Free Essay

Ffffffffffffffff

In: Business and Management

Submitted By fanning
Words 270
Pages 2
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH CAO HỌC
Hồ sơ bao gồm: 1. Đơn xin dự thi cao học (nếu không phải là thí sinh tự do, đơn xin dự thi phải có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác). 2. Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học có công chứng (khi nộp hồ sơ, phải có bản gốc bằng đại học để đối chiếu). 3. Sơ yếu lý lịch (khai đầy đủ thông tin và dán ảnh có đóng dấu giáp lai, xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú). 4. Giấy khám sức khỏe. 5. 4 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh sau ảnh và cho vào phong bì ghi họ tên và ngày sinh ở ngoài). 6. 2 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, nơi nhận. 7. Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có). 8. Đơn xin học bổ sung kiến thức chuyên ngành (nếu thuộc diện phải học bổ sung). 9. Quyết định cử đi dự thi tuyển sinh cao học của cơ quan công tác (nếu có).
Lệ phí dự thi (nộp cùng lúc nộp hồ sơ), bao gồm: - 100.000 đồng /1 môn thi đầu vào; - 50.000 đồng lệ phí xét duyệt hồ sơ.

Ghi chú: Khi nộp Hồ sơ yêu cầu thí sinh sắp xếp giấy tờ theo thứ tự trên để thuận tiện cho việc kiểm tra;

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

Similar Documents

Premium Essay

This Is so Pointless

...A a a a a a a aa a aa a aa fffffff ffffffffffffffff fffffffffff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f ff f f f ff f f fnbb b b b b b b bb b b b b b b b b b b b b b b b bb b b b b bb b b b b b bb b b b b b b bb b b b b b b b b b b b b b bb b b b b b b b b b b b b b b bb bb b b b b b b bb b...

Words: 265 - Pages: 2

Free Essay

No File Was Uploaded

...dssfffffffff ffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffff ffff fffffdssffffff fffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff fffffds sffffff ffffffffff fffffffffffff dssffffff fffffffffff ffffffffffff dssfffff ffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffff ffffffffffffff fffffdssffffff dssfffffff ffffffffffffffffffffff dssffffffffffffffffff f ffffffffff dssffffff fff fff ffffffffffff fffffdssffffff ffdssfffffffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff fffffdssffffff fffffffffffffffff ffffff dssfffffffffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff fffffdssffffff fffffffffffffffffffffff dssffffffffffff fffffffffffffffffdssfffff ffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff fffffdssffffff fffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffff ffffffffff dssffff ff ffffffffffffffffff fffffdssffffff ffffffffffffffff fffffff dssfffffffffffffffffffffffffffffdssfffffffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff ffff fdssffffff fffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff fffffdssffffff fffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffffffffffffffdssffffff fffffffffffff ffffffffff dssffffff ffffffffffffffffff fffffdssffffff fffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffffffffffffff dssfffffffffffffffffff ......

Words: 294 - Pages: 2

Premium Essay

Milton Friedman Anaylsis of Interviews

...The first video in the video case assignment was Milton Friedman – Population and Ecology. The video was from a 1977 Q and A session where Professor Friedman takes on an environmental query. The first question Dr. Friedman was asked was; in light of the pressures from the ecology and population, how should this alter the economic policies of our country? Dr. Friedman replied that the U.S. is under populated by the standards of almost any place in the world. What is desirable is a system in which parents, people who choose to have children, bear the costs and the full responsibility of those children. If we have a system of this kind under which you do not artificially encourage population or artificially discourage population, then you will end up with the right population. The figment of Malthusianism is real in some parts of the world, but it has not been real in the advanced countries of the world. Dr. Friedman says, the rate of population growth has been slowing down in the United States. Most of the country now has fewer people per acre than it did 100 years ago. This is because people have voluntarily chosen to move to bigger cities. Dr. Friedman says the only reason we have so much more attention to ecology and population today than we did 50 or 75 years ago, is because we are rich enough to be able to afford the luxury. The water is cleaner and safer to drink today than it was 100 years ago. Not only is the water cleaner in the U.S., but it is cleaner all over the......

Words: 2932 - Pages: 12