Free Essay

Filipino

In: Social Issues

Submitted By krizha
Words 373
Pages 2
Transcript of PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL
PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL
Tekstong Pang-Akademik
Ang Tekstong pang akademik ay ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan at lumilinang sa ating kaisipan upang mapahusay ang ating kaalaman
MGA TEKSTO SA AGHAM PANLIPUNAN
Ang mga Agham Panlipunan ay isang pangkat ng ma disiplinang akademiko sa pinagpaaralan ang mga aspeto ng tao sa mundo nag bibigay din sa paggamit ng kaparaang agham at mahigpit na mga pamantayan ng ebidensiya sa pag-aaral ng sangkatauhan.
Pabasa ng Tekstong Propesyonal
TEKSTONG SA TEKNOLOHIYA
MGA TEKSTONG SA AGHAM ,TEKNOLOHIYA AT MATEMATIKA
TEKSTO SA AGHAM
Pagbasa at Pagsulat
TEKSTO?
Ang Teksto ay isang babasahin na puno ng mga ideya ng ibat-ibang tao at impormasyon
HALIMBAWA NG MGA TEKSTO TUNGKOL SA
Agham Panlipunan
Kasaysayan Ekonominks Sosyolohiya At iba pa
.Ay tumutukoy sa mga tekstong may kinalaman sa propesyon o kursong kinuha ng isang mag-aaral sa kolehiyo o pamantasan.
Kaugnay dito ang tekstong pang Medisina Abogasya Inhinyera Edukasyon Narsing Computer courses
TEKSTONG PROPESYONAL
Ito ay ang pag-aaral sa mga bagay o ebidensya, proseso kung saan ito nag mula. Ang tekstong ito ay patungkol sa mga teknolohiyang -nakakatulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao upang mapadali.
MATEMATIKA
1 + 4+ 3
TEKSTONG HUMANIDADES
Ilan sa mga halimbawa ng mga disiplina na may kaugnayan sa humanidades ang mga pag-aaral ng mga sinauna at makabagong mga wika, panitikan, kasaysayan, pilosopiya, pananampalataya, biswal na sining (napagmamasdang sining), at mga sining na isinasagawa (performing arts, kung saan kasama ang musika.) Karagdagan dito ang mga paksang paminsan-minsan nauugnay sa mga araling pantao: tulad ng antropolohiya, at mga pag-aaral pampook (area studies), bagaman itinuturing ang mga ito bilang mga agham panlipunan. Tinatawag na mga humanista o "maka-pantao" (iba mula sa salitang makatao) ang mga dalubhasang nag-aaral ng mga araling pantao. Sa sining, kasama rito ang pagpipinta at paglililok, maging ang mga pagtatanghal sa teatro, mga sayaw, panitikan, at sining pangwika
- Ang mga tekstong pang humanidades ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa mga sining na biswal tulad ng musika, arkitektura, pintura, sayaw, dula at panitikan. Sa pamamagitan ng mga tekstong ito, naipapahayag ng sumulat ang kanyang nadarama, adhikain, pangarap, pag-asa, o pangamba.

Similar Documents

Free Essay

Filipino

...Compact(Sanduguan atSpolarium.Dahil sa mga larawan iguhit niya, si juan ay pinaghinalaang kasapi sa kilusang bumabaka sa pamahalaan. Noong 1896,siya at ang kapatid na si Antonio Luna ay hinuli at ibinilanggo sa Fort Santiago sa hinalang kasapi sila ng katipunan. Taong 1897,si juan ay pinalaya at agad na nagbalik sa espanya uparing lakarin ang paglaya ng kaniyang kapatid na si Antonio. Matapos niyang maglakbay sa ibat ibang lugar sa silangan,inabot siya ng matinding karamdaman na kumitil sa kaniyang bhay noong ika-7 ng disyembre ,taong 1899. ANDRES BONIFACIO (1863-1897) PROJECT IN REASEARCH NAME:Patricia Nicole A. Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Teacher:Mrs.Revere Proyekto Sa Filipino NAME:Patricia Nicole Pato Date:August 29,2012 Sec&Gr:7-Nitrogen Guro:Bb.Blanco...

Words: 267 - Pages: 2

Free Essay

Filipino

...Portfolio sa Filipino 2 Name: Yr. / sec.: Prof: Yunit IV Talumpati * Ang talumpati ay isang maayos na pagpapahayag ng kaisipan sa paraang pasalita. Ang layunin nito ay makapagharap o makapaglahad ng patakaran o simulain o dili kaya ay makapang-akit ng nakikinig tungo sa isang kapasyahan. Naglalayon itong mapakilos ang mga nakikinig sa isang simulain o adhikain. Ang Talumpati ay binibigkas sa harap ng mga tapakinig, maaaring sa isang kapulungan. * Iba’t ibang uri ng Talumpati: 1. Impromptu – ito ay biglaang talumpati na binibigkas pamamaraan na maaaring gamiting gabay sa pagbigkas ng biglaang talumpati. Ibinibigay rito ang paksa sa oras na mismo ng pagsasalita. 2. Isinaulong talumpati – sa bahaging ito ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati. Samakatwid, may paghahanda na sa ganitong tipo ng pagtatalumpati at kailangang memoryado o saulado ang pyesa bago bigkasin ang talumpati. 3. Pagbasa ng papel sa panayam o kumperensya- makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa kumperensya. Ang pag-oorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas/kongklusyon ay dapat na magkakaugnay at may kaisahan. Parte ng talumpati A. Panimula * pagbati * pagbukas ng paksa B. Paglalahad * ipaliwanag ang paksa C. Paninindigan * mga ebidensiya ng nagtatalumpati D. Pamimitawan * pangwakas na bati Mga kasangkapan ng tagapagsalita o mananalumpati 1. Tinig ...

Words: 2105 - Pages: 9

Free Essay

Filipino

...sa atin ay di bihayas magsalita nito, ngunit nararapat lamang na ito ay bigyang pansin nating mga mamamayang Pilipino. Ang Pilipinas ay ating sariling bayan, bayan na nilikha ng Dyos para sa ating lahat, nararapat itong ingatan, alagaan at maipagmalaki. Marapat muna nating pagaralan at bigyang tuon ang ating sariling wika, bago natin bigyang pansin ang wika ng iba’t ibang bansa bagkos ito ay sumasalamin sa ating pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Ang mga Pilipino ay tunay ngang kagilagilalas pagdating sa karunungan. Napapatunayan ito ng maraming magaaral di lamang rito sa Notre Dame of Greater Manila kundi maging sa iba pang mga paaralan. Ngunit ikaw, oo ikaw, alam mo ba sa sarili mo kung ano ang tunay na kahulugan ng wikang Filipino? Base sa iyong pagsusuri at nalalaman, maipagmamalaki mo nga ba ang iyong sariling wika? Marahil oo ang iyong sagot, tama ka! lahat tayo, partikyular na ang mga Pilipino, nararapat nating ipagmalaki ang Wikang ito. Para sa akin nararapat lamang ito dahil marami nang mga Pilipino ang naipakita ang kahusayan at naipagmamalaki ang Karunungan hindi lamang sa bansang Pilipinas kundi maging sa iba’t ibang bansa, konsepto, at at kasaysayan. Bawat saloobin at bawat talento ay maituturing mong yaman sa iyong sarili, dahil sa konseptong iyon maipapakita mo na ang karunungan at kahusayan na iyong taglay, at ikaw, alam mo sa iyong sarili na kaya mo itong ipagmalaki dahil sa iyong kahusayan. Ikaw? Paano ka napunta sa iyong kinalalagyan ngayon?......

Words: 438 - Pages: 2

Free Essay

Filipino

...FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA INTRODUKSYON Ayon kay Barker at Barker, ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan nito ang ating kultura ar mgfa tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika ay naibabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay......

Words: 3854 - Pages: 16

Free Essay

Filipino

...PY 10 Filipino EP E D C O Modyul para sa Mag-aaral D Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan at pamantasan. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng inyong mga puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. ng kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at Kagawaran ng Edukasyon sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, Republika ng Pilipinas kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying – without written permission from the DepEd Central Office. First Edition, 2015. EP E D C O PY Filipino – Ikasampung Baitang Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 Isinasaad ng Batas Republika 8293, seksiyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito’y pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng......

Words: 47092 - Pages: 189

Free Essay

Filipino

...”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” Ipinasa nina: De Leon, Kitt Idelle Y. Ramos, Ricel A. Sumalinog, Decerie G. ACT12D Ipinasa kay: Mr. Robert Lovendino Instruktor PAUNANG SALITA Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong papel na ito pinamagatang ”ANG EPEKTO NG PANINIGARILYO SA MGA MAG-AARAL NG ACLC COLLEGE OF APALIT PARTIKULAR SA DEPARTAMENTO NG BSIT” ay inihanda at hinarap ng mananaliksik mula sa sekyon ACT12D ACLC College of Apalit. Inaasahan naming na ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga estudyanteng sangkot sa isinagawa naming pag-aaral, at inaasahan din namen na naisagawa namen ng maayos ang aming tungkulin bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino,Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. PASASALAMAT Buong-puso naming pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo ng pamanahong-papel na ito, ang aming minamahal na guro sa Filipino Ginoong Robert Lovendino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aming pag-aaral, sa pag-uudyok sa amin na mapaganda at maisagawa ng wasto an gaming pananaliksik; sa mga awtor, editor, at mananaliksik na aming pinagkuhanan ng mahahalagang impormasyon sa mga kabanata ng pamanahong papel na ito,- sa mga responsente, sa makatotohanang pagsagot, at pagpapakita......

Words: 4342 - Pages: 18

Free Essay

Filipino

...Kabanata III - Kalikasan ng Wikang Filipino A. Kalikasan at Istraktura ng Wikang Filipino Bilang Panimulang pagkilala sa istruktura ng isang wika, mahalagang maging pamilyar sa taglay nitong ponolohiya o palatunugan , agham ng mga tunog sa isang wika, kasama ang pag-aaral ng histori at mga teorya ng mga pagbabago ng tunog sa isang partikular na wikab o isa dalawa o hiit pang magkakaugnay na mga wika (Webster,1990). B. Ponolohiya Ang ponema ay tumutukoy sa mga makahulugang tunog ng isang wika. Ang makaagham na pag-aaral nito ay tinatawag namang ponolohiya. Bawat wika sa daigdig ay binubuo ng set ng mga tunog na may kani-kaniyang dami o bilang. . Bigkasin ang ss na may magkaibang tunog: a. Dumating na ang Pangulo b. Dumating na ang Pangulo ? c. Ako. d. Ako ? Bigkasin ang ss. Lagyan ng diinang nakasulat sa malaking titik: a. TUbo vs. tuBO b. PIto vs piTO c. SAya vs saYA d. MagsaSAka vs magsasaKA Bigkasin din ang mga ss. Huminto naman kapag nakita ang #: a. Hindi puti# b. Hindi# puti# c. si Mark Anthony# at ako# d. Si Mark# Anthony# at ako# e. Kuya# Germs... f. kuya Germs#... g. Doc# Juan Paulo# ang aking pangalan# h. Doc Juan# paulo ang aking pangalan# i. Doc Juan Paulo# ang aking pangalan# j. Hindi# ako ang may kasalanan# k. Hindi ako# ang m,ay kasalanan# C.Morpolohiya Tumutukoy ang morpolohiya sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang yunit ng isang salita o morpema. Ang morpema ay maaring isang ponema. halimbawa nito......

Words: 970 - Pages: 4

Free Essay

The Resiliency of a Filipino

...of a Filipino by William G. Bacani B : Filipino is resilient G : Since time immemorial, we are tested by countless calamities; volcanic eruptions, devastating earthquakes and lahar flows, super typhoons, flash floods and landslides. B : Victoriously, we surmounted these ordeals and pains, beyond imagination of the human race G : Instant death of our loved ones, claimed by transportation mishaps and natural disasters. Thousands also die in hunger and malnutrition. All : Including ambushes and endless wars in Mindanao. They trampled our basic human rights, such as the right to live G (solo) : I lost my loving husband, who didn't want to join Abu Sayyaf. G (solo) : I lost my only son, who opted to become a military man. G : We lost our innocent children and women, we lost our homes and properties. B : Survivors are Filipinos. The wrath of nature and cruel destiny may steal everything from us. B (solo) : Wealth, properties, and family All : But the Filipinos never give up B : For us we are continuously scourged by the test of time. The spirit to survive and to bounce back remains undefeated All : I'm as pliant as a bamboo for I'm a man of Earth G : My hair may all be blown away by the winds B : And my legs may be crippled by the smash of waves All : But I will stand and pick up the shattered pieces of myself and continue to live B : Resolute to survive, clothed with an inspiration to live, not only for my family but also for my beloved country All : Filipinos......

Words: 499 - Pages: 2

Premium Essay

Miseducation of Filipinos

...about the history and relationship between the Americans and the Filipinos upon reading this paper. It is quite intriguing what the main reasons really were for Americans in taking power over the Philippines. Was it for the good of the Filipinos or the Americans’ good? Whatever it was, they succeeded in almost every aspect of conquering the land because they knew the most effective way to subjugate the minds is by controlling their education. They created a new generation of good colonials, the “unFilipino” Filipinos. The indigenous ways of life of Filipinos had been changed to the American way of life. The Americans insisted on creating a “carbon-copy” of themselves in Filipinos through the imposition of their language in their education. I went to elementary and high school in the Philippines, and I know for a fact they used both English and Tagalog as the media of teaching. In the long run, I think this resulted in both positive and negative ways — positively, because I was uprooted to the U.S. and I was able to communicate with others, and negatively, because as I have just realized, I feel the “impediment” in my thought process because I cannot think consistently in one language.  NATIONALISM IN EDUCATION To have nationalism, Filipino must understand their Filipino culture on discipline, to have a unity in pursuing well-organized educational leaders that nationalism is important in education. Filipino must practice etiquette in education to pursue a goal. NEW......

Words: 292 - Pages: 2

Premium Essay

The Miseducation of the Filipino

... Prof. Villar REACTION PAPER The Miseducation of the Filipino By Prof. Renato Constantino On the content, it’s really not a waste of time reading the article, you will learn not only new vocabulary but also your eyes will be opened to a fact that has long existed in which our eyes are just so blinded to see, because we are just so pre-occupied with the idea that the Americans are totally of help. But then again, we must remember that the world is created with symmetry, that in every evil, there’s goodness, and that in the presence of advantage, there’s a disadvantage. According to the article, it seems that foreigners, especially the Americans influence us in different ways. They sway us in terms of speech, sense of style and clothing, food we eat, the movies we watch and even how we think and decide. And for that, I can say that our minds are somewhat manipulated by the Western culture and thus, we think and act as if we were like them. I agree with Renato Constantino's statement in which I would quote "Education is a vital weapon of people striving for economic emancipation, political independence and cultural renaissance." One must be aware of the country's problems, understand the solution and be caring and courageous enough to work and sacrifice for our country's salvation. We Filipinos must work hand in hand to achieve one goal. Compared to US, our country is still in the process of improvisation or...

Words: 845 - Pages: 4

Premium Essay

Miseducation of Filipinos

...Miseducation of the Filipinos” gives me an impression that there’s much more to what we see in these days about the educational system in the Philippines. There are many concepts presented by the author that has been taken for granted by the leaders, curriculum planners and other key players in the education system in the country. It is evident that no educator has come up with an educational system that is nationalist. The author emphasizes in the essay that the educational system is patterned in the American educational system which worked in the beginning. But in the end, after we gain our own independence, the context of the educational system no longer worked because it is good only for American framework. Filipinos were conquered by the Americans through education. Constantino reiterated that capturing the mind is the best means of conquest. Thus, Filipinos were educated by the Americans to become good colonials. Filipinos were taught to write, read, speak in English; Filipinos became literate, but were brain washed and became strangers to their native land; to the culture and history of their own country. Education was established based on the American framework by the Americans not just for the purpose of educating the Filipinos but also to preserve and control their control to our country. Filipinos were disoriented to their nationalist goals because they had to become good colonials. The use of English as medium of instruction caused division among the Filipinos;......

Words: 786 - Pages: 4

Premium Essay

Filipino Psychology

...3/28/16 Suzette Marianne A. Umbac BSPSYCH-3 Filipino Psychology: Final Exam 1. Enumerate and discuss the different Pinoy Management theories/styles. Management by Kayod (Realistic) Managers that are rational thinkers. They solve problems right away or they would at least cut down the problem into a manageable size if the problem cannot be solved right away. When it comes to decision making, they wouldn’t wait for the information to come in, they decide based on experiences, common sense, and instinct. These managers also know very well on how to make use of the resources that they have to reach the goal set by the employer. Management by Libro (Idealistic) Managers in this area are very planning and process oriented. They solve problems by reflecting on them first before taking any action, then brings in the analysis of the problem that they believe in fact. Since they are process-oriented and want to make sure that everything in their plan would work smoothly. In most cases, they have a system of their own, believes in the rules they set and won’t change them easily. Management by Lusot (Opportunist) Managers who are opportunists have no principles, or they change their principles according to the situation. They have strong faith in money and power but not in people, and they lack the sense of loyalty. Once their padrino is no longer in power, they would terminate the relationship with him and look for another one. When it comes to decision making, they......

Words: 2013 - Pages: 9

Premium Essay

First Filipino

...THE FIRST FILIPINO Republie of the Philippines Department of Education & Culture NATIONAL HISTORICAL COMMISSION Manila FERDINAND E. MARCOS President Republic of the Philippines JUAN L. MANUEL Secretary of Education & Culture ESTEBAN A. DE OCAMPO Chairman DOMINGO ABELLA Member HORACIO DE LA COSTA, S. J. Member GODOFREDO L. ALCASID Ex-Oficio Member TEODORO A. AGONCILLO Member EMILIO AGUILAR CRUZ Member SERAFIN D. QUIASON Ex-Oficio Member FLORDELIZA K. MILITANTE Exccutive Director RAMON G. CONCEPCION Chief, Administrative Division BELEN V. FORTU Chief, Budget & Fiscal Division JOSE C. DAYRIT Chief, Research & Publications Division AVELINA M. CASTAÑEDA Chief, Special & Commemorative Events Division ROSAURO G. UNTIVERO Historical Researcher & Editor EULOGIO M. LEAÑO Chief Historical Writer-Translator & Publications Officer GENEROSO M. ILANO Auditor JOSE RIZAL (1861-1896) THE FIRST FILIPINO A Biography of José Rizal by LEÓN Ma. GUERRERO with an introduction by CARLOS QUI R INO ( Awarded First Prize in the Rizal Biography Contest held under the auspices of the José Rizal National Centennial Commission in 1961) NATIONAL HISTORICAL COMMISSION Manila 1974 First Printing 1963 Second Printing 1965 Third Printing 1969 Fourth Printing 1971 Fifth Printing 1974 This Book is dedicated by the Author to the other Filipinos Speak of me as I am; nothing extenuate, Nor set down aught in malice, Shakespeare: °the/Lo. Paint my picture truly like me, and not flatter me at all ;......

Words: 203166 - Pages: 813

Premium Essay

Filipino Arts

...worthy to be talked about is Carlos “Botong” Francisco. Have you ever wondered how dragging it would be to study passed events from our history if there were no pictures? From Angono, Rizal, Francisco was a most distinguished practitioner of mural painting for many decades and best known for his historical pieces. He was one of the first Filipino modernists along with Galo Ocampo and Victorio C. Edades who broke away from Fernando Amorsolo's romanticism of Philippine scenes. To others, Francisco's art "is a prime example of linear painting where lines and contours appear like cutouts." Having been able to enroll under sir Rafael Dolor, I was able to open doors when it came to the art of painting. Before, lines were just lines to me. But if you put them together, it would create a masterpiece. Suddenly, my world was not just all about using the internet, hanging out with friends and the like. There was more to life than doing that. I would consume my time doing something insignificant while others like Botong delegated their time through painting. Their patience and love for art was truly admirable. A lot of men underestimate the capabilities of Filipinos. Nowadays, they only see our country as overpopulated and dirty. What they do not know is that we breed maestros and artists with different skills that could make the world stunned by these people from this side of the world, the pearl of the orient sea. Watching movies is my favorite pastime. They say that these shows are......

Words: 1303 - Pages: 6

Premium Essay

Miseducation of Filipinos

...democracy that through this tongue, the Filipinos would imbibe the American way of life which no distinction between rich and poor, which gives equal opportunities. English has created a barrier between monopolist of power and the people. English has become a status symbol while the native tongues look down. Because of their command of English, the mass has gotten used only half understanding what is said to them In English. They appreciate the sounds without knowing the sense. This is the barrier to democracy. Because of their language barrier, they are content to leave to their leaders. Impediments to thought A foreign language is an impediment to instruction. Instead of learning native tongue, a child has first to master and memorize its foreign tongue. A foreign tongue as a medium of instruction constitutes an impediment to learning and thinking. A student first has to master and construct new sounds, inflection, and sentence. The private sector Before WWII, public schools were superior to products of private schools in point of learning. Today, public schools are look down and only the poor send their children to these schools. 2 concomitant tendencies 1. commercialization of education 2. private owned and operated by foreigners Other: educational Media American films, comics, press services, fellowships in America have contributed almost total Americanization of our attitudes. Needed: Filipinos The education of the Filipino must be a Filipino Education. It must be......

Words: 288 - Pages: 2