Free Essay

Filipino

In: Historical Events

Submitted By macallen788
Words 970
Pages 4
Kabanata III - Kalikasan ng Wikang Filipino
A. Kalikasan at Istraktura ng Wikang Filipino
Bilang Panimulang pagkilala sa istruktura ng isang wika, mahalagang maging pamilyar sa taglay nitong ponolohiya o palatunugan , agham ng mga tunog sa isang wika, kasama ang pag-aaral ng histori at mga teorya ng mga pagbabago ng tunog sa isang partikular na wikab o isa dalawa o hiit pang magkakaugnay na mga wika (Webster,1990).
B. Ponolohiya

Ang ponema ay tumutukoy sa mga makahulugang tunog ng isang wika. Ang makaagham na pag-aaral nito ay tinatawag namang ponolohiya.

Bawat wika sa daigdig ay binubuo ng set ng mga tunog na may kani-kaniyang dami o bilang.

. Bigkasin ang ss na may magkaibang tunog:

a. Dumating na ang Pangulo
b. Dumating na ang Pangulo ?
c. Ako.
d. Ako ?

Bigkasin ang ss. Lagyan ng diinang nakasulat sa malaking titik:

a. TUbo vs. tuBO
b. PIto vs piTO
c. SAya vs saYA
d. MagsaSAka vs magsasaKA

Bigkasin din ang mga ss. Huminto naman kapag nakita ang #:

a. Hindi puti#
b. Hindi# puti#
c. si Mark Anthony# at ako#
d. Si Mark# Anthony# at ako#
e. Kuya# Germs...
f. kuya Germs#...
g. Doc# Juan Paulo# ang aking pangalan#
h. Doc Juan# paulo ang aking pangalan#
i. Doc Juan Paulo# ang aking pangalan#
j. Hindi# ako ang may kasalanan#
k. Hindi ako# ang m,ay kasalanan#
C.Morpolohiya

Tumutukoy ang morpolohiya sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang yunit ng isang salita o morpema.

Ang morpema ay maaring isang ponema. halimbawa nito ay ang /o/ at /a/ na sa ating wika ay maaaring mangahulugang ng kasarian. Pansinin ang mga kasunod na hal :

maestro vs maestra abugado vs abugada
Paulo vs Paula tindero vs tindera
Angelito vs Angelita

Ang ikalawang uri ng morpema ay ang mga salitang-ugat. Mga payak itong salita dahil walang panlapi. Mga hal :

mata payong ligaya pago saya tuwa kain bato taas

Ang huling uri nito ay ang mga panlapi na maaaring unlapi. May mga salitang gumagamit ng kumbinasyon ng iba`t ibang paraan ng paglalapi. Tukuyin ang mga uri ng panlaping ginamit sa mga ss na hal :

minata matahin mapangmata napayong nagpayungan pinayungan pagurin ikinapagod napagod tumaas nakipagtaasan taasan batuhin nagbatuhan binato Morpema :

1. kahulugang leksikal
2. pangkayarian

Leksikal. Kung ang salita ay pangnilalaman. Kabilang ang salitang panawag sa mga kongkreto at abstraktong bagay o panggalan, salitang panghalili sa pangalan o panghalip, salitang-kilos o pandiwa, salitang panlarawan o pang-uri, at mga pang-abay na nagsasabi ng panahon, paraan ng pagsasagawa ng kilos, o nagtuturo ng lugar at iba pa. Hal:

Pangngalan:asa.tao,sabon,paaralan,kompyuter,disket,telebisyon,vugi (itlog ng isda,Ibanag);masjid (mosque,Tausug)

Panghalip:ako,ikaw,siya,kayo,tayo,kami,sila
Pandiwa: mag-aral,kumakanta,naglinis,umawit,linisin,aakyatisisipag-alisan pang-uri: banal, maligaa,paliaway,balt-sibuyas,marami-rami
Pang-abay: kahapon,kanina,otoon maganda,doon,diyan,patalikod,pasigaw Ang mga morpemang pangkayarian ay walang kahulugan sa ganang sarili at kailangang makita sa isan kayarian oi konteksto upang maging makahulugan. Kabilang dito ang ss:
Pang-angkop: na,-ng,-g
Pangatnig: at,o,saka,at iba pa
Pang-ukol:tungkol sa/kay,ayon sa/kay,a iba pa pananda: ang,ng,sa,si/sina,ni/nian,kay/kina,ay
D. Mga Pagbabagong Morpoponemiko

Ang pagbabagong morpoponemiko ay tumutukoy sa anumang pagbabago sa karaniwang anyo ng isang morpema dahil sa impluwensya ng kapaligiran nito.

Ilang mga Uri:

a. Asimilasyon - sakop ng uring ito ang mga pagbabagong nagaganap sa /ng/ sa pusisyong pinal dahil sa impluwensya ng ponemang kasunod nito.

May dalawang uri ng asimilasyon: a.) parsyal at b.) ganap.

Ang asimilasyong parsyal ay yaong karaniwang pagbabagong nagaganap sa ponemang /ng/ at nagiging /n/ o /m/ o nananatiling /ng/ dahil sa kasunod na tunog. Bukod dito ay wala nang ibang pagbabagong nagaganap.

Kung ang isang panlapi o salita ay nagtatapos sa /ng/ ay ikinakabit sa isang salitang-ugat na nagsisimula sa /p/ o /b/, ang /ng/ ay nagiging /m/ ang /h/.

Hal :

[pang-]+paaralan --> pampaaralan
[pang-]+bayan --> pambayan

Ang huling ponemang /ng/ namana ng isang morpema ay nagiging /n/ kung ang kasunod y alinman sa mga ss na ponema: /d,l,r,s,t/.

Hal :
[pang-]+dikdik --> pandikdik
[pang-]+taksi --> pantaksi Sa asimilasyong ganap,bukod sa pagbabgong nagaganap sa ponemang /ng/ ayon sa punto ng artikulasyon ng kasnod na tunog,nawawala pa rin ang unang ponema ng nilalapiang salita dahil sa ito ay inaasimila o napapaloob na sa sinusundang ponema.

Hal :
[pang-]+palo --> pamalo --> pamalo
[pang-]+tal --> pantali --> panali

May mga salitang maaaring gamitan n alinman sa dalawang uri ng asimilasyon, ngunit may mga salitang nakamihasnan nang gamitanlamang ng asmilasyong parsyal. Sa ibang salita,hindi na nagaganap ang pagkawala ng unang oponema ng ikalawang morpemang isinasama sa pagbubuo ng salita.

Hal :
Yaong maaaring gamitan ng alawang uri ng asimilasyon:
[pang-]+kuha --> pangkuha/panguha
[pang-]+tabas --> pantabas/panabas
Yaong hindi ginagamitan ng asimilasyong ganap:
[pang-]+bansa --> pambansa
[pang-]+luto --> panluto b.Pagpapalit ng Ponema

May mga ponemang nagbabago o napapalitan sa pagbubuo ng mga salita. Kung minsan,ang ganitong pagbabago ay nasasabayan ng pagpapalit ng diin.

/d/ --> /r/

Ang Ponemang /d/ sa pusisyong inisyal ng salitang nilalapian ay karaniwang napapalitan ng ponemang /r/ kapag patinig ang huling ponema ng unlapi.

Hal : ma-+dapat --> marapat ma-+dunong --> marunong

Mapapansin sa unang hal., ang pagpapalit ay sapilitan at hindi opsyunal. Hindi opsyunal. Hindi sinasabi ang madapat.

May mga hal. namang ang /d/ ay nasa pusisyong pinal ng salitang nilalapian. Kung ito ay hinuhulapian ng [-an] o [-in], ang /d/ ay karaniwang nagiging /r/.

Hal :

lapad+-an = lapadan --> laparan tawid+-in = awidin --> tawirin

Bagamat opsyunal ang pagpapalit, higit na gamitin ang anyong may /r/ sapagkat higit na naaayon sa likas na hilig ng tao gawing lalong madali para sa kanya ang pagbigkas.

Similar Documents

Free Essay

Filipino

...FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA INTRODUKSYON Ayon kay Barker at Barker, ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan nito ang ating kultura ar mgfa tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika ay naibabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay......

Words: 3854 - Pages: 16

Free Essay

Filipino

...Transcript of PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL Tekstong Pang-Akademik Ang Tekstong pang akademik ay ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan at lumilinang sa ating kaisipan upang mapahusay ang ating kaalaman  MGA TEKSTO SA AGHAM PANLIPUNAN Ang mga Agham Panlipunan ay isang pangkat ng ma disiplinang akademiko sa pinagpaaralan ang mga aspeto ng tao sa mundo nag bibigay din sa paggamit ng kaparaang agham at mahigpit na mga pamantayan ng ebidensiya sa pag-aaral ng sangkatauhan. Pabasa ng Tekstong Propesyonal TEKSTONG SA TEKNOLOHIYA MGA TEKSTONG SA AGHAM ,TEKNOLOHIYA AT MATEMATIKA TEKSTO SA AGHAM Pagbasa at Pagsulat TEKSTO? Ang Teksto ay isang babasahin na puno ng mga ideya ng ibat-ibang tao at  impormasyon HALIMBAWA NG MGA TEKSTO TUNGKOL SA Agham Panlipunan Kasaysayan Ekonominks Sosyolohiya  At iba pa .Ay tumutukoy sa mga tekstong may kinalaman sa propesyon o kursong kinuha ng isang mag-aaral sa kolehiyo o pamantasan. Kaugnay dito ang tekstong pang Medisina Abogasya Inhinyera  Edukasyon Narsing Computer courses TEKSTONG PROPESYONAL Ito ay ang pag-aaral sa mga bagay o ebidensya, proseso kung saan ito nag mula. Ang tekstong ito ay patungkol sa mga teknolohiyang -nakakatulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao upang mapadali. MATEMATIKA 1 + 4+ 3 TEKSTONG HUMANIDADES Ilan sa mga halimbawa ng mga disiplina na may kaugnayan sa humanidades ang mga pag-aaral ng mga sinauna at makabagong mga wika,......

Words: 373 - Pages: 2

Free Essay

Filipino

...SALOOBIN NG MAG-AARAL SA KASALUKUYANG PROCESO NG ENROLMENT SA COLLEGE OF INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECNOLOGY NG UNIBERSIDAD NG SAN JOSE - RECOLETOS Iniharap Kay: Bb. Maria Stella Heramil Alvarado Bilang bahagi ng Pangagailangan sa Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik Iniharap nina: Andales, Victor T. III Reyes, Denisjann Margallo, Franc Anthony Galaura, Vince Carlo Setyembre 29, 2014 DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang Pag-aaral na ito na pinamagatang Online na enrolment para sa mabilis na prosesong enrolment para sa College of Information, Computer and Communications Technology (CICCT) ng Unibersidad ng San Jose –Recoletos ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik sa grupo ng mga panel na binubuo nina: ____________________ ____________________ Bb. Maria Stella Heramil Alvarado Ito ay pinatibay ngayong _________________________ TALAAN NG NILALAMAN Mga Nilalaman Page Pamagat -------------------- i Dahon ng Pagpapatibay --------------------- ii Talaan ng Nilalaman --------------------- iii Kabanata 1. Ang Suliranin at ang Saklaw nito Panimula --------------------- 1 Paglalahad ng Suliranin --------------------- 2 Batayang Teoritikal --------------------- 3 Flowchart --------------------- 5 Kahalagahan ng Pag-aaral ......

Words: 1704 - Pages: 7

Premium Essay

Miseducation of Filipinos

...about the history and relationship between the Americans and the Filipinos upon reading this paper. It is quite intriguing what the main reasons really were for Americans in taking power over the Philippines. Was it for the good of the Filipinos or the Americans’ good? Whatever it was, they succeeded in almost every aspect of conquering the land because they knew the most effective way to subjugate the minds is by controlling their education. They created a new generation of good colonials, the “unFilipino” Filipinos. The indigenous ways of life of Filipinos had been changed to the American way of life. The Americans insisted on creating a “carbon-copy” of themselves in Filipinos through the imposition of their language in their education. I went to elementary and high school in the Philippines, and I know for a fact they used both English and Tagalog as the media of teaching. In the long run, I think this resulted in both positive and negative ways — positively, because I was uprooted to the U.S. and I was able to communicate with others, and negatively, because as I have just realized, I feel the “impediment” in my thought process because I cannot think consistently in one language.  NATIONALISM IN EDUCATION To have nationalism, Filipino must understand their Filipino culture on discipline, to have a unity in pursuing well-organized educational leaders that nationalism is important in education. Filipino must practice etiquette in education to pursue a goal. NEW......

Words: 292 - Pages: 2

Free Essay

Japanese-Filipino Children

...www.ccsenet.org/ass Asian Social Science Vol. 7, No. 9; September 2011 A Brief Research Note: Some Issues on Japanese-Filipino Children Shiro Ito Ph.D. Student, Department of Sociology, College of Social Sciences and Philosophy University of the Philippines, Diliman, Philippines E-mail: shiro.ito@up.edu.ph Received: March 27, 2011 Abstract This qualitative case study aims to explore reasons that led to the absence of the Japanese father from the family, how it affects the present situation of Japanese-Filipino children (JFC), and to conceptualize socioemotional factors that influence JFC’s life. The study covers current situations and socioemotional and socioeconomic problems of JFC and used standard qualitative techniques to gather field data. This study has identified that JFC are shaped by sociocultural and socioeconomic differences between Japan and the Philippines that play in individuals’ lives and decisions. The union of two people from different cultures and nationalities coupled with socioeconomic struggles and each individual’s underlying reasons to unite (marriage/cohabitation) may also lead to their separation. Furthermore, the study identified several unique socioemotional factors of the JFC as well: perceived unique ethnicity, the retention of a degree of love to the father who abandons them, and the need to see their fathers instead of feeling hatred and anger. Despite their abandonment, the JFC feel proud of their Japanese culture. Finally, JFC feel......

Words: 3514 - Pages: 15

Free Essay

Filipino Values(Aldub)

...FILIPINO VALUES (REACTION PAPER) Submitted by: Paula Nicole M. Escandor Submitted to: Prof. Lilibeth Cortez We Filipinos, almost all of us know about the hit noontime TV show Eat bulaga’s Kalyeserye, Especially the new love team, “AlDub” they’re known not just for their undeniably strong chemistry and the sweetness overload, but also because of the good values that their showing, the Filipino values we used to have, that’s actually fading slowly from now. The reality is, most of us nowadays forgot the traditional values, the proper ways. One of those is the way of courtship. Man courting a girl usually nowadays they don’t take it seriously, some just for fun, most doesn’t even know what courtship is and how it’s being done, when is the right time and age, for someone to know about this. But no, nowadays even kids who’s just an elementary students are hurrying their way to this stage, courting a girl from his age when he doesn’t even have any idea what’s really the meaning behind courtship. Some, just want to get a girlfriend, waiting is not on their list. Girls, gets easily fooled by a guy’s sweet words eventhough there’s really no meaning behind it. They easily get attached, not minding what the guy could do for them or if the guy is capable of protecting us. Girls nowadays aren’t conservative at all. In the Kalyeserye, they just don’t show us those love thingy, but the respect is there. We Filipinos are also known for being respectful, especially on someone older than...

Words: 508 - Pages: 3

Free Essay

Living the Filipino Music Today

...Living the Filipino Music Today A Reflection of the Filipino-ness in Lucio San Pedo’s Music Lucio San Pedro has been known to be one of the historical figures of Philippine music. Being dubbed as the creative nationalist, his philosophy in music paved the way for his memorable career as an artist. Conferred with the National Artist Award for Music in 1991, his contributions have indeed made a mark in defining the “Filipino-ness” in music. With the onset of the Original Pilipino Music in the 70’s, Lucio San Pedro’s works have imparted a great amount of influence to the artists that soon followed suit. With his undeniably most famous work which is Sa Ugoy ng Duyan, every student of an Art Appreciation class in the Philippines would remember the great artist because of this wonderful musical piece. The maestro’s main concern during his time was what will make Filipino music distinct and different. Given his educational attainment and experiences abroad, he was able to harness his talent and skill in music which allowed him to discover the great potential of the Filipino artist. Integrating the cultural dynamism and inherent nationalism of Filipinos, he was able to infuse the rich influence of the different folk songs of the Filipino culture into the music he has crafted so beautifully and innovatively. With his creative nationalism philosophy, he was able to encourage artists to express nationalism through the creative use of folk songs. As Lucio San Pedro would......

Words: 444 - Pages: 2

Free Essay

Filipino Helpers in Hong Kong

...Filipinos helpers in Hong Kong are at the risk of being maltreated Introduction Castillo Clariza Avenales who was in her age of 33, had her right thumb being chopped by her male employer after she reported his sexual misconduct to his wife last year. She was not the first one experienced such an unfortunate incident. Hong Kong, which comes to the top rank in world domestic labor employment, has long been seen as somewhere nearby to earn good salaries for better livings by the Filipinos. However, these people might place themselves under the danger of being abused in this workplace. In a 2001 survey conducted by the Hong Kong Human Rights Monitor which is a shadow committee of the United Nations, 1000 maids out of 2500 claimed they were physically abused while 175 of them said they were either harassed or raped. (Stafford, 2001, p. 5) This number was underestimated, according to the Hong Kong Overseas Maid-Employer Association dean, since it was not precise and scientific enough as the police figures which the authorities never revealed. It is actually not uncommon to see Filipinos getting involved in discrimination, unfair treatments, and even violence. Discrimination, unfair treatments, abuses and violence Gatmaytan (1997) stated that “Filipinas are imported by other countries for jobs their own citizens will not perform and for wages domestic citizens would not accept,” (p. 247) which is very true. In Hong Kong, Filipinos are receiving salaries that two times or...

Words: 1483 - Pages: 6

Premium Essay

Filipino Honesty: Are You Still There?

...Filipino Honesty: Are You Still There? BALONDO, MICAELA M. CARIÑO, CLAUDETTE LOUISE V. CRUZ, RIZALINA J. REANDINO, ARGEL D. ROSALES, MA. KATRINA C. Submitted to Ms. Eleanor Sibal Professor in Society and Culture with Family Planning In partial requirements for the degree of BACHELOR IN SCIENCE IN PSYCHOLOGY March 2014 TABLE OF CONTENTS I. Introduction A. Background of the study………………………………………………………………………………………………….. B. Purpose of the study……………………………………………………………………………………………………….. C. Significance of the study………………………………………………………………………………………………….. D. Scope and Limitation…..………………………………………………………………………………………………….. II. Review of related Literature……………………………………………………………………………………………………….. III. Methodology……………………………………………………………………………………………………………………………. IV. Results and Discussions A. Description of the subject……………………………………………………………………………………………….. V. Conclusions and Recommendations…………………………………………………………………………………………… Bibliography………………………………………………………………………………………………………………………………….. Appendix………………………………………………………………………………………………………………………………………. CHAPTER I Introduction This dissertation aims to document the prevalence or presence of honesty among Filipino, which will be represented by the PLM community. Background As defined, honesty refers to a facet of moral character and connotes positive and virtuous attributes such as integrity, truthfulness, and straightforwardness, including straightforwardness of conduct, along......

Words: 3254 - Pages: 14

Premium Essay

Filipino Amahs in Hong Kong

...the Philippines and Hong Kong. Managing children in HK households In Hong Kong, Filipino maids make up 3% of the population. They are especially common amongst families who prefer an English speaking maid. Hong Kong people utilize maids for household management and supervision of the children while both parents have full time jobs. In many situations, the maids will spend far more time with the children than both the parents. Thus, the management of children in Hong Kong is highly related to the amah in the family. There are certain requirements of maids before employment in Hong Kong: * 2/3 Weeks training of Chinese household management * Experience in managing children As most of employers are busy at work, the maid becomes a critical part in the family in taking care of the children during daytime. From school activities to playground, the maid has full responsibility to take care of the children. Management of Children in Philippines: Most of the population in Phillipines do not have maids. In the case where the mother is a maid in Hong Kong, then the grandparents or the father need to shoulder the responsibility of taking care of the children. Differences: In this part we analyze how the maid manages the children of her employer in Hong Kong, and how it would be different if she were managing her own children in the Philippines. In terms of the Filipino maid, we found two main differences. The first one is role shift. Whilst in Hong......

Words: 829 - Pages: 4

Free Essay

Employment of Overseas Filipino Workers

...Employment of Overseas Filipino Workers (OFWs) and its Implications on the Academic Performance of Their Children Nemesia Karen E. Arlan  affiliation not provided to SSRN Yasmina G. Wingo  affiliation not provided to SSRN Joeti Shrestha  Lyceum of the Philippines University - Graduate Studies August 10, 2008 Abstract:       This study attempts to analyze the impact of employment of Overseas Filipino Workers (OFWs) on the academic performance of their children. One specific goal for this study is to awaken, encourage and challenge the government through the Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) to formulate policies and programs (if none) as early as now and strengthen them if there are existing policies and programs in accordance to the needs of the respondents with the assistance and close collaboration of the International Organization for Migration (IOM). This study also seeks to generate awareness to the International Organization for Migration (IOM) regarding the above mentioned problem and in formulating better programs which would also assist distressed children with similar circumstances worldwide. This study is conducted to seek answers to the following questions:  1. What is the personal profile of the respondents as to sex, age, and personality traits? 2. What are the concerns faced by OFW children studying in universities within Intramuros? 3. What are the factors that affect the academic performance of OFW children in......

Words: 1183 - Pages: 5

Premium Essay

Implications of Taking Care of a Filipino Patient

...Herrera, Lei Dianne A. Uinversity of the Philippines – Manila College of Nursing Batch 2016 Implications of Taking Care of a Filipino Patient Communication and language play a vital role in establishing good connection between patients and their respective health care providers such as nurses. Mejico (2004) concluded that, “it is in their own mother tongue that a person can truly express his innermost sentiments, ideas, perceptions, and attitudes.” Relating it to class discussions, most Filipino students find it easier to learn and understand if the teacher considers a balanced use of the English language and the native language in explaining the lecture; the same is true for a patient-and-nurse relationship. It will be easier for a patient to express his sentiments if he uses the language he naturally speaks. At the same time, the nurse can precisely understand the patient’s concerns if she naturally uses the same language as well. It is through effective communication that a patient can openly speak of his difficulties and physical complaints for the nurse to precisely interpret the situation and render appropriate medical action. This concept is true for the patient to comprehend the nurse’s instruction or advice in return. A clear and constant communication will only be possible if both the patient and his nurse understand and speak a common language. According to Wilson and Billones (1994), ethnic identity is an important factor in rendering......

Words: 685 - Pages: 3

Free Essay

Korean Culture Invasion: L Positive and Negative Influences on Filipinos

...BHC EDUCATIONAL INSTITUTION, INC. KOREAN CULTURE INVASION POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCES ON FILIPINOS A Research Paper Presented to Mrs. Rhea Jane Serrano-Manalo In Partial Fulfillment of the Requirement in English IV Presented by: Angelica C. Perlas March 2013 ABSTRACT The aim of this study is to give the positive and negative effects of Hallyu or Korean Wave to the Filipino lifestyle. The researcher aimed to analyze the gathered information from articles, theses and other published work. The method used in this study is the descriptive method of research. The researcher gathered information from published articles like K-pop Domination: Good or Bad Influence?, Filipinos Get Hooked on K-Pop Craze, Korean Dramas, Kpop Helped Reshape Philippine TV, Music, Korean Culture in the Philippines, Korean Lifestyle, Korean Wave Hits the Shore of the Philippines, Koreanovela and its Reception among Filipino Audience, Korean ‘Hallyu’ and the Pinoy Invasion, and By Design: A Look at Korea’s Fashion Industry. The researcher concluded that although some benefits of Hallyu contribute to Filipinos eagerness of developing their own culture, there is still a need for Filipinos to control themselves from patronizing the foreign world. 1 ACKNOWLEDGMENT This term paper entitled KOREAN CULTURE INVASION: POSITIVE AND NEGATIVE INFLUENCES ON FILIPINOS was done properly, not only through the efforts of the researcher but also through the efforts of other people who helped......

Words: 3078 - Pages: 13

Premium Essay

Poor Learning Abilities of Selected Second Year Students Due to Neglected Filipino/Christian Values

...CHAPTER I THE PROBLEM AND ITS BACKGROUND Introduction Education is the action or process of educating or being educated. But being educated not only means that you have learned all the knowledge you may need to succeed in life. There are factors that define success, acquiring all the learning and knowledge we may need and of course having the right attitude and proper values in facing all the challenges that we may encounter in life. Family is the basic unit of the society, our first school, our first teacher where in we obtained the foundation of our learning. At our early age, our parents never taught us the figures of speech or even idioms; they never tell us the law of gravity or even the logic behind of the law of supply and demand; they did not teach us to find the x and y in math. Instead, the first thing they taught us is how to pray, kissing the hand of elders (Pagmamano) which is sign of being respectful and how to be good with others through giving (generosity). The family is the place where we can have the best learning and that is being a good person. Besides the family, the school is another social unit that gives values education among children. Parents entrust their children to the school to perform significant tasks of developing children's potential to prepare them for active participation in the future. The teacher is the most important element in the educational success of the child in school. But as the child grows in all aspects, changes......

Words: 4132 - Pages: 17

Premium Essay

The Puzzle of the Filipino Laborer: Pinoys Most Preferred Labor Force Abroad, but Productivity in Rp Low

...Case Study: The puzzle of the Filipino Laborer: Pinoys most preferred labor force abroad, but productivity in RP Low To be able to solve the puzzle, I would like to look at Pinoy as a product. And I would like to treat the Republic of the Philippines, Head of Department Education as the Operation Manager (OM). The objective of the operation manager is to be able to develop set of activities that creates value in the form of goods and service by transforming inputs and outputs. Now in order for the operations manager to achieve its purpose OM has to look and define where the government would like to focus? Differentiation, rapid response or low costs and then OM needs to check the 10 decisions that he needs to make. First are the goods and service designs. OM needs to assess what can the government offer to the local market and to the international market? OM has to look at the current businesses in the country and in the international market and the demands in the next 5, 10 years and so. When the OM has all the relevant information (competence needed in the market etc) then OM needs to summarize and build up his priority (using the house of quality tool) and proceed to next step/consideration. After doing this activity the OM should be able to answer and give the public advice on what skills or education they need in the next 5 to 10 years e.g IT related courses, Hospitality, Business or any other Technical Courses and info similar to life cycle of these......

Words: 711 - Pages: 3