Free Essay

Film and Music

In: Film and Music

Submitted By danbo
Words 869
Pages 4
מבחן במתמטיקה לכיתות ז' 1. חשבו: [pic]

2. חשבו: [pic]

3. נתונה תבנית המספר: [pic]
הציבו בתבנית [pic] וחשבו את ערכה.

4. הוסיפו את הסימן המתאים, או =:
10- (X - 4)____10- X -4 כתוב מהו ההפרש בין הערכים של התבניות:

א. 0 ב. 6 ג. 8 ד. 4

5. ספרת העשרות שלו היא 7 וספרת האחדות שלו היא 5. אם תעגלו אותו למאות תקבלו 600 מהו המספר?

6. יובל רוצה לקנות 7 חפיסות חטיפים. מחיר כל חפיסה הוא 3.10 ₪ . יש לו שטר של 20 ₪. האם יספיק לו הכסף? כן /לא הסבירו תשובתכם.

7. פתרו: 4 = 4x + 3(x-1)

תשובה:x = _________

8. נתונה המשוואה: 8(3x-6) = 3(8x-7)-27

מה הפתרון של המשוואה?

1. x = 8

2. x = 3

3. כל המספרים

4. קבוצה ריקה

9. פתרו:

[pic]

10. פתרו (מצאו את קבוצת האמת) : [pic]

תשובה: __________x =

11. מספר המחשבים בחדר אחד גדול פי 2 ממספר המחשבים בחדר השני. בשני החדרים יחד 42 מחשבים. מצאו את מספר המחשבים בכל חדר.

12. בכיתה יש 44 תלמידים. 75% מהם יצאו לטיול.

כמה תלמידים מהכיתה לא יצאו לטיול?

תשובה: _________________

13. דן קנה 4 ספרים ו- 8 מחברות. מחיר ספר עולה פי שלושה ממחיר מחברת. בסך הכל שילם דן 140 ₪. מהו המחיר של מחברת אחת?

א. 24 ₪. ב. 20 ₪. ג. 7 ₪. ד. 35 ₪.

14. על [pic] גינה שושנים על [pic] גינה שתלו וורדים ועל יתר השטח [pic] דונם שתלו דשא. מהו גודל השטח שתופסות השושנים?

15. דני רוצה לקנות משחק מחשב שמחירו 900 ₪. סבא נתן לו 1/3 ממחיר המשחק. הוריו נתנו לו עוד 50% ממחיר המשחק. אחיו נתן לו 100 ₪. האם יספיק לדני הכסף שקיבל לרכישת המחשב? כן/ לא הסבירו את תשובתכם.

16. בתמיסת סוכר יש מים וסוכר ביחס של 1:5.
בכוס אחת יש 120 גרם תמיסה.
כמה גרם סוכר יש בכוס?

17. לרועי יש גינה בעלת צורה המורכבת ממלבן ומשולש. מצאו את אורך הצלעות החסרות עפ"י הנתונים שבשרטוט, אם נתון שהיקפו 25 ס"מ.

מטלת חקר.

חברת אוטובוסים משכירה אוטובוס בתנאים הבאים:
אם מספר הנוסעים הוא 20, משלם כל נוסע 35 ₪.
על כל נוסע נוסף משלם כל אחד מהנוסעים חצי שקל פחות.

18. לאוטובוס עלו 21 נוסעים. כמה ישלם כל נוסע? _____________ אם יעלו לאוטובוס 22 נוסעים, כמה ישלם כל נוסע? __________ אם יעלו לאוטובוס 23 נוסעים, כמה ישלם כל נוסע? ____________

19. בנסיעה מסויימת כל נוסע שילם 30 ₪. כמה נוסעים היו באוטובוס?

20. אם יעלו לאוטובוס x נוסעים, כמה ישלם כל נוסע (כתוב תבנית מספר מתאימה) .

21. המחיר הנמוך ביותר שיכול נוסע לשלם באוטובוס הוא 20 ₪. מה המספר המירבי של נוסעים שיכולים לנסוע באוטובוס.

עיינו בדיאגרמת העמודות וענו על שאלות 22 - 24:
דני אוהב לאכול תפוחים.
הדיאגרמה הבאה מתארת את מספר התפוחים שאכל דני במשך ימי השבוע.

[pic]

22. באיזה יום אכל דני את מספר התפוחים הגדול ביותר? 1. א 2. ה 3. ג 4. שבת 5. תשובות 3 ו- 4 נכונות.

23. מהו מספר התפוחים שאכל דני במשך כל השבוע?

24. מצא את ממוצע מספר התפוחים שאכל דני ליום.

[pic]מבחן במתמטיקה לכיתות ז'

1. חישבו

+3 =[pic]( 15 – 9 ( 3 ) (

2. מה המספר החסר במשבצת: 10- = 2 · - 4) )

1. 1 2. 1- 3. 2 4. 5

3. חשבו: [pic]

תשובה:

4. נתונה תבנית המספר: a2 - 2b + 1 הציבו בתבנית a = -1 b = 1 וחשבו את ערכה הצבה: ערך התבנית:

5. נתון התרגיל: 18 · 88 קבעו מבלי לחשב איזה מבין האומדנים הבאים הוא קרוב יותר לתוצאה.

1. · 88 20 2. 18 · 90

6. פתרו (מצאו את קבוצת האמת) :

32 = 2(x + 3) + 14

תשובה: __________x =

7. פתרו את המשוואה (מצאו את קבוצת האמת): [pic]

8. מה פתרון המשוואה 21X -10 = 5(4X+2) + X

א. x = 0ב. x = 3 ג. קבוצה ריקה ד. כל המספרים

9. פתרו (מצאו את קבוצת האמת) :

תשובה: __________x =

10. פתרו את השאלה הבאה. רשמו את שלבי הפתרון :

מספר התלמידים בכיתה ז'1 גדול ב-2 ממספר התלמידים בכיתה ז'2.

בשתי הכיתות יחד יש 68 תלמידים. מצאו מהו מספר התלמידים בכל כיתה ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. עקרת בית קנתה 4 ק"ג עגבניות ו – 3 ק"ג תפוחים. מחיר ק"ג תפוחים גדול ב – 2 שקלים ממחיר ק"ג עגבניות. סה"כ שילמה עקרת הבית 27 שקלים. מה מחיר ק"ג עגבניות? ומה מחיר ק"ג תפוחים?

12. בכיתה 42 תלמידים ,היחס בין מספר הבנים לבנות 2:3. 3 בנים נעדרו. כמה בנים נשארו בכיתה ?

13. בארגז יש 30 תפוחים ו-20 אגסים. עופר לקח 20% מהתפוחים ודנה לקחה 50% מהאגסים.
כמה פירות נשארו בארגז?

14. ריבוע שאורך צלעו a ס"מ הוצמד למלבן שאורכי צלעותיו הם: a ס"מ ו- 2a ס"מ. נתון כי היקף הצורה הוא 24 ס"מ. 1. מה ערכו של a ? 2. מה שטח הצורה ?

15. בפארק אלכסנדר משכירים אופניים. עבור שעה השעה הראשונה גובים 25 ₪ ועבור כל שעה נוספת גובים 10 ₪. 1. כמה ישלם אדם שישכור אופניים לשעתיים? כתוב תרגיל מתאים.
______________________________________________________________
2. כמה ישלם אדם שישכור אופניים ל- 4 שעות? כתוב תרגיל מתאים.
______________________________________________________________
3. כמה ישלם אדם שישכור אופניים ל- x שעות? כתוב תבנית מספר מתאימה.
______________________________________________________________
4. לכמה שעות שכר אופניים אדם ששילם 95 ₪? כתוב תרגיל מתאים.
_____________________________________________________________

16. לפניך גרף המתאר את הטמפרטורה שנמדדה בכל שעות היממה.

[pic] ענה על השאלות הבאות:

א. באילו שעות היתה הטמפרטורה הגבוהה ביותר?

ב. בכמה השתנתה הטמפרטורה בין השעות 4 ל- 6 בבוקר?

ג. בין אילו שעות הטמפרטורה לא השתנתה?

בהצלחה.

-----------------------

2a

7

a

6

a

בהצלחה!!!

[pic]

Similar Documents

Free Essay

American Music Film

...the production company of most of these types of films from that time. These are some of the things that I found haven't changed during the time in which these films prospered. This week we watched two films, A Star is Born and The Bandwagon. Both of these films are backstage musicals from the 1950's. These are great examples to show how this type of movie has evolved and matured over time. All from plot, music, and character, we can see how these films changed. Some ways A Star is Born has matured since the creation of the backstage musical are apparent in looking at the plot, characters, and music. One example of this is in the plot. The plot talks about a man, James Mason who plays the character of Norman Maine, whose fame is fleeting meets this woman, Judy Garland who plays the character Vicki Lester/ Esther Blodgett who is just starting to get famous. They fall in love over time and it becomes very apparent that Norman develops an addiction to alcohol. He is shown drunk many times and it is ruining his life. This is the first time we see alcohol has been a plot device to move the story forward. Compared to a film like Footlight Parade or Easter Parade or even Top Hat alcohol never had such an influence on the plot of a film. The second example of how A Star is Born has matured the backstage musical is in the characters. One thing that is unique about this is that Judy Garland is the lead in this movie. These films are usually male driven. Another example of......

Words: 1335 - Pages: 6

Premium Essay

Film Review Essay: Sound of Music

...The Best Musical in the World “Do a deer a female deer, Re a drop of gold sun, Mi a name I call myself, Fa a long long way to run, So a needle pulling thread, La a note to follow So, Ti a drink with jam and bread, and that would bring us back to do, do, do, do.” The Sound of Music aired in the year 1965. It was set in Austria in the 1930’s. The movie is a biography, drama, family, musical, and a romance. There were three main actors in this film. The three were Julie Andrews (Maria), Christopher Plummer (Captain VonTrapp), and Eleanor Parker (The Baroness). The director was Robert Wise. Wise has directed other popular movies like West Side Story and Star Trek: The Motion Picture. The film won five Oscars, twelve awards, and had another eleven nominations. The Sound of Music has a four-star movie rating. The Sound of Music does a stupendous job of creating a cute love story mixed with a musical, has a very noticeable character development, is interesting and catchy, but it incorrectly portrays the true story behind the movie. The movie begins with Maria, a nun, living in an Austrian convent. Maria does not fit well into the nun life. She was sent to the VonTrapp’s to be a governess by her Mother Superior. When Maria arrives at the house, she finds the children to be very rude and unwelcoming. She finds the father as very strict and uptight. She then realizes that she needs to help this family come back together. After only a day the children begin to love Maria. Maria......

Words: 1687 - Pages: 7

Free Essay

Film Music

...Hundreds of CDs, a few dozen LPs and a couple of books on film music. Can this prepare me for a 4000 word essay on the development of film music in American cinema? You bet it can. The topic of the essay for the unit of study American Film and Hollywood in my US Studies course will be about the development of film music over the last century, but in particular how it just isn’t as good as it used to be, and there are people to blame for this, which I’ll get to further below. When you’re passionate about film music and you’ve been listening to the works of composers such as Jerry Goldsmith, John Williams, James Horner, John Barry, and many others from the so-called Silver Age of American cinema, you develop a certain taste and an in-built aural detector forms in your brain, connected to your ears, that makes you automatically know what separates a good film score from a bad one. Hell, even some bad film scores can have a sense of fun about them, even if they draw attention to themselves because film score aficionados are tuned into their siren-like abilities that lure us in to take notice and enjoy it for what it is. It may have a certain charm about it that makes it unique. Then you take a look back at the Golden Age film scores of Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Bernard Herrmann, Franz Waxman, Roy Webb, Alex North, Dimitri Tiomkin, and you realize that these guys were true musical artists working with an antagonistic studio system, but they delivered so many......

Words: 777 - Pages: 4

Free Essay

Writing an Essay on Film Music

...Hundreds of CDs, a few dozen LPs and a couple of books on film music. Can this prepare me for a 4000 word essay on the development of film music in American cinema? You bet it can. The topic of the essay for the unit of study American Film and Hollywood in my US Studies course will be about the development of film music over the last century, but in particular how it just isn’t as good as it used to be, and there are people to blame for this, which I’ll get to further below. When you’re passionate about film music and you’ve been listening to the works of composers such as Jerry Goldsmith, John Williams, James Horner, John Barry, and many others from the so-called Silver Age of American cinema, you develop a certain taste and an in-built aural detector forms in your brain, connected to your ears, that makes you automatically know what separates a good film score from a bad one. Hell, even some bad film scores can have a sense of fun about them, even if they draw attention to themselves because film score aficionados are tuned into their siren-like abilities that lure us in to take notice and enjoy it for what it is. It may have a certain charm about it that makes it unique. Then you take a look back at the Golden Age film scores of Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold, Bernard Herrmann, Franz Waxman, Roy Webb, Alex North, Dimitri Tiomkin, and you realize that these guys were true musical artists working with an antagonistic studio system, but they delivered so many......

Words: 747 - Pages: 3

Premium Essay

Film and Music

...FILM AND MUSIC So what is music? Well in a sense every sound produced from clapping two hands to slapping a person is music; The more recognized pundits define it as an arrangement of sounds in a pleasing sequence or combination to be sung; or played on instruments. Well who cares about music in a prolonged sense- music are something universal, something unique, and something which is soothing to our heart, our senses, which makes our nerves calm down- the effect is simply astonishing. Its like a web you have been caught in, a web of music, a web in which where ever you go you find music, music to touch your heart, to take you, in a sense, under its control. And why not- music tames the wildest beasts- even the critics have no answer to that Music is of many types- rock, jazz, classical raga, pop, flat, country, chamber, folk- yes folk is there too. Every community has some sort of traditional music to suit their rhythm. Then there is classical music that portrays the life's culture and tradition, rock music that tends to shake you up, and several other types of music that are all a pure bliss to the soul. Music has very deep roots in the history of humankind. It is as ancient as verbal language. Man produced various sounds- frightening of course- to scare off the savage beasts of the wild. He soon enough learnt that striking of stones produces sound, the gush of the falling water gives sound, animals and birds produce sound and even lightning with rainstorm produces......

Words: 268 - Pages: 2

Premium Essay

Music and Film

...all day, I didn't really have time to post something. Well I would if I wasn't watching Schindler's List again, but when the mood strikes, one should watch that film. So here is an essay that I wrote a couple of months ago for school, which is all about film piracy and why I'm against it. The essay managed to get an extremely high excellence. See how different my writing is when I'm at school compared to when I'm blogging (if I seem to be over-exaggerating a lot this is because I'm just trying to get my point across, as I am supposed to be writing this essay for a 'school magazine'): In 1927, the first sound movie, called The Jazz Singer, was made. After years of silence on film, finally someone had successfully combined talking and music with what was happening on screen. This was the first of many cinematic milestones achieved through advancing technology. Since then there have been several introductions: Technicolour, Cinemascope, 3D, and even a brief trial with Aromascope...all of these opportunities used to try make cinema-going a more involving experience. However, advancing technology has also had a negative effect on the film industry. Since videos have become a form of watching a movie, film piracy has slowly become a huge problem, but even more so since the internet has become more powerful. Internet film piracy has become a global epidemic. As internet usage has expanded and there is now a lot more space to download and share files, pirates have been using this......

Words: 655 - Pages: 3

Free Essay

Music Licensing for Film

...Chris P. Tracks for My Film 1. Empire State of Mind * Song Writers- Augello-Cook Alicia J, Carter Shawn C, Hunte Angela Ann, Keyes Bert, Robinson Sylvia, Sewell Janet Andrea, Shuckburgh Alexander William * The Music Publisher- J Sewell Publishing * The Identifying Code- 880387557 * Registered P.R.O’s- ASCAP, BMI, SESAC, PRS * Artist- Jay-z, Alicia Keys * Atlantic Records 2. My Apocalypse * Song Writers- Hammet Kirk L, Hetfield James Alan, Trujillo Robert, Ulrich Laris * Music Publisher- Creeping Death Metal * The identifying Code- 730912840 * Registered P.R.O- ASCAP * Artist- Metallica * Warner Bro’s 3. Welcome to the Black Parade * Song Writers- Bryar Robert C, Iero Frank, Toro Raymond, Way Gerard Arthur, Way Michael James * Music Publisher- Blow the Doors off ChicagoMusic * The Identifying Code- 530793581 * Registered P.R.O’s- ASCAP, BMI * Artist- My Chemical Romance * Reprise Reecords 4. Paparazzi * Song Writers- Fusari Robert D, Germanotta Stefani J, * Music Publishers- House Of GaGa Publishing, Sony/ATV Songs * The identifying code- 9902143 * Registered P.R.O’s- BMI, ASCAP * Artist- Lady GaGa * Interscope Records 5. Gimme Shelter * Song Writers- Jagger Michael Phillip, Richard Keith, * Music Publishers- ABKCO Music Inc. * The Identifying Code- 469085 * Registered P.R.O’s- BMI * Artist-Rolling Stones * Decca Records 6.......

Words: 336 - Pages: 2

Premium Essay

Music and Film

...Human sexuality final study guide--------------------------Dylan Nguyen Please feel free to pass to you friends if it could help. Chapter 9--- Birth Zygote: upon successful fertilization, the DNA of the man’s sperm and the woman’s ovum join together, and a new organism, combining the genetic material of both, is created. Within hours, this organism, now called the ZYGOTE (P336)-A fertilized ovum (or egg) moving down the fallopian tube. Then it divided into 2-4-8 and so on, travel down the fallopian tube to the uterus in 2 to 4 days. –HCG (human chorionic gonadotropin) increase in woman body, enable to determine of pregnancy through urine. Within two weeks the test is more reliable. Conception may occur, however woman is not yet pregnant because zygote have not yet implant into the lining of the uterus. During conception do not use alcohol/other drugs/take prenatal vitamin that contain FOLIC ACID ( an important B-vitamin for fetal development)-no smoking, drug use, health life style before conception occurs. Blastocyst: 400-500 fertility cycles in an average woman’s fertile lifetime.—if no pregnancy occur the: progesterone and estrogen level diminish ( during second half of woman cycle). Blood flow decreases to uterus, shed of linning. If fertilization occur: thickening of uterus wall, about 4 day after fertilization the Zygote enter the wall, consist of approximately 90 cells surrounding a fluid-filled core. It is called BLASTOCYST On 6-7 days, endometrium lining......

Words: 1207 - Pages: 5

Free Essay

A Brief History of Music in Film

...History of Music in Film Going to the movies is one of America’s top favorite pass times; and no movie-going experience would be complete without the accompanying sound tracks. The music in movies often heightens the suspense and deepens the drama. The right background music can make us fall in love with a character, be terrified of the villain, or even adore an unlikely hero. Starting with Silent films and continuing until today, music has been an important part in the movie industry. In the beginning, movies had no sound and eventually the studios figured out they needed something for their movies to be more entertaining. Very quickly they figured out music would supplement and go along well with the action on the screen. Music has always been able to affect people emotionally, so it made a perfect accompaniment for movies. In the early theaters, pianos quickly became a well-recognized fixture. Organs quickly followed and music became a permanent part of the movie-going experience. At first, it was up to musicians to choose what music they would play during the films; but the music still didn’t have a true designated purpose, other than used as filler. Eventually the studios began producing music for the musicians that was more suitable for the film. The music became more and more specialized based on what the studio wanted, until music was specifically written for each film. In fact, Charlie Chaplin composed his own music for some of his films.......

Words: 3299 - Pages: 14

Free Essay

Music & Film 468

...1. The three basic types of music heard in original scores during the silent film era, were adaptations, newly composed music, and arrangements. Adaptations of classical works are usually used in action and dramatic scenes and involve borrowing of a substantial portion of an existing composition for use in a film score. In The Birth of a Nation an example of adaptations was when a composition by Mozart was used for a scene that showed Lincoln’s assassination as well as for the ending of the entire movie. These music was used to portray the tension and violence in these scenes. Adaptations are the most prominent in the film. This type of music is meant to be very recognizable as well as well as true to the original piece. Newly composed music is music that is created to reflect themes that are highly specific to the storyline of the film. This new music is original and is created for the film. D.W. Griffith uses this time of music to create themes that run throughout the story and attach to specific characters and their role in the film. Themes can be altered throughout the film to reflect a change in the story or the mood. Arrangements are a new form of a previously composed melody. In an arrangement the film composer borrows the just the melody from a classic and creates an almost entirely new sound. In The Birth of a Nation, arrangements of well-known melodies are used to stir up emotions. Southern songs such as “Maryland, My Maryland”, “Old Folks at Home”, and “Dixie”......

Words: 546 - Pages: 3

Free Essay

A Brief History of Film Music

...Charlie Chaplin composed his own music for City Lights (1931), Modern Times (1936) and Limelight (1952). That was the exception, and few film-makers would imitate him. He wasn't clear at all whose job was to score the soundtracks. German cabaret pianist Friedrich Hollaender scored Josef von Sternberg's Der Blaue Engel/ The Blue Angel (1930), which included Marlene Dietrich's signature tune Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe Eingestellt/ Falling In Love Again. Von Sternberg kept changing musicians: Karl Hajos scored Morocco (1930) and Franke Harling Shangai Express (1932) and The Scarlet Empress (1934). In the 1930s, after a few years of experimentation, scoring film soundtracks became an art in earnest thanks to a small group of foreign-born musicians, first and foremost two Austrian-born and classically-trained composers. Erich-Wolfgang Korngold's coined a lush, overwhelming, operatic style with Michael Curtiz's Captain Blood (1935) and especially The Adventures of Robin Hood (1938) and The Sea Hawk (1940), as well as Charles Gerhardt's Anthony Adverse (1936) and Sam Wood's Kings Row (1942). Max Steiner explored many different moods, sensational in Ernest Schoedsack's King Kong (1933), one of the first soundtracks to rely heavily on sound effects, pathetic in Victor Fleming's Gone With The Wind (1939), including Tara and countless references to traditional songs, exotic in Michael Curtiz's Casablanca (1942), melodramatic in Irving Rapper's Now Voyager (1942),......

Words: 3224 - Pages: 13

Premium Essay

Music and Film

...1) Describe the three basic types of music heard in original scores during the silent film era and cites specific examples from The Birth of a Nation. (10 points) The three basic types of music heard in original scores during the silent film era are adaption, arrangement, and original music. Adaption follows the strategy of borrowing pieces of existing music. The pieces do maintain majority of their original structure, but may be tweaked to the fit the film better. “Symphony No. 6”, by Ludwig Van Beethoven, is a great illustration of this in Birth of a Nation. The second type of music, arrangement, also follows the strategy of borrowed pieces, however it only uses the melody of the track. The melody is then altered with new accompaniments and arrangements. The Birth of a Nation shows this idea through “Maryland, My Maryland”, which utilizes the same melody as “O Christmas Tree”. Finally, original music was used, consisting of pieces written specifically for the film. Carl Breil, the score composer for Birth of a Nation, demonstrates this type of music through many leitmotifs paired with certain characters throughout the movie. For example, Elsie’s joyous and naïve tune. With adaptation you borrow substantial portions of existing music, usually classical, for use in film score. The music should remain largely in tack, although it can be altered or adapted to fit the film. Some examples of adaption can be heard in The Birth of a Nation, one is the use symphony No.6......

Words: 517 - Pages: 3

Premium Essay

Examples of Class & Gender in Music and Film

...Drew Daniels SOC 3381 25 October 2015 Class and Gender in Music and Film On the outside, America appears to be the land of opportunity, the land of freedom, and the land of equality. On the inside, this is anything but the truth. There are age-old systems of oppression built to keep long outdated beliefs in place today, and for many groups of people, it is inescapable. These systems cause social harm to lower class communities, to women, to non-binary peoples, and the most to individuals who fall into more than one of those classifications. Many writers and artists have sought to bring these issues of inequality into the public eye, having the most success telling their stories or the stories of others through music and film. Class oppression is very tricky subject to bring to light and analyze. While the American economic system is built in a way that allows everyone equal opportunities, there are limits that make it sometimes near impossible for lower and working class individuals to build better lives for themselves, limits that are not obvious to someone living outside of the poverty line. Jason DeParle writes about Kathryn Edin, a social worker who studies mothers in poverty and the struggles they go through providing for their children on but a monthly welfare check. While these mothers have the opportunity to get a job to support their families, they are often better off receiving government benefits; they can stay home and care for the children and take......

Words: 1453 - Pages: 6

Free Essay

Music and Film

...Silent Film Era Chapters 6 - 8 Silent Film Era 1895-1927 ! Principal Questions ! ! ! ! Where were films shown? Who played the music? What music did they play? Who created the music? ! Some major silent films Theaters ! Films were first viewed as part of other shows, often vaudeville shows ! Nickelodeons began to appear in 1905 ! By 1908, over 5,000 established in US ! After 1913, building of Movie Palaces ! Roxy theater, built in 1927, seats 6,214! The Music ! Who chose the music? ! Generally the theater music director ! Original scores rare until the 1920s ! What type of music was played? ! Adaptations of Classics ! Arrangements of tunes ! Newly composed Who Played the Music? ! Nickelodeon - pianist ! Organs became dominant instrument: Wurlitzer ! Gradual growth ! Small number (chamber group) ! Small orchestra (13 or 14) ! Full orchestra (50 - 100) The Birth of a Nation ! Director: D.W. Griffith ! Composer: Joseph Carl Breil ! First masterpiece in film ! ! ! ! Noted for length Exploration of cinematography techniques Brilliant use of film to further the plot Film score created specifically for this film ! Flaw: racist The Big Parade Music for Birth of a Nation » One of the best American silent films » The biggest box-office hit of the 1920s » Much is playful and romantic, increasing the horror of realistic battle scenes ! Uses all three types ! Adaptations ! Arrangements ! New ! Best......

Words: 371 - Pages: 2

Free Essay

Film and Music

...Associate Level Material Appendix D Goal Evaluation Matrix Choose five of the scenarios in Appendix C and evaluate the goals according to the SMART criteria. Provide support for your evaluation. | |S |M |A |R |T | |Goal setter and goal |Is the goal specific? |Is the goal measurable? |Is the goal attainable? |Is the goal realistic? |Is the goal timely? | |James: |Yes |No. |No. |No |Yes | |Play middle linebacker for the | | | | | | |San Diego Chargers |He wants to be a linebacker. |He has to find someone that |In order to be a professional |It looks like he hasn’t played |It will take a lot of time to | | | |will sign him in a contract. |athlete one must be playing |this sport before. His age, and|get into shape and finding a | | | | |that sport......

Words: 466 - Pages: 2