Free Essay

Fin de Siecle

In: Novels

Submitted By chassin
Words 2478
Pages 10
Fin de Siècle begrip fin de siècle: cultuurperiode rond de eeuwwisseling: 1875 – 1914 pessimistische geestesgesteldheid: naar het gevoel van de kunstenaars, niet van de burgerij rond deze tijd was de industriële revolutie: grote technische ontwikkelingen, grote verschillen tussen arm en rijk. Arbeider ten opzichte van de rijke burger. De rijke burgerij was trots op ‘hun maatschappij’, ze waren arrogant, de kunstenaars reageerden op de rijke, arrogante burgerij. Ze wilden waarschuwen dat de maatschappij eraan onderdoor gaat, aan hun eigen techniek. De kunstenaars kregen gelijk dat mensen kapot gaan aan hun eigen techniek. Twee voorbeelden: WO1, geweren etcetera en de titanic.

Het ontstaan van de moderne tijd, maar er broeide onrust en kunstenaars reageerden op de rijke burgerij. Kunstenaars gingen zich afzetten tegen de zelfvoldane maatschappij, door te vluchten in de schijnwereld van de romantiek. (1. Liedtekst van Stef Bos – Fin de Siècle)

Twee typen decadente (= om te reageren) kunstenaars, ook onder de Tachtigers
1. Dandy: voelde zich verheven boven de maatschappij, droegen ene pak, wandelstok enzovoort (bijv. Louis Couperus en Lodewijk van Deyssel)
2. Bohemien: ging eraan onderdoor, zwerver. (bijv. Willem Kloos)
‘Wat zijn de twee verschillen tussen de twee?’

Decadentisme
Stroming vanuit het fin de siècle. Via de invloed van Charles Baudelaire (Frankrijk). Dichtbundel: les fleurs du mal. Hij ergerde zich en uitte dat door het estheticisme: verheerlijken, heel mooi maken. Maar hij hield de maatschappij voor de gek, eigenlijk zat er een diepere betekenis in zijn gedichten. Doordat er een grote kloof ontstond tussen kunstenaars en mensen, werd de vorm belangrijker dan de inhoud. Dat kwam omdat mensen de kunst niet meer begrepen. (2. Gedicht “het vergift”)

Symbolisme: alles verwijst naar iets anders
Druipende kaarsen in een verhaal betekenen iets, ook met decadentisme.

kenmerken
- verslaafd aan slechte dingen: wijn, opium en vrouwen
- weltschmerz: lijden aan de wereld
- schoonheidssensatie combineren met het kwade. = estheticisme: het kwade verheerlijken
- duivelaanbidding (satanisme)
- perversiteit/seks/wellust
- dood
- tegen burgerlijke samenleving
- vorm i.p.v. inhoud (geen maatschappijkritiek in hun teksten)

Romantiek
Stroming én tijdvak.

kenmerken
- nadruk op gevoel
- individualisme
- escapisme (in genotsmiddelen en humor)
- verlangen
- onvrede met het heden
- zwerfdrang
- doodsverlangen
Bij motieven: enkel zelfstandige naamwoorden.

vanwege onze verlangens van vandaag: in liedteksten van bijv. acda en de munnik.

Overzicht enkele te behandelen stromingen binnen het tijdvak romantiek:
- impressionisme (de Tachtigers)
- naturalisme (De Tachtigers)
- expressionisme
- dadaïsme
- surrealisme
- nieuwe zakelijkheid overige onderdelen:
- literatuur tijdens WO2
- literatuur na WO2
- de Vijftigers
- de Zestigers

Impressionisme (1870 – 1900) zintuiglijke indrukskunst = impressie het gaat om DE VORM
= de manier waarop het is geschreven. Taalgebruik, dus bij esthetisch argument.
Ze gingen de schilderijen omzetten in tekst. Impressionistische schilderkunst: Claude Monet.

algemene kenmerken
- reactie op en voorzetting van het realisme - subjectieve waarneming i.p.v. objectieve waarneming - wel details
- weer pasteltinten (vage kleuren, zacht) invloed van fotografie en schilderkunst (Monet): aandacht voor de natuur, landschappen
- kleur, geur, licht, sfeer, vage tinten
- nadruk op ogenblik: vooral lyriek (gevoel)

literaire kenmerken (vooral poëzie)
- veel bijvoeglijke naamwoorden: mooie woorden
- neologismen: nieuw verzonnen woord, subjectieve woorden bedenken (flodderdalen)
- lange zinnen: details
- veel beeldspraak, bijv. synesthesie: schreeuwende kleuren
- enjambementen: natuurlijke pauze valt niet op het einde van de regels
- veel alliteraties: medeklinkerrijm
- impressionistische schrijvers: Jacques Perk, Willem Kloos, Frederik van Eeden, Lodewijk van Deyssel
(3. Avond – Willem Kloos)

Naturalisme (1870 – 1920) het gaat om DE INHOUD

algemene kenmerken naturalisten hadden de vooringenomen stelling dat de mens door drie factoren wordt bepaald.
- erfelijk: innerlijk en uiterlijk zijn erfelijk bepaald, je hebt het zelf niet in de hand.
- milieu: sociale omgeving en opvoeding bepalen jou denken en handelen.
- tijdsomstandigheden: de tijd waarin je leeft bepaalt jou denken en handelen
De naturalisten geloofden dat wij geen invloed hebben op ons leven. Bovenstaande factoren zijn determinerend: alles is bepaald. De mens heeft weinig invloed op het leven. Naturalisten zochten in deze drie factoren de verklaringen voor gedragingen van mensen.
- motieven: seks, drugs, prostitutie, alcohol, familie (taboedoorbrekend)
- pessimisme ontaardend in fatalisme = ongelukkige afloop (het noodlot)
- humanitaire stroming: sympathie voor arbeiders en onderdrukten (Herman Heijermans – Op hoop van zegen)
- vaak een impressionistische schrijfstijl

Voorlopers en invloeden van naturalisme
- Emile Zola: bracht de stroming in Nederland
- Gustave Flaubert – Madame Bovary: hij schrijft een vrouwelijke ik-persoon. Ze was ongelukkig, haar man was ongeïnteresseerd en was arts, dan gaat ze vreemd met haar pianoleraar. Haar man heeft het niet door, totdat haar geld op is van alle cadeautjes, ruzie, ze pleegt zelfmoord.
- Charles Darwin: het leven is een gevecht tegen de wereld en jezelf. Survival of the fittest: the fittest is niet de sterkste maar degene die zich aanpast aan de omgeving.
- Karl Marx: sociale omstandigheden bepalen je leven, je moet proberen voor jezelf op te komen
- Sigmund Freud: veel van je gedragingen worden bepaald door je onderbewuste.

Literaire kenmerken
- nerveus en labiel personage dat in zeven sloten tegelijk loopt
- motieven: misdaad, zeks, drugs, prostitutie, alcohol, familie
- het zoeken naar verklaringen (via drie factoren)
- haat tegen de (rijke) burgerij
- realistisch taalgebruik (bijv. dialect van de arbeiders)
- steeds meer personaal perspectief
- slechte afloop; fatalisme; noodlotsgedachte
- spannende en dreigende sfeer

Nederlandse naturalistische schrijvers
- Louis Couperus ( Noodlot, Eline Vere)
- Herman Heijermans (op hoop van zegen; over het leven van arbeiders en onderdrukten)
- Marcellus Emants (een nagelaten betekenis)
- Lodewijk van Deijssel (een liefde)
Let op: veel romans met naturalistische inhoud zijn geschreven in impressionistische vorm (stijl). Bijvoorbeeld verhaal: 4. De binocle – Louis Couperus. Binocle – toneelkijker

De Tachtigers
Groepje Amsterdamse schrijvers. Principes van de Beweging van Tachtig (door Willem Kloos geformuleerd)
1. Vorm en inhoud zijn één: onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar VORM is het belangrijkst
2. Individualisme: kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Daarom kunnen sommige teksten niet worden begrepen. De schrijvers gingen zich ook afzetten tegen de maatschappij.
3. Estheticisme: de onsterfelijkheid bereiken door mooi te schrijven, de kunstenaar is een god.
4. L’art pour l’art: literatuur in dienst van zichzelf en niet in dienst van maatschappij of kerk: daar ging het dus ook niet over.
5. Waarneembare werkelijkheid als uitgangspunt.
Tijdschrift ‘De nieuwe gids’ = reactie op gids, tot 1893 waardevol: er werden artikelen van de Tachtigers in geplaatst. Willem Kloos heeft zijn eigen Tijdschrift om zeep geholpen, want hij dronk steeds meer (bohemien), zoveel tot hij geen woord meer op papier kreeg.
Willem Kloos
- Leider van de beweging
- Slechts korte creatieve periode vanwege alcoholisme (onbeantwoorde liefde van Albert Verwey, werd hierdoor bohemien)
Frederik van Eeden
-Productiefste
- Psychiater
- Beroemd werk: ‘de kleine johannes’
Albert Verwey
Herman Gorter
- Grootste dichter van de Tachtigers
- Mei: lang episch – lyrisch dichtwerk (verhaal-gevoel, personificatie)
- Socialistisch politicus
- Impressionistische dichtkunst
Louis Couperus (Dendi)
- Prozaschrijver
- Naturalist
- ‘de stille kracht; noodlot’
Jacobus van Looy
Jaques Perk
- Sonnetten
Marcellus Emants
- Naturalistisch
- ‘een nagelaten betekenis’

Expressionisme (1910 – 1940)
Niet meer Fin de Siècle.

Algemene kenmerken
Impressie vs. Expressie
Bestaande wereld vs. Vernieuwing
Kunstwerk centraal vs. Schrijver centraal
Uitbeelding realiteit vs. Uitdrukking gevoelens
Subjectief en objectief vs. Subjectief

Schilderkunst
Impressionisme vs. Expressionisme
Natuurgetrouw/realiteit vs. Deformaties (ervormingen)
Pasteltinten vs. Harde kleuren
Verwante kleuren vs. Contrasterende kleuren
Vage contouren vs. Scherpe contouren

Literaire kenmerken
Impressionisme vs. Expressionisme
Uitgebreide beschrijvingen vs. Beknopt
Klassieke verzen vs. Vrije verzen
Bijvoeglijke nw (en kleuren) vs. Zelfstandige nw en werkwoorden
Natuur vs. Stad

Soorten expressionisme:
1. Kosmisch expressionisme
- Hendrik Marsman = vitaal willen leven, andere mensen zijn minder belangrijk. Denkend aan Holland - zelfvergroting - heelalgericht - uitstijgen boven de mensen - Centrifugaal: ‘kreetpoëzie’ 5. Expressionisme
2. Humanitair expressionisme
- Paul van Ostaijen - Solidair - Idealistisch - Dadaïstisch (zie verderop) - Surrealistisch (zie verderop) - Veelal visuele poëzie

Dadaïsme (1916 – 1925)
De kunstenaars hadden gelijk gekregen = antikunst, om de mensen te choqueren.
Na de eerste wereldoorlog: desillusie.
Reactie van de kunstenmakers: de dadaïsten.
Dada = gestamel van een kind; stokpaardje. Om de boel te choqueren.

Algemene kenmerken
- geen stroming, maar een geesteshouding
- terug naar de basis: kinderen; primitieven en gestoorden als inspiratiebron
- tegen burgermaatschappij
- Theo van Doesburg, Kurt Schwitters, Hugo Ball, Hans Arp.
- Choqueren van de burgerij door: - confronterende optredens (cabaret voltaire) zie blz. 218 - anti-kunst: ‘kunst’ maken om te laten zien dat kunst niets voorsteld d.m.v. ready mades: alledaagste burgerlijke voorwerpen ontdaan van hun functie en voorgesteld als kunst. Bijv: Marcel Duchamp, ready made. Mau Ray, cadeau: strijkijzer met pinnen. Méret Oppenheim, kop, schotel en lepel van bont.

Literaire kenmerken
- Vrijheid en spontaniteit
- Taal ontdaan van logica
Klankgedichten en toevalspoëzie. 6. Oote – Jan Hanlo
Tekenen van opstandigheid en vrijheidsdrang:
- Op verschillende plaatsen;
- Op hetzelfde moment
Dit vind je terug in (de tijd was rijp):
- Jazz in Amerika: improvisatiemuziek
- Wandervögel: padvinders in Duitsland: vrijheidsdrang
- Emancipatie
- Vliegtuig: grenzen verleggen
- Film (bijv. slapstick: ridiculisering van het gedrag)
- Filmkus: taboudoorbreking op het witte doek.

Surrealisme (1920 – 1960)
Sous-realisme = achter de werkelijkheid
Na de afbraak van de dadaïsten moest alles weer opgebouwd worden.
Verschil dadaïsten en surrealisten:
De dadaïsten wilden de maatschappij tot op de grond toe afbreken, maar de surrealisten wilden juist de maatschappij weer opbouwen.

Het surrealisme wil iets bereiken: het onderbewustzijn heeft het antwoord.
Het es: alles wat we willen. Het onderbewustzijn (het überich) houd dit tegen. Sigmund Freud (droomduiding) dacht dat je door middel van hypnose en dromen je verlangens kon achterhalen.
De dromen zijn de Koninklijke weg naar ons es.

Motieven
- droom;
- fantasie;
- seks;
- verlangen;
- alcohol;
- drugs.

Surrealisten gingen via het onderbewuste op zoek naar de waarheid en probeerden via automatisch (associatief) schrijven en droomduiding te komen tot de waarheid en de oplossing.

Surrealistische schrijvers:
- Frankrijk: André Breton; Marcel Proust
- Duitsland: Franz Kafka
- Nederland: Joop Moesman
Surrealistische cineast (film): Luis Bunuel
Beroemde schilder uit spanje: Salvador Dalí

Wilde dieren: lust, seks
Granaatappel: liefde en dood
Lange magere poten verwijzen naar het castratiemotief.

7. Gedicht over een surrealistisch schilderij
Hij wil met het geloof niet denken aan aardse zaken (seksualiteit). Simon Vestdijk schreef een gedicht bij dit schilderij.

Nieuwe zakelijkheid
Aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. een belangrijke discussie: VORM of VENT (= inhoud)

Inhoud (ventisme): engagement
- Eddy du Perron
- Menno ter Braak
- Ferdinand Bordewijk

Vorm
- Martinus Nijhoff
- titel gedichtenbundel: vormen

Kenmerken nieuwe zakelijkheid
- Tegen facisme: Comité der Waakzaamheid
- Aandacht voor moderne leven
- Versobering
- Eenvoud
- Objectiviteit
- Functioneel taalgebruik

Literatuur tijdens WO2
In verhouding niet veel literatuur verschenen, omdat:
- Slechte papiervoorziening
- Alle kunstenaars moesten tijdens de oorlog lid worden van de Kultuurkamer

Gedicht: de 18 doden
- Beroemdste verzetsgedicht
- Geschreven door Jan Campert: hij was zelf niet een van de 18 doden
- Over leden van een verzetsgroep en leden van de fabruari-staking in 1941
- 15 leden zijn daadwerkelijk vermoord op 13 maart in 1941 in de duinen bij Scheveningen
8. Jan Campert – De achttien
- Jan Campert zelf werd in 1943 vermoord in een concentratiekamp
- Een verzetsheld? - Door wie werd Campert vermoord? Wegens misdragingen en verraad, door Nederlandse medegevangenen - Waarom werd hij vermoord? Geheime kampraad door en voor gevangenen: verdelen van eten en van klusjes. Vanaf de entree in de barok heeft Jan Campert geweigerd hieraan mee te werken. Hij heeft zijn mede- gevangenen verraden in de hoop meer eten en lichter werk te krijgen - Leg uit in hoeverre Campert een verzetsheld was: Dat was hij helemaal niet, hij was een lafaard.

Literatuur na WO2 drie fasen van de ‘oorlogsliteratuur’
Fase 1:
- Jaren ’50 en ’60: aanklachten tegen de duitsers
- Dagboek van Anne Frank
- Het bittere kruid
Fase 2:
- Jaren ’70 en ’80: objectievere kijk op de oorlog
- De donkere kamer van Damocles
- De aanslag
Fase 3:
- Jaren ’80: de oorlog vanuit verschillende invalshoeken bekeken
- De Tweeling

Maatschappelijke kenmerken
- Loslaten tradities
- Loslaten van overgeleverde klassieke vormen (tegen het sonnet/tegen tachtigers)
- Engagement en ontwikkelingshulp
- Erotiek en seks
- Realisme: schokkend detail, lugubere humor
- Aanvaarding van de absurditeit in het leven (zie de aanslag: lachen als uitlaatklep)
- Lijden aan eenzaamheid (Gerard Reve, Anna Blaman, Jean-Paul Sartre)

Existentialisme
Op zoek naar de betekenis van het bestaan
- De mens is fundamenteel veroordeeld tot vrijheid
- De mens is individueel verantwoordelijk voor zijn keuzes
- We bepalen dus zelf de invulling van ons leven

Literaire kenmerken
- Meer fragmentarisch, bijv. door perspectief-wisseling en flashbacks
- Minder strakke verhaallijn
- Werkelijkheid en droom door elkaar
- Taboedoorbreking

Post-modernisme
‘De werkelijkheid kan niet gekend worden’
- tijdschrift ‘de resivor’ (1974)

De ‘groten’:
Gerard Reve
- Romantisch decadent
- Homofilie in zijn werk
- Mengeling van ironie en humor
- Individualisme
- Opstandigheid
- Dood
- Eenzaamheid
- Godsverlangen
Willem Frederik Hermans
- Intellectueel
- Pessimistisch
- Motto: alles leidt tot niets
Hugo Claus
- Zeer veelzijdig: poëzie, toneel, novellen, romans, vertalingen, schilder
- Mythologie (oedipuscomplex)
- Eenzaamheid
Jan Wolkers
Harry Mulisch
- Ongewone fantasie
- Fascinatie voor de oorlog en dood
- Accepteren van de absurditeit van het leven
- Veel autobiografische elementen in zijn boeken
- Maatschappijkritisch
- Veel symboliek
- Veel overeenkomstige motieven: dood, angst, vernietiging, schuld, techniek (als vernietigingswapen)
- !!! schuldmotief

Siegfried (2001): Verhaal over ongewone fantasie, een zogenaamde zoon van Hitler, wat er zou gebeuren als hij die daadwerkelijk een had gehad. Een schrijver wordt in het verhaal geïnterviewd; zogenaamd Rudolf Herter. Hij komt een getrouwd echtpaar tegen, Julia en Ulrich Falk. Deze hebben voor Hitler gewerkt. Ze vertellen hem dat Eva Braun zwanger was van Hitler. Hitler wilde niet dat hij een kind zou krijgen in de buitenwereld want dat zou zijn imago aantasten. Daarom vroeg hij aan Julia en Ulrich of zij Siegfried wilde opvoeden en verzorgen. Omdat Siegfried de opvolger zou worden, dat wilde Heimrich niet. Dus hij verzon dat Siegfrieds opa en oma joods waren, en Siegfried dus joods bloed had. Hitler is in staat om daarvoor zijn eigen kind te vermoorden. Hij verwacht dat Ulrich dat doet.
- Ga na in hoeverre de kenmerken toepasbaar zijn. 9. Stencil Siegfried

De zaak 40/61 (1961)
Het proces tegen oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann. Hoe kan het dat iemand zoiets op zijn geweten heeft (oorlogsmisdadiger). Harry Mulisch besluit zijn uiterlijk te bekijken (de twee gezichten van Eichmann).
- Groepsgedrag speelt daarin een rol
- Anonimiteit
- De rol, je doet alsof je iemand anders bent
- Omstandigheden (bijv. uniform) Opvolgen van bevelen, hoe ver gaan mensen daarin (expirimenten) - Gevangenis expirimenten - Stroomschokexpirimenten
11. Harry Mulish

De Vijftigers
= de expirimentelen = de atonalen (niet volgens de toon)
Een dichtersgroep, ontoegankelijke gedichten, experimenteel.

Algemene kenmerken
- Contact met schilders van de Cobra-Groep: Appel, Corneille, Constant
- Breuk met het realistisch verleden (tegen de traditie)
- Expressie en ervaring
- Proces i.p.v. product
- Beleven i.p.v. beschrijven: op zoek naar jezelf
- Gedicht autonoom (tros beelden: heel veel beeldspraak achter elkaar geplakt = gedicht)
- Inspiratie van Breton (surrealisme)
- Fascinatie voor kinderen, primitieven en geestesgestoorden
- ‘Engagement’: ze vonden zichzelf heel maatschappelijk betrokken, maar dat was niet zo want niemand begreep de kunst.

Literaire kenmerken
Kenmerken van de poëzie tussen ’50 en ‘58
- Anti-esthetisch
- Anti-rationalistisch (gevoelsmatig
- Associatief (niet logisch)
- Anti-anekdotisch
- Lichamelijke beeldspraak (lichaamsdelen)

Schrijvers
- Hans Lodeizen
- Hugo Claus
- Bert Schierbeek
- Gerrit Kouwenaar
- Hans Andreus
- Simon Vinkenoog
- Lucebert = keizer der Vijftigers

De Zestigers
= neo-realisten (heel toegankelijk) reactie op de Vijftigers.
Vonden dat je niet moeilijk moet doen en blij moet zijn met alles wat je ziet. Iedere dag vol verwondering.
Algemene kenmerken
- Observatie leidt tot verwondering: “Als je goed om je heen kijkt, zie je dat de wereld gekleurd is”
- Humor en ernst = vrolijker dan Vijftigers

Literaire kenmerken
- Reclameteksten
- Citaten
- Collagetechnieken
- Eenvoudige spreektaal
- Tijdschrift: Barbarber
- Schrijvers: Bernlef en Schippers
10. Zie stencils

J. Slaverhoff (blz 226(
- Neo-romanticus in hart en nieren

Piet Paaltjens = Multatuli
- beide romanticus

12. Neo-romanticus

Similar Documents

Free Essay

Fin de Siecle

...| | |Fin de Siècle Writing and Culture. | Discuss any two fictional texts studied in the light of fin de siècle theories of degeneration. The era of the Victorian fin de siècle ‘…from the 1880s to the end of the century…generated an enormous amount of scientific and cultural debate concerning the future civilisation and the human race itself.’[1] It was an era of technical progress, Imperial gain, and a nation at the pinnacle of progress. ‘…bolstered by Darwin’s theory of evolution, Victorians regarded themselves and their society as the acme of human development.’[2] However, it was an era that balanced on the age of a new century that seemed to accentuate and highlight numerous anxieties. Ledger and Luckhurst (2000) further state that this was an ambivalent period; with major progress in science and technology but also a time of real decline, in which Britain’s global economic power was rivalled by Germany and America. This ambivalence at the turn of the century created fears and anxieties concerning the decline of the British race. A crucial influence on British anxieties of decline was underpinned by scientific and medical knowledge known as Theories of Degeneration. Ledger and Luckhurst (2000) state, at this time, that ‘…degeneration was one defining structure which can be traced across many disciplines…’[3] These theories of degeneration impacted over many discourses within Victorian......

Words: 2774 - Pages: 12

Free Essay

Metodo Cuantitativo

...la Toma de Decisiones Ejercicio Asignado: Este será parte del Examen Parcial #1 El Director de Publicaciones de los “Yankees de Nueva York”, está tratando de decidir cuántos programas imprimir para la serie de tres juegos del próximo fin de semana contra los Medias Rojas de Boston. Cada programa cuesta $0.25 y se vende por $1.25. Cualquier programa que no se venda al final de la serie debe ser descartado (pérdida). El publicista ha estimado la siguiente distribución de probabilidad para las ventas de los programas, de pasados programas de ventas. Programas Vendidos 25,000 40,000 55,000 70,000 Probabilidad 0.10 0.30 0.45 0.15 Qué número de programas minimiza la pérdida esperada del equipo? Ganancias 1.25 - .25 = $1.00 Pérdidas Condicionales Posible Demanda Posible Inventario (25,000) Posible Inventario (40,000) Posible Inventario (55,000) Posible Inventario (70,000) 25,000 $0.00 $3,750.00 $7,500.00 $11,250.00 40,000 $15,000.00 $0.00 $3,750.00 $7,500.00 55,000 $30,000.00 $15,000.00 $0.00 $3,750.00 70,000 $45,000.00 $30,000.00 $15,000.00 $0.00 Perdidas Esperada para 25,000 Posible Demanda Pérdida Condicional Probabilidad de Demanda Pérdida Esperada 25,000 $0.00 .10 $0.00 40,000 $15,000.00 .30 $4,500.00 55,000 $30,000.00 .45 $13,500.00 70,000 $45,000.00 .15 $6,750.00 Total 1.00 $24,750.00 Perdidas Esperada para 40,000 Posible Demanda Pérdida Condicional Probabilidad de......

Words: 462 - Pages: 2

Free Essay

Personal Responsability

...agosto del 2009 un acotecimiento muy importante para la familia iva a ocurrir., el cual tuvo lugar en la republica dominicana. Y toda la familia iva a viajar para el evento el cual era la boda de mi hermana. Ella hizo todos los arreglos para estar alla a tiempo con todos los preparativos de la boda. La fecha de patir se aproximaba y teniamos que viajar de aqui para el aeropuerto de new york. Entonces ya que ivamos a viajarmuchas personas mi hermana decidio adelantarse y se marcho primero para new york a la casa de un tio nuestro. Al siguiente dia de estar alla mi hermana se dio cuenta que no tenia su pasaporte con ella, cuando ya le llegaba la hora de irse, faltando solo un semana para la boda. Mi hermana lamentablemente no encotro su pasaporte y nosotros terminamos viajando primero que ella que era la novia ya que era fin de semana, tuvo que esperar hast el lunes para obtener un Nuevo pasaporte. Pero cuando llego a la agencia se entero de que lamentablemente tenia que esperar hasta el viernes para que le entregaran el pasaporte. Ya estando el resto de la familia alla mientras preparabamos la boda, estavamos desesperados y nerviosos porque el gran dia se acercaba y la novia no estabafinalmente llego el viernes y recibio su Nuevo pasaporte y ella pudo llegar.aunque llego un dia antes de la boda ya todo estaba preparado y solo hacia falta esperar al dia siguiente para casarse. Feliszmente llego el gran dia y todo empezo a marchar bien. La novia se vistio, se peino y se......

Words: 304 - Pages: 2

Free Essay

Span Composition

...conflicto principal del barbero revuelva alrededor de si debe asesinar al capitán Torres para demostrar su dedicación a la revolución como un hombre valiente; o si debe seguir trabajando como siempre y no violar su conciencia. En mi opinión, cuando escogía su honor era la decisión correcta. En general, la mayoría de la gente piensa que ser valiente es lo mismo que ser honorable. En mi opinión, aunque los dos conceptos tienen mucho en común, la situación que el barbero encuentra es un buen ejemplo que algunas veces necesitas tomar una decisión entre los dos. El capitán Torres es su enemigo, ha matado muchos de sus compañeros—entonces, es natural que el barbero empieza a pensar que tiene la oportunidad perfecta para asesinarlo. Pero empieza a hacer preguntas como ¿Qué pasaría después? ¿Cuándo hay tanta sangre que sale por debajo de la puerta, hasta la calle, y “todo el mundo supiera lo que pasó?” Es obvio que el barbero tiene miedo, pero al mismo tiempo es buen hombre. Él sabe que probablemente sería más “valiente” asesinar al capitán con los ojos cerrados. Pero no es necesariamente muy honorable. Es valiente participar en una guerra, pero (otra vez) no significa que es necesariamente honorable. De vez en cuando es necesario robar la vida de alguien para mejorar la mayoría de la población, pero todavía no tenemos el derecho de quitar una vida. El barbero dice que “no es asesino,” y por eso escuchaba a su conciencia por sí mismo en vez de intentar ser como un valiente héroe y......

Words: 466 - Pages: 2

Free Essay

The Beginning of Capitalism During the Middle Age

...Sommaire I. C’est dans la décomposition de l’ordre féodal que va s’enraciner la formation du capitalisme marchand 6 a. Un ordre féodal qui, à l’origine, est un frein structurel à l’apparition d’une économie de marché 6 i. Une économie domaniale fermée, caractéristique du monde féodal 6 ii. La condamnation de l’usure par l’Eglise 7 b. Croissance démographique et urbanisation 9 iii. La croissance démographique engendrée par les progrès réalisés dans l’agriculture constitue un premier levier de développement 9 iv. Le développement des villes du Xème au XIIIème siècle 9 v. Le mouvement communal 11 vi. Les nouveaux acteurs qui apparaissent dans ces villes 13 c. De nouvelles techniques qui permettent une augmentation de la production 14 vii. Le rôle des constructions d’églises 14 viii. Les innovations des campagnes 15 II. Le renouveau du commerce 16 d. Les conditions matérielles du commerce 16 ix. Les transports 16 x. La monnaie et le crédit : la naissance d’un système bancaire 18 xi. Les innovations juridiques liées aux besoins croissants de capitaux 20 e. Les lieux du commerce 29 xii. Les foires 29 xiii. Le grand commerce international au XIIIe siècle 30 xiv. Les « centres » du commerce en Europe occidentale 31 III. Peut-on réellement parler de « naissance » du capitalisme au Moyen Âge ? 35 f. La thèse récente de Jacques Le Goff dans Le Moyen Age et l’argent publié en 2010 35 xv. Des éléments essentiels du......

Words: 9908 - Pages: 40

Free Essay

Thomas Manns Influences

...Influences Evident in Thomas Mann's Works Thomas Mann once said “Every reasonable human being should be a moderate Socialist.” This quote is the cumulative result of a life time of influences from the writers and culture that surrounded Mann. During the spread of eighty years, Mann was exposed to many influential writers: Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Richard Wagner, and Hermann Bahr. Aside from the writers that Mann was influenced by, Mann was influenced by the German culture that surrounded him growing up in Lübeck, Germany. Researching Mann and finding sources that were critical of Mann was difficult, especially when it came to finding print sources. This is perhaps due to Mann's life being rather unimportant when compared to how influential and philosophical his works are. His works have so much depth and hiding meaning and cause contained within their covers that critics would much rather criticize his works than Mann himself. Another reason quite possibly be, that to criticize Mann's work a critic does not have to know Mann's background because of how well and precise Mann conveys and illustrates the ideals and philosophies of those who influenced him while writing. Nietzsche, influences nearly all of Mann's short stories and novels, whether it be that Mann quoted him or built antitheses off Nietzsche ideals or even based an essay completely off of a writing of Nietzsche. Mann has been accounted stating that he was undoubtedly a Nietzschean (Robertson......

Words: 2034 - Pages: 9

Free Essay

Initiation À La Culture Gastronomique

...véritablement fondements de la cuisine actuelle avec la naissance de la restauration. L’apogée de la « grande cuisine » se fait au XIXème siècle. De tous temps, le raffinement de la table a été lié au degré de civilisation des peuples. Les Mésopotamiens, les Egyptiens, les Grecs, les Romains sont à l’origine de la culture française et de nos habitudes culinaires. La gastronomie est un témoignage historique incontestable de notre mode de vie et de l’évolution de nos mœurs. Depuis 2010, au même titre que le Mont-Saint-Michel ou le château de Versailles, le «repas gastronomique des Français» appartient désormais au patrimoine de l'Humanité. Le comité intergouvernemental de l'Unesco réuni à Nairobi (Kenya) a statué favorablement sur la demande en ce sens déposée par la France. La Préhistoire (avant -2000) - La découverture du feu (exemple : les hommes mettaient des pierres dans le feu pour qu’elles soient brulantes, les retiraient puis les aliments étaient placés sur des outres remplies d’eau sur les pierres chauffés à blanc pour les cuire). Le feu est devenu le centre du repas : les repas deviennent en commun. Il permet aussi de conserver. Durant la préhistoire début de l’élevage et de la culture avec des techniques rudimentaires. Passage du vagabondage alimentaire (ramassage au fur et à mesure des besoins) au commensalisme alimentaire. L’homme se nourri par la cueillette et le ramassage de tubercules, la chasse de petits animaux, le ramassage de coquillages......

Words: 2495 - Pages: 10

Free Essay

The Picture of Dorian Gray

...From the Writer “Dorian Gray the Escape Artist” is the culmination of my work in my WR100 seminar, Fantasy at the Fin-de-Siècle. The final assignment was to create a research paper based on an interesting problem or paradox I had found in Oscar Wilde’s book, The Picture of Dorian Gray. For me, one of the book’s most fascinating elements was Dorian’s immature behavior; though he grows older, he never seems to “grow up.” At first, I investigated how my idea related to aestheticism and what Dorian’s immaturity showed about aestheticism; however, I could not find a solid way to prove my thesis. My greatest problem was being unsure of how writing a paper based on a research problem in The Picture of Dorian Gray constituted a researchable argument and not just a literary analysis. Hoping to gain a different perspective on the assignment, I met with fellow classmates to talk out my problem. It turned out that they were having the same issue with their essays, and through discussing my paper with them, I realized that my topic was too narrow to be easily supported by sources; the idea of Dorian growing older without growing up was interesting but could not easily be supported with sources outside the novel itself. With this in mind, I modified my thesis, claiming that though Dorian Gray demonstrates aesthetic behavior in The Picture of Dorian Gray, his fascination with artistic things serves less to pursue aestheticism and more to evade his dark past. In this manner, I argued,...

Words: 2321 - Pages: 10

Free Essay

Thott

...Le théâtre au XVIIe siècle « Qu’en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu’à la fin le théâtre rempli » Boileau, Art poétique (1674) ( = règle des 3 unités) L’opposition tragédie / comédie | Tragédie | Comédie | Ressort | purgation des passions par l’émotion (cf. Aristote : catharsis- terreur et pitié) | corriger les mœurs en riant | Action | aventure extraordinaire éloignée dans le temps (légendes, mythes, histoire de l’Antiquité) | aventure ordinaire et contemporaine (argent, ambition sociale, mariage, tromperie conjugale…) | Personnages | hors du commun (rois, guerriers…) | familiers (bourgeoisie, peuple, petite aristocratie) | Tonalité | fatalité et mort, destin individuel et destin collectif inaltérables face aux divinités, universalité de la condition humaine (dénouement malheureux) | réalisme relatif, reflet d’une société, travers humains éternels + rire ou sourire, effets comiques variés et fin heureuse (farce grossière ou finesse - comique de mots, de gestes, de situation, de caractère, de mœurs) | Langue | langue soutenue, alexandrins, 5 actes | langue standard ou familière ; en prose ou en vers ; en 1, 3 ou 5 actes | Règles | trois unités (temps, lieu, action), vraisemblance et bienséance | souplesse | Titre | nom propre (Andromaque, Phèdre, Horace...) | nom commun ou personnage collectif (L’Avare, Les Femmes savantes, Le Misanthrope…) | Jean Racine Andromaque, Britannicus, Phèdre Pierre Corneille ...

Words: 314 - Pages: 2

Free Essay

Nothing

...Les ressources Site web: histoire du militaire de Canada Adresse direct: http://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_Canada [179-183] Auteur:Martin Brook Taylor; Doug Owram (1994). Canadian History: Beginnings to Confederation. University of Toronto Press. p. 399. ISBN 978-0-8020-6826-2 Date de publication: 1994 Date trouver: le vendredi 10 avril 2015 l’information trouver: De 1763 à avant la Confédération du Canada en 1867, l'armée britannique a fourni le principal moyen de défense du Canada, bien que de nombreux Canadiens ont servi avec les Britanniques dans divers conflits. [179] Comme les troupes britanniques ont commencé à quitter le Canada à la fin du 19e et du début du 20e siècles, l'importance de la Milice (comprenant différentes unités de cavalerie, artillerie, infanterie et du génie) sont devenus plus prononcés. Peu de temps après que le Canada est entré dans la Seconde Guerre des Boers, un débat développé au cours si le Canada devrait avoir sa propre armée. [180] En conséquence, le dernier commandant des Forces (Canada), lord Dundonald, institué une série de réformes dans lequel Le Canada a obtenu ses propres services techniques et de soutien. [181] En 1904, l'officier commandant les Forces a été remplacé par un chef canadien de l'état-major général. La nouvelle différents «corps» inclus l'ingénieur Corps (1903), Corps de signalisation (1903), Service Corps (1903), Ordnance Corps Magasins (1903), Corps des Guides (1903), Medical Corps (1904), les......

Words: 930 - Pages: 4

Free Essay

Paris

...3. Paris 1ère partie – 9min. monoloque Qu´est-ce que c´est Paris et Île-de France ? Qu´est-ce que vous savez de l´histoire de Paris ? Comment pouvez-vous diviser Paris ? Quels sont les quartiers importantes ? Quels sont les monuments les plus connus ? Paris est la capitale de la France, située sur la rivière Seine. Elle est presqu’au centre de la France au centre du Bassin parisien dans la région l´Île-de-France. C’est le centre industriel, commercial, culturel, politique, scientifique et administratif du pays. La région parisienne reste la première région industrielle de France.Aujourd’hui, la grande agglomération de Paris compte 10 millions d’habitants, Paris-ville appelée „intra muros“ (d’entre les murs) a une population de 2 500 000 habitants. Administrativement elle est divisée en 20 arrondissements. Chaque arrondissement a son administration, sa mairie et est divisé en 4 quartiers. La popullation est traditionellement repartie suivant la formule „l’ouest aux riches, l’est aux pauvres“ - les habitants infortunés habitent plûtot à l’ouest - 6e, 7e, 8e, 16e, 17e arrondissements; les familles défavorisées sont repoussées progressivement vers la banlieue; les étrangers (8%) se regroupent dans certains quartiers.Paris regroupe tous les principaux centres de décision. À Paris se trouve le siège des directions de toutes les grandes entreprises, banques et firmes commerciales. Ils y siègent toutes les institutions d’État (C´est le siège du président, du gouvernement et...

Words: 3729 - Pages: 15

Free Essay

Les Lumieres

...volonté des philosophes européens du xviii siècle, de combattre les ténèbres de l’ignorance par la diffusion du savoir. LE DEVISE : Cet devise veut dire qu’il faut penser par soi même, avoir ses propres opinions et osser les affirmer LES CRITIQUES. Condamnent l’intolerance, le fanatisme et le pouvoir absolu des religieux LA SCIENCE FAIT DES GRANDS PROGRESS EN : L’homme commance a etre accepte pour ce qu’il est, et non pour cel qu’il devrait etre LES IDEES SE PROPAGENT : Les idees des lumieres se propagent dans des espaces publics Par exemple : des theatres, operas, cabinets de curiosites, salons litteraires et salons artistiques, chambres de lecture, etc CHANGEMENTS POLITIQUES : Le pouvoir passe de la monarchie au main du peuple, par intermediare de ses reppresentants de mettre l’etat au service du bien public TOUS LES HOMMES NAISSENT LIBRE ET EGAUX ---- Pourquoi peut on dire que les lumieres sont a l’origine de cet article …….Car le siecle des lumieres et aussi le siecle ou les hommes sont devenus egaux, le clere et les categories socieles ont fini. Alors cet article veut dire que tous les hommes naissent avec des droits, quel que soit leur sexe, leurs couleurs, etc. 1- Le nom « les lumières » veut dire : A – Des nouvelles inventions telles que l'électricité et le télescope B- l'intelligence des femmes C- Le combattre les ténèbres de l’ignorance (CORRECTA) D - le début du XVIIIème siècle 2. complétez la devise des lumières : Aie le courage......

Words: 826 - Pages: 4

Free Essay

Hospitality and Marketing

...une méthode d’apprentissage des langues modernes qui ont par conséquent été considérées comme des langues mortes. Elle a été largement utilisée dans l’enseignement secondaire français dans la seconde moitié du XIXème siècle. Il s’agit d’une méthodologie qui a perduré pendant plusieurs siècles et qui a contribué au développement de la pensée méthodologique. D’après Christian Puren, la méthodologie traditionnelle a donné lieu entre le XVIIIème et le XIXème siècles à des variations méthodologiques assez importantes, et a subi toute une évolution interne qui a préparé l’avènement de la méthodologie directe. Le but essentiel de cette méthodologie était la lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui plaçait donc l’oral au second plan. La langue était conçue comme un ensemble de règles et d’exceptions que l’on retrouvait et l’on étudiait dans des textes et qui pouvaient être rapprochées de la langue maternelle. Cependant on accordait plus d’importance à la forme littéraire qu’au sens des textes, même si celui-ci n’est pas totalement négligé. Par conséquent il existe une langue “normée” et de qualité, celle utilisée par les auteurs littéraires qui devait être préférée à la langue orale et imitée par les apprenants afin d’acquérir une compétence linguistique adéquate. La culture était perçue comme l’ensemble des oeuvres littéraires et artistiques réalisées dans le pays où l’on parle la langue étrangère. Au XVIIIème siècle, la méthodologie......

Words: 1055 - Pages: 5

Free Essay

Licence

...LICENCE LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES SPÉCIALITÉ ANGLAIS DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS Année universitaire 2014-2015 Page 1 SOMMAIRE L1—PREMIERE ANNÉE SEMESTRE 1 CULTURE DES PAYS ANGLOPHONES 1 E11 AN5 (6 ECTS) LANGUE 1 E12 AN5 (4 ECTS) CIVILISATION 1 E13 AN5 (4 ECTS) VERSION 1 ET LITTÉRATURE AMÉRICAINE 1 E14 AN5 (4 ECTS) PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (P.P.P.) E1P AN5 (1 ECTS) 5 5 6 8 10 13 SEMESTRE 2 CULTURE DES PAYS ANGLOPHONES 2 E21 AN5 (5 ECTS) LANGUE 2 E22 AN5 (4 ECTS) LITTÉRATURE BRITANNIQUE 2 E 23 AN5 (4 ECTS) CIVILISATION BRITANNIQUE 2 ET TRADUCTION (VERSION) 2 E24 AN5 (5 ECTS) PROJET PROFESSIONNEL PERSONNALISÉ (P.P.P.) E2P AN5 (1 ECTS) 14 15 17 18 20 2 L2—DEUXIEME ANNÉE SEMESTRE 3 LANGUE 3 E31 AN5 (6 ECTS) CIVILISATION AMÉRICAINE 3 E32 AN5 (5 ETCS) LITTÉRATURE BRITANNIQUE 3 E33 AN5 (5 ECTS) TRADUCTION (VERSION) 3 ET PRISE DE PAROLE EN CONTINU 3 E34 AN5 (6 ECTS) PREPROFESSIONNALISATION : MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 3 21 21 23 24 26 29 E3PF12L5 (6 ECTS) SEMESTRE 4 LANGUE 4 E41 AN5 (5 ECTS) CIVILISATION BRITANNIQUE 4 E42 AN5 (6 ECTS) LITTÉRATURE AMÉRICAINE 4 E43 AN5 (5 ECTS) TRADUCTION (VERSION) 4 ET PRISE DE PAROLE EN CONTINU 4 E44 AN5 (6 ECTS) PREPROFESSIONNALISATION : MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES 4 30 32 34 36 39 E4PF12L5 (6......

Words: 25678 - Pages: 103

Free Essay

Citations Historiques

...Jean-Paul Roig Citations historiques expliquées Des origines à nos jours E YROLLES PRATIQUE Citations historiques expliquées Des origines à nos jours Dans la même collection : π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π Petite histoire de l’Inde, Alexandre Astier Comprendre l’hindouisme, Alexandre Astier Communiquer en arabe maghrébin, Yasmina Bassaïne et Dimitri Kijek QCM de culture générale, Pierre Biélande Le christianisme, Claude-Henry du Bord La philosophie tout simplement, Claude-Henry du Bord Comprendre la physique, Frédéric Borel Marx et le marxisme, Jean-Yves Calvez L’histoire de France tout simplement, Michelle Fayet QCM Histoire de France, Nathan Grigorieff Citations latines expliquées, Nathan Grigorieff Philo de base, Vladimir Grigorieff Religions du monde entier, Vladimir Grigorieff Les philosophies orientales, Vladimir Grigorieff Les mythologies tout simplement, Sabine Jourdain Découvrir la psychanalyse, Edith Lecourt Comprendre l’islam, Quentin Ludwig Comprendre le judaïsme, Quentin Ludwig Comprendre la kabbale, Quentin Ludwig Le bouddhisme, Quentin Ludwig Les religions, Quentin Ludwig La littérature française tout simplement, Nicole Masson Dictionnaire des symboles, Miguel Mennig Les mots-clés de la géographie, Madeleine Michaux Histoire du Moyen Âge, Madeleine Michaux Histoire de la Renaissance, Marie-Anne Michaux Citations philosophiques expliquées,......

Words: 48649 - Pages: 195