Free Essay

Etnik

In: Other Topics

Submitted By hareittanaz
Words 345
Pages 2
RINGKASAN HUBUNGAN ETNIK
BAB 1: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
KONSEP MANUSIA: Berasal drpd bahasa Sanskrit, manu=berfikiran dan berakal budi. Bahasa latin, digelar homo=seseorang yg dilahirkan daripada tanah (humus). Lahirlah istilah human=berfikir & berkreativiti. Bahasa Arab, ins,al-insan,an nas, al-basyar=sejenis haiwan yg boleh berfikir & bertutur. Juga digelar homo sapiens.
Monogenesis: Doktrin agama yg mengatakan manusia berasal dari Adam dan Hawa. Disokong Islam, Yahudi & Kristian.
Poligenesis: Menganggap manusia terhasil melalui proses evolusi. Teori dipelopori Charles Darwin (1802-1889)(The Origin of Species & The Descent of Man).
Teori Darwin menimbulkan polemic dan penganut evolusi berpendapat bahawa sesuatu yg hidup dan wujud di dunia ini berlaku secara kebetulan tanpa sebarang panduan atau kekuasaan Tuhan.
DEFINISI RAS: Satu kelompok besar manusia yg mempunyai pembawaan biologis dan cirri-ciri fizikal yg sama yg diperturunkan drpd satu generasi ke satu generasi yg lain. Contoh criteria: pengukuran bentuk kepala, berat badan, warna mata, kulit dan rambut etc. Istilah ras juga boleh merujuk kepada etnik/suku bangsa.
DEFINISI ETNIK: Terbentuk kerana pengalaman bersama dari nenek moyang, kesamaan dalam masa kolonialisasi/perpindahan penduduk. Juga yang membezakan ras dan etnik adalah kesamaan adat istiadat
KONSEP BANGSA:Lebih berorientasikan politik dimana ia terbentuk kerana faktor kekuasaan dan penaklukan pemisahan sempadan, negara dan bangsa yg punya persamaan ras/kebudayaan sebagai identity. Ethnicity-Sebuah perasaan positif yg dimiliki oleh sebuah kelompok cultural.
KONSEP MASYARAKAT:Kumpulan manusia yg hidup bersama di suatu tempat dgn aturan dancara hidup tertentu. Bahasa Arab, berasal dari akar kata syaraka,yusyariku, musyarakatan=bersekutu, berkongsi atau hidup bersama. Mujtama/jama’a, yujami’u, jam’an=kumpulan,kehidupan dan pergaulan.
Ciri-ciri Masyarakat:
1. Manusia yg hidup berkelompok: perasaan hidup bersama menyebabkan perlunya bergantung antara satu sama lain dan kebudayaan terhasil dan berkembang.
2. Mengalami perubahan: samaada perubahan sosial yakni menerusi pola-pola interaksi antara individu atau juga wujudnya pengenalan teknologi baru, idea baru etc.
3. Berinteraksi: Sering bergaul dan membentuk pola hubungan sosial, merasa hidup bersama (sense of belonging)
4. Stratifikasi Sosial: perbezaan yg terdapat dlm kalangan anggota masyarakat/ susun lapis masyarakat. Sistem pelapisan boleh terjadi dengan sendirinya atau sengaja diwujudkan.

Similar Documents

Free Essay

Etnik

...1.0 PENGENALAN Sejarah dan asal-usul sesuatu etnik telah membuktikan bahawa segregasi etnik ini sudah berlangsung sejak sekian lama tanpa kehadiran pihak penjajah Barat. Pola segregasi ini tetap terjadi kerana atas alasan faktor amalan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan faktor agama. Ini dapat dilihat daripada pola taburan suku kaum masyarakat di Malaysia khususnya yang hidup secara berkelompok berdasarkan budaya, amalan nilai, kegiatan ekonomi dan kepercayaan yang sama di sesuatu tempat. Segregasi merujuk kepada pemisahan atau pengasingan antara kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan itu berlaku itu berlaku dalam beberapa keadaan seperti keadaan tempat tinggal , jenis pekerjaan, sistem persekolahan, dan penerbitan akhbar mengikut bahasa ibunda masing- masing. Sebelum merdeka, Malaysia telah pun melalui keadaan ini selari dengan dasar pecah dan perintah British sebagai kuasa penjajah. Dasar berkenaan mewujudkan segregasi dalam kalangan pelbagai etnik yang dapat mengukuhkan kedudukan kuasa politik dan ekonomi British. Seterusnya British dapat bertapak dan menjajah selama 170 tahun di negara ini. Perubahan pembangunan yang pesat di Malaysia telah mengubah sedikit senario pola taburan etnik. Dasar kerajaan yang sangat progresif ke arah meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup yang lebih baik kepada rakyat, telah membantu mempercepat mengurangkan segregasi mengikut etnik secara nyata terutamanya di kawasan-kawasan......

Words: 2332 - Pages: 10

Free Essay

Etnik

...RINGKASAN BAB 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1:Konsep Pembangunan Dan Modenisasi • Pembangunan berkait rapat dengan proses modenisasi.Proses modenisasi adalah proses mentranformasikan masyarakat dari pelbagai sudut melalui kaedah secara perancangan teratur dan perancangan tidak teratur.Perancangan teratur melibatkan proses , kaedah dan matlamat yang hendak di capai manakala perancangan tidak teratur melibatkan tekanan dari unsur-unsur luar.Pencapaian dari aspek ekonomi,politik,sosial,sains dan teknologi asas pengukuran modenisasi.Matlamat pembangunan akan tercapai jika pembangunan menekankan aspek material dan spiritual serentak.Menurut Samsul (2006) pembangunan ekonomi dan politik merupakan asas kepada modenisasi. 4.2 Komponen Politik: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian Politik juga memainkan peranan penting dalam membentuk dasar dan arah tuju sesebuah negara selain daripada faktor ekonomi. Masalah asas dalam pembinaan negara bangsa ialah pembangunan dan pembinaan negara tersebut. Bagi memupuk semangat ‘kenegaraan’ dan ‘kekitaan’ ini bukannya mudah tambahan dalam konteks masyarakat majmuk seprti Malaysia. Elemen seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya boleh dijadikan medium bagi mencapai matlamat sesebuah negara. Hanya dengan memberi laluan kepada pembentukkan dan pelaksanaan dasar awam yang memberi kepentingan kepada keutamaan nasional. Kejayaan dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan...

Words: 2072 - Pages: 9

Free Essay

Hubungan Etnik

...contohnya ialah semua melayu agamanya islam, India ialah Hindu, dan Cina ialah Buddishism. Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama. Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain. Takrifan budaya ialah suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dll. Dalam filem itu, terdapat banyak hal tentang pelbagai jenis budaya sepertinya budaya kebendaan, ini ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya. Selain tu, juga ada budaya yang bukan kebandaan seprtu kepercayaan, adata istiadat dan undang-undang contohnya adat istiadat yang berbeza-beza dalam perkahwinan. Sekianya, sekumpulan orang dewasa yang dalam filem itu mesti mengikut apa-apa fungsi budaya dalam kehidupan kerana Kepercayaan dan perasaan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain. Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak...

Words: 1014 - Pages: 5

Free Essay

Hubungan Etnik

...[pic] JUJ103 – HUBUNGAN ETNIK Kepada yang berkenaan, Assalamualaikum / Salam Sejahtera Terdahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan/puan kerana sudi meluangkan masa di dalam penyelidikan ilmiah ini. Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan dari sudut keagamaan akan isu-isu mengenai keamanan, keadilan, perpaduan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Maklumat yang diperolehi amatlah penting untuk kajian ini. Sila jawab semua soalan yang disediakan berdasarkan pendapat dan pengalaman tuan/puan. Terima kasih kerana sudi memberi kerjasama di dalam kajian ini. Sekiranya ruangan jawapan yang disediakan tidak mencukupi, sila gunakan ruangan lampiran yang diberi. _________________________________________________________________________________________________ Setiap agama tidak kira Islam, Kristian, Buddha dan Hindu amat mementingkan agar setiap penganutnya hidup dalam keadaan aman. Pada pandangan tuan/puan, bagaimanakah agama berperanan mendidik manusia agar hidup dalam keadaan aman walaupun mempunyai pegangan agama yang berbeza. Sila berikan bukti-bukti di dalam kitab suci agama yang menekankan bab-bab keamanan yang perlu manusia patuhi....

Words: 431 - Pages: 2

Free Essay

Hubungan Etnik

...pertubuhan bukan kerajaan amat kuat mencengkam budaya politik setiap kaum. Akhirnya, lahirlah setiap bangsa yang memperjuangkan kepentingan masing-masing. Bukti-bukti ini diperolehi melalui tinjauan yang dibuat ke atas kajian-kajian sebelum ini. Keadaan tidak banyak berubah sehingga ke hari ini. Kajian ini bertujuan menilai sejauh mana pengaruh agen sosio politik seperti sejarah, institusi keluarga dan pendidikan yang dilalui meninggalkan kesan terhadap hubungan antara kaum. Hasil kajian menunjukkan sosio-politik perkauman melahirkan sentimen perkauman yang tinggi. Integrasi masih lagi samar. Realitinya, sentimen perkauman masih kuat mencengkam budaya politik masyarakat berbilang kaum. Kata Kunci: Integrasi nasional, sosialisasi politik, politik etnik, agenda nasional, perpaduan ABSTRACT Study on integration and unity among races in Malaysia is quite complex. These are due to the facts that the political socialization agents process i.e. history, education, social, economy and politic, are race oriented. Every race fights for their own interest. Most of the past research have shown that the racial sentiments in Malaysia were tensed. This research aimed to analyst the influence of political socialization agents, history, family and education institutions, towards the ethnic relations. The study shows that the agents contribute to the high level of polarization. Integration and unity among races are only hope. In reality, racial sentiment still a major challenges...

Words: 8715 - Pages: 35

Free Essay

He Etnik Nik

...21-24 10. Pantang-Larang Kaum Iban 25 11. Kesimpulan 26 12. Rujukan 27  Pengenalan Hubungan etnik merupakan salah satu kursus wajib 2 kredit yang didaftarkan di Taylor’s University. Kursus ini bertujuan memupuk kesepaduan antara etnik serta mengenali etnik-etnik yang terdapat di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia bukan sahaja kaya dengan hasil bumi yang bernilai tetapi juga mempunyai masyarakat majmuk yang mengamalkan perkongsian budaya antara kaum. Selain daripada mengikuti kuliah, kami juga dikehendaki melaksanakan kajian lapangan mengenai etnik-etnik yang terdapat di Sarawak. Kumpulan kami telah memilih kaum Iban dan kajian ini dijalankan di sekitar bandar Bintulu dan lawatan ke Kuching juga membantu kami untuk menambahkan info mengenai kaum Iban. Setelah mencari maklumat daripada pelbagai sudut, kami telah mengetahui latar belakang, sistem bahasa, makanan, pakaian, perayaan, perkahwinan dan pantang larang kaum Iban. Keputusan lengkap daripada tugasan ini telah kami sediakan di muka-muka surat belakang. Sejarah Asal Usul Kaum Iban Kaum Iban dahulu dikenali sebagai Dayak Laut dengan populasi sebanyak 876,000 orang, iaitu 40% daripada jumlah penduduk Sarawak. Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak, mereka mendiami daerah dan bahagian negeri Sarawak dari daerah Lundu di barat dan Limbang di Timur Laut, tetapi kepadatan penduduk Iban adalah di...

Words: 4117 - Pages: 17

Premium Essay

Hubungan Etnik

...International Journal of Business and Management; Vol. 8, No. 24; 2013 ISSN 1833-3850 E-ISSN 1833-8119 Published by Canadian Center of Science and Education Transactional and Transformational Leadership: A Comparative Study of the Difference between Tony Fernandes (Airasia) and Idris Jala (Malaysia Airlines) Leadership Styles from 2005-2009 Arif Kamisan, P1 & Brian E. M. King1 1 School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China Correspondence: Arif Kamisan, P, School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University, 17, Science Museum Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Tel: 852-3400-2645. E-mail: 11555000G@connect.polyu.hk Received: May 27, 2013 doi:10.5539/ijbm.v8n24p107 Abstract Leadership plays an essential role in the success of managing organisation. The purpose of this paper is to examine the leadership styles of two leaders in managing the two biggest airline companies in Malaysia namely, Malaysia Airlines and AirAsia. The results showed that the strong leadership style and approach by the two have contributed to the success of the mentioned airlines. The transactional and transformational approaches have significantly given impact in managing the organisation in the current competitive business environment. Other leadership constructs such as entrepreneurial, ethical, innovative and creative have emerged from the two key leaders in this study and require further discussion in the......

Words: 7350 - Pages: 30

Free Essay

Mpu Hubungan Etnik

...MPU 3113 HUBUNGAN ETNIK JANUARI – APRIL 2015 PENSYARAH: Ms. RABIHA MAYA ADIERA BINTI AB RAHIM MOVIE REVIEW / STAY OVER EXPERIENCE Nama dan No Pelajar: Nama : Aaron Ching Yao Hui Student ID : 0105524 Program: BACHELOR OF BUSINESS (HONS) WITH LAW PROGRAMME CODE : UBUSL Tarikh terima: ………………………………………. Telah direkodkan pada: ……………………………………… Wayang yang telah saya menonton adalah Talentime. Talentime adalah sebuah filem arahan Yasmin Ahmad. Filem ini adalah filem terakhir dalam hayatnya, dan ditayangkan di pawagam Malaysia selama sebulan mulai 26 Mac 2009. Talentime memaparkan kisah hubungan cinta tanpa mengira kaum, agam atau latar kebudayaan seumpamanya. Di samping itu, wayang ini juga diselitkan tema pertandingan bakat di sekolah menengah. Filem ini dibintangi barisan pelbagai kaum Malaysia iaitu, Pamella Chong, Mahesh Jugal Kishor dan Mohammad Syafie Naswip, di samping meyaksikan kemunculan sulung penyanyi Jaclyn Victor memegang watak penting di layar Perak. Synopsis Filem Talentime yang diarahkan adalah sebuah cerita tentang sebuah pertandingan pencarian bakat memprtemukan dua hati – Pamela Chong adalah Melur di dalam cerita ini dan dia berlakon sebagai gadis Melayu kacukan dengan seorang pelajar lelaki berbangsa india, iaitu Mahesh Jugal Kishor. Ia bermula selepas Mahesh, antara pelajar yang ditugaskan menjemput finalis ke sekolah bagi menjalani latihan, menghantar surat pemberitahuan lulus ujibaka ke rumah Melur. Rupanya Mahesh......

Words: 656 - Pages: 3

Free Essay

Pandangan Islam Mengenai Hubungan Etnik

...BAB 7 PANDANGAN ISLAM MENGENAI HUBUNGAN ETNIK 8. TOLERANSI ISLAM DALAM HUBUNGAN ETNIK 1. Layanan baik – sesama Islam & bukan Islam; tingkah laku mulia, ikhlas, mesra, berkwn baik berhemah, memberi makanan, dll. 2. Menjaga hak jiran – meghormati hak jiran bukan Islam; kepercayaan agama & menolong jiran miskin. 3. Kebajikan – Jabatan Kebajikan Masyarakat & PERKIM. 4. Hubungan silaturrahim – menghadiahkan sesuatu kpd jiran & berbaik-baik. 5. Adab berdialog baik – debat disyariatkan; menegak kebenaran, dakwah & debat tercela; ingin menang bukan mencari kebenaran. 1. ISLAM HADHARI * DEFINISI * Pendekatan pembangunan manusia, masyarakat & negara Msia menyeluruh berdasarkan perspektif tamadun Islam. * OBJEKTIF * Melahirkan individu & masyarakat yg tinggi kerohanian, berakhlak, berintelektual, berdikari, berdaya saing, kehadapan, berinovasi, cekap, bijaksana menangani cabaran, rasional, praktikal & damai (JAKIM 2005:14) 5. ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM 1. Berkenal-kenalan – nama, tempat tinggal, kedudukan seseorg, corak kehidupan, budaya bangsa & etnik asal. 2. Persefahaman – saling mengenali, berpegang teguh ajaran agaman & nilai-nilai murni. 3. Bantu-membantu – pertolongan tenaga, harta & masa. 4. Persaudaraan – pertalian erat; ibarat isi dgn kuku. 5. Kasih sayang – hubungan kemesraan. 6. Saling menjamin – melindungi satu sama lain. 2...

Words: 490 - Pages: 2

Free Essay

Sistem Pendidikan Malaysia

...di kalangan pelbagai etnik. Ini kerana sistem pendidikan yang sedia ada di Malaysia hanya pada peringkat memupuk perpaduan tetapi masih belum matang dan berjaya nampak hasilnya di kalangan rakyat. Hubungan di antara etnik boleh dikatakan dalam keadaan yang harmoni dan saling menghormati tetapi masih tidak rapat seperti yang diharapkan. Di sini mempunyai beberapa sebab dan faktor sistem pendidikan Malaysia masih gagal untuk membentuk integrasi antara etnik di negara. Pertama sekali, proses pembelajaran dan pendidikan secara berkelompok atau berpuak mengikut etnik yang sama sering wujud dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pengasingan instutusi pendidikan mengikut kaum merupakan fenomena yang boleh dilihat sejak awal lagi. Ini mungkin disebakan oleh kesan dasar pecah perintah pada zaman pemerintahan di negara ini. Perpaduan sepatutunya dipupuk sejak kecil lagi. Tetapi malangnya, pemisahan corak pendidikan mengikut aliran persekolahan yang berbeza berteraskan kaum telah menemui kegagalan mencapai matlamat tersebut. Mereka tidak diberi peluang untuk bergaul dan berinteraksi dengan kaum yang berbeza, sebaliknya hanya hidup bersama dengan etnik yang sama. Sebagai contoh, etnik Cina dan India biasanya akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan berbanding sekolah kebangsaan. Lebih-lebih lagi, sesetengah ibu bapa turut menghantar anak-anak mereka untuk menyambungkan pengajian di negara lain. Dengan itu, peluang untuk bergaul dengan etnik yang lain di dalam......

Words: 937 - Pages: 4

Free Essay

Management

...PENDAHULUAN Malaysia merupakan salah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Ia merupakan satu-satunya negara masyarakat plural yang paling berjaya di alaf baru ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Masyarakat majmuk mempunyai konsepnya dan sejarah yang tersendiri di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. J.S.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep masyarakat majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. Menurut Furnivall (1967:54), masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat......

Words: 4793 - Pages: 20

Free Essay

Selamat Hari Raya

...pelbagai komuniti etnik (Shamsul Amri Baharuddin.2012:193). Walaupun negara ini mempunyai Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Bahasa Kebangsaan, dasar tersebut agak berbeza dengan negara berkenaan dari sudut praktiknya. Sistem pendidikan di negara ini iaitu Sistem Pendidikan Vernakular ataupun jenis Kebangsaan berorientasikan komuniti etnik tertentu yang berkongsi kurikulum yang sama. Dengan itu, pengekalan sistem sedemikian akan menggalakkan pemisahan kanak-kanak daripada komuniti etnik yang berbeza. Justeru, langkah bersepadu harus dilaksanakan demi mencapai matlamat kerajaan untuk memupuk kesepaduan sosial antara anggota masyarakat menerusi sistem pendidikan kebangsaan (Shamsul Amri Baharuddin.2012:193). Neena (1985) meletakkan peranan penting pendidikan formal dalam proses sosialisasi. Sekolah boleh mensosialisasikan semula pelajar yang mempunyai perbezaan latar belakang sosiopolitik mengikut kumpulan yang sama sehingga ke peringkat yang lebih tinggi, serta dapat mengamalkan semangat bertolak ansur dan saling memahami antara satu sama lain (Shamsul Amri Baharuddin.2012:194). ISI KANDUNGAN |Pengenalan |1 | |Isi Kandungan |2 | |Sejarah Pendidikan di Malaysia dan Hubungan Etnik ......

Words: 7408 - Pages: 30

Free Essay

Ctu555

...|MAKLUMAT KURSUS | |SEJARAH MALAYSIA (CTU 555) | |i. |Nama Mata Pelajaran |Sejarah Malaysia | |ii. |Kod Mata Pelajaran |CTU 555 | |iii. |Taraf |Kursus Universiti/ Ijazah Sarjana Muda | |iv. |Jam Kredit |2 Jam | |v. |Kaedah Penyampaian/Pengendalian |Kuliah dan Diskusi ...

Words: 1611 - Pages: 7

Free Essay

Maqasid Syariah

...dalam Hubungan Etnik Maqasid berasal daripada perkataan “maqsud” atau “maqsad” yang membawa erti kehendak, matlamat atau tujuan. Maka, Maqasid Al-Syariah bermaksud tujuan, natijah atau maksud yang dikehendaki oleh syarak melalui sumber dalilnya menerusi Al-Quran dan Al-Sunnah. Maqasid syariah terdiri daripada dua perkataan iaitu ”maqasid” dan ”syari’ah”. Kedua-duanya mempunyai pengertian yang berlainan jika ia didefinisikan secara berasingan. Namun sebagai satu perkataan ”maqasid al Shari’ah” dalam hubungan etnik didefinisikan sebagai berikut: Al-Ghazali mengatakan Maqasid syariah sebagai objektif dalam kehidupan manusia meliputi lima perkara iaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Oleh itu apa sahaja yang terkandung dalam penjagaan lima perkara tersebut adalah maslahah (kebaikan) dan pengabaian terhadapnya membawa kepada mafsadah (kerosakan). Dengan lain perkataan ianya merupakan objektif syariah dan rahsia (hikmah) yang mana Allah SWT letakkan pada setiap hukum yang terdapat dalam syariah. Para ulama’ telah membahagikan maqasid syariah kepada lima: 1. Memelihara agama (Hifz al-Din) 2. Memelihara nyawa (Hifz al-Nafs) 3. Memelihara kehormatan atau keturunan (Hifz al-Nasb) 4. Memelihara akal (Hifz al-Aql) 5. Memelihara harta benda (Hifz al-Mal) Dalam konteks hubungan etnik, kelima-lima maqasid syariah ini boleh di aplikasikan bagi mengukuhkan perhubungan antara etnik. Menjaga agama dalam konteks hubungan etnik adalah......

Words: 1042 - Pages: 5

Free Essay

Ethnics and Media in Malaysia

...secara audio dan visyen. Ini merupakan cara yang paling berkesan kerana penglihatan dapat memberi ingatan yang lebih dalam .Manakala suratkhabar dan majalah merupakan media cetakan dalam bentuk tulisan dan gambar. Tetapi, beberapa bentuk media massa seperti buku dan manuskrip sudah digunakan sejak berkurun lamanya. Istilah media awam mempunyai makna yang sama: ia jumlah keseluruhan pengedar awam besar bagi berita dan hiburan di seluruh media meperti surat khabar, televisyen, radio, penyiaran, yang mungkin memerlukan keanggotaan persatuan dalam pasaran yang besar seperti Newspaper Guild, AFRTRA dan penerbit teks. Istilah etnik boleh didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama,contohnya dalam adat resam,pakaian,bahasa,kegiatan ekonomi dan sebagainya.Oleh itu,media massa memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan sesama etnik khususnya di Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum. 2.0 PERKEMBANGAN MEDIA MASSA DI MALAYSIA 2.1 SEBELUM MERDEKA Sebelum negara memperolehi kemerdekaan,penduduk Tanah Melayu berusaha menyuarakan kemerdekaan melalui kebebasan bersuara.Penjajahan kuasa asing tidak menggugat penduduk untuk menerbitkan akhbar berbahasa Melayu dalam menyuarakan kebebasan Tanah Melayu.Perkembangan media massa di Malaysia bermula dengan penglibatan British dalam penerbitan surat khabar The Government...

Words: 5611 - Pages: 23