;
~ išlaidas cut down expediture/expenses;
~ įtampą relieve stress; ~ (nuvertinti) nuopelnus belittle merits; ~ slaptumą downgrade; gerokai ~ gynybos biudžetą slash the defence budget sumontuoti assemble sumušim|as 1 beating (up) 2 defeat 3 contusion, bruise; nedideli ~ai minor bruises sumuštas 1 beaten, battered; ~ veidas battered face 2 (nugalėtas) defeated sumušti 1 beat (beat, beaten) up 2 (nugalėti) beat, defeat, overwhelm; ~ priešą defeat/ beat/overwhelm the enemy 3 (susižeisti) bruise, contuse; ~ kelį bruise one’s knee sunaikinimas annihilation, destruction, eradication, decimation, extermination, devastation; branduolinis ~ nuclear annihilation; branduolinių atliekų ~ nuclear waste disposal; galutinis ~ final disposal procedure; minų kenksmingumo šalinimas ir jų ~ mine disposal; plataus masto ~ widespread destruction; režimo ~ eradication of the re-

sunaikinti gime; sprogmenų kenksmingumo šalinimas ir jų ~ explosive ordnance disposal sunaikinti annihilate, destroy, crush, eradicate, exterminate, devastate, ruin, obliterate, wipe out; ~ blogį eradicate the evil; ~ bombarduojant obliterate by bombing; ~ daug žmonių decimate; ~ opoziciją crush the opposition; ~ pėdsakus obliterate footprints/tracks; ~ priešą annihilate the enemy sunaudoti exhaust; ~ kuro atsargas exhaust fuel supply sunkiaatletis weight lifter sunkis tech. gravity sunkum|as 1 hardship, difficulty; nugalėti
~us overcome hardships/difficulties; susidurti su ~ais face hardships 2 (svoris) weight; ~ų kilnojimas weight lifting; ~ų kilnotojas weight lifter sunk|us 1 (apie svorį) heavy; ~ioji artilerija heavy artillery; ~usis kulkosvaidis heavy machine-gun 2 (sudėtingas) difficult, hard, tough, trying, demanding 3 (rimtas) grave, serious; ~i padėtis grave situation;
~ nusižengimas serious/grave offence; ~ sužeidimas serious injury 4 (griežtas) heavy, severe, rigorous; ~i bausmė severe/heavy punishment sunkvežimis lorry, truck; keturtonis ~ fourtonner supainiojimas confusion supainioti confuse, mix; ~ šifrus confuse codes supažindinimas introduction (to), familiarization (with), acquaintance (with) supažindinti introduce (to), acquaint (with), familiarize (with); ~ su faktais acquaint with the facts; ~ su procedūromis familiarize with the procedures supervalstybė superpower suprasti understand (understood), realize, comprehend, grasp, be (was/were, been) aware (of); ~ reikšmę grasp the meaning, comprehend the implication supratimas understanding, realization, comprehension, grasp, awareness; gilus problemos ~ profound realization of the problem; tarpusavio ~ mutual understanding; visiškas ~ full understanding

216 surasti find (found), discover, detect, uncover; ~ ginklų slėptuvę uncover a cache of weapons surengti organize, arrange, mount, hold
(held); ~ ataką mount an attack; ~ iš anksto pre-arrange; ~ susitikimą/susirinkimą arrange/hold a meeting; ~ pasalą lay/make an ambush surinkimas assembling, putting together surinkti 1 assemble, put (put) together; ~ minosvaidį assemble a mortar 2 collect, gather, muster; ~ duomenis collect data;
~ kariuomenę muster troops surišt|i tie (up), bind (bound); ~ belaisvį tie up a prisoner; ~ rankas bind/tie arms;
~ mazgą tie a knot; ~ virve rope; ~omis rankomis ir kojomis bound hand and foot susekti 1 trace, track (down); ~ dezertyrą track down a deserter 2 detect, reveal, uncover susiburti rally, gather, crowd susidėvėjim|as wear; ~ o požymiai signs of wear susidėvėti wear (wore, worn) out susidoroti 1 (pajėgti atlikti) manage, cope with 2 (panaudoti smurtą) do (did, done) away with susidraugauti make (made) friends (with) susidūrimas collision, clash, conflict, encounter, confrontation; ginkluotas ~ armed conflict; interesų ~ clash of interests; traukinių ~ collision of trains susidurti 1 collide (with); ~ ore collide in the air 2 clash (with) 3 confront, encounter, come (came, come) into contact susieti link (with), connect (with), relate (to), associate (with) susigrąžinimas recovery susigrąžinti recover, reclaim; ~ prarastas pozicijas recover the lost positions; ~ gerą vardą retrieve one’s reputation susij|ęs linked (with), connected (with), related (to), concerning/regarding, relevant
(to), associated (with); ~ su dabartinėmis problemomis relevant to today’s problems; būti ~usiam su deal with/refer to; ne~ su svarstoma problema irrelevant to the issue susikaupimas concentration, focussing

217 susikaupti concentrate (on/upon), collect one’s thoughts, focus (on) susilaikyti refrain (from), abstain (from); ~ nuo grasinimų refrain from threats susiliejimas 1 blending, merging 2 (upių) confluence susilieti blend (in); ~ su augmenija blend
(in) with the vegetation; ~ su fonu melt into the background susilpnėti weaken susilpninti weaken, ease, relax, attenuate;
~ dėmesį relax one’s attention; ~ įtampą ease tension; ~ pasitikėjimą undermine confidence susipažinimas acquaintance (with), familiarization (with) susipažinti 1 meet (met), get (got) acquainted (with); ~ su pavaldiniais get acquainted with the subordinates 2 (sužinoti) get
(got) acquainted (with), familiarize (with);
~ su esama padėtimi get acquainted with the current situation; ~ su nuostatais familiarize with the regulations susirėmimas clash, skirmish; armijų ~ clash between the armies susiremti clash, skirmish; ~ su policija clash with the police susirinkim|as meeting, gathering, assembly; vesti ~ą conduct a meeting susirinkti gather, rally, assemble susirūpinim|as worry (about), care (for), concern (about/over), anxiety; pareikšti ~ą express concern susisiekimas communication; ~ traukiniais railway communication/service susisiekti get (got) in touch/contact (with), communicate (with), reach; sunku ~ telefonu difficult to reach by phone susiskaldymas disunity susisteminti systematize susišaudymas exchange of fire, skirmish susišaudyti exchange fire susitaikymas reconciliation susitaikyti 1 reconcile, make (made) up with
2 (su padėtimi) put up with susitarim|as agreement, accord, deal, settlement; ~ dėl bendradarbiavimo agreement on cooperation; ~ dėl ginklų kontrolės arms control agreement; ~ dėl žmogaus

sustoti teisių accord on human rights; galiojantis
~ working agreement; slaptas ~ collusion, secret agreement; taikos ~ peace accord/ deal; pasiekti taikų ~ą reach a peaceful settlement; sudaryti ~ą make an agreement, enter into an agreement; sulaužyti
~ą break an agreement susitarti agree (about/on) susitikimas meeting, get-together, encounter; ~ sutartoje vietoje rendezvous; aukščiausiojo lygio ~ summit (meeting) susitikti meet (met) (with), encounter; ~ pagal tinklo koordinates rendezvous at grid…; ~ sutartoje vietoje rendezvous susivienijimas 1 unification 2 (sąjunga) union, amalgamation, merger susivienyti unite, amalgamate, merge, unify;
~ kovojant su nusikalstamumu unite in fighting terrorism susižalojimas self-inflicted wound/injury susižeisti hurt (hurt) oneself, sustain/receive a wound/an injury suskystinti liquefy sustabdymas 1 stopping, stoppage, cessation; kovos veiksmų ~ cessation of fighting 2 suspension; įgaliojimų ~ suspension of the authorization sustabdyti 1 stop, halt, bring (brought) to a stop/halt; cease, put (put) an end (to); ~ karo veiksmus cease hostilities; ~ kraujavimą stop bleeding; ~ priešą fix the enemy; ~ taikos derybas stall peace talks 2 suspend;
~ įstatymo galiojimą suspend a law sustiprinimas 1 strengthening, reinforcement, consolidation, fortification 2 tech. amplification sustiprinti 1 strengthen, fortify, support, reinforce, underpin, heighten, consolidate, solidify, intensify; ~ abejones reinforce doubts;
~ flangus reinforce flanks; ~ įsitikinimus underpin one’s beliefs; ~ įtvirtinimus reinforce fortifications; ~ pasipriešinimą reinforce resistance; ~ puolimą intensify attacks; ~ ryžtą strengthen resolve; ~ supratimą heighten awareness 2 tech. amplify;
~ srovę amplify the current sustoti stop, come (came, come) to a stop/ standstill, pull up, halt; (nustoti veikti) stall sušaukti sušaukti convene, summon; ~ komitetą convene a committee; ~ susirinkimą summon a meeting sutaikymas conciliation sutaikyti concile, reconcile sutamp|antis concurrent (with); ~ančios nuomonės concurrent opinions sutapimas coincidence, concurrence; atsitiktinis ~ coincidence; įvykių ~ concurrence of events; nuomonių ~ coincidence of opinions sutapti coincide (with), concur; iš dalies ~ overlap sutar|imas agreement, accord, concord; bendras ~ consensus; visiškas ~ complete accord; tarpusavio ~imu by mutual agreement/consent sutarti agree (with), be (was/were, been) in accord (with) sutartinai in accord/harmony/concord/concert sutartin|is 1 conventional; ~iai ženklai conventional signs 2 (darnus) concordant sutart|is agreement, treaty; teis. contract;
NATO standartizacijos ~ NATO standardization agreement; nepuolimo ~ non-aggression treaty/pact; taikos ~ peace agreement/treaty; nutraukti ~į terminate a contract; sudaryti/pasirašyti ~į conclude/ sign a treaty; pagal ~į under the treaty suteikti 1 give (gave, given), grant; (teises) vest
(in); ~ galimybę give an opportunity/a chance;
~ jėgų give strength; ~ teisę grant the right
2 lend (lent), render; ~ pagalbą lend/render assistance; ~ pirmąją pagalbą render first aid; ~ prieglobstį provide harbo(u)r/shelter
3 (vardą, mokslo laipsnį) confer; ~ bakalauro laipsnį confer a bachelor’s degree; ~ karinį laipsnį commission sutelkim|as concentration, accumulation, build-up, (atsargų ar technikos) marshalling, stage; ~o vieta muster area; jėgos ~ mass concentration; ugnies ~ concentration of power sutelkt|as cohesive, concerted; ~a komanda cohesive team; ~a užtveriamoji ugnis concentrated barrage; ~oji ugnis concentrated fire; ~os pastangos concerted efforts sutelkti accumulate, mass, concentrate, build

218
(built) up, cluster, muster, pool; ~ dėmesį concentrate/focus (one’s attention) (on); ~ komandą put a team together; ~ pajėgas build up forces; ~ pajėgas atakai concentrate forces for an attack; ~ paramą muster support; ~ pastangas pool efforts sutelktumas cohesion sutepti 1 (supurvinti) stain, soil, smear 2
(tepalu, alyva) lubricate 3 (perk.) taint sutikim|as (pritarimas) consent; abipusiu
~u by mutual consent sutikti agree (to), assent (to), consent (to), concur, accede (to); ~ su pasiūlymu assent to the proposal; ~ su reikalavimais accede to demands sutinkamai according to, in accordance/conformity/compliance/correspondence with sutramdyti curb, suppress, repress, restrain;
~ pyktį curb one’s anger sutramdomas manageable, tamable sutrikimas disorder, confusion; potrauminis
~ post-traumatic disorder sutriuškinimas destruction, rout sutriuškinti destroy, rout, smash; ~ priešą destroy the enemy, put the enemy to rout; ~ priešo pajėgas overwhelm enemy forces sutrumpinimas abbreviation, shortnening sutrumpinti abbreviate, shorten, curtail, cut
(cut) down, reduce; ~ tarnybos laiką reduce service time; ~ žodį abbreviate a word sutvarkyti 1 tidy up, put (put) in (good) order, clear up the mess, put (put) straight; ~ kambarį tidy up a room, put a room straight
2 arrange, settle; ~ reikalus settle affairs sutvirtinimas reinforcement, strengthening, fortification, consolidation, revetment sutvirtinti fortify, consolidate, make (made) stronger, reinforce, strengthen, revet; ~ apkasus revet trenches; ~ priemones reinforce measures suvaldomas manageable, tamable suvartojimas consumption; kuro ~ fuel consumption suvartoti consume, use up; ~ visas atsargas exhaust all resources suvaržym|as constraint (on), restraint (on), restriction (on); ~o koeficientas restraint factor; finansiniai ~ai financial constraints; konstituciniai ~ai constitutional restraints;

šalinink|as

219 įvesti ~us laisvai keliauti impose restrictions on free travelling suvaržyti constrain, restrain; ~ veiksmus constrain actions suverenitet|as sovereignty; paskelbti visišką
~ą proclaim full sovereignty suveren|us sovereign; ~i valstybė sovereign state suvestinė summary; duomenų ~ data summary suvienijimas consolidation; valdžios ~ consolidation of power/authority suvienyti unite, consolidate, pool, solidify; ~ opoziciją solidify the opposition; ~ pajėgas unite/consolidate forces; ~ pastangas combine efforts, join forces suvokimas realization, awareness, consciousness, apprehension; išbandymo ~ consciousness of the challenge; situacijos
~ situational awareness suvokti realize, be (was/were, been) aware
(of), be conscious (of), grasp; ~ esminius dalykus grasp the main points; ~ pavojų realize the danger; ~ potencialias grėsmes be aware of potential threats sužadinimas actuation, activation, initiation; minų ~ mine actuation sužadinti actuate, activate, initiate, trigger;
~ branduolinę reakciją initiate a nuclear reaction sužalojim|as mutilation, maiming; patirti
~ą sustain an injury sužalot|as crippled, disabled, maimed, mutilated; ~ kare disabled in war sužaloti cripple, disable, maim, mutilate; ~ visam gyvenimui cripple for life sužeidimas injury; rimtas ~ severe injury sužeist|as injured, wounded; ~ į ranką wounded in the arm; ~ mūšyje wounded in action; būti ~am sustain an injury; stipriai
~ badly injured sužeist|asis injured/wounded person, casualty; ~ieji the injured, the wounded, casualties; ~, kuriam reikalingi neštuvai stretcher case sužeisti injure, wound sužlugdyti ruin, wreck; ~ derybas derail negotiations; ~ karjerą ruin a career svarb|a importance, significance; ypatingos

~os of vital importance; mažesnės ~os problemos subordinate issues; nepaprastos
~os of utmost importance; teikti ~ą attach significance (to) svarb|us important, significant, relevant, instrumental (in); ~i patirtis relevant experience; ~iausias main, chief, overriding, essential, principal, key, substantial, cardinal, central, primary; ~iausios problemos major/key problems; ~ sprendžiant konfliktą instrumental in ending the conflict; gyvybiškai ~i vietovė vital ground; gyvybiškai ~ of vital importance/ vital; nepaprastai ~ of overriding/utmost importance; nesvarbus of little/no consequence svarstymas consideration, discussion svarstyti consider, debate, discuss; ~ įstatymo projektą debate a bill; ~ situaciją consider a situation sveikas healthy, strong, sound; ~ protas common sense; gyvas ir ~ safe and sound sveikata health; silpna ~ poor health sveting|as hospitable; ~a tauta hospitable nation svetingumas hospitality; vietinių gyventojų
~ hospitality of local population sviedin|ys shell, projectile; minosvaidžio
~ mortar shell; šarvamušis ~ armo(u)rpiercing round; trasuojamasis ~ tracer; apšaudyti artilerijos ~iais shell; iššauti ~į fire a projectile svoris weight; bendrasis ~ gross weight; grynasis ~ net weight

Š šablonas pattern šachta mine šak|a 1 branch; maskuoti ~omis camouflage with branches 2 (sritis) branch, area, field šalinimas 1 removal; ~ iš pareigų removal from office 2 (naikinimas) elimination, disposal; minų kenksmingumo ~ mine disposal šalinink|as follower, supporter, proponent, adherent, advocate, protagonist, sympathizer, partisan; kietosios linijos ~ protagonist

šal|is of tough policy; reformų ~ proponent of reforms; taikos ~ai partisans of peace šal|is 1 country, nation, state; ~ narė member state; ~ sąjungininkė allied nation; ~ partnerė partner nation; karius siunčianti
~ troops contributing country; narystės siekianti ~ aspirant country; neprisijungusi ~ non-aligned country; stojančioji į aljansą ~ alliance entrant; užsienio ~ foreign country 2 party; abi kontrakto ~ys both parties to the contract; pasaulio ~ys cardinal points šališkas partial, biased; ~ informacijos pateikimas biased reporting šališkumas partiality, bias šalm|as helmet; ~o įdėklas liner; plieninis
~ steel helmet šaltin|is 1 source; oficialūs ~iai official channels; patikimas informacijos ~ reliable source of information; spinduliavimo ~ emitter; techniniai ~iai technical materials
2 spring; kalnų ~ mountain spring šantažas blackmail, bullying šantažuoti blackmail, bully šantažuotojas blackmailer, bully šarv|ai armo(u)r; aktyvieji ~ explosive reactive armo(u)r; mišrieji ~ compound/ combination/composite armo(u)r; vienarūšiai ~ homogenous armo(u)r; neapsaugotas ~ais soft-skinned; dengtas
~ais armo(u)r-plated; pramušantis ~us armo(u)r-piercing šarvavimas plating, armo(u)ring šarvuočiai armo(u)r (šarvuočių kariuomenė); lengvieji ~ cavalry šarvuotas armo(u)red, armo(u)r-plated šarvuoti plate, armo(u)r šarvuotis armo(u)red personnel carrier, armo(u)red vehicle šaudykla (firing) range/area, firing/shooting gallery; artilerijos ~ gunnery range; kovinė
~ field firing range; taktinė ~ tactical range šaudymas fire, firing, shooting; ~ į taikinius target practice; ~ keliomis taikiklio nuostatomis searching fire; ~ koviniais šaudmenimis live fire; ~ pagal apskaičiuotus duomenis predicted fire; ~ taikant dirbtinę sklaidą searching fire; artilerijos ~ shelling; ~ iškiliąja trajektorija high-angle

220 fire; lėkštasis ~ low-angle fire; pavienis
~ sporadic shooting; šviečiamasis ~ illumination fire; taiklusis ~ marksmanship; žemasis ~ grazing fire šaud|yti fire (at), shoot (shot) (at); ~ iš pasalos snipe; ~ iš pistoleto fire a pistol;
~ iš priedangos/pasalos (į pavienius taikinius) snipe; ~ į taikinį shoot at a target;
~ pavieniais šūviais fire in single shots; ~ serijomis fire in bursts; ~ toliau (nei kitas) outrange; ap~ deliver fire, lay down fire; atsi~ return fire; būti ap~omam be/get under fire; ne~yt! rest!; pasiruošt ~yt! arms at the ready!; taikliai ~ fire accurately šaudmen|ys ammunition, ammo, ordnance, pl munitions; ~ų partija ammunition lot, batch of ammunition; aerozolinio sprogimo
~ fuel-air explosive munitions; antriniai
~ submunition; atskirojo užtaisymo ~ separate loading ammunition; aukštųjų technologijų ~ smart munitions; cheminiai
~ chemical ammunition; dvinariai ~ semifixed ammunition; kasetiniai ~ cluster munitions; koviniai ~ live ammunition; nesprogę ~ unexploded explosive ordnance; pavojui numatyti ~ threat-oriented munitions; sprogstamieji ~ explosive ordnance; vienanariai ~ fixed ammunition; vientisiniai ~ fixed ammunition; išeikvoti
~is exhaust ammunition; pritrūkti ~ų be out/run out of ammunition šaudmuo round (of ammunition), munition;
~ su išmušamu dugnu base ejection shell; antrinis ~ submunition; atskirojo užtaisymo ~ separate loading ammunition; daugianaris ~ multi-agent munition; erdvinio sprogimo ~ space explosive; gatavas ~ complete round; vientisinis ~ complete round; nesprogęs ~ dud šaukim|as 1 call; ~ pavardėmis (tikrinant) roll call; pagalbos ~ call for help 2 (oficialus) summons 3 (į kariuomenę) call-up, conscription, draft; ~o punktas call-up/ enlistment office; laikinai nutraukti ~ą suspend conscription; panaikinti ~ą abolish conscription šaukinys call; (radijo) call sign; balsinis ~ voice call sign; bendrasis ~ collective/ indefinite call sign; regimasis ~ visual call sign;

221 ryšio ~ signal letters; ryšių tinklo ~ net call sign; taktinis ~ tactical call sign šaukti 1 cry, shout, yell, scream 2 (kviesti) call
3 (į kariuomenę) call up, conscript, draft; pa~ rezervo karius call up reservists šauktinis conscript, draftee, recruit šaulys rifleman (pl riflemen), shooter, shot; labai geras/blogas ~ first-class/poor shot; taiklusis ~ marksman, sharpshooter šauti fire (at), shoot (shot) (at); ~ iš patrankų pagerbiant salute; ~ iš šautuvo fire a rifle; ~ nesitaikant ir nesirenkant taikinio potshot, take a potshot (at); nu~ iš arti shoot smb at point-blank range šautuvas (graižtvinis) rifle; ~ su slystamąja spyna bolt-action rifle; automatinis ~ automatic (rifle); šratinis ~ double-barrelled gun/shotgun; lygiavamzdis ~ smoothbore rifle; nupjautvamzdis ~ sawn/sawed-off shotgun; šturmo ~ assault rifle šešėl|is shadow, shade; ~inė vyriausybė shadow government šiaur|ė the north; ~ės link northward(s), northbound, in a northward direction;
~ės rytai north-east; ~ės rytų kryptis north-east/eastern direction; į ~ę to the north (of) šiaurietis northerner šiaurinis northern, northward, northerly; ~ vėjas northerly wind šifras cipher, code šifravim|as cyphering, encyphering, encoding; ~o priemonės cryptomaterial šifruot|i cipher, code, encode; ~as pranešimas message written in cipher/code, coded message šildymas heating šildyti heat; pa~ heat up šilum|a tech. heat; ~os šaltinis source of heat; atsparus ~ai heatproof šilumin|is thermal; ~ė spinduliuotė thermal radiation širma screen; sudedamoji ~ folding screen šiuolaikin|is modern, contemporary, upto-date; ~ė ginkluotė modern armaments;
~iai įrengimai up-to-date equipment šiurkšt|us rough, coarse; ~ audeklas coarse material; ~ elgesys rough/rude behavio(u)r; ~i klaida gross mistake; ~

šūv|is žmogaus teisių pažeidimas gross violation of human rights šlaitas slope, incline; kalvos ~ hillside; nedidelis ~ slight incline; status ~ steep slope, escarpment šliaužti crawl šlovė glory, fame šloving|as glorious; ~a pergalė glorious victory šlubuoti limp šnip|as spy; ~ų tinklas spy network; užsienio
~ foreign spy šnipinėjim|as espionage; apkaltintas ~u priešo naudai accused of spying for the enemy; nuteistas už ~ą convicted of espionage šnipinėti spy; ~ priešo naudai spy for the enemy šok|as shock; patirti ~ą suffer a shock šovininė cartridge pouch/belt šovin|ys round (of ammunition), cartridge;
~ių juosta cartridge belt; atsarginiai ~iai spare rounds; kovinis ~ live round; tuščias
(mokomasis) ~ blank round; vientisinis
~ complete round; išimti ~ius iš ginklo unload/clear a weapon šrapnelis shrapnel štabas 1 (vieta) headquarters (pl headquarters); brigados ~ brigade headquarters; lauko ~ field headquarters 2 (žmonės) staff; gynybos ~ defence staff; integruotasis
~ integrated staff; jungtinis ~ joint staff; lygiagretusis ~ parallel staff; mokymų/pratybų ~ exercise directing staff; (mokymų/ pratybų) vadovybės ~ directing staff šturmanas navigator šturm|as assault (on); ~o grupė assault team/group; ~o ginklas assault weapon; imti ~u take by assault šturmuoti assault; ~ priešo pozicijas rush enemy positions šūkis slogan; kampanijos ~ campaign slogan šuo dog; pėdsekys ~ tracker dog; sarginis ~ watchdog; tarnybinis ~ service dog šuolis jump, leap; ~ į aukštį high jump; ~ į tolį long jump; ~ su parašiutu parachute jump šūv|is shot; ~ nesitaikant potshot; ~ių

švar|a papliūpa volley of shots; atsitiktinis ~ accidental discharge; delstinis ~ hang fire; netyčinis ~ negligent discharge; paleisti įspėjamąjį ~į fire a warning shot švar|a cleanliness; aukšti ~os standartai high standards of cleanliness švarinim|as cleaning, cleansing; (specialusis) decontamination; ~o stotis cleansing station; dalinis specialusis ~ immediate decontamination; operatyvusis specialusis
~ operational decontamination švarinti decontaminate švark|as coat, jacket; be ~o in one’s shirtsleeves; lauko uniformos ~ combat jacket; uniformos ~ uniform jacket švar|us clean, clear; ~i sąžinė clear conscience šveisti scrub švies|a light; ~os šaltinis source of light; jautrus ~ai sensitive to light šviestuvas illuminator; lazerinis ~ laser illuminator švilpimas whistle švilpti whistle švilpuk|as whistle; sušvilpti ~u blow a whistle švyturys beacon, lighthouse; radijo ~ radio beacon T tabelis table; etatų sąrašas ir aprūpinimo ~ table of organization and equipment taik|a peace; ~os derybos peace talks/negotiations; ~os judėjimas peace movement;
~os metas peacetime; ~os sutartis peace treaty; ilgalaikė ~ lasting peace; išsaugoti
~ą preserve/keep/maintain peace; sudaryti
~ą make peace; užtikrinti ~ą ensure peace; ~oje in/at peace taikdarys peacekeeper, conciliator taikdarišk|as conciliatory; ~a misija conciliatory mission taikiklis sight, back/rear sight; kulkosvaidžio/pabūklo ~ gunsight; naktinis ~ night sight; optinis ~ optic sight; veidrodinis ~ reflex sight taikym|as 1 aiming (at); aktyvusis au-

222 tomatinis ~ active homing guidance;
(ne)tiesioginis ~ (in)direct laying; nusi~ homing; pabūklo ~ laying; pasyvusis nusi~ passive homing guidance; šauti tiesioginiu
~u fire point-blank, fire at point-blank range 2 (panaudojimas) application; naujų principų ~ application of new principles; teorijos ~ praktikoje application of theory in practice taikin|ys target/mark; ~io nustatymas target acquisition; ~ pagal pareikalavimą on-call target; atsitiktinis ~ target of opportunity; didelės svarbos ~ high-value target; dingęs
~ contact lost; judrusis ~ moving target; mažasis ~ pinpoint target; nejudrusis ~ stationary target; numatytasis ~ scheduled target; pavienis ~ point target; pažeidžiamas ~ soft target; planinis ~ planned target; plotinis ~ area target; taškinis ~ pinpoint target; uždengtasis ~ crested target; aptikti ir nustatyti ~į acquire a target; nepataikyti į ~ miss the target/mark; pasirinkti ~iu target; pataikyti į ~į hit the target/mark; sekti ~į track the target; šauti į ~į engage a target; užfiksuoti ~į lock onto the target; šaudymas į ~ius target practice taikyti 1 aim (at), take (took, taken) aim
(at), sight, target (at); ~(s) į taikinį aim at a target; nusi~ į tanką acquire a tank; nu~ šautuvą į belaisvį point/level a gun at a prisoner 2 apply; ~ naujausią technologiją apply the latest technology taiklumas accuracy; didelis ~ pinpoint accuracy taiklus accurate; ~is šaudymas marksmanship; ~ šūvis accurate shot taikom|asis applied; ~a kariams it applies to the military personnel taikstytis put (put) up with; ~ su nepatogumais put up with inconveniences taik|us peaceful, pacific; ~i bendruomenė pacific community; ~i demonstracija peaceful demonstration; ~ problemos sprendimas peaceful settlement of a problem; ~ sambūvis peaceful coexistence taisykl|ė rule, regulation, law; eismo ~ės traffic regulations; nuolat galiojančios ~ės standing rules; karinio etiketo ~ės military courtesies; vidaus tvarkos ~ės institutional

223 regulations; žaidimo ~ės rules of the game; laikytis ~ių keep to/adhere to/follow/observe/obey the rules; pažeisti ~es break/ violate/breach the rules; prieštarauti ~ėms be against the rules; pagal ~es according to/by the rules taisymas repairing, mending taisyti repair, mend, fix, put (put) right; ~ transporto priemonę repair a vehicle takas path, track, trail; kilimo ir tūpimo ~ runway; minimalus kilimo ir tūpimo ~ operating strip taktika tactics; įbauginimo ~ scare tactics; išlikimo ~ survival tactics taktikas tactician taktin|is tactical; ~ės oro pajėgos tactical airforce talp|a 1 capacity; dėtuvės ~ magazine capacity; transporto priemonės ~ transport capacity 2 can, container, tank; benzino
~ petrol/gas can; degalų ~os fuel storage tanks talpumas capacity, volume; degalų bako ~ fuel tank capacity tandemas tandem tankas tank; pagrindinis kovos ~ main battle tank tanklaivis tanker tankis density; minų lauko ~ minefield density; transporto ~ traffic density tankumas density; gyventojų ~ density of population tank|us dense; ~i augmenija dense vegetation; ~iai apgyvendintas rajonas densely populated area tapatyb|ė identity; nustatyti ~ę identify, establish the identity tapatus identical taranuoti ram (into) tariamai allegedly tariamas alleged; ~ dalyvavimas alleged involvement taryba council, board; patarėjų ~ advisory board tarnauti serve; garbingai ~ serve with hono(u)r; ištikimai ~ serve faithfully tarnyb|a service; ~ užsienyje overseas duty; ~ vyriausybėje post in the government; dienos ~ daily detail; diplomatinė

tašk|as
~ diplomatic service; įspėjimo ~ alerting service; karo ~ military service; soldiering
(kario gyvenimas); privalomoji ~ compulsory/mandatory service; ryšių ~ communications/signals service; savanoriškoji ~ volunteer service; slaptoji ~ secret service; tikroji/aktyvioji ~ active service/duty; valstybės ~ civil service; atleisti iš ~os dismiss from service; stoti į karo ~ą pagal sutartį to sign on; stoti į karo ~ą join military service, enlist; ne ~oje off duty tarnybin|is official; ~ė kelionė tour of duty;
~ šuo service dog tarp|as 1 gap, interval, span; laiko ~ period/stretch of time; išdėstyti ~ais space out; palikti ~us space; vienodais laiko ~ais at regular intervals 2 tech. clearance tarpeklis canyon; (mountain) gorge; siauras
~ draw tarpininkas intermediary, mediator tarpininkau|ti intermediate (between), mediate (between), intercede (with/on behalf of), interpose; ~ kieno naudai intercede on smb’s behalf; pasiekti ugnies nutraukimą
~jant mediate a ceasefire tarpininkavimas mediation tarpinis intermediate; ~ punktas intermediate point tarpsn|is phase, stage, period; įžengti į naują
~į enter a new phase tarptautin|is international; ~ės derybos international talks; ~ terorizmas international terrorism tarpukaris interwar period tarša contamination; biologinė ~ biological contamination; radioaktyvioji ~ radioactive contamination tartis consult, confer, negotiate; ~ dėl taikos sąlygų negotiate terms of peace tašk|as 1 point; atramos ~ foothold; atskaitos ~ reference point; aukščio ~ (žemėlapyje) spot elevation; bobardavimo ~ bomb release point; detonacijos ~ firing point; išeities ~ start point; ,,karštasis”
~ hot spot; koordinavimo ~ coordinating point; krypties pakeitimo ~ turning point; nusileidimo/pataikymo ~ impact point; kulminacinis ~ peak; perėmimo ~ point of interception; pradinis ~ initial/starting

taupyti point; pritvirtinimo ~ tie down point; sprogimo ~ point of burst; susikirtimo ~ point of intersection; susitikimo ~ contact point; tiksliai nustatytas ~ pinpoint; vidurinis ~ mean point; pasiekti kulminacinį
~ą reach the peak 2 (skyrybos ženklas) full stop, period 3 (rezultatas) score; surinkti 20
~ų score 20 points taupyti save, economize; ~ jėgas save/spare one’s strength; ~ šaudmenis save ammunition taut|a nation, people; Jungtinės ~os the
United Nations tautybė nationality tautin|is national; ~ė savimonė national awareness; ~ė tapatybė national identity;
~ palikimas national heritage teatras theatre; karo veiksmų ~ battleground, theatre (of war) technika (technical) equipment, machinery, matériel; karo ~ military equipment; kovos
~ ordnance technikas technician technin|is technical; ~ė priežiūra technical maintenance technologija technology; informacinė ~ information technology; moderni ~ high technology, hi-tech; pažangi ~ advanced technology technologinis technological teiginys statement teigti state, claim, maintain, assert, affirm, stipulate; nepagrįstai ~ allege teirautis inquire (about), enquire (about) teis|ė 1 right; lygios ~ės equal rights; pilietinės ~ės civil rights; žmogaus ~ės human rights; suteikti ~ę entitle; turėti ~ę have a right, be entitled (to) 2 law; baudžiamoji
~ criminal law; civilinė ~ civil law; tarptautinė ~ international law; studijuoti ~ę study law teisėt|as lawful, legal, rightful, legitimate;
~ai išrinkta vyriausybė lawfully elected government; ~i interesai legitimate interests; ~ įsakymas lawful order; ~i veiksmai legal actions teisėtumas lawfulness, legality, legitimacy teisėtvark|a law and order; atkurti ~ą restore law and order; palaikyti ~ą maintain

224 law and order; užtikrinti ~ą enforce law and order teisingas correct, right, just, fair; ~ atsakymas correct/right answer; ~ sprendimas sound decision; ~ žmogus just man teisingum|as justice, correctness, rightness, fairness; trukdyti ~ui obstruct justice; vykdyti ~ą administer justice teisin|is legal, lawful; ~ė sistema judicial system; ~iai veiksmai legal actions teism|as 1 court, court of law/justice; karo
~ military court; karo lauko ~ court-martial; teisti karo lauko ~e court-martial 2
(procesas) trial; patraukti į ~ą bring smb to trial/justice teis|ti try, judge; ~ už žmogžudystę try for murder; būti ~iamam stand trial; būti
~tam have a criminal record teisus right, righteous, just; ~ reikalas just/ righteous cause tekstas text; struktūrizuotasis pranešimo ~ structured message text telefon|as telephone, phone; ~o ragelis receiver telkti accumulate, mass, concentrate, muster, build (built) up, cluster; ~ jėgas muster up one’s strength; ~ pajėgumus muster capabilities temp|as rate, pace, speed, tempo; žygio ~ rate of march; diktuoti ~ą set the pace; sulėtinti ~ą slow down, slacken the pace; visu ~u at full speed tempti pull, drag; ~ virvę pull a rope tendencija tendency (to/towards) tendencingas tendentious, biased tepal|as grease, lubricant; sutepti ~u variklį grease an engine teritorija territory, area; nestebimoji ~ blind spot; saugi/aptverta ~ compound teritorin|is territorial; ~ė gynyba territorial defence; ~iai vandenys territorial waters terminalas terminal termin|as 1 term (apie kalbą); kariniai ~ai military terms 2 (nustatytas laikas) term, date; laikymo ~ shelf life; paskutinis ~ deadline; sandėliavimo ~ storage/shelf life; senaties ~ statute of limitations; ~ui pasibaigus at/on the expiration terminis thermal

225 termobranduolinis thermonuclear; ~ ginklas thermonuclear weapon teroras terror terorist|as terrorist; ~inė veikla terrorist activities; ~ų grupė terrorist cell terorizm|as terrorism; kovoti su ~u fight/ combat terrorism terorizuoti terrorize tęsimas continuation; (atnaujinimas) resumption tęsti continue, go (went, gone) on (with), carry on (with), proceed (with), resume; ~ ataką pursue an attack; ~ mokymą follow up training tęstinumas continuity tęstis 1 continue, go (went, gone) on, last;
~ keletą metų last/continue for several years 2 (plytėti) stretch; ~ mylias stretch for miles tėvynė homeland tyč|inis intentional, premeditated; (apgalvotas) deliberate; ~ia on purpose tiekimas supply, provision; ~ mūšio sąlygomis combat supply; ~ oru air supply; medicinos pagalbos ~ provision of medical help tiekti supply, provide, furnish (with); ~ informaciją provide information; ~ šaudmenis supply ammunition tiesiogin|is direct; ~ apšvietimas direct illumination; ~ė parama direct support;
~iai nurodymai direct instructions; ~ vadas immediate commander; ~ viršininkas immediate superior ties|us 1 straight, direct, erect, upright;
~i linija straight line 2 (atviras) honest, straightforward, outright; (šiurkštus) blunt;
~ atsakymas straightforward answer tikėjimas faith, belief, creed; tvirtas ~ firm belief tikėti believe (in), have (had) faith (in); ~
Dievą believe in God tikėtin|as probable, likely, credible, believable, plausible; ~a baigtis likely outcome;
~a įvykių eiga plausible course of actions; mažai ~ scarcely/hardly probable tikėtis expect, anticipate, hope tikimybė probability; aptikimo ~ detection probability; didelė ~ high probability;

timpa naikinimo ~ kill probability; nuostolių ~ probability of damage tikr|as 1 real, genuine, true, authentic; ~ draugas real/true friend; ~ faktas actual/true/real fact; ~i dokumentai authentic documents 2 (įsitikinęs) sure, certain, confident; būti visiškai ~am be fully confident; iš ~ųjų in reality; tam ~omis aplinkybėmis under certain conditions tikrovė reality; niūri ~ grim reality; virtuali
~ virtual reality tikrinti check, examine, test, verify, inspect tiksl|as aim, purpose, object, goal, objective, intent; aiškus ~ clear aim; bendras ~ overall aim; dvejopas ~ dual aim; galutinis
~ ultimate purpose/goal; kilnus ~ noble purpose; pasiekti ~ą achieve/attain one’s aim; siekti ~o pursue one’s objective/aim; užsibrėžti ~ą set an aim/target; kokiu ~u? for what purpose? tiksl|umas accuracy, precision, exactness;
~aus nutaikymo raketa precision-guided missile; ypač didelis ~ pinpoint accuracy; karinis ~ military precision; šaudymo ~ accuracy of fire tiksl|us accurate, precise, exact, pinpoint, specific; ~ laikas exact time; ~us apskaičiavimas accurate/precise calculation; ~ūs nurodymai specific instructions tikti suit; (dydžiu) fit (fit); (derėti) match, become (became, become), go (went, gone) with tyl|a silence, quiet, calm; ~ prieš audrą calm before the storm; mirtina ~ dead silence; visiška ~ total silence; nutraukti
~ą break silence tylėjimas silence tylėti be (was/were, been)/keep (kept) silent tilpti contain, house, hold (held); salėje gali
~ 100 žmonių the hall holds 100 people tilt|as bridge; kabamasis ~ suspension bridge; pakeliamasis ~ drawbridge; pėsčiųjų ~ footbridge; pontoninis ~ pontoon bridge; sausumos ~ dry gap bridge; statyti
~ą per upę bridge a river, build a bridge across a river tylus silent, quiet timpa (spaudžiamasis tvarstis) tourniquet

tinkamas tinkamas 1 suitable, fit; ~ karo tarnybai fit for military service; ~ momentas suitable moment 2 (teisingas) proper, right, relevant; ~ elgesys proper behavio(u)r; ~ pasiūlymas relevant suggestion tinkamumas suitability; ~ pareigoms suitability for the position tinkl|as net, network, ring; karinių kelių ~ military route network; koordinačių ~ grid; maskuotės ~elis camouflage net; nusikaltėlių ~ ring of criminals; optinio taikiklio
~elis cross hairs, hairs; radiolokacinis ~ radar network; ryšių ~ communications net; vadovavimo ~ command net; prisijungti prie ~o net tipas type, sort tipiškas typical, characteristic; ~ atvejis typical case tiras shooting/firing gallery tyrimas investigation, research, exploration, examination, enquiry; pažeidimo ~ investigation into the offence tirti investigate, explore, enquire (into), research, survey; ~ nepagrįstus kaltinimus enquire into the allegations; ~ priežastis investigate the causes; iš~ situaciją survey the situation tobulinimas improvement, upgrading tobulinti perfect, improve, upgrade, update tolesn|is further, subsequent; ~ė įvykių eiga further course of action; ~i įvykiai subsequent events tolim|as distant, remote, outlying, faraway;
~a vieta remote place/spot; ~i rajonai outlying areas; ~os vietos outlyings tona ton; metrinė ~ metric ton, tonne tolimatis rangefinder; lazerinis ~ laser rangefinder totalinis total; ~ karas total war, all-out war trajektorija trajectory; balistinė ~ ballistic trajectory; iškilioji ~ high trajectory; kylančioji ~ ascending trajectory; lėkštoji ~ low trajectory; persekiojimo ~ curve of pursuit; zenitinė ~ ground-to-air trajectory; šaudyti iškiliąja ~ fire with high trajectory traktuoti treat; (aiškinti) interpret tralas sweep; grandininis minų ~ flail; mechaninis minų ~ armed sweep; plūginis

226 minų ~ mine plough/plow tralavimas sweep, sweeping; dugno ~ bottom sweep; išankstinis ~ precursor sweeping; mechaninis ~ mechanical sweep; minų ~ mine sweeping; pirminis ~ initial path sweeping; patikrinamasis ~ check sweeping; sekinamasis ~ attrition sweeping traluoti sweep (swept) transformatorius transformer, rectifier transliuoti broadcast (broadcast), relay transportabilus transportable; aero~ air transportable transportas transport, traffic; oro ~ air transport; viešasis ~ public traffic; vietinis
~ local traffic transportavimas transportation, conveyance; branduolinio ginklo ~ nuclear logistic movement transporter|is armo(u)red personnel carrier; įlipti į ~į mount an armo(u)red personnel carrier; išlipti iš ~io dismount an armo(u)red personnel carrier transportuoti transport, convey tranšėja trench tranzitas transit trasa track, route; grėsmingoji ~ hostile track; oro ~ air route trasuojant|is tracing; ~i kulka tracer bullet traukti pull, tug, drag, draw (drew, drawn);
(buksyru) tow, haul trauktis 1 retreat, withdraw (withdrew, withdrawn); greitai ~ be in full retreat 2 (apie audinį) shrink (shrank, shrunk) trauma trauma, injury; psichinė ~ emotional shock, shell shock, combat fatigue traumuoti traumatize traversas traverse tremtinys exile, deportee; politinis ~ political exile tremt|is exile, banishment; mirti ~yje die in exile; siųsti ~in send into banishment treniruoklis 1 (mokymo įrenginys) simulator; skrydžio ~ flight simulator 2 (sporto) trainer, exercise machine treniruotė training session, workout, drill; taktinė mūšio ~ tactical battle drill treniruoti train, drill; ~s work out, exercise, train, practice; ~ sporto salėje work out in the gym

227 tribūna (oratoriui) lectern, podium, rostrum tribunolas tribunal; karo ~ military tribunal trikdymas harassment trikd|yti harass, disturb; nuolat ~omas priešo continually harassed by the enemy trimitas bugle, trumpet trimitininkas bugler, trumpeter trimituoti blow (blew, blown)/sound/play the bugle trintis friction; ~ tarp šalių friction between countries triuškinantis overwhelming; ~ smūgis overwhelming attack triuškinti crush, batter, overwhelm; ~ apkasus batter the trenches; su~ priešo kariuomenę overwhelm the opposing army; su~ opoziciją crush the opposition trofėjus trophy trosas cable, steel rope, line troškul|ys thirst; mirti nuo ~io die of thirst trukdiklis jammer; automatinis paieškos ~ automatic search jammer trukd|ymas 1 impediment, hindrance, interference, disturbance, interruption; privatumo ~ intrusion on smb’s privacy
2 tech. jamming; antiradarinis ~ radar countermeasures; atrankinis/pasirenkamasis ~ selective jamming; elektroninis
~ electronic jamming; užtveriamasis ~ barrage jamming trukdyti 1 impede, hinder, hamper, prevent
(from), interfere (with), disturb, trouble, intrude (on/upon); ~ dirbti interfere with smb’s work; ~ pažangą impede progress;
~ vystymąsi hamper the development; su~ įgyvendinti planus prevent smb from implementing plans 2 tech. jam trukdž|iai clutter, jamming; atsparus
~iams immune to jamming; elektroniniai
~ electronic clutter; radiolokatoriaus ~ radar clutter; taiklieji radioelektroniniai
~ selective/spot jamming; tarpusavio ~ mutual interference; užtveriamieji ~ barrage jamming trukm|ė duration, length; degimo ~ burning duration; delsimo ~ delay time; komponen-

tušč|ias to tikimo ~ component life; sužadinimo ~ firing time; žygio ~ duration of the march; apskaičiuoti ~ę time trūkstam|as missing; ~a grandis missing link trukti last, continue trūk|ti 1 (stokoti) lack, be (was/were, been) short of, be (was/were, been) in short supply (of); ~ entuziazmo lack enthusiasm 2 burst (burst), break (broke, broken); ~ęs plieninis lynas broken steel rope trūkum|as 1 (stoka) lack, shortage, deficiency, shortfall; didelis maisto ~ severe food shortage; vandens ~ lack of water; nustatyti ~us identify shortfalls 2 defect, shortcoming, fault; atskleisti rimtus ~us reveal serious shortcomings; žinoti savo
~us know one’s limitations trumpalaikis short-term, transient trump|as short, brief, concise; ~a apžvalga brief survey; ~as pranešimas concise report trumpinimas abbreviation, shortening trumpinti shorten, abbreviate, abridge trumpumas brevity, shortness, conciseness tualetas toilet, water closet; (lauko) latrine tūbelė tube; dantų pastos ~ tube of toothpaste tunel|is tunnel; kasti ~į tunnel, dig a tunnel tūpimas touchdown turėjimas availability; ribotas ~ limited availability turėti have (had), possess, own; ~ galvoje mean, have in mind; ~ ginklą possess a weapon; ~ teisę have the right (to) turim|as available; ~os atsargos available supplies; visomis ~omis priemonėmis by all available means turintis in possession (of) tūris volume turtas 1 wealth, property; išgelbėtas ~ salvage; visuomeninis ~ public property 2
(vertingas dalykas) asset tušč|ias empty, hollow, vacant, blank, idle;
~ia dėžė empty box; ~ grasinimas hollow threat; tech. ~ioji eiga idling; ~ kambarys
(be žmonių) vacant room; ~ puslapis blank

tūta page; ~ šovinys blank, blank round/cartridge tūta case, shell; artilerijos sviedinio ~ shell(case); šovinio ~ cartridge case tvark|a order; ~os palaikymo institucijos law enforcement institutions; abėcėlės ~ in alphabetical order; atgavimo/gelbėjimo
~ salvage procedure; darbo ~ procedure; nusistovėjusi/įprasta ~ routine, settled order; nustatyta ~ established order; sprogmenų/šaudmenų kenksmingumo šalinimo
~ explosive/ordnance disposal; viešoji ~ public order; žygio ~ order of march; ardyti
~ą demoralize; atkurti ~ą restore order; laikytis ~os keep to order; palaikyti ~ą keep order, police; palaikyti ~ą riaušių teritorijoje police the riot area; pažeisti viešąją ~ą disturb public order; užtikrinti
~ą enforce/ensure order tvarkarašt|is timetable, schedule; pratybų
~ training schedule; pagal ~į according to the timetable/schedule tvarkingas neat, orderly, tidy; ~ kambarys tidy room tvarkymas management, administration, handling; informacijos ~ information processing; šaudmenų ~ ammunition handling tvarkyti 1 (reikalus) manage, control, run
(ran, run) 2 tidy up, put (put) in order; su~ kareivines tidy up the barracks tvarsliava dressing materials tvarst|is bandage, dressing; spaudžiamasis
~ tourniquet; uždėti ~į put on/apply a dressing tvarstyti bandage (up), dress; su~ žaizdą bandage (up)/dress a wound tvenkinys pond, pool tvirt|as firm, forceful, strong, tough, solid, durable, stable; ~ argumentas forceful argument; ~a sąjunga stable/firm alliance;
~a taika lasting/stable peace; ~a valia strong will; ~ būdas strong character; ~ nutarimas firm decision; ~ pagrindas solid foundation; ~ sprendimas steady resolve tvirtinimas 1 claim, statement, assertion; nepagrįstas ~ allegation 2 (stiprinimas) strengthening, reinforcement, consolidation, fortification

228 tvirtinti 1 claim, state, assert, maintain, affirm, insist; nepagrįstai ~ allege 2 (stiprinti) strengthen, reinforce, consolidate, fortify tvirtovė fortress, citadel, stronghold; partizanų ~ guerrilla stronghold tvirtum|as firmness, strength, stability, hardness, toughness; šarvų ~ strength of the armo(u)r; suteikti ~o steady

U, Ū ūg|is height; pagal ~į according to height; visu ~iu at full length; vidutinio ~io of medium height ugniavietė fire position, weapon emplacement; atsparioji ~ pillbox ugn|is fire; ~ies kamuolys fireball; ~ nesirenkant indiscriminate fire; ~ pagal apskaičiuotus duomenis predicted fire; artilerijos ~ gunfire, shellfire; artimoji paramos ~ close supporting fire; dengiamoji ~ covering fire; draudžiamoji ~ interdiction fire; gynybinė ~ defensive fire; intensyvi
~ intensive fire; įsišaudymo ~ registration fire; ištisinė užtveriamoji ~ final protective fire; judrioji užtveriamoji ~ creeping barrage; kaunamoji ~ fire for effect; kontrparengimo ~ counterpreparation fire;
(ne)koreguojamoji ~ (un)observed fire; kryžminė ~ crossfire; naikinamoji ~ destruction fire; nenutrūkstamoji ~ sustained fire; nenutrūkstamoji šviečiamoji ~ continuous illumination fire; (ne)stebimoji
~ (un)observed fire; (ne)tiesioginė ~
(in)direct fire; paramos ~ supporting fire; parengiamoji ~ preparation fire; planinė ~ prearranged fire; priešbaterinė
~ counterbattery fire; priešinė ~ counterfire; priešlėktuvinė ~ flak, flack fire; radiolokatoriumi valdoma ~ radar fire; signalinė ~ beacon; slopinamoji ~ neutralization fire; slopinančioji ~ suppressive fire; suderintoji šviečiamoji ~ coordinated illumination fire; sutelktoji ~ concentrated fire; šaulių ginklų ~ small arms fire; tiesioginės paramos ~ direct supporting fire; tolimoji paramos ~ deep supporting fire; trikdomoji ~ harassing fire; užtve-

229 riamoji ~ concentrated barrage, barrage fire; žymimoji ~ marking fire; atsidurti
~yje come under fire; iškviesti artilerijos
~į call for artillery fire; nutraukti ~į cease fire; pakliūti į kryžminę ~į be caught in a crossfire ultimatum|as ultimatum; įteikti ~ą deliver an ultimatum; pareikšti ~ą issue an ultimatum ūm|us acute, ~inė dozė acute dose uniforma uniform; darbo ~ fatigue uniform, fatigues; kasdieninė ~ service uniform; ~ lauko/kovos ~ battle dress uniform, fighting order; paradinė ~ dress uniform; žygio
~ marching order uniformuotas (dressed) in uniform, uniformed universalusis general-purpose, multi-purpose; ~ kulkosvaidis general-purpose machine-gun uoksas breech uolumas zeal, diligence, assiduity uolus zealous, diligent, assiduous, strenuous;
~ rėmėjas strenuous supporter; ~ šalininkas ardent follower uostas port; priskyrimo ~ port of entry up|ė river, stream; persikelti per ~ę cross a river upinis riverine uranas uranium; nuskurdintasis ~ depleted uranium; sodrintasis ~ enriched uranium užbaigti finish, complete, conclude, bring
(brought) to a close, put (put) an end to; ~ derybas bring negotiations/talks to a close;
~ kalbą conclude a speech; ~ užduotį complete a mission uždanga cover, screen, shield, curtain; dūmų
~ smoke screen uždarymas closure, shutting uždaryti 1 close, shut (shut); hermetiškai
~ seal; sandariai ~ secure 2 (nutraukti veikimą) shut (shut) down uždavin|ys 1 task, mission; ~ pagal iškvietimą call mission; artimiausias ~ immediate task 2 mat. problem; spręsti ~į solve a problem uždegiklis igniter uždegimas 1 tech. ignition 2 (apie ligą) inflammation; plaučių ~ pneumonia

užimti uždegtas lighted uždegti 1 light (lit) (up); (padegti) set (set) fire (to), put (put) on fire; ~ degtuką strike a match; ~ šviesą turn on/put on/switch on the light 2 tech. ignite, spark uždengti cover (up), shield; ~ kūną antklode cover the body with a blanket; ~ nuo sprogimo shield from the blast uždraudimas prohibition (of/against), ban
(on), banning, proscription; biologinių ginklų ~ ban on biological weapons; branduolinių bandymų ~ nuclear test ban uždrausti prohibit, ban, forbid (forbade, forbidden), bar (from), proscribe; ~ organizaciją proscribe an organization; ~ priešpėstines minas ban anti-personnel mines; ~ rūkymą viešosiose vietose prohibit smoking in public places užduot|is task, mission, assignment; ~ies skyrimas tasking; atskira ~ separate task; daugkartinė ~ multiple mission; reikalingos atlikti kuopoje ~ys company detail; sunkiai atliekama ~ formidable task; šaudymo ~ fire mission; žvalgybinė
~ reconnaissance mission; atlikti ~į carry out/perform/accomplish/fulfil/execute a mission; paskirti ~į task with; pavesti ~į assign a task uždusti choke, suffocate užėmimas capture, occupation, seizure užfiksuoti record; ~ duomenis record the data; ~ taikinį lock onto the target užgesinti put (put) out, extinguish; ~ gaisrą extinguish a fire užgniaužti suppress, smother, keep (kept) down, stifle; ~ iniciatyvą curb the initiative;
~ kritiką suppress criticism; ~ pasipriešinimą smother the opposition; ~ užuomazgoje nip in the bud užgrobėjas (lėktuvo) hijacker; ginkluotas
~ armed hijacker; savižudis ~ suicide hijacker užgrobimas hijacking užgrobti 1 seize, capture, occupy; ~ miestą capture a city; ~ valdžią seize power 2
(lėktuvą) hijack užimti capture, occupy, seize, secure, take
(took, taken); ~ objektą secure the objective; ~ pirmą vietą be/rank first, take first

užkarda place; ~ postą take/hold a post; ~ priešo pozicijas capture enemy positions; ~ pozicijas secure positions; ~ teritoriją occupy a territory; ~ valdžią seize power; ~ vietovę capture ground užkarda cordon, outpost, picket; priešakinė
~ mainguard; saugos ~ security cordon užkardas barrier pole užkariauti conquer užkariautojas conquerer užkariavimas conquest užkasti bury; ~ duobę fill up a hole; ~ radioaktyviąsias atliekas bury radioactive waste užkelti mount; ~ ant trikojo mount on a tripod užkratas infection užkrečiam|as contagious, infectious; ~osios ligos contagious/infectious/communicable diseases užkrėst|i contaminate, infect; ~as maistas contaminated/infected food; ~ juodlige contaminate with anthrax užkrėtimas infection, contamination; kraujo
~ blood poisoning, sepsis užmaskuot|as concealed, camouflaged; ~ prieštankinis griovys concealed anti-tank ditch; ~os pozicijos concealed positions;
~os transporto priemonės camouflaged vehicles užmaskuoti conceal, camouflage užminuot|as mined; ~oji zona mined area užminuoti mine; lay (laid) mines užmušti kill, murder, slay (slew, slain) užnugar|is rear; ~io ešelonas rear echelon;
~io štabas rear headquarters; ~io zona rear area užpakalinis rear, back; ~ išėjimas back exit;
~ ratas rear wheel užpildyti fill (in/out); ~ blanką fill in/out a form užpulti attack, assail, assault, raid, foray, invade; ~ iš pasalų ambush; ~ priešą attack the enemy; netikėtai ~ priešą surprise the enemy užpuol|ikas attacker, assailant, aggressor užpuolimas assault, attack, aggression, raid; ginkluotas ~ armed attack; staigus/netikėtas ~ surprise/shock attack, incursion

230 užrakinti lock (up) užraktas lock užraš|as note, record, sign; ~ų knygelė pocketbook užsakyt|i order, make (made) an order, book; ~as reserved; ~ bilietą book a ticket; iš anksto ~ book in advance, make a reservation užsidegimas ignition užsidegti catch (caught) fire, ignite užsiėmimas occupation, job užsien|is foreign countries; ~io šalys foreign countries; ~io reikalų ministerija Ministry of Foreign Affairs; ,,artimas“ ~ immediate abroad; ~yje abroad/overseas; išsidėstęs
~yje located overseas; perkelti į ~į transfer overseas; vykti į ~į go abroad užsienie|tis foreigner; ~čių legionas foreign legion užsiimti be (was/were, been) busy/occupied with, be (was/were, been) engaged in užsikir|sti jam (up), stick (stuck); (apie šautuvą) misfire, fail to fire, get (got) stuck; mechanizmas ~to the mechanism jammed up užsikirtimas misfire užsikrėsti get (got) infected with; ~ liga contract a disease užsiliepsnoti burst into flames užrašyti write (wrote, written) down, record užsirašyti 1 write (wrote, written)/note/put
(put) down 2 (į kariuomenę) register, enroll in; ~ į kursus enroll in a course užsigrūdinti become hardened užsisagstyti button (up); ~ marškinius button up a shirt užtaisas charge; artilerinis branduolinis
~ gun-type weapon; atominis ~ atomic charge; detonuojamasis ~ priming charge; giluminis ~ cratering charge; improvizuotasis sprogdinimo ~ improvised explosive device; inertinis ~ inert filling; išmetamasis
~ ejection charge; klaidinamasis ~ booby trap; kovinis ~ warhead; kovinis raketos
~ payload; kumuliacinis ~ hollow/shaped charge; pagrindinis detonatoriaus ~ base charge; parengtasis ~ primed charge; perduodantysis ~ donor charge; perker-

231 tantysis ~ cutting charge; priimantysis ~ acceptor charge; sprogdinamasis/inžinerinis ~ explosive charge; šaunamasis ~ propelling charge užtaisymas loading, arming užtaisytas loaded, primed; ~ padegamosiomis kulkomis loaded with incendiary bullets; ne~ ginklas clear weapon užtaisyti (ginklą) load, charge; ~ pabūklą prime a gun; pakartotinai ~ šautuvą recharge a rifle užtaisytojas loader užtemdymas blackout užtemdyti black out; (užstoti, užgožti) obscure užteršti contaminate, pollute užterštumas contamination, pollution; oro
~ air pollution užtikrinimas assurance, safeguarding užtikrinti assure, ensure, insure, guarantee;
~ saugumą ensure/secure safety; ~ taiką ensure peace užtvank|a dam; susprogdinti ~ą explode a dam užtvar|a barrier, bar, barrage, block, barricade; cordon; kelio ~ roadblock; vielų ~ wire obstacle/entanglement; spygliuotosios vielos ričių ~ concertina; atitverti ~omis cordon off; pastatyti ~ą set up/build a barricade; prasiveržti pro ~ą break through the cordon užtveriam|asis barring; ~oji ugnis barrage fire užtverti 1 block (up), bar, obstruct; ~ kelią block/bar the way užtvindyti flood užvesti (variklį) start

V vabalas bug (t. p. perk.) vabzdys insect vad|as commander, leader; ~o pavaduotojas deputy commander, second in command; idėjinis ~ mastermind; inžinerinių pajėgų
~ engineer commander; karo ~ (grupuočių) warlord; koordinuojantysis ~ coordinating commander; kovos veiksmų rajono

vadovybė
~ scene of action commander; kuopos
~ company commander; leidžiantysis ~ releasing commander; mokymuose/pratybose dalyvaujančių pajėgų ~ exercise commander; nacionalinių pajėgų ~ national commander; oro erdvės gynybos
~ air defence commander; pavaldusis ~ subordinate commander; sąjungininkų
~ allied commander; sektoriaus ~ sector commander; tiesioginis ~ immediate commander; transportuojamųjų pajėgų ~ chalk commander; vykdantysis ~ executing commander; vyresnysis pavaldus ~ major subordinate commander; vyriausiasis
NATO ~ major NATO commander; vyriausiasis ~ commander-in-chief; žemesniojo laipsnio ~ai subordinate commanders vadavietė command post, headquarters
(pl headquarters); judrioji ~ command vehicle vadyba management; personalo ~ manpower/personnel management; transporto inžinerinė ~ transport engineering management vadov|as leader, guide, head, chief, boss, supervisor, mastermind; skrydžių ~ air controller; valstybių ~ai heads of state vadovau|ti command, be (was/were, been) in command/charge (of), lead (led), guide, head, supervise, manage, run (ran, run); ~ būriui command a platoon; ~ organizacijai head an organization; ~ renginiui run an event/a function; ~jamieji the led; ~jant under the leadership/guidance/command
(of); ~jantis įsakymu following the order;
~jantis karininkas (kuopos lygmens) officer commanding/(bataliono lygmens) commanding officer; būti ~jamam be under the supervision (of); NATO ~jamos pajėgos NATO-led forces vadovavim|as leadership, command, management, guidance, supervision; ~o grandis chain of command; ~o potencialas leadership potential; ~o principai leadership principles; absoliutusis ~ full command; operacinis ~ operational command; taktinis ~ tactical command vadovybė pl authorities, command, leadership; aukščiausioji ~ supreme command;

vaidm|uo bazės ~ base command; funkcinė ~ functional command; judėjimo ~ leadership of the movement; nacionalinė (karinė) ~ national command; operatyvinio valdymo
~ operational control authorities; operatyvinė ~ operating authorities; oro erdvės gynybos ~ air defence command; patariamoji ~ advisory authorities; rajono ~ area command; valstybės karinė ~ national military authorities; vietinė ~ local authorities; vyriausioji ~ high command vaidm|uo role; lemiamasis ~ decisive role; pagrindinis ~ key/major role; pavyzdinis
~ model role; nevaidinti jokio ~ens be of no importance vairas (automobilio) steering-wheel; (lėktuvo) rudder; (dviračio) handle-bars vairavimas driving, steering vairuoti drive (drove, driven), steer; ~ automobilį drive a car vaist|as medicine, drug, remedy (t. p. perk.); duoti ~us administer medicine; gerti ~us take medicine; paskirti ~us prescribe medicine; skausmą malšinantis ~ painkiller vaistin|ė drugstore, chemist’s, pharmacy; individualioji ~ėlė personal first-aid kit vaizd|as 1 view, sight; karo garsai ir ~ai sounds and sights of war 2 (ekrane) image, picture; ~ai imagery; šiluminis ~ thermal image; ~o kokybės pablogėjimas image degradation; ~ų paaiškinimas imagery interpretation vaizdin|is visual; ~ės priemonės visual aids vakar|ai the west; ~ų Europa Western Europe; ~ų link westward(s), westbound, in a western direction; į ~us to the west (of) vakarietis westerner vakarietišk|as western; ~a kultūra western culture vakarinis western, westward, westerly vakcina vaccine vakcinacija vaccination vakcinuoti vaccinate (against), inoculate
(against)
valand|a hour; darbo ~os operation hours;
H ~ H hour; komendanto ~ curfew; atšaukti/panaikinti komendanto ~ą lift/end the curfew; įvesti komendanto ~ą impose

232 a curfew; laikytis komendanto ~os observe the curfew; penkioliktą ~ą at fifteen hundred hours; po ~os in an hour; prieš
~ą an hour ago valdyba board, directorate, administration valdym|as administration, governance, government, guidance, rule, ruling, command, control, management, steering; ~ radijo signalais radio control; administracinis ~ administrative control; artimasis ~ close control; decentralizuotasis ~ decentralized control; ginklo ~ weapon handling; judėjimo ~ movement control; krizių ~ crisis management; nuotolinis ~ remote control; operacinis ~ operational control; patariamasis ~ advisory control; personalo
~ personnel management; skrydžių ~ air control; taktinis ~ tactical control; ugnies
~ fire control; ugnies paleidimo ~ engagement control; nuotolinio ~o remotely operated vald|yti (tvarkyti) administrate, administer, govern, manage, operate, control, command, rule (over), guide, handle, steer; ~ dalinį administer a unit; ~ ginklą operate a weapon; ~ išteklius command the resources; ~ šalį govern a country; ~ant svetimtaučiams under foreign rule valdom|as 1 guided; ~a raketa guided missile; ~ per nuotolį wire-guided 2 ~omas
(aptarnaujamas) dviejų artileristų manned by two gunners; atskirai ~omas under separate management val|ia will, willpower; ~ios jėga willpower; geros ~ žmonės people of good will; pikta
~ ill will; tvirta ~ strong will; prieš ~ią against one’s will; daryti ką laisva ~ do smth of one’s own free will valdž|ia power, authority, rule; aukščiausioji
~ supreme power; įstatymų leidžiamoji ~ legislative power; politinė ~ political power; valstybinė ~ state power; vietinė ~ local authorities; vykdomoji ~ executive power; ateiti į ~ią come to power; būti ~ioje be in power; netekti ~ios lose power valgykla mess, mess hall; karininkų ~ officers’ mess; seržantų ~ sergeants’ mess valgyti eat (ate, eaten); pa~ have a meal valgomas edible, eatable

233 valiklis cleaner; skystas ~ cleaning fluid valym|as cleaning, purification, cleansing, mopping up, sweep, refinement; etninis
~ ethnic cleansing; vandens ~ water purification; vandens ~o sistema water purification system valingas strong-willed, resolute, determined valingumas willpower valyti clean, brush, cleanse, mop up, purify; ~ batus clean boots; ~ ginklą clean a weapon; iš~ žaizdą cleanse a wound valstyb|ė state, nation; ~ siunčianti pastiprinimo pajėgas reinforcing nation; ~ės tarnautojas public servant; Baltijos ~ės the Baltic States; galingiausios ~ės superpowers; grėsmę kelianti ~ rogue nation; nepriklausoma ~ independent state/nation; pagrindinė branduolinė ~ major nuclear power/nation; priimančioji (renginį) ~ host nation; suvereni ~ sovereign state valstybingumas statehood valstybin|is state, national; ~ė komisija state commission; ~ė šventė public holiday; ~ė televizija national television valt|is boat; gelbėjimo ~ lifeboat; motorinė
~ motor boat; plaukti ~imi go by boat vamzdynas piping, pipeline vamzd|is 1 pipe, tube; minosvaidžio ~ mortar tube; uždegimo ~elis shock tube; vandentiekio ~ water pipe 2 (ginklo) barrel; automato ~ rifle barrel; nupjauti ~į shortbarrel vanduo water; geriamas ~ drinkable/potable water; švarus geriamas ~ pure drinking water; užterštas ~ contaminated/polluted water varginantis trying, tiring, tiresome, exhausting variantas variant, version variklis engine, motor; vidaus degimo ~ internal combustion engine; įjungti ~į start the engine varyti march, drive (drove, driven); ~ kalinius į areštinę march prisoners to the guardhouse/guardroom varom|asis driving; ~oji jėga driving force;
~as dujomis gas-powered; ~as oru airpropelled

veiksmingumas vartojimas use, usage; (suvartojimas) consumption vartoti use, make (made) use (of); (suvartoti) consume; ~ vaistus take medicine; tinkamas ~ in good condition varžybos competition, contest varžytis compete (with), vie (with/for) varžovas competitor, rival varžt|as bolt; suveržti ~u bolt vata cotton, cotton wool; sterili ~ sterile cotton (wool) važiuoklė (automobilio) chassis (pl chassis), running gear, undercarriage važumas (transporto priemonės) trafficability vedant|is leading; ~ ysis būrys leading/point platoon veikiant|is operable, functional; ~i įranga functional equipment; ne~ inoperable, dead; ne~ radijas dead radio; ne~i mina dead mine; ~ prieš reactive; ~ visą laiką operable at all times veiki|mas action, operation, functioning; ~ kartu synergy; (mašinos) ~o amžius life; paruošti miną ~ui activate a mine veikl|a activity; ~ prieš ardomąją ~ą counter-subversion; ~ prieš stebėjimą countersurveillance; ardomoji ~ subversive activity, subversion; profesinė ~ career; teroristinė ~ terrorist activities veiklum|as activity, activeness; priešo ~o padidėjimas increase of enemy activity veiksm|as action, operation, activity; ~ai prieš partizanus counter-guerrilla warfare; ~ai po konflikto post-conflict actions;
~ai prieš sukilėlius counter-insurgency; atsakomieji ~ai retaliatory actions; branduolinio sprogimo naikinamieji ~ai nuclear target response; karo ~ai military operations, hostilities; nekonvenciniai karo
~ai unconventional warfare; puolamieji
~ai offenssive countermeasures; sulaikymo ~ai delaying actions; trikdomieji ~ai harassment veiksming|as effective, efficient; ~os priemonės effective measures; ~ šaudymo nuotolis effective range of fire veiksmingumas efficiency, effectiveness; kovinis ~ combat effectiveness

veiksn|ys veiksn|ys factor; atkūrimo ~ restitution factor; branduolinio sprogimo naikinamieji
~iai nuclear target response; lemiamasis ~ determining/decisive factor veik|ti 1 act, operate, function; ~ nedelsiant act on the spot; ~ priešingai counteract; ~ užnugaryje operate in the rear; galintis ~ operable; sugebąs ~ kartu interoperable
2 affect, impact, influence, have (had) an effect/impact, (on); ~iant under the influence (of); būti ~iamam be under the stress
(of); pa~ moralę affect the morale vėliav|a flag, banner, colo(u)rs; ~os nuleidimas retreat; baltoji ~ (pasiduodant) white flag, flag of truce; paliaubų ~ flag of truce, white flag; pulko ~ regimental colo(u)rs; signalinė ~ėlė signal flag; trikampė būrio
~ėlė pennon/pennant; valstybinė ~ national flag; gerbti ~ą salute the colo(u)rs; nuleisti ~ lower a flag; pakelti ~ą raise/ hoist a flag vėliavininkas flagbearer vėmimas vomiting, throwing up vemti vomit, throw (threw, thrown) up vengėjas avoider, evader, shunner, dodger; privalomosios karo tarnybos ~ draftdodger vengimas avoidance, evasion, shunning, dodgery vengti avoid, evade, shun, dodge; ~ atsakyti į klausimą avoid answering the question;
~ privalomosios karo tarnybos dodge the draft; ~ tam tikros temos evade a certain topic; ~ viešumo shun publicity verbavimas recruitment verbuoti recruit versti 1 compel, force, make (made) smb do smth, coerce (into), enforce; ~ atsistatydinti make smb resign; ~ laikytis įstatymų enforce laws 2 (raštu) translate; (žodžiu) interpret vertėj|as translator; (žodžiu) interpreter; kalbėti su ~o pagalba speak through an interpreter vertyb|ė value; bendros ~ės shared values; materialinės ir dvasinės ~ės material and spiritual values; sukomplektuota materialinė ~ end item vertimas (raštu) translation; (žodžiu) interpretation

234 vertinim|as evaluation, estimation, appreciation, assessment, appraisal, rating, judgement; ~o forma appraisal form; objektyvus
~ objective assessment; šališkas ~ biased judgement; vietovės ~ estimation of the terrain vertinti value, estimate, appreciate, assess, appraise, rate, judge; ~ padėtį estimate the situation; ~ pagalbą appreciate help; ~ pagal nuopelnus judge/value smb according to smb’s merits; ~ žinias assess knowledge; aukštai ~ hold in high esteem veržimasis thrust; kariuomenės ~ army thrust veržl|ė lug, nut; atsukti ~ę loosen a nut/lug; užveržti ~ę tighten a nut/lug veržliaraktis spanner, wrench veržlum|as swiftness, impetuosity, vigour; prarasti ~ą lose momentum veržlus swift, impetuous, vigorous; ~ puolimas swift movement, thrust veržtis break (broke, broken) into/out of; ~ iš apsupimo break out of envelopment; ~į priešo teritoriją break into/intrude into the enemy territory; ~ pirmyn thrust vesti 1 lead (led), guide 2 conduct; ~ derybas conduct negatiations; ~ mokymus conduct exercises veteranas veteran, vet veto veto (on); ~ teisė right of veto vetuoti veto, put (put) a veto (on) vėž|ė (ratų) rut, track; išraižytas ~ėmis rutted vidin|is interior, inner, internal, inside; ~iai sužeidimai internal injuries vid|us interior, inside; ~aus politika home/ internal policy; ~uje inside, within viduriavimas diarrhoea vidurin|is middle; ~ė mokykla secondary/ high school vidurys center, middle vidurk|is average, mean; žemiau ~io below average vidutin|is average, mean, medium, moderate; ~ė rizika moderate risk; ~ė temperatūra average temperature; ~iai nuostoliai moderate damage; ~io ūgio of medium height; ~io amžiaus žmogus middle-aged man; ~ nuotolis medium range; ~ taškas

235 mean point; ~ užmokestis average pay vidutiniškai on average, averagely vidutiniškas mediocre; ~ darbo atlikimas mediocre performance viel|a wire; aštri spygliuotoji ~ razor wire; elektros ~ electric wire; paleidimo ~ arming wire; saugos ~ safety wire; spygliuotoji ~ barbed wire; spygliuotosios ~os ritės concertina vienalaik|is simultaneous, synchronous, concurrent; ~ vystymasis synchronous development; ~ės operacijos simultaneous operations vienarūš|is homogenous; ~iai šarvai homogenous armo(u)r vienašalis unilateral; ~ branduolinis nusiginklavimas unilateral nuclear disarmament vienetas unit, item; ekipuotės ~ unit of issue; kariuomenės ~ military unit; laikinasis
~ provisional unit; matavimo ~ unit of measurement; motorizuotasis ~ motorized unit; patvirtintas branduolinio ginklo naudojimo ~ nuclear certified delivery unit; priešakinis ~ mainguard; tiekimo ~ unit of issue; ugnies ~ fire unit vieningas unanimous; ~ sprendimas unanimous decision vieningumas unity, unanimity, solidarity; vadovavimo ~ unity of command vienyt|i unite, unify, join together; su~os pastangos united efforts vienkartinis disposable; ~ ginklas disposable weapon vienod|as the same, homogenous, uniform;
~i reikalavimai uniform requirements vientis|as integral; ~a sistema integral system vientisumas integrity; teritorijos ~ territorial integrity vieš|as public; ~oji nuomonė public opinion;
~oji tvarka public order viešpatavimas supremacy, domination viešumas publicity; nepageidaujamas ~ unwelcome publicity viet|a 1 place, spot, site, locality, station, position; apsaugotoji ~ protected site; atsiskyrimo ~ break-off position; automobilių stovėjimo ~ parking place/lot; bandymų

vykdyti vieta testing site; darbo ~ working place, work station; didelio užterštumo ~ hot spot; galutinė paskyrimo ~ final destination; gimimo ~ place of birth; ginklų laikymo
~ weapons holding area; gyvenamoji ~ place of residence; išlaipinimo ~ landing site; išmetimo/paleidimo ~ release point; išsirikiavimo ~ forming up place; krovimo
~ loading site; laisva (etatinė) ~ vacant slot; laukimo ~ waiting position; mūšio ~ battle ground; pajėgų susitikimo ~ force rendezvous; paskyrimo ~ destination; patogi ~ stebėti vantage point; pirminė paskyrimo ~ original destination; rikiuotės sudarymo ~ forming up place; saugi
~ harbo(u)r/haven; silpnoji ~ weakness, blind spot; surinkimo ~ assembly area; susirinkimo ~ collecting point; sutarta susitikimo ~ rendezvous; šaudmenų laikymo
~ ammunition compound; tarnybos ~ duty station/ point; tinkama ~ stovyklai suitable location for the camp; tolimosios ~os outlying sites; tūpimo ~ landing site; tuščia ~ blank space; tvirta danga padengta ~ hard stand; parinkti ~ą site; užimti pirmą ~ą rank first; ~oje on the spot 2 (atsisėsti) seat; neužimta ~ vacant seat 3 (erdvė) room, space; daug ~os plenty/much room/space; padaryti ~os make space 4 (kursuose) slot; laisva ~ vacant slot vietin|is local; ~iai gyventojai local population, locals; ~iu laiku at local time vietov|ė area, terrain, locality, ground; akmenuota/uolėta ~ rocky terrain; apgyvendinta ~ inhabited/populated locality; atviroji ~ open ground; gyvybiškai svarbi
~ vital ground; miškinga ~ wooded terrain, woodland; pastatais apstatyta ~ built-up area; pelkėta ~ marshy area; raižyta ~ rugged/broken terrain; tankiai apgyvendinta ~ densely populated area; taktinė
~ tactical locality; apsaugoti ~ę cover ground; išlaikyti ~ę bet kokia kaina hold the ground at all costs vykdymas execution, fulfilment, carrying out, accomplishment, performance; užduoties
~ performance of the task vykdyti execute, fulfil, carry out, accomplish, pursue; ~ įsakymus obey orders; ~ įsipa-

vikšrai reigojimus execute commitments; ~ planą fulfil a plan; ~ taikos politiką pursue a policy of peace vikšrai (tanko) track(s) vikšrin|is tracked, track-laying; ~ė transporto priemonė tracked vehicle vyk|ti (apie veiksmą) happen, occur, take
(took, taken) place, go (went, gone) on;
~doma programa ongoing program;
~stantis kartu concurrent; ~stantis procesas ongoing process vilkėti wear (wore, worn), have (had) smth on, be (was/were, been) in smth vilkikas tractor, tow/towing vehicle vilkimas towage vilkstinė train, caravan, convoy vilkti pull, drag, haul, tug, tow; ~ transporto priemonę tow a vehicle vyras man (pl men), male vyrau|ti (pre)dominate, prevail; ~janti nuomonė prevalent opinion vyravimas (pre)dominance, supremacy; ~ ore air supremacy vyresnysis senior; ~ štabo karininkas senior staff officer vyresniškum|as seniority; pagal ~ą according to seniority vyriaus|iasis supreme, chief; ~ioji būstinė supreme headquarters; ~ vadas supreme commander vyriausybė government; laikinoji ~ provisional/interim government; marionetinė ~ puppet government vyriausybin|is governmental; ~ė komisija governmental commission viršenybė superiority, supremacy viršesnis superior (to) viršgarsinis supersonic; ~ lėktuvas supersonic aircraft viršila master sergeant viršininkas chief, head, superior, commandant, commander; akademijos ~ commandant of the academy; štabo ~ chief of staff; tiesioginis ~ immediate supperior/ commander viršyti exceede, surpass; ~ greitį exceede the speed limit; ~ skaičiumi outnumber viršuje overhead, above, upstairs; esantis ~ overhead 236 viršukalnė peak/summit/top of the mountain viršūn|ė top, summit, peak; ~ių (valstybių vadovų) susitikimas summit (meeting); kalno ~ crest, peak; kalvos ~ hilltop virš|us top, upper part, head; ~utinė priedanga overhead cover; į ~ų upwards;
(laiptais aukštyn) upstairs virtinė string, train; minų ~ mine string virtuvė kitchen; lauko ~ field kitchen virv|ė rope; ~utė cord, string; detonuojamoji
~utė detonating/det cord; padegamoji
~utė safety fuze visaliaudin|is nation-wide; ~ė kampanija nation-wide campaign vis|as whole, entire, overall, total; ~ komplektas full kit; ~ų pirma first of all; iš ~o all in all, altogether; su ~a atsakomybe with overall responsibility visavert|is full-fledged; ~ė organizacijos narė full-fledged member of an organization visiškai completely visišk|as complete, total, absolute, full; ~a nesėkmė total failure; ~a tyla complete silence vystym|as(is) development; ilgalaikis ~ long-term development; stabdyti ~ąsi hinder development vystyti(s) develop, unfold, evolve visuomen|ė society, public; plačioji ~ general public; ryšiai su ~e public relations visuomeninis public; ~ transportas public transport visureigis all-terrain vehicle, cross-country vehicle vor|a file, column formation; ~os atstumas column gap; ~os ilgis column length; ~ po du double file; ~ po vieną single file, trail formation; eiti ~ele file

Z zenitas zenith zondas probe zondavimas probing zona zone, area; aklojo bombardavimo ~ blind bombing zone; apsaugos ~ guidance

237 coverage; apšaudymo ~ fire-power umbrella; buferinė ~ buffer zone; demilitarizuotoji ~ demilitarized zone; didelių sugriovimų
~ heavy destruction zone; draudžiamoji ~ prohibited area; ginklų naudojimo ~ weapons engagement zone; gynybos ~ defence area; gyvybiškai svarbi ~ vital zone; jūrų desanto puolimo ~ amphibious assault area; karo veiksmų ~ zone of military operations/actions; kontrolės ~ monitoring zone; kovos ~ combat/engagement zone; naikinamoji ~ killing ground; nekaunamoji ~ dead zone; nenaikinamoji ~ dead ground; neryšio ~ blind spot; neskraidymo
~ no-fly zone; neutrali ~ neutral zone, no-man’s land; nusileidimo ~ drop zone; nutūpimo taško ~ touch-down zone; priedangos ~ refuge area; raketų naudojimo
~ missile engagement zone; ribojimų~ caution/restricted area; saugos ~ safety zone; saugumo ~ security zone; sprogimų
~ impact area; stebėjimo ~ zone of observation; susisiekimo ~ communications zone; susitelkimo ~ concentration area; tiesioginė operacijų ~ immediate zone of operations; tylos ~ dead space; tūpimo
~ landing zone; uždaroji ~ closed area; užnugario ~ rear area; valdymo ~ control zone; veiksmų ~ zone of action; visiškojo naikinimo ~ killing area/ground/zone zvimbti whistle; pra~ pro galvą (apie kulką) whistle past one’s head

Ž žaidimas game; karinis ~ war game žaizd|a wound, lesion; gili ~ gash; mirtina
~ fatal wound; plėštinė ~ lacerated/torn wound, laceration; šautinė ~ bullet/gunshot wound; gydyti nuo ~ų treat smb for wounds; mirti nuo ~ų die of wounds; pagyti nuo ~ų recover from wounds; sutvarstyti
~ą dress/bandage a wound žala damage, harm, detriment; darant ~ą to the detriment (of); nedarant ~os without detriment (to); padaryti daugiau ~os negu naudos do more harm than good; padaryti didelę ~ą cause/do severe damage (to)

žibintuvėlis žal|ias (neapdirbtas) raw; ~ia mėsa raw meat žaliava raw material žalingas harmful; ~ poveikis harmful effect; ne~ harmless žem|ė earth, land, ground; (dirva) soil; ~ių pylimas earthwork; atsigulti ant ~ės lie down on the ground; giliai po ~e deep in the ground; iškasta ~ spoil; kasti ~ę dig the earth/soil žemėlap|is map, (specialusis) chart; ~io nomenklatūra map index; ~io nuoroda map reference; ~ių komplektas map series; ~io tinklelis map grid; eskizinis/kontūrinis ~ outline map; kovos ~ combat chart; padėties ~ situation map; reljefo ~ relief map; pažymėti ~yje map/plot žemesnis (padėtimi, laipsniu) inferior (to) ženkl|as 1 sign, mark, marker, symbol, indication; atpažinimo ir pasižymėjimo ~ai insignia; autentiškumo ~ authenticator; įspėjamasis kelio ~ road hazard sign; kelio
~ai road/traffic signs; minų ruožo ~ strip marker; pagarbos ~ mark of respect; pasižymėjimo ~ mark of distinction; perėjos ~ gap/lane marker; skyrybos ~ai punctuation marks; sutartiniai ~ai conventional signs; duoti ~ą give a signal 2 token; dėkingumo
~ token of gratitude 3 badge; ~elis su pavarde name tag; kepurės ~elis cap badge; prisisegti ~ą fasten a badge 4 (pašto) stamp; priklijuoti ~ą stick a stamp ženklavietė signal area ženklinimas marking; minų lauko ~ minefield marking ženklinti mark žiaurum|as cruelty, brutality, savagery, atrocity, ferocity, ferociousness; karo ~ai cruelties/savageries/brutalities/atrocities of war žiaur|us cruel, brutal, savage, atrocious, ferocious, fierce, ruthless; ~ elgesys cruel behaviour; ~i diktatūra brutal dictatorship;
~ nusikaltimas atrocious crime; ~ puolimas savage/ferocious attack žibintas lantern; priekinis automobilio ~ headlight žibintuvėlis flashlight, torch

židinys židinys hot spot, hotbed; ekstremaliojo įvykio
~ accident area; karo ~ hotbed of war; naikinimo ~ destruction area; pasipriešinimo
~ pocket of resistance žygdarbis deed, feat, exploit; drąsus ~ daring exploit žygis 1(route) march, movement; ~ be išankstinio pasirengimo ad hoc movement;
~ nesant sąlyčio administrative movement;
~ ištvermei stiprinti/tikrinti endurance march; iš dalies suplanuotas ~ partially planned movement; suplanuotasis ~ fully-planned movement 2 (žygdarbis) deed; drąsus ~ bold/great/heroic deed žygiuoti march, troop; ~ greičiau (nei kitas) outmarch; ~ siaura vora defile žym|ė 1 mark, trace; nuotolio ~ range marker; padangų ~ės tyre marks 2 (impulso vaizdas radaro ekrane) blip žymėjimas marking, designation; dienų ir valandų ~ designation by days and hours žymeklis designator, marker; lazerinis taikinio ~ laser target marker žymėti mark, tick, check; ~ žemėlapyje map, plot on the map žym|us 1 (didelis) considerable, significant, noticeable, marked 2 (gerai žinomas) famous, notable, remarkable, renowned, distinguished, eminent, well-known; ~ karvedys eminent military leader žin|ia (naujiena) news, piece/item of news; information; (pranešimas) message; duoti kam ~ią let smb know, inform smb; kieno nors ~ioje at one’s disposal žin|ios 1 (išmanymas) knowledge, knowhow; įgyti ~ių acquire/obtain knowledge
2 news; nerimą keliančios ~ grave news; paskutinės ~ the latest news žiniasklaida mass media žinojimas knowing, awareness (of) žin|oti know (knew, known), be (was/were, been) aware (of); kiek ~au as far as I know; visiems ~oma it’s common knowledge žinovas expert (in/on), connoisseur (in) žinut|ė message; gauti ~ę get a message; palikti ~ę leave a message žiotys (ginklo vamzdžio) muzzle žirklės scissors; ~ vielai kirpti wire cutters; pneumatinės ~ pneumatic cutters

238 žiuri panel, jury žiūronai pl binoculars, field glasses žiūrovai pl spectators; audience žlugdant|is disruptive; ~i įtaka disruptive influence žlugdyti ruin, disrupt žlugimas collapse, fall, breakdown, demise; imperijos ~ demise of an empire; režimo
~ fall of a regime; taikos derybų ~ collapse of peace talks žlug|ti collapse, fall (fell, fallen) through, prove abortive; planas ~o the plan fell through žmogžudystė murder, homicide; politinė ~ political assassination; užsakyta ~ murderfor-hire žmon|ės pl people; šaudyti į nekaltus ~es shoot at innocent people žmoniškas humane žudikas killer, murderer; samdytas ~ assassin, hired killer žudyn|ės massacre, slaughter, carnage; ~ių vieta massacre site žudyti kill, murder, assasinate, massacre žurnalas 1 magazine; (mokslinis) journal 2 register, log(book); įrašyti į ~ą log; vesti
~ą keep a log žūti perish, die, be (was/were, been) killed; ~ lėktuvo katastrofoje perish in a plane crash;
~ mūšyje be killed in action/battle; ~ nuo bombos be killed by a bomb žuvęs killed; ~ mūšyje killed in action žuvus|ysis casualty, fatality; ~ieji the killed žvakė 1 tech. spark plug, 2 candle žvalgas scout žvalgyb|a 1 (žvalgymas) reconnaissance; ~ iš oro aerial/air reconnaissance; ~ mūšiu reconnaissance in force; ~ ugnimi reconnaissance by fire; ~os karininkas intelligence officer; ~os patrulis reconnaissance patrol; ginkluotoji ~ armed reconnaissance; kovinė ~ armed reconnaissance; minų ~ minewatching; sprogių objektų
~ explosive ordnance reconnaissance 2
(informacija) intelligence (service), secret service; ~os karininkas intelligence officer; cheminė ~ chemical survey; elektroninė ~ electronic/signals intelligence; radiacinė
~ radiological survey; ryšių ~ communi-

239 cations intelligence; ruožo ~ strip search; strateginė ~ strategic intelligence; taikinių
~ target intelligence; taktinė ~ tactical intelligence; techninė ~ technical intelligence; valstybės saugumo užtikrinimo ~ security intelligence žvalgybininkas secret service agent žvalgyti reconnoitre, recce, scout, carry out reconnaissance; (iš)~ priešo pozicijas reconnoitre enemy positions žvėriškum|as atrocity, brutality; baisaus ~o aktai acts of appalling atrocity

žvėriškum|as

241

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

A
A
AAA
AAAIS
AAAV
AAD
AADA
AADC
AAFC
AAG
AAMG
AAP
AAR
AAV
AAW
ABLE
ABM
ABC
AC
ACCIS
ACE
ACEFL
ACLANT
ACOS
ACP
ACRV
ACTORD
ACV
AD
ADAMS
ADC
ADCC
ADCP
ADP
ADPS
ADS
ADZ
AEV
AF
AFAP
AFAS
AFB
AFCE
AFCENT
AFCS

Automatic; Artillery
Anti-Aircraft Artillery
Anti-Aircraft Artillery Intelligence Service
Advanced Amphibious Assault Vehicle
Advanced Ammunition Depot; Anti-Aircraft Defence
Anti-Aircraft Defended Area
Anti-Aircraft Defence Command
Anti-Aircraft Fire Control
Anti-Aircraft Gun
Anti-Aircraft Machine Gun
Allied Administrative Publications
After Action Report; After Action Review
Amphibious Assault Vehicle
Anti-Air Warfare
Automated Bridge-Launching Equipment
Anti-Ballistic Missile
Atomic, Biological, Chemical
Alternating Current; Army Corps; Area Coverage
Automated Command and Control Information System
Allied Command Europe
Agreed Ceasefire Line
Allied Command Atlantic
Assistant Chief of Staff
Advanced Command Post; Allied Communications Publications
Advanced Command and Reconnaissance Vehicle
Activation Order
Armo(u)red Combat Vehicle; Air Cushion Vehicle
Air Defence
Allied Deployment and Movement System
Aide-de-Camp
Air Defence Control Center
Air Defence Command Post
Automatic Data Processing
Automated Data Processing System
Air Defence System
Air Defence Zone
Armo(u)red Engineer Vehicle
Air Force
Artillery-Fired Atomic Projectile
Advanced Field Artillery System
Air Force Base
Allied Forces Central Europe
Allied Forces Central Europe
Artillery Fire Control System

242
AFNORTH
AFOE
AFP
AFSOUTH
AFSV
AFV
AGI
AHQ
AI
AICV
AID
AIEWS
AIFS
AIFV
AIT
AJP
ALCE
ALCM
ALFCE
ALW
AMC
AMCM
AMDR
AMF
AMIB
AMMO
AMS
AMW
AO
AOA
AOB
AOC
AOI
AOL
AOO
AOPR
AOR
AOS
AOU
AP
A&P
APC
APERS
APIT
APM
APO
APV
APWT
AR

Allied Forces Northern Europe
Assault Follow-On Echelon
Assault Fire Platoon
Allied Forces Southern Europe
Armo(u)red Fire Support Vehicle
Armo(u)red Fighting Vehicle
Annual General Inspection
Allied Headquarters
Artificial Intelligence; Area of Interest
Armo(u)red Infantry Combat Vehicle
Army Intelligence Department
Advanced Integrated Electronic Warfare System
Advanced Indirect Fire System
Armo(u)red Infantry Fighting Vehicle
Advanced Individual Training
Allied Joint Publications
Army List of Classified Equipment
Air-Launched Cruise Missile
Allied Land Forces Central Europe
Air/Land Warfare
Army Missile command
Advanced Mine Countermeasures
Automatic Missile Detection Radar
Anti-Mine Warfare
Allied Military Intelligence Battalion
Ammunition
Army Medical Services
Anti-Mine Warfare
Artillery Observation; Area of Operations; Assault Order
Amphibious Objective Area; Angle of Attack; Area of Authority
Advanced Operations Base
Air Operations Center
Area of Interest
Area of Limitation
Area of Operations
Area of Prime Responsibility
Area of Responsibility
Area of Separation
Area of Uncertainty
Advanced Post; Anti-Personnel; Ammunition point
Administration and Personnel
Armo(u)red Personnel Carrier
Anti-Personnel
Armo(u)r-Piercing Incendiary Tracer
Anti-Personnel Mine
Army Post Office
Armo(u)red Patrol Vehicle
Annual Personal Weapon Test
Army Regulations

243
ARA
ART
ARTY
ARV
ARWS
ASAP
ASBM
ASC
ASN
ASP
ASS
ASSESSREP
AST
ASU
ASV
AT
ATA
ATACMS
ATARS
ATAS
ATATS
ATC
ATCA
ATD
ATF
ATFCS
ATG
ATGM
ATGW
ATJS
ATM
ATMDS
ATMP
ATP
ATR
ATRV
ATTV
ATV
ATW
AVGP
AWACS
AWOL

Advanced Reactive Armo(u)r
Automatic Range Tracking
Artillery
Armo(u)red Recovery Vehicle; Armo(u)red Reconnaissance Vehicle
Advanced Radar Warning System
As Soon As Possible
Air-to-Surface Ballistic Missile
Administrative Support Cell
Army Serial Number
Ammunition Supply Point
Ammunition Storage Sites
Assessment Report
Advanced Simulation Technology
Advanced Support Unit
Ammunition Supply Vehicle
Anti-Tank
Actual Time of Arrival
Army Tactical Communications Management System
Advanced Tactical Airborne Reconnaissance System
Advanced Target Acquisition System
Automatic Target Acquisition and Tracking System
Air Traffic Control
Allied Tactical Communications Agency
Actual Time of Departure
Amphibious Task Force
Advanced Tank Fire Control System
Anti-Tank Gun; Amphibious Task Group
Anti-Tank Guided Missile
Anti-Tank Guided Weapon
Advanced Tactical Jamming System
Anti-Tank Mine
Anti-Tank Mine Dispensing System
All-Terrain Mobile Platform
Allied Tactical Publications
Automatic Target Recognition
Armo(u)red Transport and Reconnaissance Vehicle
All Terrain Tow Vehicle
All Terrain Vehicle
Anti-Tank Weapon
Armo(u)red Vehicle, General Purpose
Airborne Warning and Control System
Absent without Official Leave

244

B
B&C
BAD BAL BAOR
BARV
BATCO
BATES
BBC
BCC
BCD
BCE
BCP
BD
BDA
BDE
BDU
BDZ
BFA
BFD
BFDC
BFE
BFS
BFVS
BG
BH
BHQ
BIAS
BICES
BICS
BIDS
BII
BILL
BIO
BLR
BLT
BM
BMC3
BMCC
BMDS
BMEWS
BMS
BMTR
BMTS
BNRO
BOC
BOCV

Biological/Bacteriological and Chemical
Base Ammunition Depot
Ballistics
Beyond Area of Responsibility
Beach Armo(u)red Recovery Vehicle
Battle Code
Battlefield Artillery Target Engagement System
British Broadcasting Corporation
Battalion Command Center
Battlefield Coordination Detachment
Battlefield Control Element
Border Crossing Point; Battery Control Post
Bomb Disposal; Battle Dress
Battle Damage Assessment
Brigade
Battle Dress Uniform
Base Defence Zone
Blank Firing Adapter
Blind Fire Director
Battalion Fire Distribution Center
Battlefield Estimate
Base Facilities
Bradley Fighting Vehicle System
Battle Group
Base Hospital
Battalion Headquarters; Brigade Headquarters
Battlefield Illumination Airborne System
Battlefield Information Collection and Exploitation System
Battlefield Information Control System
Battlefield Information Distribution System
Basic Issue Items
Bofors Infantry Light and Lethal
Brigade Intelligence Officer
Beyond Local Repair
Battalion Landing Team
Ballistic Missile
Battle Management Command, Control and Communications
Battle Management Command and Control
Ballistic Missile Defence System
Ballistic Missile Early Warning System
Battalion Mortar System; Battlefield Management System
Basic Marksmanship Training Range
Ballistic Missile Target System
Battalion Routine Orders
Base Operating Center
Battery operations Center Vehicle

245
BP
BPA
BRE
BRIG
BRIG GEN
BRM
BRO
BRV
BSF
BSO
BTN
BTO
BTRY
BUDFIN
BVR
BW
BWP
BX
BZ

Battle Position
Battlefield Psychological Activities
Battlefield Recovery and Evacuation
Brigade
Brigadier General
Basic Reference Model
Brigade Routine Orders
Base Recovery Vehicle
Border Security Force
Battalion Standing Orders
Battalion
Brigade Transport Officer
Battery
Budget and Finance
Beyond Visual Range
Biological Warfare
Basic War Plan
Base Exchange
Beaten Zone

C
C&C
C2
C3
C4
C4ISR

CA
CAD
CAI
CAL
CALL
CALO
CALS
CAM
CAO
CAPEX
CAPS
CAPT
CARM
CAS
CASEVAC
CASREP
CASS
CASWS
CAT

Command and Control
Command and Control
Command, Control and Communications
Command, Control, Communications and Computers
Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
Compliance Assessment; Civil Affairs
Central Ammunition Depot
Computer Aided Instruction
Computer Assisted Learning
Computer Assisted Language Learning
Civil Affairs Liaison Officer
Computer-Aided Logistics Support System
Camouflage; Chemical Agent Munitions
Chief Administrative Officer
Computer-Assisted Planning Exercise
Conventional Armaments Planning System
Captain
Chemical Agent Resistant Material
Close Air Support
Casualty Evacuation
Casualty Report
Close Air Support System
Close Air Support Weapon System
Central Analysis Team; Crisis Action Team

246
CATE
CATPAC
CAX
CB
CBR
CBW
CC
CC3
CCAO
CCC
CCCI
CCD
CCEGF
CCIS
CCP
CCR
CCS
CCV
CD
CDD
CDR
CDS
CEAA
CEC
CEFO
CEMO
CEV
CEW
CFE
CFS
CFSP
CFX
CG
CHOD
CHODS
CI
CIA
CIC
CIDB
CIMIC
CINC
CINCENT
CINCEUR
CINCLANT
CIP
CIS
CIVSITREP
CJ
CJCS

Computer-Assisted Threat Evaluation
Catering Package
Computer-Assisted Exercise
Chemical-Biological
Chemical, Biological, Radiological (warfare)
Chemical and Biological Warfare
Close Combat; Command and Control; Coordination Cell
Counter-C3
Chief Civil Affairs Officer
Command, Control and Communications
Command, Control Communications and Intelligence
Command and Control Division
Commander of Central European Ground Forces
Command and Control Information System
Central Control Point; Combat Command Post; Casualty Collecting Post
Computer-Controlled Range
Combat Control System; Communication Control System
Close Combat Vehicle
Civil Defence
Certificate of Disability for Discharge
Commander
Chief of Defence Staff
Council of European-American Association
Central European Command
Combat Equipment Fighting Order
Combat Equipment Marching Order
Combat Engineer Vehicle
Counter-Electronic Warfare
Conventional Forces in Europe
Close Fire Support
Common Foreign and Security Policy
Command Field Exercise
Coast Guard; Command Group
Chief of Defence
Chiefs of Defence
Counter-Intelligence; Chief Inspector
Central Investigating Agency, Central Intelligence Agency
Commander-in-Chief
Communication Intelligence Data Base
Civil-Military Cooperation
Commander-in-Chief
Commander-in-Chief, Allied Forces Central Europe
Commander-in-Chief, European Command
Commander-in-Chief Atlantic Command
Communications Improvement Program
Communications and Information System
Civil Situation Report
Combined Joint
Chairman of Joint Chiefs of Staff

247
CJOC
Combined Joint Operations Center
CJTF
Combined Joint Task Force
CJTF HQ
Combined Joint Task Force Headquarters
CLO
Chief Liaison Officer
CM
Crisis Management
CMDR
Commander
CMEA
Council for Mutual Economic Assistance
CMS
Combat Management System
Crisis Management Team
CMT
CNN
Cable News Network
CO
Commanding Officer; Combined Operations; Combat Order
Course of Action; Commanding Officer Area
COA
COBRA
Counter-Battery Radar System
COC
Combined Operations Center; Combat Operations Center
Chief of Combined Operations
COCOS
COD
Central Ordnance Depot
Chief of Staff
COFS
Colonel
COL
COMBIEX
Combined Exercise
Communications Center
COMCEN
Communications Intelligence
COMINT
COMJAM
Communications Jamming
Commander, Allied Land Forces Central Europe
COMLANDCENT
COMLANDSOUTH
Commander, Allied Land Forces Southern Europe
COMM
Communications
COMMCEN
Communications Center
COMMZ
Communications Zone
Communications Security
COMSEC
CONOPS
Concept of Operations
Contingency Operation Plan
COP
Chief of Staff
COS
COV
Counter Obstacle Vehicle
COY
Company
CP
Command Post; Close Protection; Concrete Piercing
CPIC
Combined Press Information Center
CPR
Cardiopulmonary Resuscitation
CPT
Central Planning Team
CPV
Command Post Vehicle
CPX
Command Post Exercise
CR
Combat Ready
CRO
Crisis Response Operations
CRS
Control and Reporting System
CS
Command System
CSA
Current Situation Assessment
CSC
Communication System Control
CSCE
Council for Security and Cooperation in Europe
CSF
Combined Service Forces
CSM
Command Sergeant Major
CSO
Chief Signals Officer

248
CSS
CSSCS
CSSS
CTF
CV
CW
CZ
CZCS

Combat Service Support
Combat Service Support Control System
Combat Service Support System
Combined Task force
Command Vehicle; Combat Vehicle; Curriculum Vitae
Chemical Warfare
Combat Zone
Combat Zone Communication System

D
D&G
DAILYSITREP
DB
DBMS
DC
DCOS
DCP
DCSO
DCSS
DDD
DEE
DEFCON
DEM
DEPEXDIR
DESV
DET
DFCS
DGZ
DH
DHE
DHQ
DHS
DIBUA
DIC
DICON
DID
DIDIR
DIS
DIV
DIVARTY
DL
DM
DMZ
DN
DOA
DOB

Directive and Guidance
Daily Situation Report
Data Base
Data Base Management System
Direct Current; District of Columbia; Damage Control
Deputy Chief of Staff
Deployable Command Post
Deputy Chief of Staff, Operations
Deputy Chief of Staff, Support
Deadline Delivery Date
Data Encryption Equipment
Defence Condition
Demolition
Deputy Exercise Director
Direct Fire Support Vehicle
Detachment
Digital Fire-Control System
Desired Ground Zero
Data Handling
Data Handling Equipment
Divisional Headquarters
Data Handling System
Defence in Built-up Areas
Defence Intelligence Center
Directing and Control
Defence in Depth
Directing Staff Directive
Defence Intelligence Staff
Division
Division Artillery
Demarcation Line
Data Management
Demilitarized Zone
Data Net
Direction of Arrival; Dead on Arrival
Date of Birth

249
DOD
DOF
DOFA
DOP
DOW
DP
DPC
DPP
DS
DSACEUR
DSD
DSO
DT&E
DTN
DU
DWP
DZ

Department of Defence
Degree of Freedom
Details of Agreement
Drop-off Point
Dead of Wounds
Decisive Point; Displaced Person
Defence Planning Committee
Defence Planning and Policy
Direct Support
Deputy Supreme Allied Commander, Europe
Defence Support Division
Divisional Security Officer
Development, Test and Evaluation
Data Transmission Network
Depleted Uranium
Defence White Paper
Drop Zone; Dangerous Zone

E
EA
EAM
EAO
EAP
EAPC
EAT
EAU
EBA
EC
ECC
ECCCS
ECHO
ECM
ECMM
ECMP
ECR
ECV
ED
EDA
EE
EEF
EEWT
EF
ELINT
EMWC
ENCL
EOC

Enemy Aircraft; Engagement Area
Emergency Action Message
Emergency Action Officer
Emergency Actions Procedures
European Atlantic Partnership Council
Estimated Approach Time
Emergency Action Unit
Engineer Battlefield Assessment
Exercise Commander; Evaluation Center; European Command
Engineering Coordination Center
European Command and Control Communications System
European Community Humanitarian Organization
Electronic Countermeasures
European Community Monitoring Mission
Electronic Countermeasures Plan
Enemy Contact Report
Expanded Capacity Vehicle
Explosive Device
Estimated Date of Arrival
Emergency Establishment
Effective Enemy Fire
Elementary Exercise without Troops
Expeditionary Force; Effective Fire
Electronic Intelligence
Emergency Water Crossing
Enclosure
Expanded Operating Capability

250
EOD
EP
ER
ERA
ESDI
ESI
ETA
ETD
ETR
EU
EUCOM
EUROCOM
EURONET
EVM
EVT
EW
EW&C
EWAD
EWAS
EWDT
EWES
EWEX
EWO
EWR
EWT
EXCC
EXOPORD
EXORD
EXPLANDIR
EXSPEC
EZ

Explosive Ordnance Disposal
Emergency Planning
Emergency Room; Electronic Reconnaissance
Explosive Reactive Armo(u)r
European Security and Defence Identity
Extremely Sensitive Information
Estimated Time of Arrival
Estimated Time of Departure
Estimated Time of Return
European Union
European Command
European Communications
European Information Network
Evasive Manoe(u)vring
Effective Visual Transmission
Early Warning; Electronic Warfare
Early Warning and Control
Early Warning Air Defence
Electronic Warfare Analysis System
Early Warning Data Transmission
Electronic Warfare Evaluation System
Electronic Warfare Exercise
Electronic Warfare Officer
Electronic Warning Radar
Engineer Wheeled Tractor
Exercise Control Center
Exercise Operations Order
Exercise Order
Exercise Planning Directive
Exercise Specification
Exclusion Zone

F
F&C
F&F
FA
FAASV
FAMV
FAP
FAST
FAX
FBI
FC
FCP
FCS
FCZ

Fire and Control
Fire and Forget
Field Artillery
Field Artillery Ammunition Support Vehicle
Forward Area Multi-Purpose Vehicle
First Aid Post; Forward Ammunition Point
Forward Area Support Team
Facsimile
Federal Bureau of Investigation
Fire Control; Force Commander
Forward Command Post
Fire Control System
Forward Combat Zone

251
FDC
FDO
FDP
FEBA
FER
FFE
FG
FH
FHD
FIBUA
FIR
FIST
FLET
FLOT
FM
FMBT
FME
FO
FOC
F of F
FOFA
FOO
FOP
FORSCOM
FOV
FOW
FPC
FPF
FRAG
FRAGO
FRV
FSB
FSC
FSCC
FSCL
FSCV
FSE
FSO
FST
FSV
FTX
FU
FUP
FV
FXO
FY
FYDP
FYI

Fire Direction Center
Fire Direction Officer
Forward Defended Post
Forward Edge of the Battle Area
Final Exercise Report
Fire for Effect; Free from Explosive
Field Gun
Field Howitzer
Fixed Head Device
Fighting In Built-Up Areas
First Impression Report
Fire Support Team; Field Intelligence Simulation Test
Forward Line of Enemy Troops
Forward Line of Own Troops
Field Manual; Field Maintenance; Frequency Modulation
Future Main Battle Tank
Field Maintenance Equipment
Forward Observer; Field Officer
Full Operational Capabilities
Field of Fire
Follow-On Forces Attack
Forward Observation Officer
Forward Observation Post
Forces Command
Field of View
Family of Weapons
Final Planning Conference
Final Protective Fire
Fragmentation
Fragmentation Order
Final Rendezvous
Forward Support Battalion
Fire Control System
Fire Support Coordination Center
Fire Support Coordination Line
Fire Support Combat Vehicle
Fire Support Element
Fire Support Officer
Fundamental Security Task
Fire Support Vehicle
Field Training Exercise; Formation Training Exercise
Fire Unit
Forming-Up Place
Field Vehicle; Fighting Vehicle
Food Executive Officer
Fiscal Year, Financial Year
Five-Year Defence Program
For Your Information

252

G
G
G-8
G and C
G/
G/G
GA
GAO
GAP
GBAD
GBR
GBRT
GC
GCC
GCD
GDP
GDS
GDT
GEN
GENTEL
GEOSITREP
GF
GFA
GFAP
GFCS
GHQ
GI
GIS
GIU
GLCM
GLO
GM
GMF
GML
GMLS
GMS
GMT
GMWS
GNP
GO
GOP
GOR
GPMG
GPS
GRO
GS
GSO

Gun
Group of Eight (industrial nations)
Guidance and Control
Ground
Ground-to-Ground
Ground Attack; General Alert
General Alert Order
Gun Aiming Point
Ground Based Air Defence
Ground-Based Radar
Ground-Based Radar Terminal
Gun Control
Ground Control Center
General and Complete Disarmament
General Defence Plan; Gross Domestic Product
Gun Display System
Ground Data Terminal
General
General Intelligence
Geographical Situation Report
Ground Forces; Gun Fire
Gun Fire Area
General Framework Agreement for Peace
Gun Fire Control System
General Headquarters
Government Issue
Geographic Information System
General Intelligence Unit
Ground-Launched Cruise Missile
Ground Liaison Officer
Guided Missile
Ground Mobile Forces
Guided Missile Launcher
Guided Missile Launching System
Gun Management System
Greenwich Mean Time
Guided Missile Weapon System
Gross National Product
General Officer
Guidelines for Operational Planning
General Operation Requirement
General-Purpose Machine Gun
Global Positioning System
General Routine Orders
General Support
General Staff Officer

253
GSS
GW
GWS
GZ

Ground Support System
Guided Weapon; General Warning
Guided Weapon System
Ground Zero

H
H
Harbo(u)r
H/C
Helicopter
H/W
Hardware
Humanitarian Assistance
HA
HAA
Heavy Anti-Aircraft Artillery
Heavy Anti-Tank Assault Weapon
HAAW
Heavy Armament Combat Vehicle
HACV
HARDEX
Harbo(u)r Defence Exercise
Heavy Anti-Tank Weapon
HAW
HAZCON
Hazardous Conditions
Heavy Bomber; Howitzer Battery
HB
Hand Book
HDBK
HDF
Home Defence Force
Heavy Duty Recovery Vehicle
HDRV
HE
High Explosive
High Explosive, Anti-Armo(u)r
HEAA
High Explosive, Air Defence
HEAD
HEAP
High Explosive, Armo(u)r Piercing
High Explosive, Anti-Personnel-Fragmentation
HE-APERS-FRAG
HEAP-T
High Explosive, Armo(u)r-Piercing, Tracer
HEAP-T-SD
High Explosive, Armo(u)r-Piercing, Tracer, Self-Destructing
HEAT
High Explosive, Anti-Tank
HEAT-FS
High Explosive, Anti-Tank, Fin-Stabilized
High Explosive, Anti-Tank, Multi-Purpose
HEAT-MP
HEDP
High Explosive, Dual-Purpose
HE-FRAG
High Explosive, Fragmentation
HE-FS
High Explosive, Fin-Stabilized
HEFS-FRAG High Explosive, Fin-Stabilized, Fragmentation
High Explosive, Incendiary
HEI
HEP
High Explosive Plastic
HEPAT
High Explosive Plastic, Anti-Tank
HEPD
High Explosive, Point Detonating
HES
High Explosive Shell
HESD
High Explosive, Self-Destroying
HE-T
High Explosive, Tracer
HF
Home Forces; Harassing Fire; High Frequency
HFA
Headquarters Field Army
HHCU
Hand-Held Control Unit
HHLL
Hand-Held Laser Locator
HHLR
Hand-Held Laser Rangefinder

254
H-Hour
HHQ
HHTI
HILEX
HIS
HIT
HMG
HMLC
HMMWV
HMS
HN
HNA
HNS
HNSCC
HOB
HOW
HP
HPA
HPEW
HPTL
HPZ
HQ
HQU
HRF
HRP
HRS
HT
HTC
HTG
HTKP
HUMINT
HUNTEX
HVAP
HVAT
HVG
HVL
HVM
HVSW
HVTA
HVY

Time of Commencement
Higher Headquarters
Hand-Held Thermal Imager
High Level Exercise
Hostile Intelligence Service
Homing Intercept Technology
Heavy Machine Gun
High Mobility Load Carrier
High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle
Helmet-Mounted Sight; Her/His Majesty’s Ship
Host Nation
Host Nation Assistance
Host Nation Support
Host Nation Support Coordination Center
Height of Burst
Howitzer
Helicopter; High Power
High Power Amplifier
High-Powered Early Warning
High Pay-Off Target List
Helicopter Protected Zone
Headquarters
Headquarters Unit
High Rate of Fire
High Risk Personnel
Hours
Homing Type
Hard Target Capability
High Technology Gun
Hard-Target Kill Probability
Human Intelligence
Mine Hunting Exercise
High Velocity, Armo(u)r-Piercing
High Velocity Anti-Tank
Hyper-Velocity Gun
Hyper Velocity Launcher
High Velocity Missile
Hyper-Velocity Support Weapon
High Value Target Acquisition
Heavy

I
I
I & M
I&W
IAA

Incendiary (ammunition); Interceptor; Intelligence
Inspection and Maintenance
Indications and Warnings
Initial Approach Area

255
IAFV
IAW
IBH
ICBM
ICC
ICCS
ICJ
ICP
ICRC
INCREP
ICV
ID
IDT
IDW
IED
IER
IES
IEV
IEW
IFF
IFOR
IFV
IHADSS
IHE
IIFV
IGO
ILO
ILSS
IM
IMET
IMEWS
IMINT
IMP
IMS
INCREP
INF
INFO OPS
INFOR
INFRA
INGO
INLAW
INT
INTREP
IO

IOC
IOO
IOR
IOWG

Infantry Armo(u)red Fighting Vehicle
In Accordance With
Initial Beach-Head
Intercontinental Ballistic Missile
Initial Combined Capability; IFOR Coordination Cell
Improved/Integrated Command and Control System
International Court of Justice
Incident Control Point
International Committee of the Red Cross
Incident Report
Infantry Combat Vehicle
Identification; Initiating Directive; Intelligence Department
Identification and Tracking
Individual Defence Weapon
Improved Explosive Device
Information Exchange Requirements
Improved Weapon System; Individual Weapon Sight
Infantry Employment Volume
Integrated Electronic Warfare
Identification Friend or Foe
Implementation Force
Infantry Fighting Vehicle
Integrated Helmet and Display Sight System
Improved High Explosive
Improved Infantry Fighting Vehicle
International Governmental Organization
Intelligence Liaison Officer
Integrated Logistic Support System
Information Management
International Military Education and Training
Integrated Missile Early Warning System
Imagery Intelligence
International Military Police
International Military Staff
Incidents Report
Infantry
Information Operations
Implementation Force
Infrastructure
International Non-Governmental Organization
Infantry Light Anti-Tank Weapon
Intelligence
Intelligence Report
Intelligence Officer; Inspection Order; Intermediate Objective;
Interoperability Objective
Initial Operation Capability; Interim Operational Capabilities
Inspecting Ordnance Officer
Immediate Operational Requirement
Interoperability Working Group

256
IPB
IPC
IPE
IPG
IPM
IQ
IR
IRDF
IRDS
IRF
IRG
IRIS
IRMS
IROF
IRP
IRR
IRRS
IRV
IS
ISAF
ISD
ISDO
ISO
ISV
ISWG
ITO
ITS
ITSS
IWAS
IWST

Intelligence Preparation of the Battlefield
Initial Planning Conference
Individual Protective Equipment
International Planning Group
Inventory of Preventive Measures
Intelligence Quotient
International Relations
Infra-Red Direction Finder
Infra-Red Detection System
Immediate Reaction Forces
Immediate Replenishment Group
Infra-Red Imaging System
Integrated Radio Management System
Improved Rate of Fire
Intelligence Report Plan
Infra-Red Radiation
Infra-Red Reconnaissance System
Improved Recovery Vehicle
International Staff
International Security Assistance Force
Information System Division
International Staff Duty Officer
International Standardization Organization
Internal Security Vehicle
Information Systems Working Group
Invitation Travel Order
Integrated Target System
Integrated Tactical Surveillance System
Integrated Weapon-Aiming System
Individual Weapons System Training

J
JAAF
JAC
JACC
JAT
JATF
JC
JCC
JCO
JCOC
JCS
JDS
JEDPE
JEEP
JFC

Joint Action Armed Force
Joint Advisory Committee
Joint Area Communications Center
Joint Action Team
Joint Amphibious Task Force
Joint Command
Joint Communications Center; Joint Coordination Board
Joint Coordination Order
Joint Command Operations Center
Joint Chiefs of Staff
Joint Defence Staff
Joint Emergency Defence Plan Europe
Joint Emergency Evacuation Plan
Joint Force Command(er)

257
JFHQ
JFLCC
JGS
JHQ
JIC
JMC
JOA
JOC
JOIIS
JOINTEX
JOS
JOTS
JPG
JPS
JSC
JSCP
JSOP
JSOR
JSOTF
JSP
JSS
JSSG
JTF
JTG
JTX
JXCG

Joint Forces Headquarters
Joint Forces Land Component Command
Joint General Staff
Joint Headquarters
Joint Intelligence Center
Joint Military Commission
Joint Operations Area
Joint Operations Center
Joint Operations and Intelligence Information System
Joint Exercise
Joint Operational Staff
Joint Operational Tactical System
Joint Planning Group
Joint Planning Staff
Joint Steering Committee
Joint Strategic Capabilities Plan
Joint Strategic Objectives Plan
Joint Service Operational Requirement
Joint Special Operations Task Force
Joint Services Publication
Joint Surveillance System
Joint Signal Support Group
Joint Task force
Joint Task Group
Joint Training Exercise
Joint Exercise Control Group

K
KAPE
KAS
KDR
KIA
KMC
KP
KTA

Keeping the Army in the Public Eye
Killed on Active Service
Kill-Detection Ration
Killed In Action
Key Mission Component
Key Point
Key Task Accomplishment

L
LAA
LAAG
LAAM
LAAV
LADA
LADAR

Light Anti-Aircraft Artillery
Light Anti-Aircraft Gun
Light Anti-Aircraft Missile
Light Airborne Attack Vehicle
Light Air Defence Artillery
Laser Detection and Ranging

258
LANDCENT
LANDSOUTH
LARV
LASINT
LAT
LAV
LAW
LAWS
LBH
LCAS
LCC

LCHQ
LCSS
LD
LDD
LDO
LEGAD
LEX
LF
LFV
LGB
LGM
LHS
LHW
LI
LIC
LIVEX
LL
LMAW
LMG
LML
LMPT
LMT
LMTV
LN
LO
LOC
LOCREP
LOE
LOF
LOG
LOGEX
LOGREP
LOGSUPREP
LOS
LR
LRATGW
LRBM

Allied Land Forces, Central Europe
Allied Land Forces, Southern Europe
Light Armo(u)red Reconnaissance Vehicle
Laser Intelligence
Light Anti-Tank
Light Armo(u)red Vehicle
Light Anti-Tank Weapon
Light Anti-Tank Weapon System
Light Battlefield Helicopter
Light Close Air Support
Land Component Command; Logistics Coordination Center;
Land Command and Control System
Local Command Headquarters
Land Combat Support System
Line of Departure
Local Defence Division
Liaison Duty Officer
Legal Advisor
Land Exercise
Low Frequency; Landing Force; Land Forces
Light Forces Vehicle
Laser-Guided Bomb
Launched Guided Missile
Load Handling System
Laser-Homing Weapon
Light Infantry
Low Intensity Conflict
Live Exercise
Land Line
Light Multi-Purpose Assault Weapon
Light Machine Gun
Lightweight Multiple Launcher
Logistics and Material Planning Team
Local Mean Time
Light Medium Tactical Vehicle
Lead Nation
Liaison Officer
Lines of Communications
Location Report
Limit of Exploitation; Level of Effort
Line of Fire
Logistics
Logistics Exercise
Logistics Report
Logistics Support Report
Line of Sight
Long Range
Long-Range Anti-Tank Guided Weapon
Long-Range Ballistic Missile

259
LRCM
LRCS
LRG
LRRP
LRSS
LRV
LSE
LSO
LSP
LSV
LSVW
LSW
LT
LTDP
LT COL
LT GEN
LTH
LTPA
LU
LVS
LWG
LWIFWS
LZ
LZC
LZCP

Long-Range Cruise Missile
Long-Range Communications System
Lightweight Recoilless Gun
Long-Range Reconnaissance Petrol
Long-Range Surveillance System
Launch and Recovery Vehicle
Logistic Support Element
Limited Strategic Option
Logistic Support Plan
Logistic Support Vehicle
Logistic Support Vehicle Wheeled
Light Support Weapon
Lieutenant; Light; Local Time
Long-Term Defence Program
Lieutenant Colonel
Lieutenant General
Lightweight Towed Howitzer
Long-Term Planning Area
Logistic Unit
Logistic Vehicle System
Logistic Work group
Lightweight Indirect Fire Weapon System
Landing Zone
Landing Zone Control
Landing Zone Control Party

M
M and A
M and T
M&E
M/S
MA
MAAG
MACOM
MAFC
MAG
MAJ
MAJ GEN
MAP
MAPCO
MAPEX
MASH
MATZ
MAV
MBA
MBC

Maintenance and Assembly
Movement and Transport
Manoe(u)vers and Exercises; Maintenance and Equipment
Minesweeping
Military Attaché; Mission Accomplished; Military Assistance
Military Assistance Advisory Group
Major Command
Major Army Field Command
Military Advisory Group
Major
Major General
Mutual Assistance Plan; Membership Action Plan
Map Code
Map Exercise
Mobile Army Surgical Hospital
Military Air Traffic Zone
Maintenance Assist Vehicle
Main Battle Area
Military Budget Committee

260
MBK
MBT
MC
MCC
MCE
MCF
MCM
MCMFOR
MCS
MCT
MCV
MCWM
MD
MDA
MDAP
MDC
MDF
MDL
MDV
MDW
MDZ
ME
MEADS
MEDCC
MEDEVAC
MEE
MEL
MELT
MES
METL
METT-T
MEV
MEZ
MF
MFC
MFCS
MFH
MG
MH
MHS
MHSV
MI
MIA
MIC
MICOM
MICV
MIFV
MIL
MILDEC

Missing, Believed Killed
Main Battle Tank
Medical Corps; Mission Commander; Military Committee
Management, Command and Control; Military Control Center
Mobile Command Element
Mine Clearing Force
Military Committee Memorandum; Mine Counter-Measures
Mine Counter-Measures Forces
Military Communications System mobile Command Team
Mechanized Combat Vehicle
Military Committee Working Memorandum
Military district
Mutual Defence Assistance
Mutual Defence Assistance Program
Message Distribution Center
Main Defence Forces
Main Defence Line
Mine Detection Vehicle
Mine Disposal Weapon
Missile Danger Zone
Military Engineer
Medium Extended Air Defence System
Medical Coordination Center
Medical Evacuation
Minimum Essential Equipment
Main Event List
Management of English Language Training
Mutual Emergency Support
Mission Essential Task List
Mission, Enemy, Terrain, Troops and Time
Medical Evacuation Vehicle
Missile Engagement Zone
Main force
Mobile Fire Control
Missile Fire Control System mobile Field Hospital
Machine Gun; Main Group; Major General
Military Hospital
Message Handling System
Multi-Purpose High-Speed Vehicle
Military Intelligence; Mounted Infantry; Medical inspection
Missing in Action; Military Inspection Agency
Military-Industrial Complex
Missile Command
Mechanized Infantry Combat Vehicle
Mechanized Infantry Fighting Vehicle
Military; Main Incident List
Military Decision

261
MILES
MILSPEC
MILSTAN
MIN
MINEX
MINIMIZE
MIS
MISREP
MITS
MJLC
MKC
MKG
ML
MLF
MLV
MLW
MMG
MMHS
MMR
MMS
MMT
MMV
MNB
MNC
MND
MNF
MOA
MOB
MOD
MOE
MOPS
MOR
MORS
MOT
MOU
MOUT
MOVEREP
MOVEX
MP
MPA
MPAT
MPC
MPCSW
MPH
MPI
MQ
MR
MRE
MRLS

Multiple Integrated Laser Engagement System
Military Specification
Military Standard
Mine
Mine Laying, Minesweeping and Mine Hunting Exercise
Minimize Communications
Management Information System
Mission Report
Mobile Independent Target System
Multinational Joint Logistics Center
Multiple Kill Capacity
Main killing Ground
Mine Laying; Missile Launch
Mobile Land Force
Mobile Launch Vehicle
Maximum Landing Weight
Medium Machine Gun
Military Message Handling System
Minimum Military Requirement
Missile Management System
Mobile Maintenance Team
Modular Military Vehicle; Multi-Mission Vehicle
Multinational Brigade
Major NATO Commander
Ministry of National Defence; Multinational Division
Multinational Force
Memorandum of Agreement; Military Operations Area
Mobile
Ministry of Defence
Measure of Effectiveness
Minimum Operating Performance Standard
Military Operational Requirement
Minefield and Ordnance Recovery Management System
Ministry of Transport
Memorandum of Understanding
Military Operation on Urban Terrain
Movement Report
Movement Exercise
Military Police
Manpower and Personnel Administration
Multi-Purpose Anti-Tank
Military Personnel Center; Main Planning Conference
Multi-Purpose Close Support Weapon
Miles per Hour
Mean Point of Impact
Married Quarters
Memorandum for Record
Meals Ready to Eat
Multiple Rocket Launch System

262
MRO
MRP
MRV
MS
MSC
MSG
MSGID
MSL
MSP
MSR
MSU
MSWG
MT
MT&S
MTA
MTAS
MTC
MTD
MTDP
MTEWS
MTFP
MTG
MTI
MTLV
MTM
MTMA
MTP
MTR
MTS
MTV
MTWG
MU
MV
MW
MWA
MWEX
MWHQ
MWR
MWS
MWT
MWTR
MWWP
MX

Message Releasing Officer; Military Response Option
Military Requirement Plan
Maintenance-Recovery Vehicle
Military Standard
Major Subordinate Command
Message
Message Identifier
Missile
Mutual Security Program
Main Supply Route
Multinational Specialized Units
Military Strategy Working Group
Military Training
Mechanized Transport and Supply
Military Training Area
Millimetric Target Acquisition System
Military Transportation Committee
Moving Target Detection
Medium Term Defence Plan
Mobile Tactical Electronic Warfare System
Medium Term Financial Plan
Meeting
Moving Target Indicator
Missile Transport and Loading Vehicle
Moving Target Mechanism
Military Terminal Man(o)euvering Area
Mission Training Plan
Missile Tracking Radar
Military Tactical Systems
Medium Tactical Vehicle
Mobile Target Working Group
Mobile Unit
Military Vigilance; Muzzle Velocity
Mine Warfare
Multiple Weapons Adapter
Mine Warfare Exercise
Mobile War Headquarters
Mine Warfare Range
Major Weapon System
Medium Wheeled Tractor
Mine Warfare Testing Range mine Warfare Working Party
Missile Experiment

263

N
NAA
NAAFI
NAAG
NAC
NACC
NADEX
NADIS
NADREX
NAEW&C
NAEWCS
NAIC
NAMILCOM
NAMP
NAO
NASA
NAT
NATC
NATCS
NATIS
NATO
NATO C3
NATOCOM
NAWAS
NB
NBC
NBCCC
NBCD
NBCDX
NBCF
NBCPC
NBCRS
NBDS
NBMT
NC
NCA
NCAPC
NCCIS
NCIS
NCO
NCOIC
NDA
NDC
NDHQ
NDRG
NDV
NEAA
NEC

North Atlantic Assembly
Navy, Army and Air Force Institutes
NATO Army Armaments Group
North Atlantic Council
North Atlantic Cooperation Council
NATO Data Exchange
NATO Defence Information System
NATO Directive for Exercises
NATO Early Warning and Control
NATO Early Warning Communications System
NATO Intelligence Center
North Atlantic Military Committee
NATO Annual Manpower Plan
Non-combatant Evaluation Operation
National Aeronautics and Space Administration
North Atlantic Treaty
North Atlantic Treaty Council
National Air Traffic Control System
North Atlantic Information Service
North Atlantic Treaty Organization
NATO Consultation, Command and Control
NATO Communication
National Warning System
Naval Base
Nuclear, Biological and Chemical
NBC Control Cell
Nuclear, Biological and Chemical Defence
NBC Defence Exercise
NBC and Fire
NBC Protective Cover
NBC Reconnaissance System
Nuclear Burst Detection System
NATO Basic Military Techniques
NATO Confidential
National Communications Agency
NATO Conventional Armaments Planning Committee
NATO Command, Control and Information System
NATO Common Interoperability Standard
Non-Commissioned Officer
Non-Commissioned Officer-in-Charge
National Defence Area
NATO Defence College
National Defence Headquarters
NATO Defence Research Group
Nuclear Delivery Vehicle
North-East Atlantic Area
Northern European Command

264
NECOS
NEDD
NEEWSSOP
NEO
NERPG
NETF
NETSYO
NFL
NFZ
NGO
NIC
NICS
NIIG
NIIN
NIIS
NIMCP
NIMP
NIPS
NIS
NLCM
NLT
NMA
NMC
NMCS
NME
NMR
NMS
NNA
NNK
NNTCN
NODLR
NODS
NOI
NOIR
NOIS
NOLO
NOO
NOR
NOS
NOU
NPDN
NPG
NPIS
NPS
NPT
NR
NRC
NREC
NS

Northern European Chiefs of Staff
NATO and European Defence Directorate
NATO Europe Early Warning System Standard Operating Procedures
Non-Combatant Evacuation Order
North European Regional Planning Group
NATO Expanded Task Forces
Network Security Officer
No Fire Line
Nuclear-Free Zone
Non-Governmental Organization
National Intelligence Cell
NATO Integrated Communications System
NATO Item Identification Guide
NATO Item Identification Number
NATO Integrated Information System
NATO Information Management Control Point
NATO Interoperability Management Plan
National Information Processing System
NATO International Staff
Non-Lethal Countermeasure
Not Later Than
National Military Authorities; NATO Military Authority
NATO Manual on Codification; Not Mission-Capable
National Military Command System
National Military Establishment
National Military Representative
Network Management System
Neutral and Non-Aligned
Non-Nuclear Kill
Non-NATO Troops Contributing Nations
Night Observation Device, Long Range
Night Observation and Detection System
Notice of Intention
NATO Operational Interoperability Requirements
NATO Operational Interoperability Standard
No Live Operator
NATO Operational Objective
NATO Operational Requirement
NATO Office of Security; Night Observation System
Number of Units
National Public Data Net
Nuclear Planning Group; NATO Planning Group
NATO Procedural Interoperability Standards
NATO Precautionary System
Non-Proliferation Treaty
Nuclear Reporting; NATO Restricted
National Research Center
National Resources Evaluation Center
Not Specified; Night Sight

265
NSB
NSC
NSCC
NSD
NSE
NSG
NSI
NSN
NSP
NSR
NSSN
NST
NTDI
NTF
NTG
NTIS
NTM
NTR
NTS
NTWS
NU
NUC
NUDAM
NUDET
NUDETS
NV
NVE
NVG
NVIS
NVS
NW
NWA
NWCS

NATO Security Board
NATO Steering Committee
NATO Supply Classification Code
Nuclear Safe distance
National Support Element
NATO Standardization Group
Not Seriously Injured
NATO Stock Number
Nuclear Strike Plan
NATO Staff Requirement
NATO Standing Stock Number
National Support Team
NATO Target Data Inventory
National Tactical Force; NATO Task Forces
NATO Task Group
NATO Technical Interoperability Standards
Notice to Move
Nothing to Report
Night Targeting System
New Threat Warning System
NATO Unclassified
Nuclear
Nuclear Damage Report
Nuclear Detonation and Detection
Nuclear Detonation and Detection System
Night Vision
Night Vision Equipment
Night Vision Goggles
Night Vision Imaging System
Night Vision System
Nuclear Weapon; Nuclear Warfare
Nuclear Weapon Accident
NATO-Wide Communications System

O
O
O&M
O&O
O&S
O/A
O/C
OA
OB
OC
OCA
OCC

Officer; Operations
Operation and Maintenance
Operational and Organizational
Operation and Support
Out of Action
Officer-in-Charge; On Completion
Operational Analysis
Order of Battle
Officer Commanding
Operational Control Authority
Operational Control Center; Operational Capabilities Concept

266
OCE
OCS
OCWP
OD
ODO
ODP
OEG
OEL
OEO
OEWG
OF-3
OF-4
OF-5
OFC
OFN
OH
OHP
OIC
OICC
OIS
OJCS
OMG
OMIS
OMR
OMT
ONC
OOA
OOB
OOP
OOTW
OP
OPCOM
OPCON
OPDAR
OPDEF
OPDEFSYS
OPDIR
OPDOC
OPEVAL
OPFOR
OPG
OPLAN
OPNOTE
OPO
OPORD
OPP
OPR
OPREP
OPREX

Officer Conducting Exercise
Operational Characteristics
Operational Control Work Post
Officer of the Day
Operation Duty Officer
Overall Documentation Plan
Operation Evaluation Group
Organization Equipment List
Own Exchange Only
Operational Evaluation Wartime Group
Major
Lieutenant Colonel
Colonel
Overhead Foxhole Cover
Other Forces for NATO
On Hand; Overhead
Overhead Projector
Officer-in-Charge
Officer-in-Charge of Communications
Optical Imaging System
Office of the Joint Chiefs of Staff
Operational Man(o)euver Group
Operational Management Information System
Operational Maintenance Report
Other Military Targets
Overall NATO Command
Out of Area
Order of Battle
Officer of Patrol
Operations Other Than War
Observation Post; Operational Procedure
Operational Command
Operational Control
Operational Detection and Ranging
Operational Defect
Operational Defects System
Operational Directive
Operational Documentation
Operational Evaluation
Operational Force; Opposing Force
Operational Planning Group
Operational Plan
Operational Note
Operation Order
Operations Order
Operational Planning Process
Office of Primary Responsibility
Operations Report
Operational Exercise

267
OPSEC
OPSREP
OPSTAT
OPSTATREP
OPV
OPWG
OR
ORBAT
ORD
ORDM
ORE
OS
OSC
OSCE
OSE
OSTE
OTH
OU
OUT

Operational Security
Operations Report
Operational Status
Operational Status Report
Observation Post Vehicle
Operational Procedures Working Group
Operational Research; Operational Requirement; Other Ranks
Order of Battle
Ordnance
Ordnance Manuals
Operational Readiness Evaluation
Ordnance Survey
Operational System control
Organization for Security and Cooperation in Europe
Operations Support Equipment; Officer Scheduling Exercise
On-Site Threat Evaluation
Over the Horizon
Operating Unit
Operational Training Unit

P
P&A
P3
PA
PAC
PADS
PANDP
PAO
PAP
PAPS
PARA
PARP
PAT
PAWS
PC
PCC
PCI
PCO
PCP
PCS
PDMS
PE
PEO
PER
PERMREP
PERSREP

Personnel and Administration
Preservation, Packaging and Packing
Prohibited Area
Primary Address Code
Position and Azimuth Determining System
Plans and Policy
Public Affairs Officer
Plans Activation Party
Periodic Armaments Planning System
Parachute
PfP Planning and Review Process
Permanent Analysis Team
Precision Attack Weapon System
Personal Computer
Partnership Coordination Cell
Pre-Combat Inspection
Principal Control Officer
Platoon Command Post
Permanent Change of Station
Point Defence Missile System
Peacetime Establishment; Peace Enforcement; Personal Effects
Program Executive Officer
Performance Evaluation Report
Permanent Representative to North Atlantic Council
Daily Personnel Report

268
PFC
PFOR
PfP
PGMM
PGW
PHA
PHIBEX
PHQ
PI
PIC
PID
PIMS
PIN
PIO
PIP
PIR
PISITREP
PIWG
PK
PKP
PL
PLAN
PLCE
PLRS
PLT
PMP
PNA
POA
POC
POD
POI
POLAD
POS
POW
PPA
PPBS
PPW
PR
PRO
PRAC
PREREDEX
PROG
PRP
PRPC
PSC
PSE
PSF
PSO
PSYOPS

Private First Class
Peace Implementation Force
Partnership for Peace
Precision Guided Mortar Munitions
Precision Guided Weapon
Preliminary Hazard Analysis
Amphibious Exercise
Peacetime Headquarters
Public Information
Public Information Center
Public Information Division
Partnership for Peace Information Management System
Personal Identification Number
Public Information Office/Officer
Product Improvement Program
Priority Intelligence Requirements
Public Information Situation Report
Permanent Interoperability Working Group
Peacekeeping; Probability of Kill
Predicted Kill Point
Platoon
Operation Plan
Personal Load Carrying Equipment
Position Location Reporting System
Platoon
Program Management Plan
Point of No Alternative
Position of Advantage
Point of Contact
Probability of Detonation
Program of Instruction
Political Advisor
Peacetime Operating Stocks
Prisoner of War
Pre-Planned Attack
Planning, Programming and Budgeting System
Personal Protection Weapon
Public Relations
Public Relations Office
Practice
Pre-Readiness Exercise
Programs Division
Personnel Requirements Program
Public Relations Policy Committee
Principal Subordinate Commander
Psychological Support Element; Partnership for Peace Staff Element
Peace Support Forces
Peace Support Operation
Psychological Operations

269
PSYREP
PSYWAR
PT
PTI
PTL
PU
PUP
PVO
PVT
PW
PWG
PWHQ
PWS
PWS
PX
PXR

Psychological Operation Report
Psychological Warfare
Physical Training
Physical Training Instructor
Primary Target Line
Participating Unit
Pick-Up Point
Private Volunteer Organization
Private
Prisoner of War
Permanent Working Group
Primary War Headquarters
Proximity Warning System
Permanent Working Staff
Post Exchange
Post-Exercise Report

Q
Q
Q&A
QA
QC
QDE
QF
QM
QMC
QMR
QOS
QRC
QRF
QRMF
QRS
QS
QSR
QUARTET
QWI

Quartermaster
Question and Answer
Quality Assurance
Quality Control
Quality Data Evaluation
Quick Firing
Quartermaster
Quartermaster Corps
Qualitative Military Requirement
Quality of Service
Quick Reaction Capability
Quick Reaction Force
Quick Reaction Mobile Force
Quarters
Question Standard
Quick Strike Reconnaissance
Quick and Ready to Encrypt Text
Qualified Weapon Instructor

R
R
R&D
R&R
RA
RAC

Radius; Road; River; Round(s)
Research and Development
Rest and Recreation
Regular Army; Radius of Action; Restricted Area
Royal Armo(u)red Corps

270
RACC
RADAR
RADEX
RADHAZ
RADSIM
RAF
RAID
RAMBS
RAMPS
RAMP-V
RAO
RAPCAM
RAW
RC
R/C
RC ATV
RCC
RCCN
RCDU
RCLR
RCM
RCMG
RCMU
RCS
RCU
RCV
RCZ
RD&A
RDAJ
RDAU
RDD
RDF
RDJTF
RDPS
RECCE
RECCEXREP
RECON
RECONEX
REDCOM
REF
REGT
RELAU
RELVEL
REPTOF
RETS
REW
RF
RFA
RFC

Remotely Activated Command and Control
Radio Detection and Ranging
Rapid Deployment Exercise
Radiation Hazard
Radar Simulator
Royal Air Force
Rapid Alerting and Identification Display
Rapid Anti-Personnel Minefield Breaching System
Rapid Message Preparation System
Rapid Multi-Purpose Vehicle
Rear Area Operations
Rapid Camouflage
Rifleman’s Assault Weapon
Red Cross; Regional Command; Roman Catholic
Radio Control
Remote Control, All-Terrain Vehicle
Rescue Coordination Center; Regional Control Center
Reporting and Control Communications Network
Remote Controlled Defence Unit
Recoilless Rifle
Radar/Radio Countermeasures
Rifle-Caliber Machine Gun
Remote Control and Monitoring Unit
Remote Control System
Remote Control Unit
Remotely Controlled vehicle
Rear Combat Zone
Research, Development and Acquisition
Radar Deception and Jamming
Remote Data Acquisition Unit
Required Delivery Date
Rapid Deployment Force
Rapid Deployment Joint Task Force
Radar Data Processing System
Reconnaissance
Reconnaissance Exploitation Report
Reconnaissance
Reconnaissance Exercise
Readiness Command
Reference
Regiment
Releasing Authority
Relative Velocity
Reporting Officer
Remote Target System
Radio-Electronic Warfare
Radio Frequency; Range Finder; Reaction Force; Response Force
Radio Frequency Amplifier
Relative Force Capability

271
RFI
RG
RGS
RGWS
RGZ
RHAW
RHQ
RHWS
RI
RIDS
RIF
RIM
RINT
RIV
RKT
RL, R/L
RM
RMA
RMAS
RMG
RMV
RNDZ
RNF
RO
R/O
ROAD
ROC
ROE
ROEREQ
ROF
ROS
ROT
ROTC
ROV
RP
RPG
RPP
RPRV
RPV
RR
R&R
RRC
RRF
RRP
RSI
RSPL
RSR
RSS
RSTA

Request for Information
Reconnaissance Group
Recovery Guidance System
Radar-Guided Weapon system
Recommended Ground Zero
Radar Homing and Warning
Regimental Headquarters; Regional Headquarters
Radar Homing and Warning System
Radiation Intensity
Radio Information Distribution System
Reduction in Force
Reception, Inspection and Maintenance
Radiation Intelligence
Rapid Intervention Vehicle
Rocket
Rocket Launcher
Royal Marines
Reliability, Maintainability, Availability
Royal Military Academy Sandhurst
Ranging Machine Gun
Remotely Manned Vehicle
Rendezvous
Radio Navigation Facilities
Routine Order
Radio Operator
Retired on Active Duty
Reconnaissance and Operations Center
Rules of Engagement
Rules of Engagement Request
Rate of Fire
Remote Observation System
Rotation
Reserve Officers’ Training Corps
Remotely Operated Vehicle
Reporting Post
Regional planning Group
Regional Priority Plan
Remotely Piloted Research Vehicle
Remotely Piloted Vehicle
Radio Relay; Recoilless Rifle
Rest and Recuperation
Radio Relay Center; Rapid Reaction Corps
Rapid Reaction Force
Rapid Reinforcement Plan
Rationalization, Standardization, Interoperability
Recommended Spare Parts List
Required Supply Rate
Remote Surveillance System
Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition

272
RSVP
RT
RTB
RTC
RTO
RTOS
RTR
R/V
RVT
RW
RWS
RYM
RZ

Rotating Surveillance Vehicle Platform
Road Transport; Real Time; Reaction Time
Return to Base
Radio Transmission Control
Radio Telephone Operator
Real-Time Operating System
Real-Time Reconnaissance
Rendezvous
Remote Video Terminal
Radiological Warfare
Radar Warning System
Reference Your Message
Return to Zero; Recruiting Zone; Recovery Zone

S
S
S/R
SA
SAA
SAAD
SACEUR
SACEX
SACLANT
SAF
SAGW
SAH
SAHG
SAHQ
SAHR
SALP
SALT
SALUTE
SAM
SAP
SAPI
SAR
SAREX
SAS

SASD
SASS
SAT
SATCOM
SATM
SATNET
SATS

Supply
Service Record
Simple Alert
Small Arms Ammunition
Small Arms Ammunition Depot
Supreme Allied Commander, Europe
Supporting Arms Coordination Exercise
Supreme Allied Commander, Atlantic
Strategic Air Force
Surface-to-Air Guided Weapon
Semi-Active Homing
Semi-Active Homing Guidance
Supreme Allied Headquarters
Semi-Active Homing Radar
Semi-Active Laser-Guided Projectile
Strategic Arms limitation Talks/Treaty
Size, Activity, Location, Uniform, Time, Equipment
Surface-to-Air Missile
Semi-Armo(u)r-Piercing
Semi-Armo(u)r-Piercing, Incendiary
Search and Rescue
Search and Rescue Exercise
Special Ammunition Storage; Standby Arrangement System;
Special Air Service
Special Ammunition Supply Depot
Strategic Airborne Surveillance System
Small Arms Training
Satellite Communications
Scatterable Anti-Tank Mine
Satellite Network
Small Arms Targets System

273
SC
Steering Committee; Sector Commander; Strategic Command(er)
SCA
Simulation Control Area
SCCEP
Steering Committee for Civil Emergency Planning
SCG
Special Consultative Group
SCNR
Scientific Committee of National Representatives
SCO
Staff Communications Officer
SD
Self-Destroying; Secret Document
SDA
Strategic Defence Architecture
Self-Destruct Fuse
SDF
SDI
Strategic Defence Initiative
SDK
Skin Decontamination Kit
Standard Distribution List
SDL
SDO
Staff Duty Officer
SDS
Self-Defence System; Satellite Data System
Southern Europe
SE
SEAL
Sea/Air/Land
Secretary of State for Defence
SEC DEF
Secretary General
SEC GEN
SECT
Section
Safe Escape Distance
SED
Systems Evaluation Group
SEG
SEOP SHAPE Emergency Operating Procedure
Selective Employment Plan
SEP
SER
Service
Southern European Task Force
SETAF
Specially Equipped Vehicle
SEV
SEWS
Satellite Early Warning System
Selector Engagement Zone
SEZ
SF
Square Foot; Support Function
Shore Fire Control Party
SFCP
Simplified Fire Control System
SFCS
SFG
Special Forces Group
SFJ
Swept Frequency Jamming
SFOR
Stabilization Force
SFV
Stinger Fighting Vehicle
SG
Standing Group
SGAW
Sub-Group on Assessment of Weapons
SGT
Sergeant
SGWM
Standing Group Working Memorandum
SHAPE
Supreme Headquarters Allied Powers, Europe
SHAPEX SHAPE
Annual Command Exercise
SHARP
Standard Hardware Acquisition and Reliability Program
SHELLREP
Shelling Report
SHF
Super-High Frequency
SHIPCON
Shipping Control
SHNMO SHAPE
Host Nation Management Office
SHOC SHAPE Operations Center
SHRAW
Short-Range Anti-Tank Weapon
SI
Surveillance and Inspection

274
SICBM
SICM
SICPS
SICR
SIDENT
SIDS
SIG
SIG DIV
SIGEX
SIGINT
SIGSEC
SII
SIM
SIMNET
SIMNS
SIMOP
SIN
SIOP
SIP
SIPE
SIQ
SIS
SISMS
SIT
SITREP
SITSUM
SIW
SL
SLIM
SLKT
SLO
SLR
SMAW
SMAW-D
SMC
SMCS
SMD
SME
SMG
SMO
SMRS
SMS
SMTI
SNDV
SNF
SNM
SNOD
SNVE
SO

Small Inter-Continental Ballistic Missile
Small Inter-Continental Missile
Standardized Integrated Command Post Shelter
Specific Intelligence Collection Requirement
Site Identification
Secondary Image Dissemination System
Signal
Signal Division
Signal Exercise
Signal Intelligence
Signal Security
Statement of Intelligence Interest
Simulation
Simulation Network
Simulated Navigation System
Simultaneous Operation
Switched Intelligence Network
Single Integrated Operations Plan
System Improvement Plan
Soldiers Integrated Protective Ensemble
Sick in Quarters
Secret Intelligence Service
Standard Integrated Support Management System
Situation; Special Identification Technique
Situation Report
Situation Summary
Self-Inflicted Wound
Sea Level; Start Line
Surface-Launched Interceptor Missile
Survivability, Lethality and Key Technologies
Senior Liaison Officer
Special Light Rifle
Shoulder-Launched Multi-Purpose Assault Weapon
Shoulder-Launched Multi-Purpose Assault Weapon, Disposable
Staff Message Control; System Management Center
Scatterable Mine Clearance System
Surface-Mounted Devices
Special Mission Equipment
Sub-Machine Gun
Senior Medical Officer
Stores Management and Release System
Signal Messenger Service; Stores Management system
Selective Moving-Target Indicator
Strategic Nuclear Delivery Vehicle
Short-Range Nuclear Forces
Special Nuclear Material
Stabilized Night Observation Device
Stabilized Night-Vision Equipment
Staff Officer; Standing Orders; Special Orders

275
SOA
SOC
SOCA
SOCOM
SOE
SOF
SOFA
SOFAG
SOI
SOLL
SOMA
SON
SOO
SOP
SOR
SORAS
SOS
SOSCOM
SOV
SPAAG
SPAAM
SPAG
SPATG
SPAW
SPC
SPCC
SPCM
SPEC
SPECAT
SPECOPS
SPG
SPH
SPINTCOM
SPL
SPM
SPP
SPT
SPW
SQDN
SR
SRA
SRAAM
SRAM
SRBM
SRD
SRM
SRN
SRO
SRTA

Speed of Advance; Staff Officer Administration
Special Operations Command
Staff Officer Civil Affairs
Special Operations Command
Special Operations Executive
Special Operations Forces
Status of Forces Agreement
Special Operations Force Assistance Group
Signal Operations Instructions
Special Operations, Low-Level
Status of Mission Agreement
Statement of Operational Need
Standard operational Orders
Standing Operational Procedure; Standard Operating Procedure
State of Readiness; Statement of Requirements
Sound Ranging System
Save Our Souls
Special Operations Support Command
Special Operations Vehicle
Self-Propelled Anti-Aircraft Gun
Self-Propelled Anti-Aircraft Missile
Self-Propelled Assault Gun
Self-Propelled Anti-Tank Gun
Self-Propelled Artillery Weapon
Senior Political Committee
Standardization, Policy and Coordination Committee
Special Court-Martial
Specification
Special Category
Special Operations
Self-Propelled Gun
Self-Propelled Howitzer
Special-Intelligence Communications
Self-Propelled Launcher; Spare Parts List
Self-Propelled Mortar
Special Purpose Pistol
Support
Self-Protection Weapon
Squadron
Short Range; Surveillance Radar
Standards of Readiness and Availability
Short-Range Air-to-Air Missile
Short-Range Attack Missile
Short-Range Ballistic Missile
Supply Reserve Depot
Short-Range Missile
System Reference Number
Special Regional Operations
Short-Range Training Ammunition

276
SRTS
SSCP
SSGW
SSHP
SSI
SSKP
SSL
SSLV
SSM
STAFEX
STANAG
START
STARTEX
STD
STG
STOP
STP
STT
STTT
STV
STX
SUP
SUPPLAN
SUSV
SVA
SWAT
SWEEPEX
SWG
SWIA
SWL
SWMOVEX
SWPS
SWS
SX
SYG

Short-Range Thermal Sight
Single Station Command Post
Surface-to-Surface Guided Weapon
Single-Shot Probability
Standing Signal Instruction
Single-Shot Kill Probability
System stock list
Standard Small Launch-Vehicle
Surface-to-Surface Missile
Staff Exercise
Standardization Agreement
Strategic Arms Reduction Talks/Treaty
Start of Exercise
Standard
Special Task group
Standard Test Operating Procedure
System Training Program
Single Target Tracking
Short Term Training Team
Standard Tactical Vehicle
Situational Training Exercise
Supply
Support Plan
Small Unit Support Vehicle
Security Violation Alert
Special Weapons and Tactics
Minesweeping Exercise
Special Working Group
Seriously Wounded in Action
Strategic Weapon Launcher
Special Weapons Movement Exercise
Stabilized Weapons Platform System
Sniper Weapon system
Sheet Explosive
Secretary General

T
T
T&AT
T/D
T/E
TACINTEL
TACJAM
TACNET
TACOM
TACOMS

Time; Tracer; Transport
Tank and Anti-Tank
Table of Distribution
Table of Equipment
Tactical Intelligence
Tactical Jammer
Tactical Area Communications Network
Tactical Area communications; Tactical command
Tactical Communications Systems

277
TACON
TACREP
TACT
TALT
TAMS
TAO
TAOC
TAOR
TAP
TARE
TAS
TASO
TAU
TAZ
TBD
TBM
TBMEWS
TC
TC&E
TCA
TCC
TCF
TCG
TCN
TCO
TCP
TCPS
TCV
TD&E
TDA
TDCC
TDCS
TDI
TDMS
TDOA
TDP
TDS
TDTS
TDV
TDY
TDZ
TE
TED
TEEP
TEREC
TES
TEWA
TEWS
TEWT

Tactical Control
Tactical Report
Target Acquisition and Control Team
Tactical Arms Limitations Talks
Tank Anti-Missile System
Tactical Air Observation
Tactical Air Observation Center
Tactical Area of Responsibility
Table of Authorized Personnel
Telegraph Automatic Relay Equipment
Target Acquisition System
Terminal Area Security Officer
Target Acquisition and Tracking Unit
Tactical Alert Zone
To Be Determined
Tactical Ballistic Missile
Tactical Ballistic Missile Early Warning System
Tactical Command
Training, Control and Evaluation
Terminal Control Area
Transport Control Center
Technical Control Facility
Technical Coordination Group
Troop Contributing Nation
Tactical Control Officer
Traffic Control Post
Transportable Collective Protection System
Troop Carrying Vehicle
Tactics Development and Evaluation
Theatre Defence Architecture
Total Defence Communications Committee
Tank Driver Command System
Target Data Inventory
Tactical Data Management System
Time Delay of Arrival
Target Director Post
Tactical Data System; Target Designator System
Tactical Data Transfer System
Technology Development Vehicle
Temporary Duty
Total Danger Zone
Task Element
Threat Environment Description
Training and Education Enhancement Program
Tactical Electronic Reconnaissance
Tactical Engagement System; Target Engagement System
Threat Evaluation and Weapon Assignment
Tactical Electronic Warning System
Tactical Exercise Without Troops

278
TEXS
TF
TFA
TFCS
TFS
TG
TGP
TGS
TGT
TGW
THAWS
TIAS
TICACE
TICC
TIES
TILS
TJS
TK
TL
TLGM
TLP
TLR
TM
TMA
TMDV
TMG
TO
TO&E
TOA
TOC
TOCC
TOD
TOE
TOO
TOPSEC
TOR
TOS
TOT
TOW
TOXREP
TP
TPA
TPD
TPER
TPF
TPP
TPR
TP-SM
TP-SP

Tactical Explosive System
Task Force
Toxic Free Area
Tank Fire Control System
Traffic Flow Security
Training Group; Task Group
Terminally Guided Projectile
Tank Gun Sight
Target
Terminally Guided Warhead/Weapon
Tactical Homing and Warning System
Target Identification and Acquisition System
Technical Intelligence Center, Allied Command Europe
Technical Intelligence Coordination Center
Tactical Information Exchange System
Tactical Integrated Logistic Support
Tactical Jamming System
Tank
Truck Load
Tank-Launched Guided Missile
Truck Loading Point
Tank Laser Rangefinder
Tactical Missile; Technical Manual
Target Motion Analysis
Towing, Mine Detection Vehicle
Tactical Missile Group
Technical Order; Table of Organization
Table of Organization and Equipment
Table of Arrival; Transfer of Authority
Tactical Operations Center
Tactical Operations Control Center
Time of Delivery
Table of Equipment
Target of Opportunity
Top Secret
Terms of Reference; Time of Receipt/reception
Tactical Operations System
Time on Target
Tube-Launched Optically-Tracked Wire-Guided Missile
Toxic Report
Test Procedure; Target Practice
Target Practice Ammunition
Tables of Personnel Distribution
Target Practice Extended Range
Terminal Phase Final
Total Package Procurement
Test Procedure Record
Target Practice, Smoke
Target Practice, Spotting

279
TP-T
TQM
TR
TRACKSTAR
TRANS
TRANSDIV
TRANSEC
TRC
TREDS
TRIGS
TRK
TRKING
TRN
TROUND
TRP
TRTS
TSA
TSCM
TSD
TSFCS
TTCS
TTD
TTG
TTR
TTW
TTWS
TU
TV
TVL
TWG
TWI
TWIC
TWMP
TWN
TWR
TWS
TWSS TOW
TWV
TWX

Target Practice, Tracer
Total Quality Management
Tactical Reconnaissance; Training Requirement
Tracked Search and Target Acquisition Radar System
Transport; Translation
Transport Division
Transport Security
Tape Relay Center; Technical Repair Center
Tactical Reconnaissance Exploitation Demonstration System
Tactical Reconnaissance Information Ground Station
Truck
Tracking
Terrain Referenced Navigation
Triangular Round
Terminal Rendezvous Point; Target Reference Point
Tactical Radar Test Site
Travel Subsistence Allowance
Technical Surveillance Countermeasures
Tactical Situation Display
Tank Simplified Control system
Target Tracking and Control Station
Temporary Travel Document
Time to Go
Target Tracking Radar
Transition to War
Terminal Threat Warning System
Task Unit
Test Vehicle
Travel
Technical Working Group
Threat Warning Indicator
Theatre Watch Intelligence Condition
Track Width Mine Plough
Tactical Weather Network
Tower
Thermal Weapon Sight
Weapon System; Trip-Wire Sensor System
Tactical Wheeled Vehicle
Theatre War Exercise

U
U
UAAF
UAR
UARS
UAV
UCA

Unclassified
Unified Action Armed Forces
Unattended Radar
Unattended Radar Station
Unmanned Aerial Vehicle
Upper Control Area

280
UCC
UCI
UCMJ
UCNI
UCO
UCQBR
UCR
UDL
UE
UEE
UER
UF
UFN
UFO
UG
UH
UHF
UIC
UIR
UIS
UK
UMA
UMCP
UMD
UMDS
UME
UMF
UMT
UN
UNC
UNCD
UNCLASS
UNDOF
UNDP
UNEF
UNHCR
UNICEF
UNL
UNMO
UNPROFOR
UN SC
UNSCR
UN SECGEN
UNSM
UOC
UOR
UP
UPF
UR

upper control Center
Unit Construction Index
Uniform Code of Military Justice
Unified Communications, Navigation and Identification
Universal Code
Urban Close-Quarter Battle Range
Unsatisfactory Conditions Report
Unit Detail Listing
Unit Equipment
Unit Essential Equipment
Unsatisfactory Equipment Report
Unit of Fire
Until Further Notice
Unidentified Flying Object
Underground
Utility Helicopter
Ultra-High Frequency
Unit Identification Code
Upper Information Region
Upper Information System
United Kingdom
Unmanned Aircraft; Unusual Military Activities
Unit Maintenance Collection Point
Unrefuelled Mission Distance
Universal Mine-Dispensing System
Unformatted Message Element
Unconventional Military Force
Universal Military Training
United Nations
United Nations Command
UN Center for Disarmament
Unclassified
UN Disengagement Observer Force
UN Development Program
UN Emergency Force
UN High Commissioner for Refugees
UN International Children’s Emergency Fund
Unlimited
UN Military Observer
UN Protection Force
UN Security Council
UN Security Council Resolution
UN Secretary General
UN Service Medal
Ultimate Operational Capability
Urgent Operational Requirement
Unguided Projectile
Unified Planning Forecast
Uniform Regulation; Unregistered

281
URE
URN
URR
URS
URV
US
USA
USACS
USAFI
USAISC
USAMC
USAR
USAREUR
USASF
USAT
USCENTCOM
USCG
USEUCOM
USIA
USJCS
USLO
USMA
USMC
USMI
USN
USNATO
USNAVEUR
USNG
USNMR
USS
USSOCOM
UTD
UTS
UV
UW
UXB
UXO

Unintentional Radiation Exploitation
Ultra-High Radio Navigation
Ultra-Reliable Radar
User Requirements Specification
Unmanned Research Vehicle
United States
United States of America
US Army Chief of Staff
US Armed Forces Institute
US Army Information Systems Command
US Army Missile Command
US Army Reserve
US Army Europe
US Army Special Forces
US Army Transport
US Central Command
US Coast Guard
US European Command
US Information Agency
US Joint Chiefs of Staff
US Liaison Officer
US Military Academy
US Marine Corps
US Military Intelligence
US Navy
US Mission to NATO
US Naval Forces Europe
US National Guard
US National Military Representative
US Ship
US Special Operations Command
Unit Training Device
Universal Turret System
Unmanned Vehicle; Ultra-Violet
Unconventional Warfare
Unexploded Bomb
Unexploded Ordnance

V
V
VA
VAM
VBW
VCCS
VCID
VCM

Victory; Velocity
Visual Aid; Vulnerable Area
Vehicle Alarm Module
Vertical Ballistic Weapon
Voice Communication Control System
Voice-Controlled Interactive Device
Visual Countermeasures

282
VCOS
VCP
VCR
VCS
VDD
VDU
VHB
VHBR
VHC
VHF
VID
VIF
VINS
VIP
VIS
VLC
VLCC
VLCHV
VLDF
VLF
VLGM
VLR
VLSI
VM
VMRMDS
VMS
VN
VNAS
VNS
VO
VOB
VOCOM
VOF
VOI
VP
VRD
VRDE
VRP
VSI
VSR
VTAS
VTC
VTF
VTIP
VTR
VX

Vice-Chief of Staff
Vehicle Control Post; Vehicle Collecting Point; Vehicle Check Point
Video Cassette Recorder
Vehicle Control System
Vehicle Detection Device
Visual Display Unit
Very Heavy Bombardment
Very High Burning Rate
Very Highly Commended
Very High Frequency
Virtual Image Display
Vertical Infra-Red Fuse
Vehicle Integrated Navigator system
Vehicle Improvement Program; Very Important Person
Visual
Very low Clearance
Very Large Container Carrier
Very Low-Cost Harassment Vehicle
Very Long Delay Fuse
Very Low Frequency
Vertical Loading Gun Mount
Very Long Range
Very Large Scale Integration
Virtual Memory
Vehicle-Mounted Road Mine Detection System
Vehicle Management System
Vulnerability Number
Vehicle Navigation Aid System
Vehicle Navigation System
Verbal Orders
Visitors and Observers Bureau
Voice Communications System
Variable Operating Frequency
Volume of Operational Interest
Vulnerable Point
Vehicles Reserve Depot
Vehicle Research and Development Establishment
Visual Reporting Post
Very Seriously Injured
Visual Security Range
Visual Target Acquisition System
Video-Tele-Conference
Variable Time Fuse
Visual Target Identification Point
Video Tape Recorder
Chemical Warfare Nerve Agent

283

W
W
W/S
WA
WAAM
WAAS
WAC
WAM
WAN
WAO
WAPC
WARCO
WARMAPS
WARNORD
WAS
WC
WCCS
WCNS
WCP
WCS
WD
WDE
WDNS
WE
WEMSB
WEP
WERPG
WEU
WEZ
WFCS
WFOV
WFSV
WFZ
WG
WGNCE
WGWC
WGWP
WH
WHAT
WHDE
WHNS
WHO
WHQ
WHQEX
WI
WIA
WIP
WIPAC

Wheeled; Weapon
Weapon System
Weapons Allocator
Wide Area Anti-Armo(u)r Munitions
Wide Area Active Surveillance
Weather Analysis Center
Weapons Assignment Message
Wide Area Network
Weapons Allocation Officer; Weapons Assignment Officer
Wheeled Armo(u)red Personnel Carrier
War Correspondent
Wartime Manpower Planning System
Warning Order
Weapon-Aiming System
War Communications; Western Command
Wireless Communication and Control System
Weapon Control and Navigation System
Water Carriage Pack; Weapon Collection Point
Weapon Control System
War Department; Warning Display
Weapons Direction Equipment
Weapons Delivery and Navigation System
War Establishment
Western European Military Supply Board
War Emergency Power; Weapon Effect Planning
Western European Regional Planning Group
Western European Union
Weapons Engagement Zone
Warning and Fire Control Station
Wide Field of View
Wheeled Fire Support Vehicle
Weapons Fire Zone; Weapons Free Zone
Working Group
Working Group of National Communications Experts
Working Group on Weather Communications
Working Group on Weather Plans
Warhead
Wheels, Hull, Armo(u)r, Turret
Weapon Handling and Discharge Equipment
Wartime Host-Nation Support
World Health Organization
War Headquarters
War Headquarters Exercise
Warning Installations
Wounded in Action
Wartime Intelligence Plan
Wartime Intelligence Plan, Allied Command Europe

284
WLR
WM
WMD
WMRV
WMS
WO
WO2
WOI
WORM
WP
WPM
WPP
WR
WRA
WRM
WRS
WS
WSA
WSCE
WSEG
WSEP
WSIP
WSL
WSLC
WSMIS
WSO
WSP
WSPG
WSS
WSSD
WSSG
WSSL
WSSP
WSSS
WST
WT
WTI
WTO
WU
WUDC
WV
WVR
WWMCCS
WWMCS
WWR

Weapon Locating Radar
Working Memorandum; War medal
Weapons of Mass Destruction
Wheeled Maintenance and Recovery Vehicle
Water Management System
Warrant Officer; Wireless Operator; Work Order
Warrant Officer 2nd Class
Warrant Officer 1st Class
Write Once, Read Multiple
Working Party; Work Program
Words per Minute; War Planning Memorandum
Weapon Production Program; Wartime Personnel Program
Weapon Range
War Relocation Authority
War Reserve Material
War Reserve Stock
Work Station; Weapon Station
War Supplies Agency
Weapon System Control Element
Weapon System Evaluation Group
Weapon System Evaluation Program
Weapon System Improvement Program
Weapon System Level
Weapon System Life Cycle
Weapon System Management Information System
Weapon System Operator/Officer
Weapon System Partnership
Weapon System Planning Group
Weapon Storage Site
Weapon System Support Development
Weapon System Signal Generator
Weapon System Stock List
Weapon System Support Program
Weapon Storage and Security System
Weapon System Trainer
Weapon Training
Weapon and Tactics Instructor
Weapon Training Officer
Western European Union
Western Union Defence Committee
Wind Velocity
Within Visual Range
Worldwide Military Command and Control System
Worldwide Military Communication System
Weekly Watch Report

285

X
X
XAGM
XAIM
XE
XI
XM
XMIT
XMT
XMTR
XO
XP
XSTR

Exchange; Experimental; X-Ray
Experimental Air-to-Ground Missile
Experimental Air Intercept Missile
Experimental Engine
Exercise Indicator
Experimental Missile
Transmit
Exempt
Transmitter
Executive Officer
Exchange Point
Transistor

Y
YIR
YMT
YP
YS
YR

Yearly Infrastructure Report
Motor Tug
Yield Point
Yield Strength
Year

Z
Z
ZA
ZADCC
ZAR
ZD
ZF
ZFW
ZI
ZOA
ZOR
ZOS
ZOTS
ZP
ZR
ZRA
ZST
ZT
ZTO
ZULU
2IC

Zero; Zone; Zulu
Zone of Action
Zone Air Defence Control Center
Zeus Acquisition Radar
Zero Defects; Zone Description
Zero Force
Zero-Fuel Weight
Zone of the Interior
Zone of Alarm
Zone of Reconnaissance
Zone of Separation
Zoom Optical Target Seeker
Zone of Protection
Zone of Responsibility
Zero Range Approximation
Zone Standard Time
Zone Time
Zone Transportation Officer
Greenwich Mean Time
Second-in-Command

286
Leksikografiniai šaltiniai
1. Dictionary of Military Terms. Peter Collin Publishing, 1999.
2. Defence Terminology. Brassey’s, 1991.
3. Dictionary of Military Terms. Greenhill Books, London, 1995.
4. Glossary of Peacekeeping Terms. Abbreviations and Acronyms. Bundessprachenamt,
Hürth, 1991.
5. NATO terminų aiškinamasis žodynas. Vilnius, 2006.
6. Kisinas E. Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. Vilnius, LKA,
2002.
7. Dictionary of Contemporary English. Longman, 2000.
8. New Oxford Advanced Learner’s Dictionary. OUP, 2000.
9. Cambridge Learner’s Dictionary. CUP, 2001.
10. The American Heritage Dictionary. Houghton Mifflin Company, 1991.
11. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary. Meriam Webster, Inc., 1995.
12. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Macmillan, 2002.
13. The New Penguin English Dictionary. Penguin Books, 2001.
14. English-Norwegian Military Dictionary. Grondahl Dreyer, 1996.
15. Didysis anglų−lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Alma littera, 2000.
16. Mokomasis anglų kalbos žodynas. Vilnius: Alma littera, 2000.
17. Naujasis lietuvių−anglų kalbų žodynas. Vilnius: Žodynas, 2002.
18. Lietuvių−anglų kalbų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1991.
19. English Skills for Staff Officers in Multinational Operations. Texas, 1998.
20. The Tank and Mechanized Infantry Company Team. Texas: DLIELC, 1993.
21. NATO Handbook. Brussels, 1995.
22. Tactical English for Land Forces in Peace Support Operations. Vilnius, 1999.
23. Army Topics. Books 1, 2. Texas: DLIELC, 1999.
24. Mellor-Clark S., Baker de Altamirano Y. Campaign 1, 2. Macmillan, 2004.
25. Dictionary of Military Terms. Macmillan, 2004.
26. Tarptautinių žodžių žodynas. Vilnius: Alma littera, 2003.

Genovaitė LAUGALIENĖ, Milda MIRONAITĖ

MOKOMASIS ANGLŲ-LIETUVIŲ
IR LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBŲ
KARYBOS ŽODYNAS
Eksperimentinis leidinys

Atsakingoji redaktorė Aušra Bučaitė
Stilistė Eulialija Stankevičienė
Techniniai redaktoriai Joalita Bulovienė, Rasa Vaičiulienė, Vytas Simniškis
2008 12 22. Tiražas 600 egz. Užsakymas GL-216.
Išleido Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija,
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius.
Spausdino UAB „Sapnų sala”, R. Jankausko g. 6, Vilnius

Similar Documents

Premium Essay

Essay

...1 Overview of How to Write an Essay Writing essays is a major element of your education at the university level. Effective writing gives you the ability to express your ideas, theories, arguments, and projects clearly. The skills you acquire at the university level through writing essays will be aimed at practical business applications that you will be able to use in the workplace. The following information provides a succinct overview of the elements you need to know to begin writing an essay. It will help you on your writing journey. Types of Essays Narrative A narrative essay is a story told by a narrator. Generally, a narrative discusses the personal experience of the author (the first person point of view), but it can also be written about things that happen to others (third person point of view). A narrative typically involves characters, a setting, specific and vivid details, and a series of events that can include current incidents, flashbacks, or dialogue. Cause and Effect A cause and effect essay explores why events, actions, or conditions occur (cause) and examines the results of those events, actions, or conditions (effect). For example, a cause could be purchasing a new expensive home. The effect might be fewer family vacations, more time spent on upkeep, or less time with family because of extra work hours to pay for the home. Comparison and Contrast A comparison and contrast essay shows the relationship between two or more elements. The items can be compared...

Words: 6215 - Pages: 25

Premium Essay

Essay

...How to determine custom essay editing company that is legitimate This is the company you will find great editors to provide you with custom essay editing service. Students whose first language is not English may find speaking and writing in English as a difficult task for them. Most of these students are international students who have enrolled in various universities in America and in the UK. The main teaching language is English, American and Standard English respectively. It is essential for students to master well the language of instruction because it is a medium through which they are required to write their assignments and speak in classroom. Competence and fluency in English language will help students to read and understand the teaching material provided to them. It is important therefore for students to ask for support from custom essay editing services which deal with the tips of writing good essays among other academic papers and also to write for them assignment essays. Our writing and editing services is created both for students and professionals. We deal with both the non academic and academic editing and writing services to fulfill your needs. At our custom essay editing, you will find editors who are qualified in linguistics and English language. We are ready to provide you the custom essay editing service at any time of the day or night because we operate as a 24/7 service. Our custom essay editing service comprises of creative thinkers, skillful......

Words: 574 - Pages: 3

Premium Essay

Essay

...An essay is usually a short piece of writing. It is often written from an author's personal point of view. Essays can be literary criticism, political manifestos, learned arguments, observations of daily life, recollections, and reflections of the author. The definition of an essay is vague, overlapping with those of an article and a short story. Almost all modern essays are written in prose, but works in verse have been dubbed essays (e.g. Alexander Pope's An Essay on Criticism and An Essay on Man). While brevity usually defines an essay, voluminous works like John Locke's An Essay Concerning Human Understanding and Thomas Malthus's An Essay on the Principle of Population provide counterexamples. It is very difficult to define the genre into which essays fall. Aldous Huxley, a leading essayist, gives guidance on the subject: Like the novel, the essay is a literary Abstract This article will examine the reasons why it is important both linguistically and psychologically to build a vocabulary quickly when learning a foreign language. The article asserts that very little can be achieved or learned in a foreign language with a small vocabulary and that by building a sizable vocabulary quite quickly one can soon be able to function adequately. You may also wish to look at http://www.jalt-publications.org/tlt/files/95/feb/meara.html   Introduction   It is obvious that in order to learn a foreign language one needs to learn many many words. But how many?......

Words: 332 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...There are some teachers who are going to require you to write a 250 word essay. Actually, it is a very short essay for that matter but for some students, it may also be a burden to have a word limit in writing. Let us take a look at the scenarios that you need to understand to compose a well developed essay. For some students, it may be limiting to have a word factor quota in writing an article. There are some individuals who can tell more out of a topic and that having 250 words will not suffice to tell everything in their minds. That is why you need to have the skills in budgeting the words that you have to write without sacrificing the ideas that you have to deliver. There are different essay types that you also need to consider so having a word limit cannot simply be an easy task. Still for some students, a 250 word essay may mean too much because there are also some people who do not want to waste their time writing. No matter what the essay structure may be, these types of people are not really eager to translate their thoughts to written form so they think 250 words simply equates to too much work. Anyway, you need to understand that having this kind of limit will eventually benefit the students as they improve their discipline, being responsible and being resourceful individuals. We can offer you to buy essays from us so you do not have to worry about the number of words in writing. Let our writers make your life easier...

Words: 273 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay. This is my essay.......

Words: 401 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real essay I’m sorry this is not a real...

Words: 256 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...Process and Procedure Essay Samples are Helpful Guides in Writing Saturday, June 20th, 2009 Process and Procedure Essay Samples will Assist You in Understanding this Essay Format First of all let’s find out what essay is called process and procedure essay. It is an essay which sometimes called “how to” essay for it guides in certain activities or gives instructions as how to do some job (procedure) or complete a certain task. When you feel difficulty with this essay type, you can find process and procedure essay samples which can give you useful tips into creating an essay which will be have high rating. Process and procedure essay outlining certain procedures or directions to perform certain activity is an important task if one needs to learn how to compile clear instructions to serve the needs of professionals in different fields. These can be helpful for engineers, teachers, doctors and even housewives when it concerns cook books which are also some kind of instructive writing. Procedure essay writing is a useful skills for managerial personnel as they need to organize people and direct them toward certain activities. Process and procedure essay samples can be found online in abundance. Through these essay examples one can get some notion about procedure writing and take some notes how to complete a good piece of process essay. One may note that procedure can include descriptions, warnings and recommendations to the procedures described. To provide guidelines......

Words: 539 - Pages: 3

Premium Essay

Essay

...Essay Writer can provide students with the exact answers to their essay assignments through our free essay section as well as our custom essay writing services. All of Essay Writer’s free essays are uploaded to our site by some college and university students in the UK to serve as informative guides and comparative templates to help you finish your own essay writing tasks with greater ease and clarity. These sample essays are readily downloadable and very easily accessible; just simply select a subject area or topic from our list of available subjects. You can then go through our list of available essay titles under that subject. Welcome to Essay Writer’s free essays section! You can now access our very extensive collection of free essays. These essays are all original and previously not made available to anyone, and are excellently written and submitted by some well meaning college students who wish to share their knowledge to help you do better in writing your own essays. Below is the list of the subject areas we cover in our free essays section. Simply select the subject that corresponds to your need. You will then be shown a list of all the essay titles available for that specific subject. Essay Writer regularly updates its free essay database. Keep checking back for additional subjects or topics. You may also bookmark our Free Essays page to make it easier to check back on the availability of our free essays. To bookmark this page, simply click on the......

Words: 314 - Pages: 2

Premium Essay

Essays

...HOW TO READ ESSAYS YOU MUST ANALYZE 1. Take a pencil in your hand. 2. Read the essay over once, quickly, looking for the main idea, for what the essay is about in general, and for what the author seems to be saying. Don't get bogged down in details. (If you come to an unfamiliar word, circle it but go on reading). 3. Check the meaning of unfamiliar words. If they seem to be key words, i.e., if the author uses them more than once, scribble a brief definition at the bottom of the page or at the end of the essay. 4. Now re-read more slowly and carefully, this time making a conscious attempt to begin to isolate the single most important generalization the author makes: his thesis. Follow his line of thought; try to get some sense of structure. The thesis determines the structure, so the structure, once you begin to sense it, can lead you to the thesis. What is the main point the author is making: Where is it? Remember, examples or "for instances" are not main points. The thesis is the generalization the author is attempting to prove valid. Your job, then is to ask yourself, "What is the author trying to prove"? Another way of identifying the thesis is to ask yourself, "What is the unifying principle of this essay"? or "What idea does everything in this essay talk about"? or "Under what single main statement could all the subdivisions fit"? If the author has stated his thesis fully and clearly and all in one place, your job is easier. The thesis is apt to be......

Words: 971 - Pages: 4

Premium Essay

Essay

...to write A Level Sociology Essay Assessment With reference to the present AEB syllabus, there are three main skills being assessed in your essays. 1. Knowledge and Understanding (9 marks) 2. Interpretation and Application (9 marks) 3. Evaluation (9 marks) What Does This Mean? What this means is that for writing an essay is that the content (studies, names of researcher, dates, figures, concepts, although important need to be organised coherently, applied to a variety of social situations and interpreted, and expressed in a critical fashion. You must be aware of the skills being highlighted in the question in order to use the appropriate skills in your essays. You should also practice writing essays regularly and develop a technique which addresses the skills required so that you can actually answer the question set. I hope that this handout should allow you to achieve this. Stage One Many students are too quick into diving into an answer. They have focused on certain key terms and ‘assumed’ what the essay requires from a quick look at the question. Instead, the question should be read a number of times. Task One With the title provided. Analyze the question by underlining the key features in the essay title Double underline the skills being assessed, e.g., describe and explain Identify any terms or concepts contained in the question. These terms will need to be defined, i.e. concepts such as interactionists. Essay questions will also......

Words: 1452 - Pages: 6

Premium Essay

Essay

...from these events? How have they affected your personality or how you deal with situations now? Remember the focus of the essay is on the contrasting impacts of these events in your life. These events do not have to be major events, they could be minor in nature but their impact on you could be great and long lasting. Undertake the task of pre writing for this topic. Select your two events. Describe them in point form. Consider their diverse impacts on your life. By the end of this class you should have completed your pre writing and make sure you get your sheet signed by me. You have the week to work on your first draft. Those of you who would like to show me the first draft are free to submit it to me online and I shall hand them back to you online. I will tell you whether you are on the right track, however this is optional and you will not be penalized if you do not show me your first draft. You need to give me Draft 1 by Tuesday, Feb 26. This will be an online submission under Assignments on ilearn. I will correct it and give it back to you by Sunday March 3, and then you will work on changing the draft according to my corrections and bring it to class on Tuesday, March 5 when we will have a peer review session. So after our class today you need to upload your first drafts of the essay in a week, by Feb 26 in an area marked out as Essay 1 under Assignments on Ilearn. You need to exchange your second drafts with two of your classmates on Tuesday,......

Words: 547 - Pages: 3

Premium Essay

Essay

...tutorial x 13 weeks)     Level: Foundation/Matriculation     Lecturers: Ms Fazidah Abdul Jamil., Mdm Goh Wan Chen, Ms Saratha Thevi Ramasamy, Ms Norzaireen Shamsul Kamar Synopsis: This course is designed for students who require the necessary skills for tertiary studies. Some basic grammatical concepts are taught and students are to apply them in their writing. Writing will focus on the development of coherent paragraphs. Reading skills will cover such strategies as scanning, skimming, main ideas, contextual clues and inferences. Learning Outcomes: Upon completion of this subject, student will be able to: 1. write summaries as well as process, comparison-contrast and cause-effect essays 2. apply basic grammatical concepts in writing 3. answer questions based on academic texts 4. give oral presentations Textbook: 1. Daise, D., Norloff, C., and Carne, P., (2011). Q: Skills for Success 4 : Reading and Writing Oxford University Press, UK 2. Paterson, K, and Wedge, R., (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford University Press, UK Recommended References: Cambridge International Dictionary of English (1997), Cambridge University Press, UK Mode of Assessment: [1] Class participation 5% [2] Quiz 1 15% [3] Quiz 2 10% [4] Oral Presentation 10% [5] Mid-Term Examination 20% [6] Final Examination 40% Syllabus – FDENG001 |Week |UNIT |Topics ......

Words: 469 - Pages: 2

Premium Essay

Essay

...Define Your Thesis For essays that are part of an Early Years Care & Education Degree, it is important to clearly define a thesis statement within the first paragraph of the essay. Even if you are given a topic to write, such as the importance of preschool classes in low-income neighborhoods, you need to develop a strong thesis in your own words. Here is an example: "Preschool classes in low-income neighborhoods are a crucial step in helping all children enter elementary school at the same educational level, regardless of the income of the family." Once you have defined a clear thesis, you can proceed to the rest of your essay. However, without a clear thesis, your essay will not hold up. Use Examples The majority of your essay should be a careful and clear argument that supports your thesis statement. Do research and cite as many examples as possible to prove your point. For an essay about the merits of all-day educational opportunities for preschool-aged children, check trustworthy sources such as the National Association for the Education of Young Children and national PTA. Provide each point in a strong and complete paragraph. Each paragraph should have a main statement, supporting information and a conclusion. Tie In Conclusion After you have made your argument, state your conclusion in a clear and concise manner. Whether you have proven that the teacher ratio in a preschool setting should be lower than 4 to 1 or made a case for more national funding for the......

Words: 281 - Pages: 2

Free Essay

Essay

...Carmen Hollow Mr. Beurskens College English Critique Essay: The Morals of the Prince May 3, 2011 The Grey Area between Good and Evil: A Critique of “The Morals of the Prince” by Niccolo Machiavelli Introduction We’ve all made a promise that we couldn’t keep and we have all felt bad about breaking those promises. Whether it was a promise to our parents, our children or a co-worker, we don’t feel good about it, but sometimes it can’t be helped. Usually if we couldn’t keep a promise it was for a good reason and not a selfish one. To the person that we made the promise to, we may be viewed as uncaring or unreliable, but to ourselves we know that we had to make a decision that could hurt someone but at the same time our decision could help that same person or persons. Making a promise and not being able to keep it for one reason or another, is one of the few topics that Machiavelli writes of in his essay “The Morals of the Prince”. He also tells why he believes a prince should be feared rather than loved, and why a prince should be stingy and not generous. He wants us to know how a “perfect” prince should act and behave so that the prince will be viewed upon as a great prince. Summary Machiavelli writes about how he believes a prince should act and behave to be considered a successful prince, one that is loved and feared, liberal and stingy, one that knows when to keep his word and when to break it. In his essay, Machiavelli writes “a prince who wants to keep......

Words: 1138 - Pages: 5

Premium Essay

Essay

...Basic techniques for generating ideas. Brainstorming. Brainstorming consists in writing series of words or sentences just as they flow from our mind, although they have no logical order or connections. Once the words are written down, we have to establish relationships among them. This is the embryo of the future text. Free writing. Free writing is a similar technique to the brainstorming. Consists in writing a text without previous decisions or ideas about how we want to write it. Just choosing a topic and writing about it, and then we can summarise the main ideas. Organisation of information. There are some basic rules for writing a well - structured text. The text should be organised in a clear way; it must not be a twisted or an incomprehensible lot of ideas. We have to try to write according to certain conventions about hoe the text is organised. We have to structure our text in paragraphs. Each paragraph must express one idea. Some rules referring to the paragraphs: A paragraph must be clearly separated from other paragraphs, either by an empty line or by indenting the first line, or both. There must be no blank spaces or half-empty lines inside the paragraph. A paragraph in academic prose does not begin with a dot, a line or a kind of mark, except in special circumstances. Each body paragraph must normally have a topic sentence, and more than one sentence. Types of paragraphs. The introductory paragraph. There must be at least one...

Words: 1285 - Pages: 6